Aeg FM6520K-AN Handleiding


Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Aeg FM6520K-AN Handleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
FM 6520K-an
BE-NL
325 88-8314 rev. 3-440
949 601 803
AEG feliciteert u
Beste klant,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe product.
Het is van groot belang dat u goed met de functies en finesses van het product
leert om te gaan. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste
plezier van het product hebben. Let extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met
. Dit zijn waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.
W
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de
hand te hebben. Als het product evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de
gebruiksaanwijzing mee te geven.
De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt
gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat u
het product voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk”
beschrijft hoe u het product dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe product. Het hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en
over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van het product. Als
er bij het gebruik van het product problemen ontstaan, kunt u in het hoofdstuk
“Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt”, kijken. Daar staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen. Achter in de
gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde
Servicecenter.
Als u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing opvolgt, zal uw nieuwe product het dagelijkse werk in de keuken eenvoudiger maken, en ook veel leuker als
u een feestelijke maaltijd op tafel wilt zetten.
Veel plezier!!
2
Inhoud
Pag. nr.
Voor de gebruiker
AEG feliciteert u ..............................................................................................
Veiligheidsinformatie ......................................................................................
Beschrijving van het product ........................................................................
De glaskeramiekplaat ..............................................................................
De kookzones ..........................................................................................
Elektronische besturing ..........................................................................
Voordat u aan het werk gaat ..........................................................................
Bescherm de glaskeramiekplaat..............................................................
Zo gaat u te werk ............................................................................................
De glaskeramiekplaat ..............................................................................
Fingertouchbediening..............................................................................
De kookzones ..........................................................................................
Dubbele kookzone ..................................................................................
Restwarmte-indicator ..............................................................................
AUTOMAX ............................................................................................
Veiligheidsuitschakeling..........................................................................
Autostop ..................................................................................................
Kinderbeveiliging....................................................................................
Keuze van pannen ..................................................................................
Adviezen en tips bij gebruik van de kookzones ....................................
Reiniging en onderhoud..................................................................................
Aluminium ..............................................................................................
De glaskeramiekplaat ..............................................................................
Service ............................................................................................................
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling
- technische adviezen ..............................................................................
Service en reserveonderdelen..................................................................
Fouten en gebreken / Recht op reparatie......................................................
Productaansprakelijkheid ..............................................................................
3
2
5
7
8
8
8
9
9
10
10
12
12
13
13
14
16
16
17
19
20
22
22
22
33
33
35
23
24
Inhoud
Pag. nr.
Voor de installateur
Uitpakken ........................................................................................................
Technische gegevens ........................................................................................
Installatie ..........................................................................................................
Montage ............................................................................................................
25
26
27
28
Zo leest u de gebruiksaanwijzing:
1... 2...Stap voor stap
Adviezen en tips
Milieu-infomatie
Veiligheidsinformatie
De producten worden voortdurend verder ontwikkeld en daardoor kunnen
sommige productspecificaties na het drukken van deze gebruiksaanwijzing gewijzigd
.worden. We moeten daarom een voorbehoud maken voor eventuele wijzigingen of drukfouten.
4
Veiligheidsinformatie
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding
van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en
een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling
van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden
gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt
een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op
de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect
bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder
art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan
worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op
basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een
toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften,
die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
Reiniging en onderhoud
De kooksectie is geschikt voor
gebruik in een normale huishouding.
Als hij op een andere manier wordt
gebruikt, bestaat de kans op ongelukken.
Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid moet u de kookzones schoon
houden. Vetvlekken en gemorst eten
zorgen bij verwarming voor damp en
kunnen in het ergste geval tot brandgevaar leiden.
Kinderen
Als u de kooksectie gebruikt, moet u
een oogje op uw kinderen houden.
Pannen worden tijdens het gebruik
zeer warm en blijven na het uitschakelen van de plaat nog een tijdje
warm. Laat kinderen de bedieningsknoppen nooit aanraken en zorg
ervoor dat ze er nooit mee spelen.
Service
Service en reparatie dienen te worden uitgevoerd door Electrolux
Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is
goedgekeurd. Er mogen alleen reserveonderdelen worden gebruikt die
door bovengenoemd bedrijf worden
geleverd.
Toepassing
Uitpakken
Als u frituurt of vet, paraffine of
andere licht ontvlambare stoffen
smelt, blijf dan altijd in de buurt. Bij
evt. brand moeten alle knoppen op
nul worden gesteld en een evt.
afzuigkap moet worden uitgezet.
Zorg ervoor dat u de verpakking zo
opruimt dat kinderen er niet bij kunnen.
Doof het vuur met een deksel,
gebruik nooit water.
Controleer of de kooksectie is uitgeschakeld als hij niet in gebruik is.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
44
5
Art. 1
Installatie
De installatie van de kooksectie mag
uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende elektriciteitsinstallateur
of door een door de producent
erkende persoon.
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet deskundig is, kunnen personen letsel
oplopen en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van
de kooksectie verminderen. Zorg
ervoor dat de elektriciteitskabel bij
de installatie niet beklemd raakt.
Art. 2
Art. 3
Afdanken
Help ongelukken te voorkomen als u
de kooksectie afdankt. Verwijder de
elektriciteitskabel uit het stopcontact
en knip de elektriciteitskabel vlakbij
de kooksectie af.
Art. 4
6
Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk
direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op
welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie
zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan
de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten
en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus
schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal
op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat
waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied,
zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd,
of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk
zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor
een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
43
Beschrijving van het product
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient
de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (
o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten
dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
1. Dubbele kookzone Ø 120 / 180
mm, 700 / 1700 W.
1
2. Enkele kookzone Ø 140 mm,
1200 W.
3
3. Enkele kookzone Ø 140 mm,
1200 W.
2
4. Dubbele kookzone Ø 210 / 140
mm, 2200 / 1000 W.
4
5. Bedieningspaneel
5
Het bedieningspaneel
6
6
6
6
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
5
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
2
3
4
3
2
2
2
Aan/Uit.
Instelling van de stand.
AUTOMAX.
Dubbele zone.
Kinderbeveiliging.
Display voor instelling van kookzone.
7
2
3
4
3
2
2
1
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
De glaskeramiekplaat
Het glas is hard en gehard tegen
warmte, koude en temperatuurschokken, maar net als alle glas gevoelig
voor stoten. Ga niet op de glaskeramiekplaat staan, want hij kan niet
tegen abnormale belastingen.
De kookzones
De glaskeramiekplaat heeft twee
enkele en twee dubbele kookzonen.
Als een kookzone wordt ingeschakeld, licht hij met verschillende
intervallen op, afhankelijk van de
gekozen instelling. Zelfs bij de
hoogste instelling gaat de kookzone
af en toe uit om ervoor te zorgen dat
de plaat niet oververhit raakt.
Elektronische besturing
De kooksectie is voorzien van
elektronische besturing, die garandeert dat u een nauwkeurige warmtebesturing van de kookzones krijgt.
De elektronica heeft de volgende
functies:
- Instelling van dubbele kookzones.
- AUTOMAX, automatisch koken.
- Veiligheidsuitschakeling.
- Autostop, automatisch uitschakelen van kookzones.
- Kinderbeveiliging.
8
41
Voordat u aan het werk gaat
Bescherm de glaskeramiekplaat
Adres service-afdeling
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
tel. (0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen
tel. (0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Voordat u de kooksectie voor de eerste keer in gebruik neemt moet u
productieresten als stof, vuil e.d. verwijderen. Breng een beschermlaag
op de glaskeramiekplaat aan voordat
u deze in gebruik neemt. Op die
manier wordt het schoonmaken van
de plaat gemakkelijker en u voorkomt dat evt. overgekookt materiaal
zich erg vastzet. Ga als volgt te
werk:
1. Giet een paar druppels van het
bijgeleverde reinigingsmiddel op
een stukje keukenrol en wrijf de
hele plaat met het reinigingsmiddel in.
2. Wrijf de plaat met een schone
doek op tot hij helemaal droog is.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
40
9
Zo gaat u te werk
gesmolten plastic en aluminiumfolie
kunnen de plaat beschadigen.
De glaskeramiekplaat
Gebruik nooit een gebarsten
glaskeramiekplaat. Bij overkoken en/of schoonmaken
kan vloeistof in de spanningsgeleidende onderdelen
doordringen. Schakel de
elektriciteit van het apparaat
uit en neem contact op met
de serviceafdeling.
Zet nooit natte pannen op de glaskeramiekplaat.
Zorg ervoor dat er geen zand, suiker
en zout aan de pannen zit. Zand kan
krassen veroorzaken, suiker en zout
kunnen de glaskeramiekplaat kapotmaken.
Droog de pannen altijd af voordat
u ze op de glaskeramiekplaat zet.
De gekleurde decoratie van de glaskeramiekplaat kan afhankelijk van
het gebruik slijten en er kunnen
krassen op ontstaan.
Gebruik de glaskeramiekplaat niet
zonder dat de aluminiumlijst is
gemonteerd.
Als u de glaskeramiekplaat wilt
gebruiken om er spullen op weg te
zetten, moet de glaskeramiekplaat
koud zijn. Als één of meerdere
kookzones worden ingeschakeld op
het moment dat er spullen op de
glaskeramiekplaat staan, bestaat het
gevaar van brand of smelten. Een
ingeschakelde glaskeramiekplaat die
wordt gebruikt om er spullen op weg
te zetten, vormt een gevaar voor de
gebruiker en de omgeving. Een ingeschakelde glaskeramiekplaat die
wordt gebruikt om er spullen op weg
te zetten, kan ertoe leiden dat de
glaskeramiekplaat volledig wordt
geruïneerd. De voorwerpen die op de
glaskeramiekplaat worden gezet,
Leg nooit aluminiumfolie,
papier, plastic of iets dergelijke op de glaskeramiekplaat. Door een warme
kookzone kunnen folie,
papier en plastic verbranden/smelten.
Als u frituurt of vet, paraffine of andere licht ontvlambare stoffen smelt, blijf dan
altijd in de buurt. Bij evt.
brand moeten alle knoppen
op nul worden gesteld en
een evt. afzuigkap moet
worden uitgezet. Doof het
vuur met een deksel,
gebruik nooit water.
Schraap overgekookt materiaal onmiddellijk van de
warme plaat met de scheermesschraper. Gemorste suiker en suikerhoudende
gerechten (jam, sap e.d.),
10
Service - Nederland
In hoofdstuk "Wat te doen als…" staan enkele storingen vermeld die u zelf kunt
verhelpen.
Lees in geval van een storing eerst dat hoofdstuk.
Gaat het om een technische storing?
Neem dan contact op met onze service-afdeling.
Bereid het gesprek in elk geval goed voor. Zo vereenvoudigt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicemonteur echt noodzakelijk is.
Noteer het volgende zo nauwkeurig mogelijk:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek beslist de volgende nummers van uw apparaat (zie typeplaatje):
- modelaanduiding
- serienummer
Wij raden u aan, de nummers hier te noteren, zodat u ze steeds bij de hand hebt:
model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serienummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wanneer moeten wij u ook tijdens de garantieperiode kosten in rekening brengen?
- Als u de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen
als…") zelf had kunnen verhelpen,
- Als de servicemonteur meerdere malen langs moet komen, omdat hij vóór
zijn bezoek niet alle belangrijke informatie gekregen heeft en dus bijv. onderdelen moet gaan halen. U kunt deze extra ritten voorkomen als u het telefoongesprek op de hierboven beschreven wijze goed voorbereidt.
39
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
moeten een vlakke bodem of een
vlak oppervlak hebben, zodat de
glaskeramiekplaat niet abnormaal
wordt belast waardoor de plaat kan
barsten of er krassen op ontstaan.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
38
11
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn
noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
toestel niet overtreffen.
Fingertouchbediening
De knoppen moeten minimaal 1
seconde worden aangeraakt voordat
ze worden geactiveerd.
De kookzones
De kookzones kunnen worden ingesteld van 0 tot 9, waarbij 9 de hoogste stand vormt.
k knop.
Druk op de l m knop om de
1. Druk op de
2.
kookzone in te stellen die u wilt
gaan gebruiken.
De kookzones moeten binnen 10
seconden worden ingesteld, anders
schakelt de kooksectie weer uit.
m
Door op de
knop te drukken
wordt de stand van de kookzone van
0 tot 9 ingesteld.
l
Door op de
knop te drukken
wordt de stand van de kookzone van
9 tot 0 ingesteld.
l m
Door op de
of
knop te blijven drukken gaat de instelling sneller - de instelstanden 1 tot 9 worden
doorlopen.
12
37
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De
levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn
niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend
zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
· chemische en elektrochemische inwerking van water,
· abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
· voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
· contact met agressieve stoffen.
36
Schakel een afzonderlijke kookzone
uit door gelijktijdig op de
knoppen te drukken totdat de display
“0” aangeeft.
l m
Schakel alle kookzones uit door op
de k knop te drukken.
Dubbele kookzone
Om de dubbele kookzone te activeren, moet u als volgt te werk gaan:
1. Schakel de kooksectie in en druk
op
.
k
2. Stel de kookzone in, druk op
of
.
m
3. Druk op
l
1.
Om de dubbele kookzone uit te
drukken.
schakelen, moet u op
1
Restwarmte-indicator
Elke kookzone heeft een restwarmteindicator. Als de kookzone wordt uitgeschakeld, licht “H” op in de display tot de kookzone is afgekoeld.
“H” waarschuwt dat de kookzone
nog steeds warm is.
13
Automax
Service en reserveonderdelen
Met AUTOMAX kunt u naar believen naar een lagere stand overschakelen. Als u AUTOMAX gebruikt,
krijgt de kookzone gedurende een
bepaalde tijd volledige warmte en
vervolgens gaat de kookzone automatisch terug naar de door u gekozen instelling.
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen en/of kan het apparaat worden
beschadigd en de kwaliteit van het apparaat verminderen.
Als tijdens de reclamatieperiode wijzigingen aan het apparaat moeten
worden aangebracht of reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend worden gedaan door Electrolux Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is goedgekeurd.
Service - Belgium
Voor het instellen van AUTOMAX
gaat u als volgt te werk:
Als er problemen met het apparaat ontstaan, staan in het hoofdstuk "Voordat u
contact opneemt met de serviceafdeling" voorstellen om de problemen op te lossen. Als u contact met de serviceafdeling opneemt voor een probleem waarvoor
de oplossing in dit hoofdstuk staat beschreven, loopt u kans dat u voor het servicebezoek moet betalen. Dit geldt ook als het apparaat is gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor het bedoeld is.
Kan het probleem niet met behulp van het hoofdstuk "Voordat u contact
opneemt met de serviceafdeling" worden verholpen, of als u reserveonderdelen
nodig heeft, kunt u het volgende nummer bellen:
1. Schakel de kooksectie in, druk op
.
k
2. Stel de gewenste kookzone in op
de stand waarmee u verder wilt
werken.
N
.
3. Druk op
Als AUTOMAX op de juiste stand is
gezet, gaat het controlelampje van
“A” branden.
02.363.0444
Als u dit nummer belt, wordt u automatisch met het dichtstbijzijnde servicecenter doorverbonden.
Om AUTOMAX uit te schakelen,
moet u op
drukken.
N
Bij de aanvraag voor service of reserveonderdelen dient u het modelnummer, het
serienummer en het productnummer op te geven. U vindt deze op de voorzijde
van deze gebruiksaanwijzing.
Zie in de hiernavolgende tabel
“AUTOMAX instellingsstanden”
om de juiste stand voor verder koken
op te zoeken.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
14
35
Problemen
Oplossing
De kookzones kunnen niet worden
ingeschakeld, in de display staat
De kinderbeveiliging is geactiveerd. U kunt op drukken terwijl
tegelijkertijd op een instelling
drukt, of u kunt de kinderbeveiliging deactiveren, zie het hoofdstuk
“Zo gaat u te werk…
Kinderbeveiliging”.
j
Autostop is geactiveerd. Druk op
de
knop. De kooksectie is nu
klaar voor gebruik.
De kookzones kunnen niet worden
ingeschakeld, in de display staat
k
AUTOMAX instellingsstanden
Stand voor bereiding Type bereiding
0
1
2
3-4
4
5-6
6-7
Warmhouden
Smelten
Opwarmen
Pruttelen
Licht koken
Koken, Smoren
7
Bakken
7-8
Bakken,
doorbakken
Bakken
8
34
15
Voorbeelden
Service
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Technische adviezen
Veiligheidsuitschakeling
Als een van de knoppen gedurende
langer dan 10 sec. wordt geactiveerd
(bijvoorbeeld door een kind, kookpannen, overgekookt eten e.d.),
wordt de kooksectie automatisch uitgeschakeld.
Problemen
Oplossing
De kooksectie werkt niet.....
Controleer of de kooksectie is ingeschakeld. Controleer het HPFI/HFIrelais van de kast. Controleer de
zekeringen voor de kooksectie.
De bovenplaat bereikt een temperatuur van 80º C. Hij kan echter nog
warmer worden als u pannen
gebruikt die geen vlakke bodem hebben of niet bij het formaat van de
kookzone passen.
Autostop
De bovenplaat wordt warm.....
Als een of meer kookzones abusievelijk niet is/zijn uitgeschakeld, zal
Autostop na een bepaalde tijd automatisch voor uitschakeling zorgen.
De tijdsperiode is afhankelijk van de
instelling. Zie onderstaand overzicht.
Als Autostop in werking is geweest,
knippert het controlelampje van
.
Druk op
stellen.
k
k
om Autostop op nul te
De pan moet bij het formaat van de
kookzone passen. Controleer of de
pan een vlakke bodem heeft, bijv.
door een liniaal op de bodem te leggen. Breng een liter water aan de
kook in een pan met deksel. De
kookzone moet op de hoogste stand
worden gezet.
De kooktijd op een kookzone van 12
cm bedraagt ca. 25 min.
De kooktijd op een kookzone van 14
cm bedraagt ca. 13 min.
De kooktijd op een kookzone van 18
cm bedraagt ca. 10 min.
Kookzones worden niet warm
genoeg.....
Stand Max. aantal uren voor
automatische uitschakeling
1-2
3-4
5
6-9
Eventueel gebruikt u te veel elektrische apparaten tegelijkertijd. Als de
kooksectie is aangesloten op een
zekeringengroep van 10 ampère, is
de kans op overbelasting groot.
De zekeringen springen de hele
tijd.....
6
5
4
1,5
16
33
Overzicht van de uitwendige
breedteafmetingen van de
eenheden
Kinderbeveiliging
Met de kinderbeveiliging kunt u
voorkomen dat kinderen of anderen
de kooksectie onopzettelijk inschakelen.
180 mm
Tafelafzuigkap.
Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, kunt u de
-knop gewoon
blijven gebruiken .
k
360 mm
Glaskeramische kooksectie met 2
zones.
Gaskooksectie met 2 pitten.
Inductiekooksectie met 2 zones.
Grill.
Grill/Friteuse.
Wok.
Activering van de kinderbeveiliging
1. Schakel de kooksectie in, druk op
de
-knop.
k
2. Druk gedurende 3 seconden op
-knop. Het controlelampje
de
voor kinderbeveiliging gaat aan.
580 mm
Glaskeramische kooksectie met 4
zones.
Gaskooksectie met 4 pitten.
j
Als u probeert de kooksectie in te
schakelen als de kinderbeveiliging is
geactiveerd, gaan de controlelampjes
voor
en
branden.
720 mm
Glaskeramische kooksectie met 4
zones.
Gaskooksectie met 4 pitten.
Inductiekooksectie met 4 zones.
k
j
Druk nogmaals op
schakelen.
k om uit te
Om de kooksectie te gebruiken bij
geactiveerde kinderbeveiliging, moet
u als volgt te werk gaan:
1. Druk op de
-knop.
2. Druk tegelijkertijd op de
knop en op de knop die u wilt
gaan gebruiken.
k
32
j
17
Om de verbinding tussen de geïnstalleerde eenheden te optimaliseren, kunt u de
spleet tussen het glas met siliconenkit voegen:
De kinderbeveiliging is gedeactiveerd zo lang u de kooksectie
gebruikt. Als u de kooksectie uitschakelt, wordt de kinderbeveiliging
automatisch geactiveerd.
1. Verwijder de aluminium panelen op de eenheden.
2. Spuit een streep siliconenkit tussen het glas. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde siliconenkit omdat deze geschikt is voor de hoge temperaturen van het
apparaat. (Fig. 1)
3. Spuit een beetje zeepwater (handafwasmiddel) op de siliconenstreep.
4. Druk het rubberblok stevig tegen het glas en duw het langzaam van de achternaar de voorkant. (Fig. 2)
5. Laat de siliconenkit tot de volgende dag harden.
6. Verwijder de resterende siliconenlaag op de glasplaat met de bijgeleverde
scheermesschraper. Pas op: beschadig de siliconenkit in de spleet niet. Werk
altijd uitsluitend in de lengterichting van de verbinding.
7. Wrijf de glasplaat helemaal schoon met het bijgeleverde reinigingsmiddel
voor glaskeramiekplaten.
Deactivering van de kinderbeveiliging
1. Druk op de
k-knop.
2. Druk gedurende 3 seconden op
-knop.
de
Het controlelampje voor kinderbeveiliging gaat uit.
j
1
2
18
31
Montage:
Bij de montage van meerdere eenheden bij elkaar moet u een verstevigingsbalk
tussen elke eenheid gebruiken, alsmede de bijgeleverde siliconenkit (zie afb.)
1. Zaag een opening in het aanrechtblad volgens de berekende afmetingen.
2. Leg de afzonderlijke eenheden omgekeerd op een zachte onderlaag. Pas op
dat de bovenkant geen krassen oploopt.
3. Monteer de bevestigingsbeslagen in de openingen in de zijkanten van de
bodem van de eenheden (zie afb.).
4. Leg de eerste eenheid in de opening.
5. Giet siliconenkit in de twee hoeken die de volgende eenheid raken (zie afb.).
LET OP!
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde siliconenkit omdat deze geschikt is voor
de hoge temperatuur van het apparaat.
6. Schuif een verstevigingsbalk tegen de eenheid aan. Giet siliconenkit op de
verstevigingsbalk (zie afb.).
7. Draai de bevestigingsbeslagen vast aan het aanrechtblad met een kruiskopschroevendraaier.
8. Herhaal het proces voor de overige eenheden.
Keuze van pannen
De pannen voor de glaskeramiekplaat moeten:
- de hele kookzone bedekken en
zijn bij voorkeur een beetje groter.
- moeten vlak zijn of iets naar
binnen buigen (max. 1 mm), aangezien de bodem bij verwarming
naar buiten zal buigen.
- een dikke bodem hebben:
- aluminiumpannen min. 3,5 mm
bodemdikte.
- stalen pannen min. 5 mm bodemdikte.
- koekenpannen min. 5 mm
bodemdikte.
- een bodem hebben die volkomen
glad is of een fijn patroon heeft.
Controleer of de pannen goed vlak
zijn door deze omgekeerd op een
aanrecht te zetten en een liniaal op
de bodem te leggen. Een kromme
bodem, zowel naar binnen als naar
buiten gebogen, verlengt de kooktijd
en verhoogt het energieverbruik. Als
de diameter van de bodem te klein
is, neemt het energieverbruik toe, en
eten dat overkookt, brandt vast op de
warme kookzone.
Pannen met een zeer
glimmende/lichte bodem vergen een
enigszins langere bereidingstijd dan
pannen met een matte/donkere
bodem.
Siliconenkit
30
19
Adviezen en tips bij gebruik van de kookzones
!
Als u onderstaande adviezen
opvolgt, kunt u energie
besparen en de plaat gemakkelijker schoonhouden.
!
Bespaar water: kook in ze weinig mogelijk water. Kook
aardappelen en groenten met 1, 2
of 3 dl water.
Gebruik 1 dl water op de 14 cm
kookzone.
De pannen moeten de hele
kookzone bedekken. Ze zijn bij
voorkeur iets groter. Bedenk dat
er ook weinig eten in een grote
pan past.
Montage van meerdere eenheden
Afstand tot de muur:
min. 150 mm
(brandbaar materiaal)
Gebruik 2 dl water op de 18 cm
kookzone.
Afstand tot de muur:
min. 50 mm
(onbrandbaar materiaal)
Gebruik 3 dl water op de 21 cm
kookzone.
m
0m
49
Verstevigingsbalk
!
!
De bodem van de pannen moet
vlak zijn - en bij voorkeur iets
naar binnen buigen. Als de
bodem naar buiten gebogen is,
neemt de kooktijd aanzienlijk toe.
Een scheve bodem kan het elektriciteitsverbruik met 50% doen
toenemen.
!
Doe een goed sluitende deksel op
de pan. Breng het eten op de
hoogste stand aan de kook en zet
de stand zo laag mogelijk als er
flink veel stoom onder de deksel
vandaan komt.
Bereken de kooktijd vanaf het
moment dat u de stand lager zet.
Wacht met kijken naar de aardappelen/groenten tot de kooktijd
verstreken is.
Gebruik een goedsluitend deksel op de pan. Zonder deksel op
de pan is drie keer zo veel elektriciteit nodig.
!
Zet de stand meteen lager als
het eten kookt.
Kies de juiste instelling. Begin op
de hoogste instelling en draai
daarna naar een zo laag mogelijke stand zonder dat het eten
van de kook raakt.
20
Uitsnijding
De afmetingen van de opening van de gekozen combinatie worden als volgt
berekend:
Diepte: 490 mm.
Breedte:
1. Bereken het totaal van de breedteafmetingen van alle eenheden.
2. Trek 20 mm van de totale breedteafmetingen af.
Voorbeeld:
Een kooksectie van 720 mm + een tafelafzuigkap van 180 mm + een gaskooksectie van 360 mm.
1. 720+180+360 = 1260 mm.
2. Breedte van de opening: 1260 - 20 = 1240 mm.
Afstand tot de muur:
Min. 150 mm tot brandbaar materiaal.
Min. 50 mm tot onbrandbaar materiaal.
29
Montage
De eenheid kan in ieder type aanrechtblad met een dikte van 28 tot
40 mm worden gemonteerd.
Uitsnijding
Bij de montage van deze eenheid: lees
de handleiding op deze pagina. Bij
montage van deze eenheid samen met
andere eenheden: lees de handleiding
op de volgende pagina.
Voor de montage van deze eenheid
moet u een kruiskopschroevendraaier
en de 4 bijgeleverde bevestigingsbeslagen gebruiken (zie afb.).
Bevestigingsbeslag
Afstand tot de muur:
Min. 150 mm tot brandbaar materiaal.
Min. 50 mm tot onbrandbaar materiaal.
1. Zaag een opening in het aanrechtblad volgens de aangegeven afmetingen. Zie “technische gegevens”,
“inbouwafmetingen”
2. Leg de eenheid omgekeerd op een
zachte onderlaag. Pas op dat de
bovenkant geen krassen oploopt.
3. Monteer de bevestigingsbeslagen
in de openingen in de zijkanten
van de bodem van de eenheid (zie
afb.).
4. Leg de eenheid in de opening en
draai de bevestigingsbeslagen met
een kruiskopschroevendraaier aan
het aanrechtblad vast.
!
Gebruik de restwarmte: schakel
de kookzone 5 minuten voor het
einde van de kooktijd uit.
!
Gebruik de warme kookzone
voor het koken van het volgende
product.
!
Ontdooi het eten eerst in de koelkast.
!
U bespaart energie als u het eten
in een pan op een kookzone
bereidt in plaats van in de oven.
Monteer de bevestigingsbeslagen
28
21
Reiniging en onderhoud
Aluminium
Installatie
Elektriciteitsinstallatie
2. Zorg ervoor dat de plaat afgekoeld is. Gebruik het meegeleverde schoonmaakmiddel. Volg de
gebruiksaanwijzing op het reinigingsmiddel.
Voor de dagelijkse reiniging gebruikt
u een stevig uitgewrongen doek. Als
alles erg vuil is, gebruikt u een doek
of een zachte plastic spons met een
handafwasmiddel of universeel reinigingsmiddel.
Gebruik nooit staalwol, een metalen
spons, harde plastic sponsen, schuurpoeder, groene zeep of andere krassende en bijtende reinigingsmiddelen.
3. Wrijf de plaat met een vochtige
doek of keukenrol schoon.
Weerbarstige vlekken kunt u verwijderen door met het reinigingsmiddel op een stukje keukenrol
flink over de vlek te wrijven.
De glaskeramiekplaat
4. Veeg overtollig schoonmaakmiddel met een vochtige doek weg.
Schraap overgekookt eten en gemorste suiker, suikerhoudende gerechten
(jam, sap e.d.), gesmolten plastic en
aluminiumfolie onmiddellijk van de
warme plaat. Als de plaat bijna afgekoeld is, kan hij beschadigd worden.
Een vuile plaat vermindert de overbrenging van warmte tussen kookzones en pannen.
Na gebruik moeten de kookzones
met een vochtige doek met een
handafwasmiddel worden afgenomen. Als er veel vuil op zit, kunt u
het volgende doen:
5. Droog evt. na met een droge
doek.
Zorg ervoor dat de plaat droog is als
hij opnieuw wordt verwarmd. Een
vochtige plaat kan bij verwarming
regenboogachtige strepen veroorzaken.
De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende elektriciteitsinstallateur of door een door
de producent erkende persoon.
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand
die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen
en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van de kooksectie verminderen.
Apparaataansluiting
2 fasen - Nul - Aarde (min. 16A)
Leidingtype: 1,5 mm² HO5VV-F
De uitwendige diameter van de leiding moet tussen 7,5 en 10,5 mm
liggen.
L
De installatie dient te voldoen aan
evt. speciale eisen die zijn vastgesteld door het plaatselijke nutsbedrijf. Het product dient te worden
aangesloten via een externe schakelaar met een contactafstand van minstens 3 mm. (Kan de hoofdschakelaar zijn).
1. Verwijder vlekken en dergelijke
met de scheermesschraper.
22
PE
27
L1
L2
L1
N
N
Technische gegevens
Model FM 6520K-an:
Productafmetingen
Breedte:
Diepte:
Hoogte:
Totaal vermogen:
580 mm
520 mm
49 mm
6300 W
Inbouwafmetingen:
Breedte:
Diepte:
Hoogte:
560 mm
490 mm
38 mm
Fouten en gebreken /
Recht op reparatie
Het recht op reparatie omvat
niet
In de mate waarin dit wettelijk is
bepaald worden fouten en gebreken
aan dit product kosteloos verholpen.
Service binnen de reclamatieperiode
dient te worden uitgevoerd door ons
servicebedrijf Electrolux Service.
Zie voor het telefoonnummer in het
hoofdstuk “Service”.
het repareren van fouten of beschadigingen die direct of indirect kunnen worden toegeschreven aan
ondoelmatige behandeling, misbruik,
foutieve bediening, verkeerde aansluiting of opstelling, wijzigingen in
de elektrische/mechanische onderdelen van het product, fouten in de
elektrische installaties van het elektriciteitsnet of defecte zekeringen.
Het recht op reparatie geeft geen
dekking voor ongerechtvaardigde
inschakeling van de serviceafdeling.
De onderhavige bepalingen ontnemen u niet het recht om eventuele
aansprakelijkheid conform de koopwet te eisen jegens de verkoper bij
wie u het product heeft gekocht.
Uw reclamatie aan ons geldt tegelijkertijd als reclamatie jegens de verkoper bij wie u het product heeft
gekocht.
Omvang en bepalingen
Afmetingen/vermogen
Voorste links
140 mm
Voorste rechts
140/210 mm
Achterste links
120/180 mm
Achterste rechts
140 mm
1200 W
1000/2200 W
700/1700 W
1200 W
Wanneer het product als nieuw vanaf
de fabriek is gekocht, worden fabricage- en materiaalfouten gerepareerd
die bij normaal gebruik van het
apparaat in particuliere huishoudingen hier te lande worden vastgesteld.
Indien Electrolux Service het noodzakelijk acht dat het product naar de
werkplaats wordt gezonden, gebeurt
toezending en retournering voor
eigen rekening en risico.
26
23
Productaansprakelijkheid
Uitpakken
Controleer of het product bij levering geen gebreken vertoont en onbeschadigd is.
Dit product valt onder de “Wet op
productaansprakelijkheid”. Deze wet
is van toepassing op schaden aan
andere voorwerpen en op persoonlijk
letsel dat te wijten is aan fouten aan
het geïnstalleerde product.
Transportschaden
Eventuele transportschaden, afkomstig van een transport dat u niet zelf
heeft uitgevoerd, dienen uiterlijk een
week na ontvangst aan de verkoper
te worden medegedeeld.
Voorbehoud
De productaansprakelijkheid is niet
van toepassing als de desbetreffende
schade te wijten is aan een of meerdere voorbehouden die hieronder
worden vermeld:
Op het typeplaatje dat aan de achterzijde van het product is aangebracht,
staan het CE-merkteken en het serienummer van het product. Schrijf het
serienummer voorop deze gebruiksaanwijzing, zodat u dit gemakkelijk
kunt vinden als u de serviceafdeling
nodig heeft.
Dat de installatie van het product
niet in overeenstemming met onze
installatievoorschriften is uitgevoerd.
Dat het product voor andere doeleinden dan beschreven is gebruikt.
Afdanking van de verpakking
Dat de in deze gebruiks- en installatievoorschriften genoemde veiligheidsregels niet zijn opgevolgd.
De hele verpakking kan worden hergebruikt. Neem contact op met uw
gemeente als u twijfelt over de
afdanking van de verpakking.
Dat een reparatie is uitgevoerd door
een ander dan onze erkende serviceorganisatie.
Dat er geen originele reserveonderdelen zijn gebruikt.
Dat de schade een transportschade is
die bij later transport moet zijn ontstaan, bijv. bij verhuizing of doorverkoop.
24
25

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement