AEG 5121V-W User manual
5121V-w
1
SE
948290370
Bästa Kund,
Det är viktigt att du lär känna spisens funktioner och finesser. Läs därför noga
denna bruksanvisning, och var särskilt uppmärksam på de avsnitt som är
markerade med . Detta är varningstexter för undvikande av skador på person
eller egendom.
Spara bruksanvisningen. Den är bra att ha vid tveksamhet och måsta alltid följa
med spisen vid ev ägarbyte.
Bruksanvisningens första del innehåller en allmän beskrivning av din nya
produkt. Därefter följer en kort introduktion om vad du skall göra innan du
använder spisen första gången. Avsnittet “Så använder du” beskriver hur spisen
används. Avsnittet “Skötsel och rengöring av” ger upplysningar om både daglig
och mer grundlig rengöring av spisen och dess utrustning. Skulle problem uppstå
vid användning av spisen kan du slå upp under avsnittet “Om spisen inte
fungerar”, där det finns anvisningar om hur du själv kan åtgärda en del praktiska
och tekniska problem.
2
Innehållsförteckning
Innehåll
Sidnr
Till användaren
Bäste Kund ................................................................................................... 2
Säkerhetsanvisningar .................................................................................. 5
Beskrivning av produkten ......................................................................... 7
Glaskeramikhäll .................................................................................... 8
Kokzonerna .......................................................................................... 8
Restvärmeindikator ............................................................................... 8
Ugn .................................................................................................... 8
Förvaringslådan .................................................................................... 9
Sockel ................................................................................................... 9
Säkerhetsutrustning .............................................................................. 9
Tillbehör .............................................................................................. 10
Före första användning ............................................................................. 11
Inkoppling av luckspärr ....................................................................... 11
Skydda glaskeramikhällen ................................................................... 12
Ställ in klockan .................................................................................... 12
Värm upp ugnen ................................................................................. 13
Rengör tillbehören ............................................................................... 13
Så här använder du .................................................................................... 14
Glaskeramikhällen ............................................................................... 14
De vanliga kokzonerna ....................................................................... 15
Val av kokkärl ..................................................................................... 16
Råd och tips vid användning av kokzonerna ....................................... 18
Klockan .................................................................................................. 19
Display och knappar ........................................................................... 19
Inställning/ändring av klockan ............................................................. 20
Timer .................................................................................................. 20
Val av ugnsfunktion ............................................................................ 21
Stektermometer .................................................................................. 22
Automatiskt stopp av ugnen ............................................................... 24
Automatisk start och stopp av ugnen ................................................. 24
3
Innehåll
Sidnr
Ugnen ................................................................................................. 26
Inställningsschema – bakning ................................................... 31
Inställningsschema – matlagning .............................................. 32
Inställningsschema – stekning ................................................... 35
Inställningsschema – grillning ................................................... 37
Råd och tips vid användning av ugnen ................................................ 38
Förvaringslådan .................................................................................. 40
Rengöring och skötsel .............................................................................. 41
Emaljerade ytor .................................................................................. 41
Ugnsventil ........................................................................................... 41
Glaskeramikhäll .................................................................................. 41
Ugn .................................................................................................. 42
Förvaringslådan .................................................................................. 50
Om spisen inte fungerar ........................................................................... 57
Innan du tillkallar service – praktiska råd ........................................... 57
Innan du tillkallar service – tekniska råd ............................................ 59
Service och reservdelar ...................................................................... 61
Till installatören
Transportskador ........................................................................................ 51
Tekniska data ............................................................................................. 52
Montering .................................................................................................. 53
Installation .................................................................................................. 56
Så här läser du bruksanvisningen:
1... 2...Steg för steg
Råd och tips
Säkerhetsinformation
Miljö information
4
Säkerhetsinformation
Spisen får endast användas i enskilt
hushåll och för normal hushållsanvändning. Används den för andra
ändamål gäller inte Konsumentköp
EHL.
Rengöring och underhåll
* Av hygien- och säkerhetsmässiga
skäl ska häll och ugn hållas rena.
Fettfläckar och matrester avger
os vid upphettning och kan i
värsta fall medföra brandfara.
Barn
* Håll uppsikt över barn under
tiden spisen används. Häll och
ugn blir mycket varma vid
användning och förblir varma en
tid efter det att spisen stängts av.
* Se till att elsladden inte kommer
i kläm när spisen flyttas vid
rengöring. Slå av
huvudströmbrytaren till produkten före byte av ugnslampor.
* Låt aldrig barn röra vid eller leka
med vred, knappar och ugnslucka.
Service
* Service och reparation ska
utföras av behörig fackman
eller AB Elektroservice. Endast
orignal reservdelar får användas.
* Kontrollera att tippskyddet och
kastrullskyddet (extra tillbehör)
är korrekt monterade samt att
luckspärren fungerar.
Installation
Användning
* Ingrepp i spisen ska utföras av
behörig fackman. Arbete utfört
av lekman kan försämra spisen
samt leda till skada på person
eller och/eller egendom.
* Lämna aldrig frityrkokning,
smältning av fett, paraffin eller
annat lättantändligt utan tillsyn.
Om brand skulle uppstå ska alla
vred nollställas och eventuell
köksfläkt stängas av.
Kväv elden med ett lock,
använd aldrig vatten.
* Lägg inte papper och dylikt på
hällen. En av misstag påsatt
brännare kan få pappret att
brinna.
5
* Spisen får inte ställas på en extra
sockel, eftersom tippskyddet då kan
sättas ur funktion. Se till att elsladden inte kommer i kläm vid installationen.
Skrotning
* Hjälp till att undvika olyckor när
spisen ska kasseras. Lossa stickkontakten från vägguttaget, klipp av
sladden alldeles intill spisen och sätt
barnsäkringen ur funktion.
6
Beskrivning av produkten
Spisen
Ugnsventil
Glaskeramikhäll
Restvärmeindikator
Knappar, klocka
(SMART-control)
Ugn
Transportspärr
Förvaringslåda
Sockel
Kontrollpanel
Vred till
kokzonerna
Vred till
kokzonerna
Klocka
7
Du kan välja mellan följande
ugnsfunktioner:
Glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen har fyra
kokzoner. När du tänder en kokzon
lyser den i olika intervaller
beroende på vilken inställning du
har valt. Även om du har valt den
högsta inställningen släcks
kokzonen ibland för att hällen inte
ska överhettas.
Glaset är hårt och härdat mot
värme, kyla och temperaturchocker,
men är som allt glas ömtåligt när
det gäller slag. Stå inte på
keramikhällen, den tål inte onormal
belastning.
varmluft
över-/undervärme
grill
undervärme
intervallgrill
pizza/pajprogram
program för
långtidsstekning
rensningsprogram
belysning i ugnen
Ugnens sidor, tak och bakvägg är
av katalysemalj som har en viss
självrenande effekt. Bottnen i
ugnen är tillverkad av slät och
rengöringsvänlig emalj.
Kokzonerna
Det finns tre dubbelkokzoner och
en enkelkokzon.
Ugnsluckan har tre glasskikt för att
temperaturen på luckans utsida ska
bli lägre. Du kan dela ugnsluckan
när du ska rengöra den.
Restvärmeindikator
I hörnet vid varje kokzon finns det
en lampa. Det är en kontrollampa
och restvärmeindikator för
kokzonen. När du tänder kokzonen
tänds lampan och efter att du har
stängt av kokzonen kommer
lampan att fortsätta lysa tills
kokzonen är ca 80˚C.
Ugnens uppvärmningstid är:
Traditionell ugn: ca 13 min till
200˚C.
Varmluftsugn: ca 7 min till 200˚C.
Ugn
Information om hur du använder
ugnen hittar du under avsnittet ”Så
här använder du”.
8
Förvaringslådan
Upplysning om hur förvaringslådan
används finns i avsnittet ”Så här använder du”.
Sockeln
Sockeln kan höjdjusteras från 85 cm
till 93,5 cm.
Säkerhetsutrustningen
Spisen har ett tippskydd som
förhindrar att den tippar vid onormal
belastning, t ex om ett barn sätter sig
på en öppen ugnslucka.
Vägg
Tippskyddet fungerar endast
när spisen har skjutits på plats
och tippskyddet är monterad.
tippskydd
Golv
90 mm
p
Skå
Väg
g
300
mm
m
90 m
9
Ugnsluckan är försedd med en
luckspärr som gör det svårare för
barn att öppna ugnsluckan.
Luckspärren fungerar endast
när den är inkopplad.
Luckspärren är frånkopplad vid
leverans. Se efter i avsnittet ”Före
första användning av spisen” hur du
gör för att koppla in luckspärren.
Tillbehör
Luckspärr
2 bakplåtar
1 ugnspanna
1 galler
Tippskydd
10
Före första användning
Inkoppling av luckspärr
Koppla in luckspärren genom att
vrida på den lilla skruv som sitter
på luckans insida. Använd ett mynt
för att vrida på skruven.
För att öppna ugnsluckan ska du nu
trycka spärren åt vänster samtidigt
som luckan öppnas.
Spisen får endast användas i
enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning.
till
från
11
Skydda glaskeramikhällen
Lägg en skyddande hinna över
glaskeramikhällen innan du
använder den. På så vis blir det
lättare att rengöra hällen och du
förhindrar att mat som kokar över
bränner sig fast hårt.
Så här gör du:
1. Häll några droppar av det
bifogade rengöringsmedlet på en
bit hushållspapper och stryk ut
rengöringsmedlet över hela
hällen.
2. Polera hällen med en ren trasa
tills den är torr.
Ställ in klockan
Exempel: kl 17:00
Tryck samtidigt på knapparna
och
. Släpp knapparna.
Tryck på
och
tills rätt tid i
timmar och minuter visas på
displayen. Efter 5 sekunder slutar
kolonet blinka. Ugnen är klar för
användning.
Displayen visar
12
Värm upp ugnen
1. Tryck på
.
2. Tryck på
tills klockan visar:
3. Låt ugnen stå på den här
inställningen i ca 1 timme. Se till
att det är bra ventilation genom
att antingen slå på fläkten eller
öppna ett fönster.
4. Stäng av ugnen, tryck på
.
5. Låt sedan ugnsluckan stå öppen i
ca 2 timmar och lufta ut i köket.
6. Rengör ugnen, luckan och
falserna med varmt vatten och
diskmedel. Torka av ugnen.
Ugnen kan fortfarande lukta något
under den första tiden du använder
den.
Rengör tillbehören
Diska bakplåtar, långpanna etc. i
varmt vatten och diskmedel. Skölj
därefter noggrant och torka
13
Så här använder du
liknande) eller om plast och
aluminiumfolie smälter på den.
Glaskeramikhällen
Använd aldrig en sprucken
glaskeramikhäll. Vid
rengöring och/eller då mat
kokar över kan vätska tränga
ner till de spänningsförande
delarna. Stäng av strömmen
till spisen och kontakta
service.
Ställ aldrig våta kokkärl på
glaskeramikhällen.
Kontrollera att det inte finns sand,
socker och salt på kokkärlen. Sand
kan repa hällen och socker och salt
kan förstöra den.
Torka alltid av kokkärlet innan du
ställer det på glaskeramikhällen.
Den färgade dekorationen på själva
glaskeramikhällen kan slitas bort
och repas under användning.
Glaskeramikhällen bör inte
användas som avställningsyta eller
förvaringsplats.
Lägg aldrig aluminiumfolie,
papper, plast eller liknande
på glaskeramikhällen. En
varm kokzon kan få
folie/papper/plast att börja
brinna eller smälta.
Lämna aldrig keramikhällen
medan du håller på att fritera
eller smälta fett, paraffin eller
andra lättantändliga ämnen.
Vid en eventuell brand ska
du stänga av samtliga
knappar på spisen och
eventuell fläkt. Kväv branden
med ett lock, använd aldrig
vatten för att släcka elden.
Skrapa genast bort mat som
kokt över från den varma
hällen med hjälp av
rakbladsskrapan. Hällen kan
skadas om du spiller socker
och matvaror med högt
sockerinnehåll (sylt, saft och
14
De vanliga kokzonerna
Det går att ställa in vreden steglöst
från 1 till 12 där 12 är den högsta
inställningen. Börja med den högsta
inställningen och skruva ner när du ska
fortsätta tillagningen. Se
inställningsschemat.
Inställning av dubbelkokzon
Inställning av liten kokzon:
Vrid vredet till önskad inställning. Se
inställningsschemat.
Inställning av stor kokzon:
Vrid vredet förbi ”12” och tills det tar
emot. Vrid sedan tillbaka det till
önskad inställning. Se
inställningsschemat.
Inställning från stor till liten
kokzon:
Stäng av kokzonen och vrid sedan
kontrollknappen till önskad inställning.
Se inställningsschemat.
Inställningsschema för vanliga kokzoner
Steg
Funktion
0
Kokzonen är avstängd.
1–2
Varmhållning / tillagning av små portioner
3–4
Tillagning av normala portioner
5–6
Tillagning av stora portioner
7–8
Stekning
9 – 10 – 11 Stekning / bryning
12
Uppkok / bryning / fritering
Uppgifterna i schemat är bara ungefärliga. Inställningen beror på gryta,
mängd och innehåll. Efter ett tag lär du dig vilken inställning som passar.
Se även avsnittet ”Råd och tips vid användning av kokzonerna”.
15
Kokzonerna på 14 och 18 cm är
lämpliga för uppkok och tillagning.
Kokzonen på 21 cm är lämplig för
stekning och tillagning av stora
portioner.
Kokzonen på 12 cm är inte lämplig
för uppkok, men kan användas till
smältning av smör, sjudning samt
tillagning av såser etc. som inte får
stormkoka.
Val av kokkärl
Glaskeramikhällen ställer större
krav på kokkärlen än traditionella
plattor. Var uppmärksam på
följande:
- Aluminium har bra
värmeledningsförmåga men kan
ge silverliknande fläckar på
hällen. Du kan ta bort fläckarna
genom att använda
rengöringsmedlet som följer med
spisen och gnida hårt med lite
hushållspapper.
- Grytor och pannor av glas eller
med emaljerad botten med grovt
mönster nöter mer på hällen än
grytor av andra material.
- Undvik att använda grytor med
lackad botten. Flagor av lack kan
lossna och brännas fast på hällen.
16
Kokkärl som ska användas på
keramikhällen ska:
- Täcka hela kokzonen, det får
gärna vara lite större.
- Vara plant eller bukta svagt inåt
(max. 1 mm) eftersom bottnen
kommer att bukta utåt då
kokkärlet värms upp.
- Ha tjock botten:
- Aluminiumgrytor min. 3,5 mm
bottentjocklek.
- Stålgrytor min. 5 mm
bottentjocklek.
- Pannor min. 5-7 mm
bottentjocklek.
- Ha helt slät eller finmönstrad
botten.
Kontrollera att kokkärlets botten är
helt plan genom ställa det med
bottnen uppåt på en bordsskiva och
hålla en linjal mot bottnen. En
botten som buktar, både såväl inåt
som utåt, förlänger koktiden och
ökar energiförbrukningen. Om
bottnens diameter är för liten ökar
energiförbrukningen och mat som
kokar över bränns fast på den
varma kokzonen.
Kokkärl med mycket blank/ljus
botten ger en något längre
tillagningstid än kokkärl med
matt/mörk botten.
17
Lägg ett tättslutande lock på grytan.
Koka upp på det högsta steget och
skruva sedan ner på lägsta möjliga
steg när det ångar kraftigt vid locket.
Beräkna koktiden från det att du
sänker värmen och vänta med att
kontrollera potatisen/grönsakerna
tills koktiden är ute.
Råd och tips vid användning
av kokzonerna
Om du följer nedanstående råd
kommer du att spara energi och
underlätta rengöringsarbetet.
Ställ in kokzonerna rätt.
Kokzonerna ska ställas in på det
högsta steget tills maten börjar koka.
Sedan sänker du värmen så mycket
som möjligt utan att maten slutar att
koka.
Koka 1 – 8 ägg med ½ dl vatten. Häll
vatten i grytan och lägg i äggen.
Lägg på ett tättslutande lock. Tänd
kokzonen på det högsta steget. Stäng
av den när det ångar kraftigt vid
locket. Beräkna äggens koktid från
det att du stänger av värmen och låt
äggen koka i kokzonens eftervärme.
Den här metoden kan du använda på
12 och 14 cm kokzoner.
Använd plana grytor. En
gryta med ojämn botten kan
öka elförbrukningen med 50%.
Grytan ska passa till
kokzonen – eller vara något
större. Kom ihåg att det kan
vara lite mat i en stor gryta.
Använd tättslutande lock på
grytan. Utan lock på grytan
används det mer än tre gånger
så mycket el.
Spara på vattnet. Koka
potatis och grönsaker med 1, 2
eller 3 dl vatten.
Använd 1 dl vatten på 14 cm kokzon.
Använd 2 dl vatten på 18 cm kokzon.
Använd 3 dl vatten på 21 cm kokzon.
18
Klockan
Display och knappar
AV
PÅ
Funktionsval
Lägre
Högre
Stektermometer
Tillagningstid
Stopptid
Timer
19
Inställning/ändring av
klockslag
Displayen visar
Exempel:
Klockan är 17:00
1. Tryck samtidigt på knapparna
och
. Släpp knapparna.
2. Tryck på
och
tills rätt tid
i timmar och minuter visas på
displayen. Efter 5 sekunder slutar
kolonet blinka.
3. Ugnen är klar för användning.
Timer
Exempel:
Timern ska ställas in på 10 minuter.
Du startar timern genom att trycka
på
. Släpp knappen. Ställ in
tiden genom att trycka på
och
När den inställda tiden har gått
kommer det att höras tre korta
pipsignaler. Med korta mellanrum
kommer det sedan en enda
pipsignal.
20
Val av ugnsfunktion
Du kan ändra ugnsfunktionen
genom att trycka på
.
Det finns följande funktioner i
ugnen:
Varmluft:
Över-/undervärme:
Undervärme:
Intervallgrill:
Grill:
Pizza/paj:
Lågtemperaturstekning:
(Stektermometer, fläkt ½ hastighet)
Rengöring:
Belysning: Endast belysningen
tänd.
21
Displayen visar
Val av temperatur
1. Tryck på
.
Ugnen är förinställd på varmluft
175˚C.
2. Du kan ändra temperaturen
genom att trycka på
och
.
När ugnen startar kommer displayen
att visa 40˚C. Efterhand som
temperaturen i ugnen stiger kan du
se den aktuella temperaturen på
displayen. När ugnen har kommit
upp på den inställda temperaturen
kommer det att höras 1 pipsignal.
Om du vill sänka temperaturen i en
varm ugn går det inte att läsa av
temperatursänkningen i ugnen på
displayen. Displayen visar genast
den lägre temperaturen som du ställt
in.
Temperaturavkännaren
sticks i maten för att mäta
innertemperaturen.
Viktigt: Spetsen skall placeras
mitt i steken och inte nära fett
eller ben.
Stektermometer
Termometerns temperatur kan ställas
in mellan 30ºC och 99ºC.
Stektermometerns plastdelar skall
vid användning befinna sig minst 4
cm från takelementet.
När stektermometern är ansluten kan
du inte samtidigt ställa in en
tillagningstid/stopptid.
Stektermometern får ej användas vid
grillning.
22
Stekautomatik
Exempel:
Du ska steka en stek i ugnen och den
ska ha en innertemperatur på 65˚C. Du
ska tillaga steken i varmluftsugn i
175˚C.
Displayen visar
1. Stick in stektermometerns spets
mitt i steken.
2. Sätt stektermometerns kontakt i
uttaget på ugnens högra sida.
3. Starta ugnen. Tryck på
.
4. Välj ugnsfunktion, tryck på
.
Ställ in ugnstemperaturen med
hjälp av
och .
5. Ställ in stekens temperatur.
Tryck på
. Släpp knappen.
6. Ställ stekens temperatur med
hjälp av
och
.
När ugnen startar visar displayen en
innertemperatur på 30˚C. Efterhand
som innertemperaturen stiger kommer
den aktuella temperaturen att visas på
displayen. När stekens innertemperatur
har kommit upp på den inställda
temperaturen kommer det att höras tre
korta pipsignaler och ugnen kommer
att stängas av. Med jämna mellanrum
kommer det att höras en enda pipsignal
som indikering på att maten är klar.
När ugnen är avstängd blinkar
ugnssymbolen. Den försvinner först
när du trycker på
-knappen.
23
Displayen visar
Automatiskt stopp av ugnen
Exempel:
Du ska tillaga en rätt i varmluft 175˚C i
30 min. Klockan är 17:00.
1. Starta ugnen. Tryck på
.
2. Välj ugnsfunktion, tryck på
.
3. Ställ in ugnstemperaturen med
hjälp av
och
.
4. Ställ in tillagningstiden. Tryck
på
.
5. Ställ in tiden med hjälp av
och
.
När den inställda tillagningstiden har
gått kommer det att höras tre korta
pipsignaler och ugnen kommer att
stängas av.
Med korta mellanrum kommer det att
höras en enda pipsignal som indikering
på att maten är klar. När ugnen är
avstängd blinkar ugnssymbolen. Den
försvinner först när du trycker på
knappen.
Automatisk start och stopp av
ugnen
Exempel:
Klockan är 17:00.
Ugnen ska starta automatiskt med att
tillaga en rätt. Rätten ska tillagas i
varmluft 175oC i 30 min. Rätten ska
vara klar kl 18:00.
24
1. Starta ugnen. Tryck på
.
2. Välj ugnsfunktion, tryck på
.
3. Ställ in ugnstemperaturen med
hjälp av
och
.
4. Ställ in tillagningstiden. Tryck
på
. Släpp knappen. Ställ in
tiden med hjälp av
och
.
5. Välj stopptid. Tryck på
.
Ställ in tiden med hjälp av
och
.
Ugnen är nu inställd på automatisk
start.
Displayen visar
När klockan är 17:30 startar ugnen
automatiskt på varmluft 175˚C.
När den inställda tillagningstiden
har gått kommer det att höras tre
korta pipsignaler och ugnen
kommer att stängas av.
Med korta mellanrum kommer det
att höras en enda pipsignal som
indikering på att maten är klar. När
ugnen är avstängd blinkar
ugnssymbolen. Den försvinner först
när du trycker på
-knappen.
Kom ihåg att räkna med
ugnens uppvärmningstid när
du ställer in tillagningstiden.
25
Ugnen
Lägg aldrig aluminiumfolie, en plåt
eller ugnspannan direkt på ugnens
botten. Emaljen kan skadas på grund
av överupphettning.
Ugnen blir varm under
användning, håll uppsikt över
barnen.
Varmluft
Ugnen värms upp av tak-och bottenelement samt ringelementet runt
fläkten. Den varma luften cirkulerar i
ugnen. Matlagning och bakning blir
mer rationell, eftersom två plåtar samtidigt i ugnen ger totalt kortare gräddningstid.
Se till att ha avstånd mellan plåtarna så
att luften kan cirkulera samt att
jäsdegar och sockerkakor har plats att
höja sig under gräddningen.
Temperaturen skall vara ca. 15-20%
lägre än vid över/undervärme. Vid
bakning bör ugnen vara uppvärmd
men vid matlagning kan start ske från
kall ugn.
OBS! Vid gräddning av bakverk som
skall ha hög temperatur och kort
gräddningstid rekommenderas inte
varmluft. En för hög ugnstemperatur
ger ojämn färgsättning (Se vidare
under tips och råd).
26
Över/undervärme
Tak- och bottenelement är inkopplade.
Kan i princip användas vid all
matlagning och bakning. Resultatet
kan påverkas av inställd temperatur,
formars material och färg. Vid
gräddning i ljusa aluminiumformar får
undersidan bättre färg om formen
placeras på en plåt istället för på
gallret.
Ugnen har en förinställd temperatur på
200˚C
Gratinering/Intervallgrill
Intervallgrill är en kombination mellan
varmluft och grill.
Grillelementet är inkopplat för
färgsättning samtidigt som fläkten får
den varma luften att cirkulera.
Vid tillagning med intervallgrill skall
temperaturen ligga 15-20% lägre än
vid över/undervärme. Vid tillagning
med intervallgrill används en plåt.
Intervallgrill är lämpad för
gratinering och annan matlagning, som
skall ha gyllene yta, t ex potatisgratäng, råstekt potatis. Utmärkt att
även använda till "höga" maträtter,
T.ex. griljering av julskinka, som ska
ha färg runt om.
Intervallgrill är inte lämpad för
bakning.
27
Pizza/paj program
Med denna funktion erhålles kraftig
undervärme och mindre övervärme.
Den kraftiga undervärmen garanterar
att pizza- och pajbottnar blir spröda.
Vid gräddning av mördegspaj är det
inte nödvändigt att förgrädda bottnen.
Mindre värme uppifrån gör att ytan blir
mjuk och gyllen, i stället för hård. När
du använder pizza/paj funktionen skall
ugnen förvärmas. Uppvärmningstiden
till 200ºC är ca 20 min. Använd den
temperatur och tid som rekommenderas
i receptet. Sätt de saker du vill tillaga
på en bakplåt. Sätt in plåten på 3:e
falsen. du kan inte använda
stektermometer tillsamman med
pizza/paj funktionen. Pizza/paj
funktionen är på förhand inställd till en
temperatur på 200ºC. Temperaturen
kan ändras genom att trycka på - och
+
28
bakplåtarna kan plåtarna ”slå sig”.
Detta gäller framförallt vid
tillagning av djupfryst pizza,
pommes frites och liknande.
Program för
lågtemperaturstekning
Det här programmet är lämpligt för
stekning av rött kött, skinka, vilt
och fågel. Under programmet
utnyttjas värmeelementen i tak och
botten. Samtidigt är
varmluftsfläkten tillslagen, men kör
bara på halv hastighet. Det gör att
värmen fördelas jämnt runt hela
steken. Temperaturen är förinställd
på 125˚C och det går inte att ändra
den. Ugnen värms upp till ca
200˚C. Därefter sänks temperaturen
automatiskt till 125˚C. Med det här
programmet kan du mycket väl
börja i kall ugn. Genom att
kombinera det här programmet med
användning av den elektroniska
stektermometern får du ett perfekt
stekresultat.
Stick in en provsticka i
mjuka kakor ca 5 min. före
full tid så att du har möjlighet
att förkorta/förlänga
baktiden. Resultatet kan
påverkas av recept,
formarnas material, färg,
form och storlek.
Om du bakar i ljusa bakformar
samt i formar av keramik och glas
ska du placera formen på en
bakplåt. Om du bakar i mörka
metallformar ska du placera formen
på gallret.
Rengöringsprogram
Under det här programmet är
grillelementet och bottenelementet
inkopplade. Temperaturen är
förinställd på 300˚C och det går
inte att ändra den. Observera att du
ska ta bort mat som kokat över och
större fettfläckar innan du startar
rengöringprogrammet. Se avsnittet
”Rengöring och underhåll av
ugnen”.
Bakning/matlagning
Vid temperaturskillnader och/eller
ojämn placering av matvaror på
29
Med traditionell ugn får hela ytan
en jämn färg.
Med varmluft blir bakning/
matlagning mer rationell, men
färgen blir ojämnare. För att
resultatet ska bli så bra som möjligt
ska du placera bakverket/maträtten
så att luftströmmen inte spärras,
dvs att du placerar bullar och
liknande i jämna rader. Pain riche,
brödstänger, sockerkaka etc ska
placeras med ändarna mot
bakväggen och ugnsluckan.
Varmluft är inte så lämpligt till
bakverk med högt sockerinnehåll
som ska ha hög temperatur under
kort tid. Därför blir småkakor bäst i
traditionell ugn.
I varmluft kan du tillaga olika
rätter samtidigt, t.ex. förrätt,
huvudrätt och dessert. Du ska bara
se till att välja rätter som ska
tillagas i samma temperatur.
Intervallgrill är lämplig till
gratänger och andra rätter som ska
ha en gyllenbrun yta, t.ex.
potatisgratäng, ugnsstekt potatis
etc. Intervallgrillen är inte lämplig
för bakning.
30
Inställningsschema för bakning
Bakning
Över/undervärme
Varmluft
˚C
˚C
Minut
Matbröd
Mörka portionsbröd
Ljusa portionsbröd
Lätta limpor, formbröd
Tunga limpor,
Hålkakor, tekakar
Vetebröd
Bullar
Längder, kransar
Mjuka kakor
Muffins
Rulltårta
Mjuk kaka med lite
fett**
Mjuk kaka med
mycket fett**
Småkakor
Mördegskakor
Maränger
Pepparkakor
Minut
3
3
1
1
2-3
200
225
190-200
175-200
200-225
12-15
8-12
35-40
50-60
10-15
2+5
2+5
1+4
1+4
2+5
170-190
190-200
175-185
160-185
170-190
12-15
10-14
40-45
60-75
15-20
3
2
210-225
190-200
8-10
18-25
2+5
2
180-190
180-190
10-15
20-25
3
3
1-2
200
225
175-190
12-15
5-8
35-45
2+5
175-190
15-20
2
165-180
35-45
1
150-175
50-60
1
150-160
50-60
3
3
3
175-200
100
175
10-15
50-60
5-8
2+5
2+5
2+5
165-185
100
165
10-16
50-60
7-10
Ej lämpat
Då du använder långpannan, bör denna placeras på den högre rekommenderade
falsen, eftersom den är djupare än en bakplåt.
**Används mörk bakform, placera alltid formen på galler och fals 2.
Välj temp. 160-180˚C
5
3
31
1
4
2
Inställningsschema för matlagning
˚C
Matlagning
Minut
Fisk, kokning
Fisk, stekning
Köttfärslimpa
Gratäng
Leverpastej
Pizza
Pajer
Lasagne
Potatisgratäng
1-2
1-2
3-4
2-3
2-3
3-4
3-4
3-4
3-4
170-180
190-210
190-210
190-210
190-210
210-235
210-235
200-225
200-225
**
**
50-65
55-65
55-65
30-40
35-45
50-60
65-70
Vid tillagning på 2 bakplåtar skall man välja fals 1+4 eller 2+5
** När man steker eller kokar fisk i ugnen är tillagningstiden
beroende av fiskens tjocklek. Ju tjockare fisk, desto längre
tillagningstid. Fisken är färdig när fiskköttet är vitt och
ogenomskinligt. Stick med en gaffel vid ryggbenet.
Släpper köttet lätt är fisken färdig. Tabellen är vägledande.
Se också avsnittet " Råd och tips vid användning
4
av ugnen".
5
3
1
32
2
Stekning
Denna ugn är väl isolerad. Det
medför att det blir relativt hög
fuktighet i ugnen. Därför skall
vatten inte tillsättas vid stekning.
Om du vill ha steksky till sås så
lägg steken i en ugnssäker form
som passar till steken och häll i
max 5 dl vatten. Ytterligare vatten
skall ej tillsättas under tillagningen.
Om du använder för mycket vatten
i ugnen bildas kondensvatten, vilket
kan rinna ut på golvet, och du
måste använda onödigt mycket
energi.
Max 5
5 dl
Max.
dl vand
vatten
Över/undervärme, varmluft och
intervallgrill lämpar sig för
stekning. Intervallgrill är speciellt
användbar för stekning av rätter
som skall ha spröd yta, som t ex
kyckling, fläskstek, lammstek etc.
Vid användning av varmluft och
intervallgrill skall du dock tänka
på att ugnsrummet blir kraftigt
nedsmutsat p g a den cirkulerande
luften, vilken virvlar fettstänk runt i
ugnsutrymmet.
Om du vill använda stekpåse
skall det ena hörnet klippas
av innan stekpåsen placeras i
ugnen. På så sätt undviker du
att du bränner dig på varm
ånga när påsen öppnas.
33
Användning av stektermometer
För att få bästa resultatet skall
spetsen på stektermometern sitta i
den tjockaste delen av steken.
Spetsen får inte stöta emot fett eller
ben, då termometern i så fall
kommer att visa fel. Hela
spjutspetsen skall var inne i köttet,
eftersom ugnsvärmen påverkar
termometern. När den önskade
temperaturen har nåtts tas steken ut,
täcks med aluminiumfolie och vilar
ca 20 min. Steken är därefter lättare
att skära upp och mindre köttsaft
går till spillo.
Max
Max55 dl
dl vatten
vand
Kom ihåg att stektermometerns plastdelar skall
befinna sig minst 4 cm från
takelementet.
34
Tabell för stekning
Stekning
˚C
˚C
Ugnen
Min
Rostbiff
Nötstek, rosa
Nötstek, genomstekt
Skinkstek
Karré med ben
Revbenspjäll, tjocka
Rimmad skinka i folie
Lamm/kalvstek, rosa
Lamm/kalvstek,
genomstekt
Kyckling, delad
Kalkon, helstekt, färserad
Kalkonbröst
2 55-60 70-85
2
85-100
65
2 70-75 100-110
1-2 80
90-105
1-2 85
105
2
90
2 73-75 60-70
2
90
70
1-2 75
105
3
1-2
3
45
50
60
62
Vanl.
ugn
125
125
125
170
170
175
170
170
170
Varmluft
200
160
200
175
150
175
120
120
120
160
160
165
160
160
160
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken på köttet eller fisken, så
slipper du vidbränd sky.
Använd stektermometer när du steker kött, så får du alltid den genomstekning
du önskar. Se till att spetsen på stektermometern ligger mitt i köttstycket, inte
mitt i fett eller mot ben.
4
5
3
1
35
2
Grillning
Ställ funktionsknappen på grill och
temperaturen på 275˚C. Vill du ha
skonsammare grillning kan temperaturen sättas på lägre temperatur.
Grilla med stängd ugnslucka och
ha alltid ugnen under uppsikt vid
grillning.
Storleken, marmoreringen (insprängt
fett), formen mängden och
temperaturen på det du skall grilla
inverkar på tiden och resultatet.
Grillresultatet blir bäst om det som
skall grillas inte tas direkt från
kylskåpet. Torka av och lägg det på
ugnsgallret. Placera alltid en folieklädd
långpanna under gallret, på fals 1 eller
2 för att samla upp fettstänk mm.
Grillolja och/eller grillkryddor ger
bättre färg, men ökar risken för bränd
yta.
Börja grilla efter 5 minuters uppvärmning. Elementet/en skall vara
helt röda.
Passa noga och vänd minst en gång.
En för lång grilltid ger torr, tråkig och
i värsta fall bränd mat.
36
Fisk och ljust kött (fågel), kalv
och gris) får inte färg lika lätt som
mörkt kött (nötkött och vilt).
Inställningsschema för grillning
Grillning
Minut
Fläskkotlett
Lammkotlett
T-benstek (2-4 cm)
Kyckling, delad
Grillkorv
Revben (förkokta 20 min)
Fisk (Skivor av torsk el lax)
Rostat bröd
3-4
3-4
2-3
2-3
3-4
2-3
3
3-4
Minut
1:a sidan 2:a sidan
7-9
4-6
7-10
5-6
7-10
6-8
20-25
15-20
3-4
1-2
15-20
15-20
10
5
2-3
1-2
250
250
250
250
250
250
250
250
Man får mer skonsam grillning genom att placera maten en fals längre
ner i ugnen. Grilltiden blir lite längre.
4
5
3
1
37
2
Råd och tips
Allmänt om bakning
Tänk på att kontrollera gräddningstiden när du börjar använda en ny ugn.
I många äldre recept finns ofta angivet
en något högre ugnstemperatur.
I dagens moderna ugnar sker gräddningen vid lägre temperatur. Sänk
därför temperaturen om gräddningstiden är för kort. En för hög
temperatur ger ett ojämnare resultat.
Varmluft
Utnyttja ugnsutrymmet genom
att laga mat på flera plåtar/galler
samtidigt. Du kan blanda olika
rätter, tex förrätt, huvudrätt och
dessert så länge de kräver
samma ugnstemperatur. Men
tiden i ugnen kan variera för de
olika rätterna.
Sätt in maträtter i kall ugn och
utnyttja eftervärmen genom att
stänga av ugnen 10-15 min.
innan maten är klar.
Bakning med varmluft
Färgsättning sker när en ytas
temperatur stiger och fukt försvinner.
* Med varmluft blir färgsättningen
något annorlunda. Den varma luften
cirkulerar och påverkar ytans
temperatur runt om. Vid färgsättning av tex bullar, kan sidorna
därför få lite mer färg än toppen
* Bullar/bröd måste vara väljästa.
För dåligt jästa bullar blir lätt
missformade vid gräddningen
och ojämnt färgsatta.
* Placera inte bullarna för tätt på
plåten. Om bullarna står för nära
varandra och jäser ihop, kan inte
luften cirkulera runt bullen.
* Kontrollera gräddningstiden och
ta inte ut plåten för tidigt.
Färgsättningen sker olika fort i
början av gräddningen. Vissa
bullar kan ha fått färg, medan
andra är ljusa, efterhand sker en
viss utjämning.
* Med för hög ugnstemperatur blir
färgsättningen ojämn,
ytterkanterna brända, höjden
dålig på matbröd och
sockerkakor spricker.
* Placera helst matbröd/sockerkakor i luftens riktning, d.v.s.
brödet/formens kortsida mot
luckan.
Allmänt om bakplåtar och
långpanna
Dessa kan slå sig om de utsätts för
stora temperaturväxlingar och/eller
ojämn placering av bakverk. Oftast
försvinner skevheten när plåten
svalnat.
* Placera inte en het plåt/långpanna på exempelvis en kall
diskbänk
38
* Häll inte t ex kall pannkakssmet i en
het långpanna.
* Det är bättre att grädda t ex två
limpor på en plåt, än en stor mitt på
plåten.
* En djupfryst pizza, direkt från
frysen, innebär stora spänningar i
plåten och därmed risk för skevhet.
Stekning
Upptining/värmning
Välj varmluft och temperaturen 200˚C.
Maten tinas i täckta formar. Om du
använder plastkärl, kontrollera att det
tål minst 200˚C. Placera formarna på
ugnsgaller i en eller flera nivåer. Tiden
varierar beroende på mängd och typ av
mat. När maten tinat, kan du med
fördel använda en stektermometer för
att värma till lagom ättemperatur.
Att steka i ugn är bekvämt och
praktiskt både i över- och undervärme
och varmluft. Välj en ugnssäker form
med låg kant där köttstycket precis får
plats, så undviker du att skyn torkar in
och bränner fast. Vid ugnsbakning av
julskinka bildas det i regel mycket
spad. Använd därför ett stort stekfat
eller en långpanna och var försiktig när
du tar ut den om du använder en
stekpåse, klipp då hål i ett hörn på
påsen innan den sätts in i ugnen. Du
minskar då risken att bränna dig på het
ånga när påsen skall öppnas.
Upptining med varmluft
Välj funktionen varmluft. Vid
upptining av kött, fisk, glaserade eller
fyllda bakverk, t ex rulltårta, skall
temperaturen vara nollställd.
Galler/plåtar kan placeras på flera
falser om du har mycket att tina. Tid
kan ej anges, prova med en provsticka.
39
Vädringsläge
Utluftning
Varje gång du har använt ugnen ska
luckan ställas på glänt annars finns risk
för fukt i ugnsutrymmet.
Gör så här:
1. Öppna luckan och fäll upp de
två låsspärrarna.
2. Stäng luckan tills spärrarna tar
stopp.
Lämna ugnsluckan i detta läge till dess
att ugnen svalnat.
till
från
Förvaringslåda
Förvaringslådan är avsedd att
förvara ugnstillbehören i.
40
Skötsel och rengöring
Tippskyddet fungerar bara
när spisen har skjutits på
plats och tippskyddet har
monterats.
Kom ihåg det när du flyttar
spisen för att städa bakom
den.
Av hygien- och
säkerhetsmässiga skäl ska
glaskeramikhällen och ugnen
hållas rena. Fettfläckar och
spilld mat bildar os vid
uppvärmning och kan i värsta
fall utgöra en brandrisk.
Emaljerade ytor
Den dagliga rengöringen gör du
med hjälp av en fuktig och väl
urvriden trasa. Om ytorna är
mycket smutsiga använder du en
mjuk svamp med lite diskmedel på.
Använd aldrig stålull,
metallsvampar, hårda plastsvampar,
skurpulver eller andra repande
rengöringsmedel.
Ugnsventilen
Ta av ugnsventilen och diska den i
varmt vatten och diskmedel.
Glaskeramikhällen
aluminiumfolie från den varma
hällen. Om hällen hinner svalna kan
den skadas. En smutsig häll försämrar
värmeöverföringen mellan kokzon och
kokkärl.
Efter användning bör du torka av
kokzonerna med en fuktig disktrasa
och diskmedel. Om hällen är mycket
smutsig kan du göra följande:
1. Ta bort fläckar och liknande med
rakbladsskrapan.
2. Kontrollera att hällen är kall.
Använd det bifogade
rengöringsmedlet. Skaka flaskan
och spruta ett par tunna strålar på
hällen.
3. Torka av hällen med en fuktig trasa
eller en bit hushållspapper. Fläckar
som bitit sig fast tar du bort genom
att gnugga fläcken kraftigt med
hushållspapper.
4. Torka bort resterande
rengöringsmedel med en fuktig
trasa.
5. Eftertorka eventuellt med en torr
trasa.
Kontrollera att hällen är torr innan du
värmer upp den igen. En fuktig häll
kan få regnbågsliknande ränder när
den värms upp.
Skrapa genast bort mat som kokat
över och socker, matvaror med
högt sockerinnehåll (sylt, saft och
liknande), smält plast och
41
Ugn
När du ska göra ren ugnen är det en
fördel att ta bort ugnsstegarna.
Ugnens sidor, tak och bakvägg
har katalysemalj som delvis rengör
sig själv vid temperaturer över
200˚C.
Efter att du har lagat mat i låga
temperaturer och med mycket
fettstänk bör du använda
rengöringsprogrammet. Så här gör
du:
1. Starta ugnen. Tryck på
.
2. Tryck 6 gånger på -knappen
så att ugnsfunktionen ändras till
rengöring
.
Ugnstemperaturen stiger
automatiskt till 300˚C. Det går
inte att ställa in temperaturen
manuellt. Du avbryter
rengöringsprogrammet efter
1½-2 timmar och då antingen
manuellt eller automatiskt enligt
anvisningarna i avsnittet
”Automatiskt stopp av ugnen”.
Låt inte barn vara i närheten
av spisen medan
rengöringsprogrammet körs
eftersom spisens front blir
varmare än vid normal
användning.
42
Mat som kokat över och stora
fettfläckar ska alltid tas bort
innan du startar
rengöringsprogrammet.
Så här gör du:
1. Ta bort så mycket som möjligt
av de svåra fläckarna genom att
skrapa med ett träredskap.
2. Stryk en lösning av varmt vatten
och mycket diskmedel på ugnens
sidor och bakvägg. Använd en
mjuk svamp eller en mjuk borste.
3. Gnid hårt.
Låt lösningen sitta i en timme.
4. Starta rengöringsprogrammet.
Om bottnen är mycket smutsig kan
du göra följande:
1. Lossa försiktigt smutsen med en
träspade.
2. Stryk på såpa, gärna flytande,
med en svamp.
3. Stäng ugnsluckan och sätt på
ugnen på 100˚C i 10 min.
4. Torka ur ugnen med rent vatten
när den har svalnat. Kanske
behöver du tvätta försiktigt med
en mjuk svamp. Eftertorka.
Du kan också använda ett
ugnsrengöringsmedel. Följ
anvisningarna på medlets
förpackning.
När rengöringsprogrammet är klart
kan det ligga förkolnat damm på
ugnens botten. Det är resterna av
den avbrända smutsen. Det tar du
lättast bort med hjälp av en fuktig
trasa.
Använd aldrig ugnsrengöringsmedel och skarpa
föremål på katalysemaljen.
Ugnsbotten
Ugnsbottnen är tillverkad i
rengöringsvänlig slät emalj. Torka
av bottnen efter varje gång du har
använt ugnen. Använd en fuktig
trasa med lite diskmedel på.
43
Varmluftfläkten
Fläkten kan bli smutsig av fettstänk
från stekning.
Kontrollera fläkten var fjärde månad
och rengör den vid behov.
1
Ur säkerhetssynpunkt skall
ugnen först kopplas ur. Dra
ut stickkontakten eller
skruva ur säkringarna
2
Ta ut fläkten så här:
1. Öppna ugnsluckan
2. Skruva ut skruven (1) upptill och
avlägsna skivan som håller
skärmen.
3. Skärmen lyfts ur de två
hållarna (2)
4. Muttern som håller fast fläkten
har vänstergängning.
5. Håll fast fläkten med handen.
6. Skruva av muttern genom att
vrida den medurs (åt höger).
Kom ihåg att sätta fast
skärmen efter avslutad
rengöring.
Rengör fläkten i varmt vatten och
handdiskmedel.
44
Ugnsluckan
Rengör emaljen med en ren trasa,
varmt vatten och handdiskmedel.
Ta bort ugnsluckan så här:
1. Ställ ugnsluckan i vädringsläget.
2. Dra den snett uppåt.
3. Lägg ugnsluckan på ett stabilt
underlag t ex på ett bord.
Ta bort luckans glas så här:
Hantera glasen varsamt.
Glasen är härdade, men tål
inte stötar och slag eller
rengöringsmedel med
slipmedel.
Sådan påverkan kan leda till
att glasen spräcks omedelbart
eller vid senare tillfälle.
Luckans invändiga glas
1. Vrid de två mässingsskruvarna
med ett mynt till dess att
skruvarnas raka kant går fri från
glaset.
2. Lyft av glaset.
45
Luckans mellersta glas
1. Ta tag i fjädrarna på varje sida om
glaset.
2. Lyft av glaset.
Luckans utvändiga glas
1. Lägg ned ugnsluckan på bordet.
2. Ta tag i luckans ram och pressa
försiktigt glaset ur ramen.
Rengöring av luckans glas
Rengör glasen med en våt trasa och
handdiskmedel. Torka efteråt. Putsa
eventuellt glasen med ett
fönsterputsmedel.
Vid kraftig nedsmutsning:
1. Lägg en våt trasa med
handdiskmedel på glaset under 1
timme.
2. Använd eventuellt en
rakbladsskrapa till att avlägsna den
uppblötta smutsen.
Efter rengöringen monteras luckans
glas i omvänd ordningsföljd.
Ugnen får inte användas förrän
luckans samtliga glas är korrekt
monterade, och luckan åter
monterad på spisen
46
Ugnsutrustningen
Stegarna lossas genom att dra de
ut/upp i pilens riktning. Diskas för
hand eller diskmaskin men vid kraftig
nedsmutsning behöver de ligga i blöt
och sedan rengöras ev med tvålull.
Montering sker genom att först haka
fast stegarna i de översta hålen och
sedan trycka in de på plats igen.
Emaljerad plåt och långpanna
rengörs efter användning med
hushållspapper och ev en bakplåtsskrapa. De kan vid behov diskas för
hand eller i diskmaskin.
Gallret kan diskas i diskmaskin men
vid kraftig nedsmutsning behöver det
ligga i blöt och sedan rengöras ev med
tvålull.
47
Byte av ugnslampa
Ur säkerhetssynpunkt skall
ugnen först kopplas ur. Dra ut
stickkontakten eller skruva ur
säkringarna. Kontrollera även att
ugnen inte är varm.
Lampan i sidovägg
1. Ta först bort stegen.
2. Lossa lampglaset försiktigt genom
att sticka in t ex en kniv mellan
lampglas och vägg. (se bild 1)
3. Skruva ur den trasiga lampan.
4. Sätt i en ny ugnslampa märkt
230-240 V 25W, 300˚C, med E14sockel.
5. Rengör lampglaset, torka det torrt
och återmontera.
1.
Lampan i taket
1. Skruva ur lampglas och ugnslampa
(Se bild 2).
2. Skruva ur den trasiga lampan.
3. Sätt i en ny ugnslampa märkt
230-240V 25W, 300˚C, med E14sockel.
4. Rengör lampglaset, torka det torrt
och skruva fast det.
48
2.
Rengöring av tätningslist
Tätningslisten mellan ugnen och
ugnsluckan är fastsatt i de fyra hörnen.
Ta av tätningslisten genom att lyfta ut
krokarna ur hålen i hörnen. Rengör
tätningslisten genom att dra en våt
trasa med lite handdiskmedel över
listen. Torka efteråt.
Tätningslisten skall vara torr innan den
åter monteras. Sätt på listen genom att
hänga krokarna i hålen och rikta upp
den, så den löper parallellt med ugnens
sidor. Lucktätningens öppning skall
vara nedtill.
Kontrollampa
Denna lampa är av glimlamptyp. Vid
ev fel kontaktas AB Elektroservice.
49
Förvaringslådan
Det är lättast att rengöra
förvaringslådan om denna tas ut.
Du gör på följande vis:
1. Öppna lådan
2. Dra ut lådan till stopp.
3. Lyft lådan snett uppåt och dra
den utåt.
Rengör lådan med en trasa, varmt
vatten och handdiskmedel. Lådan
ska vara torr innan den sätts i igen.
Förvaringslåda
styrskena
Lådan sätts i så här:
1. Håll lådan snett såsom visas
ovan.
2. Placera lådans hjul i
styrskenorna och skjut in
lådan.
50
Transportskador
Kontrollera att ugnen är utan skador.
Transportskador anmäler du
omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans
från butik eller återförsäljare kontakten dem.
Emballage
Allt förpackningsmaterial kan
återvinnas. Träemballaget är av
obehandlat virke, plasten och
stötdämpande emballagedelar är
märkta.
Kontakta ditt kommunkontor om
du inte vet var du ska lämna
det.
51
Tekniska data
Modell 5121V-W
Spis:
Mått:
Bredd:
Djup:
Höjd:
Vikt:
Total effekt:
60 cm
60 cm
85 – 93,5 cm
60 kilo
11,0 kW
Kokzoner:
Mått/effekt:
Vänster fram:
Vänster bak:
Höger bak:
Höger fram:
14/21 cm
14/18 cm
17/26 cm
14 cm
Ugn:
Volym:
57 liter/brutto
Effekt:
Över/undervärme ugn:
Varmluftsugn:
Intervallgrill:
Grill:
Pizza/paj:
Lågtemperatur:
Undervärme:
Upptining:
Förvaringslåda:
Volym:
45 liter
Rätt till ändringar förbehålles.
- 2200 W
- 1700 W
- 2200 W
- 1200 W
2000 W
3650 W
2300 W
2300 W
1850 W
2000 W
1300 W
1350 W
Ugnslampa:
Taklampa och sidlampa:
Glödlampa:
230-240 V, 25 W, 300oC,
med E14-sockel
Beställningsnr:
305 172 402/3
52
Montering
Höjdjustering
Spisen levereras med en lägsta höjd av
85 cm, men kan regleras i höjd från 85
cm till 93,5 cm.
I spisens inre sockel finns 5 hål.
Varje hål ger möjlighet att reglera
höjden till 85 - 86,5 -87,5 - 88,5 och
91 cm. Höjden 93,5 cm får du genom
att från sockelns framsida skruva på
hjul och justerfötter, som även används
vid nivåjustering.
Gör så här:
1. Lägg ned spisen på dess baksida.
Använd eventuellt en matta eller
frigolitplattor som mellanlägg
mellan spis och golv.
53
2. Skruva ut de fyra skruvarna, två i
vardera sidan av sockeln.
3. Dra ut den inre sockeln. Passa in
de önskade hålen med de i den yttre
sockeln.
4. Skruva i skruvarna och res upp
spisen.
Vägg
Montering av tippskydd
Tippskyddet förhindrar att spisen kan
tippa framåt.
tippskydd
Golv
90 mm
Så här gör Du:
1. Skruva fast det bifogade
vinkelbeslaget i golvet enligt
ritningen.
2. Ta ut förvaringslådan ur spisen och
skjut spisen på plats.
3. Skruva i den medföljande skruven i
hålet i vinkelbeslaget genom att
sträcka in armarna där lådan satt.
4. Sätt åter in förvaringslådan i
spisen.
p
Skå
300
Väg
g
mm
m
90 m
Tippskyddet måsta monteras det fungerar endast när spisen
har skjutits på plats och skruven
är monterad.
54
Nivåjustering
Spisen ställs i våg med hjälp av
vattenpass.
Lägg vattenpasset på ovansidans
kanter (framkant, sidokanter, bakkant).
Justering görs med hjälp av spisens
hjul och justerbara fötter.
Hjulen sitter i de bakre hörnen på
sockeln och kan höjdjusteras steglöst
från sockelns framsida, genom att föra
en skruvmejsel in i hålen i spisens
sockel. Fötterna ställs in med
fingrarna.
55
Installation
Elektrisk anslutning
1 2
Ingrepp i spisen skall utföras
av behörig fackman. Arbete
utfört av person utan
tillräcklig kunskap kan
försämra spisen och leda till
skada på person eller
egendom.
3
L1 L2
1 2
All elektrisk installation skall
utföras i enlighet med gällande
lokala bestämmelser.
Inkopplingsalternativ för spisen
framgår av skylten på bakstycket.
Anslutningseffekt och spänning
finns angivet på dataskylten (se
spisens baksida).
L1
Placering av spisen i köket
Vid inbyggnad kan spisen placeras
direkt intill en vägg eller till ett
högskåp, på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
Ledningstyp:
Min. 1,5 mm² HO5VV-F.
56
4 N
L3
3
L2
400 V
3 PE
PE
4 N
PE
400 V
2 PE
Om spisen inte fungerar
Innan du tillkallar service - Praktiska råd
Problem
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
platta..............................................
Orsak - Åtgärd
För låg temperatur. Bakverk jäser upp
och sjunker därefter ihop. Höj
temperaturen.
Du har använt för lite jäst eller bakpulver.
Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat.
Fett/vätskeblandningen har varit för
varm. Temperaturen skall vara 37˚C för
färsk jäst och 45-50˚C för torrjäst.
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
för torra..........................................
För låg temperatur. Bakverket har stått
för länge i ugnen för att bli färdigt. Höj
temperaturen.
För lite vätska, för mycket mjöl eller
fel slags mjöl kan ge torrt bröd. Kom
ihåg att inte hälla i allt mjöl på en gång,
eftersom mjölmängden kan variera från
bakning till bakning.
57
Problem
Åtgärder
Bakverk/maträtt blir för ljus............
För låg temperatur.
Bakverk/maträtt är färdig innan den fått
färg.
Höj temperaturen.
För låg placering. Bakverk/maträtt har
fått för lite övervärme. Flytta upp en
fals.
Du har placerat en ljus aluminumform
på gallret. Använd istället en bakplåt.
För kort tillagningstid.
Bakverk/maträtt blir bränt i
botten.............................................
Vid för hög temperatur i ugnen blir
bakverk/maträtter för mörka innan
de är färdiga.
Bakverket/maträtten är placerad för
långt ned i ugnen. Sätt bakverket/
maträtten en fals högre upp. Bakverket
sattes in innan ugnen hade rätt
temperatur.
58
Innan du tillkallar service – Tekniska råd
Problem
Åtgärd
Spisen/ugnen fungerar
inte................
Kontrollera om du har tänt spisen.
Kontrollera husets proppar. Kontrollera
spisens säkringar. (Obs: Det finns 3
säkringar.)
Ugnen värms inte upp tillräckligt
snabbt...........
För traditionell ugn 200˚C är
uppvärmningstiden ca 13 min. För
varmluft 200˚C är uppvärmningstiden ca
7 min.
Hällen blir varm.........
Hällen kan bli upp till 80˚C. Men den
kan bli ännu varmare om du använder
kokkärl som inte har plan botten eller
som inte passar till kokzonsstorleken.
Säkringarna går hela tiden.........
Det är eventuellt för många elapparater
som är igång samtidigt. Om spisen är
ansluten till en 10A säkringsgrupp är
risken för överbelastning mycket stor.
Kokzonerna värmer inte
tillräckligt...........
Kokkärlet ska passa till
kokzonsstorleken. Kontrollera att
kokkärlet har plan botten, t.ex. genom
att hålla det mot kanten på köksbordet.
Koka upp en liter vatten i en kastrull
med lock. Ställ in kokzonen på det
högsta steget.
Koktiden på 12 cm kokzon är ca 25 min.
Koktiden på 14 cm kokzon är ca 13 min.
Koktiden på 18 cm kokzon är ca 10 min.
Koktiden på 21 cm kokzon är ca 8 min.
59
Problem
Åtgärd
Kokzonerna tänds och släcks hela
tiden.........
Det är överhettningssäkringarna som
slår till och från för att
glaskeramikhällen inte ska överhettas.
Det påverkar inte kok-/stekresultatet.
Symbolen
008 visas i det
övre vänstra hörnet på displayen.
Symbolen
tillsammans med
en tresiffrig kod (001-009) eller
(00A-00F) visas i det övre vänstra
hörnet på displayen.
Säkerhetsfunktion för att undvika
överhettning av elektroniken. Stäng av
de kokzoner som är tända och vänta till
spisen har svalnat. Sedan trycker du på
1 och elektroniken fungerar igen.
Du ska tillkalla service.
60
Reklamation
Vid försäljning till konsument i
Sverige gäller den svenska
konsumentlagstifningen. Kom ihåg
att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig
att kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 08-672 53 60 eller via e-mail
på vår hemsida www.aeg-hem.se
få betala servicebesöket, även om
produkten är ny.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten, denna
hittar du på baksidan:
Modellbeteckning..............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar
Garanti (gäller för Finland)
Har du frågor om eller vill beställa
service eller reservdelar ber vi dig
att kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel.
020 - 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste servicekontor i telefon-katalogen Gula
sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Produkten har två (2) års garanti.
Garantivillkoren uppfyller branchens
allmänna villkor, vilka tillhandahålls
av leverantören eller återförsäljaren.
Spara kvittot och verifikation på
inköpsdatumet.
Kostnader kan debiteras även under
den tid som omfattas av kostnadsfri
service om:
- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen
inte har följts.
Innan du beställer service,
kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv.
I bruksanvisningen finns en
sammanställning av enklare fel som
du kan åtgärda själv.
Om du beställer service under EHLåtagandet och det är ett enklare fel
du kunnat åtgärda själv med hjälp
av bruksanvisningen riskerar du att
Konsumentkontakt (gäller
för Finland)
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 09-7704 2470.
61
62
63
325 88-6290 Rev. 5-204
AEG-Hem & Hushåll
S-105 45 Stockholm
www. aeg-hem.se
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement