Aeg 353WK-M Handleiding


Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Aeg 353WK-M Handleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING EN
INSTALLATIEVOORSCHRIFT
353 WK-m
1
NL
NL
949600811
AEG feliciteert u.
Geachte klant,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe AEG kookplaat.
Het is van groot belang dat u goed met de kookplaat en de functies en finesses
van het bijbehorende bedieningspaneel leert om te gaan. Lees daarom deze
gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste plezier van het product hebben. Let
extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met
. Dit zijn
waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de
hand te hebben. Als de kookplaat evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de
gebruiksaanwijzing mee te geven.
De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt
gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe
product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat
u de kookplaat voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk”
beschrijft hoe u de kookplaat dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk
totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe kookplaat. Het hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en
over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van de kookplaat.
Als er bij het gebruik van de kookplaat problemen ontstaan, kunt u in het
hoofdstuk “Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt” kijken. Daar
staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen.
Achterin de gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van AEG
fabrieksservice.
Veel plezier.
Met vriendelijke groeten
2
Inhoudsopgave
Inhoud
Pag. nr.
Voor de gebruiker
AEG feliciteert u .......................................................................................... 2
Veiligheidsinformatie .................................................................................. 4
Beschrijving van het product ..................................................................... 5
Zo gaat u te werk ......................................................................................... 6
Brander-aanguidingen ........................................................................... 6
Aanduidingen op paneel ........................................................................ 6
Hulpgasring / branderdeksel ................................................................. 7
Ontstekingselektrode (A) ..................................................................... 7
Warmtesensor (B) ................................................................................ 7
Ontsteking .................................................................................................. 10
Onderhoud en reiniging ............................................................................ 11
De kant verwijderen ........................................................................... 11
Oppervlakken van roestvrij staal ........................................................ 12
De gasbrander .................................................................................... 12
Service
.................................................................................................. 20
Klantenservice .................................................................................... 21
Voor de installateur
Inbouw
.................................................................................................. 13
Technische gegevens ................................................................................ 19
Zo leest u de gebruiksaanwijzing:
1... 2..Stap voor stap
Adviezen en tips
Veiligheidsinformatie
Milieu-informatie
3
Veiligheidsinformatie
Deze waarschuwingen worden gegeven
in het belang van uw veiligheid. Zorg
ervoor dat u ze volledig begrijpt,
voordat u het toestel gaat installeren of
gebruiken. Uw veiligheid is van het
allergrootste belang. Als u twijfelt over
de betekenis van een waarschuwing,
neemt u dan voor ondersteuning contact
op met de afdeling Klantenservice.
Installeren
Dit gasstel moet volgens de
meegeleverde voorschriften worden
geïnstalleerd. Alle
installatiewerkzaamheden moeten door
een gekwalificeerde en competente
persoon worden verricht.
Het is verboden de specificaties te
wijzigen, of te proberen het toestel op
enigerlei andere wijze te modificeren.
Gebruik geen kunststof of aluminium
schalen op het gasstel
Loop niet weg bij het gasstel, wanneer
u aan het frituren bent, of wanneer u
bezig bent vet of olie te verhitten.
Veiligheid van kinderen
Verbied jonge kinderen om met het
gasstel te spelen of aan de
bedieningsknoppen te draaien.
Bij gebruik wordt het gasstel heet.
Houd kinderen uit de buurt, totdat het
gasstel is afgekoeld.
Onderhoud en reiniging
Reinig het gasstel strikt volgens de
voorschriften in deze
gebruiksaanwijzing.
Service
Tijdens gebruik
Het gasstel is alleen voor huishoudelijk
gebruik bestemd. Het is niet bedoeld
voor commerciële / industriële
doeleinden.
Controleer of alle bedieningsknoppen
in de UIT-stand staan, wanneer u het
gasstel niet gebruikt.
Gebruik het gasstel niet, als het
beschadigd is. Neem dan contact op
met uw lokale AEG Service
Door onervaren personen uitgevoerde
reparaties kunnen leiden tot letsel of tot
ernstige defecten aan het toestel.
