AEG 6130V-B, 6130V-MA User manual
BRUKSANVISNING
6130 V-ma
1
SE
948290346
Bästa Kund,
Det är viktigt att du lär känna spisens funktioner och finesser. Läs därför noga
denna bruksanvisning, och var särskilt uppmärksam på de avsnitt som är
markerade med . Detta är varningstexter för undvikande av skador på person
eller egendom.
Spara bruksanvisningen. Den är bra att ha vid tveksamhet och måsta alltid följa
med spisen vid ev ägarbyte.
Bruksanvisningens första del innehåller en allmän beskrivning av din nya
produkt. Därefter följer en kort introduktion om vad du skall göra innan du
använder spisen första gången. Avsnittet “Så använder du” beskriver hur spisen
används. Avsnittet “Skötsel och rengöring av” ger upplysningar om både daglig
och mer grundlig rengöring av spisen och dess utrustning. Skulle problem uppstå
vid användning av spisen kan du slå upp under avsnittet “Om spisen inte
fungerar”, där det finns anvisningar om hur du själv kan åtgärda en del praktiska
och tekniska problem.
2
Innehållsförteckning
Innehåll
Page No.
Till användaren
Grattis önskar AEG ..................................................................................... 2
Säkerhetsanvisningar .................................................................................. 5
Beskrivning av produkten ......................................................................... 7
Glaskeramikhäll .................................................................................... 9
Kokzonerna .......................................................................................... 9
Automax ............................................................................................... 9
Restvärmeindikator ............................................................................... 9
Ugn .................................................................................................. 10
Förvaringslåda .................................................................................... 10
Sockel ................................................................................................. 10
Säkerhetsutrustning ............................................................................ 11
Easy-Access ....................................................................................... 12
Tillbehör .............................................................................................. 14
Före första användning ............................................................................. 15
Koppla in barnskydden ....................................................................... 16
Skydda glaskeramikhällen ................................................................... 18
Ställ in klockan .................................................................................... 18
Bränn ugnen ren ................................................................................. 19
Rengör tillbehören ............................................................................... 19
Så här använder du .................................................................................... 20
Glaskeramikhällen ............................................................................... 20
Kokzonerna ........................................................................................ 21
Automax ............................................................................................. 22
Automatisk avstängning av inkopplad zon .......................................... 22
Inställning av stor kokzon på de dubbla kokzonerna ........................... 22
Val av kokkärl ..................................................................................... 24
Råd och tips vid användning av kokzonerna ....................................... 26
Klockan .............................................................................................. 27
Display och knappar ........................................................................... 27
Inställning/ändring av klockan ............................................................. 28
Timer .................................................................................................. 28
Val av ugnsfunktion ............................................................................ 29
3
Innehåll
Sidnr.
Val av ugnstemperatur ........................................................................ 30
Stekautomatik ..................................................................................... 31
Automatiskt stopp av ugnen ............................................................... 33
Automatisk start och stopp av ugnen ................................................. 34
Ugnen ................................................................................................. 36
Inställningsschema – bakning ............................................................. 41
Inställningsschema – matlagning ........................................................ 42
Inställningsschema – stekning ............................................................ 45
Inställningsschema - lågtemperaturstekning ....................................... 46
Inställningsschema – grillning ............................................................. 48
Råd och tips ........................................................................................ 49
Förvaringslådan .................................................................................. 51
Rengöring och skötsel .............................................................................. 52
Stålytor ................................................................................................ 52
Ugnsventil ........................................................................................... 52
Glaskeramikhäll .................................................................................. 52
Ugn .................................................................................................. 53
Förvaringslåda .................................................................................... 61
Om spisen inte fungerar ........................................................................... 67
Innan du tillkallar service – praktiska råd ........................................... 67
Innan du tillkallar service – tekniska råd ............................................ 69
Service och reservdelar ...................................................................... 71
Till installatören
Transportskador ........................................................................................ 61
Tekniska data ............................................................................................. 62
Montering .................................................................................................. 63
Installation .................................................................................................. 66
Så här läser du bruksanvisningen:
1... 2...Steg för steg
Råd och tips
Säkerhetsinformation
Miljö information
4
Säkerhetsinformation
Spisen får endast användas i enskilt
hushåll och för normal hushållsanvändning. Används den för andra
ändamål gäller inte Konsumentköp
EHL.
Rengöring och underhåll
* Av hygien- och säkerhetsmässiga
skäl ska häll och ugn hållas rena.
Fettfläckar och matrester avger
os vid upphettning och kan i
värsta fall medföra brandfara.
Barn
* Håll uppsikt över barn under
tiden spisen används. Häll och
ugn blir mycket varma vid
användning och förblir varma en
tid efter det att spisen stängts av.
* Se till att elsladden inte kommer
i kläm när spisen flyttas vid
rengöring. Slå av
huvudströmbrytaren till produkten före byte av ugnslampor.
* Låt aldrig barn röra vid eller leka
med vred, knappar och ugnslucka.
Service
* Service och reparation ska
utföras av behörig fackman
eller AB Elektroservice. Endast
orignal reservdelar får användas.
* Kontrollera att tippskyddet och
kastrullskyddet (extra tillbehör)
är korrekt monterade samt att
luckspärren fungerar.
Installation
Användning
* Ingrepp i spisen ska utföras av
behörig fackman. Arbete utfört
av lekman kan försämra spisen
samt leda till skada på person
eller och/eller egendom.
* Lämna aldrig frityrkokning,
smältning av fett, paraffin eller
annat lättantändligt utan tillsyn.
Om brand skulle uppstå ska alla
vred nollställas och eventuell
köksfläkt stängas av.
Kväv elden med ett lock,
använd aldrig vatten.
* Lägg inte papper och dylikt på
hällen. En av misstag påsatt
brännare kan få pappret att
brinna.
5
* Spisen får inte ställas på en extra
sockel, eftersom tippskyddet då kan
sättas ur funktion. Se till att elsladden inte kommer i kläm vid installationen.
Skrotning
* Hjälp till att undvika olyckor när
spisen ska kasseras. Lossa stickkontakten från vägguttaget, klipp av
sladden alldeles intill spisen och sätt
barnsäkringen ur funktion.
6
Beskrivning av produkten
Ugnsventil
Spisen
Glaskeramikhäll
Knappar, klocka
Ugn
Transportspärr
Förvaringslådan
Sockel
Kontrollpanel
Vred till
Vred till ugnen
kokzonerna
Kontrollknappar
till klockan
7
Vred för
Vred till
inställning av
kokzonerna
tid och temperatur
Glaskeramikhäll
Ugnsventil
Enkelkokzoner
Dubbelkokzoner
Indikatorer till
kokzonerna
Indikatorer till ugnen
och klockan
Indikatorer till
kokzonerna
8
Glaskeramikhäll
Glaskeramikhällen har fyra
kokzoner. När du tänder en kokzon
lyser den i olika intervaller beroende
på vilken inställning du har valt.
Även om du har valt den högsta
inställningen släcks kokzonen
ibland för att hällen inte ska
överhettas.
Glaset är hårt och härdat mot värme,
kyla och temperaturchocker, men är
som allt glas ömtåligt när det gäller
slag. Stå inte på keramikhällen, den
tål inte onormal belastning.
Kokzonerna
De två bakre kokzonerna är
enkelkokzoner. De två främre
kokzonerna är dubbelkokzoner.
Automax
Information om hur du använder
Automax finns i avsnittet ”Så här
använder du”. Automax är ett
elektronisk system som styr
kokzonerna.
Automax ger en exakt
värmejustering så att du inte
behöver öka eller sänka värmen.
Med Automax får du följande
funktioner till kokzonerna:
Automatisk avstängning av
”glömda” kokzoner.
AUTOMAX vid alla
värmeinställningar.
Aktivering av den stora zonen på
dubbelkokzonerna.
Barnskydd till kokzonerna.
Restvärmeindikator
När du stänger av en kokzon kommer
det upp ett ”H” på displayen som
indikerar att zonen fortfarande är
varm.
Restvärmeindikatorn kommer att
fortsätta lysa tills kokzonen är ca
80˚C.
Kylfläkt
Spisen är försedd med en kylfläkt
som hjälper till att hålla temperaturen
nere på ytor och elektronik. När det
endast är kokzonerna som används
kopplar en termostat in fläkten om en
fastlagd temperatur överskrids. Det
kan alltså ske en efterkylning av
spisen efter att kokzonerna har
stängts av.
När ugnen används kopplas fläkten
in från början. Även här kan det
förekomma efterkylning.
9
Ugn
Sockel
Information om hur du använder
ugnen hittar du under avsnittet ”Så här
använder du”.
Du kan välja mellan följande
ugnsfunktioner:
Sockeln kan höjdjusteras från 85 cm
till 93,5 cm.
varmluft
över-/undervärme
grill
intervallgrill
pizza/pajprogram
program för långtidsstekning
Ugnens sidor, tak och bakvägg är av
katalysemalj som har en viss
självrenande effekt. Bottnen i ugnen är
tillverkad av slät och rengöringsvänlig
emalj.
Ugnsluckan har tre glasskikt för att
temperaturen på luckans utsida ska bli
lägre. Du kan dela ugnsluckan när du
ska rengöra den.
Ugnens uppvärmningstid är:
Över-/undervärme: ca 13 min till
200˚C.
Varmluftsugn: ca 7 min till 200˚C.
Förvaringslåda
Information om hur förvaringslådan
används finns i avsnittet ”Så här
använder du”.
10
Säkerhetsutrustning
Spisen har ett tippskydd som
förhindrar att den tippar vid
onormal belastning, t.ex. om ett
barn sätter sig på en öppen
ugnslucka.
Vägg
Tippskyddet måste monteras
och fungerar endast när
spisen har skjutits på plats
och skruven är iskruvad.
tippskydd
Golv
90 mm
Ugnsluckan är försedd med en
luckspärr som gör det svårare för
barn att öppna ugnsluckan.
Kokzonerna är barnsäkrade i och
med att två vred måste vridas
samtidigt för att kokzonerna ska
låsas upp. Ugnens funktioner kan
spärras när ugnen inte används.
p
Skå
300
Väg
g
mm
m
90 m
Barnskydden fungerar endast
när de är inkopplade.
Barnskydden är frånkopplade vid
leverans. Se i avsnittet ”Före första
användning” hur du gör för att
koppla in barnskydden.
Barnskydd
11
Easy-Access
I ugnsutrymmet är några av ribborna
monterade med Easy-Access. När du
placerar mat/bakverk på Easy-Access
har du möjlighet att dra ut
maten/bakverket från den varma
ugnen, om du t ex vill se till
maten/bakverket eller ta den/det ut ur
ugnen. Du undviker därigenom att
behöva sträcka in handen i den varma
ugnen. Easy-Access är monterat med
stopp såväl längst fram som längst bak
på varje skena samt en styrning just
bakom det främre stoppet.
12
Automatisk avstängning av
inkopplad zon
Temperatur
Om du glömmer att stänga av en
kokzon efter användning kommer
kokzonen att stängas av automatiskt
efter en viss tid. Ju högre inställning
desto kortare tid passerar innan
kokzonen stängs av.
Under 120˚C
120 - 200˚C
200 - 250˚C
över 250˚C
Inställning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Automatisk
avstängning
efter 12½ timme
efter 8½ timme
efter 5½ timme
efter 1½ timme
När funktionen är aktiverad kommer
ugnen att stängas av. Nästa gång du
ska använda ugnen trycker du på
och ställer in ugnsfunktion
respektive temperatur.
Om du har programmerat
automatisk start och stopp av ugnen
fungerar inte den automatiska
avstängningen.
Automatisk
avstängning
6 timmar
6 timmar
5 timmar
5 timmar
4 timmar
1½ timme
1½ timme
1½ timme
1½ timme
När funktionen är aktiverad kommer
displayen att visa:
Det går inte att tända kokzonerna.
Vrid samtliga vred till 0. Nu går det
att tända kokzonerna.
Automatisk avstängning av ugn
Om du glömmer att stänga av ugnen
efter användning kommer den att
stängas av automatiskt efter en viss
tid.
Tiden beror på den temperatur
ugnen är inställd på:
13
Tillbehör
2 bakplåtar
1 ugnspanna
1 galler
Tippskydd
Rakbladskrapa och rengöringsmedel
till glaskeramikhällen
1 Stektermometern
14
Före första användning
Inkoppling av luckspärr
Koppla in luckspärren genom att
vrida på den lilla skruv som sitter
på luckans insida. Använd ett mynt
för att vrida på skruven.
För att öppna ugnsluckan ska du nu
trycka spärren åt vänster samtidigt
som luckan öppnas.
Spisen får endast användas i
enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning.
Till
från
15
Koppla in barnskydden på
kokzonerna
Vrid de två vreden åt vänster och håll
dem i det läget i två sekunder.
På displayen visas:
När du tänder en kokzon kommer
displayen att visa:
Om du nu vill tända en kokzon måste
du vrida de två vreden åt vänster och
hålla dem i det läget i två sekunder.
Sedan ska du tända en av kokzonerna
inom tio sekunder.
Symbolen
att försvinna.
på displayen kommer
Du kan koppla ifrån barnskyddet
genom att:
1. Vrida de två vreden åt vänster och
hålla dem i det läget i två sekunder.
2. Och sedan genast vrida ett av de två
vreden åt vänster.
16
Koppla in ugnens
barnskydd
Barnskyddet är inkopplat när
ugnen inte används.
1. Tryck samtidigt på knapparna
och
och håll dem intryckta i
tre sekunder.
2. Du kan höra en pipsignal och på
displayen visas ”SAFE”.
Du kan koppla från barnskyddet
genom att:
1. Trycka samtidigt på knapparna
och och hålla dem intryckta i
tre sekunder.
17
Skydda glaskeramikhällen
Lägg en skyddande hinna över
glaskeramikhällen innan du
använder den. På så vis blir det
lättare att rengöra hällen och du
förhindrar att mat som kokar över
bränner sig fast hårt.
Så här gör du:
1. Häll några droppar av det
bifogade rengöringsmedlet på en
bit hushållspapper och stryk ut
rengöringsmedlet över hela
hällen.
2. Polera hällen med en ren trasa
tills den är torr.
Ställ in klockan
Exempel: kl 17:00
1. Tryck samtidigt på knapparna
och
tills siffrorna börjar
blinka. Släpp knapparna.
2. Vrid på
tills rätt klockslag i
timmar och minuter visas på
displayen. Efter fem sekunder
börjar punkten att blinka.
3. Ugnen är klar för användning.
18
Bränn ugnen ren
1. Tryck på
.
2. Vrid knappen tills symbolen
tänds.
3. Låt ugnen stå på den här
inställningen i ca 1 timme. Se till
att det är bra ventilation genom
att antingen slå på fläkten eller
öppna ett fönster.
4. Stäng av ugnen genom att trycka
på
.
5. Låt sedan ugnsluckan stå öppen i
ca 2 timmar och lufta ut i köket.
6. Rengör ugnen, luckan och
falserna med varmt vatten och
diskmedel. Torka av ugnen.
Ugnen kan fortfarande lukta något
under den första tiden du använder
den.
Rengör tillbehören
Diska bakplåtar, långpanna etc i
varmt vatten och diskmedel. Skölj
därefter noggrant och torka.
19
Så här använder du
liknande) eller om plast och
aluminiumfolie smälter på den.
Glaskeramikhällen
Använd aldrig en sprucken
glaskeramikhäll. Vid
rengöring och/eller då mat
kokar över kan vätska tränga
ner till de spänningsförande
delarna. Stäng av strömmen
till spisen och kontakta
service.
Ställ aldrig våta kokkärl på
glaskeramikhällen.
Kontrollera att det inte finns sand,
socker och salt på kokkärlen. Sand
kan repa hällen och socker och salt
kan förstöra den.
Torka alltid av kokkärlet innan du
ställer det på glaskeramikhällen.
Den färgade dekorationen på själva
glaskeramikhällen kan slitas bort
och repas under användning.
Glaskeramikhällen bör inte
användas som avställningsyta eller
förvaringsplats.
Lägg aldrig aluminiumfolie,
papper, plast eller liknande
på glaskeramikhällen. En
varm kokzon kan få
folie/papper/plast att börja
brinna eller smälta.
Lämna aldrig keramikhällen
medan du håller på att fritera
eller smälta fett, paraffin eller
andra lättantändliga ämnen.
Vid en eventuell brand ska
du stänga av samtliga
knappar på spisen och
eventuell fläkt. Kväv branden
med ett lock, använd aldrig
vatten för att släcka elden.
Skrapa genast bort mat som
kokt över från den varma
hällen med hjälp av
rakbladsskrapan. Hällen kan
skadas om du spiller socker
och matvaror med högt
sockerinnehåll (sylt, saft och
20
Kokzonerna
Det går att ställa in vreden steglöst från
1 till 9 där 9 är den högsta
inställningen. Det finns AUTOMAX
på alla lägen så att du från början kan
ställa in det läge du vill ha för den
fortsatta tillagningen. Se
inställningstabellen. Kokzonerna på 14
och 18 cm är lämpliga för uppkok och
tillagning av små och mellanstora
portioner. Kokzonen på 21 cm är
lämplig för stekning samt uppkok och
tillagning av stora portioner. Kokzonen
på 12 cm är inte lämplig för uppkok,
men kan användas till smältning av
smör, sjudning samt tillagning av såser
etc. som inte får stormkoka.
Steg
0
1-2
3-4-5
3-4-5
6-7
8-9
Funktion
Kokzonen är avstängd.
Smältning, varmhållning
Tillagning
Stekning på svag värme
Stekning/bryning
Fritering
Uppgifterna i schemat är bara ungefärliga. Inställningen beror
på gryta, mängd och innehåll. Efter ett tag lär du dig vilken
inställning som passar. Se även avsnittet ”Råd och tips vid
användning av kokzonerna”.
21
AUTOMAX
Du kan välja AUTOMAX på alla
kokzoner och på alla lägen.
AUTOMAX ger kokzonen högsta
värme under en specificerad tidsperiod
och sänker därefter värmen till det läge
du har valt för tillagningen.
1. Vrid vredet åt höger. På displayen
visas
. Vrid vredet tills du hör ett
klick. AUTOMAX-symbolen
kommer upp på displayen och
AUTOMAX-lampan blinkar.
2. Vrid sedan vredet till önskad
inställning (här läge 3). Inställning 3
visas på displayen medan
AUTOMAX-lampan fortsätter att
blinka tills kokzonens värme
automatiskt har sänkts till
inställning 3.
Inställning av stor kokzon på
de dubbla kokzonerna
1. Vrid vredet åt vänster tills du hör ett
klick.
2. Vrid sedan vredet till önskad
inställning (här läge 9).
Om du inte längre vill använda den
stora kokzonen ska du stänga av
kokzonen och sedan vrida vredet till
önskad inställning.
22
Barnskydd
Anvisningar om hur du kopplar in och
ur barnskyddet hittar du i avsnittet
”Innan du börjar”.
När barnskyddet är aktiverat visar
displayen:
För att du ska kunna använda en
kokzon måste du vrida de två vreden
samtidigt åt vänster och hålla dem i det
läget i två sekunder. Sedan måste du
tända en av kokzonerna inom 10
sekunder.
23
Kokzonerna på 14 och 18 cm är
lämpliga för uppkok och tillagning.
Kokzonen på 21 cm är lämplig för
stekning och tillagning av stora
portioner.
Kokzonen på 12 cm är inte lämplig
för uppkok, men kan användas till
smältning av smör, sjudning samt
tillagning av såser etc. som inte får
stormkoka.
Val av kokkärl
Glaskeramikhällen ställer större
krav på kokkärlen än traditionella
plattor. Var uppmärksam på
följande:
- Aluminium har bra
värmeledningsförmåga men kan
ge silverliknande fläckar på
hällen. Du kan ta bort fläckarna
genom att använda
rengöringsmedlet som följer med
spisen och gnida hårt med lite
hushållspapper.
- Grytor och pannor av glas eller
med emaljerad botten med grovt
mönster nöter mer på hällen än
grytor av andra material.
- Undvik att använda grytor med
lackad botten. Flagor av lack kan
lossna och brännas fast på hällen.
24
Kokkärl som ska användas på
keramikhällen ska:
- Täcka hela kokzonen, det får
gärna vara lite större.
- Vara plant eller bukta svagt inåt
(max. 1 mm) eftersom bottnen
kommer att bukta utåt då
kokkärlet värms upp.
- Ha tjock botten:
- Aluminiumgrytor min. 3,5 mm
bottentjocklek.
- Stålgrytor min. 5 mm
bottentjocklek.
- Pannor min. 5-7 mm
bottentjocklek.
- Ha helt slät eller finmönstrad
botten.
Kontrollera att kokkärlets botten är
helt plan genom ställa det med
bottnen uppåt på en bordsskiva och
hålla en linjal mot bottnen. En
botten som buktar, både såväl inåt
som utåt, förlänger koktiden och
ökar energiförbrukningen. Om
bottnens diameter är för liten ökar
energiförbrukningen och mat som
kokar över bränns fast på den
varma kokzonen.
Kokkärl med mycket blank/ljus
botten ger en något längre
tillagningstid än kokkärl med
matt/mörk botten.
25
Råd och tips vid användning
av kokzonerna
Om du följer nedanstående råd
kommer du att spara energi och
underlätta rengöringsarbetet.
Använd plana grytor. En
gryta med ojämn botten kan
öka elförbrukningen med 50%.
Grytan ska passa till
kokzonen – eller vara något
större. Kom ihåg att det kan
vara lite mat i en stor gryta.
Använd tättslutande lock på
grytan. Utan lock på grytan
används det mer än tre gånger
så mycket el.
Spara på vattnet. Koka
potatis och grönsaker med 1, 2
eller 3 dl vatten.
Använd 1 dl vatten på 14 cm kokzon.
Använd 2 dl vatten på 18 cm kokzon.
Använd 3 dl vatten på 21 cm kokzon.
26
Klockan
Display och knappar
17 00
AV/PÅ
Timer
Tillagningstid
Stopptid
Temperaturdisplay
27
Inställning/ändring av
klockslag
17 00
Exempel:
Klockan är 17:00
1. Tryck samtidigt på knapparna
och
tills siffrorna börjar
blinka. Släpp knapparna.
2. Vrid på
tills rätt klockslag i
timmar och minuter visas på
displayen. Efter fem sekunder
börjar punkten att blinka.
3. Ugnen är klar för användning.
Timer
Exempel:
Timern ska ställas in på 10 minuter.
Du startar timern genom att trycka
på
. Släpp knappen. Ställ in
tiden genom att vrida på
.
Displayen kommer att visa den
aktuella tiden. Tryck på
för att
se återstående tid.
10
När den inställda tiden har gått
kommer det att höras 2 korta
pipsignaler. Med korta mellanrum
kommer det sedan en enda
pipsignal.
Stäng av timern genom att trycka
på
.
28
Val av ugnsfunktion
Du kan ändra ugnsfunktionen
genom att vrida på ugnsvredet.
Varmluft:
Över-/undervärme:
Grill:
Intervallgrill:
Undervärme:
Lågtemperaturstekning:
(stektermometer)
Pizza/paj:
Upptining:
29
Val av temperatur
17 00
1. Tryck på
.
2. Du kan ställa in ugnsfunktion
genom att vrida på Ugnsvredet
3. Du kan ändra temperaturen
genom att vrida på
.
När ugnen startar kommer
displayen att visa den inställda
temperaturen.
Efterhand som temperaturen i
ugnen stiger kan du läsa av den
aktuella temperaturen på displayen
genom att trycka på
. När
ugnen har kommit upp på den
inställda temperaturen kommer det
att höras en pipsignal.
Stektermometer
Du kan ställa in köttets
innertemperatur mellan 31˚C och
95˚C. Stektermometerns plastdelar
ska vid användning befinna sig
minst 4 cm från takelementen.
Stektermometern
Du sticker in stektermometern i
steken för att mäta innertemperaturen. Viktigt: Spetsen ska
placeras mitt i steken.
Kontakt
Du ansluter stektermometern genom
att sätta i kontakten i uttaget på ugnens
högra sida.
När stektermometern är ansluten
kan du inte samtidigt ställa in en
tillagningstid/stopptid.
30
Stekautomatik
Exempel:
Du ska steka en stek i ugnen och
den ska ha en innertemperatur på
65˚C. Du ska tillaga steken i
varmluftsugn i 175˚C.
1. Stick in stektermometerns
spets mitt i steken.
2. Sätt stektermometerns kontakt i
uttaget på ugnens högra sida.
3. Starta ugnen genom att trycka på
.
4. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur. De ugnsfunktioner
som blinkar kan användas tillsammans med stektermometern.
5. Vänta tills displayen visar 60˚C.
6. Ställ in stekens temperatur med
hjälp av
.
17 00
175
17 00
65
När ugnen startar visar displayen
den önskade innertemperaturen.
När stekens innertemperatur har
kommit upp på den inställda
temperaturen kommer det att höras
tre korta pipsignaler och ugnen
kommer att stängas av. Med jämna
mellanrum kommer det att höras en
enda pipsignal som indikering på
att maten är klar.
Om du använder stekautomatiken fungerar inte den
automatiska avstängningen
av ugnen.
31
Displayen visar den
önskade innertemperaturen.
Tryck på
för att se stekens
aktuella innertemperatur,
temperaturen som ugnen är inställd
på och ugnens aktuella temperatur.
Ett tryck på
visar stekens
aktuella innertemperatur (när
temperaturen väl har kommit över
31˚C) i fem sekunder.
Två tryck på
visar
temperaturen som ugnen är inställd
på i fem sekunder.
Tre tryck på
visar ugnens
aktuella temperatur i fem sekunder.
När ugnen har stängts av blinkar
ugnssymbolen. Den försvinner först
när du trycker på
-knappen.
32
Automatiskt stopp av
ugnen
Exempel:
Du ska tillaga en rätt i varmluft i
175˚C i 30 min. Klockan är 17:00.
1. Starta ugnen genom att trycka på
.
2. Välj ugnsfunktion genom att
vrida på vredet tills symbolen
tänds.
3. Ställ in tillagningstiden. Tryck på
. Släpp knappen.
4. Ställ in tiden med hjälp av
.
30
175
Displayen visar den aktuella tiden.
Tryck på
för att se den
återstående tiden.
När den inställda tillagningstiden
har gått kommer det att höras tre
korta pipsignaler och sedan
kommer det att höras en enda
pipsignal med korta mellanrum.
Om du använder automatiskt
stopp av ugnen fungerar inte
den automatiska
avstängningen.
33
Automatisk start och stopp
av ugnen
Exempel:
Klockan är 17:00.
Ugnen ska starta automatiskt med att
tillaga en rätt. Rätten ska tillagas i
varmluft i 175˚C i 30 min. Rätten ska
vara klar kl 18:00.
1. Starta ugnen genom att trycka på
.
2. Välj ugnsfunktion genom att vrida
på vredet tills symbolen
tænds.
3. Ställ in tillagningstiden.
Tryck på
. Släpp knappen. Ställ
in tiden med hjälp av
.
30
175
4. Välj stopptid genom att trycka på
. Ställ in tiden med hjälp av
.
Ugnen är nu inställd på automatisk
start.
18 00
175
När klockan är 17:30 startar ugnen
automatiskt på varmluft 175˚C.
17 00
Displayen visar den aktuella tiden.
Tryck på
för att se den
återstående tillagningstiden.
175
Displayen visar den aktuella tiden.
Tryck på
för att se stopptiden.
Om du använder automatisk start
och stopp av ugnen fungerar inte
den automatiska avstängningen.
34
När den inställda tillagningstiden
har gått kommer det att höras
pipsignaler och ugnen kommer att
stängas av.
Med korta mellanrum kommer det
att höras en enda pipsignal som
indikering på att maten är klar.
Ugnssymbolen försvinner först när
du trycker på
-knappen.
Kom ihåg att räkna med
ugnens uppvärmningstid när
du ställer in tillagningstiden.
Vid placering av tillbehöret på
Easy-Access ska du göra följande:
1. Låt Easy-Access vara inne i
ugnen.
2. Placera tillbehöret på
Easy-Access genom att lyfta upp
tillbehöret över det främre stoppet
och låta det glida på skenan till
det bakre stoppet.
Vid uttagning av tillbehöret ska du
göra följande:
1. Dra ut tillbehöret.
2. Använd grytlappar och fatta tag
med båda händerna i tillbehörets
främre kant.
3. Lyft upp tillbehöret över det
främre stoppet och ta ut det.
35
Ugnen
Lägg aldrig aluminiumfolie, en plåt
eller ugnspanna direkt på ugnens
botten. Emaljen kan skadas på grund
av överhettning.
Ugnen blir varm under
användning, håll uppsikt över
barnen.
Över/undervärme
Tak- och bottenelement är
inkopplade. Kan i princip användas
vid all matlagning och bakning.
Resultatet kan påverkas av inställd
temperatur, formars material och
färg. Vid gräddning i ljusa
aluminiumformar får undersidan
bättre färg om formen placeras på en
plåt istället för på gallret.
Ugn har en förinställd temperatur på
200˚C
Varmluft
Ugnen värms upp av tak-och bottenelement samt ringelementet runt
fläkten. Den varma luften cirkulerar
i ugnen. Matlagning och bakning blir
mer rationell, eftersom två plåtar
samtidigt i ugnen ger totalt kortare
gräddningstid.
Se till att ha avstånd mellan plåtarna
så att luften kan cirkulera samt att
jäsdegar och sockerkakor har plats att
höja sig under gräddningen.
36
Temperaturen skall vara ca. 15-20%
lägre än vid över/undervärme. Vid
bakning bör ugnen vara uppvärmd
men vid matlagning kan start ske från
kall ugn.
OBS! Vid gräddning av bakverk som
skall ha hög temperatur och kort
gräddningstid rekommenderas inte
varmluft. En för hög ugnstemperatur
ger ojämn färgsättning (Se vidare
under tips och råd).
Gratinering/Intervallgrill
Intervallgrill är en kombination mellan
varmluft och grill.
Grillelementet är inkopplat för
färgsättning samtidigt som fläkten får
den varma luften att cirkulera.
Vid tillagning med intervallgrill skall
temperaturen ligga 15-20% lägre än
vid över/undervärme. Vid tillagning
med intervallgrill används en plåt.
Intervallgrill är lämpad för
gratinering och annan matlagning, som
skall ha gyllene yta, t ex potatisgratäng, råstekt potatis. Utmärkt att
även använda till "höga" maträtter,
T.ex. griljering av julskinka, som ska
ha färg runt om.
Intervallgrill är inte lämpad för
bakning.
37
Temperaturen är förinställd och kan
inte ändras. Med det här programmet
börjar du alltid i kall ugn. Om du ska
steka mindre köttstycken som väger
upp till 800 g rekommenderar vi att
du först bryner köttet på spisen innan
du steker det i ugnen. Använd alltid
den elektroniska stektermometern till
hela köttstycken. Det är svårt att
uppge exakta stektider för olika
köttstycken eftersom tiderna beror på
köttets form och struktur. Översikten
över lågtemperatur anger stekning
endast ungefärliga tider.
Pizza/pajprogram
Det här programmet är en
kombination av varmluft och
undervärme. Ringelementet och
bottenelementet sköter
uppvärmningen. Undervärmen ser
till att pizza- och pajbottnar blir
spröda. Den cirkulerande varma
luften gräddar fyllningen och ger en
gyllene yta. Vid gräddning av
mördegspaj är det inte nödvändigt
att förgrädda bottnen.
Temperaturen är förinställd på
220˚C, men den går att ändra genom
att vrida på
.
Upptining
Ringelementet och varmluftsfläkten
används. Funktionen ser till att
djupfrysta produkter tinas upp
försiktigt. Du kan tina upp på gallret
eller på flera falsar samtidigt om du
ska tina upp mycket på en gång. Det
är omöjligt att ange några tider
eftersom de varierar mycket
beroende på typ och mängd av mat,
men du kan använda en provsticka
för att testa. Upptiningen är
förinställd på 40˚C och kan inte
ändras.
Du får det bästa resultatet genom att
ställa in rätterna i en varm ugn.
Uppvärmningstiden för 220˚C är ca
15 min.
Följ den tid och temperatur som
anges i receptet. Placera de rätter du
vill tillaga på fals 3.
Program för lågtemperatur
stekning
Det här programmet är lämpligt för
stekning av magert och rött kött som
väger upp till 2500 g. I programmet
utnyttjas värmeelementen i tak och
botten. Ugnen värms upp till 130˚C.
Därefter sänks temperaturen
automatiskt till 90˚C. Du kan låta
köttet stå och steka på låg
temperatur i lång tid. Det garanterar
ett mycket mört slutresultat.
38
Bakning/matlagning
Vid temperaturskillnader och/eller
ojämn placering av matvaror på
bakplåtarna kan plåtarna ”slå sig”.
Detta gäller framförallt vid
tillagning av djupfryst pizza,
pommes frites och liknande.
Stick in en provsticka i mjuka kakor
ca 5 min. före full tid så att du har
möjlighet att förkorta/förlänga
baktiden. Resultatet kan påverkas av
recept, formarnas material, färg,
form och storlek.
Om du bakar i ljusa metallformar
samt i formar av keramik och glas
ska du placera formen på en bakplåt.
Om du bakar i mörka metallformar
ska du placera formen på gallret.
39
Med över-/undervärme får hela
ytan en jämn färg.
Med varmluft blir bakning/
matlagning mer rationell, men
färgen blir ojämnare. För att
resultatet ska bli så bra som möjligt
ska du placera bakverket/maträtten
så att luftströmmen inte spärras, dvs
att du placerar bullar och liknande i
jämna rader. Pain riche,
brödstänger, sockerkaka etc ska
placeras med ändarna mot
bakväggen och ugnsluckan.
Varmluft är inte så lämpligt till
bakning med högt sockerinnehåll
som ska ha hög temperatur under
kort tid. Därför blir småkakor bäst i
över-/undervärme.
I varmluft kan du tillaga olika rätter
samtidigt, t.ex. förrätt, huvudrätt
och dessert. Du ska bara se till att
välja rätter som ska tillagas i samma
temperatur.
Intervallgrill är lämplig till
gratänger och andra rätter som ska
ha en gyllenbrun yta, t.ex.
potatisgratäng, ugnsstekt potatis etc.
Intervallgrillen är inte lämplig för
bakning.
40
Inställningsschema för bakning
Bakning
Över/undervärme
Varmluft
˚C
˚C
Minut
Matbröd
Mörka portionsbröd
Ljusa portionsbröd
Lätta limpor, formbröd
Tunga limpor,
Hålkakor, tekakar
Vetebröd
Bullar
Längder, kransar
Mjuka kakor
Muffins
Rulltårta
Mjuk kaka med lite
fett**
Mjuk kaka med
mycket fett**
Småkakor
Mördegskakor
Maränger
Pepparkakor
Minut
3
3
1
1
2-3
200
225
190-200
175-200
200-225
12-15
8-12
35-40
50-60
10-15
2+5
2+5
1+4
1+4
2+5
170-190
190-200
175-185
160-185
170-190
12-15
10-14
40-45
60-75
15-20
3
2
210-225
190-200
8-10
18-25
2+5
2
180-190
180-190
10-15
20-25
3
3
1-2
200
225
175-190
12-15
5-8
35-45
2+5
175-190
15-20
2
165-180
35-45
1
150-175
50-60
1
150-160
50-60
3
3
3
175-200
100
175
10-15
50-60
5-8
2+5
2+5
2+5
165-185
100
165
10-16
50-60
7-10
Ej lämpat
Då du använder långpannan, bör denna placeras på den högre rekommenderade
falsen, eftersom den är djupare än en bakplåt.
**Används mörk bakform, placera alltid formen på galler och fals 2.
Välj temp. 160-180˚C
1
5
3
41
1
2
3
4
5
4
2
Inställningsschema för matlagning
˚C
Matlagning
Minut
Fisk, kokning
Fisk, stekning
Köttfärslimpa
Gratäng
Leverpastej
Pizza
Pajer
Lasagne
Potatisgratäng
1-2
1-2
3-4
2-3
2-3
3-4
3-4
3-4
3-4
170-180
190-210
190-210
190-210
190-210
210-235
210-235
200-225
200-225
**
**
50-65
55-65
55-65
30-40
35-45
50-60
65-70
Vid tillagning på 2 bakplåtar skall man välja fals 1+4 eller 2+5
** När man steker eller kokar fisk i ugnen är tillagningstiden
beroende av fiskens tjocklek. Ju tjockare fisk, desto längre
tillagningstid. Fisken är färdig när fiskköttet är vitt och
ogenomskinligt. Stick med en gaffel vid ryggbenet.
Släpper köttet lätt är fisken färdig. Tabellen är vägledande.
Se också avsnittet " Råd och tips vid användning
4
av ugnen".
5
1
2
3 3
4
1 5
42
2
Stekning
Denna ugn är väl isolerad. Det
medför att det blir relativt hög
fuktighet i ugnen. Därför skall
vatten inte tillsättas vid stekning.
Om du vill ha steksky till sås så
lägg steken i en ugnssäker form
som passar till steken och häll i
max 5 dl vatten. Ytterligare vatten
skall ej tillsättas under tillagningen.
Om du använder för mycket vatten
i ugnen bildas kondensvatten, vilket
kan rinna ut på golvet, och du
måste använda onödigt mycket
energi.
Max 5 dl
Max.
dl vand
vatten
Över/undervärme, varmluft och
intervallgrill lämpar sig för
stekning. Intervallgrill är speciellt
användbar för stekning av rätter
som skall ha spröd yta, som t ex
kyckling, fläskstek, lammstek etc.
Vid användning av varmluft och
intervallgrill skall du dock tänka
på att ugnsrummet blir kraftigt
nedsmutsat p g a den cirkulerande
luften, vilken virvlar fettstänk runt i
ugnsutrymmet.
Om du vill använda stekpåse
skall det ena hörnet klippas
av innan stekpåsen placeras i
ugnen. På så sätt undviker du
att du bränner dig på varm
ånga när påsen öppnas.
43
Användning av stektermometer
För att få bästa resultatet skall
spetsen på stektermometern sitta i
den tjockaste delen av steken.
Spetsen får inte stöta emot fett eller
ben, då termometern i så fall
kommer att visa fel. Hela
spjutspetsen skall var inne i köttet,
eftersom ugnsvärmen påverkar
termometern. När den önskade
temperaturen har nåtts tas steken ut,
täcks med aluminiumfolie och vilar
ca 20 min. Steken är därefter lättare
att skära upp och mindre köttsaft
går till spillo.
Max 55 dl
dl vand
Max.
vatten
Kom ihåg att stektermometerns plastdelar skall
befinna sig minst 4 cm från
takelementet.
44
Inställningsschema för stekning (i över-/undervärme, varmluft och intervallgrill)
Stekning
˚C
˚C
I ugnen
Mins
kött
Nöt
Rostbiff
Nötstek, (bryning)
(stekning)
(genomstekt)
Kalv
Filé
Lamm
Stek/bog/sadel
Fläsk
Revbensspjäll,
Fläskstek
Skinka
Fågel
Kyckling, delad
Anka*
Anka (långtidsstekt)
Kalkon, helstekt,
färserad Kalkonbröst
per kg kött
3
90
65
3
10 totalt
65
50-60
1-2 70-75 90-120
över/
varmluft intervall
undervärme
grill
125
225
160
180
125
200
150
160
125
200
150
160
3
65
50-60
180
160
160
3
65
50-60
180
160
160
60
90
90
200
160
160
175
150
150
175
150
150
45
55-60
5 timmar
50
60
200
160
130
160
200
175
150
150
175
175
150
150
175
3
70
3
70
1-2 70-75
3
1-2
1-2
1-2
3
62
*Avsluta i 250˚C i ca 10-15 min för att få knaprig, brun yta.
Uppgifterna i tabellen är endast ungefärliga. Se även avsnittet
”Råd och tips vid användning av ugnen”.
1
2
3
4
5
45
Inställningsschema för långtidsstekning
Det här programmet är lämpligt för magert och rött kött. Kött som ska
långtidsstekas bör inte väga mer än 2,5 kg.
˚C
Stekning
Min
kött per kg kött
Nöt
Fransyska ca 1000-1500g
Nötstek
Gammaldags nötstek 2500g
Bog med ben ca 800g,
Brynt på spisen
4 entrecôter 1-1.5 cm,
brynta på spisen
T-benstek ca 700 g,
2.5-3 cm, brynt på spisen
Lamm
Lammstek ca 2000 g
Fläsk
Fläskkarré ca 400 g
brynt på spisen
2-3
2-3
2-3
62-65˚C
65˚C
75˚C
2 timmar
2 timmar
4 timmar
3
62˚C
2 timmar
3
-
45 minuter
3
-
1 timma20 min
2-3
65-75˚C
4 timma15 min
3
70˚C
1 timma
Låt köttet vila, täckt med t.ex. aluminiumfolie, i ca 20 minuter efter stekning.
Programmet är lämpligt till stekar som väger max 2500 g.
Bryning
Vi rekommenderar att kött som väger 800 g eller mindre bryns i
margarin på spisen innan det steks i ugnen. Hela köttstycken
bör brynas 4-5 min. Köttskivor bör brynas 1 – 1½ min.
46
Grillning
Vid grillning bör ugnstemperaturen
vara 250˚C. Om du vill ha
skonsammare grillning kan du välja
en lägre temperatur.
Torka av det som ska grillas med
hushållspapper eftersom fuktigt
kött annars ångkoks i stället för att
grillas. Värm upp ugnen i fem
minuter innan du ställer in maten.
Lägg maten på gallret som du
sedan placerar på den fals som
rekommenderas i tabellen.
Sätt en aluminiumklädd långpanna
under gallret för att samla upp
fettstänk etc, vilket underlättar
rengöringen.
Ugnsluckan ska vara stängd vid
grillning.
Ha alltid ugnen under uppsikt
medan du grillar.
En för lång grilltid ger torr, tråkig
och i värsta fall bränd mat.
Vänd det som ska grillas minst en
gång under grillningen.
47
Fisk och ljust kött (fågel), kalv
och gris) får inte färg lika lätt som
mörkt kött (nötkött och vilt).
Inställningsschema för grillning
Grillning
Minut
Fläskkotlett
Lammkotlett
T-benstek (2-4 cm)
Kyckling, delad
Grillkorv
Revben (förkokta 20 min)
Fisk (Skivor av torsk el lax)
Rostat bröd
3-4
3-4
2-3
2-3
3-4
2-3
3
3-4
Minut
1:a sidan 2:a sidan
7-9
4-6
7-10
5-6
7-10
6-8
20-25
15-20
3-4
1-2
15-20
15-20
10
5
2-3
1-2
250
250
250
250
250
250
250
250
Man får mer skonsam grillning genom att placera maten en fals längre
ner i ugnen. Grilltiden blir lite längre.
4
5
3
1
48
1
2
3
4
5
2
Råd och tips
Allmänt om bakning
Tänk på att kontrollera gräddningstiden när du börjar använda en ny ugn.
I många äldre recept finns ofta angivet
en något högre ugnstemperatur.
I dagens moderna ugnar sker gräddningen vid lägre temperatur. Sänk
därför temperaturen om gräddningstiden är för kort. En för hög
temperatur ger ett ojämnare resultat.
Varmluft
Utnyttja ugnsutrymmet genom
att laga mat på flera plåtar/galler
samtidigt. Du kan blanda olika
rätter, tex förrätt, huvudrätt och
dessert så länge de kräver
samma ugnstemperatur. Men
tiden i ugnen kan variera för de
olika rätterna.
Sätt in maträtter i kall ugn och
utnyttja eftervärmen genom att
stänga av ugnen 10-15 min.
innan maten är klar.
Bakning med varmluft
Färgsättning sker när en ytas
temperatur stiger och fukt försvinner.
* Med varmluft blir färgsättningen
något annorlunda. Den varma luften
cirkulerar och påverkar ytans
temperatur runt om. Vid färgsättning av tex bullar, kan sidorna
därför få lite mer färg än toppen
* Bullar/bröd måste vara väljästa.
För dåligt jästa bullar blir lätt
missformade vid gräddningen
och ojämnt färgsatta.
* Placera inte bullarna för tätt på
plåten. Om bullarna står för nära
varandra och jäser ihop, kan inte
luften cirkulera runt bullen.
* Kontrollera gräddningstiden och
ta inte ut plåten för tidigt.
Färgsättningen sker olika fort i
början av gräddningen. Vissa
bullar kan ha fått färg, medan
andra är ljusa, efterhand sker en
viss utjämning.
* Med för hög ugnstemperatur blir
färgsättningen ojämn,
ytterkanterna brända, höjden
dålig på matbröd och
sockerkakor spricker.
* Placera helst matbröd/sockerkakor i luftens riktning, d.v.s.
brödet/formens kortsida mot
luckan.
Allmänt om bakplåtar och
långpanna
Dessa kan slå sig om de utsätts för
stora temperaturväxlingar och/eller
ojämn placering av bakverk. Oftast
försvinner skevheten när plåten
svalnat.
* Placera inte en het plåt/långpanna på exempelvis en kall
diskbänk
49
* Häll inte t ex kall pannkakssmet i en
het långpanna.
* Det är bättre att grädda t ex två
limpor på en plåt, än en stor mitt på
plåten.
* En djupfryst pizza, direkt från
frysen, innebär stora spänningar i
plåten och därmed risk för skevhet.
Upptining/värmning
Välj varmluft och temperaturen 200˚C.
Maten tinas i täckta formar. Om du
använder plastkärl, kontrollera att det
tål minst 200˚C. Placera formarna på
ugnsgaller i en eller flera nivåer. Tiden
varierar beroende på mängd och typ av
mat. När maten tinat, kan du med
fördel använda en stektermometer för
att värma till lagom ättemperatur.
Stekning
Att steka i ugn är bekvämt och
praktiskt både i över- och undervärme
och varmluft. Välj en ugnssäker form
med låg kant där köttstycket precis får
plats, så undviker du att skyn torkar in
och bränner fast. Vid ugnsbakning av
julskinka bildas det i regel mycket
spad. Använd därför ett stort stekfat
eller en långpanna och var försiktig när
du tar ut den om du använder en
stekpåse, klipp då hål i ett hörn på
påsen innan den sätts in i ugnen. Du
minskar då risken att bränna dig på het
ånga när påsen skall öppnas.
Upptining med varmluft
Välj funktionen varmluft. Vid
upptining av kött, fisk, glaserade eller
fyllda bakverk, t ex rulltårta, skall
temperaturen vara nollställd.
Galler/plåtar kan placeras på flera
falser om du har mycket att tina. Tid
kan ej anges, prova med en provsticka.
50
Vädringsläge
Utluftning
Varje gång du har använt ugnen ska
luckan ställas på glänt annars finns risk
för fukt i ugnsutrymmet.
Gör så här:
1. Öppna luckan och fäll upp de
två låsspärrarna.
2. Stäng luckan tills spärrarna tar
stopp.
Lämna ugnsluckan i detta läge till dess
att ugnen svalnat.
Förvaringslåda
Förvaringslådan är avsedd att
förvara ugnstillbehören i.
51
Skötsel och rengöring
varmt vatten och diskmedel.
Tippspärren fungerar bara när
spisen har skjutits på plats och
skruven har monterats.
Kom ihåg det när du flyttar
spisen för att städa bakom den.
Av hygien- och säkerhetsmässiga skäl ska glaskeramikhällen och ugnen hållas
rena. Fettfläckar och spilld mat
bildar os vid uppvärmning och
kan i värsta fall utgöra en
brandrisk.
Glaskeramikhällen
Skrapa genast bort mat som kokt över
och matvaror med högt sockerinnehåll
(sylt, saft och liknande), smält plast
och aluminiumfolie från den varma
hällen. Om hällen hinner svalna kan
den skadas. En smutsig häll försämrar
värmeöverföringen mellan kokzon och
kokkärl. Efter användning bör du torka
av kokzonerna med en fuktig disktrasa
och diskmedel. Om hällen är mycket
smutsig kan du göra följande:
Stålytor
Den dagliga rengöringen gör du med
hjälp av en fuktig och väl urvriden
trasa. Om ytorna är mycket smutsiga
använder du en trasa eller mjuk
svamp med lite diskmedel eller
universalrengöringsmedel på.
1. Ta bort fläckar och liknande med
rakbladsskrapan.
2. Kontrollera att hällen är kall.
Använd det bifogade
rengöringsmedlet. Skaka flaskan
och spruta ett par tunna strålar på
hällen.
3. Torka av hällen med en fuktig trasa
eller en bit hushållspapper. Fläckar
som bitit sig fast tar du bort genom
att gnugga fläcken kraftigt med
hushållspapper.
4. Torka bort resterande
rengöringsmedel med en fuktig
trasa.
5. Eftertorka eventuellt med en torr
trasa.
Använd aldrig stålull, metallsvampar,
hårda plastsvampar, skurpulver eller
andra repande rengöringsmedel.
Stålytorna kommer efterhand att få ett
”flammigt” utseende. Du kan få
stålytorna blanka och fina igen genom
att gnida dem med ett tunt skikt
matolja eller polera dem med
”Original Steel Polish” som du
beställer hos Elektroservice, se tel.nr
längst bak i den här
bruksanvisningen.
Kontrollera att hällen är torr innan du
värmer upp den igen. En fuktig häll
kan få regnbågsliknande ränder när
den värms upp.
Ugnsventilen
Ta av ugnsventilen och diska den i
52
Ugn
När du ska göra ren ugnen är det en
fördel att ta av ugnsluckan och
ugnsstegarna.
Ugnens sidor, tak och bakvägg är
av katalysemalj som delvis rengör
sig själv vid temperaturer över
200˚C.
Efter att du har lagat mat i låga
temperaturer och med mycket
fettstänk bör du använda
rensningsprogrammet.
Låt inte barn vara i närheten
av spisen medan rengöring
sker eftersom spisens front
blir varmare än vid normal
användning.
Mat som kokt över och stora
fettfläckar ska alltid tas bort innan
du startar rensningsprogrammet.
Så här gör du:
1. Avmontera Easy-Access falsen.
2. Ta bort så mycket som möjligt
av de envisa fläckarna genom att
skrapa med ett träredskap.
3. Stryk en lösning av varmt vatten
och mycket diskmedel på ugnens
sidor och bakvägg. Använd en
mjuk svamp eller en mjuk borste
och gnid hårt.
4. Låt lösningen sitta i en timme.
53
5. Starta ugnen genom att trycka på
. Vrid vredet till
. Ställ in
temperaturen på 300˚C genom att
vrida på
.
6. Låt ugnen vara tänd med den här
inställningen i 1½ timme. Tack
vare ugnens automatiska
avstängningsfunktion kommer
ugnen att stängas av efter 1½
timme.
7. Om du vill att rensningsprogrammet ska köra i mer än 1½
timme måste du programmera in
automatiskt stopp av ugnen. Se
hur du programmerar i avsnittet
"Så här använder du Automatiskt stopp av ugnen".
8. Montera åter Easy-Access falsen.
Om bottnen är mycket smutsig kan
du göra följande:
1. Lossa försiktigt smutsen med en
träspade.
2. Stryk på såpa, gärna flytande,
med en svamp.
3. Stäng ugnsluckan och tänd ugnen
på 100˚C i 10 min.
4. Torka ur ugnen med rent vatten
när den har svalnat. Kanske behöver
du skura försiktigt med en mjuk
svamp. Eftertorka.
Du kan också använda ett ugnsrengöringsmedel. Följ anvisningarna på
medlets förpackning.
När avbränningen är klar kan det
ligga förkolnat damm på ugnens
botten. Det är resterna av den
avbrända smutsen. Det tar du lättast
bort med hjälp av en fuktig trasa.
Använd aldrig ugnsrengöringsmedel och skarpa
föremål på katalysemaljen.
Ugnsbotten
Ugnsbottnen är tillverkad av
rengöringsvänlig slät emalj. Torka
av bottnen efter varje gång du har
använt ugnen. Använd en fuktig
trasa med lite diskmedel på.
54
Varmluftfläkten
Fläkten kan bli smutsig av fettstänk
från stekning.
Kontrollera fläkten var fjärde månad
och rengör den vid behov.
Ur säkerhetssynpunkt skall
ugnen först kopplas ur. Dra
ut stickkontakten eller
skruva ur säkringarna
Ta ut fläkten så här:
1. Öppna ugnsluckan
2. Skruva ut skruven (1) upptill och
avlägsna skivan som håller
skärmen.
3. Skärmen lyfts ur de två
hållarna (2)
4. Muttern som håller fast fläkten
har vänstergängning.
5. Håll fast fläkten med handen.
6. Skruva av muttern genom att
vrida den medurs (åt höger).
1
2
Kom ihåg att sätta fast
skärmen efter avslutad
rengöring.
Rengör fläkten i varmt vatten och
handdiskmedel.
55
Ugnsluckan
Rengör emaljen med en ren trasa,
varmt vatten och handdiskmedel.
Ta bort ugnsluckan så här:
1. Ställ ugnsluckan i vädringsläget.
2. Dra den snett uppåt.
3. Lägg ugnsluckan på ett stabilt
underlag t ex på ett bord.
Ta bort luckans glas så här:
Hantera glasen varsamt.
Glasen är härdade, men tål
inte stötar och slag eller
rengöringsmedel med
slipmedel.
Sådan påverkan kan leda till
att glasen spräcks omedelbart
eller vid senare tillfälle.
Luckans invändiga glas
1. Vrid de två mässingsskruvarna
med ett mynt till dess att
skruvarnas raka kant går fri från
glaset.
2. Lyft av glaset.
56
Luckans mellersta glas
1. Ta tag i fjädrarna på varje sida om
glaset.
2. Lyft av glaset.
Luckans utvändiga glas
1. Lägg ned ugnsluckan på bordet.
2. Ta tag i luckans ram och pressa
försiktigt glaset ur ramen.
Rengöring av luckans glas
Rengör glasen med en våt trasa och
handdiskmedel. Torka efteråt. Putsa
eventuellt glasen med ett
fönsterputsmedel.
Vid kraftig nedsmutsning:
1. Lägg en våt trasa med
handdiskmedel på glaset under 1
timme.
2. Använd eventuellt en
rakbladsskrapa till att avlägsna den
uppblötta smutsen.
Efter rengöringen monteras luckans
glas i omvänd ordningsföljd.
Ugnen får inte användas förrän
luckans samtliga glas är korrekt
monterade, och luckan åter
monterad på spisen
57
Ugnsutrustningen
Stegarna lossas genom att dra de
ut/upp i pilens riktning. Diskas för
hand eller diskmaskin men vid kraftig
nedsmutsning behöver de ligga i blöt
och sedan rengöras ev med tvålull.
Montering sker genom att först haka
fast stegarna i de översta hålen och
sedan trycka in de på plats igen.
Emaljerad plåt och långpanna
rengörs efter användning med
hushållspapper och ev en bakplåtsskrapa. De kan vid behov diskas för
hand eller i diskmaskin.
Gallret kan diskas i diskmaskin men
vid kraftig nedsmutsning behöver det
ligga i blöt och sedan rengöras ev med
tvålull.
58
Byte av ugnslampa
Ur säkerhetssynpunkt skall
ugnen först kopplas ur. Dra ut
stickkontakten eller skruva ur
säkringarna. Kontrollera även att
ugnen inte är varm.
Lampan i sidovägg
1. Ta först bort stegen.
2. Lossa lampglaset försiktigt genom
att sticka in t ex en kniv mellan
lampglas och vägg. (se bild 1)
3. Skruva ur den trasiga lampan.
4. Sätt i en ny ugnslampa märkt
230-240 V 25W, 300˚C, med E14sockel.
5. Rengör lampglaset, torka det torrt
och återmontera.
1.
Lampan i taket
1. Skruva ur lampglas och ugnslampa
(Se bild 2).
2. Skruva ur den trasiga lampan.
3. Sätt i en ny ugnslampa märkt
230-240V 25W, 300˚C, med E14sockel.
4. Rengör lampglaset, torka det torrt
och skruva fast det.
59
2.
Rengöring av tätningslist
Tätningslisten mellan ugnen och
ugnsluckan är fastsatt i de fyra hörnen.
Ta av tätningslisten genom att lyfta ut
krokarna ur hålen i hörnen. Rengör
tätningslisten genom att dra en våt
trasa med lite handdiskmedel över
listen. Torka efteråt.
Tätningslisten skall vara torr innan den
åter monteras. Sätt på listen genom att
hänga krokarna i hålen och rikta upp
den, så den löper parallellt med ugnens
sidor. Lucktätningens öppning skall
vara nedtill.
Kontrollampa
Denna lampa är av glimlamptyp. Vid
ev fel kontaktas AB Elektroservice.
60
Förvaringslådan
Det är lättast att rengöra
förvaringslådan om denna tas ut.
Du gör på följande vis:
1. Öppna lådan
2. Dra ut lådan till stopp.
3. Lyft lådan snett uppåt och dra
den utåt.
Rengör lådan med en trasa, varmt
vatten och handdiskmedel. Lådan ska
vara torr innan den sätts i igen.
Förvaringslåda
styrskena
Lådan sätts i så här:
1. Håll lådan snett såsom visas ovan.
2. Placera lådans hjul i styrskenorna
och skjut in lådan.
Transportskador
Kontrollera att ugnen är utan skador.
Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans
från butik eller återförsäljare kontakten dem.
Emballage
Allt förpackningsmaterial kan
återvinnas. Träemballaget är av
obehandlat virke, plasten och
stötdämpande emballagedelar
är märkta. Kontakta ditt
kommunkontor om du inte vet
var du ska lämna det.
61
Tekniska data
Modell 6130V-ma
Mått:
Bredd:
Djup:
Höjd:
Vikt:
Total effekt:
60 cm
60 cm
85 – 93,5 cm
60 kilo
10,3 kW
Kokzoner:
Mått/effekt:
Vänster fram:
Vänster fram:
Vänster bak:
Höger bak:
Höger fram:
Höger fram:
14 cm- 1100 W
21 cm- 2200 W
14 cm- 1200 W
18 cm- 1800 W
12 cm- 700 W
18 cm- 1700 W
Ugn:
Volym:
57 liter/brutto
Förvaringslåda:
Volym:
45 liter
Rätt till ändringar förbehålles.
Effekt:
Över-/undervärme:2000 W
Varmluftsugn:
3350 W
Intervallgrill:
2300 W
Grill:
2300 W
Pizza/paj:
2350 W
Långtidsstekning: 2000 W
Undervärme:
1000 W
Ugnslampa:
Taklampa och sidlampa:
Glödlampa:
300oC, med E14sockel
Beställningsnr:
305 172 402/3
62
Montering
Höjdjustering
Spisen levereras med en lägsta höjd av
85 cm, men kan regleras i höjd från 85
cm till 93,5 cm.
I spisens inre sockel finns 5 hål.
Varje hål ger möjlighet att reglera
höjden till 85 - 86,5 -87,5 - 88,5 och
91 cm. Höjden 93,5 cm får du genom
att från sockelns framsida skruva på
hjul och justerfötter, som även används
vid nivåjustering.
Gör så här:
1. Lägg ned spisen på dess baksida.
Använd eventuellt en matta eller
frigolitplattor som mellanlägg
mellan spis och golv.
63
2. Skruva ut de fyra skruvarna, två i
vardera sidan av sockeln.
3. Dra ut den inre sockeln. Passa in
de önskade hålen med de i den yttre
sockeln.
4. Skruva i skruvarna och res upp
spisen.
Vägg
Montering av tippskydd
Tippskyddet förhindrar att spisen kan
tippa framåt.
tippskydd
Golv
90 mm
Så här gör Du:
1. Skruva fast det bifogade
vinkelbeslaget i golvet enligt
ritningen.
2. Ta ut förvaringslådan ur spisen och
skjut spisen på plats.
3. Skruva i den medföljande skruven i
hålet i vinkelbeslaget genom att
sträcka in armarna där lådan satt.
4. Sätt åter in förvaringslådan i
spisen.
p
Skå
300
Väg
g
mm
m
90 m
Tippskyddet måsta monteras det fungerar endast när spisen
har skjutits på plats och skruven
är monterad.
64
Nivåjustering
Spisen ställs i våg med hjälp av
vattenpass.
Lägg vattenpasset på ovansidans
kanter (framkant, sidokanter, bakkant).
Justering görs med hjälp av spisens
hjul och justerbara fötter.
Hjulen sitter i de bakre hörnen på
sockeln och kan höjdjusteras steglöst
från sockelns framsida, genom att föra
en skruvmejsel in i hålen i spisens
sockel. Fötterna ställs in med
fingrarna.
65
Installation
Elektrisk anslutning
1 2
Ingrepp i spisen skall utföras
av behörig fackman. Arbete
utfört av person utan
tillräcklig kunskap kan
försämra spisen och leda till
skada på person eller
egendom.
3
L1 L2
1 2
All elektrisk installation skall
utföras i enlighet med gällande
lokala bestämmelser.
Inkopplingsalternativ för spisen
framgår av skylten på bakstycket.
Anslutningseffekt och spänning
finns angivet på dataskylten (se
spisens baksida).
L1
Placering av spisen i köket
Vid inbyggnad kan spisen placeras
direkt intill en vägg eller till ett
högskåp, på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
Ledningstyp:
Min. 1,5 mm² HO5VV-F.
66
4 N
L3
3
L2
400 V
3 PE
PE
4 N
PE
400 V
2 PE
Om spisen inte fungerar
Innan du tillkallar service - Praktiska råd
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
platta …………..
För låg temperatur. Bakverk jäser upp
och sjunker därefter ihop. Höj
temperaturen.
Du har använt för lite jäst eller
bakpulver. Kontrollera i receptet om
du har använt rätt mängd.
Fett/vätskeblandningen var för varm.
Temperaturen måste vara 37˚C för
färsk jäst och 45-50˚C för torrjäst.
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
för torra…………..
För låg temperatur. Bakverket
behövde stå för länge i ugnen för att
bli färdigt. Höj temperaturen.
För lite vätska, för mycket mjöl eller
fel slags mjöl kan ge torrt bröd. Kom
ihåg att inte hälla i allt mjöl på en
gång eftersom mjölmängden kan
variera från bakning till bakning.
Bakverk/maträtter blir för mörka
eller bakas ojämnt………..
Fel placering av det som ska tillagas i
varmluftsugnen innebär att luften inte
kan cirkulera ordentligt. Placera bullar
etc i jämna rader. Placera avlånga
bakverk som pain riche, rektangulära
kakformar etc med de smala ändarna
mot bakväggen respektive
ugnsluckan.
67
Problem
Orsak - Åtgärd
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
platta …………..
Du har använt för lite jäst eller
bakpulver. Kontrollera i receptet om
du har använt rätt mängd.
Fett/vätskeblandningen var för varm.
Temperaturen måste vara 37˚C för
färsk jäst och 45-50˚C för torrjäst.
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
för torra…………..
För låg temperatur. Bakverket
behövde stå för länge i ugnen för att
bli färdigt. Höj temperaturen.
För lite vätska, för mycket mjöl eller
fel slags mjöl kan ge torrt bröd. Kom
ihåg att inte hälla i allt mjöl på en
gång eftersom mjölmängden kan
variera från bakning till bakning.
Bakverk/maträtter blir för mörka
eller bakas ojämnt………..
Fel placering av det som ska tillagas i
varmluftsugnen innebär att luften inte
kan cirkulera ordentligt. Placera bullar
etc i jämna rader. Placera avlånga
bakverk som pain riche, rektangulära
kakformar etc med de smala ändarna
mot bakväggen respektive
ugnsluckan.
68
Innan du tillkallar service – Tekniska råd
Problem
Åtgärd
Spisen/ugnen fungerar
inte................
Kontrollera om du har tänt spisen.
Kontrollera husets proppar. Kontrollera
spisens säkringar. (Obs: Det finns 3
säkringar.)
Ugnen värms inte upp tillräckligt
snabbt...........
För traditionell ugn 200˚C är
uppvärmningstiden ca 13 min. För
varmluft 200˚C är uppvärmningstiden ca
7 min.
Hällen blir varm.........
Hällen kan bli upp till 80˚C. Men den
kan bli ännu varmare om du använder
kokkärl som inte har plan botten eller
som inte passar till kokzonsstorleken.
Säkringarna går hela tiden.........
Det är eventuellt för många elapparater
som är igång samtidigt. Om spisen är
ansluten till en 10A säkringsgrupp är
risken för överbelastning mycket stor.
Kokzonerna värmer inte
tillräckligt...........
Kokkärlet ska passa till
kokzonsstorleken. Kontrollera att
kokkärlet har plan botten, t.ex. genom
att hålla det mot kanten på köksbordet.
Koka upp en liter vatten i en kastrull
med lock. Ställ in kokzonen på det
högsta steget.
Koktiden på 12 cm kokzon är ca 25 min.
Koktiden på 14 cm kokzon är ca 13 min.
Koktiden på 18 cm kokzon är ca 10 min.
Koktiden på 21 cm kokzon är ca 8 min.
69
Problem
Orsak - Åtgärd
Kokzonerna tänds och släcks hela
tiden.
Det är överhettningssäkringarna som
slår till och från för att
glaskeramikhällen inte ska överhettas.
Det påverkar inte tillagningsresultatet.
Kokzonerna går inte att tända och
på displayen visas
Barnskyddet är inkopplat. Vrid
samtidigt de två vreden med
barnskyddssymbolen till . Tänd
sedan en av kokzonerna inom tio
sekunder.
Kokzonerna går inte att tända och
på displayen visas
Den automatiska avstängningsfunktionen är inkopplad. Vrid alla vred
till 0. Nu går det att tända kokzonerna.
Ugnen stängs av av sig själv
Automatiskt stopp har inte
programmerats
Automatisk avstängning har varit
aktiverad.
Ugnen har varit tänd länge på hög
temperatur. Se i avsnittet "Beskrivning
av produkten - Säkerhetsutrustning"
hur den automatiska avstängningen
fungerar.
70
Reklamation
Vid försäljning till konsument i
Sverige gäller den svenska
konsumentlagstifningen. Kom ihåg
att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig
att kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 08-672 53 60 eller via e-mail
på vår hemsida www.aeg-hem.se
få betala servicebesöket, även om
produkten är ny.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten, denna
hittar du på baksidan:
Modellbeteckning..............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar
Garanti (gäller för Finland)
Har du frågor om eller vill beställa
service eller reservdelar ber vi dig
att kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel.
020 - 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste servicekontor i telefon-katalogen Gula
sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Produkten har två (2) års garanti.
Garantivillkoren uppfyller branchens
allmänna villkor, vilka tillhandahålls
av leverantören eller återförsäljaren.
Spara kvittot och verifikation på
inköpsdatumet.
Kostnader kan debiteras även under
den tid som omfattas av kostnadsfri
service om:
- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen
inte har följts.
Innan du beställer service,
kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv.
I bruksanvisningen finns en
sammanställning av enklare fel som
du kan åtgärda själv.
Om du beställer service under EHLåtagandet och det är ett enklare fel
du kunnat åtgärda själv med hjälp
av bruksanvisningen riskerar du att
Konsumentkontakt (gäller
för Finland)
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 09-7704 2470.
71
325 88-4570 Rev. 10-220
AEG-Hem & Hushåll
S-105 45 Stockholm
www. aeg-hem.se
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement