Electrolux EDBS7146GR User manual

Electrolux EDBS7146GR User manual
CompactPower™
EDBS7146GR
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 1
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
2015-05-25 10:11:50
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 5
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 9
DANSK�������������������������������������������������������13
DEUTSCH��������������������������������������������������17
EESTI�����������������������������������������������������������21
ENGLISH����������������������������������������������������25
ESPAÑOL��������������������������������������������������29
SUOMI��������������������������������������������������������33
FRANÇAIS������������������������������������������������37
HRVATSKI�������������������������������������������������41
MAGYAR����������������������������������������������������45
ITALIANO��������������������������������������������������49
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������53
LATVIEŠU��������������������������������������������������57
NEDERLANDS�����������������������������������������61
NORSK�������������������������������������������������������65
POLSKI�������������������������������������������������������69
PORTUGUÊS��������������������������������������������73
ROMÂNĂ��������������������������������������������������77
РУССКИЙ �������������������������������������������������81
SLOVENČINA������������������������������������������85
SLOVENŠČINA����������������������������������������89
SRPSKI�������������������������������������������������������93
SVENSKA��������������������������������������������������97
TΫRKÇE��������������������������������������������������� 101
УКРАЇНСЬКА��������������������������������������� 105
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 2
2015-05-25 10:11:50
W
E
N
K
C
O
A
D
M
B
Q
L
F
J
P
R
S
I
V
T
H
U
G
fig. 1
fig. 2
fig. 3
fig. 5
fig. 6
B
A
C
fig. 4
3
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 3
2015-05-25 10:11:54
BG
B
A
fig. 7
fig. 8
fig. 9
fig. 10
fig. 11
fig. 12
B
A
fig. 13
fig. 14
fig. 15
fig. 16
4
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 4
2015-05-25 10:11:56
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
BG
Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази
инструкция за употреба.
• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 годишна възраст, както
и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса
на опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под
наблюдение.
• Пазете ютията и кабела й далеч от достъп на деца под 8 годишна възраст, когато
е захранена с електричество или се охлажда.
• Повърхностите се награвят по време на използване .
• Този продукт е подходящ за използване с чешмяна вода. Препоръчва се
използването на филтрирана вода от Electrolux AquaSense, като се отстранят
замърсяванията като котлен камък. В противен случай използвайте дестилирана
вода или смес от 50% дестилирана вода, 50% чешмяна вода, ако чешмяната вода
е особено твърда.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието
напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
• Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаци
за повреда по нея, по шнура й или ако тя тече.
• Уредът трябва да се включва само в заземен контакт.
• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от
производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да
се избегне опасност.
• Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност. Когато слагате
ютията на поставката й, винаги проверявайте дали повърхността, върху която
стои поставката, е стабилна.
• Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към захранването.
• Уредът трябва да се изключва и щепселът да се изважда всеки път след употреба,
преди да се извършва почистване и поддръжка.
• Щепселът трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за вода да бъде
пълнен с вода.
• Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.
• Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!
• Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда.
• Отворът за пълнене не трябва да бъде отворен по време на употреба.
• Преди да напълните отново резервоара за вода, моля извадете щепсела от
контакта.
• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема
никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или
неправилна употреба на уреда.
• Не наливайте оцет, препарати против котлен камък или други ароматизирани
вещества в резервоара. В противен случай гаранцията може да бъде отхвърлена.
• Предупреждение! Преди почистване винаги разкачайте щепсела от контакта и
оставяйте ютията да изстине на поставката.
Уредите са в съответствие с Директива 2006/95/CE и Директива EMC 2004/108/CE.
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 5
2015-05-25 10:11:56
КОМПОНЕНТИ
A. Бутона за пара
B. Мека ръкохватка
C. Отметка за задаване на температурата
D. Регулатор на температурата
E. Индикаторна лампичка за температурата
F. Тръба за пара
G. Захранващ кабел
H. Място за съхранение на захранващия кабел
I.Бойлер
J. Резервоар за вода
K. Капак на резервоара за вода
L. Отметка за максимално ниво на водата
BG
M. Керамична нагряваща плоча CARESSIUM™
N. Стойка на ютията
O. Плъзгач за активиране на парата (АВТО-РЪЧНА ПАРА)
P. Бутон за регулиране нивото на парата
Q. Светлинен индикатор за нивото на парата
R. Индикаторна лампичка за захранването
S. Бутон за включване
T. Защитен капак на бойлера
U. Плосък ключ на бойлера
V. Място за съхранение на кабела за пара
W. Дръжка за носене
ТАБЛИЦА ЗА ГЛАДЕНЕ
Тъкан
Настройка на
температурата
Акрилна материя
Ацетатна материя
Найлон и полиестер
Изкуствена коприна
Вискоза
Коприна
Памучни тъкани
Вълна и вълнени
тъкани
Препоръки за гладене
Сухо гладене от опаката страна.
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Гладене от опаката страна на тъканта.
Предимно сухо гладене. Парата може да се използва според
инструкциите на производителя.
Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да
запазите блясъка на коприната.
Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя.
Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка.
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара.
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Кадифе
Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване
на блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при
на "макс."
Лен
постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте
от средна до силна пара.
на "макс."
Използвайте максимална пара.
Дънков плат
Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се
различава от препоръчваната в таблицата!
Памук
6
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 6
2015-05-25 10:11:57
BG
ПЪРВИ СТЪПКИ
BG
1. Преди първа употреба. Свалете всички лепнещи
остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа.
Поставете ютията с парогенератора хоризонтално
върху дъска за гладене или върху топлоустойчива,
стабилна повърхност на височината на дъска за
гладене. Развийте и изправете захранващия кабел и
тръбичката за пара. Когато уредът бъде включен за
пръв път, могат да се появят временни изпарения/
миризми.
2. Отворете капака на водния резервоар. Напълнете
водния резервоар със студена вода. Препоръчва
се използването на филтрирана вода от Electrolux
AquaSense, като се отстранят замърсяванията като
котлен камък. В противен случай използвайте
дестилирана вода или смес от 50% дестилирана
вода, 50% чешмяна вода, ако чешмяната вода е
особено твърда. Изпразнете водния резервоар, за да
изплакнете всички частици, които може да са останали
от производствения процес.
3. Винаги пълнете резервоара за вода до ниво MAX,
като използвате студена вода (A) . Поставете капака
на водния резервоар обратно. Внимание! Никога не използвайте уреда в случай че
в резервоара няма вода.
4. Свържете ютия с парогенератор към мрежовото
захранване. Завъртете бутона за включване (A) по
посока на часовниковата стрелка до позиция MAX.
Завъртете регулатора на температуратав посока на
часовниковата стрелка до максималната стойност (B).
Индикаторната лампичка за температура върху
ютията ще светне. След това изберете нивото на
парата, като завъртите регулатора между слаба средна - силна пара (C).
5. Генераторът за пара е оборудван с ECO настройка
(Настройката ECO трябва да бъде избрана както
на копчето за температура на ютията, така и на
тоблото с функции на генератора на пара). Гладенето
при ECO настройка вместо при настройка MAX спестява
до 20 % от консумацията на енергия. ECO настройката
използва по-слабо налягане като създава по-ниско
ниво на пара, но предоставяйки по-кратко време за
загряване.
6. Когато индикаторната лампичка за температурата
светне, това означава, че станцията за пара започва
да подгрява. Когато лампичката изгасне, ютията е готова
за ползване. Натиснете и задръжте бутона за пара за
няколко секунди, за да освободите парата. След това
задръжте за още няколко секунди, за да почистите
системата за генериране на пара.
7. Изгладете стара хавлиена кърпа, за сте сигурни, че
остатъчни частици от вътрешността на ютията няма да
попаднат върху прането. Ако е необходимо, избършете
плочата с леко навлажнена кърпа.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
8. За да активирате функцията за пара натиснете
бутона за пара за 3-5 секунди, след което
освободете бутона, за да може уредът да изпусне
концентрирана струя пара. Когато освободете
бутона,използвайте парата преди да поставите
ютията обратно на поставката. Препоръчва се
бутонът за пара да се използва за кратки периоди.
Внимание! Никога не изпускайте пара, когато ютията
е върху поставката си.
9. Функция за постоянна пара (АВТО): Натиснете
и задръжте бутона за пара и преместете плъзгача
за активиране на парата напред, за да заключите
бутона. Отпуснете двата бутона. Ще се изпуска
равномерна и непрекъсната струя пара.
IT
За да отключите бутона за пара и да спрете
непрекъснатата струя (АВТО режим), натиснете
плъзгача за активиране на парата в обратна посока.
10.Изключете ютията, като завъртите бутона на
захранването обратно на часовниковата стрелка.
11.Винаги оставяйте ютията да изстине напълно
върху поставката, преди да я приберете.
Следа като ютията изстине, изпразнете
водния резервоар. Приберете ютията заедно с
парогенератора.
12.Винаги прибирайте кабела в мястото за
съхранение върху основата на генератора.
НИКОГА не навивайте захранващия кабел около
ютията.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
ПОЧИСТВАНЕ
13.Винаги поставяйте ютията върху петата й, когато не
я ползвате. За да почистите външните повърхности,
използвайте влажна мека кърпа и подсушавайте. Не
използвайте никакви химически разтворители, защото те
ще повредят повърхността.
14.Разположете уреда така, че защитният капак на
бойлера да бъде най-отгоре. Отстранете гумения
капак и развийте защитния капак на бойлера с
помощта на плоския ключ, поместен на дъното.
Обърнете уреда над мивка и изпразнете бойлера
изцяло. Смесете препарат за премахване на котлен
камък с вода в посоченото съотношение, подгответе
поне 300 мл смес. (Използвайте препоръчаното
съотношение за сместа; в случай чекотленият камък
е в голямо количество, увеличете пропорцията на
препарата.)
Забележка: Препоръчваме ви да използвате
препарата EUD5 за премахване на котлен камък
на Electrolux. Моля, следвайте инструкциите върху
бутилката за съотношението вода/течност
на препарата. Препоръчваме ви да почиствате
продукта на всеки 2 месеца.
RO
15.Напълнете сместа в бойлера и затегнете
защитната капачка. Накиснете за един до два
часа при стайна температура (увеличете времето
за накисване при необходимост; максимум 8
часа). Излейте сместа. Напълнете бойлера с
чиста вода, след което я излейте. Повторете тази
стъпка няколко пъти, докато отстраните люспите и
миризмата на препарата. Поставете обратно една
мерителна чаша чиста вода в бойлера преди да
го сглобите отново. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА
ЩЕТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЗАПУШВАНЕ
С КОТЛЕН КАМЪК. След като приключите с
почистването, не дръжте бойлера напълно празен,
а оставете малко вода в него (преди отново да го
затворите).
16.Когато приключите с ползване на уреда,
завъртете бутона за температура на позиция ИЗКЛ.
(“MIN“). Съхранявайте ютията върху поставката
й. Забележка: Не прибирайте ютията, докато в
резервоара има вода.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
7
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 7
2015-05-25 10:11:57
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможна причина
Гладещата плоча не загрява, въпреки Проблем в свързването
че ютията е включена.
Управлението на температурата е в
положение МИН.
Ютията не прави пара.
В резервоара няма достатъчно вода.
BG
Управлението на парата е поставено в
положение без пара (‘MIN’).
Функцията парен удар и вертикален
парен удар на работи.
Избраната температура е по-ниска
от тази, която е определена за
използването на пара.
Функцията парен удар е използвана
много често за кратък период от
време.
Ютията не е достатъчно гореща.
Решение
Проверете захранващия кабел,
щепсела и контакта.
Изберете подходящата температура.
Напълнете резервоара (вж. "Първи
стъпки", №2).
Задайте управлението на парата в
положение между минимална пара и
максимална пара.
Увеличете температурата най-малко
.
до
Поставете ютията хоризонтално
и изчакайте, преди да използвате
функцията парен удар.
Задайте подходяща температура за
). Поставете
парно гладене (до
ютията във вертикално положение
и изчакайте, докато индикаторната
лампичка за температурата се изключи.
От основната плоча тече вода по
Ютията не е достатъчно гореща.
Задайте бутона за температура на
до максимума),
време на гладене.
температура, (
подходяща за гладене с пара.
Поставете ютията на задната й част
и изчакайте, докато лампичката
изгасне преди да започнете с
гладенето.
От основната плоча излизат люспи и Използвали сте варовита вода което е
Натиснете и задръжте бутона за пара
примеси по време на гладене.
причинило образуването на люспи от
за около една минута за получаване
котлен камък в резервоара за вода.
на пара.системата за генериране
на пара Изгладете стара хавлиена
кърпа, за сте сигурни, че остатъчни
частици от вътрешността на ютията
няма да попаднат върху прането. Ако
е необходимо, избършете плочата с
леко навлажнена кърпа.
От основната плоча тече вода докато Ютията е била поставена в хоризонтално Изпразнете резервоара за вода и
ютията се охлажда или след като е
положение докато резервоарът за вода задайте бутона за контролиране на
била прибрана за съхранение.
все още е бил пълен.
парата на позиция изкл., преди да
приберете ютията.
По време на гладене от плочата
Вие сте използвали химически препарат Не използвайте препарати за
излизат кафяви ивици, които
за отстраняване на котлен камък.
отстраняване на котлен камък.
оцветяват бельото.
Около дюзите в плочата се натрупват
Почиствайте плочата с навлажнена
влакна от тъкани и изгарят.
мека кърпа.
Възможно е тъканите да не са се
Моля, отново изплакнете прането
изплакнали както трябва или дрехите както трябва.
да са нови и да не са били измити
преди гладене.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните контейнери
за рециклирането им. Помогнете за опазването
на околната среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически и
електронни уреди.
8
Не изхвърляйте уредите, означени със символа
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния
пункт за рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 8
2015-05-25 10:11:57
CS
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vedením jiné
osoby, která je srozumí s bezpečným používáním spotřebiče a s ním spojenými
riziky.
• Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
• Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když se
zahřívá nebo chladne.
• Povrchy se mohou během používání zahřát .
• Tento výrobek je vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučujeme
použít přefiltrovanou vodu přes filtr Electrolux AquaSense, která neobsahuje
nečistoty jako vodní kámen. V opačném případě použijte destilovanou vodu
nebo směs 50 % destilované vody a 50 % vody z kohoutku, pokud je voda
z kohoutku hodně tvrdá.
• Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a
kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku!
• Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li viditelné
známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo uniká-li z ní voda.
• Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce.
• Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce,
jeho autorizovaný servisní zástupce nebo obdobně způsobilá osoba, aby se
předešlo ohrožení.
• Žehlička se musí používat a odkládat na stabilním povrchu. Při ukládání
žehličky do stojanu se ujistěte, že je stojan umístěn na stabilním povrchu.
• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
• Po použití a před zahájením čištění nebo provádění údržby musí být přístroj
vždy vypnut a zástrčka jeho napájecího kabelu musí být vytažena ze zásuvky.
• Před zahájením doplňování vody do zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
• Síťový napájecí kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi
přístroje.
• Přístroj neponořujte do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
• Nepřekračujte maximální objem naplnění, který je na přístroji vyznačen.
• Plnicí otvor na vodu musí být během používání zavřený.
• Před doplněním nádržky na vodu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít
jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo
nesprávným používáním přístroje.
• Nelijte do zásobníku ocet, odstraňovače vodního kamene nebo jiné látky
vydávající vůni. V opačném případě může dojít k zániku záruky.
• Varování! Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a nechte žehličku
vychladnout na stojánku.
Spotřebiče splňují směrnici 2006/95/CE a směrnici EMC 2004/108/CE.
TENTO NÁVOD K POUŽITÍ VŽDY UCHOVEJTE.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
9
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 9
2015-05-25 10:11:57
SOUČÁSTI
A. Tlačítko napařování
B. Měkké držadlo
C. Značka teploty
D. Volič teploty
E. Kontrolka teploty
F. Trubice pro tvorbu páry
G. Napájecí kabel
H. Prostor pro napájecí kabel
I. Ohřívací jednotka
J. Zásobník na vodu
K. Víčko zásobníku na vodu
L. Ukazatel maximální hladiny vody
CS
M. Keramická žehlicí deska CARESSIUM™
N. Odkládací plocha pro žehličku
O. Posuvné tlačítko aktivace napařování (automatické-ruční
napařování)
P. Ovladač úrovně páry
Q. Kontrolka úrovně páry
R. Kontrolka napájení
S. Ovladač napájení
T. Bezpečnostní uzávěr parní jednotky
U. Plochý klíč parní jednotky
V. Prostor pro parní hadici
W. Držadlo
TABULKA NASTAVENÍ A ZPŮSOBŮ ŽEHLENÍ
Tkanina
Akryl
Doporučený způsob žehlení
Suché žehlení z rubové strany.
Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním
Acetát
nebo kropením.
Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo
Nylon a polyester
kropením.
Žehlení z rubové strany tkaniny.
Umělé hedvábí
Převážně suché žehlení. Napařování je možno používat pouze tehdy,
Viskóza
jsou-li k dispozici pokyny výrobce.
Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste
Hedvábí
zabránili vzniku lesklých míst.
Zkontrolujte údaje na štítku a řiďte se pokyny výrobce. Použijte
Směsné bavlněné
nastavení, které je vhodné pro vlákno vyžadující nejnižší teplotu.
tkaniny
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné
Vlněné a směsné
žehlicí tkaniny.
vlněné tkaniny
Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Bavlna
Používejte střední až velké množství páry.
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné
Manšestr
žehlicí tkaniny.
Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny,
aby se zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev.
až „max“
Lněné tkaniny
Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Používejte střední až velké množství páry.
až „max“
Používejte maximální množství páry.
Džínsovina
Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení
doporučeného v tabulce!
10
Nastavení teploty
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 10
2015-05-25 10:11:57
CS
ZAČÍNÁME
CS
1. Před prvním použitím. Z žehlicí plochy odstraňte
všechny zbytky samolepicí fólie a poté plochu zlehka
přetřete navlhčenou tkaninou. Umístěte žehličku
s generátorem páry svisle na žehlicí prkno nebo
na teplovzdorný, bezpečný povrch ve stejné výšce
jako žehlicí prkno. Rozviňte a narovnejte napájecí
kabel a parní hadici. Při prvním zapnutí může dojít k
dočasnému vzniku výparů / zápachu.
2. Otevřete víko zásobníku na vodu Naplňte
zásobník studenou vodou. Doporučujeme použít
přefiltrovanou vodu přes filtr Electrolux AquaSense,
která neobsahuje nečistoty jako vodní kámen.
V opačném případě použijte destilovanou vodu nebo
směs 50 % destilované vody a 50 % vody z kohoutku,
pokud je voda z kohoutku hodně tvrdá. Vyprázdněte
zásobník na vodu a vypláchněte jakékoliv cizí částice,
které v něm mohli zůstat z výroby.
3. Zásobník na vodu plňte vždy studenou vodou až
po značku MAX (A). Zásobník na vodu opět zavřete.
Pozor! Spotřebič nikdy nepoužívejte bez vody
v zásobníku na vodu
4. Zapojte žehličku s generátorem páry do sítě. Otočte
ovladačem napájení (A) po směru hodinových ručiček
do polohy MAX. Otočte voličem teploty po směru
hodinových ručiček na maximální nastavení (B).
Na žehličce se rozsvítí kontrolka teploty. Poté vyberte
úroveň páry otáčením regulátoru úrovně páry mezi
hodnotami slabé – střední – silné napařování (C).
5. Generátor páry je vybaven nastavením ECO. (ECO
režim musí být nastaven na obou teplotních ovladačích
na žehlící základně a žehličce zároveň) Žehlení v nastavení
ECO ušetří až 20 % energie v porovnání s režimem MAX.
Nastavení ECO používá nižší tlak, to znamená, že vytváří
nižší intenzitu páry ale, čas ohřevu je kratší.
6. Když se kontrolka teploty rozsvítí, parní stanice
se předehřívá. Když kontrolka zhasne, je připravena
k použití. Stiskněte a podržte tlačítko napařování
na několik sekund, aby došlo k vytvoření páry. Poté
tlačítko ještě na několik vteřin podržte, aby došlo
k vyčištění systému tvoření páry.
7. Vyžehlete starý ručník, abyste se ujistili, že se na
prádlo nepřenesou žádné zbytky zachycené uvnitř
žehličky. V případě potřeby žehlicí desku otřete lehce
navlhčeným hadrem.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
NÁVOD K POUŽITÍPRO
8. Chcete-li aktivovat funkci napařování, stiskněte
tlačítko napařování po dobu 3–5 sekund, pro
vypuštění koncentrovaného proudu páry tlačítko
uvolněte. Po uvolnění tlačítka použijte vytvořenou
páru a až potom umístěte žehličku zpět na základnu
napařovací jednotky. Doporučujeme používat tlačítko
napařování na krátkou dobu. Pozor! Nikdy páru
nevypouštějte, když žehlička stojí na podložce.
9. Funkce nepřetržitého (automatického)
napařování: Stiskněte a podržte tlačítko napařování
a posuňte posuvník aktivace páry dopředu a zajistěte
tak tlačítko napařování. Uvolněte obě tlačítka. Dojde
k nepřetržitému a stabilnímu vypouštění páry.
HU
Pro odjištění tlačítka napařování a ukončení
nepřetržitého vypouštění páry (automatického
napařování), posuňte posuvník aktivace páry dozadu.
10.Vypněte žehličku otočením ovladače napájení
proti směru hodinových ručiček.
11.Vždy nechte žehličku zcela vychladnout na
odkládací ploše, než ji uložíte. Jakmile žehlička
vychladne, vyprázdněte zásobník na vodu. Žehličku s
generátorem páry uložte.
12.Kabel vždy ukládejte v prostoru na kabel ve
spodní části generátoru. NIKDY nenavíjejte napájecí
kabel kolem žehličky.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
ČIŠTĚNÍ
13.Žehličku odkládejte vždy tak, aby byla postavena na
odkládací patce.
K čištění vnějších povrchů používejte vlhkou měkkou
tkaninu. Očištěné povrchy vždy vytřete dosucha.
Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, protože tato
by způsobila poškození povrchu.
14.Spotřebič umístěte tak, aby byl bezpečnostní uzávěr
parní jednotky nejvýše. Odstraňte gumový kryt,
vyšroubujte bezpečnostní kryt parní jednotky pomocí
plochého klíče umístěného na spodu spotřebiče. Nad
dřezem otočte spotřebič horní částí dolů a ohřívač zcela
vyprázdněte. Smíchejte prostředek na odstraňování
vodního kamene v uvedeném poměru s vodou, připravte
alespoň 300 ml směsi na odstraňování vodního kamene.
(Pro smíchání použijte doporučený poměr, v případě
velkého množství vodního kamene, použijte přiměřené
vyšší množství prostředku na odstraňování vodního
kamene.)
Poznámka: Doporučujeme používat odvápňovač EUD5
od společnosti Electrolux. Dodržujte poměr vody a
odvápňovací kapaliny uvedený na lahvi. Doporučujeme
Vám čistit výrobek každé dva měsíce.
PT
15.Nalijte připravenou směs do parní jednotky a utáhněte
bezpečnostní uzávěr parní jednotky. Nechte působit
jednu nebo dvě hodiny při pokojové teplotě (pokud je
to nutné, prodlužte dobu namáčení; maximálně však na
8 hodin). Směs vylijte. Naplňte ohřívač čistou vodou, poté
ji vylijte. Tento krok několikrát zopakujte, dokud nedojde
k odstranění vodního kamene a dokud cítíte odstraňovač
vodního kamene. Před zpětnou montáží umístěte do parní
jednotky odměrku čisté vody. ZÁRUKA NEKRYJE ŠKODY
ZPŮSOBENÉ ZANESENÍM VODNÍM KAMENEM. Po
dokončení čištění nenechávejte ohřívač zcela prázdný, ale
nechte v něm trochu vody (než jej opět uzavřete).
16.Po dokončení práce se spotřebičem otočte volič
teploty do polohy VYPNUTO („MIN“). Žehličku
uložte na odkládací plochu. Poznámka: Žehličku
neuskladňujte s vodou v zásobníku.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
11
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 11
2015-05-25 10:11:57
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CS
Problém
Žehlicí plocha zůstává studená, i když
je žehlička zapnuta.
Možná příčina
Problém s připojením
Žehlička nevytváří páru.
Regulátor teploty je nastaven v poloze
MIN.
Nedostatečné množství vody v
zásobníku.
Regulátor páry je nastaven v poloze pro
žehlení bez napařování (‘MIN’).
Řešení
Zkontrolujte síťový napájecí kabel,
zástrčku a síťovou zásuvku.
Zvolte odpovídající teplotu.
Naplňte zásobník vodou (viz
„Začínáme“, bod 2).
Nastavte regulátor páry do polohy
mezi minimálním a maximálním
množstvím páry.
Teplotu zvyšte alespoň na stupen
.
Zvolená teplota je nižší než teplota
specifikovaná pro žehlení s napařováním.
Nelze použít funkci napařování a
Funkce napařování byla používána velmi Umístěte žehličku do vodorovné
svislého napařování.
často během krátké doby.
polohy a počkejte, než bude
opět připravena k použití s funkcí
napařování.
Žehlička není dostatečně horká.
Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení
). Umístěte
s napařováním (do
žehličku do svislé polohy a počkejte,
dokud nezhasne světelný indikátor.
Během žehlení z žehlicí plochy uniká
Žehlička není dostatečné horká.
Nastavte volič teploty na (
maximální) teplotu vhodnou pro
voda.
žehlení s párou. Položte žehličku svisle
na odkládací plochu a před začátkem
žehlení vyčkejte, dokud kontrolka
nezhasne.
Z žehlicí plochy během žehlení vychází Použili jste tvrdou vodu, která způsobila Poté jej podržte na jednu další minutu,
vodní kámen a nečistoty.
usazení “vloček” vodního kamene v
aby se vyčistil systém tvoření páry.
zásobníku na vodu.
Poté jej podržte na jednu další minutu,
aby se vyčistil systém tvoření páry.
Vyžehlete starý ručník, abyste se ujistili,
že se na prádlo nepřenesou žádné
zbytky zachycené uvnitř žehličky. V
případě potřeby žehlicí desku otřete
lehce navlhčeným hadrem.
Během chladnutí žehličky nebo po
Žehlička byla položena do vodorovné
Vyprázdněte zásobník na vodu a
jejím uložení z žehlicí plochy uniká
polohy s vodou v zásobníku.
před uložením žehličky nastavte volič
voda.
stupně napařování do polohy vypnuto.
Poté můžete žehličku uskladnit
Ze žehlicí plochy při žehlení vychází
Použili jste chemické prostředky na
Nepoužívejte žádné prostředky na
hnědé pruhy, které znečistí prádlo.
odstraňování vodního kamene.
odstraňování vodního kamene.
V otvorech na žehlicí desce se zachytila
Žehlicí plochu očistěte vlhkým
vlákna, která hoří.
měkkým hadříkem.
Tkaniny nebo oděvy nebyly před
Prádlo znovu řádně vymáchejte.
žehlením řádně vymáchány nebo
vyprány.
LIKVIDACE
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci.
12
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 12
2015-05-25 10:11:58
DA
SIKKERHEDSRÅD
DA
Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes første
gang.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
• Hold strygejernet og dens ledning uden for rækkevidden af børn på under 8 år,
når det er strømforsynet eller køler af.
• Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug .
• Dette produkt er velegnet til brug med postevand. Det anbefales at anvende
Electrolux AquaSense filtreret vand som fjerner urenheder som f.eks.
kalkaflejringer. Brug ellers destilleret vand eller en blanding af 50 % destilleret
vand og 50 % postevand, hvis postevandet er særdeles hårdt.
• Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og frekvens
som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
• Undgå at bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på
beskadigelse af strygejernet eller dets ledning, eller hvis det er utæt.
• Apparatet må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse.
• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten,
en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den af
hensyn til sikkerheden.
• Anvend og placer kun strygejernet på et stabilt underlag. Når du placerer
strygejernet i holderen, skal du sikre dig, at holderen er placeret på et stabilt
underlag.
• Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten.
• Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter hver brug
før rengøring og vedligeholdelse.
• Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med vand.
• Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
• Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
• Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet.
• Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug.
• Tag strømstikket ud af stikkontakten inden genopfyldning af vandtanken.
• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten
påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller
ukorrekt brug.
• Hæld ikke eddike, afkalkningsmidler eller andre parfumerede stoffer i
beholderen. Ellers kan garantien miste sin gyldighed.
• Advarsel! Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad strygejernet køle af i
holderen inden rengøring.
Apparatet er i overensstemmelse med direktiv 2006/95/EF og EMC-direktiv
2004/108/EF. OPBEVAR ALTID DENNE BRUGSANVISNING.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
13
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 13
2015-05-25 10:11:58
KOMPONENTER
A. Dampknap
B. Blødt håndtag
C. Temperaturjusterings-mærke
D. Temperaturskive
E. Temperaturindikator-lampe
F. Damprør
G. Ledning
H. Opbevaring af ledning
I. Kedel
J. Vandbeholder
K. Låg til vandtank
L. Linje for maks. vandniveau
DA
M. CARESSIUM™ keramisk strygesål
N. Strygejernsstøtte
O. Skydeknap til aktivering af damp (AUTO-MANUAL STEAM)
P. Kontrolknap for dampniveau
Q. Lysindikator for dampniveau
R. Indikator for Tænd/sluk
S. Tænd/sluk-knap
T. Sikkerhedshætte til kedel
U. Fladnøgle til kedel
V. Opbevaring af dampledning
W. Bærehåndtag
STRYGETABEL
Tekstil
Akryl
Strygeanbefaling
Tørstrygning på vrangsiden.
Tørstrygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug
Acetat
spray til at fugtiggøre.
Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug
Nylon og polyester
spray til at fugtiggøre.
Strygning på stoffets vrangside
Rayon
Fortrinsvis tørstrygning. Damp kan bruges efter producentens
Viscose
anvisninger.
Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå
Silke
strygemærker.
Se vaskemærket, og følg producentens anvisninger. Brug indstillingen
Bomuldsblandinger
til fibre, der kræver den laveste indstilling.
Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Uld og uldblandinger
Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at
Bomuld
fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.
Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Fløjl
Strygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde for at undgå
til “maks.”
strygemærker, især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig
Lærred
er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.
til “maks.”
Brug maksimal damp.
Denim
Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der
anbefales i tabellen!
14
Temperaturindstilling
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 14
2015-05-25 10:11:58
DA
SÅDAN KOMMER DU I GANG
DA
1. Før ibrugtagning. Fjern alle klæbende rester, og
gnid forsigtigt med en fugtig klud. Placer strygejernet
med dampgenerator vandret på strygebrættet eller
varmeafvisende og sikkert underlagt i samme højde
som et strygebræt. Vikl strømledning ud og ret den
ud sammen med dampledningen. Når apparatet
tændes første gang, kan der opstå midlertidige
dampe/lugte.
2. Åbn vandtankens låg. Fyld vandtanken med
koldt vand. Det anbefales at anvende Electrolux
AquaSense filtreret vand som fjerner urenheder
som f.eks. kalkaflejringer. Brug ellers destilleret vand
eller en blanding af 50 % destilleret vand og 50 %
postevand, hvis postevandet er særdeles hårdt. Tøm
vandtanken for at skylle eventuelt fremmedmateriale
ud, som kan være blevet tilbage efter produktionen.
3. Fyld altid vandtanken op til MAX med koldt vand (A).
Sæt vandtankens låg på plads. Forsigtig! Anvend aldrig
apparatet uden vand i tanken.
4. Tilslut dampstrygejernet til strømforsyningen. Drej tænd/
sluk-knappen med uret til MAX. Drej temperaturskiven
med uret til maks (B). Vælg derefter et dampniveau ved at
dreje kontrolknappen for dampniveau til lav - mellem - høj
(C).
5. Dampgeneratoren er udstyret med en ECO-indstilling.
Strygning på ECO indstilling (ECO indstilling vælges både
på temperatur knap og betjeningspanel) i stedet for MAX
opnås en energibesparelse på op til 20 %. Indstillingen
ECO bruger lavere tryk, hvorved dampmængden
reduceres, men opvarmningstiden bliver kortere.
6. Når temperaturindikatorens lys tænder, opvarmes
dampstationen. Når lyset slukker, er det klar til brug. Tryk på
dampknappen, og hold den nede i et par sekunder, for at
generere damp. Hold den nede yderligere nogle sekunder
for at rense systemet til dampudvikling.
7. Stryg et gammelt håndklæde , så der ikke overføres
rester inde i strygejernet til vasketøjet. Efter behov kan du
tørre bunden af med en let fugtet klud.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
BETJENINGSVEJLEDNING
8. Aktiver dampfunktionen ved at trykke på
dampknappen 3-5 sekunder, og slip knappen for at
udsende en koncentreret dampstråle. Når du trykker
på knappen, brug da al damp før du sætter strygejernet
tilbage i strygejernsholderen. Det anbefales, at
dampknappen kun anvendes i korte perioder.
Forsigtig! Send aldrig damp ud, mens strygejernet står
på stativet.
9. Kontinuerlig (AUTO) dampfunktion: Tryk
på dampknappen, og hold den nede, og flyt
skydeknappen til dampaktivering fremad for
at låse dampknappen. Slip begge knapper. Der
udsendes en vedvarende og stabil dampstråle.
Frigør dampknappen, og stop den kontinuerlige
dampstråle (AUTO steam), ved at flytte skydeknappen
til dampaktivering tilbage.
FR
10.Sluk for strygejernet ved at dreje tænd/slukknappen mod uret.
11.Lad altid strygejernet køle helt af på støtten, inden
det sættes væk. Når strygejernet er koldt, tømmes
vandtanken. Opbevar dampstrygejernet.
12.Opbevar altid ledningen i ledningsrummet på
generatorfoden. Vikl ALDRIG strømledningen rundt
om strygejernet.
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
STRYGETABELRENGØRING
13.Opbevar altid strygejernet på hælen.
Rengør apparatets ydre med en fugtig blød klud, og
tør den af. Brug ikke kemiske opløsninger, da de vil
beskadige overfladen.
14.Placer apparatet, så kedlens sikkerhedshætte
vender opad. Fjern gummidækslet, og skru kedlens
sikkerhedshætte af ved hjælp af fladnøglen, som
findes i bunden. Vend apparatet på hovedet
over en vask, og tøm kedlen fuldstændig. Bland
afkalkningsmiddel og vand i det angivne forhold.
Klargør mindst 300 ml af afkalkningsblandingen.
(Anvend det anbefalede forhold til blandingen. Ved
kraftig tilkalkning øges andelen af afkalkningsmiddel
på passende vis).
OBS: Vi anbefaler at bruge afkalkningsmidlet
EUD5 fra Electrolux. Følg instruktionerne til
blandingsforholdet mellem vand/afkalkningsmiddel,
der er angivet på flasken. Vi anbefaler at rengøre
produktet hver anden måned.
PL
15.Påfyld blandingen i kedlen, og skru kedlens
sikkerhedshætte fast. Lad blandingen virke i
1-2 timer ved stuetemperatur (øg virkningstiden
om nødvendigt, dog maksimalt 8 timer). Hæld
blandingen ud. Fyld kedlen med rent vand, og
hæld det ud igen. Gentag dette trin flere gange,
indtil kalkaflejringerne er fjernet, og der ikke
længere er en lugt af afkalkningsmiddel. Påfyld én
målekop rent vand i kedlen, inden den samles igen.
GARANTIEN DÆKKER IKKE SKADER SOM FØLGE
AF TILSTOPNING PÅ GRUND AF KALK. Tøm ikke
brygenheden helt for vand efter rengøring, men lad
lidt vand stå i den (inden den lukkes igen).
16.Når apparatet ikke skal bruges mere, drejes
temperaturvælgeren til slukket (”MIN”) . Stil
strygejernet på støtten. Bemærk! Stil ikke strygejernet
med vand i tanken.
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
15
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 15
2015-05-25 10:11:58
FEJLFINDING
Problem
Strygesålen bliver ikke varm, selvom
strygejernet er tændt.
Løsning
Kontrollér netledning, stik og
stikkontakt.
Temperaturkontrollen er i MIN-position. Vælg den rette temperatur.
Strygejernet producerer ikke damp.
Der er ikke nok vand i beholderen.
Fyld vandbeholderen (se “Sådan
kommer du i gang”, nr. 2).
Kontrolknappen til dampfunktionen står Indstil kontrolknappen til
i en position uden damp (‘MIN’).
dampfunktion mellem positionerne
med minimum damp og maksimal
damp.
.
Den valgte temperatur er lavere end den, Øge temperaturen til min.
der er angivet til at bruge med damp.
Funktionerne for superdamp og lodret Superdampfunktionen blev brugt ofte
Sæt strygejernet i lodret position,
superdamp virker ikke.
inden for en kort periode.
og vent, før superdampfunktionen
anvendes.
Strygejernet er ikke varmt nok.
Juster den rette temperatur til
). Sæt
dampstrygning (op til
strygejernet i lodret position, og vent,
til temperaturindikatoren slukker.
Der siver vand ud af strygesålen under Strygejernet er ikke varmt nok.
Indstil temperaturvælgeren til en
til max), der passer
strygning.
temperatur (
til dampstrygning. Sæt strygejernet
på støtten og vent, indtil lampen er
slukket, før du begynder at stryge.
Flager og urenheder løber ud af
Du har brugt hårdt vand, hvilket har
Du skal derefter holde den nede
strygesålen under strygning.
forårsaget, at der er kommet aflejring af i et minut mere for at rengøre
flager i vandtanken.
fordamperenheden.
Du skal derefter holde den nede
i et minut mere for at rengøre
fordamperenheden.
Stryg et gammelt håndklæde , så der
ikke overføres rester inde i strygejernet
til vasketøjet. Efter behov kan du tørre
bunden af med en let fugtet klud.
Der siver vand ud af strygesålen, mens Strygejernet er blevet anbragt vandret,
Tøm vandtanken, og sæt
strygejernet afkøler eller efter, det er
mens der fortsat var vand i vandtanken. dampvælgeren i OFF (slukket stilling),
sat på plads.
før strygejernet sættes på plads.
Der kommer brune striber ud af sålen Du har brugt kemiske afkalkningsmidler. Brug ikke afkalkningsmidler.
under strygningen, som pletter stoffet. Der har samlet sig stoffibre i hullerne i
Rengør sålen med en fugtig, blød klud.
sålen, og de brænder.
Stofferne er muligvis ikke skyllet korrekt, Skyl vasketøjet korrekt igen.
eller tøjet er nyt og er ikke blevet vasket
inden strygning.
DA
Mulig årsag
Tilslutningsproblem
BORTSKAFFELSE
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater.
16
Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 16
2015-05-25 10:11:58
DE
SICHERHEITSHINWEISE
DE
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den
Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und
die damit verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern
auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet. Es wird
empfohlen, mit dem AquaSense™-Wasserfilter gefiltertes Wasser ohne
Verunreinigungen oder Kalkrückstände zu verwenden. Alternativ empfehlen
wir die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 %
destilliertem und 50 % Leitungswasser, falls das Leitungswasser besonders hart ist.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn
Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem ServiceVertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden
• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf
einer stabilen Oberfläche steht.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung
angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor Wartungsarbeiten ist das
Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser
gefüllt wird.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
• Die Einfüllöffnung darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserbehälter auffüllen.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder
fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
• Füllen Sie keinen Essig, Entkalker oder andere duftende Stoffe in den
Wasserbehälter. Andernfalls kann die Garantie verfallen.
• Warnung! Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Bügeleisen auf der Station abkühlen.
Die Geräte stimmen mit den Richtlinien 2006/95/CE und EMC 2004/108/CE überein.
BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG AUF.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
17
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 17
2015-05-25 10:11:58
TEILE
A. Dampf-Knopf
B. Weicher Griff
C. Temperatur-Justiermarke
D. Temperatur-Wahlscheibe
E. Temperaturanzeige
F. Dampfleitung
G. Netzkabel
H. Netzkabelaufbewahrung
I. Dampferzeuger
J. Wassertank
K. Wassertankdeckel
L. Maximale Wasserstandsanzeige
DE
M. CARESSIUM™-Keramik-Bügelsohle
N. Bügeleisen-Ablage
O. Schieberegler für Dampfaktivierung (AUTO-MANUELLE
DAMPFFUNKTION)
P. Schalter für Dampfmengenregulierung
Q. Kontrollleuchte für Dampfmengenregulierung
R. Stromanzeige
S. Betriebsknopf
T. Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers
U. Flacher Schlüssel für Dampferzeuger
V. Dampfleitungsbehälter
W. Tragegriff
BÜGELTABELLE
Gewebe
Acryl
Temperatureinstellung
Acetat
Nylon und Polyester
Rayon
Viskose
Seide
Baumwollmischgewebe
Wolle und Wollmischgewebe
Bügelempfehlung
Trocken von links bügeln.
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Bügeln von links.
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden.
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das
Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Cord
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
auf „max“
Leinen
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis
hohe Dampfeinstellung verwenden.
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Denim
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den
Empfehlungen der Tabelle abweichen.
Baumwolle
18
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 18
2015-05-25 10:11:58
DE
ERSTE SCHRITTE
DE
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von
Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit
einem angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie das
Dampfbügeleisen horizontal auf dem Bügelbrett oder auf
einer hitzebeständigen, sicheren Oberfläche, die auf gleicher
Höhe mit dem Bügelbrett ist.
Wickeln Sie das Netzkabel und die Dampfleitung ab und
glätten Sie diese. Beim erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten.
2. Öffnen Sie den Wassertankdeckel. Füllen Sie den
Wassertank mit kaltem Wasser. Es wird empfohlen,
mit dem AquaSense™-Wasserfilter gefiltertes Wasser
ohne Verunreinigungen oder Kalkrückstände zu
verwenden. Alternativ empfehlen wir die Verwendung
von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus
50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser, falls
das Leitungswasser besonders hart ist. Leeren
Sie den Wassertank, um Fremdpartikel, die vom
Herstellungsprozess zurückgeblieben sind, herauszuspülen.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets bis zur Marke MAX
mit kaltem Wasser (A). Entfernen Sie den Wassertankdeckel.
Vorsicht! Bedienen Sie das Gerät niemals ohne Wasser im
Tank.
4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
Drehen Sie den Betriebsknopf (A) im Uhrzeigersinn
auf MAX. Drehen Sie die Temperatur-Wahlscheibe im
Uhrzeigersinn bis zur maximalen Einstellung (B).
Wählen Sie anschließend mithilfe des Schalters
zur Dampfmengenregulierung eine gewünschte
Dampfmenge aus, es stehen die Stufen „Niedrig“, „Mittel“
und „Hoch“ zur Auswahl (C).
5. Die Dampfeinheit ist mit einer Energie-Spar-Funktion
ausgestattet. Beim Bügeln mit eingeschalteter EnergieSpar-Funktion (hierfür wählen Sie „ECO“ sowohl an der
Station als auch am Dampfbügler selbst) werden im
Vergleich zur MAX-Einstellung nur 20 % der Energie
verbraucht. Bei der Energie-Spar-Funktion wird ein
niedrigerer Druck verwendet, der zwar eine geringere
Dampfmenge erzeugt, aber eine kürzere Aufheizzeit
benötigt.
6. Wenn die Temperaturanzeige leuchtet, wird die
Dampfbügelstation vorgewärmt. Sobald die Anzeige
erlischt, ist die Station einsatzbereit. Drücken und
halten Sie den Dampfknopf einige Sekunden lang
gedrückt, bis Dampf austritt. Halten Sie den Knopf
noch ein paar Sekunden länger gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
7. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um sicherzustellen ,
dass Rückstände innerhalb des Bügeleisens nicht auf die
Wäsche übertragen werden. Wenn nötig, wischen Sie die
Grundplatte mit einem leicht befeuchteten Tuch ab.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
GEBRAUCHSANLEITUNG
8. Um die Dampffunktion zu aktivieren, drücken Sie
den Dampfknopf 3 bis 5 Sekunden lang, und lassen
Sie ihn los, um einen konzentrierten Dampfstrahl
auszugeben. Wenn Sie den Dampf-Knopf ausgelöst
haben achten Sie bitte darauf, dass kein Dampf
mehr austritt, bevor Sie den Dampfbügler auf die
Bügeleisen-Ablage zurückstellen. Wir empfehlen,
den Dampfknopf nur über einen kurzen Zeitraum zu
betätigen. Vorsicht! Es darf kein Dampf ausgegeben
werden, wenn das Bügeleisen auf der Station steht.
9. Kontinuierliche Dampffunktion (AUTO):
Drücken und halten Sie den Dampfknopf gedrückt,
und bewegen Sie den Schieberegler für die
Dampfaktivierung nach vorne, um den Dampfknopf
zu sperren. Lassen Sie beide Schalter los. Daraufhin
wird ein kontinuierlicher und gleichmäßiger
Dampfstrahl ausgegeben.
HU
Um den Dampfknopf wieder zu entsperren und
den kontinuierlichen Dampfstrahl zu unterbrechen,
(AUTO-Dampffunktion), bewegen Sie den
Schieberegler für die Dampfaktivierung nach hinten.
10.Schalten Sie das Bügeleisen aus, indem Sie den
Betriebsknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.
11.Lassen Sie das Bügeleisen auf der Ablage immer
vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
Sobald das Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie den
Wassertank.
12.Bewahren Sie das Netzkabel immer in der dafür
vorgesehenen Aufbewahrung an der Basis
auf. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS um das
Bügeleisen.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
REINIGEN
13.Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner
Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie
anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen
Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen.
14.Richten Sie das Gerät auf, sodass die
Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers oben
ist. Entfernen Sie die Gummiabdeckung, und lösen
Sie die Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers
mithilfe des unten befestigten flachen Schlüssels.
Halten Sie das Gerät kopfüber über eine Spüle, um
den Dampferzeuger vollständig zu entleeren. Mischen
Sie ein Entkalkungsmittel im angegebenen Verhältnis
mit Wasser. Die Mischung muss mindestens 300 ml
Flüssigkeit ergeben. (Verwenden Sie das angegebene
Mischungsverhältnis. Wenn eine übermäßige Verkalkung
besteht, kann der Anteil des Entkalkungsmittels
entsprechend erhöht werden.)
Hinweis: Wir empfehlen den Universal-Entkalker EUD5
von Electrolux. Beachten Sie das Wasser/EntkalkerFlüssigkeitsverhältnis auf der Flasche. Reinigen Sie das
Produkt alle 2 Monate.
RO
15.Füllen Sie die Entkalkermischung in den
Dampferzeuger, und befestigen Sie die
Sicherheitsabdeckung des Dampferzeugers. Lassen Sie
die Mischung bei Raumtemperatur ein bis zwei Stunden
ziehen (dieser Zeitraum kann bei übermäßiger Verkalkung
auf maximal 8 Stunden verlängert werden). Kippen Sie die
Mischung aus. Füllen Sie den Dampferzeuger mit klarem
Wasser, und kippen Sie es aus. Wiederholen Sie diesen
Schritt einige Male, bis keine Rückstände mehr zu sehen
sind und kein Entkalkergeruch mehr wahrzunehmen ist.
Füllen Sie den Dampferzeuger vor dem Zusammenbau
mit einem Messbecher voll klarem Wasser. SCHÄDEN, DIE
DURCH KALKBEDINGTE VERSTOPFUNG ENTSTANDEN
SIND, SIND VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN.
Lassen Sie den Dampferzeuger nach der Reinigung nicht
leer, sondern befüllen Sie ihn mit etwas Wasser (vor dem
Schließen).
16.Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, stellen Sie
den Temperaturwahlschalter auf AUS („MIN“). Stellen Sie
das Bügeleisen auf die Ablage. Hinweis: Verstauen Sie das
Bügeleisen nicht mit Wasser im Behälter.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
19
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 19
2015-05-25 10:11:58
FEHLERSUCHE
Problem
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
DE
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
Mögliche Ursache
Verbindungsproblem
Temperaturregelung befindet sich in
Stellung MIN
Nicht genügend Wasser im Tank.
Lösung
Überprüfen Sie das Netzkabel, den
Stecker und die Steckdose.
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf
Stellen Sie den Dampfregler
Dampferzeugung eingestellt (‘MIN’).
zwischen minimale und maximale
Dampferzeugung.
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als Erhöhen Sie die Temperatur auf mind.
.
die für die Dampffunktion erforderliche
Einstellung.
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht
funktionieren nicht.
innerhalb kurzer Zeit verwendet.
und warten Sie, bevor Sie die
Dampfstoßfunktion verwenden.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
). Stellen
Dampfbügeln ein (bis zu
Sie das Bügeleisen senkrecht und warten
Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt.
Während des Bügelns kann Wasser aus Das Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie den
der Bügelsohle austreten.
Temperaturwahlschalter auf eine für
Dampfbügeln geeignete Temperatur
Maximum). Stellen Sie das
(
Bügeleisen aufrecht und warten Sie,
bis die Anzeige erlischt, bevor Sie mit
dem Bügeln beginnen.
Beim Bügeln treten aus der Bügelsohle Sie haben hartes Wasser benutzt, durch Halten Sie ihn dann eine weitere
Flocken und Verunreinigungen aus.
das sich
Minute gedrückt, um das
Kalkflocken im Wasserbehälter
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
gebildet haben.
Halten Sie ihn dann eine weitere
Minute gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen , dass Rückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf
die Wäsche übertragen werden. Wenn
nötig, wischen Sie die Grundplatte mit
einem leicht befeuchteten Tuch ab.
Wasseraustritt aus der Bügelsohle
Das Bügeleisen wurde waagerecht
Leeren Sie den Wasserbehälter und
während der Abkühlphase oder nach
hingestellt, obwohl noch Wasser im
stellen Sie den Dampfregler auf Aus,
dem Verstauen.
Wasserbehälter war.
bevor Sie das Bügeleisen verstauen.
Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle
Sie haben chemische Entkalkungsmittel Verwenden Sie keine
braune Flüssigkeit aus, die Streifen auf verwendet.
Entkalkungsmittel.
der Wäsche verursacht.
Gewebefasern haben sich in den Löchern Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem
der Bügelsohle angesammelt und
weichen feuchten Tuch.
verschmoren.
Die Textilien wurden möglicherweise
Spülen Sie die Textilien noch einmal
nicht richtig gespült oder sie sind neu und gründlich.
wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.
ENTSORGUNG
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
20
nicht mit
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 20
2015-05-25 10:11:59
EE
OHUTUSSOOVITUSED
EE
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege allolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise,
sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud,
kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise
osas ning nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi
viia.
• Hoidke triikraud ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatuna, kui
seade on vooluvõrgus või maha jahtumas.
• Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna .
• Selle tootega võib kasutada kraanivett. Soovitatav on kasutada Electroluxi
AquaSense’i filtriga puhastatud vett, mis ei sisalda katlakivi. Ühtlasi võite
kasutada destilleeritud vett või segu, mis koosneb 50% destilleeritud veest ja
50% kraaniveest, kui kraanivesi on eriti kare.
• Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus
vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!
• Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on nähtavad
kahjustused raual või juhtmel või kui see lekib.
• Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti.
• Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks välja
vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul.
• Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikraua
kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale.
• Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jätta.
• Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist tuleb
seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.
• Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada.
• Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu.
• Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!
• Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahtuvust.
• Kasutamise ajal ei tohi täitmisava lahti teha.
• Enne veepaagi täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast.
• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valest
või mittesihtpärasest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.
• Ärge valage paaki äädikat, katlakivieemaldit ega muid lõhnastatud aineid.
Vastasel juhul võib garantii kehtetuks muutuda.
• Hoiatus! Enne puhastamist eemaldage pistik alati pistikupesast ja laske
triikraual aluse peal maha jahtuda.
Seadmed vastavad direktiivile 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse
direktiivile 2004/108/EÜ. HOIDKE SEE JUHEND ALLES.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
21
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 21
2015-05-25 10:11:59
KOOSTISOSAD
A. Aurunupp
B. Pehme käepide
C. Temperatuuri joondustähis
D. Temperatuuriketas
E. Temperatuuri indikaatortuli
F. Aurutoru
G. Toitejuhe
H. Toitejuhtme hoiukoht
I. Keetel
J. Veenõu
K. Veepaagi kaas
L. Vee maksimumtaseme indikaator
EE
M. Keraamiline triikimistald CARESSIUM™
N. Triikraua alus
O. Auru aktiveerimise liugur (AUTOMAATNE/KÄSITSI)
P. Aurutaseme juhtnupp
Q. Aurutaseme märgutuli
R. Toitelamp
S. Toitenupp
T. Keetli ohutuskork
U. Keetli lapik võti
V. Aurutoru hoiukoht
W. Käepide
TRIIKIMISKAART
Materjal
Temperatuuri
reguleerimine
Triikimissoovitused
Triikige kuivalt riide pahupoolelt.
Triikige kuivalt riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või
kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Triikige riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage
Nailon ja polüester
niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Triikige riide pahupoolelt.
Viskoossiid
Peamiselt kuivalt triikimine. Auru tohib kasutada üksnes vastavalt
Viskoos
tootja juhistele.
Triikige riide pahupoolelt. Läikivate triikimisjälgede vältimiseks
Siid
kasutage triikimisriiet.
Kontrollige sildilt ning järgige tootja juhiseid. Kasutage madalaimat
Puuvillasegu
temperatuuriseadet.
Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.
Vill ja villasegu
Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks
Puuvill
piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.
Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.
Pesusamet
Triikige riide pahupoolelt või kasutage läikivate triikimisjälgede
vältimiseks triikimisriiet (eriti tumedate värvide puhul). Triikige
kuni „maksimum“
Linane
kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks
piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.
kuni „maksimum“
Kasutage maksimaalset auru.
Denim
Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt
erineda.
Akrüül
Atsetaat
22
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 22
2015-05-25 10:11:59
EE
ALUSTAMINE
EE
1. Enne esmakordset kasutust. Eemaldage kõik
liimijäägid ning hõõruge õrnalt niiske lapiga. Paigutage
aurugeneraatoriga triikraud horisontaalselt triikimislauale
või kindlale kuumakindlale alusele, mis on triikimislauaga
samal kõrgusel. Keerake toitejuhe lahti ja tõmmake see
sirgeks. Esmakordsel sisselülitamisel võivad eralduda
ajutised aurud/lõhnad.
2. Avage veepaagi kaas. Täitke veepaak külma veega.
Soovitatav on kasutada Electroluxi AquaSense’i filtriga
puhastatud vett, mis ei sisalda katlakivi. Ühtlasi võite
kasutada destilleeritud vett või segu, mis koosneb 50%
destilleeritud veest ja 50% kraaniveest, kui kraanivesi
on eriti kare. Tühjendage veepaak, et loputada see
võimalikest tootmisjääkidest puhtaks.
3. Täitke veepaak alati tähiseni MAX, kasutades külma
vett (A). Paigaldage veepaagi kaas tagasi. Ettevaatust! Ärge kasutage seadet kunagi tühja
veepaagiga.
4. Ühendage aurugeneraatoriga triikraud
vooluvõrku. Keerake toitenuppu (A) päripäeva kuni
asendini MAX. Keerake temperatuuriketast päripäeva
maksimumasendisse (B).
Triikraual olev temperatuuri indikaatortuli põleb.
Seejärel valige aurutase, keerates aurutaseme
juhtnuppu madala, keskmise ja kõrge aurutaseme
asendite vahel (C).
5. Aurugeneraator on varustatud ökonoomse
seadistusega ECO (ECO seadistus tuleb valida nii
temperatuuri kui juhtpaneeli peal ). Kasutades triikimisel
seadistuse MAX asemel seadistust ECO on energiatarve
kuni 20 % väiksem. Seadistuse ECO puhul kasutatakse
väiksemat survet, mistõttu on aurutase madalam, kuid
seade kuumeneb kiiremini.
6. Kui temperatuuri indikaatortuli süttib, on
aurujaam eelkuumutamise faasis. Kui tuli kustub, on
seade kasutusvalmis. Auru väljastamiseks vajutage ja
hoidke aurunuppu mõni sekund all. Seejärel hoidke
veel mõni sekund, et puhastada auru genereerimise
süsteemi.
7. Triikige seejärel näiteks vana käterätikut , et kõik
triikrauas leiduvad jäägid sealt väljuks ja edaspidi
triigitavale pesule ei satuks. Vajadusel puhastage
talda kergelt niisutatud lapiga.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
KASUTUSJUHISED
8. Aurufunktsiooni aktiveerimiseks vajutage
aurunuppu 3–5 sekundit ja seejärel vabastage
nupp, et väljastada koondunud aurujuga. Peale
nupule vajutuse lõpetamist ja triikraua alusele tagasi
panemist kasutage kogu aur ära. Aurunuppu on
soovitatav kasutada lühiajaliselt. Ettevaatust! Ärge
väljastage auru, kui triikraud on asetatud alusele.
9. Pideva auru (AUTOMAATNE) funktsioon:
vajutage ja hoidke aurunuppu all ning lükake
auru aktiveerimise liugurit ettepoole, et aurunupp
lukustada. Laske mõlemad nupud lahti. Eraldub
pidev ja ühtlane aurujuga. Aurunupu vabastamiseks
ja pideva aurujoa väljastamise (AUTOMAATNE)
lõpetamiseks lükake auru aktiveerimise liugurit
tahapoole.
HR
10.Lülitage triikraud välja, keerates toitenuppu
vastupäeva.
11.Laske triikraual alati täielikult maha jahtuda, enne
kui selle hoiukohta panete. Kui triikraud on jahtunud,
tühjendage veepaak. Pange aurutriikraud hoiukohta.
12.Hoidke toitejuhet alati auru genereerimise alusel
oleval toitejuhtme hoiukohas. ÄRGE KUNAGI
keerake toitejuhet triikraua ümber.
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PUHASTAMINE
13.Hoidke aurutriikrauda alati kannal.
Välispindade puhastamisel kasutage niisket pehmet
lappi ning pühkige seade kuivaks. Ärge kasutage
mis tahes keemilisi lahuseid, kuna need kahjustavad
seadme välispinda.
14.Asetage seade nii, et keetli ohutuskork on
pealpool. Eemaldage kummikate ja keerake keetli
ohutuskork põhja all oleva lapiku võtme abil lahti.
Keerake seade kraanikausi kohal tagurpidi ja
tühjendage keetel täielikult. Lahjendage ettenähtud
kogus katlakivieemaldit vees, et valmistada
vähemalt 300 ml segu. (Kasutage segu valmistamisel
soovitatavat suhet ning suure hulga katlakivi korral
suurendage vastavalt katlakivieemaldi osakaalu.)
Märkus: soovitame kasutada katlakivieemaldajat
EUD5. Selle tootja on Electrolux. Järgige pudelile
märgitud juhiseid vee ja katlakivi eemaldusvedeliku
koguste kohta. Toodet on soovitatav puhastada iga 2
kuu tagant.
PT
15.Täitke keetel seguga ja keerake keetli ohutuskork
kinni. Leotage toatemperatuuril üks kuni kaks
tundi (vajaduse korral suurendage leotamisaega;
max 8 tundi). Valage segu välja. Täitke keetel puhta
veega, seejärel valage see välja. Korrake seda
sammu mitu korda, kuni katlakivi on eemaldatud
ja katlakivieemaldi lõhna ei ole enam tunda.
Enne uuesti kokkupanemist valage keetlisse üks
mõõtetopsik puhast vett. GARANTII EI HÕLMA
KATLAKIVIUMMISTUSTE PÕHJUSTATUD
KAHJUSTUSI. Kui puhastamine on lõppenud, ärge
tühjendage keetlit täielikult, vaid jätke sinna veidi
vett (enne selle uuesti sulgemist).
16.Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake
temperatuurinupp asendisse VÄLJAS (“MIN”).
Paigutage triikraud alusele. Märkus. Hoiustamisel
ärge jätke vett veepaaki.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
23
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 23
2015-05-25 10:11:59
VEAOTSING
Probleem
Tald ei kuumene, ehkki triikraud on
sisse lülitatud.
Lahendus
Kontrollige toitekaablit, pistikut ning
vooluvõrku.
Temperatuuriregulaator on asendis MIN. Valige sobiv temperatuur.
Triikraud ei tekita auru.
Veepaagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“,
nr 2).
Aururegulaator on mitte-auru asendis
Seadke aururegulaator minimaalse ja
(‘MIN’).
maksimaalse auru vahelisse asendisse.
Valitud temperatuur on madalam kui see, Tõske temperatuuri vähemalt
.
mis on auruga kasutamiseks määratud.
Auruvoo funktsioon ja vertikaalne
Auruvoo funktsiooni kasutati lühikese
Asetage triikraud horisontaalasendisse
auruvoo funktsioon ei tööta.
ajal jooksul väga sageli.
ning oodake enne auruvoo funktsiooni
uuesti kasutamist.
Triikraud pole piisavalt kuum.
Reguleerige õige temperatuur auruga
). Asetage
triikimiseks (kuni
triikraud vertikaalasendisse ja oodake,
kuni temperatuuri märgutuli kustub.
Triikimise ajal immitseb triikraua tallast Triikraud ei ole piisavalt kuum.
Seadke temperatuurinupp
vett.
aurutriikimiseks sobivale (
maksimaalsele) tasemele. Pange
triikraud püstiasendisse ja oodake,
kuni tuli on kustunud, enne kui
triikimist alustate.
Triikraua talla alt tuleb triikimise ajal
Olete kasutanud karedat vett, mis on
Vajutage ja hoidke auru saamiseks
setteosakesi ja mustust.
põhjustanud
aurunuppu (umbes 1 minut).
katlakivisette tekke
Seejärel hoidke veel üks minut,
veepaagis.
et puhastad auru genereerimise
süsteem. Triikige seejärel näiteks vana
käterätikut , et kõik triikrauas leiduvad
jäägid sealt väljuks ja edaspidi
triigitavale pesule ei satuks. Vajadusel
puhastage talda kergelt niisutatud
lapiga.
Jahtumise ajal või hoiule panduna
Triikraud on asetatud horisontaalselt
Tühjendage veepaak ja seadke
immitseb triikraua alt
ja veepaagis on
aurunupp väljas-asendisse, enne kui
vett.
vett.
triikraua hoiule panete.
Triikimisel jäävad triigitavatele
Olete kasutanud katlakivieemaldit.
Ärge kasutage katlakivieemaldit.
esemetele pruunid triibud.
Talla auruavadesse on kuhjunud
Puhastage talda pehme lapiga.
tekstiilikiude, mis on hakanud kõrbema.
Pesu ei pruugi olla korralikult loputatud Loputage pesu põhjalikult.
või pole uusi esemeid enne triikimist
pestud.
EE
Võimalik põhjus
Ühendusprobleem
JÄÄTMEKÄITLUSSE ANDMINE
Sümboliga
tähistatud materjalid võib ringlusse
suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse.
24
tähistatud seadmeid muude
Ärge visake sümboliga
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku
ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 24
2015-05-25 10:11:59
EN
SAFETY ADVICE
EN
Read the following instruction carefully before using machine for the first
time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age
when it is energized or cooling down.
• The surfaces are liable to get hot during use .
• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to use
Electrolux AquaSense filtered water, taking out impurities like limescale.
Otherwise use destilled water. If the tap water is particularly hard, use a mix of
50% destilled water and 50% tap water.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of
damage on the iron or its cord or if it is leaking.
• The appliance must only be connected to an earthed socket.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time
after use, before cleaning and maintenance.
• The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is
filled with water.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
• The filling aperture must not be opened during use.
• Before refilling of the water reservoir, please remove plug from socket.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• Do not pour vinegar, descalers or other scented substances into the tank.
Otherwise the warranty may be revoked.
• Warning! Before cleaning, always disconnect the plug from the power point
and allow the iron to cool down on its stand.
The appliance confirm to the Directive 2006/95/CE and to Directive EMC
2004/108/CE. ALWAYS KEEP THESE INSTRUCTIONS.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
25
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 25
2015-05-25 10:11:59
COMPONENTS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
EN
Steam button
Soft handle
Temperature alignment mark
Temperature selector
Temperature indicator light
Steam pipe
Power cord
Power cord storage
Boiler unit
Water tank
Water tank lid
Maximum water level indicator
M.CARESSIUM™ ceramic soleplate
N. Iron rest
O. Steam activation slider (AUTO-MANUAL STEAM)
P. Steam level control knob
Q. Steam level indicator light
R. Power indicator light
S. Power knob
T. Boiler safety cap
U. Boiler flat key
V. Steam cord storage
W. Carry handle
IRONING CHART
Fabric
Acrylic
Acetate
Nylon & Polyester
Rayon
Viscose
Silk
Ironing recommendation
Dry iron on wrong side.
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Iron on wrong side of fabric.
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the
Cotton blends
fibre requiring lowest setting.
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Wool & wool blends
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium
Cotton
to high.
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Corduroy
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks,
to “max”
especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to
Linen
dampen. Use steam medium to high.
to “max”
Use maximum steam.
Denim
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
26
Temperature setting
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 26
2015-05-25 10:11:59
EN
GETTING STARTED
EN
1. Before first use. Remove all adhesive remains and
gently rub with a dampened cloth. Position the steam
generator iron horizontally on the ironing-board or
on a heat resistant, secure surface at the same height
as an ironing-board. Unwind and straighten the
power cord and the steam cord. When turned on for
the first time, temporary vapours/odours may occur.
2. Open the water tank lid. Fill the water tank using
cold water. It is recommended to use Electrolux
AquaSense filtered water, taking out impurities like
limescale. Otherwise use destilled water. If the tap
water is particularly hard, use a mix of 50% destilled
water and 50% tap water. Empty the water tank to
rinse out any foreign particles which may remain
from the manufacturing process.
3. Always refill the water tank to MAX level using cold
water (A). Replace the water tank lid.
Caution! Never operate the appliance without any
water in the tank.
4. Connect the steam generator iron to the mains
supply. Turn the power knob (A) clockwise to MAX.
Turn the temperature selector clockwise to maximum
setting (B).
The temperature indicator light on the iron will
illuminate. Then, select a steam level by turning the
steam level control knob between low - medium - high
steam (C).
5. The steam generator is equipped with ECO setting.
Ironing on ECO setting ( ECO setting needs to be selected
on both temperature dial and control panel) instead of
MAX setting saves up to 20 % energy consumption. ECO
setting is using lower pressure, producing lower steam
rate but delivering faster heat-up time.
6. When the temperature indicator light turns on, the
steam station is pre-heating. When the light turns off, it
is ready to be used. Press and hold the steam button for
some seconds to get steam. Then hold for a few more
seconds in order to clean the steam generating system.
7. Iron an old towel, to ensure that any residues inside
the iron are not transferred to the laundry.
If necessary, wipe the soleplate with a slightly damp
cloth.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
OPERATING INSTRUCTIONS
8. To activate the steam function, press the steam
button for 3-5 seconds, release the button to eject
a concentrated jet of steam. When releasing the
button, use up the steam before putting it back on
the iron rest of the steam station. It is recommended
that the steam button is used for short periods. Caution! Never release steam while the iron is
standing on its rest.
9. Continuous (AUTO) steam function: Press and hold
the steam button, and move the steam activation
slider forward, to lock the steam button. Release
both buttons. A jet steam will eject continuously and
steadily (AUTO STEAM). To unlock the steam button
and stop the continuous jet steam, press the steam
activation slider backwards.
HU
10.Turn off the iron by turning the power knob
counterclockwise.
11.Always cool the iron fully on the iron rest before
stowing away. Once the iron is cool, empty the water
tank. Store the steam generator iron
12.Always store the cord by the cord storage on the
generator base. NEVER wind the power cord around
the iron.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
CLEANING
13.Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and
wipe dry.
Caution: Do not use any chemical solvents, as these
will damage the surface.
14.Position the appliance so that the boiler safety cap
is uppermost. Remove the rubber cover, unscrew
the boiler safety cap using the flat key enclosed in
the bottom. Turn the appliance upside-down over a
sink and completely empty the boiler. Mix a descaler
agent and water at the specified ratio, prepare at least
300ml descaler mixture. (Use recommended ratio for
the mixture, if there is much scaling, properly increase
the proportion of descaler.)
Note: We recommend to use the descaler EUD5 from
Electrolux. Please follow the water/ descaler liquid
ratio instructions on the bottle. We recommend to
clean the product every 2 months.
PT
15.Fill the mixture into the boiler and tighten the
boiler safety cap. Soak for one to two hours under
room temperature (increase the soaking time if
necessary; max 8 hours). Pour out the mixture. Fill the
boiler with clean water, then pour it out. Repeat this
step for several times until the scales are removed
and there is no longer a descaler smell. Place back
one measuring cup of clean water in the boiler before
reassembling.
THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE
CAUSED BY CLOGGING DUE TO LIME. Once cleaning
is done, do not keep the boiler completely empty but
leave some water still there (before closing it again).
16.When finished using the appliance, turn the
temperature dial to the OFF (“MIN“) position. Store
the iron on the iron rest.
Note: Do not store the iron with water in the tank.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
27
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 27
2015-05-25 10:11:59
TROUBLESHOOTING
Problem
Soleplate is not heating even though
iron is turned on.
EN
Iron does not produce steam.
Steam jet and vertical steam jet
function does not work.
Possible cause
Connection problem
Temperature control is in MIN position.
Not enough water in tank.
Steam control is selected in non-steam
position (‘MIN’).
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Steam jet function was used very
frequently within a short period.
Iron is not hot enough.
Water leaks from the soleplate during
ironing.
The iron is not hot enough.
Flakes and impurities come out of the
soleplate during ironing.
You have used hard water, which has
caused scale flakes to develop in the
water tank.
Water leaks from the soleplate while
the iron is cooling down or after it has
been stored.
Brown streaks come out of the
soleplate while ironing and stain the
linen.
The iron has been put in horizontal
position while there is still water in the
water tank.
You have used chemical descaling
agents.
Fabric fibres have accumulated in the
holes of the soleplate and are burning.
Fabrics might not be properly rinsed or
the garments are new and have not been
washed before ironing.
Solution
Check main power supply cable, plug
and outlet.
Select adequate temperature.
Fill water tank (see “Getting started”,
no 2).
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam.
Increase temperature to at least
.
Put iron on horizontal position and
wait before using steam jet function.
Adjust the proper temperature to
). Put iron
steam ironing (up to
in vertical position and wait until
temperature indicator light turns off.
Set the temperature dial to a
temperature
to maximum) suitable for steam
(
ironing. Put the iron on its heel and
wait until the light has gone out before
you start ironing.
Press and hold the steam button for
about one minute to get steam. Then
hold one more minute in order to
clean the steam generating system.
Iron an old towel, to ensure that
any residues inside the iron are not
transferred to the laundry.
Empty the water tank and set the
steam control to position off before
storing the iron.
Do not use any descaling agents.
Clean the soleplate with a damp soft
cloth.
Please rinse the laundry properly
again.
DISPOSAL
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic appliances.
28
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal office.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 28
2015-05-25 10:12:00
ES
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
ES
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera
vez.
• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con
discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben
la supervisión necesaria o instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y
comprenden los peligros relacionados.
• No permita a los niños jugar con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento de usuario no podrán ser realizados por niños sin la debida
supervisión.
• Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando
esté encendida o enfriándose.
• Las superficies pueden calentarse durante el uso .
• El producto se puede utilizar con agua del grifo. Se recomienda utilizar agua filtrada
con AquaSense de Electrolux, ya que elimina impurezas como la cal. De lo contrario, se
recomienda utilizar agua destilada o una mezcla que contenga un 50 % de agua destilada y
un 50 % de agua del grifo si la del grifo es especialmente dura.
• Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentación
eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las especificaciones de la placa de
características.
• No utilice la plancha si se ha caído, si existen señales visibles de daños en la misma o en el
cable, o si observa fugas de agua.
• El electrodoméstico solamente deberá conectarse a una toma de alimentación eléctrica
puesta a tierra.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones,
deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por personal
debidamente cualificado, para evitar cualquier peligro.
• La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha
sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se encuentre el soporte sea
estable.
• Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
• Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso,
así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento.
• El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el depósito de agua.
• El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del
electrodoméstico.
• No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
• No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha.
• La abertura de llenado no se debe abrir durante el uso.
• Desenchufe el aparato antes de volver a llenar el depósito de agua.
• Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante
declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como
consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto.
• No vierta vinagre, productos antical ni ninguna otra sustancia perfumada en el depósito.
De no cumplir esta recomendación podría anularse la garantía.
• Advertencia: Antes de proceder a la limpieza, desconecte siempre el enchufe de la toma de
corriente y deje que la plancha se enfríe en el soporte.
El aparato cumple con la Directiva 2006/95/CE y a la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad
electromagnética. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN TODO MOMENTO.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
29
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 29
2015-05-25 10:12:00
COMPONENTES
A. Botón de vapor
B. Empuñadura suave
C. Marca para seleccionar la temperatura
D. Selector de temperatura
E. Luz indicadora de temperatura
F. Tubo de vapor
G. Cable de alimentación
H.Recogecable
I.Caldera
J. Depósito de agua
K. Tapa del depósito de agua
L. Indicatore del livello massimo dell’acqua
ES
M. Suela de cerámica CARESSIUM™
N. Piso de reposo
O. Control deslizante de activación del vapor (AUTO
MANUAL STEAM)
P. Mando de control del nivel de vapor
Q. Indicador luminoso del nivel de vapor
R. Luz de encendido
S. Botón de encendido
T. Tapa de seguridad de la caldera
U. Llave plana de la caldera
V. Recogecables para el tubo de vapor
W. Asa de transporte
TABLA DE TEMPERATURAS DE PLANCHADO
Tela
Acrílico
Recomendaciones de planchado
Planchar en seco la superficie interior.
Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o
Acetato
bien utilizar el pulverizador para humedecer.
Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien
Nailon y poliéster
utilizar el pulverizador para humedecer.
Rayón
Planchar la superficie interior.
Normalmente, planchar en seco. Puede utilizarse vapor, siguiendo las
Viscosa
instrucciones del fabricante.
Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar
Seda
que queden marcas.
Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione
Mezclas de algodón
el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más
baja.
Lana y mezclas de
Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de
lana
planchar.
Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el
Algodón
pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio
y alto.
Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de
Pana
planchar.
Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar
para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en
Lino
En el ajuste “max”
seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para
humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.
Sarga
En el ajuste “max”
Utilice el ajuste máximo de vapor.
La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del
recomendado en la tabla.
30
Ajuste de temperatura
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 30
2015-05-25 10:12:00
ES
INTRODUCCIÓN
ES
1. Antes del primer uso. Elimine todos los restos de adhesivo
y frote suavemente con un paño húmedo. Posicione la
plancha generadora de vapor horizontalmente sobre la tabla
de planchar o en una superficie segura resistente al calor
de la misma altura que una tabla de planchar. Desenrosque
y enderece el cable de alimentación y el tubo de vapor. Al
encender la plancha por primera vez podrán producirse
vapores u olores durante un tiempo.
2. Abra la tapa del depósito de agua. Llene el depósito con
agua fría. Se recomienda utilizar agua filtrada con AquaSense
de Electrolux, ya que elimina impurezas como la cal. De
lo contrario, se recomienda utilizar agua destilada o una
mezcla que contenga un 50 % de agua destilada y un 50 %
de agua del grifo si la del grifo es especialmente dura. Vacíe
el depósito de agua para enjuagar los residuos extraños que
puedan quedar del proceso de fabricación.
3. Rellene siempre el depósito de agua hasta el nivel MÁX.
con agua fría (A). Cambie la tapa del depósito de agua.
Precaución No encienda el dispositivo si no hay agua en el
depósito.
4. Conecte la plancha generadora de vapor al suministro
eléctrico. Pulse el botón de encendido (A) y gire el mando
de control del nivel de vapor hacia la derecha hasta la
posición MAX. Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha hasta el ajuste máximo (B). El indicador de
temperatura de la plancha se enciende.
A continuación, gire el mando de control del nivel de
vapor para seleccionar un nivel de vapor bajo, medio
o alto (C).
5. El generador de vapor dispone de función ECO (La
función ECO tiene que ser seleccionada en ajustes de
temperatura y en el panel de control). Al planchar con la
función ECO, en lugar de con la función MAX, se ahorra
hasta un 20 % en el consumo de energía. La función ECO
utiliza un nivel de presión inferior que genera menos
vapor y reduce el tiempo de calentamiento.
6. Cuando el indicador de temperatura se encienda,
la estación de vapor está precalentando. Cuando
la luz se apague, está listo para usarse. Mantenga
pulsado el botón de vapor durante unos segundos
para obtener vapor. Siga pulsando el botón unos
segundos más para que el sistema generador de
vapor se limpie.
7. Planche una toalla vieja para asegurarse de que no
se transfiere a la ropa ningún residuo de la plancha. Si
es necesario, limpie la suela con un paño húmedo.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
INSTRUCCIONES DE USO
8. Para activar la función de vapor, pulse el botón de
vapor de 3 a 5 segundos y, a continuación, suéltelo
para que se expulse un chorro de vapor. Al soltar el
botón, espere a que el vapor se termine antes colocar la
plancha en de regreso en la base. Se recomienda utilizar el
botón de vapor durante períodos cortos. Precaución Nunca libere vapor mientras la plancha esté en
la base.
9. Función de vapor automático (AUTO): Para
bloquear el botón de vapor, manténgalo pulsado
y mueva hacia adelante el control deslizante de
activación del vapor. Suelte ambos botones. La
plancha expulsará un chorro de vapor de forma
continua y constante.
HU
Para desbloquear el botón de vapor y detener el chorro
de vapor (vapor AUTO), pulse el control deslizante de
activación del vapor mientras lo mueve hacia atrás.
10.Para apagar la plancha, gire el mando de control del
nivel de vapor hacia la izquierda y pulse el botón de
encendido.
11.Deje siempre que la plancha se enfríe completamente
IT
LT
LV
en el soporte antes de guardarla. Una vez que la plancha
esté fría, vacíe el depósito de agua. Guarde la plancha
generadora de vapor.
NL
alimentación alrededor de la plancha.
PL
NO
12.Enrolle siempre el cable en el recogecables de
la base del generador. NUNCA enrolle el cable de
LIMPIEZA
13.Coloque siempre la plancha sobre su soporte de
apoyo. Para limpiar las superficies exteriores, utilice
un paño suave y húmedo, y séquelas. No utilice
ningún disolvente químico, ya que podría dañar la
superficie.
14.Coloque el aparato de forma que la tapa de
seguridad de la caldera quede hacia arriba.
Retire la cubierta de goma y desatornille la tapa de
seguridad de la caldera con la llave plana ubicada en
la parte inferior. Coloque el aparato bocabajo en un
fregadero y vacíe completamente la caldera. Mezcle
la proporción de desincrustante y agua indicada para
preparar, al menos, 300 ml de mezcla desincrustante.
(Siga la proporción indicada; si hay mucha cal,
incremente la proporción de desincrustante según
corresponda.)
Nota: Se recomienda utilizar el descalcificador
EUD5 de Electrolux. Siga las instrucciones sobre la
proporción de agua y líquido descalcificador que
debe utilizarse indicadas en la botella. Se recomienda
limpiar el producto cada dos meses.
PT
15.Vierta la mezcla en la caldera y fije la tapa de
seguridad. Deje reposar la plancha a temperatura
ambiente durante una o dos horas (en caso de
ser necesario, puede prolongarlo hasta 8 horas).
Retire la mezcla. Llene la caldera con agua pura
y, a continuación, vacíela. Repita este paso varias
veces hasta que la cal se elimine por completo y
desaparezca el olor del descalcificador. Antes de
volver a proceder al montaje, incorpore a la caldera
agua pura con un dosificador. LA GARANTÍA
NO CUBRE EL DAÑO PROVOCADO POR
OBSTRUCCIONES DE CAL. Una vez completada la
limpieza, no mantenga la caldera vacía, deje un poco
de agua en su interior (antes de volver a cerrarla).
16.Cuando haya terminado de usar el aparato, gire el
selector de temperatura hasta la posición de apagado
(“MIN“). Apoye la plancha sobre el soporte. Nota: No
guarde la plancha con agua en el depósito.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
31
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 31
2015-05-25 10:12:00
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
La plancha no se calienta a pesar de
que la plancha está encendida.
ES
Posible causa
Problema de conexión
Solución
Compruebe el cable y el enchufe de
alimentación eléctrica, así como la
toma de red.
El ajuste de temperatura se encuentra en Seleccione la temperatura adecuada.
la posición MIN.
La plancha no genera vapor.
No hay suficiente agua en el depósito.
Cargue el depósito de agua
(consulte el segundo epígrafe de
“Introducción”).
El mando de vapor está situado en una
posición no de vapor (‘MIN’).
Sitúe el mando de vapor entre las
posiciones de mínimo y máximo.
La temperatura seleccionada es inferior
a la especificada para utilizar el vapor.
Seleccione una temperatura de hasta
.
Se está utilizando la función de chorro
de vapor con demasiada frecuencia en
un período corto.
Coloque la plancha en posición
horizontal y espere unos instantes
antes de utilizar la función de chorro
de vapor.
La plancha no está lo bastante caliente.
Ajuste la temperatura adecuada para
).
el planchado a vapor (hasta
Coloque la plancha en posición vertical
y espere a que el indicador luminoso
de temperatura se apague.
Fugas de agua de la placa durante
el planchado.
La plancha no se calienta lo suficiente.
Ajuste el selector de temperatura
hasta el
a una temperatura (
máximo) adecuada para planchar al
vapor. Coloque la plancha sobre el
talón y espere a que la luz se apague
antes de empezar a planchar.
Partículas e impurezas salen de la
placa durante el planchado.
Ha utilizado agua dura, lo que ha
provocado el desarrollo de escamas en
el depósito de agua.
Mantenga pulsada la tecla de vapor
durante un minuto para obtener vapor
A continuación mantenga pulsado un
minuto más para limpiar el sistema
generador de vapor.
Planche una toalla vieja para
asegurarse de que no se transfiere a
la ropa ningún residuo de la plancha.
Si es necesario, limpie la suela con un
paño húmedo.
Fugas de agua de la placa mientras
la plancha se está enfriando o después
de guardarse.
La plancha se ha colocado en posición
horizontal cuando aún hay agua en el
depósito de agua.
Vacíe el depósito y ajuste el control de
vapor en la posición de apagado antes
de guardar la plancha.
Salen manchas marrones de la placa al
planchar que manchan la ropa.
Ha utilizado agentes desincrustantes
químicos.
No utilice agentes desincrustantes.
Se han acumulado fibras de tejido
en los orificios de la suela y se están
quemando.
Limpie la placa con un paño húmedo
suave.
Es posible que los tejidos no se hayan
aclarado correctamente o que las
prendas sean nuevas y no se hayan
lavado antes de planchar.
Vuelva a aclarar la colada
correctamente.
Las funciones de chorro de vapor y
chorro de vapor vertical no funcionan.
CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO
Recicle los materiales con el símbolo
.
Coloque el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
32
No deseche los aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 32
2015-05-25 10:12:00
FI
TURVALLISUUSOHJEITA
FI
Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen
kerran.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja
henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen
tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja
he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
• Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa,
kun se on toiminnassa tai jäähtyy.
• Pinnat voivat kuumentua käytön aikana .
• Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. On suositeltavaa käyttää
Electroluxin AquaSense -suodattimella suodatettua vettä, jossa on
vähemmän kalkkia ja epäpuhtauksia. Käytä muussa tapauksessa tislattua
vettä tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seosta, jos hanavesi on kovaa.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus
vastaavat arvokilven tietoja!
• Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen
virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa.
• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun
pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla pinnalla ja se tulee jättää vakaalle
pinnalle. Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla
pinnalla.
• Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty syöttöverkkoon.
• Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina käytön
jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
• Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä.
• Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
• Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
• Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.
• Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen vesisäiliön täyttämistä.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.
• Älä kaada säiliöön viinietikkaa, kalkinpoistoainetta tai muita hajustettuja
aineita. Muuten takuu voidaan mitätöidä.
• Varoitus! Ennen kuin puhdistat silitysraudan, irrota aina virtajohto
pistorasiasta ja anna silitysraudan jäähtyä telineessä.
Laitteet täyttävät direktiivien 2006/95/EY ja EMC 2004/108/EY vaatimukset.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
33
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 33
2015-05-25 10:12:00
OSAT
A. Höyrypainike
B. Pehmeä kahva
C. Lämpötilan kohdistusmerkki
D. Lämpötilan säädin
E. Lämpötilan merkkivalo
F.Höyryletku
G.Virtajohto
H. Virtajohdon säilytys
I.Kuumavesisäiliö
J. Vesisäiliö
K. Vesisäiliön kansi
L. Veden enimmäismäärän ilmaisin
FI
M. Keraaminen CARESSIUM™-pohja
N. Silitysraudan teline
O. Höyryn aktivoinnin liukusäädin (AUTO-MANUAL STEAM)
P. Höyrytason säädin
Q. Höyryn merkkivalo
R. Virran merkkivalo
S. Virtakytkin
T. Kuumavesisäiliön vedenpoistoaukko
U. Vedenpoistoaukon avain
V. Virtajohdon säilytys
W. Kantokahva
SILITYSTAULUKKO
Kangas
Akryyli
Silityssuositus
Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.
Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi
Asetaattikuitu
sumutepullolla.
Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.
Nylon ja polyesteri
Silitä nurjalta puolelta.
Raion
Silitetään pääasiassa ilman höyryä. Höyryä voidaan käyttää valmistajan
Viskoosi
ohjeiden mukaisesti.
Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala
Silkki
kiiltämään.
Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä
Puuvillasekoitteet
alhaisinta vaadittua lämpötilaa.
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Villa ja villasekoitteet
Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi
Puuvilla
sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Vakosametti
Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien
kohdalla, jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta
- maksimi
Pellava
kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa
tai korkeaa lämpötilaa.
- maksimi
Käytä suurinta höyryasetusta.
Denim
Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta.
34
Lämpötila
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 34
2015-05-25 10:12:00
FI
ALUKSI
FI
1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista kaikki
liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla. Aseta
höyrysilitysasema vaakasuuntaisesti silityslaudalle tai
muulle lämmönkestävälle, vakaalle tasolle, joka on
samalla korkeudella kuin silityslauta. Suorista virtajohto
ja höyryletku. Kun silitysrauta käynnistetään ensimmäistä
kertaa, höyryjä tai hajuja voi syntyä hetkellisesti.
2. Avaa vesisäiliön kansi Täytä vesisäiliö kylmällä
vedellä. On suositeltavaa käyttää Electroluxin AquaSense
–suodattimella suodatettua vettä, jossa on vähemmän
kalkkia ja epäpuhtauksia. Käytä muussa tapauksessa
tislattua vettä tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seosta, jos
hanavesi on kovaa. Tyhjennä vesisäiliö huuhdellaksesi pois
siihen valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet vieraat
hiukkaset.
3. Täytä vesisäiliö aina merkintään MAX saakka kylmällä
vedellä (A). Sulje vesisäiliön kansi. Huomio! Älä koskaan käytä laitetta, jos säiliössä ei ole vettä.
4. Kytke höyrysilitysasema verkkovirtaan. Käännä
virtakytkintä (A) myötäpäivään asentoon MAX.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään, kunnes
se on maksimiasennossa (B). Silitysraudan lämpötilan
merkkivalo syttyy. Valitse alhainen, normaali tai
korkea höyrytaso (C) kääntämällä höyrytason
säädintä.
5. Höyrynkehittimessä on ECO-asetus, jonka käyttäminen
MAX-asetuksen sijaan säästää jopa 20 % energiaa.
ECO-asetus käyttää matalampaa painetta ja tuottaa
vähemmän höyryä, mutta takaa nopeamman
kuumenemisajan. Toiminto on valittava käyttöön sekä
lämpötilan säätimestä, että käyttöpaneelista.
6. Kun lämpötilan merkkivalo syttyy, höyryaseman
esikuumennus on käynnissä. Kun merkkivalo
sammuu, laite on valmis käyttöä varten. Aktivoi höyry
painamalla höyrypainiketta muutaman sekunnin ajan.
Puhdista sitten höyryjärjestelmä painamalla painiketta
vielä muutaman sekunnin ajan.
7. Silitä vanha pyyheliina varmistaaksesi, etteivät
raudan sisällä olevat jäämät siirry pyykkiin. Pyyhi
pohjalevy tarvittaessa nihkeällä liinalla.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
KÄYTTÖOHJEET
8. Aktivoi höyrytoiminto painamalla
höyrypainiketta 3–5 sekunnin ajan. Kun painike
vapautetaan, raudan pohjasta tulee höyrysuihku. Kun
pysäytät höyryntuoton, anna kaiken höyryn poistua
silitysraudasta ennen kuin asetat sen paikalleen
telineeseen. On suositeltavaa käyttää höyrypainiketta
lyhyen aikaa. Huomio! Älä koskaan suihkauta höyryä,
kun silitysrauta on jalustallaan.
9. Jatkuva (AUTO)-höyrytoiminto: Lukitse
höyrypainike painamalla höyrypainiketta pitkään
ja siirtämällä höyryn aktivoinnin liukusäädintä
eteenpäin. Vapauta tämän jälkeen ote molemmista
painikkeista. Silitysraudasta tulee jatkuva höyrysuihku
keskeytyksettä ja tasaisesti. Avaa höyrypainikkeen
lukitus ja lopeta jatkuva höyrysuihku (AUTOhöyry) vetämällä höyryn aktivoinnin liukusäädintä
taaksepäin.
HR
10.Katkaise silitysraudan virta kääntämällä
virtakytkintä vastapäivään.
11.Anna silitysraudan jäähtyä telineessä kunnolla,
ennen kuin siirrät sen säilytyspaikkaansa.
Tyhjennä vesisäiliö silitysraudan jäähdyttyä. Siirrä
höyrysilitysasema säilytyspaikkaansa.
12.Säilytä virtajohtoa aina laitteen jalustan
säilytystilassa. Älä KOSKAAN kierrä virtajohtoa
silitysraudan ympärille.
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
PUHDISTUS
13.Säilytä silitysrauta aina pystyasennossa.
Puhdista ulkopinnat kostealla kangasliinalla ja pyyhi
kuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, sillä ne voivat
vaurioittaa pintaa.
14.Käännä laite ylösalaisin niin, että silityskeskuksen
pohja on ylöspäin. Irrota kumisuojus, ja avaa
vedenpoistoaukko pohjassa olevalla avaimella. Käännä
laite takaisin oikein päin pesualtaan päällä ja tyhjennä
kuumavesisäiliö kokonaan. Sekoita kalkinpoistoaine ja
vesi määritetyssä suhteessa. Valmista seosta vähintään
300 ml. (Käytä seosta suositellussa suhteessa. Jos kalkkia
on kertynyt paljon, lisää kalkinpoistoaineen määrää
sopivasti.)
Huomautus: Suosittelemme Electroluxin EUD5kalkinpoistoaineenkäyttämistä. Sekoita kalkinpoistoaine
ja vesi pullon ohjeissa määritetyssä suhteessa.
Suosittelemme tuotteen puhdistamista kahden
kuukauden välein.
RO
15.Kaada seos kuumavesisäiliöön ja kiristä säiliön suojus
kiinni. Anna liota 1–2 tunnin ajan huoneenlämmössä
(jatka liotusaikaa tarvittaessa enintään 8 tuntiin). Kaada
seos pois. Täytä kuumavesisäiliö puhtaalla vedellä ja
kaada se pois. Toista tämä useita kertoja, kunnes kalkki
on poistunut, eikä kalkinpoistoaineen hajua enää
tunnu. Lisää kuumavesisäiliöön puhdasta vettä ennen
vedenpoistoaukon sulkemista. TAKUU EI KORVAA
KALKIN KERTYMISESTÄ JOHTUVIA VAHINKOJA. Kun
olet puhdistanut kuumavesisäiliön, älä tyhjennä sitä
kokonaan vaan jätä säiliöön hieman vettä (ja sulje säiliö
sen jälkeen).
16.Kun lopetat laitteen käytön, käännä
lämpötilasäädin OFF (“MIN“) -asentoon. Säilytä
silitysrautaa laitteen telineessä. Huomautus: Tyhjennä
vesisäiliö aina ennen silitysraudan asettamista
säilöön.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
35
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 35
2015-05-25 10:12:00
TVIANETSINTÄ
Ongelma
Pohjalevy ei kuumene, vaikka
silitysrauta on päällä.
FI
Mahdollinen syy
Kosketusongelma
Ratkaisu
Tarkista virtajohto, pistoke ja
pistorasia.
Lämpötilansäädin on asetettu
alhaisimpaan lämpötilaan.
Valitse oikea lämpötila.
Säiliössä ei ole riittävästi vettä.
Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta,
nro 2).
Höyrynsäädin on asetettu ei höyryä
-asentoon (‘MIN’).
Aseta höyrynsäädin minimi- ja
maksimihöyryn välille.
Valittu lämpötila on alhaisempi kuin
höyrysilityksen edellyttämä lämpötila.
Aseta lämpötilaksi enintään
Höyrysuihkutoimintoa on käytetty
erittäin usein lyhyellä aikavälillä.
Pane silitysrauta vaakasuoraan
asentoon ja odota, ennen kuin käytät
höyrysuihkua.
Silitysrauta ei ole riittävän kuuma.
Säädä höyrysilitykselle oikea lämpötila
). Nosta silitysrauta
(enintään
pystysuoraan asentoon ja odota,
kunnes lämpötilan merkkivalo
sammuu.
Vettä vuotaa silityspohjasta silityksen
aikana.
Silitysrauta ei ole tarpeeksi kuuma.
Aseta lämpötilasäädin höyrysilitykseen
sopivan lämpötilan (
maksimi)
kohdalle. Odota, että merkkivalo
sammuu ennen silityksen jatkamista.
Silityspohjasta tulee hiutaleita ja
epäpuhtauksia silityksen aikana.
Veden kovuus (kalkkipitoisuus) on
muodostanut kalkkihiukkasia
vesisäiliöön.
Paina ja pidä höyrypainiketta alhaalla
noin yhden minuutin ajan höyryn
aktivoimiseksi.
Pidä sen jälkeen alhaalla toisen
minuutin ajan höyrytysjärjestelmän
puhdistamiseksi.
Silitä vanha pyyheliina varmistaaksesi,
etteivät raudan sisällä olevat jäämät
siirry pyykkiin. Pyyhi pohjalevy
tarvittaessa nihkeällä liinalla.
Vettä vuotaa silityspohjasta
silitysraudan jäähtymisen aikana tai
kun se on asetettu säilöön.
Silitysrauta on asetettu vaaka-asentoon,
kun vesisäiliössä on edelleen vettä.
Tyhjennä vesisäiliö ja aseta
höyrysäädin Off-asentoon ennen
silitysraudan asettamista säilöön.
Silityspohjasta tulee ruskeita raitoja
silityksen aikana ja kangas tahraantuu.
Olet käyttänyt kemiallisia
kalkinpoistoaineita.
Älä käytä kalkinpoistoaineita.
Pohjalevyn reikiin on keräytynyt
kankaan kuituja, jotka palavat.
Puhdista silityspohja kostealla ja
pehmeällä liinalla.
Silitysrauta ei tuota höyryä.
Höyrysuihku ja pystysuora
höyrysuihku ei toimi.
FR
.
Tekstiilejä ei ole välttämättä huuhdeltu
Huuhtele tekstiilit hyvin uudelleen.
hyvin tai tekstiilit ovat uusia eikä niitä ole
pesty ennen silittämistä.
THÄVITTÄMINEN
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
36
merkittyjä kodinkoneita
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 36
2015-05-25 10:12:01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FR
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des
personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous la
surveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant
l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil sans
supervision.
• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins
de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement ou de refroidissement.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser de
l’eau filtrée avec la carafe Electrolux AquaSense pour éliminer les impuretés telles
que le calcaire. Vous pouvez également utiliser de l’eau distillée ou un mélange d’eau
distillée (50 %) et d’eau du robinet (50 %) si l’eau du robinet est particulièrement
calcaire.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à
la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon d’alimentation
portent des marques visibles de déterioration ou si le fer présente une fuite.
• L’appareil doit être raccordé à la terre.
• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d’éviter tout
danger.
• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son
support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à l’alimentation
électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou de
procéder à son entretien.
• Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de
l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil.
• L’orifice de remplissage du réservoir ne doit pas être ouvert pendant l’utilisation.
• Avant de remplir le réservoir d’eau, débranchez la fiche de la prise électrique.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte de
l’appareil.
• Ne versez pas de vinaigre, de détartrants ou de produits parfumés dans le réservoir. Si
vous ne respectez pas ces indications, la garantie risque d’être annulée.
• Avertissement ! Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours l’appareil de la
prise secteur et laissez refroidir le fer sur sa base.
L’appareil est conforme à la directive 2006/95/CE et à la directive EMC 2004/108/CE.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET RESPECTEZ-LES.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
37
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 37
2015-05-25 10:12:01
ÉLÉMENTS
A. Touche Vapeur
B. Poignée ergonomique
C. Repère de température
D. Sélecteur de température
E. Voyant indicateur de température
F. Tuyau Cordon vapeur
G. Cordon d’alimentation
H. Rangement du cordon d’alimentation
I. Chaudière
J. Réservoir d’eau
K. Couvercle du réservoir d’eau
L. Indicateur du niveau d’eau maximal
FR
M. Semelle en céramique CARESSIUM™
N. Socle du fer
O. Activateur vapeur (AUTO/MANUEL)
P. Bouton de contrôle du niveau de vapeur
Q. Voyant du niveau de vapeur
R. Voyant Marche/Arrêt
S. Bouton d’alimentation
T. Bouchon de sécurité de la chaudière
U. Clé plate de la chaudière
V. Rangement du tuyau cordon vapeur
W. Poignée de transport
FR
TABLEAU DE REPASSAGE
Tissu
Acrylique
Acétate
Nylon & polyester
Rayonne
Viscose
Soie
Mélanges de cotons
Sélecteur de température Recommandations pour le repassage
Repassage à sec sur l'envers.
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide
ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Repassage sur l'envers du tissu.
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant.
Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à
élevé.
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Velours côtelé
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour
éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres.
à "max."
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
Lin
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à
élevé.
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Toile de jean
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
Coton
38
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 38
2015-05-25 10:12:01
PREMIÈRE UTILISATION
FR
1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes
d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide.
Placez la centrale vapeur horizontalement sur la planche
à repasser ou sur une surface sûre, résistant à la chaleur
et à la même hauteur que la planche à repasser. Déroulez
et redressez le cordon d’alimentation et le cordon vapeur.
Lors de la première mise sous tension, il est possible que
l’appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs.
2. Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau. Remplissez
le réservoir d’eau froide. Il est recommandé d’utiliser
de l’eau filtrée avec la carafe Electrolux AquaSense pour
éliminer les impuretés telles que le calcaire. Vous pouvez
également utiliser de l’eau distillée ou un mélange d’eau
distillée (50 %) et d’eau du robinet (50 %) si l’eau du robinet
est particulièrement calcaire. Videz le réservoir d’eau pour
éliminer particules et dépôts.
3. Remplissez toujours le réservoir jusqu’au repère MAX
avec de l’eau froide (A). Remettez en place le couvercle
du réservoir d’eau. Attention ! N’utilisez jamais l’appareil
avec le réservoir vide.
4. Branchez la centrale vapeur à l’alimentation électrique.
Tournez le bouton d’alimentation vers la droite (A)
jusqu’à MAX. Tournez le sélecteur de température dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au maximum
(B). Le voyant de température s’allume sur le fer.
Ensuite, sélectionnez un niveau de vapeur (faible,
moyen ou élevé) en tournant le bouton de contrôle
du niveau de vapeur (C).
5. Le générateur de vapeur est doté d‘un mode ECO (Le mode ECO doit être sélectionné à la fois sur le sélecteur
de température et le bouton d’alimentation). Repasser en
mode ECO permet d‘économiser jusqu‘à 20 % d‘électricité
par rapport au mode MAX. Le mode ECO utilise moins
de pression et produit moins de vapeur, mais permet un
préchauffage plus rapide.
6. Lorsque l’indicateur de température s’allume, la
centrale vapeur préchauffe. Lorsque le voyant s’éteint,
elle est prête à être utilisée. Maintenez le bouton
vapeur enfoncé pendant quelques secondes pour
obtenir de la vapeur. Maintenez-le enfoncé pendant
quelques secondes de plus pour nettoyer le système
de génération de vapeur.
7. Repassez un linge usagé pour vous assurer de
l’absence de tout résidu dans le fer, qui pourrait être
déposé sur le linge propre. Si nécessaire, essuyez la
semelle du fer avec un chiffon humide.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
CONSIGNES D’UTILISATION
8. Pour activer la fonction vapeur, appuyez sur
le bouton vapeur pendant 3 à 5 secondes, puis
relâchez-le pour produire un jet de vapeur concentré.
Lorsque vous relâchez le bouton vapeur du fer,
assurez-vous avant de le reposer que la vapeur ne
se diffuse plus. Il est recommandé de n’appuyer sur
le bouton vapeur que pendant de courtes périodes.
Attention ! Ne libérez jamais de vapeur lorsque le fer
est placé sur sa base.
9. Fonction Vapeur en continu (AUTO) : Appuyez
sur le bouton vapeur et maintenez-le enfoncé tout
en déplaçant l’activateur vapeur vers l’avant pour
verrouiller le bouton vapeur. Relâchez les deux
boutons.
HU
Le fer produit un jet de vapeur continu. Pour
déverrouiller le bouton vapeur et arrêter la
production continue de vapeur (AUTO), poussez
l’activateur vapeur vers l’arrière.
10.Éteignez le fer en tournant le bouton
d’alimentation complètement vers la gauche.
11.Laissez refroidir le fer sur son socle avant de le
ranger. Lorsque le fer est froid, videz le réservoir
d‘eau. Rangez la centrale vapeur.
12.Enroulez toujours le cordon autour du rangement
situé au niveau de la base du générateur.
N‘enroulez JAMAIS le cordon d‘alimentation autour
du fer à repasser.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
NETTOYAGE
13.Posez toujours le fer sur son talon. Pour nettoyer les
surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide
puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants
chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la
surface.
14.Placez l’appareil de façon que le bouchon de sécurité
de la chaudière soit orienté vers le haut. Retirez la
protection en caoutchouc, dévissez le bouchon de
sécurité de la chaudière à l’aide de la clé plate fournie
sous l’appareil. Retournez l’appareil au-dessus d’un
évier et videz complètement la chaudière. Mélangez
un produit détartrant et de l’eau selon les proportions
indiquées. Préparez au moins 300 ml de solution
détartrante. (Respectez les proportions indiquées pour
la solution. En cas de dépôts de calcaire importants,
augmentez la proportion de détartrant en conséquence.)
Remarque : Nous recommandons l’utilisation du
détartrant EUD5 d’Electrolux. Suivez les instructions
indiquées sur la bouteille pour connaître les
quantités d’eau et de détartrant à utiliser. Nous vous
recommandons de nettoyer le produit tous les 2 mois.
PT
15.Versez la solution dans la chaudière et serrez le
bouchon de sécurité de la chaudière. Laissez agir
pendant une ou deux heures à température ambiante
(ou plus longtemps si nécessaire, sans dépasser
8 heures). Videz la chaudière. Remplissez la chaudière
d’eau et videz-la. Répétez cette opération plusieurs
fois jusqu’à ce que le calcaire soit éliminé et que
l’odeur du détartrant ait disparu. Versez à nouveau un
verre mesureur d’eau pure dans la chaudière avant
de réassembler le fer. LA GARANTIE NE COUVRE
PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES DÉPÔTS
DE CALCAIRE. Une fois le nettoyage terminé, laissez
toujours un peu d’eau dans la chaudière (avant de la
refermer à nouveau).
16. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’appareil,
tournez le sélecteur de température sur la position
Arrêt (« MIN »). Posez le fer sur son socle. Remarque :
S’assurer que le réservoir d’eau de la centrale vapeur
est vide avant de le ranger.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
39
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 39
2015-05-25 10:12:01
GESTION DES PANNES
Problème
La semelle ne chauffe pas alors que le
fer est allumé.
FR
Le fer ne produit pas de vapeur.
Les fonctions jet de vapeur et jet de
vapeur vertical ne fonctionnent pas.
De l’eau s’échappe de la semelle du fer
durant le repassage.
Cause possible
Problème de raccordement
Solution
Vérifiez le cordon d'alimentation, la
fiche et la prise.
Le contrôle de température est sur la
position MIN.
Choisissez la température adéquate.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Le contrôleur de vapeur est sur la
position sans vapeur (‘MIN’).
Placez le contrôleur de vapeur entre
les positions minimum de vapeur et
maximum de vapeur.
La température choisie est inférieure à
celle spécifiée pour une utilisation avec
vapeur.
Choisissez une température jusqu'à
.
La fonction jet de vapeur a été très
utilisée sur une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction
jet de vapeur.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Réglez la température
convenablement pour un repassage
). Placez le
à la vapeur (jusqu'à
fer en position verticale et patientez
jusqu'à ce que voyant indicateur de
température s'éteigne.
Le fer n’est pas assez chaud.
Augmenter la température du fer pour
permettre la production de vapeur,
Reposez le fer sur le socle et
attendez que le voyant s’éteigne avant
de commencer à repasser.
S’assurer au préalable de choisir
(
la température adaptée au type de
tissu).
Des impuretés sortent de la semelle du La dureté de l’eau est trop importante,
fer durant le repassage.
ce qui a entraîné la prolifération de
cristaux de tartre dans le réservoir d’eau.
Maintenez la touche de apeur
pendant environ une minute pour
générer de la vapeur.
Puis une minute supplémentaire afin
de nettoyer le système de génération
de vapeur.
Repassez un linge usagé pour vous
assurer de l’absence de tout résidu
dans le fer, qui pourrait être déposé
sur le linge propre. Si nécessaire,
essuyez la semelle du fer avec un
chiffon humide.
De l’eau s’échappe de la semelle du fer
lors du refroidissement de celui-ci ou
après son rangement.
Le fer a été placé en position horizontale Videz le réservoir d’eau et placez
alors qu’il y avait encore de l’eau dans le le sélecteur de température sur la
réservoir.
position Arrêt avant de ranger le fer.
Des traces marron sortent de la
semelle pendant le repassage et font
des taches sur le linge.
Vous avez utilisé un agent détartrant
chimique.
N’utilisez aucun agent détartrant.
Des fibres de tissu se sont accumulées
dans les alvéoles de la semelle et
brûlent.
Nettoyez la semelle avec un chiffon
doux humide.
Les textiles n’ont peut-être pas été
correctement rincés, ou les vêtements
sont neufs et n’ont pas été lavés avant le
repassage.
Veuillez rincer correctement le linge.
MISE AU REBUT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à
cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques.
40
avec
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 40
2015-05-25 10:12:01
HR
SIGURNOSNI SAVJETI
HR
Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute.
• Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem
iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi
uređaja na sigurna način i razumiju uključene opasnosti.
• Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
• Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada
su uključeni ili se hlade.
• Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe .
• Ovaj je proizvod namijenjen za upotrebu s vodom iz slavine. Preporuča se da koristite vodu filtriranu pomoću Electrolux AquaSense
filtra koji uklanja nečistoće poput kamenca. U suprotnom koristite
destiliranu vodu ili mješavinu od 50 % destilirane vode i 50 % vode iz
slavine ako je voda iz slavine osobito tvrda.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
• Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili
njegovu kabelu te ako glačalo curi.
• Uređaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu.
• Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač,
njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli
opasnost.
• Glačalo morate koristiti i odlagati na stabilnoj površini. Ako glačalo
postavljate na stalak, provjerite je li stalak postavljen na stabilnom mjestu.
• Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.
• Nakon svakog korištenja, prije čišćenja ili održavanja potrebno je uređaj
isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.
• Prije punjenja spremnika vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
• Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
• Nemojte puniti više nego što je maksimalno dopušteno oznakom na
uređajima.
• Otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe.
• Prije punjenja spremnika za vodu izvedite čep iz otvora.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne
prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
• U spremnik nemojte dolijevati ocat, sredstva za uklanjanje kamenca ni
druga sredstva s mirisom. To može poništiti jamstvo.
• Upozorenje! Prije čišćenja uvijek iskopčajte utikač iz napajanja i pustite da
se glačalo ohladi na postolju.
Aparati su u skladu s direktivama 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE.
UVIJEK SE PRIDRŽAVAJTE OVIH UPUTA.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
41
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 41
2015-05-25 10:12:01
SASTAVNI DIJELOVI
A. Gumb za paru
B. Mekana ručka
C. Oznaka poravnanja temperature
D. Regulator temperature
E. Kontrolna žarulja pokazivača temperature
F. Cijev za paru
K. Kabel za napajanje
H. Spremište za kabel za napajanje
I. Jedinica grijača
J. Spremnik vode
K. Poklopac spremnika za vodu
L. Indikator maksimalne razine vode
HR
M. Keramička ploha CARESSIUM™
N. Podloga za glačanje
O. Prekidač za aktivaciju pare (AUTO-MANUAL STEAM)
P. Regulator količine pare
Q. Indikator količine pare
R. Žaruljica napajanja
S. Regulator napajanja
T. Sigurnosni čep grijača
U. Plosnati ključ grijača
V. Spremište kabela za napajanje
W. Ručka za nošenje
TABLICA GLAČANJA
Tkanina
Akril
Postavljanje temperature Savjeti za korištenje glačanja
Glačajte na suho s obratne strane.
Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite
Acetat
raspršivač za vlaženje.
Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za
Najlon i poliester
vlaženje.
Glačajte s obratne strane tkanine.
Rejon
Pretežno glačajte na suho. Para se može koristiti uz pridržavanje uputa
Viskoza
proizvođača.
Glačajte s obratne strane. Koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli
Svila
sjajni tragovi.
Provjerite podatke na etiketi i slijedite upute proizvođača. Postavite
Miješani pamuk
temperaturu prema vlaknu koje zahtijeva najniže podešavanje.
Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
Vuna i miješana vuna
Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite
Pamuk
raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.
Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
Baršun
Glačajte s obratne strane ili koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli
sjajni tragovi, osobito kod tkanine tamnijih boja. Glačajte na suho dok
na “max”
Lan
je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku
paru.
na “max”
Koristite maksimalnu paru.
Jeans
Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice!
42
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 42
2015-05-25 10:12:01
HR
POČETAK RADA
HR
1. Prije prve uporabe. Uklonite sve ljepljive ostatke i nježnim
pokretima istrljajte glačalo vlažnom krpom. Postavite
generator pare glačala vodoravno na dasku za glačanje ili na
sigurnu podlogu otpornu na toplinu koja je na istoj visini kao
i daska za glačanje. Odmotajte i izravnajte kabel napajanja i
kabel za napajanje generatora pare. Pri prvom uključivanju
mogu se pojaviti privremena isparavanja ili mirisi.
2. Otvorite poklopac spremnika za vodu. Napunite
spremnik vode hladnom vodom. Preporuča se da koristite
vodu filtriranu pomoću Electrolux AquaSense filtra koji
uklanja nečistoće poput kamenca. U suprotnom koristite
destiliranu vodu ili mješavinu od 50 % destilirane vode i 50 %
vode iz slavine ako je voda iz slavine osobito tvrda. Ispraznite
spremnik vode kako biste isprali sve strane čestice koje su
mogle ostati u postupku proizvodnje.
3. Spremnik za vodu uvijek punite hladnom vodom do
razine MAX (A). Vratite poklopac spremnika za vodu. Oprez! Uređaj nemojte koristiti ako u spremniku uopće
nema vode.
4. Priključite generator pare glačala na dovod struje.
Regulator napajanja (A) okrenite u smjeru kazaljke
na satu do postavke MAX. Okrenite regulator
temperature u smjeru kazaljke na satu na najvišu
temperaturu (B).
Indikator temperature na glačalu uključit će se. Zatim
odaberite količinu pare tako da regulator količine
pare postavite na malu, srednju ili veliku količinu pare
(C).
5. Generator pare opremljen je postavkom ECO. Ako za
glačanje umjesto postavke MAX koristite postavku ECO
(ECO funkciju potrebno je odabrati na temperaturnom
izborniku i na kontrolnoj ploči), potrošnja energije
smanjuje se za 20 %. Postavka ECO koristi manji tlak i
proizvodi manje pare, no vrijeme zagrijavanja je kraće.
6. Kada se uključi svjetlo indikatora temperature
parna postaje se zagrijava. Kada se svjetlo isključi,
ona je spremna za upotrebu. Gumb za paru nekoliko
sekundi držite pritisnutim kako bi para izašla iz
uređaja. Zatim ga još nekoliko sekundi držite
pritisnutim kako bi se očistio sustav za generiranje
pare.
7. Izglačajte stari ručnik kako biste bili sigurni da se
eventualni ostaci iz glačala neće prenijeti na rublje. Po
potrebi, obrišite stopalo glačala lagano navlaženom
krpom.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
UPUTE ZA RAD
8. Ako želite aktivirati funkciju pare, gumb za paru
držite pritisnutim 3-5 sekundi, a zatim ga otpustite
kako bi uređaj izbacio koncentrirani mlaz pare. Prije
deaktiviranja prekidača parne postaje, ispustite svu
paru, te nakon toga odložite glačalo na parnu postaju.
Preporučamo da gumb za paru koristite tijekom kraćih
razdoblja. Oprez! Nemojte izbacivati paru iz glačala
dok ono stoji na postolju.
9. Funkcija kontinuiranog mlaza pare (AUTO): Gumb
za paru držite pritisnutim i prekidač za aktivaciju pare
pomaknite prema naprijed kako biste blokirali gumb
za paru. Otpustite oba gumba. Glačalo će izbaciti
konstantan i ravnomjeran mlaz pare. Ako želite
deblokirati gumb za paru i prekinuti konstantan mlaz
pare (način rada AUTO), prekidač za aktivaciju pare
pomaknite prema natrag.
HR
HU
10.Glačalo isključite tako da regulator napajanja
okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
11.Neka se glačalo ohladi do kraja na podlozi za
glačanje prije nego što ga spremite. Kada se glačalo
ohladi, ispraznite spremnik vode. Spremite generator
pare glačala.
12.Kabel uvijek spremajte u spremište za kabel
koje se nalazi na postolju generatora. NIKADA ne
omatajte kabel napajanja oko glačala.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
ČIŠĆENJE
13.Glačalo uvijek čuvajte u okomitom položaju.
Vanjske površine očistite vlažnom mekanom krpom
te ih prebrišite suhom krpom. Ne koristite kemijska
otapala jer ona mogu oštetiti površinu.
14.Uređaj postavite tako da sigurnosni poklopac
grijača bude najgornji. Skinite gumeni poklopac,
otpustite sigurnosni poklopac grijača pomoću
plosnatog ključa koji se nalazi na podnožju. Uređaj
okrenite naopako iznad sudopera i dokraja ispraznite
grijač. Sredstvo za uklanjanje kamenca pomiješajte
s vodom u odgovarajućem omjeru te pripremite
najmanje 300 ml takve mješavine za uklanjanje
kamenca (upotrijebite odgovarajući omjer za
mješavinu, ako kamenca ima više, u dovoljnoj mjeri
povećajte količinu sredstva za uklanjanje kamenca).
Napomena: preporučamo da koristite sredstvo za
uklanjanje kamenca EUD5 koje proizvodi Electrolux.
Pratite upute za omjer vode i sredstva za uklanjanje
kamenca koje su navedene na bočici. Preporučamo
da proizvod čistite svaka 2 mjeseca.
RO
15.Mješavinu ulijte u grijač i pričvrstite sigurnosni
čep grijača. Ostavite da se uređaj namače jedan do
dva sata pri sobnoj temperaturi (ako je potrebno,
produžite vrijeme namakanja; maks. 8 sati). Izlijte
mješavinu. Grijač napunite čistom vodom, a zatim
je izlijte. Taj korak ponovite nekoliko puta dok se ne
ukloni sav kamenac i njegov miris. Prije ponovnog
sastavljanja u grijač ulijte jednu mjernu posudu vode.
JAMSTVO NE POKRIVA OŠTEĆENJA NASTALA ZBOG
NAKUPLJANJA KAMENCA. Kada čišćenje bude
gotovo, nemojte u potpunosti isprazniti grijač, već
u njemu ostavite malo vode (prije no što ga ponovo
zatvorite).
16.Kada završite s upotrebom uređaja, okrenite
regulator temperature u položaj isključeno (“MIN“).
Glačalo odložite na podlogu za glačalo. Napomena:
Glačalo ne spremajte s vodom u spremniku.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
43
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 43
2015-05-25 10:12:01
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Problem
Površina za glačanje se ne zagrijava
iako je glačalo uključeno.
HR
Glačalo ne stvara paru.
Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza
pare ne rade.
Mogući uzrok
Rješenje
Problem u vezi s električnim napajanjem Provjerite kabel za električno
napajanje, utikač i utičnicu.
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Odaberite odgovarajuću temperaturu
Nema dovoljno vode u spremniku.
Napunite spremnik vodom
(pogledajte "Početak rada", br. 2).
Kontrola pare postavljena je na položaj
kod kojeg se ne stvara para (‘MIN’).
Postavite kontrolu pare između
položaja za minimalnu paru i
maksimalnu paru.
Odabrana temperatura niža je od
temperature određene za korištenje s
parom.
Odaberite temperaturu do
.
Funkcija mlaza pare učestalo je korištena Stavite glačalo u vodoravan položaj
u kratkom razdoblju.
i pričekajte neko vrijeme prije
ponovnog korištenja funkcije mlaza
pare.
Glačalo nije dovoljno vruće.
Podesite pravilnu temperaturu za
). Stavite
glačanje parom (do
glačalo u okomit položaj i pričekajte
dok se ne isključi žaruljica pokazivača.
Voda curi iz postolja tijekom
glačanja.
Glačalo nije dovoljno vruće.
Postavite regulator temperature
do kraja)
na temperaturu (
koja odgovara glačanju na paru.
Stavite glačalo na njegovo postolje
i pričekajte da se svjetlo ugasi prije
nego započnete s glačanjem.
Mrvice i nečistoće izlaze iz postolja
tijekom glačanja.
Upotrebljavali ste tvrdu vodu koja
je dovela do stvaranja kamenca u
spremniku za vodu.
Pritisnite i držite pritisnutom tipku
pare oko jedne minute kako biste
dobili paru.
Zatim pritisnite još jednu minutu kako
biste očistili sustav za stvaranje pare.
Izglačajte stari ručnik kako biste
bili sigurni da se eventualni ostaci
iz glačala neće prenijeti na rublje.
Po potrebi, obrišite stopalo glačala
lagano navlaženom krpom.
Voda curi iz postolja dok se glačalo
hladi i kada je spremljeno.
Glačalo je stavljeno u vodoravni položaj,
a u još uvijek je bilo vode u spremniku
za vodu.
Ispraznite spremnik za vodu i
postavite
tipku za upravljanje parom u položaj
za isključivanje prije odlaganja glačala.
Prilikom glačanja iz podloge izlaze
smeđe mrlje i prljaju rublje.
Upotrijebili ste kemijska sredstva za
uklanjanje kamenca.
Ne upotrebljavajte niti jedno sredstvo
za uklanjanje kamenca.
Vlakna tkanina nakupila su se u otvorima Stopalo glačala očistite vlažnom
na stopalu glačala i izgaraju.
mekom krpom.
Tkanina možda nije ispravno isprana ili je Ponovno dobro isperite rublje.
odjeća nova i nije oprana prije glačanja.
ODLAGANJE
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.
44
ne bacajte zajedno
Uređaje označene simbolom
s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 44
2015-05-25 10:12:02
HU
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
HU
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő
utasításokat.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességű, illetve hozzá nem értő személyek csak felügyelett mellet,
vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelően elsajátították a készülék
biztonságos használatának módját, és megértették a velejáró veszélyeket.
• Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási munkát
a készüléken.
• Amíg be van kapcsolva, vagy ki nem hűlt teljesen, a vasalót és a vezetékét tartsa
távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
• Használat közben a felületek felforrósodhatnak .
• A készülék csapvízzel is használható. Ajánlatos Electrolux AquaSense segítségével
szűrt vizet használni a szennyeződések, pl. vízkő kiszűrésére. Egyéb esetben
használjon desztillált vizet, vagy ha a csapvíz különösen kemény, akkor desztillált
víz és csapvíz 50% - 50% arányú keverékét.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos
feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen látható sérülés
van, illetve ha szivárog.
• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható.
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében
azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett
szakembernek kell kicserélnie.
• A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra helyezése előtt
mindig győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil.
• A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
• A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját mindig ki kell húzni a hálózati
aljzatból.
• A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
• Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget (vízszintet).
• A készülék működése közben a betöltő nyílást tilos kinyitni.
• A víztartály újratöltése előtt távolítsa el a hálózati dugaszt a csatlakozóaljzatból.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal
semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt
bekövetkezett esetleges károkért.
• Ne öntsön a tartályba ecetet, vízkőmentesítőt, vagy más illatosított anyagot.
Ellenkező esetben a garancia érvényét vesztheti.
• Figyelem! Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból, és az állványára
állítva hagyja a vasalót lehűlni.
A készülék megfelel a 2006/95/CE és az EMC 2004/108/CE irányelveknek. MINDIG
TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
45
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 45
2015-05-25 10:12:02
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A. Gőzfújás gomb
B. Puha fogó
C. Hőmérséklet beállítási jel
D. Hőmérséklet-választó tárcsa
E. Hőmérséklet jelzőlámpa
F. Gőzcső
G. Hálózati kábel
H. Hálózati-kábel tartó
I. Vízmelegítő egység
J. Víztartály
K. Víztartály fedele
L. Maximális vízszint jelzés
HU
M. CARESSIUM™ kerámia vasalótalp
N. Vasalótartó
O. Gőzaktiváló csúszka (AUTOMATIKUS-MANUÁLIS GŐZ)
P. Gőzszintszabályozó gomb
Q. Gőzszintjelző fény
R. Működésjelző lámpa
S. Bekapcsoló gomb
T. Vízmelegítő biztonsági fedele
U. Vízmelegítő lapos kulcsa
V. Gőzvezeték-tároló
W. Hordozó fogantyú
VASALÁSI TÁBLÁZAT
Textília
Akril
Hőmérséklet beállítása
Acetát műszál
Nylon és poliészter
Műselyem
Viszkóz
Selyem
Kevertszálas pamut
Gyapjú és
kevertszálas gyapjú
Vasalási javaslat
Vasalja szárazon az anyag fonákját.
Vasalja szárazon az anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse
be.
Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse
be.
Vasalja az anyag fonákját.
Lehetőleg szárazon vasalja. A gyártó utasításaitól függően gőzt is
használhat.
Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását
vasalóruha használatával kerülheti el.
A gyártó által bevarrt címkén szereplő utasítások szerint járjon el.
Használja a legalacsonyabb hőfokot igénylő szálhoz javasolt beállítást.
Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel
nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.
Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
Kordbársony
Vasalja a fonákoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett
foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén.
„max” állásig
Lenvászon
Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel
nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.
„max” állásig
Használja a legmagasabb gőzfokozatot.
Pamutvászon
A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet!
Pamut
46
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 46
2015-05-25 10:12:02
HU
ÜZEMBE HELYEZÉS
HU
1. Első használat előtt. Távolítsa el az öntapadós
címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje
át. Vízszintes helyzetben tegye a vasalódeszkára vagy a
vasalódeszkával megegyező magasságú hőálló, szilárd
felületre a gőzfejlesztős vasalót. Csévélje le, majd egyenesítse
ki a hálózati kábelt és a gőzvezetéket. Az első bekapcsolás
idején előfordulhat átmeneti gőz- vagy szagképződés.
2. Nyissa fel a víztartály fedelét. Hideg vízzel töltse fel
a tartályt. Ajánlatos Electrolux AquaSense segítségével
szűrt vizet használni a szennyeződések, pl. vízkő
kiszűrésére. Egyéb esetben használjon desztillált vizet,
vagy ha a csapvíz különösen kemény, akkor desztillált
víz és csapvíz 50% - 50% arányú keverékét. Ürítse ki a
víztartályt, a gyártási eljárásból esetlegesen visszamaradt
idegen részecskék eltávolítására.
3. A víztartályt mindig a MAX jelzésig töltse fel hideg
vízzel (A). Helyezze vissza a víztartály fedelét. Figyelem! A készüléket tilos úgy működtetni, hogy nincs a
tartályban víz.
4. Csatlakoztassa a gőzfejlesztős vasaló hálózati kábelének
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzathoz. Fordítsa a
bekapcsoló gombot (A) az óramutató járásával megegyező
irányba a MAX állásra. Fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba, a maximális beállításig a hőmérsékletválasztó tárcsát (B).
A vasalón lévő hőmérséklet jelző világítani kezd. Majd a
gőzszintszabályozó gomb elforgatásával válasszon ki egy
gőzszintet: alacsony - közepes - magas (C).
BG
5. A gőzfejlesztő rendelkezik ECO-beállítással. Ha a
MAX beállítás helyett ECO beállítással vasal (Az ECO
opciót mindkét tekerőgombon be kell állítani), akár 20 %
energiát is megtakaríthat. Az ECO beállítás esetén kisebb
a nyomás, így kevesebb gőzmennyiség termelődik,
azonban gyorsabb a felmelegedés.
6. Amikor a hőmérséklet jelző bekapcsol, a gőzölő
állomás előmelegítése történik. Amikor a jelző
kikapcsol, az egység használatra kész. Néhány
másodpercig tartsa lenyomva a gőz gombot a gőz
termeléséhez. A gőzgenerátor-rendszer tisztításához
tartsa még tovább nyomva a gombot.
7. Egy régi törülközőt vasaljon ki annak biztosítására, hogy
CS
DA
DE
EE
EN
ne kerüljenek át a vasaló belsejében található maradványok
a ruhákra. Szükség esetén kissé megnedvesített ruhával
törölje át a vasalótalpat.
ES
FI
FR
HR
ÜZEMELTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ
8. A gőz funkció aktiválásához 3-5 másodpercig
tartsa nyomva a gőz gombot, majd koncentrált
gőzsugár kibocsátásához engedje fel. Ha felengetitek
a nyomógombot használjátok fel az elkészítet párát és
csak utána helyezzétek vissza a vasalót a párologtató
egység helyére. Javasoljuk, hogy rövid időtartamig
használja a gőz gombot. Figyelem! Tilos gőzt
kiengedni, miközben a vasaló a tartón helyezkedik el.
9. Folyamatos (AUTO) gőzfunkció: Nyomja le és tartsa
nyomva a gőz gombot, majd mozgassa a gőzaktiváló
csúszkát előre a gőz gomb zárolásához. Engedje fel
mindkét gombot. Folyamatos és egyenletes gőzsugár
lövell ki. A gőz gomb feloldásához és a folyamatos
gőzsugár (AUTO gőz) leállításához tolja hátrafelé a
gőzaktiváló csúszkát.
HU
10.A vasalót a bekapcsoló gomb óramutató járásával
ellentétes irányba forgatásával kapcsolhatja ki.
11.Mindig hagyja teljesen lehűlni a vasalót a
vasalótartón, mielőtt elteszi. Ha lehűlt a vasaló, akkor
ürítse ki a víztartályt. Tegye el a gőzfejlesztős vasalót.
12.A kábelt mindig a gőzfejlesztő alapzatának
kábeltartóján tárolja. SOHASE tekerje a hálózati
kábelt a vasaló köré.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TISZTÍTÁS
13.A vasalót mindig a hátlapjára állítva tárolja.
A külső felületeket először puha, nedves ruhával
tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon
kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a
felületeket.
14.Fordítsa úgy a készüléket, hogy a vízmelegítő
biztonsági fedele felül legyen. Távolítsa el a
gumi borítást, a készülék alján található lapos
kulccsal vegye le a vízmelegítő biztonsági fedelét.
Mosogató felett fordítsa fejjel lefelé a készüléket és
teljesen ürítse ki a vízmelegítőt. Keverjen össze a
meghatározott arányban vízkőoldót és vizet, legalább
300 ml vízkőoldó-keveréket készítsen. (A keverékhez
alkalmazza a javasolt arányokat; ha sok a vízkő, ennek
megfelelően növelje a vízkőoldó arányát.)
Megjegyzés: Az Electrolux EUD5 jelölésű
vízkőoldójának használatát javasoljuk. Kérjük, tartsa
be a flakonon megadott víz/vízkőoldó folyadék
arányokat. Javasoljuk, hogy 2 havonta tisztítsa ki a
terméket.
RO
15.Töltse a keveréket a vízmelegítőbe, és erősítse
vissza a vízmelegítő biztonsági fedelét. Hagyja
ázni egy vagy két óráig szobahőmérsékleten (ha
szükséges, növelje az áztatási időt; ez maximum
8 óra lehet). Öntse ki a keveréket. Töltse meg a
vízmelegítőt tiszta vízzel, majd öntse ki. Többször
ismételje meg a lépést, amíg a vízkő el nem tűnik,
és amíg már nem érezhető a vízkőoldó szaga.
Visszaszerelés előtt töltsön be egy mérőpohárnyi
tiszta vizet a vízmelegítőbe. A GARANCIA NEM
TERJED KI A VÍZKŐ ÁLTAL OKOZOTT ELTÖMŐDÉS
KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÁROKRA. Ha végzett
a tisztítással, ügyeljen arra, hogy a vízmelegítő ne
legyen teljesen üres, hagyjon benne valamennyi vizet
(mielőtt újra bezárja).
16.Amikor befejezte a készülék használatát, fordítsa
a hőmérséklet-szabályzót OFF (“MIN“) állásba.
Tárolás céljából helyezze a vasalót a vasalótartóra.
Megjegyzés: Tárolás előtt ürítse ki a vasaló
víztartályát.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
47
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 47
2015-05-25 10:12:02
HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
A talp nem melegszik, pedig a vasaló
be van kapcsolva.
HU
Lehetséges ok
Probléma a hálózati csatlakozással
Megoldás
Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a
csatlakozót és a csatlakozóaljzatot.
A hőmérséklet-választó MIN állásban
van.
Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.
Nincs elég víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt vízzel (lásd:
„Üzembe helyezés”, 2. pont).
A gőzszabályozó a gőzmentes
helyzetben van (‘MIN’).
Állítsa a gőzszabályozót a minimum és
a maximum gőz közötti fokozatra.
A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb
a gőzzel való használathoz javasoltnál.
A kiválasztott hőmérséklet elérheti ezt
.
a fokozatot:
Rövid időn belül túl sokszor használták a
gőzpermetezés funkciót.
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe,
és várjon, mielőtt használná a
gőzpermetezés funkciót.
A vasaló nem elég forró.
A gőzzel történő vasaláshoz a
megfelelő hőmérsékletet elérheti ezt
). Állítsa a vasalót
a fokozatot:
függőleges helyzetbe, és várjon, amíg
a hőmérsékletjelző fény kialszik.
Vasalás közben víz szivárog
a vasalótalpból.
A vasaló nem elég forró.
Állítsa a hőmérséklet-szabályzót
a gőzölős vasalásra alkalmas
maximális)
(
fokozatra. Mielőtt megkezdené a
vasalást,
állítsa a vasalót a sarkára, és várjon,
amíg a visszajelző kialszik.
Vasalás közben pehelyszerű anyag
távozik
a vasalótalpból.
Kemény vizet használt, melyből
pehely formájában kivált a vízkő
a víztartályon belül.
Tartsa nyomva a gőz gombot legalább
1 percig a gőz beindításához.
Majd tartsa megnyomva további
egy percig a gőzfejlesztő rendszer
kitisztításához.
Egy régi törülközőt vasaljon ki annak
biztosítására, hogy ne kerüljenek
át a vasaló belsejében található
maradványok a ruhákra. Szükség
esetén kissé megnedvesített ruhával
törölje át a vasalótalpat.
A tárolási pozícióba állított
vagy éppen lehűlő vasaló talpából
víz szivárog.
A vasalót vízszintes helyzetbe állította,
miközben a víztartályban még
volt víz.
Mielőtt tárolná a vasalót, ürítse ki a
víztartályt, és állítsa a gőz-szabályzót
kikapcsolt állásba.
A vasaló nem fejleszt gőzt.
Nem működik a gőzpermetezés és a
függőleges gőzpermetezés funkció.
Barna folyadék hagyja el a vasalótalpat Vízkőoldó vegyszert használt.
vasalás közben, mely foltot hagy a
ruhán.
Anyagszálak gyűltek össze a vasalótalp
nyílásaiban és égnek.
Soha ne használjon vízkőoldó
vegyszert.
Egy puha, nedves kendővel tisztítsa
meg a talprészt.
A szövetet nem öblítette ki megfelelően, Kérjük, öblítse ki megfelelően a
vagy a ruhanemű új, és még nem volt
szövetet.
kimosva a vasalást megelőzően.
HULLADÉKKEZELÉS
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:
.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
48
A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja
a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a
helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 48
2015-05-25 10:12:02
IT
NORME DI SICUREZZA
IT
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le
seguenti istruzioni.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da
adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti
relativamente all’uso dell’apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi
coinvolti.
• I bambini non devono giocare con l’apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini
senza supervisione.
• Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni
quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando.
• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
• Questo prodotto è adatto per essere utilizzato con acqua di rubinetto. Si consiglia di
utilizzare acqua filtrata con Electrolux AquaSense, priva di impurità come il calcare,
oppure acqua distillata. In alternativa, utilizzare acqua distillata o una miscela
composta da 50% di acqua distillata e 50% di acqua del rubinetto, se questa è
particolarmente dura.
• Collegare l’apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza
conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
• Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili al corpo
dell’apparecchio o al cavo di alimentazione.
• L’apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra.
• In caso di danneggiamento dell’apparecchio o del cavo di alimentazione, ottenerne
la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente dell’assistenza o a una
persona egualmente qualificata, in modo da evitare rischi.
• Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si colloca il
ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale quest’ultimo poggia sia
stabile.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
• Dopo ogni uso, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di
effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
• Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell’acqua, rimuovere la spina dalla
presa elettrica.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde
dell’apparecchio.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull’apparecchio.
• Il foro di riempimento non deve essere aperto durante l’uso.
• Prima di riempire il serbatoio dell’acqua, staccare la spina dalla presa.
• Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore
declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’uso improprio o errato.
• Non versare aceto, disincrostante o altre sostanze profumate nel serbatoio. In caso
contrario, la garanzia potrebbe essere annullata.
• Avvertenza: prima di eseguire la pulizia, staccare sempre la spina dalla presa elettrica e
lasciare raffreddare il ferro da stiro sul relativo supporto.
L’apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2006/95/CE e alla Direttiva EMC 2004/108/CE.
CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
49
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 49
2015-05-25 10:12:02
COMPONENTI
A. Pulsante del vapore
B. Impugnatura morbida
C. Segno di allineamento della temperatura
D. Selettore della temperatura
E. Spia di indicazione della temperatura
F. Tubo del vapore
G. Cavo di alimentazione
H. Vano per riporre il cavo di alimentazione
I. Caldaia
J. Serbatoio dell’acqua
K. Coperchio serbatoio dell’acqua
L. Indicatore del livello massimo dell’acqua
IT
M. Piastra in ceramica CARESSIUM™
N. Piano di riposo
O. Cursore di attivazione del vapore (VAPORE AUTOMATICOMANUALE)
P. Manopola per il controllo del livello del vapore
Q. Spia del livello del vapore
R. Spia di alimentazione
S. Manopola della potenza
T. Tappo di sicurezza della caldaia
U. Chiave piatta caldaia
V. Vano per riporre il cavo del vapore
W. Maniglia per il trasporto
TABELLA DI STIRATURA
Tessuto
Impostazione di
temperatura
Raccomandazione di stiratura
Stirare a secco al rovescio.
Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il
nebulizzatore per inumidirlo.
Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
Nylon e poliestere
inumidirlo.
Stirare al rovescio.
Rayon
Stirare principalmente a secco. Utilizzare il vapore se previsto dalle
Viscosa
indicazioni del produttore.
Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto
Seta
lucido.
Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
Utilizzare l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di
Misto cotone
temperatura inferiore.
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Lana e misto lana
Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
Cotone
inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Velluto a coste
Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto
lucido, specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora
fino a “max”
Lino
umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di
vapore da medio a forte.
fino a “max”
Utilizzare il vapore a massima potenza.
Jeans
L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità
del capo.
Acrilico
Acetato
50
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 50
2015-05-25 10:12:02
IT
OPERAZIONI PRELIMINARI
IT
1. Operazioni preliminari al primo utilizzo. Rimuovere
tutti gli eventuali residui di colla sfregando delicatamente
con un panno umido. Posizionare il ferro da stiro con
generatore di vapore orizzontalmente sull’asse o su una
superficie sicura e resistente al calore alla stessa altezza
di un asse da stiro.Srotolare e raddrizzare il cavo di
alimentazione e il cavo del vapore. Alla prima accensione
dell’apparecchio, potrebbero riscontrarsi fumi/odori.
2. Aprire il coperchio del serbatoio dell’acqua. Riempire
il serbatoio dell’acqua con acqua fredda. Si consiglia
di utilizzare acqua filtrata con Electrolux AquaSense,
priva di impurità come il calcare. In alternativa, utilizzare
acqua distillata o una miscela composta da 50% di
acqua distillata e 50% di acqua del rubinetto, se questa è
particolarmente dura. Svuotare il serbatoio dell’acqua
per eliminare qualsiasi particella estranea che potrebbe
essere rimasta dal processo di produzione.
3. Riempire sempre il serbatoio con acqua fredda fino
all’indicazione di livello MAX (A). Riposizionare il
coperchio. Attenzione! Non utilizzare mai l’apparecchio
senza acqua nel serbatoio.
4. Collegare il ferro da stiro con generatore di vapore
alla presa di corrente. Girare la manopola della potenza
(A) in senso orario verso MAX. Ruotare il selettore della
temperatura in senso orario fino all’impostazione
massima (B).
Selezionare quindi il livello di vapore ruotando
l’apposita manopola e scegliendo un livello di vapore
basso, medio o alto (C).
5. Il generatore di vapore dispone anche della funzione
ECO che rispetto all‘impostazione MAX consente di
risparmiare fino al 20 % di energia. L‘impostazione ECO
deve essere selezionata sia sul pulsante di temperatura
che su quella del panello di controllo. La funzione ECO
utilizza una pressione minore e produce meno vapore, ma
con tempi di riscaldamento più rapidi.
6. Quando la spia della temperatura si accende, la
caldaia è in fase di preriscaldamento. Quando la spia
si spegne, il ferro da stiro è pronto per essere usato.
Per ottenere l’erogazione del vapore, tenere premuto
il pulsante del vapore per qualche secondo. Per pulire
il sistema di generazione del vapore, tenerlo premuto
per qualche secondo in più.
7. Stirare un vecchio asciugamano per garantire che
eventuali residui all’interno del ferro non vengano
trasferiti nel bucato. Se necessario, pulire la piastra
con un panno leggermente umido.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
ISTRUZIONI D’USO
8. Per attivare il funzionamento a vapore, tenere
premuto il pulsante del vapore per 3-5 secondi, quindi
rilasciarlo affinché venga erogato un getto concentrato
di vapore. Quando si rilascia il pulsante, utilizzare il
vapore prima di rimetterlo a posto sulla stazione ferro
a vapore. Si consiglia di utilizzare il pulsante del vapore
per brevi intervalli di tempo. Attenzione! Non erogare
mai vapore mentre il ferro è sull’appoggiaferro.
9. Funzionamento a vapore continuo (AUTO): Tenere
premuto il pulsante del vapore, quindi spostare il
cursore di attivazione del vapore in avanti, in modo da
bloccare il pulsante del vapore. Rilasciare entrambi i
pulsanti. Viene erogato un getto di vapore costante e
continuo.
HU
Per sbloccare il pulsante del vapore e interrompere
il getto di vapore continuo (AUTOMATICO), spostare
all’indietro il cursore di attivazione del vapore.
10.Spegnere il ferro ruotando la manopola della
potenza in senso orario.
11.Lasciare sempre raffreddare il ferro completamente
sul piano di riposo prima di riporlo. Una volta che il
ferro si è raffreddato, svuotare il serbatoio dell’acqua.
Riporre il ferro da stiro con generatore di vapore.
12.Riporre sempre il cavo nell’apposito vano alla
base della caldaia. NON avvolgere mai il cavo di
alimentazione attorno al ferro.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PULIZIA
13.Poggiare sempre il ferro da stiro sul supporto
posteriore. Per la pulizia della superficie esterna
dell’apparecchio, utilizzare un panno morbido
inumidito, quindi asciugare. Non utilizzare solventi
chimici, che danneggerebbero la superficie.
14.Posizionare l’apparecchio in modo che il tappo di
sicurezza della caldaia si trovi in alto. Rimuovere
la copertura in gomma e svitare il tappo di sicurezza
della caldaia utilizzando la chiave piatta disponibile
nella base. Capovolgere l’apparecchio su un
lavandino e svuotare completamente la caldaia.
Produrre una miscela di almeno 300 ml composta
da acqua e anticalcare nella proporzione indicata.
(Usare le proporzioni specificate; se è presente
molto calcare, aumentare la dose dell’anticalcare di
conseguenza.)
Nota: si consiglia di utilizzare l’anticalcare EUD5 di
Electrolux. Seguire le istruzioni relative al rapporto
dell’acqua / liquido anticalcare riportate sulla
bottiglia. Si consiglia di pulire il prodotto ogni 2 mesi.
PT
15.Versare questa miscela nella caldaia e chiudere
saldamente il tappo di sicurezza. Lasciarla agire per
una o due ore a temperatura ambiente (se necessario
si può prolungare fino a 8 ore). Togliere la miscela.
Riempire il serbatoio con acqua pulita e svuotarlo
nuovamente. Ripetere questa procedura più volte
fino a rimuovere i depositi di calcare e a non sentire
più l’odore dell’anticalacare. Prima di riassemblare
il tutto, versare un bicchiere d’acqua pulita nella
caldaia. LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI
DA OSTRUZIONI DI CALCARE. Al termine della
pulizia, non tenere la caldaia completamente vuota,
ma lasciare un po’ di acqua al suo interno (prima di
richiuderla).
16.Terminato l’utilizzo dell’apparecchio, selezionare
OFF sui comandi della temperatura (“MIN“).
Sistemare il ferro da stiro sul piano d’appoggio.
Nota: Prima di riporre il ferro da stiro accertarsi che il
serbatoio d’acqua sia vuoto.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
51
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 51
2015-05-25 10:12:02
RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI
Problema
La piastra non si riscalda anche se il
ferro è acceso.
IT
Il ferro non produce vapore.
Le funzioni getto di vapore e getto di
vapore in verticale non funzionano.
Causa possibile
Problema di collegamento elettrico.
Soluzione
Controllare il cavo di alimentazione, la
spina e la presa di corrente.
Il controllo della temperatura è in
posizione MIN.
Selezionare la temperatura adatta.
L'acqua nel serbatoio è insufficiente.
Riempire il serbatoio dell'acqua
(vedere “Operazioni preliminari”,
punto 2).
Il controllo del vapore è impostato
nella posizione di esclusione del vapore
(‘MIN’).
Impostare il controllo del vapore
tra le posizioni di vapore minimo e
massimo.
La temperatura selezionata è inferiore a
quella specificata per l'uso del vapore.
Selezionare una temperatura fino a
.
La funzione getto di vapore è stata
Portare il ferro in posizione orizzontale
utilizzata ripetutamente in un periodo di e attendere prima di utilizzare
tempo molto breve.
nuovamente la funzione getto di
vapore.
Il ferro non è sufficientemente caldo.
Selezionare la temperatura corretta
).
per la stiratura a vapore (fino a
Portare il ferro in posizione verticale e
attendere che l'indicatore luminoso della
temperatura si spenga.
Fuoriuscite d’acqua dalla piastra
durante la stiratura.
Il ferro da stiro non è abbastanza caldo.
Impostare una temperatura (tra
ll
e massimo) che sia adatta alla stiratura
a vapore. Mettere il ferro da stiro in
posizione verticale e
attendere che la spia si spenga prima
di iniziare a stirare.
Scaglie e impurità fuoriescono dalla
piastra durante la stiratura.
È stata utilizzata dell’acqua dura che ha
provocato la formazione di scaglie di
calcare nel serbatoio dell’acqua.
Tenere premuto il tasto vapore per
circa un minuto per far fuoriuscire il
vapore.
Quindi tenere premuto un altro
minuto per pulire il sistema di
generazione del vapore.
Stirare un vecchio asciugamano
per garantire che eventuali residui
all’interno del ferro non vengano
trasferiti nel bucato. Se necessario,
pulire la piastra con un panno
leggermente umido.
Fuoriuscite d’acqua dalla piastra
durante il raffreddamento del ferro da
stiro o dopo averlo riposto.
Il ferro da stiro è stato messo in
posizione orizzontale e nel serbatoio era
ancora presente dell’acqua.
Svuotare il serbatoio dell’acqua e
spegnere la regolazione del vapore
prima di riporre il ferro da stiro.
Fuoriescono tracce marroni dai fori
della piastra in fase di stiro. Queste
tracce possono macchiare il bucato.
Sono stati usati agenti chimici antiincrostazioni.
Non usare detergenti antiincrostazioni.
Fibre di tessuto si sono accumulate nei
fori della piastra e stanno bruciando.
Asciugare i fori della piastra con un
panno morbido umido.
I tessuti potrebbero non essere
adeguatamente risciacquati, oppure
sono nuovi o non sono stati lavati prima
della stiratura.
Risciacquare adeguatamente il bucato
una seconda volta.
SMALTIMENTO
Riciclare i materiali con il simbolo
. Buttare l’imballaggio
negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
52
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto
di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 52
2015-05-25 10:12:03
LT
SAUGUMO PATARIMAS
LT
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių
trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• aikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.
• Neleiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie lygintuvo ir jo laido, kai jis kaista
arba pastatytas atšauti.
• Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti .
• Šiame gaminyje galima naudoti vandenį iš čiaupo. Rekomenduojama naudoti
filtru „Electrolux AquaSense“ nuo priemaišų, pavyzdžiui, kalkių, išvalytą
vandenį. Jeigu vanduo iš čiaupo yra labai kietas, naudokite distiliuotą vandenį
arba distiliuoto vandens ir vandens iš čiaupo mišinį santykiu 50:50 proc.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis
atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo ar jo
laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarus.
• Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el. lizdą.
• Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį
turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas
kvalifikuotas asmuo.
• Lygintuvas turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus. Kai
lygintuvą padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas,
yra stabilus.
• Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be
priežiūros.
• Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o
maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną kartą po naudojimo.
• Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens talpyklą.
• Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalių.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
• Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.
• Naudojant lygintuvą, pildymo anga privalo būti uždaryta.
• Prieš pildant vandens rezervuarą, kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai.
• Nepilkite į talpyklą acto, nukalkinimo priemonių ar kitų aromatizuotų skysčių.
Dėl to gali būti panaikinta garantija.
• Įspėjimas! Kaskart prieš plaudami virintuvą išjunkite maitinimo laidą iš tinklo ir
palikite lygintuvą ant stovo, kol atauš.
Prietaisai atitinka 2006/95/EB direktyvos ir 2004/108/EB direktyvos dėl
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.
VISAIS ATVEJAIS LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
53
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 53
2015-05-25 10:12:03
SUDEDAMOSIOS DALYS
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
K. L. LT
Garo mygtukas
Minkšta rankena
Temperatūros žyma
Temperatūros rankenėlė
Temperatūros indikatorius
Garų vamzdelis
Maitinimo laidas
Vieta maitinimo laidui laikyti
Virintuvo blokas
Vandens bakas
Vandens rezervuaro dangtelis
Didžiausio vandens lygio indikatorius
M. CARESSIUM™ keraminis padas
N. Lygintuvo padėklas
O. Slankusis jungiklis lyginimo garais funkcijai (valdomai automatiniu
arba rankiniu būdu (AUTO-MANUAL STEAM) suaktyvinti
P. Garų generavimo lygio valdymo rankenėlė
Q. Garų generavimo lygio indikacinė lemputė
R. Maitinimo lemputė
S. Maitinimo rankenėlė
T. Apsauginis virintuvo dangtelis
U. Plokščias raktas virintuvo dangteliui atsukti
V. Vieta lyginimo garais laidui laikyti
W. Rankena
LYGINIMO LENTELĖ
Audinys
Temperatūros
nustatymas
Lyginimo rekomendacijos
Lyginkite sausai iš blogosios pusės.
Lyginkite sausai iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba
apipurkškite jį, kad sudrėktų.
Lyginkite iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite
Nailonas ir poliesteris
jį, kad sudrėktų.
Lyginkite iš blogosios audinio pusės.
Dirbtinis šilkas
Daugiausia lyginkite sausai. Garus galima naudoti pagal gamintojo
Viskozė
instrukcijas.
Lyginkite iš blogosios pusės. Naudokite lyginimo audeklą, kad
Šilkas
išvengtumėte švytinčių žymių.
Patikrinkite etiketę ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.
Naudokite nustatymą, skirtą audiniui, kuriam reikalingas žemiausias
Medvilnės mišiniai
nustatymas.
Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Vilna ir vilnos mišiniai
Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad
Medvilnė
sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.
Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Velvetas
Lyginkite iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą, kad
išvengtumėte švytinčių žymių, ypač lyginant tamsių spalvų audinius.
iki „maks.“
Linas
Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad
sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.
iki „maks.“
Naudokite maksimalią garų srovę.
Audinys džinsams
Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo
lentelėje!
Akrilo audinys
Acetatas
54
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 54
2015-05-25 10:12:03
LT
NAUDOJIMO PRADŽIA
LT
1. Prieš naudojant pirmą kartą. Nuimkite visus lipnios
juostos likučius ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste.
Uždėkite lygintuvą su garikliu horizontaliai ant
lyginimo lentos arba ant karščiui atsparaus, saugaus
paviršiaus tame pačiame aukštyje kaip lyginimo lenta.
Išvyniokite ir išlyginkite maitinimo ir garo laidą. Pirmą
kartą įjungus, laikinai gali pasklisti garai / kvapai.
2. Nuimkite vandens rezervuaro dangtelį. Pripildykite
rezervuarą šalto vandens. Rekomenduojama
naudoti filtru „Electrolux AquaSense“ nuo priemaišų,
pavyzdžiui, kalkių, išvalytą vandenį. Jeigu vanduo iš
čiaupo yra labai kietas, naudokite distiliuotą vandenį
arba distiliuoto vandens ir vandens iš čiaupo mišinį
santykiu 50:50 proc. Ištuštinkite vandens rezervuarą,
kad išplautumėte visas pašalines daleles, kurios galėjo
likti dėl gamybos proceso.
3. Visada pilkite šalto vandens iki MAX (maks.)
lygio (A). Vėl uždėkite vandens rezervuaro dangtelį.
Perspėjimas! Jokiu būdu nenaudokite prietaiso,
jeigu rezervuare nėra vandens.
4. Prijunkite lygintuvą su garikliu prie elektros tinklo.
Pasukite maitinimo rankenėlę (A) pagal laikrodžio
rodyklę į padėtį MAX (didž.). Pasukite temperatūros
ratuką pagal laikrodžio rodyklę į maksimalią
nustatymo reikšmę (B).
Paskui, sukdami garų generavimo lygio valdymo
rankenėlę, pasirinkite garų generavimo lygį: silpną,
vidutinio stiprumo arba stiprų (C).
5. Garų generatoriuje įdiegta ekonomiško lyginimo
funkcija ECO (Pasirinkite ECO nustatymus temperatūros
nustatymo vietoje ir kontrolės panelėje). Lyginant ne
MAX, o ECO režimu, sutaupoma 20 % elektros energijos.
ECO režimu naudojamas žemesnis slėgis ir dėl to garai
generuojami silpniau, tačiau vanduo pašyla greičiau.
6. Užsidegus temperatūros kontrolinei lemputei,
vyksta garintuvo įkaitinimas. Kai ši lemputė užgęsta,
jį galima naudoti. Kad būtų pradėta generuoti
garus, paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite
nuspaudę garų generavimo mygtuką. Paskui, kad
garų generavimo sistema išsivalytų, palaikykite jį
nuspaudę dar keletą sekundžių.
7. Palyginkite seną rankšluostį, kad užtikrintumėte,
jog jokie likučiai lygintuve nepersikels ant jūsų
skalbinių. Jei reikia, nušluostykite padą truputį
drėgnu audiniu.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
8. Norėdami suaktyvinti garų generavimo sistemą,
nuspauskite garų generavimo mygtuką 3–5 sekundėms
ir tada atleiskite jį, kad būtų išleista susidariusi garų
srovė. Atleisdami garo įjungimo mygtuką, palaukite
kol išeis likęs garas ir tik tada grąžinkite prietaisą į bazę.
Garų generavimo mygtuką rekomenduojama naudoti
trumpai. Perspėjimas! Garų jokiu būdu negalima
išleisti lygintuvui esant ant pagrindo.
9. Nepertraukiamo (automatinio (AUTO) garų
generavimo funkcija. Paspauskite garų generavimo
mygtuką ir, laikydami jį nuspaustą, pastumkite pirmyn
slankųjį jungiklį, skirtą lyginimo garais funkcijai
suaktyvinti. Garų generavimo mygtukas užsifiksuos.
Atleiskite abu mygtukus. Garų srovė bus išleidžiama
tolygiai ir be pertrūkių.
HU
Norėdami atrakinti garų generavimo mygtuką,
kad nepertraukiama garų srovė (automatinio
garų generavimo funkcija (AUTO) būtų išjungta,
pastumkite slankųjį jungiklį, skirtą lyginimo garais
funkcijai suaktyvinti, atgal.
10.Norėdami išjungti lygintuvą, sukite maitinimo
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.
11.Visada leiskite lygintuvui visiškai atvėsti prieš jį
padėdami saugoti. Lygintuvui atvėsus, ištuštinkite
vandens rezervuarą. Padėkite saugoti lygintuvą su
garikliu.
12.Visada laikykite laidą jam skirtoje vietoje ant
generatoriaus pagrindo. NIEKADA nevyniokite
maitinimo laido aplink lygintuvą.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
VALYMAS
13.Lygintuvą visada laikykite pastatytą ant galinės
dalies. Norėdami valyti išorinius paviršius, naudokite
drėgną minkštą šluostę ir nušluostykite sausai.
Nenaudokite jokių cheminių tirpiklių - jie sugadins
paviršių.
14.Pastatykite prietaisą taip, kad apsauginis virintuvo
dangtelis būtų viršuje. Nuimkite guminį apdangalą ir
plokščiu raktu, pritvirtintu apačioje, atsukite apsauginį
virintuvo dangtelį. Apverskite prietaisą virš kriauklės ir
išpilkite iš virintuvo visą likusį vandenį. Paruoškite bent
300 ml kalkių šalinimo priemonės ir vandens mišinio
nurodytu santykiu (vadovaukitės rekomenduojamu
santykiu, tačiau jeigu susikaupė nemažai kalkių,
naudokite daugiau kalkių šalinimo priemonės).
Pastaba. Rekomenduojame naudoti kalkių šalinimo
priemonę EUD5 iš „Electrolux“. Laikykitės vandens
/ kalkių šalinimo skysčio santykio instrukcijos ant
butelio. Rekomenduojame valyti gaminį kas 2
mėnesius.
RO
15.Supilkite mišinį į virintuvą ir priveržkite apsauginį
virintuvo dangtelį. Vieną dvi valandas palikite
išmirkti kambario temperatūroje (prireikus palaikykite
ilgiau, tačiau daugiausia 8 valandas). Išpilkite mišinį.
Pripildykite virintuvą švaraus vandens ir vėl išpilkite.
Kartokite procedūrą keletą kartų, kol pašalinsite
visas kalkes ir neliks jų kvapo. Prieš vėl surinkdami
virintuvą, įpilkite į jį vieną matavimo indelį švaraus
vandens. LYGINTUVUI UŽSIKIMŠUS DĖL KALKIŲ
IR DĖL TO SUGEDUS, GARANTIJA NETAIKOMA.
Išplovę virintuvą (prieš uždarydami), palikite jame
truputį vandens.
16.Panaudoję prietaisą, pasukite temperatūros
reguliavimo ratuką ties .išjungimo („MIN“) padėtimi.
Padėkite lygintuvą ant lygintuvo atramos. Pastaba.
Prieš padėdami lygintuvą į vietą, vandenį iš talpyklos
išpilkite.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
55
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 55
2015-05-25 10:12:03
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Pado plokštė nekaista, nors lygintuvas
įjungtas.
LT
Galima priežastis
Jungties problema
Sprendimas
Patikrinkite pagrindinį maitinimo
laidą, kištuką ir maitinimo angą.
Temperatūros valdymo rankenėlė „MIN“
padėtyje.
Pasirinkite atitinkamą temperatūrą.
Bake nepakankamai vandens.
Pripildykite vandens baką (žr.
„Naudojmo pradžia“, nr. 2).
Garų valdymo rankenėlė nenustatyta į
garų padėtį (‘MIN’).
Nustatykite garų valdymo rankenėlę
tarp minimalios ir maksimalios garų
srovės padėčių.
Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei
nurodyta naudojimui su garais.
Pasirinkite temperatūrą iki
Garų srovės funkcija buvo naudojama
labai dažnai per trumpą laiko tarpą.
Padėkite lygintuvą į horizontalią
padėtį ir lukterėkite prieš naudodami
garų srovės funkciją.
Lygintuvas nepakankamai karštas.
Nustatykite tinkamą temperatūrą
). Padėkite
lyginimui garais (iki
lygintuvą į vertikalią padėtį ir
palaukite, kol temperatūros
indikatoriaus lemputė išsijungs.
Lyginant skalbinius, pro pagrindo
plokštę teka vanduo.
Lygintuvas nėra pakankamai įkaitęs.
Nustatykite temperatūros reguliavimo
maksimalia),
ratuką ties (
gariniam lyginimui tinkama nuostata.
Pastatykite lygintuvą ant jo galinės
dalies ir palaukite, kol užges lemputė,
tada galite pradėti lyginti.
Lyginant skalbinius nuo pagrindo
plokštės ant skalbinių lieka kalkių
nuosėdų ir nešvarumų.
Dėl kieto vandentiekio vandens vandens Nuspauskite ir maždaug vieną minutę
talpykloje susidarė kalkių nuosėdų.
palaikykite nuspaudę garų tiekimo
mygtuką, kad būtų tiekiami garai
Tada palaikykite dar maždaug minutę,
kad garų sistema būtų išvalyta.
Palyginkite seną rankšluostį, kad
užtikrintumėte, jog jokie likučiai
lygintuve nepersikels ant jūsų
skalbinių. Jei reikia, nušluostykite padą
truputį drėgnu audiniu.
Padėjus atvėsusį lygintuvą į vietą
arba kai jis po naudojimo vėsta, pro
pagrindo plokštę teka vanduo.
Lygintuvas buvo padėtas horizontaliai,
kai jo vandens talpykloje vis dar yra
vandens.
Prieš padėdami lygintuvą į vietą,
išpilkite vandenį iš vandens talpyklos
ir nustatyjite garų lygio valdiklį į
išjungimo padėtį.
Per skyles pade išeina rudi ruoželiai ir
tepa lyginamus skalbinius.
Naudojote chemines nukalkinimo
nuosėdas.
Nenaudokite jokių nukalkinimo
priemonių.
Pado skylėse prisikaupė audinio plaušų
ir jie dega.
Valykite padą drėgnu, minkštu
skudurėliu.
Galbūt audiniai buvo netinkamai
išskalauti, arba gaminiai yra nauji ir prieš
lyginimą jie dar nebuvo skalbti.
Dar kartą tinkamai išskalaukite
skalbinius.
Lygintuvas negamina garų.
Garų srovės ir vertikalios garų srovės
funkcija neveikia.
.
IŠMETIMAS
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas.
56
pažymėtų prietaisų kartu
Neišmeskite šiuo ženklu
su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 56
2015-05-25 10:12:03
LV
IETEIKUMI DROŠĪBAI
LV
Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu
pirmo reizi!
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām
fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu
trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
• Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
• Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdziest, glabājiet to un tā vadu
vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma.
• Lietošanas laikā virsmas var sakarst .
• Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna ūdeni. Ieteicams izmantot
Electrolux AquaSense filtrēto ūdeni, kas nesatur tādu piemaisījumu kā,
piemēram, kaļķakmeni. Citos gadījumos izmantojiet destilētu ūdeni vai
50% destilēta ūdens un 50% ūdensvada ūdens maisījumu, ja ūdensvada
ūdens ir īpaši ciets.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums
un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās
vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot.
• Šī ierīce jāsavieno tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam,
apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.
• Gludekli drīkst izmantot un novietot uz stabilas virsmas. Novietojot
gludekli uz tā statīva, pārliecinieties, ka virsma, uz kuras statīvs ir
novietots, ir stabila.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas
tīklam.
• Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz, un kontaktdakša jāatvieno no
kontaktligzdas.
• Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai tad, kad kontaktdakša ir atvienota no
kontaktligzdas.
• Neļaujiet tīkla vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
• Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz ierīces.
• Lietošanas laikā nedrīkst atvērt uzpildes atveri.
• Pirms ūdens tvertnes uzpildīšanas atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
• Lerīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.
• Tvertnē nelejiet etiķi, atkaļķotājus vai citas vielas ar smaržu. Citādi
garantija var nedarboties.
• Brīdinājums! Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
strāvas padeves avota un ļaujiet gludeklim atdzist uz tā statīva.
Ierīces atbilst Direktīvai 2006/95/CE un Direktīvai par
elektromagnētisko saderību 2004/108/CE.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
57
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 57
2015-05-25 10:12:03
SASTĀVDAĻAS
A. Tvaika poga
B. Mīkstais rokturis
C. Temperatūras iestatījuma atzīme
D. Temperatūras regulators
E. Temperatūras indikators
F. Tvaika caurule
G. Strāvas vads
H. Strāvas vada glabāšanas nodalījums
I. Tvaika ģenerators
J. Ūdens tvertne
K. Ūdens tvertnes vāciņš
L. Maksimālā ūdens līmeņa indikators
LV
M. CARESSIUM™ keramiskā pamatplāksne
N. Gludekļa pamatne
O. Tvaika aktivizācijas slīdnis (AUTOMĀTISKS–MANUĀLS
TVAIKS)
P. Tvaika līmeņa vadības poga
Q. Tvaika līmeņa indikators
R. Barošanas indikators
S. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
T. Tvaika ģeneratora drošības vāciņš
U. Tvaika ģeneratora plakanā poga
V. Tvaika vada glabāšanas nodalījums
W. Pārnēsāšanas rokturis
GLUDINĀŠANAS TABULA
Audums
Akrils
Temperatūras iestatīšana Gludināšana — ieteikumi lietošanai
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Acetāts
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Neilons un poliesters
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Mākslīgais zīds
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Pārsvarā sausā gludināšana. Tvaiku var izmantot saskaņā ar ražotāja
Viskoze
norādījumiem.
