AEG 5020F-W User manual
325 88-3246 Rev. 1-334
AEG-Hem & Hushåll
S-105 45 Stockholm
www. aeg-hem.se
52
5020F-w
1 SE
948290365
Bästa Kund,
Det är viktigt att du lär känna spisens funktioner och finesser. Läs därför noga
denna bruksanvisning, och var särskilt uppmärksam på de avsnitt som är
markerade med . Detta är varningstexter för undvikande av skador på person
eller egendom.
Spara bruksanvisningen. Den är bra att ha vid tveksamhet och måsta alltid följa
med spisen vid ev ägarbyte.
Bruksanvisningens första del innehåller en allmän beskrivning av din nya
produkt. Därefter följer en kort introduktion om vad du skall göra innan du
använder spisen första gången. Avsnittet “Så använder du” beskriver hur spisen
används. Avsnittet “Skötsel och rengöring av” ger upplysningar om både daglig
och mer grundlig rengöring av spisen och dess utrustning. Skulle problem uppstå
vid användning av spisen kan du slå upp under avsnittet “Om spisen inte
fungerar”, där det finns anvisningar om hur du själv kan åtgärda en del praktiska
och tekniska problem.
2
51
Innehållsförteckning
få betala servicebesöket, även om
produkten är ny.
Reklamation
Vid försäljning till konsument i
Sverige gäller den svenska
konsumentlagstifningen. Kom ihåg
att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten, denna
hittar du på baksidan:
Modellbeteckning..............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum
...............................
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig
att kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 08-672 53 60 eller via e-mail
på vår hemsida www.aeg-hem.se
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar
Garanti (gäller för Finland)
Har du frågor om eller vill beställa
service eller reservdelar ber vi dig
att kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel.
020 - 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste servicekontor i telefon-katalogen Gula
sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Produkten har två (2) års garanti.
Garantivillkoren uppfyller branchens
allmänna villkor, vilka tillhandahålls
av leverantören eller återförsäljaren.
Spara kvittot och verifikation på
inköpsdatumet.
Kostnader kan debiteras även under
den tid som omfattas av kostnadsfri
service om:
- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen
inte har följts.
Innan du beställer service,
kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv.
I bruksanvisningen finns en
sammanställning av enklare fel som
du kan åtgärda själv.
Om du beställer service under EHLåtagandet och det är ett enklare fel
du kunnat åtgärda själv med hjälp
av bruksanvisningen riskerar du att
Konsumentkontakt (gäller
för Finland)
Innehåll
Sidnr
Till användaren
Bästa kund .................................................................................................... 2
Säkerhetsinformation .................................................................................. 5
Beskrivning av produkten ......................................................................... 7
Kokplattorna ......................................................................................... 8
Ugn .................................................................................................... 8
Förvaringslåda ...................................................................................... 8
Sockel ................................................................................................... 8
Säkerhetsutrustning .............................................................................. 9
Tillbehör ................................................................................................ 9
Extra tillbehör ....................................................................................... 9
Före första användning
Inkoppling av luckspärr ....................................................................... 10
Värm upp ugnen ................................................................................. 11
Rengör tillbehören ............................................................................... 11
Så här använder du
Kokplattorna ....................................................................................... 12
Snabbplattorna .................................................................................... 12
Val av kokkärl ..................................................................................... 13
Råd och tips vid användning av kokplattorna ..................................... 14
Ugnen ................................................................................................. 15
Tabell för bakning ............................................................................... 20
Tabell för matlagning .......................................................................... 21
Tabell för stekning .............................................................................. 24
Tabell för grillning ............................................................................... 26
Tabell för energi spar stekning ............................................................ 27
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 09-7704 2470.
50
3
Innehåll
Sidnr
Råd och tips ................................................................................................ 28
Vädringsläge ....................................................................................... 30
Förvaringslådan .................................................................................. 30
Skötsel och rengöring
Emaljerade ytor .................................................................................. 31
Ugnsventil ........................................................................................... 31
Kokplattor ........................................................................................... 31
Rostskydd ........................................................................................... 31
Ugn .................................................................................................. 32
Varmluftsfläkt ..................................................................................... 33
Kontrollampor ..................................................................................... 38
Förvaringslåda .................................................................................... 39
Om spisen inte fungerar
Innan du tillkallar service – praktiska råd ........................................... 46
Innan du tillkallar service – tekniska råd ............................................ 48
Service och reservdelar ...................................................................... 50
Problem
Åtgärd
Plattorna rostar...........
Om spisen används sällan, t.ex. i en
sommarstuga, är det viktigt att behandla
kokplattorna regelbundet. Om du
använder spislock får du inte lägga dem
på smutsiga eller fuktiga kokplattor
eftersom det ökar risken för rost.
Till installatören
Transportskador ........................................................................................ 40
Tekniska data ............................................................................................. 41
Montering .................................................................................................. 42
Installation .................................................................................................. 45
Så här läser du bruksanvisningen:
1... 2...Steg för steg
Råd och tips
Säkerhetsinformation
Miljö information
4
49
Säkerhetsinformation
Innan du tillkallar service – Tekniska råd
Problem
Åtgärd
Spisen/ugnen fungerar
inte................
Kontrollera om du har tänt spisen.
Kontrollera husets proppar. Kontrollera
spisens säkringar. (Obs! Det finns tre
säkringar.)
Ugnen värms inte upp tillräckligt
snabbt...........
För traditionell ugn 200˚C är
uppvärmningstiden ca 13 min. För
varmluft 200˚C är uppvärmningstiden ca
7 min.
Hällen blir varm.........
Hällen kan bli upp till 80˚C. Men den
kan bli ännu varmare om du använder
kokkärl som inte har plan botten eller
som inte passar till kokplattans storlek.
Säkringarna går hela tiden.........
Kokplattorna värmer inte
tillräckligt...........
Det är eventuellt för många elapparater
som är igång samtidigt. Om spisen är
ansluten till en 10A säkringsgrupp är
risken för överbelastning mycket stor.
Kokkärlet ska passa till kokplattans
storlek. Kontrollera att kokkärlet har
plan botten, t.ex. genom att hålla det
mot kanten på köksbordet. Koka upp en
liter vatten i en kastrull med lock. Ställ
in kokplattan. Om vattnet kokar efter 10
minuter fungerar kokplattan som den
ska.
Spisen får endast användas i enskilt
hushåll och för normal hushållsanvändning. Används den för andra
ändamål gäller inte Konsumentköp
EHL.
Rengöring och underhåll
* Av hygien- och säkerhetsmässiga
skäl ska häll och ugn hållas rena.
Fettfläckar och matrester avger
os vid upphettning och kan i
värsta fall medföra brandfara.
Barn
* Håll uppsikt över barn under
tiden spisen används. Häll och
ugn blir mycket varma vid
användning och förblir varma en
tid efter det att spisen stängts av.
* Se till att elsladden inte kommer
i kläm när spisen flyttas vid
rengöring. Slå av
huvudströmbrytaren till produkten före byte av ugnslampor.
* Låt aldrig barn röra vid eller leka
med vred, knappar och ugnslucka.
Service
* Service och reparation ska
utföras av behörig fackman
eller AB Elektroservice. Endast
orignal reservdelar får användas.
* Kontrollera att tippskyddet och
kastrullskyddet (extra tillbehör)
är korrekt monterade samt att
luckspärren fungerar.
Installation
Användning
* Ingrepp i spisen ska utföras av
behörig fackman. Arbete utfört
av lekman kan försämra spisen
samt leda till skada på person
eller och/eller egendom.
* Lämna aldrig frityrkokning,
smältning av fett, paraffin eller
annat lättantändligt utan tillsyn.
Om brand skulle uppstå ska alla
vred nollställas och eventuell
köksfläkt stängas av.
Kväv elden med ett lock,
använd aldrig vatten.
* Lägg inte papper och dylikt på
hällen. En av misstag påsatt
brännare kan få pappret att
brinna.
48
5
* Spisen får inte ställas på en extra
sockel, eftersom tippskyddet då kan
sättas ur funktion. Se till att elsladden inte kommer i kläm vid installationen.
Problem
Åtgärder
Bakverk/maträtt blir för ljus............
För låg temperatur.
Bakverk/maträtt är färdig innan den fått
färg.
Höj temperaturen.
Skrotning
För låg placering. Bakverk/maträtt har
fått för lite övervärme. Flytta upp en
fals.
* Hjälp till att undvika olyckor när
spisen ska kasseras. Lossa stickkontakten från vägguttaget, klipp av
sladden alldeles intill spisen och sätt
barnsäkringen ur funktion.
Du har placerat en ljus aluminumform
på gallret. Använd istället en bakplåt.
För kort tillagningstid.
Bakverk/maträtt blir bränt i
botten.............................................
6
Vid för hög temperatur i ugnen blir
bakverk/maträtter för mörka innan
de är färdiga.
Bakverket/maträtten är placerad för
långt ned i ugnen. Sätt bakverket/
maträtten en fals högre upp. Bakverket
sattes in innan ugnen hade rätt
temperatur.
47
Om spisen inte fungerar
Innan du tillkallar service - Praktiska råd
Problem
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
platta..............................................
Beskrivning av produktet
Spisen
Ugnsventil
Orsak - Åtgärd
Häll
För låg temperatur. Bakverk jäser upp
och sjunker därefter ihop. Höj
temperaturen.
Vred och kontrolllampor
Du har använt för lite jäst eller bakpulver.
Ugn
Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat.
Transportspärr
Fett/vätskeblandningen har varit för
varm. Temperaturen skall vara 37˚C för
färsk jäst och 45-50˚C för torrjäst.
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
för torra..........................................
Förvaringslåda
För låg temperatur. Bakverket har stått
för länge i ugnen för att bli färdigt. Höj
temperaturen.
För lite vätska, för mycket mjöl eller
fel slags mjöl kan ge torrt bröd. Kom
ihåg att inte hälla i allt mjöl på en gång,
eftersom mjölmängden kan variera från
bakning till bakning.
Sockel
Kontrollpanel
˚C
Vred till
kokzonerna
46
Temperatur- Funktions- Vred till
vred
vred
kokzonerna
7
Installation
Elektrisk anslutning
Kokplattorna
Förvaringslådan
Kokplattorna är snabbplattor som är
markerade med en röd cirkel mitt på
plattorna. Markeringen försvinner
när spisen har använts ett tag.
Upplysning om hur förvaringslådan
används finns i avsnittet ”Så här
använder du”.
Ugn
Sockeln
Information om hur du använder
ugnen hittar du under avsnittet ”Så
här använder du”.
Sockeln kan höjdjusteras steglöst
från 85 cm till 93,5 cm.
Ingrepp i spisen skall utföras
av behörig fackman. Arbete
utfört av person utan
tillräcklig kunskap kan
försämra spisen och leda till
skada på person eller
egendom.
1 2
L1 L2
1 2
All elektrisk installation skall
utföras i enlighet med gällande
lokala bestämmelser.
Inkopplingsalternativ för spisen
framgår av skylten på bakstycket.
Anslutningseffekt och spänning
finns angivet på dataskylten (se
spisens baksida).
Du kan välja mellan följande
ugnsfunktioner:
över-/undervärme
varmluft
energi spar stekning
grill
intervallgrill
Vid inbyggnad kan spisen placeras
direkt intill en vägg eller till ett
högskåp, på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
Ugnsluckan har tre glasskikt för att
temperaturen på luckans utsida ska
bli lägre. Du kan dela ugnsluckan
när du ska rengöra den.
Ledningstyp:
Min. 1,5 mm² HO5VV-F.
Ugnens uppvärmningstid är:
över-/undervärme ugn: ca 13 min
till 200˚C.
Varmluftsugn: ca 7 min till 175˚C.
8
4 5
L3 N
3
4 5
L1 L2/N
Placering av spisen i köket
Hela ugnen är tillverkad av slät och
rengöringsvänlig emalj.
3
45
230/400 V
3N
+ PE
230 V
2
+ PE
230 V
Säkerhetsutrustningen
Nivåjustering
Spisen har ett tippskydd som
förhindrar att den tippar vid onormal
belastning, t ex om ett barn sätter sig
på en öppen ugnslucka.
Spisen ställs i våg med hjälp av
vattenpass.
Lägg vattenpasset på ovansidans
kanter (framkant, sidokanter, bakkant).
Justering görs med hjälp av spisens
hjul och justerbara fötter.
Vägg
Tippskyddet fungerar endast
när spisen har skjutits på plats
och tippskyddet är monterad.
Hjulen sitter i de bakre hörnen på
sockeln och kan höjdjusteras steglöst
från sockelns framsida, genom att föra
en skruvmejsel in i hålen i spisens
sockel. Fötterna ställs in med
fingrarna.
Ugnsluckan är försedd med en
luckspärr som gör det svårare för
barn att öppna ugnsluckan.
tippskydd
Golv
90 mm
p
Skå
Luckspärren fungerar endast
när den är inkopplad.
300
Väg
g
mm
m
90 m
Luckspärren är frånkopplad vid
leverans. Se efter i avsnittet ”Före
första användning av spisen” hur du
gör för att koppla in luckspärren.
Tillbehör
2 bakplåtar
1 ugnspanna
1 galler
Tippskydd
Barnesikring
Luckspärr
44
9
Före första användning
2. Skruva ut de fyra skruvarna, två i
vardera sidan av sockeln.
3. Dra ut den inre sockeln. Passa in
de önskade hålen med de i den yttre
sockeln.
4. Skruva i skruvarna och res upp
spisen.
Inkoppling av luckspärr
Koppla in luckspärren genom att
vrida på den lilla skruv som sitter
på luckans insida. Använd ett mynt
för att vrida på skruven.
För att öppna ugnsluckan ska du nu
trycka spärren åt vänster samtidigt
som luckan öppnas.
Vägg
Montering av tippskydd
Tippskyddet förhindrar att spisen kan
tippa framåt.
Spisen får endast användas i
enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning.
till
från
Golv
90 mm
Så här gör Du:
1. Skruva fast det bifogade
vinkelbeslaget i golvet enligt
ritningen.
2. Ta ut förvaringslådan ur spisen och
skjut spisen på plats.
3. Skruva i den medföljande skruven i
hålet i vinkelbeslaget genom att
sträcka in armarna där lådan satt.
4. Sätt åter in förvaringslådan i
spisen.
p
Skå
300
Väg
g
mm
m
90 m
Tippskyddet måsta monteras det fungerar endast när spisen
har skjutits på plats och skruven
är monterad.
10
tippskydd
43
Montering
Höjdjustering
Värm upp ugnen
Spisen levereras med en lägsta höjd av
85 cm, men kan regleras i höjd från 85
cm till 93,5 cm.
I spisens inre sockel finns 5 hål.
Varje hål ger möjlighet att reglera
höjden till 85 - 86,5 -87,5 - 88,5 och
91 cm. Höjden 93,5 cm får du genom
att från sockelns framsida skruva på
hjul och justerfötter, som även används
vid nivåjustering.
Håll barn under uppsikt.
Spisen blir mycket varm.
1. Sätt på ugnen på traditionell
värme,
200˚C.
2. Låt ugnen stå på med denna
inställning i ca. 1 timme. Sörj
för god ventilation genom att
sätta på köksfläkten eller öppna
ett fönster.
3. Låt därefter ugnsluckan stå
öppen i ca. 2 timmar och vädra
ut i köket.
4. Torka av ugnen, luckan och
ugnsstegarna med varmt vatten
och handdiskmedel. Torka av
ugnen.
Gör så här:
1. Lägg ned spisen på dess baksida.
Använd eventuellt en matta eller
frigolitplattor som mellanlägg
mellan spis och golv.
Den första tiden som ugnen
används kan det fortsätta att lukta.
Detta är inte hälsovådligt. Gör
eventuellt om processen.
Rengör tillbehören
Bakplåtar, långpanna m.m. diskas
upp i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj efter och torka av
tillbehören.
42
11
Så här använder du
Modell 5020F-w
Kokplattorna
Spis:
Mått:
Bredd:
Djup:
Höjd:
Vikt:
Total effekt:
Energiklasse:
Ljudeffektnivå:
Lämna aldrig spisen medan
du håller på att fritera eller
smälta fett, paraffin eller
andra lättantändliga ämnen.
Vid en eventuell brand ska
du stänga av samtliga vred på
spisen och eventuell
köksfläkt. Kväv elden med
ett lock, använd aldrig vatten
för att släcka elden.
Snabbplattorna
Det går att ställa in funktionsvreden
steglöst från 1 till 12 där 12 är den
högsta inställningen. Börja med den
högsta inställningen och skruva ner
när du ska fortsätta tillagningen. Se
inställningsschemat.
Inställningsschema för snabbplattorna:
Steg
0
1–2-3
4–5-6
7–8-9
10 – 11 - 12
Tekniska data
Funktion
Kokplattan är avstängd.
Varmhållning / smältning
Kokning
Stekning
Stekning / bryning / fritering
Uppgifterna i schemat är bara ungefärliga. Inställningen
beror på gryta, mängd och innehåll. Efter ett tag lär du dig
vilken inställning som passar bäst. Se även avsnittet ”Råd och
tips vid användning av kokplattorna”.
12
Ugnslampor:
Taklampa & sidlampa:
Glödlampa:
230-240 V, 25 W,
300°C,
med E14-sockel
Beställningsnr:
305 172 402/3
60 cm
60 cm
85 – 93,5 cm
60 kilo
10,4 kW
A
48dB
Förvaringslåda:
Volym:
45 liter
Kokplattor:
Mått/effekt:
Vänster fram:14 cm
Vänster bak:18 cm
Höger bak: 14 cm
Höger fram: 18 cm
- 1500 W
- 2000 W
- 1500 W
- 2000 W
Ugn:
Nettovolym:
Bakplatta, yta:
49 liter
1530m2
Effekt:
Över-/undervärme ugn:
Varmluftsugn:
Intervallgrill:
Grill:
Pizza/paj:
Undervärme:
Upptining:
2000 W
3350 W
2300 W
2300 W
1700 W
1000 W
1350 W
Rätt till ändringar förbehålles.
Elforbrukning:
Energi spar stekning: 0,790 kWh(62min)
Varmluft ugn:
0,990 kWh
41
Transportskador
Val av kokkärl
Kontrollera att ugnen är utan skador.
Transportskador anmäler du
omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans
från butik eller återförsäljare kontakten dem.
Kokkärl som ska användas på
kokplattorna ska:
- Täcka hela kokplattan, det får
gärna vara lite större.
- Vara plant eller bukta svagt inåt
(max. 1 mm) eftersom bottnen
kommer att bukta utåt då kokkärlet
värms upp.
- Ha tjock botten:
- Aluminiumgrytor min. 3,5 mm
bottentjocklek.
- Stålgrytor min. 5 mm
bottentjocklek.
- Stekpannor min. 5-7 mm
bottentjocklek.
Emballage
Allt förpackningsmaterial kan
återvinnas. Träemballaget är av
obehandlat virke, plasten och
stötdämpande emballagedelar är
märkta.
Kontakta ditt kommunkontor om
du inte vet var du ska lämna
det.
Kontrollera att kokkärlets botten är
helt plan genom ställa det med
bottnen uppåt på en bordsskiva och
hålla en linjal mot bottnen. En
botten som buktar, både såväl inåt
som utåt, förlänger koktiden och
ökar energiförbrukningen. Kokkärl
med buktig botten kan lätt snurra på
kokplattan. Om bottnens diameter är
för liten ökar energiförbrukningen
och mat som kokar över bränns
lättare fast. Materialet som
kastruller och stekpannor är
tillverkade av är mindre viktigt än
bottnens diameter när det gäller
tillagningstid och energiförbrukning.
40
13
Koka upp på det högsta steget och
sänk sedan värmen så mycket som
möjligt när det ångar kraftigt vid
locket. Beräkna koktiden från det att
du sänker värmen och vänta med att
kontrollera potatisen/grönsakerna
tills koktiden är ute.
Råd och tips vid
användning av kokplattorna
Om du följer nedanstående
råd kommer du att spara
energi och underlätta
rengöringsarbetet.
Ställ in kokplattorna rätt
Snabbplattorna ska ställas in på det
högsta steget tills maten börjar koka.
Sedan sänker du värmen så mycket
som möjligt utan att maten slutar att
koka.
Förvaringslådan
Det är lättast att rengöra
förvaringslådan om denna tas ut.
Du gör på följande vis:
1. Öppna lådan
2. Dra ut lådan till stopp.
3. Lyft lådan snett uppåt och dra
den utåt.
Rengör lådan med en trasa, varmt
vatten och handdiskmedel. Lådan
ska vara torr innan den sätts i igen.
Förvaringslåda
Styrskenor
Lådan sätts i så här:
Använd plana grytor. En gryta
med ojämn botten kan öka
elförbrukningen med 50%.
1. Håll lådan snett såsom visas
ovan.
2. Placera lådans hjul i
styrskenorna och skjut in
lådan.
Grytan ska passa till
kokplattan – eller vara något
större. Kom ihåg att det kan
vara lite mat i en stor gryta.
Använd tättslutande lock på
grytan. Utan lock på grytan
används det mer än tre gånger
så mycket el.
Spara på vattnet. Koka potatis
och grönsaker med 1-2 dl
vatten. Använd 1 dl vatten på
den lilla kokplattan. Använd 2
dl vatten på den stora
kokplattan. Lägg på ett
tättslutande lock på grytan.
14
39
Rengöring av tätningslist
Ugnen
Tätningslisten mellan ugnen och
ugnsluckan är fastsatt i de fyra hörnen.
Ta av tätningslisten genom att lyfta ut
krokarna ur hålen i hörnen. Rengör
tätningslisten genom att dra en våt
trasa med lite handdiskmedel över
listen. Torka efteråt.
Lägg aldrig aluminiumfolie,
en bakplåt eller en långpanna
direkt på ugnsbotten.Emaljen
kan ta skada p.g.a. överhettning.
Ugnen blir varm vid användning, håll barn under uppsyn.
Tätningslisten skall vara torr innan den
åter monteras. Sätt på listen genom att
hänga krokarna i hålen och rikta upp
den, så den löper parallellt med ugnens
sidor. Lucktätningens öppning skall
vara nedtill.
Användning
Var gång du använder ugnen så
ställer du in både funktionsknappen
och temperaturknappen.
Funktionsknappen har följande
inställningar:
Kontrollampa
Denna lampa är av glimlamptyp. Vid
ev fel kontaktas AB Elektroservice.
"O"
Ugnen är avstängd.
Varmluft.
Lavenergisteking
Över-/undervärme
Undervärme
Intervallgrill
Grill.
Pizza/paj
38
15
Temperaturvredet har följande
inställningar:
"0"
50-275˚C
"R"
Byte av ugnslampa
Ur säkerhetssynpunkt skall
ugnen först kopplas ur. Dra ut
stickkontakten eller skruva ur
säkringarna. Kontrollera även att
ugnen inte är varm.
Ugnen är avstängd.
Temperaturinställning. Den röda
kontrollampan lyser
när du tänder ugnen,
och släcks när den rätta
temperaturen har
uppnåtts.
Rengöringsprogram.
Lampan i sidovägg
1. Ta först bort stegen.
2. Lossa lampglaset försiktigt genom
att sticka in t ex en kniv mellan
lampglas och vägg. (se bild 1)
3. Skruva ur den trasiga lampan.
4. Sätt i en ny ugnslampa märkt
230-240 V 25W, 300˚C, med E14sockel.
5. Rengör lampglaset, torka det torrt
och återmontera.
Varmluft
Ugnen värms upp av tak-och bottenelement samt ringelementet runt
fläkten. Den varma luften cirkulerar i
ugnen. Matlagning och bakning blir
mer rationell, eftersom två plåtar samtidigt i ugnen ger totalt kortare gräddningstid.
Se till att ha avstånd mellan plåtarna så
att luften kan cirkulera samt att
jäsdegar och sockerkakor har plats att
höja sig under gräddningen.
1.
Lampan i taket
1. Skruva ur lampglas och ugnslampa
(Se bild 2).
2. Skruva ur den trasiga lampan.
3. Sätt i en ny ugnslampa märkt
230-240V 25W, 300˚C, med E14sockel.
4. Rengör lampglaset, torka det torrt
och skruva fast det.
Temperaturen skall vara ca. 15-20%
lägre än vid över/undervärme. Vid
bakning bör ugnen vara uppvärmd men
vid matlagning kan start ske från kall
ugn.
OBS! Vid gräddning av bakverk som
skall ha hög temperatur och kort
gräddningstid rekommenderas inte
varmluft. En för hög ugnstemperatur
ger ojämn färgsättning (Se vidare under
tips och råd)
16
37
2.
Ugnsutrustningen
Över/undervärme
Stegarna lossas genom att dra de
ut/upp i pilens riktning. Diskas för
hand eller diskmaskin men vid kraftig
nedsmutsning behöver de ligga i blöt
och sedan rengöras ev med tvålull.
Montering sker genom att först haka
fast stegarna i de översta hålen och
sedan trycka in de på plats igen.
Tak- och bottenelement är inkopplade.
Kan i princip användas vid all
matlagning och bakning. Resultatet
kan påverkas av inställd temperatur,
formars material och färg. Vid
gräddning i ljusa aluminiumformar får
undersidan bättre färg om formen
placeras på en plåt istället för på
gallret.
Ugnen har en förinställd temperatur på
200˚C
Emaljerad plåt och långpanna
rengörs efter användning med
hushållspapper och ev en bakplåtsskrapa. De kan vid behov diskas för
hand eller i diskmaskin.
Gratinering/Intervallgrill
Intervallgrill är en kombination mellan
varmluft och grill.
Grillelementet är inkopplat för
färgsättning samtidigt som fläkten får
den varma luften att cirkulera.
Vid tillagning med intervallgrill skall
temperaturen ligga 15-20% lägre än
vid över/undervärme. Vid tillagning
med intervallgrill används en plåt.
Intervallgrill är lämpad för
gratinering och annan matlagning, som
skall ha gyllene yta, t ex potatisgratäng, råstekt potatis. Utmärkt att
även använda till "höga" maträtter,
T.ex. griljering av julskinka, som ska
ha färg runt om.
Intervallgrill är inte lämpad för
bakning.
Gallret kan diskas i diskmaskin men
vid kraftig nedsmutsning behöver det
ligga i blöt och sedan rengöras ev med
tvålull.
36
17
Pizza/pajprogram
Program för Energi spar
stekning
Med denna funktion fås kraftig
undervärme och mindre övervärme.
Den kraftiga undervärmen
garanterar att pizza- och pajbottnar
blir spröda. Vid gräddning av
mördegspaj är det inte nödvändigt
att förgrädda bottnen.
Mindre värme uppifrån gör att ytan
blir mjuk och gyllen, i stället för
hård. När du använder pizza/paj
funktionen skall ugnen förvärmas.
Uppvärmningstiden till 200ºC är ca
20 min. Använd den temperatur och
tid som rekommenderas i receptet.
Sätt de saker du vill tillaga på en
bakplåt. Sätt in plåten på 3:e falsen.
du kan inte använda stektermometer
tillsamman med pizza/paj
funktionen. Pizza/paj funktionen är
på förhand inställd till en temperatur
på 200ºC.
.Detta program är väl lämpat för
stekning av både rött kött, fjäderfä
och ljust kött. Vid detta program
används värmeelementen i topp och
botten. I förhållande till funktionen
"traditionell ugn" är uppvärmningen
med detta program skonsammare, så
att köttets saft och kraft bevaras
bättre. Stekning ska ske från kall
ugn. Både uppvärmningstiden och
stektiden är längre med denna
funktion. Elförbrukningen är lägre
med denna funktion. Genom att
kombinera detta program med en
elektronisk stektermometer uppnår
du ett perfekt stekresultat.
Luckans mellersta glas
1. Ta tag i fjädrarna på varje sida om
glaset.
2. Lyft av glaset.
Luckans utvändiga glas
1. Lägg ned ugnsluckan på bordet.
2. Ta tag i luckans ram och pressa
försiktigt glaset ur ramen.
Rengöring av luckans glas
Rengör glasen med en våt trasa och
handdiskmedel. Torka efteråt. Putsa
eventuellt glasen med ett
fönsterputsmedel.
Vid kraftig nedsmutsning:
1. Lägg en våt trasa med
handdiskmedel på glaset under 1
timme.
2. Använd eventuellt en
rakbladsskrapa till att avlägsna den
uppblötta smutsen.
Efter rengöringen monteras luckans
glas i omvänd ordningsföljd.
Ugnen får inte användas förrän
luckans samtliga glas är korrekt
monterade, och luckan åter
monterad på spisen
4293
18
35
bakverk med högt sockerinnehåll
som ska ha hög temperatur under
kort tid. Därför blir småkakor bäst i
traditionell ugn.
Bakning/matlagning
Ugnsluckan
Vid temperaturskillnader och/eller
ojämn placering av matvaror på
bakplåtarna kan plåtarna ”slå sig”.
Detta gäller framförallt vid
tillagning av djupfryst pizza,
pommes frites och liknande.
Rengör emaljen med en ren trasa,
varmt vatten och handdiskmedel.
Ta bort ugnsluckan så här:
1. Ställ ugnsluckan i vädringsläget.
2. Dra den snett uppåt.
3. Lägg ugnsluckan på ett stabilt
underlag t ex på ett bord.
I varmluft kan du tillaga olika rätter
samtidigt, t.ex. förrätt, huvudrätt
och dessert. Du ska bara se till att
välja rätter som ska tillagas i
samma temperatur.
Stick in en provsticka i
mjuka kakor ca 5 min. före
full tid så att du har möjlighet
att förkorta/förlänga
baktiden. Resultatet kan
påverkas av recept,
formarnas material, färg,
form och storlek.
Ta bort luckans glas så här:
Hantera glasen varsamt.
Glasen är härdade, men tål
inte stötar och slag eller
rengöringsmedel med
slipmedel.
Sådan påverkan kan leda till
att glasen spräcks omedelbart
eller vid senare tillfälle.
Intervallgrill är lämplig till
gratänger och andra rätter som ska
ha en gyllenbrun yta, t.ex.
potatisgratäng, ugnsstekt potatis
etc. Intervallgrillen är inte lämplig
till bakning.
Om du bakar i ljusa bakformar
samt i formar av keramik och glas
ska du placera formen på en
bakplåt. Om du bakar i mörka
metallformar ska du placera formen
på gallret.
Luckans invändiga glas
1. Vrid de två mässingsskruvarna
med ett mynt till dess att
skruvarnas raka kant går fri från
glaset.
2. Lyft av glaset.
Med traditionell ugn får hela ytan
en jämn färg. Med varmluft blir
bakning/matlagning mer rationell,
men färgen blir ojämnare. För att
resultatet ska bli så bra som möjligt
ska du placera bakverket/maträtten
så att luftströmmen inte spärras,
dvs att du placerar bullar och
liknande i jämna rader. Pain riche,
brödstänger, sockerkaka etc ska
placeras med ändarna mot
bakväggen och ugnsluckan.
Varmluft är inte så lämpligt till
34
19
Varmluftfläkten
Inställningsschema för bakning
Bakning
Över/undervärme
Varmluft
˚C
˚C
Minut
Matbröd
Mörka portionsbröd
Ljusa portionsbröd
Lätta limpor, formbröd
Tunga limpor,
Hålkakor, tekakar
Vetebröd
Bullar
Längder, kransar
Mjuka kakor
Muffins
Rulltårta
Mjuk kaka med lite
fett**
Mjuk kaka med
mycket fett**
Småkakor
Mördegskakor
Maränger
Pepparkakor
Fläkten kan bli smutsig av fettstänk
från stekning.
Kontrollera fläkten var fjärde månad
och rengör den vid behov.
1
Minut
3
3
1
1
2-3
200
225
190-200
175-200
200-225
12-15
8-12
35-40
50-60
10-15
2+5
2+5
1+4
1+4
2+5
170-190
190-200
175-185
160-185
170-190
12-15
10-14
40-45
60-75
15-20
3
2
210-225
190-200
8-10
18-25
2+5
2
180-190
180-190
10-15
20-25
3
3
1-2
200
225
175-190
12-15
5-8
35-45
2+5
175-190
15-20
2
165-180
35-45
1
150-175
50-60
1
150-160
50-60
3
3
3
175-200
100
175
10-15
50-60
5-8
2+5
2+5
2+5
165-185
100
165
10-16
50-60
7-10
Ej lämpat
Då du använder långpannan, bör denna placeras på den högre rekommenderade
falsen, eftersom den är djupare än en bakplåt.
**Används mörk bakform, placera alltid formen på galler och fals 2.
Välj temp. 160-180˚C
5
Ur säkerhetssynpunkt skall
ugnen först kopplas ur. Dra
ut stickkontakten eller
skruva ur säkringarna
2
Ta ut fläkten så här:
1. Öppna ugnsluckan
2. Skruva ut skruven (1) upptill och
avlägsna skivan som håller
skärmen.
3. Skärmen lyfts ur de två
hållarna (2)
4. Muttern som håller fast fläkten
har vänstergängning.
5. Håll fast fläkten med handen.
6. Skruva av muttern genom att
vrida den medurs (åt höger).
Kom ihåg att sätta fast
skärmen efter avslutad
rengöring.
Rengör fläkten i varmt vatten och
handdiskmedel.
4
2
3
20
1
33
Se till att rostskyddet täcker hela kokplattan och även på kanten ända ner till
den blanka ringen.
Inställningsschema för matlagning
Använd ett av de medel som finns i
handeln (helst ett som innehåller grafit).
Följ anvisningarna på behållaren. Du
kan även köpa medlet via våra
återförsäljare.
Fisk, kokning
Fisk, stekning
Köttfärslimpa
Gratäng
Leverpastej
Pizza
Pajer
Lasagne
Potatisgratäng
˚C
Matlagning
Minut
Ugn
När du ska göra ren ugnen är det en
fördel att ta av ugnsluckan och
ugnsstegarna.
Ugnsutrymmet är tillverkat av
rengöringsvänlig, slät emalj. Torka av
bottnen varje gång du har använt ugnen.
Använd en fuktig och väl urvriden trasa,
gärna med lite vanligt diskmedel på.
Om ugnen är mycket smutsig kan du
göra följande:
1. Lossa försiktig smutsen med en
träspade.
2. Stryk på diskmedel eller såpa,
gärna flytande, med en svamp.
3. Stäng ugnsluckan och sätt ugnen på
100˚C i 10 minuter.
4. Torka av ugnen med rent vatten när
den har svalnat. Kanske är du
tvungen att gnida försiktigt med en
mjuk svamp. Eftertorka.
1-2
1-2
3-4
2-3
2-3
3-4
3-4
3-4
3-4
170-180
190-210
190-210
190-210
190-210
210-235
210-235
200-225
200-225
Vid tillagning på 2 bakplåtar skall man välja fals 1+4 eller 2+5
** När man steker eller kokar fisk i ugnen är tillagningstiden
beroende av fiskens tjocklek. Ju tjockare fisk, desto längre
tillagningstid. Fisken är färdig när fiskköttet är vitt och
ogenomskinligt. Stick med en gaffel vid ryggbenet.
Släpper köttet lätt är fisken färdig. Tabellen är vägledande.
Se också avsnittet " Råd och tips vid användning
4
av ugnen".
5
3
1
Du kan även använda ett
ugnsrengöringsmedel. Följ anvisningarna på förpackningen.
32
**
**
50-65
55-65
55-65
30-40
35-45
50-60
65-70
21
2
Skötsel och rengöring
Stekning
Denna ugn är väl isolerad. Det
medför att det blir relativt hög
fuktighet i ugnen. Därför skall
vatten inte tillsättas vid stekning.
Om du vill ha steksky till sås så
lägg steken i en ugnssäker form
som passar till steken och häll i
max 5 dl vatten. Ytterligare vatten
skall ej tillsättas under tillagningen.
Om du använder för mycket vatten
i ugnen bildas kondensvatten, vilket
kan rinna ut på golvet, och du
måste använda onödigt mycket
energi.
Max
5 dl
vand
Max
5 dl
vatten
rengöra den med flytande skurmedel, svamp och vatten.
Tippspärren fungerar bara när
spisen har skjutits på plats och
tippskyddet har monterats.
Kom ihåg det när du flyttar
spisen för att städa bakom den.
Av hygien- och säkerhetsmässiga skäl ska kokplattorna
och ugnen hållas rena.
Fettfläckar och matrester bildar
os vid uppvärmning och kan i
värsta fall utgöra en brandrisk.
Tänd kokplattorna efter rengöring.
De ska vara tända tills de är helt
torra.
Om du använder spislock ska
både spislock och kokplattor
vara helt torra innan du
lägger på spislocken.
Rostskydd
Emaljerade ytor
Innan du rostskyddsbehandlar kokplattorna måste
du rengöra kokplattorna noga.
Den dagliga rengöringen gör du med
hjälp av en fuktig och väl urvriden
trasa. Om ytorna är mycket smutsiga
använder du en mjuk svamp med lite
diskmedel på.
Över/undervärme, varmluft och
intervallgrill lämpar sig för
stekning. Intervallgrill är speciellt
användbar för stekning av rätter
som skall ha spröd yta, som t ex
kyckling, fläskstek, lammstek etc.
Vid användning av varmluft och
intervallgrill skall du dock tänka
på att ugnsrummet blir kraftigt
nedsmutsat p g a den cirkulerande
luften, vilken virvlar fettstänk runt i
ugnsutrymmet.
Plattornas rostskydd slits av efter
hand. Du kan själv rostskyddsbehandla plattorna.
Använd aldrig stålull, metallsvampar,
hårda plastsvampar, skurpulver eller
andra repande rengöringsmedel.
Så här gör du:
1. Applicera ett tunt lager syrefri
olja på plattorna.
2. Sätt plattorna på det högsta
steget i 3 minuter.
Ugnsventilen
Ta av ugnsventilen och diska den i
varmt vatten och diskmedel.
Kokplattorna
Torka genast bort mat som kokt över
så att det inte bränner fast. En
smutsig kokplatta försämrar
värmeöverföringen mellan kokplatta
och kokkärl. Efter användning bör du
torka av kokplattorna med en fuktig
disktrasa och diskmedel. Om kokplattan är mycket smutsig kan du
Om du vill använda stekpåse
skall det ena hörnet klippas
av innan stekpåsen placeras i
ugnen. På så sätt undviker du
att du bränner dig på varm
ånga när påsen öppnas.
22
31
Användning av stektermometer
Vädringsläge
Utluftning
För att få bästa resultatet skall
spetsen på stektermometern sitta i
den tjockaste delen av steken.
Spetsen får inte stöta emot fett eller
ben, då termometern i så fall
kommer att visa fel. Hela
spjutspetsen skall var inne i köttet,
eftersom ugnsvärmen påverkar
termometern. När den önskade
temperaturen har nåtts tas steken ut,
täcks med aluminiumfolie och vilar
ca 20 min. Steken är därefter lättare
att skära upp och mindre köttsaft
går till spillo.
Varje gång du har använt ugnen ska
luckan ställas på glänt annars finns risk
för fukt i ugnsutrymmet.
Gör så här:
1. Öppna luckan och fäll upp de
två låsspärrarna.
2. Stäng luckan tills spärrarna tar
stopp.
Lämna ugnsluckan i detta läge till dess
att ugnen svalnat.
Förvaringslåda
Förvaringslådan är avsedd att
förvara ugnstillbehören i.
Max 5 dl vand
Kom ihåg att stektermometerns plastdelar skall
befinna sig minst 4 cm från
takelementet.
30
23
* Häll inte t ex kall pannkakssmet i en
het långpanna.
* Det är bättre att grädda t ex två
limpor på en plåt, än en stor mitt på
plåten.
* En djupfryst pizza, direkt från
frysen, innebär stora spänningar i
plåten och därmed risk för skevhet.
Tabell för stekning
Stekning
˚C
˚C
Ugnen
Min
Rostbiff
Nötstek, rosa
Nötstek, genomstekt
Skinkstek
Karré med ben
Revbenspjäll, tjocka
Rimmad skinka i folie
Lamm/kalvstek, rosa
Lamm/kalvstek,
genomstekt
Kyckling, delad
Kalkon, helstekt, färserad
Kalkonbröst
2 55-60 70-85
2
85-100
65
2 70-75 100-110
1-2 80
90-105
1-2 85
105
2
90
2 73-75 60-70
2
90
70
1-2 75
105
3
1-2
3
45
50
60
62
Vanl.
ugn
125
125
125
170
170
175
170
170
170
Varmluft
200
160
200
175
150
175
120
120
120
160
160
165
160
160
160
Stekning
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet eller fisken, så
slipper du vidbränd sky.
Använd stektermometer när du steker kött, så får du alltid den genomstekning
du önskar. Se till att spetsen på stektermometern ligger mitt i köttstycket, inte
mitt i fett eller mot ben.
4
5
2
Upptining/värmning
Välj varmluft och temperaturen 200˚C.
Maten tinas i täckta formar. Om du
använder plastkärl, kontrollera att det
tål minst 200˚C. Placera formarna på
ugnsgaller i en eller flera nivåer. Tiden
varierar beroende på mängd och typ av
mat. När maten tinat, kan du med
fördel använda en stektermometer för
att värma till lagom ättemperatur.
Att steka i ugn är bekvämt och
praktiskt både i över- och undervärme
och varmluft. Välj en ugnssäker form
med låg kant där köttstycket precis får
plats, så undviker du att skyn torkar in
och bränner fast. Vid ugnsbakning av
julskinka bildas det i regel mycket
spad. Använd därför ett stort stekfat
eller en långpanna och var försiktig när
du tar ut den om du använder en
stekpåse, klipp då hål i ett hörn på
påsen innan den sätts in i ugnen. Du
minskar då risken att bränna dig på het
ånga när påsen skall öppnas.
Upptining med varmluft
Välj funktionen varmluft. Vid
upptining av kött, fisk, glaserade eller
fyllda bakverk, t ex rulltårta, skall
temperaturen vara nollställd.
Galler/plåtar kan placeras på flera
falser om du har mycket att tina. Tid
kan ej anges, prova med en provsticka.
3
1
24
29
Råd och tips
Allmänt om bakning
Tänk på att kontrollera gräddningstiden när du börjar använda en ny ugn.
I många äldre recept finns ofta angivet
en något högre ugnstemperatur.
I dagens moderna ugnar sker gräddningen vid lägre temperatur. Sänk
därför temperaturen om gräddningstiden är för kort. En för hög
temperatur ger ett ojämnare resultat.
Varmluft
Utnyttja ugnsutrymmet genom
att laga mat på flera plåtar/galler
samtidigt. Du kan blanda olika
rätter, tex förrätt, huvudrätt och
dessert så länge de kräver
samma ugnstemperatur. Men
tiden i ugnen kan variera för de
olika rätterna.
Sätt in maträtter i kall ugn och
utnyttja eftervärmen genom att
stänga av ugnen 10-15 min.
innan maten är klar.
Bakning med varmluft
* Bullar/bröd måste vara väljästa.
För dåligt jästa bullar blir lätt
missformade vid gräddningen
och ojämnt färgsatta.
* Placera inte bullarna för tätt på
plåten. Om bullarna står för nära
varandra och jäser ihop, kan inte
luften cirkulera runt bullen.
* Kontrollera gräddningstiden och
ta inte ut plåten för tidigt.
Färgsättningen sker olika fort i
början av gräddningen. Vissa
bullar kan ha fått färg, medan
andra är ljusa, efterhand sker en
viss utjämning.
* Med för hög ugnstemperatur blir
färgsättningen ojämn,
ytterkanterna brända, höjden
dålig på matbröd och
sockerkakor spricker.
* Placera helst matbröd/sockerkakor i luftens riktning, d.v.s.
brödet/formens kortsida mot
luckan.
Grillning
Allmänt om bakplåtar och
långpanna
Börja grilla efter 5 minuters uppvärmning. Elementet/en skall vara
helt röda.
Passa noga och vänd minst en gång.
En för lång grilltid ger torr, tråkig och
i värsta fall bränd mat.
Dessa kan slå sig om de utsätts för
stora temperaturväxlingar och/eller
ojämn placering av bakverk. Oftast
försvinner skevheten när plåten
svalnat.
* Placera inte en het plåt/långpanna på exempelvis en kall
diskbänk
Färgsättning sker när en ytas
temperatur stiger och fukt försvinner.
* Med varmluft blir färgsättningen
något annorlunda. Den varma luften
cirkulerar och påverkar ytans
temperatur runt om. Vid färgsättning av tex bullar, kan sidorna
därför få lite mer färg än toppen
28
Ställ funktionsknappen på grill och
temperaturen på 275˚C. Vill du ha
skonsammare grillning kan temperaturen sättas på lägre temperatur.
Grilla med stängd ugnslucka och
ha alltid ugnen under uppsikt vid
grillning.
Storleken, marmoreringen (insprängt
fett), formen mängden och
temperaturen på det du skall grilla
inverkar på tiden och resultatet.
Grillresultatet blir bäst om det som
skall grillas inte tas direkt från
kylskåpet. Torka av och lägg det på
ugnsgallret. Placera alltid en folieklädd
långpanna under gallret, på fals 1 eller
2 för att samla upp fettstänk mm.
Grillolja och/eller grillkryddor ger
bättre färg, men ökar risken för bränd
yta.
25
Fisk och ljust kött (fågel), kalv
och gris) får inte färg lika lätt som
mörkt kött (nötkött och vilt).
Inställningsschema för energi spar stekning
Tabell för stekning
Inställningsschema för grillning
Grillning
˚C
˚C
Min
i köttet
Minut
Fläskkotlett
Lammkotlett
T-benstek (2-4 cm)
Kyckling, delad
Grillkorv
Revben (förkokta 20 min)
Fisk (Skivor av torsk el lax)
Rostat bröd
3-4
3-4
2-3
2-3
3-4
2-3
3
3-4
Minut
1:a sidan 2:a sidan
7-9
4-6
7-10
5-6
7-10
6-8
20-25
15-20
3-4
1-2
15-20
15-20
10
5
2-3
1-2
250
250
250
250
250
250
250
250
Man får mer skonsam grillning genom att placera maten en fals längre
ner i ugnen. Grilltiden blir lite längre.
4
5
Rostbiff
Oxstek, genomstekt
Skinkstek
pr. kg
kött
3
100 -120
65
1-2 75-80 90-120
1-2 70-75 100-120
I
ugnen
Energi spar stekning
125
180
160
Fläskstek med ben
3
70
90-100
200
Saltad skinka i folie
1-2
65
100-120
160
Lammestek/kalvstek,
genomstekt
3
2
65
70-75
50-60
85
180
170
1-2 75-80
70-90
200
Kalkonbröst
2
3
1
26
Anvä stektermometer när du steker kött, så att du alltid får det stekt som du vill ha det.
Se till att spetsen är placerad mitt i köttstycket, inte i fett eller mot ben.
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement