AEG AT5300-U, AT5300 User manual

AEG AT5300-U, AT5300 User manual
TOASTER AT5300
D • GR • NL • F • GB
D
Gebrauchsanweisung.......3–10
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–10
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 5.
NL Gebruiksaanwijzing.............3–10
Lees het veiligheidsadvies op pagina
6 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi......................3–10
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 7.
GB Instruction book................11–14
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
I
D
A
E
GR
D
NL
F
J
H
GB
B
M
C
F
G
K
L
d
gr
nL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Toastschlitz
Außengehäuse
Krümelschublade
Auftautaste mit
Kontrolllampe
Aufwärmtaste mit
Kontrolllampe
Stopptaste mit
Kontrolllampe
Bräunungssteuerung
Starthebel und
Brotanhebung
Brötchenaufsatz
zum Aufwärmen von
Brötchen
Hebel des
Brötchenaufsatzes
Netzkabel und -stecker
Kabelaufbewahrung
(auf der Unterseite des
Toasters)
Staubschutz *
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Υποδοχή φρυγανιέρας
Εξωτερικό περίβλημα
Δίσκος για ψίχουλα
Κουμπί απόψυξης με
ενδεικτική λυχνία
Κουμπί αναθέρμανσης
με ενδεικτική λυχνία
Κουμπί ακύρωσης με
ενδεικτική λυχνία
Διακόπτης ρύθμισης
ροδίσματος
Μοχλός εκκίνησης και
ανύψωσης ψωμιού
Σχάρα για ζέσταμα
για να ζεσταίνετε
φραντζολάκια και
ψωμάκια
Μοχλός σχάρας για
ζέσταμα
Καλώδιο ρεύματος και
βύσμα
Αποθήκευση καλωδίου
(στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
Κάλυμμα σκόνης *
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
f
Roostersleuf
Buitenbehuizing
Kruimellade
Ontdooitoets met
indicatielampje
Heropwarmen-toets met
indicatielampje
Stoptoets met
indicatielampje
Bruiningsregeling
Starthendel en broodlift
Opwarmrek voor
broodjes om broodjes
en koeken op te warmen
Hendel voor broodjesrek
Voedingssnoer en
stekker
Snoeropberg­
mogelijkheid (aan
de onderzijde van de
broodrooster)
Stofdeksel *
*modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Fentes métalliques
Corps de l'appareil
Tiroir ramasse-miettes
Touche Décongélation
avec voyant
Touche Réchauffage
avec voyant
Touche Arrêt avec
voyant
Thermostat (régulation
électronique du
brunissage)
Levier de mise en
marche et de remontée
du pain
Réchauffe-viennoiseries
pour chauffer petits
pains et viennoiseries
Levier de réchauffeviennoiseries
Cordon et prise
d'alimentation
Rangement du cordon
(sous l'appareil)
Cache anti-poussière *
3
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person
Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es
sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls
notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es
gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren.
Gerät niemals ohne Krümelschublade in Betrieb nehmen.
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen. Es
besteht ein Verletzungsrisiko und das Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster daher nicht unter oder in der Nähe von
entflammbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) verwenden. Den Toaster nie
unbeaufsichtigt lassen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle
abstellen oder verwenden.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
D
4
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να καθαρίζετε συχνά το δίσκο για τα ψίχουλα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς δίσκο για τα ψίχουλα.
• Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην υποδοχή της
φρυγανιέρας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και φθοράς της συσκευής.
• Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες). Μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση.
• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά
σε πηγές θερμότητας.
• Μην καλύπτετε την υποδοχή της φρυγανιέρας κατά τη λειτουργία της συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
D
GR
NL
F
GB
5
Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op
het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is
voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
• Kruimels kunnen verbranden, reinig de kruimellade daarom regelmatig. Gebruik het apparaat nooit zonder kruimellade.
• Reik niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roostergleuf. Mogelijk raakt u gewond of beschadigt u hiermee het apparaat.
• Brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster niet onder of bij ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen. Laat de ingeschakelde broodrooster niet onbeheerd achter.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Bedek de roostergleuf niet als u brood roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe tijdklok of
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik.
NL
6
f
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser
la machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être
surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée de
l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée
des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge
électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement.
Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser
l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Les miettes peuvent prendre feu : nettoyer le tiroir ramasse-miettes régulièrement. Ne jamais utiliser l’appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
• Ne pas introduire vos doigts ni d’ustensiles métalliques dans la fente du grillepain. Cela pourrait provoquer des blessures ou endommager l’appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le grille-pain sous ou à proximité d’objets
inflammables (comme des rideaux). Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans
surveillance.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en cours d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être asservi à un minuteur ou à un système
de commande à distance externe.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
D
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
nL
f
8
1. Stellen Sie den Toaster vor dem
Gebrauch an einen Ort mit guter
Belüftung auf, wie zum Beispiel
unter einer eingeschaltete Dunstabzugshaube oder in der Nähe eines
geöffneten Fensters. Stellen Sie den
Bräunungsgrad auf 8 und schalten
Sie den Toaster ohne Brot ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 3
mal, um eine Geruchsbelästigung,
die während der ersten Einsätze
auftreten kann, zu vermeiden.
2. Verwendung des Toasters: Den
Netzstecker in die Steckdose
stecken, Brot einlegen und den
Bräunungsgrad wählen (1–8). Den
Starthebel herunterdrücken.
3. Hat das Brot den gewünschten
Bräunungsgrad erreicht, schaltet
sich der Toaster automatisch ab
und das Brot wird angehoben. Über
den Starthebel kann das Brot noch
weiter angehoben werden.
1. Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα, τοποθετήστε
την σε μέρος με καλή κυκλοφορία
αέρα όπως κάτω από απορροφητήρα
που είναι σε λειτουργία ή κοντά σε ένα
ανοικτό παράθυρο. Θέστε τη ρύθμιση
ροδίσματος στο 8 και ενεργοποιήστε
τη φρυγανιέρα χωρίς να τοποθετήσετε ψωμί μέσα. Επαναλάβετε συνολικά
2 έως 3 φορές καθώς αυτό βοηθάει
στην αφαίρεση πιθανών οσμών που
μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρήσεων.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο
στην πρίζα, τοποθετήστε το ψωμί
και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος
(1-8). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό
εκκίνησης.
3. Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί ανασηκώνεται. Μπορείτε να το σηκώσετε
περισσότερο, υψώνοντας το μοχλό
εκκίνησης.
1. Voordat u de toaster gebruikt,
plaatst u deze in een ruimte met
goede verluchting, zoals onder
een afzuigkap of bij een open venster. Stel de toaster op stand 8 en
schakel de toaster in zonder dat er
brood in zit. Herhaal deze procedure 2 of 3 keer; hierdoor zullen alle
mogelijke geurtjes tijdens de eerste
toastbeurten verdwijnen.
2. Gebruik van de broodrooster:
Steek de stekker in het stopcontact,
plaats het brood en selecteer de
gewenste bruining (1-8). Druk de
starthendel omlaag.
3. Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld
en komt het brood omhoog. U kunt
dit nog verder omhoog tillen door
de starthendel omhoog te bewegen.
1. Avant d’utiliser le grille-pain,
placez-le dans un endroit bien
aéré (hotte aspirante en marche ou
fenêtre ouverte). Positionnez thermostat sur 8 et mettre en marche le
grille pain sans y introduire de pain.
Répétez cette opération 2 ou 3
fois, cela contribuera à éliminer les
odeurs susceptibles de se dégager
au cours des premières utilisations.
2. Utilisation du grille-pain : branchez le cordon, insérez le pain et
sélectionnez le degré de brunissage
(1-8). Appuyez sur le levier de mise
en marche.
3. Lorsque le pain a atteint le
brunissage désiré,le grille-pain
s'éteint et le pain remonte automatiquement. Pour une remontée
extra-haute des tranches, soulever
le levier de mise en marche .
Funktionen und Reinigung / Χαρακτηριστικά και καθαρισμός
Functies en reinigen / Fonctionnalités et nettoyage
D
B
C
GR
NL
F
A
1. Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste
(A) drücken. Zum Toasten von
gefrorenem Brot die Auftautaste
(B) drücken. Zum Aufwärmen von
bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
GB
2. Verwenden Sie zum Aufwärmen von
Brötchen oder Brot den Brötchenaufsatz.
Drücken Sie den Hebel des Brötchenaufsatzes nach unten, um den Aufsatz
herauszufahren und legen Sie das Brötchen
darauf. Wählen Sie den Bräunungsgrad 2
und schalten Sie den Toaster durch Herunterdrücken des Starthebels ein. Drehen Sie
danach das Brot um und wiederholen Sie
den Vorgang nach Bedarf.
Vorsicht - Berühren Sie den Aufsatz
NICHT, da er während des Gebrauchs
sehr heiß wird!
2. Για να ζεστάνετε φραντζολάκια, ψωμάκια,
ή άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη σχάρα για
ζέσταμα. Πιέστε το μοχλό σχάρας για ζέσταμα προς τα κάτω για να ανυψώσετε τη σχάρα και κατόπιν τοποθετήστε το ψωμάκι στη
σχάρα. Επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος 2
και ενεργοποιήστε τη φρυγανιέρα πιέζοντας
κάτω το μοχλό λειτουργίας. Όταν ολοκληρωθεί, γυρίστε το ψωμάκι και επαναλάβετε
αν χρειαστεί.
Προσοχή – ΜΗΝ αγγίζετε τη σχάρα καθώς ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση!
3. Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster
abkühlen lassen. Leeren Sie das
Krümelfach. Die Außenflächen
mit einem leicht feuchten Tuch
abwischen. Nie ätzende oder
scheuernde Reinigungsmittel
verwenden und die Maschine nie
in Flüssigkeit eintauchen!
1. Bedieningsfuncties: druk op de
stopknop (A) om het roosteren te
onderbreken. Voor het roosteren
van bevroren brood drukt u op de
ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt
u op de opwarmknop (C).
2. Om broodjes, koeken of ander
brood op te warmen, gebruikt u het
opwarmrek. Duw de hendel van het
opwarmrek omlaag om het rek omhoog
te zetten en plaats de broodjes dan op
het rek. Selecteer stand 2 en start dan
de toaster door de starthendel omlaag
te duwen. Draai de broodjes om en herhaal indien nodig.
Opgelet – Raak het rek NIET aan; het
wordt nl. heel warm tijdens gebruik!
3. Reinigen en onderhouden: trek de
stekker van de broodrooster uit het
stopcontact en laat deze afkoelen.
Maak de kruimmellade leeg. Veeg
de buitenkant af met een enigszins
vochtige doek. Gebruik nooit
bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het
apparaat nooit in water!
1. Fonctionnalités : pour arrêter la
cuisson en cours, appuyez sur le
bouton (A). Pour faire griller du pain
congelé, appuyez sur le bouton de
décongélation (B) ; pour réchauffer
du pain déjà grillé, appuyez sur le
bouton de réchauffage (C).
2. Pour chauffer des petits pains, des
viennoiseries et autres, utilisez le
réchauffe viennoiseries intégré. Appuyez sur le levier du support viennoiseries pour lever la support puis placez
le petit pain sur la grille. Sélectionnez
le réglage d’intensité 2 puis démarrez
le grille-pain en appuyant sur le levier
de démarrage. Une fois terminé, tournez le pain et répétez l’opération si
nécessaire.
Attention : Ne touchez PAS la grille;
elle est brûlante !
3. Nettoyage et entretien : débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez les surfaces extérieures
à l'aide d'un chiffon légèrement
humide. Ne jamais utiliser de
produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer le
grille-pain sous l'eau !
1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για
να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (A).
Για να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί,
πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B)
και για να ζεστάνετε ήδη φρυγανισμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί
αναθέρμανσης (C).
3. Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε
την να κρυώσει. Αδειάστε το δίσκο
για ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς υγρό
πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά
για λείανση και μη βυθίζετε ποτέ
τη συσκευή σε υγρό!
9
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
συσκευές.
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
nL
f
10
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het sym-
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische
apparaten.
bool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant le sym-
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
bole
avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
I
D
A
E
GR
D
NL
F
J
H
GB
B
M
C
F
G
K
L
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Toasting slot
Outer housing
Crumb tray
Defrost button with
indicator light
Reheat button with
indicator light
Stop button with
indicator light
Browning control
Start lever
Bun warming rack for
warming up buns and
rolls
Bun warmer lever
Power cord and plug
Cord storage (on the
underside of the toaster)
Dust cover *
*depending on model
11
GB
12
Read the following instruction carefully before using the appliance
for the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary
an extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order
to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or
storage.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Crumbs can burn, clean crumb tray regularly. Never use the appliance
without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot with your fingers or metal utensils.
There is a risk of injury and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the toaster underneath or near inflammable
objects (e.g. curtains). The toaster must not be left unattended while running.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of
heat.
• Do not cover the toasting slot when toasting.
• This appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote control system.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before you start using the toaster, place it in an area with good
ventilation such as a stove vent
hood that is turned on or an open
window. Set the browning setting
to 8 and turn the toaster on without
any bread in it. Repeat for a total of
2 to 3 times as this will help remove
any odors that can occur during the
first few uses.
2. How to use the toaster: Plug the
cord into the mains, insert bread
and select browning setting (1-8).
Press down the start lever.
3. When the bread has reached the
desired degree of browning, the
toaster switches off automatically
and the bread is lifted up.
2. To warm buns, rolls, or other
bread, use the bun warmer rack.
Press the bun warmer rack lever
down to lift the rack and then place
the bun on the rack. Select browning setting 2 and then start the
toaster by pressing down the start
lever. Once finished, turn the bread
over and repeat if necessary.
Caution – Do NOT touch the rack
since it becomes very hot during
use!
3. Cleaning and care: unplug the
toaster and allow it to cool down.
Empty the crumb tray. Wipe the
outer surfaces with a slightly moist
cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse
the machine in liquid!
Features and cleaning
B
C
A
1. Operating features: to interrupt
toasting, press the stop button (A).
To toast frozen bread, press the
defrost button (B) and to warm up
already toasted bread, press the
reheat button (C).
13
Disposal
GB
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances.
14
Do not dispose appliances marked
with
the symbol
with the household
waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
15
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3484 A AT5300 02021013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement