bruksanvisning
Spis
EKC60751 / EKC70751
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Innehåll
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Använda keramikhällen
Användning av ugnen
2
4
6
8
10
Tips, tabeller och råd
Rengöring och vård
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöinformation
16
19
25
25
26
27
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinstruktioner
Viktiga säkerhetsinstruktioner!
Läs noga igenom denna bruksanvisning
och spara den som referens!
Elektrisk säkerhet
• Denna spis får bara anslutas av en behörig elektriker.
• Vid funktionsstörningar eller skador på spisen: Tag ur säkringarna eller stäng av spisen.
• Reparationer av spisen får bara göras av
en kvalificerad servicetekniker. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för personskador. Vid behov av reparation, vänd
dig till Electrolux Service eller till din återförsäljare.
Installation
Alla ingrepp i spisen skall utföras av en kvalificerad tekniker. Reparationer som utförs
av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga funktionsfel. För spisar med
stickkontakt: Kontrollera att stickkontakten
sitter ordentligt i eluttaget. Spisen är tung.
Kanter och hörn som du vanligtvis inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid flyttning av spisen. Tippskyddet
måste vara monterat så att spisen inte välter
vid onormal belastning.
Observera! Placera inte spisen på en extra
sockel eller annan upphöjning. Detta ökar risken för att spisen skall tippa över!
Barnsäkerhet
• Barn skall övervakas så att de inte leker
med spisen.
• Lämna inte barn utan tillsyn i närheten av
spisen när den används.
• Denna spis har ett barnlås.
• Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Håll barn på säkert avstånd.
Säkerhet under användning
• Denna spis är avsedd att användas för
matlagning, grillning och bakning i hemmet.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten. Se till att spisens kabel inte kommer i kläm när du installerar eller flyttar spisen.
• Varning: Risk för brännskador! Spisen
blir het när den används. Vidrör inte hällen
eller ugnsutrymmet under användning.
• Användning av ingredienser som innehåller alkohol i ugnen kan skapa en alkohol/
luftblandning som lätt kan antändas. Öppna i detta fall ugnsluckan försiktigt. Ha inte
glödande kol, gnistor eller öppen eld i närheten när du öppnar luckan.
• Denna spis är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har
bristande erfarenhet och kunskap, om de
inte övervakas och instrueras av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
• Bryt strömmen till spisen och kontakta
Electrolux Service för reparation.
Så här undviker du skador på spisen
• Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll.
Vätska kan vid överkokning eller rengöring
tränga ned till spänningsförande komponenter.
electrolux 3
• Lägg inte metallföremål såsom lock, knivar
och skedar på hällen. De blir heta om en
kokzon sätts på av misstag.
• Lämna aldrig en fritös eller smältande fett,
paraffin eller annat lättantändligt ämne
utan tillsyn. Vid brand, stäng av spisen och
köksfläkten. Släck elden med ett grytlock, använd aldrig vatten.
• Glaskeramikhällen måste användas med
största försiktighet. Exempelvis kan flambering med konjak eller annan alkohol
medföra att fettrester i köksfläkten antänds
och orsakar allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk orsaka
personskador.
• Kontrollera kokkärlens bottnar. Kärl som
buktar utåt snurrar lätt på glaskeramikhällen.
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och
ställ inte bakplåtar, kastruller eller annat på
ugnens botten eftersom emaljen skadas
av hettan som uppstår.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen.
De kan antändas när ugnen sätts på.
• Varning! Alkohol och liknande ämnen
som kan bilda explosiva gaser, eller andra
ämnen som kan orsaka brand eller explosion, får inte användas i ugnen.
• Förvara inte maträtter utan övertäckning i
ugnen när kylfläkten har stängts av. Fukt
kan kondensera i ugnsutrymmet eller på
luckglasen och tränga in i komponenterna.
• Förvara inte kemikalier eller rengöringsmedel i förvaringslådan.
• Bryt strömmen till spisen och kontakta
Electrolux Service för reparation.
Information om emaljbeläggning.
Färgförändringar på emaljbeläggningen,
som ett resultat av användningen, påverkar inte ugnens lämplighet vid normal
och korrekt användning. De utgör därför
heller inget fel som täcks av garantin.
Skötsel och rengöring
• Håll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett och
spill osar rejält vid uppvärmning och kan
medföra risk för brand.
• Tag genast (medan hällen fortfarande är
varm) med rakbladsskrapan bort socker
och överkok med högt sockerinnehåll,
t.ex. marmelad, samt smält plast och folie
för att inte skada hällen. Var försiktig, rakbladet är mycket vasst.
Uppackning
Kontrollera att spisen är i perfekt skick och
inte skadad på något sätt. Du måste omedelbart informera din återförsäljare om någon
skada har uppstått under transporten. Vid
direktleverans måste transportskador anmälas till Electrolux Service inom 7 dagar.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om
ortens system för återvinning.
Glöm ej att ta bort emballaget inuti ugnen innan den används.
4 electrolux
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
Översiktsbild
1
2
Glaskeramikhäll
Kontrollpanel
Ugn
Förvaringslåda
Sockel
3
4
5
Kontrollpanel översikt
1
1 Hällens reglage
2 Ugnsdisplay
2
1
electrolux 5
Tillbehör
Häll översikt
1
2
3
6
Rengör tillbehören innan du använder
dem första gången. Rengör plåtar, långpanna och övriga delar med varmt vatten och diskmedel. Skölj och torka torrt.
4
5
Bakplåt
För kakor och småkakor.
1
2
3
4
5
6
Ø 140 mm
Ø 250 mm
Ø 120 mm
Ø 180 mm
Ø 140 mm
Ø 210 mm
Ugnsutrustning
1
10
Långpanna (med non-stick beläggning)
För bakning och stekning eller som plåt för
att samla upp fett.
2
3
5
4
5
6
7
4
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Övre värmeelement
Värmeelement
Ugnslampa
Anslutning för matlagningstermometer
Fettfilter
Ugnslampa
Ringelement
Undervärme
Ugnsstegar, borttagbara
Ugnsnivåer
Matlagningstermometer
För att se den exakta temperaturen vid tillagning av köttstycken.
Ugnsgaller
För kokkärl, kakformar, stekar och livsmedel
som skall grillas.
6 electrolux
Utdragbara bakplåtsskenor
Kontrollera att spisens tippskydd är
monterat.
Bakplåtsskenorna består av två skenor som
är utdragbara. Plåtarna, långpannan och
gallret läggs ovanpå skenorna. För att hålla
plåten på plats finns en styrpinne (se bild).
Användning av de utdragbara bakplåtsskenorna underlättar matlagningen. När du t.ex.
ska ösa en stek eller röra i pommes frites drar
du enkelt ut långpannan på skenorna.
på. För bästa stabilitet på bakplåten, se till att
den fasade kanten är vänd inåt i ugnen. Drag
försiktigt i tillbehören under användning så att
plåtar, pannor eller galler inte ramlar av från
skenorna. Den maximala belastningen är 20
kg.
Användning av ugnsgaller
När gallret används behövs inte styrpinnen.
Ugnsgallret har en markering på ovansidan.
Den markeringen skall vara i framkanten (mot
ugnsluckan) under användning. Var noga
med att placera all mat på gallret bakom
markeringen. Annars är det risk för att maten
inte blir genomstekt i framkanten. Gallret kan
placeras i långpannan. Högst 10 kg får placeras på gallret.
Varning Skenorna skall vara helt
inskjutna när ugnsluckan stängs.
Användning av galler, bakplåtar och
långpanna
Det är viktigt att ugnsgallret, plåtarna och
långpannan ligger fixerade mellan stoppen i
framkanten och bakkanten på skenorna för
att förhindra att de faller av skenorna. Placera
bakplåten, långpannan eller gallret i bakkanten och fixera mot framkanten. Styrpinnen
passar in i en skåra under kanten på bakplåten eller långpannan, vilket gör att de hålls på
plats. Skenorna måste vara i inskjutet läge
när gallret, bakplåten eller långpannan läggs
Varning Se till att styrpinnen häktar i
under kanten på bakplåten/långpannan
och att de vilar på skenan, annars kan
de falla av från skenorna i utdraget läge.
När bakplåten/långpannan har tagits
bort i utskjutet läge måste skenorna
skjutas in igen så att ugnsluckan kan
stängas. Använd grytlappar eftersom
skenorna är heta.
Innan maskinen används första gången
Inställning och ändring av klockan
Ugnen fungerar bara med inställd
klocka.
När ugnen är ansluten till elnätet blinkar en
klocksymbol
tills du har ställt in klockan.
1. Tryck på
eller
för att ställa in rätt tid.
electrolux 7
2. För att ändra en redan inställd tid, tryck
på På/Av . Tryck sedan på
tills
blinkar. Följ instruktionerna i alternativ
1.
Efter cirka 5 sekunder slutar klockan att blinka och tiden visas i displayen.
Spisen är nu klar att användas.
Tiden kan bara ändras, om barnlåset är
deaktiverat, ingen av klockfunktionerna
Startfördröjning , Koktid
eller
Stopptid
är inställd eller ingen ugnsfunktion är vald.
Bränn av ugnen
Varning Håll barn under uppsikt! Spisen
blir mycket het.
Observera: Använd inga skarpa eller repande rengöringsmedel! Ytan kan skadas.
Glöm inte att ta bort packningsmaterialet
inuti ugnen.
Ugnen måste "brännas av" innan den används första gången. Gör så här:
1. Öppna ugnsluckan och plocka ur alla tillbehör.
2. Sätt på ugnen . Välj Varmluft
genom
att använda eller . Välj temperatur
200 oC. Temperaturen kan ändras genom att använda och . Ugnsluckan
skall vara stängd.
3. Låt ugnen gå med den inställningen i cirka
en timma.
4. Ändra till funktionen Max Grill
genom
att använda
eller . Välj temperatur
200 oC. Temperaturen kan ändras genom att använda och . Ugnsluckan
skall vara stängd.
5. Låt ugnen gå med den inställningen i cirka
30 minuter.
6. Stäng av spisen .
7. Låt därefter ugnsluckan stå öppen i cirka
två timmar och vädra köket.
8. Rengör ugnen, luckan och ugnsstegarna
med varmt vatten och handdiskmedel.
Torka av ugnen.
Den första tiden då ugnen används kan det
fortfarande förekomma lukt. Detta påverkar
inte maten och är inte hälsovådligt.
Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i ugnsvredet. OBSERVERA! Strömförsörjningen till spisen är inte avstängd.
Låsa spisen:
1. Sätt på ugnen med På/Av knappen .
2. Vrid de två yttre vreden moturs till .
Använda spisen när funktionslåset är
aktiverat:
Vrid samtidigt de två vreden till de två främre
kokzonerna moturs. Vrid sedan vredet för
den kokzon du vill använda medurs till önskad inställning.
Deaktivera funktionslåset:
Vrid samtidigt vreden till de två främre kokzonerna moturs. Inom 10 sekunder vrider du
sedan ett av vreden moturs en gång till. Hällen kan nu användas som vanligt.
Luckspärr
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan. Spärren är aktiverad vid leverans,
men den kan deaktiveras vid behov.
Öppna luckan
För spärren åt höger när du vill öppna luckan.
Deaktivera låset
Kontrollera att ugnen inte är varm! För spärren åt höger, lyft och fortsätt föra den ytterligare ett litet stycke åt höger, lyft knappens
vänstra kant.
Aktivera låset
För spärren åt höger och nedåt.
8 electrolux
Kylfläkten
Spisen är försedd med en kylfläkt. Fläkten är
till för att hålla spisen sval. Kylfläkten startar
automatiskt när ugnstemperaturen uppnår
cirka 120 oC. När endast hällen används har
kylfläkten en fördröjd start. När spisen stängs
av stannar fläkten automatiskt när ugnstemperaturen har gått ned till cirka 250 oC.
Använda keramikhällen
Hällen kan inte användas om ugnen inte
är påslagen, se ugnsdisplayen
Hällen har fyra kokzoner med:
• Min/maxstorlekar på de bakre zonerna.
• Ett vredfönster som ger information om
zonen.
• AUTOMAX, ett automatiskt element som
snabbt värmer upp zonen till inställd nivå
(för kokning/stekning) utan att du behöver
ändra vredets inställning.
• RESTVÄRMEVARNARE. När en kokzon
har stängts av lyser vredfönstret så
länge kokzonen är varmare än 55°C.
• AUTOMATISK AVSTÄNGNING efter viss
tid. Ju högre värmeläge, desto tidigare
stängs zonen av.
När du sätter på en zon lyser den i olika långa
perioder beroende på vilket läge du valt på
vredet. För att förhindra överhettning stängs
zonen av då och då, även med den varmaste
inställningen.
Glaskeramikhällen tål värme, kyla och
temperaturchocker, men den är känslig
för slag. En kryddkvarn som faller på den
kan spräcka glaskeramikhällen. Använd
aldrig en spräckt glaskeramikhäll.
Ändring av zonstorlek
Kokzonsvreden har markeringar från 0 till 12,
där 12 ger den högsta värmen. Gör så här
om du vill använda de främre zonerna eller
den mindre bakre:
1. Vrid vredet för den kokzon du vill använda
medurs till önskad inställning.
2. Återställ vredet moturs till 0 efter användning.
Så här använder du den bakre högra stora
kokzonen:
1. Vrid vredet medurs förbi symbolen efter
siffran 12,
2. vrid sedan vredet tillbaks till önskat läge
mellan 12 och 1. Återställ vredet moturs
till 0 efter användning.
Du måste prova dig fram för att hitta den inställning och kokzon som passar dig och
dina kokkärl, beroende på den mat du lagar.
Kokzonerna
I indikeringsfältet kan följande visas:
•
Att hällen är påslagen
•
Val av varmhållningsläge
•
, det valda läget
•
Automax
•
Restvärme
• Att barnlåset (funktionslåset) är aktiverat
•
Felfunktion / Överhettning
Automax-funktionen
Denna spis är har en speciell uppvärmningsautomatik som kallas för Automax. Funktionen kopplar du in varje gång du vill använda
den. Den fungerar så här:
Välj den värmeinställning som du finner lämplig för tillagning/stekning. Värmezonen startar
på högsta värme och går automatiskt över
på valt läge efter en viss tid.
Kokning/stekning med Automax
Gör så här för att aktivera funktionen. Observera! Detta måste du göra varje gång
du vill använda automatiken.
1. Vrid vredet MEDURS till symbolen a
(fjädringsläge).
2. Välj sedan önskad inställning för kokning/
stekning. Efter cirka 5 sekunder tänds ett
A i indikeringsfältet.
Kokzonens display visar ett A. Detta innebär
att kokzonen går på maximal värme under en
viss tid beroende på vilket värmeläge som
valts. Se diagrammet.
electrolux 9
6-8 för stekning. För varmhållning är läge 1
lämpligt. Men som vanligt gäller att du får
prova dig fram till det läge och den kokzon
som passar dig och dina kokkärl bäst.
Här nedan får du en liten vägledning till rätt
värmeläge och lämplig kokzon. Varje zon
motsvarar ett nummer i tabellerna (se illustration).
9
8
7
6
5
4
MIN.
3
2
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
9
TEMP.
När tiden har gått ut sker en automatisk omkoppling till det inställda värdet och bokstaven A visas inte längre. Om inställningen
ändras under uppvärmning med AUTOMAX stängs funktionen av och måste
aktiveras på nytt. Allmänt kan man säga
att läge 2-5 är lämpligt för kokning och läge
Matlagning med
Automax
Gröt (havre, råg)
6
Portioner
5
Zon
Inställning
2
1, 3, 5
3
4
4
3
Potatis
2-4
1, 3, 5
3-4
Ris
2
1, 3, 5
2
4
1, 3, 5
3
4-6
4
3
4-8
4
4-5
Skira smör
1, 3, 5
1
Smälta blockchoklad
1, 3, 5
1
Rotfrukter
Stekning med Automax
Entrecôte
Fläskkotletter
Köttbullar
Pannkakor
Potatis, rå
Zon
En portion
3/4 dl
Inställning
4
7-8
6
7-8
4
6
6
6
4
6-7
6
6-7
4
7
6
7
4
6
10 electrolux
Stekning med Automax
Ägg
Zon
Inställning
6
6
4
6-7
6
6-7
Säkerhetsavstängning av kokzonerna
Om någon av kokzonerna inte stängs av efter
en viss tid, eller om värmeinställningen inte
ändras, stängs denna kokzon av automatiskt.
Restvärme visas med ("hot") i displayen för
den aktuella kokzonen.
Kokzonerna stängs av automatiskt enligt följande tabell:
• Inställning , , efter 6 timmar
• Inställning , efter 5 timmar
• Inställning efter 4 timmar
• Inställning , , , efter 1,5 timmar
Om en eller flera kokzoner stängs av innan
tiden har gått ut, se avsnitt "Problem och åtgärder".
Restvärmevarnare
När en eller flera kokzoner har stängts av visas restvärmen i displayen ("Hot") för respektive kokzon. Även när hällen har stängts
av släcks displayen först när kokzonerna har
kallnat.
• Restvärmen kan användas för att smälta
något eller för varmhållning av maträtter.
• Observera! Så länge restvärmevarnaren lyser föreligger risk för brännskador.
• Observera! Vid ett strömavbrott släcks
symbolen och därvid även restvärmevarnaren. Risken för brännskador förelig-
ger dock fortfarande. Genom att vara observant kan brännskador undvikas.
Val av kastrull/stekpanna
En spis med glaskeramikhäll ställer större
krav på dina kokkärl än en spis med vanliga
värmeplattor. Observera följande:
• Kontrollera kokkärlens bottnar. Kärl med
konvex botten (buktar utåt) snurrar lätt på
glaskeramikhällen och ger dålig värmekontakt.
• Aluminium har god värmeledningsförmåga, men kan lämna silverliknande fläckar
på hällen.
• Kastruller och pannor i glas eller om de är
emaljerade med grova mönster, sliter mer
om de dras fram och tillbaka över hällen än
vad kokkärl av andra material gör.
För att spara tid och energi måste botten på
en kastrull eller stekpanna
• täcka kokzonen helt. Med en för liten botten bränner överkok lätt fast på hällen.
• skall vara slät eller finmönstrad.
• måste vara helt slät. En botten som buktar
för mycket utåt eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du skall köpa en ny kastrull är det lämpligt att välja en rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en botten med lager av olika
metaller. Vissa kastruller är konkava i kallt tillstånd, men planar ut sig när de värms upp.
Användning av ugnen
Det är normalt att ånga och kondens bildas
på ugnsluckan. Detta beror på kondens från
maten som tillagas och påverkar inte ugnens
säkerhet eller funktion.
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med fem
falsar
Praktisk användning
Varning Lägg aldrig aluminiumfolie, en
långpanna eller en plåt direkt på ugnens
botten. Om undervärmen blockeras kan
emaljen skadas på grund av
överhettning.
Ugnen blir het under användning så håll
barn under uppsikt.
Principen för varmluft
Ett ringelement runt fläkten värmer upp luften
som sedan sprids genom luftkanaler i ugnens bakre vägg med hjälp av fläkten. Den
varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter
sugs in genom fläktgallret. Värmen överförs
snabbt och effektivt, vilket i regel innebär att
du kan använda en lägre ugnstemperatur än
vid Över/Undervärme. Sänk temperaturen
med 15-20% om receptet säger att du skall
använda en temperatur mellan 160 och 225
°C. Ju högre temperatur, desto större sänkning. Vid temperaturer över 225°C är det
bättre att använda Över/Undervärme.
electrolux 11
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula
funktionslampan på kontrollpanelen lyser unUgnsfunktioner
der uppvärmning och slocknar vid uppnådd
temperatur (den tänds och släcks i takt med
att termostaten aktiveras och stängs av).
Lämpligt för
Värmeelement/ fläkt
Varmluft
För stekning och bakning på olika Ringelement och fläkt
nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40°C lägre än vid
Över-/Undervärme.
Över-/Undervärme
För bakning och stekning på en
ugnsnivå.
Övre och undre värmeelement
(startar med automatisk snabbstart som övergår i Över/Undervärme när vald temperatur är
uppnådd)
Pizza/pajfunktion
För bakning på en nivå av rätter
som kräver en mer intensiv brunstekning och en knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen
20-40°C lägre än vid Över/Undervärme.
Undre element, ringelement och
fläkt
Lågtemperaturstekning
För livsmedel som är lämplig för
Ringelement och fläkt (120°C eller
tillagning vid låg temperatur under 150°C i 10 minuter och sedan
en längre tid, cirka 4-5 timmar.
80°C)
Kan även användas för att torka
frukt och svamp.
Gratinering
För stekning av större stycken av
kött eller fågel på en ugnsnivå.
Funktionen är också lämplig för
gratinering och färgsättning.
Grillelement, övre värmeelement
och fläkt
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel
som läggs i mitten på gallret och
för rostning av bröd.
Grillelement och övre värmeelement
Varmhållningsläge
För varmhållning av maträtter.
Övre och undre värmeelement.
(Förinställning 80°C)
Upptining/Torkning
För upptining av frysta livsmedel.
Undre värmeelement och fläkt
(från 30°C)
Upptining
Vid upptining av kött och fisk samt
glaserade eller fyllda bakverk bör
temperaturen vara nollställd. Galler/plåtar kan placeras på flera nivåer om mycket skall tinas upp.
Belysning och fläkt.
Belysning
Med den här funktionen kan du
lysa upp ugnsutrymmet, till exempel vid rengöring.
12 electrolux
Ugnsdisplay
Bruksanvisning:
• Sätt på ugnen genom att trycka på .
• När den valda funktionen lyser, börjar ugnen att värmas upp.
• Drifttiden visar hur länge ugnen har varit
igång. Tiden visas bara om ingen av klockfunktionerna, signalurssymbolen , Kokeller Stopptid
är inställda.
tid
• Ugnsbelysningen tänds när en ugnsfunktion är vald.
• När den önskade ugnstemperaturen är
uppnådd hörs en signal.
• Stäng av ugnen genom att trycka på .
Val av ugnsfunktioner
1. Sätt på ugnen med knappen .
2. Tryck på
eller
tills den önskade
ugnsfunktionen lyser i displayen.
– En temperatur börjar lysa i displayen.
– Om inte temperaturen ändras inom 5
sek. så börjar ugnen att värmas upp.
Ugnsfunktionen kan ändras medan ugnen är igång.
Ändring av ugnstemperatur
Tryck på eller för att öka eller minska
temperaturen.
Stänga av ugnsfunktionen
Innan ugnen stängs av, tryck på
eller
tills ingen ugnsfunktion visas i displayen.
Stänga av ugnen
Stäng av ugnen genom att trycka på
.
Värmeindikering
Uppvärmning
När ugnsfunktion är vald börjar indikeringen
blinka för att visa hur mycket ugnen är uppvärmd.
Avstängning
När ugnsfunktionerna har stängts av tänds
indikeringen för att visa att det finns restvärme i ugnen.
Användning av klockfunktionerna
• När en klockfunktion har valts blinkar motsvarande funktion i cirka 5 sekunder. Under denna tid kan den önskade tiden ställas in eller ändras med knappen eller
.
electrolux 13
• Efter inställning av den önskade tiden blinkar funktionen åter i ca 5 sekunder. Därefter lyser funktionen. Den inställda tiden
börjar att räknas ner.
Kontroll av inställd eller kvarvarande tid
Tryck upprepade gånger på funktionsknaptills motsvarande klockfunktion
pen
blinkar och den inställda eller kvarvarande tiden visas.
Användning av restvärme med
klockfunktionen Koktid
och Stopptid
När klockfunktionerna Koktid och Sluttid används stänger ugnen av värmeelementen när
90% av den inställda eller den beräknade tiden har gått ut. Den kvarvarande restvärmen
utnyttjas för att fortsätta tillagningen till slutet
av den inställda tiden.
Signalur
Ställa in en tid. En signal ljuder efter uppnådd
tid. Den här funktionen har ingen inverkan på
ugnen.
1. Tryck på . Klocksymbolen tänds. Tryck
på knappen
tills blinkar.
Signalen hörs i en minut när den inställda tiden har gått ut, "00.00" och
blinkar. Tryck
på en av knapparna för att stänga av signalen
och symbolen i displayen.
Koktid
Med den här funktionen ställer du in hur lång
tid du vill att maten skall vara i ugnen.
1. Tryck på . Lampan tänds.
2. Välj ugnsfunktion och temperatur. Tryck
på
tills
blinkar.
2. Välj den önskade tiden med knapparna
eller .
3. Välj den önskade tiden genom att trycka
på knapparna eller (max. 09,59 timmar).
Efter ca. 5 sekunder visas kvarvarande tid.
Signaluret
lyser. När 90% av tiden gått
hörs en signal.
Koktiden lyser
.
14 electrolux
När tiden når "00.00" och koktiden
blinkar, hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs
av automatiskt.
Stopptid
lyser och tiden visas i displayen.
När tiden når "00.00" och Koktid blinkar, hörs
en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av automatiskt.
Tryck på en av knapparna för att stänga av
signalen och symbolen i displayen.
När tiden når "00.00" och Stopptid
blinkar, hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs
av automatiskt.
Stopptid
Här ställer du in den tid efter vilken du vill att
ugnen skall stängas av.
1. Tryck på . Lampan tänds.
2. Välj ugnsfunktion och temperatur. Tryck
på
tills Stopptid
blinkar.
Tryck på en av knapparna för att stänga av
signalen och symbolen i displayen.
Koktid och Stopptid
Koktid och Stopptid kan användas samtidigt.
1. Tryck på . Lampan tänds.
2. Välj ugnsfunktion och temperatur. Tryck
på
och välj Koktid
och ställ in
den önskade koktiden (till exempel 1 timma).
3. Använd knapparna
stopptid.
och
för att välja
electrolux 15
3. Tryck på
och välj Stopptid
för att
ställa in den önskade tiden när maten
skall vara klar (till exempel 14,05).
Ugnens säkerhetsavstängning
Om ugnen inte stängs av eller om temperaturen inte ändras efter en viss tid så
stängs ugnen av automatiskt. Senast inställda temperatur visas i temperaturdisplayen.
Koktid
och Stopptid
lyser i displayen.
Ugnen startar automatiskt efter den förinställda tiden (till exempel 13,05)
Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur på:
• 30 - 120 oC efter 12,5 timmar
• 120 - 200 oC efter 8,5 timmar
• 200 - 250 oC efter 5,5 timmar
• 250 - max oC efter 3,0 timmar
Använda spisen efter en säkerhetsavstängning:
Stäng av ugnen helt. Den kan sedan sättas
på igen.
Säkerhetsavstängningem är deaktiverad om klockfunktionen Koktid
/
Stopptid
eller ugnsfunktionen Lågtemperaturtillagning
är inställd.
Använda matlagningstermometern
När ugnstiden är uppnådd hörs en signal i 2
min och ugnen stängs av automatiskt (till exempel 14,05).
Tryck på en av knapparna för att stänga av
signalen.
Varning Var försiktig så att du inte
bränner dig på värmeslingorna i taket
eller på ugnsstegen när du ansluter eller
lossar kontakten till
matlagningstermometern. Använd en
grytlapp.
Matlagningstermometern visar temperaturer
mellan 30 och 99°C. Använd endast original
matlagningstermometer och se till att ingen
del kommer i kontakt med det övre värmeelementet.
För bästa resultat måste matlagningstermometerns spets vara mitt i den tjockaste delen
av steken dit värmen når sist. Ugnsvärmen
påverkar matlagningstermometern, därför
bör hela röret vara inne i köttet. Tänk på att
matlagningstermometern kan visa fel temperatur om den stöter mot fett eller ben.
Ställ in maten i kall ugn.
Inställning:
1. Stick in matlagningstermometern i köttet.
16 electrolux
2. Anslut matlagningstermometern i uttaget
på höger sida i ugnen.
3. Starta ugnen .
4. Du kan nu ställa in den önskade temperaturen genom att trycka på eller .
60ºC är den förinställda temperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Om den aktuella innertemperaturen visas
innan den önskade temperaturen har
ställts in, tryck då upprepade gånger på
Val
knappen tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och gör sedan
inställningen.
30ºC är den lägsta temperaturen som
visas i displayen.
5. Välj ugnsfunktion och temperatur.
När den önskade innertemperaturen
uppnås hörs en signal och ugnen stängs
av.
Tips, tabeller och råd
Bak-/stektiderna är endast riktvärden.
6. Tryck på en av knapparna för att stänga
av signalen.
Inom några minuter beräknas en preliminär sluttid, vid vilken den inställda innertemperaturen kommer att uppnås.
Denna tid omberäknas kontinuerligt och
uppdateras i displayen. För att systemet
ska fungera är det viktigt att matlagningstermometern sitter i köttet och är
ansluten till uttaget i början av tillagningen och sedan inte avlägsnas under tillagningen.
Tiddisplayen och köttemperaturen visar
en "blinkande rektangel" under beräkningsfasen.
Varning Matlagningstermometern är
het. Man kan lätt bränna sig när man tar
ut matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget i ugnen.
7. Tag ur matlagningstermometerns kontakt från uttaget i ugnen och tag ut köttet.
OBSERVERA! Ugnen och matlagningstermometern är heta.
Kontrollera eller ändra temperaturen
• Tryck på
tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och den valda temperaturen visas i displayen.
• Om du vill ändra temperaturen, använd
och .
Kontrollera eller ändra ugnstemperaturen
• Om du vill ändra temperaturen, använd
och .
electrolux 17
Baktabell
Typ av bakverk
Temperatur oC
Över-/Undervärme
Nivå
Minuter
Temperatur oC
Varmluft
Nivå
Mjuka kakor
Fruktkakor
150-170
1
70-80
140-150
1
Sockerkaka
160-180
1
45-60
150-160
1
Muffins
220-225
3
10-20
160-170
1+4
Rulltårta
225-250
3
6-10
200
3
Bakverk med
smör, mjöl,
socker (ägg)
170-180
3
20-30
150-160
1+4
Mördegskakor
170-180
3
10-15
150-160
1+4
Pepparkakor
190-200
3
8-12
170-190
1+4
Smördegskakor
180-200
3
20-30
160-180
1+4
Formbröd
190-210
1
30-40
170-190
2
Limpa
175-225
2
35-45
180-190
1+4
Tekaka
220-225
3
12-18
180-190
1+4
Bullar
225-250
2
7-10
180-190
1+4
Längder/kransar
180-200
2
20-30
170-180
3
Potatisgratäng
200
1
45-50
180-190
1
Ugnspannkaka
200-225
2
20-35
180-190
3
Pan-pizza
210-220
1
16-20
180-200
1+4
Kakor
Småkakor
Matbröd
Franskbröd
Ugnsrätter
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Åtgärd
Mat/vetebrödsdegar och sockerkakor blir platta.
För låg temperatur i ugnen gör
att degen kan jäsa upp och sedan sjunka ihop och bli platt.
Kontrollera den inställda temperaturen mot rekommendationer i
tabeller eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte
jäst rätt. För lång jäsning efter
utkavling kan ge ett platt resultat. Mat/vetebrödsdegar skall
jäsa dragfritt vid rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen
ska fördjupningen gå tillbaka.
Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit
rätt mängd.
18 electrolux
Bakresultat
Möjlig orsak
Åtgärd
För varm fett-/vätskeblandning
förstör jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är
37° för färsk jäst. För torrjäst, se
rekommendationerna på paketet.
Mat-/vetebrödsdegar och sock- För lite vätska, för mycket mjöl
erkakor blir torra.
eller fel mjölsort kan ge torrt
bröd.
Kontrollera i receptet att du använt rätt mjölsort och rätt mängd
mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen gör
att bakverket måste stå inne för
länge för att bli färdigt och blir
därmed torrt.
Kontrollera att du har ställt in rätt
temperatur.
Bakverk/maträtter blir för mörka. Vid för hög temperatur i ugnen
blir bakverk/maträtter för mörka
innan de är färdiga.
Kontrollera att du har ställt in rätt
temperatur.
För hög placering i ugnen vid
Över-/Undervärme ger för
mycket övervärme, och motsatt
effekt vid för låg placering.
Kontrollera i tabell eller recept att
du valt rätt nivå.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna på ugnens botten blockerar undervärmen.
Se till att du inte har något på
botten i ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar.
Byt till mörkare bakformar.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
Stektabell
Typ av kött
Temperatur
oC
Över-/Undervärme
Nivå
Minuter
Temperatur
oC
Varmluft
oC
Nivå
Nötkött
Rostbiff
- blodig
125
2
55-75
120
50-55
2
- medium
125
2
75-85
120
55-60
2
- grå
125
2
100-130
120
70-75
2
Skinkstek
170
2
90-105
160
80
2
Fläskkarré
170
2
105
160
85
2
Kotlett, revbensspjäll
175
2
90
165
-
1+4
Köttfärslimpa
170
2
60-70
160
75-80
2
- medium
170
2
90
160
70
2
- grå
170
1
105
160
75
2
190
2
50-60
180
85
2
Fläskkött
Kalv/Lamm
Kalvstek/lamm
Fågel
Kyckling, unghöna
electrolux 19
Typ av kött
Temperatur
oC
Över-/Undervärme
Nivå
Minuter
Temperatur
oC
Varmluft
oC
Nivå
Kyckling/kalkonfilé
220
3
35-50
200
75
2
Kalkon, unghöna
170
1
45-55
160
90
2
Anka
160
2
40-55
150
2
Gås
160
1-2
40-55
150
2
Kokning av fisk
100-110
2
50-70
Forell 200-250 g
200
3
20-25
190
3
Gös ca. 1 kg
220
3
25-30
200
Hel fisk
200
2
30-35
190
65
3
Hel lax ca. 1 kg
210
2
20-25
200
58
3
Fisk
3
Lågtemperaturtillagning, tabell
Typ av kött
Vikt
g
Temperatur
oC
Nivå
Minuter
Rostbiff
1000-1500
150
1
90-110
Oxfilé
1000-1500
150
3
90-110
Kalvstek
1000-1500
150
1
100-120
Biffar
200-300
120
3
20-30
Rengöring och vård
Varning Före rengöring, låt alltid
kylfläkten kyla av spisen innan den
stängs av.
Rengöringsprodukter
Innan du använder någon rengöringsprodukt
till din spis, kontrollera att den är lämplig för
användning och rekommenderas av tillverkaren
Rengöringsmedel som innehåller blekmedel
bör inte användas eftersom dessa kan medföra att spisens ytfinish mattas. Skarpa slipmedel och skurmedel bör också undvikas.
Antibakteriella universalprodukter bör inte
användas för att rengöra glaskeramikhällen
eller de omgivande listerna.
Utvändig rengöring
Använd inga rengöringsmedel med slipeffekt, t.ex. slipande krämprodukter, stålull och
skurmedel på målade eller tryckta ytor eftersom dessa kan skadas. Torka regelbundet
av kontrollpanelen, ugnsluckan och spisens
sidor med en mjuk trasa och hett vatten med
handdiskmedel. Avsluta med en mjuk trasa
för att undvika ränder. De rostfria ytorna rengörs enklast med hjälp av en mjuk trasa och
medföljande rengöringsmedel Spill på ytor av
rostfritt stål måste omedelbart torkas av. Du
kan även prova med fönsterputsmedel. Om
ytan är mycket smutsig kan du använda sprit,
t.ex. T-sprit.
Varning Observera att tippskyddet inte
fungerar när du drar ut spisen för att
rengöra bakom den.
Varning Rengöring av ugnen med ångeller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl
inte tillåtet.
Vred och handtag
Sätt aldrig en het stekpanna/bakplåt/
kastrull nära vreden, de kan skadas av
hettan.
20 electrolux
Vi rekommenderar att bara använda varmt
vatten och diskmedel för rengöring av vreden
och handtagen. Alla andra rengöringsmedel
mattar ner ytfinishen.
Varning Försök inte ta bort något av
kontrollvreden från spisen eftersom
detta kan orsaka skada och utgör en
säkerhetsrisk.
Rengöring av hällen
Se till att glaskeramiken är kall före rengöring.
Det är viktigt att rengöra glaskeramikhällen
varje dag så att matrester inte bränner fast.
Var noga med att undvika hällens lister vid
rengöring av glaskeramiken eftersom de kan
skadas av rengöringsmedlet.
Daglig rengöring
Använd rengöringsprodukter som är speciellt
avsedda för glaskeramikhällar. Om matrester
inte får bränna fast på hällen blir den mycket
enklare att rengöra.
1. Applicera en liten mängd rengöringsmedel på hällen och torka av med en mjuk
trasa, en ren pappershandduk eller liknande. Se till att hällen inte skadas.
2. Torka av rester av rengöringsmedlet med
en annan fuktig pappershandduk och
torka torrt med en mjuk trasa.
Ta bort envisa fläckar
1. Krämbaserade rengöringsmedel kan användas för att ta bort envisa fläckar eller
missfärgning.
2. Använd en plastdyna avsedd för Nonstick behandlade kastruller med krämrengöringsmedel för att ta bort envisa
fläckar.
Ta bort inbränd mat
Vi rekommenderar bestämt att du använder
en speciell skrapa för keramikhällar (med ett
rakblad) för att ta bort spill på hällen, särskilt
sockerlösningar, som kan orsaka permanenta skador om de inte avlägsnas.
1. Se till att glaskeramiken är kall före rengöring.
2. Använd en skrapa för glaskeramik med
en vinkel på 30 o mot ytan för att ta bort
så mycket matrester som möjligt.
Använd ett lämpligt rengöringsmedel för
glaskeramik enligt ovan för att slutföra
rengöringen.
Varning Förvara rakbladsskrapan utom
räckhåll för barn. Använd
rakbladsskrapan med försiktighet,
rakbladet är mycket vasst.
Undvika märken på hällen
• Kontrollera att botten på kokkärl och
kokzonerna är rena och torra innan
matlagning påbörjas.
• Se till att kokkärlet är tillräckligt stort
för att undvika att maten kokar över
• Torka om möjligt upp spill och stänk
omedelbart, men var försiktig så att du
inte bränner dig på het ånga.
• Använd inte disktrasor eller svampar
för att rengöra hällen. Dessa kan lämna kvar ett lager av smutsigt rengöringsmedel på hällens yta, vilket kan
bränna fast och orsaka missfärgning
nästa gång hällen används.
• Undvik att använda:
• Hushållsrengöringsmedel och blekmedel.
– Impregnerade plast- eller nylondynor som ej beskrivs som lämpliga
för Non-stick behandlade kokkärl.
– Rengöringssvampar med slipeffekt,
kökssvampar och stålull.
– Kemiska ugnsrengöringsmedel,
t.ex. sprayprodukter och ugnssvampar.
– Rostlösare, rengöringsmedel för
bad och tvättställ.
• Samtliga ovanstående produkter kan
skada hällen.
• Det är farligt att blanda olika rengöringsprodukter. Kemikalierna i dem
kan reagera med varandra och medföra farliga resultat.
• Sockerlösningar måste avlägsnas från
hällen innan sockerlagen stelnar, annars skadas hällens yta.
• Placera inte plastföremål, folie eller
maträtter på den heta ytan eftersom
detta skadar hällen.
Rengöring av ugnen
Varning Vid rengöring får inte någon
ugnsfunktion vara vald och ugnen måste
vara kall.
Ugnsstegarna bör tas ut för att underlätta
rengöring.
electrolux 21
Katalysemaljen
Katalysemaljen på ugnsväggar och tak är porös och har en viss självrengörande effekt.
Ugnens botten består däremot av en något
hårdare emalj så att du kan skrapa bort spill
med t.ex. en stekspade.
Varning Ugnen blir het när den
används. Håll barn under uppsikt.
Smuts på emaljen bränns delvis bort när ugnen används. Om emaljen blir fläckig bränner
du ur ugnen på högsta temperatur med
Över-/Undervärme i 30-60 minuter. Envisa
fläckar av t.ex. fett får du bort så här:
1. "Blöt upp" emaljen med diskmedel och
varmt vatten. Använd en nylonborste på
fläckarna. Låt stå en timma.
2. Sätt sedan på
Över-/Undervärme
med högsta temperatur.
3. Stäng av ugnen efter tre timmar.
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och drag bort luckan från ugnen.
3. Lyft av luckan
Varning Använd inte ugnsspray eller
rengöringsmedel med slipeffekt. Använd
aldrig ugnsrengöringsmedel eller vassa
föremål på katalysemaljen.
Katalysemaljen kan skadas.
Den släta emaljen
Gör så här om ugnens botten är mycket
smutsig:
1. Spill som sitter fast kan lossas med en
stekspade eller liknande.
2. Stryk med en svamp ut milt diskmedel på
ugnsbotten.
3. Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C med
Över-/Undervärme
i ca. 10 minuter.
4. När ugnen har kallnat, tvätta den med
rent vatten och, vid behov, gnid försiktigt
med en svamp. Torka torrt.
Ugnsluckan
Ugnsluckan kan tas bort för rengöring.
När ugnsluckan öppnas tänds lamporna
och varmluftsfläkten stängs av.
Ta bort luckan:
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
Montera luckan:
1. Ställ gångjärnsleden i dess parkeringsläge.
2. För in gångjärnsleden i spåret på luckan.
Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
22 electrolux
2
1
3. Stäng ugnsluckan.
Ugnsluckans glas
Varning Använd inte ugnsluckan som
fotstöd.
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre yttemperatur. De inre glasskivorna kan tas bort för
rengöring.
Rengöring mellan glasskivorna
Varning Var försiktig så att du inte
skadar luckglaset. Sprickbildning i
kanterna kan leda till att det går sönder
efter några uppvärmningar.
Varning Använd inte skarpa
rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra
ugnsluckans glas eftersom dessa kan
repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Var försiktig då du stänger luckan när
glasskivorna är borttagna eftersom luckan då är betydligt lättare.
Borttagning av luckans övre glasskiva
1. Ta tag i den övre glasskivans nedre kant
och skjut den mot fjädertrycket i riktning
mot ugnsluckans handtag tills den är fri
nedtill (1).
2. Lyft upp glasskivan en aning nedtill och
drag ut den (2).
Borttagning av luckans mellersta glasskiva
1. Ta tag i den mellersta glasskivans nedre
kant och skjut den mot ugnsluckans
handtag tills den är fri nedtill (1).
2. Lyft upp glasskivan en aning nedtill och
drag ut den (2).
3. Rengör glasen.
2
1
Sätta tillbaka den mellersta glasskivan i
luckan
1. För in den mellersta glasskivan diagonalt
uppifrån i glashållaren på handtagssidan
(1).
2. Sänk ned den mellersta glasskivan och
skjut den i riktning mot luckans underkant
tills den inte kommer längre mot den nedre hållaren (2).
electrolux 23
upp till 250 °C. Värm dem aldrig utan
mat eller bakverk.
2
1
Sätta tillbaka den övre glasskivan i luckan
1. För in den övre glasskivan diagonalt uppifrån i glashållaren på handtagssidan (1).
2. Sänk ned glasskivan. Lägg glasskivan
mot fjädertrycket på handtagets sida
framför fasthållningsprofilen på luckans
underkant och skjut in den under fasthållningsprofilen (2). Glasskivan måste sitta
fast ordentligt!
Rengör tillbehören noga i varmt vatten och
diskmedel innan du använder dem första
gången.
• Använd verktyg av plast eller trä i stället för
metall, som kan skada beläggningen.
• Tänk på att kokkärl med skrovlig botten
kan skada tillbehören.
• Rengör tillbehören med en mjuk svamp eller diskborste i varmt vatten och lite diskmedel. Använd inte diskmaskin.
• Använd aldrig stålull eller vassa föremål för
rengöring.
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på höger
och vänster sida i ugnen för att underlätta
rengöringen av sidoväggarna. För att få bort
smuts och fett kan de blötläggas i vatten med
diskmedel. Handdiska. Observera! Diska
inte i diskmaskin. Detta tar bort allt fett och
försämrar funktionen.
Borttagning av ugnsstegar
2
1
Tillbehör
Rengöring av tillbehör
Rengör plåtar, långpanna och övriga delar
med varmt vatten och diskmedel. Skölj och
torka torrt.
Non-stick behandlade tillbehör
Dessa tillbehör har en smutsavvisande beläggning och håller länge om de sköts på rätt
sätt
Ljusa fläckar i beläggningen betyder inte
att ytan är skadad.
Varning Lägg inte Non-stick
behandlade tillbehör på en het
glaskeramikhäll eftersom de kan
skadas. Tillbehören tål en temperatur på
Drag först bort stegen från ugnens vägg (1)
och frigör den sedan baktill (2).
2
1
Sätta tillbaka ugnsstegar
24 electrolux
Viktigt Observera! Stavarnas avrundade
ändar skall peka framåt!
För att sätta tillbaka stegen på plats, lås den
baktill (1) och för sedan in framkanten och
tryck på plats (2).
1
1. Tag bort skyddsglaset genom att vrida
det moturs och rengör det.
2. Vid behov:
Byt till ugnslampa, 25 Watt, 230 V, 300
°C värmebeständig.
3. Sätt tillbaka skyddsglaset.
Byte av ugnslampa på sidan/rengöring
av skyddsglaset
1. Tag bort ugnsstegarna på vänster sida.
2
Ugnsbelysning
Varning Risk för elektriska stötar! Innan
du byter glödlampa:
– Stäng av ugnen.
– Koppla från spisen från elnätet.
– För spisar med nätkabel, drag ur stickkontakten ur eluttaget.
– För övriga spisar, slå från strömmen med
huvudströmbrytaren.
Lägg en trasa på ugnsbotten som skydd
för glödlampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampa/rengöring av
skyddsglaset
2. Tag bort lampglaset med ett smalt, trubbigt föremål (t.ex. en tesked).
3. Vid behov: Byt till en ny glödlampa med
E14-sockel, märkt 230-240V, 25W och
300°C.
Beställ en ny glödlampa hos Electrolux
Service (se avsnittet "Service/Kundtjänst").
Hantera alltid halogenlampan med en
duk för att undvika fingeravtryck som
kan bränna fast.
electrolux 25
4. Sätt tillbaka skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
Förvaringslåda
Varning Förvara inte kemikalier eller
rengöringsmedel i förvaringslådan. Stå
inte i förvaringslådan eller på handtaget.
1. Töm lådan och drag ut den till "stopp".
2. Ta tag i handtaget, lyft uppåt och lådan
går fri från spärren i bakkanten.
3. Drag ut lådan helt.
Efter rengöring, placera lådans hjul på konsolerna. Skjut in lådan. Lyft upp den något
den första biten så att hjulen inte fastnar i den
främre spärren.
Om maskinen inte fungerar
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada
person eller produkt. Här nedan får du förslag
på vad du själv får och kan göra vid problem.
Kontakta Electrolux Service om du behöver
hjälp.
Problem
Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• Att alla säkringar är hela
• Att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget
• Att jordfelsbrytaren inte har löst ut
Spisen fungerar inte
Kontrollera att funktionslåset inte är aktiverat
Ugnen fungerar inte
Ställ in klockan
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du har valt ett lämpligt kokkärl
med god värmeledningsförmåga
Ugnsbelysningen är ur funktion
Byt ut glödlampan
Luckspärren fungerar inte
Aktivera låsfunktionen
Matlagningstermometern fungerar inte
Kontrollera att matlagningstermometern är rätt
ansluten i ugnen; Tag ut den och anslut den
igen. Ställ in önskad temperatur
Klockan går fel eller inte alls
Ställ in rätt tid
Signaluret fungerar inte
Ställ in en tid
F9 lyser i displayen
Drag ur stickkontakten ur eluttaget. Anslut igen
och sätt på spisen på nytt
F11 lyser i displayen
Matlagningstermometerns kontakt sitter inte
ordentligt i uttaget i ugnen
En felkod tänds i displayen (börjar med F)
Kontakta Electrolux Service.
Tekniska data
Spisens bredd (mm)
596/696
Ugn
Effekt
Ugnens djup (mm)
595
Övre värmeelement
1000 W
Spisens höjd (mm)
900
Undre värmeelement
1000 W
Energiklass
A
Grillelement
1600 W
26 electrolux
Bakplåtens yta (cm 2)
1488
Med reservation för ändringar. Den här spisen uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/
EEG och 73/23/EEG.
Ringelement
1400 W
Glaskeramikhäll
Effekt
140*250 mm high light
värmeelement
1100/2000 W
120/180 mm "Hi-Light"
värmeelement
700/1700 W
210 mm "Hi-Light" värmeelement
2300 W
140 mm "Hi-Light" värmeelement
1200 W
Tillgängligheten till ett värmeelement varierar
beroende på produkternas specifikationer.
Installation
Varning Alla ingrepp i spisen skall
utföras av en kvalificerad expert.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med kan
vara vassa. Använd handskar vid
flyttning av spisen.
Vid leverans är spisen anpassad till en bänkhöjd på 900 mm. Spisen har teleskopsockel.
Höjden kan ändras så att spisen passar en
bänkhöjd från 848 mm upp till 933 mm. Var
uppmärksam vid placering av spisen på att
inte täppa till ventilationsöppningar (finns
bakom spisen och ovanpå genom imkåpan),
spisen får ej skjutas in under t.ex. kakelkant
eller liknande. Det måste finnas minst 40 cm
avställningsyta på båda sidor om spisen.
Se till att spisens kabel inte kommer i kläm
vid förflyttning av spisen.
Justera sockelns höjd
Om du vill ändra sockelns höjd, läs först igenom följande punkter innan du börjar.
1. Lägg ner spisen försiktigt (se bild). Använd t.ex. frigolit från emballaget som
skydd mellan golvet och spisen. Tänk på
att lägga ett skyddande underlag under
spissidornas nedre bakre hörn för att
skydda golvet.
2. Lossa de fyra skruvarna A (se bild). Drag
ut den inre basen en bit om du endast vill
ändra höjden. Drag i konsolerna på vilka
hjulen och fötterna är monterade. Var
försiktig, det finns vassa kanter under spisen.
3. Skruva åter i skruvarna A i något av hålen
för en bänkhöjd på 850 till 920 mm. Av-
ståndet mellan hålen varierar mellan 7
och 14 mm (se bild A).
4. Ställ upp spisen och anslut den till eluttaget. Skjut in spisen på plats och kontrollera att den står vågrätt innan du monterar säkerhetsutrustningen.
A
A
A
A
A
14 7
7 14
14
920
14
850
Nivåjustering
Spisen måste stå vågrätt för att t.ex. fett skall
fördela sig jämnt i stekpannan. Placera ett
vattenpass eller en stekpanna med vatten på
hällen när du vill kontrollera att spisen står
vågrätt. Vid behov kan du från sockelns framsida justera spisens hjul och fötter inom 15
mm. Använd en skruvmejsel för att justera de
electrolux 27
bakre hjulen och en polygrip för de främre
fötterna.
Tippskydd
1
Varning Tippskyddet måste vara
monterat så att spisen inte välter vid
onormal belastning. Tippskyddet
fungerar endast när spisen är inskjuten
på plats.
Så här monterar du tippskyddet:
1. Innan du monterar tippskyddet, kontrollera att spisen är justerad till rätt höjd och
att den står vågrätt.
2. Fästet (B) är monterat på vänster sida vid
leverans. Mät ut var tippskyddet (A) skall
placeras, 60 mm ner från kanten av hällen
och 50 mm från väggen (skåp). Skruva
fast det i stabilt material eller använd
lämplig förstärkning. Hela tippskyddet (A
+B) kan också monteras på höger sida
(se bild 1).
Se till att ytan är jämn bakom spisen. Om det
finns kakel eller lister bakom hällkanten måste det finnas ett utrymme som motsvarar avståndet mellan tippskyddet och väggen. Detta är för att tippskyddet skall hålla spisen och
fungera på rätt sätt. Kontrollera att tippskyddet sticker in minst 20 mm i hålet på spisens
baksida (B) när du skjuter in spisen (se bild
2).
OBSERVERA! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än spisens bredd måste du
justera sidavståndet om du vill centrera spisen.
2
Elektrisk anslutning
Varning Alla ingrepp på spisen måste
utföras av en behörig fackman. Arbete
utfört av en lekman kan försämra
spisens prestanda och orsaka skador
på person och/eller egendom.
Spisar som levereras med sladd och stickkontakt måste anslutas till ett jordat eluttag.
Märkdata för nätanslutning anges på typskylten. Det sitter ett kopplingsschema på spisens baksida.
I den elektriska installationen skall en strömbrytare ingå som gör det möjligt att skilja spisens samtliga poler från elnätet. Strömbrytaren skall fullständigt separera spisen från elnätet.
Detta krav måste uppfyllas av säkerhetsskäl.
För spisar med stickkontakt: Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Miljöinformation
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
28 electrolux
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta de
lokala myndigheterna för mer information om ortens system för återvinning.
Varning För att säkerställa att ugnen
inte utgör någon fara måste den göras
obrukbar före kassering. Drag ur
stickkontakten från eluttaget och klipp
av nätkabeln.
Sätt lucklåset ur funktion så att barn inte
kan bli inlåsta i ugnen.
Spara energi!
• Använd lock så halverar du energibehovet (jämfört med tillagning utan
lock).
• Använd kokkärl med jämna bottnar
och spara 25% energi (jämfört med
ojämna bottnar).
• Håll glaskeramiken ren och torr.
Smuts och vätska försämrar värmeöverföringen mellan kokkärlet och
kokzonen.
• Stäng av värmezonen och slutför tillagningen med hjälp av restvärmen.
• Ång- och tryckkokning spar också
energi.
electrolux 29
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
339 6192 00-D-052009
Download PDF

advertising