Reparaties mogen alleen door
gekwalificeerde / competente personen
worden uitgevoerd. Neem contact op
met uw lokale AEG Service
Afvoer
Maak het gasstel onbruikbaar, door de
kabel door te snijden.
Breng verpakkingmateriaal en oude
toestellen naar een erkende stortplaats.
4
Beschrijving van het product
Brander
Bedieningsknop
5
Zo gaat u te werk
Brander-aanduidingen
Afbeeldingen op beide
bedieningsknoppen geven aan welke
brander wordt geregeld via de
betreffende knop.
Aanduidingen op paneel
Elke bedieningsknop is voorzien van
een ring die de gastoevoer aangeeft.
Uit
Max. vlam
Min. vlam
6
Hulpgasring / branderdeksel
Samen met de branderkelk vormt de
hulpgasring /het branderdeksel de ruimte
waar de uiteindelijke menging van gas en
lucht plaatsvindt, waardoor het gas op
juiste wijze brandt.
Deksel
Brander
NB.: Het is daarom zeer belangrijk dat
elk branderdeksel c.q. elke hulpgasring
correct op de brander worden
aangebracht.
Als de hulpgasring of het branderdeksel
verkeerd is aangebracht, dan werkt de
brander niet goed, en kunnen de branders
binnen korte tijd beschadigd raken.
Ontstekingselektrode (A)
Elke brander is voorzien van een
ontstekingselektrode. Zolang u de
bedieningsknop ingedrukt houdt, zorgt
de automatische ontsteking ervoor dat er
een vonk wordt afgegeven tussen de
ontstekingselektrode en het
branderdeksel.
Ontstekningselektrode (A)
Burner
Warmtesensor (B)
Het gasstel is uitgerust met volledig
beveiligde gaskranen (thermische
zekering).
Wanneer de vlam uitgaat, zorgt de
warmtesensor na enkele seconden (max.
90 seconden) automatisch voor afsluiting
van de gastoevoer.
NB.: Gastoevoer vindt altijd plaats
wanneer de bedieningsknop ingedrukt is.
Zie startprocedure.
7
Warmtesensor (B)
Main nozzle
Buitenste branderkroon
Binnenste branderkroon
Afdekring
Luchtventiel
Branderlichaam
8
Plaats
Wij adviseren u het kookplateau
zodanig in te bouwen dat het, tijdens
het gebruik, geen andere zaken in de
weg zit. Houd ruimte aan tenminste
één zijkant vrij voor het afzetten van
hete pannen.
Plaats het meubel waar het
kookplateau ingebouwd wordt niet in
een smaale doorgang of naast een deur
welke naar de verkeerde kant open
gaat.
9
Ontsteking
* Druk de bedieningsknop in.
* Houd de knop ingedrukt en draai
hem naar links, naar max. vlam.
Hierdoor wordt gas toegevoerd
(ontstekingsstand).
* De ontstekingselektrode geeft
vonken af. Wanneer de menging van
gas en lucht correct is, wordt de
brander ontstoken. Als het niet
mogelijk is de brander aan te sluiten
op de netvoeding, dan kunt u een
lucifer gebruiken.
* Druk na het starten van de brander
ongeveer 10 seconden op de
bedieningsknop. Hiermee activeert u
de automatisch werkende
thermische zekering (warmtesensor
gereed).
* U kunt de brander nu regelen tussen
maximale vlam en minimale vlam.
10
Onderhoud en reiniging
Om hygiënische en
veiligheidsredenen moeten
de kookzones goed schoon
worden gehouden. Als
vetvlekken en gemorst eten
warm worden, ontstaat er een
walm. In het ergste geval kan
hierdoor brand ontstaan.
De kant verwijderen
Om het reinigen van de kant te
vergemakkelijken kunt u hem eraf
halenen.
Dit doet u als volgt:
1. Pak de kant vast zoals op de
tekening staat aangegeven.
2. Til de kant op.
3. Reinig de bovenplaat zoals
aangegeven onder “staalplaat
reinigen”.
Let erop dat de twee pennen puntig
zijn.
4. Zet de kant weer op z’n plaats
LET EROP dat de kant weer correct
teruggezet wordt.
Voor het verwijderen van het
paneel nooit harde of scherpe
voorwerpen gebruiken!
Het paneel niet in de
afwasmachine schoonmaken.
11
Oppervlakken van roestvrij
staal
Voor de dagelijkse reiniging gebruikt u
een harde, uitgewrongen doek. Als alles
erg vuil is, gebruikt u een vloeibaar
schuurmiddel. Wrijf altijd in de
slijprichting van het staal. We raden u
aan om regelmatig een poetsmiddel
voor roestvrij staal te gebruiken, zodat
het staal glanzend blijft. Poets altijd in
de slijprichting van het staal (van rechts
naar links of omgekeerd).
Gebruik nooit een metalen spons of
andere krassende schoonmaakmiddelen.
Reiniging van het gasstel
Het bedieningspaneel met
knoppen/pannenrooster en
branderdeksels/branderringen kunnen
met gewone reinigingsmiddelen worden
schoongemaakt.
Gebruik nooit schuurpoeder, brillo,
pannensponsjes of andere schurende
reinigingsmiddelen op emaillen of
geverfde oppervlakken!
Vermijd overkoken
Als er per ongeluk water in de
brandermond terecht is gekomen (door
overkoken), moet dit met een pluisvrije
doek worden verwijderd voordat de
brander opnieuw kan worden
aangestoken. Ook moeten de deksels en
het rooster grondig worden afgenomen
12
voordat het gasstel opnieuw kan
worden gebruikt. Hiermee voorkomt u
dat de resten van het overkoken in het
email of de verf inbranden.
Inbouw
Dit inbouwapparaat kan in elk type
aanrecht, met een dikte van 28 tot 40
mm, gemonteerd worden.
Vrije hoogte
De afstand tot een eventuele plank of de
bovenzijde van een onder de
inbouwkookplaat staand keukenkastje,
moet minstens 47 mm zijn.
Bevestigen
Schroef de bevestigingsbeugels voor het
vastspannen zover uit elkaar, dat ze
onder het aanrecht gedraaid kunnen
worden. Span de bevestigingsbeugels
aan het aanrecht vast met een
handschroevendraaier.
De maten van de nis
Zaag het gat voor de gekozen
apparaten-combinatie uit als één
rechthoekig gat.
De breedte van het gat is voor alle
combinaties altijd 490 mm.
De lengte van het gat is gelijk aan de
som van de uitwendige lengte van het
totale aantal eenheden - 20 mm.
Minimale
afstand tot de
muur: 150 mm
Versterkingsstrips
Het monteren van de
versterkingsstrips
Tussen alle apparaten moet er een
versterkingsstrip gemonteerd worden.
De strip moet niet in het aanrecht
vastgeschroefd worden, maar wordt
door het lijstprofiel van het apparaat op
de plaats gehouden.
13
Minimale afstand tot
de muur (onbrandbaar
materiaal): 50 mm
De uitwendige lengtematen
van de eenheden
145 mm:
Afzuigkap
290 mm:
Keramische kookplaat, 2 zones
Gaskookplaat, 2 branders
Grill
Wokbrander
580 mm:
Elektrische kookplaat, 4 gietijzeren
zones.
Keramische kookplaat, 4 zones
Gaskookplaat, 4 branders
725 mm:
Keramische kookplaat, 4 zones
Het monteren van een enkele
eenheid.
Bij het monteren van een enkele
eenheid (met 2 of 4 platen) in een
aanrecht dat dikker is dan 30 mm,
moet er met het oog op de
aansluitingskabel, aan beide zijden van
het gat een inkeping worden gemaakt.
14
Montage van wokbrander
Het is zeer belangrijk dat
zowel de binnenste als de
buitenste branderkroon
correct in de inkeping op de
brander worden aangebracht
Het vlambeeld van de brander
is anders niet correct,
waardoor de brander in de
loop van korte tijd defect kan
raken. Bij juiste plaatsing zal
er een klikje te horen zijn.
Luchtventiel
Fig. 1
Montage als volgt:
1. Luchtventiel in de branderkelk
plaatsen. Zie fig. 1.
2. Vervolgens de binnenste
branderkroon aanbrengen. Let op
dat de geleidepen in de inkeping
aangebracht wordt. Zie fig. 2
Binnenste
branderkroon
Fig. 2
15
Afdekring
3. De afdekring vervolgens
aanbrengen. Zie fig. 3.
Fig. 3
4. Daarna de buitenste branderkroon
aanbrengen en eveneens opletten
dat de geleidepen in de inkeping
aangebracht wordt. Zie fig. 4.
Fig. 4
16
buitenste
branderkroon
Gasinstallatie
Te verrichten volgens de lokale
voorschriften inzake gaskomforen
voor huishoudelijk gebruik.
De gasinstallatie dient alleen
uitgevoerd te worden door een
erkende installateur. Voor soort
gas, zie technische gegevens.
Gasaansluiting
De gasaansluiting is aangebracht
onderaan de achterkant van het
apparaat. De opening heeft een ½"
conische schroefdraad (zie fig. 1).
Bij aansluiting van het apparaat op
een gasfles is omschakeling met het
optionele aanpassingspakket
noodzakelijk.
Druktest
Het apparaat dient een druktest van
max. 150mbar te ondergaan.
17
In de achterwand van de kast
moet een opening aanwezig
zijn van min. 60 cm2 ( zie fig.)
18
Technische gegevens
Soort gas
Aangepast aan aardgas; G25-25 mbar
richtlijnen.
De Dropinett-unit dient te worden
aangesloten via een externe
stroomverbreker met een
contactopening van min. 3 mm. (kan
hoofdschakelaar zijn).
Categorie en drukniveaus
NL: II
2L3B/P
25 mbar - 30 mbar
Max. nominale belasting Q na Hs:
Wok brander =
5,0 kW x 1
Totaal =
5,0 kW
230 V
1N + PE
Volledige beveiliging
Het gasstel is voorzien van volledig
beveiligde gaskranen (thermische
zekering).
N L1
Snoertype: 0,75 mm² HO5 VV-F
Hs = Maximale calorische waarde
Q = Nominale belasting
ID. CE-048AT-0030
Ontstekingstransformator =
50 Hz - 0,6 VA
Reductie van radiostoring
Dit toestel voldoet aan de huidige EGrichtlijn inzake reductie van
radiostoring.
Dit gastoestel is
-goedgekeurd en
-gemarkeerd conform de Richtlijn
inzake gastoestellen (90/396/CEE), de
Richtlijn inzake laagspanning (73/23/
CEE) en de EMC-richtlijn (89/336/
CEE), waaronder begrepen
overeengekomen wijzigingen in
19
Service
Probleem:
Oplossing:
Er ontstaat geen vonk wanneer ik het
gas aansteek.
Controleer of de stekker van de 230Vaansluitkabel in het stopcontact zit.
Wanneer ik de bedieningsknop loslaat,
gaat de gasvlam weer uit.
Het relais van het aardsluitingscircuit
is uitgeschakeld. De zekering is
gesprongen.
De gasvlam brandt ongelijkmatig.
De bedieningsknop is niet lang genoeg
of niet voldoende ingedrukt.
Controleer of het branderdeksel goed
teruggeplaatst is, bijv. na een
reinigingsbeurt.
20
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u
de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
Tel.
(voor algemene, product-of gebruiksinformatie) Fax
0172 - 468 172
0172 - 468 470
Storingen / reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
0172 - 468 300
0172 - 468 255
Tel.
Fax
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het serienummer van uw toestel bij
de hand. Dit nummer vindt u op het typeplaatje en kunt u het beste hieronder en
voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding
Serienummer
...........................
...........................
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de service
technicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal
thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of
vanwege foutieve bediening de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook
tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd . Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze service-afdeling.
Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die
tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers
Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.
21
24
325 88-2900 Rev. 7-151

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement