Electrolux EKM9000 دليل الاستخدام

Electrolux EKM9000 دليل الاستخدام
ULTRAMIX
PROFESSIONAL
EKM9xxx
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 3
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 3
DANSK��������������������������������������������������������� 3
DEUTSCH���������������������������������������������������� 3
EESTI�����������������������������������������������������������19
ENGLISH����������������������������������������������������19
ESPAÑOL��������������������������������������������������19
SUOMI��������������������������������������������������������19
FRANÇAIS������������������������������������������������35
HRVATSKI�������������������������������������������������35
MAGYAR����������������������������������������������������35
ITALIANO��������������������������������������������������35
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������51
LATVIEŠU��������������������������������������������������51
NEDERLANDS�����������������������������������������51
NORSK�������������������������������������������������������51
POLSKI�������������������������������������������������������67
PORTUGUÊS��������������������������������������������67
ROMÂNĂ��������������������������������������������������67
РУССКИЙ �������������������������������������������������67
SLOVENČINA������������������������������������������83
SLOVENŠČINA����������������������������������������83
СРПСКИ����������������������������������������������������83
SVENSKA��������������������������������������������������83
TΫRKÇE������������������������������������������������������99
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������99
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
BG
CS
DA
DE
Компоненти
Součásti
Komponenter
Teile
A. Глава на двигателя
B. Селектор на скорости
C.Основа
D. Гнездо за купата
E.Предпазител
F. Закрепващ център за
допълнителни приставки
G. Закрепващ вал за
свързване на куката
за тесто, бъркалката и
плоската бъркалка
H. Купа от неръждаема
стомана
I. Заключващ лост за
предпазителя
J. Захранващ кабел
K. Бъркалка
L. Плоска бъркалка
M. Кука за тесто
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A.Motorhoved
B.Hastighedsvælger
C.Bund
D.Skålholder
E.Sikkerhedsskærm
F. Tilbehørsmuffe til ekstra
tilbehør
G. Tilbehørsaksel til
montering af dejkrog,
piskeris og flad rørekrog
H. Rustfri stålskål
I. Låsestift til
sikkerhedsskærm
J.Ledning
K.Piskeris
L. Flad rørekrog
M.Dejkrog
A.Motorkopf
B.Geschwindigkeitsregler
C.Sockel
D.Schüsselhalterung
E.Abdeckung
F. Zubehörvorsatz für weiteres
Zubehör
G. Rührerwelle für Verbindung
mit Knethaken, Quirl und
Rührhaken
H.Edelstahlschüssel
I. Feststellstab für die
Abdeckung
J.Netzkabel
K.Quirl
L.Rührhaken
M.Knethaken
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Mixovací hlava
Volič rychlosti
Deska dna
Držák mísy
Bezpečnostní kryt
Hlava nástavce pro
příslušenství
Hřídel nástavce pro
připojení háku na těsto,
metly a hnětače těsta
Nerezová mísa
Zámek bezpečnostního
krytu
Napájecí kabel
Metla
Hnětač těsta
Hák na těsto
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
3
Прочетете следните инструкции внимателно, преди да използвате
уреда за първи път.
• Забранено е използването на този уред от деца. Дръжте уреда и
кабела му далеч от достъп на деца.
• Трябва да се внимава при работа с остри режещи остриета,
изпразване на купата и по време на почистване.
• Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания,
само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на
електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на
спецификациите на табелката с данни!
• Никога не използвайте и не вдигайте уреда, ако захранващият кабел
или корпусът е повреден.
• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с
аналогична квалификация, за да се избегне опасност.
• Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.
• Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор,
както и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
• Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или друга
течност.
• Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот, пазете кабела
от допир с горещи повърхности, включително готварска печка.
• Никога не използвайте принадлежности или части, чиито
производители или типове не са препоръчани, в противен случай
могат да настъпят телесни повреди.
• Преди да постъпите към разглобяване и почистване, уверете се, че
електродвигателят е спрял напълно.
• Избягвайте контакт с движещи се части. Това може да доведе до
нараняване! Не използвайте други инструменти или прибори по време
на използване на уреда.
• Не изпускайте уреда от поглед по време на експлоатация.
• Уверете се, че по време на използване на продукта наоколо няма
насипни вещества и дрехи/аксесоари.
• Не разбърквайте боя с уреда. Опасност, може да доведе до експлозия!
• Никога не използвайте уреда с прикачени телени бъркалки, плоската
бъркалка или куката за тесто, освен ако купата не е поставена на
място.
• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят
не може да поеме каквато и да е отговорност за вероятно повреждане
причинено от неправилно или неподходящо използване.
BG
4
www.electrolux.com
CS
Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič by neměly používat děti. Udržujte spotřebič a jeho
napájecí kabel mimo dosah dětí.
• Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování misky a během čištění buďte
opatrní.
• Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
• Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
• Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a
kmitočet odpovídají technickým údajům uvedeným na typovém štítku!
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo plášť.
• Dojde-li k poškození přístroje nebo napájecí šňůry, musí je vyměnit
výrobce, pověřený poskytovatel služeb nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo ke vzniku nebezpečí.
• Přístroj pokládejte vždy na rovný a pevný povrch.
• Pokud má být přístroj ponechán bez dozoru a vždy před montáží,
demontáží nebo čištěním jej odpojte od zdroje napájení.
• Neponořujte spotřebič, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné
kapaliny.
• Nenechávejte napájecí kapel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky.
Napájecí kapel nesmí přijít do styku s horkými povrchy např. sporáku.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo části od jiných výrobců, které
nejsou doporučeny či prodávány, protože by mohlo hrozit nebezpečí
poranění osob.
• Před rozebíráním a čištěním se ujistěte, že se motor zcela zastavil.
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí. Dotyk by mohl mít za následek zranění!
Při práci se spotřebičem nepoužívejte jiné nástroje nebo náčiní.
• Spotřebič během chodu nenechávejte bez dozoru.
• Během používání tohoto spotřebiče zajistěte, aby byly všechny volné
předměty nebo vaše oblečení či doplňky mimo dosah.
• Tento spotřebič nepoužívejte k míchání barev. Hrozí nebezpečí výbuchu!
• Spotřebič nikdy nespouštějte s připojenými nástavci, jako jsou šlehače či
hnětače, bez mísy na svém místě.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nepřijímá
odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným
používáním.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
Læs følgende instrukser omhyggeligt, før du tager apparatet i brug for
første gang.
• Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets ledning
uden for børns rækkevidde.
• Udvis forsigtighed, når der håndteres skarpe skærerblade, når skålen
tømmes og ved rengøring.
• Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet
på en sikker måde, og hvis de forstår de medfølgende farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med en spænding og frekvens,
der er i overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet på
mærkepladen!
• Apparatet må ikke bruges eller løftes op, hvis
– ledningen er beskadiget
– motorhuset er beskadiget.
• Hvis apparatet eller ledningen er beskadiget, skal producenten, en
servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den,
så der ikke opstår farer.
• Anbring altid apparatet på et plant og jævnt underlag.
• Træk altid stikket ud, hvis apparatet står uden opsyn, og før det samles,
skilles ad eller rengøres.
• Nedsænk hverken apparatet, ledningen eller stikket i vand eller andre
væsker.
• Ledningen må ikke hænge hen over bordkanten eller køkkenbordet. Den
må ikke røre varme overflader, heller ikke komfuret.
• Anvend aldrig tilbehør eller dele, som ikke anbefales, og som fremstilles
eller sælges af andre producenter. Det kan medføre risiko for personskade.
• Kontrollér, at motoren er standset helt, inden du skiller apparatet ad og
rengør det.
• Undgå kontakt med bevægelige dele. Kontakt kan resultere i skader! Brug
ikke andre redskaber eller genstande, når apparatet er i brug.
• Lad ikke dette produkt ud af syne, når det kører.
• Sørg for, at alle løse dele og dit tøj/tilbehør holdes væk, mens produktet
anvendes.
• Brug ikke apparatet til at røre maling med. Fare for eksplosion!
• Apparatet må ikke betjenes med trådpisker, hjulpisker eller dejkroge,
medmindre skålen er på plads.
• Dette apparat er kun til brug i private husholdninger. Producenten
påtager sig intet ansvar for eventuelle beskadigelser, der skyldes forkert
brug.
DA
6
www.electrolux.com
DE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Halten Sie Kinder vom Gerät und
dem Netzkabel fern.
• Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren
des Behälters und während der Reinigung vorsichtig vor.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die
sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder
wenn es unbeaufsichtigt ist, immer von der Stromversorgung trennen.
• Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
• Das Kabel nicht über die Kante des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen
lassen. Das Kabel darf nicht mit einer heißen Fläche, einschließlich Ofen, in
Kontakt kommen.
• Niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller, die nicht empfohlen oder
verkauft werden, verwenden. Dies könnte zu Verletzungen führen.
• Vergewissern Sie sich vor dem Auseinanderbauen und der Reinigung, dass
der Motor zum Stillstand gekommen ist.
• Vermeiden Sie die Kontakt mit beweglichen Teilen. Die Berührung kann
Verletzungen zur Folge haben! Beim Gebrauch des Gerätes keine anderen
Werkzeuge oder Utensilien verwenden.
• Das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
• Sicherstellen, dass sich alle losen Teile und Ihre Kleidung/Accessoires beim
Betrieb außer Reichweite des Gerätes befinden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Umrühren von Farbe. Unmittelbar
drohende Gefahr einer Explosion!
• Schalten Sie das Gerät nicht ohne Schüssel ein, wenn Sie den
Schneebesen, Flachrührer oder Knethaken verwenden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
7
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
8
1. Преди използване на уреда
за пръв път: Изключете уреда.
Почиствайте купата, предпазителя и
приставките в топла сапунена вода.
Купата и приставките могат да се
почистват в съдомиялна машина.
Почистете електродвигателя с
влажна кърпа.
Внимание: Не позволявайте в
електродвигателя да влезе вода!
Оставете всички части да изсъхнат
напълно.
2. Поставете уреда на равна
повърхност. Уверете се, че уредът
е изключен от захранването и че
селекторът на скорости е зададен
на “O”. Повдигнете предпазителя и
гнездото ще се спусне автоматично.
3. Поставете избраната приставка
(бъркалка, кука за тесто или
плоска бъркалка) в купата.
Поставете купата над гнездото
и напаснете щифтовете върху
гнездото в дупките на дръжките на
купата.
1. Před prvním použitím spotřebiče:
Vypojte spotřebič ze zásuvky. Umyjte
mísu, bezpečnostní kryt a nástavce
teplou vodou s mycím prostředkem.
Mísu a nástavce je možné mýt
v myčce. Motorovou jednotku očistěte
vlhkým hadříkem.
Pozor: Motorovou jednotku nikdy
nenořte do vody!
Všechny součásti nechte důkladně
uschnout.
2. Spotřebič postavte na rovnou
plochu. Zkontrolujte, zda je
přístroj odpojený ze zásuvky a volič
rychlosti se nachází v poloze „O“.
Nadzdvihněte bezpečnostní kryt.
Držák automaticky klesne.
3. Vložte zvolený nástavec (metlu,
hák na těsto nebo hnětač těsta) do
mísy. Umístěte mísu do držáku tak,
aby čepy na držáku zapadly do otvorů
rukojetí mísy.
1. Før ibrugtagning: Tag stikket
ud af kontakten. Rengør skålen,
sikkerhedsskærmen og tilbehøret i
varmt sæbevand. Skålen og tilbehøret
kan vaskes i opvaskemaskinen.
Rengør motorenheden med en fugtig
klud.
Forsigtig: Nedsænk aldrig
motorenheden i vand!
Lad alle dele tørre helt.
2. Anbring apparatet på en flad
overflade. Sørg for, at ledningen til
apparatet er taget ud af stikkontakten,
og at hastighedsvælgeren står på “O”.
Hæv sikkerhedsskærmen, så sænkes
holderen automatisk.
3. Anbring det valgte tilbehør
(piskeris, dejkrog eller flad
rørekrog) i skålen. Anbring skålen
oven over holderen, og stik tapperne
på holderen ind i hullerne på skålens
håndtag.
1. Vor der ersten Inbetriebnahme:
Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus
der Steckdose. Reinigen Sie Schüssel,
Abdeckung und Zubehör mit warmem
Seifenwasser. Schüssel und Zubehör sind
spülmaschinenfest.
Wischen Sie die Motoreinheit mit einem
feuchten Tuch ab.
Vorsicht: Tauchen Sie die Motoreinheit
nicht in Wasser! Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine
ebene Fläche. Stellen Sie sicher,
dass das Gerät ausgesteckt und
der Geschwindigkeitsregler auf „O“
gestellt ist.
Wenn Sie die Abdeckung anheben,
wird die Halterung automatisch
gesenkt.
3. Platzieren Sie das gewünschte
Zubehör (Quirl, Knethaken
oder Rührhaken) in der Schüssel.
Positionieren Sie die Schüssel über der
Halterung, und fügen Sie die Stifte an
der Halterung in die Löcher an den
Schüsselgriffen ein.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
BG
CS
4. Поставете приставка на
закрепващия вал: Подравнете
слота в горната част на приставката
с иглата върху закрепващия вал.
Натиснете приставката нагоре и я
насочете обратно на часовниковата
стрелка, докато иглата не се
фиксира на място. За да премахнете
приставката, завъртете я по посока
на часовниковата стрелка и
дръпнете.
5. Спуснете предпазителя и купата
автоматично ще се заключи в
позиция. Поставете щепсела в
контакта.
4. Na hřídel připojte nástavec:
Vyrovnejte zářez na horní části
nástavce s čepem na hřídeli nástavce.
Zatlačte nástavec směrem nahoru a
otáčejte jím proti směru hodinových
ručiček, dokud se čep nezajistí na
místě. Při odnímání nástavce jím
otáčejte po směru hodinových
ručiček a táhněte směrem dolů.
5. Sklopte bezpečnostní kryt. Mísa
bude automaticky zajištěna.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
ES
6. Преместете селектора на
скорости от позиция “0” към
желаната скорост (1-12). След
като приключите работа, завъртете
селектора на скорости към позиция
“0” и изключете уреда. Разгледайте
препоръките за използваните за
рецептите скорости в края на това
ръководство.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Otočte voličem rychlosti z
„0“ polohy na požadovanou
rychlost(1–12). Jakmile dokončíte
mixování, otočte voličem rychlosti
do „0“ polohy a vypojte spotřebič
ze zásuvky. Na konci tohoto návodu
naleznete doporučení týkající se
rychlostí používaných pro uvedené
recepty.
LV
NL
NO
pl
PT
DA
4. Montering af tilbehør:
Åbningen øverst på tilbehøret skal
flugte med tappen på tilbehørsakslen.
Skub tilbehøret op, og drej det
modsat uret, indtil tappen låses på
plads. Drej tilbehøret med uret for at
afmontere det, og træk det af.
5. Sænk sikkerhedsskærmen, så låses
skålen automatisk fast.
Sæt stikket i stikkontakten.
RO
6. Flyt hastighedsvælgeren fra “O”
til den ønskede hastighed (1-12).
Når du er færdig med at blande, skal
du dreje hastighedsvælgeren til “O”
og tage stikket ud af kontakten. Se
anbefalingerne til de hastigheder,
der skal anvendes til opskrifterne i
slutningen af denne manual.
RU
SK
SL
SR
SV
DE
4. Befestigen von Zubehörteilen an
der Rührerwelle: Richten Sie die
Kerbe oben auf dem Zubehörteil
am Stift der Rührerwelle aus.
Drücken Sie das Zubehörteil nach
oben und drehen Sie es gegen den
Uhrzeigersinn, bis der Stift einrastet.
Zum Entfernen des Zubehörteils
drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn,
und ziehen Sie es ab.
5. Beim Senken der Abdeckung rastet
die Schüssel automatisch ein.
Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.
6. Drehen Sie den
Geschwindigkeitsregler von der
Position „O“ zur gewünschten
Geschwindigkeit (1 - 12). Stellen
Sie den Geschwindigkeitsregler nach
Abschluss des Rührvorgangs durch
Drehung zurück auf „0“ und ziehen
Sie den Netzstecker des Geräts aus
der Steckdose. Beachten Sie die
empfohlenen Geschwindigkeiten
für die Rezepte am Ende dieses
Handbuchs.
TR
UK
9
Други функции / Další funkce
Andre funktioner / Weitere Funktionen
A
BG
CS
DA
DE
10
B
1. Закрепващ център: Уредът има
вграден многофункционален
закрепващ център. Прочетете
и внимателно изпълнете
инструкциите за всяка приставка, с
цел правилна и безопасна употреба.
Никога не използвайте
принадлежности или части,
чиито производители или типове
не са препоръчани, в противен
случай могат да настъпят телесни
повреди.
2. Отворете капака на поставката
за принадлежностите на
самостоятелния миксер.
Прикрепете вала за захранването на
принадлежността към контакта на
поставката за принадлежности на
самостоятелния миксер. Поставете
щифта (A) в жлеба (B). Завъртете
принадлежността назад или напред,
ако е необходимо. Затегнете копчето
на поставката за принадлежности,
докато принадлежността не се
затегне напълно. Внимание: Преди
закрепване на аксесоарите изключете
уреда и извадете кабела.
1. Hlava nástavce: Tento spotřebič
je vybaven víceúčelovou hlavou
pro nástavce. Pozorně si přečtěte a
řiďte se pokyny dodané s každým
nástavcem za účelem jejich správného
a bezpečného používání.
Nikdy nepoužívejte příslušenství
nebo části od jiných výrobců, které
nejsou doporučeny či prodávány,
protože by mohlo hrozit nebezpečí
poranění osob.
2. Otevřete víčko hlavy nástavce
stojanového mixéru. Nasaďte hnací
hřídel nástavce do otvoru hlavy
nástavce na stojanovém mixéru.
Vložte čep (A) do zářezu (B). V případě
potřeby nástavcem otočte oběma
směry. Utáhněte knoflík hlavice
nástavce, dokud není nástavec zcela
zajištěný. Pozor: Před připojením
příslušenství spotřebič vypněte a
vypojte ze zásuvky.
1.Tilbehørsmuffe: Apparatet leveres
med en indbygget universal
tilbehørsmuffe. Læs og følg
omhyggeligt brugsanvisningen til
hvert ekstra tilbehør for at opnå
korrekt og sikker brug.
Anvend aldrig tilbehør eller
dele, som ikke anbefales, og som
fremstilles eller sælges af andre
producenter. Det kan medføre
risiko for personskade.
2. Åbn låget til tilbehørsmuffen på den
stående mixer. Indsæt tilbehørets
drivaksel i tilbehørssoklen på den
stående mixer. Placer tappen (A) i rillen
(B). Drej om nødvendigt tilbehøret
frem og tilbage. Stram knappen på
tilbehørsmuffen, indtil tilbehøret sidder
helt fast.
Forsigtig! Sluk for apparatet, og tag
ledningen ud, før der monteres tilbehør.
1.Zubehörvorrichtung: Das
Gerät wird mit einer integrierten
Zubehörvorrichtung geliefert.
Lesen und beachten Sie stets die
den zusätzlichen Zubehörteilen
beigefügten Anleitungen zur
korrekten und sicheren Nutzung.
Niemals Zubehör oder Teile anderer
Hersteller, die nicht empfohlen
oder verkauft werden, verwenden.
Dies könnte zu Verletzungen
führen.
2. Öffnen Sie den Deckel der
Zubehörvorrichtung des Standmixers.
Setzen Sie die Antriebswelle in die
Steckbuchse der Zubehörvorrichtung des
Standmixers. Stecken Sie den Stift (A) in die
Nut (B). Drehen Sie den Vorsatz bei Bedarf in
beide Richtungen. Ziehen Sie den Knopf der
Zubehörvorrichtung fest, bis dieser sicher
befestigt ist.
Vorsicht: Schalten Sie das Gerät aus und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie Zubehörteile anbringen.
www.electrolux.com
Грижи и почистване / Čištění a údržba
Rengøring og vedligeholdelse / Reinigung und Pflege
BG
CS
DA
DE
EE
EN
BG
CS
DA
1. Отстраняване на предпазителя
с цел почистване: Използвайки
двата си показалеца, натиснете
двата заключващи лоста навън (с
вашите палци притискайте срещу въртящия се вал). За ремонт на предпазителя:
Поставете двата лоста на
предпазителя във въртящия се
вал, след което натиснете навътре
(използвайки вашите палци).
2. Изключете уреда. Почиствайте
купата, предпазителя и приставките
в топла сапунена вода. Купата и
приставките могат да се почистват
в съдомиялна машина.Почистете
електродвигателя с влажна кърпа.
Внимание: Не позволявайте в
електродвигателя да влезе вода!
Оставете всички части да изсъхнат
напълно.
3. Не ползвайте абразивни
почистващи препарати или
фибро гъби при почистване на
уреда.
1. Odnímání bezpečnostního krytu při
čištění: Dvěma ukazováčky zatlačte
na zámky směrem ven (palce opřete
proti otočnému hřídeli). Opětovné připevnění krytu: Vložte
dva zámky krytu do otočného hřídele
a zatlačte směrem dovnitř (použijte
palce).
2. Vypojte spotřebič ze zásuvky.
Umyjte mísu, bezpečnostní kryt
a nástavce teplou vodou s mycím
prostředkem. Mísu a nástavce je
možné mýt v myčce. Motorovou
jednotku očistěte vlhkým hadříkem.
Pozor: Motorovou jednotku nikdy
nenořte do vody!
Všechny součásti nechte důkladně
uschnout.
3. K čištění spotřebiče nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi
nebo drátěnky.
2. Tag stikket ud af kontakten.
Rengør skålen, sikkerhedsskærmen
og tilbehøret i varmt sæbevand.
Skålen og tilbehøret kan vaskes
i opvaskemaskinen. Rengør
motorenheden med en fugtig klud.
Forsigtig: Nedsænk aldrig
motorenheden i vand!
Lad alle dele tørre helt.
3. Brug ikke slibende
rengøringsmidler eller
skuresvampe til rengøring af
apparatet.
1. Sådan fjernes sikkerhedsskærmen til
rengøring: Pres de to låsestifter udad
med pegefingeren (tommelfingeren
støtter mod rotationsakslen).
Sådan sættes skærmen på plads
igen: Anbring skærmens to stifter i
rotationsakslen, og pres derefter indad
(med tommelfingeren).
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
DE
1. Entfernen der Abdeckung zur
Reinigung: Drücken Sie die beiden
Feststellstäbe mit Ihren beiden
Zeigefingern nach außen (drücken
Sie mit Ihren Daumen gegen den
Drehschaft). Wiederanbringen der
Abdeckung: Platzieren Sie die beiden
Stäbe der Abdeckung im Drehschaft,
und drücken Sie sie dann mit Ihren
Daumen nach innen.
2. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus
der Steckdose. Reinigen Sie Schüssel,
Abdeckung und Zubehör mit warmem
Seifenwasser. Schüssel und Zubehör
sind spülmaschinenfest.
Wischen Sie die Motoreinheit mit einem
feuchten Tuch ab.
Vorsicht: Tauchen Sie die
Motoreinheit nicht in Wasser!
Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des
Geräts keine Scheuermittel oder
Metallschwämme.
TR
UK
11
Отстраняване на неизправности / Odstraňování závad
Отстраняване на неизправности
BG
Симптом
Причина
Решение
Моторът намалява темпото
по време на работа.
Количеството тесто може да надвиши
максималния капацитет.
Извадете половината и процедирайте на два
пъти.
Тестото може да е прекалено влажно и да
залепне върху стената на купата.
Добавете повече брашно, по 1 лъжица, докато
моторът увеличи темпото. Продължете,
докато тестото се почисти от стената на
купата.
Моторът не работи.
Уредът не е свързан към
електрозахранването.
Включете уреда в контакта преди работа.
Уредът вибрира/движи се
по време на работа.
Гумените крачета са влажни.
Проверете дали гумените крачета на дъното
на уреда са чисти и сухи.
Нормално за голямо зареждане (напр. голямо
количество тесто, сирене).
Извадете половината и процедирайте на два
пъти.
Купата не е правилно монтирана.
Нагласете дръжките на купата в щифтовете
на гнездото.
Приставката надрасква
купата от неръждаема
стомана по време на
работа.
Odstraňování závad
CS
Symptom
Příčina
Řešení
Během provozu se
zpomaluje chod motoru.
Množství těsta může přesahovat maximální
kapacitu.
Odstraňte polovinu a zpracujte na dvě části.
Těsto může být příliš mokré a lepí se na stěny
mísy.
Po lžičkách přidávejte mouku, dokud se chod
motoru nezrychlí. Nechte pracovat, dokud těsto
nevyčistí stěny mísy.
Motor nefunguje.
Spotřebič není zapojený do zásuvky.
Před spuštěním se ujistěte, že je spotřebič
zapojen do zásuvky.
Tento spotřebič se během
provozu pohybuje/vibruje.
Gumové nožičky jsou mokré.
Ujistěte se, že jsou gumové nožičky na spodní
straně jednotky čisté a suché.
U velkých zátěží se jedná o normální jev (např.
hutné těsto, sýr).
Odstraňte polovinu a zpracujte na dvě části.
Mísa není usazena správně.
Upevněte rukojeti mísy pomocí čepů držáku.
Nástavec během chodu
škrábe stěny nerezové mísy.
12
www.electrolux.com
Fejlfinding / Fehlersuche
DA
Fejlfinding
BG
Symptom
Årsag
Løsning
Motoren kører langsom
under brug.
Mængden at dej må ikke være mere, end
apparatet kan klare.
Tag halvdelen fra, og behandl dejen i to
portioner.
Dejen kan være for tør, så den klæber fast på
siden af skålen.
Tilsæt mere vand, 1 spsk. ad gangen, indtil
motoren kører hurtigere. Fortsæt, indtil dejen
ikke klæber fast på siden af skålen.
DE
Motoren virker ikke.
Apparatet er ikke tilsluttet strømmen.
Sørg for at sætte stikket i kontakten, før du
starter.
EE
Apparatet vibrerer/bevæger
sig, mens det er i brug.
Gummifødderne er våde.
Sørg for, at gummifødderne i bunden af
enheden er rene og tørre.
Det er normalt for større mængder (dvs. gærdej,
ost).
Tag halvdelen fra, og behandl dejen i to
portioner.
Skålen er ikke placeret korrekt.
Anbring tapperne på holderen i skålens
håndtag.
Tilbehøret skraber mod
skålen under brug.
CS
DA
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
DE
Fehlersuche
Symptom
Ursache
Abhilfe
Der Motor verlangsamt sich
während des Betriebs.
Die Teigmenge überschreitet möglicherweise
die maximale Füllmenge.
Den Teig entfernen und in zwei Portionen
aufteilen.
Der Teig ist möglicherweise zu trocken und klebt
daher am Schüsselrand.
Mehr Wasser hinzugeben, jeweils 1 Teelöffel
bis der Motor wieder beschleunigt. Solange
weiterverarbeiten, bis sich der Teig vom Rand
der Schüssel gelöst hat.
Der Motor funktioniert nicht.
Das Gerät ist nicht an einer Steckdose
angeschlossen.
Das Gerät vor Betrieb an eine Steckdose
anschließen.
Das Gerät vibriert/bewegt
sich während des Betriebs.
Die Gummifüße sind nass.
Sicherstellen, dass die Gummifüße auf der
Geräteunterseite sauber und trocken sind.
Dies ist normal bei schweren Lebensmitteln (z. B.
Teig oder Käse).
Lebensmittel entfernen und in zwei Portionen
aufteilen.
Die Schüssel ist nicht richtig angebracht.
Passen Sie die Schüsselgriffe an die Stifte der
Halterung an.
Das Zubehörteil berührt
während des Rührvorgangs
den Boden der
Edelstahlschüssel.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
13
Рецепти
Количества и времена за разбъркване
Количества Мерна ед-ца
Bремe
20~60
cl
60~80 сек.
10~25
cl
Поне 100 сек.
Съставки
Сметана
Белтък
BG
Скорост
8~10
8~10
Количества и времена за разбиване (размесване на меко тесто (пр.: тесто за торта))
Рецепта
Пандишпан
шоколадова
торта
Маслен кейк
Съставки
Брашно
Маргарин
Захар
Бакпулвер
Брашно
Яйце
Чисто масло
Захар
Ванилена захар
Сметана
Сурова смес нуга
Сода за готвене
Мерна ед-ца
Bремe
Скорост
г
г
Средно настройка
3-4 мин.
(5~6настройка)
г
ч.л.
г
бр.
г
г
Средно настройка
5-6 мин.
(4~6настройка)
ч.л.
мл
г
ч.л.
Приготвяне
Маслото трябва да е меко, а не твърдо. Разбъркайте мекото масло със захарта до получаване на
кремообразна смес. Добавете яйцата едно след друго. Докато разбърквате добавете сметаната и
ванилената захар. Накрая разбъркайте брашното заедно със содата за готвене.
Брашно
30
г
Маргарин
150
г
Средно настройка
Захар
170
г
3-4 мин.
(4~6настройка)
Прясно яйце
3
бр.
Бакпулвер
Количества
600
150
170
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
1,0
ч.л.
Приготвяне
Поставете всички съставки в купата и ги разбъркайте докато се смесят напълно.
Рецепта
Тесто за хляб
(Френски
багети)
Пица
Количества и времена за работа с куките за тесто
Съставки
Количества Мерна ед-ца
Bремe
Скорост
Пшенично брашно
750
г
Вода
47
мл
10 мин.
До настройка 7
Сол
2,0
ч.л.
Суха мая
2,0
суп.л.
Приготвяне
Поставете всички съставки в купата и месете до получаване на добра смес.
Пшенично брашно
750
г
Вода
30
г
Олио
7,5
мл
Прясно яйце
2
бр.
4-6 мин.
Настройка 1~2
Сол
2,0
ч.л.
Захар
1,5
ч.л.
Суха мая
1,0
суп.л.
Приготвяне
1. В отделен съд разбъркайте половината от маята със солта и захарта и ги оставете настрана;
2. В купата на миксера поставете останалата мая, водата и олиото;
3. Това тесто трябва да се обърка със стандартните приставки за бъркане на минимална скорост, докато се
постигне гладка текстура (1 мин.);
4. След това, добавете яйцето и маята, размесена със солта и захарта;
5. Започнете постепенно да добавяте брашно;
6. Когато тестото започне да се надига над бъркалките (1 мин.), разменете ги с куката за месене и увеличете
скоростта на настройка 2;
7. Прибавете всичкото брашно и бъркайте до получаване на хомогенна смес;
8. Оставете уреда да работи на настройка 2 за 4 минути.
Ако машината започне да се движи или клати, моля, намалете скоростта и задайте по-дълго време на работа.
14
www.electrolux.com
Recepty
CS
Doby přípravy a množství k použití spolu s funkcí šlehání
Množství
Jednotka
Čas
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
Alespoň 100 s
Přísady
Smetana
Vejce - bílek
Rychlost
8~10
8~10
BG
CS
Doby přípravy a množství k použití spolu s funkcí míchání (míchání lehkého těsta (např.: těsta na koláč))
Recept
Přísady
Množství
Jednotka
Čas
Rychlost
Mouka
600
g
Margarín
150
g
Střední nastavení
Piškotový koláč
3-4 min.
(nastavení 5~6)
Cukr
170
g
Prášek na pečení
1,0
lžička
Mouka
800
g
Vejce
4
ks
Máslo
200
g
Cukr
170
g
Střední nastavení
5-6 min.
(nastavení 4~6)
Vanilkový cukr
2,0
lžička
Čokoládový dort Kysaná smetana
10
ml
Surová nugátová směs
100
g
Jedlá soda
3,0
lžička
Příprava
Máslo by mělo být měkké a nikoliv tuhé. Rozmíchejte měkké máslo s cukrem na krém. Přidejte postupně vejce.
Během míchání přidejte kysanou smetanu a vanilkový cukr. Nakonec vmíchejte mouku spolu s jedlou sodou.
Mouka
30
g
Margarín
150
g
Střední
Cukr
170
g
3-4 min.
nastavení
Máslový koláč
Čerstvé vejce
Prášek na pečení
3
ks
1,0
lžička
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
(nastavení 4~6)
LV
Příprava
NL
Všechny přísady dejte do mísy a míchejte je, dokud není těsto hotové.
Recept
Chlebové těsto
(francouzská
bageta)
Pizza
NO
Doby přípravy a množství k použití spolu s funkcí hnětacích metel
Přísady
Množství
Jednotka
Čas
Rychlost
Pšeničná mouka
750
g
Voda
47
ml
10 min.
až do nastavení 7
Sůl
2,0
lžička
Sušené droždí
2,0
lžíce
Příprava
Vložte všechny přísady do mísy a hněťte je, dokud není kvalita těsta uspokojivá.
Pšeničná mouka
750
g
Voda
30
g
Olej
7,5
ml
Čerstvé vejce
2
ks
4-6 min.
Nastavení 1~2
Sůl
2,0
lžička
Cukr
1,5
lžička
Sušené droždí
1,0
lžíce
Příprava
1. V oddělené nádobě smíchejte polovinu droždí se solí a cukrem a odložte;
2. Do mísy stojanového mixéru vložíme zbývající droždí, vodu a olej;
3. Toto těsto by mělo být mícháno pomocí standardních nástavců při minimální rychlosti, dokud není hladké (1 min.);
4. Poté přidejte vejce a směs droždí, soli a cukru;
5. Postupně přidávejte mouku;
6. Až začne těsto kynout nad metly (1 min.), nasaďte hnětací nástavec a zvyšte rychlost na nastavení 2;
7. Přidejte všechnu mouku a míchejte, dokud nedosáhnete jednolitého těsta;
8. Nechte přístroj pracovat v nastavení 2 pod dobu 4 minut.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Jestliže se přístroj začne pohybovat nebo třást, snižte prosím rychlost a nechte přístroj pracovat delší dobu.
15
Opskrifter
Mængder, tilberedningstid & -hastighed ved flad rørekrog
Mængde
Enhed
Tid
20~60
cl
60-80 sek.
10~25
cl
Mindst 100 sek.
Ingredienser
Fløde
Æggehvide
DA
Opskrift
Sandkage
Chokoladekage
Smørkage
Hastighed
8~10
8~10
Mængder, tilberedningstid & -hastighed ved piskeris (blanding af lys dej (f.eks.: kagedej))
Ingredienser
Mængde Enhed
Tid
Hastighed
Mel
600
g
Margarine
150
g
Mellemindstilling
3-4 min.
(indstilling 5-6)
Sukker
170
g
Bagepulver
Mel
Æg
Smør
Sukker
Vaniljesukker
Creme fraiche
Nougat rå blanding
Bagepulver
1,0
tsk.
800
g
4
stk.
200
g
170
g
Mellemindstilling
5-6 min.
(indstilling 4-6)
2,0
tsk.
10
ml
100
g
3,0
tsk.
Tilberedning
Smørret skal være blødt ikke hårdt. Rør det bløde smør sammen med sukker indtil det er cremet. Tilsæt æggene
et efter et. Under omrøring tilsættes creme fraiche og vaniljesukker. Til slut røres melet sammen med bagepulver
og nougat rå blanding.
Mel
30
g
Margarine
150
g
Mellemindstilling
Sukker
170
g
3-4 min.
(indstilling 4-6)
Friske æg
3
stk.
Bagepulver
1,0
tsk.
Tilberedning
Kom alle ingredienserne i skålen, og bland dem, indtil det har den rette konsistens.
Opskrift
Mængder, tilberedningstid & -hastighed ved dejkrog
Mængde
Enhed
Tid
Hastighed
750
g
47
ml
10 min.
Op til indstilling 7
2,0
tsk.
2,0
spsk.
Tilberedning
Kom alle ingredienserne i skålen, og ælt, indtil det har den rette konsistens.
Hvedemel
750
g
Vand
30
ml
Olie
7,5
ml
Friske æg
2
stk.
4-6 min.
Indstilling 1-2
Salt
2,0
tsk.
Sukker
1,5
tsk.
Tørgær
1,0
spsk.
Tilberedning
1. Bland halvdelen af gæret i en separat beholder med salt og sukker, og stil det til side.
2. Kom det resterende gær, vandet og olien i en skål.
3. Dejen bør blandes med piskeris ved minimum hastighed, indtil der opnås en jævn blanding (1 min.).
4. Derefter tilsættes ægget og dejen blandes med gær, salt og sukker fra den separate beholder.
5. Tilsæt gradvist mel.
6. Når dejen begynder at komme op over piskeriset (1 min.), skiftes til dejkrogen, og hastigheden øges til indstilling 2.
7. Kom alt melet i og bland, indtil der opnås en homogen blanding.
8. Lad den fortsætte på indstilling 2 i 4 minutter.
Ingredienser
Hvedemel
Vand
Salt
Brøddej
(Fransk baguette) Tørgær
Pizza
Hvis maskinen begynder at vippe eller rykke sig, skal du sænke hastigheden og beregne længere tilberedningstid.
16
www.electrolux.com
Rezepte
DE
Quirlfunktion - Mengen und Verarbeitungsdauer
Menge
Einheit
Zeit
20~60
cl
60-80 s
10~25
cl
Min. 100 s
Zutaten
Sahne
Eiweiß
Rezept
Biskuit
Geschwindigkeit
8~10
8~10
BG
CS
DA
Rührfunktion - Mengen und Verarbeitungsdauer (Mischen von leichtem Teig, z.B. Kuchenteig)
Zutaten
Menge Einheit
Zeit
Geschwindigkeit
Mehl
600
g
Margarine
150
g
Mittlere Einstellung
3-4 min.
(Stufe 5-6)
Zucker
170
g
Schokoladekuchen
Butterkuchen
DE
EE
Backpulver
Mehl
Eier
Butter
Zucker
Vanillezucker
Sauerrahm
Nougatmasse
Backpulver
1,0
TL
800
g
4
St.
200
g
170
g
Mittlere Einstellung
5-6 min.
(Stufe 4-6)
2,0
TL
10
ml
100
g
3,0
TL
Zubereitung
Die Butter darf nicht hart sondern muss weich sein. Weiche Butter mit dem Zucker verrühren, bis der Teig cremig
ist. Eier nacheinander dazugeben. Weiter rühren und den Sauerrahm und Vanillezucker hinzufügen. Zum Schluss
das Mehl mit dem Backpulver und Nougatmasse hineingeben.
Mehl
30
g
Margarine
150
g
Mittlere Einstellung
Zucker
170
g
3-4 min.
(Stufe 4-6)
Frische Eier
3
St.
Backpulver
1,0
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
TL
NL
Zubereitung
NO
Alle Zutaten in die Schüssel geben und vermischen, bis ein glatter Teig entsteht.
Rezept
Brotteig
(Französisches
Baguette)
Pizza
Knetfunktion - Mengen und Verarbeitungsdauer
Menge Einheit
Zeit
Geschwindigkeit
750
g
47
ml
10 min.
Bis zu Stufe 7
2,0
TL
2,0
EL
Zubereitung
Alle Zutaten in die Schüssel geben und kneten, bis sie gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Weizenmehl
750
g
Wasser
30
ml
Öl
7,5
ml
Frische Eier
2
St.
4-6 min.
Stufe 1-2
Salz
2,0
TL
Zucker
1,5
TL
Trockenhefe
1,0
EL
Zubereitung
1. In einer anderen Schüssel die Hälfte der Hefe mit Salz und Zucker vermischen und zur Seite stellen.
2. Restliche Hefe, Wasser und Öl in die Schüssel des Standmixers geben.
3. Dieser Teig sollte mit den normalen Rührbesen bei Mindestgeschwindigkeit gemischt werden, bis eine glatte
Masse entstanden ist (1 min.).
4. Eier und die mit Salz und Zucker vermischte Hefe hinzugeben.
5. Das Mehl nach und nach dazugeben.
6. Wenn der Teig an den Quirlen aufsteigt (1 min.), wechseln Sie zum Knethaken, und erhöhen Sie die
Geschwindigkeit auf Stufe 2.
7. Mehl hinzugeben und mischen, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist.
8. Kneten Sie den Teig 4 Minuten lang auf Stufe 2 durch.
pl
Zutaten
Weizenmehl
Wasser
Salz
Trockenhefe
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Wenn Ihre Maschine ruckelt oder schaukelt, verringern Sie die Geschwindigkeit, und verlängern Sie die Verarbeitungsdauer.
17
Изхвърляне / Likvidace
Bortskaffelse / Entsorgung
Рециклирайте материалите със
BG
. Поставяйте опаковките
символа
в съответните контейнери за
рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и
за рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
CS
Не изхвърляйте уредите, означени
, заедно с битовата
със символа
смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
nelikvidujte spolu
symbolem
s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
Kasser ikke apparater, der er mærket
DA
DE
18
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater.
, sammen med
med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
www.electrolux.com
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
ee
en
es
Koostisosad
Components
Componentes
Osat
A.Mootorikorpus
B.Kiirusevalija
C.Alus
D. Kausi tugiraam
E.Turvapiirik
F.Kinnituspesa
lisatarvikutele
G. Kinnitusvõll taignakonksu,
vispli ja segamisotsaku
ühendamiseks
H. Roostevabast terasest nõu
I. Turvapiiriku lukustusvarras
J.Toitejuhe
K.Vispel
L.Segamisotsak
M.Taignakonks
A. Motor head
B. Speed selector
C.Base
D. Bowl cradle
E. Safety guard
F. Attachment hub for
additional accessories
G. Attachment shaft for
connecting Dough hook,
Whisk and Flatbeater
H. Stainless steel bowl
I. Locking rod for the Safety
guard
J. Power cord
K.Whisk
L.Flatbeater
M. Dough hook
A. Cabezal del motor
B. Seleccionador de
velocidad
C.Base
D. Soporte para recipiente
E. Protector de seguridad
F. Conector para accesorios
adicionales
G. Eje de accesorios para
conectar el gancho de
amasar, la varilla y el
batidor plano
H. Cuenco de acero
inoxidable
I. Barra de fijación para el
protector de seguridad
J. Cable de alimentación
K.Varilla
L. Batidor plano
M. Gancho de amasar
A.Moottori
B. Nopeuden valitsin
C.Runko
D.Kulhoteline
E.Turvasuojus
F. Lisälaitteiden kiinnitys
G.Kiinnitysakseli
taikinakoukkua, vispilää ja
vatkainta varten
H. Ruostumaton teräskulho
I.Turvasuojuksen
lukitusvipu
J.Virtajohto
K. Vispilä
L.Vatkain
M.Taikinakoukku
pl
FI
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
19
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tähelepanelikult
järgmiseid juhendeid.
• Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele
kättesaamatus kohas.
• Teravate lõiketerade käsitsemisel, nõu tühjendamisel ja puhastamisel
tuleb olla ettevaatlik.
• Füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja teadmisteta
inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel,
et neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad
seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Seadme võib ühendada ainult sellise toitevõrguga, mille pinge ja sagedus
vastavad tüübisildil toodud andmetele!
• Ärge kunagi kasutage seadet, kui:
– toitejuhe on kahjustatud;
– korpus on kahjustatud.
• Seadme või toitejuhtme kahjustuse korral peab tootja, tootja volitatud
teenindus või sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks välja
vahetama.
• Asetage seade alati lamedale ja tasasele pinnale.
• Juhul kui seadet ei kasutata ning seadme kokkupanemisel, lahtivõtmisel
või puhastamisel eemaldage see alati vooluvõrgust.
• Ärge kastke seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku.
• Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või kapi serva ja ärge laske juhtmel
kokku puutuda kuuma pinnaga, sh pliidiga.
• Ärge kunagi kasutage teiste mittetunnustatud tootjate tehtud tarvikuid
või osi: vigastuste oht.
• Veenduge, et mootor oleks enne eemaldamist ja puhastamist täiesti
seisma jäänud.
• Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. See võib kaasa tuua vigastuse!
Seadme kasutamise ajal ärge muid tööriistu või tarvikuid kasutage.
• Ärge lahkuge töötava seadme juurest.
• Jälgige, et seadme kasutamise ajal poleks teie küljes mingeid lahtisi ega
rippuvaid esemeid.
• Ärge kasutage seda seadet värvi segamiseks. See on ohtlik ja võib kaasa
tuua plahvatuse!
• Ärge kunagi kasutage traadist visplit, lamedat segamisotsikut või
taignakonksusid, kui seadme juurde kuuluv nõu pole paigas.
• Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta
mingil juhul vale või mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel tekkinud
võimalike kahjude eest.
ee
20
www.electrolux.com
en
Read the following instruction carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
• Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the
bowl and during cleaning.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended
and before assembling, disassembling or cleaning.
• Do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other
liquid.
• Do not let cord hang over edge of table or counter, do not let cord contact
hot surface, including the stove.
• Never use accessories or parts made by other manufactures not
recommended or sold; may cause a risk of injury to persons.
• Make sure the motor has completely stopped before disassembling and
cleaning.
• Avoid contact with moving parts. Contact could result in injury! Do not
use other tools or utensils during the appliance usage.
• Do not leave this product out of your sight when it is running.
• Ensure all loose matters and your clothes/accessories are kept away while
using this product.
• Do not use this appliance to stir paint. Danger, could result in an
explosion!
• Never operate appliance with the attachments wire whip, flat beater or
dough hook unless the bowl is in place.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
21
Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de usar el
electrodoméstico por primera vez.
• Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable
fuera del alcance de los niños.
• Se debe prestar atención al manejar las afiladas hojas cortantes, al vaciar el
recipiente y durante la limpieza.
• Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlos de forma segura y comprendan
los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• El electrodoméstico únicamente debe conectarse a una fuente de
alimentación cuya tensión y frecuencia sean iguales a las especificadas en la
placa de clasificación.
• Nunca utilice ni coja el electrodoméstico si el cable de alimentación o la
carcasa no está en perfectas condiciones.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no está en perfectas
condiciones, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de
asistencia o por personal cualificado, para evitar peligros.
• Coloque siempre el electrodoméstico sobre una superficie plana y estable.
• Desconecte siempre el electrodoméstico de la toma de alimentación si se
va a dejar sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
• No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro
líquido.
• No deje que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o encimera,
no deje que el cable entre en contacto con una superficie caliente, incluida
la cocina (estufa).
• Nunca use accesorios o piezas hechas por otros fabricantes no
recomendados o vendidos; puede representar el riesgo de lesiones para las
personas.
• Antes de realizar el desmontaje y la limpieza, asegúrese de que el motor se
ha detenido completamente.
• Evite el contacto con las piezas móviles, ya que podría causar lesiones. No
utilice otras herramientas ni utensilios mientras usa este aparato.
• No deje el producto sin supervisión mientras esté funcionando.
• Asegúrese de mantener alejados todos los elementos sueltos y sus prendas/
accesorios mientras utiliza el producto.
• No utilice este aparato para agitar pintura. Existe riesgo de provocar
explosiones.
• No utilice nunca el aparato con los accesorios batidor, batidor plano o
gancho de amasar sin colocar el recipiente.
• Este electrodoméstico está diseñado únicamente para uso doméstico. El
fabricante no puede aceptar responsabilidad alguna por los posibles daños
causados por un uso inadecuado o incorrecto.
es
22
www.electrolux.com
FI
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
• Älä anna lasten käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto lasten
ulottumattomissa.
• Teräviä leikkausteriä käsitellessä, kulhoa tyhjentäessä ja puhdistuksen
aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta.
• Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää laitteita ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan ja
ohjataan käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käyttöön
liittyvät vaarat. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus
vastaavat arvokilven tietoja.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto tai kotelo on vaurioitunut.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun
pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
• Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei valvota sekä aina ennen laitteen
kokoamista, purkamista tai puhdistusta.
• Älä upota laitetta, johtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli. Älä anna johdon
koskettaa kuumia pintoja tai uunia.
• Älä koskaan käytä muiden valmistajien lisävarusteita tai osia, joita ei
suositella tai myydä, olemassa on henkilövahinkovaara.
• Varmista, että moottori on pysähtynyt kokonaan ennen laitteen
purkamista osiin ja puhdistamista.
• Vältä koskettamasta liikkuviin osiin. Muutoin olemassa on
henkilövahinkovaara! Älä käytä muita työvälineitä tai työkaluja laitteen
käytön aikana.
• Älä jätä tätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa käynnissä.
• Varmista, että kaikki löysät osat ja vaatteet/lisävarusteet pidetään poissa
laitteesta.
• Älä käytä tätä laitetta maalin sekoittamiseen. Muutoin olemassa on
räjähdysvaara!
• Älä koskaan käytä laitetta vispilällä, vatkaimella tai taikinakoukulla, jos
kulho ei ole paikoillaan.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista, jotka johtuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä
käytöstä.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
23
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
ee
en
es
FI
24
1. Enne seadme esmakordset
kasutamist: Eemaldage seade. Peske
kaussi, turvapiirikut ja lisatarvikuid
soojas seebivees. Kauss ja tarvikud on
nõudepesumasinakindlad. Puhastage
mootorikorpust niiske lapiga.
Ettevaatust! Ärge kastke
mootorikorpust vette! Laske kõik osad korralikult kuivada.
2. Paigutage seade tasasele pinnale.
Veenduge, et seade ei oleks
vooluvõrguga ühendatud ja kiiruseks
oleks valitud „O”. Tõstke turvapiirik
üles, misjärel tugiraam langeb
automaatselt alla.
3. Pange valitud tarvik (vispel,
taignakonks või segamisotsak)
kaussi. Seadke kauss tugiraami
kohale ja sobitage tugiraami tihvtid
kausi käepidemetes olevatesse
aukudesse.
1. Before using the appliance for the
first time: Unplug the appliance.
Clean the bowl, safety guard and
attachments in warm soapy water.
The bowl and attachments are
dishwasher-proof. Clean the motor unit
with a damp cloth.
Caution: Never immerse the motor
unit in water!
Let all parts dry thoroughly.
2. Place the appliance on a flat
surface. Make sure the appliance is
unplugged and the Speed selector is
set to “O”.
Raise the Safety guard and the
cradle will be lowered automatically.
3. Place the selected accessory
(Whisk, Dough hook or Flatbeater)
into the bowl. Position the bowl
above the cradle and fit the pins on
the cradle into the holes on the bowl
handles.
1. Antes de usar el aparato por primera
vez: Desenchufe el aparato. Limpie el
recipiente, el protector de seguridad y los
accesorios con agua templada y jabón.
También puede limpiar los accesorios y
el recipiente en el lavavajillas. Limpie el
motor con un paño suave humedecido.
Precaución: No sumerja nunca el
motor en agua. Deje que todas las piezas se sequen
completamente.
2. Coloque el aparato en una
superficie plana. Asegúrese de
que el aparato está desenchufado
y que el selector de velocidad está
ajustado en “O”. Levante el protector
de seguridad, el soporte bajará
automáticamente.
3. Coloque el accesorio seleccionado
(la varilla, el gancho de amasar
o el batidor plano) dentro del
recipiente. Coloque el recipiente
encima del soporte y encaje los
fijadores del soporte con los agujeros
de las asas del recipiente.
1. Ennen laitteen käyttöönottoa: Irrota
laite sähköverkosta. Puhdista kulho,
turvasuojus ja liitososat lämpimällä
vedellä ja pesuaineella. Kulho ja
sekoittimet ovat konepestäviä.
Puhdista moottorin kotelo
pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Huomio: Älä koskaan upota
moottorin koteloa veteen!
Anna kaikkien osien kuivua kokonaan.
2. Aseta laite tasaisen alustan päälle.
Varmista, että virtajohto ei ole
seinässä ja että nopeusvalitsin on
asennossa O. Nosta turvasuojus ylös, niin teline
laskeutuu automaattisesti.
3. Aseta haluamasi liitososa (vispilä,
taikinakoukku tai vatkain) kulhoon.
Vie kulho telineen ylle ja kohdista
telineen tapit kulhon kahvojen reikiin.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
ee
4. Paigutage tarvik tarvikuvõllile:
Seadke tarviku ülaosas olev süvend
kohakuti tarviku võllil oleva tihvtiga.
Lükake tarvikut ülespoole ja keerake
vastupäeva, kuni tihvt asendisse
lukustub. Tarviku eemaldamiseks
keerake seda päripäeva ja tõmmake
lahti.
5. Langetage turvapiirik, misjärel
kauss lukustub automaatselt paika.
Pange pistik seinakontakti.
6. Keerake kiirusevalija asendist
“0” soovitud kiirusele (1-12). Kui
segamine on lõpetatud, keerake
kiirusevalija asendisse “0” ja
eemaldage seade vooluvõrgust.
Vaadake retseptide puhul
kasutatavate kiiruste soovitusi selle
kasutusjuhendi lõpust.
FI
FR
HR
HU
IT
en
4. Place an attachment on the
Attachment shaft: Align the slot
at the top of the attachment with
the pin on the Attachment shaft.
Push attachment up and turn it
counterclockwise until the pin is
locked into position. To remove
attachment, turn it clockwise and pull
off.
5. Lower the Safety guard and the
bowl will be automatically locked into
position.
Insert the plug in the main socket.
LT
6. Move the Speed selector from “0” to
desired speed (1-12). Once mixing is
complete, turn the Speed selector to
“0” and unplug the appliance.
Kindly see the recommendations of
the speeds used for the recipes at the
end of this manual.
LV
NL
NO
pl
PT
es
4. Coloque un accesorio en el eje de
accesorios: Alinee la ranura de la
parte superior del accesorio con la
patilla del eje de accesorios. Empuje
el accesorio hacia arriba y gírelo hacia
la izquierda hasta que la patilla se
bloquee en su posición. Para quitar el
accesorio, muévalo hacia la derecha y
tire.
5. Baje el protector de seguridad,
el recipiente se fijará
automáticamente en su posición.
Introduzca el enchufe en la toma
principal.
RO
6. Mueva el selector de velocidad de
“0” a la velocidad deseada (1-12).
Una vez haya terminado de batir,
gire el selector a “0” y desenchufe el
aparato. Consulte las recomendaciones de
las velocidades que se utilizan en las
recetas al final de este manual.
RU
SK
SL
SR
SV
FI
4. Aseta sekoitin kiinni akseliin:
Kohdista sekoittimen yläosassa
oleva syvennys akselin tappeen.
Paina sekoitin ylös ja käännä sitä
vastapäivään, kunnes tappi lukittuu
paikoilleen. Irrota liitososa kiertämällä
sitä myötäpäivään ja vetämällä se irti.
5. Laske suojus alas, niin kulho lukittuu
automaattisesti paikalleen.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
TR
6.Siirrä nopeuden valitsin
sammutusasennosta halutun
nopeuden kohdalle (112). Siirrä nopeuden valitsin
sammutusasentoon ja irrota laite
sähköverkosta sekoituksen jälkeen.
Katso suositeltavat nopeudet
tämän oppaan lopussa olevasta
reseptiosiosta.
UK
25
Muud funktsioonid / Other functions
Otras funciones / Lisätoiminnot
A
ee
en
es
FI
26
B
1.Kinnituselement: Seadme juurde
kuulub mitmeotstarbeline tarvikute
kinnituselement. Tarvikute õigeks
ja turvaliseks kasutamiseks lugege
tähelepanelikult vastavaid juhiseid.
Ärge kunagi kasutage teiste
mittetunnustatud tootjate tehtud
tarvikuid või osi: vigastuste oht.
2. Tehke lahti mikseri küljes olev
lisatarvikute kaas. Paigutage
lisatarviku võll mikseri küljes olevasse
lisatarviku võllipesasse. Paigutage
tihvt (A) soonde (B). Keerake
vajadusel lisatarvikut edasi-tagasi.
Keerake lisatarviku kinnituselemendi
nuppu, kuni tarvik on lõplikult
kinni. Ettevaatust! Enne tarvikute
kinnitamist lülitage seade välja ja
eemaldage vooluvõrgust.
1. Attachment hub: The appliance
comes with a built in multipurpose
Attachment hub. Read and carefully
follow the instructions that comes
with each additional attachment for
correct and safe use.
Never use accessories or parts
made by other manufacture not
recommended or sold; may cause a
risk of injury to persons.
2. Open the Attachment hub lid on the
Stand mixer. Fit the Power shaft of
the attachment in the Attachment hub
socket on the Stand mixer. Position the
pin (A) into the groove (B). Rotate the
attachment back and forth if necessary.
Tighten the Attachment hub knob until
the attachment is fully fastened.
Caution: Before attaching accessories
turn off the appliance and unplug it.
1. Buje de acoplamiento: El aparato se
entrega con un buje de acoplamiento
multiuso. Lea y siga atentamente las
instrucciones que se suministran con
cada accesorio para un uso correcto y
seguro.
Nunca use accesorios o piezas
hechas por otros fabricantes no
recomendados o vendidos; puede
representar el riesgo de lesiones
para las personas.
2. Abra la tapa del eje para accesorios
de la batidora amasadora. Encaje el
eje del accesorio en el conector para
accesorios de la batidora amasadora.
Coloque el fijador (A) para que
encaje con la muesca (B). Rote hacia
adelante y atrás el accesorio si es
necesario. Apriete el mando del eje
para accesorios hasta que el accesorio
quede completamente fijado.
Precaución: Antes de conectar
accesorios, apague y desenchufe el
aparato.
1. Lisälaitteiden kiinnitys: Laitteessa
on sisäänrakennettu lisälaitteiden
kiinnitysmekanismi. Lue kunkin
lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet huolellisesti oikeaoppisen ja
turvallisen käytön takaamiseksi.
Älä koskaan käytä muiden
valmistajien lisävarusteita tai
osia, joita ei suositella tai myydä,
olemassa on henkilövahinkovaara.
2. Avaa lisälaitteen kiinnityskohdan
suojakansi kääntämällä ruuvia.
Asenna lisälaitteen akseli liitäntään.
Kohdista tappi (A) uraan (B).
Kierrä lisälaitetta tarvittaessa
edestakaisin. Kiristä kiinnitysruuvia,
kunnes lisälaite on tukevasti
paikallaan.
Huomio: Kytke laite pois päältä
ja irrota laite pistorasiasta ennen
lisälaitteen kiinnittämistä.
www.electrolux.com
Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care
Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
ee
en
1. Turvapiiriku eemaldamine
puhastamiseks: vajutage kaht
lukustusvarrast nimetissõrmedega
väljapoole (nii et pöidlad on surutud
vastu pöörlemisvõlli). Piiriku uuesti paigaldamine: pange
piiriku kaks varrast pöörlemisvõlli,
seejärel vajutage (pöialdega)
sissepoole.
2. Eemaldage seade. Peske kaussi,
turvapiirikut ja lisatarvikuid soojas
seebivees. Kauss ja tarvikud on
nõudepesumasinakindlad. Puhastage
mootorikorpust niiske lapiga.
Ettevaatust! Ärge kastke
mootorikorpust vette! Laske kõik osad korralikult kuivada.
1. Removing the Safety guard for
cleaning: Using your two index fingers,
press the two Locking rods outwards
(with your thumbs applied against the
Rotating shaft).
To refit the guard: Place the two rods
of the guard in the Rotating shaft, then
press inwards (using your thumbs).
2. Unplug the appliance. Clean the
bowl, safety guard and attachments in
warm soapy water.
The bowl and attachments are
dishwasher-proof. Clean the motor
unit with a damp cloth.
Caution: Never immerse the motor
unit in water!
Let all parts dry thoroughly.
3. Ärge kasutage seadme
puhastamiseks abrasiivseid
vahendeid ega küürimisšvamme.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Do not use abrasive cleaners or
scouring pads when cleaning the
appliance.
LV
NL
NO
pl
PT
es
FI
1. Cómo retirar el protector de
seguridad para la limpieza: presione
las dos barras de fijación hacia fuera
utilizando los dedos índice (con
los pulgares en la vara giratoria).
Para volver a colocar el protector:
coloque las dos barras del protector
en la vara giratoria y, a continuación,
presione hacia dentro con los
pulgares.
2. Desenchufe el aparato. Limpie el
recipiente, el protector de seguridad
y los accesorios con agua templada
y jabón. También puede limpiar
los accesorios y el recipiente en el
lavavajillas. Limpie el motor con un
paño suave humedecido.
Precaución: No sumerja nunca el
motor en agua. Deje que todas las piezas se sequen
completamente.
3. No utilice limpiadores abrasivos ni
estropajos para limpiar el aparato.
1. Suojuksen irrottaminen
puhdistusta varten: paina etusormilla kumpaakin
lukitusvipua ulospäin (peukalot
pyörivää akselia vasten). Suojuksen
kiinnittäminen: aseta suojuksen vivut pyörivään
akseliin ja paina sisäänpäin
(peukaloilla).
2. Irrota laite sähköverkosta.
Puhdista kulho, suojus ja liitososat
lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Kulho ja liitososat ovat konepestäviä.
Puhdista moottorin kotelo
pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Huomio: Älä koskaan upota
moottorin koteloa veteen!
Anna kaikkien osien kuivua kokonaan.
3. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita tai pesulappuja
laitteen puhdistamiseen.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
27
Veaotsing / Troubleshooting
Veaotsing
EE
Tunnus
Põhjus
Lahendus
Mootori töö aeglustub
kasutamise ajal.
Taigna kogus võib olla maksimumkogusest
suurem.
Eemaldage pool taignast ja töödelge kaks
kogust eraldi.
Taigen sisaldab liiga palju vedelikku ja see jääb
nõu seinte külge kinni.
Lisage jahu (1 spl korraga), kuni mootori töö
läheb kiiremaks. Töödelge tainast niikaua, kuni
see nõu seinte küljest lahti lööb.
Mootor ei tööta.
Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.
Veenduge, et lülitasite seadme enne kasutamist
sisse.
Seade vibreerib/liigub
kasutamise ajal.
Kummist tugijalad on märjad.
Veenduge, et seadme all olevad kummist
tugijalad oleksid puhtad ja kuivad.
Tugevat töötlemist vajavate toitude puhul
(kõvem taigen, juust) on see normaalne.
Eemaldage pool taignast ja töödelge kaks
kogust eraldi.
Kauss pole õigesti paigaldatud.
Sobitage kausi käepidemed tugiraamis olevate
tihvtidega.
Tarvikud puutuvad töö ajal
vastu roostevaba nõu külgi.
Troubleshooting
EN
Problem
Possible cause
Solution
The motor slows down
during operation.
Amount of dough may exceed maximum
capacity.
Remove half and process in two batches.
Dough may be too dry, it sticks onto the side of
the bowl.
Add more water, 1 tablespoon at a time until the
motor speeds up. Process until dough cleans the
side of the bowl.
The motor does not work.
The appliance is not connected to the mains.
Make sure to plug in the appliance before
operation.
The appliance vibrates/
moves during operation.
The rubber feet are wet.
Make sure the rubber feet at the bottom of the
unit are clean and dry.
It is normal for heavy loads (e.g heavy dough,
cheese).
Remove half and process in two batches.
The bowl is not correctly assembled.
Fit the handles of the bowl in the pins of the
cradle.
The attachment scrapes the
Stainless steel bowl during
operation.
28
www.electrolux.com
Solución de problemas / Vianetsintä
ES
Solución de problemas
BG
Problema
Causa
Solución
El motor se ralentiza durante
el funcionamiento.
La cantidad de masa puede superar la capacidad
máxima.
Quite la mitad y procese en dos series.
La masa puede estar demasiado húmeda, se
pega al lado del cuenco.
Añada más harina, cucharada a cucharada, hasta
que el motor acelere. Procese la masa hasta que
los costados del cuenco estén limpios.
DE
El motor no funciona.
El aparato no está conectado a la red eléctrica.
Asegúrese de enchufar el aparato antes de
usarlo.
EE
El aparato vibra o se mueve
durante el funcionamiento.
Las patas de goma están mojadas.
Asegúrese de que las patas de goma y la parte
inferior de la unidad estén limpias y secas.
ES
Es normal con cargas pesadas (como masas
densas y queso).
Quite la mitad y procese en dos series.
FI
El recipiente no está fijado correctamente.
Encaje las asas del recipiente en los fijadores
del soporte.
El accesorio araña el cuenco
de acero inoxidable durante
el funcionamiento.
CS
DA
EN
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
FI
Vianetsintä
NO
Ongelma
Syy
Korjaustoimenpide
Moottori hidastuu käytön
aikana.
Taikinamäärä voi ylittää maksimikapasiteetin.
Poista puolet ja käsittele taikina kahdessa erässä.
Taikina voi olla liian kuiva, se kiinnittyy kulhon
reunoille.
Lisää vettä yksi ruokalusikallinen kerrallaan,
kunnes moottorin nopeus kasvaa. Vatkaa
taikinaa, kunnes se irtoaa kulhon reunoilta.
Moottori ei toimi.
Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon.
Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon
ennen käyttöä.
RU
Laite tärisee/liikkuu käytön
aikana.
Kumijalat ovat märät.
Varmista, että laitteen pohjassa olevat kumijalat
ovat puhtaat ja kuivat.
SK
Se on normaalia suurilla kuormilla (esim. raskas
taikina, juusto).
Poista puolet ja käsittele taikina kahdessa erässä.
SL
Kulho on asetettu väärin.
Aseta kulhon kahvat telineen tappeihin.
Sekoitinosa naarmuttaa
ruostumatonta teräskulhoa
käytön aikana.
pl
PT
RO
SR
SV
TR
UK
29
Retseptid
Vahustamise funktsioon: kogused ja töötlemisajad
Kogus
Ühik
Aeg
20~60
cl
60–80 s
10~25
cl
Vähemalt 100 s
Koostisained
Koor
Munavalge
EE
Kiirus
8~10
8~10
Segamise funktsioon: kogused ja töötlemisajad (kerge taigna segamine (nt koogitaigen))
Koostisained
Kogus
Ühik
Aeg
Kiirus
Jahu
600
g
Margariin
150
g
Keskmine seade
Keeks
3-4 min.
(5–6. seade)
Suhkur
170
g
Küpsetuspulber
1,0
tl
Jahu
800
g
Muna
4
tk
Või
200
g
Suhkur
170
g
Keskmine seade
5-6 min.
(4–6. seade)
Vanillisuhkur
2,0
tl
Šokolaadikook Hapukoor
10
ml
Pähklisegu
100
g
Söögisooda
3,0
tl
Valmistamine
Või peaks olema toasoe. Vahustage või suhkruga kreemjaks. Lisage ükshaaval munad. Lisage segamise ajal hapukoor ja vanillisuhkur. Lõpuks lisage küpsetuspulbriga segatud jahu.
Jahu
30
g
Margariin
150
g
Keskmine seade
Suhkur
170
g
3-4 min.
(4–6. seade)
Toores
muna
3
tk
Võikook
Küpsetuspulber
1,0
tl
Retsept
Valmistamine
Pange kõik koostisained kaussi ja segage läbi.
Retsept
Saiataigen
(Prantsuse
baguette)
Pitsa
Taignakonksude funktsioon: kogused ja töötlemisajad
Kogus
Ühik
Aeg
Kiirus
750
g
47
ml
10 min.
Kuni seadistuseni 7
2,0
tl
2,0
spl
Valmistamine
Pange kõik koostisained kaussi ja segage, kuni taigen on valmis.
Nisujahu
750
g
Vesi
30
g
Õli
7,5
ml
Toores muna
2
tk
4-6 min.
Seade 1–2
Sool
2,0
tl
Suhkur
1,5
tl
Kuivpärm
1,0
spl
Valmistamine
1. Segage eraldi nõus pool pärmikogusest soola ja suhkruga ning pange kõrvale.
2. Pange mikseri segamisnõusse ülejäänud pärm, vesi ja õli.
3. Seda tainast segatakse tavaliste visplitega minimaalsel kiirusel, kuni tekib ühtlane segu (1 min.).
4. Seejärel lisage hulka muna ning soola ja suhkruga segatud pärm.
5. Hakake järk-järgult jahu lisama.
6. Kui taigen hakkab otsakuni jõudma (1 min.), asendage see taignakonksuga ja suurendage kiirust seadistuseni 2.
7. Lisage kogu ülejäänud jahu ja segage, kuni tekib ühtlane mass.
8. Laske seadmel 2–4 minutit töötada.
Koostisained
Nisujahu
Vesi
Sool
Kuivpärm
Kui seade hakkab liikuma või rappuma, vähendage kiirust ja laske sel töötada pikema aja vältel.
30
www.electrolux.com
Recipes
EN
Whisking function quantities and Processing Times
Quantity Unit
Time
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
At least 100 s
Ingredients
Cream
Egg-white
Recipe
Cake sponge
Chocolate cake
Butter Cake
Speed
8~10
8~10
BG
CS
DA
Beating function quantities and Processing Times (mixing light dough (e.g: cake dough))
Ingredients
Quantity Unit
Time
Speed
Flour
600
g
Margarine
150
g
Medium setting
3-4 min.
(5~6 setting)
Sugar
170
g
DE
EE
Baking powder
Flour
Egg
Butter
Sugar
Vanilla Sugar
Sour cream
Nougat raw mixture
Baking soda
1,0
tsp
800
g
4
pcs
200
g
170
g
Medium setting
5-6 min.
(4~6 setting)
2,0
tsp
10
ml
100
g
3,0
tsp
Method
The butter should be soft not hard. Stir the soft butter with sugar until creamy. Add the eggs one after another.
While stirring, add the sour cream and vanilla sugar. Finally stir in the flour together with baking soda and nougat
raw mixture.
Flour
30
g
Margarine
150
g
Medium setting
Sugar
170
g
3-4 min.
(4~6 setting)
Fresh egg
3
pcs
Baking powder
1,0
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
tsp
NL
Method
NO
Place all ingredients in the bowl, and mix them, till it is ready.
Recipe
Hooks function quantities and Processing Times
Quantity Unit
Time
Speed
750
g
47
ml
10 min.
Up to setting 7
2,0
tsp
2,0
tbs
Method
Place all the ingredients into the bowl and knead until satisfactory.
Wheat flour
750
g
Water
30
g
Oil
7,5
ml
Low setting (1~2
Fresh egg
2
pcs
4-6 min.
setting)
Salt
2,0
tsp
Sugar
1,5
tsp
Dry Yeast
1,0
tbs
Method
1. In a separate container mix the half of yeast with the salt and the sugar and set aside;
2. In the bowl of stand mixer put the remaining yeast, the water and the oil;
3 This dough should be mixed with common beaters, at minimum speed until obtain a smooth mixture (1 min.);
4. After, add the egg and the yeast mixed with salt and sugar;
5. Start adding the flour gradually;
6. When the dough starts rising up the beaters (1 min.), change to the kneading hook and increase the speed to
setting 2;
7. Put all the flour and mix until obtain a homogenous mixture;
8. Let it work on setting 2 for 4 minutes.
pl
Ingredients
Wheat flour
Water
Salt
Bread dough
(French baguette) Dry Yeast
Pizza
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
If your machine starts moving or rocking, please decrease the speed and allow for longer processing time.
31
Recetas
ES
Cantidades y tiempo de procesamiento de la función de mezcla
Cantidad
Unidad
Tiempo
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
Al menos 100 s
Ingredientes
Nata
Huevo - clara
Velocidad
8~10
8~10
Cantidades y tiempo de procesamiento de la función para batir (mezcla de masa ligera, p. ej.: masa de repostería)
Receta
Ingredientes
Cantidad
Unidad
Tiempo
Velocidad
Harina
600
g
Margarina
150
g
Ajuste medio
Bizcocho
3-4 min.
(ajuste 5~6)
Azúcar
170
g
Pastel de
chocolate
Tarta de
mantequilla
Levadura
Harina
Huevo
Mantequilla
Azúcar
Azúcar de vainilla
Nata agria
Mezcla cruda turrón
Bicarbonato
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
cucharadita
g
uds.
g
g
Ajuste medio
5-6 min.
(ajuste 4~6)
cucharadita
ml
g
cucharadita
Método
La mantequilla debe estar blanda y no dura. Remueva la mantequilla blanda con azúcar hasta que esté cremosa.
Añada los huevos uno tras otro. Mientras remueve, añada la mata agria y el azúcar de vainilla. Por último, remueva en la mezcla la harina con el bicarbonato.
Harina
30
g
Margarina
150
g
Ajuste medio
Azúcar
170
g
3-4 min.
(ajuste 4~6)
Huevo fresco
3
uds.
Levadura
1,0
cucharadita
Método
Coloque todos los ingredientes en el cuenco y mézclelos hasta que esté listo.
Receta
Masa de pan
(barra o baguette)
Pizza
Cantidades y tiempo de procesamiento de la función del accesorio
Ingredientes
Cantidad
Unidad
Tiempo
Velocidad
Harina de trigo
750
g
Agua
47
ml
Hasta el nivel de
10 min.
velocidad 7
Sal
2,0
cucharadita
Levadura seca
2,0
cucharada
Método
Coloque todos los ingredientes en el cuenco y amase hasta un nivel satisfactorio.
Harina de trigo
750
g
Agua
30
g
Aceite
7,5
ml
Huevo fresco
2
uds.
4-6 min.
Ajuste 1~2
Sal
2,0
cucharadita
Azúcar
1,5
cucharadita
Levadura seca
1,0
cucharada
Método
1. En un recipiente independiente, mezcle la mitad de la levadura con la sal y el azúcar y reserve.
2. En el cuenco de la batidora amasadora coloque la masa restante, el agua y el aceite.
3. Esta levadura se debe mezclar con batidoras convencionales, a la velocidad mínima hasta que obtenga una
mezcla suave (1 min.).
4. A continuación, añada el huevo y la levadura a la sal y el azúcar.
5. Empiece a añadir la harina gradualmente.
6. Cuando la masa empiece a quedar por encima de los batidores (1 min.), ponga el gancho de amasar y aumente
la velocidad al nivel 2.
7. Ponga toda la harina y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea.
8. Deje el aparato en funcionamiento con el nivel 2 de velocidad durante 4 minutos.
Si el aparato empieza moverse o a tambalearse, reduzca el nivel de velocidad y deje que procese el alimento durante más tiempo.
32
www.electrolux.com
Reseptit
fi
Vatkausmäärät ja käsittelyajat
Määrä
Yksikkö
20~60
cl
10~25
cl
Ainekset
Kerma
Munanvalkuaiset
Resepti
Sokerikakku
Suklaakakku
Voikakku
Aika
60~80 s
Vähintään 100 s
Nopeus
8~10
8~10
BG
CS
Sekoitusmäärät ja käsittelyajat (kevyen taikinan sekoitus (esim. kakkutaikina))
Ainekset
Määrä yksikkö
Aika
Nopeus
Jauhot
600
g
Margariini
150
g
Keskisuuri asetus
3-4 min.
(asetus 5~6)
Sokeri
170
g
Leivinjauhe
1,0
tl
Jauhot
800
g
Kananmunat
4
kpl
Voi
200
g
Sokeri
170
g
Keskisuuri asetus
5-6 min.
(asetus 4~6)
Vaniljasokeri
2,0
tl
Hapankerma
10
ml
Nougatsekoitus
100
g
Ruokasooda
3,0
tl
Valmistus
Voin on oltava pehmeää eikä kovaa. Sekoita pehmeä voi sokeriin, kunnes seos on paksua. Lisää kananmunat yksi
kerrallaan. Lisää hapankerma ja vaniljasokeri samalla sekoittaen. Lisää lopuksi jauhot yhdessä ruokasoodan ja
nougatsekoitus kanssa.
Jauhot
30
g
Margariini
150
g
Keskisuuri asetus
Sokeri
170
g
3-4 min.
(asetus 4~6)
Tuore kananmuna
3
kpl
DA
Leivinjauhe
NL
1,0
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
rkl
Valmistus
NO
Aseta kaikki ainekset kulhoon ja sekoita ne, kunnes taikina on valmista.
Resepti
Leipätaikina
(patonki)
Pizza
Vaivausmäärät ja käsittelyajat
Määrä Yksikkö
Aika
Nopeus
750
g
47
ml
10 min.
Asetus 7 tai pienempi
2,0
tl
2,0
tl
Valmistus
Aseta kaikki ainekset kulhoon ja vaivaa taikinaa riittävästi.
Vehnäjauho
750
g
Vesi
30
ml
Öljy
7,5
ml
Tuore kananmuna
2
kpl
4-6 min.
Asetus 1~2
Suola
2,0
tl
Sokeri
1,5
tl
Kuivahiiva
1,0
rkl
Valmistus
1. Sekoita erillisessä astiassa puolet hiivasta suolaan ja sokeriin ja aseta astia sivuun.
2. Aseta jäljelle jäävä hiiva, vesi ja öljy yleiskoneen kulhoon.
3. Sekoita taikinaa standardeilla vatkaimilla miniminopeudella, kunnes se on tasaista (1 min.).
4. Lisää sen jälkeen kananmuna sekä suolaan ja sokeriin sekoitettu hiiva.
5. Lisää jauhoja vähän kerrallaan.
6. Kun taikina alkaa tarttua vatkaimeen (1 min.), vaihda se taikinakoukkuun ja muuta nopeudeksi 2.
7. Lisää kaikki jauhot ja sekoita, kunnes saavutat tasaisen seoksen.
8. Sekoita taikinaa 2-nopeudella neljän minuutin ajan.
pl
Ainekset
Vehnäjauho
Vettä
Suola
Kuivahiiva
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Jos laite liikkuu tai heiluu pöydällä, käytä pienempää nopeusasetusta ja sekoita pidempään.
33
Jäätmekäitlusse andmine / Disposal
Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen
ee
en
es
Sümboliga
tähistatud materjalid
võib ringlusse suunata. Selleks viige
pakendid vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse.
tähistatud
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
Recicle los materiales con el símbolo
No deseche los aparatos marcados con
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para su
reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
junto con los residuos
el símbolo
domésticos. Lleve el producto a su centro
de reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
FI
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut.
34
www.electrolux.com
merkittyjä
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
fr
HR
Hu
Composants
Sastavni dijelovi
A készülék részei
Componenti
A. Compartiment du moteur
B. Sélecteur de vitesse
C.Base
D. Socle du bol
E. Protection de sécurité
F. Adaptateur pour
les accessoires
supplémentaires
G. Arbre à accessoires pour
fixer le crochet à pétrir, le
fouet et le batteur plat
H. Bol en acier inoxydable
I. Tige de verrouillage pour
la protection de sécurité
J. Cordon d’alimentation
K.Fouet
L. Batteur plat
M. Crochet à pétrir
A. Glava motora
B. Birač brzina
C.Postolje
D. Držač posude
E. Zaštita od prskanja
F. Priključak za dodatnu
opremu
G. Osovina za priključivanje
kuke za tijesto, pjenilice i
plosnatog nastavka
H. Posuda od nehrđajućeg
čelika
I. Zasun za pričvršćivanje
zaštite
J. Kabel napajanja
K.Pjenilica
L. Plosnati nastavak
M. Kuka za tijesto
A.Készülékfej
B. Sebességszabályozó
C.Talapzat
D. Táltartó
E. Biztonsági védőrész
F. Tartozékcsatlakozó további
tartozékokhoz
G. Tartozéktengely a
dagasztókar, habverő
és lapos habverő
csatlakoztatásához
H. Rozsdamentes acél tál
I. Rögzítőrúd a biztonsági
védőrészhez
J. Hálózati kábel
K.Habverő
L. Lapos habverő
M. Dagasztókar
A. Testa del motore
B. Selettore velocità
C.Base
D. Alloggiamento del
recipiente
E. Protezione di sicurezza
F. Snodo di attacco per
accessori aggiuntivi
G. Albero accessorio per il
collegamento di gancio
per impastare, frusta e
sbattitore
H. Recipiente in acciaio
inossidabile
I. Maniglia di blocco della
protezione di sicurezza
J. Cavo di alimentazione
K.Frusta
L.Sbattitore
M. Gancio per impastare
pl
It
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
35
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser
la machine pour la première fois.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. L‘appareil et son cordon
d‘alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants.
• Soyez prudent lors de la manipulation des lames, qui sont coupantes, lors du
vidage du bol et lors du nettoyage.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et
l‘expérience sont insuffisantes, à condition d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des
instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et de comprendre
les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la
tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment
qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et
horizontale.
• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation s’il est laissé sans surveillance
et avant assemblage, démontage ou nettoyage.
• Ne plongez pas l’appareil, son cordon ou sa prise dans l’eau ni dans aucun
autre liquide.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation dépasser du bord de la table ou du
comptoir. Ne le mettez pas en contact avec une surface chaude, notamment
sur une cuisinière.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou pièces faites par un autre fabriquant qui
n’est pas recommandé ou vendu ; risque de blessure.
• Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de démonter et
de nettoyer les pièces de l’appareil.
• Évitez le contact avec les parties mobiles, qui pourrait provoquer des
blessures ! N‘utilisez pas d‘autres outils ni d‘autres ustensiles lors de
l‘utilisation de l‘appareil.
• Ne quittez pas cet appareil des yeux lorsqu‘il est en marche.
• Assurez-vous de tenir à l‘écart toutes les matières libres ainsi que vos
vêtements/accessoires lorsque vous utilisez ce produit.
• Ne pas utiliser cet appareil pour mélanger de la peinture. Attention, danger,
risque d‘explosion !
• Ne faites jamais fonctionner l‘appareil avec le fouet métallique, le batteur
plat ou le crochet de pétrissage si le bol n‘est pas en place.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
Fr
36
www.electrolux.com
HR
Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Uređaj i njegov kabel držite
izvan dohvata djece.
• Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim rezačima, pražnjenja posude i
tijekom čišćenja.
• Uređaje mogu upotrebljavati osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem
ako su pod nadzorom i ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
• Djeca se ne smiju igrati uređajem.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
• Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je
- kabel za napajanje oštećen,
- kućište uređaja oštećeno.
• Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da biste
izbjegli opasnost.
• Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.
• Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako je ostavljen bez nadzora i prije
sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
• Ne uranjajte uređaj, električni kabel ili utikač u vodu niti bilo koju drugu
tekućinu.
• Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta i ne dopustite da dođe
u dodir s vrućom površinom, uključujući i štednjak.
• Nikada ne koristite pribor ili dijelove drugih proizvođača koji nisu
preporučeni ili se ne prodaju; to može prouzročiti opasnost od
ozljeđivanja osoba.
• Provjerite je li motor u potpunosti zaustavljen prije rastavljanja i čišćenja.
• Izbjegavajte dodirivanje pokretnih dijelova. U slučaju kontakta može doći do
ozljeda! Ne upotrebljavajte druge alate ili pribor tijekom upotrebe uređaja.
• Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
• Provjerite da se svi labavi materijali i vaša odjeća/pribor nalaze dalje od
uređaja tijekom uporabe.
• Ovaj uređaj ne upotrebljavajte za miješanje boja. Opasno, može doći do
eksplozije!
• Nikada ne upravljajte uređajem s postavljenim žičanim nastavkom za
mućenje, plosnatom mućkalicom ili kukom za tijesto ako posuda nije
postavljena.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač
ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguće štete nastale zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
37
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a
következő utasításokat.
• Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek használják. A készüléket és a
hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá.
• Körültekintően járjon el a vágóélek kezelésekor, a tál ürítésekor és tisztítás
közben.
• A háztartási készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi és mentális
képességű felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor
használhatják, ha elsajátították a biztonságos működtetés módját, és
megértették az ezzel együtt járó veszélyeket. • A készülék nem játékszer.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos
feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha
– megsérült a tápkábel,
– ha megsérült a burkolat.
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében
azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett
szakembernek kell kicserélnie.
• A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.
• A készüléket mindig áramtalanítsa összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás
előtt, illetve ha felügyelet nélkül hagyja.
• A készüléket, a hálózati tápkábelt és a dugaszt ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
• Ne hagyja asztal vagy munkapult peremén keresztül lógni a hálózati
kábelt, ne engedje, hogy tűzhelyet is beleértve forró felülettel érintkezzen a
hálózati kábel.
• Sohase használjon más gyártó által gyártott, de nem ajánlott vagy szállított
tartozékokat; sérülésveszélyt idézhetnek elő.
• A szétszerelés és a tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a
motor teljesen leállt-e.
• Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket, mert súlyos sérülést szenvedhet.
A készülékhez ne használjon semmilyen segédeszközt vagy konyhai
felszerelést.
• Működés közben tartsa szemmel a készüléket.
• Használat közben ügyeljen arra, hogy semmilyen laza vagy lógó ruhadarab,
illetve egyéb tárgy ne kerüljön a készülék közelébe.
• Ne használja a készüléket feték keverésére. Veszélyes, robbanáshoz
vezethet!
• A készüléket csak akkor működtesse a huzal habverővel, a lapos
keverőkarral vagy a dagasztókarral, ha a tál a helyén van.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem
vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.
Hu
38
www.electrolux.com
It
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare
l’apparecchio per la prima volta.
• L‘apparecchiatura non deve essere usata dai bambini. Tenere
l‘apparecchiatura e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Prestare attenzione nel maneggiare le lame taglienti ed affilate, nello
svuotare il recipiente e durante la pulizia.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso
dell‘apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente
all‘uso dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti. • Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con
tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la
sostituzione al produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una
persona egualmente qualificata per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione di rete se viene lasciato
incustodito o prima di procedere all’assemblaggio, al disassemblaggio o
alla pulizia dei componenti.
• Non immergere l’apparecchiatura, il cavo di alimentazione o la spina in
acqua o in qualsiasi altro liquido.
• Non lasciare pendere il cavo dal bordo del tavolo o del piano di lavoro; non
lasciare che entri a contatto con superfici calde, incluso il forno.
• Non utilizzare mai accessori o pezzi di ricambio venduti da altri produttori o
non consigliati; ciò potrebbe comportare rischio di lesioni alle persone.
• Assicurarsi che il motore sia completamente fermo prima di smontare e
pulire l’apparecchiatura.
• Evitare il contatto con le parti mobili. Rischio di lesioni! Non utilizzare altri
attrezzi o utensili durante l‘uso dell‘apparecchiatura.
• Non allontanarsi dall‘apparecchiatura mentre è in funzione.
• Assicurarsi che tutti gli oggetti sciolti e gli abiti/accessori siano tenuti lontani
durante l‘utilizzo dell‘apparecchiatura.
• Non utilizzare l‘apparecchiatura per mescolare la vernice. Pericolo di
esplosione!
• Non azionare l‘apparecchiatura con gli accessori frusta, sbattitore o gancio
per impastare senza aver prima sistemato la ciotola.
• Questo apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico. Il
produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da
uso improprio o non corretto.
39
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
Fr
HR
Hu
It
40
1. Avant d’utiliser l’appareil pour la
première fois : Débrancher l’appareil.
Lavez le bol, la protection de sécurité
et les accessoires à l’eau chaude et au
savon. Le bol et les accessoires sont
lavables au lave-vaisselle. Nettoyer
l’appareil à l’aide d’un tissu humide.
Attention : Ne jamais immerger le
moteur dans l’eau !
Laisser soigneusement sécher toutes
les pièces.
2. Placer l’appareil sur une surface
plane. Assurez-vous que l’appareil
est débranché et que le sélecteur de
vitesse est réglé sur « O ». Lorsque vous soulevez la protection
de sécurité, le socle s’abaisse
automatiquement.
3. Placez l’accessoire sélectionné
(fouet, crochet à pétrir ou batteur
plat) dans le bol. Placez le bol
au-dessus du socle et insérez les
goupilles du socle dans les orifices
situés au niveau des poignées du bol.
1. Prije prve uporabe uređaja:
Iskopčajte uređaj. Posudu, zaštitu od
prskanja i nastavke operite u vodi
s deterdžentom. Posuda i nastavci
mogu se prati u perilici posuđa.
Vlažnom krpom obrišite kućište
motora.
Pozor: Kućište motora nikada ne
uranjajte u vodu! Pustite da se svi dijelovi do kraja
osuše.
2. Uređaj stavite na ravnu površinu.
Provjerite je li aparat ukopčan u
struju te je li brzina postavljena na
“O”. Podignite zaštitu od prskanja i
držač će se automatski spustiti.
3. Postavite željeni nastavak
(pjenilicu, kuku za tijesto ili
plosnati nastavak) u posudu.
Posudu postavite iznad držača
i pinove na držaču poravnajte s
otvorima na ručkama posude.
1. Az első használat előtt: Húzza ki
a készüléket a hálózatból. Meleg
mosószeres vízzel mossa el a tálat, a
biztonsági védőrészt és a tartozékokat
A tál és a tartozékok mosogatógépben
moshatók. Tisztítsa meg a motoregységet nedves ruhával.
Figyelem: Soha ne merítse vízbe a
motor-egységet! Alaposan törölje
szárazra az összes részegységet.
2. Helyezze a készüléket sík, vízszintes
felületre. Győződjön meg róla, hogy a
készülék ki van húzva a konnektorból
és a sebességszabályozó „O”
állapotban van. Emelje fel a
biztonsági védőrész, ekkor a táltartó
automatikusan leereszkedik.
3. Helyezze a kiválasztott tartozékot
(habverőt, dagasztóhorgot, vagy
lapos habverőt) a tálba. Tegye a tálat
a tartójára, a tartón lévő csapokat
pedig illessze be a tál fogantyúinak
nyílásaiba.
1. Prima di usare l’apparecchiatura
per la prima volta: Scollegare
la’apparecchiatura. Pulire il recipiente,
la protezione di sicurezza e gli accessori
in acqua calda saponata. Recipiente
e accessori possono essere lavati in
lavastoviglie. Pulire l’unità motore con
un panno umido.
Attenzione: Non immergere mai
l’unità motore nell’acqua! Lasciare asciugare completamente
tutte le parti.
2. Sistemare l’apparecchiatura su una
superficie piana. Assicurarsi che
l’apparecchiatura sia scollegata e il
selettore della velocità sia impostato
su “O”. Sollevando la protezione di
sicurezza, l’alloggiamento si abbassa
automaticamente.
3. Posizionare l’accessorio scelto
(frusta, gancio per impastare
o sbattitore) nel recipiente.
Posizionare il recipiente
sull’alloggiamento e inserire i perni
dell’alloggiamento nei fori presenti
sui manici del recipiente.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
Fr
4.Placer un accessoire sur arbre à
accessoires à accessoires : Positionner
l’accessoire en respectant le sens
d’introduction de celui-ci, enclencherle en exerçant une pression puis
tourner d’un quart sur la droite pour
le verrouiller. Pour retirer l’accessoire,
tournez-le vers la droite puis retirez-le.
5. Lorsque vous abaissez la protection
de sécurité, le bol se verrouille
automatiquement dans la position
correcte.
Insérer la fiche électrique dans une
prise secteur.
ES
6. Sélectionner la vitesse souhaitée
(1à12). Une fois l’utilisation terminée,
positionner le sélecteur de vitesse en
position “O” et débrancher l’appareil.
Nous vous invitons à consulter les
informations indiquant la vitesse
recommandée en fonction des
recettes, à la fin de ce manuel.
FI
FR
HR
HU
IT
HR
4.Stavite nastavak na osovinu za
nastavke: Poravnajte utor na vrhu
nastavka s klinom na osovini za
nastavke. Gurnite nastavak prema
gore i okrenite ga u smjeru suprotnom
od smjera kazaljke na satu kako bi se
zabravio u položaju. Nastavak možete
skinuti tako da ga okrenete u smjeru
kazaljke na satu i povučete.
5. Spustite zaštitu od prskanja i
posuda će se automatski pričvrstiti
na mjestu.
Stavite utikač u električnu utičnicu.
LT
6. Pomaknite birač brzina iz položaja
“0” u položaj željene brzine (1-12).
Kada završite miješanje, okrenite
birač brzina u položaj “0” i iskopčajte
uređaj. Preporučene brzine za recepte
potražite na kraju ovog priručnika.
LV
NL
NO
pl
PT
Hu
It
4.Illessze a tartozékot a
tartozéktengelyre: A tartozék
tetején levő hasítékot illessze a
tartozéktengely csapjához. Tolja
fel a tartozékot, majd fordítsa el az
óramutató járásával ellentétes irányba,
míg a csap a helyén nem rögzül. Az
eltávolításhoz fordítsa a tartozékot
az óramutató járásával megegyező
irányba , majd húzza ki.
5. Engedje le a biztonsági védőrészt,
ekkor a tál automatikusan a helyére
rögzül.
Illessze a csatlakozódugót a hálózati
aljzatba.
4.Collegamento di un accessorio
all’albero: Allineare la fessura sul
lato superiore dell’accessorio con la
spina presente sull’albero. Premere
l’accessorio verso l’alto e ruotarlo
in senso antiorario finché la spina è
bloccata in posizione. Per rimuovere
l’accessorio, ruotare in senso orario ed
estrarre.
5. Abbassando la protezione di
sicurezza, il recipiente si blocca
automaticamente in posizione.
Inserire la spina nella presa.
RO
6. Állítsa a sebességszabályozót „0”
helyzetből a szükséges fokozatba
(1-12). A keverés befejezése után
fordítsa a sebességszabályozót
„0” helyzetbe, és húzza ki a
csatlakozódugót a hálózatból. A
receptekhez használandó ajánlott
sebességeket az útmutató végén
találja.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Portare il selettore di velocità da
“0” alla velocità desiderata (1 - 12).
Una volta terminata l’operazione
di impasto, ruotare il selettore
della velocità su “0” e scollegare
l’apparecchiatura. Leggere le
raccomandazioni sulle velocità da
utilizzare per le ricette presenti alla
fine del presente manuale.
TR
UK
41
Autres fonctions / Ostale funkcije
Egyéb funkciók / Ulteriori funzioni
A
Fr
HR
Hu
It
42
B
1. Adaptateur à accessoires : L’appareil
est équipé d’un adaptateur à
accessoires multi-usage. Merci de
lire et de suivre attentivement les
instructions fournies avec chaque
accessoire supplémentaire pour
une utilisation correcte et en toute
sécurité.
N’utilisez jamais d’accessoires ou
pièces faites par un autre fabriquant
qui n’est pas recommandé ou
vendu ; risque de blessure.
2. Ouvrir le couvercle de l’adaptateur
à accessoires du robot. Desserrer la
vis puis insérer l’accessoire. Placez la
goupille (A) dans la rainure (B).
Si nécessaire, faire bouger l’accessoire
d’avant en arrière pour l’insérer.
Resserrer la vis de l’adaptateur à
accessoires.
Attention : Avant d’installer un
accessoires, éteindre l’appareil et le
débrancher.
1. Glavčina za nastavke: Uređaj
se isporučuje s ugrađenom
višenamjenskom glavčinom za
nastavke. Pročitajte i pažljivo slijedite
uputstva koja se isporučuju sa svakim
od nastavaka za ispravnu i sigurnu
upotrebu.
Nikada ne koristite pribor ili
dijelove drugih proizvođača koji
nisu preporučeni ili se ne prodaju;
to može prouzročiti opasnost od
ozljeđivanja osoba.
2. Otvorite poklopac glavčine
za nastavke na samostojećem
mikseru. Namjestite osovinu snage
nastavka u utor glavčine za nastavke
na samostojećem mikseru. Pin (A)
postavite u utor (B). Po potrebi
okrećite nastavak unatrag i prema
naprijed. Zategnite regulator glavčine
za nastavke sve dok se nastavak do
kraja ne zategne.
Pozor: Prije pričvršćivanja nastavka
isključite uređaj i izvucite utikač iz
utičnice.
1.Tartozékcsatlakozó: A készülék
egy beépített, többfunkciós
tartozékcsatlakozóval rendelkezik.
A megfelelő és biztonságos
használat érdekében olvassa el és
körültekintően tartsa be az egyes
tartozékokhoz mellékelt utasításokat.
Sohase használjon más gyártó
által gyártott, de nem ajánlott
vagy szállított tartozékokat;
sérülésveszélyt idézhetnek elő.
2. Nyissa ki az asztali mixer
tartozékcsatlakozójának fedelét.
Illessze a tartozék hajtótengelyét az
asztali mixer tartozékcsatlakozójába.
Helyezze a csapot (A) a mélyedésbe
(B). Szükség esetén forgassa jobbrabalra a tartozékot. Húzza meg annyira
a tartozékcsatlakozó gombját, hogy
a tartozék a csatlakozóban szilárdan
rögzüljön.
Figyelem: A tartozék csatlakoztatása
előtt kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a konnektorból a dugvilláját.
1. Punto di fissaggio accessori:
L’apparecchiatura dispone di un
punto di fissaggio accessori integrato
multifunzione. Leggere attentamente
le istruzioni fornite con ciascun
accessorio per un uso corretto e
sicuro.
Non utilizzare mai accessori o
pezzi di ricambio venduti da altri
produttori o non consigliati; ciò
potrebbe comportare rischio di
lesioni alle persone.
2. Aprire il coperchio dello snodo di
attacco sul mixer verticale. Infilare
l’albero di azionamento dell’attacco
nell’innesto dello snodo di attacco
del mixer verticale. Posizionare
il perno (A) nella scanalatura (B).
Se necessario, ruotare in avanti e
indietro l’attacco. Stringere a fondo la
manopola dello snodo di attacco.
Attenzione: prima di collegare gli
accessori, spegnere l’apparecchiatura
e staccarla dalla presa di corrente.
www.electrolux.com
Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje
Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione
BG
CS
DA
DE
EE
EN
Fr
HR
Hu
1. Retrait de la protection de sécurité
en vue d’un nettoyage : À l’aide de
vos deux index, poussez les deux tiges
de verrouillage vers l’extérieur (en
plaçant vos pouces sur l’arbre rotatif ).
Pour remonter la protection : Placez
les deux tiges de la protection sur
l’arbre rotatif et enfoncez-les (à l’aide
de vos pouces).
2. Débrancher l’appareil.
Lavez le bol, la protection de sécurité
et les accessoires à l’eau chaude et au
savon. Le bol et les accessoires sont
lavables au lave-vaisselle. Nettoyer
l’appareil à l’aide d’un tissu humide.
Attention : Ne jamais immerger le
moteur dans l’eau !
Laisser soigneusement sécher toutes
les pièces.
3. N’utiliser ni produits nettoyants
abrasifs ni grattoirs pour le
nettoyage de l’appareil.
1. Skidanje zaštite od prskanja
radi čišćenja: Dvama kažiprstima
pritisnite dva zasuna prema van (tako
da palčevima pritisnete rotacijsku
osovinu). Ponovno postavljanje zaštite od
prskanja: Dva zasuna na zaštiti od
prskanja postavite na rotacijsku
osovinu, a zatim (palčevima) pritisnite
prema unutra.
2. Iskopčajte uređaj. Posudu, zaštitu
od prskanja i nastavke operite u vodi
s deterdžentom. Posuda i nastavci
mogu se prati u perilici posuđa.
Vlažnom krpom obrišite kućište
motora.
Pozor: Kućište motora nikada ne
uranjajte u vodu! Pustite da se svi dijelovi do kraja
osuše.
3. Ne upotrebljavajte abrazivna
sredstva za čišćenje ili jastučiće za
ribanje prilikom čišćenja uređaja.
1. A biztonsági védőrész eltávolítása
tisztítás esetén: Két mutatóujjával
nyomja kifelé a két rögzítőrudat
(a hüvelykujjait a forgótengelyre
nyomva). A védőrész visszahelyezése: A
védőrész két rúdját helyezze a
forgótengelybe, majd nyomja befelé
(a hüvelykujjaival).
2. Húzza ki a készüléket a hálózatból.
Meleg mosószeres vízzel mossa el
a tálat, a biztonsági védőrészt és a
tartozékokat A tál és a tartozékok
mosogatógépben moshatók. Tisztítsa
meg a motor-egységet nedves ruhával.
Figyelem: Soha ne merítse vízbe a
motor-egységet! Alaposan törölje
szárazra az összes részegységet.
3. Ne használjon súroló
tisztítókelléket, pl. súrolópárnát a
készülék tisztításához.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
It
1. Rimozione della protezione di
sicurezza per la pulizia: Con gli
indici, premere verso l’esterno le
due maniglie di blocco (fare leva
con i pollici sull’albero girevole).
Rimontaggio della protezione:
Posizionare le due maniglie della
protezione nell’albero girevole, quindi
premere verso l’interno (con i pollici).
2. Prima di usare l’apparecchiatura
per la prima volta: Scollegare
la’apparecchiatura. Pulire il recipiente,
la protezione di sicurezza e gli accessori
in acqua calda saponata. Recipiente
e accessori possono essere lavati in
lavastoviglie. Pulire l’unità motore con
un panno umido.
Attenzione: Non immergere mai
l’unità motore nell’acqua! Lasciare asciugare completamente
tutte le parti.
3. Non utilizzare detergenti o
spugnette abrasivi per pulire
l’apparecchiatura.
TR
UK
43
Gestion des pannes / Rješavanje problema
Gestion des pannes
Fr
Problème
Cause
Solution
Le moteur ralentit pendant
l'utilisation.
La quantité de pâte dépasse peut-être la
capacité maximale.
Enlevez-en la moitié et procédez en deux fois.
La pâte est peut-être trop sec et colle aux parois
du bol.
Ajoutez plus de eaue, 1 cuillère à soupe à la fois,
jusqu'à ce que le moteur accélère. Continuez
jusqu'à ce que la pâte n'accroche plus aux parois
du bol.
Le moteur ne fonctionne
pas.
L'appareil n'est pas branché.
Veillez à brancher l'appareil avant de l'utiliser.
L’appareil vibre/bouge lors
de l’utilisation.
Les pieds en caoutchouc sont mouillés.
Assurez-vous que les pieds en caoutchouc situés
au bas de l'appareil sont propres et secs.
C'est normal pour des charges lourdes (par ex.
pâte épaisse, fromage).
Enlevez-en la moitié et procédez en deux fois.
Le bol n’est pas correctement monté.
Placez les goupilles du socle dans les poignées
du bol.
L’accessoire érafle le bol
en acier inoxydable lors de
l’utilisation.
Rješavanje problema
HR
Simptom
Uzrok
Rješenje
Motor usporava tijekom
rada.
Količina tijesta možda prelazi maksimalnu
količinu.
Izvadite pola i nastavite obradu u dvije serije.
Tijesto možda sadrži preveliku količinu vlage,
lijepi se na stranicu posude.
Dodajte više brašna, jednu po jednu žlicu sve
dok motor ne ubrza. Obrađujte sve dok se tijesto
ne odlijepi od stranice posude.
Motor ne radi.
Uređaj nije priključen na mrežu.
Provjerite jeste li priključili uređaj prije početka
rada.
Uređaj vibrira/pomiče se
tijekom rada.
Gumene nožice su mokre.
Gumene nožice na dnu jedinice moraju biti
suhe i čiste.
To je normalno za teža punjenja (npr. teško
tijesto, sir).
Izvadite pola i nastavite obradu u dvije serije.
Posuda nije ispravno postavljena.
Ručke na posudi poravnajte s pinovima na
držaču.
Nastavak grebe posudu od
nehrđajućeg čelika tijekom
rada.
44
www.electrolux.com
Hibaelhárítás / Ricerca ed eliminazione dei guasti
Hu
Hibaelhárítás
Tünet
Ok
Megoldás
A motor működés közben
lelassul.
A tészta mennyisége meghaladja a legnagyobb
kapacitást.
Távolítsa el az anyag felét, és folytassa a
műveletet két adaggal.
Lehetséges, hogy a tészta túl nedves, és ráragad
az edény falára.
Evőkanalanként adagolva addig adjon hozzá
lisztet, míg a motor fel nem gyorsul. A műveletet
addig folytassa, míg a tészta el nem válik az
edény falától.
A motor nem működik.
A készülék nincs a hálózatra csatlakoztatva.
Üzemeltetés előtt ne feledje csatlakoztatni a
készüléket az elektromos hálózathoz.
A robotgép működés
közben beremeg/elmozdul.
A gumitalpak nedvesek.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alján található
gumitalpak tiszták és szárazak legyenek.
Ez normális jelenség nagy terhelés (pl.: nehéz
tészta vagy sajt esetén).
Távolítsa el az anyag felét, és folytassa a
műveletet két adaggal.
A tál nincs megfelelően felszerelve.
Illessze a tál fogantyúit a táltartó csapjaiba.
A tartozék működés közben
hozzáér a rozsdamentes acél
tálhoz.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
It
Ricerca ed eliminazione dei guasti
Problema
Causa
Soluzione
Il motore rallenta durante il
funzionamento.
La quantità di impasto potrebbe essere
superiore alla capacità massima.
Rimuoverne la metà e lavorarlo in due tempi.
L'impasto potrebbe essere troppo bagnato
attaccandosi sulle pareti del recipiente.
Aggiungere più farina, 1 cucchiaio da tavola alla
volta finché il motore non accelera. Lavorare
finché l'impasto non si stacca completamente
dalle pareti del recipiente.
Il motore non funziona.
L'apparecchiatura non è collegata alla presa
elettrica.
Assicurarsi di collegare l'apparecchiatura prima
di metterla in funzione.
L’apparecchiatura vibra/
si muove durante il
funzionamento.
I piedini in gomma sono bagnati.
Controllare che i piedini di gomma alla base
dell'unità siano puliti ed asciutti.
È normale con carichi pesanti (ad es. impasto
spesso, formaggio).
Rimuoverne la metà e lavorare in due tempi.
Il recipiente non è assemblato correttamente.
Inserire i manici del recipiente nei perni
dell’alloggiamento.
Durante il funzionamento
l’accessorio graffia il
recipiente in acciaio
inossidabile.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
45
Recettes
FR
Quantités à fouetter et durées de fouettage
Quantité Unité
Durée
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
Au moins 100 s
Ingrédients
Crème
Blanc d'œuf
Recette
Génoise
Vitesse
8~10
8~10
Quantités à battre et temps de mélange (mixage de pâte légère (par ex. : pâte à gâteau))
Ingrédients
Quantité Unité
Durée
Vitesse
Farine
600
g
Margarine
150
g
Réglage moyen
3-4 min.
(position 5~6)
Sucre
170
g
Levure chimique
Farine
Œuf
Beurre
Sucre
Sucre vanillé
Crème aigre
Gâteau au chocolat
Mélange au nougat
Bicarbonate
1,0
c. à café
800
g
4
œufs
200
g
170
g
Réglage moyen
5-6 min.
(position 4~6)
2,0
c. à café
10
ml
100
g
3,0
c. à café
Préparation
Le beurre doit être mou. Mélangez le beurre doux avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux.
Ajoutez les œufs un par un. Tout en mélangeant, ajoutez la crème et le sucre vanillé. Ajoutez enfin la farine,
bicarbonate et le mélange au nougat.
Farine
30
g
Margarine
150
g
Réglage moyen
Sucre
170
g
3-4 min.
(position 4~6)
Œuf
frais
3
œufs
Gâteau au beurre
Levure chimique
1,0
c. à café
Préparation
Versez tous les ingrédients dans le bol et mélangez-les jusqu'à ce la pâte soit prête.
Recette
Pâte à pain
(Baguette)
Pizza
Quantités à pétrir et durées de pétrissage
Quantité
Unité
Durée
Vitesse
750
g
47
ml
10 min.
Jusqu’au réglage 7
2,0
c. à café
2,0
c. à soupe
Préparation
Placez tous les ingrédients dans le bol et pétrissez jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.
Farine de blé
750
g
Eau
30
ml
Huile
7,5
ml
Œuf frais
2
œufs
4-6 min.
Position 1~2
Sel
2,0
c. à café
Sucre
1,5
c. à café
Levure sèche
1,0
c. à soupe
Préparation
1. Dans un récipient, mélangez la moitié de la levure avec le sel et le sucre, et laissez de côté ;
2. Dans le bol du robot, versez la levure restante, l'eau et l'huile ;
3. Cette pâte doit être pétrie avec les batteurs de base, à vitesse minimale, jusqu'à obtenir un mélange
homogène (1 min.) ;
4. Ensuite, ajoutez l'œuf et le mélange levure, sel et sucre ;
5. Ajoutez progressivement la farine ;
6. Lorsque la pâte commence à soulever les fouets (1 min.), montez les crochets à pétrir et passez au réglage de
vitesse 2 ;
7. Versez toute la farine et pétrissez jusqu'à obtenir un mélange homogène ;
8. Laissez le réglage 2 pendant 4 minutes.
Ingrédients
Farine de blé
Eau
Sel
Levure sèche
Si votre machine se met à bouger ou à basculer, réduisez la vitesse et allongez la durée de pétrissage.
46
www.electrolux.com
Recepti
HR
Količine i vrijeme mućkanja
Količina
Jedinica
20~60
cl
10~25
cl
Sastojci
Vrhnje
Jaja - bjelanjak
Vrijeme
60~80 s
Najmanje 100 s
Brzina
8~10
8~10
BG
CS
Količine i vrijeme miksanja (miksanje laganog tijesta (npr: tijesto za torte))
Recept
Sastojci
Količina
Jedinica
Vrijeme
Brzina
Brašno
600
g
150
g
Kolač od dizanog Margarin
Srednja postavka
3-4 min.
(postavka 5~6)
tijesta
Šećer
170
g
Prašak za pecivo
1,0
čajna žličica
Brašno
800
g
Jaje
4
kom
Maslac
200
g
Šećer
170
g
Srednja postavka
5-6 min.
(postavka 4~6)
Vanilin šećer
2,0
čajna žličica
Kiselo vrhnje
10
ml
Čokoladna torta
Mješavina nugata
100
g
Soda bikarbona
3,0
čajna žličica
Pripremanje
Maslac mora biti sobne temperature, a ne tvrd. Miješajte omekšali maslac sa šećerom dok ne dobijete pjenastu
smjesu. Dodajte jedno po jedno jaje. Tijekom miješanja dodajte kiselo vrhnje i vanilin šećer. Na kraju umiješajte
brašno sa sodom bikarbonom.
Brašno
30
g
Margarin
150
g
Srednja postavka
Šećer
170
g
3-4 min.
(postavka 4~6)
Svježe
jaje
3
kom
Kolač s maslacem
Prašak za pecivo
1,0
čajna žličica
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Pripremanje
NO
Sve sastojke stavite u zdjelu i miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu.
Recept
Tijesto za kruh
(francuz)
Pizza
Količine i vrijeme rada kuka za tijesto
Količina
Jedinica
Vrijeme
Brzina
750
g
47
ml
10 min.
Do postavke 7
2,0
čajna žličica
2,0
velika žlica
Pripremanje
Stavite sve sastojke u zdjelu i mijesite dok ne dobijete zadovoljavajuću smjesu.
Pšenično brašno
750
g
Voda
30
g
Ulje
7,5
ml
Svježe jaje
2
kom
4-6 min.
Postavka 1~2
Sol
2,0
žlica
Šećer
1,5
čajna žličica
Suhi kvasac
1,0
velika žlica
Pripremanje
1. U posebnoj posudi pola kvasca pomiješajte sa solju i šećerom te ostavite sa strane;
2. U posudu samostojećeg miksera stavite preostali kvasac, vodu i ulje;
3. Ovo se tijesto treba miksati standardnim metlicama, najmanjom brzinom dok ne donijete glatku smjesu (1 min.);
4. Zatim dodajte jaje i mješavinu kvasca, soli i šećera;
5. Postepeno dodajte brašno;
6. Kada se tijesto počne dizati (1 min.), promijenite nastavke na kuku za tijesto i brzinu postavite na 2;
7. Stavite preostalo brašno i miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu;
8. Aparat 4 minute ostavite da radi na postavki 2.
pl
Sastojci
Pšenično brašno
Voda
Sol
Suhi kvasac
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Ako se vaš aparat počne pomicati ili njihati, smanjite brzinu i duže obrađujte tijesto.
47
Receptek
HU
Felverési mennyiségek és műveleti idők
Mennyiség Mértékegys.
20~60
cl
10~25
cl
Hozzávalók
Tejszín
Tojásfehérje
Receptek
Piskótatészta
Csokoládétorta
Vajas sütemény
Idő
60~80 mp
Legalább 100 mp
Fordulatszám
8~10
8~10
Felverési mennyiségek és műveleti idők (könnyű tészta keverése (pl.: sütemény tészta))
Hozzávalók
Mennyiség Mértékegys.
Idő
Fordulatszám
Liszt
600
g
Margarin
150
g
Közepes beállítás
3-4 min.
(5~6-os beállítás)
Cukor
170
g
Sütőpor
1,0
kiskanál
Liszt
800
g
Tojás
4
db
Vaj
200
g
Cukor
170
g
Közepes beállítás
5-6 min.
(4~6-os beállítás)
Vaníliacukor
2,0
kiskanál
Tejföl
10
ml
Durvára tört csokoládénugát
100
g
Sütőpor
3,0
kiskanál
Elkészítés
A vajnak puhának kell lennie, nem lehet kemény. A puha vajat keverje krémesre a cukorral. Adja hozzá egyenként
a tojást. Keverés közben adja hozzá a tejfölt és a vaníliacukrot. Végül keverje bele a lisztet a sütőporral együtt.
Liszt
30
g
Margarin
150
g
Közepes beállítás
Cukor
170
g
3-4 min.
(4~6-os beállítás)
Friss tojás
3
db
Sütőpor
1,0
kiskanál
Elkészítés
Tegye az összes hozzávalót a turmixgép keverőedényébe, majd addig keverje, míg el nem készül.
Receptek
Kenyértészta
(francia bagett)
Pizza
Dagasztási mennyiségek és műveleti idők
Mennyiség Mértékegys.
Idő
Fordulatszám
750
g
47
ml
10 min.
Max. 7-es beállítás
2,0
kiskanál
2,0
evőkanál
Elkészítés
Tegye az összes hozzávalót a keverőedénybe, majd addig dagassza, míg a tészta megfelelő nem lesz.
Búzaliszt
750
g
Víz
30
g
Olaj
7,5
ml
Friss tojás
2
db
4-6 min.
1~2 beállítás
Só
2,0
kiskanál
Cukor
1,5
kiskanál
Szárított élesztő
1,0
evőkanál
Elkészítés
Hozzávalók
Búzaliszt
Víz
Só
Szárított élesztő
1. Egy külön edényben keverje össze az élesztő felét a sóval és a borssal, majd tegye félre a keveréket;
2. Tegye az asztali mixer keverőedényébe a megmaradt élesztőt, a vizet és az olajat;
3. Ezt a tésztát a normál keverőfejekkel addig keverje a legkisebb fordulatszámon, míg egyenletes keveréket nem
kap (1 min.);
4. Ezután adja hozzá a sóval és cukorral elkevert tojást és élesztőt;
5. Kezdje hozzáadni fokozatosan a lisztet;
6. Amikor a tészta elkezd felemelkedni a habverők magasságába (1 min.), váltson át a dagasztóhorogra és növelje
a sebességet a 2-es beállításra;
7. Adja hozzá az összes lisztet, és addig keverje, míg egyenletes keveréket nem kap;
8. Hagyja dolgozni a 2-es beállításon 4 percig.
Ha a gép elkezd rázkódni, vagy elmozdul, csökkentse a sebességet és végezze a feldolgozást hosszabb ideig.
48
www.electrolux.com
Ricette
IT
Dosi e tempi di preparazione per lo sbattitore
Quantità
Unità
Durata
20~60
cl
60~80 sec.
10~25
cl
Almeno 100 sec.
Ingredienti
Panna
Uova - albume
Velocità
8~10
8~10
BG
CS
Dosi e tempi di preparazione per mescolare (una pasta leggera come ad es.: la pasta per dolci)
Ricetta
Ingredienti
Quantità
Unità
Durata
Velocità
Farina
600
g
Margarina
150
g
Torta con lievito
Impostazione media
3-4 min.
(impostazione 5~6)
in polvere
Zucchero
170
g
Torta al cioccolato
Torta di burro
Lievito
Farina
Uova
Burro
Zucchero
Zucchero vanigliato
Panna acida
Impasto alla nocciola
Bicarbonato
DA
DE
EE
cucchiaino
g
pz.
g
g
Impostazione media
5-6 min.
(impostazione 4~6)
cucchiaino
ml
g
cucchiaino
Preparazione
Il burro deve essere morbido e non duro. Mescolare il burro ammorbidito insieme allo zucchero fino ad
ottenere una crema. Aggiungere le uova una dopo l'altra. Sempre mescolando aggiungere la panna acida
e lo zucchero vanigliato. In fine aggiungere la farina e il bicarbonato e mescolare.
Farina
30
g
Margarina
150
g
Impostazione media
Zucchero
170
g
3-4 min.
(impostazione 4~6)
Uova fresche
3
pz.
Lievito
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
1,0
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
cucchiaino
NL
Preparazione
NO
Versare tutti gli ingredienti in un recipiente e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.
Ricetta
Impasto per il pane
(baguette Francese)
Pizza
Dosi e tempi di preparazione per gli uncini
Ingredienti
Quantità
Unità
Durata
Velocità
Farina di frumento
750
g
Acqua
47
ml
10 min.
Fino all’impostazione 7
Sale
2,0
cucchiaino
Lievito secco
2,0
cucchiai
Preparazione
Versare tutti gli ingredienti in un recipiente e impastare fino ad ottenere un risultato omogeneo.
Farina di frumento
750
g
Acqua
30
g
Olio
7,5
ml
Uova fresche
2
pz.
4-6 min.
Impostazione 1~2
Sale
2,0
cucchiaino
Zucchero
1,5
cucchiaino
Lievito secco
1,0
cucchiai
Preparazione
1. In una ciotola separata mescolare metà lievito, sale e zucchero e mettere da parte;
2. Nel recipiente del frullatore con supporto versare il lievito restante, l'acqua e l'olio;
3. Lavorare la pasta così ottenuta con delle fruste standard a velocità minima, fino ad ottenere un impasto
uniforme (1 min.);
4. Quindi aggiungere le uova e il lievito mescolato con sale e zucchero;
5. Iniziare ad aggiungere gradualmente la farina;
6. Quando l’impasto inizia a sollevare le fruste (1 min.), sostituire il gancio per impastare e aumentare la
velocità all’impostazione 2;
7. Versare tutta la farina e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo;
8. Lasciare in funzione all’impostazione 2 per 4 minuti.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Se la macchina inizia a spostarsi o a oscillare, diminuire la velocità allungando il tempo di preparazione.
49
Mise au rebut / Odlaganje
Hulladékkezelés / Smaltimento
Fr
HR
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
ne
Uređaje označene simbolom
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
Hu
. Újrahasznosításhoz
hasznosítsa újra:
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
tiltó szimbólummal ellátott
A
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
Non smaltire le apparecchiature che
It
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l’imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti derivanti
da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
50
www.electrolux.com
insieme ai
riportano il simbolo
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più vicino
o contattare il comune di residenza.
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
LT
LV
nL
No
Sudedamosios dalys Sastāvdaļas
Onderdelen
Komponenter
A. Dalis su varikliu
B. Greičio reguliatorius
C.Pagrindas
D. Dubens laikiklis
E. Apsauginis gaubtas
F. Papildomų priedų jungtis
G. Velenas, skirtas prijungti
tešlos maišiklius, plakiklius
ir plokščiąjį plakiklį
H. Nerūdijančiojo plieno
indas
I. Apsauginio gaubto
fiksatorius
J. Maitinimo laidas
K.Plakiklis
L. Plokščiasis plakiklis
M. Tešlos maišiklis
A.Motorkop
B.Snelheidsknop
C.Voetstuk
D.Komhouder
E.Beschermkap
F. Aansluithub voor extra
accessoires
G. Aansluitas voor het
aansluiten van de
deeghaak, garde en platte
klopper
H. Roestvrijstalen kom
I. Vergrendelingsstaaf voor
de beschermkap
J.Stroomkabel
K.Garde
L. Platte klopper
M.Deeghaak
A. Motorhode
B.Hastighetsvelger
C. Sokkel
D. Bolleholder
E. Sikkerhetsvern
F. Kraftuttak for
tilleggsutstyr
G. Kraftuttak for eltekrok,
visp og flatvisp
H. Rustfri stålbolle
I. Låsemekanisme for
sikkerhetsvernet
J.Strømledning
K. Visp
L. Flatvisp
M. Eltekrok
A. Motora galviņa
B. Ātruma pārslēgs
C.Pamatne
D. Bļodas paliktnis
E.Aizsargs
F. Palīgierīču ligzda papildu
palīgierīcēm
G. Palīgierīču vārpsta mīklas
āķa, putošanas lāpstiņas un
plakanās kulšanas lāpstiņas
pievienošanai
H. Nerūsējošā tērauda bļoda
I. Aizsarga fiksēšanas stienis
J. Strāvas vads
K. Putošanas lāpstiņa
L. Plakanā kulšanas lāpstiņa
M. Mīklas āķis
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
51
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas.
• Šio prietaiso vaikams naudoti negalima. Prietaisą ir jo laidą laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Būkite atsargūs, kai naudojate aštrius pjaustymo peilius, tuštinate indą ir
valote prietaisą.
• Prietaisus galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi
arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta
atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ir neimkite prietaiso, jei:
– pažeistas elektros maitinimo laidas,
– pažeistas korpusas.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas
kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
• Visada dėkite prietaisą ant plokščio, lygaus paviršiaus.
• Visada išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo, kai jo nenaudojate arba prieš
jį surinkdami, išrinkdami arba valydami.
• Nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido ir elektros kištuko į vandenį ar
kokį nors kitą skystį.
• Neleiskite, kad laidas kabėtų per stalo ar stalviršio kraštą, liestis su karštu
paviršiumi, įskaitant viryklę.
• Niekada nenaudokite priedų ar dalių, kurias gamina kiti gamintojai ir
nėra rekomenduojamos ar parduodamos; žmonėms gali kelti sužeidimų
pavojų.
• Prieš išrinkdami ar valydami įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojo.
• Nelieskite judančių dalių. Antraip galite susižaloti! Nekiškite į veikiantį
prietaisą jokių įrankių arba virtuvės reikmenų.
• Nepalikite šio prietaiso be priežiūros, kai jis veikia.
• Naudojant šį prietaisą, visas laisvas medžiagas ir drabužius / priedus reikia
laikyti atokiai.
• Nenaudokite šio prietaiso dažams maišyti. Pavojus, galimas sprogimas!
• Niekada nenaudokite prietaiso su priedais – vieliniu plaktuvu, plokščiuoju
plaktuvu arba tešlos minkytuvu, neuždėję dubens.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už galimą žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą
arba naudojant jį ne pagal paskirtį.
LT
52
www.electrolux.com
LV
Pirms ierīces izmantošanas pirmo reizi rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos
norādījumus.
• Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem
nepieejamā vietā.
• Ievērojiet piesardzību, darbojoties ar asajiem asmeņiem, iztukšojot bļodu
un tīrīšanas laikā.
• Šo ierīci drīkst izmantot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai
garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot
potenciālos riskus.
• Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
• Šo ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas avotam, kura spriegums un
frekvence atbilst tehnisko specifikāciju plāksnītē sniegtajām norādēm!
• Neizmantojiet un nepārvietojiet ierīci, ja
– strāvas vads ir bojāts,
– korpuss ir bojāts.
• Ja ierīce vai strāvas vads ir bojāts, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai
kvalificētai personai jāveic ierīces vai strāvas vada nomaiņa, lai novērstu
turpmākus draudus izmantošanas laikā.
• Novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas.
• Pēc katras izmantošanas reizes un pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir
jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.
• Neiegremdējiet ierīci, vadu vai kontaktspraudni ūdenī vai citā šķidrumā.
• Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai letes malai, neļaujiet vadam
saskarties ar karstu virsmu, tai skaitā plīti.
• Nedrīkst izmantot citu, neieteiktu rūpnīcu izgatavotus vai pārdotus
piederumus vai detaļas; tas var radīt savainojumu risku personām.
• Pārliecinieties, vai motors ir pilnīgi apstājies pirms izjaukšanas un tīrīšanas.
• Nepieskarieties kustīgajām detaļām. Pieskaroties tām, var gūt savainojumus!
Nelietojiet citus rīkus vai piederumus ierīces lietošanas laikā.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas.
• Netuviniet ierīcei priekšmetus un apģērbu/aksesuārus tās darbības laikā.
• Nelietojiet šo ierīci, lai maisītu krāsu. Tas ir bīstami, var izraisīt sprādzienu!
• Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci ar putošanas vai plakano kulšanas
slotiņu vai mīklas āķi, ja tam nav pievienota bļoda.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Ražotājs
neuzņemas atbildību par iespējamiem bojājumiem, kas var rasties ierīces
neatbilstošas vai nepareizas izmantošanas dēļ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
53
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden. Houd het apparaat en
het snoer buiten het bereik van kinderen.
• Wees voorzichtig met scherpe snijbladen wanneer u de kom leegmaakt en
tijdens het reinigen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik het apparaat niet en til het niet op als
- het netsnoer is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand
bij het apparaat is en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of
reinigt.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of andere
vloeistoffen.
• Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg dat
het snoer niet in contact komt met een heet oppervlak, inclusief het fornuis.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die niet door
ons worden aanbevolen of verkocht; dit brengt het risico van persoonlijk
letsel met zich mee.
• Controleer of de motor volledig is gestopt voordat u het apparaat
demonteert en reinigt.
• Vermijd contact met bewegende onderdelen. Dit kan lichamelijk letsel
veroorzaken! Gebruik nooit andere hulpmiddelen of keukengerei tijdens
gebruik van het apparaat.
• Laat dit product nooit onbeheerd achter als het in werking is.
• Houd alle losse items en uw kleding/accessoires uit de buurt tijdens gebruik
van dit apparaat.
• Gebruik dit apparaat niet om verf te mengen. Dit is gevaarlijk en kan leiden
tot een explosie!
• De hulpstukken garde, klopper of deeghaak niet gebruiken zonder de kom
bij gebruik van het apparaat.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
NL
54
www.electrolux.com
No
Les følgende instruksjoner nøye før du bruker apparatet for første
gang.
• Dette produktet skal ikke brukes av barn. Hold produktet og ledningen
utenfor rekkevidde for barn.
• Vær forsiktig når du håndterer de kvasse kuttebladene, tømmer bollen og
under rengjøring.
• Produkter kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og hvis de
forstår farene.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft apparatet hvis
– strømledningen er skadet
– maskinhuset er skadet
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må de skiftes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert
person for å unngå fare.
• Apparatet skal alltid plasseres på et plant og jevnt underlag.
• Koble alltid apparatet fra stikkontakten hvis det står uten tilsyn, eller før
montering, demontering eller rengjøring.
• Ikke dypp produktet, ledningen eller kontakten i vann eller noen andre
væsker.
• Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken, og ikke la
ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyren.
• Bruk aldri tilbehør eller deler laget av andre produsenter som ikke er
anbefalt eller solgt, da dette kan øke risikoen for personskade.
• Sørg for at motoren har stoppet helt før demontering og rengjøring.
• Unngå kontakt med deler som er i bevegelse. Kontakt kan resultere i skade!
Bruk ikke andre verkøyer eller kjøkkenredskaper sammen med produktet.
• Slipp ikke produktet ut av syne mens det kjører.
• Pass på at alle løse gjenstander og klærne/tilbehør dine holdes på avstand
mens du bruker dette produktet.
• Bruk ikke dette produktet til å røre maling. Fare, kan føre til eksplosjon!
• Bruk aldri produktet med tilleggsutstyrene stålvisp, flatvisp eller eltekrok
uten at bollen er på plass.
• Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk. Produsenten
påtar seg ikke erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av
upassende eller feilaktig bruk.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
55
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
LT
LV
NL
No
56
1. Prieš naudodami prietaisą pirmą
kartą: Atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo. Dubenį, apsauginį gaubtą
ir priedus plaukite šiltu muiluotu
vandeniu. Dubenį ir priedus galima
plauti indaplovėje. Nuvalykite variklio
korpusą drėgnu skudurėliu.
Dėmesio: Niekada nemerkite
variklio korpuso į vandenį!
Palaukite, kol visos dalys visiškai
išdžius.
2. Pastatykite prietaisą ant lygaus
paviršiaus. Patikrinkite, ar prietaisas
atjungtas nuo maitinimo, o greičio
parinkiklis nustatytas į padėtį „O“.
Pakelkite apsauginį gaubtą, o
laikiklis bus nuleistas automatiškai.
3. Įstatykite pasirinktą priedą
(plakiklį, tešlos maišiklį ar plokščiąjį
plakiklį) į dubenį. Pastatykite
dubenį virš laikiklio ir įstatykite
laikiklio kaiščius į dubens rankenėlių
kiaurymes.
1. Pirms ierīces pirmās izmantošanas
reizes: Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Tīriet bļodu, aizsargu un palīgierīces,
mazgājot siltā ziepjūdenī. Bļodu
un palīgierīces var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā. Notīriet motora
bloku ar mitru drāniņu.
Uzmanību: motoru nekādā
gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī!
Ļaujiet visām daļām pilnīgi nožūt.
2. Novietojiet ierīci uz līdzenas
virsmas. Noteikti atvienojiet ierīci
no strāvas padeves avota un ātruma
izvēles pārslēgu pārslēdziet pozīcijā
“O”. Paceliet aizsargu. Paliktnis tiek
nolaists automātiski.
3. Ievietojiet nepieciešamo palīgierīci
(putošanas lāpstiņu, mīklas āķi vai
plakano kulšanas lāpstiņu) bļodā.
Novietojiet bļodu uz paliktņa un
savietojiet paliktņa izvirzījumus ar
bļodas turētāju atverēm.
1. Voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt: Haal de stekker
van het apparaat uit het stopcontact.
Maak de kom, beschermkap en
hulpstukken schoon in warm water met
afwasmiddel. De kom en hulpstukken
zijn vaatwasmachinebestendig. Veeg
het motorblok schoon met een vochtige
doek.
Let op: Dompel het motorblok nooit
onder in water! Laat alle onderdelen goed drogen.
2. Plaats het apparaat op een vlak
oppervlak. Zorg ervoor dat het
apparaat is losgekoppeld en de
snelheidsselectieknop op ‘O’ staat. Til de beschermkap op en de houder
gaat automatisch omlaag.
3. Plaats het geselecteerde hulpstuk
(garde, deeghaak of platte klopper)
in de kom. Plaats de kom boven
de houder en steek de pinnen
van de houder in de gaten op de
komhandgrepen.
1. Før første gangs bruk: Koble
fra produktet. Vask bollen,
sikkerhetsvernet og tilbehøret i varmt
såpevann. Bollen og tilbehøret kan
vaskes i oppvaskmaskinen. Rengjør
motorenheten med en fuktig klut.
Forsiktig: Senk aldri motorenheten
i vann!
La alle deler tørke godt.
2. Sett produktet på en flat overflate.
Sørg for at apparatet er koblet fra, og
at hastighetsvelgeren står på “O”.
Løft sikkerhetsvernet, og
bolleholderen senkes automatisk.
3. Plasser valgte tilbehør (visp,
eltekrok eller flatvisp) i bollen. Sett
bollen over holderen slik at stiftene
på holderen passer inn i hullene på
bollens håndtak.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
LT
LV
NL
4. Uždėkite priedą ant priedo veleno:
sutapdinkite priedo viršuje esančią
angą su priedo velene esančiu
smaigu. Stumkite priedą aukštyn
ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę,
kol smaigas tinkamai užsifiksuos.
Norėdami priedą nuimti, sukite jį
pagal laikrodžio rodyklę ir ištraukite.
5. Nuleiskite apsauginį gaubtą
ir dubuo bus automatiškai
užfiksuotas savo vietoje.
Įkiškite elektros kištuką į sieninį lizdą.
4. Novietojiet palīgierīci uz
palīgierīces vārpstas: noregulējiet
rievu palīgierīces augšā vienā
līnijā ar palīgierīces vārpstas tapu.
Spiediet palīgierīci uz augšu un
pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, līdz tapa nofiksējas. Lai
noņemtu palīgierīci, pagrieziet to
pulksteņrādītāju kustības virzienā un
noņemiet.
5. Nolaidiet aizsargu, un bļoda tiek
automātiski nofiksēta pozīcijā.
Iespraudiet kontaktdakšu sienas
elektrotīkla kontaktligzdā.
4. Zet een opzetstuk op de schacht:
Zorg ervoor dat de opening aan de
bovenkant van het opzetstuk over
het pinnetje valt op de schacht. Druk
het opzetstuk omhoog en draai het
linksom tot het pennetje vastklikt.
Draai het hulpstuk rechtsom om het
te verwijderen en trek het omlaag.
5. Laat de beschermkap zakken en de
kom klikt vanzelf vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
6. Pasukite greičio reguliatorių iš
„0“ padėties ir nustatykite jį ties
norimo greičio nuostata (1–12).
Pabaigę maišyti, pasukite greičio
reguliatorių ties „0“ padėtimi ir
atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Peržiūrėkite instrukcijos pabaigoje
pateiktuose receptuose nurodytus
rekomenduojamus greičius.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Pārvietojiet ātruma pārslēgu
no pozīcijas “0” līdz vēlamajam
ātrumam (1-12). Kad kulšana ir
pabeigta, pagrieziet ātruma pārslēgu
pozīcijā “0” un atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Šīs rokasgrāmatas beigās
skatiet ieteikumus par ātrumu, kāds
tiek izmantots konkrētām receptēm.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. Zet de snelheidsknop van “0” op de
gewenste snelheid (1-12). Zet als het
mixen klaar is de snelheidsknop op “0”
en haal de stekker uit het stopcontact.
Zie de aanbevolen snelheden voor de
diverse recepten die aan het eind van
deze handleiding worden vermeld.
RU
SK
SL
SR
SV
No
4. Plasser et tilbehør på festeskaftet:
Rett inn åpningen på toppen
av tilbehøret med pinnen på
festeskaftet. Skyv tilbehøret opp og
drei det mot urviseren til pinnen er
låst i stilling. Drei tilbehøret med
klokken og trekk ned for å fjerne.
5. Senk sikkerhetsvernet og bollen blir
automatisk låst fast.
Sett støpslet i kontakten.
6. Flytt hastighetsvelgeren fra
“O” til ønsket hastighet (1-12).
Når miksingen er fullført, drei
hastighetsvelgeren til “O” og koble fra
produktet. Se anbefalte hastigheter
for forskjellige oppskrifter bakerst i
dette heftet.
TR
UK
57
Kitos funkcijos / Citas funkcijas
Overige functies / Andre funksjoner
A
LT
LV
NL
No
58
B
1. Priedo stebulė: Preitaisas
pateikiamas su įrengta daugiafunkce
priedo stebule. Įdėmiai perskaitykite
su kiekvienu priedu pateiktą
instrukciją ir vadovaukitės joje
pateiktais nurodymais, kaip tinkamai
ir saugiai jį naudoti.
Niekada nenaudokite priedų ar
dalių, kurias gamina kiti gamintojai
ir nėra rekomenduojamos ar
parduodamos; žmonėms gali kelti
sužeidimų pavojų.
2. Atidarykite priedo stebulės
dangtelį, esantį ant maišytuvo.
Įtaisykite priedo varomąjį veleną į
maišytuve esantį priedo stebulės
lizdą. Įstatykite kaištį (A) į griovelį
(B). Jeigu reikia, pasukiokite priedą
pirmyn–atgal. Veržkite priedo
stebulės rankenėlę, kol priedas bus
visiškai užveržtas. Atsargiai! Prieš
pritvirtindami priedus, išjunkite
prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros
tinklo.
1. Palīgierīču centru: ierīce ir aprīkota
ar iebūvētu daudzfunkciju palīgierīču
centru. Izlasiet un rūpīgi ievērojiet
norādes, kas paredzētas katrai
palīgierīcei, lai tās lietošana būtu
pareiza un droša.
Nedrīkst izmantot citu, neieteiktu
rūpnīcu izgatavotus vai pārdotus
piederumus vai detaļas; tas var
radīt savainojumu risku personām.
2. Atveriet papildpiederumu centra
vāku uz miksera ar statīvu. Ievietojiet
papildpiederuma jaudas vārpstu
papildpiederumu centra ligzdā
uz miksera ar statīvu. Ievietojiet
izvirzījumu (A) atverē (B). Pagrieziet
papildpiederumu uz priekšu un
atpakaļ, ja nepieciešams. Pievelciet
papildpiederumu centra kloķi, līdz
papildpiederums ir pilnībā nofiksēts.
Uzmanību: pirms papildpiederumu
pievienošanas izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no strāvas.
1.Bevestigingshub: Het apparaat heeft
een ingebouwde multifunctionele
bevestigingshub. Lees en volg
de instructies van elk opzetstuk
zorgvuldig voor correct en veilig
gebruik.
Gebruik nooit accessoires of
onderdelen van andere fabrikanten
die niet door ons worden
aanbevolen of verkocht; dit brengt
het risico van persoonlijk letsel met
zich mee.
2. Open de klep van de
hulpstukruimte op de staande
mixer. Plaats de schacht van het
hulpstuk in de hulpstukruimte van
de staande mixer. Plaats de pin (A)
in de groef (B). Draai het hulpstuk
naar voren en achteren indien nodig.
Draai de knop van de hulpstukruimte
vast tot het hulpstuk volledig vast zit.
Opgelet: Zet het apparaat uit en haal
de stekker uit het stopcontact voordat
u de hulpstukken bevestigt.
1. Kraftuttak til tilbehør: Produktet
leveres med et innebygget universalt
kraftuttak til tilbehør. Les og følg instruksjonene som følger
med hvert tilbehør for korrekt og
sikker bruk.
Bruk aldri tilbehør eller deler laget
av andre produsenter som ikke er
anbefalt eller solgt, da dette kan
øke risikoen for personskade.
2. Åpne lokket for tilleggsutstyr. Sett
tilbehøret inn i kraftuttaken.
Plasser stiften (A) inn i åpningen (B).
Roter tilbehøret frem og tilbake om
nødvendig. Stram til bryteren for feste
av tilleggsutstyr til tilbehøret sitter
skikkelig fast.
Forsiktig: Skru av maskinen og koble
fra ledningen før du fester på tilbehør.
www.electrolux.com
Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope
Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
LT
LV
1. Kaip nuimti apsauginį gaubtą
valyti. Dviem pirštais nuspauskite
du fiksavimo kaiščius (nykščiais
spausdami nuo pasukamojo veleno).
Kaip uždėti apsauginį gaubtą.
Įstatykite apsaugos kaiščius į
pasukamąjį veleną, tada įspauskite
juos (nykščiais).
1. Aizsarga noņemšana tīrīšanai. Ar
abiem rādītājpirkstiem spiediet abus
fiksējošos stieņus uz āru (turot īkšķus
pret rotējošo vārpstu). Aizsarga uzlikšana Abus aizsarga
stieņus ievietojiet rotējošajā
vārpstā. Pēc tam spiediet tos uz iekšu
(ar īkšķiem).
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo. Dubenį, apsauginį gaubtą
ir priedus plaukite šiltu muiluotu
vandeniu. Dubenį ir priedus galima
plauti indaplovėje. Nuvalykite variklio
korpusą drėgnu skudurėliu.
Dėmesio: Niekada nemerkite
variklio korpuso į vandenį!
Palaukite, kol visos dalys visiškai
išdžius.
3. Nevalykite prietaiso abrazyviniais
valikliais arba šveičiamosiomis
kempinėmis.
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Tīriet bļodu, aizsargu un palīgierīces,
mazgājot siltā ziepjūdenī. Bļodu
un palīgierīces var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā. Notīriet motora
bloku ar mitru drāniņu.
Uzmanību: motoru nekādā
gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī!
Ļaujiet visām daļām pilnīgi nožūt.
3. Tīrot ierīci, neizmantojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
NL
No
1. De beschermkap verwijderen voor
reiniging: Druk met beide wijsvingers
de twee vergrendelingsstaven naar
buiten (terwijl u uw duimen tegen de
rotatieas aan drukt). De beschermkap opnieuw plaatsen:
Plaats de twee staven van de
beschermkap in de rotatieas, druk
deze vervolgens in (met behulp van
uw duimen).
2. Haal de stekker van het apparaat
uit het stopcontact. Maak de kom,
beschermkap en hulpstukken schoon
in warm water met afwasmiddel.
De kom en hulpstukken zijn
vaatwasmachinebestendig. Veeg het
motorblok schoon met een vochtige
doek.
Let op: Dompel het motorblok nooit
onder in water! Laat alle onderdelen goed drogen.
3. Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen of
schuursponsjes om het apparaat
schoon te maken.
1. Slik fjerner du sikkerhetsvernet
før vask: Bruk begge pekefingrene
og press låsemekanismen utover
(hold tomlene mot roteringsaksen).
Slik setter du vernet på igjen:
Plasser de to låsemekanismene på
roteringsaksen, og press innover (bruk
tomlene).
2. Koble fra produktet.
Vask bollen, sikkerhetsvernet
og tilbehøret i varmt såpevann.
Bollen og tilbehøret kan vaskes
i oppvaskmaskinen. Rengjør
motorenheten med en fuktig klut.
Forsiktig: Senk aldri motorenheten
i vann!
La alle deler tørke godt.
3. Bruk ikke skurende
rengjøringsmidler eller skureputer
til å rengjøre produktet.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
59
Trikčių šalinimas / Darbības traucējumu novēršana
Trikčių šalinimas
LT
Požymis
Priežastis
Sprendimas
Prietaisui veikiant, variklis
ima veikti lėčiau.
Galbūt tešlos kiekis viršija maksimalų leistiną
tūrį.
Pusę išimkite ir apdorokite per du kartus.
Galbūt tešla per drėgna ir ji limpa prie indo šonų.
Įdėkite daugiau miltų; dėkite po 1 valgomąjį
šaukštą, kol variklis ims veikti greičiau.
Apdorokite, kol tešla atšoks nuo indo šonų.
Variklis neveikia.
Prietaio elektros kištukas neįkištas sieninį lizdą.
Prieš naudojimą prijunkite prietaisą prie elektros
tinklo.
Prietaisas veikdamas
vibruoja / juda.
Sušlapo guminės kojelės.
Būtinai nuvalykite ir nusausinkite prietaiso
apačioje esančias gumines kojeles.
Esant didelėms apkrovoms (pvz., apdorojant
sunkią tešlą, sūrį) tai normalu.
Išimkite pusę produktų ir apdorokite per du
kartus.
Dubuo įstatytas neteisingai.
Uždėkite dubens rankenėles ant laikiklio kaiščių.
Naudojamas priedas braižo
nerūdijančiojo plieno indą.
Darbības traucējumu novēršana
LV
Pazīme
Cēlonis
Risinājums
Ekspluatācijas laikā motora
darbība palēninās.
Mīklas daudzums var pārsniegt maksimālo
pieļaujamo daudzumu.
Izņemiet pusi un apstrādājiet mīklu divās
porcijās.
Mīkla var būt pārāk slapja, tā pielīp pie bļodas
malas.
Pievienojiet vairāk miltu, katru berot klāt
pa vienai ēdamkarotei, līdz motora ātrums
uzlabojas. Apstrādājiet mīklu, līdz tā nepielīp pie
bļodas malas.
Motors nedarbojas.
Ierīce nav pievienota elektrotīklam.
Pieslēdziet ierīci elektrotīklam pirms lietošanas.
Ierīce vibrē/kustas darbības
laikā.
Gumijas kājiņas ir slapjas.
Pārliecinieties, ka gumijas kājiņas bloka apakšā ir
tīras un sausas.
Tā ir normāla parādība, apstrādājot smagus
produktus (piem., smagu mīklu, sieru).
Izņemiet pusi un apstrādājiet divās porcijās.
Bļoda nav pareizi uzstādīta.
Uzbīdiet bļodas turētāju atveres uz paliktņa
izvirzījumiem.
Ekspluatācijas laikā
palīgierīce noskrāpē
nerūsējošā tērauda bļodu.
60
www.electrolux.com
Problemen oplossen / Feilsøking
NL
Problemen oplossen
BG
Symptoom
Oorzaak
Oplossing
Tijdens het gebruik vertraagt
de motor.
De hoeveelheid deeg overschrijdt de maximale
capaciteit.
Verwijder de helft van het deeg en verwerkt in
twee batches.
Het deeg is misschien te nat. Het kleeft tegen de
zijkant van de kom.
Voeg meer bloem toe, 1 theelepel per keer
totdat de motor sneller draait. Bewerk het deeg
totdat het deeg niet meer aan de kom kleeft.
DE
De motor werkt niet.
Het apparaat is niet aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Steek de stekker van het apparaat in het
stopcontact voordat u het apparaat gebruikt.
EE
Het apparaat trilt/beweegt
tijdens het gebruik.
De rubberen voeten zijn nat.
Zorg dat de rubberen voeten, aan de onderzijde
van het apparaat, droog en netjes zijn.
Dit is normaal bij een zware belasting (bijv.
zwaar deeg, kaas).
Verwijder de helft van het deeg en verwerk het
in twee delen.
De kom is niet correct geplaatst.
Plaats de handgrepen van de kom in de pennen
van de houder.
Het opzetstuk schraapt
langs de roestvrij stalen kom
tijdens gebruik.
CS
DA
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
No
Feilsøking
NO
Symptom
Årsak
Løsning
Motoren bremser under
bruk.
Mengden deig kan ha oversteget maksimal
kapasitet.
Fjern halvparten og kjør i to omganger.
Deigen kan være for tørr, slik at den setter seg
fast på innsiden av bollen.
Tilsett mer vann, 1 teskje av gangen, til motoren
går raskere. Elt til deigen ikke lenger henger
langs sidene.
Motoren fungerer ikke.
Produktet er ikke koblet til strøm.
Sørg for å plugge produktet til strøm før bruk.
RU
Produktet vibrerer / beveger
seg under bruk.
Gummifoten er våt.
Sørg for at gummifoten under enheten er ren
og tørr.
SK
Det er normalt når den er fylt med noe tungt
(f.eks tung deig, ost).
Fjern halvparten og kjør i to omganger.
SL
Bollen er ikke satt på riktig.
Sett bollens håndtak på stiftene på holderen.
Tilbehøret skraper den
rustfrie stålbollen under
bruk.
pl
PT
RO
SR
SV
TR
UK
61
Receptai
LT
Plakimo kiekiai ir apdorojimo trukmė naudojant plakiklį
Kiekis
Matavimo vnt.
Laikas
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
Mažiausiai 100 s
Ingredientai
Grietinėlė
Kiaušinių baltymai
Greitis
8~10
8~10
Plakimo kiekiai ir apdorojimo trukmė naudojant plaktuvą (skystos tešlos, pvz., pyrago tešlos, maišymas)
Receptas
Ingredientai
Kiekis
Matavimo vnt.
Laikas
Greitis
Miltai
600
g
Vidut. greičio
Margarinas
150
g
Biskvitas
3-4 min.
nuostata
Cukrus
170
g
(5~6 nuostata)
Kepimo milteliai
1,0
arbat. šaukštel.
Miltai
800
g
Kiaušiniai
4
vnt.
Sviestas
200
g
Vidut. greičio
Cukrus
170
g
5-6 min.
nuostata
Vanilinis cukrus
2,0
arbat. šaukštel.
(4~6 nuostata)
Šokoladinis
Grietinė
10
ml
pyragas
Nekepta nuga
100
g
Kepimo soda
3,0
arbat. šaukštel.
Gaminimo būdas
Sviestas turi būti minkštas, ne kietas. Ištrinkite minkštą sviestą su cukrumi iki purios masės. Po vieną įmaišykite
kiaušinius. Maišydami supilkite grietinę ir vanilinį cukrų. Galiausiai įmaišykite miltus kartu su kepimo soda.
Miltai
30
g
Margarinas
150
g
Vidut. greičio
Cukrus
170
g
3-4 min.
nuostata
Sviestinis
(4~6 nuostata)
Švieži kiaušiniai
3
vnt.
pyragas
Kepimo milteliai
1,0
arbat. šaukštel.
Gaminimo būdas
Dėkite visus ingredientus į dubenį ir maišykite juos, kol gausite vientisą tešlą.
Receptas
Duonos tešla
(prancūziškasis
batonas)
Pica
Minkymo kiekiai ir apdorojimo trukmė naudojant tešlos minkymo kablius
Ingredientai
Kiekis
Matavimo vnt.
Laikas
Greitis
Kvietiniai miltai
750
g
Vanduo
47
ml
10 min.
Iki 7 nuostatos
Druska
2,0
arbat. šaukštel.
Sausos mielės
2,0
valg. šaukštas
Gaminimo būdas
Sudėkite visus ingredientus į dubenį ir minkykite, kol tešla taps vientisa.
Kvietiniai miltai
750
g
Vanduo
30
g
Aliejus
7,5
ml
Švieži kiaušiniai
2
vnt.
4-6 min.
1~2 nuostata
Druska
2,0
arbat. šaukštel.
Cukrus
1,5
arbat. šaukštel.
Sausos mielės
1,0
valg. šaukštas
Gaminimo būdas
1. Atskirame inde sumaišykite pusę mielių kiekio su druska bei cukrumi ir padėkite į šalį;
2. Į maišytuvo dubenį supilkite likusias mieles, vandenį ir aliejų.
3. Šią tešlą reikėtų maišyti standartiniais plaktuvais, pasirinktus minimalaus greičio nuostatą, ir plakti, kol teška bus
vientisa (1 min.).
4. Paskui įmuškite kiaušinį ir supilkite mielių, druskos ir cukraus mišinį.
5. Po truputį pradėkite pilti miltus;
6. Kai tešla pradės kelti plakiklį (1 min.), pakeiskite jį į tešlos maišiklį ir padidinkite greitį iki 2 nuostatos;
7. Supilkite visus miltus ir maišykite, kol tešla bus vientisa.
8. 2 nuostata leiskite maišikliui dirbti 4 minutes.
Jei prietaisas pradės judėti ir siūbuoti, sumažinkite greitį ir leiskite dirbti ilgiau.
62
www.electrolux.com
Receptes
LV
Daudzums sakulšanai un apstrādes laiks
Daudzums Mērvienība
20~60
cl
10~25
cl
Sastāvdaļas
Krējums
Ola - baltums
Laiks
60~80 s
Vismaz 100 s
Ātrums
8~10
8~10
BG
CS
Daudzums sakulšanai un apstrādes laiks (vieglas mīklas sakulšana (piem., kūkas mīkla))
Recepte
Sastāvdaļas
Daudzums Mērvienība
Laiks
Ātrums
Milti
600
g
Vidējs
Margarīns
150
g
Biskvītkūka
3-4 min.
iestatījums
Cukurs
170
g
(5.~6. ātrums)
Cepamais pulveris
1,0
tējk.
Milti
800
g
Olas
4
gab.
Sviests
200
g
Vidējs
Cukurs
170
g
5-6 min.
iestatījums
Vaniļas cukurs
2,0
tējk.
(4.~6. ātrums)
Skābais krējums
10
ml
Šokolādes kūka
Nugas maisījums
100
g
Dzeramā soda
3,0
tējk.
Pagatavošana
Sviestam jābūt mīkstam, nevis cietam. Samaisiet mīkstu sviestu ar cukuru līdz krējumainai konsistencei.
Pakāpeniski pievienojiet olas. Kamēr maisāt, pievienojiet skābo krējumu un vaniļas cukuru. Beigās iemaisiet
miltus kopā ar dzeramo sodu.
Milti
30
g
Margarīns
150
g
Vidējs
Cukurs
170
g
3-4 min.
iestatījums
Sviesta kūka
Svaigas olas
Cepamais pulveris
3
gab.
1,0
tējk.
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
(4.~6. ātrums)
LV
NL
Pagatavošana
NO
Ielieciet visas sastāvdaļas bļodā un maisiet, kamēr mīkla ir gatava.
Recepte
Maizes mīkla
(franču bagete)
Pica
Daudzums samaisīšanai un apstrādes laiks
Daudzums Mērvienība
Laiks
Ātrums
750
g
47
ml
10 min.
Līdz 7. iestatījumam
2,0
tējk.
2,0
ēdamkarote
Pagatavošana
Ielieciet visas sastāvdaļas bļodā un mīciet līdz mīklas gatavībai.
Kviešu milti
750
g
Ūdens
30
g
Eļļa
7,5
ml
Svaigas olas
2
gab.
4-6 min.
1.~2. ātrums
Sāls
2,0
tējk.
Cukurs
1,5
tējk.
Sausais raugs
1,0
ēdamkarote
Pagatavošana
1. Atsevišķā traukā sajauciet pusi rauga kopā ar sāli un cukuru un nolieciet malā.
2. Statīva miksera traukā ielieciet atlikušo raugu, ielejiet ūdeni un eļļu.
3. Šī mīkla jāsajauc ar standarta putotājiem mazākajā ātrumā, līdz iegūstat vienmērīgu mīklu (1 min.).
4. Pēc tam pievienojiet olas un raugu, kas sajaukts ar sāli un cukuru.
5. Pakāpeniski pievienojiet miltus.
6. Kad mīkla sāk celties virs lāpstiņām (1 min.), nomainiet uz mīklas āķi un palieliniet ātrumu līdz 2. iestatījumam.
7. Ieberiet visus miltus un maisiet, līdz iegūstat vienmērīgu masu.
8. Darbiniet ierīci ar 2. iestatījumu 4 minūtes.
pl
Sastāvdaļas
Kviešu milti
Ūdens
Sāls
Sausais raugs
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Ja ierīce sāk kustēties vai svārstīties, samaziniet ātrumu un pagariniet apstrādes laiku.
63
Recepten
NL
Mixen: hoeveelheden en verwerkingstijden
Hoeveelheid Eenheid
Tijd
20~60
cl
60~80 sec.
10~25
cl
Ten minste 100 sec.
Ingrediënten
Room
Ei - eiwit
Recept
Cake, zacht
Chocoladetaart
Botercake
Snelheid
8~10
8~10
Kloppen: hoeveelheden en verwerkingstijden (zachte deeg mengen (bijv.: taartdeeg))
Ingrediënten
Hoeveelheid Eenheid
Tijd
Snelheid
Bloem
600
g
Margarine
150
g
Medium -stand
3-4 min.
(stand 5~6)
Suiker
170
g
Bakpoeder
1,0
tl
Bloem
800
g
Ei
4
st
Boter
200
g
Suiker
170
g
Medium -stand
5-6 min.
(stand 4~6)
Vanillesuiker
2,0
tl
Zure room
10
ml
Amandelmengsel
100
g
Bicarbonaat
3,0
tl
Methode
De boter moet zacht zijn en niet hard. Roer de zachte boter en de suiker tot een romige massa. Voeg één na
één de eieren toe. Blijf roeren en voeg de zure room en vanillesuiker toe. Roer er tenslotte de bloem en het
bicarbonaat onder.
Bloem
30
g
Margarine
150
g
Medium -stand
Suiker
170
g
3-4 min.
(stand 4~6)
Verse eieren
3
st
Bakpoeder
1,0
tl
Methode
Doe alle ingrediënten in de kom en meng ze tot het klaar is.
Recept
Deeghaken: hoeveelheden en verwerkingstijden
Hoeveelheid Eenheid
Tijd
Snelheid
750
g
47
ml
10 min.
Tot stand 7
2,0
tl
2,0
el
Methode
Doe alle ingrediënten in de kom en kneed tot u tevreden bent.
Tarwebloem
750
g
Water
30
g
Olie
7,5
ml
Verse eieren
2
st
4-6 min.
Stand 1~2
Zout
2,0
tl
Suiker
1,5
tl
Droge gist
1,0
el
Methode
1. Meng in een aparte kom de helft van de gist met het zout en de suiker en laat even rusten;
2. Doe in de kom van de blender de rest van de gist, het water en de olie;
3. Dit deeg moet met de gewone kloppers gemengd worden, op de laagste stand, tot u een glad mengsel hebt (1 min.);
4. Voeg daarna de eieren en het gist-, zout- en suikermengsel toe;
5. Voeg geleidelijk meel toe;
6. Als het deeg boven de kloppers uitstijgt (1 min.), moet u deze vervangen door de deeghaak en de snelheid tot
stand 2 verhogen;
7. Doe al de bloem in het mengsel en meng tot een homogeen mengsel;
8. Kneed het deeg 4 minuten lang op stand 2.
Ingrediënten
Tarwebloem
Water
Zout
Brooddeeg
(Frans stokbrood) Droge gist
Pizza
Als uw apparaat begint te bewegen of schommelen, verlaagt u de snelheid en laat u de verwerkingstijd langer duren.
64
www.electrolux.com
Oppskrifter
NO
Vispemengder og tilberedningstid
Antall
Enhet
20~60
cl
10~25
cl
Ingredienser
Fløte
Eggehvite
Oppskrift
Sukkerbrød
Sjokoladekake
Smørkake
Tid
60~80s
Minst 100s
Hastighet
8~10
8~10
BG
CS
Piskemengder og tilberedningstider (blanding av lett deig (f.eks.: myk kakedeig))
Ingredienser
Antall
Enhet
Tid
Hastighet
Mel
600
g
Medium
Margarin / smør
150
g
3-4 min.
hastighet
Sukker
170
g
(innstilling 5~6)
Bakepulver
1,0
ss
Mel
800
g
Egg
4
stk
Margarin / smør
200
g
Medium
Sukker
170
g
5-6 min.
hastighet
Vaniljesukker
2,0
ss
(innstilling 4~6)
Rømme
10
ml
Nougat
100
g
Bakepulver
3,0
ss
Tilberedning
Smøret skal være mykt, ikke hardt. Rør det myke smøret med sukkeret til det er kremet. Tilsett ett og ett egg.
Tilsett rømme og vaniljesukker under røring. Rør til slutt inn melet, bakepulveret og nougat.
Mel
30
g
Margarin / smør
150
g
Medium
Sukker
170
g
3-4 min.
hastighet
Egg
Bakepulver
3
stk
1,0
ss
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
(innstilling 4~6)
LV
Tilberedning
NL
Hell alle ingrediensene i bollen og bland til røren er klar.
NO
Eltefunksjon, mengder og tilberedningstider
Oppskrift
Ingredienser
Antall
Enhet
Tid
Hastighet
Hvetemel
750
g
Vann
47
ml
10 min.
Opptil innstilling 7
Salt
2,0
ss
Brøddeig
(fransk baugett) Tørrgjær
2,0
ts
Tilberedning
Plasser alle ingrediensene i bollen og kna til du er tilfreds.
Hvetemel
750
g
Vann
30
ml
Olje
7,5
ml
Egg
2
stk
4-6 min.
Innstilling 1~2
Salt
2,0
ss
Sukker
1,5
ss
Tørrgjær
1,0
ts
Tilberedning
Pizza
1. Bland halvparten av gjæren sammen med saltet og sukkeret i en bolle og sett til side.
2. Hell resten av gjæren, vannet og oljen i mikserbollen;
3. Denne deigen blandes med standardvispene ved minimum hastighet til du får en jevn blanding (1 min.);
4. Tilsett deretter egget og gjæren som er blandet med salt og sukker;
5. Ha i melet litt om litt.
6. Når deigen begynner å klatre opp vispene (1 min.), bytter du til eltekroken og setter opp farten til
innstilling 2.
7. Tilsett alt melet og bland til en jevn blanding;
8. La det stå på innstilling 2 i fire minutter.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Hvis maskinen begynner å bevege seg eller gynge, må du sette ned farten og beregne lengre tilberedningstid.
65
Išmetimas / Utilizācija
Verwijdering / Kassering
Atiduokite perdirbti medžiagas,
LT
LV
. Išmeskite
pažymėtas šiuo ženklu
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
pažymėtų
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
. Ievietojiet iepakojuma
ar simbol
materiālus atbilstošos konteineros to
otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot
elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus.
Recycle de materialen met het symbool
NL
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Resirkuler materialer som er merket med
No
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter.
66
www.electrolux.com
, kopā ar mājsaimniecības
simbolu
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
Gooi apparaten gemarkeerd met
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Ikke kast produkter som er merket
sammen med
med symbolet
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
PL
Pt
RO
RU
Elementy
Componentes
Componente
Компоненты
A. Korpus z silnikiem
B. Pokrętło wyboru
prędkości
C.Podstawa
D. Obejma miski
E. Osłona zabezpieczająca
F. Gniazdo przystawek do
dodatkowych akcesoriów
G. Wałek napędowy do
podłączania mieszadła
hakowego, trzepaczki i
mieszadła płaskiego
H. Miska ze stali nierdzewnej
I. Blokada osłony
zabezpieczającej
J. Przewód zasilający
K.Trzepaczka
L. Mieszadło płaskie
M. Mieszadło hakowe
A. Cabeça do motor
B. Seletor de velocidade
C.Base
D. Suporte da taça
E. Dispositivo de protecção
F. Encaixe de acessórios para
acessórios adicionais
G. Eixo para acessórios para
ligar o gancho para massa,
o batedor e o batedor
plano
H. Taça de aço inoxidável
I. Haste de bloqueio para o
dispositivo de protecção
J. Cabo de alimentação
K.Batedor
L. Batedor plano
M. Gancho para massa
A. Cap motor
B. Selector de viteze
C.Bază
D. Cadru bol
E. Dispozitiv de protecţie
F. Port pentru accesorii
suplimentare
G. Ax accesorii pentru
conectarea cârligului
pentru frământarea
aluatului, telului şi a telului
plat
H. Bol din oţel inoxidabil
I. Bara de blocare pentru
dispozitivul de protecţie
J. Cablu de alimentare
K.Tel
L. Tel plat
M. Cârlig pentru frământarea
aluatului
А. Верхняя часть
B. Селектор скорости
C.Основание
D. Подставка для чаши
Е. Защитная крышка
F. Узел для подключения
дополнительных насадок
G. Ось для следующих
насадок: крючок-мешалка
для теста, венчик и плоская
насадка для взбивания
H. Чаша из нержавеющей
стали
I. Зажимной штырек для
защитной крышки
J. Шнур питания
К. Венчик
L. Плоская насадка для
взбивания
M. Крючок-мешалка для теста
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
67
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem
urządzenia.
• Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe. Urządzenie
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Podczas posługiwania się ostrzami tnącymi, opróżniania miski i
czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia
i będą świadome związanych z tym zagrożeń. • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i
częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej!
• Nigdy nie używaj i nie podnoś urządzenia, jeśli przewód zasilający lub
obudowa są uszkodzone.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy
powierzyć autoryzowanemu serwisowi lub osobie o odpowiednich
kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa.
• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawiane bez
nadzoru oraz przed jego montażem, demontażem lub czyszczeniem.
• Nie zanurzać urządzenia, jego przewodu zasilającego ani wtyczki w
wodzie ani innej cieczy.
• Przewód zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu.
Przewód zasilający nie może dotykać gorących powierzchni, np. pieca.
• Nie wolno stosować akcesoriów lub części produkowanych przez innych
producentów, które nie są zalecane lub sprzedawane wraz z urządzeniem.
W przeciwnym razie użytkownik może doznać urazu ciała.
• Przed zdemontowaniem części i czyszczeniem należy upewnić się, że
silnik i ostrze całkowicie się zatrzymały.
• Nie dotykać ruchomych części. Grozi to zranieniem! Podczas korzystania z
urządzenia nie używać innych narzędzi ani akcesoriów.
• Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
• Podczas korzystania z urządzenia nie należy zbliżać do niego luźnych
elementów odzieży ani innych przedmiotów i akcesoriów.
• Nie używać urządzenia do mieszania farb. Może to grozić wybuchem!
• Nie wolno używać urządzenia z nasadkami, nasadką do ubijania,
mieszadłem płaskim lub mieszadłem hakowym bez założonej miski.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
PL
68
www.electrolux.com
PT
Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho pela
primeira vez.
• Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o
cabo de alimentação fora do alcance de crianças.
• Deve ter cuidado quando manusear as lâminas de corte afiadas, quando
esvaziar a taça e quando limpar.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento,
desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente à utilização do
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
• Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão
e frequência estejam em conformidade com as especificações constantes na
placa de informação!
• Nunca utilize nem pegue no aparelho se
– o cabo de alimentação estiver danificado,
– o compartimento estiver danificado.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados, terão de ser
substituídos pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por
uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
• Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação quando este for
deixado sem supervisão, bem como antes de montar, desmontar e limpar.
• Não submerja o aparelho, o cabo ou a ficha em água ou outro líquido.
• Não permita que o cabo fique pendente das arestas de uma mesa ou balcão,
não permita que entre em contacto com superfícies quentes, incluindo o
fogão.
• Nunca utilize acessórios ou peças de outros fabricantes não recomendados
ou vendidos; podem provocar riscos de ferimentos pessoais.
• Certifique-se de que o motor parou completamente antes de desmontar e
limpar.
• Evite o contacto com as peças móveis. Isso pode resultar em ferimentos! Não
utilize outras ferramentas ou outros utensílios enquanto estiver a utilizar este
aparelho.
• Não deixe este aparelho sem vigilância quando estiver a funcionar.
• Certifique-se de que mantém todas as pontas soltas do seu vestuário
afastadas deste aparelho quando estiver a funcionar.
• Não utilize este aparelho para misturar tinta. Perigo: pode resultar em
explosão!
• Nunca coloque o aparelho em funcionamento com o batedor, o batedor
plano ou o gancho para massa sem ter a taça instalada.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não se
responsabiliza por quaisquer possíveis danos decorrentes de uma utilização
imprópria ou incorrecta.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
69
RO
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată.
• Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii. Nu ţineţi aparatul şi cablul
acestuia la îndemâna copiilor.
• Se va proceda cu atenţie la manevrarea lamelor ascuţite la golirea vasului şi pe
durata curăţării.
• Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub
supraveghere sau după o instruire care să le ofere informaţiile necesare pentru
utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă aceştia înţeleg pericolele la care se
expun.
• Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei
tensiune şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile înscrise pe plăcuţa de
identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
– carcasa este deteriorată.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al
acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă acesta este
lăsat nesupravegheat sau înainte de asamblare, dezasamblare sau curăţare.
• Nu introduceţi aparatul, cablul de alimentare sau ştecherul în apă sau în orice
alt lichid.
• Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei sau a suprafeţei de lucru, nu
lăsaţi cablul să intre în contact cu o suprafaţă fierbinte, inclusiv cu maşina de
gătit.
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau piese fabricate de alţi producători, care
nu sunt recomandate sau comercializate; poate cauza un risc de vătămare
corporală.
• Asiguraţi-vă că motorul s-a oprit complet înainte de demontare şi curăţare.
• Evitaţi contactul cu piesele aflate în mişcare. În caz de contact este posibilă
producerea de vătămări! Nu utilizaţi alte instrumente sau ustensile pe durata
folosirii aparatului.
• Nu lăsaţi produsul nesupravegheat atunci când este în funcţiune.
• Asiguraţi-vă că toate obiectele libere şi hainele/accesoriile dvs. sunt ţinute la
distanţă în timpul utilizării produsului.
• Nu utilizaţi acest aparat pentru a amesteca vopsea. Pericol, se poate produce o
explozie!
• Nu utilizaţi niciodată aparatul cu accesoriile tel de sârmă, tel plat sau cârlig
pentru frământarea aluatului dacă bolul nu este fixat la locul lui.
• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu
poate accepta nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea
necorespunzătoare sau incorectă.
70
www.electrolux.com
RU
Перед первым применением устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Прибор не должен эксплуатироваться детьми. Держите прибор и его
сетевой шнур в месте, недоступном для детей.
• Соблюдайте осторожность в обращении с острыми ножами, при
опорожнении чаши а также во время мытья и очистки.
• Приборы могут эксплуатироваться лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями и с
недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их безопасность или после
получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об
опасности, сопряженной с его эксплуатацией. • Дети не должны играть с прибором.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и
частотой, соответствующими табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при повреждении шнура питания или
корпуса.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания
должны быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или
другим квалифицированным специалистом.
• Всегда ставьте устройство на ровную горизонтальную поверхность.
• Всегда отключайте устройство от сети, оставляя его без присмотра, и
перед разборкой, сборкой и чисткой.
• Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку шнура в воду или
любую иную жидкость.
• Не допускайте попадания электрического провода на углы стола или
стойки, не допускайте контакта с горячей поверхностью, включая плиту.
• Никогда не используйте принадлежности или детали других
производителей, если они не рекомендованы; это может привести к
получению травм.
• Дождитесь полной остановки двигателя перед тем, как приступать к
разборке и очистке.
• Избегайте контакта с движущимися частями. Такой контакт может
привести к травме. Не используйте во время работы приборы другие
инструменты или кухонные приборы.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Нахождение рядом с работающим прибором незакрепленных предметов,
а также одежды и украшений/аксессуаров не допускается.
• Не используйте данный прибор для размешивания краски. Это опасно и
может привести к взрыву!
• Запрещается эксплуатировать прибор с такими принадлежностями
как проволочный венчик, плоская насадка для взбивания или крючокмешалка для теста, если чаша не установлена.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних
условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб от
неправильной эксплуатации.
71
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Rozpoczęcie użytkowania / Introdução Ghid de iniţiere / Подготовка к работе
PL
PT
RO
RU
72
1. Przed pierwszym użyciem
urządzenia: Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka. Miskę, osłonę
zabezpieczającą i przystawki należy
myć w ciepłej wodzie z dodatkiem
mydła. Miskę i przystawki można myć
w zmywarce. Wytrzeć moduł silnika
wilgotną ściereczką.
Uwaga: nigdy nie zanurzać modułu
silnika w wodzie! Pozostawić części do całkowitego
wyschnięcia.
2. Ustawić urządzenie na płaskiej
powierzchni. Należy upewnić się,
że urządzenie nie jest podłączone
do prądu, a przełącznik prędkości
znajduje się w pozycji „O”. Po uniesieniu osłony
zabezpieczającej, obejma zostanie
automatycznie obniżona.
3. Wybrane akcesorium (trzepaczkę,
mieszadło płaskie lub hakowe)
należy umieścić w misce. Miskę
należy umieścić nad obejmą i wsunąć
sworznie w otwory znajdujące się w
uchwytach miski.
1. Antes de utilizar o aparelho pela
primeira vez: Desligue a ficha do
aparelho. Limpe a taça, o dispositivo
de protecção e os acessórios com
água morna e detergente. A taça e
os acessórios podem ser lavados na
máquina de lavar loiça. Limpe a unidade
do motor com um pano húmido.
Atenção: Nunca submerja a unidade
do motor em água! Deixe todas as
peças secarem totalmente.
2. Coloque o aparelho sobre uma
superfície plana. Certifique-se
de que o aparelho está desligado
da tomada e de que o selector de
velocidade está definido para “O”.
Levante o dispositivo de protecção
e o suporte baixará automaticamente.
3. Coloque o acessório seleccionado
(batedor, gancho para massa ou
batedor plano) na taça. Posicione
a taça acima do suporte e insira os
pinos do suporte nos orifícios das
pegas da taça.
1. Înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată: Scoateţi din priză aparatul.
Curăţaţi bolul, dispozitivul de protecţie
şi accesoriile cu apă caldă şi detergent.
Bolul şi accesoriile sunt adecvate pentru
spălarea în maşina de spălat vase. Ştergeţi
unitatea motorului cu o lavetă umedă.
Atenţie: Nu scufundaţi niciodată
unitatea motorului în apă! Lăsaţi toate componentele să se usuce
complet.
2. Puneţi aparatul pe o suprafaţa
plană. Asiguraţi-vă că aparatul este
deconectat şi că Selectorul de viteze
este setat la „O”. Ridicaţi dispozitivul
de siguranţă şi cadrul va fi ridicat
automat.
3. Plasaţi accesoriile selectate (tel,
cârlig pentru frământarea aluatului
sau telul plat) în bol. Plasaţi bolul
deasupra cadrului şi montaţi ştifturile
pe cadru în orificiile de pe mânerele
bolului.
1. Перед первым использованием
прибора: Выньте вилку сетевого
кабеля прибора из розетки. Мойте
чашу, защитную крышку и насадки
теплой водой с моющим средством.
Чашу и насадки можно мыть в
посудомоечной машине. Протрите
основание с двигателем влажной
тряпкой.
Внимание! Ни в коем случае
не погружайте основание с
двигателем в воду! Тщательно
вытрите все детали прибора.
2. Установите прибор на ровной
поверхности. Убедитесь, что
прибор отключен от сети, а
селектор скорости находится
в положении “O”. Поднимите
защитную крышку, и чаша
опустится автоматически.
3. Поместите выбранную насадку
(венчик, крючок-мешалку для
теста или плоскую насадку для
взбивания) в чашу. Установите
чашу над подставкой. Вставьте
штырьки подставки в отверстия на
ручках чаши.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
PL
PT
4. Umieścić nasadkę na wałku
napędowym: dopasować wycięcie
w górnej części nasadki do
sworznia na wałku napędowym.
Popchnąć nasadkę w górę i obrócić
ją w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aż do
zablokowania. Aby zdjąć nasadkę,
należy obrócić ją w prawo i
wyciągnąć.
5. Po obniżeniu osłony
zabezpieczającej miska zostanie
automatycznie zablokowana.
Podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazdka.
4. Instale um acessório no eixo
para acessórios: Alinhe a ranhura
existente no topo do acessório
com o pino existente no eixo para
acessórios. Empurre o acessório para
cima e rode-o no sentido anti-horário
até que o pino fique bloqueado. Para
remover o acessório, rode-o para a
direita e puxe-o para fora.
5. Desça o dispositivo de protecção
e a taça ficará automaticamente
bloqueada na devida posição.
Introduza a ficha na tomada elétrica.
ES
6. Obrócić pokrętło wyboru
prędkości z położenia wyłączenia
do położenia żądanej prędkości
(1-12). Po zakończeniu miksowania
obrócić pokrętło wyboru prędkości do
położenia wyłączenia i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
Informacje dotyczące prędkości
zalecanych w przypadku różnych
przepisów znajdują się na końcu tej
instrukcji.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Desloque o seletor de velocidade
da posição “0” para a velocidade
desejada (1-12). Quando terminar a
mistura, rode o seletor de velocidade
para a posição “0” e desligue a ficha do
aparelho. Consulte as recomendações
de velocidades utilizadas para as
receitas no final deste manual.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
4. Puneţi un accesoriu pe axul pentru
accesorii: Aliniaţi fanta din partea de
sus a accesoriului cu pinul de pe axul
pentru accesorii. Ridicaţi accesoriul
şi rotiţi-l spre stânga până când pinul
este fixat în poziţie. Pentru a scoate
accesoriul, rotiţi-l în sens orar şi
trageţi în afară.
5. Coborâţi dispozitivul de protecţie şi
bolul va fi automat fixat în poziţie.
Introduceţi ştecherul în priză.
RO
6. Mutaţi Selectorul de viteze din
poziţia “0” la viteza dorită (1-12).
După terminarea amestecării, rotiţi
Selectorul de viteze în poziţia “0” şi
scoateţi din priză aparatul. Vă rugăm
să consultaţi recomandările pentru
vitezele utilizate pentru reţete de la
sfârşitul acestui manual.
RU
SK
SL
SR
SV
RU
4. Установите насадку на ось для
насадок: Совместите прорезь
наверху насадки со штифтом на оси
для насадок. Надавите на насадку
по направлению вверх и поверните
ее против часовой стрелки, чтобы
зафиксировать штифт. Для снятия
насадки поверните ее по часовой
стрелке и потяните.
5. Опустите защитную крышку.
Чаша автоматически будет
зафиксирована в данном
положении.
Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
6. Переместите селектор скорости
с положения «0» на отметку
требуемой скорости (1–12). По
окончании смешивания переведите
селектор скорости в положение
«0» и извлеките вилку прибора
из розетки. Рекомендации о
скоростях для рецептов см. в конце
настоящего руководства.
TR
UK
73
Inne funkcje / Outras funções
Alte funcţii / Другие функции
A
PL
PT
RO
RU
74
B
1. Gniazdo przystawek: urządzenie jest
wyposażone w wielofunkcyjne gniazdo
przystawek. Należy uważnie przeczytać i
stosować się do instrukcji dołączonej do
przystawki, aby używać jej prawidłowo i
bezpiecznie.
Nie wolno stosować akcesoriów
lub części produkowanych przez
innych producentów, które nie są
zalecane lub sprzedawane wraz z
urządzeniem. W przeciwnym razie
użytkownik może doznać urazu ciała.
2. Otworzyć pokrywę gniazda
przystawek miksera stojącego.
Zamocować wał napędowy
przystawki w gnieździe przystawek
miksera stojącego. Umieścić
sworzeń (A) w wycięciu (B). W razie
potrzeby obrócić przystawką w obie
strony. Dokręcić pierścień gniazda
przystawek, aby przymocować
przystawkę. Uwaga: przed
przymocowaniem przystawek należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda.
1. Fixador de acessórios: O aparelho
possui um fixador de acessórios
multiusos incorporado. Leia e siga
cuidadosamente as instruções que
vierem com cada acessório para o
utilizar corretamente e de forma
segura.
Nunca utilize acessórios ou
peças de outros fabricantes não
recomendados ou vendidos; podem
provocar riscos de ferimentos
pessoais.
2. Abra a tampa do encaixe de
acessórios na batedeira com
suporte. Instale o eixo de potência
do acessório no encaixe de acessórios
da batedeira com suporte. Coloque
o pino (A) no interior da ranhura (B).
Rode o acessório nos dois sentidos
se for necessário. Aperte o botão
do encaixe de acessórios até que o
acessório fique bem fixo. Cuidado:
Desative o aparelho e desligue a ficha
elétrica antes de fixar acessórios.
1. Port pentru accesorii: Aparatul este
dotat cu un port multi-funcţional
pentru accesorii. Citiţi cu atenţie
instrucţiunile livrate împreună cu
fiecare accesoriu pentru utilizarea
corectă şi în siguranţă.
Nu utilizaţi niciodată accesorii sau
piese fabricate de alţi producători,
care nu sunt recomandate sau
comercializate; poate cauza un risc
de vătămare corporală.
2. Scoateţi capacul de la portul pentru
accesorii al mixerului vertical. Fixaţi
axul de angrenare al accesoriului de
mufa din portul pentru accesorii de
la mixerul vertical. Poziţionaţi ştiftul
(A) în canelura (B). Dacă este necesar,
rotiţi accesoriul înainte şi înapoi.
Strângeţi şurubul portului pentru
accesorii până când accesoriul este
fixat perfect.
Atenţie: Înainte de a fixa accesoriile,
opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză.
1. Узел насадок: Прибор оснащен
встроенным универсальным узлом
насадок. Внимательно ознакомьтесь
с инструкциями по правильному
и безопасному использованию
насадок, приложенными к каждой
насадке, и следуйте данным
инструкциям.
Никогда не используйте
принадлежности или детали
других производителей, если они
не рекомендованы; это может
привести к получению травм.
2. Откройте крышку узла насадок
миксера на подставке. Вставьте
вал привода насадки в узел для
насадок миксера на подставке.
Установите штырек (A) в отверстие
(B). При необходимости немного
поверните принадлежность.
Затяните ручку узла насадок,
добившись прочной фиксации.
Внимание! Перед установкой
принадлежностей выключите
прибор и выньте его вилку из
розетки.
www.electrolux.com
Czyszczenie i konserwacja / Limpeza e conservação
Curăţarea şi întreţinerea / Чистка и уход
BG
CS
DA
DE
EE
EN
PL
PT
RO
RU
1. Zdejmowanie osłony
zabezpieczającej w celu mycia:
Nacisnąć dwie blokady na zewnątrz
za pomocą palców wskazujących
(kciuki powinny spoczywać na wałku
napędowym). Aby z powrotem założyć osłonę:
Należy umieścić dwie blokady osłony
w wałku napędowym, a następnie
nacisnąć je do wewnątrz (za pomocą
kciuków).
2. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka. Miskę, osłonę
zabezpieczającą i przystawki należy
myć w ciepłej wodzie z dodatkiem
mydła. Miskę i przystawki można myć
w zmywarce. Wytrzeć moduł silnika
wilgotną ściereczką.
Uwaga: nigdy nie zanurzać modułu
silnika w wodzie! Pozostawić części do całkowitego
wyschnięcia.
3. Nie używać do czyszczenia
urządzenia ściernych preparatów
czyszczących ani myjek do
szorowania.
1. Remover o dispositivo de protecção
para limpeza: Com os dedos
indicadores, pressione as duas
hastes de bloqueio para fora (com
os polegares aplicados contra o eixo
rotativo). Para voltar a instalar a protecção:
Coloque as duas hastes da protecção
no eixo rotativo e, em seguida,
pressione para dentro (utilizando os
polegares).
2. Desligue a ficha do aparelho. Limpe
a taça, o dispositivo de protecção
e os acessórios com água morna e
detergente. A taça e os acessórios
podem ser lavados na máquina de lavar
loiça. Limpe a unidade do motor com
um pano húmido.
Atenção: Nunca submerja a unidade
do motor em água! Deixe todas as
peças secarem totalmente.
3. Não utilize produtos de limpeza
abrasivos ou esfregões quando
limpar o aparelho.
1. Scoaterea dispozitivului de
protecţie pentru curăţare: Utilizând
cele două degete arătătoare, apăsaţi
cele două bare de blocare în exterior
(cu degetele mari peste axul rotativ).
Pentru a pune la loc protecţia:
Puneţi cele două bare ale protecţiei în
axul rotativ,apoi apăsaţi spre interior
(utilizând degetele mari).
2. Scoateţi din priză aparatul. Curăţaţi
bolul, dispozitivul de protecţie şi
accesoriile cu apă caldă şi detergent.
Bolul şi accesoriile sunt adecvate pentru
spălarea în maşina de spălat vase. Ştergeţi
unitatea motorului cu o lavetă umedă.
Atenţie: Nu scufundaţi niciodată
unitatea motorului în apă! Lăsaţi toate componentele să se usuce
complet.
3. Nu utilizaţi agenţi de curăţare
abrazivi sau bureţi abrazivi la
curăţarea aparatului.
2. Выньте вилку сетевого кабеля
прибора из розетки. Мойте
чашу, защитную крышку и насадки
теплой водой с моющим средством.
Чашу и насадки можно мыть в
посудомоечной машине. Протрите
основание с двигателем влажной
тряпкой.
Внимание!
Ни в коем случае
не погружайте основание с
двигателем в воду! Тщательно
вытрите все детали прибора.
3. При очистке прибора не
используйте абразивные
чистящие средства или
шлифовочные подушки.
1. Снятие защитной крышки для
очистки. Указательными пальцами
нажмите на оба зажимных штырька
снаружи устройства. Большими
пальцами придерживайте
поворотный вал. Для установки крышки.
Установите два штырька защитной
крышки в поворотный вал, затем
нажмите с внутренней стороны
большими пальцами.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
75
Rozwiązywanie problemów / Resolução de problemas
Rozwiązywanie problemów
PL
Objaw
Przyczyna
Rozwiązanie
Silnik zwalnia podczas pracy
urządzenia.
Prawdopodobnie ilość ciasta jest zbyt duża.
Wyjąć połowę ciasta i wyrobić oddzielnie każdą
z porcji.
Ciasto może być zbyt wilgotne i przylepia się do
ścianek miski.
Dodać więcej mąki (po jednej łyżce), aż silnik
przyspieszy. Wyrabiać ciasto, aż odlepi się od
ścianek miski.
Silnik nie działa.
Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego
jest podłączona do gniazdka.
Urządzenie wibruje lub
przemieszcza się podczas
pracy.
Gumowe nóżki są mokre.
Upewnić się, że gumowe nóżki na spodzie
urządzenia są suche i czyste.
Jest to normalne zjawisko przy większych
obciążęniach (np. wyrabianiu gęstego ciasta,
rozdrabnianiu sera itp).
Wyjąć połowę ciasta i wyrobić oddzielnie każdą
z porcji.
Podczas pracy urządzenia
nasadka ociera się o miskę
ze stali nierdzewnej.
Miska nie jest prawidłowo zamontowana.
Uchwyty miski należy zamocować w sworzniach
obejmy.
Resolução de problemas
PT
Sintoma
Causa
Solução
O motor abranda durante o
funcionamento.
A quantidade de massa poderá ser superior à
capacidade máxima.
Retire metade e processe os alimentos em duas
vezes.
A massa poderá estar demasiado húmida,
ficando presa nas laterais da taça.
Acrescente uma colher de sopa de farinha de
cada vez até que o motor aumente a velocidade.
Realize o processamento até que não haja massa
nas laterais da taça.
O motor não funciona.
O aparelho não está ligado à tomada eléctrica.
Certifique-se de que liga o aparelho à tomada
antes de o utilizar.
O aparelho vibra/move-se
durante o funcionamento.
Os pés de borracha estão molhados.
Certifique-se de que os pés de borracha na parte
inferior da unidade estão limpos e secos.
É normal com cargas pesadas (por exemplo,
massa ou queijo pesado).
Retire metade e processe os alimentos em duas
vezes.
A taça não se encontra correctamente montada.
Encaixe as pegas da taça nos pinos do suporte.
O acessório raspa na taça
de aço inoxidável durante o
funcionamento.
76
www.electrolux.com
Remedierea defecţiunilor / Устранение неполадок
RO
Remedierea defecţiunilor
Simptom
Cauză
Soluţie
Motorul încetineşte pe
durata funcţionării.
Cantitatea de aluat poate fi mai mare decât
capacitatea maximă.
Scoateţi jumătate şi procesaţi în două etape.
Aluatul poate fi prea umed. Rămâne lipit de
peretele lateral al bolului.
Adăugaţi mai multă făină. Câte 1 lingură, până
când motorul prinde viteză. Procesaţi până
când aluatul se desprinde de peretele lateral al
bolului.
Motorul nu funcţionează.
Aparatul nu este conectat la priză.
Verificaţi ştecherul aparatului înainte de a-l
porni.
Aparatul vibrează/se mişcă
pe durata funcţionării.
Picioarele de cauciuc sunt ude.
Asiguraţi-vă că picioarele de cauciuc de la baza
unităţii sunt curate şi uscate.
Este normal pentru încărcături grele (de ex. aluat
greu, brânză).
Scoateţi jumătate şi procesaţi în două etape.
Bolul nu este asamblat corect.
Fixaţi mânerele bolului în ştifturile cadrului.
Accesoriul zgârie bolul din
oţel inoxidabil pe durata
funcţionării.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
RU
Устранение неполадок
Неисправность
Причина
Способ устранения
Мотор замедляется во
время работы.
Возможно, количество теста превысило
максимально допустимую величину.
Удалите половину теста и обработайте
каждую порцию отдельно.
Тесто слишком влажное и липнет к стенке
чаши.
Добавляйте муку по 1 столовой ложке
за раз, пока мотор не увеличит обороты.
Обрабатывайте тесто, пока оно не отлипнет от
стенок чаши.
Мотор не работает.
Прибор не подключен к сети электропитания.
Перед включением убедитесь, что прибор
подключен к сети электропитания.
Прибор вибрирует/
перемещается во время
работы.
Резиновые ножки намокли.
Убедитесь, что резиновые ножки под днищем
основания чистые и сухие.
В случае тяжелой загрузки (напр., густого
теста или сыра) это является нормой.
Удалите половину загрузки и обработайте
каждую порцию отдельно.
Во время работы насадка
царапает чашу из
нержавеющей стали.
Чаша установлена неправильно.
Вставьте штырьки подставки в отверстия на
ручках чаши.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
77
Przepisy
PL
Ilości do ubijania i czasy obróbki
Ilość
Jednostka
20~60
cl
10~25
cl
Składniki
Śmietana
Białko jajka
Przepis
Biszkopt
Tort
czekoladowy
Ciasto maślane
Czas
60-80 s
Co najmniej 100 s
Prędkość
8~10
8~10
Ilości do mieszania i czasy obróbki (wyrabianie lekkiego ciasta np. na placek)
Składniki
Ilość
Jednostka
Czas
Prędkość
Mąka
600
g
Ustawienie
Margaryna
150
g
3-4 min.
średnie
Cukier
170
g
(ustawienie 5-6)
Proszek do pieczenia
1,0
łyżeczka
Mąka
800
g
Jajko
4
szt.
Masło
200
g
Ustawienie
Cukier
170
g
5-6 min.
średnie
Cukier waniliowy
2,0
łyżeczka
(ustawienie 4-6)
Kwaśna śmietana
10
ml
Surowa masa nugatowa
100
g
Soda oczyszczona
3,0
łyżeczka
Sposób przyrządzenia
Masło powinno być miękkie, nie za twarde. Wymieszać miękkie masło z cukrem do uzyskania kremowej konsystencji. Dodać pojedynczo jajka. Cały czas mieszając, dodać kwaśną śmietanę i cukier waniliowy. Na końcu dodać
mąkę z sodą oczyszczoną i wymieszać.
Mąka
30
g
Margaryna
150
g
Ustawienie
Cukier
170
g
3-4 min.
średnie
Świeże jajko
Proszek do pieczenia
3
szt.
1,0
łyżeczka
(ustawienie 4-6)
Sposób przyrządzenia
Umieścić wszystkie składniki w misce i mieszać aż do wyrobienia.
Przepis
Ciasto na chleb
(francuska
bagietka)
Pizza
Ilości do zagniatania i czasy obróbki
Ilość
Jednostka
Czas
Prędkość
750
g
47
ml
10 min.
Maks. ustawienie 7
2,0
łyżeczka
2,0
łyżka
Sposób przyrządzenia
Umieścić wszystkie składniki w misce i ugniatać aż do wyrobienia.
Mąka pszenna
750
g
Woda
30
g
Olej
7,5
ml
Świeże jajko
2
szt.
4-6 min.
Ustawienie 1-2
Sól
2,0
łyżeczka
Cukier
1,5
łyżeczka
Suche drożdże
1,0
łyżka
Sposób przyrządzenia
1. Połowę drożdży, sól i cukier wymieszać w osobnym pojemniku i odstawić.
2. Resztę drożdży, wodę i olej umieścić w misce miksera stojącego.
3. Ciasto należy mieszać standardowymi ubijaczami, z minimalną prędkością, do momentu otrzymania jednolitej
konsystencji (1 min.).
4. Następnie dodać jajko oraz drożdże wymieszane z solą i cukrem.
5. Stopniowo dodawać mąkę;
6. Kiedy ciasto zacznie rosnąć powyżej poziomu ubijaczy (1 min.), zmienić je na mieszak hakowy do zagniatania i
zwiększyć ustawienie prędkości do 2;
7. Wsypać resztę mąki i mieszać do uzyskania jednolitej masy.
8. Ugniatać ciasto na ustawieniu 2 przez 4 minuty.
Składniki
Mąka pszenna
Woda
Sól
Suche drożdże
Jeśli urządzenie zacznie poruszać się lub kołysać należy zmniejszyć prędkość i wydłużyć czas zagniatania.
78
www.electrolux.com
Receitas
PT
Ingredientes
Natas
Claras de ovo
Quantidades e tempos de processamento para a função de mistura
Quantidade
Unidade
Tempo
60~80s
20~60
cl
Pelo menos 100s
10~25
cl
Velocidade
8~10
8~10
BG
CS
Quantidades e tempos de processamento para a função de bater (misturar massa leve (por exe., massa de bolo))
Receita
Ingredientes
Quantidade
Unidade
Tempo
Velocidade
Farinha
600
g
Margarina
150
g
Regulação média
Pão-de-ló
3-4 min.
(nível 5~6)
Açúcar
170
g
Fermento em pó
1,0
colher de chá
Farinha
800
g
Ovos
4
unidade
Manteiga
200
g
Açúcar
170
g
Regulação média
5-6 min.
(nível 4~5)
Açúcar baunilhado
2,0
colher de chá
Natas azedas
10
ml
Bolo de chocolate
Mistura crua para nogado
100
g
Bicarbonato de soda
3,0
colher de chá
Preparação
A manteiga deve estar mole. Misture a manteiga mole com o açúcar até ficar cremosa. Adicione os ovos, um de
cada vez. Sempre a mexer, adicione as natas azedas e o açúcar baunilhado. No fim, adicione a farinha e o bicarbonato de soda sem deixar de mexer.
Farinha
30
g
Margarina
150
g
Regulação média
Açúcar
170
g
3-4 min.
(nível 4~5)
Ovo
fresco
3
unidade
Bolo amanteigado
Fermento em pó
1,0
colher de chá
Preparação
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
Coloque os ingredientes na taça e misture até ficar pronto.
Receita
Massa de pão
(Baguete francesa)
Pizza
Quantidades e tempos de processamento para a função de gancho
Ingredientes
Quantidade
Unidade
Tempo
Velocidade
Farinha de trigo
750
g
Água
47
ml
10 min.
Até à definição 7
Sal
2,0
colher de chá
Fermento seco
2,0
colher de sopa
Preparação
Coloque todos os ingredientes na taça e amasse até ficar no ponto.
Farinha de trigo
750
g
Água
30
g
Óleo
7,5
ml
Ovo fresco
2
unidade
4-6 min.
Nível 1~2
Sal
2,0
colher de chá
Açúcar
1,5
colher de chá
Fermento seco
1,0
colher de sopa
Preparação
1. Num recipiente separado, misture metade do fermento com o sal e o açúcar e ponha de lado;
2. Coloque o restante fermento com a água e o óleo na taça da batedeira.
3. Esta massa deve ser batida com os batedores normais à velocidade mínima até se obter uma mistura macia (1 min.).
4. A seguir, adicione o ovo e o fermento que misturou com sal e açúcar.
5. Comece a adicionar gradualmente a farinha;
6. Quando a massa começar a subir acima dos batedores (1 min.), mude para o gancho para a massa e aumente a
velocidade para a definição 2;
7. Coloque toda a farinha e misture até obter uma mistura homogénea.
8. Deixe em funcionamento na definição 2 durante 4 minutos.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Se a maquina se começar a deslocar ou a balançar, reduza a velocidade e deixe-a trabalhar durante um período mais longo.
79
Rețete
Cantităţi pentru funcţia de bătut şi timpi de procesare
Cantitate Unitate
Timp
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
Cel puţin 100 s
Ingrediente
Frişcă
Albuş de ou
RO
Viteză
8~10
8~10
Cantităţi pentru funcţia de gătit şi timpi de procesare (amestecarea aluatului uşor (de ex.: aluat pentru prăjitură))
Reţetă
Ingrediente
Cantitate Unitate
Timp
Viteză
Făină
600
g
Margarină
150
g
Setare medie
Pandişpan
3-4 min.
(setarea 5~6)
Zahăr
170
g
Praf de copt
Făină
Ouă
Unt
Zahăr
Zahăr vanilat
Smântână
tort de ciocolată
Amestec brut de nuga
Bicarbonat de sodiu
Chec
linguriţă
g
bucăţi
g
g
Setare medie
5-6 min.
(setarea 4~6)
linguriţă
ml
g
linguriţă
Metodă
Untul trebuie să fie moale, nu tare. Amestecaţi untul moale cu zahăr până când devine cremos. Adăugaţi ouăle
unul după celălalt. În timp ce amestecaţi, adăugaţi smântâna şi zahărul vanilat. La final adăugaţi şi amestecaţi
făina cu bicarbonatul de soda.
Făină
30
g
Margarină
150
g
Setare medie
Zahăr
170
g
3-4 min.
(setarea 4~6)
Ouă proaspete
3
bucăţi
Praf de copt
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
1,0
linguriţă
Metodă
Puteţi toate ingredientele în bol şi amestecaţi-le până când sunt gata.
Reţetă
Aluat de pâine
(baghetă
franţuzească)
Pizza
Cantităţi pentru funcţia cârlig de aluat şi timpi de procesare
Cantitate Unitate
Timp
Viteză
750
g
47
ml
10 min.
Până la setarea 7
2,0
linguriţă
2,0
lingură
Metodă
Puneţi toate ingredientele într-un bol şi amestecaţi până când obţineţi aluatul.
Făină de grâu
750
g
Apă
30
g
Ulei
7,5
ml
Ouă proaspete
2
bucăţi
4-6 min.
Setarea 1~2
Sare
2,0
linguriţă
Zahăr
1,5
linguriţă
Drojdie uscată
1,0
lingură
Metodă
1. Într-un recipient separat, amestecaţi jumătate din drojdie cu sarea şi zahărul şi puneţi deoparte;
2. În bolul mixerului vertical puneţi restul drojdiei cu apa şi uleiul;
3. Acest aluat trebuie amestecat cu telurile standard, la viteza minimă, până când obţineţi un amestec moale şi fin (1 min.);
4. După aceea, adăugaţi ouăle şi drojdia amestecată cu sare şi zahăr;
5. Începeţi să adăugaţi făină treptat;
6. Când aluatul începe să se ridice deasupra telului (1 min.), schimbaţi cârligul de frământat şi creşteţi viteza până
la setarea 2;
7. Puneţi toată făina şi amestecaţi până când obţineţi un amestec omogen;
8. Lăsaţi-l să funcţioneze la setarea 2 timp de 4 minute.
Ingrediente
Făină de grâu
Apă
Sare
Drojdie uscată
Dacă dispozitivul dvs. începe să se deplaseze sau să se balanseze, reduceţi viteza şi lăsaţi un timp de procesare mai îndelungat.
80
www.electrolux.com
Рецепты
RU
Ингредиенты
Сливки
Яичный белок
Количество продуктов и время обработки при взбивании
Количество
Ед. изм.
Время
20~60
cl
60-80 с
10~25
cl
Не менее 100 с
Скорость
8~10
8~10
BG
CS
Количество продуктов и время обработки (при замешивании легкого теста, например, теста для торта)
Рецепт
Ингредиенты
Количество
Ед. изм.
Время
Скорость
Мука
600
г
Маргарин
150
г
Средняя скорость
Бисквит
3-4 мин.
(положение 5-6)
Сахар
170
г
Разрыхлитель
Мука
Яйцо
Сливочное масло
Сахар
Ванильный сахар
Сметана
Смесь для приготовления нуги
Разрыхлитель
DA
DE
EE
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
ст. л.
г
шт
г
г
Средняя скорость
5-6 мин.
(положение 4-6)
ст. л.
Шоколадный
мл
торт
г
ст. л.
Приготовление
Сливочное масло должно быть мягким, а не твердым. Перемешать мягкое сливочное масло с сахаром до
получения кремообразной массы. По одному вмешать яйца. Во время смешивания добавить сметану и
ванильный сахар. В заключение вмешать муку с разрыхлителем.
Мука
30
г
Маргарин
150
г
Средняя скорость
Сахар
170
г
3-4 мин.
(положение 4-6)
Свежее
яйцо
3
шт
Сливочный кекс
Разрыхлитель
1,0
ст. л.
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Приготовление
NO
Поместить все ингредиенты в миску и смешивать до готовности.
Количество продуктов и время обработки при крючков для замешивания теста
Ингредиенты
Количество
Ед. изм.
Время
Скорость
Пшеничная мука
750
г
Вода
47
мл
10 мин.
До уровня 7
Тесто для хлеба Соль
2,0
ст. л.
(французский
Сухие дрожжи
2,0
ч. л.
багет)
Приготовление
Поместить все ингредиенты в миску и замешивать до нужного состояния.
Пшеничная мука
750
г
Расход воды
30
г
Растительное масло
7,5
мл
Свежее яйцо
2
шт
4-6 мин.
Положение 1-2
Соль
2,0
ст. л.
Сахар
1,5
ст. л.
Сухие дрожжи
1,0
ч. л.
Приготовление
Пицца
1. Смешать в отдельной емкости половину дрожжей, соль и сахар, затем отложить в сторону.
2. Поместить в чашку миксера на подставки оставшиеся дрожжи, воду и растительное масло;
3. Это тесто следует замешивать стандартными венчиками на минимальной скорости до получения
однородной смеси (1 мин.);
4. Затем добавить яйцо и дрожжи, смешанные с солью и сахаром;
5. Начните постепенно добавлять муку.
6. Когда тесто начнет подниматься над венчиками (1 мин.), следует заменить их на насадки-крючки для
замешивания теста и увеличить скорость до уровня 2.
7. Вмешать всю муку и замешивать до получения однородного теста;
8. Замешивайте на уровне скорости 2 в течение 4 минут.
pl
Рецепт
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Если устройство начинает двигаться или вибрировать, уменьшите скорость и увеличьте время замешивания.
81
Wyrzucanie / Eliminação
Protecţia mediului / Утилизация
Nie wolno wyrzucać urządzeń
PL
PT
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
razem
oznaczonych symbolem
z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania
lub skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
Recicle os materiais que apresentem o
Não elimine os aparelhos que tenham
. Coloque a embalagem nos
símbolo
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos.
RO
RU
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
. Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
împreună cu deşeurile
simbol
menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования,
Вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека.
82
juntamente com os
o símbolo
resíduos domésticos. Coloque o produto
num ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas autoridades
municipais.
www.electrolux.com
Не выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику, помечен. Доставьте изделие
ную символом
на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
SK
SL
SR
Sv
Komponenty
Sestavni deli
Komponente
Komponenter
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A. Pokrov motorja
B. Izbirnik hitrosti
C.Podnožje
D. Držalo posode
E.Ščitnik
F. Priključek za dodatne
nastavke
G. Priključna gred za metlico
za testo, stepanje in
gnetenje
H. Posoda iz nerjavečega
jekla
I. Zaklepni nastavek za
ščitnik
J. Napajalni kabel
K. Metlica za stepanje
L. Metlica za gnetenje
M. Metlica za testo
A. Glava sa motorom
B. Birač brzine
C.Baza
D. Nosač posude
E.Štitnik
F. Nosač za dodatne
nastavke
G. Osovina za mešalicu,
mutilicu i ravnu mutilicu
H. Činija od nerđajućeg čelika
I. Bravica štitnika
J. Kabl za napajanje
K.Mutilica
L. Ravna mutilica
M.Mešalica
A.Motorhuvud
B.Hastighetsreglage
C.Bas
D.Skålhållare
E. Säkerhetsskydd
F. Tillbehörsnav för extra
tillbehör
G. Tillbehörsaxel för
anslutning av degkrok, visp
och flatblandare
H. Skål i rostfritt stål
I. Låssprint för
säkerhetsskyddet
J. Nätsladd
K.Visp
L.Flatblandare
M.Degkrok
Hlava motora
Volič rýchlosti
Základňa
Držiak na zbernú nádobu
Bezpečnostný kryt
Nadstavec na ďalšie
príslušenstvo
G. Hriadeľ nadstavca na
pripojenie háku na cesto,
metličky a plochého
šľahača
H. Misa z nehrdzavejúcej
ocele
I. Zacvakávací kolík na
bezpečnostný kryt
J. Napájací kábel
K.Metlička
L. Plochý šľahač
M. Hák na cesto
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
83
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
• Deti nesmú používať tento spotrebič. Spotrebič a jeho kábel umiestnite
mimo dosahu detí.
• Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní misy a pri čistení je
potrebné dávať si pozor.
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a
znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným
rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom
štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak
– je poškodený kábel napájania,
– je poškodený plášť prístroja.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú plochu.
• Prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky, ak zostane bez dozoru a tiež
pred zložením, rozobratím alebo čistením.
• Prívodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
• Nenechajte visieť kábel cez hranu stola alebo pracovnej dosky,
nenechávajte kábel v kontakte s horúcimi povrchmi, vrátane sporáka.
• Nikdy nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo alebo diely od iných
výrobcov, ktoré nie sú doporučené alebo ktoré sa oficiálne nepredávajú.
Môžu spôsobiť riziko poranenia osôb.
• Pred rozoberaním a čistením spotrebiča sa uistite, že sa motor úplne
zastavil.
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí. Mohli by ste si spôsobiť zranenie!
Nepoužívajte iné nástroje ani príslušenstvo so spotrebičom.
• Nenechávajte tento výrobok bez dohľadu, kým je v prevádzke.
• Udržujte všetky voľné veci a oblečenie/príslušenstvo mimo spotrebič, kým sa
používa.
• Tento spotrebič nepoužívajte na miešanie farby. Nebezpečenstvo, môže
to mať za následok explóziu!
• Spotrebič nikdy nepoužívajte s príslušenstvom, ako je drôtená metlička,
plochý šľahač ani hnetač na cesto, pokiaľ nie je miska na svojom mieste.
• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj
používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade
poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku.
SK
84
www.electrolux.com
SL
Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila v nadaljevanju.
• Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in kabel hranite zunaj
dosega otrok.
• Pri rokovanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in med čiščenjem morate
biti previdni.
• To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so
pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe
naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Aparat lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost
in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Aparata ne uporabljajte in ne dvigujte, če je
– električni napajalni kabel poškodovan,
– ohišje poškodovano.
• Če sta aparat ali električni kabel poškodovana, ju mora izdelovalec,
serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete
nevarnosti.
• Aparat zmeraj namestite na plosko in vodoravno površino.
• Aparat pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem zmeraj odklopite
iz električnega napajanja. Enako ravnajte, če aparat pustite brez nadzora.
• Naprave, kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
• Ne dovolite, da bi kabel visel čez rob mize ali delovnega pulta in ne
dovolite stika kabla z vročo površino, vključno s štedilnikom.
• Nikoli ne uporabljajte pripomočkov ali delov proizvajalcev, ki niso
priporočljivi ali prodajani, saj lahko to vodi do tveganja telesne poškodbe
oseb.
• Pred razstavljanjem in čiščenjem se prepričajte, da se je motor popolnoma
ustavil.
• Preprečite stik s premičnimi deli. Lahko pride do poškodbe! Med uporabo
naprave ne uporabljajte drugih pripomočkov ali posode.
• Izdelka med delovanjem ne puščajte izpred oči.
• Napravi se med uporabo ne približujte z ohlapnimi predmeti in oblačili/
pripomočki.
• Te naprave ne uporabljajte za mešanje barve. Nevarnost, lahko pride do
eksplozije!
• Naprava naj ne deluje z žičnatim stepalom, ploščatim mešalom ali kljuko
za testo, če posoda ni nameščena.
• Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Izdelovalec ne more
prevzeti kakršnekoli odgovornosti za škodo, povzročeno z neustrezno ali
nepravilno uporabo.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
85
Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
• Ovaj uređaj ne treba da koriste deca. Uređaj i njegov kabl držite van
domašaja dece.
• Treba voditi računa prilikom rukovanja oštrim sečivima, pražnjenja činije i
tokom čišćenja.
• Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje
ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom
uređaja na bezbedan način i tako da razumeju potencijalne rizike.
• Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
• Ovaj kućni aparat sme da se uključuje samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj ako je
– oštećen kabl za napajanje,
– oštećeno kućište.
• Ako su uređaj ili kabl za napajanje oštećeni, mora ih zameniti proizvođač,
ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.
• Uvek postavite aparat na ravnu horizontalnu površinu.
• Uvek isključujte aparat iz napajanja ako je bez nadzora i pre sastavljanja,
rastavljanja ili čišćenja.
• Nemojte potapati uređaj, kabl ili utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
• Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili pulta, nemojte dozvoliti
da kabl dođe u dodir sa vrelom površinom, uključujući peć.
• Nemojte nikada koristiti pribor ili delove koje su napravili drugi
proizvođači koji nisu preporučeni ili prodati; postoji rizik od povrede
osoba.
• Pre rasklapanja i čišćenja proverite da li se motor potpuno zaustavio.
• Izbegavajte kontakt sa pokretnim delovima, jer u slučaju kontakta može doći
do povrede! Nemojte koristiti druge predmete ili posuđe kada koristite ovaj
uređaj.
• Dok uređaj radi, nikako ga ne ostavljajte bez nadzora.
• Postarajte se da se svi slobodni predmeti i vaša odeća/pribor nalaze podalje
od ovog proizvoda tokom njegovog korišćenja.
• Ne koristite ovaj uređaj za mešanje boje. Opasnost, može doći do
eksplozije!
• Nemojte koristiti uređaj sa dodacima, žicom za mućenje, pnjosnatim
nastavkom za mešanje ili spiralnim nastavkom za testo osim ako posuda
nije postavljena na svoje mesto.
• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za moguću štetu do koje je došlo
neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom.
SR
86
www.electrolux.com
Sv
Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första
gången.
• Produkten får inte användas av barn. Produkten med sladd ska hållas
utom räckhåll för barn.
• Var försiktig vid hantering av de vassa knivbladen, vid tömning av skålen
och vid rengöring.
• Produkterna kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får
tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert
sätt och förstår riskerna. • Barn ska inte leka med produkten.
• Apparaten ska endast anslutas till nätuttag vars spänning och frekvens
överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.
• Använd eller hantera aldrig apparaten om strömkabeln eller höljet är
skadat.
• Om apparaten eller sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
• Placera alltid apparaten på ett plant underlag.
• Koppla alltid från apparaten från eluttaget om den lämnas obevakad
samt före montering, demontering eller rengöring.
• Sänk aldrig ner produkten, sladden eller kontakten i vatten eller någon
annan vätska.
• Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, inte heller
får den komma i kontakt med heta ytor som spisen.
• Använd aldrig tillbehör eller delar av icke rekommenderade tillverkare,
eftersom det kan orsaka skada på människor.
• Motorn måste ha stannat helt innan den tas isär och rengörs.
• Vidrör aldrig delar som rör sig. Risk för skador! Använd inte andra verktyg eller
köksredskap samtidigt som produkten används.
• Ha alltid produkten under uppsikt när den är igång.
• Förvissa dig om att lösa föremål och kläder/tillbehör hålls på avstånd när
produkten används.
• Använd inte denna produkt för att blanda målarfärg. Fara! Kan orsaka
explosion!
• Använd aldrig produkten med tillbehör som ballongvisp, blandare eller
degkrok om inte skålen sitter på plats.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte
för eventuell skada orsakad av olämplig eller felaktig användning.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
87
Začíname / Priprava za uporabo
Početak rada / Komma igång
SK
SL
SR
Sv
88
1. Pred prvým použitím spotrebiča:
Odpojte spotrebič. Zbernú nádobu,
bezpečnostný kryt a nadstavce
umývajte teplou vodou a saponátom.
Zberná nádoba a nadstavce sú
vhodné do umývačky riadu. Teleso
motora utrite vlhkou handričkou.
Pozor: nikdy neponárajte teleso
motora do vody! Všetky súčasti nechajte dôkladne
vyschnúť.
2. Spotrebič položte na rovný povrch.
Uistite sa, že je spotrebič odpojený od
siete a volič rýchlosti je prepnutý do
polohy „O“. Zdvihnite bezpečnostný
kryt a zberná nádoba automaticky
klesne dolu.
3. Umiestnite potrebné príslušenstvo
(metličku, hák na cesto alebo
plochý šľahač) do zbernej misky.
Umiestnite zbernú nádobu do držiaka
tak, aby úchytky na držiaku zapadli
do otvorov na rukovätiach zbernej
nádoby.
1. Pred prvo uporabo: Izključite
napravo in vse dele. Posodo, ščitnik in
nastavke čistite v topli milnici. Posodo
in nastavke so primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju. Motorno enoto
očistite z vlažno krpo.
Pozor: motorne enote ne
potapljajte v vodo! Vsi deli naj se temeljito posušijo.
2. Napravo postavite na ravno
površino. Naprava mora biti
izklopljena in gumb za nastavitev
hitrosti mora biti na “O”. Dvignite ščitnik in držalo bo
samodejno spuščeno.
3. Želen nastavek (metlica za stepanje
in gnetenje ter metlica za testo)
položite v posodo. Posodo namestite
na držalo tako, da zatiči na držalu
sedejo v odprtine na ročajih posode.
1. Pre prve upotrebe uređaja: Isključite
uređaj. Posudu, štitnik i nastavke
operite toplom vodom sa rastvorenim
deterdžentom. Posuda i nastavci
mogu da se peru u mašini za pranje
posuđa. Očistite motor vlažnom
krpom.
Oprez: Nikada nemojte uranjati
motor u vodu! Ostavite da se svi delovi dobro osuše.
2. Stavite uređaj na ravnu površinu.
Proverite da li je aparat isključen iz
struje i da li je birač brzine postavljen
na „O“. Podignite štitnik i nosač
posude će se automatski spustiti.
3. Stavite izabrani dodatak (mutilicu,
mešalicu ili ravnu mutilicu) u
posudu. Postavite posudu iznad
nosača i ubacite klinove nosača u
rupe na drškama posude.
1. Innan produkten används
första gången: Dra ut nätsladden
ur eluttaget. Diska skålen,
säkerhetsskyddet och tillbehören
med varmt vatten och lite diskmedel.
Skålen och tillbehören tål maskindisk.
Rengör motorenheten med en fuktig
trasa.
Viktigt! Sänk aldrig ner motorenheten i vatten!
Låt alla delar torka ordentligt.
2. Placera alltid produkten på en plan
yta. Se till att kontakten är utdragen
och att hastighetsväljaren är inställd
på “O”.
Skålhållaren sänks automatiskt när
du lyfter upp säkerhetsskyddet.
3. Sätt tillbehöret du vill använda
(vispen, degkroken eller
flatblandaren) i skålen.
Placera skålen ovanför hållaren och
passa in hållarens sprintar i hålen på
skålens handtag.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
SK
SL
4. Nástavec nasaďte na hriadeľ
nástavca: zarovnajte otvor v hornej
časti nástavca s kolíkom na hriadeli
nástavca. Nástavec zatlačte nahor a
otáčajte ho proti smeru hodinových
ručičiek, až kým kolík nezapadne
na miesto. Ak chcete nadstavec
odstrániť, otočte ním v smere
hodinových ručičiek a vytiahnite ho.
5. Sklopte bezpečnostný kryt a zberná
nádoba automaticky zapadne na
miesto.
Zasuňte zástrčku do zásuvky
elektrickej siete.
4. Namestite nastavek na gred za
nastavke: Poravnajte režo na vrhu
nastavka z zatičem na gredi za
nastavke. Nastavek potisnite navzgor
in ga obračajte v nasprotni smeri
urnega kazalca, dokler se zatič ne
zaskoči. Če želite nastavek odstraniti,
ga obrnite v smeri vrtenja urinega
kazalca in ga povlecite
5. Spustite ščitnik in posoda se bo
samodejna zaklenila v delovnem
položaju.
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
ES
6. Volič rýchlosti posuňte z polohy
„0“ na požadovanú rýchlosť
(1 – 12). Po skončení používania
otočte volič rýchlosti do polohy „0“ a
odpojte spotrebič. Pozrite si zoznam
odporúčaných rýchlostí miešania
podľa druhu mixovaných surovín,
ktorý je uvedený na konci tohto
návodu na použitie.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Izbirnik hitrosti premaknite iz
položaja »0« na želeno hitrost
(1-12). Ko končate z mešanjem,
obrnite izbirnik hitrosti v položaj »0«
in napravo izključite iz električnega
omrežja. Glejte priporočene hitrosti za
recepte na koncu teh navodil.
LV
NL
NO
pl
PT
SR
Sv
4. Postavite nastavak na pogonsku
osovinu za nastavke: Poravnajte
prorez na vrhu nastvavka sa klinom
na pogonskoj osovini za nastavke.
Pogurajte nastavak nagore i okrenite
ga u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu sve dok se klin ne
zaustavi u zaključanom položaju. Da
biste skinuli nastavak, okrenite ga u
smeru kazaljke na satu i izvucite.
5. Spustite štitnik i posuda će se
automatski smestiti u predviđenu
poziciju. Utaknite utikač u zidnu
utičnicu.
4. Sätt ett redskap på redskapsaxeln:
Rikta in skåran längst upp
på redskapet med stiftet på
redskapsaxeln. Tryck upp redskapet
och vrid det motsols tills stiftet är låst
i läge. Lossa tillbehöret genom att
vrida det medsols och dra.
5. Skålen låses automatiskt fast i
rätt position när du sänker ned
säkerhetsskyddet.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
RO
6. Pomerite birač brizine iz položaja
„0“ na željenu brzinu (1-12). Kada se
mešanje završi, okrenite birač brzine u
položaj „0“ i isključite uređaj. Na kraju
ovog priručnika su navedene brzine
koje se preporučuju za date recepte.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Flytta hastighetsväljaren från
“O” till önskad hastighet (1-12).
När du blandat klart vrider du
hastighetsväljaren till “O” och drar
ut nätsladden ur eluttaget. I slutet
av den här bruksanvisningen finns
hastighetsrekommendationer för
olika recept.
TR
UK
89
Ďalšie funkcie / Dodatne funkcije
Ostale funkcije / Ytterligare funktioner
A
SK
SL
SR
Sv
90
B
1. Upevňovač nástavcov: spotrebič je
vybavený zabudovaným viacúčelovým
upevňovačom nástavcov. Prečítajte
si a presne dodržiavajte pokyny ku
každému nástavcu týkajúce sa jeho
správneho a bezpečného používania.
Nikdy nepoužívajte neoriginálne
príslušenstvo alebo diely od iných
výrobcov, ktoré nie sú doporučené
alebo ktoré sa oficiálne nepredávajú.
Môžu spôsobiť riziko poranenia osôb.
2. Otvorte veko upevňovača
nástavcov na kuchynskom šľahači.
Nasaďte poháňaný hriadeľ nástavca
do zásuvky upevňovača nástavcov
na kuchynskom šľahači. Zasuňte kolík
(A) do zárezu (B). V prípade potreby
nástavec otáčajte oboma smermi.
Gombík upevňovača nástavcov
uťahujte, až kým nie je nástavec
bezpečne upevnený. Upozornenie:
Pred pripojením nástavca spotrebič
vypnite a odpojte ho od zdroja el.
energie.
1. Pritrdišče nastavkov: Naprava ima
vgrajeno večnamensko pritrdišče
nastavkov. Za pravilno in varno
uporabo preberite in natančno
upoštevajte navodila, priložena
vsakemu nastavku.
Nikoli ne uporabljajte pripomočkov
ali delov proizvajalcev, ki niso
priporočljivi ali prodajani, saj
lahko to vodi do tveganja telesne
poškodbe oseb.
2. Odprite pokrov pritrdišča
nastavkov na stoječem mešalniku.
Namestite pogonsko gred nastavka
v odprtino pritrdišča nastavkov
na stoječem mešalniku. Zatič (A)
vstavite v utor (B). Po potrebi obrnite
nastavek nazaj in naprej. Privijajte
gumb pritrdišča nastavkov, dokler
nastavek ni povsem pritrjen. Pozor:
Pred nameščanjem dodatkov izklopite
napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
1. Spojnica za nastavke: Ovaj uređaj
se isporučuje sa ugrađenom
višenamenskom spojnicom za
nastavke. Pročitajte i pažljivo pratite
uputstva koja se odnose na svaki
pojedinačni nastavak, kako bi njihovo
korišćenje bilo pravilno i bezbedno.
Nemojte nikada koristiti pribor
ili delove koje su napravili drugi
proizvođači koji nisu preporučeni
ili prodati; postoji rizik od povrede
osoba.
2. Otvorite poklopac priključka za
dodatke na uspravnom mikseru.
Namestite pogonsku osovinu dodatka
u grlo priključka za dodatke na
uspravnom mikseru. Postavite klin (A)
u rupu (B). Rotirajte dodatak napred
i nazad ako je potrebno. Zategnite
dugme priključka za dodatke sve dok
dodatak ne bude dobro zategnut.
Oprez: Pre nego što namestite pribore
isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.
1.Redskapsurtag: Produkten levereras
med ett inbyggt universalurtag. Läs
och följ anvisningarna noga som
medföljer varje tillbehör för korrekt
och säker användning.
Använd aldrig tillbehör eller
delar av icke rekommenderade
tillverkare, eftersom det kan orsaka
skada på människor.
2. Öppna locket till tillbehörsnavet
på köksmaskinen. Passa in
effektskaftet på tillbehöret i
sockeln på köksmaskinen. För
in sprinten (A) i hålet (B). Vrid
tillbehöret fram och tillbaka vid
behov. Spänn åt navvredet tills
tillbehöret sitter fast helt och hållet.
Var försiktig! Stäng av produkten
och dra ut sladden ur eluttaget
innan du sätter på tillbehör.
www.electrolux.com
Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje
Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll
BG
CS
DA
DE
EE
EN
SK
SL
1. Zloženie bezpečnostného krytu
pred umytím: Dvoma ukazovákmi
stlačte dva zacvakávacie kolíky
smerom von (pričom palce smerujú
proti otočnému hriadeľu). Nasadenie bezpečnostného krytu:
Dva kolíky na bezpečnostnom kryte
vložte do otočného hriadeľa, a potom
ich zatlačte smerom dnu (pomocou
palcov).
2. Odpojte spotrebič. Zbernú nádobu,
bezpečnostný kryt a nadstavce
umývajte teplou vodou a saponátom.
Zberná nádoba a nadstavce sú
vhodné do umývačky riadu. Teleso
motora utrite vlhkou handričkou.
Pozor: nikdy neponárajte teleso
motora do vody! Všetky súčasti nechajte dôkladne
vyschnúť.
3. Pri čistení spotrebiča nikdy
nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani drôtenky.
1. Odstranitev ščitnika pred
čiščenjem: S kazalcema pritisnite
oba zaklepna nastavka navzven (s
palcema ob tem pritiskajte na vrtljivo
gred). Za namestitev ščitnika: Oba
nastavka ščitnika vstavite v vrtljivo
gred, nato pa pritisnite navznoter (s
palci).
2. Izključite napravo in vse dele.
Posodo, ščitnik in nastavke čistite v
topli milnici. Posodo in nastavke so
primerni za pomivanje v pomivalnem
stroju. Motorno enoto očistite z
vlažno krpo.
Pozor: motorne enote ne
potapljajte v vodo! Vsi deli naj se temeljito posušijo.
3. Za čiščenje naprave ne uporabljajte
grobih čistil ali gobic.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
SR
1. Skidanje štitnika radi čišćenja:
Kažiprstima gurnite bravice ka spolja
(tako da vam se palčevi oslanjaju na
rotirajuću osovinu). Vraćanje štitnika: Postavite oba klina
štitnika na rotirajuću osovinu, pa ih
pritisnite ka unutra (palčevima).
2. Isključite uređaj. Posudu, štitnik i
nastavke operite toplom vodom sa
rastvorenim deterdžentom. Posuda
i nastavci mogu da se peru u mašini
za pranje posuđa. Očistite motor
vlažnom krpom.
Oprez: Nikada nemojte uranjati
motor u vodu! Ostavite da se svi delovi dobro osuše.
RO
3. Za čišćenje ovog uređaja nemojte
koristiti abrazivna sredstva ili žice
za ribanje.
RU
SK
SL
SR
SV
Sv
1. Så här tar du loss säkerhetsskyddet:
Använd pekfingrarna och tryck de två
låssprintarna utåt (med tummarna
mot den roterande axeln).
Så här sätter du tillbaka skyddet:
Sätt skyddets två sprintar i den
roterande axeln och tryck inåt
(använd tummarna).
2. Dra ut nätsladden ur eluttaget.
Diska skålen, säkerhetsskyddet och
tillbehören med varmt vatten och lite
diskmedel. Skålen och tillbehören tål
maskindisk. Rengör motorenheten
med en fuktig trasa.
Viktigt! Sänk aldrig ner
motorenheten i vatten!
Låt alla delar torka ordentligt.
3. Använd inte rengöringsmedel med
slipeffekt eller skursvampar vid
rengöring av produkten.
TR
UK
91
Odstraňovanie porúch / Odpravljanje težav
Odstraňovanie porúch
SK
Problém
Príčina
Riešenie
Počas činnosti sa otáčky
motora znížia.
Množstvo cesta možno prevyšuje maximálnu
kapacitu.
Odoberte polovicu a spracujte cesto v dvoch
dávkach.
Cesto je možno príliš vlhké, lepí sa na steny misy.
Pridajte viac múky. Múku pridávajte po jednej
polievkovej lyžici dovtedy, kým sa otáčky motora
nezrýchlia. Pokračujte v spracovávaní, kým sa
cesto neodlepí od stien misy.
Motor nepracuje.
Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.
Pred spustením spotrebič zapojte do siete.
Spotrebič počas činnosti
vibruje alebo sa pohybuje.
Gumené nožičky sú vlhké.
Uistite sa, že sú gumené nožičky na spodnej
časti prístroja čisté a suché.
Pri spracovaní väčších dávok potravín (napr.
ťažké cesto, syr) je to normálne.
Odoberte polovicu a spracujte potraviny v
dvoch dávkach.
Zberná nádoba nie je správne umiestnená.
Rukoväte zbernej nádoby pripevnite ku kolíkom
na držiaku.
Nástavce počas prevádzky
škrabú o misu z
nehrdzavejúcej ocele.
Odpravljanje težav
SL
Znak
Vzrok
Rešitev
Motor se med delovanjem
upočasni.
Količina testa je morda presegla največjo
zmogljivost.
Odstranite polovico in zgnetite v dveh delih.
Testo je morda preveč mokro, prijema se na
steno posode.
Dodajajte moko, po eno jedilno žlico naenkrat,
dokler motor ne pospeši. Gnetite, dokler testo
ne počisti stene posode.
Motor ne deluje.
Naprava ni priključena na električno omrežje.
Poskrbite, da boste pred delovanjem vključili
napravo.
Naprava se med delovanjem
trese/premika.
Gumijaste noge so mokre.
Poskrbite, da bodo gumijaste noge na dnu
enote čiste in suhe.
To je običajno za delovanje pri veliki obremenitvi
(npr. težko testo, sir).
Odstranite polovico in obdelajte v dveh delih.
Posoda ni pravilno nameščena.
Ročaje posode namestite na zatiče držala.
Med delovanjem nastavek
drgne ob posodo iz
nerjavnega jekla.
92
www.electrolux.com
Rešavanje problema / Felsökning
SR
Rešavanje problema
BG
Znak neispravnosti
Uzrok
Rešenje
Motor usporava tokom rada.
Količina testa možda premašuje maksimalni
kapacitet.
Izvadite polovinu testa i obradite ga u dve
partije.
Testo je možda suviše vlažno, ono se lepi na
bočnu stranu posude.
Dodajte još brašna, po 1 supenu kašiku sve dok
motor ne ubrza. Obrađujte testo sve dok ne
počne da se odvaja od stranica posude.
DE
Motor ne radi.
Uređaj nije uključen u zidnu utičnicu.
Obavezno uključite uređaj u struju pre početka
rada.
EE
Uređaj vibrira/pomera se
tokom rada.
Gumene nožice su vlažne.
Proverite da li su gumene nožice sa donje strane
aparata čiste i suve.
To je normalno za veće punjenje (npr. teško
testo, sir).
Izvadite polovinu testa i obradite ga u dve
partije.
Posuda nije pravilno postavljena.
Postavite drške posude na klinove nosača.
Tokom rada, nastavak grebe
činiju od nerđajućeg čelika.
CS
DA
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Sv
Felsökning
Symptom
Motorn saktar ned under
drift.
Orsak
Åtgärd
Mängden deg kan överskrida maximal kapacitet.
Ta bort hälften och bearbeta i två omgångar.
Degen kan vara för torr, den fastnar på sidan av
skålen.
Tillsätt mer vatten, 1 matsked åt gången tills
motorn går snabbare. Bearbeta tills degen gör
skålens sida ren.
Motorn fungerar inte.
Produkten är inte ansluten till eluttaget.
Se till att ansluta produkten innan den används.
Produkten vibrerar/flyttar sig
under användning.
Gummifötterna är våta.
Kontrollera att gummifötterna i botten av
enheten är rena och torra.
Det är normalt för tunga laster (t.ex. tung deg,
ost).
Ta bort hälften och bearbeta i två omgångar.
Skålen sitter inte som den ska.
Se till att skålens handtag sitter i hållarens
sprintar.
Redskapet skrapar i
den rostfria skålen vid
användning.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
93
Recepty
SK
Množstvá určené na šľahanie a doba spracovania
Množstvo Jednotka
Čas
20~60
cl
60 – 80 s
10~25
cl
aspoň 100 s
Prísady
Smotana
Vajíčka – bielka
Rýchlosť
8~10
8~10
Množstvá určené na miesenie a doba spracovania (miešanie ľahkého cesta (napr. cesta na koláč))
Prísady
Množstvo Jednotka
Čas
Rýchlosť
Múka
600
g
Margarín
150
g
Stredné nastavenie
Piškótový koláč
3-4 min.
(nastavenie 5 – 6)
Cukor
170
g
Recept
Prášok na pečenie
Múka
Vajíčka
Maslo
Cukor
Vanilkový cukor
Kyslá smotana
Čokoládový koláč
Nugátová zmes
Kypriaci prášok
Maslový koláč
čaj. lyž.
g
ks
g
g
Stredné nastavenie
5-6 min.
(nastavenie 4 – 6)
čaj. lyž.
ml
g
čaj. lyž.
Ako na to
Maslo by malo byť mäkké, nie tuhé. Rozmiešajte mäkké maslo s cukrom dokrémova. Po jednom pridávajte
vajíčka. Popri miešaní pridávajte kyslú smotanu a vanilkový cukor. Nakoniec primiešajte múku spolu s kypriacim
práškom.
Múka
30
g
Margarín
150
g
Stredné nastavenie
Cukor
170
g
3-4 min.
(nastavenie 4 – 6)
Čerstvé vajíčka
3
ks
Prášok na pečenie
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
1,0
čaj. lyž.
Ako na to
Všetky prísady dajte do misy a riadne ich premiešajte.
Množstvá určené na hnetanie a doba spracovania
Recept
Prísady
Množstvo
Jednotka
750
g
Voda
47
Soľ
2,0
ml
čaj. lyž.
Sušené droždie
2,0
lyžica
Pšeničná múka
Chlebové cesto
(francúzska
bageta)
Čas
Rýchlosť
10 min.
Max. stupeň 7
4-6 min.
Nastavenie 1 – 2
Ako na to
Všetky prísady dajte do misy a riadne ich premieste.
Pšeničná múka
750
Voda
30
g
Olej
7,5
ml
Čerstvé vajíčka
g
2
ks
Soľ
2,0
čaj. lyž.
Cukor
1,5
čaj. lyž.
Sušené droždie
1,0
lyžica
Ako na to
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V osobitnej nádobe zmiešajte polovicu droždia so soľou a cukrom a nechajte odležať;
Do misy kuchynského robota dajte zvyšné droždie, vodu a olej.
Toto cesto by sa malo miešať štandardnými hnetačmi minimálnou rýchlosťou, kým nezískate hladkú zmes (1 min.).
Potom pridajte vajíčko a droždie zmiešané so soľou a cukrom.
Začnite pomaly pridávať múku;
Keď sa cesto dvíha smerom k šľahaču (1 min.), zmeňte nástavec za hák na miesenie cesta a zvýšte rýchlosť na
stupeň 2;
7. Nasypte všetku múku a miešajte, až kým nezískate jednoliatu zmes.
8. Nechajte spotrebič pracovať na stupni 2 po dobu 4 minút.
Ak sa váš spotrebič začne hýbať alebo nadskakovať, znížte rýchlosť a nechajte ho pracovať dlhšie.
94
www.electrolux.com
Recepti
Količine za funkcijo stepanja in časi obdelave
SL
Sestavine
Količina
Enota
Čas
Smetana
20~60
cl
60~80 sek.
Hitrost
8~10
Jajčni beljak
10~25
cl
Vsaj 100 sek.
8~10
BG
CS
DA
Količine za funkcijo gnetenja in časi obdelave (mešanje majhne količine testa (npr.: testa za kolače))
Sestavine
Količina Enota
Čas
Hitrost
Moka
600
g
Margarina
150
g
Srednja nastavitev
Biskvit
3-4 min.
(5~6)
Sladkor
170
g
Recept
DE
EE
Pecilni prašek
Moka
Jajce
Maslo
Sladkor
Vanilijev sladkor
Kisla smetana
Čokoladna torta
Surova mešanica nougata
Pekovska soda
1,0
žlička
800
g
4
kosi
200
g
170
g
Srednja nastavitev
5-6 min.
(4~6)
2,0
žlička
10
ml
100
g
3,0
žlička
Priprava
Maslo mora biti mehko in ne trdo. Maslo mešajte s sladkorjem, dokler ne nastane kremasta masa. Eno za drugim
dodajajte jajca. Med mešanjem dodajte kislo smetano in vanilijev sladkor. Na koncu vmešajte moko s pekovsko
sodo.
Moka
30
g
Margarina
150
g
Srednja nastavitev
Sladkor
170
g
3-4 min.
(4~6)
3
kosi
Maslena pogača Sveže jajce
Pecilni prašek
1,0
žlička
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Priprava
NO
Vse sestavine dajte v posodo in jih mešajte, dokler zmes ni pripravljena.
Recept
Testo za kruh
(bageta)
Pizza
Količine za funkcijo z metlicama za testo in časi obdelave
Količina Enota
Čas
Hitrost
750
g
47
ml
10 min.
Do nastavitve 7
2,0
žlički
2,0
žlica
Priprava
Vse sestavine dajte v posodo in gnetite do želenega rezultata.
Pšenična moka
750
g
Voda
30
g
Olje
7,5
ml
Sveže jajce
2
kosi
4-6 min.
Nastavitev 1~2
Sol
2,0
žlički
Sladkor
1,5
žlički
Suhi kvas
1,0
žlica
Priprava
1. V posebni posodi zmešajte polovico kvasa s soljo in sladkorjem ter postavite na stran.
2. V posodo stoječega mešalnika dajte preostali kvas, vodo in olje.
3. To testo morate mešati s standardnima metlicama pri najnižji hitrosti, dokler ne nastane gladka zmes (1 min.).
4. Po tem dodajte jajce in kvas, zmešan s soljo in sladkorjem.
5. Postopoma pričnite dodajati moko.
6. Ko začne testo vzhajati (1 min.), namestite metlico za gnetenje in hitrost povišajte na 2.
7. Vmešajte vso moko in mešajte, dokler ne nastane homogena mešanica.
8. Na tej nastavitvi naj deluje od 2 do 4 minute.
pl
Sestavine
Pšenična moka
Voda
Sol
Suhi kvas
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Če se začne stroj premikati ali zibati, znižajte hitrost in omogočite daljši čas obdelave.
95
Recepti
SR
Količine za mućenje i vreme obrade
Količina Jedinica
Tačno vreme
20~60
cl
60~80 sek.
10~25
cl
Barem 100 sek.
Sastojci
Neutralna pavlaka
Jaje - belance
Recept
Biskvit torta
Brzina
8~10
8~10
Količine za lupanje i vreme obrade (mešanje laganog testa (npr: testo za kolač))
Sastojci
Količina Jedinica
Tačno vreme
Brzina
Brašno
600
g
Margarin
150
g
Srednje podešavanje
3-4 min.
(podešavanje 5~6)
Šećer
170
g
Prašak za pecivo
Brašno
Jaje
Puter
Šećer
Vanilin šećer
Kisela pavlaka
Sirova nugat mešavina
Soda bikarbona
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
kaf.kaš.
g
kom.
g
g
Srednje podešavanje
5-6 min.
(podešavanje 4~6)
kaf.kaš.
ml
Čokoladni kolač
g
kaf.kaš.
Postupak
Puter ne treba da bude tvrd već mekan. Umešajte omekšali puter sa šećerom dok ne postane kremast. Jedno za
drugim, dodajte jaja. Tokom mešanja, dodajte kiselu pavlaku i vanilin šećer. Na kraju umešajte brašno u koje ste
dodali sodu bikarbonu.
Brašno
30
g
Margarin
150
g
Srednje podešavanje
Šećer
170
g
3-4 min.
(podešavanje 4~6)
Sveže
jaje
3
kom.
Kolač s puterom
Prašak za pecivo
1,0
kaf.kaš.
Postupak
Ubacite sve sastojke u činiju, zamešajte ih, dok ne dobijete odgovarajuću smesu.
Recept
Količine za mešanje testa i vreme obrade
Količina Jedinica
Tačno vreme
Brzina
750
g
47
ml
10 min.
Do 7
2,0
kaf.kaš.
2,0
kaš.
Postupak
Ubacite sve sastojke u činiju i umesite po želji.
Pšenično brašno
750
g
Voda
30
g
Ulje
7,5
ml
Sveže jaje
2
kom.
4-6 min.
Podešavanje 1~2
So
2,0
kaf.kaš.
Šećer
1,5
kaf.kaš.
Suvi kvasac
1,0
kaš.
Postupak
1. Polovinu kvasca, so i šećer zamešajte u posebnoj posudi i ostavite sa strane;
2. U činiju standardnog miksera sipajte ostatak kvasca, vodu i ulje;
3. Ovo testo treba mešati standardnim metlicama, na najmanjoj brzini sve dok ne dobijete ujednačenu smesu;
4. Zatim, dodajte jaje i mešavinu kvasca, soli i šećera;
5. Postepeno dodajte brašno;
6. Kada testo počne da se diže uz mutilicu, skinite je i postavite mešalicu, a brzinu povećajte na 2;
7. Dodajte svo brašno i mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu;
8. Neka radi u tom režimu 2 do 4 minuta.
Sastojci
Pšenično brašno
Voda
So
Testo za hleb
(francuski baget) Suvi kvasac
Pica
Ako aparat počne da se pomera ili da se ljulja, smanjite brzinu i duže mešajte sastojke.
96
www.electrolux.com
Recept
Sv
Vispfunktionsmängder och mixningstider
Mängd
Enhet
Tid
20~60
cl
60~80 s
10~25
cl
Minst 100 s
Ingredienser
Grädde
Äggvita
Recept
Sockerkaka
Chokladkaka
Smörkaka
Hastighet
8~10
8~10
BG
CS
Vispfunktionsmängder och mixningstider (blanda lätt deg (t.ex.: kakdeg))
Ingredienser
Mängd
Enhet
Tid
Hastighet
Mjöl
600
g
Margarin
150
g
Medel inställning
3-4 min.
(inställning 5~6)
Socker
170
g
Bakpulver
1,0
tsk
Mjöl
800
g
Ägg
4
st
Smör
200
g
Socker
170
g
Medel inställning
5-6 min.
(inställning 4~6)
Vaniljsocker
2,0
tsk
Gräddfil
10
ml
Nougat rå blandning
100
g
Bakpulver
3,0
tsk
Metod
Smöret ska vara mjukt, inte hårt. Rör runt det mjuka smöret med sockret tills det är krämigt. Tillsätt äggen, ett i
taget. Häll i gräddfilen och vaniljsockret under omrörning. Rör till sist i mjölet tillsammans med bakpulver och
nougat rå blandning.
Mjöl
30
g
Margarin
150
g
Medel Inställning
Socker
170
g
3-4 min.
(inställning 4~6)
Färskt ägg
3
st
Bakpulver
1,0
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
tsk
NL
Metod
NO
Lägg alla ingredienserna i skålen och blanda till en jämn smet.
Recept
Krokfunktionsmängder och mixningstider
Mängd
Enhet
Tid
750
g
47
ml
10 min.
2,0
tsk
2,0
msk
Metod
Lägg alla ingredienserna i skålen och knåda till en slät deg.
Ingredienser
Vetemjöl
Vatten
Salt
Matbrödsdeg
(fransk baguette) Torrjäst
Vetemjöl
Vatten
Olja
Färskt ägg
Salt
Socker
Torrjäst
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
pl
Hastighet
PT
Upp till inställning 7
RO
RU
750
30
7,5
2
2,0
1,5
1,0
g
ml
ml
st
4-6 min.
Inställning 1~2
tsk
tsk
msk
Metod
Blanda hälften av jästen med salt och socker i en separat skål och låt stå.
Lägg i resten av jästen, vattnet och oljan i köksmaskinens skål.
Denna deg ska blandas med vanliga vispar på lägsta hastigheten tills du får en jämn smet (1 min.).
Tillsätt sedan ägget och jästen blandat med salt och socker.
Börja tillsätta mjölet gradvis.
Efter en stund byter du till degkroken (1 min.) och ökar hastigheten till inställning 2.
Häll i allt mjöl och blanda tills du får en jämn blandning.
Låt den arbeta på inställning 2 i ungefär fyra minuter.
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Om apparaten börjar hoppa eller gunga fram och tillbaka sänker du hastigheten och låter den istället arbeta längre.
97
Likvidácia / Odstranjevanje
Odlaganje / Kassering
Nelikvidujte spotrebiče označené
SK
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z
symbolom
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa
obráťte na obecný alebo mestský úrad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
SL
. Embalažo odložite v
simbol
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav.
SR
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće
kontejnere radi recikliranja.
Pomozite u zaštiti životne sredine i
ljudskog zdravlja kao i u recikliranju
otpadnog materijala od elektronskih i
električnih uređaja.
, ne
Naprav, označenih s simbolom
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Uređaje obeležene simbolom
nemojte bacati zajedno sa smećem.
Proizvod vratite u lokalni centar za
recikliranje ili se obratite opštinskoj
kancelariji.
Släng inte produkter märkta med
Sv
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter.
98
www.electrolux.com
med hushållsavfallet.
symbolen
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
E
BG
CS
DA
DE
A
F
EE
I
EN
ES
FI
G
B
FR
H
HR
C
HU
L
D
IT
J
LT
LV
M
K
NL
NO
TR
UK
Bileşenler
Компоненти
A. Motor başı
B. Hız seçme düğmesi
C.Taban
D. Hazne yuvası
E. Güvenlik kapağı
F. Ek aksesuarlar için parça
girişi
G. Hamur kancası, Çırpma
aksesuarı ve Düz çırpıcıyı
takmak için parça şaftı
H. Paslanmaz çelik kase
I. Güvenlik kapağın için
kilitleme çubuğu
J. Elektrik kablosu
K. Çırpma aksesuarı
L. Düz çırpıcı
M. Hamur kancası
A. Кришка двигуна
B. Перемикач швидкості
C.Основа
D. Тримач чаші
E.Захист
F. Втулка для прикріплення
додаткових насадок
G. Вал для прикріплення гаку
для тіста, збивачки і пласкої
мішалки
H. Чаша з нержавіючої сталі
I. Блокувальний штир захисту
J. Шнур живлення
K.Збивачка
L. Пласка мішалка
M. Гак для тіста
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
99
TR
Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
çocukların erişemeyecekleri yerde bulundurun.
• Keskin durumdaki kesme bıçaklarını tutarken, kabı boşaltırken ve
temizleme sırasında dikkatli olun.
• Cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında
talimat, gözetim veya bilgi verilmesi fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
• Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere
uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ürünle birlikte gelen kablo veya gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle
kullanmayın veya tutmayın.
• Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını
ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi
veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
• Gözetimsiz bırakılacaksa ve montaj, demontaj ya da temizlik öncesinde her
zaman cihazın fişini prizden çekin.
• Cihazı, kablosunu ya da fişini su veya başka bir sıvı içine asla
daldırmayın.
• Kablonun masa veya mutfak tezgahının kenarından sarkmasına izin
vermeyin, kablonun ocak dahil olmak üzere sıcak yüzeylere temas
etmesine engel olun.
• Başka üreticiler tarafından imal edilen veya satılan aksesuar veya
parçaların kullanımı önerilmez; bunlar kişilerin yaralanmasına neden
olabilirler.
• Sökme ve temizleme işlemi öncesinde motorun tamamen durmuş
olduğundan emin olun.
• Hareketli parçalarla temastan kaçının. Temas yaralanmaya neden olabilir!
Cihazın kullanımı sırasında başka alet ya da mutfak aleti kullanmayın.
• Çalışır durumdayken bu ürünü gözünüzün önünden ayırmayın.
• Bu ürünün kullanımı sırasında tüm gevşek durumdaki maddelerin ve
elbiselerinizin/aksesuarlarınızın üründen uzakta tutulduğundan emin olun.
• Bu cihazı boya karıştırmak için kullanmayın. Tehlikelidir, patlamaya neden
olabilir!
• Kase yerinde olmadıkça tel çırpıcı, mikser ya da hamur kancası takılı cihazı
çalıştırmayın.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun
olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi
bir sorumluluk kabul etmez.
100
www.electrolux.com
UK
Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням
приладу.
• Дітям заборонено користуватися цим приладом. Зберігайте прилад та
кабель до нього у місцях, недосяжних для дітей.
• Будьте обережні при поводженні з гострими ріжучими лезами, при
звільненні чаші та під час очищення.
• Дітям віком від 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними
або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями
можна використовувати прилад лише під наглядом або після отримання
інструкцій стосовно безпечного користування приладом за умови, що
вони розуміють відповідні ризики. • Дітям не можна гратися із приладом.
• Прилад можна підключати лише до джерела енергопостачання, напруга
та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з
технічними даними!
• Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо
пошкоджено шнур живлення чи корпус.
• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити
виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб
запобігти нещасному випадку.
• Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
• Завжди відключайте прилад від джерела електропостачання, якщо він
залишився без нагляду та перед збиранням, розбиранням та чищенням.
• Не занурюйте прилад, кабель чи вилку кабелю у воду чи іншу рідину.
• Пильнуйте, щоб кабель не звисав через край столу чи робочої поверхні, а
також не торкався до гарячих поверхонь, наприклад до плити.
• Не використовуйте приладдя й деталі, виготовлені іншими виробниками,
за винятком випадків, коли таке приладдя й деталі рекомендовані чи
розповсюджуються нашою компанією. Існує ризик отримання травм.
• Перед тим як розбирати й чистити прилад, переконайтеся, що двигун
повністю зупинився.
• Не доторкайтеся до деталей, що рухаються. Це може призвести до
отримання травми! Не використовуйте інші інструменти або приладдя
під час користування приладом.
• Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.
• Під час користування приладом, слідкуйте, аби всі незакріплені
предмети, а також одяг/аксесуари знаходились подалі від приладу.
• Не використовуйте прилад для змішування фарби. Це небезпечно й може
призвести до вибуху!
• Ніколи не користуйтесь приладом з приєднаною дротовою
збивачкою, пласкою мішалкою або гачком для тіста без належно
встановленої чаші.
• Прилад призначений виключно для домашнього використання.
Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи
неправильним використанням.
101
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Başlarken / Початок роботи
TR
UK
1. Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
Cihazın fişini çekin. Hazne, güvenlik
kapağı ve parçaları ılık ve sabunlu
suyla temizleyin. Hazne ve parçalar
bulaşık makinesinde yıkanabilir. Motor
ünitesini nemli bir bezle temizleyin.
Dikkat: Motor ünitesini asla suya
batırmayın! Tüm parçaları tamamen kurutun.
2. Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin.
Cihazın fişinin takılı olmadığından
ve Hız seçme düğmesinin “O”
konumunda olduğundan emin olun.
Güvenlik kapağını kaldırdığınızda
yuva otomatik olarak alçalır.
3. Seçilen aksesuarı (Çırpma
aksesuarı, Hamur kancası ve
Düz çırpıcı) hazneye yerleştirin.
Hazneyi yuvaya yerleştirin ve
yuvanın üzerindeki pimleri haznenin
saplarındaki deliklere geçirin.
1. Перед першим застосуванням:
Відключіть прилад від мережі
живлення. Чашу, захист і насадки
можна мити теплою мильною
водою. Чашу і насадки можна мити
в посудомийній машині. Протріть
моторний блок вологою ганчіркою.
Обережно: Не занурюйте
моторний блок у воду! Зачекайте, доки всі деталі повністю
висохнуть.
2. Поставте прилад на рівну
поверхню. Від’єднайте насадки і
встановіть регулятор в положення
“О”. Підніміть захист, і тримач
автоматично опуститься.
3. Помістіть обрані насадки
(збивачка, гак для тіста або
плоска мішалка) в чашу. Поставте
чашу над тримачем, вирівнявши
виступи на тримачі з отворами на
ручках чаші.
102
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
TR
4. Eklenti şaftı üzerine bir eklenti
yerleştirin: Eklentinin üst kısmındaki
yuva ile Eklenti şaftının pimini
hizalayın. Eklentiyi yukarı doğru itin
ve pim yerine kilitlenene kadar saatin
aksi yönde döndürün. Parçayı saat
yönünde çevirin ve çekerek çıkarın.
5. Güvenlik kapağını alçalttığınızda
hazne otomatik olarak yerine
oturur ve kilitlenir.
Fişi prize takın.
ES
6. Hız seçiciyi “0” konumundan
istediğiniz hıza (1-12) getirin.
Karıştırma tamamlandıktan sonra
Hız seçiciyi “0” konumuna getirin
ve cihazın fişini çekin. Bu kılavuzun
sonundaki, farklı tarifler için kullanılan
hız önerilerine göz atın.
FI
FR
HR
HU
IT
UK
4. Надіньте насадку на вал:
Вирівняйте гніздо у верхній
частині насадки зі шпилькою на
валі. Підштовхніть насадку вгору
і поверніть її проти годинникової
стрілки, доки шпильку не буде
заблоковано. Щоб зняти насадку,
поверніть її за годинниковою
стрілкою і витягніть.
5. Опустіть захист, і чаша
автоматично зафіксується на
місце.
Вставте вилку в розетку живлення.
LT
6. Перемістіть регулятор
швидкості з положення “0” до
потрібної швидкості (1-12).
Після завершення перемішування
поверніть регулятор швидкості в
положення “0” і відключіть прилад
від електромережі. Ознайомтеся з
рекомендаціями щодо швидкостей
для різних рецептів вкінці цього
посібника.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
103
Diğer fonksiyonlar / Інші функції
A
TR
UK
B
1. Eklenti yuvası: Cihaz, tümleşik bir
Eklenti yuvası ile birlikte gelir. Doğru
ve güvenli kullanım için eklentilerle
birlikte gelen talimatları dikkatle
okuyup takip edin.
Başka üreticiler tarafından imal
edilen veya satılan aksesuar veya
parçaların kullanımı önerilmez;
bunlar kişilerin yaralanmasına
neden olabilirler.
2. Standlı mikserin üzerindeki
Eklenti yuvası kapağını açın.
Standlı mikserin üzerinde bulunan
Eklenti yuvası girişindeki eklenti Güç
şaftını sabitleyin. Pimi (A) yuvaya
(B) yerleştirin. Gerekirse eklentiyi
geriye ve öne doğru çevirin. Eklenti
tamamen sabitlenene kadar Eklenti
yuva düğmesini sıkın. Dikkat:
Aksesuarları yerleştirmeden önce,
cihazı kapatın ve fişi elektrik prizinden
çıkarın.
1. Втулка насадки: Прилад постачається
зі вбудованою багатофункціональною
втулкою для насадки. Прочитайте
й ретельно виконайте вказівки, що
постачаються з кожною насадкою, для
правильного й безпечного використання.
Не використовуйте приладдя й деталі,
виготовлені іншими виробниками,
за винятком випадків, коли таке
приладдя й деталі рекомендовані чи
розповсюджуються нашою компанією.
Існує ризик отримання травм.
2. Відкрийте кришку втулки насадки
на міксері. Встановіть вал приводу
насадки в паз втулки насадки
на міксері. Розмістіть виступ
(A) у виїмку (B). За необхідності
обертайте насадку назад-вперед.
Затягніть ручку втулки насадки до
повної фіксації насадки.
Увага! Перед приєднанням
аксесуарів вимкніть прилад та
витягніть вилку з розетки.
104
www.electrolux.com
Temizlik ve bakım / Чищення та догляд
BG
CS
DA
DE
EE
EN
TR
UK
1. Güvenlik kapağının temizlik
amacıyla çıkarılması: İki işaret
parmağınızı kullanarak iki kilitleme
çubuğunu dışa doğru bastırın. Bu işlem
sırasında baş parmaklarınızla Döner
şafta temas ettiğinden emin olun. Kapağın tekrar takılması: Kapağın iki
çubuğunu Döner şafta yerleştirin ve
baş parmaklarınızı kullanarak içe doğru
bastırın.
2. Cihazın fişini çekin. Hazne, güvenlik
kapağı ve parçaları ılık ve sabunlu
suyla temizleyin. Hazne ve parçalar
bulaşık makinesinde yıkanabilir. Motor
ünitesini nemli bir bezle temizleyin.
Dikkat: Motor ünitesini asla suya
batırmayın! Tüm parçaları tamamen kurutun.
1. Знімання захисту для чищення:
Вказівними пальцями натисніть
два блокувальні штирі назовні
(великими пальцями натисніть
навпроти валу). Встановлення захисту на місце:
Розмістіть два штирі захисту
на поворотний вал і натисніть
всередину (великими пальцями).
2. Відключіть прилад від мережі
живлення. Чашу, захист і насадки
можна мити теплою мильною
водою. Чашу і насадки можна мити
в посудомийній машині. Протріть
моторний блок вологою ганчіркою.
Обережно: Не занурюйте
моторний блок у воду! Зачекайте, доки всі деталі повністю
висохнуть.
ES
3. Cihazı temizlerken aşındırıcı
temizlik malzemeleri veya bulaşık
süngeri kullanmayın.
FI
FR
HR
HU
IT
3. Не застосовуйте абразивні засоби
та мочалки для чищення.
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
105
Sorun giderme / Усунення неполадок
Sorun giderme
TR
Sorun
Sebep
Çözüm
Çalıştırma sırasında motor
yavaşlıyor.
Hamur miktarı maksimum kapasiteyi aşmış
olabilir.
Yarısını çıkarın ve işlemi iki defada gerçekleştirin.
Hamur fazla sulu olabilir, kabın yüzeyine
yapışıyor.
Motorun hızı artıncaya kadar her defasında 1
kaşık olmak üzere biraz daha un ekleyin. Kabın
yüzeyindeki hamur temizlenene kadar işlemi
sürdürün.
Motor çalışmıyor.
Cihaz prize takılı değildir.
İşleme başlamadan önce cihazın prize
takıldığından emin olun.
Cihaz işlem sırasında titriyor/
hareket ediyor.
Lastik ayaklar ıslaktır.
Ünitenin altındaki lastik ayakların temiz ve kuru
olduğundan emin olun.
Ağır yükler için bu durum normaldir (örneğin
ağır hamurlar, peynir).
Yarısını çıkarın ve işlemi iki defada gerçekleştirin.
Hazne düzgün şekilde takılmamıştır.
Haznenin saplarını yuvanın pimlerine geçirin.
Eklenti, çalışma sırasında
Paslanmaz çelik kaseyi
kazıyor.
Усунення неполадок
UK
Ознака
Причина
Спосіб усунення
Двигун уповільнюється під
час роботи.
Можливо, кількість тіста перевищує
максимальну місткість.
Вийміть половину і переробляйте двома
партіями.
Можливо тісто занадто вологе, воно прилипає
на стінки чаші.
Додавайте більше борошна, по 1 столовій
ложці за раз, доки двигун не прискориться.
Переробляйте доки тісто не перестане
прилипати до стінок чаші.
Двигун не працює.
Прилад не підключений до електромережі.
Перед початком роботи переконайтесь, що
вилка приладу вставлена в розетку.
Працюючий прилад вібрує/
рухається.
Гумові ніжки вологі.
Переконайтесь, що гумові ніжки на дні
приладу чисті і сухі.
Це нормальне явище для важких продуктів
(напр., густе тісто, сир).
Вийміть половину і переробляйте двома
партіями.
Чашу закріплено неправильно.
Припасуйте ручки чаші до виступів на
тримачі.
Насадка дряпає дно чаші
під час роботи.
106
www.electrolux.com
Yemek Tarifleri
TR
Çırpma işlevi miktarları ve İşlem Süreleri
Miktar
Ünite
Süre
20~60
cl
60~80 sn.
10~25
cl
En az 100 sn.
Malzemeler
Krema
Yumurta beyazı
Tarif
Sünger kek
Çikolatalı kek
Tereyağlı Kek
Hız
8~10
8~10
BG
CS
Çırpma işlevi miktarları ve İşlem Süreleri (yumuşak hamur karıştırma (örn.: kek hamuru))
Malzemeler
Miktar
Ünite
Süre
Hız
Un
600
g
Margarin
150
g
3-4 min.
Orta ayar (5~6 ayarı)
Şeker
170
g
Kabartma tozu
1,0
ç.kaşığı
Un
800
g
Yumurta
4
adet
Tereyağı
200
g
Şeker
170
g
5-6 min.
Orta ayar (4~6 ayarı)
Vanilya Şekeri
2,0
ç.kaşığı
Ekşi krema
10
ml
Çiğ nuga karışımı
100
g
Karbonat
3,0
ç.kaşığı
Hazırlama
Tereyağı yumuşak olmalıdır. Yumuşak tereyağını şekerle krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Arka arkaya
yumurtaları ekleyin. Karıştırırken, ekşi krema ve vanilyayı ekleyin. Son olarak içine karbonat koyarak unu karıştırın.
Un
30
g
Margarin
150
g
Şeker
170
g
3-4 min.
Orta ayar (4~6 ayarı)
Taze yumurta
3
adet
Kabartma tozu
1,0
ç.kaşığı
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
Hazırlama
NL
Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve hazır olana kadar hepsini karıştırın.
Tarif
Ekmek hamuru
(Fransız bageti)
Pizza
NO
Hamur kancası işlevi miktarları ve İşlem Süreleri
Malzemeler
Miktar
Ünite
Süre
Hız
Buğday unu
750
g
Su
47
ml
10 min.
7. ayara kadar
Tuz
2,0
ç.kaşığı
Kuru Maya
2,0
y.kaşığı
Hazırlama
Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve kıvama gelene kadar yoğurun.
Buğday unu
750
g
Su
30
g
Yağ
7,5
ml
Taze yumurta
2
adet
4-6 min.
Ayar 1~2
Tuz
2,0
ç.kaşığı
Şeker
1,5
ç.kaşığı
Kuru Maya
1,0
y.kaşığı
Hazırlama
1. Bir kapta mayanın yarısını tuz ve şekerle karıştırıp bir kenara bırakın;
2. Mikser standlı kaba kalan mayayı, suyu ve yağı koyun;
3. Bu hamur standart çırpıcılar ile minimum hızda düzgün bir karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır (1 min.);
4. Sonra, yumurtayı ve tuz ve şeker ile karıştırılan mayayı ekleyin;
5. Yavaşça unu eklemeye başlayın;
6.Hamur (1 min.), çırpıcıların üzerine yükselmeye başladığında yoğurma kancasını takın ve hızı 2. ayara getirin;
7. Tüm unu dökün ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın;
8. Cihazı 4 dakika boyunca 2. ayarda çalıştırın.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Cihazınız hareket etmeye veya sallanmaya başlarsa lütfen hızı düşürün ve daha uzun sürecek işleme süresinin sona ermesini bekleyin.
107
Рецепти
UK
Інгредієнти і тривалість збивання
Кількість Одиниця виміру
20~60
cl
10~25
cl
Інгредієнти
Вершки
Яйце - білок
Час
60~80с
Мінімум 100с
Швидкість
8~10
8~10
Інгредієнти і тривалість перемішування (приготування легкого тіста (напр., тісто для торту))
Інгредієнти
Кількість Одиниця виміру
Час
Швидкість
Борошно
600
г
Маргарин
150
г
Середнє налаштування
Бісквіт
3-4 мин.
(5~6 рівень)
Цукор
170
г
Рецепт
Пекарський порошок
Борошно
Яйце
Масло
Цукор
Ванільний цукор
Сметана
Суміш для приготування нуги
Харчова сода
1,0
800
4
200
170
2,0
10
100
3,0
ч.л.
г
шт
г
г
Середнє налаштування
5-6 мин.
(4~6 рівень)
ч.л.
шоколадний
мл
торт
г
ч.л.
Приготування
Масло повинно бути м'яким. Розмішати м'яке масло з цукром до кремоподібного стану. Додати по одному
яйця. Помішуючи додати сметану та ванільний цукор. Підмішати до борошна з харчовою содою.
Борошно
30
г
Маргарин
150
г
Середнє налаштування
Цукор
170
г
3-4 мин.
(4~6 рівень)
Свіже
яйце
3
шт
Масляний пиріг
Пекарський порошок
1,0
ч.л.
Приготування
Помістити всі інгредієнти в чашу та перемішати до готовності.
Рецепт
Тісто для хліба
(французький
багет)
Піца
Інгредієнти і тривалість замішування
Кількість Одиниця виміру
Час
Швидкість
750
г
47
мл
10 мин.
До 7
2,0
ч.л.
2,0
ст.л.
Приготування
Помістіть усі інгредієнти в чашу та замішуйте до потрібного стану.
Пшеничне борошно
750
г
Вода
30
г
Олія
7,5
мл
Свіже яйце
2
шт
4-6 мин.
Рівень 1~2
Сіль
2,0
ч.л.
Цукор
1,5
ч.л.
Сухі дріжджі
1,0
ст.л.
Приготування
1. В окремій посудині змішати половину дріжджів з сіллю та цукром та відставити в сторону;
2. В чашу міксера покласти решту дріжджів, налити воду та олію;
3. Це тісто слід замішувати стандартними віночками при мінімальній швидкості до отримання однорідної
суміші (1 мин.);
4. Потім додати яйце та дріжджі, змішані з сіллю та цукром;
5. Поступово додавайте борошно;
6. Коли тісто підніметься над віничками (1 мин.), поміняйте їх на гак і збільшіть швидкість до 2;
7. Додати все борошно та змішувати до отримання однорідної суміші;
8. Змішуйте 2 - 4 хвилини.
Інгредієнти
Пшеничне борошно
Вода
Сіль
Сухі дріжджі
Якщо комбайн почне рухатися чи трястися, зменште швидкість, збільшивши час змішування
108
www.electrolux.com
Elden çıkarma / Утилізація
TR
UK
Şu sembole sahip malzemeler geri
. Ambalajı geri
dönüştürülebilir
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının
geri dönüşümüne ve çevre ve insan
sağlığının korunmasına yardımcı olun.
bulunan cihazları
Ev atığı sembolü
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
Не викидайте прилади, позначені
. Викидайте упаковку у
символом
відповідні контейнери для вторинної
сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей
і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів.
, разом з
відповідним символом
іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної
переробки у вашій місцевості або
зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
109
Electrolux Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Printed on recycled paper
3483 E EKM9XXX 02010414
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project