Aeg EWA7100W-U دليل الاستخدام

Aeg EWA7100W-U دليل الاستخدام
WATERKETTLE MODEL EWA 7100
D • GR • NL • F • GB
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 1
4/12/2011 10:28:57 AM
D
Anleitung...................................3–10
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–10
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
NL Gebruiksaanwijzing.............3–10
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi......................3–10
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 5. GB Instruction book................11–15
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 2
4/12/2011 10:28:57 AM
D
B
E
D
GR
NL
C
F
F
GB
G
A
H
I
I
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Composants
A. Gehäuse
B. Herausnehmbarer
Kalkfilter
C. Ausgusstülle
D. Abdeckung
E. Taste zum Öffnen der
Abdeckung
F. Griff
G. Wasserstandanzeige
H. EIN/AUS-Schalter
I. Separate Basis und
Netzkabel
A.
B.
Γ.
Δ.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A. Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire
amovible
C. Bec verseur
D. Couvercle
E. Bouton d’ouverture du
couvercle
F. Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/arrêt
I. Socle séparé et cordon
d’alimentation
Θήκη
Αποσπώμενο φίλτρο
Κάδος
Καπάκι
Διακόπτης ανοίγματος
καπακιού
ΣΤ. Λαβή
Ζ. Ένδειξη στάθμης νερού
H. Διακόπτης ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Θ. Ξεχωριστό καλώδιο βάσης
και ρεύματος
F.
G.
H.
I.
Behuizing
Uitneembaar netfilter
Tuit
Deksel
Knop om deksel te
openen
Greep
Waterniveau-indicatie
AAN/UIT-schakelaar
Afzonderlijke voet en
snoer
3
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 3
4/12/2011 10:28:58 AM
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
D
GR
Lesen Sie sich die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an eine
Stromversorgung angeschlossen
werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer
geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A
verwendet werden.
•
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder
von einer entsprechend qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
Das Gerät muss vor der Reinigung
und Wartung ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt werden.
Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen
lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Achtung: Wird zuviel Wasser in den
Wasserkocher gefüllt, kann das
kochende Wasser herausspritzen
und es drohen Verbrühungen oder
Verbrennungen! Den Kocher daher
nie über die oberste Markierung
hinaus befüllen.
•
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
Πριν από τον καθαρισμό και τη
συντήρηση, απενεργοποιείτε τη
συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά
της θερμαίνονται υπερβολικά
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις
ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
Das Gerät nie ohne Abdeckung
betreiben.
Das Gerät nicht auf einer heißen
Fläche oder in der Nähe einer
Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
Den Wasserkocher nur zum Erhitzen
von Wasser verwenden!
Der Wasserkocher darf nur mit der
mitgelieferten Basis verwendet
werden.
Das Gerät darf nicht im Freien
verwendet werden.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Προσοχή: Αν ο βραστήρας
υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος
υπερχείλισης του βραστού νερού και
πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι' αυτό ποτέ
μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από
την μέγιστη ένδειξη.
Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη
συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
Μη χρησιμοποιείτε και μην
τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή
επιφάνεια ή κοντά σε πηγές
θερμότητας.
Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για
θέρμανση νερού!
Ο βραστήρας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με το
παρεχόμενο στήριγμα.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
4
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 4
4/12/2011 10:28:58 AM
NL
F
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt
is voor 10 A.
•
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil n’est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l’expérience nécessaires, à
moins qu’elles n’aient été formées
ou encadrées pour l’utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin
qu’ils ne puissent pas jouer avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en
marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le
corps de l’appareil est endommagé.
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
Als het apparaat of de
voedingskabel is beschadigd,
moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
met reiniging of onderhoud begint.
Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u dit reinigt of wegzet.
De voedingskabel mag de hete delen
van het apparaat niet raken.
Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
Let op! Als de waterkoker te vol is, kan
het kokende water gaan spetteren. Dit
kan leiden tot brandwonden! Vul de
waterkoker daarom nooit tot boven
de maximummarkering.
Gebruik het apparaat niet met
geopend deksel.
•
L’appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon
d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
L’appareil doit être éteint et
débranché du réseau électrique
après chaque utilisation et avant tout
nettoyage ou entretien.
L’appareil et ses accessoires
deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées
et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
Le cordon d’alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
Gebruik de waterkoker alleen voor het
verhitten van water!
U mag de waterkoker alleen
gebruiken met de bijbehorende voet.
Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
D
GR
NL
F
GB
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau
ou tout autre liquide.
Attention : si la bouilloire est trop
remplie, de l’eau bouillante peut être
projetée et entraîner des brûlures !
Par conséquent, ne jamais remplir
la bouilloire au-dessus du repère
maximum.
Ne jamais faire fonctionner la
bouilloire couvercle ouvert.
Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
La bouilloire doit uniquement servir à
faire chauffer de l’eau !
Seul le socle fourni doit être utilisé
avec la bouilloire.
Cet appareil est réservé à une
utilisation à l’intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
5
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 5
4/12/2011 10:28:58 AM
ErsteSchritte/ Εκκίνησηχρήσης
Heteerstegebruik/ Premièreutilisation
D
GR
NL
F
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
Innen-undAußenseitedes
Wasserkochersmiteinemfeuchten
Tuchabwischen.
2. Die Basisaufeinestabileebene
Flächestellen.DenNetzsteckerineine
Steckdosestecken.Nichtbenötigtes
KabelkannanderUnterseitederBasis
aufgewickeltwerden.
3. Die Taste zum Öffnen der
Abdeckung drücken,Wasserinden
Kocherfüllen.DerWasserstandsollan
derWasserstandanzeigesichtbarsein,
dieobersteMarkierungjedochnicht
übersteigen.
1. Πριν από την πρώτη χρήση,
σκουπίστετοεσωτερικόκαιτο
εξωτερικότουβραστήραμεέναυγρό
πανί.
2. Τοποθετήστε τη βάσησεμια
σταθερήκαιεπίπεδηεπιφάνεια.
Τοποθετήστετοφιςσεμιαπρίζα.
Μπορείτενατυλίξετετοκαλώδιο
πουπερισσεύειστοκάτωμέροςτης
βάσης.
3. Πιέστε το διακόπτη για να ανοίξετε
το καπάκικαιγεμίστετοβραστήραμε
νερό.Βεβαιωθείτεότιτοεπίπεδοτου
νερούείναιορατόστηνένδειξητης
στάθμηςνερού,αλλάδενυπερβαίνει
τηνένδειξηMax.
1. Vóór het eerste gebruikveegtude
binnen-endebuitenkantvande
waterkokerschoonmeteenvochtig
doekje.
2. Plaats de voetopeenstevigeen
vlakkeondergrond.Steekdestekker
ineenstopcontact.Overtolligsnoer
kuntuonderaandevoetoprollen.
3. Druk op de knop om het deksel
te openenengietwaterinde
waterkoker.Zorgervoordathet
waterpeilbinnendewaterniveauaanduidingenblijft,ennietbovende
aanduidingMax.uitkomt.
1. Avant la première utilisation,
essuyezl'intérieuretl'extérieurdela
bouilloireàl'aided'unchiffonhumide.
2. Placez le soclesurunesurfaceplane
solide.Branchezl'appareilàune
prisesecteurmurale.Silecordon
d'alimentationesttroplong,vous
pouvezl'enroulerautourdelabasedu
socle.
3. Pour ouvrir le couvercle, appuyez
sur le bouton,puisversezdel'eau
danslabouilloire.Assurez-vousque
l'indicateurdeniveaud'eausoitvisible,
afindenepasdépasserlerepèreMax.
6
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 6
4/12/2011 10:28:59 AM
D
GR
NL
F
GB
4. Die Abdeckung schließen und
sicherstellen,dasssieeinrastet.
Andernfallsfunktioniertdie
automatischeAbschaltungnicht
zuverlässig.Den Wasserkocher
auf die Basis setzen.DenEIN/AUSSchalterherunterdrücken;dieAnzeige
leuchtetaufundderWasserkocher
beginntmitdemErhitzen.
6. Die automatische Abschaltung.
WenndasWassergekochthat
oderderWasserkochervonder
Basisgenommenwird,schaltet
ersichautomatischaus.Solldie
WassererhitzungvordemSiedepunkt
abgebrochenwerden,einfachden
EIN/AUS-SchalterindiePositionAUS
anheben.
4. Κλείστε το καπάκι καιβεβαιωθείτε
ότικλειδώνεικανονικά.Διαφορετικά,
ηλειτουργίααυτόματης
απενεργοποίησηςδενθαλειτουργεί
κανονικά.Τοποθετήστε το
βραστήρα στη βάση.Πιέστετον
διακόπτηON/OFF(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).Ηενδεικτική
λυχνίαθαανάψεικαιοβραστήραςθα
αρχίσειναζεσταίνεται.
6. Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης.Όταντονερό
βράσειήοβραστήραςαφαιρεθεί
απότηβάση,θααπενεργοποιηθεί
αυτόματα.Ανθέλετενασταματήσετε
τηδιαδικασίαθέρμανσηςπριν
βράσειτονερό,απλώςσηκώστετον
διακόπτηON/OFF(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)στηθέσηOFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
4. Sluit de klep zodatdezegoed
vastklikt.Anderswerktdefunctie
voorautomatischuitschakelenniet
goed.Plaats de waterkoker op de
voet.DrukdeAAN/UIT-schakelaar
naarbeneden;hetindicatielampje
gaatbrandenendewaterkokerwordt
opgewarmd.
6. De functie voor automatisch
uitschakelen. Alshetwaterkookt
ofalsudewaterkokervandevoet
haalt,wordthetapparaatautomatisch
uitgeschakeld.Alsuhetproces
wiltstoppenvoordathetwater
kookt,druktugewoondeAAN/UITschakelaaromhoognaardeUIT-stand.
4. Fermez le couvercle etassurezvousqu'ilsoitfermécorrectement.
Silecouvercleestmalenclenché,
l'arrêtautomatiquenefonctionnera
pascorrectement.Placez la
bouilloire sur son socle.Appuyezsur
l'interrupteurmarche/arrêt ;levoyant
s'allumeetlabouilloirecommenceà
chauffer.
6. Fonction d'arrêt automatique.Une
foisl'eaubouillie,oulabouilloire
retiréedesonsocle,cettedernière
s'arrêteautomatiquement.Sivous
souhaitezarrêterlabouilloireavant
ébullition,ilvoussuffi
tdemettre
l'interrupteursurlapositionarrêt.
7
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 7
4/12/2011 10:29:00 AM
Reinigen/ Καθαρισμός
Reinigen/ Nettoyage
D
D
GR
NL
F
1. Vor der Reinigung immer den
Netzstecker des Geräts ziehen.
DenWasserkocheroderdieBasisnie
abspülenoderinWassereintauchen.
NurmiteinemfeuchtenTuchohne
scheuerndeReinigungsmittel
abwischen.DenWasserkocher
gelegentlichmitsauberemWasser
ausspülen.
2. Zum Reinigen des Kalkfiltersden
Siebeinsatznachobenherausziehen.
Reinigen der Heizplatte –Aufder
Heizplattekönnensichoberflächliche
Rostfleckenbilden.Miteinem
Edelstahlputzmittelentfernen.
4. Je nach WasserhärtesolltedasGerät
regelmäßigentkalktwerden.Den
WasserkocherderProduktanleitung
entsprechendmitWasserund
Entkalkerfüllen.DieLösungnicht
kochenlassen,dasieüberschäumen
könnte.DanachdenWasserkocher
gründlichmitfrischemWasser
ausspülen.
1. Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε
πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Ποτέμηνπλένετεήβυθίζετετο
βραστήραήτηβάσητουστονερό.
Απλώςσκουπίστεμεέναυγρό
πανί,χωρίςναχρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικάπουμπορούννα
χαράξουντηνεπιφάνειάτου.Ανά
αραιάχρονικάδιαστήματαξεπλύντε
τοβραστήραμεκαθαρόνερό.
2. Για να καθαρίσετε το φίλτρο,πιάστε
τηνυποδοχήτουπλέγματοςκαι
σηκώστετη.
Καθαρισμός της βάσης – ενδέχεται
ναεμφανιστούνεπιφανειακοίλεκέδες
σκουριάςστηβάση.Αφαιρέστετους
μεένακαθαριστικόγιαανοξείδωτο
ατσάλι.
4. Η αφαλάτωσησυνίσταταιτακτικά,
ανάλογαμετησκληρότητατου
νερού.Γεμίστετοβραστήρα
μενερόκαιαποσκληρυντικό
σύμφωναμετιςοδηγίεςχρήσηςτου
αποσκληρυντικού.Μηβράζετετο
διάλυμαγιατίμπορείναξεχειλίσει.Στη
συνέχειαξεπλύνετεκαλάτοβραστήρα
μετρεχούμενονερό.
1. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Umagdewaterkokerofvoet
nooitafspoelenonderdekraanof
onderdompeleninwater.Gebruik
alleeneenvochtigedoek,zonder
bijtendeschoonmaakproducten,om
dewaterkokeraftevegen.Spoelde
waterkokerafentoeommetschoon
water.
2. Voor het reinigen van het netfilter,
paktudezeefinzetvastentiltdeze
eruit.
De warmhoudplaat schoonmaken.
Erkunnenoppervlakkigevlekken
ofroestopdewarmhoudplaat
verschijnen.Verwijderdezemeteen
schoonmaakproductvoorroestvrij
staal.
4. Ontkalkendoetubijvoorkeur
regelmatig,afhankelijkvande
hardheidvanhetwater.Vulde
waterkokermetwaterenontkalker,
volgensdegebruiksaanwijzingvan
hetontkalkingsproduct.Laatde
oplossingnietkoken,aangeziendeze
kangaanschuimen.Naderhandspoelt
udewaterkokergrondignamet
schoonwater.
1. Avant toute opération de
nettoyage, débranchez toujours
l'appareil. Nerinceznin'immergez
jamaislabouilloireousonsocledans
l'eau.Essuyez-lessimplementàl'aide
d'unchiffonhumide,sansutiliser
deproduitnettoyantcaustiqueou
abrasif.Detempsàautre,rincez
l'intérieurdelabouilloireàl'eauclaire.
2. Pour nettoyer le filtre,retirez-leenle
tirantverslehaut.
Nettoyage de la plaque chauffante :
delarouillesuperficiellepeutse
formersurlaplaquechauffante.
Éliminez-laàl’aided’unnettoyant
pouracierinoxydable.
4. Il est recommandéIlestrecommandé
deprocéderàundétartragerégulier
enfonctiondeladuretédel'eau.
Remplissezlabouilloired'eauetde
détartrantenrespectantlesconsignes
d'utilisationduproduitdétartrant.
Nelaissezpasbouillirlasolution,car
lamousseforméepourraitdéborder.
Puis,,rincezsoigneusementl'intérieur
delabouilloireàl'eauclaire.
8
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 8
4/12/2011 10:29:01 AM
GR
NL
F
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
Problemen oplossen / Gestion des pannes
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät schaltet sich aus, bevor das Wasser
kocht.
Das Heizelement des Wasserkochers ist zu stark
verkalkt.
Den Entkalkungsvorgang durchführen.
Das Gerät schaltet sich nicht aus.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
D
GR
Abdeckung einrasten lassen.
Nach dem Betrieb mit wenig oder ohne Wasser
hat sich das Gerät nicht genügend abgekühlt.
Das Sieb korrekt einsetzen.
NL
Kurz abkühlen lassen und erneut versuchen.
F
GB
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το
βρασμό.
Υπερβολική ποσότητα αλάτων στην αντίσταση
του βραστήρα.
Προχωρήστε στη διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
NL
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει με λίγο ή
καθόλου νερό, δεν έχει κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για λίγο και
ξαναπροσπαθήστε.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het
water kookt.
Te veel kalkaanslag op het verwarmingselement
van de waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure uit.
Het apparaat wordt niet uitgeschakeld.
Sluit het deksel en zorg ervoor dat dit
vastklikt.
Plaats het zeefje goed.
F
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na
te zijn gebruikt met te weinig of geen water.
Laat het apparaat een poosje afkoelen en
probeer opnieuw.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil s'arrête avant ébullition.
Trop de calcaire entartre la plaque chauffante.
Exécutez la procédure de détartrage.
L'appareil ne s'arrête pas.
Fermez le couvercle de façon à l'enclencher
correctement.
Insérez le filtre correctement.
Impossible de faire fonctionner l'appareil.
Après une utilisation avec peu ou pas d'eau,
l'appareil n'est pas suffisamment refroidi.
Laissez-le refroidir un moment, puis réessayez.
9
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 9
4/12/2011 10:29:01 AM
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die
Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen,
z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container
eines Wertstoffhofes.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά μέρη αναγνωρίζονται από τη
σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον
κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις
απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής
σας.
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door
markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<,
enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Mise au rebut
Matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage sont sans
danger pour l’environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Altgerät
an Produkt oder VerpaDas Symbol
ckung weist darauf hin, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen
bei der entsprechenden Sammelstelle
für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch
die ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να
παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
Oude apparaten
op het product of de
Het symbool
verpakking geeft aan dat dit product niet
als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.
Als u ervoor zorgt dat u dit product op de
juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen, die
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu’il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l’environnement et la
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem
voor meer informatie over de recycling
van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar
u het product hebt aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
10
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 10
4/12/2011 10:29:02 AM
B
D
E
D
GR
NL
C
F
F
GB
G
A
H
I
I
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Jug
Removable mesh filter
Spout
Lid
Opening lid button
Handle
Water level indicator
ON/OFF switch
Separate base and mains
cable
11
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 11
4/12/2011 10:29:02 AM
Safety advice
GB
Read the following instruction
carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
Always place the appliance on a flat,
level surface.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn before
cleaning and maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning or
storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Attention: If the kettle is overfilled
there is a risk that the boiling water
may spray out, which could scald or
burn! Therefore never fill the kettle
above the maximum marking.
Never operate appliance with open
lid.
Do not use or place the appliance on
a hot surface or near source of heat.
Only use the kettle for heating water!
The kettle can only be used with the
stand provided.
Appliance is for indoor use only.
•
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
12
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 12
4/12/2011 10:29:02 AM
GB
Gettingstarted
GB
D
GR
NL
F
GB
1. Before first use,wipetheinsideand
outsideofthekettlewithadamp
cloth.
2. Place the base unitonafirmandflat
surface.Plugthemainsplugintoa
wallsocket.Redundantcordcanbe
woundupatthebottomofbaseunit.
4. Close the lid andmakesureitsnaps
incorrectly.Otherwisetheauto
switchofffunctionwillnotwork
reliably.Place the kettle onto the
base.PressdowntheON/OFFswitch;
theindicatorlightwillilluminateand
thekettlewillstarttoheatup.
5. The automatic switch off function.
Whenthewaterhasboiledorthe
kettleismovedfromthebase,itwill
switchoffautomatically.Ifyouwishto
stoptheheatingprocessbeforethe
waterisboiling,simplyliftuptheON/
OFFswitchtotheOFFposition.
3. Press the button to open the lid,
pourwaterintothekettle.Makesure
waterlevelisvisibleinthewaterlevel
indicator,butnotexceedingtheMax.
mark.
13
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 13
4/12/2011 10:29:05 AM
Cleaning
GB
GB
1. Before cleaning, always unplug the
appliance. Neverrinseorimmerse
thekettleorbaseunitinwater.Just
wipewithadampcloth,usingno
abrasivedetergents.Occasionally
rinseoutthekettlewithcleanwater.
2. To clean the mesh filter,grabthe
strainerinsertandliftout.
Cleaning the heating plate–
superficialspotsofrustmayappear
ontheheatingplate.Removewitha
stainlesssteelcleaningagent.
4. Decalcifyingisrecommended
regularly,dependingonwater
hardness.Fillthekettlewithwater
anddecalcifyeraccordingto
decalcifyerproductinstructions.
Donotboilthesolutionasitcould
foamover.Afterwards,rinsekettle
thorouglywithfreshwater.
Problem
Possible cause
Solution
Theapplianceswitchesoffbeforeboiling.
Toomuchlimescaleattheheatingelementof
thekettle.
Runthedecalcifyingprocedure.
Troubleshooting
GB
Theappliancedoesnotswitchoff.
Closeliduntilitlocks.
Instertthestrainercorrecttly.
Theappliancecannotbeswitchedon.
Afteroperatingwithlittleornowater,the
appliancehasnotcooleddownsuffi
ently.
Allowtocoolashorttimeandtryagain.
14
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 14
4/12/2011 10:29:06 AM
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
D
GR
NL
F
GB
15
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 15
4/12/2011 10:29:06 AM
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
3482 A EWA 7100 02 01 0411
ELX14307_Palermo_WaterKettle_AEG_5lang.indd 16
4/12/2011 10:29:06 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement