AEG | AT3300-U | User manual | Aeg AT3300-U دليل الاستخدام

INSTRUCTION BOOK
AT33xx
Toaster
GB INSTRUCTION BOOK
FA
NLGEBRUIKSAANWIJZING
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
FR MODE D’EMPLOI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
AR
GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
ITISTRUZIONI
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 1
2017-06-05 10:53:22
I
A
J
B
H
E
C
D
F
G
M
K
L
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 2
2017-06-05 10:53:23
1
4
C
2
3
5
6
B
A
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 3
2017-06-05 10:53:24
CONTENTS
ENGLISH
6
DEUTSCH
8
‫عربي‬
10
ESPAÑOL
12
‫فارسی‬
14
FRANÇAIS
17
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
20
ITALIANO
22
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
24
26
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features
you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories and Consumables for
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available:
- Model Number
- PNC number
- Serial number
The information can be found on the rating plate.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 4
4
2017-06-05 10:53:24
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 5
5
2017-06-05 10:53:24
ENGLISH
Thank you for choosing an AEG product. In order to ensure the best results, always use original AEG accessories and
spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in
mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
COMPONENTS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Toasting slot
Thermally insulated outer housing
Crumb drawer
Defrost button with indicator lamp
Reheat button with indicator lamp
Stop button with indicator lamp
Browning control
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Start lever
Roll rack for crisping up bread rolls
Roll rack button
Power cord and plug
Cord storage (on the underside of the toaster)
Dust cover
Picture page 2-3
GETTING STARTED
1
Before you start using the toaster for the first time, it should be placed near an open window and operated a few
times at maximum browning setting without any bread.
2
How to use the toaster: Plug the cord into the mains, insert bread and select browning setting (1-7). Press down the
start lever.
3
When the bread has reached the desired degree of browning, the toaster switches off automatically and the bread
is lifted up.
FEATURES AND CLEANING
4
Operating features: to interrupt toasting, press the stop button (A). To toast frozen bread, press the defrost button
(B) and to warm up already toasted bread, press the reheat button (C).
5
To crisp rolls or other bread, use the roll rack. Place the bread on the activated rack and select browning setting 2.
Switch the toaster on by pressing the start lever. When it’s finished, turn the bread and repeat the process. Caution –
the rack becomes hot!
6
Cleaning and care: unplug the toaster and allow it to cool down. Empty the crumb drawer. Wipe the outer surfaces
with a slightly moist cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid!
Enjoy your new AEG product!
SAFETY ADVICE
Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand
the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older
than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 6
6
2017-06-05 10:53:24
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension
cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after
use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated
handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Warning: Avoid spillage on the connector.
• Attention: The heating element surface is subject to residual heat after use.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept
any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• Crumbs can burn, clean crumb tray regularly. Never use the appliance without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot with your fingers or metal utensils. There is a risk
of injury and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the toaster underneath or near inflammable objects (e.g.
curtains). The toaster must not be left unattended while running.
• Do not cover the toasting slot when toasting.
• This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote control system.
• The surfaces are liable to get hot during use .
This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
DISPOSAL
This symbol on the product indicates that this product contains a battery which shall not be disposed with
normal household waste.
This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household
waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an AEG service center that
can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s
rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
AEG reserves the right to change products, information and specifications without notice.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 7
7
2017-06-05 10:53:24
DEUTSCH
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie
ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile von AEG verwenden. Diese wurden speziell für Ihr Produkt entwickelt
wurden. Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Kunststoffteile sind für Recyclingzwecke markiert.
TEILE
A.Toastschlitz
B. Wärmegedämmtes Außengehäuse
C.Krümelschublade
D. Auftautaste mit Anzeigelampe
E. Aufwärmtaste mit Anzeigelampe
F. Stopptaste mit Anzeigelampe
G.Bräunungssteuerung
H.
I.
J.
K.
L. Starthebel und Brotanhebung
Aufsatz zum Aufbacken von Brötchen
Taste für den Aufsatz
Netzkabel und -stecker
Kabelaufbewahrung (auf der Unterseite des
Toasters)
M.Staubschutz
Abbildung Seite 2-3
ERSTE SCHRITTE
1
Vor der ersten Inbetriebnahme des Toasters sollte er neben einem geöffneten Fenster aufgestellt und ein paar Mal
mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden (ohne Brot).
2
Verwendung des Toasters: Den Netzstecker in die Steckdose stecken, Brot einlegen und den Bräunungsgrad wählen
(1–7). Den Starthebel herunterdrücken.
3
Hat das Brot den gewünschten Bräunungsgrad erreicht, schaltet sich der Toaster automatisch ab und das Brot
wird angehoben. Über den Starthebel kann das Brot noch weiter angehoben werden.
FUNKTIONEN UND REINIGUNG
4
Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste (A) drücken. Zum Toasten von gefrorenem Brot die
Auftautaste (B) drücken. Zum Aufwärmen von bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
5
Zum Aufbacken von Brötchen oder anderen Brotsorten den Aufsatz verwenden. Legen Sie das Brötchen auf den
ausgeklapten Brötchenaufsatz und wählen Sie Bräunungsstufe 2. Den Toaster durch Drücken des Starthebels einschalten. Nach Abschluss des Aufbackens das Brot wenden und den Vorgang wiederholen. Achtung – der Aufsatz
wird heiß!
6
Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade leeren. Die
Außenflächen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Nie ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in Flüssigkeit eintauchen!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt von AEG!
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum
ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/
mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen
erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht
ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen
wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 8
8
2017-06-05 10:53:24
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt..
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung
und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig
kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist..
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung
ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene
Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen
oder verwenden.
• Warnung: Schützen Sie den Steckverbinder vor Spritzern.
• Achtung: Die Oberfläche des Heizelements kann nach der Verwendung noch
Restwärme aufweisen.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt
keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
• Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren. Gerät
niemals ohne Krümelschublade in Betrieb nehmen.
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen. Es besteht
ein Verletzungsrisiko und das Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster daher nicht unter oder in der Nähe von
entflammbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) verwenden. Den Toaster nie
unbeaufsichtigt lassen.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder ein separates
Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 9
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
9
2017-06-05 10:53:25
‫‪Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:‬‬
‫;‪- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern‬‬
‫;‪- Bauernhöfe‬‬
‫;‪- Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten‬‬
‫‪- In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.‬‬
‫‪ENTSORGUNG‬‬
‫‪Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät eine Batterie enthält, die nicht im normaler‬‬
‫‪Hausmüll entsorgt werden darf.‬‬
‫‪Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist das Gerät als ein Produkt aus, das nicht in den‬‬
‫‪Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen‬‬
‫‪es zum Kundendienst von AEG, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell‬‬
‫‪entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und‬‬
‫‪wiederaufladbaren Batterien.‬‬
‫‪AEG behält sich das Recht vor, Produkte, Informationen und Spezifikationen zu verändern ohne vorherige Ankündigung.‬‬
‫عربي‬
‫شكرً ا لك على اختيار منتج ‪ .AEG‬لضمان الحصول على أفضل النتائج‪ ،‬استخدم دائمًا منتجات وقطع غيار ‪ AEG‬األصلية‪ .‬فقد‬
‫خصيصا لمنتجك‪ .‬روعي في تصميم هذا المنتج الحفاظ على البيئة‪ .‬جميع األجزاء البالستيكية عليها عالمات ألغراض‬
‫صممت‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫إعادة التدوير‪.‬‬
‫المكونات‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫‪.F‬‬
‫‪.G‬‬
‫فتحة تحميص الخبز‬
‫هيكل خارجي للجهاز معزول حرارياً‬
‫ُدرج الفتات‬
‫زر إذابة التجميد المزود بمصباح‬
‫زر إعادة التسخين المزود بمصباح‬
‫زر اإليقاف المزود بمصباح‬
‫التحكم في درجة التحميص‬
‫‪ .H‬ذراع بدء التشغيل‬
‫‪ .I‬حامل لتحميص لفائف الخبز‬
‫‪ .J‬زر حامل لفائف الخبز‬
‫‪ .K‬سلك كهربائي والقابس‬
‫‪ .L‬تخزين السلك(على الجانب السفلي من محمصة الخبز)‬
‫‪ .M‬غطاء للوقاية من الغبار‬
‫الصورة صفحة ‪3-2‬‬
‫‪1‬‬
‫بدء االستخدام‬
‫‪1‬قبل البدء باستخدام محمصة الخبز للمرة األولى‪ ،‬يجب وضعها بالقرب من نافذة مفتوحة وتشغيلها بضع مرات على إعداد الحد‬
‫األقصى من التحميص من دون وضع خبز في داخلها‪.‬‬
‫‪2 2‬كيفية استخدام محمصة الخبز‪ :‬قم بتوصيل السلك الكهربائي بالقابس الرئيسي‪ ،‬ثم ضع الخبز وحدد إعداد التحميص من (‪.)7-1‬‬
‫اضغط على مقبض بدء التشغيل ألسفل‪.‬‬
‫‪3 3‬عندما يصل الخبز لدرجة التحميص المطلوبة‪ ،‬تتوقف المحمصة تلقائياً عن التشغيل ويتم رفع الخبز‪.‬‬
‫الميزات والتنظيف‬
‫‪4 4‬ميزات التشغيل‪ :‬اضغط على زر اإليقاف (‪ )A‬لمقاطعة عملية التحميص‪ .‬لتحميص خبز مجمّد‪ ،‬اضغط على زر إذابة التجميد (‪)B‬‬
‫ً‬
‫مسبقا‪ ،‬اضغط على زر إعادة التسخين (‪.)C‬‬
‫ولتسخين الخبز المحمّص‬
‫ً‬
‫‪5 5‬استخدم حامل لفائف الخبز لجعل لفات الخبز أو أي نوع آخر هشا‪ .‬ضع الخبز على الرف الذي تم تنشيطه وحدد اإلعداد ‪2‬‬
‫للتحمير‪ .‬ش ّغل المحمصة عبر الضغط على ذراع بدء التشغيل‪ .‬عند االنتهاء‪ ،‬اقلب الخبز على الجهة الثانية وكرر العملية‪ .‬تنبيه‬
‫ً‬
‫ساخنا!‬
‫– سيصبح الحامل‬
‫‪6 6‬التنظيف والعناية‪ :‬افصل المحمصة عن مصدر الطاقة واتركها لتبرد‪ .‬فرّ غ صينية الفتات‪ .‬وامسح السطح الخارجي بقطعة قماش‬
‫ً‬
‫قليال‪ .‬ال تستخدم أب ًدا المنظفات التي تحتوي موا ًدا كاوية أو كاشطة وال تغمر المحمصة بأي سائل!‬
‫رطبة‬
‫‪10‬‬
‫استمتع بمنتج ‪.AEG‬‬
‫‪2017-06-05 10:53:25‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 10‬‬
‫‪GB‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪ES‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪FR‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪NL‬‬
‫‪PT‬‬
‫نصائح للسالمة‬
‫اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى‪.‬‬
‫• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل لألطفال الذين يبلغون من العمر ‪ 8‬سنوات وما فوق واألشخاص‬
‫الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شرط‬
‫اإلشراف عليهم وتوجيههم في ما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫• ال يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو‬
‫العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة إال إذا توفر لهم اإلشراف والتوجيه فيما يتعلق باستخدام الجهاز‬
‫بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫• يجب أال يعبث األطفال بالجهاز‪.‬‬
‫• يجب أال يتم التنظيف أو الصيانة المنزلية من قِبل األطفال إال إذا كانوا يبلغون من العمر ‪ 8‬سنوات‬
‫وما فوق ويخضعون إلشراف أحد البالغين‪.‬‬
‫أبق الجهاز والسلك بعي ًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 8‬سنوات‪.‬‬
‫•‬
‫ِ‬
‫• يجب توصيل الجهاز بتيار كهربائي يتوافق مع المواصفات الموضحة على لوحة البيانات الموجودة‬
‫على الجهاز!‬
‫ً‬
‫• ال تستخدم الجهاز أو تلتقطه أبدا في حال‬
‫ – تلف السلك الكهربائي ‪.‬‬
‫ – تلف الهيكل الخارجي للجهاز‪.‬‬
‫• يجب توصيل الجهاز بمأخذ أرضي فقط‪ .‬يمكن استخدام سلك اطالة مناسب بقوة ‪ 10‬أمبير إذا لزم‬
‫األمر‪.‬‬
‫• إذا كان الجهاز أو سلك إمداد الطاقة تال ًفا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل‬
‫الصيانة التابع لها أو غيره من األشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر‪.‬‬
‫ومستو‪.‬‬
‫• ضع الجهاز دائمًا على سطح ثابت‬
‫ٍ‬
‫ً‬
‫• ال تترك الجهاز أب ًدا من دون مراقبة عندما يكون متصال بمصدر الطاقة الرئيسي‪.‬‬
‫• يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الرئيسي بعد كل استخدام وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫• يسخن الجهاز والملحقات أثناء التشغيل‪ .‬استخدم المقابض واألزرار المالئمة فقط‪ .‬اترك الجهاز‬
‫حتى يبرد قبل تنظيفه أو تخزينه‪.‬‬
‫• ال تغمر الجهاز في المياه أو أي سائل آخر‪.‬‬
‫• ال تستخدم الجهاز أو تضعه على سطح ساخن أو قرب مصدر حرارة‪.‬‬
‫• تحذير‪ :‬تجنب انسكاب أي سائل على الموصل‪.‬‬
‫• تنبيه‪ :‬قد يبقى سطح عنصر التسخين ساخ ًنا بعد االستخدام‪.‬‬
‫• يجب أال يالمس كابل الطاقة الرئيسي أي أجزاء ساخنة من الجهاز‪.‬‬
‫• إن هذا الجهاز لالستخدام المنزلي فقط‪ .‬ال تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية االضرار الناجمة عن‬
‫سوء االستخدام ‪.‬‬
‫• قد يحترق الفتات‪ ،‬لذا يجب تنظيف صينية الفتات بانتظام‪ .‬ال تستخدم أب ًدا الجهاز بدون صينية الفتات‪.‬‬
‫• ال تلمس فتحة التحميص بأصابعك أو باستخدام أدوات معدنية‪ .‬فقد تتعرض لخطر اإلصابة أو قد‬
‫يتلف الجهاز‪.‬‬
‫• قد يحترق الخبز‪ .‬ال تستخدم محمّص الخبز تحت أغراض قابلة لالشتعال (مثل الستائر) أو بالقرب‬
‫منها‪ .‬يجب عدم ترك محمّص الخبز بدون مراقبة أثناء التشغيل‪.‬‬
‫• ال تقم بتغطية فتحة التحميص أثناء تحميص الخبز‪.‬‬
‫• هذا الجهاز غير معد للعمل بواسطة مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بُعد منفصل‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫• قد تصبح األسطح ساخنة أثناء االستخدام‬
‫‪11‬‬
‫‪2017-06-05 10:53:25‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 11‬‬
:‫ على سبيل المثال‬،‫هذا الجهاز معد لالستخدام المنزلي وما شابه ذلك‬
‫ المطابخ في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛‬‫ وبيوت المزارع؛‬‫ كما يمكن استخدامه من قبل نزالء الفنادق وال ُنزل واألماكن السكنية األخرى؛‬.‫ وأماكن المبيت واإلفطار‬‫التخلص من الجهاز‬
.‫یشیر ھذا الرمز علی المنتج إلی أن ھذا المنتج یحتوي علی بطاریة ال ينبغي التخلص منھا مع النفایات المنزلیة العادیة‬
‫ إلعادة تدوير المنتج‬.‫يشير الرمز الموجود على المنتج أو على غالفه إلى عدم إمكانية التخلص من هذا المنتج كنفاية منزلية‬
‫ يرجى نقله إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة إلكترولوكس حتى يمكن إزالة البطارية واألجزاء‬،‫الخاص بك‬
‫ اتبع القواعد المعمول بها في بلدك المتعلقة بالجمع المنفصل للمنتجات‬.‫الكهربائية وإعادة تدويرهم بطريقة آمنة ومهنية‬
.‫الكهربائية والبطاريات القابلة إلعادة الشحن‬
.‫ بالحق في تغيير المنتجات والمعلومات والمواصفات دون إشعار‬AEG ‫تحتفظ شركة‬
ESPAÑOL
Gracias por escoger un producto AEG. Para asegurarte de obtener los mejores resultados, utiliza siempre accesorios
y recambios originales AEG, que han sido especialmente diseñados para tu producto. Este producto se ha diseñado
pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico están marcadas para su reciclado.
COMPONENTES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Ranura de tostado
Carcasa externa con aislamiento térmico
Bandeja para migas
Botón de descongelado con indicador luminoso
Botón de recalentado con indicador luminoso
Botón de detención con indicador luminoso
Control de tostado
H.
I.
J.
K.
L. Palanca de encendido y elevador de pan
Rejilla de panecillos para tueste ligero
Botón de la rejilla
Cable de alimentación y enchufe
Compartimento para el cable (en la parte inferior del
tostador)
M. Tapa para polvo
Imagen página 2-3
INTRODUCCIÓN
1
Antes de empezar a utilizar el tostador por primera vez, debe colocarlo junto a una ventana abierta y dejelo
funcionar unas pocas veces en el nivel de tostado máximo sin pan.
2
Cómo utilizar el tostador: enchufe el cable a la alimentación principal, introduzca el pan y seleccione el nivel de
tostado (1-7). Empuje hacia abajo la palanca de encendido.
3
Cuando el pan ha alcanzado el grado de tostado deseado, el tostador se apaga automáticamente y el pan se eleva.
Puede subirlo más levantando la palanca de encendido.
CARACTERÍSTICAS Y LIMPIEZA
4
Características de funcionamiento: para interrumpir el tostado, pulse el botón de detención (A). Para tostar pan
congelado, pulse el botón de descongelado (B) y para calentar pan ya tostado, pulse el botón de recalentado (C).
5
Para tostar ligeramente panecillos u otro tipo de pan, utilice la rejilla para panecillos. Coloque el pan en la ranura
encendida y seleccione el ajuste de tostado 2. Encienda el tostador empujando la palanca de encendido. Cuando haya
terminado, gire el pan y repita el proceso. Precaución: la rejilla se calienta.
6
Limpieza y cuidado: desenchufe la tostadora y deje que se enfríe. Vacíe la bandeja para las migas de pan. Limpie las
superficies exteriores con un trapo ligeramente humedecido. No utilice nunca limpiadores cáusticos o abrasivos, ni
sumerja el aparato en ningún líquido.
¡Disfruta de tu nuevo producto AEG!
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 12
12
2017-06-05 10:53:25
CONSEJO DE SEGURIDAD
Lea la siguiente instrucción detenidamente antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez.
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de
la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y
comprendan los riesgos.
• Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlos de forma segura y comprendan los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento de usuario no serán realizados por niños, a menos que sean
mayores de 8 años y bajo la supervisión de un adulto.
• Mantega el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Este electrodoméstico sólo se puede conectar a una fuente de alimentación cuya tensión y
frecuencia sean compatibles con las especificaciones de la placa de clasificación.
• Nunca utilice o coja el electrodoméstico si:
– el cable de alimentación presenta daños,
– la carcasa está dañada.
• El electrodoméstico sólo se debe conectar a un enchufe con toma de tierra. Si es necesario,
se puede utilizar un cable prolongador adecuado para 10 A.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben
ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal homologado,
con el fin de evitar peligros.
• Coloque siempre el electrodoméstico en una superficie plana y uniforme.
• Vigile siempre el electrodoméstico mientras esté conectado a la alimentación principal.
• El electrodoméstico debe apagarse y desenchufarse siempre después de cada uso y antes
de su limpieza y mantenimiento.
• El electrodoméstico y los accesorios se calientan durante el funcionamiento. Utilice
únicamente los mangos y mandos indicados. Deje que se enfríe antes de limpiarlo o
guardarlo.
• No sumerja el electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
• No utilice ni coloque el electrodoméstico en una superficie caliente ni cerca de una fuente
de calor.
• Advertencia: Evite derrames en el conector.
• Atención: La superficie de resistencia térmica está sujeta a calor residual tras su uso.
• El cable de alimentación principal no debe entrar en contacto con las partes calientes del
electrodoméstico.
• Este aparato se ha concebido para un uso doméstico. El fabricante no puede aceptar
responsabilidad alguna por los posibles daños provocados por un uso incorrecto o
inadecuado.
• Los restos de migas de pan pueden arder, limpie la bandeja de migas con regularidad. No
utilice nunca el electrodoméstico sin una bandeja de migas.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 13
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
13
2017-06-05 10:53:25
• No toque la ranura de tostado con los dedos ni con utensilios de metal. Podría lastimarse o
dañar el electrodoméstico.
• El pan puede arder. No use el tostador debajo o cerca de objetos inflamables (por ejemplo,
cortinas). Vigile siempre el tostador durante su funcionamiento.
• No cubra la ranura de tostado durante el funcionamiento.
• El electrodoméstico no se ha concebido para su funcionamiento con un temporizador
externo o sistema de control remoto independiente.
• Las superficies pueden calentarse durante el uso .
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
- cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo hostales o pensiones.
CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO
Este símbolo que aparece en el producto indica que este producto contiene una batería que no debe
eliminarse con los residuos domésticos normales.
Este símbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como
residuo doméstico. Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio
AEG, donde se retirará y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las normas
del país sobre recogida por separado de productos eléctricos y baterías recargables.
AEG se reserva el derecho a hacer cambios en los productos, información y especificaciones sin previo aviso.
‫فارس ی‬
‫ همیشه از تجهیزات و لوازم یدکی‬،‫ برای اطمینان از بهترین نتیجه‬.AEG ‫سپاس از حسن انتخاب شما برای تهیه محصوالت‬
‫ محیط‬ ‫ این محصول با توجه به حفظ‬.‫ آنها به طور اختصاصی برای محصول شما طراحی شده اند‬.‫ استفاده کنید‬AEG ‫اصلی‬
.‫ تمامی اجزای پالستیکی برای بازیافت عالمتگذاری شده اند‬.‫زیست طراحی شده است‬
‫قسمت‌های مختلف دستگاه‬
‫ اهرم شروع‬.H
‫ میله مخصوص برشته کردن نان ساندویچی‬.I
‫ دکمه میله نان ساندویچی‬.J
‫ دوشاخه و سیم برق‬.K
)‫ محل قرار گرفتن سیم (در زیر توستر‬.L
‫ محافظ گرد و خاک‬.M
‫شیار توست‬
‫محفظه بیرونی با عایق حرارتی‬
‫کشوی خرده نان‬
‫دکمه یخ‌زدایی با چراغ نشانگر‬
‫دکمه گرم کردن با چراغ نشانگر‬
‫دکمه توقف با چراغ نشانگر‬
‫کنترل برشتگی نان‬
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
3-2 ‫تصویر در صفحه‬
‫شروع به کار‬
‫ آن را نزدیک به یک پنجره باز قرار داده و چند بار بدون نان با تنظیم‬،‫قبل از شروع به استفاده از توستر برای اولین بار‬1
.‫برشتگی حداکثر روشن کنید‬
1
‫ اهرم شروع‬.‫) را انتخاب کنید‬7 ‫ تا‬1( ‫ نان را وارد کرده و تنظیم برشتگی‬،‫ دوشاخه را به پریز بزنید‬:‫نحوه استفاده از توستر‬2 2
.‫را به پایین فشار دهید‬
.‫ توستر به طور خودکار خاموش شده و بیرون می‌زند‬،‫وقتی نان به درجه برشتگی مورد نظر رسید‬3 3
‫ویژگی‌های دستگاه و تمیز کردن‬
‫ دکمه‬،‫ برای توست کردن نان یخ‌زده‬.‫) را فشار دهید‬A( ‫ دکمه توقف‬،‫ برای توقف توست‬:‫ویژگی‌های عملکردی دستگاه‬4 4
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 14
14
2017-06-05 10:53:25
‫‪GB‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪ES‬‬
‫یخ‌زدایی (‪ )B‬و برای گرم کردن نانی که ً‬
‫قبال توست شده است‪ ،‬دکمه گرم کردن (‪ )C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5 5‬برای برشته کردن نان ساندویچی یا نان‌های دیگر‪ ،‬از میله نان ساندویچی استفاده کنید‪ .‬نان را روی میله گذاشته و تنظیم‬
‫برشتگی ‪ 2‬را انتخاب کنید‪ .‬اهرم شروع را فشار داده و توستر را روشن کنید‪ .‬در پایان‪ ،‬نان را برگردانید و مراحل را تکرار‬
‫کنید‪ .‬احتیاط ‪ -‬میله داغ می‌شود!‬
‫‪6 6‬تمیز کردن و مراقبت از دستگاه‪ :‬دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود‪ .‬کشوی خرده نان را خالی کنید‪ .‬سطوح‬
‫خارجی را با یک پارچه نیمه مرطوب تمیز کنید‪ .‬هرگز از شوینده‌های خورنده یا اسیدی استفاده نکنید و دستگاه را در آب‬
‫قرار ندهید!‬
‫از محصول ‪ AEG‬جدید خود لذت ببرید!‬
‫‪FA‬‬
‫‪FR‬‬
‫ایمنی دستگاه‬
‫قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار‪ ،‬دستورالعمل‌های زیر را به دقت بخوانید‪.‬‬
‫‪GR‬‬
‫•‬
‫‪NL‬‬
‫•‬
‫‪IT‬‬
‫‪PT‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استفاده از این دستگاه برای کودکان ‪ 8‬سال و باالتر و افرادی که ناتوانی فیزیکی‪ ،‬حسی یا ذهنی یا‬
‫افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تحت نظارت بوده یا استفاده‬
‫ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شود و از خطراتی که ممکن است در بر داشته باشد آگاه باشند‪.‬‬
‫استفاده از این دستگاه برای افرادی که ناتوانی فیزیکی‪ ،‬حسی یا ذهنی یا افرادی که تجربه و دانش کافی‬
‫ندارند فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تحت نظارت بوده یا استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش‬
‫داده شود و از خطراتی که ممکن است در بر داشته باشد آگاه باشند‪.‬‬
‫کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‪.‬‬
‫تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر آن که بزرگتر از ‪ 8‬سال بوده و تحت‬
‫نظارت بزرگترها این کار را انجام دهند‪.‬‬
‫دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار دهید‪.‬‬
‫دستگاه را فقط به پریز برقی بزنید که با مشخصات ولتاژ و فرکانس روی پالک درجه محصول مطابقت‬
‫داشته باشد!‬
‫هرگز در شرایط زیر از دستگاه استفاده نکنید‬
‫– سیم برق آسیب دیده باشد‪،‬‬
‫– مخزن دستگاه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫دستگاه باید به پریز برقی متصل شود که اتصال زمین داشته باشد‪ .‬در صورت لزوم می‌توان از سیم رابط‬
‫مناسب برای ‪ 10‬آمپر استفاده نمود‪.‬‬
‫اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده است‪ ،‬باید برای جلوگیری از بروز خطر‪ ،‬توسط سازنده‪ ،‬نمایندگی‬
‫خدمات یا افراد واجد شرایط تعویض گردد‪.‬‬
‫همیشه دستگاه را در یک سطح صاف و تراز قرار دهید‪.‬‬
‫هرگز دستگاه را در حالی که به پریز برق متصل است رها نکنید‪.‬‬
‫همیشه پس از استفاده و قبل از تمیز کردن و سرویس دستگاه‪ ،‬باید آن را خاموش کرده و از برق بکشید‪.‬‬
‫دستگاه و لوازم جانبی آن در حین استفاده داغ می‌شوند‪ .‬فقط از دسته‌ها و دکمه‌های دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه اجازه دهید خنک شود‪.‬‬
‫دستگاه را در آب یا مایعات دیگر نیاندازید‪.‬‬
‫دستگاه را روی سطح داغ یا نزدیک به منابع حرارتی نگذارید یا استفاده نکنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از بار زیاد روی رابط برق جلوگیری کنید‪.‬‬
‫توجه‪ :‬سطح المنت حرارتی پس از استفاده داغ است‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2017-06-05 10:53:25‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 15‬‬
‫• سیم برق نباید در تماس با قطعات داغ دستگاه قرار گیرد‪.‬‬
‫• این دستگاه فقط برای استفاده خانگی ساخته شده است‪ .‬سازنده هیچ تعهدی در قبال آسیب‌های احتمالی در‬
‫اثر استفاده نادرست یا نامناسب از دستگاه را نمی‌پذیرد‪.‬‬
‫• خرده‌های نان ممکن است بسوزند‪ ،‬سینی خرده نان را به طور منظم تمیز کنید‪ .‬هرگز از دستگاه بدون‬
‫سینی خرده نان استفاده نکنید‪.‬‬
‫• انگشت یا اشیاء فلزی را در شیار توست وارد نکنید‪ .‬خطر بروز جراحت و آسیب به دستگاه وجود دارد‪.‬‬
‫• نان ممکن است بسوزد‪ .‬از توستر در زیر یا نزدیک به اشیاء قابل اشتعال (مثالً پرده‌ها) استفاده نکنید‪.‬‬
‫توستر را هنگامی که روشن است بدون نظارت رها نکنید‪.‬‬
‫• هنگام توست کردن نان‪ ،‬شیار توست را نپوشانید‪.‬‬
‫• این دستگاه برای استفاده با یک تایمر بیرونی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده‬
‫است‪.‬‬
‫• سطوح در حین استفاده داغ می‌شوند ‪.‬‬
‫این دستگاه برای استفاده در خانه و مکان‌های مشابه در نظر گرفته شده است‪:‬‬
‫‪ -‬کابینت‌های آشپزخانه در مغازه‌ها‪ ،‬اداره‌جات و سایر محیط‌های کار؛‬
‫‪ -‬خانه‌های روستایی؛‬
‫‪ -‬در هتل‌ها‪ ،‬متل‌ها و سایر مکان‌های مسکونی؛‬
‫‪ -‬مکان‌هایی که در آنها امکان اقامت و خوردن غذا وجود دارد‪.‬‬
‫دور انداختن‬
‫این سمبول در تولید اشاره میکند که تولید دارای یک بطری است که همراه با کثافات عادی خانه باید دور انداخته نشود‪.‬‬
‫این سمبول در تولید یا در بسته بندی اشاره میکند که با تولید باید مثل کثافات خانه رفتار نشود‪ .‬برای بازیافت تولید‪،‬‬
‫لطفا به یک جای جمع آوری رسمی یا به مرکز خدمات الکترولوکس انتقال دهید که میتوانند بطری و بخش های برقی‬
‫را بطور مصون و مسلکی دور و بازیافت نمایند‪ .‬برای جمع آوری جداگانه تولیدهای برقی و بطری ها باز چارج قوانین‬
‫کشور تان را تعقیب نماید‪.‬‬
‫خدمات ‪ AEG‬این حق را برای خود محفوظ می دارد تا محصوالت‪ ،‬اطالعات و مشخصات را بدون اعالم قبلی تغییر دهد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2017-06-05 10:53:25‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 16‬‬
FRANÇAIS
GB
Merci d’avoir choisi un produit AEG. Afin d’obtenir les meilleurs résultats, n’utilisez que des accessoires et pièces
détachées AEG. Ils ont été spécifiquement conçus pour votre produit. Ce produit a été conçu dans le respect de
l’environnement. Toutes les parties en plastique sont marquées à des fins de recyclage.
DE
AR
COMPOSANTS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fente
Corps de l’appareil avec isolation thermique
Tiroir ramasse-miettes
Bouton de décongélation avec voyant lumineux
Bouton de réchauffage avec voyant lumineux
Bouton d’arrêt avec voyant lumineux
Thermostat (régulation électronique du brunissage)
H.
I.
J.
K.
L. M.
ES
Levier de mise en marche et de remontée du pain
Réchauffe-viennoiseries
Bouton rotatif du réchauffe-viennoiseries
Cordon et prise d’alimentation
Rangement du cordon (sous l’appareil)
Cache anti-poussière
FA
FR
GR
Schéma page 2-3
PREMIÈRE UTILISATION
IT
1
Avant la première utilisation du grille-pain, le placer à proximité d’une fenêtre ouverte et le mettre en marche à
plusieurs reprises à vide en réglant le thermostat au maximum.
NL
2
Utilisation du grille-pain: branchez le cordon, insérez le pain et sélectionnez le degré de brunissage (1-7). Appuyez
sur le levier de mise en marche.
PT
3
Lorsque le pain a atteint le brunissage désiré, le grille-pain s’éteint et le pain remonte automatiquement. Pour une
remontée extra-haute des tranches, soulever le levier de mise en marche.
FONCTIONNALITÉS ET NETTOYAGE
4
Fonctionnalités: pour interrompre le grille-pain, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain congelé, appuyez
sur le bouton de décongélation (B); pour réchauffer du pain déjà grillé, appuyez sur le bouton de réchauffage (C).
5
Pour rendre croustillants petits pains et viennoiseries utilisez le réchauffe-viennoiseries. Déposez le pain sur le
réchauff e-viennoiseries et sélectionnez le thermostat 2. Activez le grille-pain en appuyant sur le levier de mise en
marche. Une fois le grille-pain arrêté, retournez le pain et répétez l’opération. Attention ! La grille peut être brûlante!
6
Nettoyage et entretien: débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez les
surfaces extérieures à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer le grille-pain sous l’eau!
Profitez pleinement de votre produit AEG!
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la machine pour la
première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et
l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions
concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘expérience sont insuffisantes, à
condition d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée
de l‘appareil et de comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une
opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 17
17
2017-06-05 10:53:25
âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la
fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique
adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout
danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le réseau électrique.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et
avant tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les
poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le
nettoyer ou de le ranger.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une source de
chaleur.
• Avertissement : Éviter tout écoulement sur le connecteur.
• Attention : La surface de l’élément chauffant reste chaude après utilisation (chaleur
résiduelle).
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de
l’appareil.
• Les miettes peuvent prendre feu : nettoyer le tiroir ramasse-miettes régulièrement. Ne
jamais utiliser l’appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
• Ne pas introduire vos doigts ni d’ustensiles métalliques dans la fente du grille-pain. Cela
pourrait provoquer des blessures ou endommager l’appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le grille-pain sous ou à proximité d’objets inflammables
(comme des rideaux). Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans surveillance.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en cours d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être asservi à un minuteur ou à un système de commande
à distance externe.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
- cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
- bâtiments de ferme ;
- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
- en chambre d’hôte.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 18
18
2017-06-05 10:53:26
MISE AU REBUT
GB
Ce symbole sur le produit indique qu’il contient une batterie qui ne doit pas être mise au rebut avec les
déchets ménagers normaux.
DE
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un
déchet ménager Pour recycler votre produit, apportez-le dans un point de récupération officiel ou un
service après-vente d’AEG qui pourra retirer et recycler la batterie et les parties électriques de façon sûre
et professionnelle. Suivez les réglementations de votre pays concernant la récupération séparée des parties
électriques et des batteries rechargeables.
AEG se réserve le droit de modifier un produit, ses informations ou ses caractéristiques sans notification préalable.
FA
GR
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της AEG. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,
χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της AEG. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το
προϊόν σας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι
σημασμένα κατάλληλα με σκοπό να ανακυκλωθούν.
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
Υποδοχή φρυγανιέρας
Εξωτερικό περίβλημα με θερμομόνωση
Συρτάρι για τα ψίχουλα
Κουμπί ξεπαγώματος με ενδεικτική λυχνία
Κουμπί αναθέρμανσης με ενδεικτική λυχνία
Κουμπί απενεργοποίησης με ενδεικτική
λυχνία
G. Διακόπτης ρύθμισης ροδίσματος
ES
FR
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
AR
IT
NL
PT
H. Μοχλός εκκίνησης και ανύψωσης ψωμιού
I. Σχάρα για φρυγάνισμα φραντζολακίων
J. Κουμπί σχάρας για φραντζολάκια
K. Καλώδιο ρεύματος και βύσμα
L. Αποθήκευση καλωδίου (στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
M. Κάλυμμα σκόνης
Εικόνα στη σελίδα 2-3
ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ
1
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει να την τοποθετήσετε κοντά
σε ανοιχτό παράθυρο και να την θέσετε σε λειτουργία αρκετές φορές στο μέγιστο βαθμό ρύθμισης
ροδίσματος χωρίς ψωμί.
2
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο στην πρίζα, τοποθετήστε το
ψωμί και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος (1-7). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό εκκίνησης.
3
Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί
ανασηκώνεται. Μπορείτε να το σηκώσετε περισσότερο, υψώνοντας το μοχλό εκκίνησης.
4
5
6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (A). Για να
φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B) και για να ζεστάνετε ήδη φρυγανισμένο ψωμί,
πιέστε το κουμπί αναθέρμανσης (C).
Για να φρυγανίσετε φραντζολάκια ή άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη σχάρα για φραντζολάκια. Τοποθετήστε το
ψωμί στην ενεργοποιημένη σχάρα και επιλέξτε τη ρύθμιση φρυγανίσματος 2. Θέστε σε λειτουργία τη φρυγανιέρα
πιέζοντας το μοχλό εκκίνησης. Όταν είναι έτοιμο, γυρίστε το ψωμί και επαναλάβετε τη διαδικασία. Προσοχή – η
σχάρα θερμαίνεται πολύ!
Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε την να κρυώσει. Αδειάστε το συρτάρι για τα
ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά
καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρό!
Απολαύστε το καινούριο σας προϊόν της AEG!
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 19
19
2017-06-05 10:53:26
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους
που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά
παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
•Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά
μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές
θερμότητας.
• Προειδοποίηση: Αποφύγετε τις διαρροές υγρών στο βύσμα της συσκευής.
• Προσοχή: Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή και μετά τη χρήση, για
κάποιο χρονικό διάστημα.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
•Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 20
20
2017-06-05 10:53:26
ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
• Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να καθαρίζετε συχνά το δίσκο για τα ψίχουλα. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς δίσκο για τα ψίχουλα.
• Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην υποδοχή της φρυγανιέρας.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και φθοράς της συσκευής.
• Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ή κοντά σε εύφλεκτα
αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες). Μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση.
• Μην καλύπτετε την υποδοχή της φρυγανιέρας κατά τη λειτουργία της συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- αγροικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
Το παρόν σύμβολο επάνω στη προϊόν υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μια μπαταρία
η οποία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Το παρόν σύμβολο επάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, παρακαλώ
μεταφέρετε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή στο κέντρο σέρβις της AEG που μπορεί να
αφαιρέσει και να ανακυκλώσει την μπαταρία και τα ηλεκτρικά μέρη με ασφαλή και επαγγελματικό
τρόπο. Τηρήστε τους κανόνες της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και
επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Η εταιρεία AEG επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τα προϊόντα, τις πληροφορίες και τις προδιαγραφές
της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 21
21
2017-06-05 10:53:26
ITALIANO
Grazie per aver scelto un prodotto AEG. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali
AEG, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato
pensando alla protezione all’ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate ai fini del riciclaggio.
COMPONENTI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fessura di tostatura
Involucro esterno con protezione termica
Cassetto raccoglibriciole
Pulsante di scongelamento con spia
Pulsante di riscaldamento con spia
Pulsante di arresto con spia
Controllo doratura
H.
I.
J.
K.
L. Leva di avvio e sollevamento del pane
Griglia per panini croccanti
Pulsante per griglia panini croccanti
Cavo di alimentazione e spina
Alloggiamento per il cavo (sulla parte inferiore del
tostapane)
M. Coperchio parapolvere
Immagine sulla pagina 2-3
OPERAZIONI PRELIMINARI
1
2
3
Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, posizionare l’apparecchio vicino ad una finestra aperta e lasciarlo
funzionare per alcuni cicli all’impostazione di doratura massima senza pane.
Come usare il tostapane: Collegare il cavo di alimentazione alla presa, inserire il pane e selezionare l’impostazione di
doratura desiderata (da 1 a 7). Abbassare la leva di avvio.
Quando il pane ha raggiunto la doratura desiderata, il tostapane si spegne automaticamente e il pane viene sollevato. Per fare in modo che venga sollevato di più, agire sulla leva di avvio.
CARATTERISTICHE E PULIZIA
4
Funzioni - Per interrompere la tostatura, premere il pulsante di arresto (A). Per tostare del pane congelato, premere il
pulsante di scongelamento (B). Per riscaldare del pane già tostato, premere il pulsante di riscaldamento (C).
5
Per ottenere panini o altro pane croccante, utilizzare l’apposita griglia. Posizionare il pane sulla griglia attivata e
selezionare l’impostazione di doratura numero 2. Accendere il tostapane abbassando la leva di avvio. Al termine,
capovolgere il pane e ripetere la procedura. Attenzione: la griglia si surriscalda!
6
Pulizia e manutenzione: scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare. Svuotare il cassetto raccoglibriciole. Pulire
le superfici esterne con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti caustici o abrasivi e non immergere l’apparecchio in liquidi!
Vi auguriamo di fare buon uso del vostro nuovo elettrodomestico AEG!
NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l‘apparecchio per la prima
volta.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti
con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull’uso dell’apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso
dell’apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali
o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso dell‘apparecchiatura, se sorvegliati
o se sono stati istruiti relativamente all‘uso dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi
coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini di età
inferiore agli 8 anni e in assenza di supervisione.
• Tenere l’apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 22
22
2017-06-05 10:53:26
agli 8 anni.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con tensione e
frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se necessario, è
possibile utilizzare una prolunga tipo 10 A.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la sostituzione al
produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una persona egualmente qualificata
per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato all’alimentazione di rete.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete dopo ogni utilizzo e prima di
ogni operazione di pulizia e manutenzione.
• L’apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Utilizzare solo le impugnature e
le manopole designate. Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o riporlo.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare o posizionare l’apparecchio su una superficie calda o in prossimità di fonti di
calore.
• Avvertenza: non versare liquidi sul connettore.
• Attenzione: dopo l’uso, la superficie della resistenza è soggetta a calore residuo.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate
dell’apparecchio.
• Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non corretto.
• Le briciole possono bruciare, pulire regolarmente il cassetto raccoglibriciole. Non utilizzare
l’apparecchio senza raccoglibriciole.
• Non introdurre dita o oggetti metallici nella fessura di tostatura. Ciò potrebbe provocare
lesioni personali o danneggiamento dell’apparecchio.
• Il pane può bruciare. Non utilizzare il tostapane sotto o in prossimità di oggetti infiammabili
(es. tende). Non lasciare incustodito il tostapane.
• Non coprire la fessura di tostatura durante l’utilizzo dell’apparecchio.
• Questo apparecchio non è progettato per essere controllato da un timer esterno o altro
sistema di controllo remoto separato.
• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
L’apparecchiatura è destinata all’uso domestico e applicazioni simili, come:
- Cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Fattorie;
- Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Bed and breakfast.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 23
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
23
2017-06-05 10:53:26
SMALTIMENTO
Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i normali rifiuti
domestici.
Questo simbolo sul prodotto o sull’imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come un
normale rifiuto domestico. Per riciclare il prodotto, consegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale o ad un
Centro di Assistenza AEG in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e
professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta differenziata di prodotti elettrici
e batterie ricaricabili.
AEG si riserva il diritto di modificare prodotti, informazioni e specifiche tecniche senza alcun preavviso.
NEDERLANDS
Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A.Roostersleuf
B. Thermisch geïsoleerde buitenbehuizing
C.Kruimellade
D. Ontdooiknop met indicatielampje
E. Opwarmknop met indicatielampje
F. Stopknop met indicatielampje
G.Bruiningsregeling
H.
I.
J.
K.
L. Starthendel en broodlift
Rekje om broodjes knapperig te maken
Knop voor broodjesrekje
Voedingssnoer en stekker
Snoeropberg­mogelijkheid (aan de onderzijde van de
broodrooster)
M.Stofdeksel
Afbeelding pagina 2-3
HET EERSTE GEBRUIK
7
Als u de broodrooster voor het eerst gaat gebruiken, plaatst u deze bij een open raam en kiest u een paar keer de
maximale bruining zonder brood te plaatsen.
8
Gebruik van de broodrooster: Steek de stekker in het stopcontact, plaats het brood en selecteer de gewenste bruining (1-7). Druk de starthendel omlaag.
9
Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld en komt het
brood omhoog. U kunt dit nog verder omhoog tillen door de starthendel omhoog te bewegen.
FUNCTIES EN REINIGEN
10 Bedieningsfuncties: druk op de stopknop (A) om het roosteren te onderbreken. Voor het roosteren van bevroren
brood drukt u op de ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt u op de opwarmknop (C).
11 Voor het knapperig maken van broodjes of ander brood gebruikt u het broodjesrekje. Plaats het brood op het geactiveerde rek en selecteer bruiningsinstelling 2. Schakel de broodrooster in door de starthendel omlaag te drukken. Als
deze zijde klaar is, draait u het brood om en herhaalt u dit proces. Voorzichtig! Het rekje wordt heet.
12 Reinigen en onderhouden: trek de stekker van de broodrooster uit het stopcontact en laat deze afkoelen. Leeg de
kruimellade. Veeg de buitenkant af met een enigszins vochtige doek. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water!
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 24
24
2017-06-05 10:53:26
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan
8 jaar en er toezicht is.
Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en
frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.
Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt
u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om
risico’s te vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u dit
reinigt of onderhoudt.
Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele
hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.
Waarschuwing: voorkom morsen op de connector.
Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik.
De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik.
Kruimels kunnen verbranden, reinig de kruimellade daarom regelmatig. Gebruik het
apparaat nooit zonder kruimellade.
Reik niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roostergleuf. Mogelijk raakt u
gewond of beschadigt u hiermee het apparaat.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 25
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
25
2017-06-05 10:53:26
• Brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster niet onder of bij ontvlambare voorwerpen,
zoals gordijnen. Laat de ingeschakelde broodrooster niet onbeheerd achter.
• Bedek de roostergleuf niet als u brood roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe tijdklok of afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
-boerderijen
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed-and-breakfast accomodaties..
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval
verwijderd mag worden.
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag
worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of
naar een servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze
kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van
elektrische producten en oplaadbare accu’s.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
PORTUGUÊS
Obrigado por escolher um produto AEG. De forma a obter os mehores resultados, utilize sempre acessórios e
peças de substituição AEG. Foram desenhadas especialmente para o seu produto. Este produto foi desenhado com
consciência ambiental. Todas as peças de plástico estão marcadas para reciclagem.
COMPONENTES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Abertura para torradas
Revestimento do corpo com isolamento térmico
Placa de recolha migalhas
Botão de descongelação com luz piloto
Botão de aquecimento com luz piloto
Botão de Stop com luz piloto
Selector de nível de tostagem
H.
I.
J.
K.
L. M.
Accionador e elevador do pão
Suporte para pães para aquecer pãezinhos
Botão do suporte para pães
Cabo e ficha de alimentação
Enrolamento do cabo (na parte inferior da torradeira)
Proteção contra pó
Imagem página 2-3
INTRODUÇÃO
1
Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez, deverá posicioná-la próximo de uma janela aberta e colocá-la em
funcionamento algumas vezes utilizando o nível de tostagem máximo sem introduzir qualquer pão.
2
3
Como utilizar a torradeira: Ligue o cabo à tomada, coloque o pão e seleccione o nível de tostagem
Quando o pão estiver torrado de acordo com o nível de tostagem, a torradeira desliga-se automaticamente e o
pão é elevado. É possível elevá-lo mais levantando o accionador (1-7). Pressione o accionador.
CARACTERÍSTICAS E LIMPEZA
4
Características de funcionamento: para interromper o funcionamento da torradeira, pressione o botão de Stop (A).
Para torrar pão congelado, pressione o botão de descongelamento (B) e para aquecer pão previamente torrado, pressione o botão de reaquecimento (C).
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 26
26
2017-06-05 10:53:26
5
Para pãezinhos ou outro tipo de pão, utilize o suporte para pães. Coloque o pão no suporte activado e seleccione o
nível de tostagem 2. Ligue a torradeira pressionando o accionador. Quando terminar, vire o pão e repita o processo.
Cuidado – o suporte aquece!
6
Limpeza e cuidados: desligue a torradeira e deixe arrefecer. Esvazie a placa de recolha de migalhas. Limpe as
superfícies exteriores com um pano ligeiramente humedecido. Nunca utilize produtos de limpeza cáusticos nem
abrasivos e nunca mergulhe a máquina em líquidos!.
ES
AVISOS DE SEGURANÇA
Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento, desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente à utilização do
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas
e instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os
perigos envolvidos.
• Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças, excepto se
tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8
anos.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão e frequência
estejam em conformidade com as especificações constantes na placa de informação!
• Nunca utilize nem levante o aparelho se (o cabo de alimentação estiver danificado) a caixa
estiver danificada.
• É necessário ligar o aparelho a uma tomada com terra. Se for necessário poderá ser utilizado
um cabo de extensão apropriado para 10 A.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo
fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações
semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
• Nunca deixe o aparelho ligado à corrente se não estiver presente.
• A aparelho deve ser desligado e a ficha retirada após cada utilização, antes da limpeza e da
manutenção.
• O aparelho e os acessórios ficam quentes quando utilizados. Utilize apenas as pegas e os
botões especificados. Deixe arrefecer antes de limpar ou guardar.
• Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
• Não utilize nem coloque o aparelho numa superfície quente ou perto de uma fonte de calor.
• Aviso: evite derrames sobre o conector.
• Atenção: a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a
utilização.
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 27
DE
AR
Usufrua do seu novo produto AEG!
www.aeg.com
GB
FA
FR
GR
IT
NL
PT
27
2017-06-05 10:53:26
• O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com qualquer parte quente do
aparelho.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não pode aceitar qualquer
responsabilidade por possíveis danos provocados por utilização indevida ou incorrecta.
• As migalhas podem inflamar-se, limpe a bandeja para as migalhas regularmente. Nunca
utilize o aparelho sem a bandeja para as migalhas.
• Não introduza os dedos nem utensílios metálicos na abertura para torradas. Existe risco de
danos físicos ou no aparelho.
• O pão pode inflamar-se. Não utilize a torradeira sob nem próximo de objectos inflamáveis
(por exemplo, cortinas). Não deixe a torradeira sem vigilância.
• Não cubra a abertura para torradas durante o funcionamento.
• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado recorrendo a um temporizador externo
nem a um sistema de controlo remoto independente.
• As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .
Estes aparelhos destinam-se a uso doméstico e aplicações semelhantes, tais como:
- cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- turismo rural;
- utilização por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros tipo residencial;
- ambientes hoteleiros tipo dormida e pequeno-almoço.
ELIMINAÇÃO
Este símbolo no produto indica que o produto contém uma bateria que não deverá ser deitada fora com o lixo de
casa normal.
Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que o produto não deve ser misturado com o lixo de casa
normal. Para reciclar o seu produto, leve-o a um ponto de reciclagem oficial ou a um centro de assistência AEG onde
a bateria possa ser removida e reciclada e as peças elétricas eliminadas de maneira profissional. Siga as normas do
país para recolha separada de produtos elétricos e baterias recarregáveis.
A AEG reserva-se o direito de alterar produtos, informações e especificações sem aviso.
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 28
28
2017-06-05 10:53:26
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
IT
NL
PT
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 29
29
2017-06-05 10:53:27
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 30
2017-06-05 10:53:27
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 31
2017-06-05 10:53:27
Printed on recycled paper
Electrolux Hausgerate GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3484 A AT33XX 02020517
www.aeg.com/shop
www.aeg.com
AT33xx_Mattino_Toaster_AEG.indd 32
2017-06-05 10:53:27
Download PDF

advertising