Aeg DB5230 دليل الاستخدام

Aeg DB5230 دليل الاستخدام
4Safety™PLUS STEAM IRON DB52XX
D • GR • NL • F • GB
DAnleitung...............................3–15
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–15
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
NLGebruiksaanwijzing.........3–15
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F
Mode d’emploi...................3–15
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 7.
GB Instruction book.............17–22
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 18 carefully.
d
GR
NL
H,J
F
N
F
E
G
GB
K
I
M
L
C
B
D
D
A
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllöffnung mit
Abdeckung
D.Sprühdüse
E.Sprühtaste
F.Dampfstoßtaste
G.Dampfwahlschalter/Selbstreinigung
H.Netzspannungsanzeige
I.Netzkabel
J. Anzeige für automatische
Sicherheitsabschaltung
K.Temperaturwähler
L.Wassertank
M.Kabelaufwicklungsvorrichtung
N. Gummierte Abstellfläche
für sicheren Stand
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Επιλογέας ατμού/
Αυτοκαθαρισμός
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Καλώδιο ρεύματος
J. Λυχνία ασφαλείας για
αυτόματη απενεργοποίηση
K. Επιλογέας θερμοκρασίας
L. Δοχείο νερού
M.Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
N. Ελαστικό, μαλακό πέλμα
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D.Sproeimond
E.Sproeiknop
F.Stoomknop
G.Stoomkeuzeschakelaar/
zelfreiniging
H.Aan/uit-indicatielampje
I.Netsnoer
J. Veiligheidslampje voor
automatisch uitschakelen
K.Temperatuurknop
L.Waterreservoir
M.Snoeroprolsysteem
N. Voet met rubberen inzet
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d’eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D.Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur/autonettoyage
H. Voyant d’alimentation
I. Cordon d’alimentation
J. Voyant d’auto extinction
de sécurité
K. Sélecteur de température
L. Réservoir d’eau
M.Dispositif de rangement
du cordon
N. Talon caoutchouté
3
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen
wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer
Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen
ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder
wenn es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
• Die Einfüllöffnung darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt
werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf
achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor
Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu
ziehen.
• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter
mit Wasser gefüllt wird.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
• Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
D
4
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
για πρώτη φορά τη μηχανή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν
τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης
της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά κάτω των
8 ετών, όταν το σίδερο είναι ενεργοποιημένο ή ψύχεται.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .
• Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται
η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50%
νερού βρύσης.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου
η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και αν
υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα.
•
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή
από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι
η επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η βάση είναι σταθερή.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν
τη συντήρηση.
• Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά
μέρη της συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε την ποιότητα νερού / τύπο νερού
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο
κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που
προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
d
GR
NL
F
GB
5
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt
aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd
en 50% kraanwater te gebruiken.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel
oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of
het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het
waterreservoir met water wordt gevuld.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden
aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als
gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
NL
6
F
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de
connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une
personne responsable ou aient reçu des instructions concernant
l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de
l’appareil sans supervision.
• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des
enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement ou de refroidissement.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau
distillée et de 50 % d’eau du robinet.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon
d’alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
• L’appareil doit être raccordé à la terre.
• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d’éviter tout danger.
• L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant l’utilisation.
• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le
nettoyer ou de procéder à son entretien.
• Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur
l’appareil.
• S’il existe des limitations, identifier la qualité/le type d’eau pouvant être
utilisé avec l’appareil.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant
d’une utilisation incorrecte de l’appareil.
d
GR
NL
F
GB
7
Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος
Gewebe
D
Temperatureinstellung
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
Ύφασμα
GR
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
8
Strijkschema / Tableau de repassage
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
d
GR
NL
F
GB
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
F
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
9
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
10
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie
den Dampfwahlschalter auf Trocken
und öffnen Sie die Einfüllabdeckung.
Füllen Sie das Bügeleisen mit dem
mitgelieferten Becher bis zur Markierung
„MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung.
Dieses Produkt ist zur Verwendung mit
Leitungswasser geeignet. Wir empfehlen
die Verwendung von destilliertem
Wasser oder einer Mischung aus 50 %
destilliertem und 50 % Leitungswasser.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit.
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένα σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
το φις από την πρίζα. Γυρίστε τον
επιλογέα ατμού στη θέση ρύθμισης
Dry (Στεγνό) και ανοίξτε το καπάκι του
στομίου πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας
το μικρό δοχείο που παρέχεται, χύστε
νερό έως τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε
το καπάκι. Το προϊόν αυτό είναι
κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης.
Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου
νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου,
50% νερού βρύσης.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα
θερμοκρασίας στην κατάλληλη
επιλογή. Όταν η λυχνία σβήσει, το
σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoffen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening.
Vul het reservoir met behulp van de
bijgeleverde beker met water tot
aan het maximumniveau. Sluit het
klepje. Dit product is geschikt voor
gebruik met kraanwater. Het wordt
aanbevolen gedestilleerd water of een
combinatie van 50% gedestilleerd en
50% kraanwater te gebruiken.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel
de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreffende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik.
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chiffon humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
les corps étrangers. Lors de la première
mise sous tension, il est possible que
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer. Vérifiez que l'appareil est
débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
de l'orifice de remplissage. En utilisant
le gobelet de remplissage fourni,
versez l'eau jusqu'au niveau maximum.
Refermez le capuchon. Ce produit peut
être utilisé avec de l’eau du robinet.
Il est recommandé d’utiliser de l’eau
distillée, ou un mélange composé de
50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du
robinet.
3. Branchez la fiche d'alimentation
dans une prise. Le voyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
de température sur le repère adéquat.
Lorsque le voyant s'éteint, le fer est
prêt à être utilisé.
B
d
8 min
GR
A
NL
F
30 sec
30 sec
4. Verwenden der Sprühnebel- und
5. Bedampfen hängender Textilien.
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
eignet sich ideal zum Bedampfen
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
zum Vorbefeuchten von Gewebe,
und empfindlichen Geweben.
indem Sie die Taste mehrmals betätigen,
Hängen Sie das Wäschestück auf
um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Verwendung der Dampfstoßfunktion
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein.
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals,
um die Pumpe zu betätigen (B).
GB
6. 3-stufige automatische
Abschaltung. Wenn das Bügeleisen
auf der Bügelsohle steht oder auf der
Seite liegt und länger als 30 Sekunden
nicht benutzt wird, schaltet es
automatisch ab. Steht das Bügeleisen
auf der Abstellfläche, erfolgt
nach 8 Minuten die automatische
Sicherheitsabschaltung.
4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε
το ψεκαζόμενο υγρό για να μουσκέψετε τα
υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού
αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά
το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού
αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η
αντλία (Β).
5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
κουμπί πίδακα ατμού.
6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3
τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο
χωρίς επίβλεψη στην πλάκα ή στοι
πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από
30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει
το σίδερο χωρίς επίβλεψη στο πέλμα,
τότε απενεργοποιείται μετά από 8
λεπτά. Για να ενεργοποιηθεί ξανά,
απλώς αρχίστε να σιδερώνετε.
4. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld
is. Gebruik de sproeinevel om stoffen
van tevoren te bevochtigen. Druk de
sproeiknop een aantal keren in om een
fijne nevel op het materiaal te sproeien
(A). Controleer, voor gebruik van de
stoomfunctie eerst of het waterreservoir
ten minste voor de helft is gevuld. Druk
een aantal keren op de stoomknop om
de pomp op druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoffen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
6. Automatisch uitschakelen in 3
stappen. Als het strijkijzer onbeheerd
wordt achtergelaten op de strijkzool
of op de zijkant, wordt dit na 30
seconden uitgeschakeld. Als het
strijkijzer onbeheerd op de voet wordt
achtergelaten, wordt het na 8 minuten
uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt
weer ingeschakeld, zodra u weer gaat
strijken.
4. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir
d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez
le brumisateur pour pré-humidifier les
tissus en appuyant plusieurs fois sur le
bouton spray afin de libérer une fine
brume (A). Pour utiliser la fonction jet
de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau
est au moins à demi rempli. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur
pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20 cm et appuyez sur le bouton de jet
de vapeur.
6. Trois critères d'extinction
automatique. Si le fer est laissé
immobile sur la semelle ou sur le côté,
il s'éteint après 30 secondes. S'il est
laissé immobile sur le talon, il s'éteint
après 8 minutes. Pour le rallumer, il
suffit de recommencer à repasser.
11
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
D
GR
NL
F
12
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstellfläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberfläche schädigen.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Halten Sie das Bügeleisen
über ein Spülbecken. Füllen Sie
Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen
auf. Stellen Sie die Dampftaste auf
Selbstreinigung, und halten Sie die
Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
die Dampföffnungen von Wasser
freizublasen. Lassen Sie die Taste los,
um die Selbstreinigungsfunktion zu
beenden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände
entfernen Sie durch Bügeln über ein
feuchtes Tuch, während das Bügeleisen
noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle
reinigen Sie durch einfaches Wischen
mit einem weichen feuchten Tuch und
anschließendes Trockenreiben.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
Κρατήστε το σίδερο πάνω από
το νεροχύτη. Γεμίστε το με νερό.
Θερμάνετε το σίδερο. Μετακινήστε
το κουμπί στη θέση αυτοκαθαρισμού,
κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ώστε
να αδειάσει το νερό από τις οπές
ατμού. Απελευθερώστε το κουμπί
ώστε να τερματιστεί η λειτουργία
αυτοκαθαρισμού.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε
νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι
ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την
πλάκα Glissium™, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό, νωπό ύφασμα και έπειτα
σκουπίστε.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
2.Zelfreinigingsfunctie. Houd het
strijkijzer boven de gootsteen.
Vul het met water. Verwarm het
strijkijzer. Zet de stoomschakelaar
in de stand voor zelfreiniging, houd
deze gedurende 5 seconden vast om
het water uit de stoomopeningen te
laten lopen. Laat de knop los om de
zelfreinigingsfunctie te stoppen.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen
schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.
Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een
vochtige doek terwijl het strijkijzer nog
heet is. Als u de Glissium™ strijkzool
wilt reinigen, wrijft u eroverheen met
een zachte, vochtige doek, waarna u de
strijkzool droog veegt.
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chiffon doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Fonction auto-nettoyage. Maintenez
le fer au-dessus d'un évier. Remplissez
le réservoir d'eau. Mettez le fer en
chauffe. Positionnez le bouton de
vapeur sur auto-nettoyage, maintenez
le pendant 5 secondes pour vider
l'eau du réservoir au travers des
trous de sortie de vapeur. Relachez le
bouton pour arrêter la fonction autonettoyage.
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface. Pour éliminer les résidus de
combustion, repassez sur un chiffon
humide pendant que le fer est chaud.
Pour nettoyer la semelle en Glissium™,
essuyez-la simplement avec un chiffon
doux humide puis sécher.
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
d
GR
NL
F
GB
GR
NL
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
13
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
Problem
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
Mögliche Ursache
Verbindungsproblem
Temperaturregelung befindet sich in Stellung MIN
Nicht genügend Wasser im Tank.
Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung
eingestellt.
Sprühfunktion arbeitet nicht.
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als
die für die Dampffunktion erforderliche
Einstellung.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
funktionieren nicht.
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig
innerhalb kurzer Zeit verwendet.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle
Sie haben hartes Wasser verwendet, durch
braune Flüssigkeit aus, die Streifen auf der das sich Kalkflocken im Wasserbehälter
Wäsche verursacht.
gebildet haben.
Sie haben chemische Entkalkungsmittel
verwendet.
Gewebefasern haben sich in den Löchern
der Bügelsohle angesammelt und
verschmoren.
Die Textilien wurden möglicherweise
nicht richtig gespült oder sie sind neu und
wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που το σίδερο Πρόβλημα σύνδεσης
είναι ενεργοποιημένο.
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση MIN
(ελάχιστο).
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση χωρίς
ατμό.
Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί.
Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από αυτή που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί
ο ατμός.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα ατμού σε Η λειτουργία πίδακα ατμού χρησιμοποιήθηκε
κάθετη θέση δεν λειτουργεί.
αρκετά συχνά μέσα σε μικρή χρονική περίοδο.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Από την πλάκα του σίδερου εξέρχονται καφέ
Έχετε χρησιμοποιήσει σκληρό νερό, που
ριπές κατά το σιδέρωμα και λεκιάζουν τα ρούχα. προκάλεσε την ανάπτυξη αλάτων στο δοχείο
νερού.
Έχετε χρησιμοποιήσει χημικά προϊόντα αφαίρεσης
των αλάτων.
Έχουν συσσωρευτεί υφασμάτινες ίνες στις οπές
της πλάκας σίδερου και καίγονται.
Ενδέχεται τα υφάσματα να μην έχουν ξεβγαλθεί
καλά ή τα ρούχα είναι καινούργια και δεν έχουν
πλυθεί πριν από το σιδέρωμα.
14
Lösung
Überprüfen Sie das Netzkabel, den
Stecker und die Steckdose.
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Stellen Sie den Dampfregler
zwischen minimale und maximale
Dampferzeugung (siehe „Bügeltabelle“).
Erhöhen Sie die Temperatur auf mind.
.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht
und warten Sie, bevor Sie die
Dampfstoßfunktion verwenden.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
). Stellen Sie das
Dampfbügeln ein (bis zu
Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
Schalten Sie die Selbstreinigungsfunktion
einmal oder öfter ein.
Verwenden Sie keine Entkalkungsmittel.
Schalten Sie die Selbstreinigungsfunktion
einmal oder öfter ein. Reinigen Sie die
Bügelsohle mit einem weichen feuchten Tuch.
Spülen Sie die Textilien noch einmal
gründlich.
Επίλυση
Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής ισχύος,
το φις και την πρίζα.
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα στις θέσεις
ελάχιστη βαθμίδα ατμού και μέγιστη βαθμίδα
ατμού (βλ. "Διάγραμμα σιδερώματος").
Αυξήστε την θερμοκρασία τουλάχιστον
.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση και
περιμένετε πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
πίδακα ατμού.
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία για στεγνό
σιδέρωμα (έως
). Τοποθετήστε το σίδερο
κάθετα και περιμένετε έως ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
αυτοκαθαρισμού μία ή περισσότερες φορές.
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης των
αλάτων.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
αυτοκαθαρισμού μία ή περισσότερες φορές.
Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό μαλακό πανί.
Ξεβγάλτε καλά πάλι τα ρούχα.
Problemen oplossen / Gestion des pannes
NL
Probleem
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Mogelijke oorzaak
Probleem met de aansluiting
Strijkijzer geeft geen stoom.
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Onvoldoende water in het reservoir.
Sproeifunctie werkt niet.
Stoomknop staat in de stand voor nietstomen.
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Onvoldoende water in het reservoir.
Stoom- en verticale stoomfunctie werken
niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen
een korte periode.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Er komen bruine strepen uit de zoolplaat U heeft hard water gebruikt waardoor
tijdens het strijken en deze maken vlekken er kalkafzettingen zijn ontstaan in het
op het wasgoed.
waterreservoir.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
De stoffen zijn mogelijk niet goed gespoeld
of de kleding is nieuw en is niet gewassen
voor het strijken.
F
Problème
La semelle ne chauffe pas alors que le fer
est allumé.
Le fer ne produit pas de vapeur.
Cause possible
Problème de raccordement
Le contrôle de température est sur la
position MIN.
Manque d'eau dans le réservoir.
Le contrôleur de vapeur est sur la position
sans vapeur.
La fonction brumisateur ne fonctionne
pas.
Les fonctions jet de vapeur et jet de
vapeur vertical ne fonctionnent pas.
La température choisie est inférieure à celle
spécifiée pour une utilisation avec vapeur.
Manque d'eau dans le réservoir.
La fonction jet de vapeur a été très utilisée
sur une courte période.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Des traces marron sortent de la semelle
pendant le repassage et font des taches
sur le linge.
Vous avez utilisé l’eau dure, qui a causé des
flocons de tartre de se développer dans le
réservoir d’eau.
Vous avez utilisé un agent détartrant
chimique.
Des fibres de tissu se sont accumulées dans
les alvéoles de la semelle et brûlent.
Les textiles n’ont peut-être pas été
correctement rincés, ou les vêtements sont
neufs et n’ont pas été lavés avant le repassage.
Oplossing
Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Verhoog de temperatuur naar ten minste
.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of
meerdere keren.
d
GR
NL
F
GB
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één
of meerdere keren. Maak de zoolplaat
schoon met een zacht vochtig doek.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
Solution
Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche
et la prise.
Choisissez la température adéquate.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Placez le contrôleur de vapeur entre
les positions minimum de vapeur et
maximum de vapeur (voir le « Tableau de
repassage »).
Augmenter la température jusqu’au
niveau
.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet
de vapeur.
Réglez la température convenablement
pour un repassage à la vapeur (jusqu'à
). Placez le fer en position verticale
et patientez jusqu'à ce que voyant
indicateur de température s'éteigne.
Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une
ou plusieurs fois.
N’utilisez aucun agent détartrant.
Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une
ou plusieurs fois. Nettoyez la semelle avec
un chiffon doux humide.
Veuillez rincer correctement le linge.
15
16
d
GR
NL
H,J
F
N
F
E
G
GB
K
I
M
L
C
B
D
A
GB
Components
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Selfcleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Safety auto-off light
K. Temperature selector
L. Water tank
M.Cable wrap facility
N. Rubber-napped heel
17
GB
18
Read the following instruction carefully before using machine for
the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of
age when it is energized or cooling down.
• The surfaces are liable to get hot during use .
• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended
to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with the specifications on the rating
plate!
• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible
signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.
• The appliance must only be connected to an earthed socket.
• The filling aperture must not be opened during use.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in
order to avoid hazard.
• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing
the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is
placed is stable.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply
mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn
each time after use, before cleaning and maintenance.
• The plug must be removed from the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the
appliances.
• If there are limitations please define water quality / type of water that
can be used with appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
Ironing chart
GB
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
d
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
GR
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
NL
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
F
GB
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
19
Getting started
GB
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turned on for the first time, temporary
vapours/odours may occur.
B
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from
power outlet. Turn steam selector to
Dry setting and open filling aperture
cover. Using beaker provided, pour
water up to maximum level. Close
cover. This product is appropriate for
use with tap water. It is recommended
to use destilled water or a mix of 50%
destilled, 50% tap water.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
choice. When the light turns off, iron is
ready to be used.
8 min
A
30 sec
30 sec
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
button several times to release a fine
mist (A). To use the steam jet function,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
prime pump (B).
20
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
6. 3-way Auto-OFF. If iron is left
unattended on soleplate or on the
side, it turns off after 30 seconds. If left
unattended on the heel, it turns off
after 8 minutes. To turn on, just begin
to iron again.
Cleaning (do not use any detergent)
d
GR
NL
F
GB
GB
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry. Do not use
any chemical solvents, as these will
damage the surface.
2. Self-cleaning function. Hold iron
over a sink. Fill with water. Heat up
iron. Move steam button to selfcleaning position, hold for 5 seconds
to empty water from steam holes.
Release button to stop self-cleaning
function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage the
surface. To remove burnt residue, iron
over a damp cloth while iron is still
hot. To clean the Glissium™ soleplate,
simply wipe with soft damp cloth and
wipe dry.
Disposal
GB
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
21
Troubleshooting
GB
Problem
Soleplate is not heating even though iron
is turned on.
Iron does not produce steam.
Spray function does not work.
Steam jet and vertical steam jet function
does not work.
Brown streaks come out of the soleplate
while ironing and stain the linen.
22
Possible cause
Connection problem
Temperature control is in MIN position.
Not enough water in tank.
Steam control is selected in non-steam
position.
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Not enough water in tank.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Iron is not hot enough.
Solution
Check main power supply cable, plug
and outlet.
Select adequate temperature.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam
(see “Ironing chart”).
Increase temperature to at least
.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Put iron on horizontal position and wait
before using steam jet function.
Adjust the proper temperature to steam
ironing (up to
). Put iron in vertical
position and wait until temperature
indicator light turns off.
You have used hard water, which has caused Use the self-clean function one or more
scale flakes to develop in the water tank.
times.
You have used chemical descaling agents.
Do not use any descaling agents.
Fabric fibres have accumulated in the holes Use the self-clean function one or more
of the soleplate and are burning.
times. Clean the soleplate with a damp
soft cloth.
Fabrics might not be properly rinsed or
Please rinse the laundry properly again.
the garments are new and have not been
washed before ironing.
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3485 A DB52XX 02010713
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement