AEG | EWA3300 | User manual | Aeg EWA3300 دليل الاستخدام

INSTRUCTION BOOK
EWA33xx
Water Kettle
GB INSTRUCTION BOOK
FA
NLGEBRUIKSAANWIJZING
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
FR MODE D’EMPLOI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
AR
GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
ITISTRUZIONI
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 1
2017-06-05 11:04:19
D
B
E
C
D
A
G
F
I
H
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 2
2
2017-06-05 11:04:20
1
2
3
4
5
6
B
A
7
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 3
8
3
2017-06-05 11:04:21
CONTENTS
ENGLISH
6
DEUTSCH
9
‫عربي‬
13
ESPAÑOL
15
‫فارسی‬
19
FRANÇAIS
21
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
24
ITALIANO
27
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
30
33
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features
you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories and Consumables for
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available:
- Model Number
- PNC number
- Serial number
The information can be found on the rating plate.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 4
4
2017-06-05 11:04:21
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 5
5
2017-06-05 11:04:21
ENGLISH
Thank you for choosing an AEG product. In order to ensure the best results, always use original AEG accessories and
spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in
mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
COMPONENTS
A.Jug
B. Removable mesh filter
C.Spout
D.Lid
E. Opening lid button
F.Handle
G. Water level indicator
H. ON/OFF switch with indicator light
I. Separate base and mains cable
Picture page 2-3
GETTING STARTED
1
Before first use, wipe the inside and outside of the kettle with a damp cloth.
2
Place the base unit on a firm and flat surface. Plug the mains plug into a wall socket.
Redundant cord can be wound into the bottom of base unit.
3
Press the button to open the lid, pour water into the kettle. Make sure water level
is visible in the water level indicator, but not exceeding the Max. mark.
4
Close the lid and make sure it snaps in correctly. Otherwise the auto switch off function will not work reliably. Place the kettle
onto the base. Press down the ON/OFF switch; the indicator light will illuminate and the kettle will start to heat up.
5
The automatic switch off function. When the water has boiled or the kettle is moved from the base, it will switch off
automatically. If you wish to stop the heating process before the water is boiling, simply lift up the ON/OFF switch to the OFF
position.
CLEANING AND CARE
6
Before cleaning, always unplug the appliance. Never rinse or immerse the kettle or base unit in water. Just wipe with a
damp cloth, using no abrasive detergents. Occasionally rinse out the kettle with clean water.
7
To clean the mesh filter, grab the strainer insert and lift out. Cleaning the heating plate – superficial spots of rust may appear
on the base unit. Remove with a stainless steel cleaning agent.
8
ecalcifying is recommended regularly, depending on water hardness. Fill the kettle with water and decalcifier accordD
ing to decalcifier product instructions. Do not boil the solution as it may foam over. Afterwards, rinse kettle thorougly
with fresh water.
Enjoy your new AEG product!
SAFETY ADVICE
Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand
the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 6
6
2017-06-05 11:04:22
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older
than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension
cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after
use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated
handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Warning: Avoid spillage on the connector.
• Attention: The heating element surface is subject to residual heat after use.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept
any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• Attention: If the kettle is overfilled there is a risk that the boiling water may spray out,
which could scald or burn! Therefore never fill the kettle above the maximum marking.
• Never operate appliance with open lid.
• Only use the kettle for heating water!
• The kettle can only be used with the stand provided.
• The mains cable or anything else must do not touch the power switch. Failure to do
so could result in the auto shut off function not to work correctly and therefore in a
risk of overheating or fire.
• While water boiling, avoid contacting with steam from the spout when water is boiling
or just after it has switched off. Do not be anxious to uncover the lid.
This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 7
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
7
2017-06-05 11:04:22
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
The appliance switches off before
boiling.
Too much lime scale at the base of the
kettle.
Run the decalcifying
procedure.
The appliance does not switch off.
Close lid until it locks
Insert the strainer correctly.
The appliance cannot be switched on.
After operating with little or no water,
the appliance has not cooled down
suffiently.
Allow to cool a short time and
try again.
DISPOSAL
This symbol on the product indicates that this product contains a battery which shall not be disposed with
normal household waste.
This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household
waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an AEG service center that
can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s
rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
AEG reserves the right to change products, information and specifications without notice.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 8
8
2017-06-05 11:04:22
DEUTSCH
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie
ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile von AEG verwenden. Diese wurden speziell für Ihr Produkt entwickelt
wurden. Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Kunststoffteile sind für Recyclingzwecke markiert.
DE
AR
TEILE
A.Gehäuse
B. Herausnehmbarer Kalkfilter
C. Ausgusstülle
D.Abdeckung
E. Taste zum Öffnen der Abdeckung
GB
ES
F. Griff
G.Wasserstandanzeige
H. EIN/AUS-Schalter mit Leuchtanzeige
I. Separate Basis und Netzkabel
FA
FR
Abbildung Seite 2-3
GR
ERSTE SCHRITTE
1
Vor der ersten Inbetriebnahme Innen- und Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch abwischen.
2
Die Basis auf eine stabile ebene Fläche stellen. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Nicht benötigtes Kabel
IT
NL
kann an der Unterseite der Basis aufgewickelt werden.
3
Die Taste zum Öffnen der Abdeckung drücken, Wasser in den Kocher füllen. Der Wasserstand soll an der Wasserstan-
4
Die Abdeckung schließen und sicherstellen, dass sie einrastet. Andernfalls funktioniert die automatische Abschaltung nicht zuverlässig. Den Wasserkocher auf die Basis setzen. Den EIN/AUS-Schalter herunterdrücken; die Anzeige
danzeige sichtbar sein, die oberste Markierung jedoch nicht übersteigen.
PT
leuchtet auf und der Wasserkocher beginnt mit dem Erhitzen.
5
Die automatische Abschaltung. Wenn das Wasser gekocht hat oder der Wasserkocher von der Basis genommen wird,
schaltet er sich automatisch aus. Soll die Wassererhitzung vor dem Siedepunkt abgebrochen werden, einfach den
EIN/AUS-Schalter in die Position AUS anheben.
REINIGUNG UND PFLEGE
6
Vor der Reinigung immer den Netzstecker des Geräts ziehen. Den Wasserkocher oder die Basis nie abspülen oder in
Wasser eintauchen. Nur mit einem feuchten Tuch ohne scheuernde Reinigungsmittel abwischen. Den Wasserkocher
gelegentlich mit sauberem Wasser ausspülen.
7
Zum Reinigen des Filters den Siebeinsatz nach oben herausziehen. Reinigen der Heizplatte – Auf der Heizplatte kön-
nen sich oberflächliche Flecken bilden. Mit einem Edelstahlputzmittel entfernen.
8
Je nach Wasserhärte sollte das Gerät regelmäßig entkalkt werden. Den Wasserkocher der Produktanleitung entsprechend mit Wasser und Entkalker füllen. Die Lösung nicht kochen lassen, da sie überschäumen könnte. Danach den
Wasserkocher gründlich mit frischem Wasser ausspülen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt von AEG!
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten
Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem
Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher
zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 9
9
2017-06-05 11:04:22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und
die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie
sind älter als 8 und werden beaufsichtigt..
Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren
vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet
werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe
und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt
wird.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
Warnung: Schützen Sie den Steckverbinder vor Spritzern.
Achtung: Die Oberfläche des Heizelements kann nach der Verwendung noch Restwärme
aufweisen.
Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine
Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
Achtung: Wird zuviel Wasser in den Wasserkocher gefüllt, kann das kochende Wasser
herausspritzen und es drohen Verbrühungen oder Verbrennungen! Den Kocher daher nie
über die oberste Markierung hinaus befüllen.
Das Gerät nie ohne Abdeckung betreiben.
Den Wasserkocher nur zum Erhitzen von Wasser verwenden!
Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
Weder das Netzkabel noch andere Teile dürfen den Netzschalter berühren. Andernfalls
könnte die automatische Abschaltung nicht korrekt funktionieren, was zu Überhitzungsoder Brandgefahr führen kann.
Kommen Sie nicht mit der Düse in Berührung, während das Wasser kocht oder nachdem
das Wasser gekocht hat, da sich um Deckel und Düse herum Dampf bildet. Warten Sie, bis
die Temperatur gesunken ist, bevor Sie den Deckel öffnen.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 10
10
2017-06-05 11:04:22
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
- Bauernhöfe;
- Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;
- In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
DE
AR
ES
FEHLERSUCHE
PROBLEM
MÖGLICHE URSACHE
LÖSUNG
Das Gerät schaltet sich aus, bevor das
Wasser kocht.
Der Boden des Wasserkochers ist zu
stark verkalkt.
Den Entkalkungsvorgang
durchführen.
Das Gerät schaltet sich nicht aus.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet
werden.
GB
FA
FR
GR
Abdeckung einrasten lassen.
Nach dem Betrieb mit wenig oder
ohne Wasser hat sich das Gerät nicht
genügend abgekühlt.
Das Sieb korrekt einsetzen.
IT
Kurz abkühlen lassen und
erneut versuchen.
NL
PT
ENTSORGUNG
Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät eine Batterie enthält, die nicht im normaler
Hausmüll entsorgt werden darf.
Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist das Gerät als ein Produkt aus, das nicht in den
Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen
es zum Kundendienst von AEG, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell
entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und
wiederaufladbaren Batterien.
AEG behält sich das Recht vor, Produkte, Informationen und Spezifikationen zu verändern ohne vorherige Ankündigung.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 11
11
2017-06-05 11:04:22
‫استمتع بمنتج ‪.AEG‬‬
‫نصائح للسالمة‬
‫اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل لألطفال الذين يبلغون من العمر ‪ 8‬سنوات وما فوق‬
‫واألشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو‬
‫المعرفة شرط اإلشراف عليهم وتوجيههم في ما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم‬
‫المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫ال يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو‬
‫الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة إال إذا توفر لهم اإلشراف والتوجيه فيما يتعلق‬
‫باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫يجب أال يعبث األطفال بالجهاز‪.‬‬
‫يجب أال يتم التنظيف أو الصيانة المنزلية من قِبل األطفال إال إذا كانوا يبلغون من العمر ‪8‬‬
‫سنوات وما فوق ويخضعون إلشراف أحد البالغين‪.‬‬
‫أبق الجهاز والسلك بعي ًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 8‬سنوات‪.‬‬
‫ِ‬
‫يجب توصيل الجهاز بتيار كهربائي يتوافق مع المواصفات الموضحة على لوحة البيانات‬
‫الموجودة على الجهاز!‬
‫ً‬
‫ال تستخدم الجهاز أو تلتقطه أبدا في حال‬
‫– تلف السلك الكهربائي ‪.‬‬
‫– تلف الهيكل الخارجي للجهاز‪.‬‬
‫يجب توصيل الجهاز بمأخذ أرضي فقط‪ .‬يمكن استخدام سلك اطالة مناسب بقوة ‪ 10‬أمبير إذا‬
‫لزم األمر‪.‬‬
‫إذا كان الجهاز أو سلك إمداد الطاقة تال ًفا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل‬
‫الصيانة التابع لها أو غيره من األشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر‪.‬‬
‫ومستو‪.‬‬
‫ضع الجهاز دائمًا على سطح ثابت‬
‫ٍ‬
‫ً‬
‫ال تترك الجهاز أب ًدا من دون مراقبة عندما يكون متصال بمصدر الطاقة الرئيسي‪.‬‬
‫يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الرئيسي بعد كل استخدام وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫يسخن الجهاز والملحقات أثناء التشغيل‪ .‬استخدم المقابض واألزرار المالئمة فقط‪ .‬اترك‬
‫الجهاز حتى يبرد قبل تنظيفه أو تخزينه‪.‬‬
‫ال تغمر الجهاز في المياه أو أي سائل آخر‪.‬‬
‫ال تستخدم الجهاز أو تضعه على سطح ساخن أو قرب مصدر حرارة‪.‬‬
‫تحذير‪ :‬تجنب انسكاب أي سائل على الموصل‪.‬‬
‫تنبيه‪ :‬قد يبقى سطح عنصر التسخين ساخ ًنا بعد االستخدام‪.‬‬
‫يجب أال يالمس كابل الطاقة الرئيسي أي أجزاء ساخنة من الجهاز‪.‬‬
‫إن هذا الجهاز لالستخدام المنزلي فقط‪ .‬ال تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية االضرار الناجمة‬
‫عن سوء االستخدام ‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬إذا كانت الغالية ممتلئة إلى أقصى حد‪ ،‬فقد تتناثر المياه المغلية‪ ،‬األمر الذي قد‬
‫يسبب حرو ًقا! لهذا السبب ال تمأل الغالية فوق عالمة الحد األقصى‪.‬‬
‫ال تقم أب ًدا بتشغيل الجهاز عندما يكون الغطاء مفتوحً ا‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2017-06-05 11:04:22‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 12‬‬
‫عربي‬
‫‪GB‬‬
‫شكرً ا لك على اختيار منتج ‪ .AEG‬لضمان الحصول على أفضل النتائج‪ ،‬استخدم دائمًا منتجات وقطع غيار ‪ AEG‬األصلية‪ .‬فقد‬
‫خصيصا لمنتجك‪ .‬روعي في تصميم هذا المنتج الحفاظ على البيئة‪ .‬جميع األجزاء البالستيكية عليها عالمات ألغراض‬
‫صممت‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫إعادة التدوير‪.‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪AR‬‬
‫المكونات‬
‫‪ES‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪FR‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪NL‬‬
‫‪PT‬‬
‫اإلبريق‬
‫شبكة التصفية القابلة لإلزالة‬
‫الفوهة‬
‫الغطاء‬
‫فتح زر الغطاء‬
‫‪.F‬‬
‫‪.G‬‬
‫‪.H‬‬
‫‪.I‬‬
‫مقبض‬
‫مؤشر مستوى المياه‬
‫مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل مع مصباح المؤشر‬
‫القاعدة المنفصلة والكبل األساسي‬
‫الصورة صفحة ‪3-2‬‬
‫بدء االستخدام‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬قبل االستخدام للمرة األولى‪ ،‬امسح الجانب الخارجي والداخلي من الغالية باستخدام قطعة قماش رطبة‪.‬‬
‫مستو وثابت‪ .‬ضع القابس الرئيسي في مقبس الجدار‪ .‬يمكن لف السلك الزائد في أسفل وحدة القاعدة‪.‬‬
‫‪2‬ضع وحدة القاعدة على سطح‬
‫ٍ‬
‫‪3‬اضغط على الزر لفتح الغطاء واسكب المياه في الغالية‪ .‬احرص على أن يكون مستوى المياه مرئيًا في مؤشر مستوى المياه‪ ،‬ولكن ال‬
‫يتخطى عالمة الحد األقصى‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬أغلق الغطاء وتأكد من تثبيته في مكانه بشكل صحيح‪ .‬وإال فلن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بطريقة موثوق فيها‪ .‬ضع الغالية على‬
‫القاعدة‪ .‬اضغط على زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل؛ سيضيء مصباح المؤشر وتبدأ الغالية بالتسخين‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي‪ .‬عند غلي المياه أو تحريك الغالية عن القاعدة‪ ،‬يتوقف التشغيل تلقائيًا‪ .‬إذا رغبت في إيقاف عملية‬
‫التسخين قبل أن تغلي المياه‪ ،‬يكفي أن ترفع مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل‪.‬‬
‫التنظيف والعناية‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬قبل التنظيف‪ ،‬احرص دائمًا على فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء‪ .‬ال تقم أب ًدا بتشطيف الغالية أو وحدة القاعدة أو غمرها بالمياه‪.‬‬
‫ما عليك سوى مسحها بواسطة قطعة قماش رطبة‪ ،‬من دون استخدام مواد تنظيف كاشطة‪ .‬اشطف الغالية بمياه نظيفة من وقت إلى‬
‫آخر‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫أزلها‬
‫‪7‬لتنظيف فلتر الشبكة‪ ،‬أمسك المصفاة وارفعها إلخراجها‪ .‬تنظيف لوحة التسخين – قد تظهر بقع سطحية للصدأ على وحدة القاعدة‪ِ .‬‬
‫باستخدام مادة تنظيف خاصة باالستانلس ستيل‪.‬‬
‫‪8‬يوصى بإزالة الكلس بانتظام‪ ،‬بحسب مستوى عسر المياه‪ .‬امأل الغالية بالمياه وسائل مزيل الكلس ً‬
‫وفقا لتعليمات المنتج المزيل للكلس‪.‬‬
‫ال تدع المحلول يغلي إذ إنه قد يشكل رغو ًة‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬اشطف الغالية بالكامل بمياه باردة‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2017-06-05 11:04:22‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 13‬‬
‫• استخدم الغالية لتسخين المياه فقط!‬
‫• يمكن استخدام الغالية مع القاعدة المرفقة فقط‪.‬‬
‫• ال يجب أن يالمس كابل الطاقة الرئيسي أو أي شي ٍء آخر مفتاح الطاقة‪ .‬قد يؤدي عدم االلتزام‬
‫بشكل صحيح‪ ،‬ما قد يؤدي إلى‬
‫بهذا اإلجراء إلى عدم عمل وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي‬
‫ٍ‬
‫خطر ارتفاع درجة الحرارة أو اشتعال النار‪.‬‬
‫• أثناء غليان المياه‪ ،‬تجنب مالمسة البخار الصادر من الفوهة عند غليان المياه أو بعد إيقاف‬
‫التشغيل بوقت قصير‪ .‬ال تقلق من كشف الغطاء‪.‬‬
‫هذا الجهاز معد لالستخدام المنزلي وما شابه ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪:‬‬
‫ المطابخ في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛‬‫ وبيوت المزارع؛‬‫ُ‬
‫ كما يمكن استخدامه من قبل نزالء الفنادق والنزل واألماكن السكنية األخرى؛‬‫ وأماكن المبيت واإلفطار‪.‬‬‫استكشاف األخطاء وإصالحها‬
‫المشكلة‬
‫السبب المحتمل‬
‫يتوقف الجهاز عن‬
‫التشغيل قبل الغلي‪.‬‬
‫توجد الكثير من الرواسب الجيرية‬
‫في قاعدة الغالية‪.‬‬
‫ال يتوقف الجهاز عن‬
‫التشغيل‪.‬‬
‫يتعذر تشغيل الجهاز‪.‬‬
‫الحل‬
‫ش ّغل عملية إزالة الكلس‪.‬‬
‫أغلق الغطاء حتى يقفل بإحكام‪.‬‬
‫أدخل المصفاة بطريقة صحيحة‪.‬‬
‫بعد تشغيل الجهاز بكمية قليلة من‬
‫المياه أو من دون مياه‪ ،‬لم يبرد‬
‫كاف‪.‬‬
‫بشكل ٍ‬
‫اتركه يبرد لوقت قصير وحاول‬
‫مجد ًدا‪.‬‬
‫التخلص من الجهاز‬
‫یشیر ھذا الرمز علی المنتج إلی أن ھذا المنتج یحتوي علی بطاریة ال ينبغي التخلص منھا مع النفایات المنزلیة العادیة‪.‬‬
‫يشير الرمز الموجود على المنتج أو على غالفه إلى عدم إمكانية التخلص من هذا المنتج كنفاية منزلية‪ .‬إلعادة تدوير المنتج‬
‫الخاص بك‪ ،‬يرجى نقله إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة إلكترولوكس حتى يمكن إزالة البطارية واألجزاء‬
‫الكهربائية وإعادة تدويرهم بطريقة آمنة ومهنية‪ .‬اتبع القواعد المعمول بها في بلدك المتعلقة بالجمع المنفصل للمنتجات‬
‫الكهربائية والبطاريات القابلة إلعادة الشحن‪.‬‬
‫تحتفظ شركة ‪ AEG‬بالحق في تغيير المنتجات والمعلومات والمواصفات دون إشعار‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2017-06-05 11:04:22‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 14‬‬
ESPAÑOL
Gracias por escoger un producto AEG. Para asegurarte de obtener los mejores resultados, utiliza siempre accesorios
y recambios originales AEG, que han sido especialmente diseñados para tu producto. Este producto se ha diseñado
pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico están marcadas para su reciclado.
DE
AR
COMPONENTES
A.Carcasa
B. Filtro de malla extraíble
C. Pico
D.Tapa
E. Botón para abrir la tapa
GB
ES
F.Asa
G. Indicador del nivel de agua
H. Interruptor de encendido/apagado con indicador
FA
luminoso
I. Base independiente y cable de corriente
FR
Imagen página 2-3
GR
INTRODUCCIÓN
1
Antes del primer uso, limpie el hervidor por dentro y por fuera con un trapo húmedo.
2
Coloque la unidad base en una superficie lisa y estable. Conecte el enchufe a la toma de la pared. El cable sobrante se puede
enrollar en la parte inferior de la unidad base.
3
Presione el botón para abrir la tapa y vierta agua en el hervidor. Asegúrese de que el nivel de agua es visible en el indicador
pero sin superar la marca máxima.
4
Cierre la tapa y asegúrese de que encaja correctamente. De lo contrario, la función de apagado automático no funcionará
adecuadamente. Coloque el hervidor en la base. Presione el interruptor de encendido/apagado; el indicador luminoso se
encenderá y el hervidor empezará a calentarse.
5
Función de apagado automático. El hervidor se apagará automáticamente cuando se extraiga de la base o hierva el agua. Si
desea detener el proceso de calentamiento antes de que hierva el agua, sólo tiene que levantar el interruptor de encendido/
apagado hasta la posición de apagado.
IT
NL
PT
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
6
Desenchufe siempre el electrodoméstico antes de limpiarlo. No enjuague ni sumerja el hervidor o la unidad base en
agua. Límpielo con un trapo húmedo. No utilice detergentes abrasivos. Enjuague el hervidor con agua limpia cada
cierto tiempo.
7
Para limpiar el filtro de malla, sujete el filtro y extráigalo. Limpieza de la placa calefactora: pueden aparecer manchas
de óxido en la placa calefactora. Elimínelas con un agente limpiador de acero inoxidable.
8
La descalcificación debe realizarse con regularidad, en función de la dureza del agua. Llene el hervidor de agua y
descalcificador de acuerdo con las instrucciones del producto descalcificador. No hierva la solución, ya que podría
derramar espuma. Después, enjuague el hervidor a conciencia con agua limpia.
¡Disfruta de tu nuevo producto AEG!
CONSEJO DE SEGURIDAD
Lea la siguiente instrucción detenidamente antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez.
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de
la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y
comprendan los riesgos.
• Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlos de forma segura y comprendan los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 15
15
2017-06-05 11:04:22
• La limpieza y mantenimiento de usuario no serán realizados por niños, a menos que sean
mayores de 8 años y bajo la supervisión de un adulto.
• Mantega el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Este electrodoméstico sólo se puede conectar a una fuente de alimentación cuya tensión y
frecuencia sean compatibles con las especificaciones de la placa de clasificación.
• Nunca utilice o coja el electrodoméstico si:
– el cable de alimentación presenta daños,
– la carcasa está dañada.
• El electrodoméstico sólo se debe conectar a un enchufe con toma de tierra. Si es necesario,
se puede utilizar un cable prolongador adecuado para 10 A.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben
ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal homologado,
con el fin de evitar peligros.
• Coloque siempre el electrodoméstico en una superficie plana y uniforme.
• Vigile siempre el electrodoméstico mientras esté conectado a la alimentación principal.
• El electrodoméstico debe apagarse y desenchufarse siempre después de cada uso y antes
de su limpieza y mantenimiento.
• El electrodoméstico y los accesorios se calientan durante el funcionamiento. Utilice
únicamente los mangos y mandos indicados. Deje que se enfríe antes de limpiarlo o
guardarlo.
• No sumerja el electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
• No utilice ni coloque el electrodoméstico en una superficie caliente ni cerca de una fuente
de calor.
• Advertencia: Evite derrames en el conector.
• Atención: La superficie de resistencia térmica está sujeta a calor residual tras su uso.
• El cable de alimentación principal no debe entrar en contacto con las partes calientes del
electrodoméstico.
• Este aparato se ha concebido para un uso doméstico. El fabricante no puede aceptar
responsabilidad alguna por los posibles daños provocados por un uso incorrecto o
inadecuado.
• Atención: si el hervidor se llena demasiado, existe el riesgo de que salpique agua hirviendo,
pudiendo provocar escaldaduras o incluso quemaduras. Por tanto, nunca llene el hervidor
por encima de la marca máxima.
• Nunca haga funcionar el electrodoméstico con la tapa abierta.
• Utilice el hervidor únicamente para calentar agua.
• El hervidor sólo se puede utilizar con la base proporcionada.
• El interruptor de alimentación no debe estar en contacto con los cables de corriente u
otros elementos. De lo contrario, la función de apagado automático podría no funcionar
correctamente y, por tanto, existir riesgo de sobrecalentamiento o incendio.
• Evite el contacto con el vapor del erogador mientras el agua hierve o inmediatamente
después de que se haya apagado. No retire la tapa precipitadamente.
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
- cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 16
16
2017-06-05 11:04:22
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo hostales o pensiones.
GB
DE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AR
PROBLEMA
CAUSA POSIBLE
SOLUCIÓN
El electrodoméstico se apaga antes
de hervir.
Hay demasiada cal acumulada en la base
del hervidor.
Lleve a cabo el procedimiento
de descalcificación.
El electrodoméstico no se apaga.
No se puede encender el
electrodoméstico.
ES
Cierre la tapa hasta que encaje.
Después de funcionar con poca o ningún
agua, el electrodoméstico no se ha
enfriado lo suficiente.
FA
Introduzca el filtro
correctamente.
FR
Deje que se enfríe un poco e
inténtelo de nuevo.
GR
IT
CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO
NL
Este símbolo que aparece en el producto indica que este producto contiene una batería que no debe
eliminarse con los residuos domésticos normales.
PT
Este símbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como
residuo doméstico. Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio
AEG, donde se retirará y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las normas
del país sobre recogida por separado de productos eléctricos y baterías recargables.
AEG se reserva el derecho a hacer cambios en los productos, información y especificaciones sin previo aviso.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 17
17
2017-06-05 11:04:23
‫ایمنی دستگاه‬
‫قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار‪ ،‬دستورالعمل‌های زیر را به دقت بخوانید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استفاده از این دستگاه برای کودکان ‪ 8‬سال و باالتر و افرادی که ناتوانی فیزیکی‪،‬‬
‫حسی یا ذهنی یا افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند فقط در صورتی امکان‌پذیر‬
‫است که تحت نظارت بوده یا استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شود و از‬
‫خطراتی که ممکن است در بر داشته باشد آگاه باشند‪.‬‬
‫استفاده از این دستگاه برای افرادی که ناتوانی فیزیکی‪ ،‬حسی یا ذهنی یا افرادی که‬
‫تجربه و دانش کافی ندارند فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تحت نظارت بوده یا‬
‫استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شود و از خطراتی که ممکن است در بر‬
‫داشته باشد آگاه باشند‪.‬‬
‫کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‪.‬‬
‫تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر آن که بزرگتر‬
‫از ‪ 8‬سال بوده و تحت نظارت بزرگترها این کار را انجام دهند‪.‬‬
‫دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار دهید‪.‬‬
‫دستگاه را فقط به پریز برقی بزنید که با مشخصات ولتاژ و فرکانس روی پالک‬
‫درجه محصول مطابقت داشته باشد!‬
‫هرگز در شرایط زیر از دستگاه استفاده نکنید‬
‫– سیم برق آسیب دیده باشد‪،‬‬
‫– مخزن دستگاه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫دستگاه باید به پریز برقی متصل شود که اتصال زمین داشته باشد‪ .‬در صورت لزوم‬
‫می‌توان از سیم رابط مناسب برای ‪ 10‬آمپر استفاده نمود‪.‬‬
‫اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده است‪ ،‬باید برای جلوگیری از بروز خطر‪ ،‬توسط‬
‫سازنده‪ ،‬نمایندگی خدمات یا افراد واجد شرایط تعویض گردد‪.‬‬
‫همیشه دستگاه را در یک سطح صاف و تراز قرار دهید‪.‬‬
‫هرگز دستگاه را در حالی که به پریز برق متصل است رها نکنید‪.‬‬
‫همیشه پس از استفاده و قبل از تمیز کردن و سرویس دستگاه‪ ،‬باید آن را خاموش‬
‫کرده و از برق بکشید‪.‬‬
‫دستگاه و لوازم جانبی آن در حین استفاده داغ می‌شوند‪ .‬فقط از دسته‌ها و دکمه‌های‬
‫دستگاه استفاده کنید‪ .‬قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه اجازه دهید خنک شود‪.‬‬
‫دستگاه را در آب یا مایعات دیگر نیاندازید‪.‬‬
‫دستگاه را روی سطح داغ یا نزدیک به منابع حرارتی نگذارید یا استفاده نکنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از بار زیاد روی رابط برق جلوگیری کنید‪.‬‬
‫توجه‪ :‬سطح المنت حرارتی پس از استفاده داغ است‪.‬‬
‫سیم برق نباید در تماس با قطعات داغ دستگاه قرار گیرد‪.‬‬
‫این دستگاه فقط برای استفاده خانگی ساخته شده است‪ .‬سازنده هیچ تعهدی در قبال‬
‫آسیب‌های احتمالی در اثر استفاده نادرست یا نامناسب از دستگاه را نمی‌پذیرد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬اگر کتری را بیش از حد مجاز آب کنید احتمال این خطر وجود دارد که آب‬
‫در حال جوش به بیرون بریزد و باعث سوختگی یا تاول زدن پوست شود! بنابراین‬
‫‪18‬‬
‫‪2017-06-05 11:04:23‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 18‬‬
‫فارس ی‬
‫‪GB‬‬
‫سپاس از حسن انتخاب شما برای تهیه محصوالت ‪ .AEG‬برای اطمینان از بهترین نتیجه‪ ،‬همیشه از تجهیزات و لوازم یدکی اصلی‬
‫‪ AEG‬استفاده کنید‪ .‬آنها به طور اختصاصی برای محصول شما طراحی شده اند‪ .‬این محصول با توجه به حفظ‪ ‬محیط زیست‬
‫طراحی شده است‪ .‬تمامی اجزای پالستیکی برای بازیافت عالمتگذاری شده اند‪.‬‬
‫‪DE‬‬
‫قسمت‌های مختلف دستگاه‬
‫‪AR‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫‪ES‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪FR‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪NL‬‬
‫‪PT‬‬
‫مخزن دستگاه‬
‫فیلتر قابل جدا شدن‬
‫دهانه خروجی‬
‫درب‬
‫دکمه باز کردن درب‬
‫‪.F‬‬
‫‪.G‬‬
‫‪.H‬‬
‫‪.I‬‬
‫دسته‬
‫نشانگر سطح آب‬
‫کلید روشن‪/‬خاموش با چراغ نشانگر‬
‫جایگاه قرار گرفتن کتری و سیم برق‬
‫تصویر در صفحه ‪3-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬قبل از اولین استفاده‪ ،‬سطح داخلی و خارجی کتری را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید‪.‬‬
‫‪2‬جایگاه قرار گرفتن کتری را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید‪ .‬دوشاخه را به پریز بزنید‪ .‬طول اضافی سیم را می‌توانید در‬
‫زیر جایگاه قرار گرفتن کتری جمع کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬دکمه را برای باز کردن درب کتری و پر کردن از آب فشار دهید‪ .‬مطمئن شوید سطح آب از نشانگر سطح آب قابل مشاهده بوده و از‬
‫عالمت حداکثر فراتر نرفته باشد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬درب را ببندید و مطمئن شوید درست بسته و قفل شود‪ .‬در غیر این صورت عملکرد خاموش شدن خودکار درست کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫کتری را روی جایگاه قرار گرفتن کتری قرار دهید‪ .‬کلید روشن‪/‬خاموش را فشار دهید؛ چراغ نشانگر روشن شده و کتری‬
‫شروع به گرم شدن می‌کند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬عملکرد خاموش شدن خودکار‪ .‬وقتی آب به جوش بیاید یا کتری از جایگاه قرار گرفتن کتری برداشته شود‪ ،‬به طور خودکار‬
‫خاموش می‌شود‪ .‬اگر قصد دارید قبل از جوش آمدن آب‪ ،‬آن را متوقف کنید‪ ،‬کافی است کلید روشن‪/‬خاموش را به باال فشار‬
‫دهید تا در وضعیت خاموش قرار گیرد‪..‬‬
‫تمیزکاری و مراقبت از دستگاه‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬قبل از تمیز کردن‪ ،‬دستگاه را از برق بکشید‪ .‬هرگز کتری یا جایگاه کتری را در آب فرو نبرید‪ .‬فقط با یک پارچه مرطوب و‬
‫بدون مواد شوینده و خورنده تمیز کنید‪ .‬گهگاهی کتری را با آب تمیز بشویید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬برای تمیز کردن فیلتر توری‪ ،‬صافی را بگیرید و بیرون بکشید‪ .‬تمیز کردن صفحه حرارتی ‪ -‬ممکن است لکه‌های سطحی زنگ روی‬
‫جایگاه کتری ظاهر شود‪ .‬لکه‌ها را با یک ماده تمیز کننده استیل پاک کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬توصیه می‌شود بسته به سختی آب‪،‬جرم‌زدایی را به طور مرتب انجام دهید‪ .‬بر طبق دستورالعمل‌های جرم‌زدا‪ ،‬کتری را از آب و‬
‫ً‬
‫کامال با آب تمیز بشویید‪.‬‬
‫جرم‌زدا پر کنید‪ .‬محلول را نجوشانید چون ممکن است کف کند و بیرون بریزد‪ .‬سپس کتری را‬
‫از محصول ‪ AEG‬جدید خود لذت ببرید!‬
‫‪19‬‬
‫‪2017-06-05 11:04:23‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 19‬‬
‫هرگز کتری را بیشتر از عالمت حداکثر پر نکنید‪.‬‬
‫• هرگز کتری را با درب باز روشن نکنید‪.‬‬
‫• از کتری فقط برای جوشاندن آب استفاده کنید!‬
‫• از کتری فقط می‌توان بر روی جایگاه ارائه شده استفاده نمود‪.‬‬
‫• سیم برق یا اشیاء دیگر نباید با کلید روشن‪/‬خاموش تماس داشته باشند‪ .‬در غیر‬
‫اینصورت عملکرد خاموش شدن خودکار درست کار نمی‌کند و احتمال داغ شدن‬
‫بیش از حد یا آتش‌سوزی وجود دارد‪.‬‬
‫• هنگامی که آب در حال جوش است یا درست بعد از خاموش شدن دستگاه‪ ،‬از‬
‫تماس با بخاری که از دهانه خروجی خارج می‌شود خودداری کنید‪ .‬درب دستگاه را‬
‫برندارید‪.‬‬
‫این دستگاه برای استفاده در خانه و مکان‌های مشابه در نظر گرفته شده است‪:‬‬
‫ کابینت‌های آشپزخانه در مغازه‌ها‪ ،‬اداره‌جات و سایر محیط‌های کار؛‬‫ خانه‌های روستایی؛‬‫ در هتل‌ها‪ ،‬متل‌ها و سایر مکان‌های مسکونی؛‬‫ مکان‌هایی که در آنها امکان اقامت و خوردن غذا وجود دارد‪.‬‬‫عیب‌یابی‬
‫مشكل‬
‫دلیل احتمالی‬
‫راه حل‬
‫دستگاه قبل از جوش‬
‫آمدن خاموش می‌شود‪.‬‬
‫کف کتری رسوب آهکی زیادی‬
‫گرفته است‪.‬‬
‫مراحل جرم‌زدایی را انجام دهید‪.‬‬
‫دستگاه خاموش‬
‫نمی‌شود‪.‬‬
‫دستگاه روشن نمی‌شود‪.‬‬
‫درب را ببندید تا قفل شود‪.‬‬
‫صافی را درست جاگذاری کنید‪.‬‬
‫پس از کار کتری با آب کم یا بدون‬
‫آب‪ ،‬دستگاه به میزان کافی خنک‬
‫نمی‌شود‪.‬‬
‫مدت کوتاهی اجازه دهید خنک‬
‫شود و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫دور انداختن‬
‫این سمبول در تولید اشاره میکند که تولید دارای یک بطری است که همراه با کثافات عادی خانه باید دور انداخته نشود‪.‬‬
‫این سمبول در تولید یا در بسته بندی اشاره میکند که با تولید باید مثل کثافات خانه رفتار نشود‪ .‬برای بازیافت تولید‪،‬‬
‫لطفا به یک جای جمع آوری رسمی یا به مرکز خدمات الکترولوکس انتقال دهید که میتوانند بطری و بخش های برقی‬
‫را بطور مصون و مسلکی دور و بازیافت نمایند‪ .‬برای جمع آوری جداگانه تولیدهای برقی و بطری ها باز چارج قوانین‬
‫کشور تان را تعقیب نماید‪.‬‬
‫خدمات ‪ AEG‬این حق را برای خود محفوظ می دارد تا محصوالت‪ ،‬اطالعات و مشخصات را بدون اعالم قبلی تغییر دهد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2017-06-05 11:04:23‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 20‬‬
FRANÇAIS
GB
Merci d’avoir choisi un produit AEG. Afin d’obtenir les meilleurs résultats, n’utilisez que des accessoires et pièces
détachées AEG. Ils ont été spécifiquement conçus pour votre produit. Ce produit a été conçu dans le respect de
l’environnement. Toutes les parties en plastique sont marquées à des fins de recyclage.
DE
AR
COMPOSANTS
A.Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire amovible
C. Bec verseur
D.Couvercle
E. Bouton d’ouverture du couvercle
ES
F. Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/arrêt avec indicateur de
FA
fonctionnement
I. Socle séparé et cordon d’alimentation
FR
Schéma page 2-3
GR
PREMIÈRE UTILISATION
1
Avant la première utilisation, essuyez l’intérieur et l’extérieur de la bouilloire à l’aide d’un chiffon humide.
2
Placez le soclesur une surface plane solide. Branchez l’appareil à une prise secteur murale. Si le cordon d’alimentation
est trop long, vous pouvez l’enrouler autour de la base du socle.
3
Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton, puis versez de l’eau dans la bouilloire. Assurez-vous que l’indicateur
4
Fermez le couvercle et assurez-vousqu’il soit fermé correctement. Si le couvercle est mal enclenché, l’arrêt automa-
de niveau d’eau soit visible, afin de ne pas dépasser le repère Max.
IT
NL
PT
tique ne fonctionnera pas correctement. Placez la bouilloire sur son socle. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt ; le
voyant s’allume et la bouilloire commence à chauffer.
5
Fonction d’arrêt automatique. Une fois l’eau bouillie, ou la bouilloire retirée de son socle, cette dernière s’arrête
automatiquement. Si vous souhaitez arrêter la bouilloire avant ébullition, il vous suffit de mettre l’interrupteur sur la
position arrêt.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
6
Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l’appareil. Ne rincez ni n’immergez jamais la bouilloire ou son
socle dans l’eau. Essuyez-les simplement à l’aide d’un chiffon humide, sans utiliser de produit nettoyant caustique ou
abrasif. De temps à autre, rincez l’intérieur de la bouilloire à l’eau claire.
7
Pour nettoyer le filtre, retirez-le en le tirant vers le haut. Nettoyage de la plaque chauffante: de la rouille superficielle
peut se former sur la plaque chauffante. Éliminez-la à l’aide d’un nettoyant pour acier inoxydable.
8
Il est recommandéIl est recommandé de procéder à un détartrage régulier en fonction de la dureté de l’eau. Remplissez la bouilloire d’eau et de détartrant en respectant les consignes d’utilisation du produit détartrant. Ne laissez pas
bouillir la solution, car la mousse formée pourrait déborder. Puis,, rincez soigneusement l’intérieur de la bouilloire à
l’eau claire.
Profitez pleinement de votre produit AEG!
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la machine pour la
première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et
l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions
concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘expérience sont insuffisantes, à
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 21
21
2017-06-05 11:04:23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
condition d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée
de l‘appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une
opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants
âgés de moins de 8 ans.
L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la
fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique
adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout
danger.
L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le réseau électrique.
L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et
avant tout nettoyage ou entretien.
L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les
poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le
nettoyer ou de le ranger.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une source de
chaleur.
Avertissement : Éviter tout écoulement sur le connecteur.
Attention : La surface de l’élément chauffant reste chaude après utilisation (chaleur
résiduelle).
Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l’appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de
l’appareil.
Attention : si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être projetée et entraîner
des brûlures ! Par conséquent, ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du repère maximum.
Ne jamais faire fonctionner la bouilloire couvercle ouvert.
La bouilloire doit uniquement servir à faire chauffer de l’eau !
Seul le socle fourni doit être utilisé avec la bouilloire.
Aucun câble ou autre élément ne doit être au contact de l’interrupteur. Dans le cas
contraire, la fonction d’arrêt automatique risque de ne plus fonctionner correctement, ce qui
pourrait provoquer une surchauffe de l’appareil ou un incendie.
Évitez tout contact avec la vapeur s’échappant du bec de l’appareil pendant que l’eau bout
ou juste après que l’appareil se soit éteint. Attendez quelques instants avant d’ouvrir le
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 22
22
2017-06-05 11:04:23
couvercle.
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
- cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
- bâtiments de ferme ;
- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
- en chambre d’hôte.
GB
GESTION DES PANNES
FA
PROBLÈME
CAUSE POSSIBLE
SOLUTION
L'appareil s'arrête avant ébullition.
Trop de calcaire entartre la base de la
bouilloire.
Exécutez la procédure de
détartrage.
L'appareil ne s'arrête pas.
ES
GR
Fermez le couvercle de façon à
l'enclencher correctement.
Après une utilisation avec peu ou pas
d'eau, l'appareil n'est pas suffisamment
refroidi.
AR
FR
Insérez le filtre correctement.
Impossible de faire fonctionner
l'appareil.
DE
Laissez-le refroidir un moment,
puis réessayez.
IT
NL
PT
MISE AU REBUT
Ce symbole sur le produit indique qu’il contient une batterie qui ne doit pas être mise au rebut avec les
déchets ménagers normaux.
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un
déchet ménager Pour recycler votre produit, apportez-le dans un point de récupération officiel ou un
service après-vente d’AEG qui pourra retirer et recycler la batterie et les parties électriques de façon sûre
et professionnelle. Suivez les réglementations de votre pays concernant la récupération séparée des parties
électriques et des batteries rechargeables.
AEG se réserve le droit de modifier un produit, ses informations ou ses caractéristiques sans notification préalable.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 23
23
2017-06-05 11:04:23
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της AEG. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,
χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της AEG. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το προϊόν
σας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημασμένα
κατάλληλα με σκοπό να ανακυκλωθούν.
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
A. Θήκη
B.Αποσπώμενο φίλτρο
C. Κάδος
D. Καπάκι
E. Διακόπτης ανοίγματος καπακιού
F. Λαβή
G. Ένδειξη στάθμης νερού
H. Διακόπτης ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με ενδεικτική λυχνία
I. Ξεχωριστό καλώδιο βάσης και ρεύματος
Εικόνα στη σελίδα 2-3
ΕΚΚΊΝΗΣΗ ΧΡΉΣΗΣ
1
Πριν από την πρώτη χρήση, σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του βραστήρα με ένα υγρό πανί.
2
Τοποθετήστε τη βάση σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα. Μπορείτε να τυλίξετε το
καλώδιο που περισσεύει στο κάτω μέρος της βάσης.
3
Πιέστε το διακόπτη για να ανοίξετε το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα με νερό. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι
ορατό στην ένδειξη της στάθμης νερού, αλλά δεν υπερβαίνει την ένδειξη Max.
4
Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι κλειδώνει κανονικά. Διαφορετικά, η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
δεν θα λειτουργεί κανονικά. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση. Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα αρχίσει να ζεσταίνεται.
5
Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν το νερό βράσει ή ο βραστήρας αφαιρεθεί από τη βάση, θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία θέρμανσης πριν βράσει το νερό, απλώς σηκώστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
6
Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα. Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του
στο νερό. Απλώς σκουπίστε με ένα υγρό πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά που μπορούν να χαράξουν την
επιφάνειά του. Ανά αραιά χρονικά διαστήματα ξεπλύντε το βραστήρα με καθαρό νερό.
7
Για να καθαρίσετε το φίλτρο, πιάστε την υποδοχή του πλέγματος και σηκώστε τη. Καθαρισμός της βάσης – ενδέχεται να
εμφανιστούν επιφανειακοί λεκέδες σκουριάς στη βάση. Αφαιρέστε τους με ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι.
8
Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Γεμίστε το βραστήρα με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του αποσκληρυντικού. Μη βράζετε το διάλυμα γιατί μπορεί να ξεχειλίσει. Στη
συνέχειαξεπλύνετε καλά το βραστήρα με τρεχούμενο νερό.
Απολαύστε το καινούριο σας προϊόν της AEG!
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους
που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 24
24
2017-06-05 11:04:23
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά
παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
•Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά
μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές
θερμότητας.
• Προειδοποίηση: Αποφύγετε τις διαρροές υγρών στο βύσμα της συσκευής.
• Προσοχή: Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή και μετά τη χρήση, για
κάποιο χρονικό διάστημα.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
•Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για
ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
• Προσοχή: Αν ο βραστήρας υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του βραστού νερού
και πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι’ αυτό ποτέ μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από την μέγιστη
ένδειξη.
• Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
• Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για θέρμανση νερού!
• Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το παρεχόμενο στήριγμα.
• Ο διακόπτης λειτουργίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα κύρια καλώδια ή με οτιδήποτε
άλλο. Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
• Φροντίστε να μην έρθετε σε επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο όταν βράζει το νερό
ή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει για να
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 25
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
25
2017-06-05 11:04:23
βγάλετε το καπάκι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- αγροικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΌΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΉ ΑΙΤΊΑ
ΛΎΣΗ
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν
από το βρασμό.
Υπερβολικά πολλά άλατα στη βάση
του βραστήρα.
Προχωρήστε στη
διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου
κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει
με λίγο ή καθόλου νερό, δεν έχει
κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για
λίγο και ξαναπροσπαθήστε.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
Το παρόν σύμβολο επάνω στη προϊόν υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μια μπαταρία
η οποία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Το παρόν σύμβολο επάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, παρακαλώ
μεταφέρετε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή στο κέντρο σέρβις της AEG που μπορεί να
αφαιρέσει και να ανακυκλώσει την μπαταρία και τα ηλεκτρικά μέρη με ασφαλή και επαγγελματικό
τρόπο. Τηρήστε τους κανόνες της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και
επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Η εταιρεία AEG επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τα προϊόντα, τις πληροφορίες και τις προδιαγραφές
της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 26
26
2017-06-05 11:04:23
ITALIANO
Grazie per aver scelto un prodotto AEG. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali
AEG, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato
pensando alla protezione all’ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate ai fini del riciclaggio.
DE
AR
COMPONENTI
A.Involucro
B. Filtro a maglie rimovibile
C.Beccuccio
D.Coperchio
E. Pulsante di apertura del coperchio
GB
ES
F.Impugnatura
G. Indicatore di livello dell’acqua
H. Interruttore ON/OFF con spia
I. Base separata e cavo di alimentazione
FA
FR
Immagine sulla pagina 2-3
GR
OPERAZIONI PRELIMINARI
IT
1
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, pulire l’interno e l’esterno del bollitore con un panno umido.
2
Posizionare la base su una superficie piana e stabile. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete. Il cavo in
eccesso può essere avvolto sotto la base.
3
Premere il pulsante per aprire il coperchio e riempire di acqua il bollitore. Accertarsi che il livello dell’acqua sia visibile
nel relativo indicatore, senza tuttavia superare il livello Max.
4
Chiudere il coperchio e verificare che sia scattato in posizione. In caso contrario lo spegnimento automatico non
funzionerà in modo affidabile. Posizionare il bollitore sulla base. Abbassare l’interruttore ON/OFF; la spia si accende e
il bollitore inizia a scaldarsi.
5
Funzione di spegnimento automatico - Quando l’acqua raggiunge l’ebollizione o il bollitore viene rimosso dalla base,
l’apparecchio si spegne automaticamente. Se si desidera interrompere il processo di riscaldamento prima che l’acqua
raggiunga l’ebollizione, è sufficiente sollevare l’interruttore ON/OFF in posizione OFF.
NL
PT
PULIZIA E MANUTENZIONE
6
Scollegare sempre l’apparecchio prima procedere alla pulizia. Non sciacquare o immergere il bollitore o la base in acqua.
Pulirli con un panno umido, senza usare detergenti abrasivi. Ogni tanto sciacquare il bollitore sotto l’acqua.
7
Per pulire il filtro a maglie, aff errarlo ed estrarlo. Pulizia della piastra di riscaldamento – sulla piastra di riscaldamento
potrebbero apparire delle piccole macchie di ruggine. Rimuoverle utilizzando un prodotto di pulizia per acciaio inossidabile.
8
È consigliabile eseguire regolarmente la decalcificazione, indipendentemente dalla durezza dell’acqua. Riempire il bollitore
di acqua e decalcificante nella quantità indicata nelle istruzioni del prodotto. Non portare la soluzione a ebollizione perché
potrebbe formarsi della schiuma e il liquido potrebbe traboccare. Quindi, sciacquare a fondo il bollitore in acqua corrente.
Vi auguriamo di fare buon uso del vostro nuovo elettrodomestico AEG!
NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l‘apparecchio per la prima
volta.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti
con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull’uso dell’apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso
dell’apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali
o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso dell‘apparecchiatura, se sorvegliati
o se sono stati istruiti relativamente all‘uso dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 27
27
2017-06-05 11:04:24
coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini di età
inferiore agli 8 anni e in assenza di supervisione.
• Tenere l’apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore
agli 8 anni.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con tensione e
frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se necessario, è
possibile utilizzare una prolunga tipo 10 A.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la sostituzione al
produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una persona egualmente qualificata
per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato all’alimentazione di rete.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete dopo ogni utilizzo e prima di
ogni operazione di pulizia e manutenzione.
• L’apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Utilizzare solo le impugnature e
le manopole designate. Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o riporlo.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare o posizionare l’apparecchio su una superficie calda o in prossimità di fonti di
calore.
• Avvertenza: non versare liquidi sul connettore.
• Attenzione: dopo l’uso, la superficie della resistenza è soggetta a calore residuo.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate
dell’apparecchio.
• Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non corretto.
• Attenzione: Se il bollitore viene riempito oltre il livello massimo, l’acqua in ebollizione
potrebbe schizzare, con il rischio di provocare scottature o ustioni. Non riempire il bollitore
oltre il livello massimo.
• Non utilizzare l’apparecchio con il coperchio aperto.
• Utilizzare il bollitore solo per riscaldare l’acqua.
• Utilizzare il bollitore solo con il supporto in dotazione.
• Evitare che i cavi di rete o qualsiasi altra parte vengano a contatto con l’interruttore di
alimentazione principale. In caso contrario, la funzione di autospegnimento potrebbe
non funzionare correttamente, e di conseguenza potrebbe sussistere il rischio di
surriscaldamento o incendio del prodotto.
• Evitare il contatto con il vapore in eccesso che si accumula e fuoriesce dal beccuccio e
dal coperchio quando l’acqua è in ebollizione o subito dopo lo spegnimento del bollitore.
Attendere che la temperatura diminuisca prima di aprire il coperchio.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 28
28
2017-06-05 11:04:24
L’apparecchiatura è destinata all’uso domestico e applicazioni simili, come:
- Cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Fattorie;
- Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Bed and breakfast.
GB
DE
AR
ES
RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI
PROBLEMA
CAUSA POSSIBILE
SOLUZIONE
FA
L'apparecchio si spegne prima che
l'acqua raggiunga l'ebollizione.
Sulla base del bollitore si è depositato
troppo calcare.
Eseguire la procedura di
decalcificazione.
FR
Chiudere il coperchio fino a
bloccarlo.
GR
L'apparecchio non si spegne.
L'apparecchio non si accende.
Dopo averlo utilizzato con poca acqua o
addirittura o senza, l'apparecchio non si
è raffreddato a sufficienza.
Inserire correttamente il filtro.
IT
Lasciarlo raffreddare qualche
minuto e riprovare.
NL
PT
SMALTIMENTO
Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i normali rifiuti
domestici.
Questo simbolo sul prodotto o sull’imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come un
normale rifiuto domestico. Per riciclare il prodotto, consegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale o ad un
Centro di Assistenza AEG in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e
professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta differenziata di prodotti elettrici
e batterie ricaricabili.
AEG si riserva il diritto di modificare prodotti, informazioni e specifiche tecniche senza alcun preavviso.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 29
29
2017-06-05 11:04:24
NEDERLANDS
Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A.Behuizing
B. Uitneembaar netfilter
C.Tuit
D. Deksel
E. Knop om deksel te openen
F.Greep
G.Waterniveau-indicatie
H. AAN/UIT-schakelaar met indicatielampje
I. Afzonderlijke voet en snoer
Afbeelding pagina 2-3
HET EERSTE GEBRUIK
1
Vóór het eerste gebruik veegt u de binnen- en de buitenkant van de waterkoker schoon met een vochtig doekje.
2
Plaats de voet op een stevige en vlakke ondergrond. Steek de stekker in een stopcontact. Overtollig snoer kunt u
3
Druk op de knop om het deksel te openenen giet water in de waterkoker. Zorg ervoor dat het waterpeil binnen de
onder aan de voet oprollen.
waterniveau-aanduidingen blijft, en niet boven de aanduiding Max. uitkomt.
4
Sluit de klep zodat deze goed vastklikt. Anders werkt de functie voor automatisch uitschakelen niet goed. Plaats
de waterkoker op de voet. Druk de AAN/UIT-schakelaar naar beneden; het indicatielampje gaat branden en de
waterkoker wordt opgewarmd.
5
De functie voor automatisch uitschakelen. Als het water kookt of als u de waterkoker van de voet haalt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als u het proces wilt stoppen voordat het water
REINIGING EN ONDERHOUD
6
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. U mag de waterkoker of voet nooit afspoelen
onder de kraan of onderdompelen in water. Gebruik alleen een vochtige doek, zonder bijtende schoonmaakproducten, om de waterkoker af te vegen. Spoel de waterkoker af en toe om met schoon water.
7
Voor het reinigen van het netfilter, pakt u de zeefinzet vast en tilt deze eruit. De warmhoudplaat schoonmaken. Er kunnen oppervlakkige vlekken of roest op de warmhoudplaat verschijnen. Verwijder deze met een schoonmaakproduct
voor roestvrij staal.
8
Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul de waterkoker met water en
ontkalker, volgens de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingsproduct. Laat de oplossing niet koken, aangezien deze
kan gaan schuimen. Naderhandspoelt u de waterkoker grondig na met schoon water.
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 30
30
2017-06-05 11:04:24
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan
8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en
frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt
u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om
risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u dit
reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele
hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.
• Waarschuwing: voorkom morsen op de connector.
• Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik.
• Let op! Als de waterkoker te vol is, kan het kokende water gaan spetteren. Dit kan leiden tot
brandwonden! Vul de waterkoker daarom nooit tot boven de maximummarkering.
• Gebruik het apparaat niet met geopend deksel.
• Gebruik de waterkoker alleen voor het verhitten van water!
• U mag de waterkoker alleen gebruiken met de bijbehorende voet.
• Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bijvoorbeeld de stroomkabel) tegen de aan/uitschakelaar aankomen. Als er wel iets tegen de schakelaar aanzit, kan dit tot gevolg hebben
dat de automatische uitschakeling niet goed werkt, waardoor er een risico op oververhitting
of brand ontstaat.
• Zorg ervoor dat u bij het koken van water de tuit niet aanraakt, omdat hier mogelijk hete
stoom is opgehoopt. Wacht ook nadat het water is gekookt tot de tuit en het deksel zijn
afgekoeld, voordat u het deksel opent.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
-boerderijen
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed-and-breakfast accomodaties.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 31
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
31
2017-06-05 11:04:24
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
Het apparaat wordt uitgeschakeld
voordat het water kookt.
Te veel kalkaanslag op de bodem van de
waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure
uit.
Het apparaat wordt niet uitgeschakeld.
Sluit het deksel en zorg ervoor
dat dit vastklikt.
Plaats het zeefje goed.
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
Het apparaat is nog niet voldoende
afgekoeld na te zijn gebruikt met te
weinig of geen water.
Laat het apparaat een poosje
afkoelen en probeer opnieuw.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval
verwijderd mag worden.
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag
worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of
naar een servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze
kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van
elektrische producten en oplaadbare accu’s.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 32
32
2017-06-05 11:04:24
PORTUGUÊS
Obrigado por escolher um produto AEG. De forma a obter os mehores resultados, utilize sempre acessórios e
peças de substituição AEG. Foram desenhadas especialmente para o seu produto. Este produto foi desenhado com
consciência ambiental. Todas as peças de plástico estão marcadas para reciclagem.
DE
AR
COMPONENTES
A.Corpo
B. Filtro anti-impurezas amovível
C.Bico
D.Tampa
E. Botão de abertura da tampa
GB
F.
G.
H.
I.
ES
Pega
Indicador do nível da água
Interruptor ON/OFF com luz piloto
Base e cabo de alimentação separados
FA
FR
Imagem página 2-3
GR
INTRODUÇÃO
1
Antas da primeira utilização, limpe o interior e o exterior da chaleira com um pano húmido.
2
Coloque a base numa superfície firme e plana. Ligue a ficha a uma tomada de parede. O cabo que sobrar pode ser
IT
NL
enrolado na parte inferior da base.
3
Pressione o botão para abrir a tampa, deite água para o interior da chaleira. Certifique-se de que o nível da água está
4
Feche a tampa e certifique-se de que fica correctamente trancada. Caso contrário, a função para desligar automaticamente não funcionará de forma fiável. Coloque a chaleira na base. Pressione o interruptor ON/OFF; a luz piloto
5
A função para desligar automaticamente. Quando a água tiver fervido ou se retirar a chaleira da base, esta desligar-
visível no indicador de nível, mas sem ultrapassar a indicação “Max.”.
PT
acender-se-á e a chaleira começará a aquecer.
se-á automaticamente. Se pretender interromper o processo de aquecimento antes de a água ferver, basta mudar o
interruptor ON/OFF para a posição OFF.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
6
Antes de limpar, desligue sempre o aparelho. Nunca enxague nem mergulhe a chaleira ou a base em água. Basta
limpar com um pano húmido, sem detergentes abrasivos. Ocasionalmente, lave a chaleira com água tépida corrente.
7
Para limpar o filtro anti impurezas, segure o filtro e levante. Limpeza da placa de aquecimento – podem aparecer man-
chas superfi ciais de ferrugem na placa de aquecimento. Remova com um agente de limpeza para aço inoxidável.
8
Descalcificação recomenda-se regularmente, dependendo da dureza da água. Encha a chaleira com água e descalcificador de acordo com as instruções do produto descalcificador. Não ferva a solução, já que pode derramar. Depois,
enxague bem a chaleira com água tépida corrente.
Usufrua do seu novo produto AEG!
AVISOS DE SEGURANÇA
Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento, desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente à utilização do
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas
e instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os
perigos envolvidos.
• Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 33
33
2017-06-05 11:04:24
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças, excepto se
tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8
anos.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão e frequência
estejam em conformidade com as especificações constantes na placa de informação!
• Nunca utilize nem levante o aparelho se (o cabo de alimentação estiver danificado) a caixa
estiver danificada.
• É necessário ligar o aparelho a uma tomada com terra. Se for necessário poderá ser utilizado
um cabo de extensão apropriado para 10 A.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo
fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações
semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
• Nunca deixe o aparelho ligado à corrente se não estiver presente.
• A aparelho deve ser desligado e a ficha retirada após cada utilização, antes da limpeza e da
manutenção.
• O aparelho e os acessórios ficam quentes quando utilizados. Utilize apenas as pegas e os
botões especificados. Deixe arrefecer antes de limpar ou guardar.
• Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
• Não utilize nem coloque o aparelho numa superfície quente ou perto de uma fonte de calor.
• Aviso: evite derrames sobre o conector.
• Atenção: a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a
utilização.
• O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com qualquer parte quente do
aparelho.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não pode aceitar qualquer
responsabilidade por possíveis danos provocados por utilização indevida ou incorrecta.
• Atenção: Se a chaleira estiver cheia demais, existe o risco de a água a ferver transbordar,
o que pode provocar escaldões ou queimaduras! Assim, nunca encha a chaleira acima da
marca de nível máximo.
• Nunca utilize o aparelho com a tampa aberta.
• Utilize a chaleira apenas para aquecer água!
• A chaleira só pode ser utilizada com o suporte fornecido.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação elétrica ou qualquer uma das peças não
entra em contacto com o interruptor de alimentação. Tal contacto poderá resultar
num funcionamento incorreto da função de “desativação automática” e num risco de
sobreaquecimento ou incêndio do produto.
• Enquanto o produto está a ferver, evite o contacto com o bico de saída que pode libertar
vapor em excesso, tenha cuidado após a água ter fervido, pois há formação de vapor em
redor do bico de saída e da tampa, e espere que a temperatura arrefeça antes de abrir a
tampa.
Estes aparelhos destinam-se a uso doméstico e aplicações semelhantes, tais como:
- cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 34
34
2017-06-05 11:04:24
- turismo rural;
- utilização por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros tipo residencial;
- ambientes hoteleiros tipo dormida e pequeno-almoço.
GB
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AR
DE
ES
PROBLEMA
CAUSA POSSÍVEL
SOLUÇÃO
O aparelho desliga-se antes de ferver.
Demasiado calcário na base da chaleira.
Execute o procedimento de
descalcificação.
O aparelho não se desliga.
FA
FR
Feche a tampa até ficar
trancada.
GR
Introduza o filtro
correctamente.
Não é possível ligar o aparelho.
Depois de funcionar com pouca ou
nenhuma água, o aparelho não arrefeceu
o suficiente.
Deixe que arrefeça um pouco e
tente novamente.
IT
NL
PT
ELIMINAÇÃO
Este símbolo no produto indica que o produto contém uma bateria que não deverá ser deitada fora com o lixo de
casa normal.
Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que o produto não deve ser misturado com o lixo de casa
normal. Para reciclar o seu produto, leve-o a um ponto de reciclagem oficial ou a um centro de assistência AEG onde
a bateria possa ser removida e reciclada e as peças elétricas eliminadas de maneira profissional. Siga as normas do
país para recolha separada de produtos elétricos e baterias recarregáveis.
A AEG reserva-se o direito de alterar produtos, informações e especificações sem aviso.
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 35
35
2017-06-05 11:04:24
Printed on recycled paper
Electrolux Hausgerate GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3482 A EWA33XX 02 02 0517
www.aeg.com/shop
www.aeg.com
EWA3300_WaterKettle_AEG_NEW.indd 36
2017-06-05 11:04:24
Download PDF

advertising