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma,
Zīds
gludinot pārklājiet ar kokvilnas audumu.
Pārbaudiet etiķeti un rīkojieties saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Kokvilnas veidi
Izmantojiet iestatījumu smalkām šķiedrām.
Tvaika gludinašana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas
Vilna un tās veidi
drānu.
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Kokvilna
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju
vai stipru tvaika padevi.
Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas
Velvets
drānu.
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot
gludināšanas drānu, lai novērstu spīdumu, īpaši tumšiem audumiem.
Linu audums
uz MAX
Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat
izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika
padevi.
Džinsa audums
uz MAX
Izmantojiet maksimālo tvaika padevi.
Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas
norādīts tabulā!
58
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 58
2015-05-25 10:12:03
LV
DARBA UZSĀKŠANA
LV
1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz. Noņemiet visas
pielipušās daļiņas un viegli noberziet ar mitru drānu.
Novietojiet gludekli ar tvaika ģeneratoru horizontāli uz
gludināmā dēļa vai uz karstumizturīgas drošas virsmas,
kas atrodas vienā līmenī ar gludināmo dēli. Attiniet un
iztaisnojiet barošanas un tvaika vadu.Ieslēdzot ierīci
pirmoreiz, iespējams, īslaicīgi sajutīsit specifisku smaržu/
smaku.
2. Atveriet ūdens tvertnes vāciņu. Uzpildiet ūdens
tvertni, izmantojot aukstu ūdeni. Ieteicams izmantot
Electrolux AquaSense filtrēto ūdeni, kas nesatur tādu
piemaisījumu kā, piemēram, kaļķakmeni. Citos gadījumos
izmantojiet destilētu ūdeni vai 50% destilēta ūdens un
50% ūdensvada ūdens maisījumu, ja ūdensvada ūdens
ir īpaši ciets. Iztukšojiet ūdens rezervuāru, lai izskalotu
piesārņojuma daļiņas, kas var būt palikušas no ražošanas
procesa.
3. Vienmēr uzpildiet ūdens tvertni ar aukstā ūdeni
līdz MAX atzīmei (A). Uzlieciet ūdens tvertnes vāciņu.
Uzmanību! Nekad nelietojiet ierīci, ja tvertnē nav ūdens.
4. Pieslēdziet gludekli ar tvaika ģeneratoru
elektroapgādes tīklam. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu (A) pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz atzīmei
MAX. Pagrieziet temperatūras regulatoru pulksteņrādītāja
kustības virzienā līdz tā maksimālajam iestatījumam (B).
Pēc tam izvēlieties tvaika līmeni, griežot tvaika līmeņa
vadības pogu. Pieejamās izvēles: zems, vidējs vai
augsts tvaika līmenis (C).
5. Tvaika ģeneratoram ir arī ECO iestatījums. Ja
gludināšana tiek veikta ECO (ECO režīms ir jāiestata
gan ar temperatūras slēdzi, gan kontrol panelī),
nevis MAX režīmā, enerģijas ietaupījums ir līdz 20 %.
ECO režīmā tiek izmantots zemāks spiediens, radot
mazāku tvaika apjomu, bet garantējot ātrāku uzsilšanas
laiku.
6. Kad temperatūras indikators iedegas, tvaika bloks
ir uzsilis. Kad gaisma izdziest, to var lietot. Lai tiktu
izdalīts tvaiks, nospiediet un dažas sekundes turiet
nospiestu tvaika pogu. Pēc tam turiet to nospiestu
vēl dažas sekundes, lai iztīrītu tvaika ģenerēšanas
sistēmu.
7. Izgludiniet vecu dvieli, lai pārliecinātos, ka jebkuri
nosēdumi, kas atrodas gludeklī, netiek pārnesti uz
veļu. Ja nepieciešams, noslaukiet visu gludināšanas
virsmu ar mazliet samitrinātu drānu.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
8. Lai aktivizētu tvaika funkciju, nospiediet tvaika
pogu un turiet to nospiestu 3–5 sekundes. Atlaidiet
pogu, lai izdalītu koncentrētu tvaika plūsmu. Kad
atlaižat pogu, pārliecinieties par tvaika pilnīgu
iziešanu, pirms novietojat gludekli atpakaļ uz tvaika
stacijas. Tvaika pogu ieteicams izmanot īsu laika
periodu. Uzmanību! Nekad neaktivizējiet tvaiku,
kamēr gludeklis atrodas uz pamatplāksnes.
9. Nepārtraukta (AUTO) tvaika funkcija Nospiediet
un turiet nospiestu tvaika pogu un pārvietojiet tvaika
aktivizācijas slīdni uz priekšu, lai nofiksētu tvaika
pogu. Atlaidiet abas pogas. Tvaika plūsma tiek izdalīta
nepārtraukti un vienmērīgi.
HU
Lai atbloķētu tvaika pogu un pārtrauktu nepārtraukto
tvaika plūsmu (AUTOMĀTISKAIS tvaiks), stumiet
tvaika aktivizācijas slīdni atpakaļ.
10.Izslēdziet gludekli, griežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.
11.Vienmēr ļaujiet gludeklim pilnībā atdzist uz
gludekļa pamatnes, pirms noglabāt to. Kad gludeklis
ir atdzisis, iztukšojiet ūdens rezervuāru. Noglabājiet
gludekli ar tvaika ģeneratoru.
12.Vienmēr glabājiet vadu ģeneratora pamatnē
esošajā vada glabāšanas nodalījumā. NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ netiniet barošanas vadu ap gludekli.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
TĪRĪŠANA
13.Vienmēr turiet gludekli novietotu vertikāli uz
pamatnes. Lai notīrītu ierīces virsmu, izmantojiet
mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskus
šķīdinātājus, jo tie var bojāt ierīces virsmu.
14.Novietojiet ierīci tā, lai tvaika ģeneratora drošības
vāciņš atrastos augstākajā pozīcijā. Noņemiet
gumijas pārsegu, atskrūvējiet tvaika ģeneratora
drošības vāciņu, izmantojot plakano pogu, kas atrodas
pamatnē. Apgrieziet ierīci otrādi uz izlietnes un pilnībā
iztukšojiet tvaika ģeneratoru. Sajauciet atkaļķotāju ar
ūdeni norādītajā attiecībā; sagatavojiet vismaz 300 ml
atkaļķotāja maisījuma. (Izmantojiet ieteikto maisījuma
attiecību. Ja kaļķis ir lielākā apjomā, atbilstoši palieliniet
atkaļķotāja proporciju.)
Piezīme. Mēs iesakām izmantot atkaļķotāju EUD5, ko
piedāvā Electrolux. Ievērojiet uz pudeles norādīto ūdens/
atkaļķotāja attiecību. Mēs iesakām tīrīt izstrādājumu ik
pēc 2 mēnešiem.
PT
15.Iepildiet maisījumu tvaika ģeneratorā un
pievelciet tvaika ģeneratora drošības vāciņu.
Mērcējiet vienu līdz divas stundas istabas
temperatūrā (ja nepieciešams, palieliniet mērcēšanas
laiku; maksimums 8 stundas). Izlejiet maisījumu.
Iepildiet tvaika ģeneratorā tīru ūdeni, pēc tam
izlejiet to. Atkārtojiet to vairākas reizes, kamēr
kaļķis ir likvidēts un vairs nav jūtama atkaļķotāja
smarža. Pirms salikšanas ievietojiet tīrā ūdens
mērkrūzi atpakaļ tvaika ģeneratorā. GARANTIJA
NESEDZ BOJĀJUMUS, KO RADĪJIS KAĻĶA
NOSPROSTOJUMS. Pēc tīrīšanas neturiet boileri
pilnīgi tukšu, bet atstājiet tajā nedaudz ūdens (pirms
aizvēršanas).
16.Kad esat beidzis lietot ierīci, pagrieziet
temperatūras regulatoru pozīcijā OFF (Izslēgts)
(“MIN“). Glabājiet gludekli uz gludekļa balsta.
Piezīme: neglabājiet gludekli ar ūdeni tvertnē.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
59
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 59
2015-05-25 10:12:03
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
Problēma
Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis
ir ieslēgts.
LV
Iespējamais iemesls
Savienojuma problēma
Risinājums
Pārbaudiet elektrības vadu,
kontaktdakšu un kontaktligzdu.
Temperatūras kontrole ir režīmā MIN.
Atlasiet atbilstošo temperatūru.
Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba
uzsākšana”, Nr. 2).
Tvaika kontrole ir iestatīta režīmā BEZ
TVAIKA (‘MIN’).
Iestatiet tvaika kontroli starp režīmiem
minimāls tvaiks un maksimāls tvaiks.
Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā
noteikts lietot ar tvaiku.
Atlasiet temperatūru līdz
Tvaika strūklas funkcija ir tikusi
izmantota pārāk bieži īsā laika periodā.
Novietojiet gludekli vertikāli un
pagaidiet pirms tvaika strūklas
funkcijas lietošanas.
Gludeklis nav pietiekami karsts.
Pielāgojiet vēlamo temperatūru,
).
lai gludinātu ar tvaiku (līdz
Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet,
līdz temperatūras indikators izslēdzas.
Gludināšanas laikā no gludināšanas
virsmas noplūst ūdens.
Gludeklis nav pietiekami karsts.
Lestatiet temperatūras regulatoru
augstākas temperatūras pozīcijā
maksimālajā), kas piemērota
(
gludināšanai ar tvaiku. Novietojiet
gludekli stāvus un nogaidiet, līdz
indikators ir izdzisis, pirms sākat
gludināt.
Gludināšanas laikā no gludināšanas
virsmas nāk plēksnes un netīrumi.
Jūs esat lietojis cietu ūdeni, kā
rezultātā ūdens tvertnē ir izveidojušās
kaļķakmens plēksnes.
Piespiediet un turiet nospiestu tvaika
taustiņu ilgāk par vienu minūti, lai
sāktu izplūst tvaiks.
Pēc tam turiet to nospiestu vēl vienu
minūti, lai iztīrītu tvaika ģeneratora
sistēmu.
Izgludiniet vecu dvieli, lai
pārliecinātos, ka jebkuri nosēdumi,
kas atrodas gludeklī, netiek pārnesti
uz veļu. Ja nepieciešams, noslaukiet
visu gludināšanas virsmu ar mazliet
samitrinātu drānu.
No gludināšanas virsmas noplūst
ūdens, kad gludeklis atdziest vai pēc
tam, kad tas ir ticis noglabāts.
Gludeklis ir bijis novietots horizontālā
Lztukšojiet ūdens tverti un iestatiet
pozīcijā, kamēr ūdens tvertnē bija palicis tvaika regulatoru izslēgtā pozīcijā,
kaļķakmens plēksnes.
pirms noglabājat gludekli.
Gludināšanas laikā no gludināšanas
virsmas izdalās brūnas svītras, kas
notraipa apģērbu.
Jūs esat lietojis ķīmiskos atkaļķošanas
līdzekļus.
Nelietojiet atkaļķošanas līdzekļus.
Gludināšanas virsmas atverēs ir
uzkrājušās auduma šķiedras un deg.
Notīriet gludināšanas virsmu ar mitru
mīkstu drānu.
Audums var nebūt pienācīgi izskalots,
vai apģērbs ir jauns un pirms
gludināšanas nav mazgāts.
Lūdzu, vēlreiz rūpīgi izskalojiet
apģērbu.
Gludeklis nerada tvaiku.
Tvaika strūkla un vertikālā tvaika
strūkla nedarbojas.
.
UTILIZĀCIJA
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol
.
Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros
to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
60
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu
, kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 60
2015-05-25 10:12:04
NL
VEILIGHEIDSADVIES
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste
keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer
het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen om
Electrolux AquaSense met gefilterd water te gebruiken, waardoor onzuiverheden zoals
kalkaanslag worden verwijderd. Gebruik anders gedestilleerd water of een mengsel van
50% gedestilleerd water, 50% kraanwater als het kraanwater erg hard is.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de
spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer
zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant,
de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen
om risico’s te vermijden.
• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer,
wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt
geplaatst stabiel is.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het
stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met
water wordt gevuld.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het
apparaat.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• De vulopening mag niet worden geopend tijdens het gebruik.
• Verwijder vóór het vullen van het waterreservoir de stekker uit het stopcontact.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op
het apparaat is aangegeven.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist
gebruik.
• Giet geen azijn, ontkalkingsmiddelen of andere geparfumeerde stoffen in het reservoir.
Anders wordt mogelijk de garantie ongeldig.
• Waarschuwing! Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het strijkijzer op de
standaard afkoelen voordat u het reinigt.
De apparaten zijn conform de Richtlijnen 2006/95/EG en EMC 2004/108/EG. HOUD U ALTIJD AAN DEZE INSTRUCTIES.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
61
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 61
2015-05-25 10:12:04
ONDERDELEN
A. Stoomknop
B. Handvat
C. Temperatuurindicatie
D. Temperatuurregelaar
E. Lampje temperatuurindicator
F. Stoompijp
G. Stroomkabel
H. Stroomkabelbeschermer
I. Boilereenheid
J. Waterreservoir
K. Deksel van watertank
L. Indicator maximaal waterniveau
NL
M. CARESSIUM™ keramische funderingsplaat
N. Strijkijzersteunplaat
O. Schuifregelaar voor stoomactivatie (AUTO-MANUAL
STEAM)
P. Stoombedieningsknop
Q. Controlelampje voor stoomniveau
R. Aan-lampje
S. Aan-/uitknop
T. Veiligheidsdop voor boiler
U. Platte sleutel voor boiler
V. Opbergmogelijkheid stoomkabel
W. Draaghandgreep
STRIJKSCHEMA
Stof
Acryl
Aanbeveling voor strijken
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig
Acetaat
is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
Nylon & polyester
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Rayon
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de
Viscose
fabrikant dat toestaat.
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om
Zijde
glansstrepen te voorkomen.
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
Katoenmengsels
laagst mogelijke instelling.
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Wol & wolmengsels
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de
sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge
Katoen
stoomstand.
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Corduroy
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog
tot “max”
Linnen
strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
Denim
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
62
Temperatuurinstelling
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 62
2015-05-25 10:12:04
NL
HET EERSTE GEBRUIK
NL
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten
en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het
stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op een
hittebestendige en stabiele ondergrond op dezelfde
hoogte als een strijkplank. Het netsnoer en het
stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. Wanneer
u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Open het deksel van de watertank. Vul de watertank
met koud water. Het wordt aanbevolen om Electrolux
AquaSense met gefilterd water te gebruiken, waardoor
onzuiverheden zoals kalkaanslag worden verwijderd.
Gebruik anders gedestilleerd water of een mengsel
van 50% gedestilleerd water, 50% kraanwater als
het kraanwater erg hard is. Leeg het waterreservoir
voor het uitspoelen van door het productieproces
achtergebleven vreemde deeltjes.
3. Vul het waterreservoir altijd tot het MAX-niveau
met koud water (A). Vervang het deksel van de
watertank. Let op! Bedien het apparaat nooit als er
geen water in de tank zit.
4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de
stroomvoorziening. Draai de aan-/uitknop (A)
rechtsom naar MAX. Draai de temperatuurregelaar
met de klok mee tot de maximale stand (B). Het
temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat
branden.
Selecteer vervolgens een stoomniveau door de
stoombedieningsknop tussen laag - gemiddeld hoog stoom (C) te zetten.
5. De stoomgenerator is uitgerust met een ECO-stand.
Als u strijkt in de ECO-stand in plaats van MAX, bespaart
u tot 20 % energie. (ECO-stand dient geselecteerd
te worden zowel op de temperatuurknop als op het
bedieningspaneel) De ECO-stand maakt gebruik van een
lagere druk, waardoor een lagere stoomsnelheid wordt
geproduceerd maar het apparaat sneller opwarmt.
6. Wanneer het temperatuurindicatielampje gaat
branden, warmt het stoomstation op. Wanneer
het lampje dooft, dan is het apparaat klaar
voor gebruik. Houd de stoomknop gedurende
enkele seconden ingedrukt voor stoom. Houd
vervolgens nog enkele seconden ingedrukt om het
stoomopwekkingssysteem te reinigen.
7. Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn
dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed
terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige
doek af, indien nodig.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
GEBRUIKSAANWIJZING
8. Voor het activeren van de stoomfunctie, drukt u
gedurende 3 - 5 seconden op de stoomknop. Laat
de knop los om een geconcentreerde straal stoom
te produceren. Wanneer u de stoomknop loslaat,
dient alle stoom te zijn verdwenen voordat u het
strijkijzer terugplaatst op het stoomstation. Het
wordt aanbevolen dat de stoomknop slechts voor
korte perioden wordt gebruikt. Let op! Gebruik geen
stoom als het strijkijzer op de steun rust.
9. Continue (AUTO) stoomfunctie: Houd de
stoomknop ingedrukt en beweeg de schuifregelaar
voor de stoomactivatie naar voren om de stoomknop
te vergrendelen. Laat beide knoppen los. Er wordt
nu een gelijkmatige, ononderbroken stoomstraal
geproduceerd.
IT
Om de stoomknop te ontgrendelen en de continue
stoomstraal (AUTOMATISCHE stoom) te stoppen,
drukt u de schuifregelaar voor stoomactivatie naar
achteren.
10.Schakel het strijkijzer in door de aan-/uitknop
linksom te draaien.
11.Laat het strijkijzer altijd volledig afkoelen op
de strijkijzersteunplaat alvorens het op te bergen.
Leeg het waterreservoir, wanneer het strijkijzer is
afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer op.
12.Berg de kabel altijd op met behulp van de
kabelbeschermer aan de voet van de generator.
Wikkel het netsnoer NOOIT om het strijkijzer.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
REINIGEN
13.Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een
vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak
beschadigd.
14.Plaats het apparaat zo dat de veiligheidsdop van de
boiler naar boven wijst. Verwijder de rubberen dop,
schroef de veiligheidsdop van de boiler los met behulp
van de platte sleutel die zich aan de onderzijde bevindt.
Draai het apparaat ondersteboven boven de gootsteen en
maak de boiler helemaal leeg. Meng ontkalkingsmiddel
met water in de aangegeven verhouding, bereid ten
minste 300 ml ontkalkingsmengsel voor. (Gebruik de
aanbevolen verhouding van het mengsel. Als er veel
aanslag is, verhoogt u de hoeveelheid ontkalkingsmiddel.)
Opmerking: Gebruik bij voorkeur het ontkalkingsmiddel
EUD5 van Electrolux. In de fles met ontkalkingsmiddel
bevindt zich mengsel genoeg voor 4 keer (4 x 125 ml). Bij
ieder gebruik kan het met 375 ml water worden gemengd.
We raden u aan om het verwarmingselement iedere 2
maanden te reinigen.
RU
15.Vul het mengsel in de boiler en draai de
veiligheidsdop van de boiler vast. Laat het 1 tot
2 uur bij kamertemperatuur inweken (verhoog de
inweektijd indien noodzakelijk; max. 8 uur). Giet het
mengsel af. Vul de boiler met schoon water en giet deze
af. Herhaal deze stap enkele keren totdat de aanslag
en de ontkalkingsgeur weg zijn. Plaats een maatbeker
met schoon water in de boiler terug vóórdat u deze
opnieuw monteert. DE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE
DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR VERVUILING
TEN GEVOLGE VAN KALKAANSLAG. Laat het
verwarmingselement niet volledig leeg zodra u het hebt
gereinigd, maar zorg ervoor dat er een beetje water in
blijft staan (voordat u het weer sluit).
16.Als u klaar bent met gebruik van het apparaat, draai
de temperatuurknop naar de UIT- (“MIN“) stand. Plaats
het strijkijzer op de strijkijzersteun. Opmerking: Berg het
strijkijzer niet op met water in het reservoir.
SK
SL
SR
SV
TR
UK
63
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 63
2015-05-25 10:12:04
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
NL
Mogelijke oorzaak
Probleem met de aansluiting
Oplossing
Controleer het netsnoer, de stekker en
het stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor nietstomen (‘MIN’).
Zet de stoomknop tussen de minimale
en maximale stoomstand.
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt
binnen een korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Stel de juiste temperatuur in voor
). Zet
strijken met stoom (tot
het strijkijzer verticaal neer en wacht
tot het temperatuurindicatielampje
uitgaat.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het strijken.
Het strijkijzer is niet heet genoeg.
Stel de temperatuurknop in op een
tot maximum)
temperatuur (
geschikt voor stoom- strijken. Plaats
het strijkijzer op zijn voet en wacht
tot het lampje uit is voordat u begint
te strijken.
Vlokjes en onzuiverheden komen uit
de bodemplaat tijdens het strijken.
U hebt hard water gebruikt, waardoor
er kalkvlokken worden gevormd in het
waterreservoir.
Houd de stoom- toets ongeveer
één minuut ingedrukt om stoom te
krijgen.
Houd de knop daarna nog een minuut
ingedrukt om de stomer te reinigen.
Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in het
strijkijzer niet op het strijkgoed terecht
komt. Veeg de zoolplaat met een
vochtige doek af, indien nodig.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het afkoelen of wanneer het
strijkijzer op- geborgen is.
Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl
er nog water in het waterreservoir
aanwezig is.
Ledig het waterreservoir en zet de
stoomstand op UIT voordat u het
strijkijzer opbergt.
Er komen bruine strepen uit de
zoolplaat tijdens het strijken en deze
maken vlekken op het wasgoed.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Maak de zoolplaat schoon met een
zacht vochtig doek.
De stoffen zijn mogelijk niet goed
gespoeld of de kleding is nieuw en is
niet gewassen voor het strijken.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
Strijkijzer geeft geen stoom.
Stoom- en verticale stoomfunctie
werken niet.
.
VERWIJDERING
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
64
niet
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 64
2015-05-25 10:12:04
NO
SIKKERHETSRÅD
NO
Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang.
• Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer med
redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler kunnskap og
erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker
måte og at de forstår farene som er involvert ved bruk av produktet.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn
av en voksen.
• Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når det er i
bruk eller avkjøles.
• Overflatene kan bli veldig varme under bruk .
• Dette produktet er egnet til å bruke springvann. Det anbefales å bruke
Electrolux AquaSense-filtrert vann, der urenheter som kalk er fjernet. Bruk
ellers destillert vann eller en blanding av 50 % destillert vann, 50 % springvann
hvis springvannet er spesielt hardt.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens
som er angitt på typeskiltet!
• Strykejernet må ikke brukes hvis det er mistet i gulvet, hvis strykejernet eller
ledningen har synlige tegn på skade eller hvis det lekker.
• Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt.
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av
produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert
person for å unngå fare.
• Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag. Når du plasserer
strykejernet på stativet, må du sørge for at stativet står på et stabilt underlag.
• Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.
• Apparatet må slås av og kontakten trekkes ut hver gang etter bruk samt før
apparatet rengjøres og vedlikeholdes.
• Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før vannbeholderen fylles med vann.
• Strømledningen må ikke komme borti noen av apparatets varme deler.
• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
• Ikke overskrid den maksimale påfyllingsmengden som er angitt på apparatet.
• Fyllingsåpningen må ikke åpnes under bruk.
• Ta støpselet ut av stikkontakten før du etterfyller vannbeholderen.
• Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg
ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet.
• Ikke hell eddik, avkalkingsmiddel eller andre stoffer med lukt i beholderen.
Ellers kan garantien bli ugyldig.
• Advarsel! Før rengjøring skal støpselet alltid kobles fra strømuttaket, og du
skal vente til strykejernet er avkjølt i stativet.
Apparatene bekreftes å samsvare med direktiv 2006/95/EF og direktiv EMC
2004/108/EF. TA ALLTID VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
65
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 65
2015-05-25 10:12:04
KOMPONENTER
A. Dampknapp
B. Mykt håndtak
C. Temperaturmerker
D. Temperaturbryter
E. Indikatorlys for temperatur
F. Damprør
G. Strømledning
H. Oppbevaring av strømledning
I. Oppvarmingsenhet
J. Vannbeholder
K. Lokk på vanntank
L. Maksimum vanninvåindikator
NO
M. CARESSIUM™ keramisk strykesåle
N. Strykejernholder
O. Glidebryter for dampaktivering (AUTO-MANUAL STEAM)
P. Betjeningsbryter for dampnivå
Q. Indikatorlampe for dampnivå
R. På/av-lampe
S. På/av-knapp
T. Sikkerhetslokk for oppvarmingsenhet
U. Flatkile for oppvarmingsenhet
V. Oppbevaring av dampledning
W. Bærehåndtak
STRYKETABELL
Stoff
Akryl
Anbefalt bruk
Tørrstrykes på vrangen
Tørrstrykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk
Acetat
spray for å fukte.
Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray
Nylon og polyester
for å fukte.
Strykes på vrangen.
Rayon
Tørrstrykes hovedsakelig. Damp kan brukes i henhold til produsentens
Viskose
anvisninger.
Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.
Silke
Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk
Bomullsblandinger
innstillingen for de fibrene som krever lavest innstilling.
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede
Ull og ullblandinger
Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.
Bomull
Bruk damp, middels til høy.
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede.
Kordfløyel
Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker,
til “max”
særlig med mørke farger. Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig,
Lin
eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy.
til “max”
Bruk maksimal damp.
Denim
Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er
anbefalt i tabellen!
66
Temperaturinnstilling
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 66
2015-05-25 10:12:04
NO
SLIK KOMMER DU I GANG
NO
1. Før du bruker strykejernet for første gang. Fjern alle
rester av klebemidler og gni forsiktig med en fuktig
klut. Plasser dampstrykejernet horisontalt på strykebrettet
eller på en varmebestandig, sikker overflate i samme høyde
som et strykebrett. Krøll ut og rett ut strømledningen og
dampledningen. Når strykejernet slås på for første gang,
kan det komme litt damp og lukt fra det.
2. Åpne lokket på vanntanken. Fyll vanntanken
med kaldt vann. Det anbefales å bruke Electrolux
AquaSense-filtrert vann, der urenheter som kalk er
fjernet. Bruk ellers destillert vann eller en blanding av
50 % destillert vann, 50 % springvann hvis springvannet
er spesielt hardt. Tøm vannbeholderen for å skylle
ut eventuelle fremmede partikler som kan være fra
produksjonsprosessen.
3. Fyll alltid på vanntanken til MAX-merket med kaldt
vann (A). Sett lokket på vanntanken. Forsiktig! Ikke bruk apparatet uten vann i tanken.
4. Koble dampstrykejernet til stikkontakten. Vri av/på-
knappen (A) med klokken til MAX. Drei termostatbryteren
med urviserne til maksimum innstilling (B).
Temperaturindikatorlampen på strykejernet vil tennes.
Velg deretter et dampnivå ved å vri betjeningsbryteren for
dampnivå til lav, middels eller mye damp (C).
BG
CS
5. Dampgeneratoren har ECO-innstilling. Hvis du bruker
ECO-innstillingen (ECO-innstilling må velges på både
temperatur velgeren og på kontollpanelet) i stedet for
MAX-innstillingen når du stryker, sparer du opptil 20 %
energi. ECO-innstillingen bruker lavere trykk, som gir lavere
dampmengde, men har raskere oppvarmingstid.
6. Når temperaturindikatorlampen tennes, blir
dampstasjonen forvarmet. Når lampen slås av, er den
klar til bruk. Trykk på og hold inne dampknappen i
noen sekunder for å få damp. Hold den deretter i noen
sekunder til for å rengjøre dampsystemet.
7. Stryk et gammelt håndkle for å sikre at eventuelle rester
DA
DE
EE
EN
ES
inni strykejernet ikke blir overført til tøyet. Platen kan tørkes
av med en fuktig klut ved behov.
FI
BRUKERVEILEDNING
8. Dampfunksjonen aktiveres ved å trykke på
dampknappen i 3–5 sekunder, slipp knappen for
å frigi konsentrert damp. Når du slipper knappen,
sørg for at all damp er sluppet ut innen du setter
strykejernet tilbake i holderen. Det anbefales at
dampknappen brukes i korte perioder. Forsiktig! Ikke
frigi damp mens strykejernet står i holderen.
9. Funksjon for kontinuerlig damp (AUTO): Trykk på
og hold inne dampknappen, og skyv glidebryteren
for dampaktivering forover, for å låse dampknappen.
Slipp begge knappene. Damp sprutes ut jevnt og
kontinuerlig. Du kan låse opp dampknappen og
stoppe den kontinuerlige dampen (AUTO-damp) ved
å skyve glidebryteren for dampaktivering bakover.
FR
10.Slå av strykejernet ved å vri av/på-knappen mot
klokken.
11.La alltid strykejernet avkjøle på strykebrettet før
det settes vekk. Tøm vannbeholderen når strykejernet
er avkjølt. Lagre dampstrykejernet.
12.Oppbevar alltid ledningen i
ledningsoppbevaringen i sokkelen på
generatoren. ALDRI snurr ledningen rundt
strykejernet.
HR
HU
IT
LT
LV
NL
RENGJØRING
13.Strykejernet skal alltid oppbevares stående på
hælen. Rengjør de utvendige flatene med en myk
og fuktig klut, og tørk deretter. Ikke bruk kjemiske
løsemidler, da disse vil skade overflaten.
14.Plasser apparatet slik at sikkerhetslokket for
oppvarmingsenheten befinner seg øverst. Fjern
gummidekselet, og skru ut sikkerhetslokket for
oppvarmingsenheten med flatkilen som du finner i
bunnen. Snu apparatet opp ned over vasken og tøm
oppvarmingsenheten helt. Bland avkalkingsmiddel
og vann med det spesifiserte blandingsforholdet,
og lag en avkalkingsblanding på minst 300 ml.
(Bruk det anbefalte blandingsforholdet. Hvis det er
mye kalkbelegg, økes mengden avkalkingsmiddel
tilsvarende.)
Merk: Vi anbefaler at du bruker avkalkingsmiddelet
EUD5 fra Electrolux. Følg instruksjonene på flasken
for riktig forhold mellom vann og avkalkningsmiddel.
Vi anbefaler at produktet rengjøres annen hver
måned.
NO
15.Hell blandingen i oppvarmingsenheten, og
stram sikkerhetslokket. La det stå i én til to
timer i romtemperatur (øk om nødvendig tiden,
maksimalt til 8 timer). Hell ut blandingen. Fyll
oppvarmingsenheten med rent vann, som du
deretter heller ut. Gjenta dette trinnet flere ganger
til kalken er fjernet og det ikke lenger lukter
avkalkingsmiddel. Hell en måleskje med rent vann
i oppvarmingsenheten før du setter alt sammen
igjen. GARANTIEN DEKKER IKKE SKADE SOM
SKYLDES BLOKKERINGER PÅ GRUNN AV KALK.
Etter rengjøringen skal ikke kokeren være helt tom,
men det skal være litt vann igjen i den (før den lukkes
igjen).
16.Når du er ferdig med å bruke apparatet, dreier
du temperaturbryteren til AV-stillingen (”MIN”).
Oppbevar strykejernet på strykejernbeholderen.
Merk: Ikke oppbevar strykejernet med vann i tanken.
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
67
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 67
2015-05-25 10:12:05
FEILSØKING
Problem
Såleplaten blir ikke varm selv om
strykejernet er slått på.
NO
Mulig årsak
Tilkoblingsproblem
Løsning
Kontroller strømledningen, støpselet
og stikkontakten.
Temperaturvelgeren står på MIN.
Velg passende temperatur.
Ikke nok vann i beholderen.
Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer
du i gang”, nr. 2).
Dampregulering er valgt i stilling ikkedamp (‘MIN’).
Still dampregulatoren mellom min. og
maks. damp.
Den valgte temperatiren er lavere enn
anbefalt for stryking med damp.
Velg en temperatur opptil
Dampstrålefunksjonen er brukt hyppig
over en kort periode.
Sett strykejernet i horisontal
stilling og vent litt før du bruker
dampstrålefunksjonen.
Strykejernet er ikke varmt nok.
Juster riktig temperatur for
). Sett
dampstryking (opptil
strykejernet i vertikal stilling og vent
til temperaturindikatorlampen slokker.
Vann lekker fra strykesålen under
stryking.
Strykejernet er ikke varmt nok.
Still temperaturbryteren til en
til maksimalt) egnet
temperatur (
for dampstrykejern. Sett strykejernet
på holderen og vent til lampen slokkes
før du begynner å stryke.
Flak og urenheter kommer ut av
strykesålen under stryking.
Du har brukt varmt vann, som har
Trykk og hold inne dampknappen i
forårsaket at kalkavleiringer har oppstått omtrent ett minutt for å få damp.
i vanntanken.
Deretter hold den nede i ett minutt til,
for å rengjøre dampkokesystemet.
Stryk et gammelt håndkle for å sikre at
eventuelle rester inni strykejernet ikke
blir overført til tøyet. Platen kan tørkes
av med en fuktig klut ved behov.
Strykejernet produserer ikke damp.
Dampstråle- og den vertikale
dampstrålefunksjonen virker ikke.
.
Vann lekker fra strykesålen mens
Strykejernet har blitt satt i horisontal
strykejernet avkjøles eller etter den har posisjon mens det fremdeles er vann i
blitt satt vekk.
vanntanken.
Tøm vanntanken og sett dampkontroll
til av-posisjon før du oppbevarer
strykejernet.
Brune striper kommer ut av platen
mens du stryker flekker på tøyet.
Du har brukt kjemiske
kalkfjerningsmidler.
Ikke bruk kalkfjerningsmidler.
Tøyfibre har akkumulert i hullene i
platen og brenner.
Rengjør platen med en myk, fuktig
klut.
Tøyet har kanskje ikke blitt skylt godt
nok eller plaggene er ne og har ikke blitt
vasket før stryking.
Skyll klesvasken på nytt.
KASSERING
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
.
Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.
68
Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen
i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 68
2015-05-25 10:12:05
PL
BEZPIECZEŃSTWO
PL
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome
związanych z tym zagrożeń.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłej
osoby.
• Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać z dala od
dzieci w wieku poniżej 8 lat.
• Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia .
• To urządzenie można napełniać wodą wodociągową. Zaleca się używanie
wody przefiltrowanej przez Electrolux AquaSense, ponieważ usunięto z niej
zanieczyszczenia takie jak osady kamienia. Można też stosować wodę destylowaną
lub mieszankę wody destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50, jeśli woda z
wodociągu odznacza się wyjątkową twardością.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i
częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej!
• Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na
przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przecieka.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich
kwalifikacjach.
• Żelazko musi być używane i stawiane na stabilnej powierzchni. Umieszczając
żelazko na podstawie, upewnij się, że podstawa stoi na stabilnej powierzchni.
• Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do
źródła zasilania.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
• Przed napełnianiem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
• Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem
urządzenia.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
• Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na urządzeniu.
• Podczas używania urządzenia otwór wlewowy nie może być otwarty.
• Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego
lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
• Nie wlewać do zbiornika octu, preparatów odkamieniających ani innych substancji
zapachowych. W przeciwnym razie gwarancja może zostać uchylona.
• Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć kabel od
zasilania i odczekać, aż żelazko ostygnie na podstawce.
Urządzenia spełniają wymogi dyrektywy 2006/95/WE oraz dyrektywy EMC 2004/108/
WE. NALEŻY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PODANYMI INSTRUKCJAMI.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
69
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 69
2015-05-25 10:12:05
CZĘŚCI I OZNACZENIA
A. Przycisk pary
B. Miękki uchwyt
C. Znacznik ustawienia temperatury
D. Pokrętło regulacji temperatury
E. Kontrolka temperatury
F. Dysza parowa
G. Przewód zasilający
H. Wnęka na przewód zasilający
I. Zbiornik na wodę
J. Zbiornik wody
K. Pokrywa zbiornika na wodę
L. Wskaźnik maks. poziomu wody
PL
M. Ceramiczna stopa CARESSIUM™
N. Podpórka żelazka
O. Suwak włączania funkcji pary (tryb automatycznego/
ręcznego wytwarzania pary)
P. Pokrętło regulacji ilości pary
Q. Kontrolka ilości pary
R. Kontrolka zasilania
S. Pokrętło zasilania
T. Pokrywka bezpieczeństwa zbiornika na wodę
U. Płaski klucz otwierania zbiornika na wodę
V. Wnęka na przewód pary
W. Uchwyt do przenoszenia
PARAMETRY PRASOWANIA
Materiał
Akryl
Zalecenia dotyczące prasowania
Prasowanie na sucho, na lewej stronie.
Prasowanie na sucho, na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze
Włókno octanowe
spryskiwaniem.
Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze
Nylon i poliester
spryskiwaniem.
Rayon
Prasowanie na lewej stronie.
Głównie prasowanie na sucho. Można używać pary zgodnie z
Wiskoza
zaleceniami producenta.
Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby
Jedwab
zapobiec powstawaniu błyszczących plam.
Mieszanki
Sprawdź zalecenia producenta podane na metce. Użyj ustawienia dla
bawełniane
włókna wymagającego najniższej temperatury.
Wełna i mieszanki
Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do
wełniane
prasowania.
Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.
Bawełna
Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.
Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do
Sztruks
prasowania.
Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania
(aby uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w
Len
do „max”
przypadku ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze
wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim
lub wysokim.
Dżins
do „max”
Z maksymalnym użyciem pary.
Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od
zalecanego w tabeli!
70
Ustawienie temperatury
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 70
2015-05-25 10:12:05
PL
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
PL
1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie
pozostałości naklejek i oczyść wilgotną ściereczką.
Ustawić poziomo żelazko z generatorem pary na desce
do prasowania lub na stabilnej powierzchni odpornej
na wysoką temperaturę, na tej samej wysokości co
deska do prasowania. Rozwinąć i wyprostować przewód
zasilający oraz przewód pary. Przy pierwszym włączeniu
może być wyczuwalny zapach, który potem stopniowo
zanika.
2. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę. Napełnić
zbiornik na wodę zimną wodą. Zaleca się używanie
wody przefiltrowanej przez Electrolux AquaSense,
ponieważ usunięto z niej zanieczyszczenia takie
jak osady kamienia. Można też stosować wodę
destylowaną lub mieszankę wody destylowanej
i wodociągowej w proporcji 50:50, jeśli woda z
wodociągu odznacza się wyjątkową twardością.
Opróżnić zbiornik na wodę, aby wypłukać
wszelki cząstki, które mogły pozostać po procesie
produkcyjnym.
3. Zbiornik na wodę należy zawsze napełniać zimną
wodą do poziomu MAX (A). Zamknąć pokrywę
zbiornika na wodę. Uwaga! Nie wolno używać
urządzenia, gdy w zbiorniku nie ma wody.
4. Podłączyć żelazko z wytwornicą pary do źródła
zasilania. Obrócić pokrętło zasilania (A) w prawo do
pozycji MAX. Obrócić pokrętło wyboru temperatury w
prawo na maksymalną wartość (B). Zapali się kontrolka
temperatury żelazka. Następnie ustawić ilość wytwarzanej
pary, obracając pokrętło regulacji w położenie małej –
średniej – dużej ilości (C).
BG
CS
5. Generator pary ma ustawienie ECO. Tryb ECO należy
ustawić na obu pokrętłach temperatury oraz na
panelu sterowania. Prasowanie w trybie ECO pozwala
zaoszczędzić 20 % energii w porównaniu z ustawieniem
MAX. Generator pracuje wówczas pod niższym ciśnieniem
i wytwarza mniej pary, ale szybciej ją nagrzewa.
6. Po zapaleniu się kontrolki temperatury stacja
parowa zacznie się nagrzewać. Zgaśnięcie kontrolki
oznacza gotowość stacji parowej do użycia. Nacisnąć
przycisk pary na kilka sekund, aby wytworzyć parę.
Następnie przytrzymać przez kilka kolejnych sekund,
aby oczyścić układ wytwarzania pary.
7. Należy wyprasować stary ręcznik, aby pozostałości
DA
DE
EE
EN
ES
FI
wewnątrz żelazka nie znalazły się na praniu. W razie
potrzeby można przetrzeć stopę żelazka lekko wilgotną
szmatką.
FR
HR
HU
OBSŁUGA URZĄDZENIA
8. W celu włączenia funkcji wytwarzania pary
nacisnąć przycisk pary na 3–5 sekund, po czym go
puścić. Nastąpi wyrzut skoncentrowanego strumienia
pary. Należy zużyć parę przed zwolnieniem przycisku
i odłożeniem żelazka na podpórkę w podstawie.
Zaleca się krótkotrwałe używanie przycisku pary.
Uwaga! Nie wolno uwalniać strumienia pary, gdy
żelazko stoi na podstawce.
9. Funkcja ciągłego (automatycznego) wytwarzania
pary: Nacisnąć i przytrzymać przycisk pary, po
czym przesunąć suwak funkcji wytwarzania pary do
przodu, tak aby zablokować przycisk pary. Puścić
oba przyciski. Strumień pary będzie generowany w
sposób ciągły.
IT
W celu odblokowania przycisku pary i wyłączenia
ciągłego strumienia pary (tryb automatyczny
wytwarzania pary) przesunąć suwak funkcji
wytwarzania pary do tyłu.
10.Aby wyłączyć żelazko, należy obrócić pokrętło
zasilania w lewo.
11.Przed schowaniem żelazka zawsze należy odczekać,
aż ostygnie. Gdy żelazko jest chłodne, należy
opróżnić zbiornik na wodę. Schować żelazko z
wytwornicą pary.
12.Nieużywany przewód zasilający zawsze musi być
nawinięty we wnęce w podstawce generatora.
NIE WOLNO owijać przewodu zasilającego wokół
żelazka.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
CZYSZCZENIE
13.Zawsze stawiaj żelazko na pięcie.
Aby oczyścić zewnętrzne elementy, użyj wilgotnej
ściereczki i wytrzyj do sucha. Nie używaj środków
chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić obudowę
lub elementy zewnętrzne.
14.Ustawić urządzenie tak, aby pokrywka
bezpieczeństwa bojlera znalazła się na górze.
Zdjąć gumową zaślepkę i odkręcić pokrywkę płaskim
kluczem schowanym w podstawce. Przenieść
urządzenie nad zlew, obrócić je o 180 stopni i
opróżnić zbiornik na wodę. Zmieszać preparat do
usuwania kamienia z wodą w podanych proporcjach.
Przygotować co najmniej 300 ml roztworu. Zachować
zalecane proporcje składników. W razie silnego
zakamienienia odpowiednio zwiększyć udział środka
do usuwania kamienia.
Uwaga: zalecamy środek do usuwania kamienia
EUD5 firmyElectrolux. Należy przestrzegać instrukcji
dotyczących rozcieńczania środka w wodzie
podanych na butelce.Zaleca się czyszczenie produktu
co 2 miesiące.
RO
15.Wlać mieszankę do zbiornika na wodę zakręcić
pokrywkę bezpieczeństwa. Pozostawić na 1–2
godziny w temperaturze pokojowej. W razie potrzeby
wydłużyć okres rozpuszczania, maksymalnie do
8 godzin. Wylać powstałąmieszankę Napełnić
zbiornik czystą wodą, a następnie wylać zawartość.
Powtórzyć zabieg kilka razy, aż cały kamień zostanie
wypłukany, a zapach środka do usuwania kamienia
przestanie być wyczuwalny. Wlać jedną miarkę czystej
wody do zbiornika, zakręcić pokrywkę i założyć
zaślepkę. GWARANCJA NIE OBEJMUJE ZATKANIA
SPOWODOWANEGO OSADZENIEM SIĘ KAMIENIA.
Po zakończeniu czyszczenia nie należy całkowicie
opróżniać pojemnika na wodę (generatora pary),
lecz zostawić jej trochę w środku (przed ponownym
zamknięciem).
16.Po zakończeniu korzystania z urządzenia obrócić
pokrętło regulacji temperatury do położenia WYŁ.
(MIN). Przechowywać żelazko podpórce. Uwaga: Nie
przechowywać żelazka z wodą w zbiorniku.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
71
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 71
2015-05-25 10:12:05
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko
jest włączone.
PL
Żelazko nie wytwarza pary.
Funkcje uderzenia pary i pionowego
wyrzutu pary nie działają.
Możliwa przyczyna
Problem z połączeniem
Rozwiązanie
Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i
gniazdko elektryczne.
Pokrętło regulacji temperatury jest w
położeniu MIN.
Ustaw odpowiednią temperaturę.
W zbiorniku jest za mało wody.
Napełnij zbiornik wody (zobacz
„Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).
Przełącznik pary jest w położeniu „bez
pary” (‘MIN’).
Ustaw przełącznik pary w położeniu
od minimalnego do maksymalnego.
Wybrana temperatura jest niższa niż
określona dla stosowania pary.
Ustaw temperaturę na
Uderzenie pary zostało użyte
wielokrotnie w krótkim okresie czasu.
Ustaw żelazko w pozycji poziomej
i odczekaj chwilę przed kolejnym
użyciem pary.
.
Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane. Ustaw odpowiednią temperaturę dla
). Ustaw
prasowania z parą (do
żelazko w pozycji pionowej i poczekaj,
aż wskaźnik temperatury zgaśnie.
Podczas prasowania ze stopy żelazka
cieknie woda.
Żelazko nie jest rozgrzane do
odpowiedniej temperatury.
Ustawić pokrętło regulacji
od
temperatury na temperaturę (
... do temperatury maks.) odpowiednią
do prasowania z użyciem pary.
Postawić żelazko pionowo i rozpocząć
prasowanie dopiero po zgaśnięciu
kontrolki temperatury.
Podczas prasowania ze stopy żelazka
wydobywają się zanieczyszczenia.
Używano twardej wody, która
spowodowała osadzenie się kamienia w
zbiorniku na wodę.
Aby uzyskać parę należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk pary przez około
jedną minutę.
Następnie przez kolejną minutę, aby
oczyścić system wytwarzania pary.
Należy wyprasować stary ręcznik,
aby pozostałości wewnątrz żelazka
nie znalazły się na praniu. W razie
potrzeby można przetrzeć stopę
żelazka lekko wilgotną szmatką.
Podczas stygnięcia lub
przechowywania żelazka z jego stopy
cieknie woda.
Żelazko zostało ustawione poziomo, gdy Przed schowaniem żelazka należy
w zbiorniku wciąż pozostaje woda.
opróżnić zbiornik na wodę i ustawić
przycisk regulacji poziomu pary w
położeniu wyłączenia.
Podczas prasowania ze stopy
żelazka wydobywają się brązowe
zanieczyszczenia, które pozostawiają
plamy na tkaninie.
Użyto chemicznych środków do
usuwania kamienia.
Nie należy stosować żadnych środków
do usuwania kamienia.
Włókna tkanin nagromadziły się w
otworach stopy żelazka i przypalają się.
Wytrzeć stopę żelazka miękką,
wilgotną szmatką.
Tkaniny mogły nie zostać dokładnie
wypłukane lub odzież jest nowa i nie
została wyprana przed prasowaniem.
Należy ponownie dokładnie wypłukać
pranie.
WYRZUCANIE
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika
w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie.
72
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 72
2015-05-25 10:12:05
PT
AVISOS DE SEGURANÇA
PT
Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela
primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e
por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de
experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
• As crianças não devem brincar com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
• Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos quando estiver ligado à corrente eléctrica ou a arrefecer.
• As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .
• Este produto pode utilizar água da torneira. Recomenda-se a utilização de água
filtrada AquaSense da Electrolux para a remoção de impurezas tais como o calcário.
Em alternativa pode utilizar água destilada ou uma mistura de 50% de água
destilada e 50% de água da torneira se esta for particularmente dura.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão e frequência
em conformidade com as especificações na placa de classificação!
• O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos
no ferro ou no cabo, ou se estiver com uma fuga.
• O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada ligada à terra.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído
pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com
habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• O ferro deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável. Quando colocar
o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície sobre a qual é colocado é
estável.
• Nunca deixe o aparelho sem assistência enquanto estiver ligado à alimentação da
rede pública.
• O aparelho deve ser desligado e a ficha de alimentação retirada após cada
utilização, antes da limpeza e manutenção.
• A ficha deve ser removida da tomada antes do reservatório de água ser cheio.
• O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com nenhuma peça quente
do aparelho.
• Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.
• Não exceda o volume máximo de enchimento, conforme indicado no aparelho.
• A abertura de enchimento não pode ser aberta durante a utilização.
• Retire a ficha da tomada antes de voltar a encher o depósito de água.
• Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não aceita
qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização
inadequada ou incorrecta.
• Não verta vinagre, descalcificadores ou outras substâncias aromatizadas no
depósito. Se o fizer, a garantia poderá ser revogada.
• Aviso! Antes de limpar, desligue sempre a ficha da tomada e permita que o ferro de
engomar arrefeça na base.
Os aparelhos encontram-se em conformidade com a Directiva 2006/95/CE e a
Directiva EMC 2004/108/CE. MANTENHA SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES DISPONÍVEIS.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
73
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 73
2015-05-25 10:12:06
COMPONENTES
A. Botão de vapor
B. Pega suave
C. Indicação de temperatura
D. Selector de temperatura
E. Luz piloto de temperatura
F. Tubo de vapor
G. Cabo de alimentação
H. Armazenamento para o cabo de alimentação
I. Caldeira
J. Reservatório de água
K. Tampa do depósito da água
L. Indicador de nível máximo de água
PT
M. Base em cerâmica CARESSIUM™
N. Apoio do ferro
O. Regulador de activação do vapor (VAPOR AUTO-MANUAL)
P. Selector do nível de vapor
Q. Indicador luminoso do nível de vapor
R. Luz piloto de alimentação
S. Botão de alimentação
T. Tampa de segurança da caldeira
U. Chave achatada da caldeira
V. Armazenamento do cabo de vapor
W. Pega de transporte
TABELA DO FERRO DE ENGOMAR
Tecido
Acrílico
Recomendações para a passagem a ferro
Passar a ferro seco sobre o avesso.
Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido húmido ou humedeça
Acetato
com o borrifador.
Passar a ferro sobre o avesso do tecido enquanto este ainda está
Nylon e poliéster
húmido ou humedeça com o borrifador.
Passar a ferro sobre o avesso do tecido.
Seda artificial
Passar a ferro seco na maioria dos casos. Pode ser utilizado o vapor
Viscose
seguindo as instruções do fabricante.
Passar a ferro sobre o avesso. Utilize um pano de engomar para evitar o
Seda
aparecimento de lustro no tecido.
Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante. Seleccionar a
Misturas de algodão
temperatura mais baixa indicada para as fibras mais frágeis.
Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.
Lã e misturas de lã
Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido ainda húmido ou
Algodão
humedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.
Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.
Bombazina
Passar a ferro sobre o avesso ou utilizar um pano de engomar para
impedir o aparecimento de lustro no tecido, especialmente em cores
no “máx”
Linho
escuras. Passar a ferro seco sobre o tecido ainda húmido ou humedeça
com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.
no “máx”
Utilizar o vapor no máximo.
Ganga
Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da
recomendada na tabela!
74
Ajuste de temperatura
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 74
2015-05-25 10:12:06
PT
INTRODUÇÃO
PT
1. Antes da primeira utilização. Remover todos os restos de
adesivos e limpe cuidadosamente com um pano húmido.
Coloque o ferro de caldeira horizontalmente sobre a tábua
de engomar ou sobre uma superfície segura, resistente ao
calor à mesma altura que a tábua de engomar. Desenrole e
estique o cabo de alimentação e o cabo de vapor. Quando
for ligado pela primeira vez, poderão ocorrer vapores/
odores temporários.
2. Abra a tampa do depósito de água. Encha o depósito
de água com água fria. Recomenda-se a utilização de
água filtrada AquaSense da Electrolux para a remoção de
impurezas tais como o calcário. Em alternativa pode utilizar
água destilada ou uma mistura de 50% de água destilada
e 50% de água da torneira se esta for particularmente
dura. Esvazie o depósito de água para enxaguar quaisquer
partículas estranhas que possam ter permanecido do processo
de fabrico.
3. Encha sempre o depósito de água até ao nível MAX com
água fria (A). Volte a colocar a tampa do depósito de água.
Cuidado! Nunca utilize o aparelho com o depósito de água
vazio.
4. Ligue o ferro de caldeira à fonte de alimentação. Rode o
botão de potência (A) para a direita até à posição máxima.
Rode o selector de temperatura no sentido dos ponteiros
do relógio para a sua regulação máxima (B).
A luz indicadora da temperatura do ferro acende.
Em seguida, seleccione o nível de vapor rodando o
selector de nível do vapor para as posições de vapor
baixo - médio - alto (C).
5. O gerador de vapor está equipado com a definição
ECO. Engomar a roupa na definição ECO (a definição
ECO deve estar seleccionada no selector de temperatura
e no painel de controlo) e não na definição MAX permite
poupar até 20 % de energia. A definição ECO utiliza
menos pressão, produz um débito de vapor inferior mas
proporciona um tempo de aquecimento mais rápido.
6. Quando a luz indicadora de temperatura acender,
a estação de vapor está a aquecer. Quando a luz se
apagar, o aparelho está pronto a usar. Para criar vapor,
mantenha o botão do vapor premido durante alguns
segundos. Depois mantenha-o premido durante mais
alguns segundos para limpar o sistema de geração de
vapor.
7. Engome uma toalha velha para se certificar de que
nenhum resíduos no interior do ferro são transferidos
para a roupa. Se necessário, limpe a base do ferro
com um pano ligeiramente humedecido.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
8. Para activar a função de vapor, prima o botão do vapor
durante 3 a 5 segundos; solte o botão para libertar um
jacto de vapor concentrado. Ao deixar de pressionar o
botão de vapor, utilize o vapor antes de voltar a colocar o
ferro no apoio do ferro da central de vapor. Recomenda-se
a utilização do botão do vapor durante períodos curtos.
Cuidado! Nunca active a libertação de vapor com o ferro
colocado no respectivo suporte.
9. Função de vapor contínuo (AUTO): Mantenha o botão
do vapor premido e desloque o regulador de activação
do vapor para a frente de forma a bloquear o botão do
vapor. Solte os dois botões. Será libertado um jacto de
vapor contínuo e regular.
HU
Para desbloquear o botão do vapor e interromper o jacto
de vapor contínuo (vapor AUTO), desloque o regulador
de activação do vapor para trás.
10.Desligue o ferro rodando o botão de potência para a
esquerda.
11.Permita sempre que o ferro arrefeça
completamente no apoio antes de guardar. Depois
de ter o ferro ter arrefecido, esvazie o depósito da
água. Guarde o ferro de caldeira.
12.Guarde sempre o cabo de alimentação no respectivo
local de armazenamento, na base do gerador. NUNCA
enrole o cabo de alimentação em torno do ferro.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
LIMPEZA
13.Guarde sempre o ferro sobre o suporte de
descanso. Para limpar as superfícies exteriores,
utilize um pano macio húmido e seque. Não utilize
solventes químicos, uma vez que podem danificar a
superfície.
14.Posicione o aparelho de forma a que a tampa
de segurança esteja na posição mais elevada
possível. Remova a tampa de borracha, desaperte
a tampa de segurança da caldeira com a chave
achatada encaixada na base. Vire o aparelho para
baixo num lava-loiça e esvazie completamente
a caldeira. Misture um agente de descalcificação
com água, na proporção especificada, e prepare,
pelo menos, 300 ml de solução de descalcificação.
(Utilize a proporção recomendada para a solução. Se
notar excesso de calcário, aumente a quantidade de
descalcificador).
Nota: Recomendamos a utilização do descalcificador
EUD5 da Electrolux. Siga as instruções de proporção
de água/descalcificador incluídas no frasco.
Recomendamos a limpeza do produto a cada 2
meses.
PT
15.Encha a caldeira com a solução de descalcificação
e aperte a respectiva tampa de segurança. Deixe
a solução à temperatura ambiente no interior da
caldeira durante uma a duas horas (se necessário,
aumente este tempo até um máximo de 8 horas).
Retire a solução da caldeira. Encha a caldeira com
água limpa e, em seguida, deite a água fora. Repita
esta operação várias vezes até todo o calcário ser
removido e já não se sentir o odor do descalcificador.
Volte a encher a caldeira com uma tampa de medida
com água limpa antes de montar novamente o
aparelho. A GARANTIA NÃO ABRANGE DANOS
PROVOCADOS POR OBSTRUÇÕES DEVIDO A
CALCÁRIO. Assim que concluir a limpeza, não deixe
a caldeira completamente vazia, mantendo alguma
água (antes de a voltar a fechar).
16.Quando acabar de utilizar o aparelho, rode o
controlo da temperatura para a posição OFF (“MIN“).
Deixe o ferro pousado no descanso. Nota: Não guarde
o ferro com água no depósito.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
75
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 75
2015-05-25 10:12:06
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
A base não aquece apesar do ferro
estar ligado.
PT
O ferro não produz vapor.
Causa possível
Problema de ligação.
Solução
Verifique o cabo, a ficha e a tomada de
alimentação.
O controlo de temperatura está na
posição MÍN.
Seleccione a temperatura adequada.
Não há água suficiente no reservatório.
Encha o reservatório de água
(consulte “Introdução”, n.º 2).
O controlo de vapor está seleccionado
numa posição que não produz vapor
(‘MIN’).
Defina o controlo de vapor entre as
posições de vapor mínimo e de vapor
máximo.
A temperatura seleccionada é mais baixa Seleccione uma temperatura até
que a especificada para utilização com
vapor.
A função de jacto de vapor e de jacto
de vapor na vertical não funciona.
A função de jacto de vapor foi utilizada
com muita frequência por um curto
período.
.
Coloque o ferro em posição horizontal
e aguarde antes de utilizar a função de
jacto de vapor.
O ferro não está suficientemente quente. Ajuste a temperatura correcta para
). Coloque
engomar a vapor (até
o ferro em posição vertical e aguarde
até a luz piloto da temperatura se
apagar
Há fugas de água pela base do ferro
durante a passagem a ferro.
O ferro não está suficientemente quente. Rode o regulador da temperatura
até ao
para uma temperatura (
máximo) adequada para engomar
com vapor. Pouse o ferro no descanso
e aguarde até a luz se apagar antes de
começar a engomar.
Saem flocos e outras impurezas pela
base do ferro durante a passagem a
ferro.
Utilizou água com elevada dureza que
originou a acumulação de flocos de
calcário no depósito de água.
Mantenha premido o botão do vapor
durante cerca de um minuto para fazer
sair vapor.
E depois mais um minuto para limpar
o sistema de geração de vapor.
Engome uma toalha velha para se
certificar de que nenhum resíduos no
interior do ferro são transferidos para
a roupa. Se necessário, limpe a base
do ferro com um pano ligeiramente
humedecido.
Há fugas de água pela base do ferro
quando o ferro está a arrefecer ou
quando está guardado.
Deixou o ferro na posição horizontal
com água no depósito de água.
Esvaze o depósito de água e coloque
o controlo do vapor na posição Off
antes de guardar o ferro.
Ao engomar, a base do ferro deixa
riscas castanhas que mancham a
roupa.
Utilizou produtos químicos de
descalcificação.
Não utilize produtos de
descalcificação.
A base do ferro acumulou fibras de
tecidos nos orifícios e estão a queimar.
Limpe a base do ferro com um pano
macio húmido.
É possível que os tecidos não tenham
sido bem enxaguados ou que sejam
novos e não tenham sido lavados antes
da passagem a ferro.
Enxagúe a roupa correctamente mais
uma vez.
ELIMINAÇÃO
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados para
reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos.
76
Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o
produto num ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 76
2015-05-25 10:12:06
RO
SFATURI DE SIGURANŢĂ
RO
Citiţi cu atenţie următoarea instrucţiune înainte de prima utilizare a aparatului.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni privind utilizarea
aparatului într-un mod sigur şi dacă înţeleg riscurile la care se expun.
• Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
• Nu lăsaţi fierul de călcat aflat sub tensiune sau care se răceşte şi cablul său la
îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
• Aceste suprafeţe pot deveni fierbinţi pe durata utilizării .
• Acest produs poate fi utilizat cu apă de la robinet. Se recomandă utilizarea cănii de
filtrat apa Electrolux AquaSense, astfel se vor elimina impurităţile precum calcarul.
În caz contrar, utilizaţi apă distilată sau un amestec cu 50% apă distilată şi 50% apă
de la robinet, dacă aceasta din urmă este foarte dură.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al cărei voltaj şi
frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare!
• Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul sau cablul
prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă scurgeri.
• Aparatul trebuie conectat doar la prize cu împământare.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita
pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia
sau de o persoană cu o calificare similară.
• Fierul de călcat trebuie utilizat şi aşezat pe o suprafaţă stabilă. Atunci când aşezaţi
fierul de călcat pe suport, asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este aşezat suportul este
stabilă.
• Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este conectat la
reţeaua de curent electric.
• Aparatul trebuie oprit şi decuplat de la reţeaua electrică după fiecare utilizare,
înainte de a fi curăţat sau întreținut.
• Fișa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de apă.
• Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încinse ale aparatului.
• Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide.
• Nu depășiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate.
• Fanta de alimentare nu se deschide pe durata utilizării.
• Înainte de a umple rezervorul de apă, scoateţi ştecherul din priză.
• Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu îşi asumă
răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare
sau incorectă a aparatului.
• Nu turnaţi oţet, produse pentru îndepărtarea depunerilor de calcar sau alte
substanţe parfumate în rezervor. În caz contrar, garanţia poate fi revocată.
• Avertisment! Înainte de curăţare, scoateţi întotdeauna ştecherul din priză şi lăsaţi
fierul de călcat să se răcească pe suportul său.
Aparatele sunt în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/95/CE şi ale Directivei CEM
2004/108/CE. PĂSTRAŢI ÎNTOTDEAUNA ACESTE INSTRUCŢIUNI.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
77
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 77
2015-05-25 10:12:06
COMPONENTE
A. Buton pentru abur
B. Mâner moale
C. Marcaj de aliniere temperatură
D. Selector de temperatură
E. Lumină indicatoare temperatură
F. Tub pentru aburi
G. Cablu de alimentare
H. Depozitare cablu de alimentare
I. Unitate boiler
J. Rezervor de apă
K. Capac rezervor de apă
L. Indicator nivel maxim al apei
RO
M. Talpă ceramică CARESSIUM™
N. Suport fier de călcat
O. Glisor activare aburi (ABUR AUTOMAT-MANUAL)
P. Buton de control nivel de aburi
Q. Nivel de aburi cu indicator luminos
R. Lumină indicatoare de alimentare
S. Buton Pornire
T. Capac de siguranţă boiler
U. Cheie plată boiler
V. Depozitare cablu de alimentare
W. Mâner de transport
GRAFIC PENTRU FOLOSIREA FIERULUI DE CĂLCAT
Ţesătură
Acrilic
Reglarea temperaturii
Acetat
Nailon și poliester
Mătase artificială
Vâscoză
Mătase
Amestecuri de
bumbac
Lână & amestecuri
de lână
Recomandare de utilizare
Se calcă cu fierul uscat pe dos.
Se calcă cu fierul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se
utilizează duza de pulverizare pentru umezire.
Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de
pulverizare pentru umezire.
Se calcă pe dosul materialului.
În principal se calcă cu fierul uscat. Aburul se poate utiliza în
conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea
semnelor lucioase.
Verificați eticheta și urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați
setarea pentru fibre care necesită reglajul cel mai mic.
Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat.
Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza
de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie
între mediu și mare.
Se calcă cu aburi pe dos sau de folosește o pânză pentru călcat.
Catifea cord
Se calcă pe dos sau se folosește o pânză pentru călcat pentru evitarea
semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul
la “max”
uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare
In
pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și
mare.
la “max”
Se folosește nivelul maxim de abur.
Dril
Din cauza vitezelor diferite de călcare şi a umidităţii ţesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!
Bumbac
78
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 78
2015-05-25 10:12:06
RO
GHID DE INIŢIERE
RO
1. Înainte de prima utilizare. Îndepărtați toate resturile
de adeziv și frecați ușor cu o pânză umedă. Poziţionaţi
orizontal fierul de călcat cu instalaţie de producere a
aburului pe masa de călcat sau pe o suprafaţă rezistentă
la căldură şi sigură, la aceeaşi înălţime cu cea a unei mese
de călcat. Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de alimentare şi
cablul de abur. La prima pornire, se pot produce vapori
sau se pot emana mirosuri temporar.
2. Deschideţi capacul rezervorului de apă Umpleţi
rezervorul cu apă rece de la robinet sau filtrată.
Se recomandă utilizarea apei filtrate prin Electrolux
AquaSense şi scoaterea impurităţilor precum calcarul. În
caz contrar, utilizaţi apă distilată sau un amestec cu 50%
apă distilată şi 50% apă de la robinet, dacă aceasta din
urmă este foarte dură. Goliţi rezervorul de apă pentru
a elimina orice particule străine care pot rămâne din
procesul de fabricaţie.
3. Umpleţi întotdeauna rezervorul până la nivelul MAX
folosind apă rece (A). Înlocuiţi capacul rezervorului de
apă. Atenţie! Nu utilizaţi aparatul fără apă în rezervor.
4. Conectaţi fierul de călcat cu instalaţie de
producere a aburului la reţeaua electrică de
alimentare. Rotiţi butonul de pornire (A) în sens orar
la MAX. Rotiţi selectorul de temperatură în sens orar,
la setarea maximă (B).
Indicatorul luminos pentru temperatură de pe fierul
de călcat se va aprinde. Apoi, selectaţi un nivel de
aburi rotind butonul de control pentru aburi între
nivelul scăzut - mediu - ridicat (C).
5. Generatorul de aburi este dotat cu setarea ECO.
Călcarea la setărea ECO (setarea ECO trebuie să se facă
prin selectarea atat a temperaturii cat si de pe panoul
de control) în locul setării MAX economiseşte până la
20 % din consumul de energie. Setarea ECO utilizează
o presiune scăzută, producând mai puţin abur, dar
furnizează un timp de încălzire rapid.
6. Când indicatorul luminos pentru temperatură
se aprinde, staţia de călcat cu abur este în curs de
încălzire. Când lumina se stinge, aceasta este pregătită
pentru utilizare. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
pentru aburi câteva secunde pentru a genera aburi.
Apoi, ţineţi apăsat mai multe secunde pentru a curăţa
sistemul de generare a aburilor.
7. Călcaţi un prosop vechi pentru a vă asigura că
resturile din fierul de călcat nu sunt transferate pe
rufe. Dacă este necesar, ştergeţi talpa cu o cârpă
umedă.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
8. Pentru a activa funcţia aburi, apăsaţi butonul
pentru aburi timp de 3-5 secunde şi eliberaţi butonul
pentru a elibera un jet concentrat de aburi. La
eliberarea butonului aburi, utilizaţi cantitatea de aburi
înainte de a pune înapoi fierul pe suportul staţiei de
calcat. Se recomandă ca butonul pentru aburi să fie
utilizat pentru perioade scurte de timp. Atenţie! Nu
generaţi niciodată aburi în timp ce fierul se află pe
suport.
9. Funcţie aburi continuă (AUTOMAT): Apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul pentru aburi şi deplasaţi
glisorul de activare a aburilor în faţă, pentru a bloca
butonul pentru aburi. Eliberaţi ambele butoane. Un
jet de aburi va fi emis continuu şi constant.
HU
IT
Pentru a debloca butonul pentru aburi şi a opri jetul
continuu de aburi (abur AUTOMAT), apăsaţi spre spate
glisorul de activare a aburului.
10.Opriţi fierul de călcat rotind butonul de pornire în
sens antiorar.
11.Lăsaţi întotdeauna fierul de călcat să se răcească
complet pe suportul său înainte de depozitare. Odată
ce fierul de călcat este rece, goliţi rezervorul de apă.
Depozitaţi fierul de călcat cu instalaţie de producere a
aburului.
12.Depozitaţi întotdeauna cablul de alimentare în
unitatea de depozitare a bazei generatorului. Nu
înfăşuraţi NICIODATĂ cablul de alimentare în jurul
fierului de călcat.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
CURĂȚARE
13.Depozitați întotdeauna fierul de călcat pe
suportul călcâiului. Pentru curățarea suprafețelor
exterioare, folosiți o pânză moale umedă și ștergeți.
Nu folosiți niciun solvent chimic deoarece aceste
substanțe vor deteriora suprafața.
14.Poziţionaţi aparatul astfel încât capacul de
siguranţă al boilerului să fie îndreptat în sus.
Scoateţi capacul de cauciuc, deşurubaţi capacul de
siguranţă al boilerului utilizând cheia plată inclusă
în partea inferioară. Întoarceţi aparatul cu faţa în jos
deasupra unei chiuvete şi goliţi complet boilerul.
Amestecaţi un agent de detartrare şi apă în proporţia
specificată, pregătiţi cel puţin 300 ml de amestec
detartrant. (Utilizaţi proporţia recomandată pentru
amestec şi dacă există multe depuneri, creşteţi
corespunzător proporţia de detartrant.)
Notă: vă recomandăm să folosiţi detartrant EUD5 de
la Electrolux. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile
de pe sticlă privind raportul de apă/detartrant. Vă
recomandăm curăţarea produsului la fiecare 2 luni.
RO
15.Umpleţi boilerul cu amestecul şi strângeţi capacul
de siguranţă al boilerului. Lăsaţi la înmuiat una sau
două ore la temperatura camerei (creşteţi durata de
înmuiere dacă este necesar; maxim 8 ore). Turnaţi
amestecul. Umpleţi boilerul cu apă curată,iar apoi
goliţi-l. Repetaţi această etapă de mai multe ori până
când depunerile de calcar sunt îndepărtate şi nu mai
există mirosul de detartrant. Puneţi o cupă gradată
de apă curată în boiler înainte de reasamblare.
GARANŢIA NU ACOPERĂ DETERIORAREA
CAUZATĂ DE OBSTRUCŢIILE DETERMINATE DE
CALCAR. După efectuarea curăţării, boilerul nu
trebuie să rămână complet gol, lăsaţi puţină apă în
acesta (înainte de a-l închide din nou).
16.Când aţi terminat de utilizat aparatul, rotiţi discul
termostatului la poziţia OPRIT (“MIN“). Depozitaţi
fierul de călcat în suportul fierului de călcat. Notă: Nu
depozitaţi fierul de călcat cu apă în rezervor.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
79
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 79
2015-05-25 10:12:06
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Problemă
Talpa nu se încălzește chiar dacă fierul
de călcat este pornit.
RO
Cauze posibile
Problemă de conectare
Soluție
Verificați cablul de alimentare, fișa și
priza.
Reglajul de temperatură se află pe
poziția MIN.
Selectați temperatura adecvată
Nu este apă suficientă în rezervor.
Umpleți rezervorul de apă (consultați
“Ghid de iniţiere”, nr. 2).
Reglajul pentru aburi este poziționat pe
setarea fără aburi (‘MIN’).
Setați reglajul de aburi între pozițiile
de abur minim și abur maxim.
Temperatura selectată este mai mică
decât cea specificată pentru funcția de
aburi.
Selectați o temperatură până la
Funcția de jet de aburi a fost utilizată
foarte des într-un interval scurt de timp.
Așezați fierul de călcat pe poziție
orizontală și așteptați până puteți
folosi funcția de jet de aburi.
Fierul de călcat nu este suficient de
încins.
Reglați temperatura corectă pentru
). Așezați
călcarea cu aburi (până la
fierul de călcat în poziție verticală și
așteptați până când indicatorul luminos
de temperatură se stinge.
Apa picură din talpă pe durata
călcatului.
Fierul de călcat nu este suficient de
fierbinte.
Setaţi discul termostatului la o
spre maxim)
temperatură (
adecvată pentru călcatul cu abur.
Puneţi fierul de călcat pe bază şi
aşteptaţi să se stingă lumina înainte
de a începe călcatul.
Fulgi şi impurităţi ies din talpă pe
durata călcatului.
Aţi utilizat apă dură, care a condus la
apariţia unor fulgi de calcar în rezervorul
de apă.
Ţineţi apăsat butonul pentru abur
timp de aproximativ un minut pentru a
obţine abur.
După care mai ţineţi apăsat un minut
pentru a curăţa sistemul de producere
a aburului.
Călcaţi un prosop vechi pentru a vă
asigura că resturile din fierul de călcat
nu sunt transferate pe rufe. Dacă este
necesar, ştergeţi talpa cu o cârpă
umedă.
Apa picură din talpă pe durata răcirii
fierului sau după ce acesta a fost
depozitat.
Fierul de călcat a fost pus în poziţie
orizontală deşi mai avea apă în
rezervorul de apă.
Goliţi rezervorul de apă şi setaţi
comanda pentru abur la poziţia oprit
înainte de a depozita fierul.
Dungi maro ies din talpă pe durata
călcatului şi pătează rufele.
Aţi utilizat agenţi chimic detartranţi.
Nu folosiţi niciun agent detartrant.
Fibrele textile s-au acumulat în orificiile
din talpă şi se ard.
Curăţaţi talpa cu o lavetă moale
umedă.
Este posibil ca ţesăturile să nu fie clătite
bine sau hainele sunt noi şi nu au fost
spălate înainte de călcare.
Vă rugăm să clătiţi din nou rufele.
Fierul de călcat nu scoate aburi.
Funcția de jet de aburi și de jet de
aburi vertical nu funcționează.
RU
.
PROTECŢIA MEDIULUI
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor
din aparatele electrice şi electrocasnice.
80
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 80
2015-05-25 10:12:07
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
RU
Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую
инструкцию.
•Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с
недостаточным опытом или знаниями только под присмотром или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и
дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией.
• Дети не должны играть с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно
производиться детьми без присмотра.
• Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в месте, недоступном
для детей до 8 лет.
• В ходе работы поверхности могут нагреваться .
• В данном приборе может использоваться водопроводная вода. Рекомендуется
использовать воду, очищенную с помощью фильтра Electrolux AquaSense, который
позволяет избавиться от загрязнений и предотвратить образование накипи.
В противном случае используйте дистиллированную воду или смесь из 50%
водопроводной воды и 50% дистиллированной воды, если водопроводная вода
очень жесткая.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой,
соответствующими табличке технических данных модели!
• Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения
утюга или шнура, или если он течет.
• Устройство можно подключать только к заземленной розетке.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны
быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
• Утюг должен использоваться и ставиться на устойчивой поверхности. Помещая утюг
на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой он стоит, устойчива.
• Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.
• Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство выключено, а вилка
вынута из сети.
• Наливайте воду в бачок, только вынув вилку из розетки.
• Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями устройства.
• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
• Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на устройствах.
• Во время эксплуатации заправочное отверстие должно быть закрыто.
• Перед заполнением резервуара для воды удалите вилку шнура питания из розетки.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних
условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения из-за
ненадлежащего применения.
• Не рекомендуется заливать в бак уксус, антинакипин либо иные ароматизированные
вещества. В противном случае гарантия может быть аннулирована.
• Внимание! Перед очисткой всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки. Утюг
должен полностью остыть на подставке.
Устройство отвечает требованиям Директивы 2006/95/CE и Директивы EMC 2004/108/
CE. ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
81
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 81
2015-05-25 10:12:07
КОМПОНЕНТЫ
A. Кнопка подачи пара
B. Мягкая рукоятка
C. Установочная метка температуры”
D. Регулятор температуры
E. Световой индикатор температуры
F. Трубка для подачи пара
G. Шнур питания
H. Место для хранения шнура питания
I. Парогенератор
J. Бачок для воды
K. Крышка резервуара для воды
L. Индикатор уровня воды
RU
M. Керамическая подошва CARESSIUM™
N. Подставка для утюга
O. Ползунок включения пара(AUTO-MANUAL STEAM)
P. Переключатель режимов подачи пара
Q. Индикатор режима подачи пара
R. Индикатор включения
S. Переключатель питания
T. Защитный колпачок парогенератора
U. Плоский ключ парогенератора
V. Место для хранения шнура подачи пара
W. Ручка для переноски
ТАБЛИЦА ГЛАЖЕНИЯ
Ткань
Акрил
Ацетат
Настройка температуры Рекомендации по глажению
Глажение изнанки без пара.
Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием
изнанки.
Нейлон и полиэстер
(полиэфир)
Искусственный
шелк
Вискоза
Шелк
Хлопковые ткани
Шерсть и
шерстяные ткани
Глажение влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки.
Глажение изнанки ткани.
Как правило, глажение без пара. Пар можно использовать по
инструкции изготовителя.
Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь
тканью для глажения.
Проверьте этикетку и следуйте инструкциям изготовителя.
Используйте самую низкую температуру для данных волокон.
Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием
изнанки. Пар — сильный или средний.
Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Вельвет
Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся
пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной
до максимума
Лен
или увлажненной разбрызиванием изнанки. Пар — сильный или
средний.
до максимума
Используйте максимальный пар.
Джинсовая ткань
Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в
таблице!
Хлопок
82
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 82
2015-05-25 10:12:07
RU
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
RU
1. Перед первым применением. Удалите все липкие
остатки и аккуратно протрите увлажненной тканью.
Поместите парогенераторный утюг горизонтально на
гладильную доску или на жаропрочную поверхность
на той же высоте, что и гладильная доска. Размотайте и
распрямите шнур питания и шланг парогенератора. При
первом включении возможно временное появление
испарений и запахов.
2. Откройте крышку резервуара для воды.
Заполните резервуар холодной водой. Рекомендуется
использовать воду, очищенную с помощью фильтра
Electrolux AquaSense, который позволяет избавиться
от загрязнений и предотвратить образование накипи.
В противном случае используйте дистиллированную
воду или смесь из 50% водопроводной воды и 50%
дистиллированной воды, если водопроводная вода
очень жесткая. Вылейте воду, чтобы удалить любые
посторонние частицы, которые могут случайно оказаться
в резервуаре.
3. Всегда заполняйте резервуар для воды холодной
водой до отметки «МАКС» (A). Установите крышку
резервуара для воды на место. Осторожно! Не
используйте прибор, если в резервуаре нет воды.
4. Подсоедините парогенератор с утюгом к электросети.
Поверните переключатель питания (A) вправо, чтобы
установить максимальное значение (MAX). Поверните
регулятор температуры по часовой стрелке до
максимального значения (B).
На утюге загорится световой индикатор
температуры. Выберите режим подачи пара,
повернув переключатель режимов в одно из
положений: low (слабая) - medium (средняя) - high
(сильная) подача пара (C).
5. В парогенераторе предусмотрен режим ECO.
Глажка в режиме ECO ( режим ECO следует
установить одновременно на кнопке-селекторе
температур и панели управления) вместо режима
MAX экономит до 20 % электроэнергии. В режиме ECO
используется пониженное давление, что приводит
к меньшему напору при подаче пара, но более
быстрому нагреву прибора.
6. Горящий индикатор температуры означает,
что идет нагрев парогенератора. Нажмите и
удерживайте кнопку подачи пара в течение
нескольких секунд, пока пар не начнет поступать.
Затем подержите кнопку еще несколько секунд
для прочистки системы парогенератора.
7. Прогладьте старое полотенце, чтобы убедиться
в том, что какие-либо посторонние частицы,
находящиеся внутри утюга не попадут на
постиранное белье. При необходимости протрите
подошву утюга слегка влажной тканью.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
ИНСТРУКЦИИ
8. Чтобы активировать функцию подачи
пара, удерживайте кнопку подачи пара
3-5 секунд, затем отпустите, чтобы выпустить
концентрированную струю пара. Когда вы отпускаете
кнопку включения пара, дождитесь, чтобы весь
пар вышел, прежде чем вернуть прибор на базу.
Рекомендует использовать кнопку подачи пара
кратковременно. Осторожно! Не выпускайте пар,
когда утюг установлен на подставку.
9. Функция продолжительной подачи пара (AUTO):
Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара,
затем сдвиньте ползунок включения пара вперед и
заблокируйте кнопку подачи пара. Отпустите обе
кнопки. Струя пара будет подаваться постоянно в
течение продолжительного периода времени.
IT
Чтобы разблокировать кнопку подачи пара и
остановить подачу пара (режим подачи пара AUTO),
сдвиньте ползунок включения пара назад.
10.Отключите парогенератор, повернув
переключатель против часовой стрелки.
11.Всегда давайте утюгу остыть, оставляя его на
подставке, перед тем как убрать его на хранение.
После того как утюг остынет, вылейте воду из
резервуара. Теперь парогенератор с утюгом
готовы для хранения.
12.Всегда храните шнур парогенератора в
специальном месте для шнура. НИКОГДА не
наматывайте сетевой шнур вокруг утюга.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
ОЧИСТКА
13.Всегда ставьте утюг на опору. Воспользуйтесь
увлажненной мягкой тканью для очистки внешних
поверхностей, а затем насухо их вытрите. Не применяйте
химические растворители: они могут повредить
поверхность.
14.Разместите прибор таким образом, чтобы защитный
колпачок оказался сверху. Удалите резиновую крышечку
и открутите защитный колпачок с помощью плоского
ключа, расположенного рядом. Переверните прибор над
раковиной и вылейте остатки воды из парогенератора.
Смешайте средство для очистки от накипи с водой в
указанной пропорции, приготовьте как минимум 300 мл
раствора. (Используйте рекомендованные пропорции для
приготовления раствора; если накипи много, увеличьте
концентрацию средства для очистки соответственно.)
Примечание. Рекомендуется использовать средство
для удаления накипи EUD5 от Electrolux. Следуйте
инструкциям по соотношению количества воды/
средства для удаления накипи, указанным на бутылке.
Рекомендуется проводить очистку прибора каждые
2 месяца.
RO
15.Заполните парогенератор полученным раствором
и полотно закрутите защитный колпачок. Оставьте
на один или два часа (при необходимости время
замачивания можно увеличить до 8 часов). Вылейте
раствор. Заполните парогенератор чистой водой, затем
вылейте ее. Повторите процедуру несколько раз, пока
накипь не будет полностью удалена и не останется
запаха средства от накипи. Налейте в парогенератор
стакан чистой воды перед обратной сборкой. ГАРАНТИЯ
НЕ ПОКРЫВАЕТ СЛУЧАИ ПОЛОМКИ ВСЛЕДСТВИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ. После завершения очистки не
сливайте воду из бойлера полностью. Перед повторным
закрытием в нем должно остаться некоторое количество
воды.
16.По окончании использования прибора установите
регулятор температуры на отметку «ВЫКЛ» («MIN»).
Поставьте утюг на подставку для утюга. Примечание. Не
храните утюг с водой в его резервуаре.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
83
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 83
2015-05-25 10:12:07
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема
Подошва не нагревается даже при
включенном утюге.
RU
Возможная причина
Проблема подключения
Решение
Проверьте шнур питания, вилку и
розетку.
Регулятор температуры в положении
MIN.
Выберите подходящую температуру
Недостаточно воды в бачке.
Налейте воду в бачок (см. раздел
“Подготовка к работе”, п. 2).
Регулятор пара в положении без пара
(‘MIN’).
Установите регулятор пара в положение
между минимальным и максимальным.
Выбранная температура ниже
заданной для использования с паром.
Выберите температуру до
Функция струи пара использовалась
слишком часто за короткое время.
Поставьте утюг в горизонтальное
положение и выждите до
использования функции пара.
Утюг недостаточно горяч.
Установите температуру,
подходящую для глажения с
). Поставьте утюг
паром (до
в вертикальное положение
и подождите, пока погаснет
индикатор температуры.
Во время глажки из подошвы
вытекает вода.
Утюг недостаточно горячий.
Установите регулятор температуры
на максимально возможную
к максимально),
температуру (
подходящую для данного вида
глажки.
Перед началом глажки поставьте
утюг на пятку и дождитесь, пока
световой индикатор не погаснет.
Во время глажки из подошвы
появляются чешуйки и частицы
грязи.
Вы использовали жесткую воду, что
привело к образованию в резервуаре
для воды чешуек накипи.
Для получения пара нажмите
и удерживайте кнопку пара
приблизительно одну минуту.
Затем удерживайте кнопку еще одну
минуту, чтобы очистить парогенератор.
Прогладьте старое полотенце, чтобы
убедиться в том, что какие-либо
посторонние частицы, находящиеся
внутри утюга не попадут на постиранное
белье. При необходимости протрите
подошву утюга слегка влажной тканью.
При охлаждении утюга или при его
хранении имеет место утечка воды
из подошвы утюга.
Утюг был поставлен в горизонтальное
положение, в то время, как в
резервуаре для воды осталась вода.
Перед хранением утюга опорожните
резервуар для воды и установите
регулятор пара в положение «Выкл».
Появились коричневые бороздки,
идущие из отверстий подошвы
утюга, и остаются следы на белье.
Вами были использованы химические
средства для удаления накипи.
Не используйте какие бы то ни было
средства для удаления накипи.
Катышки и ниточки собираются в
отверстиях подошвы и подгорают.
Очистите подошву мягкой влажной
тряпкой.
Утюг не дает пар.
Функция струи пара и вертикальной
струи пара не работает.
.
Возможно, полоскание было произведено Произведите полоскание
ненадлежащим образом, или одежда
надлежащим образом.
новая и не была постирана перед глажкой.
УТИЛИЗАЦИЯ
Материалы с символом
следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами
84
бытовую технику, помеченную символом
. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 84
2015-05-25 10:12:07
SK
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
SK
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Tento spotrebič môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov a ľudia so zníženými
fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami či vedomosťami pod dohľadom alebo s pokynmi na bezpečné
používanie spotrebiča za podmienky, že rozumejú súvisiacim rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
• Žehličku aj kábel držte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je
zapnutá, alebo práve chladne.
• Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu .
• Tento produkt je vhodné používať s vodou z vodovodu. Odporúčame vám používať
vodu prefiltrovanú cez filter Electrolux AquaSense, ktorý dokáže zachytiť nečistoty,
ako napríklad vodný kameň. V opačnom prípade použite destilovanú vodu alebo
zmes 50 % destilovanej vody/50 % vody z vodovodu, ak je voda z vodovodu
mimoriadne tvrdá.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom napätia a frekvencie uvedeným na typovom štítku.
• Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné známky
poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať.
• Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky.
• Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca,
servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete žehličku
postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom stabilný.
• Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete nechať bez
dozoru.
• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie musí vypnúť
a odpojiť od zásuvky.
• Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo zásuvky.
• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčasťami zariadenia.
• Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení.
• Počas žehlenia sa plniaci otvor nesmie otvárať.
• Pred dolievaním vody do zásobníka na vodu vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa zariadenie používa
na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia
neposkytuje výrobca na zariadenie záruku.
• Do nádržky nelejte ocot, odstraňovače vodného kameňa alebo iné vonné látky.
V opačnom prípade záruka nemusí platiť.
• Výstraha! Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte
žehličku vychladnúť na podložke.
Spotrebiče sú v súlade so smernicou 2006/95/ES a smernicou elektromagnetickej
kompatibility 2004/108/ES.
TIETO POKYNY VŽDY DODRŽIAVAJTE.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
85
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 85
2015-05-25 10:12:07
KOMPONENTY
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
K. L. SK
Tlačidlo naparovania
Mäkká rukoväť
Stupnica teploty
Ovládač teploty
Symbol nastavenia teploty
Hadica na prívod pary
Napájací kábel
Úložný priestor pre napájací kábel
Parná jednotka
Nádoba na vodu
Veko nádržky na vodu
Ukazovateľ maximálnej hladiny vody
M. Žehliaca plocha s keramickou povrchovou úpravou CARESSIUM™
N. Stojan na žehličku
O. Posuvné tlačidlo aktivácie pary (AUTOMATICKÉ-RUČNÉ
NAPAROVANIE)
P. Otočný gombík na reguláciu pary
Q. Indikátor intenzity pary
R. Ukazovateľ napájania
S. Gombík napájania
T. Bezpečnostný uzáver parnej jednotky
U. Plochý kľúč parnej jednotky
V. Úložný priestor na hadicu na prívod pary
W. Rukoväť
TABUĽKA ŽEHLENIA
Tkanina
Akryl
Odporúčania pri žehlení
Žehlite nasucho z opačnej strany.
Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na
Acetát
navlhčenie použite rozprašovač.
Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na
Nylon a polyester
navlhčenie použite rozprašovač.
Žehlite z opačnej strany tkaniny.
Umelé vlákno
Žehlite hlavne nasucho. Paru možno použiť podľa pokynov výrobcu.
Viskóza
Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k
Hodváb
vytvoreniu lesklých plôch.
Pozrite si štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite
Zmesi bavlny
nastavenie pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižší stupeň.
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Vlna a zmesi vlny
Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie
Bavlna
použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Menčester
Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby
nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách.
na maximum
Ľan
Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie
použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.
na maximum
Použite maximálnu úroveň naparovania.
Džínsovina
Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia
a vlhkosti tkanín.
86
Nastavenie teploty
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 86
2015-05-25 10:12:07
SK
ZAČÍNAME
SK
1. Pred prvým použitím. Odstráňte všetky priľnavé
zvyšky a jemne vyčistite pomocou navlhčenej tkaniny.
Žehličku s naparovacou jednotkou položte vodorovne
na žehliacu dosku alebo na teplovzdorný bezpečný
povrch v rovnakej výške, ako má žehliaca doska. Odviňte
a vystrite napájací kábel a kábel naparovacej jednotky.“
Pri prvom zapnutí sa môže dočasne vytvárať para alebo
zápach.
2. Odstráňte veko z nádržky na vodu. Nádržku na vodu
naplňte studenou vodou. Odporúčame vám používať
vodu prefiltrovanú cez filter Electrolux AquaSense, ktorý
dokáže zachytiť nečistoty, ako napríklad vodný kameň.
V opačnom prípade použite destilovanú vodu alebo zmes
50 % destilovanej vody/50 % vody z vodovodu, ak je voda
z vodovodu mimoriadne tvrdá. Vyprázdnite nádržku na
vodu, aby ste z nej vypláchli všetky cudzie čiastočky, ktoré v
nej mohli zostať z výrobného procesu.
3. Nádržku na vodu vždy napĺňajte studenou vodou po
úroveň MAX (A). Nádržku na vodu opäť zatvorte. Pozor! Ak je nádržka na vodu prázdna, zariadenie
nepoužívajte.
4. Žehličku s naparovacou jednotkou zapojte do
elektrickej siete. Gombík napájania (A) otočte v smere
hodinových ručičiek do polohy MAX. Ovládač teploty
otočte v smere hodinových ručičiek na maximálne
nastavenie (B).
Ukazovateľ teploty na žehličke sa rozsvieti. Otočením
gombíka na reguláciu pary nastavte intenzitu pary na
nízku – strednú – vysokú (C).
5. Generátor pary možno nastaviť na režim ECO (režim
ECO musí byť nastavený na oboch teplotných ovladačoch
na žehliacej základne a žehličke zároveň). Žehlenie
v režime ECO šetrí v porovnaní s režimom MAX až 20 %
energie. Režim ECO využíva menší tlak, to znamená, že
prúd pary je slabší, ale čas zohriatia je kratší.
6. Keď sa ukazovateľ teploty rozsvieti, naparovacia
stanica sa predhrieva. Keď ukazovateľ zhasne,
stanica je pripravená na používanie. Paru aktivujete
tým, že stlačíte a niekoľko sekúnd podržíte tlačidlo
naparovania. Následne toto tlačidlo podržte ešte
niekoľko sekúnd, aby sa prečistil systém generátora
pary.
7. Prežehlite starý uterák, aby ste zaistili, sa z vnútra
žehličky na bielizeň neprenesú žiadne nečistoty. V
prípade potreby utrite žehliacu plochu mierne vlhkou
handričkou.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
NÁVOD
8. Ak chcete aktivovať funkciu naparovania, stlačte
a 3-5 sekúnd podržte tlačidlo naparovania. Po pustení
tlačidla naparovania sa uvoľní koncentrovaný prúd
pary. Keď uvoľníte tlačidlo, vyrobenú paru použite, až
potom umiestnite žehličku späť na základňu naparovacej
jednotky. Tlačidlo naparovania sa odporúča používať len
krátkodobo. Pozor! Tlačidlo naparovania nepúšťajte, ak
je žehlička položená na stojane.
9. Funkcia plynulého (AUTOMATICKÉHO) naparovania:
Stlačte a podržte tlačidlo naparovania a zaistite ho tak,
že posuvné tlačidlo aktivácie pary posuniete dopredu.
Pustite obe tlačidlá. Prúd pary bude vychádzať plynule
a rovnomerne.
HU
Ak chcete tlačidlo naparovania odistiť a zastaviť
plynulé (AUTOMATICKÉ) naparovanie, posuvný gombík
aktivácie pary zatlačte smerom dozadu.
10.Žehličku vypnete otočením gombíka napájania
proti smeru hodinových ručičiek.
11.Skôr ako žehličku odložíte, nechajte ju vždy úplne
vychladnúť na oceľovom stojane. Keď je žehlička
vychladnutá, vyprázdnite nádržku na vodu. Žehličku s
naparovacou jednotkou odložte.
12.Napájací kábel vždy skladujte v úložnom priestore
na podstavci generátora. NIKDY neomotávajte
napájací kábel okolo žehličky.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
ČISTENIE
13.Žehličku vždy odkladajte na pätu.
Vonkajšie povrchy čistite pomocou navlhčenej jemnej
tkaniny a utrite do sucha. Nepoužívajte chemické
rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch.
14.Zariadenie otočte tak, aby bol bezpečnostný
uzáver parnej jednotky hore. Odstráňte gumený
kryt a bezpečnostný uzáver odskrutkujte pomocou
plochého kľúča umiestneného na spodnej strane.
Zariadenie prevráťte nad umývadlom a parnú
jednotku úplne vyprázdnite. Prípravok na odstránenie
vodného kameňa zmiešajte s vodou v predpísanom
pomere a pripravte aspoň 300 ml roztoku na
odstránenie vodného kameňa. (Pri príprave roztoku
dodržiavajte predpísaný pomer. Ak je v zariadení
veľa usadenín, primerane zvýšte podiel prípravku
na odstránenie vodného kameňa.)
Poznámka: odporúčame používať odstraňovač
vodného kameňa EUD5 od spoločnosti Electrolux.
Riaďte sa informáciou o pomere vody a
odvápňovacieho prostriedku, ktorá je uvedená na
fľaši. Spotrebič odporúčame čistiť každé dva mesiace.
PT
15.Roztok vlejte do parnej jednotky a utiahnite
bezpečnostný uzáver. Nechajte ho pôsobiť jednu
až dve hodiny pri izbovej teplote (dobu pôsobenia
môžete v prípade potreby zvýšiť, nesmie však
presiahnuť 8 hodín). Roztok vylejte. Parnú jednotku
vypláchnite čistou vodou. Tento krok opakujte, kým
sa nevyplavia všetky usadeniny a neodstráni zápach
po použitom prípravku. Pred zložením zariadenia
vlejte do parnej jednotky jednu odmerku čistej
vody. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA POŠKODENIA
SPÔSOBENÉ ZANESENÍM VODNÝM KAMEŇOM. Po
vyčistení nenechávajte ohrievač úplne prázdny, ale
nechajte v ňom trocha vody (pred tým, ako ho znova
zatvoríte).
16.Po použití spotrebiča otočte ovládač teploty
do polohy OFF („MIN“). Žehličku uschovávajte na
stojane žehličky. Poznámka: Žehličku neskladujte s
vodou v nádržke.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
87
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 87
2015-05-25 10:12:08
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Problém
Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď
je žehlička zapnutá.
SK
Možná príčina
Problém s pripojením
Riešenie
Skontrolujte kábel napájania, zástrčku
a zásuvku.
Teplota je nastavená na minimum.
Vyberte požadovanú teplotu.
Nedostatok vody v nádobe.
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname“, č. 2).
Ovládač pary je nastavený do pozície
nevytvárania pary (‘MIN’).
Nastavte ovládač pary do polohy v
rozpätí od minimálneho vytvárania
pary po maximálne vytváranie pary.
Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je
potrebná na používanie pary.
Vyberte teplotu až do
Parná dýza sa používala príliš často v
krátkom čase.
Pred použitím parnej dýzy položte
žehličku do horizontálnej polohy a
počkajte.
Žehlička nie je dostatočne horúca.
Nastavte správnu teplotu pre žehlenie
). Položte žehličku
parou (až do
do vertikálnej polohy a počkajte, kým
indikátor teploty zhasne.
Pri žehlení zo žehliacej platne vyteká
voda.
Žehlička nie je dostatočne teplá.
Ovládač teploty nastavte
v škále od ll po
na teplotu (
maximum) vhodnú na žehlenie
s naparovaním. Postavte žehličku na
základňu a počkajte, kým ukazovateľ
nezhasne. Potom môžete začať žehliť.
Pri žehlení zo žehliacej platne
vychádzajú vodný kameň a nečistoty.
Používali ste tvrdú vodu, ktorá spôsobila, Stlačte a približne minútu podržte
že sa v nádržke na vodu začal tvoriť
tlačidlo naparovania, aby sa
vodný kameň.
naparovanie spustilo.
Potom ho podržte minútu, aby sa
vyčistil systém výrobníka pary.
Prežehlite starý uterák, aby ste zaistili,
sa z vnútra žehličky na bielizeň
neprenesú žiadne nečistoty. V prípade
potreby utrite žehliacu plochu mierne
vlhkou handričkou.
Pri chladnutí alebo po odložení
žehličky zo žehliacej platne vyteká
voda.
Žehlička bola položená vo vodorovnej
polohe, pričom v nádržke na vodu je
stále voda.
Vyprázdnite nádržku na vodu a
nastavte ovládač naparovania do
polohy vypnutia. Potom môžete
odložiť žehličku.
Žehliaca plocha pri žehlení zanecháva
na bielizni hnedé pásy a škvrny.
Použili ste chemické prípravky na
odstraňovanie vodného kameňa.
Nepoužívajte žiadne prípravky na
odstraňovanie vodného kameňa.
V otvoroch žehliacej plochy sa
nahromadili vlákna z tkanín a pália sa.
Vyčistite žehliacu plochu navlhčenou
mäkkou handričkou.
Tkaniny zrejme neboli dostatočne
vyplákané, alebo sú odevy nové a pred
žehlením neboli vyprané.
Bielizeň znovu riadne vyplákajte.
Žehlička nevytvára paru.
Parná dýza a vertikálna parná dýza
nefungujú.
.
LIKVIDÁCIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na
recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na
recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov.
88
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na
obecný alebo mestský úrad.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 88
2015-05-25 10:12:08
SL
VARNOSTNI NASVETI
SL
Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo
nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne sme izvajati otrok brez nadzora.
• Likalnik in napajalno vrvico hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko
je likalnik priključen na elektriko ali ko se ohlaja.
• Površine se lahko med uporabo segrejejo .
• Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo uporabo
Electrolux AquaSense filtrirnega vrča za vodo, ki odstrani vse nečistoče,
kot je vodni kamen. Če je voda iz pipe zelo trda, lahko uporabite tudi
destilirano vodo ali mešanico 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.
• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost
in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na
likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča.
• Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico.
• Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete
nevarnosti.
• Likalnik uporabljajte in hranite na stabilni površini. Ko ga postavljate na
stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.
• Ko je naprava priključena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.
• Po vsaki uporabi, pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo
izklopiti, vtikač pa odklopiti iz omrežja.
• Preden v rezervoar za vodo natočite vodo, likalnik izključite iz električnega
omrežja.
• Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
• Naprave ne potapljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
• Ne presezite največje dovoljene količine vode, ki je določena za to
napravo.
• Odprtina za polnjenje med uporabo ne sme biti odprta.
• Pred ponovnim polnjenjem posode za vodo odstranite vtič iz vtičnice.
• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne
prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica
neprimerne ali napačne uporabe naprave.
• V posodo ne nalivajte kisa, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
in drugih odišavljenih snovi. Sicer je garancija lahko razveljavljena.
• Opozorilo! Pred čiščenjem obvezno izključite vtič iz električnega
omrežja in pustite, da se likalnik ohladi na stojalu.
Naprava je v skladu z direktivo 2006/95/ES in direktivo o
elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES.
SHRANITE TA NAVODILA.
SV
TR
UK
89
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 89
2015-05-25 10:12:08
SESTAVNI DELI
A. Gumb za paro
B. Mehak ročaj
C. Oznaka za uravnavanje temperature
D. Izbirni gumb za temperaturo
E. Signalna lučka za temperaturo
F. Cev za paro
G. Napajalni kabel
H. Prostor za shranjevanje napajalnega kabla
І. Grelnik za vodo
J. Rezervoar za vodo
K. Pokrov posode za vodo
L. Kazalec najvišjega nivoja vode
SL
M. Keramična likalna plošča CARESSIUM™
N. Odlagalna podlaga za likalnik
O. Drsnik za aktiviranje pare (AUTO-MANUAL STEAM
(Samodejna in ročna para))
P. Gumb za raven pare
Q. Indikator ravni pare
R. Lučka za vklop
S. Gumb za vklop/izklop
T. Varnostni pokrovček grelnika za vodo
U. Ploščati ključ grelnika za vodo
V. Prostor za shranjevanje kabla za paro
W. Ročaj za prenašanje
RAZPREDELNICA NASTAVITEV ZA LIKANJE
Tkanina
Akril
Nastavljanje temperature Priporočila za likanje
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še
Acetat
vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še
Najlon in poliester
vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Umetna svila
Večinoma suho likanje. Likanje s paro se uporablja glede na navodila
Viskoza
proizvajalca.
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava
Svila
svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo.
Poglejte etiketo na oblačilih in upoštevajte navodila proizvajalca.
Uporabite nastavitev, ustrezno vlaknom, ki zahtevajo najnižjo
Bombažne mešanice
nastavitev.
Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba
Volna in mešanice
likalne krpe.
volne
Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za
vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za
Bombaž
paro.
Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba
Rebrast žamet
likalne krpe.
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne
krpe, da se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah
na najvišjo možno
blaga. Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik
Lan
temperaturo
za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za
paro.
na najvišjo možno
Uporabite največjo nastavitev izbirnika za paro.
Denim
temperaturo
Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice!
90
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 90
2015-05-25 10:12:08
SL
PRIPRAVA ZA UPORABO
SL
1. Pred prvo uporabo. Odstranite vse ostanke nalepk
in likalnik nežno otrite z vlažno krpo. Namestite parni
generator vodoravno na likalno desko ali na varno
podlago, ki je odporna na vročino in je na enaki višini
kot likalna deska. Odvijte in zravnajte napajalni kabel
in kabel za paro. Pri prvi vključitvi likalnika se lahko
pojavijo začasne izparine/vonjave.
2. Odprite pokrov posode za vodo. Posodo za vodo
napolnite s hladno vodo. Priporočamo uporabo
Electrolux AquaSense filtrirnega vrča za vodo, ki
odstrani vse nečistoče, kot je vodni kamen. Če je voda
iz pipe zelo trda, lahko uporabite tudi destilirano vodo
ali mešanico 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.
Izpraznite posodo za vodo, da izplaknete morebitne tujke,
ki so ostali od postopka izdelave.
3. Posodo za vodo vedno napolnite s hladno vodo do
oznake MAX (A). Znova namestite pokrov posode za
vodo. Pozor! Naprave ne uporabljajte, ko v posodi ni
vode.
4. Priključite parni generator na napajalno omrežje.
Gumb za vklop/izklop (A) obrnite desno na MAX
(Največ). Obrnite izbirni gumb za temperaturo v smeri
urinega kazalca na najvišjo nastavitev (B).
Zasveti kontrolna lučka temperature na likalniku.
Nato z obračanjem gumba za raven pare med nizko,
srednjo in visoko ravnjo pare (C) izberite raven pare.
5. Uparjalnik ima nastavitev ECO (Ekološko). Če likate z
nastavitvijo ECO (ECO nastavitev mora biti izbrana tako
na temperaturnem stikalu, kot tudi na kontrolni plošči),
namesto z nastavitvijo MAX (Največ), privarčujete do 20
% energije. Nastavitev ECO (Ekološko) uporablja nižji tlak,
počasneje proizvaja paro, segrevanje pa je hitrejše.
6. Ko zasveti kontrolna lučka temperature, parna
postaja izvaja predgrevanje. Ko lučka ugasne, je
parna postaja pripravljena za uporabo. Za nekaj
sekund pridržite gumb za paro, da nastane para. Nato
ga pridržite še nekaj sekund za čiščenje sistema za
ustvarjanje pare.
7. Zlikajte staro brisačo, da zagotovite, da se
morebitni ostanki iz likalnika ne prenesejo na perilo.
Če je potrebno, obrišite likalno ploskev z rahlo
navlaženo krpo.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
NAVODILA ZA UPORABO
8. Za aktiviranje funkcije pare za 3–5 sekund
pridržite gumb za paro. Za izpust koncentriranega
curka pare gumb sprostite. Preden deaktivirate gumb
iz likalne postaje izpustite vso paro, šele nato ogložite
likalnik na likalno postajo. Priporočamo, da gumb za
paro uporabljate kratko. Pozor! Pare ne izpuščajte, ko
likalnik stoji na nosilcu.
9. Funkcija neprekinjene pare (AUTO (Samodejno)):
Pridržite gumb za paro in pomaknite drsnik za
aktiviranje pare naprej, da zaklenete gumb za paro.
Sprostite oba gumba. Curek pare se bo izpuščal
neprekinjeno in enakomerno. Za odklepanje gumba
za paro in ustavitev neprekinjenega curka pare (AUTO
(Samodejno)) potisnite drsnik za aktiviranje pare
nazaj.
HR
10.Likalnik izklopite tako, da gumb za vklop/izklop
obrnete levo.
11.Zmeraj pustite, da se likalnik popolnoma ohladi
na odlagalni podlagi za likalnik, preden ga pospravite.
Ko se je likalnik ohladil, izpraznite posodo za vodo.
Pospravite parni generator.
12.Kabel obvezno shranite na njegovem prostoru
na podstavku uparjalnika. NIKOLI ne ovijajte
napajalnega kabla okrog likalnika.
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
ČIŠČENJE
13.Likalnik vedno shranjujte tako, da ga postavite na
zadnji del. Za čiščenje zunanjih površin uporabite
vlažno mehko krpo, nato ga osušite s suho krpo.
Ne uporabljajte kemičnih raztopil, ker bodo ta
poškodovala površino likalnika.
14.Napravo postavite tako, da je varnostni pokrovček
grelnika zgoraj. Odstranite gumijasti pokrov in
s ploščatim ključem, ki je vstavljen v dno, odvijte
varnostni pokrovček grelnika. Napravo obrnite
na glavo nad koritom in popolnoma izpraznite
grelnik za vodo. V navedenem razmerju zmešajte
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in vodo.
Pripravite vsaj 300 ml mešanice sredstva. (Uporabite
priporočeno razmerje mešanice. Če se nabira veliko
vodnega kamna, ustrezno povečajte delež sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna.)
Opomba: priporočamo uporabo Electroluxovega
sredstva za odstranjevanje vodnega kamna EUD5.
Upoštevajte navodila glede razmerja vode in sredstva
za odstranjevanje vodnega kamna, ki so navedena
na plastenki. Priporočamo, da izdelek očistite vsaka 2
meseca.
PT
15.Mešanico zlijte v grelnik za vodo in privijte njegov
varnostni pokrovček. Namakajte od ene do dve uri
pri sobni temperaturi (po potrebi namakajte dlje,
do 8 ur). Izlijte mešanico. Grelnik za vodo napolnite
s čisto vodo in jo nato izlijte. Ta korak ponavljajte,
dokler ne odstranite vodnega kamna in vonja po
sredstvu za odstranjevanje tega. Pred ponovno
sestavo v grelnik za vodo vrnite merico čiste vode.
GARANCIJA NE KRIJE POŠKODBE, NASTALE KOT
POSLEDICA MAŠENJA ZARADI VODNEGA KAMNA.
Po končanem čiščenju pustite v grelniku za vodo
nekaj vode (preden ga znova zaprete).
16.Po koncu uporabe naprave obrnite gumb za
temperaturo v položaj za IZKLOP (»MIN«). Likalnik
postavite na nosilec za likalnik. Opomba: Likalnika ne
shranjujte z vodo v posodi.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
91
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 91
2015-05-25 10:12:08
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Likalna ploskev se ne segreva, čeprav
je likalnik vključen.
SL
Likalnik ne dovaja pare.
Mogoč vzrok
Rešitev
Težava pri povezavi z električno vtičnico. Preverite napajalni kabel, vtič in
vtičnico.
Izbirnik temperature je nastavljen na
položaj MIN.
Nastavite ustrezno temperaturo.
V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.
Napolnite rezervoar za vodo (glej
razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).
Stikalo za paro je nastavljeno tako, da
likalnik ne dovaja pare (‘MIN’).
Stikalo za paro nastavite v položaj
med najmanjšo nastavitvijo za
dovajanje pare in največjo nastavitvijo
za dovajanje pare.
Izbrana temperatura je nižja od
Izberi temperaturo do
temperature, ki je določena za uporabo z
dovajanjem pare.
Funkciji izpusta pare in navpičnega
izpusta pare ne delujeta.
.
Funkcija izpusta pare je bila v kratkem
času pogosto uporabljena.
Pred uporabo funkcije izpusta pare
likalnik položite v vodoraven položaj
in počakajte.
Likalnik se ne segreje dovolj.
Nastavite primerno temperaturo za
). Likalnik položite
izpust pare (do
v vodoraven položaj in počakajte, da
ugasne kontrolna lučka temperature.
Voda izteka iz likalne plošče med
likanjem.
Likalnik ni dovolj vroč.
Nastavite gumb za temperaturo na
najvišjo), ki je
temperaturo (
primerna za likanje s paro. Likalnik
postavite pokonci in počakajte, da
lučka ugasne, preden začnete likati.
Med likanjem likalna plošča za sabo
pušča drobce in umazanijo
Uporabili ste trdo vodo, ki je povzročila,
da so v posodi za vodo nastali drobci
vodnega kamna.
Pritisnite in približno eno minuto držite
gumb za paro, da se začne izločati para.
Nato držite še eno minuto, da očistite
sistem za ustvarjanje pare.
Zlikajte staro brisačo, da zagotovite,
da se morebitni ostanki iz likalnika ne
prenesejo na perilo. Če je potrebno,
obrišite likalno ploskev z rahlo
navlaženo krpo.
Voda izteka iz likalne plošče med
ohlajanjem likalnika ali po tem, ko ste
ga shranili.
Likalnik ste postavili v vodoravni položaj, Pred shranjevanjem likalnika
ko je bila voda še v posodi za vodo.
izpraznite posodo za vodo in nastavite
krmilnik za paro v položaj
za izklop.
Med likanjem likalna plošča pušča
rjave črte in maže perilo.
Uporabili ste kemična sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna.
Ne uporabljajte sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna.
Vlakna tkanin so se nabrala v odprtinah
likalne plošče in se žgejo.
Likalno ploščo očistite z vlažno mehko
krpo.
Perilo morda ni ustrezno izprano ali pa
so oblačila nova in pred likanjem niso
bila oprana.
Perilo ponovno ustrezno izperite.
ODSTRANJEVANJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih naprav.
92
, ne odstranjujte
Naprav, označenih s simbolom
z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno
zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 92
2015-05-25 10:12:08
SR
BEZBEDNOSNI SAVETI
SR
Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija kao i osobe sa
umanjenom fizičkom osetljivošću, ili mentalnim sposobnostima ili osobe
bez odgovarajućeg iskustva i znanja ukoliko ima se obezbedi nadzor ili
im se daju uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i
shvataju opasnosti kojima su izloženi.
• Deca ne smeju da se igraju uređajem.
• Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.
• Držite peglu i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina dok se puni ili
hladi.
• Površina može da se zagreje tokom korišćenja .
• U ovom proizvodu može da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se
korišćenje Electrolux AquaSense filtrirane vode iz koje su uklonjene
nečistoće kao što je kamenac. U suprotnom, koristite destilovanu vodu ili
mešavinu od 50% destilovane vode i 50% vode sa česme ako je voda sa
česme naročito tvrda.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja
na pegli ili kablu ili ako propušta vodu.
• Uređaj morate povezati na utičnicu sa uzemljenjem.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši
proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi
se izbegle sve opasnosti.
• Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada postavljate
peglu na postolje, uverite se da je površina na koju je stavljate stabilna.
• Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju.
• Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja potrebno
je da uređaj isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog napajanja.
• Pre punjenja rezervoara vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
• Kabl za napajanje ne sme da ima kontakt sa vrućim delovima uređaja.
• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost!
• Nemojte prekoračiti maksimalni nivo punjenja naznačen na uređajima.
• Otvor za punjenje se ne sme otvarati tokom upotrebe.
• Pre dopunjavanja rezervoara za vodu uklonite utikač iz utičnice.
• Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne
snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja.
• Ne sipajte sirće, sredstva za uklanjanje kamenca niti druge
parfemisane supstance u rezervoar. U suprotnom, garancija može
da bude poništena.
• Upozorenje! Pre čišćenja obavezno izvucite utičnicu iz struje i
sačekajte da se pegla ohladi na postolju.
Uređaji ispunjavaju Direktive 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE. SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
93
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 93
2015-05-25 10:12:08
KOMPONENTE
A. Dugme za paru
B. Mekana ručka
C. Oznaka za poravnanje temperature
D. Birač za temperaturu
E. Indikatorska lampica za temperaturu
F. Cev za paru
G. Kabl za napajanje
H. Skladište za kabl za napajanje
I. Bojler
J. Rezervoar za vodu
K. Poklopac rezervoara za vodu
L. Indikator maksimalnog nivoa vode
SR
M. CARESSIUM™ keramička grejna ploča
N. Oslonac za peglu
O. Klizač za aktiviranje pare (AUTOMATSKA-RUČNA PARA)
P. Komandno dugme za nivo pare
Q. Indikatorska lampica nivoa pare
R. Lampica za napajanje
S. Dugme za podešavanje snage
T. Bezbednosni čep bojlera
U. Ravan ključ bojlera
V. Skladište za kabl za paru
W. Ručica za nošenje
TABELA PEGLANJA
Materijal
Podešavanje
temperature
Akril
Acetat
Najlon i poliester
Rejon
Viskoza
Svila
Materijali od pamuka
i mešanog prediva
Vuna i materijali
od vune i mešanog
prediva
Saveti za korišćenje pegle
Peglajte na suvo sa obrnute strane
Peglajte na suvo sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite
raspršivač za vlaženje.
Peglajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za
vlaženje.
Peglajte sa obrnute strane tkanine.
Uglavnom peglajte na suvo. Para se može koristiti uz pridržavanje
uputstava proizvođača.
Peglajte sa obrnute strane. Koristite krpu za peglanje da biste sprečili
nastajanje sjajnih tragova.
Proverite podatke na etiketi i sledite uputstva proizvođača. Koristite
podešavanje prema predivu koje zahteva najnižu vrednost.
Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Koristite srednju do jaku paru.
Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
Somot
Peglajte sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje da biste sprečili
nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Peglajte
na “max”
Lan
na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite
srednju do jaku paru.
na “max”
Koristite maksimalnu paru.
Džins
Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u
tabeli!
Pamuk
94
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 94
2015-05-25 10:12:08
SR
POČETAK RADA
SR
1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve lepljive ostatke i
nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom.
Postavite peglu sa generatorom pare horizontalno
na dasku za peglanje ili na sigurnu površinu otpornu
na toplotu koja se nalazi na istoj visini kao i daska za
peglanje. Odmotajte i ispravite kabl za napajanje i kabl
za paru.” Prilikom prvog uključivanju mogu da se pojave
privremena isparavanja ili mirisi.
2. Otvorite poklopac rezervoara za vodu. Napunite
rezervoar za vodu hladnom vodom. Preporučuje se
korišćenje Electrolux AquaSense filtrirane vode iz
koje su uklonjene nečistoće kao što je kamenac. U
suprotnom, koristite destilovanu vodu ili mešavinu od
50% destilovane vode i 50% vode sa česme ako je voda
sa česme naročito tvrda. Ispraznite sud sa vodom da
biste isprali sve strane čestice koje su možda zaostale iz
procesa proizvodnje.
3. Uvek dopunjavajte rezervoar za vodu do nivoa MAX
hladnom vodom (A). Vratite poklopac rezervoara za
vodu. Oprez! Nikada nemojte da koristite uređaj ako
nema vode u rezervoaru.
4. Priključite peglu sa generatorom pare u mrežno
napajanje. Okrenite dugme za podešavanje snage (A) u
smeru kazaljke na satu do položaja MAX. Okrenite birač
za temperaturu u smeru kretanja kazaljki na satu na
maksimalno podešavanje (B).
Indikatorska lampica za temperaturu na pegli će
se upaliti. Zatim, izaberite nivo pare okretanjem
komandnog dugmeta za nivo pare između opcija
male – srednje – velike količine pare (C).
5. Generator pare sadrži postavku ECO (ECO postavke
moraju da budu odabrane na oba mjerila temperature i
kontrolnoj tabli). Peglanje kada je izabrana postavka ECO
umesto postavke MAX štedi do 20 % energije. Postavka
ECO koristi manji pritisak, stvara manju količinu pare, ali
pruža brže zagrevanje.
6. Kada se indikatorska lampica za temperaturu upali,
parna stanica se pregreva. Kada se lampica ugasi,
spremna je za korišćenje. Pritisnite i zadržite dugme
za paru nekoliko sekundi da biste dobili paru. Zatim
zadržite još nekoliko sekundi da biste očistili sistem za
stvaranje pare.
7. Opeglajte neki stari peškir kako biste bili sigurni
da se eventualni ostaci iz pegle neće preneti na
rublje. Po potrebi, obrišite donju ploču sa malo
navlaženom krpom.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
UPUTSTVA ZA RUKOVANJE
8. Da biste aktivirali funkciju pare, pritisnite dugme za
paru od 3 do 5 sekundi, otpustite dugme da biste izbacili
koncentrisani mlaz pare. Ne odlažite peglu na parno
postolje pre oslobađanja dugmeta za aktiviranje pare,
tj. dok ne utrošite oslobođenu paru. Preporučuje se da
periodi korišćenja dugmeta za paru budu kratki. Oprez!
Nikad nemojte otpuštati paru dok je pegla na osloncu.
9. Funkcija neprekidne (AUTOMATSKE) pare: Pritisnite
i zadržite dugme za paru, a zatim pomerite klizač za
aktiviranje pare unapred da biste zaključali dugme
za paru. Otpustite oba dugmeta. Mlaz pare će izlaziti
neprekidno i postojano. Da biste otključali dugme za
paru i zaustavili neprekidni mlaz pare (AUTOMATSKA
para), pritisnite klizač za aktiviranje pare unazad.
HU
10.Isključite peglu okretanjem dugmeta za
podešavanje snage u smeru suprotnom od smera
kretanja kazaljke na satu.
11.Uvek ostavite peglu da se sasvim ohladi na osloncu
za peglu pre nego što je odložite. Kada se pegla
ohladi, ispraznite sud za vodu. Odložite peglu sa
generatorom pare.
12.Uvek odložite kabl u skladište za kabl na osnovi
generatora. NIKADA nemojte obavijati kabl za
napajanje oko pegle.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
ČIŠĆENJE
13.Peglu uvek čuvajte u vertikalnom položaju.
Spoljašne površine očistite vlažnom mekom krpom i zatim
ih obrišite suvom krpom. Nemojte da koristite hemijska
sredstva za otapanje jer ona mogu da oštete površinu.
14.Postavite uređaj tako da bezbednosni čep bojlera
bude u najvišem položaju. Uklonite gumeni poklopac,
odvijte bezbednosni čep bojlera pomoću ravnog ključa
koji se nalazi na dnu. Okrenite uređaj naopako iznad
slivnika i potpuno ispraznite bojler. Pomešajte sredstvo
za čišćenje kamenca i vodu prema navedenom odnosu.
Pripremite bar 300 ml mešavine za čišćenje kamenca.
(Koristite preporučeni odnos za mešavinu. Ako ima puno
kamenca, ispravno povećajte proporciju sredstva za
čišćenje kamenca.)
Napomena: preporučujemo da koristite sredstvo za
uklanjanje kamenca EUD5 koje proizvodi Electrolux.
Pratite uputstva za odnos vode i sredstva za uklanjanje
kamenca navedena na flaši. Preporučujemo da proizvod
čistite svaka 2 meseca.
PT
15.Sipajte mešavinu u bojler i pritegnite
bezbednosni čep bojlera. Pustite da odstoji od
jednog do dva sada na sobnoj temperaturi (povećajte
vreme po potrebi; najviše 8 sati). Prospite mešavinu.
Napunite bojler čistom vodom, a zatim je prospite.
Ponovite ovaj korak nekoliko puta dok se ne ukloni
kamenac i ne nestane miris sredstva za čišćenje
kamenca. Stavite jednu mericu čiste vode u bojler pre
sklapanja. GARANCIJA NE POKRIVA OŠTEĆENJA
NASTALA ZAČEPLJENJEM ZBOG KAMENCA.
Nemojte potpuno da ispraznite bojler na kraju
čišćenja, već ostavite u njemu malo vode (pa ga
ponovo zatvorite).
16.Kada završite sa korišćenjem uređaja, postavite
birač za temperaturu u ISKLJUČEN („MIN“) položaj.
Odložite peglu na oslonac za peglu. Napomena:
Peglu ne odlažite sa vodom u rezervoaru.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
95
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 95
2015-05-25 10:12:09
REŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Grejna ploča se ne zagreva iako je
pegla uključena.
SR
Moguć uzrok
Problem u vezi sa električnim
napajanjem
Rešenje
Proverite kabl za električno napajanje,
utikač i utičnicu.
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Izaberite odgovarajuću temperaturu.
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Napunite rezervoar vodom
(pogledajte "Početak rada", br. 2).
Kontrola pare postavljena je na položaj
pri kom se ne stvara para (‘MIN’).
Postavite kontrolu pare između
položaja za minimalnu paru i
maksimalnu paru.
Izabrana temperatura je niža od
temperature određene za korišćenje sa
parom.
Izaberite temperaturu do
Funkcija mlaza pare često je korišćena u
kratkom vremenskom periodu.
Stavite peglu u horizontalni položaj i
pričekajte neko vreme pre ponovnog
korišćenja funkcije mlaza pare.
Pegla nije dovoljno vruća.
Podesite pravilnu temperaturu za
). Stavite
peglanje parom (do
peglu u vertikalan položaj i pričekajte
dok se ne isključi lampica indikatora
temperature.
Iz donje ploče curi voda tokom
peglanja.
Pegla nije dovoljno vruća.
Podesite birač za temperaturu na
do maksimuma)
temperaturu (
koja odgovara peglanju sa parom.
Stavite peglu u vertikalan položaj
i sačekajte da se lampica ugasi pre
nego što počnete da peglate.
Mrvice i nečistoće izlaze iz donje ploče
tokom peglanja.
Koristili ste tvrdu vodu zbog koje su se
stvorile mrvice kamenca u rezervoaru
za vodu.
Pritisnite i zadržite dugme za paru oko
jednog minuta da biste dobili paru.
A zatim zadržite još jedan minut da
biste očistili sistem za stvaranje pare.
Opeglajte neki stari peškir kako biste
bili sigurni da se eventualni ostaci
iz pegle neće preneti na rublje. Po
potrebi, obrišite donju ploču sa malo
navlaženom krpom.
Iz donje ploče curi voda dok se pegla
hladi nakon što je odložena.
Pegla je stavljena u horizontalan položaj
dok se u rezervoaru za vodu još uvek
nalazi voda.
Ispraznite rezervoar za vodu i podesite
dugme za paru na isključen položaj
pre odlaganja pegle.
Smeđe pruge izlaze iz donje ploča
tokom peglanja i na rublju ostaju
mrlje.
Koristili ste hemijska sredstva za čišćenje Nemojte koristiti bilo kakva sredstva
kamenca.
za čišćenje kamenca.
Pegla ne stvara paru.
Funkcije mlaza pare i vertikalnog
mlaza pare ne rade.
.
Vlakna tkanine su se nakupila u otvorima Donju ploču čistite vlažnom, mekom
na donjoj ploči i gore.
krpom.
Tkanine možda nisu isprane dobro ili
su odevni predmeti novi i još uvek nisu
oprani pre peglanja.
Potrebno je da ponovo dobro isperete
rublje.
ODLAGANJE
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće kontejnere radi
recikliranja. Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog
zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od
elektronskih i električnih uređaja.
96
nemojte bacati
Uređaje obeležene simbolom
zajedno sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za
recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 96
2015-05-25 10:12:09
SV
SÄKERHET
SV
Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för
första gången.
• Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och
kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen.
• Barn ska inte leka med produkten.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan
övervakning.
• Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än åtta
år när det sätts igång eller svalnar.
• Ytorna kan bli heta vid användning .
• Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi rekommenderar
att du använder vatten som filtrerats med Electrolux AquaSense. Det
avlägsnar orenheter så som kalkbeläggningar. Använd annars destillerat
vatten eller en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten
om kranvattnet är ovanligt hårt.
• Strykjärnet får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och
frekvens som anges på produktens märkplåt.
• Du ska inte använda strykjärnet om du har tappat det, om det finns
tydliga tecken på skador på strykjärnet eller kabeln eller om det läcker.
• Strykjärnet får endast anslutas till ett jordat uttag.
• Om strykjärnet eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av
tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad
person för att undvika fara.
• Strykjärnet ska användas och ställas på en stabil yta. Kontrollera att ytan
där strykjärnsstället står är stabil innan strykjärnet placeras i stället.
• Lämna aldrig strykjärnet oövervakat när strömsladden är inkopplad.
• Strykjärnet ska stängas av och sladden dras ur varje gång det har använts
samt före rengöring och underhåll.
• Dra ur kontakten innan du fyller på vattenbehållaren med vatten.
• Strömkabeln får inte komma i kontakt med strykjärnets varma delar.
• Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.
• Fyll aldrig strykjärnet mer än till den maxvolym som anges på strykjärnet.
• Påfyllningsöppningen får inte vara öppen under användning.
• Dra ut kontakten ur eluttaget innan du fyller på vattenbehållaren.
• Strykjärnet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på
sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av
strykjärnet.
• Häll inte ättika, avkalkningsmedel eller andra parfymerade ämnen i
behållaren. Om du gör det kan garantin återkallas.
• Varning! Dra alltid ut kontakten från strömkällan och låt strykjärnet svalna
stående i stället före rengöring.
Produkten följer direktiv 2006/95/EG och direktiv EMC 2004/108/EG.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
97
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 97
2015-05-25 10:12:09
DELAR
A. Ångknapp
B. Mjukt handtag
C. Temperaturinställnings-märke
D. Temperaturvred
E. Temperaturindikerings-lampa
F. Ångrör
G. Nätsladd
H. Nätsladdsförvaring
I. Vattenvärmare
J. Vattenbehållare
K. Lock till vattenbehållare
L. Indikator för maximal vattennivå
SV
M. CARESSIUM™ keramisk stryksula
N. Strykjärnsstöd
O. Reglage för ångaktivering (AUTOMATISK-MANUELL
ÅNGA)
P. Kontrollratt för ångnivå
Q. Indikatorlampa för ångnivå
R. Strömlampa
S. Strömknapp
T. Säkerhetslock till vattenvärmare
U. Platt nyckel till vattenvärmare
V. Förvaring av ångsladd
W. Bärhandtag
STRYKTABELL
Tyg
Akryl
Temperaturinställning
Acetat
Nylon och polyester
Rayon
Viskos
Silke
Bomullsblandningar
Ull och
ullblandningar
Strykrekommendationer
Torrstryk på avigsidan.
Torrstryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för
att fukta.
Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att
fukta.
Stryk på avigsidan av tyget.
Torrstryk främst. Ånga kan användas enligt tillverkarens instruktioner.
Stryk på avigsidan. Använd strykduk för att undvika märken.
Läs etiketten och följ tillverkarens instruktioner. Använd den inställning
som krävs för den fibertyp som är mest ömtålig.
Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in
ångan på medel till hög.
Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Manchester
Stryk på avigsidan av tyget eller använd strykduk för att undvika
till max
märken, särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt
Linne
eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög.
till max
Ställ in ångan på högsta effekt.
Denim/jeans
Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra
att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst.
Bomull
98
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 98
2015-05-25 10:12:09
SV
KOMMA IGÅNG
SV
1. Före första användningen. Ta bort alla tejprester
och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Placera
ånggeneratorn och strykjärnet vågrätt på strykbrädan
eller en värmetålig, stabil yta på samma höjd som
en strykbräda. Ta upp och räta ut elkabeln och
ångledningen. Första gången strykjärnet används kan
det ryka/lukta tillfälligt.
2. Öppna locket till vattenbehållaren. Fyll
vattenbehållaren med kallt vatten. Vi rekommenderar
att du använder vatten som filtrerats med Electrolux
AquaSense. Det avlägsnar orenheter så som
kalkbeläggningar. Använd annars destillerat vatten
eller en blandning av 50 % destillerat vatten och
50 % kranvatten om kranvattnet är ovanligt hårt.
Töm vattentanken så att eventuella partiklar från
tillverkningen sköljs ut.
3. Fyll alltid vattentanken till MAX-nivån med kallt
vatten (A). Sätt tillbaka locket på vattenbehållaren. Obs! Använd aldrig strykjärnet om det inte finns
något vatten i tanken.
4. Anslut ångstrykjärnet till elnätet. Vrid strömreglaget
(A) medurs till MAX. Vrid temperaturvredet medurs till
den högsta inställningen (B).
Temperaturindikatorlampan på strykjärnet tänds. Välj
ångnivå genom att vrida på kontrollratten för ångnivå
till låg – medel – hög ångnivå (C).
5. Ånggeneratorn har ett ECO-läge. Om du ställer in
strykjärnet på ECO-läget istället för på MAX-läget drar det
upp till 20 % mindre ström (ECO-läget måste ställas in på
både temperaturvredet och på kontrollpanelen). I ECOläget används lägre tryck, vilket ger en lägre ånghastighet
men snabbare uppvärmningstid.
6. När temperaturindikatorlampan slås på förvärms
ångstationen. När lampan släcks är det färdigt att
användas. Håll ångknappen intryckt i några sekunder
så att det genereras ånga. Håll sedan in den i några
sekunder till för att rengöra ångsystemet.
7. Stryk en gammal handduk för att se till att
eventuella rester från strykjärnets insida inte hamnar
på ren tvätt. Torka av sulans yta med en lätt fuktad
trasa vid behov.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
BRUKSANVISNING
8. Du aktiverar ångfunktionen genom att hålla
ångknappen intryckt i 3–5 sekunder. När du
släpper upp knappen släpps en koncentrerad
ångstråle ut. När du släpper knappen, se till att
nyttja all ånga innan du ställer tillbaka strykjärnet
på avställningsplatsen på ångstationen. Vi
rekommenderar dig att bara använda ångknappen
under korta perioder. Obs! Släpp aldrig ut ånga när
strykjärnet står i hållaren.
9. Funktion för kontinuerlig ånga (AUTO):
Håll ångknappen intryckt och dra reglaget för
ångaktivering framåt så att ångknappen låses. Släpp
båda knapparna. Nu matas det kontinuerligt ut en
jämn ångstråle. Lås upp ångknappen och stoppa den
kontinuerliga ångstrålen (AUTO-ånga) genom att dra
reglaget för ångaktivering bakåt.
HU
10.Stäng av strykjärnet genom att vrida
strömreglaget motsols.
11.Låt alltid strykjärnet svalna helt på stödet innan du
lägger undan det. Töm vattentanken när strykjärnet
har svalnat. Lägg undan och förvara ångstrykjärnet.
12.Förvara alltid sladden i sladdförvaringen på
generatorbasen. Linda ALDRIG elkabeln runt
strykjärnet.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RENGÖRA
13.Förvara alltid strykjärnet på hälstödet.
Rengör de yttre ytorna genom att torka med en mjuk,
fuktad trasa. Använd inga kemiska lösningsmedel
eftersom de skadar ytan.
14.Placera produkten med vattenvärmarens
säkerhetslock uppåt. Ta bort gummihöljet och
skruva loss säkerhetslocket på vattenvärmaren
med hjälp av den platta nyckel som sitter i basen.
Vänd produkten upp och ned över ett handfat så att
vattenbehållaren töms helt. Blanda angivna andelar
avkalkningsmedel och vatten så att det blir minst 3
dl avkalkningslösning. (Använd rekommenderade
andelar för blandningen. Om det är mycket kalk ökar
du andelen avkalkningsmedel.)
Obs! Vi rekommenderar avkalkningsmedlet EUD5
från Electrolux. Följ anvisningarna för förhållandet
vatten/avkalkningsmedel som finns på flaskan.
Vi rekommenderar att du rengör apparaten varannan
månad.
RO
15.Häll i blandningen i vattenvärmaren och dra
åt vattenvärmarens lock ordentligt. Låt verka
i en eller två timmar i rumstemperatur (förläng
verkningstiden till högst åtta timmar om det
behövs). Häll ut blandningen. Fyll behållaren med
rent vatten. Häll sedan ut det. Upprepa detta flera
gånger tills kalken är borta och du inte längre känner
lukten av avkalkningsmedel. Häll i 2 dl rent vatten
i behållaren innan du sätter ihop produkten igen.
GARANTIN TÄCKER INTE SKADOR TILL FÖLJD AV
KALKAVLAGRINGAR. När rengöringen är klar ska du
inte tömma vattenkokaren helt utan lämna kvar lite
vatten (innan du stänger den igen).
16.När produkten använts klart vrider du
temperaturväljaren till läget OFF (av) (”MIN”). Förvara
strykjärnet på avställningsplattan. OBS! Förvara inte
strykjärnet med vatten i tanken.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
99
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 99
2015-05-25 10:12:09
FELSÖKNING
SV
Problem
Stryksulan blir inte varm trots att
strykjärnet är på.
Trolig orsak
Anslutningsproblem
Lösning
Kontrollera strömkabeln,
stickkontakten och uttaget.
Temperaturväljaren är i läget MIN.
Välj rätt temperatur.
Det finns inte tillräckligt med vatten i
vattenbehållaren.
Fyll vattenbehållaren (se Komma
igång, nr 2).
Ångväljaren är inte i ångläge (‘MIN’).
Ställ ångväljaren mellan minimal ånga
och maximal ånga.
Den valda temperaturen är för låg för att
använda ånga.
Öka temperaturen till
Jetfunktionen har använts mycket ofta
under en kort tid.
Ställ strykjärnet horisontellt och
vänta en stund innan du använder
jetfunktionen igen.
Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.
Justera temperaturen så att den
).
passar för ångstrykning (minst
Ställ strykjärnet vertikalt och vänta tills
indikatorlampan för temperatur släcks.
Det läcker vatten från sulan under
strykning.
Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.
Ställ in temperaturväljaren på en
till max) som är
temperatur (
lämplig för ångstrykning. Placera
strykjärnet stående och vänta tills
lampan har släckts innan du börjar
stryka.
Det kommer ut flagor och avlagringar
ur sulan under strykning.
Du har använt hårt vatten som har gjort
att kalkflagor bildats i vattentanken.
Håll in ångknappen i cirka en minut
för att få ånga.
Håll sedan inne i ytterligare
en minut för att rengöra
ånggenereringssystemet.
Stryk en gammal handduk för att se till
att eventuella rester från strykjärnets
insida inte hamnar på ren tvätt. Torka
av sulans yta med en lätt fuktad trasa
vid behov.
Det läcker vatten från sulan medan
strykjärnet svalnar eller efter det har
satts undan.
Strykjärnet har satts i horisontellt
läge medan det fortfarande finns vatten
i vattentanken.
Töm vattentanken och ställ in
ångreglaget på avstängt läge innan
strykjärnet ställs undan.
Det kommer ut bruna ränder ur sulan
vid strykning som ger fläckar på tyget.
Du har använt kemiska
avkalkningsmedel.
Använd inga avkalkningsmedel.
Tygfibrer har fastnat i sulans hål och
bränns.
Torka ur sulan med en mjuk trasa.
Tyget har kanske inte sköljts ordentligt
eller så är plaggen nya och har inte
tvättats innan de stryks.
Skölj tvätten ordentligt igen.
Det kommer ingen ånga från
strykjärnet.
Jetfunktionen och den vertikala
jetfunktionen fungerar inte.
TR
.
KASSERING
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter.
100
med
Släng inte produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 100
2015-05-25 10:12:09
EMNIYET TAVSIYESI
TR
Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.
• Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir şekilde
kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları
koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya mental
güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip kişilerce kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulunmayan çocuklarca
yapılmamalıdır.
• Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından küçük
çocukların erişmesine izin vermeyin.
•Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .
• Bu ürün çeşme suyuyla kullanım için uygundur. Electrolux AquaSense filtre
edilmiş su kullanılarak kireç gibi istenmeyen parçacıkların çıkarılması tavsiye
edilir. Musluk suyu çok sertse damıtılmış su ya da yarısı damıtılmış su, yarısı
da musluk suyundan oluşan bir karışım kullanın.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere
uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri
varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır.
• Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan
kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer
niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü standı
üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan
emin olun.
•Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.
• Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz
kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
• Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
• Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
•Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
• Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
• Doldurma penceresi, kullanım sırasında açılmamalıdır.
• Su haznesini yeniden doldurmadan önce lütfen fişi prizden çekin.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz
üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından
kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.
• Hazneye sirke, kireç çözücü ya da başka kokulu maddeler eklemeyin. Aksi
takdirde, garanti geçersiz kalabilir.
•Uyarı! Temizlik işleminden önce, cihazın fişini prizden çekin ve ütünün standı
üzerinde soğumasını bekleyin.
Cihaz, 2006/95/CE Direktifi ve 2004/108/CE sayılı EMC Direktifi ile uyumludur.
BU TALİMATLARA HER ZAMAN UYUN.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
101
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 101
2015-05-25 10:12:09
BILEŞENLER
A. Buhar düğmesi
B. Yumuşak tutamak
C. Sıcaklık ayar işareti
D. Sıcaklık düğmesi
E. Sıcaklık göstergesi ışığı
F. Buhar borusu
G. Elektrik kablosu
H. Elektrik kablosu saklama yuvası
I. Kazan ünitesi
J. Su haznesi
K. Su haznesi kapağı
L. Maksimum su seviyesi göstergesi
TR
M. CARESSIUM™ seramik taban plakası
N. Ütü altlığı
O. Buhar etkinleştirme düğmesi (AUTO-MANUEL STEAM/
OTOMATİK-MANUEL BUHAR)
P. Buhar seviyesi kontrol düğmesi
Q. Buhar seviyesi gösterge ışığı
R. Güç lambası
S. Güç düğmesi
T. Kazan güvenlik kapağı
U. Kazan yassı anahtarı
V. Buhar kablosu saklama yuvası
W. Taşıma kolu
ÜTÜLEME TABLOSU
Kumaş
Akrilik
Ütü tavsiyesi
Kuru ütüleme, ters yüzden.
Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyken veya püskürtme yoluyla
Asetat
nemlendirerek.
Ters yüzden ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla
Naylon ve Polyester
nemlendirerek.
Kumaşın ters yüzünden ütüleme.
Suni İpek
Esasen kuru ütüleme. Üreticinin talimatlarına göre buhar kullanılabilir.
Sentetik
Ters yüzden ütüleme. Parlama izlerini engellemek için bir ütü bezi
İpek
kullanın.
Etiketi kontrol edin ve üreticinin talimatlarına uyun. En düşük ayarı
Pamuk karışımları
gerektiren elyaf ayarını kullanın.
Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.
Yün ve yün karışımları
Kuru ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta
Pamuk
ila yüksek düzeyde buhar kullanın.
Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.
Kadife
Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklilerde parlama izlerini
önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyken veya
"max" ayarı
Keten
püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar
kullanın.
"max" ayarı
Maksimum düzeyde buhar kullanın.
Kot
Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir!
102
Sıcaklık ayarı
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 102
2015-05-25 10:12:09
TR
BAŞLARKEN
TR
1. İlk kullanımdan önce. Tüm yapışkan kısımları çıkartın
ve nemli bir bezle hafifçe silin. Buhar üreteçli ütüyü
yatay olarak ütü masası üzerine veya ütü masası ile
aynı yükseklikteki ısıya dayanıklı, sağlam bir yüzey
üzerine koyun. Elektrik kablosunu ve buhar kordonunu
açın ve düzleştirin. İlk kez açıldığında, geçici buhar/
koku meydana gelebilir.
2. Su haznesi kapağını açın. Su haznesini soğuk
su kullanarak doldurun. Electrolux AquaSense
filtre edilmiş su kullanılarak kireç gibi istenmeyen
parçacıkların çıkarılması tavsiye edilir. Musluk suyu çok
sertse damıtılmış su ya da yarısı damıtılmış su, yarısı da
musluk suyundan oluşan bir karışım kullanın. Üretim
işleminden kalabilecek her türlü yabancı partikülü
durulayarak temizlemek için su haznesini boşaltın.
3. Su haznesini her zaman, soğuk su ile MAX
seviyesine kadar doldurun (A). Su haznesi kapağını
yerine takın. Dikkat! Haznede su yokken cihazı
kesinlikle çalıştırmayın.
4. Elektrik prizine buhar üreteçli ütünün fişini
takın. Güç kolunu (A) saat yönünde çevirerek MAX
(Maksimum) ayarına getirin. Maksimum ayara getirmek
üzere saat yönünde sıcaklık düğmesini çevirin (B).
Ütüdeki sıcaklık göstergesi lambası yanar. Ardından
buhar seviyesi kontrol düğmesini düşük - orta yüksek buhar (C) ayarları arasında döndürerek bir
buhar seviyesi seçin.
5. Buhar jeneratöründe ECO (Ekonomi) ayarı bulunur
(ECO ayarının hem ısı ayar düğmesinden hem de kontrol
panelinden yapılması gerekmektedir). Ütü kullanılırken
MAX ayarı yerine ECO ayarının kullanılması, enerji tüketimi
bakımından %20‘a kadar tasarruf sağlar. ECO ayarında
daha düşük basınç kullanılır ve daha düşük bir buhar oranı
sağlanır, ancak ısınma süresi hızlanır.
6. Sıcaklık göstergesi lambası yandığında, buhar
istasyonu ön ısıtma yapar. Lamba söndüğünde,
kullanıma hazır demektir. Buhar sağlamak için buhar
düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun.
Ardından birkaç saniye daha basılı tutarak buhar
üretim sistemini temizleyin.
7. Ütü içindeki her türlü kalıntının çamaşıra
geçmemesini sağlamak için eski bir havluyu
ütüleyin. Gerekirse, taban plakasını hafif nemli bir
bezle silin.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI
8. Buhar fonksiyonunu etkinleştirmek için buhar
düğmesine 3-5 saniye boyunca basın ve düğmeyi
bırakarak konsantre buharın püskürtülmesini
sağlayın. Düğmeyi bıraktğınıza, ütünüzü buhar
kazanının üzerindeki yerine koymadan önce kalan
buharın tümünü kullanın. Buhar düğmesinin kısa
sürelerle kullanılması tavsiye edilir. Dikkat! Ütü dik
dururken kesinlikle buhar vermeyin.
9. Sürekli (AUTO/OTOMATİK) buhar fonksiyonu:
Buhar düğmesini basılı tutun ve buhar aktivasyon
düğmesini ileriye doğru iterek buhar düğmesini
kilitleyin. İki düğmeyi de bırakın. Sürekli ve sabit bir
şekilde buhar püskürtülür. Buhar düğmesinin kilidini
açmak ve sürekli buhar püskürtmeyi (AUTO buhar)
durdurmak için buhar aktivasyon düğmesine geriye
doğru basın.
HR
10.Güç düğmesini saat yönünün aksine çevirerek
ütüyü kapatın.
11.Saklamak üzere kaldırmadan önce ütü altlığı üzerinde
daima ütünün tamamen soğumasını bekleyin. Ütü
soğuduğunda, su haznesini boşaltın. Buhar üreteçli
ütüyü saklamak üzere kaldırın.
12.Kabloyu her zaman jeneratör tabanındaki kablo
saklama yuvasında saklayın. Ütünün etrafına ASLA
elektrik kablosunu sarmayın.
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
TEMIZLEME
13.Ütüyü daima kaidesi üzerine oturtarak saklayın.
Dış yüzeyleri temizlemek için nemli yumuşak bir bez
kullanın ve ardından silerek kurulayın. Yüzeylere zarar
vereceği için kimyasal çözeltiler kullanmayın.
14.Cihazı, kazan güvenlik kapağı üst tarafa gelecek
şekilde yerleştirin. Lastik kapağı çıkarın, kazan
güvenlik kapağını alt kısımda bulunan yassı anahtarla
çevirerek açın. Cihazı bir lavabonun üzerine getirip baş
aşağı çevirerek kazanı tamamen boşaltın. Kireç çözücü
maddeyle suyu belirtilen oranda karıştırarak en az 300
ml’lik bir kireç çözücü karışım hazırlayın. (Karışım için
tavsiye edilen oranı kullanın; fazla ölçekleme yapıldıysa
kireç çözücü oranını gerekli şekilde artırın.)
Not: Electrolux tarafından sunulan EUD5 kireç
çözücünün kullanılmasınıtavsiye ederiz. Lütfen şişe
üzerindeki su/kireç çözücü sıvı oranı talimatlarına
uyun.Ürünü 2 ayda bir temizlemenizi tavsiye ederiz.
PT
15.Karışımı kazana doldurun ve kazan güvenlik
kapağını sıkıca kapatın. Oda sıcaklığında bir-iki saat
bekletin (gerekirse bekletme süresini maksimum 8
saat olacak şekilde artırın). Karışımı boşaltın. Kazanı
temiz suyla doldurun ve ardından boşaltın. Bu
işlemi tüm kalıntılar giderilene ve kazanın içinde
kireç çözücü kokusu kalmayana kadar tekrarlayın.
Yeniden takmadan önce kazana bir ölçü kabı temiz
su koyun. KİRECE BAĞLI OLUŞAN TIKANMADAN
KAYNAKLANAN HASARLAR, GARANTİ
KAPSAMINDA DEĞİLDİR. Temizleme işleminden
sonra, brülörü tamamen boşaltmayın. İçinde bir
miktar su bırakın (tekrar kapatmadan önce).
16.Cihazın kullanımı tamamlandığında, sıcaklık
düğmesini KAPALI (“MIN”) konumuna getirin. Ütüyü
ütü altlığının üstünde muhafaza edin. Not: Ütüyü,
haznesi suyla doluyken muhafaza etmeyin.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
103
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 103
2015-05-25 10:12:10
SORUN GIDERME
TR
Sorun
Ütü açık olmasına rağmen taban
levhası ısınmıyor.
Ütü buhar üretmiyor.
Olası neden
Bağlantı sorunu
Çözüm
Elektrik kablosunu, fişi ve prizi kontrol
edin.
Sıcaklık ayarı, MIN konumundadır.
Uygun sıcaklığı seçin.
Haznede yeterli su yoktur.
Su haznesini doldurun (bkz.
"Başlarken", no 2).
Buhar ayarı, buhar püskürtmeme
konumundayken yapılır (‘MIN’).
Buhar ayarını, minimum buhar ve
maksimum buhar konumları arasında
yapın.
Seçilen sıcaklık, buharla kullanım için
belirlenen sıcaklıktan düşüktür.
Buhar püskürtme ve dikey buhar
püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.
düzeyine kadar bir sıcaklık seçin.
Kısa süre içinde buhar püskürtme
fonksiyonu çok sık kullanılmıştır.
Ütüyü yatay konuma getirin ve
buhar püskürtme fonksiyonunu
kullanmadan önce bir süre bekleyin.
Ütü yeterince sıcak değildir.
Buharlı ütüleme için gerekli sıcaklığı
düzeyine kadar).
ayarlayın (
Ütüyü dikey konuma getirin ve sıcaklık
gösterge ışığı sönene kadar bekleyin.
Ütüleme sırasında taban plakasından
su sızıyor.
Ütü yeterince sıcak değil.
Sıcaklık düğmesini
buharlı ütüleme için
maksimum)
uygun bir sıcaklığa (
getirin. Ütüyü dik konuma getirin ve
ütü yapmaya başlamadan önce
lambanın sönmesini bekleyin.
Ütüleme esnasında taban plakasından
kireç ve tortular dökülüyor.
Su tankında kireç oluşmasına
neden olan sert su
kullanmışsınız.
Buhar yaymak için buhar tuşunu
yaklaşık bir dakika boyunca basılı
tutun.
Için buhar tuşuna yaklaşık bir dakika
kadar basın ve buhar oluşturma
sistemini temizlemek için yaklaşık bir
dakika kadar daha basılı tutun.
Ütü içindeki her türlü kalıntının
çamaşıra geçmemesini sağlamak için
eski bir havluyu ütüleyin. Gerekirse,
taban plakasını hafif nemli bir bezle
silin.
Ütü soğurken ya da
muhafaza edilirken
taban plakasından su sızıyor.
Su haznesinde hala su varken
ütü dik konumda
konmuş.
Su haznesini boşaltın ve
ütüyü muhafaza etmeden önce
buhar kontrolünü kapalı konuma
getirin.
Keten çamaşırları ütülerken taban
plakasından kahverengi çizgiler çıkıyor
ve leke bırakıyor.
Kimyasal kireç çözücü maddeler
kullanmışınızdır.
Kimyasal kireç çözücü maddeler
kullanmayın.
Taban plakasının deliklerinde kumaş
iplikleri birikmiştir ve yanıyordur.
Taban plakasını yumuşak ve nemli bir
bezle temizleyin.
Çamaşırlar düzgün bir şekilde
durulanmamış olabilir veya giysiler
yenidir ve ütülenmeden önce
yıkanmamıştır.
Lütfen çamaşırları düzgün bir şekilde
tekrar durulayın.
ELDEN ÇIKARMA
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir
.
Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
104
bulunan cihazları atmayın. Ürünü
Ev atığı sembolü
yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye
ile irtibata geçin.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 104
2015-05-25 10:12:10
UK
ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
UK
Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з
експлуатації.
• Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами
із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи
недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення
інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння
пов’язаних із цим ризиків.
•Діти не повинні гратись із приладом.
• Чищення та технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду.
•Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей молодше 8 років,
якщо вона ввімкнена або охолоджується.
•Поверхні можуть нагріватись під час користування .
• Цей виріб можна використовувати з водопровідною водою. Рекомендується
використовувати воду з фільтра Electrolux AquaSense, який усуває з води
вапнякові та інші домішки. В іншому випадку використовуйте дистильовану
воду чи суміш 50% дистильованої води та 50% звичайної води з крану, якщо
вода з крану жорстка.
• Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та
частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними
даними!
•Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки
пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає.
• Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки.
• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити
виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти
нещасному випадку.
• Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Під час
розміщення праски на підставці, переконайтеся, що поверхня, на якій
розташована підставка, є стійкою.
•Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
• Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання,
а також перед чищенням і поточним обслуговуванням.
• Завжди виймайте штепсель із розетки перед заповненням резервуара водою.
• Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
•Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
•Забороняється перевищувати максимальний об’єм наповнення, указаний на
приладі.
•Отвір для заповнення повинен бути закритий під час користування.
• Перед заливанням води в резервуар завжди виймайте штепсель із розетки.
• Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник
не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним
використанням.
• Не застосовуйте оцит та іншу рідину для усунення накипу. При застосуванні
останніх гарантію буде скасовано.
• Увага! Перед чищенням, завжди відключайте пристрій від живлення та дайте
певний час, щоб пристрий охолодив.
Пристрій відповідє Директиві 2006/95/CE та Директиві EMC 2004/108/CE.
ЗАВЖДИ ДОДЕРЖУЙТЕСЬ ЦІХ ІНСТРУКЦІЙ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
105
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 105
2015-05-25 10:12:10
КОМПОНЕНТИ
A. Кнопка пари
B. М’яка ручка
C. Температурна установочна позначка
D. Диск регулювання температури
E. Індикатор температури
F. Шланг подачі пари
G. Шнур живлення
H. Паз для шнура живлення
I. Блок парогенератора
J. Резервуар для води
K. Кришка резервуара для води
L. Позначка максимального рівня води
UK
M. Керамічна підошва CARESSIUM™
N. Підставка
O. Повзунок режиму відпарювання (подача автоматично
або вручну)
P. Регулятор подачі пари
Q. Світловий індикатор подачі пари
R. Індикатор живлення
S. Вимикач живлення.
T. Кришка зливного отвору парогенератора
U. Плаский ключ
V. Пристосування для зберігання шлангу подачі пари
W. Ручка для перенесення
ТАБЛИЦЯ НАЛАШТУВАНЬ І РЕКОМЕНДАЦІЙ
Тканина
Налаштування
температури
Рекомендації щодо прасування
Акрил
Використовуйте сухе прасування з вивороту.
Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину
за допомогою спеціальної функції або розпилювача.
Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою
Нейлон і поліестер
спеціальної функції або розпилювача.
Штучний шовк
Прасуйте з вивороту.
Як правило, сухе прасування. Можливо використання пари, якщо є
Віскоза
відповідні інструкції виробника.
Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти
Шовк
появі блискучих плям.
Слідуйте інструкціям виробника, зазначеним на етикетці
Суміші бавовни
Використовуйте налаштування для тканини, що вимагає
найнижчого значення.
Вовна та суміші
Використовуйте парове прасування з вивороту або із
вовни
застосуванням іншої тканини.
Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину
Бавовна
за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте
пару із середнім і високим положенням регулятора.
Використовуйте парове прасування з вивороту або із
Вельвет
застосуванням іншої тканини.
Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі
блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте
Льон
до позначки "max"
сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою
спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із
середнім і верхнім положенням регулятора.
Джинсова тканина
до позначки "max"
Використовуйте максимальне положення пари.
У зв’язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від
рекомендованих у таблиці!
Ацетат
106
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 106
2015-05-25 10:12:10
UK
ПОЧАТОК РОБОТИ
UK
1. Перед першим використанням. Видаліть усі наклейки
та обережно протріть прилад вологою тканиною.
Встановіть праску з парогенератором горизонтально
на прасувальній дошці або на безпечній, жаростійкій
поверхні, яка розташована на тій же висоті, що й
прасувальна дошка.Розмотайте і розпрямте кабель
живлення та кабель парогенератора. Під час першого
ввімкнення приладу можуть спостерігатися тимчасові
випарування чи запахи.
2. Відкрийте кришку резервуару для води. Наповніть
резервуар холодною водою. Рекомендується
використовувати воду з фільтра Electrolux AquaSense,
який усуває з води вапнякові та інші домішки. В іншому
випадку використовуйте дистильовану воду чи суміш
50% дистильованої води та 50% звичайної води з
крану, якщо вода з крану жорстка. Сполосніть ємність і
вилийте воду, щоб видалити сторонні часточки, які могли
залишитися всередині у процесі виготовлення.
3. Завжди заповнюйте резервуар для води до позначки
MAX холодною водою (A). Закрийте кришку резервуару
для води. Увага! За жодних обставин не вмикайте
пристрій, якщо в резервуарі немає води.
4. Підключіть праску з парогенератором до
електричної мережі. Поверніть вимикач живлення
(A) за годинниковою стрілкою до позначки “MAX”.
Поверніть диск регулювання температури за
годинниковою стрілкою в максимальне положення (B).
Загориться індикатор температури на прасці.
Потім оберіть рівень пари на панелі управління,
низький - середній - високий. Загориться
індикатор температури на прасці. Виберіть рівень
інтенсивності подачі пари поворотом регулятора
подачі пари в положення низької, середньої або
високої інтенсивності (C).
5. Цей парогенератор має режим „ECO“. Прасуючи
в режимі „ECO“ („ECO“ режим необхідно вибирати
як на регуляторі температури так і на панелі
управління ), можна заощадити до 20 % електроенергії
в порівнянні з режимом „MAX“. У режимі „ECO“ праска
подає менший об’єм пари з нижчим тиском, проте
швидше нагрівається.
6. Коли засвітиться індикатор температури,
станція подачі пари розігрівається. Коли індикатор
вимкнеться, станція готова до використання.
Натисніть кнопку подачі пари та утримуйте її
кілька секунд, щоб дочекатися виходу пари. Після
цього утримуйте кнопку іще декілька секунд, щоб
прочистити систему пароутворення.
7. Випрасуйте старий рушник, щоб переконатися,
що всередині приладу не залишилося осаду, який
міг би забруднити білизну. За потреби протріть
підошву праски вологою ганчіркою.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
8. Для активування функції подачі пари натисніть
кнопку подачі пари і утримуйте її протягом 3-5
секунд; коли ви відпустите кнопку, праска подасть
концентрований струмінь пари. Коли відпускаєте
кнопку активації пару, дочекайтесь поки весь пар
вийде перед тим як повертати праску на базу.
Рекомендуємо не утримувати кнопку подачі пари
протягом довшого часу. Увага! За жодних обставин не
подавайте пару коли праска стоїть на підставці.
9. Функція постійної (автоматичної) подачі пари:
Натисніть і утримуйте кнопку подачі пари та посуньте
повзунок вибору режиму вперед до фіксації кнопки.
Відпустіть обидві кнопки. Праска постійно подаватиме
рівномірний струмінь пари.
IT
Щоб розблокувати кнопку подачі пари та вимкнути
постійний струмінь (автоматичну подачу), натисніть
повзунок вибору режиму назад.
10.Щоб вимкнути праску, поверніть вимикач
живлення проти годинникової стрілки.
11.Перед тим як ставити праску на зберігання, дайте
їй повністю охолонути на підставці. Коли праска
охолоне, злийте воду з ємності. Поставте праску з
парогенератором на зберігання.
12.Завжди прибирайте шнур живлення в паз біля
основи парогенератора. НЕ намотуйте кабель
живлення навколо праски.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
ОЧИЩЕННЯ
13.Завжди зберігайте праску на опорній частині.
Щоб очистити зовнішні поверхні, протріть їх
вологою м’якою тканиною та потім витріть
насухо. Забороняється використовувати будь-які
хімічні розчини, оскільки це може призвести до
пошкодження поверхні.
14.Переверніть пристрій кришкою зливного отвору
догори. Вийміть гумову заглушку і викрутіть
кришку зливного отвору за допомогою плаского
ключа, що вставлений поряд у дно пристрою.
Переверніть пристрій над мийкою і повністю злийте
з нього воду. Розведіть засіб для видалення накипу
у воді у вказаній пропорції, загальним об’ємом
не менше 300 мл. (Дотримуйтеся рекомендацій
виробника засобу щодо пропорцій; якщо у пристрої
багато накипу, додайте в розчин більше засобу).
Примітка. Рекомендовано використовувати засіб
для усунення накипу EUD5 виробництва Electrolux.
Дотримуйтеся вказівок щодо співвідношення
води/ засобу для усунення накипу на пляшечці.
Рекомендовано чистити виріб кожні 2 місяці.
RO
15.Залийте розчин у парогенератор і закрутіть
кришку зливного отвору. Залишіть розчин
у пристрої на одну-дві години за кімнатної
температури (у разі потреби можна витримати
розчин довше, але не більше 8 годин). Вилийте
розчин із пристрою. Наповніть парогенератор
чистою водою і злийте її. Повторіть цю процедуру
декілька разів до повного видалення залишків
накипу і вивітрення запаху засобу. Перед
збиранням пристрою залийте всередину одну мірну
склянку чистої води. ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
НА ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ, СПРИЧИНЕНІ
НАКОПИЧЕННЯМ ВАПНЯКОВОГО НАКИПУ. Під
час очистки не допускайте щоб вода повністю
закінчилася. Залишти трохи води у контейнері з
водою (перед закриттям).
16.Після закінчення користування приладом,
поверніть перемикач температури у положення
OFF («MIN»). Зберігайте праску на підставці.
Примітка: Не зберігайте праску, коли у резервуарі є
вода.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
107
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 107
2015-05-25 10:12:10
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
UK
Проблема
Підошва не нагрівається,
незважаючи на те що праска
ввімкнута.
Можлива причина
Проблема підключення
Вирішення
Перевірте кабель живлення,
штепсель і розетку.
Регулятор температури встановлено
на положення "MIN".
Установіть необхідну температуру.
Праска не виробляє пару.
Недостатньо води в резервуарі.
Наповніть резервуар водою (див.
розділ "Початок роботи", пункт 2).
Регулятор пари не встановлено в
положення використання пари (‘MIN’).
Установіть регулятор пари між
мінімальним і максимальним
положення.
Вибрана температура є нижчою за
вказану для використання з парою.
Виберіть температуру до
Функція парового струменя дуже
часто використовувалася за короткий
період часу.
Зніміть варильну частину (тримайте
всі компоненти в зібраному стані),
перш ніж наповнити резервуар
водою чи засобом для видалення
вапна відповідно до інструкцій з
експлуатації продукту.
Праска недостатньо нагрілася.
Відрегулюйте температуру для
прасування із застосуванням
). Поставте праску
пари (до
у вертикальне положення та
почекайте, доки індикатор
температури не вимкнеться.
Під час прасування з підошви
тече вода.
Праска недостатньо гаряча.
Поверніть регулятор температури
на максимум),
на температуру (
підходящу для прасування з
використанням пари. Поставте
праску вертикально і зачекайте,
поки згасне індикатор, перш ніж
почати прасування.
Під час прасування з підошви
виходять пластівці і забруднення.
Використовувалась жорстка вода, що
призвело до утворення пластівців
накипу в резервуарі для води.
Натисніть і утримуйте кнопку пари
протягом приблизно однієї хвилини,
щоб отримати пару.
потім утримуйте її ще протягом
однієї хвилини, щоб очистити
систему парогенерації.
Випрасуйте старий рушник, щоб
переконатися, що всередині
приладу не залишилося осаду,
який міг би забруднити білизну. За
потреби протріть підошву праски
вологою ганчіркою.
Під час охолодження або після
зберігання з праски тече вода.
Праска знаходилась в
горизонтальному положенні, коли
вода залишилася в резервуарі для
води.
Спорожніть резервуар для води
і встановіть регулятор пари в
положення «OFF» перед
зберіганням праски.
Під час прасування з’являються
коричневі смуги, які залишають
плями на білизні.
Ви використовували хімічні засоби для Не використовуйте засоби для
видалення накипу.
видалення накипу.
Функція парового струменя та
вертикального відпарювання не
працює.
.
Волокна тканин накопичились в
отворах підошви праски та горять.
Очистіть підошву праски вологою
м’якою тканиною.
Речі не були належним чином
виполоскані або речі нові і не були
випрані перед прасуванням.
Ще раз гарно прополощіть білизну.
УТИЛІЗАЦІЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені
. Викидайте упаковку у
відповідним символом
відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть
захистити навколишнє середовище та здоров’я інших
людей і забезпечити вторинну переробку електричних і
електронних приладів.
108
Не викидайте прилади, позначені відповідним символом
, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу
із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до
місцевих муніципальних органів влади.
www.electrolux.com
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 108
2015-05-25 10:12:10
UK
UK
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
109
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 109
2015-05-25 10:12:10
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 110
2015-05-25 10:12:10
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 111
2015-05-25 10:12:10
Electrolux Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3485 E EDBS7146GR 02040515
www.electrolux.com/shop
Printed on recycled paper
EDBS7146GR_Safirina_Steamstation_TOP_Electrolux.indd 112
2015-05-25 10:12:10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement