AEG EA111 User manual

AEG EA111 User manual
ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA111
220-240 V~50/60 Hz 1250-1470 W
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung...................................3–16
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
Garantieinformationen................................. 23
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–16
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 5.
Πληροφορίες εγγύησης............................... 23
NL Gebruiksaanwijzing.............3–16
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 6 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
Informatie over de garantie....................... 23
F
Mode d’emploi......................3–16
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 7.
Informations sur la garantie...................... 23
GB Instruction book................17–22
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 18 carefully.
Warranty Information.................................... 22
F G D
A
d
B
GR
E
NL
F
C
H
GB
K
I
N
O
J
L
M
P
d
Q
gr
NL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A. Κουμπί ON/OFF
B. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
C. Επιλογέας
D. Ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας
E. Θέση καφέ
F. Θέση ατμού/ζεστού νερού
G. Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών
H. Δοχείο νερού
I. Ακροφύσιο ατμού/ζεστού
νερού
J. Καλώδιο τροφοδοσίας &
βύσμα
K. Κεφαλή βράσης
L. Πλέγμα συλλογής
σταγονιδίων
M. Δίσκος συλλογής
σταγονιδίων
N. Θήκη φίλτρου
O. Προστατευτικό για τα
δάχτυλα
P. Φίλτρο
Q. Κουτάλι μεζούρα με γουδί
A.
B.
C.
D.
A. Bouton ON/OFF (marche/
arrêt)
B. Voyant d’alimentation
C. Molette de sélection
D. Voyant Prêt
E. Fonction expresso
F. Fonction vapeur ou eau
chaude
G. Plaque chauffe-tasse
H. Réservoir d’eau
I. Buse vapeur/eau chaude
J. Cordon d’alimentation et
fiche
K. Percolateur
L. Grille égouttoir
M. Clapet de maintien du
filtre
N. Porte-filtre
O. Élément de protection
pour les doigts
P. Filtre
Q. Cuillère doseuse avec
tampon
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
Ein-/Aus-Schalter
Betriebsanzeige
Wahlschalter
Bereitschaftsanzeige
Stellung für Kaffee
Stellung für Dampf/
Heißwasser
Tassenaufwärmplatte
Wassertank
Düse für Dampf/
Heißwasser
Netzkabel und Stecker
Brühkopf
Abtropfgitter
Tropfwanne
Filterhalter
Fingerschutz
Filtersieb
Messlöffel mit Stampfer
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
F
Aan/uit-knop
Aan/uit-indicatielampje
Keuzeknop
Indicatielampje
apparaat klaar
Koffiestand
Stoom-/heetwater-stand
Verwarmingsplaat voor
kopje
Waterreservoir
Stoom-/heetwater-pijp
Netsnoer & stekker
Koffie-uitloop
Druppelrooster
Opvangbak
Filterhouder
Vingerbescherming
Filter
Maatschepje met
aanstamper
3
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine
für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser
Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und
welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts
dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!
• Das Gerät niemals benutzen oder handhaben, wenn
– das Netzkabel beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bei
Bedarf kann ein Verlängerungskabel verwendet werden, das mit 10 A belastbar ist.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem
Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
• Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, waagrechte Fläche.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und Pflegen ist das Gerät
auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
• Das Gerät und seine Zubehörteile werden im Betrieb heiß. Bedienen Sie es
nur an den vorgesehenen Griffen und Knöpfen. Lassen Sie es vor dem Reinigen oder Aufbewahren abkühlen.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
• Nehmen Sie den Filterhalter während des Brühvorgangs nicht heraus, weil
das Gerät unter Druck steht. Es besteht Verbrennungsgefahr.
• Bei der Nutzung der Dampffunktion kann heißes Wasser vom Brühkopf
tropfen. GEFAHR! Das Wasser ist heiß und es besteht Verbrühungsgefahr.
• Beim Öffnen des Dampfventils spritzt etwas heißes Wasser heraus. Seien
Sie vorsichtig und öffnen Sie das Dampfventil langsam. GEFAHR! Das Wasser ist heiß und es besteht Verbrühungsgefahr.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
• Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
• Füllen Sie den Wassertank nur mit kaltem Wasser, niemals mit Milch oder
anderen Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn kein Wasser in den Tank eingefüllt ist.
• Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Tropfwanne oder Abtropfgitter.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
d
4
gr
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8
ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην πιάνετε τη συσκευή αν
– το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημία,
– το περίβλημα έχει υποστεί ζημία.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη φροντίδα της.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Μην αφαιρείτε τη θήκη του φίλτρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βράσης,
διότι η συσκευή βρίσκεται υπό πίεση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού, λίγο καυτό νερό ενδέχεται να στάξει από την κεφαλή βράσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το νερό είναι καυτό, υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος.
• Όταν ανοίγετε τη βαλβίδα ατμού, εξέρχεται ένας πίδακας καυτού νερού. Να
είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε τη βαλβίδα αργά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το νερό είναι
καυτό, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με κρύο νερό, ποτέ με γάλα ή άλλα υγρά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε γεμίσει το δοχείο νερού.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τον δίσκο ή το
πλέγμα συλλογής σταγονιδίων.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
d
GR
NL
F
GB
5
nL
6
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor
de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en
indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan
8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!
• U mag het apparaat nooit gebruiken of oppakken als
– het netsnoer beschadigd is,
– de behuizing beschadigd is.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico's te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een plat, horizontaal oppervlak.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet altijd na gebruik uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd.
• Het apparaat en de toebehoren worden heet tijdens de bediening. Gebruik
alleen de voor gebruik bestemde hendels en knoppen. Laat het apparaat
eerst even afkoelen voordat u het reinigt of opbergt.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
• Verwijder de filterhouder niet tijdens het koffiezetten want het apparaat
staat onder druk. Er bestaat een gevaar voor brandwonden.
• Wanneer de stoomfunctie wordt gebruikt, kan er heet water uit de koffieuitloop druppelen. GEVAAR! Het water is heet, pas op dat u zich niet brandt.
• Wanneer u de stoomklep opent, komt er een scheut heet water naar buiten.
Open de stoomklep daarom voorzichtig. GEVAAR! Het water is heet, pas op
dat u zich niet brandt.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Vul het waterreservoir alleen met koud water, gebruik nooit melk of andere
vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir niet is gevuld.
• Gebruik het apparaat niet zonder de opvangbak of het druppelrooster.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van
onbehoorlijk of onjuist gebruik.
f
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation
sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou
entreprendre une opération de maintenance sur l’appareil sans surveillance.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou prendre l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé,
– le boîtier est endommagé.
• L’appareil doit être raccordé à la terre. Si nécessaire, il est possible d’utiliser
une rallonge compatible 10 A.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d’éviter tout danger.
• Toujours placer l’appareil sur une surface plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
• Pendant le fonctionnement, l’appareil et les accessoires sont chauds. Utiliser
exclusivement les poignées et les boutons indiqués. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
• Ne pas retirer le porte-filtre pendant la percolation car l’appareil est sous
pression. Il existe un réel risque de brûlure.
• Lors de l’utilisation de la fonction vapeur, il se peut que de la vapeur
goutte du percolateur. DANGER ! L’eau est chaude, il existe un réel risque de
s’ébouillanter.
• Lors de l’ouverture du robinet de vapeur, de l’eau chaude est projetée. Procéder prudemment et ouvrir le robinet de vapeur lentement. DANGER ! L’eau
est chaude, il existe un réel risque de s’ébouillanter.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil.
• Remplir le réservoir uniquement avec de l’eau froide, jamais avec du lait ou
un autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil si le réservoir d’eau n’a pas été préalablement rempli.
• Ne pas utiliser l’appareil sans que le bac de récupération des liquides ou la
grille égouttoir soient en place.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte de l’appareil.
d
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
d
gr
nL
f
8
1. Stellen Sie die Maschine auf eine
ebene Fläche und befüllen Sie den
Tank mit kaltem Wasser. (Die Maschine darf nicht mit leerem Tank
betrieben werden!) Stecken Sie den
Netzstecker in eine Netzsteckdose
und schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter ein.
2. Stellen Sie bei der erstmaligen
Inbetriebnahme ein Gefäß unter
die Dampfdüse. Warten Sie, bis
die Bereitschaftsanzeige konstant
leuchtet. Drehen Sie den Wahlschalter auf , um die Dampfdüse
zu spülen. Sobald Wasser aus der
Dampfdüse fließt, drehen Sie den
Wahlschalter auf. Wird die Maschine
nicht per der Hand ausgeschaltet,
schaltet sie sich automatisch nach
30 Minuten ab.
3. Setzen Sie den Siebträger ohne
Filter ein und stellen Sie das Gefäß
auf das Tropfblech unter den
Siebträger. Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige konstant leuchtet.
Drehen Sie den Wahlschalter auf
: Lassen Sie einen vollen Wassertank durch die Maschine laufen, um
das Heizsystem zu spülen. Drehen
Sie anschließend den Wahlschalter
wieder auf.
1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια
επίπεδη επιφάνεια και γεμίστε το
δοχείο με κρύο νερό. (Η μηχανή
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με
άδειο δοχείο!) Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στην πρίζα και πιέστε
το κουμπί ON.
2. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή
για πρώτη φορά: Περιμένετε μέχρι
να σταθεροποιηθεί η ενδεικτική
λυχνία ετοιμότητας. Περιμένετε
μέχρι η ενδεικτική λυχνία ισχύος
παραμείνει σταθερή. Περιστρέψτε
το διακόπτη στη θέση ατμός/ζεστό
νερό . Αν δεν απενεργοποιήσετε
τη συσκευή, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα μετά από 30 λεπτά, μέσω
της λειτουρ-γίας Αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας.
3. τοποθετήστε ένα δοχείο στη
σχάρα. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ενδεικτική λυχνία
ετοιμότητας. Χωρίς να εισάγετε
τη λαβή φίλτρου, περιστρέψτε το
διακόπτη στη θέση ετοιμασία καφέ
. Αφήστε ένα ολόκληρο δοχείο
νερού να περάσει μέσα στη μηχανή,
για να ξεπλύνει το σύστημα.
1. Plaats het apparaat op een plat
oppervlak en vul het reservoir met
koud water. (Het apparaat mag
niet worden gebruikt met een leeg
reservoir!) Steek de stekker in het
stopcontact en druk op de aanknop.
2. Als u het apparaat voor het eerst
gebruikt, plaats een container
onder de stoompijp. Wacht tot het
Indicatielampje apparaat klaar permanent brandt. Zet de keuzeknop
aan om de stoompijp te spoelen.
Als de machine niet handmatig
wordt uitgeschakeld, schakelt de
beveiligingsfunctie de machine na
30 minuten automatisch uit.
3. Plaats een kom op het druppelrooster. Wacht tot het Indicatielampje apparaat klaar permanent
brandt. Zet, zonder de filterhouder
te plaatsen, de keuzeknop aan
: Laat een vol waterreservoir door
het apparaat lopen om het verwarmingssysteem door te
spoelen.
1. Placez la machine sur une surface
plane et remplissez le réservoir
d'eau froide. (Ne pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir est vide !)
Branchez le cordon d'alimentation
sur le secteur et appuyez sur le bouton ON.
2. Rincer le systèmeavant la première utilisation. Placer un récipient sous la buse vapeur. Attendez
que le voyant Prêt reste allumé
fixement. Sélectionner la fonction
avec la molette pour rincer la
buse vapeur. Si la cafetière n’a pas
été arrêtée manuellement, la fonction “Arrêt automatique de sécurité”
l’éteint au bout de 30 minutes.
3. Placer ensuite un récipient sous la
tête de percolation sans le portefiltre. Attendez que le voyant Prêt
reste allumé fixement. Sélectionner la fonction
et laisser l’eau
s’écouler jusqu’à ce que le réservoir
d’eau soit complètement vide.
d
GR
NL
F
GB
4. Espresso-Herstellung: Die Maschine ist betriebsbereit, sobald
die Bereitschaftsanzeige konstant
leuchtet. Folgen Sie dann den Anleitungen in Schritt 5-7.
5. Klappen Sie den Fingerschutz
nach hinten und setzen Sie das
Sieb in den Siebträger. Füllen Sie
gemahlenen Kaffee in das Sieb.
Drücken Sie das Kaffeepulver mit
dem Stampfer am anderen Ende
des Löffels leicht an.
6. Setzen Sie den Filterhalter wie in der
Abbildung gezeigt ein. Drehen Sie
den Filterhalter entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn in seiner Einbaulage zu
fixieren. Beachten Sie, dass die Lebensdauer der Komponenten durch übermäßige Krafteinwirkung verkürzt wird.
Wenn der Aufheizvorgang beendet ist,
drehen Sie den Wählschalter in Stellung
. Der Espresso beginnt durch den
Kaffeeauslass zu fließen – Drehen Sie
den Wahlschalter in die Stellung , wenn
die gewünschte Menge erreicht ist.
4. Παρασκευή εσπρέσσο: Η μηχανή
είναι έτοιμη για χρήση όταν η ενδεικτική λυχνία Ετοιμότητας είναι
σταθερή. Έπειτα ακολουθήστε τις
οδηγίες των βημάτων 5-7.
5. Αναδιπλώστε το προστατευτικό
δακτύλου και τοποθετήστε το
φίλτρο μέσα στη βάση του φίλτρου. Γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ. Χρησιμοποιήστε το γουδί
του κουταλιού για να πιέσετε απαλά
τον αλεσμένο καφέ.
6. Εισαγάγετε τον υποδοχέα φίλτρου
στη θέση του όπως απεικονίζεται.
Στρέψτε τον υποδοχέα προς τα αριστερά και σφίξτε τον στη θέση του όπως
απεικονίζεται. Ας σημειωθεί ότι η άσκηση υπερβολικής δύναμης θα μειώσει τη
διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. Όταν
η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί, περιστρέψτε τον επιλογέα στη θέση
.Ο
εσπρέσσο αρχίζει να ρέει από το στόμιο
εξόδου του καφέ – περιστρέψτε τον
επιλογέα στη θέση όταν το φλιτζάνι
γεμίσει με την επιθυμητή ποσότητα.
4. Een espresso maken: Het apparaat
is klaar voor gebruik als het Indicatielampje apparaat klaar permanent
brandt. Volg daarna de instructies in
stap 5-7.
5. Vouw de vingerbescherming naar
achter en plaats de filter in de filterhouder. Vul de filter met gemalen koffie. Gebruik de aanstamper
aan het uiteinde van de lepel om
de gemalen koffie zachtjes aan te
drukken.
6. Plaats de filterhouder in positie zoals getoond. Draai de houder linksom
vast in de positie zoals getoond. Let
op: als u de houder met veel kracht
plaatst, wordt de levensduur van de
onderdelen verkort. Als het apparaat
voldoende is verwarmd, draait u
de keuzeknop in de stand
. De
espresso begint uit de koffie-uitloop
te lopen – draai de keuzeknop in de
stand zodra u de gewenste hoeveelheid koffie hebt.
4. Préparation d'un expresso : La
machine est prête à être utilisée
lorsque le voyant Prêt est allumé
fixement. Suivez alors les instructions des étapes 5 à 7.
5. Repliez la protection et placez
le filtre dans le support du filtre.
Remplissez le filtre de café moulu.
Tasser légèrement le café moulu
à l'aide du tampon situé du côté
opposé à la cuillère.
6. Insérez le support de filtre comme
illustré. Faites pivoter ce support vers
la gauche et serrez-le bien, comme
illustré. L’utilisation d’une force excessive risque de raccourcir la durée de
vie des composants. Lorsque le temps
de chauffe est terminé, positionnez le
. L'expresbouton de sélection sur
so commence à couler ; positionnez
le bouton de sélection sur lorsque
vous avez obtenu la quantité voulue.
9
Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Extra functies / Fonctions supplémentaires
d
gr
nL
f
10
7. Nach dem Brühen nehmen Sie den
Filterhalter heraus. Drehen Sie diesen
nach links und nehmen Sie diesen
aus der Halterung. Klappen Sie den
Fingerschutz nach vorn und nehmen
Sie das verbrauchte Kaffeepulver aus
dem Filter. Nehmen Sie diesen aus
dem Halter und reinigen Sie diesen
mit Wasser. Trocknen Sie diesen mit
einem Tuch und setzen Sie diesen
wieder in die Filterbox ein.
1. Die Verwendung von Dampf
eignet sich zum Aufschäumen von
Milch und zum Erhitzen von Flüssigkeiten. Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige konstant leuchtet.
Tauchen Sie die Dampfdüse in ein
hitzebeständiges Gefäß mit Milch.
2. Schalten Sie den Dampf ein,
indem Sie den Wahlschalter in
Stellung drehen. Drehen Sie den
Behälter kreisförmig, ohne dass
die Düse den Boden berührt. Zum
Ausschalten der Dampffunktion
drehen Sie den Wahlschalter in
Stellung , wenn der gewünschte
Schäumungsgrad erreicht ist.
7. Μετά τη βράση, αφαιρέσετε τη
θήκη φίλτρου. Περιστρέψτε την
προς τα αριστερά και τραβήξτε την
από την υποδοχή της. Αναδιπλώστε
το προστατευτικό για τα δάχτυλα
προς τα εμπρός και αφαιρέστε το
χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ
από το φίλτρο. Έπειτα, βγάλτε το από
τη θήκη και καθαρίστε το με νερό.
Σκουπίστε το με ένα πανί πριν το τοποθετήσετε ξανά στο κουτί φίλτρου.
1. Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρασκευάσετε
αφρόγαλα ή για να ζεστάνετε υγρά.
Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας.
Βυθίστε το ακροφύσιο ατμού σε ένα
δοχείο γάλα.
2. Αρχίστε τον ατμό περιστρέφοντας
τον διακόπτη θέση . Κινήστε το
δοχείο με κυκλικές κινήσεις, χωρίς
το ακροφύσιο να αγγίζει το κατώτατο σημείο. Για να σταματήσετε τον
ατμό, γυρίστε τον διακόπτη θέση
, αφού φθάσετε στην επιθυμητή
ποσότητα αφρού.
7. Verwijder de filterhouder nadat
de koffie is gezet. Draai de houder
naar links en neem deze uit het
apparaat. Vouw de vingerbescherming naar voren en verwijder het
gebruikte koffiedik uit het filter.
Neem het filter uit de houder en
maak het schoon met water. Droog
het met een doek voordat u het
terug in het filtervak plaatst.
1. Stoom kan worden gebruikt om
melk op te schuimen of om vloeistoffen te verwarmen. Wacht tot het
Indicatielampje apparaat klaar permanent brandt. Zet de stoompijp in
een hittebestendige kan met melk.
2. Door de keuzeknop op te zetten, begint het stomen. Beweeg
de kan met ronddraaiende bewegingen, maar zorg ervoor dat
de pijp de bodem niet raakt. Om
het stomen te stoppen, zet u de
keuzeknop op indien u de juiste
hoeveelheid schuim heeft.
7. Une fois la percolation terminée,
retirez le porte-filtre. Tournez-le vers
la gauche et dégagez-le de la tête
de percolation. Dépliez le clapet de
maintien du filtre vers l'avant et retirez le marc du filtre. Sortez ensuite le
filtre du porte-filtre et nettoyez-le à
l'eau. Séchez-le à l'aide d'un chiffon
avant de le ranger dans le compartiment de rangement des accessoires.
1. Il est possible d'utiliser de la vapeur pour former une mousse de
lait ou pour chauffer des liquides.
Attendez que le voyant Prêt reste
allumé fixement. Immergez la buse
vapeur dans un récipient ne craignant pas la chaleur rempli de lait.
2. Activez la vapeur en positionnant
la molette de sélection sur .
Déplacez le récipient selon un
mouvement circulaire ; la buse ne
doit pas venir au contact du fond
du récipient. Pour arrêter l'émission
de vapeur, positionnez le bouton
de sélection sur lorsque vous
avez obtenu la quantité de mousse
voulue.
d
GR
NL
F
GB
3. Stellen Sie eine Schüssel unter
die Dampfdüse und drehen Sie
den Wahlschalter einige Sekunden
in Stellung zurück. Dies beseitigt Reste von heißem Wasser/
heißer Milch von der Dampfdüse.
Vorsicht: Das Dampfrohr ist heiß!
Reinigen Sie das Dampfrohr nach
dem Abkühlen mit einem Tuch.
4. Zubereiten von Cappuccino:
Schäumen Sie die Milch, wie in den
obigen Schritten 1-2 erläutert, auf
und gießen Sie sie in den zubereiteten Espresso.
5. Für heißes Wasser stellen Sie ein
Gefäß unter die Dampfdüse und
drehen Sie den Wahlschalter in
Stellung . Heißes Wasser tritt aus
der Düse aus. Zum Abstellen des
Wassers drehen Sie den Wahlschalter wieder in Stellung .
3. Τοποθετήστε ένα μπολ κάτω
από το ακροφύσιο ατμού και
περιστρέψτε τον επιλογέα πίσω στη
θέση για λίγα δευτερόλεπτα.
Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα νερού/
γάλατος από το ακροφύσιο ατμού.
Προσοχή: ο σωλήνας ατμού είναι
ζεστός! Αφήστε το σωλήνα ατμού
να κρυώσει και στη συνέχεια καθαρίστε τον με ένα πανί.
4. Προετοιμασία καπουτσίνο: Μετατρέψτε το γάλα σε αφρό ακολουθώντας τις οδηγίες στα προηγούμενα
βήματα 1-2 και χύστε το μέσα στον
εσπρέσο που έχετε προετοιμάσει
από πριν.
5. Για ζεστό νερό, τοποθετήστε ένα
φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο
ατμού και περιστρέψτε τον επιλογέα στη θέση . Από το ακροφύσιο
εξέρχεται ζεστό νερό. Περιστρέψτε
προς τα πίσω τον επιλογέα στη
θέση για να σταματήσει να εξέρχεται νερό.
3. Zet een kommetje onder het
stoommondstuk en draai de keuzeknop terug in de stand gedurende een paar seconden. Hiermee
wordt resterend heet water of
resterende melk uit het mondstuk
verwijderd. Waarschuwing: het
stoompijpje is heet! Laat het
stoompijpje afkoelen en reinig het
vervolgens met een doek.
4. Cappuccino maken: Schuim de
melk op zoals beschreven in vorige
stappen 1-2 en giet deze op de eerder gemaakte Espresso.
5. Voor heet water zet u een kopje
onder het stoommondstuk en
draait u de keuzeknop in de stand
. Er komt heet water uit het
mondstuk. Draai de keuzeknop
terug in de stand om het water te
stoppen.
3. Placez un bol sous la buse vapeur
et positionnez à nouveau la molette
de sélection sur pendant
quelques secondes. La buse vapeur
est ainsi débarrassée des résidus
d'eau chaude/de lait. Attention :
la buse vapeur est très chaude !
Laissez-la refroidir, puis nettoyez-la
à l'aide d'un chiffon.
4. Préparation d’un cappuccino :
Faites mousser le lait comme décrit
dans les étapes 1 et 2, puis versez-le
sur l’expresso préalablement préparé.
5. Pour obtenir de l'eau chaude,
placez un bol sous la buse vapeur et
positionnez la molette de sélection
sur . De l'eau chaude s'écoule par
la buse. Positionnez la molette de
sélection sur pour arrêter l'écoulement.
11
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
d
gr
nL
f
12
1. Schalten Sie die Maschine aus
und lassen Sie sie abkühlen. Wischen Sie alle äußeren Flächen mit
einem feuchten Tuch ab. Reinigen
Sie verstopfte Öffnungen des Filters
und den Filterhalter mit einem Nadel oder einer kleinen Bürste.
2. Wenn die Auffangschale voll ist,
muss sie geleert werden. Heben
Sie das Abtropfgitter ab, und leeren
Sie die Wanne. Spülen und trocknen
Sie anschließend das Gitter und die
Wanne. Aus hygienischen Gründen
empfehlen wir eine regelmäßige
Entleerung.
3. Lösen Sie die Dampfdüse und waschen Sie diesen unter fließendem
Wasser. Reinigen Sie das kleine Rohr
mit einem Tuch. Nehmen Sie den
Wassertank heraus und spülen Sie
ihn unter fließendem Wasser.
1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και
αφήστε τη να κρυώσει. Σκουπίστε
όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με
ένα νωπό πανί. Καθαρίστε τις φραγμένες οπές του φίλτρου και της
θήκης με μια καρφίτσα ή μια μικρή
βούρτσα.
2. Όταν το δοχείο αποστράγγισης
είναι γεμάτο, πρέπει να το αδειάσετε. Αφαιρέστε ανασηκώνοντας
και τραβώντας το πλέγμα συλλογής
σταγονιδίων, ξεπλύνετε και στεγνώστε το πλέγμα και το δίσκο. Για λόγους
υγιεινής σάς συνιστούμε να το κάνετε
αυτό τακτικά.
3. Λασκάρετε το ακροφύσιο ατμού
και πλύνετέ το με τρεχούμενο νερό.
Καθαρίστε το μικρό σωλήνα με ένα
πανί. Αφαιρέστε το δοχείο νερού
και ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο
νερό.
1. Zet het apparaat uit en laat het
afkoelen. Veeg alle oppervlakken
aan de buitenkant schoon met een
vochtige doek. Reinig verstopte
openingen in het filter en de filterhouder met een pennetje of borsteltje.
2. Als ze vol is, moet de druiplade
worden geledigd. Til het druppelrooster uit het apparaat, leeg de opvangbak, spoel deze om en droog
deze af. Omwille van de hygiëne
raden we aan om dit regelmatig te
doen.
3. Maak het stoommondstuk los en
was het af onder stromend water.
Reinig de smalle pijp met een doek.
Til het waterreservoir uit het apparaat en spoel het af met stromend
water.
1. Éteignez l’appareil et laissezle refroidir. Essuyez toutes les
surfaces externes avec un chiffon
humide. Nettoyez les trous bouchés
du filtre et du porte-filtre à l’aide
d’une aiguille ou d’une petite
brosse.
2. Lorsqu’elle est pleine, la plaque
d’égouttage doit être vidée.
Soulevez la grille égouttoir, videz,
rincez et séchez la grille et le bac.
Pour des raisons d’hygiène, nous
vous recommandons de faire cela
régulièrement.
3. Dévisser la buse vapeur et la rincer à l’eau claire. Nettoyer le tuyau
avec un linge et le trou de sortie
avec une épingle. Rincer le réservoir
d’eau à l’eau claire.
d
GR
NL
F
GB
1. Entkalken wird regelmäßig abhängig von der Wasserhärte empfohlen. Nehmen Sie den Brühkopf
ab (dabei Teile zusammen lassen)
und füllen Sie dann den Tank mit
Wasser/Entkalkungsmittel gemäß
der Anleitung des betreffenden
Produkts.
2. Schalten Sie die Maschine ein und
warten Sie, bis sie sich aufgeheizt
hat. Setzen Sie den Filterhalter
ohne Filter ein. Stellen Sie eine
Schüssel auf das Abtropfgitter.
Drehen Sie den Wahlschalter in
Stellung
und lassen Sie 1/4 der
Lösung durchlaufen. Schalten Sie
die Maschine aus und warten Sie 10
Minuten.
3. Drehen Sie den Wahlschalter
auf und lassen Sie die restliche
Flüssigkeit durch die Dampfdüse
fließen. Füllen Sie den Wassertank
mit frischem Wasser und lassen Sie
die Maschine laufen, bis der Tank
leer ist. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal mit frischem Wasser.
Setzen Sie die Teile wieder ein
und befestigen Sie den Filter ordnungsgemäß.
1. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Αφαιρέστε την κεφαλή βράσης (κρατήστε μαζί τα εξαρτήματα)
με ένα νόμισμα πριν γεμίσετε το
δοχείο με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.
2. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και
προθερμάνετέ τη. Τοποθετήστε τη
θήκη του φίλτρου στη θέση της χωρίς φίλτρο. Τοποθετήστε ένα μπολ
επάνω στο πλέγμα συλλογής σταγονιδίων. Περιστρέψτε τον επιλογέα
στη θέση
και αφήστε το 1/3 του
διαλύματος να εξέλθει. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε
10 λεπτά.
3. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής στο
και αφήστε να τρέξει το υπόλοιπο
διάλυμα μέσα από το ακροφύσιο
ατμού. Γεμίστε το δοχείο νερό με
καθαρό νερό και θέστε σε λειτουργία
τη μηχανή έως ότου αδειάσει το
δοχείο. Επαναλάβατε δύο φορές
χρησιμοποιώντας καθαρό νερό.
Επανασυνδέστε τα εξαρτήματα και
τοποθετήστε το φίλτρο σωστά.
1. Regelmatig ontkalken wordt aanbevolen, afhankelijk van de hardheid van het water. Verwijder de
koffie-uitloop (houd de onderdelen
bij elkaar) met een muntje en vul
vervolgens het reservoir met water
en een ontkalkingsproduct volgens
de instructies bij het product.
2. Schakel het apparaat in en wacht
tot het is opgewarmd. Plaats de
filterhouder op zijn plaats zonder
filter. Plaats een kommetje op het
druppelrooster. Draai de keuzeknop
in de stand
en laat 1/4 van de
oplossing door het apparaat lopen.
Schakel het apparaat uit en wacht
tien minuten.
3. Zet de selectieknop op stand
en laat de resterende vloeistof
door de stoomtuit stromen. Vul het
waterreservoir met schoon water en
laat het apparaat lopen totdat het
reservoir leeg is. Herhaal dit tweemaal met schoon water. Plaats de
onderdelen terug en bevestig het
filter op de juiste wijze.
1. Il est recommandé de procéder
régulièrement à un détartrage, en
fonction de la dureté de l'eau. Retirez le percolateur (ne pas séparer
les éléments) à l'aide d'une pièce de
monnaie avant de remplir le réservoir avec de l'eau et du détartrant
selon les instructions portées sur
l'emballage du produit.
2. Allumez la machine et laissez-la
chauffer. Mettez le porte-filtre en
place sans filtre. Placez un bol sur
la grille égouttoir. Positionnez le
bouton sur
et laissez passer 1/4
de la solution dans le système.
Éteignez l'appareil et attendez
10 minutes.
3. Tournez le sélecteur sur et
laissez la solution restante s’écouler
par l’embout vapeur. Remplissez
le réservoir d'eau froide et faites
fonctionner l'appareil jusqu'à ce que
le réservoir soit vide. Répétez l'opération deux fois avec de l'eau froide.
Remontez les éléments et mettez
le filtre correctement en place.
13
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
d
A) Netzspannungsanzeige und Dampfanzeige blinken beide:
• Prüfen Sie, ob sich der Wahlschalter in
Stellung befindet.
• Wenn zu lange Dampf/Wasser erzeugt
wurde, legen Sie eine Pause von 30
Sekunden ein.
• Schalten Sie die Maschine aus und
nach 5 Minuten wieder ein. Wenn
die Anzeigen immer noch blinken,
kontahtieren Sie den Kundendienst.
B) Espresso-Temperatur ist zu niedrig:
• Führen Sie den Brühvorgang ohne Verwendung von Espressopulver, jedoch
mit Filter und Filterhalter durch, um
das System vorzuheizen.
• Wärmen Sie die Tassen vor.
• Entkalken Sie das Gerät.
C) Die Durchflussgeschwindigkeit lässt
merklich nach:
• Pressen Sie das Espressopulver nicht
zu fest in den Filter.
• Mahlen Sie das Espressopulver nicht
zu fein (Mahlgrad „mittel“).
• Entkalken Sie das Gerät.
D) Espresso tritt an der Seite des Filterhalters aus:
• Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
gr
Α) Αναβοσβήνουν ενδεικτικές λυχνίες
λει- τουργίας και ατμού:
• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται
στη θέση .
• Εάν έχει χρησιμοποιηθεί ο ατμός/ζεστό
νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα,
δια- κόψτε τη λειτουργία για 30
δευτερόλεπτα.
• Απενεργοποιήστε τη μηχανή για
5 λεπτά και επανεκκινήστε την.
Εάν οι λυχνίες αναβοσβήνουν
ακόμα, επικοινωνήστε με το κέντρο
υποστήριξης πελατών.
Β) Η θερμοκρασία του εσπρέσσο είναι
πολύ χαμηλή:
• Εκτελέστε τη διαδικασία βράσης χωρίς
αλεσμένο εσπρέσσο, χρησιμοποιώντας
όμως το φίλτρο και τη θήκη του, για να
προθερμάνετε το σύστημα.
• Προθερμάνετε τα φλιτζάνια.
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
Γ) Η ταχύτητα της ροής μειώνεται
εμφα- νώς:
• Μην πιέζετε υπερβολικά τον αλεσμένο
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Ο εσπρέσσο δεν πρέπει να είναι
αλεσμέ- νος υπερβολικά («μέτρια»
λεπτότητα κόκκων).
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
14
•
•
Drehen Sie den Filterhalter etwas fester in die Halterung.
Reinigen Sie den Rand des Filterhalters
von Espressopulver.
E) Kein Espresso fließt heraus:
• Bei lauten Geräuschen der Maschine
befindet sich Luft im System. Lassen
Sie heißes Wasser durch die Düse austreten, bis es stetig fließt. Wiederholen
Sie anschließend den Brühvorgang.
• Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank gefüllt ist. Aktivieren Sie die
Heißwasserfunktion bis Wasser aus der
Dampfdüse austritt. Starten Sie dann
den Kaffeebezug erneut.
• Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
• Vergewissern Sie sich, dass der
Wahlschalter in die richtige Stellung
gebracht wurde.
• Pressen Sie das Espressopulver nicht
zu fest in den Filter.
• Reinigen Sie den Brühfilter.
• Entkalken Sie das Gerät.
G) Beim Aufschäumen entsteht zu wenig Milchschaum:
• Verwenden Sie immer kühle, frische
und fettarme Milch.
• Reinigen Sie die Dampfdüse.
H) Der Durchfluss nimmt zu:
• Das Espressopulver wurde zu grob
gemahlen.
• Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Espressopulver im Filter befindet.
F) Die Crema ist nicht mehr so, wie sie
sein sollte:
• Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Espressopulver im Filter befindet.
• Pressen Sie das Espressopulver leicht.
• Reinigen Sie den Filter.
I) Die Kaffeemaschine schaltet sich im
laufenden Betrieb ab:
• Die Gerätepumpe besitzt eine Temperatursicherung als Überhitzungsschutz. Die Temperatursicherung
unterbricht die Maschine, wenn diese
zu lange in Betrieb ist oder die Pumpe
ohne Wasser läuft.
• Drehen Sie den Wahlschalter in die
Stellung „0“ und ziehen Sie den Netzstecker.
• Lassen Sie die Maschine mindestens
20 Minuten abkühlen. Füllen Sie Wasser ein.
• Stecken Sie den Netzstecker wieder
ein und schalten Sie die Maschine ein.
Falls das Gerät auch dann nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an die
Kundenbetreuung.
Δ) Ο εσπρέσσο ρέει από το πλάι της
θήκης του φίλτρου:
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου
έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Σφίξτε λίγο περισσότερο τη θήκη
του φίλ- τρου στην υποδοχή της
περιστρέφοντάς την.
• Καθαρίστε τον αλεσμένο εσπρέσσο
που έχει απομείνει στο χείλος της θήκης
του φίλτρου.
ΣΤ)Η κρέμα δεν παράγεται πλέον όπως θα
έπρεπε:
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
αλεσμένος εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Πιέστε ελαφρά τον αλεσμένο εσπρέσσο.
• Καθαρίστε το φίλτρο. Ζ) Όταν ρίχνετε ατμό
στο γάλα παράγεται ελά- χιστο αφρόγαλα:
• Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο, φρέσκο γάλα
με χαμηλά λιπαρά.
• Καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού.
E) Δεν εξέρχεται εσπρέσσο:
• Εάν ακούγεται δυνατός θόρυβος από τη
μηχανή, υπάρχει αέρας στο εσωτερικό
της. Αφήστε το ζεστό νερό να εξέλθει
μέσω του ακροφυσίου έως ότου υπάρχει
σταθερή ροή. Έπειτα, προσπαθήστε να
βράσετε πάλι καφέ.
• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού
είναι συμπληρωμένο και σωστά
τοποθετημένο. Ενεργοποιήστε το ζεστό
νερό. Τότε, αλέ- στε εκ νέου καφέ.
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας είναι στραμμένος προς τα δεξιά στη θέση.
• Μην πιέζετε υπερβολικά τον αλεσμένο
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Καθαρίστε το φίλτρο παρασκευής καφέ.
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
H) Η ροή αυξάνεται:
• Ο εσπρέσσο είναι αλεσμένος σε πολύ
χοντρούς κόκκους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
αλεσμένος εσπρέσσο στο φίλτρο.
Θ) Η μηχανή του καφέ απενεργοποιείται
μόνη της κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας:
• Η αντλία της συσκευής είναι εξοπλισμένη
με θερμοστάτη που την προστατεύει
από υπερθέρ- μανση. Ο θερμοστάτης
διακόπτει τη λειτουργία της μηχανής, εάν η
μηχανή λειτουργεί πολύ ώρα ή αν η αντλία
λειτουργεί χωρίς νερό.
• Ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση «0» και
αποσυν- δέστε το βύσμα του καλωδίου
από την πρίζα.
• Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για
τουλάχιστον 20 λεπτά. Γεμίστε την με νερό.
• Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην
πρίζα και ενερ- γοποιήστε την. Αν η
συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
Problemen oplossen / Gestion des pannes
nL
A) Het aan-/uitindicatielampje en het
stoomindicatielampje knipperen
beide:
• Controleer of de keuzeknop is ingesteld op de stand .
• Als stoom/heet water te lang achter
elkaar is gebruikt, last u een pauze van
30 seconden in.
• Schakel het apparaat 5 minuten uit en
zet het daarna weer aan. Neem contact op met de klantenservice als de
lampjes blijven knipperen.
B) De espressotemperatuur is te laag:
• Voer de procedure voor het zetten
van koffie uit met het filter en de
filterhouder maar dan zonder koffie
te gebruiken, om het systeem voor te
verwarmen.
• Verwarm de kopjes voor.
• Ontkalk het apparaat.
C) De stroomsnelheid neemt aanzienlijk af:
• Druk de espressomaling niet te stevig
aan in het filter.
• Maal de espressokoffie niet te fijn (gemiddelde maalgraad).
• Ontkalk het apparaat.
D) De espresso stroomt langs de zijkant van de filterhouder:
• Let erop dat de filterhouder correct is
geplaatst.
f
A) Les voyants d’alimentation et de
vapeur clignotent :
• Assurez-vous que le bouton de sélection est positionné sur .
• Si la fonction vapeur/eau chaude a
été utilisée trop longtemps, faites une
pause de trente secondes.
• Éteignez l’appareil, attendez 5 minutes
puis rallumez-le. Si les voyants clignotent toujours, contactez le service
client.
B) La température de l’expresso est
trop basse :
• Lancez la percolation sans utiliser de
café moulu, mais en utilisant le filtre
et le porte-filtre, afin de préchauffer le
système.
• Préchauffez les tasses.
• Détartrez l’appareil.
C) La vitesse de l’écoulement diminue
de manière significative :
• Ne tassez pas trop le café moulu dans
le filtre.
• Ne broyez pas le café moulu trop fin
(finesse « intermédiaire »).
• Détartrez l’appareil.
D) L’expresso déborde par les côtés du
porte-filtre :
• Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
•
•
Draai de filterhouder iets steviger aan
in het apparaat.
Zorg dat er geen koffie op de rand van
de filterhouder ligt.
E) Er komt geen espresso uit het apparaat:
• Als er lawaai uit het apparaat komt,
betekent dit dat er lucht in het systeem is. Laat heet water door het
mondstuk stromen totdat er een
gelijkmatige stroom is. Probeer daarna
opnieuw koffie te zetten.
• Controleer of het waterreservoir gevuld en juist geplaatst is. Activeer heet
water. Probeer dan opnieuw koffie te
zetten..
• Controleer of de filterhouder correct is
geplaatst.
• Zorg dat de keuzeknop in de juiste
stand is gedraaid.
• Druk de espressomaling niet te stevig
aan in het filter.
• Maak het filter schoon.
• Ontkalk het apparaat.
F) Het crèmelaagje ziet er niet meer uit
zoals het hoort:
• Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
• Druk de espressomaling licht aan.
• Maak het filter schoon
•
•
Tournez le porte-filtre un peu plus fort
dans le support.
Éliminez toute trace de café coincé
dans la monture du porte-filtre.
E) Aucun expresso ne sort :
• Si l’appareil produit un bruit important, cela signifie que le système
contient de l’air. Laissez de l’eau
chaude s’écouler par la buse jusqu’à
l’obtention d’un débit régulier. Essayez
de préparer à nouveau du café.
• Remplir à nouveau le réservoir d’eau,
le mettre en place correctement.
Activer la fonction «eau chaude», puis
essayer de préparer à nouveau du café.
• Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
• Vérifiez que le bouton de sélection est
correctement positionné.
• Ne tassez pas trop le café moulu dans
le filtre.
• Nettoyez le filtre du percolateur.
• Détartrez l’appareil.
F) La crème ne se forme pas comme
elle le devrait :
• Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.
• Pressez légèrement le café moulu.
• Nettoyez le filtre.
G) Er wordt te weinig schuim gemaakt
bij het opschuimen van de melk:
• Gebruik altijd koude, verse, magere
melk.
• Maak het stoommondstuk schoon.
H) De stroomsnelheid neem toe:
• De espresso is te grof gemalen.
• Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
I) Het koffieapparaat schakelt zichzelf
tijdens de werking uit:
• De pomp is uitgerust met een temperatuurzekering die het apparaat
beschermt tegen oververhitting. De
temperatuurzekering onderbreekt
de werking van het apparaat als het
apparaat te lang achtereen wordt
gebruikt of als de pomp zonder water
komt te staan.
• Stel de keuzeknop in op “0” en haal de
stekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat minstens 20 minuten afkoelen. Vul het apparaat met
water.
• Sluit het apparaat aan op de netstroom en zet het aan. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neemt u
contact op met onze klantenserviceafdeling.
d
GR
NL
F
GB
G) Le passage de la vapeur dans le lait
ne génère pas assez de mousse :
• Utilisez toujours du lait écrémé, frais et
froid.
• Nettoyez la buse vapeur.
H) Le débit augmente :
• Le café a été moulu trop grossièrement.
• Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.
I) La cafetière s’éteint spontanément
en cours de fonctionnement :
• La pompe de l’appareil est pourvue
d’un fusible de protection contre les
surchauffes. Le fusible interrompt le
fonctionnement de l’appareil s’il fonctionne trop longtemps ou si la pompe
vient à manquer d’eau.
• Placez le bouton de sélection sur « 0 »
puis débranchez la fiche de la prise.
• Laissez refroidir la machine pendant
au moins 20 minutes. Remplissez le
réservoir d’eau.
• Branchez l’appareil, puis rallumez-le. Si
l’appareil ne fonctionne toujours pas,
veuillez contacter notre service client.
15
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
συσκευές.
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
nL
f
16
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het sym-
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische
apparaten.
bool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant le sym-
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
bole
avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
A
F G D
d
B
GR
E
NL
F
C
H
GB
K
I
N
O
J
L
M
P
Q
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
ON/OFF button
Power indicator light
Selector dial
Ready indicator light
Coffee position
Steam/Hot water
position
Cup warming plate
Water tank
Steam/hot water nozzle
Power cord & plug
Brewing head
Drip grid
Drip tray
Filter holder
Finger protector
Filter
Measuring spoon with
tamper
17
GB
18
Read the following instruction carefully before using machine for the
first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary
an extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order
to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply
mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and care.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or
storage.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not remove the filter holder during the brewing process as the appliance is pressurised. The risk of burns exists.
• When the steam function is used there can be some hot water dripping
from the brewing head. DANGER! The water is hot, there is a risk for
scalding.
• When opening the steam valve there is a shot of hot water coming out.
Be careful and open the steam valve slowly. DANGER! The water is hot,
there is a risk for scalding.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
• Fill the water tank only with cold water, never with milk or other liquids.
• Do not use the appliance if the water tank has not been filled.
• Do not use the appliance without the drip tray or the drip grid.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
Getting started
d
GR
NL
F
GB
1. Place the machine on a flat surface and fill the tank with cold water. (The machine must not be used
with empty tank!) Plug the power
cord into the mains and press the
ON button.
2. When starting the machine for
the first time, first place a container under the steam nozzle. Wait
until the Ready indicator light is
steady. Turn the selector dial to
to rinse out the steam nozzle. If the
machine is not turned off manually,
the Safety Auto-Off function turns it
off after 30 minutes.
3. Then place a bowl on the drip
grid. Wait until the Ready indicator
light is steady. Without inserting
the filter holder, turn selector dial
to
. Let a full tank of water pass
through the machine to rinse out
the heating system.
4. Making an espresso: The machine
is ready to use when the Ready indicator light is steady. Then follow the
instructions in step 5-7.
5. Fold back the finger protector
and put the filter in the filter
holder. Fill the filter with ground
coffee. Use the tamper on the other
side of the spoon to press ground
coffee lightly.
6. Insert the filter holder into position as shown. Turn the handle
counterclockwise to tighten its
position, see image. Please note
that to much force will shorten the
components lifespan. When the
heating is finished turn the selector
dial to
. Espresso begins to flow
through the coffee outlet – turn the
selector dial to when you have
reached a desired amount.
19
Additional features
GB
20
7. After brewing, remove the filter
holder. Twist it to the left and take it
out of the retainer. Fold finger protector forwards and remove used
coffee grounds from the filter. Then
take it out of the holder and clean it
with water. Dry with a cloth before
putting it back into the filter box.
1. Steam can be used to froth milk or
to heat liquids. Wait until the Ready
indicator light is steady. Immerse
the steam nozzle in a heatproof container with milk.
2. Start the steam by turning the selector dial to . Move the container
in circular movements, the nozzle
should not touch the bottom. To
stop the steam, turn the selector dial
to when you have reached the
desired amount of froth.
3. Place a bowl under the steam
nozzle and turn the selector dial
back to for a few seconds. This
will remove any residue of hot
water/milk from the steam nozzle.
Caution: the steam pipe is hot!
Allow to cool down, then clean the
steam pipe with a cloth.
4. Preparing Cappuccino: Froth the
milk as described in previous steps
1-2 and pour it onto the previously
prepared Espresso.
5. For hot water, place a cup under
the steam nozzle and turn the selector dial to . Hot water comes
out of the nozzle. Turn the dial back
to to stop the water.
Cleaning and care
d
GR
NL
F
GB
1. Turn the machine off and let it
cool down. Wipe all outer surfaces
with a damp cloth. Clean clogged
holes in the filter and filter holder
with a pin or small brush.
2. When filled, the drip tray must
be emptied. Lift out the drip grid,
empty, rinse and dry the grid and
tray. For hygienic reasons we recommend to do this regularly.
3. Loosen the steam nozzle and
wash it under running water. Clean
the small pipe with a cloth. Lift out
the water tank and rinse it under
running water.
1. Decalcifying is recommended
regularly, depending on water hardness. Remove the brewing head
(keep components together) with
a coin before filling the tank with
water and decalcifyer according to
product instructions.
2. Switch the machine on and let it
heat up. Place the filter holder in
position, without any filter. Place a
bowl on the drip grid. Turn the selector dial to
and let 1/4 of the
solution pass through. Turn the machine off and wait for 10 minutes.
3. Turn the selector dial to and
let the remaining solution flow
through the steam nozzle. Fill the
water tank with fresh water and run
the machine until the tank is empty.
Repeat twice, with fresh water. Reinstall components and fix filter
properly.
21
Troubleshooting
GB
A) Both power and steam indicator
lights are flashing:
• Check that the selector dial is turned
to .
• If steam/hot water has been used for
too long, make a pause for 30 seconds.
• Switch the machine off for 5 minutes
and restart it. If the lights are still flashing, contact customer support.
B) The espresso temperature is too low:
• Carry out the brewing procedure without using espresso grounds, but using
the filter and filter holder, in order to
preheat the system.
• Preheat the cups.
• Decalcify the appliance.
C) The flow speed decreases noticeably:
• Do not press the espresso grounds too
firmly into the filter.
• Do not grind the espresso grounds too
finely (“medium” fineness).
• Decalcify the appliance.
D) The espresso is flowing out of the
side of the filter holder:
• Ensure that the filter holder has been
placed correctly.
•
•
Twist the filter holder a little more
firmly into the retainer.
Clean any espresso grounds away
from the rim of the filter holder.
E) No espresso is coming out:
• If there is a loud noise from the machine, this means air is in the system.
Let hot water flow through the nozzle
until there is a steady flow. Then try
brewing coffee again.
• Ensure that the water tank has been
filled and is correctly in place. Activate
hot water. Then, try brewing coffee
again.
• Ensure that the filter holder has been
placed correctly.
• Ensure that the selector dial has been
turned right to the position.
• Do not press the espresso grounds ­too
firmly into the filter.
• Clean the brew filter.
• Decalcify the appliance.
F) The crema is no longer being produced as it should:
• Ensure that there are enough espresso
grounds in the filter.
• Press the espresso grounds lightly.
• Clean the filter.
Disposal
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked
with
the symbol
with the household
waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
Warranty Information
The manufacturer provides warranty in accordance with the
legislation of the customer’s own country of residence, with a
minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on
which the appliance is sold to the end user.
The warranty only covers defects in material or workmanship.
The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the
original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
The warranty will not apply in cases of:
- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of nonapproved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g.
connection to an unsuitable mains supply or non-compliance
with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances
22
G) Too little milk froth is created when
steaming milk:
• Always use cool, fresh, low-fat milk.
• Clean the steam nozzle.
H) The flow increases:
• The espresso grounds have been
ground too rough.
• Ensure that there are enough espresso
grounds in the filter.
I) The coffee machine switches itself
off while operating:
• The appliance pump is equipped with
a temperature fuse that protects it
from overheating. The temperature
fuse interrupts the machine’s operation, if the machine is operated for
too long or if the pump is run without
water.
• Set the selector dial to “0” and remove
the plug from the mains socket.
• Leave the machine to cool for at least
20 minutes. Fill up with water.
• Plug the appliance into the mains
again and switch it on. If the appliance
still does not work, please contact our
Customer Care Department.
Garantieinformationen
d
Der Hersteller gewährt eine Garantie in Übereinstimmung
mit der Gesetzgebung des Landes, in dem sich der Wohnsitz des Kunden befindet. Die Gewährleistungsfrist beträgt
mindestens 1 Jahr (Deutschland: 2 Jahre) und beginnt
an dem Tag, an dem das Gerät vom Endnutzer erworben
wurde.
Πληροφορίες εγγύησης
gr
Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα στα υλικά ή την
εργασία.
Die Garantie umfasst nur Material-oder Herstellungsfehler.
Οι επισκευές εντός εγγύησης μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Όταν υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο της
εγγύησης, πρέπει να υποβάλλεται η αυθεντική απόδειξη
αγοράς (με την ημερομηνία αγοράς).
Die Garantiereparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Wird die Garantie in Anspruch genommen, muss die Originalrechnung
(mit Kaufdatum) eingereicht werden.
nl
Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας κατοικίας του πελάτη, με ελάχιστο
διάστημα το 1 έτος (Γερμανία: 2 έτη), ξεκινώντας από την
ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Fälle:
- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Bedienung, z. B. Überladung des Geräts, Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör
- Anwendung von Gewalt, Schäden durch äußere Einwirkungen
- Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden, z. B. Anschluss
an eine nicht geeignete Spannungsversorgung oder
Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Ganz oder teilweise zerlegte Geräte
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
- Φυσιολογική φθορά
- Λανθασμένη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής,
χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
- Χρήση δύναμης, ζημιά που προκλήθηκε από
εξωτερικές επιρροές
- Ζημιά που προκλήθηκε από μη τήρηση του εγχειρίδιου
χρήστη, π.χ. σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος
ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης
- Μερικώς ή ολικώς αποσυναρμολογημένες συσκευές
Informatie over de garantie
Informations sur la garantie
De fabrikant biedt garantie overeenkomstig de wetgeving
in het land van verblijf van de klant, met een minimum van
1 jaar (Duitsland: 2 jaaryears), vanaf de datum waarop het
apparaat verkocht wordt aan de eindgebruiker.
De garantie dekt alleen materiaalfouten of arbeidskosten.
De reparaties onder de garantie mogen alleen worden
uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een claim onder de garantie, dient de originele
aankoopbon (met aankoopdatum) te worden overlegd.
De garantie geldt niet in geval van:
- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, zoals overladen van het apparaat, gebruik van niet goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door externe
invloeden
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting
op een ongeschikte voedingsbron of het niet naleven
van de installatie-instructies
- Gedeeltelijk of compleet gedemonteerde apparaten
f
d
GR
NL
F
GB
Le fabricant octroie une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum
d’un an (Allemagne : 2 ans), à compter de la date à laquelle
l’appareil est vendu à l’utilisateur final.
La garantie ne couvre que les défauts matériels ou de
fabrication.
Les réparations prises en charge par la garanties ne
doivent être confiées qu’à un service après-vente agréé.
Lors d’une demande entrant dans le cadre de la garantie,
la facture originale (portant la date d’achat) doit être
fournie.
La garantie ne s’applique pas en cas de :
- Usure normale
- Mauvaise utilisation, par ex. en cas de surcharge de
l’appareil, ou d’utilisation d’accessoires non homologués
- Utilisation de la force, dommages provoqués pour une
raison extérieure
- Dommages provoqués par un non-respect du manuel d’utilisation, par ex. raccordement à une source
d’alimentation électrique inadaptée ou de non-respect
des instructions d’installation
- Appareils partiellement ou entièrement démontés
23
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3480 A EA111 02020913
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement