Electrolux EKD60950W, EKD70950X, EKD70950W, EKD60950X User manual

Electrolux EKD60950W, EKD70950X, EKD70950W, EKD60950X User manual
bruksanvisning
Spis
EKD60950 / EKD70950
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Häll – daglig användning
Häll – råd och tips
Häll – underhåll och rengöring
2
5
6
6
8
9
Ugn – daglig användning
Ugn – råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Installation
Miljöskydd
10
19
19
22
23
25
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Tryck på
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada
på egendom.
• Övervaka alltid hällen under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller
kokkärlslock på ytorna eftersom de kan
bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
electrolux 3
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter
(av plast eller aluminium) i, i närheten av
eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där ( i förekommande
fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidan bakre del (i förekommande fall).
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30 cm
från induktionskokzonen när den är påslagen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
4 electrolux
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Anslut inte apparaten
till nätet om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Ställ inte produkten på en bas.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
•
•
•
•
•
•
•
Bortskaffande av apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
3
4
5
5
4
9
3
6
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1
7
Induktionshäll
Kontrollpanel
Värmeelement
Ugnsbelysning
Uttag för matlagningstermometer
Fläkt
Undervärme
Ugnsstegar
Falsnivåer
Beskrivning av hällen
1
2
3
140 mm
180 mm
210 mm
6
140 mm
5
1 Induktionskokzon 1 350 W, med Booster 2 500 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1 700 W, med Booster 2 800 W
4 Induktionskokzon 1 350 W, med Booster 2 500 W
5 Display
6 Induktionskokzon 2 100 W, med Booster 3 100 W
4
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
1 Vred för hällen
2 Elektronisk programmeringsenhet
Tillbehör
• Platt bakplåt
6 electrolux
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Avlägsna allt förpackningsmaterial som
finns både inuti och utanpå ugnen innan produkten används. Ta inte bort
typskylten.
Försiktighet Håll alltid i mitten av
handtaget för att öppna ugnsluckan.
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
Försiktighet Använd inte slipande
rengöringsmedel! Dessa kan skada
ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Ställa in språket
1. Anslut produkten till elnätet.
Displayen visar LANGUAGE MENU .
2. Använd
eller
för att ställa in språket.
3. Använd
för att bekräfta.
Texten i displayen är på det inställda
språket.
Inställning och ändring av klocka
Displayen visar KLOCKA .
Du kan inte använda produkten om inte tiden är inställd.
1. Använd
eller
för att ställa in rätt
tid.
2. Använd
för att bekräfta.
Du kan nu använda produkten.
Se "Inställningsmeny" för att ändra inställningarna.
Bränn ur ugnen
Efter en första rengöring, bränn ur produkten utan någon mat i.
Under denna period kan ugnen avge en
viss lukt. Detta är normalt. Se till att ventilera rummet ordentligt.
Försiktighet Tillbehören blir hetare än
vid normal användning.
1. Använd
för att sätta på produkten.
2. Använd
eller
för att ställa in tillagningsfunktionen ÖVER-UNDERVÄRME .
3. Använd
eller
för att ställa in temperaturen till 200.
4. Lämna den tomma ugnen på i 1 timme.
5. Upprepa proceduren med MAXGRILL .
Lämna den tomma ugnen på i 30 minuter.
6. Stäng av spisen
. Låt ugnen svalna.
7. Öppna ugnsluckan.
8. Rengör produkten med varmt vatten
och ett milt rengöringsmedel. Torka produkten.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Använd induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl.
Värmeläge
Vrid kontrollvredet medurs för att öka värmeläget. Vrid kontrollvredet moturs för att
minska värmeläget. Vrid vredet till 0 för att
stänga av.
Visningar av värmelägen
På displayen visas vilka funktioner som är aktiva
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
-
Kokzonen är på
electrolux 7
Display
Beskrivning
Booster
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Barnlåset är aktiverat
Olämpligt eller för litet kokkärl eller inget kokkärl på kokzonen
Automatisk avstängning är aktiverad
Varmhållning
Automax
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.
Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!
Slå på och av Booster-funktionen
Booster-funktionen förser induktionskokzonerna med mer effekt, till exempel för att
snabbt koka upp en stor mängd vatten. För
att sätta på Booster-funktionen, vrid kok.
zonsvredet åt höger tills displayen visar
För att stänga av Booster-funktionen, vrid
kokzonsvredet moturs.
tid (se bilden) och sänker sedan värmen till
valt läge.
För att starta funktionen Automax för en
kokzon:
1. Vrid kokzonsvredet åt höger tills du ser
i displayen.
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
Stoppa funktionen genom att ändra värmeläge.
Effektreglering
Automax
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare
om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
8 electrolux
Automatisk avstängning
• du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• du inte stänger av en kokzon eller ändrar
och
värmeläget. Efter en stund tänds
hällen stängs av. Se tabellen.
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
Automatiska avstängningstider
Värmeläge
-
-
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timmar
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
ta diameter på cirka 3/4 av kokzonens
storlek.
Kokkärl för induktionskokzoner
Ljud under användning
Viktigt Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i
kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att
fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss
gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsVärmeläge
Använd för:
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
0
AV-läge
1
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Kåpa
1-2
Hollandaisesås, smältning av: smör,
choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
electrolux 9
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten till 750 g
potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, redning,
ägg, pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Försiktighet Avlägsna inte
kontrollvreden från produkten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte
gör detta. Använd en speciell skrapa
för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och flytta bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval: kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk trasa och en lösning av varmt vatten
och lite diskmedel.
• För framsidor av metall, använd lite rengöringsmedel för rostfritt stål.
• Använd inte skurmedel eller skursvampar.
10 electrolux
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Displayen visar menyn UGNSFUNKTIONER .
för att stänga av produkten.
Använd
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Sätta på/stänga av produkten.
för att sätta på produkten.
Använd
Ugnsfunktioner
Funktion
Tillämpning
För ugnsbakning på upp till två nivåer samtidigt. Ställ in
ugnstemperaturen 20–40 °C lägre än för ÖVER-UNDERVÄRME .
VARMLUFT
ÖVER-UNDERVÄRME
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
PAJ-PIZZA LÄGE
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen 20–40 °C lägre än för ÖVER-UNDERVÄRME .
LÅGTEMPSTEK.
För tillagning av mycket mör, saftig stekt mat.
För stekning på en nivå av större stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna mat eller för att täcka mat med
ströbröd eller ost.
GRATINERING
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
MAXGRILL
VARMHÅLLNING
För varmhållning av maträtter.
TORKNING / UPPTINING
För att torka frysta livsmedel.
UPPTINING
För att tina frysta livsmedel.
Ändring av ugnstemperaturen
Använd
eller
för att ställa in temperaturen.
Inställning av ugnsfunktion
Använd
eller
för att ställa in ugnsfunktionen.
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Produkten börjar värmas.
Stänga av ugnsfunktionen
För att stänga av en ugnsfunktion, tryck på
eller
flera gånger tills displayen visar
UGNSFUNKTIONER .
En ljudsignal hörs när hushållsapparaten uppnått den inställda temperaturen.
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
electrolux 11
Knapp
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visa produktens nuvarande inställningar
2
PÅ / AV
För att slå på eller stänga av produkten.
3
NED, UPP
För att ställa in ugnsfunktionen.
För att flytta uppåt och nedåt i menyn.
4
TILLVALSFUNKTION
För att öppna menyn Tillvalsfunktioner.
För att stänga menyn Tillvalsfunktioner
(håll knappen intryckt).
5
OK-knappen
För att bekräfta eller växla till undermenyn.
6
MATLAGNINGSTERMOMETER
För att ställa in funktionen Matlagningstermometer
7
VAL
8
PLUS, MINUS
1
Kontrollampor
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
3
XXXXX XXXX
8
7
6
5
För att välja ugnsfunktion eller klockfunktion
4
För att ställa in värden (t.ex. temperatur,
tid, vikt, grad av tillagning).
Symbolstatusfält
Menystatusfält
Textrad
Klockfunktioner. Användningstid
Nivåer
Tid. Köttets innertemperatur
Värmeindikator
Temperatur
Menystatusfält
Indikation
Funktion
Ett fält i statusfältet blinkar.
Positionen i en meny visas.
Statusfältet visas ej.
• Produkten börjar värmas.
• Den inställda tiden börjar att räknas ned.
Symbolstatusfält
Symbol
Funktion
SNABBSTART
SNABBSTART är igång.
MATLAGN.TERMOMETER
MATLAGN.TERMOMETER är installerad.
Klockfunktioner
SYMBOL
FUNKTION
SIGNALUR
BESKRIVNING
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
12 electrolux
SYMBOL
FUNKTION
KOKTID
STOPPTID
KLOCKA
BESKRIVNING
Används för att ställa in hur länge produkten ska vara på.
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda KOKTID och STOPPTID samtidigt om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar
symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5
eller
för att
sekunder trycker du på
ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen
att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden
börjar räknas ned.
• Om du inte ställer in en av klockfunktio, KOKTID
eller
nerna SIGNALUR
visar displayen ugnsfunkSTOPPTID
tionens varaktighet.
Restvärme med klockfunktionerna
KOKTID
och STOPPTID
Om du använder klockfunktionerna
och STOPPTID
stängKOKTID
er produkten av värmeelementen när
90 % av tiden har gått. Produkten använder restvärmen för att fortsätta tillagningsprocessen tills tiden är avslutad
(3–20 minuter).
Inställning av klockfunktioner
1. Använd
flera gånger tills displayen visar den önskade klockfunktionen och
den relaterade symbolen, till exempel
.
SIGNALUR
2. Använd
eller
för att ställa in önskad tid.
När tiden har avslutats hörs en ljudsignal
i 2 minuter. Produkten stängs av.
"00:00" och den relaterade funktionsindikatorn blinkar.
3. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
Med SIGNALUR
måste ugnen vara
påsatt för att du ska kunna ställa in
klockfunktionen.
Med KOKTID
och STOPPTID
stängs ugnen av automatiskt.
Med KOKTID
och STOPPTID
måste du först ställa in ugnsfunktionen
och temperaturen innan du kan ställa in
klockfunktionen.
och
tryckts in samtiEfter att
digt visar displayen PROGRAMMERAD .
Du kan bara ändra KLOCKA om:
• ingen av klockfunktionerna KOKTID
eller STOPPTID har ställts in;
• ingen ugnsfunktion är inställd.
Menyalternativ
När displayen visar UGNSFUNKTIONER , tryck på tillvalsknappen
för att
öppna menyalternativen
Tabell över menyalternativ
Funktion
RECEPT MENY
MENY MINNE
MENY RENGÖRING
NORMALINSTÄLLNING
När displayen visar RECEPT MENY ,
tryck på knappen
för att öppna RECEPT MENY
När displayen visar NORMALINSTÄLLför att
NING , tryck på knappen
öppna NORMALINSTÄLLNING
Menyn Tillvalsfunktioner
1. Tryck på
för att öppna menyn Tillvalsfunktioner.
2. Tryck på
eller
för att ställa in menyalternativet.
Menystatusfältet visar positionen i menyn.
3. Tryck på
för att öppna menyn.
electrolux 13
På displayen visas UGNSFUNKTIONER .
Gå tillbaka i menyn
Använd menyalternativet TILLBAKA för att
gå tillbaka till en högre meny.
Avbryta ett val
för att avbryta en inTryck och håll ned
ställningsprocedur.
RECEPT MENY
RECEPT MENY
RECEPT BAKNING
RECEPT MATLAGNING
RECEPT SPECIAL
CITRONKAKA
PIZZA
KAKMIX
SOCKERKAKA
POTATIS GRATÄNG
FRYST PIZZA
TIGERKAKA
ÖRTFYLLDA PIROGER
TORKNING
CHEESE CAKE
QUICHE LORRAINE
KONSERVERING
ENGELSK FRUKTKAKA
LASAGNE
VETESTRÖSSELKAKA
CANNELONI
FYLLD VETEFLÄTA
SJÖMANSBIFF
FRANSKBRÖD
BAKAD FISKFILE
Se broschyren "Tabeller, tips och recept" för mer information om ugnsfunktioner, ugnsprogram och automatiska
recept.
Ställa in ett recept
1. Använd
för att öppna menyn Tillvalsfunktioner.
2. Använd
för att öppna RECEPT
MENY .
3. Använd
eller
för att ställa in receptkategori.
4. Använd
för att öppna exempelvis
RECEPT MATLAGNING -menyn.
5. Använd
eller
för att välja recept.
Om du inte ändrar inställningen inom
några sekunder startar produkten uppvärmningen i denna inställning.
Receptkategorin RECEPT
SPECIAL :
För KAKMIX och FRYST PIZZA , aneller
för att öka eller minska
vänd
den rekommenderade temperaturen
med 5 °C.
6. När koktiden är slut blinkar "00:00" och
, ugnsvärmen stängs av och du kan
höra en ljudsignal.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
Fördröja starttiden
Om programmet varit igång mindre än
2 minuter kan du fördröja programstarten (se klockfunktion STOPPTID).
Avsluta tillagningen före koktidens
slut
• Tryck och håll ned
eller
• Använd
eller
eller
• Välj menyalternativet TILLBAKA .
Minnesmeny
Med denna funktion kan du spara optimala
inställningar för dina egna recept.
• Det finns 10 minnespositioner för recept;
• Det finns 10 minnespositioner för recept
med inställda innertemperaturer för matlagningstermometern.
Spara inställningar för "egna recept"
1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
2. Använd vid behov
för att öppna
klockfunktionen KOKTID
och ställ in
koktiden (se "Klockfunktioner")
eller
för att öppna funktionen
använd
MATLAGN.TERMOMETER och ställa in
innertemperaturen (se avsnittet " Matlagningstermometer ").
3. Använd
för att öppna menyn Tillvalsfunktioner.
14 electrolux
4. Använd
för att välja menyalternativet
LAGRA MINNET .
Displayen visar den första lediga minnespositionen.
5. Använd
för att ställa in minnespositionen
Den första bokstaven på textraden blinkar.
6. Använd
eller
för att ange rätt bokstav.
7. Använd
eller
för att flytta markören åt höger eller vänster.
Nästa bokstav blinkar. Du kan ändra
bokstaven.
8. Upprepa stegen för att komma till namnet på ditt "eget recept".
Det finns 18 fält för namn på egna recept.
9. Tryck och håll inne
för att spara
namnet på ditt eget recept.
Displayen visar SPARAT .
Du kan även ändra inställningar under
eller i slutet av en bakprocess eller
stekprocess.
Hitta inställningar för "egna recept"
1. Slå på produkten.
2. Tryck på
för att ställa in "eget recept".
Du hittar dina 3 första "egna recept" direkt i menyn UGNSFUNKTIONER .
Du hittar fler egna recept i MENY MINNE
under menyalternativet STARTA MINNET .
Skriva över en minnesposition
Du kan skriva över fulla minnespositioner.
För att göra detta, följ beskrivningen under
“Spara inställningar för personliga recept”.
för
På steg 4 i proceduren använder du
att välja det recept som du vill skriva över.
Inställningsmeny
MENY
•
•
NORMALINSTÄLLNING
BESKRIVNING
SNABBSTART
SNABBSTART PÅ
Funktionen SNABBSTART är
på med tillämpliga ugnsfunktioner.
SNABBSTART
SNABBSTART AV
Funktionen SNABBSTART med
dess tillämpliga ugnsfunktioner
är inte på.
VÄRMEINDIKATOR
VÄRMEINDIKATOR PÅ
När produkten stängs av tänds
värmeindikatorn.
VÄRMEINDIKATOR
VÄRMEINDIKATOR AV
Värmeindikatorn tänds inte när
produkten stängs av.
DISPLAY AV/PÅ
DISPLAY PÅ
När ugnen stängs av visas tiden på displayen.
DISPLAY AV/PÅ
DISPLAY AV
När ugnen stängs av visas inte
tiden på displayen. När ugnen
sätts på igen, visas tiden på
displayen igen.
LJUD MENY
LJUDET PÅ
En ljudsignal avges.
LJUD MENY
LJUDET AV
Ingen ljudsignal avges.
VAL AV SPRÅK
Svenska
......
SPARAT
För inställning av språk på displayen.
GRUNDINSTÄLLNING :
ÅTERSTÄLLA
ÄR DU SÄKER?
För att återgå till grundinställningarna.
Justera NORMALINSTÄLLNING
1. Tryck på
för att öppna menyn Tillvalsfunktioner.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
NORMALINSTÄLLNING .
3. Tryck på
för att öppna NORMALINSTÄLLNING .
electrolux 15
4. Tryck på
eller
för att gå till den
nödvändiga inställningen.
5. Tryck på
.
På displayen visas det inställda värdet.
6. Tryck på
eller
för att ställa in det
nya värdet.
7. Tryck på
På displayen visas SPARAT i några sekunder och återgår sedan till menyn
UGNSFUNKTIONER .
Lägg gallret på långpannan. Skjut in långpannan mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Teleskopskenor – isättning av
ugnstillbehör
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
Sätta in ugnstillbehören
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
Sätta in av ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
16 electrolux
5. Använd
eller
inom 5 sekunder för
att ställa in innertemperaturen.
Efter 5 sekunder växlar displayen till aktuell innertemperatur.
Om displayen visar UGNSFUNKTIONER innan du hunnit ställa in innertemtills
blinkar.
peraturen, använd
Ställ in innertemperaturen.
Innertemperaturen visas från 30 ºC
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas När maten uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Två temperaturer behöver ställas in:
• Ugnstemperaturen: Se Stektabell i broschyren "Tabeller, tips och recept"
• Innertemperaturen: Se tabell för matlagningstermometern i broschyren "Tabeller,
tips och recept"
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar.
1. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av maten.
2
1
2. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
3. Slå på produkten.
4. Displayen visar MATLAGN.TERMOMETER och
Den förvalda innertemperaturen är
60 °C.
6. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov,
ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder
mat, inställda ugnstemperaturer (lägst
120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en sluttid om ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste vara
kvar i maten och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar
den preliminära stopptiden visas en
blinkande ruta på displayen.
7. När maten uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
8. Ta ut matlagningstermometerns kontakt
ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
9. Stäng av produkten.
Viktigt För köttprogram med
matlagningstermometer, se automatiska
program.
Ändring av innertemperatur
1. Använd
flera gånger tills displayen visar MATLAGN.TERMOMETER .
2. Använd
eller
för att ändra innertemperaturen.
electrolux 17
Automatiska program
Dessa 3 automatiska program ger optimala
inställningar för alla slags kött eller andra recept:
• Köttprogram med inställning av vikt ( menyn UGNSFUNKTIONER )
• Köttprogram med matlagningstermometer ( menyn UGNSFUNKTIONER )
• Automatiska recept (menyn Tillvalsfunktioner)
Köttprogram
Köttprogram med inställning
av vikt
Tillämpning
Vikt
FÅGEL
Kyckling, anka, gås
0,9 - 4,7 kg
FLÄSKKARRE
Fläskstek, grisbog
1,0 - 3,0 kg
NÖTBOG U.BEN
Rostbiff, grytstek
1,0 - 3,0 kg
KALVBOG
Kalvstek
1,0 - 3,0 kg
VILTSTEK LÄTT ROSA
Vilt, kanin
Köttprogram med MATLAGN.TERMOMETER insatt
1,0 - 3,0 kg
Grad
Anmärkning
ENG. ROSTBIFF
•
•
•
ENG. ROSTBIFF RÖD
ENG. ROSTBIFF ROSA
ENG. ROSTBIFF GRÅ
-
ROSTBIFF
•
•
•
ROSTBIFF RÖD
ROSTBIFF ROSA
ROSTBIFF GRÅ
Rostbiff, skandinavisk (ingen
bryning)
SKINKSTEK
-
-
KALVBOG
-
-
LAMMSTEK LÄTT ROSA
-
-
VILTSTEK LÄTT ROSA
-
-
BRÖST AV FÅGEL
-
Se broschyren "Tabeller, tips och recept" för information om ugnsfunktioner, ugnsprogram och automatiska recept.
Köttprogram med inställning av vikt
Om du ställer in köttets vikt beräknar produkten stektiden.
1. Använd
eller
för att välja köttprogrammet.
Vikten blinkar.
-
2. Under tiden som vikten blinkar, använd
eller
för att ställa in köttets vikt.
Inställningen ändras i steg om 0,1 kg
(för FÅGEL i steg om 0,2 kg).
Programmets längd visas på displayen.
Tiden räknas ned.
Om du inte ändrar vikten inom 5 sekunder startar köttprogrammet. För att
ändra vikten efter att programmet har
inom 2 minuter efter
startat, använd
att programmet har startat.
3. För köttprogrammet FÅGEL , vänd maten när du hör en ljudsignal och displayen visar VÄND PÅ KÖTTET .
När köttprogrammet är klart hörs en
ljudsignal.
18 electrolux
Köttprogram med
matlagningstermometer
När du installerar matlagningstermometern kan du hitta fler köttprogram i menyn UGNSFUNKTIONER .
1. Sätt på produkten och sätt i matlagningstermometern.
Displayen visar MATLAGN.TERMOMEblinkar.
TER och
2. Använd
eller
för att välja programmet MATLAGN.TERMOMETER .
När programmet MATLAGN.TERMOMETER är klart hörs en ljudsignal.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
3. Avlägsna matlagningstermometern.
Varning Matlagningstermometern är
het! Det finns risk att du bränner dig
när du tar bort
matlagningstermometern.
Förvärmning med funktionen
SNABBSTART
Funktionen SNABBSTART minskar förvärmningstiden.
Du kan sätta på funktionen SNABBSTART
med dessa ugnsfunktioner:
• VARMLUFT
• PAJ-PIZZA LÄGE
• ÖVER-UNDERVÄRME
• GRATINERING
Förvärm ugnen tom för dessa typer av livsmedel:
• Kex/skorpor
• Småfranska
• Rulltårta
För de flesta bakprogram och stekprogram
behöver ugnen inte förvärmas tom.
Se broschyren "Tabeller, tips och recept"
för information om ugnsfunktioner, ugnsprogram och automatiska recept.
Viktigt Ställ inte in maten i produkten förrän
funktionen SNABBSTART är avslutad och
produktens inställda funktion är igång.
Automatisk avstängning
Produkten stängs av efter en viss tid:
• om du inte stänger av produkten;
• om du inte ändrar ugnstemperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C –120 °C
12,5 timmar
120 °C – 200 °C
8,5 timmar
200 °C –250 °C
5,5 timmar
250 °C – max. °C
3,0 timmar.
Efter en automatisk avstängning använder
du vilken knapp som helst för att sätta
igång produkten igen.
Viktigt Om du ställer in klockfunktionen
eller STOPPTID
inaktiveras
KOKTID
den automatiska avstängningen.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.
Kontrollampa för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på
displayen restvärmen.
Kontrollampa för snabbuppvärmning
Om du sätter på funktionen SNABBUPPVÄRMNING blinkar staplarna på displayen
en efter en för att visa att funktionen är
igång.
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten
fortsätter kylfläkten att gå tills produkten
svalnat.
Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i kokzonsvreden.
Låsa produkten:
1. Använd
för att sätta på ugnen.
2. Vrid de två yttre vreden moturs till
.
electrolux 19
Hur du kan använda produkten när
funktionslåset är aktiverat:
Vrid de två yttre vreden moturs samtidigt.
Vrid sedan vredet för den kokzon du vill använda medurs till önskad inställning
Hur du inaktiverar funktionslåset:
Vrid de två yttre vreden moturs samtidigt.
Inom 10 sekunder vrider du sedan ett av
vreden moturs en gång till. Du kan nu använda produkten som vanligt.
Avaktivera lucklåset genom att dra och flytta låset till höger. Tryck in den vänstra kanten.
Aktivera lucklåset genom att flytta låset till
höger och sedan tillbaka till startpunkten.
Lucklås
Luckspärren gör det svårare för barn att
öppna luckan Spärren är aktiverad vid leverans, men den kan inaktiveras vid behov
Kontrollera att ugnen inte är varm.
Öppna luckan genom att flytta låset till höger.
UGN – RÅD OCH TIPS
RECEPTMENY
Displayen visar ugnsnivåer och förinställda tillagningstider för varje automatiskt recept.
För information om bakning, se receptboken
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Varning Stäng av produkten innan du
rengör den Kontrollera att produkten är
kall.
Försiktighet Använd inte frätande eller
repande rengöringsmedel, vassa
föremål, fläckborttagare eller repande
svampar.
Varning Rengör inte glasluckan med
repande rengöringsmedel eller
metallskrapa. Värmebeständig yta på
innerglaset kan skadas.
Försiktighet Följ tillverkarens
anvisningar om du använder
ugnsspray.
• Placera inte varma kokkärl nära kontrollpanelen, då värmen kan skada den.
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem
torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Katalytisk rengöring
Viktigt Avlägsna bakplåtsskenorna före
katalytisk rengöring.
1. Tryck på
för att öppna menyn Tillvalsfunktioner.
2. Tryck på
eller
tills displayen visar
MENY RENGÖRING .
20 electrolux
3. Tryck på
för att öppna tillvalsfunktionen MENY RENGÖRING .
4. Displayen visar CATALUXE .
Katalytisk rengöring startar. Rengöringstiden är en timme.
5. En ljudsignal hörs när funktionen avslutas. Produkten stängs av.
6. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
Rengöring av ugnsluckan
Ta loss luckan innan du rengör den.
Försiktighet Var försiktig när du
avlägsnar luckan. Luckan är tung!
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
30°
Borttagning och rengöring av
luckglasen
1. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
2
1
2. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra
sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
Försiktighet Placera luckan med
utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för
att förhindra repor
electrolux 21
2. Lossa sedan stegarna från sidoväggens
bakre del för att ta bort ugnsstegarna.
1
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
2
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Viktigt Kontrollera att fästskruvarna på
teleskopskenorna pekar framåt.
Ugnslampa
Varning Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att
skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av glödlampan/rengöring av
lampglaset
1. Tag bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut glödlampan med en 300°C värmebeständig ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byta glödlampa i ugnen (sitter på vänster
sida). Rengöring av lampglaset
1. Ta bort den vänstra bakplåtsskenan.
3. Vid behov: Byt ut ugnslampan.
Tekniska data: 300 °C, värmebeständig.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den
kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Varning Förvaringslådan kan bli het
när ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som t.ex.
rengöringsmaterial, plastpåsar,
grytvantar, papper, rengöringsmedel
osv., inte förvaras däri.
22 electrolux
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar
inte
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
• Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut
mer än en gång.
• Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget
• Kontrollera att jordfelsbrytaren inte har
utlösts
Produkten fungerar
inte
Du har tryckt på 2 eller fler touchkontroller samtidigt
Tryck bara på en touchkontroll.
Produkten fungerar
inte
Det finns vatten eller fettstänk på
kontrollpanelen
Rengör kontrollpanelen.
Produkten fungerar
inte
Produkten är inte påslagen
Slå på produkten.
Produkten fungerar
inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan.
Produkten fungerar
inte
Den automatiska avstängningen är
aktiverad
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte
upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan.
Displayen visar F2
• Luckan är inte ordentligt stängd
• Lucklåset är defekt
• Stäng luckan ordentligt.
• Stäng av produkten via hushållets
säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om F2 visas på
displayen igen.
Displayen visar ett
felmeddelande som
inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt fel
• Stäng av produkten via hushållets
säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
Ånga och kondens
avsätts på maten
och i ugnsutrymmet
Maten har fått stå kvar för länge i
ugnen
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än
15–20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Restvärmeindikatorn tänds inte
Kokzonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen en
kort stund
Kontakta kundtjänst om kokzonen borde
vara varm.
Det inställda värmeläget växlar
Effektregleringen är aktiverad
Se avsnittet om effektreglering.
tänds
Den automatiska avstängningen
har aktiverats
Stäng av produkten och sätt på den
igen.
tänds
Överhettningsskyddet för kokzonen har aktiverats
Stäng av kokzonen. Slå på kokzonen
igen.
tänds
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen.
tänds
Kokkärlet är olämpligt att använda
Använd rätt typ av kokkärl.
electrolux 23
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Diametern på kokkärlets botten är
för liten för kokzonen
Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.
Displayen visar F9
Stickkontakten sitter inte i vägguttaget
Anslut igen och sätt på spisen på nytt.
Displayen visar F11
Matlagningstermometerns kontakt
sitter inte ordentligt i uttaget i ugnen
Sätt i matlagningstermometerns kontakt
ordentligt i ugnen.
tänds
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Ändra produktens höjd:
1. Lägg spisen på sidan.
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Tekniska data
A
Mått
Höjd
900 mm
Vikt
596/696 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
A
A
A
54 l
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan
föregående meddelande.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
Värmeelementen varierar med produktspecifikationerna.
Varning Placera inte produkten på en
sockel.
Viktigt Justera in spisen i våg innan du
använder den första gången.
Justering av höjd
Viktigt När du installerar produkten, justera
höjden så att dess ovansida är i nivå med
de andra ytorna.
Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.
A
14 7
7 14
14
14
920
850
2. Avlägsna skruvarna "A" (4 skruvar, se
bilden).
3. Justera höjden.
4. Skruva i skruvarna "A" igen i ett av hålen
för en sockelhöjd på 850 till 920 mm.
Avståndet mellan hålen är mellan 7 mm
och 14 mm.
5. Lyft upp produkten och anslut den till
eluttaget.
24 electrolux
Viktigt Använd de små fötterna på
produktens undersida för att ställa in
samma nivå på spisens ovansida som
övriga ytor.
Tippskydd
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet (A+B). Om du inte
installerar det kan produkten tippa
över.
Innan du installerar tippskyddet, justera
produkten till rätt höjd.
Viktigt Justera alltid spisen vågrätt innan
du använder den första gången.
Nivåjustering
Viktigt När du installerar propdukten,
justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen.
Du kan justera spisens hjul och fötter
15 mm.
Tippskyddet består av två delar (A+B). Du
finner tippskyddet (B) på höger eller vänster
sida om produktens bakre vägg (se fig. 1).
Du måste installera tippskyddet (A) på väggen. Avståndet mellan hålet och tippskyddet (A) från golvet är ungefär 816 mm. Var
noga med att installera tippskyddet (A) i rätt
höjd. Skruva fast det i stabilt material eller
använd lämplig förstärkning.
Kontrollera att tippskyddet sticker in minst
20 mm i hålet på produktens baksida (B)
när du skjuter in produkten (se fig. 2). Om
utrymmet mellan bänkskåpen är större än
produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten. Säkerställ att ytan bakom produkten är jämn.
50 mm
• Spisen lämnade fabriken fullständigt förpackad. Om den levereras utan förpackning och skada har uppkommit, kan tillverkaren inte ta ansvar för detta. Kontakta din återförsäljare för råd.
• Flytta inte spisen för hand efter förpackningen har tagits bort. Använd inte en
skottkärra eller andra hjälpmedel för att
lyfta spisen. Detta kan skada spisen.
• Flytta spisen genom att öppna luckan
och och lyfta spisen genom att fatta tag
inuti spisen.
• Du kan anpassa din fristående produkt till
skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
• Skydda sidoväggarna ovanför hällens
nivå med värmebeständiga, ej brännbara
material, och lämna ett avstånd på minst
40 mm från sidoväggarna till hällens sida.
• Lämna ett luftmellanrum på minst 2 mm
vid båda sidorna på spisen, så att den
flyttas in i rätt läge.
• Ytorna ovanför hällen (även spisfläktar)
måste vara minst 685 mm ovanför hällen.
60 mm
60 mm
50 mm
A
A
1
B
2
Elektrisk installation
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
electrolux 25
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart. Plastdelar är markerade med en internationell förkortning, till exempel PE, PS etc. Sortera
förpackningsmaterialet i härför avsedda
behållare vid kommunens miljöstation.
Varning För att produkten inte skall
utgöra någon fara måste den göras
obrukbar före kassering.
Tag ur stickkontakten från eluttaget
och tag bort nätkabeln från produkten.
26 electrolux
electrolux 27
www.electrolux.com/shop
339614000-H-352010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement