AEG | DBS2300-U | User manual | Aeg DBS2300-U دليل الاستخدام

STEAM STATION PERFECT MODEL DBS2300
D • GR • NL • F • GB • I
DAnleitung..........................3-20
F
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Βιβλίο οδηγιών................3-20
GB Instruction book.......... 21-34
Πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά το μιξεράκι,
παρακαλούμε διαβάστε τις
υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 5.
NLGebruiksaanwijzing.......3-20
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
Mode d’emploi................3-20
Avant d’utiliser cet appareil
pour la première fois, veuillez
lire les consignes de sécurité
en page 7.
Before using the appliance for
the first time, please read the
safety advice on page 22.
I
Libretto di istruzioni.. 21-34
Prima di utilizzare l'apparecchio
per la prima volta, leggere attentamente le norme di sicurezza
riportate a pagina 23.
!
!
D
CAUTION
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Möglicherweise erzeugt Ihre Dampfstation nach dem ersten Au üllen mit Wasser oder nach dem erneuten Befüllen des Tanks nicht sofort Dampf. Der Grund
ist, dass etwas Luft im Inneren diese Funktion für einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut. Der
Dampf tritt aus, sobald Sie die Taste einige Sekunden loslassen. Es ist nicht notwendig die Taste gedrückt zu halten. Finden Sie das richtige Maß, für beste
Dampfstation.
Dampfergebnisse, selbst heraus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen
!
GR
!
NL
!
F
!
GB
!
I
Beste klant,
Het is mogelijk dat uw stoomstation niet direct stoom produceert na het eerste keer vullen met water of bijvullen van het reservoir. Dit komt doordat lucht in
het systeem deze functie een paar seconden kan vertragen. Probeer het een paar keer door de stoomknop in te drukken. De stoom wordt nog vrijgegeven
nadat u de knop een paar seconden heeft losgelaten dus het is niet nodig om de knop de hele tijd in te drukken. Probeer uit hoe vaak u de knop moet
stoomstation!
indrukken voor het beste stoomresultaaat. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met uw nieuwe
Cher/Chère client(e),
Il est possible que votre centrale vapeur ne produise pas de vapeur immédiatement après l‘avoir remplie d‘eau pour la première fois, ou après avoir rempli le
réservoir. La cause est que de l‘air à l‘intérieur du système peut retarder cette fonction de quelques secondes. Patientez un instant puis réessayez en appuyant
à nouveau sur le bouton de vapeur. Pour plus de facilité, la vapeur sortira encore pendant quelques secondes après que vous ayez relâché le bouton, il n‘est
donc pas nécessaire d‘appuyer sur le bouton en continu. Trouvez votre rythme pour de meilleurs résultats. Merci pour votre attention et pr tez bien de votre
!
nouvelle centrale vapeur
Dear Customer,
rst time or re lling the tank. The reason for
It may be possible that your steam station does not produce steam immediately aft lling it with wat
this is that air trapped in the inner system can delay this function a few seconds. Please be patient and try it again by pressing the steam button. For your
convenience the steam will appear after you release the steam button for a few seconds and it is not necessary to press the button all the time. Find out your
rhythm for the best steaming result. Thank you for your kind attention and please enjoy your new
steam station!
Gentile cliente,
Potrebbe accadere che il suo ferro da stiro a vapore, non emetta immediatamente vapore dopo aver introdotto l’acqua per la prima volta o dopo aver riempito
il serbatoio. Questo perché dell’aria è entrata nel sistema interno ritardando così la funzione per alcuni secondi. Attenda qualche istante e riprovi premendo il
tasto per l‘emissione del vapore. Per una maggiore praticità, il vapore fuoriesce soltanto alcuni secondi dopo aver rilasciato il relativo tasto e, non è necessario
premerlo in modo continuo. Trovi il giusto ritmo per i migliori risultati di stiratura. Grazie per la cortese attenzione e speriamo possa utilizzare al meglio il suo
ferro da stiro a vapore!
nuovo
A
F
C
E
B
D
P
D
GR
NL
F
O
GB
N
G
M
K
H
I
L
I
J
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.Dampf-Knopf
B. Weicher Griff
C.Temperatur-Wahlscheibe
D.Temperatur-Justiermarke
E.Temperaturanzeige
F.Heißwasser-Leitung
G.Stromanzeige
H.Netzschalter
I.Dampfanzeige
J.Netzkabel
K.Bügeleisen-Ablage
L.Basis-Einheit
M.Entkalkungs-Einheit
N.Wassertank
O.Maximale
Wasserstandsanzeige
P.Edelstahl-Grundplatte
A. Κουμπί ατμού
B. Απαλή λαβή
C. Διακόπτης επιλογής
θερμοκρασίας
D. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας
E. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
F. Σωλήνας ζεστού νερού
G. Λυχνία λειτουργίας
H. Διακόπτης τροφοδοσίας
I Λυχνία ατμού
J. Ηλεκτρικό καλώδιο
K. Σημείο ανάπαυσης σίδερου
L. Μονάδα βάσης
M. Μονάδα κατά των αλάτων
N. Επιλογέας θερμοκρασίας
O. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
P. Πλάκα σίδερου από
ανοξείδωτο ατσάλι
A.Stoomknop
B.Handvat
C.Temperatuurregelaar
D.Temperatuurindicatie
E.Lampje
temperatuurindicator
F.Stoomslang
G.Aan-lampje
H.Aan-uitknop
IStoomlampje
J.Netsnoer
K.Strijkijzersteunplaat
L.Basis
M.Antikalkunit
N. Waterreservoir
O. Indicator maximaal
waterniveau
P. Roestvrijstalen zoolplaat
A.
B.
C.
D.
E.
Touche Vapeur
Poignée ergonomique
Sélecteur de température
Repère de température
Voyant indicateur de
température
F. Conduite d’eau chaude
G. Voyant Marche/Arrêt
H. Touche Marche/Arrêt
I. Voyant Vapeur
J. Cordon d’alimentation
K. Socle du fer
L.Base
M. Unité anticalcaire
N. Réservoir d’eau
O. Indicateur du niveau d’eau
maximal
P. Semelle en acier
inoxydable
3
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie
das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden,
dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder
dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist,
wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn
es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifi zierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt
werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfl äche darauf
achten, dass es auf einer stabilen Oberfl äche steht.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor Wartungsarbeiten
ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt wird.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
• Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
• Symbol
bedeutet: “Vorsicht: Heiße Oberfläche!”
• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet. Wir
empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung
aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.
D
4
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν τύχει εποπτείας
ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και
κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και αν υπάρχουν
εμφανή σημάδια ζημίας στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν υπάρχει διαρροή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.
Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην
οποία ακουμπάει η βάση είναι σταθερή.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε την ποιότητα νερού / τύπο νερού που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
• Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών,
όταν το σίδερο είναι ενεργοποιημένο ή ψύχεται.
σημαίνει “ζεστή επιφάνεια”.
• Το σύμβολο
• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται η χρήση
αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης.
D
GR
NL
F
GB
I
5
NL
6
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de
eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de
spanning en frequentie voldoen aan de specifi caties op het classifi catieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of
het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalifi ceerde persoon
worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd
uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en
onderhouden.
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir
met water wordt gevuld.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van
het apparaat.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid
zoals op het apparaat is aangegeven.
• Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden
aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van
onbehoorlijk of onjuist gebruik.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar
wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• Symbool
betekent ‘’Let op: heet oppervlak’’.
• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen
gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater
te gebruiken.
F
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que
par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition
qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable ou aient reçu
des instructions concernant l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent
les dangers inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. Les
enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil
sans supervision.
• Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu’ils ne jouent avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la
tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon d’alimentation
portent des marques visibles de déterioration ou si le fer présente une fuite.
• L’appareil doit être raccordé à la terre.
• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifi ée,
afi n d’éviter tout danger.
• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé
sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit
stable.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le
nettoyer ou de procéder à son entretien.
• Débrancher la fi che de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil.
• S’il existe des limitations, identifi er la qualité/le type d’eau pouvant être utilisé
avec l’appareil.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte de l’appareil.
• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés
de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement ou de
refroidissement.
• Le symbole
signifie “attention surface chaude”.
• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et
de 50 % d’eau du robinet.
D
GR
NL
F
GB
I
7
Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος
Gewebe
D
Temperatureinstellung
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
Ύφασμα
GR
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
8
Strijkschema / Tableau de repassage
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
D
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
GB
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
I
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
GR
NL
F
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
F
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
9
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
3
1
2
D
GR
NL
F
10
1. Entfernen Sie sorgfältig alle
Verpackungsmaterialien.
Positionieren Sie das
Dampfbügeleisen horizontal
auf dem Bügelbrett oder auf
einer hitzebeständigen, sicheren
Oberfläche, die auf gleicher Höhe mit
dem Bügelbrett ist.
Wickeln Sie das Netzkabel und die
Dampfleitung ab und glätten Sie
diese.
2. Entfernen Sie den Wassertank,
indem Sie den Schlitz an der
Unterseite greifen und ihn sanft von
der Basis-Einheit wegziehen.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter
stets bis zur Marke MAX mit kaltem
Leitungswasser auf.
Dieses Produkt ist zur Verwendung
mit Leitungswasser geeignet. Wir
empfehlen die Verwendung von
destilliertem Wasser oder einer
Mischung aus 50 % destilliertem und
50 % Leitungswasser.
1. Αφαιρέστε με προσοχή όλα τα
υλικά συσκευασίας. Τοποθετήστε
το σίδερο-ατμοποιητή οριζόντια
πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω σε μια
ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή
επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της
σιδερώστρας.
Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό
καλώδιο και το καλώδιο ατμού.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού
πιάνοντας την υποδοχή στην κάτω
πλευρά και τραβώντας το απαλά για
να το απομακρύνετε από τη μονάδα
βάσης.
3. ΓΑναπληρώνετε το δοχείο νερού
μέχρι το επίπεδο MAX με νερό από
τη βρύση κρύου νερού.
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για
χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται
η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα
μίγμα 50% αποσταγμένου, 50% νερού
βρύσης.
1. Verwijder voorzichtig alle
verpakkingsmaterialen. Plaats het
stoomstrijkijzer horizontaal op de
strijkplank of op een hittebestendige
en stabiele ondergrond op dezelfde
hoogte als een strijkplank.
Het netsnoer en het
stoomtoevoerslang afwikkelen en
rechtleggen.
2. Verwijder het waterreservoir door
de de gleuf aan de onderkant vast te
pakken en het voorzichtig uit de basis
te trekken.
3. Vul het waterreservoir altijd tot het
MAX-zniveau met koud kraanwater.
Dit product is geschikt voor
gebruik met kraanwater. Het wordt
aanbevolen gedestilleerd water of
een combinatie van 50% gedestilleerd
en 50% kraanwater te gebruiken.
1. Retirez soigneusement tous les
éléments d’emballage. Placez la
centrale vapeur horizontalement
sur la planche à repasser ou sur une
surface sûre, résistant à la chaleur et
à la même hauteur que la planche à
repasser.
Déroulez et redressez le cordon
d’alimentation et le cordon vapeur.
2. Retirez le réservoir d’eau en le
tenant par l’ l’encoche située sur
sa face inférieure et en le tirant
délicatement hors de la base.
3. Remplissez toujours le réservoir
jusqu’au repère MAX avec de l’eau
froide.
Ce produit peut être utilisé avec de
l’eau du robinet. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un
mélange composé de 50 % d’eau
distillée et de 50 % d’eau du robinet.
1
D
GR
NL
2
F
GB
I
4. Leeren Sie den Wassertank,
um Fremdpartikel, die vom
Herstellungsprozess zurückgeblieben
sind, herauszuspülen.
5. Füllen Sie den Wassertank
erneut, verwenden Sie dafür kaltes
Leitungswasser.
6. Setzen Sie den Wassertank in die
Basis-Einheit ein. Stellen Sie sicher, dass
der Wassertank sicher an seinem Platz
einrastet.
4. Αδειάστε το δοχείο νερού για να το
ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια
τα οποία ενδέχεται να έχουν
παραμείνει από την κατασκευαστική
διαδικασία.
5. Γεμίστε ξανά το δοχείο με νερό από
τη βρύση κρύου νερού.
6. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη
μονάδα βάσης. Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
4. Leeg het waterreservoir voor
het uitspoelen van door het
productieproces achtergebleven
vreemde deeltjes.
5. Vul het waterreservoir opnieuw met
koud kraanwater.
6. Schuif het waterreservoir in de
basis. Let erop dat het waterreservoir
goed vastklikt.
4. Remplissez le réservoir d’eau sous
le robinet.
5. Videz le réservoir d’eau pour
éliminer particules et dépôts.
6. Placez le réservoir d’eau dans la
base. Assurez-vous que le réservoir
d’eau est bien enclenché.
11
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
1
2
7. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken Sie
den Netzschalter.
8. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn bis
zur maximalen Einstellung. Dann
leuchtet die Temperaturanzeige am
Bügeleisen auf. Sie erlischt, sobald die
eingestellte Temperatur erreicht ist.
Die Temperaturanzeige schaltet sich
an und ab, da die korrekte Temperatur
aufrechterhalten wird.
9. Wenn die Dampfanzeige leuchtet,
halten Sie den Dampfknopf etwa
eine Minute gedrückt, um Dampf zu
erzeugen, und halten Sie ihn dann
eine weitere Minute gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen , dass Rückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf die
Wäsche übertragen werden. Wenn nötig,
wischen Sie die Grundplatte mit einem
leicht befeuchteten Tuch ab.
GR
7. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργίας.
8. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη
μέγιστη ρύθμιση. Τότε, θα ανάψει η
λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας στο
σίδερο. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή
θερμοκρασία η λυχνία θα σβήνει.
Η λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
αναβοσβήνει κυκλικά κατά τη
διαδικασία διατήρησης της σωστής
θερμοκρασίας.
9. Όταν ανάψει η λυχνία ατμού, πιέστε
συνεχόμενα το κουμπί ατμού για περίπου
ένα λεπτό για παραγωγή ατμού, και
κατόπιν πιέστε το για ακόμη ένα λεπτό για
να καθαρίσετε το σύστημα παραγωγής
ατμού.
Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για να
βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα στο
εσωτερικό του σίδερου δεν μεταφέρονται
στα ρούχα σας. Αν χρειαστεί, σκουπίστε
την πλάκα του σίδερου με ένα ελαφρώς
υγρό πανί.
NL
7. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de
stroomvoorziening. Druk op de aanuitknop.
8. Draai de temperatuurregelaar
met de klok mee tot de maximale
stand. Het temperatuurlampje zal
dan gaan branden. Het gaat uit
wanneer de ingestelde temperatuur
is bereikt. Het Het temperatuurlampje
gaat afwisselend aan en uit, omdat
de juiste temperatuur wordt
gehandhaaft.
9. Druk wanneer het stoomlampje
oplicht op de stoomknop en houd deze
ongeveer een minuut ingedrukt om
stoom te krijgen. Houd de knop daarna
nog een minuut ingedrukt om de stomer
te reinigen.
Strijk eerst een oude doek om er zeker
van te zijn dat restanten in het strijkijzer
niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg
de zoolplaat met een vochtige doek af,
indien nodig.
7. Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Appuyez sur
la touche Marche/Arrêt.
8. Tournez le sélecteur de
température dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au
maximum. Le voyant indicateur de
température du fer s’allume alors.
Il s’éteint une fois la température
sélectionnée atteinte. Le voyant
indicateur de température s’allume
et s’éteint, lors de la montée en
température.
9. Lorsque le voyant Vapeur s’allume,
appuyez sur la touche Vapeur pendant
environ une minute, jusqu’à obtention de
vapeur, puis une minute supplémentaire
afin de nettoyer le système de génération
de vapeur.
Repassez un linge usagé pour vous
assurer de l’absence de tout résidu dans
le fer, qui pourrait être déposé sur le linge
propre. Si nécessaire, essuyez la semelle
du fer avec un chiffon humide.
D
F
12
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας / Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
1
NL
F
2
GB
I
1. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken Sie
den Netzschalter.
2. Wenn der Netzschalter gedrückt
wird, leuchtet die Stromanzeige auf.
Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis
die Dampfanzeige aufleuchtet.
3 Um den Dampf zu aktivieren,
müssen Sie den Dampf-Knopf
drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopf
ausgelöst haben achten Sie bitte
darauf, dass kein Dampf mehr austritt,
bevor Sie den Dampfbügler auf die
Bügeleisen-Ablage zurückstellen.
1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργίας.
2. Όταν πιέσετε το διακόπτη
λειτουργίας, θα ανάψει η λυχνία
λειτουργίας. Περιμένετε για ένα ή
δύο λεπτά, μέχρι να ανάψει η λυχνία
ατμού.
3. Για να ενεργοποιήσετε τον ατμό,
πιέστε το κουμπί ατμού. Όταν
απελευθερώσετε το κουμπί, ψεκάστε
προς τα πάνω τον ατμό, πρίν
τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο
σύστημα.
1. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de
stroomvoorziening. Druk op de aanuitknop.
2. Wanneer de aan-uitknop wordt
ingedrukt, gaat het aan-lampje
branden. Wacht twee minuten totdat
het stoomlampje gaat branden.
3. Om stoom te verkijgen, druk
op de stoomknop. Wanneer u
de stoomknop loslaat, dient alle
stoom te zijn verdwenen voordat
u het strijkijzer terugplaatst op het
stoomstation.
1. Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Appuyez sur
la touche Marche/Arrêt.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche
Marche/Arrêt, le voyant de mise sous
tension s’allume. Attendez une à deux
minutes jusqu’à activation du voyant
Vapeur.
3. Pour activer la vapeur, appuyez
sur la touche Vapeur. Lorsque vous
relâchez le bouton vapeur du fer,
assurez-vous avant de le reposer que
la vapeur ne se diffuse plus.
13
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας / Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
NL
F
14
4. Lassen Sie das Bügeleisen auf der
Ablage immer vollständig abkühlen,
bevor Sie es verstauen. Sobald das
Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie den
Wassertank.
5. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS
um das Bügeleisen.
6. Lassen Sie das Netzkabel immer
sicher aufgewickelt an der Seite des
Bügeleisens liegen.
4. Αφήνετε πάντα το σίδερο να
κρυώσει τελείως πάνω στη θέση
ανάπαυσης πριν το φυλάξετε. Όταν το
σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο
νερού. Αποθηκεύστε το σίδεροατμοποιητή.
5. Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το ηλεκτρικό
καλώδιο γύρω από το σίδερο.
6. Διατηρείτε πάντα το καλώδιο
τυλιγμένο με ασφάλεια στο πλάι του
σίδερου.
4. Laat het strijkijzer altijd volledig
afkoelen op de strijkijzersteunplaat
alvorens het op te bergen. Leeg het
waterreservoir, wanneer het strijkijzer
is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer
op.
5. Wikkel het netsnoer NOOIT om het
strijkijzer.
6. Berg het snoer altijd veilig op door
het aan de zijkant van het strijkijzer te
wikkelen.
4. Laissez refroidir le fer sur son socle
avant de le ranger. Lorsque le fer est
froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez
la centrale vapeur.
5. N‘enroulez JAMAIS le cordon
d‘alimentation autour du fer à
repasser.
6. Enroulez toujours le cordon à l‘écart
du fer.
Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage
D
GR
NL
F
GB
I
1.Selbstreinigungs-Prozedur.
Die Dampfstation verfügt über ein
eingebautes Reinigungssystem,
das entworfen wurde, um die
Dampfauslass-Düsen und die
Dampfkammer frei von Fusseln und
losen mineralischen Materialien zu
halten. Stellen Sie die Dampfstation
in der Nähe einer Spüle ab. Füllen Sie
den Wassertank, verwenden Sie dafür
kaltes Leitungswasser.
2. Stellen Sie die Temperatur-Wahlscheibe auf die minimale Einstellung. Stecken Sie das Dampfbügeleisen an und schalten Sie es ein.
3 Wenn die Dampfanzeige
aufleuchtet, ist das Bügeleisen zur
Selbstreinigung bereit . Halten Sie das
Bügeleisen in Bügel-Position über die
Spüle. Drücken Sie den Dampf-Knopf
etwa drei Minuten lang. Fusseln und
lose Materialien werden dann aus
den Dampf-Löchern unterhalb der
Grundplatte ausgeworfen.
1. Διαδικασία αυτόματου καθαρισμού.
Το σίδερο-ατμοποιητής διαθέτει
ένα ενσωματωμένο σύστημα
καθαρισμού σχεδιασμένο ώστε να
διατηρεί τα ανοίγματα ατμού και το
θάλαμο ατμού καθαρά από χνούδια
και χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα.
Προετοιμάζετε το σίδερο-ατμοποιητή
κοντά σε νεροχύτη. Γεμίστε το δοχείο
νερού από τη βρύση κρύου νερού.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας στην ελάχιστη
ρύθμιση. Συνδέστε στην πρίζα και
ενεργοποιήστε το σίδερο-ατμοποιητή.
3. Όταν ανάψει η λυχνία ατμού,
το σίδερο είναι έτοιμο για τον
αυτόματο καθαρισμό. Κρατήστε
το σίδερο πάνω από το νεροχύτη σε
θέση σιδερώματος. Πιέστε το κουμπί
ατμού για περίπου τρία λεπτά. Χνούδι
και χαλαρά υλικά θα εκτοξευτούν από
τις οπές ατμού κάτω από την πλάκα
του σίδερου.
1.Zelfreinigingsprocedure.
Het stroomstrijkijzer heeft een
ingebouwd reinigingssysteem om de
stoomopeningen en de stoomkamer
pluisvrij te houden en minerale
afzettingen te verwijderen. Plaats
het stoomstrijkijzer dichtbij een
gootsteen. Vul het waterreservoir met
koud kraanwater.
2. Stel de temperatuurregelaar in
op de minimale stand. Steek de
stekker in het stopcontact en zet het
stoomstrijkijzer aan.
3. Wanneer het stoomlampje gaat
branden, is het strijkijzer klaar
voor de zelfreiniging. Houdt het
strijkijzer boven de gootsteen in
de strijkstand. Druk ongeveer drie
minuten op de stoomknop. Pluisjes
en afzetting worden vervolgens via de
stoomgaatjes aan de onderkant van
de zoolplaat weggespoeld.
1. Procédure de nettoyage
automatique.
La centrale vapeur est équipée d’un
système de nettoyage intégré, conçu
pour que les al vapeur et la cuve
vapeur restent exempts de peluches
et de tout dépôt calcaire. Placez
votre centrale vapeur près d’un évier.
Remplissez le réservoir d’eau.
2. Réglez le sélecteur de température
sur sa position minimale. Branchez et
allumez la centrale vapeur.
3. Lorsque le voyant Vapeur
s’allume, le fer est prêt pour le
nettoyage automatique. Placez
le fer à l’horizontale au-dessus de
l’évier. Appuyez sur la touche Vapeur
pendant environ trois minutes. Les
peluches et autres particules sont
alors éjectées par les alvéoles à
vapeur de la semelle du fer.
15
Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage
4. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn bis
zur maximalen Einstellung.
5. Bügeln Sie ein feuchtes Tuch
oder Handtuch, um sämtliche
Ablagerungen von der Grundplatte
zu entfernen.
6. Stellen Sie die TemperaturWahlscheibe zurück auf die
minimale Einstellung. Schalten
Sie dann die Dampfstation ab
und trennen Sie sie von der
Stromversorgung. Leeren Sie
den Wassertank und lassen Sie
das Bügeleisen vor der Lagerung
vollständig abkühlen.
GR
4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη
μέγιστη ρύθμιση.
5. Σιδερώστε ένα υγρό πανί ή πετσέτα
για να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα
από την πλάκα του σίδερου.
6. Θέστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας στην ελάχιστη
ρύθμιση. Στη συνέχεια,
απενεργοποιήστε το σίδεροατμοποιητή και αποσυνδέστε το από
την τροφοδοσία ρεύματος.
Αδειάστε το δοχείο νερού και
αφήστε το σίδερο να κρυώσει τελείως
πριν το αποθηκεύσετε.
NL
4. Draai de temperatuurregelaar met
de klok mee tot de maximale stand.
5. Strijk een vochtige doek of
handdoek om resten van de zoolplaat
te verwijderen.
6. Draai de temperatuurregelaarterug
op de minimale stand. Zet vervolgens
het stoomstrijkijzer uit en trek de
stekker uit het stopcontact. Leeg het
waterreservoir en laat het strijkijzer
volledig afkoelen alvorens het op te
bergen.
4. Tournez le sélecteur de
température dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au
réglage maximal.
5. Repassez un linge humide ou une
serviette de toilette pour ôter tout
dépôt de la semelle du fer.
6. Réglez de nouveau le sélecteur
de température sur sa position
minimale. Arrêtez ensuite la
centrale vapeur et débranchez-la
de l‘alimentation électrique. Videz
le réservoir d‘eau et laissez le fer
refroidir complètement avant de le
ranger.
D
F
16
Tauschen Sie die Entkalker-Patrone aus / Αντικατάσταση της φύσιγγας για τα άλατα
Vervang de antikalkcassette / Remplacement de la cartouche anticalcaire
D
GR
3
NL
1
F
2
GB
I
7. Füllen Sie niemals Entkalkungsmittel,
parfümiertes Wasser, Essig,
Bügelhilfen oder ähnliches in den
Tank. Dies kann zu braunen Spritzern,
Flecken oder Systemausfällen
führen. SCHÄDEN, DIE DURCH
KALKBEDINGTE VERSTOPFUNG
ENTSTANDEN SIND, SIND VON DER
GARANTIE AUSGENOMMEN.
1. Entfernen Sie den Wassertank,
indem Sie den Schlitz an der
Unterseite greifen und ihn sanft von
der Basis-Einheit wegziehen. Lagern
Sie den Wassertank an einer sicheren
Stelle, während Sie die EntkalkerPatrone austauschen.
2. Um die beste Leistung zu
erzielen, empfehlen wir Ihnen
die Vewendung einer Patrone
aus unserer Produktpalette,
Referenznummer AEL05.
7. Μην ρίχνετε ποτέ αποσκληρυντικά
μέσα, αρωματισμένο νερό, ξύδι, βοηθητικά σιδερώματος ή παρόμοιες
ουσίες μέσα στη δεξαμενή. Οι παραπάνω ουσίες μπορεί να προκαλέσουν
πιτσίλισμα με καφέ υγρά, λέκιασμα
των ρούχων ή βλάβη στο σύστημα.
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΥΧΟΝ
ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΦΡΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΑΤΩΝ.
1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού
πιάνοντας την υποδοχή στην κάτω
πλευρά και τραβώντας το απαλά για
να το απομακρύνετε από τη μονάδα
βάσης. Διατηρείτε το δοχείο νερού
σε ένα ασφαλές σημείο κατά την
αντικατάσταση της φύσιγγας για τα
άλατα.
2. Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε φύσιγγες από τη
δική μας σειρά με αριθμό αναφοράς
AEL05.
7. Doe nooit antikalkmiddelen, geurend
water, azijn, strijkwater of soortgelijk
in het reservoir. Dit kan leiden tot
bruine aanslag, vlekken of een defect.
DE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE
DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR
VERVUILING TEN GEVOLGE VAN
KALKAANSLAG.
1. Verwijder het waterreservoir door
de de gleuf aan de onderkant vast te
pakken en het voorzichtig uit de basis
te trekken. Plaats het waterreservoir
op een veilige plaats terwijl u de
antikalkcassette vervangt.
2. Voor optimale prestaties, raden
wij u cassettes uit ons gamma aan,
referentienummer AEL05.
7. N’utilisez jamais d’agent détartrant,
d’eau parfumée, de vinaigre ou de
produit de repassage dans le réservoir.
Ces produits risquent de provoquer
des taches, des éclaboussures
brunâtres et une panne du système.
LA GARANTIE NE COUVRE PAS
LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES
DÉPÔTS DE CALCAIRE.
1. Retirez le réservoir d’eau en le
tenant par l’ l’encoche située sur
sa face inférieure et en le tirant
délicatement hors de la base. Placez
le réservoir d’eau à un endroit sûr
pendant que vous remplacez la
cartouche anticalcaire.
2. Pour des performances optimales,
nous recommandons la cartouche de
notre gamme, référence AEL05.
17
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
Problem
Wasser läuft aus den Löchern der
Bügelsohle.
Mögliche Ursache
Das Wasser ist i den Leitungen kondensiert
weil Sie zum ersten Mal Dampf benutzt
haben oder weil Sie es für eine Weile nicht
verwendet haben.
Die Bügelsohle ist nicht heiß genug.
Ihr Thermostat ist fehlerhaft: das Bügeleisen
ist nicht heiß genug.
Aus den Löchern der Bügelsohle kommen Ihr Bügeleisen hat eine Ausfällung von
Mineralien, weil es nicht regelmäßig
weiße Schlieren.
ausgespült wurde.
Aus den Löchern der Bügelsohle kommen Sie verwenden chemische Entkalkungsmittel
braune Schlieren, die die Wäsche
oder Wasserzusätze zum Bügeln.
beflecken.
Gewebefasern haben sich in den Löchern
der Bodenplatte angesammelt und brennen.
Die Bügelsohle ist schmutzig oder braun
Sie bügeln mit zu hoher
und kann die Wäsche beflecken.
Temperatur.
Ihre Wäsche ist nicht genügend gespült
oder Sie haben ein neues Wäschestück vor
dem Waschen gebügelt.
Sie verwenden Stärke.
Dampf oder Wasser läuft unter dem Gerät
aus.
Es wird kein Dampf erzeugt.
Die Station ist fehlerhaft.
Es ist zu wenig Wasser im Wasserbehälter.
Im Wasserbehälter Ihres Bügeleisens
befindet sich Luft.
GR
Πρόβλημα
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Από τις οπές της πλάκας του σίδερου
εξέρχονται λευκές ριπές.
Από τις οπές της πλάκας του σίδερου
εξέρχονται καφέ ριπές και λεκιάζουν τα
ρούχα.
Η πλάκα του σίδερου είναι βρώμικη ή
καφέ και μπορεί να λεκιάσει τα ρούχα.
Πιθανή αιτία
Από τις οπές της πλάκας του σίδερου
εξέρχονται λευκές ριπές.
Η πλάκα του σίδερου δεν είναι αρκετά
ζεστή.
Ο θερμοστάτης έχει χαλάσει: το σίδερο δεν
είναι αρκετά ζεστό.
Στο σίδερο έχουν συσσωρευτεί άλατα γιατί
δεν καθαρίζεται τακτικά.
Χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες
απομάκρυνσης των αλάτων ή προσθετικά
στο νερό για το σιδέρωμα.
Έχουν συσσωρευτεί υφασμάτινες ίνες στις
οπές της πλάκας σίδερου και καίγονται.
“Σιδερώνετε σε πολύ υψηλή
θερμοκρασία.”
Τα ρούχα σας δεν έχουν ξεπλυθεί καλά ή
σιδερώσατε ένα καινούργιο ρούχο πριν το
πλύνετε.
Χρησιμοποιείτε κόλλα.
Ατμός ή νερό διαφεύγουν από το κάτω
μέρος της συσκευής.
Δεν παράγεται ατμός.
18
Η συσκευή έχει χαλάσει.
Πολύ μικρή ποσότητα νερού στο δοχείο
νερού.
Το σίδερό σας έχει αέρα στο δοχείο νερού.
Lösung
Drücken Sie den Dampf-Kontrollknopf
vom Bügelbrett weg, bis das Bügeleisen
Dampf produziert.
Erhöhen Sie die Temperatur der Bügelsohle.
Kontaktieren Sie ein genehmigtes ServiceCenter.
Reinigen Sie Ihr Bügeleisen. (lesen Sie
dazu den Abschnitt "Reinigung".
Geben Sie niemals einen solchen Produkttyp
in den Wassertank oder in den Boiler.
Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem
nicht-metallischen Schwamm.
Lesen Sie unsere Empfehlungen hinsichtlich
der Temperatur-Kontrolleinstellung.
Stellen Sie sicher, dass die Wäsche
gründlich gespült wird, um sämtliche
Seifenrückstande oder Chemikalien
an neuen Wäschestücken, die vom
Bügeleisen aufgenommen werden
können, zu entfernen.
Sprühen Sie Stärke immer auf die
Rückseite des zu bügelnden Gewebes.
Verwenden Sie die Station nicht mehr und
kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur
Markierung „MAX“.
Wenn die Dampfanzeige leuchtet, halten
Sie den Dampfknopf länger als eine
Minute gedrückt, um das System zu
entlüften und Dampf zu erzeugen.
Επίλυση
Στο σίδερο έχουν συσσωρευτεί άλατα
γιατί δεν καθαρίζεται τακτικά.
Αυξήστε τη θερμοκρασία της πλάκας του
σίδερου.
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Καθαρίστε το σίδερο. (ανατρέξτε στην
ενότητα «Καθαρισμός»
Μην προσθέτετε ποτέ αυτά τα είδη
προϊόντων στο δοχείο νερού ή στο
βραστήρα.
Καθαρίστε την πλάκα με ένα μη μεταλλικό
σφουγγάρι.
Ανατρέξτε στις συστάσεις μας αναφορικά
με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν ξεπλυθεί
καλά για να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα
απορρυπαντικού ή στα καινούργια ρούχα
τυχόν χημικά κατάλοιπα τα οποία μπορεί
να εισέρευσαν στο σίδερο.
Ψεκάζετε πάντα την κόλλα από την
ανάποδη πλευρά του υφάσματος που θα
σιδερώσετε.
Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με
ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το επίπεδο
MAX.
Αφού ανάψει η λυχνία ατμού, πιέστε το
κουμπί ατμού για περισσότερο από ένα
λεπτό, ώστε να απομακρυνθεί ο αέρας
από το σύστημα και να αρχίσει η
παραγωγή ατμού.
Problemen oplossen / Gestion des pannes
NL
Probleem
Er komt water uit de gaatjes van de
zoolplaat.
Mogelijke oorzaak
Er bevindt zich condenswater in het
stoomcircuit, omdat u voor het eerst stoom
gebruikt of omdat u een tijd lang geen
stoom heeft gebruikt.
De zoolplaat is niet heet genoeg.
De thermostaat is defect: het strijkijzer is
niet heet genoeg.
Er druppelt witte vloeistof uit de gaatjes
Het strijkijzer heeft kalkaanslag, omdat het
van de zoolplaat.
niet regelmatig is omgespoeld.
Er komt bruine vloeistof uit de gaatjes van U gebruikt chemische ontkalkingsmiddelen
de zoolplaat wat vlekken op het strijkgoed of voegt producten toe aan het strijkwater.
veroorzaakt.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
De zoolplaat is vuil of bruin en kan
U strijkt op een te hoge temperatuur.
vlekken op het strijkgoed veroorzaken.
Uw strijkgoed is niet voldoende uitgespoeld
of heeft een nieuw kledingstuk gestreken
alvorens het te wassen.
U gebruikt stijfsel.
Stoom of water ontsnapt aan de
onderkant van het apparaat.
Het apparaat is defect.
Geen stoom geproduceerd.
Te weinig water in het waterreservoir.
Er zit lucht in het waterreservoir van uw
strijkijzer.
F
Problème
De l'eau fuit par les alvéoles de la semelle.
Les alvéoles de la semelle laissent des
traces blanches.
Les alvéoles de la semelle laissent des
traces marron sur le linge.
La semelle est sale ou a bruni et risque de
tacher le linge.
De la vapeur ou de l’eau fuit sous
l’appareil.
Aucune production de vapeur.
Cause possible
De l’eau s’est condensée dans les conduites
parce que c’est la première fois que vous
utilisez la vapeur ou parce que vous ne
l’avez pas utilisée depuis un certain temps.
La semelle n'est pas assez chaude.
Votre thermostat est défectueux : le fer n'est
pas assez chaud.
Du tartre s’est accumulé dans votre fer parce
qu’il n’a pas été nettoyé régulièrement.
Vous repassez avec des produits de
détartrage chimique ou des additifs dans
l’eau.
Des fibres de tissu se sont accumulées dans
les alvéoles de la semelle et brûlent.
Oplossing
Druk op de stoomknop terwijl u het
strijkijzer weg van de strijkplank houdt,
totdat er stoom uitkomt.
Verhoog de temperatuur van de zoolplaat.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Reinig het strijkijzer. (zie hoofdstuk
´reiniging´
Voeg een dergelijk product nooit toe in
het waterreservoir of in de stoomtank.
Reinig de zoolplaat met een niet-metalen
schuursponsje.
Zie onze aanbevelingen betreffende
temperatuurinstellingen.
Zorg ervoor dat strijkgoed voldoende
is uitgespoeld om zeepresten of
chemicaliën op nieuwe kledingstukken te
verwijderen; deze kunnen namelijk door
het strijkijzer worden geabsorbeerd.
Breng stijfsel altijd op de acherzijde van
de te strijken stof aan.
Gebruik het apparaat niet meer en
neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Vul het waterreservoir tot het MAXniveau.
Druk nadat de stoomlampje oplicht
langer dan minuut op de stoomknop om
het systeem te luchten en daarna stoom
te krijgen.
D
GR
NL
F
GB
I
Solution
Éloignez le fer de la planche à repasser et
appuyez sur la touche de contrôle de la
vapeur jusqu’à production de vapeur.
Augmentez la chaleur de la semelle.
Faites appel à votre service après vente.
Nettoyez votre fer. Reportez-vous pour
cela à la section « Nettoyage ».
N’utilisez jamais ce type de produit dans
le réservoir d’eau ou dans le système de
chauffe.
Nettoyez la semelle avec une éponge non
métallique.
Vous repassez à une température trop
élevée.
Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou
vous avez repassé un vêtement neuf avant
de le laver.
Consultez nos recommandations relatives
au réglage de la température.
Assurez-vous de rincer votre linge
parfaitement pour ôter tout dépôt de
lessive et d’ôter des nouveaux vêtements
tout produit qui pourrait être aspiré par
le fer.
Vous utilisez de l'amidon.
Vaporisez toujours l’amidon sur le côté
non repassé du tissu.
La centrale est défectueuse.
Cessez d’utiliser la centrale et contactez le
service après-vente.
Le niveau d’eau dans le réservoir est
Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au
insuffisant.
niveau MAX.
La plancha tiene aire en el depósito de agua. Después de que se encienda la luz del
vapor, pulse el botón del vapor durante
más de un minuto para airear el sistema y
obtener vapor.
19
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
συσκευές.
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
NL
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
20
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Gooi apparaten gemarkeerd met
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
A
F
C
E
B
P
D
D
GR
NL
F
O
GB
N
I
G
M
K
H
L
I
J
GB
I
Components
Componenti
A.
B.
C.
D.
E.
F. G.
H.
I
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
A. Pulsante del vapore
B. Impugnatura morbida
C. Selettore della
temperatura
D. Segno di allineamento
della temperatura
E. Spia di indicazione della
temperatura
F. Tubo dell’acqua calda
G. Spia di alimentazione
H. Interruttore di accensione
I. Spia del vapore
J. Cavo di alimentazione
K. Piano di riposo
L. Unità di base
M. Unità anticalcare
N. Serbatoio dell’acqua
O. Indicatore del livello
massimo dell’acqua
P. Piastra in acciaio
inossidabile
Steam button
Soft handle
Temperature dial
Temperature alignment mark
Temperature indicator light
Hot water pipe
Power lamp
Power switch
Steam lamp
Power cord
Iron rest
Base unit
Anti-lime unit
Water tank
Maximum water level indicator
Stainless steel soleplate
21
GB
22
Read the following instruction carefully before using machine for the
first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs
of damage on the iron or its cord or if it is leaking.
• The appliance must only be connected to an earthed socket.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the
iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is
stable.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply
mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and maintenance.
• The plug must be removed from the socket outlet before the water
reservoir is fi lled with water.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum fi lling volume as indicated on the
appliances.
• If there are limitations please defi ne water quality / type of water that can
be used with appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age
when it is energized or cooling down.
means ”Caution: Hot surface”.
• Symbol
• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to
use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.
I
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le
seguenti istruzioni.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni
e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa
esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, soltanto se sorvegliati
o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e a condizione
che abbiano capito i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con
l’apparecchiatura. La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono
essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
• Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.
• Collegare l’apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e
frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
• Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili al
corpo dell’apparecchio o al cavo di alimentazione.
• L’apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra. Se
necessario, è possibile utilizzare una prolunga adatta per 10/A.
• In caso di danneggiamento dell’apparecchio o del cavo di alimentazione,
ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente
dell’assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare
rischi.
• Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si colloca
il ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale quest’ultimo
poggia sia stabile.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete
elettrica.
• Dopo ogni uso, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di
effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
• Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell’acqua, rimuovere la spina
dalla presa elettrica.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde
dell’apparecchio.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull’apparecchio.
• Se vi sono limitazioni, definire qualità/tipo di acqua utilizzabili con
l’apparecchio.
• Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il
produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’uso
improprio o errato.
• Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8
anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando.
• Il simbolo
significa “ Attenzione: superficie calda”.
• Questo prodotto è adatto per essere utilizzato con acqua di rubinetto. Si
consiglia di utilizzare acqua distillata o una miscela composta da 50% di acqua
distillata e 50% di acqua di rubinetto.
D
GR
NL
F
GB
I
23
Ironing chart / Tabella di stiratura
GB
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
I
Tessuto
Impostazione di
temperatura
Raccomandazione di stiratura
Acrilico
Stirare a secco al rovescio.
Acetato
Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore
per inumidirlo.
Nylon e poliestere
Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
inumidirlo.
Rayon
Stirare al rovescio.
Viscosa
Stirare principalmente a secco. Utilizzare il vapore se previsto dalle
indicazioni del produttore.
Seta
Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido.
Misto cotone
Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta. Utilizzare
l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di temperatura
inferiore.
Lana e misto lana
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Cotone
Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.
Velluto a coste
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Lino
fino a “max”
Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido,
specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora umido o
utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da
medio a forte.
Jeans
fino a “max”
Utilizzare il vapore a massima potenza.
L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo.
24
Getting started / Operazioni preliminari
D
3
GR
1
NL
F
2
GB
I
GB
I
1. Carefully remove all packaging
materials. Position the steam
generator iron horizontally on the
ironing-board or on a heat resistant,
secure surface at the same height as
an ironing-board.
Unwind and straighten the power
cord and the steam cord.
2. Remove the water tank by gripping
the slot on the underside and pulling
it gently away from the base unit.
3. Always refill the water tank to MAX
level using cold tap water.
This product is appropriate for use
with tap water. It is recommended to
use destilled water or a mix of 50%
destilled, 50% tap water.
1. Rimuovere con cura tutto il
materiale d’imballaggio. Posizionare
il ferro da stiro con generatore di
vapore orizzontalmente sull’asse o su
una superficie sicura e resistente al
calore alla stessa altezza di un asse da
stiro.
Srotolare e raddrizzare il cavo di
alimentazione e il cavo del vapore.
2. Rimuovere il serbatoio dell’acqua
afferrando la fessura sul retro e
tirandola gentilmente dall’unità di
base.
3. Riempire sempre il serbatoio
dell’acqua fino al livello massimo
(MAX) con acqua fredda di
rubinetto.
Questo prodotto è adatto per essere
utilizzato con acqua di rubinetto. Si
consiglia di utilizzare acqua distillata
o una miscela composta da 50% di
acqua distillata e 50% di acqua di
rubinetto.
25
Getting started / Operazioni preliminari
1
2
GB
I
26
4. Empty the water tank to rinse out
any foreign particles which may
remain from the manufacturing
process.
5.Always refill the water tank to MAX
level using cold tap water.
6. Insert the water tank into the base
unit. Ensure that the water tank
latches securely into place.
4. Svuotare il serbatoio dell’acqua per
eliminare qualsiasi particella estranea
che potrebbe essere rimasta dal
processo di produzione.
5. Riempire nuovamente il serbatoio
dell’acqua utilizzando acqua fredda
dal rubinetto.
6. Inserire il serbatoio dell’acqua
nell’unità di base. Assicurarsi che il
serbatoio dell’acqua si inserisca in
maniera sicura in posizione.
D
GR
1
NL
F
2
GB
I
7. Connect the steam generator iron
to the mains supply. Press the power
switch.
8. Turn the temperature dial clockwise
to its maximum setting. Then, the
temperature indicator light on the
iron will illuminate. It extinguishes
once the set temperature is reached.
The temperature indicator light cycles
on and off as the correct temperature
is maintained.
9. When the steam lamp lights, press
and hold the steam button for about
one minute to get steam, then hold
one more minute in order to clean the
steam generating system.
Iron an old towel to ensure that
any residues inside the iron are
not transferred to the laundry. If
necessary, wipe the sole plate with a
slightly damp cloth.
7. Collegare il ferro da stiro con
generatore di vapore alla presa di
corrente. Premere l’interruttore di
accensione.
8. Ruotare il selettore della
temperatura in senso orario
fino all’impostazione massima.
Si illuminerà, quindi, la spia di
indicazione della temperatura sul
ferro. Si spegnerà una volta raggiunta
la temperatura impostata. La spia
di indicazione della temperatura si
accende e spegne per mantenere la
corretta temperatura.
9. Quando la spia del vapore si
accende, premere e mantenere
premuto il pulsante del vapore per
circa un minuto per far fuoriuscire il
vapore, quindi tenere premuto
un altro minuto per pulire il sistema di
generazione del vapore.
Stirare un vecchio asciugamano
per garantire che eventuali residui
all’interno del ferro non vengano
trasferiti nel bucato. Se necessario,
pulire la piastra con un panno
leggermente umido.
27
Operating instructions / Istruzioni d’uso
1
2
GB
I
28
1. Connect the steam generator iron
to the mains supply. Press the power
switch.
2. When the power switch is pressed,
the power lamp will light. Wait for one
to two minutes, until the steam lamp
lights.
3. To activate the steam, press the
steam button. When releasing the
button, use up the steam before
putting it back on the iron rest of the
steam station.
1. Collegare il ferro da stiro con
generatore di vapore alla presa di
corrente. Premere l’interruttore di
accensione.
2. Una volta premuto il pulsante di
accensione, la spia di accensione
si illumina. Attendere uno o due
minuti, finché la spia del vapore non si
illumini.
3. Per attivare il vapore, premere il
pulsante del vapore. Quando si rilascia
il pulsante, utilizzare il vapore prima di
rimetterlo a posto sulla stazione ferro
a vapore.
Operating instructions / Istruzioni d’uso
D
GR
NL
F
GB
I
4. Always allow the iron to cool fully
on the iron rest before stowing away.
Once the iron is cool, empty the water
tank. Store the steam generator iron.
4. Lasciare sempre raffreddare il ferro
completamente sul piano di riposo
prima di riporlo. Una volta che il ferro
si è raffreddato, svuotare il serbatoio
dell’acqua. Riporre il ferro da stiro con
generatore di vapore.
5. NEVER wind the power cord around
the iron.
5. NON avvolgere mai il cavo di
alimentazione attorno al ferro.
6. Always store the cord winded safely
by the side of the iron.
6. Riporre sempre il cavo arrotolato in
maniera sicura di fianco al ferro.
29
Cleaning / Pulizia
GB
I
30
1. Self-clean Procedure.
The steam generator iron has a builtin cleaning system designed to keep
the steam vents and steam chamber
clear of lint and loose mineral
material. Set up the steam generator
iron close to a sink. Fill the water tank
using cold tap water.
2. Set the temperature dial to its
minimum setting. Plug in and switch
on the steam generator iron.
3. When the steam lamp lights, the
iron is ready to self-clean. Hold the
iron above the sink in an ironing
position. Press the steam button for
about three minutes. Lint and loose
material will then be ejected from
the steam holes underneath the sole
plate.
1. “Procedura autopulente.
Il ferro da stiro con generatore di
vapore presenta un sistema di pulizia
integrato ideato per mantenere
le ventole e la camera del vapore
libere da pilucchi ed eventuale altro
materiale minerale. Installare il ferro
da stiro con generatore di vapore
nelle vicinanze di un lavandino.
Riempire il serbatoio dell’acqua
utilizzando acqua fredda dal
rubinetto.”
2. Impostare il selettore della
temperatura sull‘impostazione
minima. Collegare il cavo alla corrente
e accendere il ferro da stiro con
generatore di vapore.
3. Quando la spia del vapore si
accende, il ferro da stiro è pronto
per l’autopulizia. Tenere il ferro da
stiro sopra il lavandino in posizione
di stiratura. Premere il pulsante del
vapore per circa tre minuti. Eventuali
pilucchi e altro materiale verranno
espulsi dai fori del vapore situati sotto
la piastra.
Cleaning / Pulizia
D
GR
NL
F
GB
I
4. Turn the temperature dial clockwise
to its maximum setting.
5. Iron a damp cloth or towel to remove
any deposits from the sole plate.
6. Turn the temperature dial back to its
minimum setting. Then, turn off the
steam generator iron and disconnect
it from the mains supply. Empty the
water tank and allow the iron to cool
completely prior to storage.
4. Ruotare il selettore della
temperatura in senso orario fino
all’impostazione massima.
5. Stirare un panno umido o un
asciugamano per rimuovere eventuali
depositi dalla piastra.
6. Impostare nuovamente il selettore
della temperatura sull’impostazione
minima. Spegnere, quindi, il ferro
da stiro con generatore di vapore e
scollegarlo dalla presa di corrente.
Svuotare il serbatoio dell’acqua
e consentire al ferro di raffreddarsi
completamente prima di riporlo.
31
Replace the anti-lime cartridge / Sostituire la cartuccia anticalcare
3
1
2
GB
I
32
7. Never put descaling agents, scented
water, vinegar, ironing aids or
similar in the tank. This may cause
brown spitting, staining and system
breakdown. THE WARRANTY DOES
NOT COVER DAMAGE CAUSED BY
CLOGGING DUE TO LIME.
1. Remove the water tank by gripping
the slot on the underside and pulling
it gently away from the base unit.
Keep the water tank in a safe place
while you are replacing the anti-lime
cartridge.
2. For the best performance we
recommend cartridge from our range,
reference number AEL05.
7. Non riempire il serbatoio con prodotti
anticalcare, acqua profumata, aceto,
prodotti per ferri da stiro o simili. Ciò
può provocare l’emissione di spruzzi
marroni, può causare macchie e
guasti alla macchina. LA GARANZIA
NON COPRE DANNI CAUSATI DA
OSTRUZIONI DI CALCARE.
1. Rimuovere il serbatoio dell’acqua
afferrando la fessura sul retro e
tirandola gentilmente dall’unità di
base. Tenere il serbatoio dell’acqua in
posizione sicura mentre si sostituisce
la cartuccia anticalcare.
2. Per migliori rendimenti,
raccomandiamo l’uso di cartucce dalla
nostra gamma; numero di riferimento:
AEL05.
Troubleshooting / Ricerca ed eliminazione dei guasti
GB
Problem
Water runs out of the holes in the
soleplate.
White streaks come through the holes in
the soleplate.
Brown streaks come through the holes in
the soleplate and stain the linen.
The soleplate is dirty or brown and may
stain the linen.
Possible cause
Water has condensed in the pipes
because you are using steam for the first
time or you have not used it for some time.
The soleplate is not hot enough.
Your thermostat is faulty: the iron is not hot
enough.
Your iron has a build-up of scale because it
has not been rinsed out regularly.
You are using chemical descaling agents or
additives in the water for ironing.
Fabric fibres have accumulated in the holes
of the soleplate and are burning.
You are ironing at too high a
temperature.
Your linen is not rinsed sufficiently or you
have ironed a new garment before washing
it.
You are using starch.
Stream or water escapes under the
appliance.
No steam produced.
I
Problema
L'acqua fuoriesce dai fori sulla piastra.
Fuoriescono tracce bianche dai fori della
piastra.
Fuoriescono tracce marroni dai fori della
piastra che macchiano il bucato.
La piastra è sporca o marrone e potrebbe
macchiare il bucato.
Fuoriesce acqua da sotto l'apparecchio.
Non produce vapore.
The station is faulty.
To small amount water in the water tank.
Solution
Press the steam control button away from
your ironing board until the iron produces
steam.
Increase the heat of the soleplate.
Contact an Approved Service Centre.
D
GR
NL
F
Clean your iron. (see the “cleaning” section
Never add this type of product in the
water tank or in the boiler.
Clean the soleplate with a non-metallic
sponge.
See our recommendations regarding
temperature control setting.
Ensure linen is rinsed thoroughly to
remove any soap deposits or chemicals
on new garments which may be sucked
up by the iron.
Always spray starch on the reverse side of
the fabric to be ironed.
Stop using the station and contact an
Approved service centre.
Fill the water tank to MAX level.
Your iron have air in the watertank.
After steam lamp lights, press the steam
button for more than one minute to air
the system and then get steam.
Causa possibile
“L’acqua è condensata nei tubi
in quanto si sta utilizzando il vapore per la
prima volta o non si è usata tale funzione
per lungo tempo.”
La piastra non è abbastanza calda.
Il termostato è guasto: il ferro da stiro non è
abbastanza caldo.
Il ferro da stiro presenta incrostazioni in
quanto non è stato sciacquato regolarmente.
Si stanno usanti agenti chimici antiincrostazioni o additivi nell’acqua per la
stiratura.
Fibre di tessuto si sono accumulate nei fori
della piastra e stanno bruciando.
“La temperatura di stiratura è
troppo elevata.”
Soluzione
Premere il pulsante di controllo del
vapore lontano dall’asse finché il ferro
non produca vapore.
GB
I
Aumentare il calore della piastra.
Contattare un Centro Assistenza
autorizzato.
Pulire il ferro da stiro. (vedere la sezione
“pulizia”)
Non aggiungere mai questo tipo di
prodotto nel serbatoio dell’acqua o nel
bollitore.
Pulire la piastra con una spugna non
metallica.
Consultare le nostre raccomandazioni
sull’impostazione di controllo della
temperatura.
Il bucato non è sciacquato a sufficienza o
Assicurarsi che il bucato sia sciacquato
avete stirato un capo nuovo prima di lavarlo. bene per rimuovere eventuali depositi
di sapone o componenti chimici su capi
nuovi che potrebbero venire risucchiati
dal ferro da stiro.
State usando l'amido.
Spruzzare sempre l’amido sul lato
opposto del tessuto da stirare.
La caldaia è difettosa.
Smettere di usare la caldaia e contattare
un Centro Assistenza autorizzato.
Quantità di acqua nel serbatoio
Riempire il serbatoio dell’acqua fino al
insufficiente.
livello massimo (MAX).
È presente dell’aria nel serbatoio dell’acqua Quando la spia del vapore si accende,
premere il pulsante del vapore per più
del ferro da stiro.
di un minuto per areare il sistema e far
fuoriuscire il vapore.
33
Disposal / Smaltimento
GB
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
Non smaltire le apparecchiature che
I
34
.
Riciclare i materiali con il simbolo
Buttare l’imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti derivanti
da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
insieme ai
riportano il simbolo
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più vicino
o contattare il comune di residenza.
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3485 A DBS2300 02021114
Download PDF

advertising