Electrolux ESB9350 دليل الاستخدام

Electrolux ESB9350 دليل الاستخدام
The Masterpiece
Collection
ESB9300
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 3
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 3
DANSK��������������������������������������������������������� 3
DEUTSCH���������������������������������������������������� 3
EESTI�����������������������������������������������������������19
ENGLISH����������������������������������������������������19
ESPAÑOL��������������������������������������������������19
SUOMI��������������������������������������������������������19
FRANÇAIS������������������������������������������������35
HRVATSKI�������������������������������������������������35
MAGYAR����������������������������������������������������35
ITALIANO��������������������������������������������������35
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������51
LATVIEŠU��������������������������������������������������51
NEDERLANDS�����������������������������������������51
NORSK�������������������������������������������������������51
POLSKI�������������������������������������������������������67
PORTUGUÊS��������������������������������������������67
ROMÂNĂ��������������������������������������������������67
РУССКИЙ �������������������������������������������������67
SLOVENČINA������������������������������������������83
SLOVENŠČINA����������������������������������������83
СРПСКИ����������������������������������������������������83
SVENSKA��������������������������������������������������83
TΫRKÇE������������������������������������������������������99
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������99
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
BG
CS
DA
DE
Компоненти
Součásti
Komponenter
Teile
A.Кана
B.Чучур
C. Капак с отвор за пълнене
D. Мерителна чашка
E. Остриета и система от
остриета
F. Корпус на мотора с
отделение за съхранение
на кабела
G. Командно табло с
дисплей
H. Непързалящи се крачета
A.Nádoba
B.Hubička
C. Víko s plnicím otvorem
D. Odměřovací nádobka
E. Nože a sestavanožů
F. Kryt motoru s držákem
kabelu
G. Ovládací panel a displej
H. Protiskluzové nožky
A.Kande
B.Tud
C. Låg med påfyldningslåg
D.Målekop
E. Knive og knivenhed
F. Motorhus med
ledningsopbevaring
G. Betjeningspanel med
display
H. Skridsikre fødder
A.Behälter
B.Ausgusstülle
C. Abdeckung mit
Einfüllöffnung
D.Messbecher
E. Messer und Messereinheit
F. Motorgehäuse mit
Kabelaufbewahrung
G. Bedienfeld mit Display
H. Rutschfeste Füße
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
3
Прочетете следните инструкции внимателно, преди да използвате уреда за първи път.
• Този уред не бива да се използва от деца. Дръжте уреда и кабела му далеч от достъпа на
деца. Уредите могат да се използват от хора с нарушени физически, сетивни или умствени
способности или липса на опит и познания, ако те са под надзор или са обучени относно
използването на уреда по безопасен начин и ако те разбират свързаните с използването му
опасности. Децата не бива да играят с уреда.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и
честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
• Никога не използвайте и не вдигайте уреда, ако захранващият кабел или корпусът е повреден.
• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя,
негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.
• Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.
• Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор, както и преди
сглобяване, разглобяване или почистване.
• Никога не докосвайте ножовете или подложките с ръка или инструменти, докато уредът е
включен.
• Ножовете и подложките са много остри! Опасност от нараняване!
• Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
• Не позволявайте на пасатора да работи непрекъснато повече от 2 минути с пълен резервоар.
След 2-минутна работа с пълен резервоар пасаторът трябва да се остави да изстине за наймалко 5 минути.
• Не надвишавайте максималния обем на пълнене, както е указано на уредите.
• Никога не обработвайте врящи течности (макс 90 °C).
• Не използвайте този уред за разбъркване на боя. Опасност от експлозия!
• Никога не използвайте уреда без капак.
• Не позволявайте захранващият кабел да докосва горещи повърхности или да виси от ръба на
масата или плота.
• Никога не използвайте аксесоари или части, произведени от други производители, които не се
препоръчват или продават; това може да причини риск от нараняване на хората.
• Уредът не може да се използва за смилане или счукване на твърди и сухи вещества, с
изключение на ледени кубчета.
• Дръжте ръцете си и приборите далеч от блендера по време на работа, за да намалите риска от
сериозни наранявания на хора или повреда на блендера.
• Уверете се, че блендерът е изключен, преди да го извадите от поставката.
• Не се опитвайте да отстранявате системата от остриета.
• Бъдете внимателни при работа с острите ножчета, изпразване на купата или при почистване.
• Бъдете внимателни при поставяне нагореща течност в уреда, тъй като може да бъде
разпръсната навън поради внезапно изпускане на пара.
• Изключете уреда, включително и от захранването преди да подходите към части, които се
движат при употреба.
• Ако уредът е оставен включен без да се ползва някоя от скоростите или програмите, той се
изключва автоматично след 3 минути.
• Внимавайте при добавяне на горещи течности в уреда, тъй като е възможно да прелеят в
случай на внезапно изпускане на пара.
• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не може да поеме каквато
и да е отговорност за вероятно повреждане причинено от неправилно или неподходящо
използване.
BG
4
www.electrolux.com
CS
Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte tento spotřebič a jeho kabel
mimo dosah dětí. Osoby tělesně postižené, osoby se sníženým smyslovým
vnímáním, mentálně postižené osoby a osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí
mohou spotřebiče používat pouze pod dozorem nebo po důkladném předvedení
bezpečného používání a za předpokladu, že jsou schopné rozpoznat hrozící
nebezpečí. Dbejte na to, aby se zařízením nemanipulovaly děti.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
• Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a kmitočet
odpovídají technickým údajům uvedeným na typovém štítku!
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo plášť.
• Dojde-li k poškození přístroje nebo napájecí šňůry, musí je vyměnit výrobce,
pověřený poskytovatel služeb nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečí.
• Přístroj pokládejte vždy na rovný a pevný povrch.
• Pokud má být přístroj ponechán bez dozoru a vždy před montáží, demontáží nebo
čištěním jej odpojte od zdroje napájení.
• Jestliže je přístroj připojen k zásuvce, nikdy se nedotýkejte nožů ani nástavců
rukama ani žádným nástrojem.
• Nože a nástavce jsou velmi ostré! Nebezpečí zranění!
• Přístroj neponořujte do vody ani jiných tekutin.
• Při velkém zatížení neponechávejte mixér běžet déle než 2 minuty. Po 2 minutách
provozu při těžkém zatížení je třeba mixér nechat zchladnout po dobu nejméně 5
minut.
• Nepřekračujte maximální plnící objem vyznačený na přístroji.
• Nikdy nemixujte vroucí tekutiny (max. 90 °C).
• Tento přístroj nepoužívejte k míchání barvy. Nebezpečí, mohlo by dojít k výbuchu!
• Přístroj nikdy nepoužívejte bez víka.
• Napájecí šňůra se nesmí dotýkat horkých povrchů a nesmí viset přes hranu stolu
nebo pultu.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců, které nejsou
doporučovány nebo prodávány pro tento spotřebič. Mohlo by vzniknout nebezpečí
zranění osob.
• Spotřebič se nesmí používat pro mixování nebo drcení tvrdých a suchých materiálů,
vyjma ledových kostek.
• Při provozu do mixéru nestrkejte ruce a nádobí. Sníží se tak nebezpečí zranění osob
nebo poškození mixéru.
• Mixér musí být před sundáním ze stojánku vypnutý.
• Nepokoušejte se odstranit sestavu nožů.
• Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování misky a během čištění buďte opatrní.
• Pokud se do spotřebiče dostane horká tekutina, buďte opatrní, protože může ze
spotřebiče náhle vyjít pára.
• Než budete manipulovat s pohyblivými díly, vypněte spotřebič a odpojte jej od
napájení.
• Pokud produkt zanecháte zapnutý bez nastavenírychlosti či spuštěných programů,
za 3 minuty se automaticky vypne.
• Při nalévání horkých kapalin do přístroje dodržujte bezpečnost, protože může dojít k náhlému
uvolnění páry.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nepřijímá odpovědnost
za žádné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
Læs følgende instrukser omhyggeligt, før du tager apparatet i brug for første gang.
• Dette apparat bør ikke anvendes af børn. Apparatet og dets ledning skal holdes utilgængelige
for børn. Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller er oplært i at bruge
apparatet på forsvarlig vis, og hvis de forstår, hvilke farer det indebærer. Børn må ikke lege
med apparatet.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn .
• Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med en spænding og frekvens, der er i
overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
• Apparatet må ikke bruges eller løftes op, hvis – ledningen er beskadiget – motorhuset er
beskadiget.
• Hvis apparatet eller ledningen er beskadiget, skal producenten, en servicerepræsentant eller
en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den, så der ikke opstår farer.
• Anbring altid apparatet på et plant og jævnt underlag.
• Træk altid stikket ud, hvis apparatet står uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller
rengøres.
• Rør aldrig knivene eller indsatserne med hånden eller noget andet værktøj, mens apparatet er
tilsluttet en stikkontakt.
• Knivene og indsatserne er meget skarpe! Fare for personskade!
• Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden form for væske.
• Lad ikke blenderen køre i mere end 2 minutter ad gangen, når der er høj belastning. Når
blenderen har kørt i 2 minutter med høj belastning, skal den have tid til at afkøle i mindst 5
minutter.
• Overskrid aldrig den maksimale påfyldningsmængde, der er angivet på apparatet.
• Du bør aldrig behandle kogende væsker (maks. 90 °C).
• Brug ikke dette apparatet til at røre maling. Det er farligt og kan medføre en eksplosion!
• Brug aldrig apparatet uden låg.
• Strømkablet må ikke berøre varme overflader eller hænge ud over kanten af bordet eller
køkkenbordet.
• Anvend aldrig tilbehør eller dele fremstillet af andre producenter, der ikke anbefales eller
sælges, da det kan forårsage risiko for personskade.
• Apparatet kan ikke anvendes til at blende eller knuse hårde eller tørre emner, bortset fra
isterninger.
• Hold hænder og redskaber ude af blenderen, når den er i brug, for at nedsætte risikoen for
alvorlig personskade eller beskadigelse af blenderen.
• Sørg for at slukke for blenderen, inden den tages af soklen.
• Forsøg ikke at fjerne knivenheden.
• Vær forsigtig under håndteringen af skarpe knivblade, når skålen tømmes og under
rengøring.
• Vær forsigtig, hvis du hælder varm væske ned i apparatet, da det kan kastes tilbage på grund
af pludselig dampudvikling.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, inden du berører dele, der bevæger sig
under brug.
• Hvis produktet er tændt, men ikke kører eller anvender nogen programmer, slukkes det
automatisk efter 3 minutter.
• Vær forsigtig, når du hælder varm væske ned i apparatet, da det kan sprøjte tilbage pga.
pludselig dampudvikling.
• Dette apparat er kun til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle beskadigelser, der skyldes forkert brug.
DA
6
www.electrolux.com
DE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das Gerät inklusive Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis
dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder wenn sie im Vorfeld eine Einweisung in den
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen
Gefahren kennen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
• Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn – das Netzkabel oder – das Gehäuse beschädigt ist.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder wenn es unbeaufsichtigt
ist, immer von der Stromversorgung trennen.
• Die Klingen oder Einsätze nie mit der Hand oder Werkzeugen berühren, wenn das Gerät noch
eingesteckt ist.
• Die Klingen und Einsätze sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Den Mixer mit schweren Zutaten nicht länger als 2 Minuten am Stück laufen lassen. Nach
2-minütigem Betrieb mit schweren Zutaten muss sich der Mixer mindestens 5 Minuten lang
abkühlen.
• Die auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
• Arbeiten Sie nie mit kochenden Flüssigkeiten (maximal 90 °C).
• Das Gerät darf nicht zum Umrühren von Farbe verwendet werden. Vorsicht, Explosionsgefahr!
• Das Gerät nie ohne Abdeckung betreiben.
• Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder über den Tisch- oder
Arbeitsplattenrand hängen lassen.
• Niemals Zubehör oder Teile von anderen, nicht empfohlenen Herstellern verwenden, da dies ein
Verletzungsrisiko zur Folge haben kann.
• Mit Ausnahme von Eiswürfeln ist das Gerät nicht für das Mixen oder Mahlen harter, trockener
Substanzen geeignet.
• Während des Mixens Hände und Utensilien nicht in den Behälter stecken, um ernsthafte
Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Mixers zu vermeiden.
• Vor Entfernung des Mixbehälters immer erst das Gerät ausschalten.
• Versuchen Sie nicht, die Messereinheit zu entfernen.
• Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren des Behälters und
während der Reinigung vorsichtig vor.
• Seien Sie vorsichtig beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten, da plötzlich heißer Dampf aus dem
Gerät treten kann.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Netzversorgung, bevor Sie sich mit Teilen
befassen, die sich im Betrieb bewegen.
• Wenn das Gerät ohne eingestellte Geschwindigkeit oder Programm angeschaltet gelassen wird,
schaltet es sich nach 3 Minuten automatisch ab.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das Gerät gießen. Es kann dabei zu einem
plötzlichen Dampfausstoß kommen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
7
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
8
1. Преди използване на пасатора за
първи път измийте всички части с
изключение на корпуса на мотора. Каната може да се почиства в
съдомиялна машина.
Внимание! Ножовете са много
остри!
Забележка! Системата от
остриета не може да се отстранява.
2. Поставете каната на блендера с
дръжката, сочеща напред, върху
корпуса на мотора (каната може
да бъде поставена само в една
позиция).
Поставете съставките в каната.
(Не надвишавайте максималния
капацитет.)
3. Затворете капака (A) и поставете
мерителната чашка в отвора за
пълнене, след което (B) се уверете, че
тя е заела правилна позиция. (Можете
да използвате мерителната чашка
за добавяне на продукти, докато
пасатора работи. Веднага след това
затворете отвора за пълнене, за да
избегнете пръскане.) Внимание! Никога не пускайте
блендера, когато е празен. При
обработка на горещи течности, вижте
стъпка 4.
1. Před prvním použitím mixéru
všechny díly kromě pláště motoru
umyjte. Nádobu lze mýt také v myčce.
Varování! Nože jsou velmi ostré!
Upozornění Sestavu nožů nelze
demontovat.
2. Umístěte nádobu mixéru na tělo
motoru tak, aby madlo směřovalo
dopředu (nádobu lze umístit pouze
do jedné polohy).
Do nádoby vložte přísady.
(Nepřekračujte maximální
kapacitu.)
3. Zavřete víko (A) a vložte do plnicího
otvoru odměřovací nádobku a (B)
zajistěte ji ve své poloze. (Odměřovací
nádobku můžete během provozu
mixéru používat k přidávání přísad.
Abyste zabránili v rozstřikování
obsahu, plnicí otvor ihned po
naplnění uzavřete.) Pozor! Nikdy mixér nespouštějte
prázdný. Zpracovávání horkých
tekutin viz krok 4.
1. Før du bruger blenderen for første
gang, skal du vaske alle dele, dog ikke
motorhuset. Kanden kan også vaskes i
opvaskemaskine.
Forsigtig! Knivene er meget skarpe!
Bemærk! Knivenheden kan ikke
fjernes.
2. Sæt blenderen på motorhuset med
håndtaget vendt ud mod fronten
(kanden kan kun sættes på i denne ene
position).
Fyld ingredienserne i kanden.
(Overskrid ikke maksimumkapaciteten.)
3. Sæt låget på (A), og indsæt
målekoppen i påfyldningshullet,
og (B) lås den fast. (Du kan bruge
målekoppen til at tilføje ingredienser,
mens blenderen kører. Luk straks
derefter påfyldningshullet for at
undgå, at det sprøjter.) Forsigtig! Lad aldrig blenderen køre
uden indhold. Se trin 4, hvis du vil
blende varme væsker.
1. Vor der ersten Verwendung
des Mixers alle Teile außer dem
Motorgehäuse reinigen. Der Krug ist spülmaschinengeeignet.
Vorsicht! Die Klingen sind sehr
scharf!
Hinweis: Die Messereinheit kann
nicht entfernt werden.
2. Setzen Sie den Krug mit dem
Griff nach vorne auf das
Motorgehäuse. (Der Krug kann nur
in einer Position aufgesetzt werden).
Die Zutaten in den Behälter füllen.
(Die maximale Füllmenge darf
nicht überschritten werden.)
3. Die Abdeckung schließen
(A) und den Messbecher in die
Einfüllöffnung einsetzen und
(B) einrasten lassen. (Mit dem
Messbecher können Zutaten
hinzugefügt werden, während
der Mixer läuft. Um Spritzer zu
vermeiden, die Einfüllöffnung
danach sofort wieder verschließen.) Vorsicht! Lassen Sie den Mixer nie
leer laufen. Für die Verarbeitung von
heißen Flüssigkeiten siehe Schritt 4.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
EN
ES
BG
CS
DA
DE
4. Работа с горещи течности:
Препоръчваме да оставите
горещите течности да се охладят
(макс. 90 °C) преди да напълнете
каната. Напълнете каната до
средата и включете уреда на ниска
скорост. Каната на пасатора
може да стане много гореща –
предпазвайте ръцете си и изпуснете
парата през отвора за пълнене.
Винаги отстранявайте капака
преди използване.
5. Започване на работа с блендера:
Включете уреда в захранването.
Натиснете бутона Power
(Захранване) (A), светодиодната
светлина ще се включи и дисплеят
ще стане видим. Натиснете бутон 1
(Ниско), 2 (Средно) или 3 (Високо)
(B), за да изберете желаната скорост
на работа.
4. Práce s horkými tekutinami: Před
plněním nádoby doporučujeme
nechat horké tekutiny vychladnout
(max. 90 °C). Nádobu naplňte pouze
do poloviny a spusťte mixér na nízkou
rychlost. Nádoba mixéru se může
silně zahřát – věnujte pozornost
ochraně vašich rukou a odvětrávání
páry plnícím otvorem. Před
používáním vždy nasaďte víko.
5. Spusťte mixér: Zapojte spotřebič
do sítě. Stiskněte tlačítko Power (A),
rozsvítí se kontrolka LED a aktivuje
se displej. Stisknutím tlačítka
1 (nízká rychlost), 2 (střední rychlost)
nebo 3 (vysoká rychlost) (B) zvolte
požadovanou rychlost zpracování.
4. Håndtering af varme væsker: Vi
anbefaler, at varme væsker køler
af (højst 90 °C)), inden kanden
fyldes. Fyld kun kanden halvt op, og
start blenderen på lav hastighed.
Blenderkanden kan blive meget
varm – sørg for at beskytte dine
hænder og lukke damp ud af
påfyldningshullet. Sæt altid låget på
før brug.
5. Start blenderen: Sæt stikket i
stikkontakten. Tryk på tænd/slukknappen (A), og LED-lyset tændes.
Herefter bliver displayet synligt. Tryk
på knappen 1 (Lav), 2 (Mellem) eller
3 (Høj) (B) for at vælge den ønskede
hastighed.
4. Verarbeitung heißer Flüssigkeiten:
Wir empfehlen, heiße Flüssigkeiten
abkühlen zu lassen (max. 90 °C), bevor
der Krug gefüllt wird. Den Behälter nur
zur Hälfte füllen und die Verarbeitung
mit geringer Geschwindigkeit
beginnen. Der Mixerbehälter kann
sehr warm werden. Hände schützen
und Dampf durch die Einfüllöffnung
entweichen lassen. Vor der
Verwendung immer die Abdeckung
aufsetzen.
5. Starten des Mixers: Stecken Sie den
Netzstecker in die Netzsteckdose.
Drücken Sie die Taste „An/Aus“ (A).
Die LED-Leuchte schaltet sich ein,
und das Display wird sichtbar. Drücken Sie die Taste 1 (Niedrig),
2 (Mittel) oder 3 (Hoch) (B), um
die gewünschte Geschwindigkeit
auszuwählen.
6. Можете също да изберете една от
програмите за разбиване на лед,
напитки, супи или смути. Натиснете
бутона за старт и светлината ще
покаже, че програмата е избрана.
Блендерът ще работи максимум за
120 секунди или докато програмата
свърши. За да го спрете ръчно,
натиснете който и е бутон.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Je také možné vybrat jeden
z připravených programů na drcení
ledu, výrobu nápojů, polévek či
koktejlů. Spusťte mixér stisknutím
tlačítka a rozsvítí se kontrolka
označující zvolený program. Mixér
poběží maximálně 120 vteřin, nebo
do skončení programu. Manuálně
lze přístroj vypnout stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. Det er også muligt at vælge ét af
de forudindstillede programmer til
knusning af is, drinks, supper eller
smoothies. Tryk på knappen for at
starte. Lyset viser, hvilket program der
er valgt. Blenderen kører i maks. 120
sekunder, eller indtil programmet er
færdigt. Stop blenderen manuelt ved
at trykke på en vilkårlig knap.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Es ist auch möglich, eines
der Spezialprogramme für
Eiszerkleinerung, Drinks, Suppen
oder Smoothies auszuwählen.
Drücken Sie die Taste, um zu starten,
und das ausgewählte Programm
leuchtet auf. Der Mixer wird maximal
120 Sekunden lang laufen, oder bis
das Programm abgeschlossen ist.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
das Gerät manuell abzustellen.
TR
UK
9
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
A
B
B
C
A
BG
CS
DA
DE
10
7. Внимание! Дръжте ръцете си и
принадлежностите далеч от каната
на блендера, докато разбивате.
След работа с голямо натоварване
оставете уреда да почине за 5 минути
преди следващата употреба.
8. Функция Boost (Пулс): Натиснете
бутона “Boost” (Пулс) (A) и го задръжте
за пулсиращ ефект при разбиване
в случай че имате нужда от кратък
порив на мощност.
Функция Smoothie (Смути):
Натиснете бутона “Smoothie” (Смути)
еднократно (B), за да разбиете леда и
да получите желаната консистенция за
вашето смути с конкретната програма.
Блендерът спира автоматично, когато
програмата е завършена.
9. Функция Ice Crush (Разбиване на лед):
Натиснете бутона “Ice Crush” (Разбиване
на лед) (A), за да включите програмата
за разбиване на лед. (За най-добри
резултати работете с малки количества.)
Функция Drink (Напитки): Натиснете
бутона “Drink” (Напитки) (B), за да
приготвите питие.
Функция Soup (Супи): Натиснете бутона
“Soup” (Супи) (C), за да приготвите супа.
Внимание! Никога не пускайте блендера,
когато е празен. При обработка на
горещи течности, вижте стъпка 4.
7. Pozor! Při mixování nevkládejte
do nádoby mixéru ruce ani žádné
předměty. Po rozmixování dávky
náročné na zpracování nechejte
spotřebič 5 minut odpočinout, než jej
znova použijete.
8. Funkce pulzního mixování:
Pokud stisknete tlačítko „Boost“ (A)
a podržíte je stisknuté, aktivuje se
pulzní mixování v krátkém, velmi
intenzivním intervalu.
Funkce smoothie: Jedním stisknutím
tlačítka „Smoothie“ (B) můžete
pomocí konkrétního programu
rozdrtit led a namixovat hustý koktejl
na požadovanou konzistenci. Mixér
se automaticky zastaví, jakmile je
program .hotov
9. Funkce drcení ledu: Stisknutím tlačítka
„Ice Crush“ (A) spustíte program drcení
ledu. (Nejlepších výsledků dosáhnete při
drcení po malých dávkách.)
Funkce nápojů: Stisknutím tlačítka
„Drink“ (B) můžete míchat nápoj.
Funkce polévek: Stisknutím tlačítka
„Soup“ (C) můžete mixovat polévku.
Pozor! Nikdy mixér nespouštějte
prázdný. Zpracovávání horkých tekutin
viz krok 4.
7. Forsigtig! Hænder og
køkkenredskaber må ikke være nede
i blenderkanden, når blenderen
anvendes. Når du er færdig med at
blende store mængder, skal du lade
apparatet køle af i 5 minutter, inden du
anvender det igen.
8. Boost funktion: Tryk på knappen
„Boost“ (A), og hold den nede
for at anvende Boost funktionen.
Brug funktionen, når du har brug
for at anvende blenderen i korte
tidsintervaller.
Smoothie funktion: Brug dette
program ved at trykke én gang på
knappen „Smoothie“ (B) for at knuse is
og blende din smoothie, så den får den
ønskede konsistens. Blenderen stopper
automatisk, når programmet er færdigt.
9. Funktion til knusning af is: Tryk på
knappen „Ice Crush“ (A) for at starte
programmet til knusning af is. (Blend
små portioner ad gangen for at opnå
det bedste resultat).
Drink funktion: Tryk på knappen
„Drink“ (B) for at mikse en drink.
Suppe funktion: Tryk på knappen
„Soup“ (C) for at blande en suppe.
Forsigtig! Lad aldrig blenderen køre
uden indhold. Se trin 4, hvis du vil
blende varme væsker.
7. Vorsicht! Stecken Sie während
des Mixens nicht Ihre Hände oder
Utensilien in den Krug. Lassen Sie
den Mixer nach der Verarbeitung
von großen Füllmengen für 5
Minuten ruhen, bevor Sie ihn wieder
verwenden.
8.Impulsfunktion: Drücken Sie die
Taste „Boost“ (A), und halten Sie sie
für einen kurzen, kräftigen Schub
gedrückt.
Smoothie-Funktion: Drücken
Sie die Taste „Smoothie“ (B)
einmal, um Eis zu zerstoßen und
den Fruchtshake mit diesem
Spezialprogramm in die gewünschte
Konsistenz zu bringen. Der Mixer
hält automatisch an, sobald das
Programm abgeschlossen wurde.
9.Eiszerkleinerung: Drücken Sie die
Taste „Ice Crush” (A), um das Programm
zur Eiszerkleinerung zu starten. (Die
besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn
Sie mit kleinen Portionen arbeiten.)
Drink-Funktion: Drücken Sie die Taste
„Drink” (B) für das Mixen von Drinks.
Suppen-Funktion: Drücken Sie die
Taste „Soup” (C) für das Mixen von
Suppen.
Vorsicht! Lassen Sie den Mixer nie
leer laufen. Für die Verarbeitung von
heißen Flüssigkeiten siehe Schritt 4.
www.electrolux.com
Грижи и почистване / Čištění a údržba
Rengøring og vedligeholdelse / Reinigung und Pflege
BG
CS
DA
DE
EE
EN
BG
CS
DA
DE
1. Бързо почистване: Изсипете топла
вода в каната и добавете няколко
капки препарат. Смесете вода и
препарат като натиснете бутона
„Boost“. След това изплакнете каната
под течаща вода.
1. Rychlé čištění: Do nádoby nalijte
teplou vodu a přidejte pár kapek
mycího přípravku. Smíchejte vodu a
mycí prostředek stisknutím tlačítka
„Boost“. Nakonec nádobu opláchněte
pod tekoucí vodou.
1. Hurtig rengøring: Hæld varmt vand
i kanden, og tilsæt nogle få dråber
rengøringsmiddel. Bland vand og
opvaskemiddel ved at trykke på
knappen “Boost”. Skyl derefter kanden
under rindende vand.
1. Schnelle Reinigung: Warmes
Wasser in den Behälter füllen
und ein paar Tropfen Spülmittel
hinzufügen. Mischen Sie das Wasser
und das Spülmittel durch Drücken
der Boost-Taste. Danach den
Behälter unter fließendem Wasser
ausspülen.
2. Почистване на корпуса на мотора
и интерфейса: Изключете пасатора
и извадете кабела. Избършете
корпуса на електромотора с влажна
кърпа.
Предупреждение! Никога не
потапяйте корпуса, щепсела или
кабела във вода или други течности.
2. Důkladně čištění krytu motoru
a rozhraní: Vypněte mixér a odpojte
napájení ze zásuvky. Plášť motoru
otřete vlhkým hadříkem. Varování Kryt, zástrčka ani kabel
se nesmí nikdy ponořit do vody ani
jakékoliv jiné kapaliny.
2. Grundig rengøring af motorhuset
og overfladen: Sluk blenderen, og
træk stikket ud. Aftør motorhuset
med en fugtig klud.
Advarsel! Motorhus, stik eller
ledning må aldrig nedsænkes i vand
eller anden væske.
2. Gründliche Reinigung des
Motorgehäuses und der
Benutzeroberfläche: Den Mixer
ausschalten und den Netzstecker
ziehen. Das Motorgehäuse mit
einem feuchten Tuch abwischen.
Warnung! Tauchen Sie niemals
das Gehäuse, den Netzstecker oder
das Netzkabel in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
ES
3. Цялостно почистване на каната:
Забележка! Системата от
остриета не е подвижна. Свалете капака и мерителната чаша.
Изплакнете системата от остриета
във вода и препарат, след което
поставете капака, мерителната чаша
и каната в съдомиялната машина за
цялостно почистване.
Внимание! Работете внимателно,
ножовете са много остри!
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Důkladné čištění nádoby: Poznámka Sestavu nožů nelze
demontovat.
Sejměte víčko a odměrku. Opláchněte
sestavu nožů vodou s čisticím
prostředkem a poté víčko, odměrku
a nádobku důkladně umyjte v myčce
nádobí.
Varování! Při manipulaci zvyšte
opatrnost, nože jsou velmi ostré!
LV
NL
NO
pl
PT
RO
3. Grundig rengøring af kanden:
Bemærk! Knivenheden kan ikke
fjernes.
Fjern låget og målebægeret.
Skyl knivenheden i vand og
opvaskemiddel, og sæt herefter
låget, målebægeret og kanden i
opvaskemaskinen for at opnå en
grundig rengøring.
Forsigtig! Vær forsigtig, da knivene
er meget skarpe!
RU
SK
SL
SR
SV
3. Gründliche Reinigung des Kruges:
Hinweis: Die Messereinheit kann
nicht entfernt werden. Entfernen Sie den Deckel und
den Messbecher. Spülen Sie die
Messereinheit mit Wasser und
Spülmittel, und geben Sie den
Deckel, den Messbecher und den
Krug für eine gründliche Reinigung
in den Geschirrspüler.
Vorsicht! Vorsichtig anfassen, die
Klingen sind sehr scharf!
TR
UK
11
Рецепти
BG
Време за максимална
обработка при голямо
зареждане
2 МИН
Максимален капацитет
1500 мл
Препоръчителна скорост на пасиране
Рецепта
Пюриране на сурови заленчуци
Маргарита с ягода (коктейл)
Смути от ананас и кайсия
Супа (Сертифицирана рецепта)
Ягодово смути
Млечен шейк
Супа от картофи и праз
Палачинки(тесто за палачинки)
12
www.electrolux.com
Съставки
Количество
Моркови
20~160
гр
Картофи
20~160
гр
Лук
20~160
гр
Вода
40~320
гр
Текила
240
мл
Тройна сек
60
мл
замразени ягоди
225
гр
Замразен лимонадов концентрат
145
гр
Лед на кубчета
150
гр
Ананас на резенчета
250
гр
Сушени кайсии
40
гр
Йогурт
300
гр
Моркови
640~660
мл
Вода
840~860
гр
Замразени ягоди
250
гр
Банани (½ бр.)
50
гр
Вода
100
мл
Пудра захар (1 с.л.)
10
гр
Мляко
150-300
мл
Ванилов сладолед
200-400
гр
Банан
¼-½
pcs
Шоколадов сироп
30-60
гр
Картофи
400
гр
Праз
400
гр
Вода
800
гр
Пшенично брашно
150
гр
Сол
1
Щипка
яйца
3
pcs
Мляко
250
мл
Вода
140
мл
масло
50
гр
Час
Скорост
30 с
Настройка 3
(Макс. скорост)
≤ 90 с
Drink
(Напитки)
≤ 120 с
Smoothie
(Смути)
≤ 60 с
Настройка 3
(Макс. скорост)
≤ 60 с
Настройка 3
(Макс. скорост)
15~30 с
Smoothie
(Смути)
45~60 с
Soup
(Супи)
30~40 с
Smoothie
(Смути)
Recepty
CS
BG
Maximální doba mixování
při vysokém výkonu
2 minuty
Maximální objem
CS
1500 ml
DA
DE
Doporučená rychlost míchání
Recept
Příprava pyré z čerstvé zeleniny
Jahodová Margarita (koktejl)
Meruňkovo-ananasový koktejl
Polévka (certifikovaný recept)
Malinový koktejl
Mléčný koktejl
Bramborovo-pórková polévka
Palačinkové těsto
Přísady
Množství
Mrkev
20~160
g
Brambory
20~160
g
Cibule
20~160
g
Voda
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
mražené jahody
225
g
Mražený limetkový koncentrát
145
g
Kostky ledu
150
g
Ananas na plátky
250
g
Sušené meruňky
40
g
Jogurt
300
g
Mrkev
640~660
ml
Voda
840~860
g
Mražené maliny
250
g
Banán (½ ks)
50
g
Voda
100
ml
Pískový cukr (1 polévková lžíce)
10
g
Mléko
150-300
ml
Vanilková zmrzlina
200-400
g
Banán
¼-½
ks
Čokoládový sirup
30-60
g
Brambory
400
g
Pórek
400
g
Voda
800
g
Pšeničná mouka
150
g
Sůl
1
Špetka
vejce
3
ks
Mléko
250
ml
Voda
140
ml
máslo
50
g
Čas
Rychlost
30 s
Nastavení 3 (Max. rychlost)
≤ 90 s
Drink
(Nápoje)
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
(Koktejl)
≤ 60 s
Nastavení 3 (Max. rychlost)
≤ 60 s
Nastavení 3 (Max. rychlost)
LT
LV
NL
NO
pl
15~30 s
Smoothie
(Koktejl)
45~60 s
Soup
(Polévky)
PT
RO
RU
SK
SL
30~40 s
SR
Smoothie
(Koktejl)
SV
TR
UK
13
Recepten
DA
Maksimal behandlingstid
med stor belastning
2 min
Maksimal kapacitet
1500 ml
Anbefalet blenderhastighed
Opskrift
Purering af rå grøntsager
Jordbær margarita (Cocktail)
Ananas-abrikos smoothie
Suppe (godkendt opskrift)
Hindbærsmoothie
Milkshake
Kartoffel/porre-suppe
Pandekage (Dej)
14
www.electrolux.com
Ingredienser
Antal
Gulerødder
20~160
gram
Kartofler
20~160
gram
Løg
20~160
gram
Vand
40~320
gram
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Frosne jordbær
225
gram
Frossen limeade-koncentrat
145
gram
Isterninger
150
gram
Ananas i skiver
250
gram
Tørrede abrikoser
40
gram
Yoghurt
300
gram
Gulerødder
640~660
ml
Vand
840~860
gram
Frosne hindbær
250
gram
½ banan
50
gram
Vand
100
ml
Sukker (1 spsk)
10
gram
Mælk
150-300
ml
Vaniljeis
200-400
gram
Banan
¼-½
stk.
Chokoladesirup
30-60
gram
Kartofler
400
gram
Porre
400
gram
Vand
800
gram
Hvedemel
150
gram
Salt
1
Knivspids
æg
3
stk.
Mælk
250
ml
Vand
140
ml
Smør
50
gram
Tid
Hastighed
30 s
Indstilling 3
(maks.
hastighed)
≤ 90 s
Drink
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Indstilling 3
(maks.
hastighed)
≤ 60 s
Indstilling 3
(maks.
hastighed)
15~30 s
Smoothie
45~60 s
Soup
(Supper)
30~40 s
Smoothie
Rezepte
DE
BG
Maximale Arbeitszeit be
voller Befüllung
2 min
Maximale Aufnahmekapazität
CS
1500 ml
DA
DE
Empfohlene Mixgeschwindigkeit
Rezept
Pürieren von rohem Gemüse
Erdbeer-Margarita (Cocktail)
Ananas-Aprikosen-Smoothie
Suppe (Zertifizierungsrezept)
Himbeer-Fruchtshake
Milchshake
Kartoffel-Lauch-Suppe
Eierkuchen (Teig)
Zutaten
Menge
Möhren
20~160
g
Kartoffeln
20~160
g
Zwiebeln
20~160
g
Wasser
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Erdbeeren, tiefgefroren
225
g
Limettenkonzentrat, tiefgefroren
145
g
Eiswürfel
150
g
Ananas, in Scheiben
250
g
Getrocknete Aprikosen
40
g
Joghurt
300
g
Karotten
640~660
ml
Wasser
840~860
g
Gefrorene Himbeeren
250
g
Banane (½ Stück)
50
g
Wasser
100
ml
Zucker (1 TL)
10
g
Milch
150-300
ml
Vanilleeis
200-400
g
Banane
¼-½
Stck.
Schokoladensirup
30-60
g
Kartoffeln
400
g
Lauch
400
g
Wasser
800
g
Weizenmehl
150
g
Salz
1
Prise
Eier
3
Stck.
Milch
250
ml
Wasser
140
ml
Butter
50
g
Zeit
Geschwidikeit
30 s
Stufe 3
(max.
Geschwindigkeit)
≤ 90 s
Drink
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
(Fruchtshake)
≤ 60 s
Stufe 3
(max.
Geschwindigkeit)
≤ 60 s
Stufe 3
(max.
Geschwindigkeit)
15~30 s
LT
LV
NL
NO
pl
PT
Smoothie
(Fruchtshake)
RO
RU
45~60 s
Soup
(Suppen)
SK
SL
SR
30~40 s
Smoothie
(Fruchtshake)
SV
TR
UK
15
Отстраняване на неизправности / Odstraňování závad
Отстраняване на неизправности
BG
Признак
Причина
Пасаторът не се включва.
Каната/основата не е монтирана правилно. Проверете дали всички компоненти са
поставени правилно.
Забележка! Каната може да бъде
поставена на основата с дръжката по
посока на потребителския интерфейс.
Решение
Бутонът Power (Захранване) не е натиснат.
Уверете се, че бутонът Power (Захранване)
свети. Ако не, натиснете бутона Power
(Захранване), за да включите блендера.
Моторът е прегрял. Дисплеят мига
Изчакайте, докато продуктът се охлади и
всички бутони светят.
Щепселът не е свързан правилно към
контакта.
Проверете връзката на щепсела към
контакта или опитайте друг контакт.
Прекъсване на електрозахранването.
Изчакайте захранването да се възобнови.
Функционален проблем.
Свържете се с упълномощен сервиз.
Příznak
Příčina
Řešení
Mixér nelze spustit.
Nádobka/základna nejsou řádně připevněny.
Zkontrolujte, zda jsou všechny součástky ve
správné poloze.
Upozornění: Nádobku lze na základnu umístit
pouze s rukojetí směřující k uživateli.
Není stisknuté tlačítko napájení.
Zkontrolujte, že tlačítko napájení svítí. Pokud
nesvítí, stiskněte tlačítko napájení a mixér
zapněte.
Motor se přehřál. Displej bliká.
Vyčkejte, dokud zařízení nezchladne
a nerozsvítí se všechna tlačítka.
Zástrčka není řádně připojena k napájecí
zásuvce.
Zkontrolujte připojení zástrčky do zásuvky
nebo vyzkoušejte jinou zásuvku.
Výpadek napájení.
Vyčkejte, dokud nebude napájení obnoveno.
Problém týkající se funkčnosti.
Obraťte se na autorizovaný servis.
Odstraňování závad
CS
16
www.electrolux.com
Fejlfinding / Fehlersuche
DA
Fejlfinding
Symptom
Årsag
Blenderen tænder ikke.
Kanden/bundstykket er ikke sat ordentligt på. Kontroller, at alle dele sidder rigtigt på.
Bemærk! Kanden kan kun sættes på
bundstykket med håndtaget vendt ud mod
fronten.
BG
Løsning
Der er ikke trykket på tænd/sluk-knappen.
Sørg for, at tænd/sluk-knappen lyser. Hvis
den ikke lyser, tryk på tænd/sluk-knappen for
at tænde for blenderen.
Motoren er overophedet. Displayet blinker.
Vent, indtil produktet er kølet af, og alle
knapper lyser.
Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten.
Kontrollér stikforbindelsen, eller prøv en
anden stikkontakt.
Strømudtag.
Vent, indtil der er slukket for strømmen.
Funktionsproblem.
Kontakt den forhandler, hvor du har købt
produktet.
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
DE
Fehlersuche
Symptom
Ursache
Lösung
Der Mixer lässt sich nicht
einschalten.
Der Krug/der Sockel sitzen nicht richtig fest.
Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt sitzen.
Hinweis: Der Krug kann nur mit dem Griff zur
Benutzeroberfläche auf den Sockel gesetzt
werden.
Die Taste „An/Aus“ wurde nicht gedrückt.
Stellen Sie sicher, dass die Taste „An/Aus“
leuchtet. Wenn nicht, drücken Sie die Taste
„An/Aus“, um den Mixer einzuschalten.
Der Motor hat sich überhitzt. Das Display
blinkt.
Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat,
und alle Tasten leuchten.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
Der Stecker ist nicht richtig mit der Steckdose Den Sitz des Steckers in der Steckdose
überprüfen oder eine andere Steckdose
verbunden.
verwenden.
Stromausfall.
Warten, bis der Stromausfall behoben wurde.
Funktionales Problem.
Kontakt mit dem autorisierten Kundendienst
aufnehmen.
SL
SR
SV
TR
UK
17
Изхвърляне / Likvidace
Bortskaffelse / Entsorgung
Рециклирайте материалите със
BG
. Поставяйте опаковките
символа
в съответните контейнери за
рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и
за рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
CS
Не изхвърляйте уредите, означени
, заедно с битовата
със символа
смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
nelikvidujte spolu
symbolem
s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
Kasser ikke apparater, der er mærket
DA
DE
18
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater.
, sammen med
med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
www.electrolux.com
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
ee
en
es
Koostisosad
Components
Componentes
A.Kann
B.Nokk
C. Kaas koos täiteavaga
D.Mõõdistustops
E. Lõiketerad ja lõiketerade
koost
F. Mootori korpus koos
juhtmehoidikuga
G. Ekraaniga juhtpaneel
H. Libisemisvastase kattega
alus
A. Jug
B.Spout
C. Lid with filler hole
D. Measuring cup
E. Blades and blade
assembly
F. Motor housing with cord
storage
G. Control panel with display
H. Non-slip feet
A.Vaso
B.Pitorro
C. Tapa con orificio de
llenado
D Taza medidora
E. Conjunto de la cuchilla y
las hojas
F. Compartimento del motor
con almacenamiento para
el cable
G. Panel de control con
pantalla
H. Patas antideslizantes
RO
FI
RU
Osat
SK
A.Kannu
B.Kaatonokka
C. Kansi, jossa täyttöaukko
D.Mittakuppi
E. Terät ja teräyksikkö
F. Moottorin kotelo ja
virtajohdon säilytys
G. Käyttöpaneeli ja näyttö
H. Luistamattomat jalat
SL
SR
SV
TR
UK
19
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tähelepanelikult järgmiseid juhendeid.
• Seda seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatusest
eemal. Vähendatud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või eelneva
kasutuskogemuse ja vastavate teadmisteta isikud võivad kasutada seadet juhul, kui neid
seadme kasutamisel jälgitakse või kui neile seadme ohutut käsitsemist õpetatakse ja kui
nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Ilma järelevalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
• Seadme võib ühendada ainult sellise toitevõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad
tüübisildil toodud andmetele!
• Ärge kunagi kasutage seadet, kui: – toitejuhe on kahjustatud; – korpus on kahjustatud.
• Seadme või toitejuhtme kahjustuse korral peab tootja, tootja volitatud teenindus või
sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
• Asetage seade alati lamedale ja tasasele pinnale.
• Juhul kui seadet ei kasutata ning seadme kokkupanemisel, lahtivõtmisel või
puhastamisel eemaldage see alati vooluvõrgust.
• Kui seade on ühendatud vooluvõrguga, siis ärge kunagi katsuge lõiketerasid või
vahetatavaid osasid käe või tööriistaga.
• Lõiketerad ja vahetatavad osad on väga teravad! Vigastuse oht!
• Ärge asetage seadet vette või mõnda muusse vedelikku.
• Suurel koormusel ärge laske mikseril järjest üle kahe minuti töötada. Pärast seda, kui
seadet on kaks minutit suurel koormusel kasutatud, peab kannmikser vähemalt 5 minutit
jahtuma.
• Ärge ületage seadmel näidatud maksimaalset täitekogust.
• Ärge kunagi segage keevaid vedelikke (maks. 90 °C).
• Ärge kasutage seadet värvi segamiseks. See on ohtlik ja võib põhjustada plahvatuse!
• Ärge kasutage seadet ilma kaaneta.
• Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega või rippuda üle laua-/
letiserva.
• Ärge kunagi kasutage teiste tootjate valmistatud/müüdavaid tarvikuid või osasid, mida
me pole heaks kiitnud: vastasel juhul riskite kehavigastustega.
• Seadet ei tohi kasutada kõvade ja kuivade toiduainete segamiseks või purustamiseks
(erandiks on jääkuubikud).
• Raskete kehavigastuste ning kannmikseri kahjustuste vältimiseks hoidke käed ja
sööginõud kannmikserist eemal.
• Veenduge enne kannmikseri eemaldamist aluselt, et mikser on välja lülitatud.
• Ärge proovige lõiketerade koostu eemaldada.
• Teravate lõiketerade käsitsemisel, nõu tühjendamisel ja puhastamisel tuleb olla
ettevaatlik.
• Kuuma vedeliku seadmesse valamisel tuleb olla ettevaatlik, sest vedelik võib intensiivsel
auramisel seadmest välja paiskuda.
• Enne liikuvate osade puudutamist tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
• Kui seade jäetakse sisselülitatuks ilma ühtegi kiirust või programmi valimata, lülitub see 3
minuti pärast automaatselt välja.
• Olge kuuma vedeliku seadmesse valamisel ettevaatlik, sest vedelik võib äkilise auramise
tõttu seadmest välja paiskuda.
• Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta mingil juhul vale või
mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel tekkinud võimalike kahjude eest.
ee
20
www.electrolux.com
en
Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.
• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach
of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency
comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if – the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before
assembling, disassembling or cleaning.
• Never touch the blades or inserts with your hand or any tools while the appliance is
plugged in.
• The blades and inserts are very sharp! Danger of injury!
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not let the blender run for more than 2 minutes at a time using heavy loads. After
running for 2 minutes with heavy loads, the blender should be left to cool for at least 5
minutes.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
• Never process boiling liquids (max 90 °C).
• Do not use this appliance to stir paint. Danger, could result in an explosion!
• Never operate appliance without lid.
• Do not let the power cord touch hot surfaces or hang over edge of table or counter.
• Never use accessories or parts made by other manufactures not recommended or sold;
may cause a risk of injury to persons.
• The appliance can not be used for blending or grinding hard and dry substance, except for
ice cubes.
• Keep hands and utensils out of the blender during operation to reduce the risk of severe
injury to persons or damage to the blender.
• Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
• Do not attempt to remove the blade assembly.
• Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during
cleaning.
• Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance
due to a sudden steaming.
• Switch off the appliance and disconnect from supply before approaching parts that move
in use.
• If the product is left on without using any speed or programs, it will automatically turn off
after 3 minutes.
• Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance
due to a sudden steaming.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any
liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
21
es
Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de usar el electrodoméstico por primera vez.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera de su alcance. El
aparato lo pueden utilizar personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de
experiencia o conocimientos, siempre que se les supervise o se les faciliten indicaciones sobre el uso
del aparato de una manera segura y entiendan los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con
el aparato.
• Evite que los niños lleven a cabo la limpieza y el mantenimiento de la unidad sin la supervisión
adecuada.
• El electrodoméstico únicamente debe conectarse a una fuente de alimentación cuya tensión y
frecuencia sean iguales a las especificadas en la placa de clasificación.
• Nunca utilice ni coja el electrodoméstico si el cable de alimentación o la carcasa no está en perfectas
condiciones.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no está en perfectas condiciones, debe ser sustituido
por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal cualificado, para evitar peligros.
• Coloque siempre el electrodoméstico sobre una superficie plana y estable.
• Desconecte siempre el electrodoméstico de la toma de alimentación si se va a dejar sin supervisión y
antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
• No toque nunca las cuchillas ni los accesorios con la mano ni con cualquier herramienta mientras el
electrodoméstico está enchufado.
• Las cuchillas y los accesorios están muy afilados. ¡Peligro de lesión!
• No sumerja el electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
• No deje que la licuadora funcione durante más de 2 minutos seguidos con cargas pesadas. Tras 2
minutos de funcionamiento de este modo, debe dejarse que la licuadora se enfríe durante un mínimo
de 5 minutos.
• No supere el volumen máximo de llenado, como se indica en los aparatos.
• Nunca procese líquidos hirviendo (máx. 90 °C).
• No utilice este aparato para mezclar pintura. Podría producirse una explosión.
• No utilice nunca el electrodoméstico sin tapa.
• El cable de alimentación no debe estar en contacto con superficies calientes ni colgar por el borde de
la mesa o la encimera.
• Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes que no se recomienden o comercialicen, ya que
podrían causar lesiones personales.
• El aparato no se debe utilizar para mezclar o triturar sustancias duras y secas, a excepción de cubitos de
hielo.
• Mantenga las manos y los utensilios alejados de la batidora durante su funcionamiento con el fin de
reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños en el aparato.
• Asegúrese de que la batidora está apagada antes de sacarla del soporte.
• No intente retirar el conjunto de la cuchilla.
• Se debe prestar atención al manejar las afiladas hojas cortantes, al vaciar el recipiente y durante la
limpieza.
• Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, ya que podría salir expulsado como
consecuencia de una exposición repentina al vapor.
• Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente antes de colocarlo cerca de piezas en
movimiento.
• Si se deja el producto encendido sin haber seleccionado ninguna velocidad o programa, se apagará
automáticamente en 3 minutos.
• Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, ya que podría salir expulsado como
consecuencia de una exposición repentina al vapor.
• Este electrodoméstico está diseñado únicamente para uso doméstico. El fabricante no puede aceptar
responsabilidad alguna por los posibles daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.
22
www.electrolux.com
FI
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
• Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto lasten
ulottumattomissa. Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai
henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai jotka eivät ole käyttäneet laitetta tai tunne
sitä vain, jos heidät opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön tai jos he ymmärtävät
laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven
tietoja.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto tai kotelo on vaurioitunut.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän
henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
• Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei valvota sekä aina ennen laitteen kokoamista,
purkamista tai puhdistusta.
• Älä kosketa teriä tai pidikkeitä käsillä tai työkaluilla, kun laite on kytkettynä
pistorasiaan.
• Terät ja pidikkeet ovat erittäin teräviä! Loukkaantumisvaara!
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Käytä laitetta korkeintaan 2 minuutin ajan, kun sekoitat raskaita seoksia. Kun raskaita
seoksia on sekoitettu 2 minuutin ajan, sekoittimen on annettava jäähtyä vähintään 5
minuutin ajan.
• Älä ylitä laitteisiin merkittyjä enimmäistäyttömääriä.
• Älä koskaan sekoita kiehuvia nesteitä (maks. 90 °C).
• Älä käytä laitetta maalin sekoittamiseen. Vaara, voi aiheuttaa räjähdyksen!
• Älä koskaan käytä laitetta ilman kantta.
• Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja tai roikkua pöydän tai tiskin reunalta.
• Älä käytä sellaisia muiden valmistajien valmistamia lisävarusteita tai -osia, joita ei
suositella tai jotka eivät ole yleisessä myynnissä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
henkilövahinkoja.
• Laitetta ei saa käyttää kovien ja kuivien aineiden sekoittamiseen tai jauhamiseen
jääkuutioita lukuun ottamatta.
• Pidä kädet ja välineet riittävän kaukana tehosekoittimesta sen käytön aikana, jotta
vältytään vakavilta henkilövahingoilta ja tehosekoittimen vahingoittumiselta.
• Varmista, että tehosekoittimesta on katkaistu virta, ennen kuin irrotat sen jalustasta.
• Älä yritä irrottaa teräyksikköä.
• Teräviä leikkausteriä käsitellessä, kulhoa tyhjentäessä ja puhdistuksen aikana on
noudatettava erityistä varovaisuutta.
• Ole varovainen kaataessasi kuumaa nestettä laitteeseen, koska laitteesta voi
syöksähtää kuumaa höyryä.
• Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin kosketat liikkuvia
osia.
• Jos laite jätetään käyntiin, eikä nopeutta tai ohjelmia muuteta, laitteen virta katkeaa
automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
• Ole varovainen kaataessasi kuumaa nestettä laitteeseen, koska laitteesta voi
syöksähtää kuumaa höyryä.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista,
jotka johtuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
23
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
ee
en
es
FI
24
1. Enne kannmikseri esmakordset
kasutamist peske kõiki osasid, v.a
mootori korpust. Kannu võib pesta ka
nõudepesumasinas.
Ettevaatust! Lõiketerad on väga
teravad!
Märkus. Lõiketerade koostu ei saa
eemaldada.
2. Asetage blenderi kann mootori
korpusele nii, et käepide on
suunatud ettepoole (kannu saab
paigutada ainult ühte asendisse).
Pange koostisosad kannu. (Ärge ületage maksimaalset.)
3. Sulgege kaas (A) ja sisestage
mõõdistustops täiteavasse ning (B)
lukustage see õigesse asendisse. (Saate
mõõdistustopsi kasutada mikseri töö
ajal koostisosasade lisamiseks. Pärast
seda sulgege kohe täiteava, et hoiduda
pritsmetest.) Ettevaatust! Ärge käivitage blenderit
tühjalt. Kuuma vedeliku töötlemise
kohta vt jaotist 4.
1. Before using the blender for the
first time, wash all parts except for
the motor housing. The jug can also
be washed in dishwasher.
Caution! The blades are very sharp!
Note! The blade assembly is not
removable.
2. Place the blender jug with the
handle towards the front, onto the
motor housing (The jug can only be
placed in one position).
Put the ingredients in the jug. (Do not exceed the maximum level
as indicated on the jug.)
3. Close the lid (A) and insert the
measuring cup in the filler hole and
(B) lock into position. (You can use
the measuring cup to add ingredients
while the blender is running. Close
the filler hole immediately after, to
avoid splashing.)
Caution! Never run the blender
empty. When processing hot liquids,
see step 4.
1. Antes de usar la licuadora por
primera vez, lave todas las piezas
excepto la carcasa del motor. La jarra también puede lavarse en el
lavavajillas.
Precaución: las cuchillas están
muy afiladas.
Nota: El conjunto de la cuchilla no se
puede extraer.
2. Coloque la jarra de la batidora,
sujetándola del asa hacia el
frente, sobre el compartimento del
motor (la jarra solo puede colocarse
en una posición).
Coloque los ingredientes en el vaso.
(No supere la capacidad máxima.)
3. Cierre la tapa (A) y inserte la taza
medidora en el orificio de llenado
y (B) fíjela en su posición. (Puede
usar la taza medidora para añadir
ingredientes mientras la licuadora
está en marcha. Cierre el orificio de
llenado inmediatamente después
para evitar salpicaduras.) Precaución: No ponga en
funcionamiento la batidora si está
vacía. Cuando procese líquidos
calientes, consulte el paso 4.
1. Ennen kuin käytät sekoitinta
ensimmäisen kerran, pese kaikki
osat moottorikoteloa lukuun
ottamatta. Kannun voi pestä astianpesukoneessa.
Varoitus! Terät ovat erittäin teräviä!
Huomio! Teräyksikköä ei voi irrottaa.
2. Aseta tehosekoittimen kannu
moottorin kotelon päälle kahva
eteenpäin käännettynä (Kannun voi
asettaa vain yhteen asentoon).
Laita sekoitettavat ainekset kannuun.
(Älä ylitä enimmäistäyttömäärää.)
3. Sulje kansi (A) ja aseta mittakuppi
täyttöaukkoon ja (B) lukitse se
paikalleen. (Voit lisätä aineksia
mittakupin avulla, kun sekoitin
on käynnissä. Sulje täyttöaukko
välittömästi ainesten lisäämisen
jälkeen roiskeiden välttämiseksi.)
Huomio! Älä koskaan käytä
tehosekoitinta tyhjänä. Jos käsittelet
kuumia nesteitä, katso vaihe 4.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
EN
ES
ee
en
es
FI
4. Kuuma vedeliku töötlemine:
Soovitame tuliseid vedelikke veidi
jahutada (maks. 90 °C), enne kui nõu
täidate. Täitke kann ainult poolenisti
ja alustage töötlemist madalal
kiirusel. Mikseri kann võib muutuda
väga soojaks, kaitske oma käsi ja
eemaldage aur täitmisava kaudu.
Enne kasutamist pange kaas alati
tagasi.
5. Blenderi käivitamine: lülitage seade
vooluvõrku. Vajutage toitenuppu
Power (A), LED-tuli süttib põlema ja
ekraan lülitub sisse. Vajutage nuppu 1
(madal), 2 (keskmine) või 3 (kõrge) (B),
et valida soovitud töötlemiskiirus.
4. Processing hot liquids: We
recommend to allow hot liquids to
cool down (max 90 °C) before filling
the jug. Fill the jug only half full and
start processing on low speed. The
blender jug can become very warm
– take care to protect your hands and
to ventilate steam out through the
filler hole. Always replace the lid
before use.
5. Start the blender: Plug into mains.
Press the Power button (A), the LED
light will illuminate and the display
becomes visible. Press the 1 (Low), 2
(Medium) or 3 (High) button (B), to
select your desired processing speed.
4. Tratamiento de líquidos calientes:
Se recomienda dejar que los
líquidos calientes se enfríen (máx.
90 °C) antes de llenar la jarra. Llene
el vaso solo hasta la mitad e inicie
el proceso a baja velocidad. El vaso
de la licuadora puede calentarse
bastante – proteja sus manos y
deje salir el vapor por el orificio de
llenado. Coloque siempre la tapa
antes de usar la licuadora.
5. Encendido de la batidora: Enchúfela
a la red eléctrica. Pulse el botón Power
(A) de encendido; el indicador LED se
iluminará y se encenderá la pantalla.
Pulse el botón 1 (Bajo), 2 (Medio) o 3
(Alto) (B) para seleccionar la velocidad
de procesamiento que desee.
4. Kuumien nesteiden käsittely:
Suosittelemme kuumien nesteiden
jäähdyttämistä (maks. 90 °C) ennen
täyttöastian täyttämistä. Täytä
kannu vain puolilleen ja aloita
sekoittaminen pienellä nopeudella.
Kannu voi lämmetä voimakkaasti
– suojaa kätesi ja päästä höyryä ulos
täyttöaukosta. Aseta kansi aina
takaisin paikalleen ennen laitteen
käynnistämistä.
5. Käynnistä tehosekoitin: Kytke
pistoke pistorasiaan. Paina Powervirtapainiketta (A). Merkkivalo syttyy
ja näyttö tulee näkyviin. Valitse
haluamasi käsittelynopeus painamalla
1 (hidas)-, 2 (normaali)- tai 3 (nopea)
-painiketta (B).
6. Valida saab ka valmisprogramme
jää purustamiseks ning jookide,
suppide ja smuutide valmistamiseks.
Vajutage käivitusnuppu ja süttib
valitud programmi tuli. Blender
töötab maksimaalselt 120 sekundit
või kuni programm lõpeb. Käsitsi
peatamiseks vajutage mõnda nuppu.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. It is also possible to choose one of
the ready programs for ice crushing,
drinks, soups or smoothie. Press
the button to start and the light
will indicate the program selected.
The blender will operate max for
120 seconds, or until the program is
finished. To stop manually, press any
button.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. También puede elegir uno de los
programas preestablecidos para
triturar hielo (Ice Crush) y preparar
bebidas (Drinks), sopas (Soups) o
batidos (Smoothie). Pulse uno de los
botones anteriores para poner en
marcha la batidora; la luz indicará el
programa seleccionado. La batidora
funcionará durante un máximo
de 120 segundos o hasta que
finalice el programa. Para detener
manualmente su funcionamiento,
pulse cualquier botón.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
6. Valittavissa on myös valmiit
ohjelmat jään murskaamiseen,
juomille, keitoille ja smoothieille.
Aloita painamalla painiketta.
Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
Tehosekoitin toimii enintään
120 sekunnin ajan tai kunnes
ohjelma päättyy. Sammuta sekoitin
manuaalisesti painamalla mitä
tahansa painiketta.
UK
25
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
A
B
B
C
A
ee
en
es
FI
26
7. Ettevaatust! Ärge asetage käsi või
esemeid segamise ajal kannu sisse.
Pärast tihedate segude töötlemist
laske seadmel enne järgmist
kasutamist 5 minutit seista.
8.Boosterimisfunktsioon.
pulseerimiseks vajutage nuppu Boost
(A) ja hoidke seda all, kui soovite
võimsust hetkeks suurendada.
Smuuti valmistamise funktsioon:
vajutage üks kord nuppu Smoothie
(B), et purustada jää ja segada smuuti
soovitud konsistentsini valitud
programmi abil. Blender seiskub
automaatselt, kui programm lõpetab.
9. Jää purustamise funktsioon: jää
purustamise funktsiooni käivitamiseks
vajutage nuppu Ice Crush (A). (Parima
tulemuse saavutamiseks töödelge
korraga väikseid koguseid.)
Jookide valmistamise funktsioon: joogi
segamiseks vajutage nuppu Drink (B).
Suppide valmistamise funktsioon: supi
segamiseks vajutage nuppu Soup (C).
Ettevaatust! Ärge käivitage blenderit
tühjalt. Kuuma vedeliku töötlemise kohta
vt jaotist 4.
7. Caution! Keep hands and utensils
out of the blending jug while
blending. After processing heavy
loads, let the appliance rest for 5
minutes before next use.
8. Boost Function: Press the “Boost”
button (A) and hold it down for
pulsing, when you need a short burst
of power. Smoothie Function: Press the
“Smoothie” button once (B) to get ice
crushed and your smoothie blended
to the desired consistency with the
specific program. The blender will
stop automatically when the program
is ready.
9. Ice Crush Function: Press the “Ice
Crush” button (A) to start the Ice
Crush program. (For best results, work
in small batches.)
Drink Function: Press the “Drink”
button (B) to mix a drink.
Soup Function: Press the “Soup”
button (C) to mix soup.
Caution! Never run the blender
empty. When processing hot liquids,
see step 4.
7. Precaución: Al batir, no acerque
las manos ni ningún utensilio a la
jarra de la batidora. Tras procesar
alimentos consistentes, deje el
aparato en reposo durante 5 minutos
antes de su próximo uso.
8. Función de impulsos: Utilice esta
función cuando no necesite mucha
potencia. Para ello, mantenga pulsado el
botón “Boost” (A) el tiempo que desee. Función para elaborar batidos: Pulse
el botón “Smoothie” (B) una vez para
picar el hielo y mezclar el batido hasta
que éste alcance la consistencia deseada
con el programa específico. La batidora
se detendrá automáticamente cuando el
programa haya finalizado.
9. Función para picar hielo: Pulse el botón
“Ice Crush” (A) para iniciar el programa
para picar hielo. (Para obtener unos
resultados óptimos, trabaje en pequeñas
cantidades).
Función para elaborar bebidas: Pulse el
botón “Drink” (B) para mezclar una bebida.
Función para elaborar sopas: Pulse el
botón “Soup” (C) para mezclar sopas y
cremas.
Precaución: No ponga en funcionamiento
la batidora si está vacía. Cuando procese
líquidos calientes, consulte el paso 4.
7. Huomio! Älä laita käsiä tai
keittiövälineitä kannuun käytön
aikana. Kun laitetta on käytetty
suurella kuormituksella, anna sen
jäähtyä 5 minuutin ajan ennen
seuraavaa käyttöä.
8.Sykäystoiminto: Paina Boostsykäyspainiketta (A) kun haluat
lyhytkestoisen, tehokkaamman
sekoituksen. Smoothie-toiminto: Paina Smoothiepainiketta (B) kerran, kun haluat
murskata jäätä tai muita kovia
aineksia ja sekoittaa smoothien
erityisellä ohjelmalla, joka tekee
koostumuksesta juuri sopivan.
Tehosekoitin sammuu automaattisesti
ohjelman päätteeksi.
9.Jäämurskaustoiminto: Käynnistä
jäänmurskausohjelma painamalla Ice
Crush -painiketta (A). (Saat parhaan
tuloksen murskaamalla pieniä eriä
kerrallaan.)
Juomatoiminto: Sekoita juoma
painamalla Drink-painiketta (B).
Keittotoiminto: Sekoita keitto
painamalla Soup-painiketta (C).
Huomio! Älä koskaan käytä
tehosekoitinta tyhjänä. Jos käsittelet
kuumia nesteitä, katso vaihe 4.
www.electrolux.com
Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care
Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
ee
en
1.Kiirpuhastus. Valage kannu soe vesi
ja lisage paar tilka puhastusvahendit.
Segage vesi ja nõudepesuvahend,
vajutades nuppu “Boost”. Lõpetuseks
loputage kannu jooksva vee all.
1. Quick cleaning: Pour warm water
into the jug, add a few drops of
detergent. Mix water and detergent
by pressing the “Boost” button. Finally,
rinse the jug under running water.
2. Mootori korpuse ja juhtpaneeli
puhastamine: Lülitage mikser välja
ja eemaldage toitejuhe. Pühkige
mootori korpust niiske lapiga.
2. Thorough cleaning of the motor
housing and interface: Turn the
blender off and unplug the power
cord. Wipe the motor housing with a
damp cloth.
es
1. Limpieza rápida: Vierta agua
templada en el vaso y añada unas
pocas gotas de detergente. Mezcle
el agua y el detergente pulsando
tecla “Boost”. Por último, aclare el
vaso con agua corriente.
Hoiatus! Ärge kunagi kastke
korpust, pistikut või toitejuhet vette
või muusse vedelikku.
Warning! Never immerse the
housing, plug, or cord in water or any
other fluid.
2. Limpieza minuciosa del
compartimento del motor y
la interfaz: Apague la licuadora
y desenchufe el cable de
alimentación. Limpie la carcasa del
motor con un paño húmedo.
Advertencia: No sumerja la base,
el enchufe ni el cable en agua ni otros
líquidos.
FI
1.Pikapuhdistus: Kaada kannuun
lämmintä vettä ja lisää joukkoon
muutama tippa astianpesuainetta.
Sekoita vesi ja pesuaine painamalla
”Boost”-painiketta. Huuhtele kannu
lopuksi juoksevalla vedellä.
2. Moottorin kotelon ja
käyttöpaneelin perusteellinen
puhdistus: Sammuta sekoitin ja
irrota pistoke pistorasiasta. Pyyhi
moottorikotelo kostealla liinalla.
Varoitus! Älä koskaan upota
moottorin koteloa, pistoketta tai
virtajohtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
3. Kannu puhastamine: Märkus. Lõiketerade koostu ei saa
eemaldada. Eemaldage kaas ja mõõtenõu.
Loputage lõiketerade koost
vee ja puhastusvahendiga ning
pange kaas, mõõtenõu ja kann
nõudepesumasinasse, et need
korralikult puhtaks pesta.
Ettevaatust! Käsitsege hoolikalt,
lõiketerad on väga teravad!
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Thorough cleaning of the jug: Note! The Blade assembly is not
removable. Remove the lid and measuring cup.
Rinse the blade assembly in water
and detergent and place then lid,
measuring cup and jug into the
dishwasher for thorough cleaning.
Caution! Handle carefully, the
blades are very sharp!
LV
NL
NO
pl
PT
RO
3. Limpieza minuciosa de la jarra:
Nota: El conjunto de la cuchilla no se
puede extraer. Retire la tapa y el vaso medidor.
Lave el conjunto de la cuchilla con
agua y detergente e introduzca la
tapa, el vaso medidor y la jarra en
el lavavajillas para una limpieza
exhaustiva.
Precaución: manejar con cuidado,
las cuchillas están muy afiladas.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
3. Kannun perusteellinen puhdistus:
Huomio! Teräyksikköä ei voi irrottaa. Irrota kansi ja mittakuppi.
Huuhdo teräyksikkö vedellä ja
puhdistusaineella ja laita sitten
kansi, mittakuppi ja kannu
astianpesukoneeseen.
Varoitus! Käsittele varoen, terät
ovat erittäin teräviä!
UK
27
Retseptid
ee
Maksimaalne töötlusaeg
suure koguse puhul
Maksimaalne maht
2 min
1500 ml
Soovitatav segamiskiirus
Retsept
Värske köögivilja püreestamine
Maasikamargariita (kokteil)
Ananassi-aprikoosi smuuti
Supp (retsept)
Vaarikasmuuti
Piimakokteil
Kartuli-porru supp
Pannkoogid
28
www.electrolux.com
Koostisained
Kogus
Porgandid
20~160
g
Kartulid
20~160
g
Sibulad
20~160
g
Vesi
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
külmutatud maasikad
225
g
Külmutatud laimimahla kontsentraat
145
g
Jääkuubikud
150
g
Viilutatud ananass
250
g
Kuivatatud aprikoosid
40
g
Jogurt
300
g
Porgandid
640~660
ml
Vesi
840~860
g
Külmutatud vaarikad
250
g
Banaan (½ tk)
50
g
Vesi
100
ml
Tuhksuhkur (1 sl)
10
g
Piim
150-300
ml
Vaniljejäätis
200-400
g
Banaan
¼-½
tk
Šokolaadisiirup
30-60
g
Kartulid
400
g
Porru
400
g
Vesi
800
g
Nisujahu
150
g
Sool
1
näpuotsatäis
Munad
3
tk
Piim
250
ml
Vesi
140
ml
või
50
g
Aeg
Kiirus
30 s
Seade 3
(max kiirus)
≤ 90 s
Drink
(joogid)
≤ 120 s
Smoothie
(smuuti)
≤ 60 s
Seade 3
(max kiirus)
≤ 60 s
Seade 3
(max kiirus)
15~30 s
Smoothie
(smuuti)
45~60 s
Soup
30~40 s
Smoothie
(smuuti)
Recipes
en
BG
Maximum Processing time
with heavy load
2 min
Maximum Capacity
CS
1500 ml
DA
DE
Recommended blending speed
Recipe
Pureeing raw vegetables
Strawberries margaritas (Cocktail)
Pineapple-apricots Smoothie
Soup (Certification recipe)
Raspberries Smoothie
Milkshake
Potato leek soup
Pancake (Batters)
Ingredients
Quantity
Carrots
20~160
g
Potatos
20~160
g
Onions
20~160
g
Water
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Frozen strawberries
225
g
Frozen Lemonade concentrate
145
g
Ice cubes
150
g
Pineapple in slices
250
g
Dried Apricots
40
g
Yoghurt
300
g
Carrots
640~660
ml
Water
840~860
g
Frozen raspberries
250
g
Banana (½ pcs)
50
g
Water
100
ml
Caster sugar (1 Tbs)
10
g
Milk
150-300
ml
Vanilla Ice cream
200-400
g
Banana
¼-½
pcs
Chocolate syrup
30-60
g
Potatoes
400
g
Leek
400
g
Water
800
g
Wheat flour
150
g
Salt
1
Pinch
Eggs
3
pcs
Milk
250
ml
Water
140
ml
Butter
50
g
Time
Speed
30 s
Setting 3
(Max speed)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Setting 3
(Max speed)
≤ 60 s
Setting 3
(Max speed)
LT
LV
NL
NO
pl
15~30 s
PT
Smoothie
RO
RU
45~60 s
Soup
SK
SL
30~40 s
SR
Smoothie
SV
TR
UK
29
Recetas
es
Tiempo de procesamiento
máximo con carga
completa
2 min
Capacidad máxima
1500 ml
Velocidad de mezcla recomendada
Receta
Puré de verduras crudas
Fresas, margaritas (cóctel)
Batido de piña y albaricoque
Sopa (receta que aparece en la
certificación)
Batido de frambuesa
Batido
Sopa de puerros y patatas
Tortitas (panqueques)
30
www.electrolux.com
Ingredientes
Cantidad
Zanahorias
20~160
g
Patatas
20~160
g
Cebollas
20~160
g
Agua
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple seco
60
ml
fresas heladas
225
g
Concentrado de agua de lima helado
145
g
Cubitos de hielo
150
g
Piña en rodajas
250
g
Albaricoques secos
40
g
Yogur
300
g
Zanahorias
640~660
ml
Agua
840~860
g
Frambuesas congeladas
250
g
Plátano (½)
50
g
Agua
100
ml
Azúcar fina (1 cucharada)
10
g
Leche
150-300
ml
Helado de vainilla
200-400
g
Plátano
¼-½
uds.
Sirope de chocolate
30-60
g
Patatas
400
g
Puerros
400
g
Agua
800
g
Harina de trigo
150
g
Sal
1
Pizca
huevos
3
uds.
Leche
250
ml
Agua
140
ml
mantequilla
50
g
Tiempo
Velocidad
30 s
Nivel 3
(Velocidad
máx.)
≤ 90 s
Drink
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Nivel 3
(Velocidad
máx.)
≤ 60 s
Nivel 3
(Velocidad
máx.)
15~30 s
Smoothie
45~60 s
Soup
30~40 s
Smoothie
Reseptit
FI
BG
Suurin sallittu sekoitusaika
suurella kuormalla
2 min
Enimmäistilavuus
CS
1500 ml
DA
DE
Suositeltu sekoitusnopeus
Resepti
Raakojen vihanneksien soseutus
Mansikkamargaritat (cocktail)
Ananas-aprikoosisose
Keitto
Vadelmasmoothie
Pirtelö
Peruna- ja purjosipulikeitto
Pannukakut
Ainekset
Määrä
Aika
Nopeus
30 s
Asetus 3
(nopea)
≤ 90 s
Drink
EE
EN
Porkkanat
20~160
g
Perunat
20~160
g
Sipulit
20~160
g
Vesi
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Pakastemansikat
225
g
Pakastettu Lemeade-tiiviste
145
g
Jääkuutiot
150
g
Ananassiivuja
250
g
Kuivat aprikoosit
40
g
Jugurtti
300
g
Porkkanat
640~660
ml
Vettä
840~860
g
Pakastevadelmia
250
g
Banaania (puolikas)
50
g
Vettä
100
ml
Hienoa sokeria (1 rkl)
10
g
Maito
150-300
ml
Vaniljajäätelö
200-400
g
Banaani
¼-½
kpl
Suklaakastike
30-60
g
Perunat
400
g
Purjosipuli
400
g
Vesi
800
g
SK
Vehnäjauho
150
g
Suola
1
Ripaus
SL
Kananmuna
3
kpl
Maito
250
ml
Vesi
140
ml
Voi
50
g
ES
FI
FR
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Asetus 3
(nopea)
≤ 60 s
Asetus 3
(nopea)
LT
LV
NL
NO
pl
15~30 s
PT
Smoothie
RO
RU
45~60 s
30~40 s
Soup
SR
Smoothie
SV
TR
UK
31
Veaotsing / Troubleshooting
Rikete kõrvaldamine
ee
Tunnus
Põhjus
Lahendus
Kannmiksrit ei saa sisse
lülitada.
Kann/alus pole korralikult kinnitatud.
Kontrollige, kas kõik komponendid on õiges
asendis. Märkus. Kannu saab asetada alusele
ainult nii, et käepide on suunatud juhtpaneeli
poole.
Toitenuppu Power pole vajutatud.
Veenduge, et toitenupp Power põleb. Kui
ei põle, vajutage blenderi sisselülitamiseks
toitenuppu Power.
Mootor on ülekuumenenud. Ekraan vilgub.
Oodake, kuni seade on maha jahtunud ja kõik
nupud põlevad.
Pistik pole vooluvõrguga korralikult
ühendatud.
Kontrollige pistiku ja vooluvõrgu ühendust
või proovige muud pistikupesa.
Elektrikatkestus.
Oodake, kuni elektrikatkestus möödub.
Funktsiooni probleem.
Võtke ühendust volitatud teenindusega.
Symptom
Cause
Solution
The blender does not
switch on.
Jug/base are not fixed properly.
Check if all the components are in correct
position. Note! the jug can only be placed
on the base with handle towards the user
interface.
The Power button is not pressed.
Make sure the Power button is illuminated.
If not, press the Power button to turn the
blender on.
The motor has overheated. The display is
blinking.
Wait until the product has cooled down and
all the buttons are lit.
The plug is not properly connected to the
power outlet.
Check the connection of the plug to the
outlet or try another outlet.
Power outage.
Wait until power outage is over.
Functional problem.
Contact authorized service.
Troubleshooting
en
32
www.electrolux.com
Solución de problemas / Vianetsintä
es
Solución de problemas
Síntoma
Causa
Solución
La licuadora no se
enciende.
La jarra/base no está bien fijada.
Compruebe que todos los componentes
estén bien colocados. Nota: La jarra solo
se puede colocar en la base con el asa en
dirección a la interfaz de usuario.
BG
CS
DA
DE
El botón Power de encendido no se está
pulsando correctamente.
Asegúrese de que el botón Power esté
iluminado. En caso contrario, pulse el botón
Power para encender la batidora.
El motor se ha sobrecalentado. La pantalla
parpadea.
Espere hasta que se haya enfriado el
producto y todos los botones estén
encendidos.
EN
El enchufe no está bien conectado a la toma
de corriente.
Compruebe la conexión del enchufe en la
toma o pruebe con otra toma.
FI
Corte de luz.
Espere hasta que se restablezca el suministro.
Problema funcional.
Póngase en contacto con el servicio técnico
autorizado.
EE
ES
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
FI
Vianetsintä
NO
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Sekoitin ei käynnisty.
Kannua ei ole kiinnitetty oikein.
Tarkista, että kaikki osat ovat paikoillaan.
Huomio! Kannun voi kiinnittää koteloon vain
kahva kohti käyttöpaneelia.
pl
Power-virtapainiketta ei ole painettu.
Varmista, että Power-virtapainikkeen valo
palaa. Jos se ei pala, käynnistä tehosekoitin
painamalla Power-painiketta.
RO
Moottori on ylikuumentunut. Näyttö vilkkuu.
Odota, kunnes laite on jäähtynyt ja kaikissa
painikkeissa palaa valo.
Pistoketta ei ole kytketty kunnolla
pistorasiaan.
Tarkista kytkentä tai kokeile toista pistorasiaa.
SK
Sähkökatkos.
Odota, kunnes sähkökatkos on ohi.
SL
Toiminnallinen ongelma.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SR
PT
RU
SV
TR
UK
33
Jäätmekäitlusse andmine / Disposal
Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen
ee
en
es
Sümboliga
tähistatud materjalid
võib ringlusse suunata. Selleks viige
pakendid vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse.
tähistatud
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
Recicle los materiales con el símbolo
No deseche los aparatos marcados con
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para su
reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
junto con los residuos
el símbolo
domésticos. Lleve el producto a su centro
de reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
FI
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut.
34
www.electrolux.com
merkittyjä
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
fr
HR
Hu
Composants
Sastavni dijelovi
A készülék részei
Componenti
A.Bol
B. Bec verseur
C. Couvercle avec orifice de
remplissage
D. Bouchon doseur
E. Bloc de lames
F. Bloc moteur avec
rangement du cordon
G. Bandeau de commande et
écran d‘affichage
H. Pieds antidérapants
A.Vrč
B.Odvod
C. Poklopac s otvorom za
punjenje
D. Mjerna šalica
E. Rezači i sklop s rezačima
F. Kućište motora sa
spremištem za kabel
G. Upravljačka ploča sa
zaslonom
H. Stopice protiv
proklizavanja
A.Tartály
B.Kiöntőnyílás
C. Fedél betöltőnyílással
D.Mérőpohár
E. Penge és pengeszerelvény
F. Motor burkolata
kábeltárolóval
G. Kezelőpanel kijelzővel
H. Csúszásgátló gumilábak
A. Vaso frullatore
B.Beccuccio
C. Coperchio con foro di
riempimento
D. Bicchierino dosatore
E. Lame e gruppo lame
F. Alloggiamento motore
con vano per cavo
G. Pannello comandi con
display
H. Piedini antiscivolo
RO
It
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
35
Fr
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d'utiliser la machine pour la
première fois.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de la portée
des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances si elles sont sous
surveillance, si elles ont reçu les instructions d’utilisation de l’appareil qui conviennent et si elles ont
compris les risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l‘appareil sans
surveillance.
• L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence
d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l'appareil si – le cordon d'alimentation est endommagé ; – le corps
de l'appareil est endommagé.
• Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses
réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.
• L'appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant assemblage,
démontage ou nettoyage.
• Ne jamais toucher les lames ou autres accessoires, que ce soit avec la main ou un outil, pendant que
l'appareil est branché.
• Les lames et autres accessoires sont très coupants ! Danger de blessure !
• Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
• Ne pas laisser le mixeur fonctionner pendant plus de 2 minutes d'affilée avec une charge lourde. Après
2 minutes d'utilisation avec une charge lourde, laisser le mixeur refroidir pendant au moins 5 minutes.
• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l'appareil.
• Ne mixez jamais de liquides bouillants (max. 90 °C).
• Ne pas utiliser l'appareil pour remuer de la peinture. Danger, risque d'explosion !
• Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans couvercle.
• Ne laissez pas le cordon au contact de surfaces chaudes ou pendre dans l’angle d’une table ou d’un plan
de travail.
• N’utilisez jamais des accessoires ou des pièces fabriqués ou vendus par d’autres fabricants non
recommandés au risque de blesser des personnes.
• L’appareil ne peut pas être utilisé pour mélanger ou broyer des substances dures et sèches, à l’exception
des glaçons.
• Gardez les mains et les ustensiles à l’extérieur du robot pendant son fonctionnement afin de réduire les
risques de blessures graves ou les dommages sur le mixeur.
• Assurez-vous que le mixeur est éteint avant de le retirer de son socle.
• Ne tentez pas de retirer le bloc de lames.
• Lors du vidage du bol et lors de son nettoyage. soyez prudent avec la manipulation des lames, qui sont
coupantes.
• Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans l‘appareil, ce liquide pouvant être soudainement
expulsé sous forme de vapeur.
• Éteignez l‘appareil et débranchez son câble d‘alimentation avant d’être en contact avec les éléments qui
sont en mouvement lorsqu‘il fonctionne.
• Si aucun programme ou option de vitesse n’est utilisé, l‘appareil s‘éteint automatiquement au bout de
3 minutes.
• Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans l‘appareil, ce liquide pouvant être soudainement
expulsé sous forme de vapeur.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée de l'appareil.
36
www.electrolux.com
HR
Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Držite uređaj i njegovu žicu izvan dohvata
djece. Uređaje smiju upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su
dobile upute za upotrebu na siguran način i ako razumiju koje su opasnosti povezane
uz rad uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
• Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija
odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!
• Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je- kabel za napajanje oštećen,- kućište
uređaja oštećeno.
• Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da biste izbjegli opasnost.
• Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.
• Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako je ostavljen bez nadzora i prije sastavljanja,
rastavljanja ili čišćenja.
• Oštrice i umetke ne dodirujete rukama ili alatima dok je uređaj priključen.
• Oštrice i umetci su vrlo oštri! Opasnost od ozljede!
• Ne uranjajte uređaj u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.
• Ne ostavljajte miješalicu da radi dulje od 2 minute neprekidno pri velikom opterećenju.
Nakon dvominutnog rada pri velikom opterećenju miješalicu treba ostaviti da se hladi
barem 5 minuta.
• Ne premašujte maksimalnu količinu punjenja naznačenu na uređaju.
• Nikada ne obrađujte kipuće tekućine (maksimalno 90 °C).
• Uređaj nikad ne koristite za miješanje boja. Opasnost, može doći do eksplozije!
• Nemojte nikad koristiti uređaj bez poklopca.
• Pazite da kabel za napajanje ne dodiruje vruće površine i ne visi preko ruba stola ili
radne ploče.
• Nikada ne upotrebljavajte pribor ili dijelove izrađene od strane drugih proizvođača,
koji nisu preporučeni ili koje tvrtka ne prodaje; postoji opasnost od osobnih ozljeda.
• Uređaj se ne smije upotrebljavati za miješanje ili mljevenje krutih i suhih tvari, osim
kockica leda.
• Držite ruke i potrepštine izvan blendera tijekom rada kako biste smanjili opasnost od
ozbiljnih ozljeda ili oštećenja blendera.
• Provjerite je li blender isključen prije nego što ga skinete s postolja.
• Nemojte rastavljati sklop s rezačima.
• Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim rezačima, pražnjenja posude i tijekom
čišćenja.
• Budite pažljivi ako u aparat nalijevate vruću tekućinu jer ona može izaći iz aparata
zbog iznenadnog isparavanja.
• Isključite aparat i iskopčajte ga iz struje prije no što prilikom upotrebe pristupite
pokretnim dijelovima.
• Ako se aparat ostavi uključen bez odabrane brzine ili programa, on će se automatski
isključiti nakon 3 minute.
• Budite oprezni prilikom nalijevanja vruće tekućine u uređaj jer bi mogla uslijed naglog
isparenja izaći iz uređaja.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu
odgovornost za moguće štete nastale zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja
uređaja.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
37
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.
• Ezt a berendezés gyermekek nem használhatják. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelét
gyermekektől. A készülékeket használhatják csökkent fizikai, szenzoros vagy szellemi
képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan felhasználók is, felügyelet alatt, vagy ha
betanították őket a készlék biztonságos használatára, és megértették a fennálló veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és
frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha – megsérült a tápkábel, – ha megsérült a
burkolat.
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a
gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
• A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.
• A készüléket mindig áramtalanítsa összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt, illetve ha
felügyelet nélkül hagyja.
• Amíg a készülék az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, a vágókéseket és a
csatlakoztatható fejeket soha ne érintse meg sem kézzel, sem más eszközzel.
• A vágókések és a csatlakoztatható fejek rendkívül élesek. Sérülésveszély!
• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
• A turmixgépet nagyobb mennyiségű hozzávaló feldolgozásakor ne működtesse egyszerre 2
percnél hosszabb ideig. Minden 2 percnyi, nagy mennyiség mellett való működés után legalább
5 percig hagyja hűlni a turmixgépet.
• Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget.
• Forrásban lévő folyadékot ne használjon a gépben (legnagyobb hőmérséklet: max. 90 °C)
• A készüléket ne használja festék keverésére. Veszélyes, robbanáshoz vezethet!
• A készüléket soha ne használja fedél nélkül.
• Ne hagyja, hogy a tápkábel hozzáérjen forró felületekhez vagy áthajoljon az asztal vagy pult
szélén.
• Soha ne használjon más gyártmányú tartozékokat vagy alkatrészeket; ezek személyi sérülés
kockázatát jelentik.
• A készülék nem használható jégkockán kívül más kemény és száraz anyagok darálására.
• Tartsa távol az evőeszközöket és a kezeit a turmixtól a működés közben, hogy elkerülje a súlyos
személyi sérüléseket és a készülék sérülését.
• Győződjön meg róla, hogy a turmix ki van kapcsolva, mielőtt kiveszi a tartóból.
• Ne próbálja meg saját kezűleg eltávolítani a pengeszerelvényt.
• Körültekintően járjon el az éles vágóélek kezelésekor, a tál ürítésekor és tisztítás közben.
• Ha forró folyadékot önt a készülékbe, legyen óvatos, mert az kifröcskölhet a hirtelen gőzölgésnek
köszönhetően.
• Kapcsolja ki a készüléket és válassza le a hálózati áramkörről, mielőtt hozzányúlna a használat
alatt mozgásban lévő részekhez.
• Ha a készülék bekapcsolva marad, miközben semmilyen program nincs használatban,
automatikusan kikapcsol 3 perc után.
• Ha forró folyadékot önt a készülékbe, legyen óvatos, mert az kifröcskölhet a hirtelen gőzölgésnek
köszönhetően.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen
kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges
károkért.
Hu
38
www.electrolux.com
It
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
• L’apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l’apparecchio ed il filo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini. L’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con esperienza o competenze insufficienti,
BG
a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile o vengano istruiti
adeguatamente in merito all’utilizzo sicuro dell’apparecchio, in modo da comprendere i rischi che CS
esso comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.
DA
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza
DE
supervisione.
• L'apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza
conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
EE
• Non utilizzare l'apparecchio se– il cavo di alimentazione è danneggiato,– il rivestimento esterno è EN
danneggiato.
ES
• Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la sostituzione al
produttore, a un suo agente dell'assistenza tecnica o a una persona egualmente qualificata per
FI
evitare rischi.
• Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione di rete se viene lasciato incustodito o prima di FR
HR
procedere all'assemblaggio, al disassemblaggio o alla pulizia dei componenti.
• Non toccare le lame o i componenti con le mani o altri utensili mentre l'apparecchio è collegato
HU
all'alimentazione di rete.
IT
• Le lame e i componenti sono molto affilati e possono procurare ferite!
• Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
LT
• Non lasciare l'apparecchio in funzione per più di 2 minuti consecutivi quando il vaso frullatore è
LV
molto riempito. In tal caso, dopo due minuti di funzionamento è necessario lasciar raffreddare il
frullatore per almeno 5 minuti.
NL
• Non superare la capacità massima di riempimento indicata sugli apparecchi.
NO
• Non lavorare mai liquidi bollenti (al max 90 °C).
• Non utilizzare l'apparecchio per mescolare vernice. È un'operazione pericolosa che potrebbe
pl
provocare esplosioni!
• Non utilizzare mai l'apparecchio senza il coperchio.
PT
• È consigliabile che il filo dell’alimentazione non venga a contatto con superfici calde o sporga sul
RO
bordo di tavoli o banconi.
RU
• Non utilizzare mai accessori o parti realizzate da produttori terzi, che non siano consigliate o
vendute: questi potrebbero comportare rischio di lesioni a persone.
• L’apparecchio non può essere usato per frullare o tritare sostanze solide e secche, ad eccezione dei SK
cubetti di ghiaccio.
SL
• Durante l’utilizzo del frullatore, mantenere le mani e gli utensili all’esterno in modo da ridurre al
SR
minimo il rischio di lesioni gravi alle persone e di danneggiamento del frullatore stesso.
• Assicurarsi che il frullatore sia spento prima di rimuoverlo dal supporto.
SV
• Non tentare di rimuovere il gruppo lame.
• Prestare attenzione nel maneggiare le lame taglienti ed affilate, nello svuotare il recipiente e durante
TR
la pulizia.
• Prestare attenzione quando si versa del liquido caldo nell‘apparecchio, poiché potrebbe esserne
UK
espulso a causa di un‘emissione improvvisa di vapore.
• Spegnere l‘apparecchio e scollegarlo dall‘alimentazione prima di avvicinarsi alle parti che si
muovono durante l‘utilizzo.
• Se il prodotto viene lasciato acceso senza utilizzare programmi o selezionare velocità, si spegnerà
automaticamente dopo 3 minuti.
• Prestare attenzione quando si versa del liquido caldo nell‘apparecchiatura, poiché potrebbe esserne
espulso a causa di un‘emissione improvvisa di vapore.
• Questo apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non corretto.
39
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
Fr
HR
Hu
It
40
1. Avant la première utilisation du
blender, nettoyer toutes les pièces à
l'exception du bloc moteur. La verseuse est lavable au lavevaisselle.
Attention ! Les lames sont très
coupantes !
Attention ! Le bloc de lames n’est pas
amovible.
2. Placez le bol mixeur avec la
poignée orientée vers l’avant, sur
le bloc moteur (une seule position
possible).
Ajouter les ingrédients dans bol. (Ne pas remplir le bol au-delà de
sa capacité maximale).
3. Fermer le couvercle (A) et insérer
le bouchon doseur dans l'orifice de
remplissage puis (B) verrouiller. (Il
est possible d'utiliser la le bouchon
doseur pour ajouter des ingrédients
pendant que le blender fonctionne.
Fermer l'orifice de remplissage
immédiatement après ajout, pour
éviter les éclaboussures.) Attention ! Ne faites jamais tourner
le bol à vide. Reportez-vous à
l’étape 4 si vous utilisez des liquides
chauds.
1. Prije prvog korištenja miješalice
operite sve dijelove osim kućišta
motora. Vrč možete prati i u perilici za
posuđe.
Oprez! Oštrice su vrlo oštre!
Napomena! Sklop s rezačima ne može
se skinuti.
2. Vrč blendera na kućište motora
postavite tako da je ručka okrenuta
prema naprijed (vrč se može postaviti
samo u tom položaju).
Stavite sastojke u vrč. (Ne premašujte maksimalni kapacitet.)
3. Zatvorite poklopac (A) i umetnite
mjernu šalicu u otvor za punjenje
te ih (B) namjestite u odgovarajući
položaj. (Mjernu šalicu možete koristiti
za dodavanje sastojaka dok miješalica
radi. Odmah potom zatvorite otvor za
punjenje kako biste izbjegli prskanje.) Oprez! Nikada ne pokrećite prazan
blender. Upute za rad s vrućim
tekućinama potražite u koraku 4.
1. A turmixgép első használata előtt
mosogassa el annak minden alkatrészét
a főegység kivételével. A tartály is tisztítható mosogatógépben.
Figyelem! A vágókések rendkívül
élesek!
Figyelem! A pengeszerelvény nem
távolítható el.
2. A keverőtartályt úgy helyezze el,
hogy a fogantyúja előre nézzen,
a motor burkolatának irányába (A
tartályt csak egyféle helyzetben lehet
elhelyezni).
Helyezze a feldolgozni kívánt
élelmiszereket a tartályba. (A hozzávalók mennyisége ne
haladja meg a tartály maximális
űrtartalmát)
3. Zárja le a fedelet (A), és helyezze a
mérőpoharat a betöltőnyílásba, majd
(B) rögzítse a helyére. (A turmixgép
működése közben a mérőpohár
segítségével további összetevőket
adhat a keverékhez. Ezt követően
a kifröccsenés megakadályozása
érdekében rögtön zárja be a
betöltőnyílást.) Figyelem! Soha ne működtesse üresen
a turmixgépet. Forró folyadékok
használata esetén lásd a 4. lépést.
1. Prima di utilizzare per la prima
volta il frullatore, lavare tutte le
parti tranne il corpo del motore. Il recipiente può essere lavato anche
in lavastoviglie. Avvertenza! Le lame sono molto
affilate!
Nota: il gruppo lame non è
smontabile.
2. Posizionare il recipiente del
frullatore sull’alloggiamento del
motore con il manico rivolto verso
la parte anteriore (il recipiente
può essere disposto in un’unica
posizione).
Introdurre gli ingredienti nel vaso
frullatore. Non superare la capacità massima.
3. Chiudere il coperchio (A) e inserire
il bicchierino dosatore nel foro di
riempimento e (B) bloccarlo in
posizione. È possibile utilizzare il
bicchierino dosatore per aggiungere
ingredienti mentre il frullatore è
in funzione. Per evitare schizzi,
chiudere il foro di riempimento
subito dopo l'uso. Attenzione: non azionare mai il
frullatore quando è vuoto. Per la
lavorazione di liquidi caldi, vedere la
fase 4.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
Fr
HR
Hu
It
4. Préparation des liquides chauds :
Nous vous conseillons de laisser
refroidir les liquides chauds (max.
90 °C) avant de remplir la verseuse.
Remplir le bol uniquement à moitié
et commencer à vitesse lente. Le
bol du blender peut atteindre une
température élevée :se protéger les
mains et prendre garde à la vapeur
s'échappant de l'orifice de remplissage.
Avant utilisation, toujours remettre
le couvercle en place.
5. Démarrez le mixeur. Insérez la
fiche d’alimentation dans une prise
secteur. Appuyez sur le bouton
d’alimentation (Power) (A) ; le voyant
s’allume et l’écran affiche des données.
Appuyez sur le bouton (B) 1 (basse),
2 (moyenne) ou 3 (élevée) pour
sélectionner la vitesse souhaitée.
4. Obrada vruće tekućine:
Preporučujemo pustiti da se vruće
tekućine ohlade (maks. 90 °C) prije
punjenja vrča. Vrč napunite samo do
pola i obradu počnite malom brzinom.
Vrč miješalice može se jako zagrijati
- vodite računa da zaštitite ruke i da
ispustite paru kroz otvor za punjenje.
Prije upotrebe uvijek ponovno
stavite poklopac.
5. Pokrenite blender: Uključite u struju.
Pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje (A). To će uključiti LED
indikator i zaslon. Pritisnite gumb
(B) i odaberite željenu brzinu rada: 1
(Niska), 2 (Srednja) ili 3 (Visoka).
4. Forró folyadékok feldolgozása:
Javasoljuk, hogy a meleg folyadékokat
hagyja lehűlni (max 90 °C), mielőtt
betölti a tartályba. Csak félig töltse
fel a tartályt, és alacsony sebességen
kezdje meg a turmixolást. A turmixgép
tartálya felforrósodhat – ügyeljen,
arra hogy ne égesse meg a kezét,
illetve hogy az esetleges gőz szabadon
eltávozhasson a betöltőnyíláson
keresztül. Használat előtt mindig
helyezze vissza a fedelet.
5. A turmixgép indítása: Csatlakoztassa
a készüléket a hálózati feszültséghez.
Nyomja le a be-/kikapcsológombot
(A), a LED jelzőfény világítani kezd, a
kijelző pedig láthatóvá válik. Nyomja
le az 1-es (alacsony), 2-es (közepes),
vagy a 3-as (magas) gombot (B)
a kívánt feldolgozási sebesség
kiválasztásához.
4. Utilizzo di liquidi bollenti: Si
consiglia di lasciare raffreddare i
liquidi caldi (max. 90°C) prima di
riempire la caraffa. Riempire il vaso
frullatore solo a metà e avviare
l'apparecchio a bassa velocità. Il vaso
frullatore può diventare molto
caldo: accertarsi di proteggere le
mani e di lasciare fuoriuscire il vapore
attraverso il foro di riempimento.
Riposizionare sempre il coperchio
prima dell'uso.
5. Avviare il frullatore: collegare il cavo
di alimentazione. Premere il pulsante
Power (A), la spia a LED si illumina e
viene visualizzato il display. Premere il
pulsante (B) per selezionare la velocità
di lavorazione desiderata: 1 (bassa), 2
(media) o 3 (alta).
EN
ES
6. Vous pouvez également choisir
l’un des programmes préréglés
pour glace pilée, boissons, potages
ou smoothie. Appuyez sur le bouton
choisi pour démarrer ; la lumière
indique le programme sélectionné.
Le mixeur fonctionne au maximum
pendant 120 secondes ou jusqu’au
terme du programme sélectionné.
Pour un arrêt manuel, appuyez sur
n’importe quel bouton.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Možete i odabrati jedan od
programa za drobljenje leda,
pripravljanje napitaka, juha ili
smoothieja. Pritisnite gumb za
pokretanje i indikator će označiti
odabrani program. Blender će
raditi maks. 120 sekundi ili do kraja
programa. Blender možete ručno
zaustaviti tako da pritisnete bilo koji
gumb.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. A jégaprításhoz, italokhoz,
levesekhez, vagy turmixokhoz
a kész programokat is ki lehet
választani. Nyomja le a gombot
az indításhoz, ekkor a jelzőfény
mutatja a kiválasztott programot.
A turmixgép maximum 120
másodpercig működik, vagy addig,
amíg a program le nem fut. A
manuális leállításhoz nyomjon meg
egy gombot.
RU
SK
SL
SR
SV
6. È anche possibile selezionare uno
dei programmi preimpostati per
tritaghiaccio, bevande, zuppe o
frullati. Premere il pulsante di avvio
e la spia indicherà il programma
selezionato. Il frullatore funzionerà
per un massimo di 120 secondi o
fino al termine del programma.
Per interrompere manualmente,
premere un pulsante qualsiasi.
TR
UK
41
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
A
B
B
C
A
Fr
HR
Hu
It
42
7.Attention ! Gardez les mains et
tout ustensile en dehors du bol
mixeur lorsqu‘il est en marche. Si l‘appareil a mixé une lourde
charge, laissez-le à l‘arrêt pendant
5 minutes avant de l‘utiliser à
nouveau.
8. Fonction Boost : Appuyez sur le
bouton (A) « Boost » et maintenez-le
enfoncé, lorsque vous avez besoin
d‘une surpuissance de courte durée.
Fonction Smoothie : Appuyez une
fois sur le bouton (B) « Smoothie »
pour obtenir de la glace pilée et
la consistance souhaitée pour
votre smoothie Le mixeur s‘arrête
automatiquement lorsque le
programme est terminé.
9. Fonction Glace pilée : Appuyez sur le
bouton (A) « Ice Crush » pour démarrer
le programme correspondant.
Remarque : pour obtenir de meilleurs
résultats, utilisez de petites quantités
de glace. Fonction Boissons :
Appuyez sur le bouton (B) « Drink »
pour mixer une boisson. Fonction
Soupes : Appuyez sur le bouton
(C) « Soup » pour mixer une soupe.
Attention ! Ne faites jamais tourner le
bol à vide. Reportez-vous à l‘étape 4 si
vous utilisez des liquides chauds.
7. Oprez! Ruke i kuhinjski pribor
nemojte stavljati u vrč tijekom
blendanja. Ako obrađujete veliku
količinu sastojaka, aparat ostavite
da miruje 5 minuta prije no što ga
ponovo upotrijebite.
8. Funkcija pulsiranja: Pritisnite
gumb «Boost» (A) i zadržite ga ako
želite koristiti pulsiranje, odnosno
snažnu i kratkotrajnu obradu. Funkcija za smoothieje: Jednom
pritisnite gumb «Smoothie» (B)
kako biste izdrobili led i izmiješali
smoothie do željene gustoće
pomoću danog programa. Blender
će se automatski zaustaviti kada
program bude spreman.
9. Funkcija za drobljenje leda:
Pritisnite gumb «Ice Crush» (A) kako
biste pokrenuli program za drobljenje
leda (obrađujte manju količinu kako
biste postigli najbolje rezultate).
Funkcija za napitke: Pritisnite gumb
«Drink» (B) kako biste izmiješali
napitak.
Funkcija za juhe: Pritisnite gumb
«Soup» (C) kako biste izmiješali juhu.
Oprez! Nikada ne pokrećite prazan
blender. Upute za rad s vrućim
tekućinama potražite u koraku 4.
7. Vigyázat! Turmixolás közben tartsa
távol a kezét a keverőtartálytól és
ne tegyen bele konyhaeszközöket. Nagyobb terheléssel járó feldolgozás
után pihentesse a készüléket 5 percig
a következő használat előtt.
8. Pulzáló funkció: Nyomja le
és tartsa lenyomva a „Boost”
(pulzálás) gombot (A) a rövidebb
működtetéshez. Turmix funkció: Nyomja le egyszer
a „Smoothie” (turmix) gombot (B) a
jégaprításhoz és a turmix megfelelő
állagának egy adott programmal
való elkészítéséhez. A turmixgép
automatikusan leáll, ha a program
lefutott.
9. Jégaprítás funkció: Nyomja le az
„Ice Crush” (jégaprítás) gombot (A)
a jégaprítás program indításához. (A
legjobb eredmények érdekében kis
adagokkal dolgozzon.)
Ital funkció: Nyomja le a „Drink” (italok)
gombot (B) italok turmixolásához.
Leves funkció: Nyomja le a
„Soup” (levesek) gombot (C) leves
turmixolásához.
Vigyázat! Soha ne működtesse üresen a
turmixgépet. Forró folyadékok használata
esetén lásd a 4. lépést.
7. Attenzione: tenere le mani
e gli utensili lontano dal
recipiente quando si frullano gli
ingredienti. Dopo la lavorazione
di carichi pesanti, lasciar riposare
l’apparecchiatura per 5 minuti prima
dell’utilizzo successivo.
8. Funzione a impulsi: tenere
premuto il pulsante «Boost» (A)
per attivare la funzione a impulsi
quando sono necessari brevi impulsi
di alimentazione. Funzione frullato: premere una
volta il pulsante «Smoothie» (B) per
attivare la funzione tritaghiaccio
e far amalgamare il frullato fino
alla consistenza desiderata con il
programma specifico. Il frullatore si
arresterà automaticamente quando
il programma è pronto.
9. Funzione tritaghiaccio: premere il
pulsante «Ice Crush» (A) per avviare il
programma tritaghiaccio (per risultati
ottimali, lavorare piccoli pezzi).
Funzione bevande: premere il
pulsante «Drink» (B) per miscelare
una bevanda.
Funzione zuppe: premere il pulsante
«Soup» (C) per mescolare zuppe.
Attenzione: non azionare mai il
frullatore quando è vuoto. Per la
lavorazione di liquidi caldi, vedere la
fase 4.
www.electrolux.com
Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje
Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione
BG
CS
DA
DE
EE
EN
Fr
HR
Hu
1. Nettoyage rapide : Verser de l'eau
chaude dans le bol avec quelques
gouttes de produit nettoyant.
Mélangez l’eau et le produit
détergent en appuyant sur la touche
« Boost ». Enfin, rincer le bol à l'eau
courante.
1. Brzo čišćenje: U vrč ulijte toplu vodu,
dodajte nekoliko kapi sredstva za
pranje posuđa. Vodu i deterdžent
pomiješajte pritiskom na tipku “Boost”.
Na kraju vrč isperite pod mlazom
tekuće vode.
1. Gyors tisztítás: Öntsön meleg
vizet és néhány csepp folyékony
mosogatószert a tartályba. Keverjen
össze vizet és mosogatószert az
„Boost” gomb megnyomásával.Ezután
öblítse ki a tartályt folyó vízzel.
2. Nettoyage complet du bloc
moteur et de l’interface : Éteindre
le blender et débrancher le cordon
d'alimentation. Nettoyer le bloc
moteur avec un chiffon humide.
2. Temeljito čišćenje kućišta motora
i sučelja: Isključite miješalicu i
iskopčajte električni kabel. Kućište
motora očistite vlažnom krpom.
1. Pulizia rapida: versare acqua calda
nel vaso frullatore e aggiungere
alcune gocce di detersivo. Mescolare
acqua e detersivo premendo il tasto
“Boost”. Infine, sciacquare il vaso
frullatore sotto l'acqua corrente.
Upozorenje! Kućište, utikač i
kabel nikada nemojte uranjati u vodu
ni u bilo koju drugu tekućinu.
2. A motor burkolatának és a
kezelőfelületnek az alapos
tisztítása: Kapcsolja ki a turmixgépet,
és húzza ki a hálózati tápkábelt a
fali aljzatból. A főegység burkolatát
nedves ruhával tisztítsa meg.
It
Avertissement ! Ne plongez
jamais le bloc moteur, la prise ou le
cordon dans l’eau ou dans un autre
liquide.
Figyelem! A készülékházat,
a dugaszt és a vezetéket soha ne
merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
2. Pulizia accurata dell’interfaccia e
dell’alloggiamento del motore:
Spegnere il frullatore e scollegare il
cavo di alimentazione. Pulire il corpo
del motore con un panno umido.
Avvertenza: non immergere
l’alloggiamento, la spina o il cavo in
acqua o in altri liquidi.
ES
3. Nettoyage complet du bol :
Attention ! Le bloc de lames n’est pas
amovible. Retirez le couvercle et le verre
mesureur. Rincez le bloc de lames
avec de l’eau et du détergent,
puis mettez le couvercle, le verre
mesureur et le bol au lave-vaisselle
pour un nettoyage complet.
Attention ! Manipuler avec
précaution, les lames sont très
coupantes !
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Temeljito čišćenje vrča: Napomena! Sklop s noževima ne
može se skinuti. Skinite poklopac i mjerni vrč. Sklop
s noževima isperite u otopini vode i
deterdženta, a zatim poklopac, mjerni
vrč i vrč stavite u perilicu za posuđe
kako biste ih dobro očistili.
Oprez! Postupajte pažljivo, oštrice
su vrlo oštre!
LV
NL
NO
pl
PT
RO
3. A tartály alapos tisztítása:
Figyelem! A pengeszerelvény nem
távolítható el. Vegye le a fedelet és a mérőpoharat.
A pengeszerelvényt mosószerrel
és vízzel öblítse le; a fedelet, a
mérőpoharat és a tartályt pedig
tegye mosogatógépbe az alapos
tisztításhoz.
Figyelem! Óvatosan bánjon az
eszközzel, mert a vágókések
rendkívül élesek!
RU
SK
SL
SR
SV
TR
3. Pulizia accurata del recipiente:
Nota: il gruppo lame non è
smontabile. Rimuovere il coperchio e il dosatore.
Sciacquare il gruppo lame con
acqua e detersivo e disporre il
coperchio, il dosatore e il recipiente
nella lavastoviglie per una pulizia
più accurata.
Avvertenza! Maneggiare con
estrema cautela: le lame sono
molto affilate!
UK
43
Recettes
Fr
Temps de mixage avec
une lourde charge
2 minutes
Capacité maximale
1500 ml
Vitesse de mixage recommandée
Recette
Purée de légumes crus
Margaritas à la fraise (cocktail)
Smoothie à l'ananas et à l'abricot
Soupe (recette certifiée)
Smoothie à la framboise
Milkshake
Soupe de poireaux et pommes de terre
Pâte à crêpes
44
www.electrolux.com
Ingrédients
Quantité
Carottes
20~160
g
Pommes de terre
20~160
g
Oignons
20~160
g
Eau
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Fraises surgelées
225
g
Jus de citron vert glacé
145
g
Glaçons
150
g
Tranches d'ananas
250
g
Abricots secs
40
g
Yaourt
300
g
Carottes
640~660
ml
Eau
840~860
g
Framboises surgelées
250
g
Banane (une moitié)
50
g
Eau
100
ml
Sucre en poudre (1 c. à soupe)
10
g
Lait
150-300
ml
Glace à la vanille
200-400
g
Banane
¼-½
morceaux
Coulis de chocolat
30-60
g
Pommes de terre
400
g
Poireaux
400
g
Eau
800
g
Farine de blé
150
g
Sel
1
Pincée
Œufs
3
unités
Lait
250
ml
Eau
140
ml
Beurre
50
g
Durée
Vitesse
30 s
Vitesse 3
(vitesse
max.)
≤ 90 s
Drink
(Boissons)
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Vitesse 3
(vitesse
max.)
≤ 60 s
Vitesse 3
(vitesse
max.)
15~30 s
Smoothie
45~60 s
Soup
(Soupes)
30~40 s
Smoothie
Recepti
HR
BG
Maksimalno vrijeme
rada pod velikim
opterećenjem
2 min
Maksimalni kapacitet
CS
1500 ml
DA
DE
Preporučena brzina miješanja
Recept
Usitnjavanje sirovog povrća
Margarita od jagoda (koktel)
Smoothie od ananasa i marelice
Juha (certificirani recept)
Smoothie od malina
Milkshake
Juha od krumpira i poriluka
Palačinke (tijesto)
Sastojci
Količina
Mrkva
20~160
g
Krumpir
20~160
g
Luk
20~160
g
Voda
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
smrznute jagode
225
g
Smrznuti koncentrat soka limete
145
g
Kockice leda
150
g
Kriške ananasa
250
g
Suhe marelice
40
g
Jogurt
300
g
Mrkva
640~660
ml
Voda
840~860
g
Smrznute maline
250
g
Pola banane
50
g
Voda
100
ml
Šećer u prahu (1 jušna žlica)
10
g
Mlijeko
150-300
ml
Sladoled od vanilije
200-400
g
Banana
¼-½
kom
Čokoladni sirup
30-60
g
Krumpiri
400
g
Poriluk
400
g
Voda
800
g
Pšenično brašno
150
g
Sol
1
Prstohvat
jaja
3
kom
Mlijeko
250
ml
Voda
140
ml
maslac
50
g
Vrijeme
Brzina
30 s
Postavka 3
(maks.
brzina)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
(Napitci)
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Postavka 3
(maks.
brzina)
≤ 60 s
Postavka 3
(maks.
brzina)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
15~30 s
Smoothie
RO
RU
45~60 s
Soup
(Juhe)
SK
SL
SR
30~40 s
Smoothie
SV
TR
UK
45
Receptek
Hu
Maximális üzemidő nagy
terhelés esetén
Maximális kapacitás
2 min
1500 ml
Ajánlott turmixolási sebesség
Receptek
Nyers zöldség pürésítése
Strawberries margaritas (Koktél)
Ananász-sárgabarack turmix
Leves (bejegyzett recept)
Málna turmix
Tejturmix
Póréhagymás krumplileves
Palacsinta (híg tészta)
46
www.electrolux.com
Hozzávalók
Mennyiség
Sárgarépa
20~160
g
Burgonya
20~160
g
Hagyma
20~160
g
Víz
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Fagyasztott eper
225
g
Fagyasztott limonádé koncentrátum 145
g
Jégkockák
150
g
Ananász szeletek
250
g
Szárított sárgabarack
40
g
Joghurt
300
g
Sárgarépa
640~660
ml
Víz
840~860
g
Mélyhűtött málna
250
g
Banán (fél darab)
50
g
Víz
100
ml
Finom cukor (1 evőkanál)
10
g
Tej
150-300
ml
Vanília jégkrém
200-400
g
Banán
¼-½
db
Csokoládé szirup
30-60
g
Burgonya
400
g
Póréhagyma
400
g
Víz
800
g
Búzaliszt
150
g
Só
1
Csipetnyi
tojás
3
db
Tej
250
ml
Víz
140
ml
Vaj
50
g
Idő
Fordulatszám
30 mp
3-as fokozat
(maximális
sebesség)
≤ 90 mp
Drink
(Italok)
≤ 120 mp
Smoothie
(Turmix)
≤ 60 mp
3-as fokozat
(maximális
sebesség)
≤ 60 mp
3-as fokozat
(maximális
sebesség)
15~30 mp
Smoothie
(Turmix)
45~60 mp
Soup
(Levesek)
30~40 mp
Smoothie
(Turmix)
Ricette
It
BG
Tempo massimo di lavora
zione con carico elevato
2 min
Capacità massima
CS
1500 ml
DA
DE
Dosi e tempi di preparazione per il tritatutto
Ricetta
Purea di verdure crude
Margarita alle fragole (cocktail)
Frullato di ananas-albicocche
Zuppa (ricetta certificata)
Frullato di lamponi
Milkshake
Zuppa di patate e porri
Pancake (pastella)
Ingredienti
Quantità
Carote
20~160
g
Patate
20~160
g
Cipolle
20~160
g
Acqua
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
fragole congelate
225
g
Concentrato di limone congelato 145
g
Cubetti di ghiaccio
150
g
Ananas a fette
250
g
Albicocche secche
40
g
Yogurt
300
g
Carote
640~660
ml
Acqua
840~860
g
Lamponi congelati
250
g
Banana (mezza)
50
g
Acqua
100
ml
Zucchero a velo (1 cucchiaino)
10
g
Latte
150-300
ml
Gelato alla vaniglia
200-400
g
Banana
¼-½
pz.
Sciroppo di cioccolato
30-60
g
Patate
400
g
Porri
400
g
Acqua
800
g
Farina di frumento
150
g
Sale
1
Pizzico
uova
3
pz.
Latte
250
ml
Acqua
140
ml
Burro
50
g
Durata
Velocità
30 s
Impostazione
3
(velocità
massima)
≤ 90 s
Drink
(Bevande)
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
(Frullato)
≤ 60 s
Impostazione
3
(velocità
massima)
≤ 60 s
Impostazione
3
(velocità
massima)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
15~30 s
Smoothie
(Frullato)
RO
45~60 s
Soup
(Zuppe)
SK
RU
SL
SR
30~40 s
SV
Smoothie
(Frullato)
TR
UK
47
Gestion des pannes / Rješavanje problema
Gestion des pannes
Fr
Probleme
Cause
Solution
Le blender
ne fonctionne pas.
Le bol/le socle ne sont pas correctement
installés.
Vérifiez que toutes les parties de l’appareil
sont correctement installées.
Attention ! Le bol peut uniquement être
installé sur le socle avec la poignée orientée
vers l’interface utilisateur.
Le bouton Power n’est pas enfoncé.
Assurez-vous que le bouton Power est allumé.
Si ce n’est pas le cas, appuyez sur le bouton
Power pour allumer le mixeur.
Le moteur a surchauffé. L’écran clignote.
Patientez jusqu’à ce que le produit ait refroidi
et que tous les boutons soient allumés.
La prise n'est pas correctement branchée.
Vérifier le branchement, ou essayer une autre
prise.
Coupure de courant.
Attendez que le courant soit à nouveau
rétabli.
Problème fonctionnel.
Contacter un centre agréé.
Rješavanje problema
HR
48
Problem
Uzrok
Rješenje
Miješalicu nije moguće
uključiti.
Vrč/postolje nisu ispravno pričvršćeni.
Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno
postavljeni.
Napomena! Vrč se na postolje može postaviti
samo tako da je ručka okrenuta prema
korisničkom sučelju.
Gumb Power nije pritisnut.
Provjerite svijetli li gumb Power. Ako gumb
Power ne svijetli, pritisnite ga kako biste
uključili blender.
Motor se pregrijao. Zaslon treperi.
Pričekajte da se proizvod ohladi i da svi
gumbi zasvijetle.
Utikač nije ispravno utaknut u strujnu
utičnicu.
Provjerite spoj utikača i utičnice ili stavite
utikač u drugu utičnicu.
Nestanak napajanja.
Pričekajte dok se ponovno ne uspostavi
napajanje.
Funkcijski problem.
Obratite se ovlaštenom servisu.
www.electrolux.com
Hibaelhárítás / Ricerca ed eliminazione dei guasti
Hu
Hibaelhárítás
Probléma
Ok
Megoldás
A turmixgép
nem kapcsol be.
A tartály/az alapzat nincs megfelelően
rögzítve.
Ellenőrizze, hogy az összes tartozék
megfelelően helyezkedik-e el.
Figyelem! a tartályt csak úgy lehet az
alapzatra tenni, hogy a fogantyúja a
felhasználói felület felé néz.
A be-/kikapcsológomb nincs lenyomva.
A motor túlmelegedett. A kijelző villog.
BG
CS
DA
DE
Győződjön meg arról, hogy a be-/
kikapcsológomb világít. Ha nem világít,
nyomja le a be-/kikapcsológombot a
turmixgép bekapcsolásához.
EE
EN
ES
Várjon, amíg a készülék le nem hűl, és amíg az
összes gomb nem világít.
FI
A tápcsatlakozó nem csatlakozik megfelelően Ellenőrizze a tápcsatlakozó megfelelő
a fali aljzatba.
csatlakoztatását, illetve próbálja más aljzatba
csatlakoztatni azt.
Áramkimaradás történt.
Várja meg az áramellátás helyreállását.
Működési probléma áll fenn.
Forduljon a szakszervizhez.
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
It
Ricerca ed eliminazione dei guasti
Sintomo
Causa
Soluzione
Il frullatore non si accende.
Il recipiente e la base non sono fissati
correttamente.
Controllare se tutti i componenti sono
posizionati correttamente.
Nota: il recipiente può essere posizionato
sulla base solo con il manico rivolto verso
l’interfaccia utente.
NO
pl
PT
RO
Il pulsante Power non è premuto.
Accertarsi che il pulsante Power sia
illuminato. In caso contrario, premere il
pulsante Power per accendere il frullatore.
Il motore si è surriscaldato. Il display
lampeggia.
Attendere che il prodotto si sia raffreddato e
che tutti i pulsanti siano accesi.
SK
La spina non è collegata correttamente alla
presa di corrente.
Verificare il collegamento della spina alla
presa o provare con un'altra presa di rete.
SL
Mancanza di corrente.
Attendere il ripristino della corrente.
Problema relativo al funzionamento.
Contattare l'assistenza autorizzata.
RU
SR
SV
TR
UK
49
Mise au rebut / Odlaganje
Hulladékkezelés / Smaltimento
Fr
HR
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
ne
Uređaje označene simbolom
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
Hu
. Újrahasznosításhoz
hasznosítsa újra:
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
tiltó szimbólummal ellátott
A
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
Non smaltire le apparecchiature che
It
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l’imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti derivanti
da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
50
www.electrolux.com
insieme ai
riportano il simbolo
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più vicino
o contattare il comune di residenza.
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
LT
LV
Sudedamosios dalys Sastāvdaļas
A.Indas
B.Snapelis
C. Dangtelis su pripildymo
anga
D. Matavimo indelis
E. Peiliukai ir peiliukų įtaisas
F. Variklio korpusas su laido
saugojimo vieta
G. Valdymo skydelis su
ekranu
H. Neslystanti kojelė
A.Tvertne
B.Snīpis
C. Vāks ar filtra atveri
D.Mērtrauks
E. Asmeņi un asmeņu
mehānisms
F. Motora korpuss ar
nodalījumu vada
glabāšanai
G. Vadības panelis ar displeju
H. Neslīdoša pamatne
nL
No
Onderdelen
Komponenter
A.Kan
B.Tuit
C. Deksel met vulgat
D.Maatbeker
E.Snijbladenunit
F. Behuizing voor de motor
met opbergmogelijkheid
voor snoer
G. Bedieningspaneel met
display
H.Antislipvoetjes
A.Mugge
B.Helletut
C. Lokk med påfyllingshull
D.Målekopp
E. Kniv og knivfeste
F. Motorhus med
ledningsoppbevaring
G. Kontrollpanel med display
H. Sklisikre bein
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
51
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
• Prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Prietaisą gali naudoti asmenys su fizine, jutimine ar protine negalia arba asmenys
neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ir jiems parodyta, kaip saugiai naudotis
prietaisu ir paaiškinta, koks gali kilti pavojus. Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka
duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ir neimkite prietaiso, jei: – pažeistas elektros maitinimo laidas, –
pažeistas korpusas.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo
techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
• Visada dėkite prietaisą ant plokščio, lygaus paviršiaus.
• Visada išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo, kai jo nenaudojate arba prieš jį surinkdami,
išrinkdami arba valydami.
• Niekada ranka nelieskite ašmenų, viduje esančių detalių arba bet kokių kitų įrankių, kai
prietaisas įjungtas.
• Ašmenys ir viduje esančios detalės yra labai aštrūs! Pavojus susižeisti!
• Nemerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
• Nedirbkite maišikliu ilgiau nei 2 minutes, kai jo apkrova didelė. Po 2 minučių darbo didele
apkrova maišiklį reikėtų palikti atvėsti bent 5 minučių.
• Neviršykite maksimalaus pripildymo tūrio, kaip nurodyta ant prietaisų.
• Niekada neapdorokite verdančių skysčių (maks. 90 °C).
• Nenaudokite šio prietaiso dažams maišyti. Pavojus, galimas sprogimas!
• Niekada nedirbkite prietaisu neuždėję dangtelio.
• Žiūrėkite, kad laidas neliestų karštų paviršių ir nekabotų ant stalo ar spintelės krašto.
• Niekada nenaudokite kitų gamintojų rekomenduojamų ar parduodamų priedų ar dalių, nes
gali kilti susižalojimo pavojus.
• Prietaiso negalima naudoti kietoms ar sausoms medžiagoms maišyti ar smulkinti, išskyrus
ledo kubelius.
• Kai naudojatės prietaisu, nekiškite rankų ar įrankių į smulkintuvą, nes galima sunkiai
susižaloti arba sugadinti smulkintuvą.
• Jei norite nukelti smulkintuvą nuo stovo, įsitikinkite, kad smulkintuvas išjungtas.
• Nebandykite išimti peiliukų įtaiso.
• Ištuštindami indą ir plaudami, būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte į aštrius pjaustymo
peilius.
• Būkite atsargūs, jei į prietaisą pilamas karštas skystis, nes jis gali ištekėti iš prietaiso dėl
staigaus garavimo.
• Prieš liesdami dalis, kurios juda naudojant, išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros
srovės.
• Jei gaminys paliekamas nenaudojant greičio ar programų, po 3 minučių jis automatiškai
išsijungs.
• Būkite atsargūs į prietaisą pildami karštą skystį, nes staiga susidarę garai gali išstumti skystį
iš prietaiso.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už
galimą žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą arba naudojant jį ne pagal paskirtį.
LT
52
www.electrolux.com
LV
Pirms ierīces izmantošanas pirmo reizi rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.
• Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Uzglabājiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā vietā. Personas ar
ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un
zināšanām drīkst lietot ierīci tikai citas personas uzraudzībā vai pēc iepriekšējas instruēšanas par
drošu ierīces lietošanu, ja tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus. Ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet
bērniem ar to rotaļāties.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
• Šo ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas avotam, kura spriegums un frekvence atbilst tehnisko
specifikāciju plāksnītē sniegtajām norādēm!
• Neizmantojiet un nepārvietojiet ierīci, ja – strāvas vads ir bojāts, – korpuss ir bojāts.
• Ja ierīce vai strāvas vads ir bojāts, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai kvalificētai personai
jāveic ierīces vai strāvas vada nomaiņa, lai novērstu turpmākus draudus izmantošanas laikā.
• Novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas.
• Vienmēr atvienojiet ierīcei strāvas padevi, ja ierīce paliek neuzraudzīta vai pirms ierīces montāžas,
demontāžas vai tīrīšanas.
• Kad ierīce ir pieslēgta strāvas padevei, nepieskarieties asmeņiem vai ieliktņiem ar rokām vai citiem
rīkiem.
• Asmeņi un ieliktņi ir ļoti asi! Pieskaroties var gūt traumu!
• Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
• Nedarbiniet blenderi ilgāk par 2 minūtēm vienā reizē, ja tajā ir ievietots liels sastāvdaļu daudzums
vai grūti sasmalcināmas sastāvdaļas. Ja blenderī ir ievietots liels sastāvdaļu daudzums vai grūti
sasmalcināmas sastāvdaļas un blenderis tiek darbināts jau 2 minūtes, atdzesējiet blenderi vismaz
5 minūtes.
• Nepārsniedziet uz ierīces norādīto maksimālo uzpildes tilpumu.
• Nekad nelejiet blenderī vārošu šķidrumu (vairāk par 90 °C).
• Neizmantojiet ierīci krāsas maisīšanai. Tas ir bīstami, jo blenderis var uzsprāgt!
• Nedarbiniet tukšu ierīci.
• Nepieļaujiet vada saskari ar karstām virsmām un neatstājiet to nokarājoties pāri galda vai darba
virsmas malai.
• Nekad neizmantojiet citu, neieteiktu ražotāju piederumus vai detaļas, jo tā rezultātā var rasties
traumas.
• Ierīci drīkst lietot tikai ledus gabaliņu smalcināšanai, nevis jebkādu cietu, sausu vielu maisīšanai vai
malšanai.
• Maisīšanas laikā neievietojiet traukā rokas vai virtuves piederumus, lai izvairītos no nopietnām
personu traumām vai miksera bojājumiem.
• Pirms miksera trauka noņemšanas vienmēr vispirms izslēdziet ierīci.
• Nemēģiniet noņemt asmeņu mehānismu.
• Ievērojiet piesardzību, darbojoties ar asajiem asmeņiem, iztukšojot bļodu un tīrīšanas laikā.
• Esiet uzmanīgs, ja karsts šķidrums tiek ieliets ierīcē, jo tas var izšļakstīties no ierīces pēkšņas
uztvaikošanas gadījumā.
• Pirms pieskaršanās detaļām, kas lietošanas laikā griežas, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
strāvas padeves avota.
• Ja ierīce tiek atstāta, neaktivizējot ātruma iestatījumu vai programmu, tā izslēdzas pēc 3 minūtēm.
• Lejot ierīcē karstu šķidrumu, rīkojieties uzmanīgi, jo tas var izšļakstīties no ierīces pēkšņi radīto
tvaiku dēļ.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Ražotājs neuzņemas atbildību par
iespējamiem bojājumiem, kas var rasties ierīces neatbilstošas vai nepareizas izmantošanas dēļ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
53
NL
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
het bereik van kinderen. De apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits er toezicht is en
zij van tevoren instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de
gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie
die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.
• Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de behuizing is
beschadigd.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd om risico's
te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand bij het apparaat is en
voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
• Raak de messen of inzetstukken nooit met uw hand of met gereedschap aan als het apparaat op
het stopcontact is aangesloten.
• De messen en inzetstukken zijn erg scherp! U loopt kans op letsel!
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
• Laat de blender nooit langer dan 2 minuten achter elkaar draaien onder zware belasting. Nadat de
blender 2 minuten heeft gedraaid onder zware belasting, dient u de blender minstens 5 minuten
te laten afkoelen.
• Overschrijd nooit het maximale vulvolume dat op de apparaten wordt aangegeven.
• Verwerk nooit kokende vloeistoffen (max 90 °C).
• Gebruik dit apparaat niet voor het mengen van verf. Dit is gevaarlijk en kan tot een explosie leiden!
• Gebruik het apparaat nooit zonder deksel.
• Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken of over de
rand van de tafel of het aanrecht hangt.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere, niet aanbevolen of verkochte fabricage; dit
kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
• Het apparaat kan niet gebruikt worden voor het mengen of vermalen van harde en droge stoffen,
met uitzondering van ijsblokjes.
• Zorg ervoor dat er geen handen of gebruiksvoorwerpen in de blender komen als deze in werking
is, dit om de kans op ernstig letsel bij personen of schade aan de blender te verkleinen.
• Zorg ervoor dat u de blender uitschakelt voordat u deze van de voet verwijdert.
• Probeer de snijbladenunit niet te verwijderen.
• Wees voorzichtig met scherpe snijbladen wanneer u de schaal leegmaakt en tijdens het reinigen.
• Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan als gevolg van een plotselinge
stoomreactie uit het apparaat worden geworpen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u uw hand in de buurt van
onderdelen houdt die tijdens het gebruik bewegen.
• Als u het product aan laat staan zonder dat er snelheid wordt waargenomen of programma‘s
worden gebruikt, wordt het automatisch na 3 minuten uitgeschakeld.
• Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan als gevolg van een plotselinge
stoomreactie uit het apparaat spatten.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik.
54
www.electrolux.com
No
Les følgende instruksjoner nøye før du bruker apparatet for første gang.
• Dette produktet skal ikke brukes av barn. Oppbevar produktet og ledningen
utilgjengelig for barn. Produktet kan brukes av personer med redusert fysisk,
sansemessig eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap hvis de
er under tilsyn eller er instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er
involvert. Barn må ikke leke med produktet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som
er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft apparatet hvis – strømledningen er skadet – huset er skadet
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må de skiftes av produsenten, et
autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
• Apparatet skal alltid plasseres på et plant og jevnt underlag.
• Koble alltid apparatet fra stikkontakten hvis det står uten tilsyn, eller før montering,
demontering eller rengjøring.
• Du må aldri ta på bladene eller innsatsene med hånden eller et verktøy når
apparatet er koblet til strømnettet.
• Bladene og innsatsene er svært skarpe! Fare for skade.
• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
• Ikke la blenderen kjøre i mer enn 2 minutter om gangen med mye innhold. Etter at
den har kjørt i 2 minutter, må blenderen stå og kjøles ned i minst 5 minutter.
• Ikke overskrid det maksimale påfyllingsvolumet som er merket på apparatene.
• Aldri tilbered kokende væske (maks 90 °C).
• Ikke bruk apparatet til å blande maling. Fare, kan resultere i eksplosjon.
• Ikke bruk apparatet uten lokk.
• La ikke strømledningen berøre varme overflater eller henge over kanten på bordet
eller kjøkkenbenken.
• Bruk aldri tilbehør eller deler fra andre produsenter som ikke er anbefalt for
produktet eller leveres med det. Det kan føre til fare for personskade.
• Produktet skal ikke brukes til å blande eller knuse harde og tørre stoffer, unntatt
isbiter.
• Hold hender og redskaper ute av blenderen mens den er i bruk, for å redusere faren
for alvorlig personskade eller skade på blenderen.
• Kontroller at blenderen er slått av før den fjernes fra holderen.
• Ikke forsøk å fjerne knivenheten.
• Vær forsiktig når du håndterer de skarpe knivene, tømmer kannen og når du
rengjør mikseren.
• Vær forsiktig hvis du heller varm væske i apparatet, siden varm væske kan sprute ut
grunnet dampopphoping.
• Slå av apparatet og koble det fra stikkontakten før du kommer nær deler som
beveger seg i bruk.
• Hvis produktet forlates påslått uten at det brukes, slås det av automatisk etter
tre minutter.
• Vær forsiktig hvis du heller varm væske i apparatet, da den kan støtes ut av apparatet på
grunn av plutselig damp.
• Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke
erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av upassende eller feilaktig bruk.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
55
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
LT
LV
NL
No
56
1. Prieš naudodami maišiklį pirmą
kartą išplaukite visas dalis, išskyrus
variklio korpusą. Indą galima plauti indaplovėje.
Atsargiai! Ašmenys labai aštrūs!
Pastaba! Peiliukų įtaiso nuimti
negalima.
2. Padėkite trintuvo indą rankena
į priekį, ant variklio korpuso (indą
galima padėti tik vienoje padėtyje).
Sudėkite ingredientus į indą.
(Neviršykite maksimalios talpos.)
3. Uždarykite dangtį (A) ir įdėkite
matavimo indelį į pripildymo
angą ir (B) užfiksuokite reikiamoje
padėtyje. (Galite naudoti matavimo
indelį norėdami pridėti ingredientų,
kol maišiklis dirba. Po to iš karto
uždarykite pripildymo angą, kad
turinys nesitaškytų.) Perspėjimas! Niekada nepaleiskite
tuščio trintuvo. Jei apdorojate karštus
skysčius, skaitykite 4 žingsnį.
1. Pirms blendera izmantošanas pirmo
reizi nomazgājiet visas blendera
sastāvdaļas, izņemot motora korpusu. Krūzi var mazgāt arī trauku mazgājamajā
mašīnā.
Uzmanību! Asmeņi ir ļoti asi!
Ņemiet vērā! Asmeņu mehānisms nav
noņemams.
2. Novietojiet blendera krūzi ar
rokturi priekšpuses virzienā uz
motora korpusa (krūzi var novietot
tikai vienā pozīcijā).
Ievietojiet tvertnē apstrādei
paredzētās sastāvdaļas
(nepārsniedziet tvertnes
maksimālo ietilpību).
3. Aizveriet vāku (A), pēc tam filtra atverē
ievietojiet mērtrauku un (B) nostipriniet
to paredzētajā vietā. (Blendera
darbināšanas laikā varat izmantot
mērtrauku, lai pievienotu sastāvdaļas.
Lai izvairītos no tvertnes satura
izšļakstīšanās, pēc tam nekavējoties
aizveriet filtra atveri.) Uzmanību! Nekad nedarbiniet
tukšu blenderi. Darbam ar karstiem
šķidrumiem skatiet 4. darbību.
1. Was voordat u de blender voor het
eerst gebruikt alle onderdelen af
behalve de motorbehuizing. U kunt de kan ook in de vaatwasser
wassen. Waarschuwing! De messen zijn erg
scherp!
Opmerking! De snijbladen kunnen
niet worden verwijderd.
2. Plaats de blenderkan met de
handgreep naar voren op de
motorbehuizing (u kunt de kan
slechts in een positie plaatsen).
Doe de ingrediënten in de kan.
(Overschrijd nooit de
maximumcapaciteit.)
3. Sluit het deksel (A) en plaats de
maatbeker in het vulgat en (B)
vergrendel deze. (Met de maatbeker
kunt u ingrediënten toevoegen
terwijl de blender in werking is. Sluit
het vulgat direct weer, om spetters te
voorkomen.)
Let op! Laat de blender nooit
draaien als deze leeg is. Als u warme
vloeistoffen bereidt, zie stap 4.
1. Før du bruker blenderen for første
gang, må du vaske alle delene
unntatt motorhuset. Kannen kan vaskes i oppvaskmaskin.
Forsiktig! Bladene er svært skarpe.
Merk: Knivenheten er ikke avtakbar.
2. Sett mikserkannen med håndtaket
pekende fremover, på motorhuset
(kannen kan bare plasseres i én
posisjon).
Putt ingrediensene i muggen.
(Ikke overskrid den maksimale
kapasiteten.)
3. Lukk lokket (A), og sett målekoppen
i påfyllingshullet, og (B) fest det. (Du
kan bruke målekoppen til å tilføre
ingredienser mens blenderen kjører.
Lukk påfyllingshullet umiddelbart for å
unngå at det spruter.)
Forsiktig! Du må aldri kjøre mikseren
når den er tom. Ved behandling av
varme væsker ser du punkt 4.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
LT
LV
NL
No
4. Darbas su karštais skysčiais:
Patariame palaukti, kol karšti skysčiai
atvės iki (maks. 90 °C), prieš pilant
juos į indą. Pripildykite indą tik
iki pusės ir pradėkite darbą lėtu
greičiu. Maišiklio indas gali įkaisti –
saugokite rankas ir saugokitės garų,
išeinančių pro pripildymo angą. Prieš
naudodamiesi prietaisu visada
uždėkite dangtį.
5. Paleiskite trintuvą: Įkiškite kištuką į
elektros lizdą. Paspauskite maitinimo
mygtuką (A), užsidegs šviesos diodo
lemputė ir ekranas taps matomas.
Norėdami pasirinkti norimą
apdorojimo greitį, paspauskite 1
(mažas), 2 (vidutinis) arba 3 (didelis)
mygtuką (B).
4. Karstu šķidrumu apstrāde:
Ieteicams atļaut karstiem šķidrumiem
atdzist (maks. 90 °C) pirms krūzes
piepildīšanas. Uzpildiet tvertni līdz
pusei un sāciet šķidrumu apstrādi ar
mazu ātrumu. Blendera tvertne var
uzkarst, tāpēc aizsargājiet rokas un
izvēdiniet tvaiku, izmantojot filtra
atveri. Pirms izmantošanas vienmēr
jāuzliek vāks.
5. Palaidiet blenderi. Pievienojiet ierīci
elektrotīklam. Nospiediet pogu Power
(A), gaisma diode iedegas un displejs
ir redzams. Nospiediet 1. (zems), 2.
(vidējs) vai 3. (augsts) pogu (B), lai
atlasītu vēlamo apstrādes ātrumu.
4. Verwerking van hete vloeistoffen:
We raden u aan om warme
vloeistoffen te laten afkoelen (max.
90°C) alvorens de kan te vullen.
Vul de kan slechts voor de helft en
laat de blender op lage snelheid
draaien. De kan van de blender kan
heel heet worden – bescherm uw
handen en zorg dat er stoom uit het
vulgat kan ontsnappen. Plaats het
deksel altijd op de blender voordat
u deze gebruikt.
5. Start de blender: Steek de stekker
in het stopcontact. Druk op de
Aan/uit-knop (A), het LED-lampje
gaat branden en het display wordt
zichtbaar. Druk op de knop 1 (Laag),
2 (Medium) of 3 (Hoog) (B) om de
gewenste verwerkingssnelheid te
selecteren.
4. Bruke varme væsker: Vi anbefaler
at du lar varme væsker avkjøles
(maks 90 °C) før du fyller muggen.
Fyll muggen halvveis opp, og start
blenderen på lav hastighet. Muggen
på blenderen kan bli svært varm
– pass på at du beskytter hendene
dine og lar damp slippe ut gjennom
påfyllingshullet. Sett alltid på lokket
igjen før bruk.
5. Start mikseren: Plugg inn i
strømnettet. Trykk på av/på-knappen
(A), LED-lyset lyser og displayet blir
synlig. Trykk på knappene 1 (lav), 2
(middels) eller 3 (høy) (B) når du skal
velge hastighet.
EN
ES
6. Taip pat yra galimybė pasirinkti
vieną iš paruoštų programų ledo
smulkinimui, gėrimams, sriuboms
arba kokteiliams. Norėdami paleisti,
paspauskite mygtuką ir lemputė
parodys pasirinktą programą.
Trintuvas veiks daugiausia 120
sekundžių arba tol, kol programa bus
baigta. Norėdami sustabdyti rankiniu
būdu, paspauskite bet kurį mygtuką.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Ir iespējams arī izvēlēties vienu
no jau iepriekš iestatītajām
programmām ledus smalcināšanai,
dzērieniem, zupām un augļu
kokteiļiem. Nospiediet pogu, lai
sāktu, un lampiņa norāda uz atlasīto
programmu. Blendera maksimālais
darbības ilgums ir 120 sekundes
vai tikmēr, kamēr programma tiek
izpildīta. Lai apturētu manuāli,
nospiediet jebkuru pogu.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. Het is ook mogelijk om een van
de kant-en-klare programma’s
te kiezen voor het malen van ijs,
dranken, soepen of smoothies. Druk
op de knop om te starten en het
lampje geeft aan welk programma
is geselecteerd. De blender draait
max. 120 seconden, of totdat het
programma is voltooid. Druk op een
willekeurige knop om handmatig te
stoppen.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Du kan også velge ett av de
forhåndsinnstilte programmene
for isknusing, drinker, supper eller
smoothie. Trykk på knappen for
å starte, og lyset viser det valgte
programmet. Mikseren kjører i
maksimalt 120 sekunder, eller til
programmet er avsluttet. Hvis du vil
stoppe manuelt, trykker du på en
tilfeldig knapp.
TR
UK
57
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
A
B
B
C
A
LT
LV
NL
No
58
7. Perspėjimas! Laikykite rankas ir
virtuvės indus atokiai nuo trintuvo
indo, kai vyksta smulkinimas.
Apdorojant kietas medžiagas, leiskite
prietaisui pailsėti 5 minutes prieš jį vėl
naudodami.
8. Impulsų funkcija: Paspauskite
mygtuką „Boost“ (Impulsas) (A)
mygtuką ir laikykite jį nuspaudę, kad
prietaisas pulsuotų, jei reikia trumpų
impulsų galios. Kokteilių funkcija: Vieną kartą
paspauskite mygtuką „Smoothie“
(Kokteiliai) (B), kad sugrūstumėte
ledą ir sutrintumėte norimo tirštumo
kokteilius su tam skirta programa.
Atlikus programą, trintuvas
automatiškai išsijungia.
9. Ledo grūdimo funkcija: Norėdami
paleisti ledo grūdimo programą,
paspauskite mygtuką „Ice Crush“ (Ledo
grūdimas) (A). (Norėdami geriausių
rezultatų, dėkite ledą mažomis
porcijomis.) Gėrimų funkcija: Norėdami
sumaišyti gėrimus, paspauskite
mygtuką „Drink“ (Gėrimai) (B).
Sriubų funkcija: Norėdami sumaišyti
sriubą, paspauskite mygtuką „Soup“
(Sriubos) (C).
Perspėjimas! Niekada nepaleiskite
tuščio trintuvo. Jei apdorojate karštus
skysčius, skaitykite 4 žingsnį.
7. Uzmanību! Maisīšanas laikā turiet
rokas un virtuves piederumus
attālāk no maisīšanas krūzes.
Pēc smagu sastāvdaļu apstrādes
ļaujiet ierīcei stāvēt 5 minūtes pirms
turpmākās lietošanas.
8. Pulsējošās darbības funkcija.
Nospiediet pogu Boost (A) un turiet
to nospiestu pulsējošai darbībai, ja
nepieciešams īss jaudas maksimums.
Augļu kokteiļu pagatavošanas
funkcija. Vienu reizi nospiediet pogu
Smoothie (B), lai sasmalcinātu ledu un
augļu kokteili sajauktu līdz vēlamajai
konsistencei ar konkrētu programmu.
Kad programma ir pabeigta, blenderis
apstājas automātiski.
9. Ledus smalcināšanas funkcija.
Nospiediet pogu Ice Crush (A),
lai palaistu ledus smalcināšanas
programmu. (Lai iegūtu labu rezultātu,
smalciniet mazās porcijās.)
Dzērienu pagatavošanas funkcija.
Nospiediet pogu Drink (B), lai sajauktu
dzērienu.
Zupu pagatavošanas funkcija.
Nospiediet pogu Soup (C), lai sajauktu
zupu.
Uzmanību! Nekad nedarbiniet
tukšu blenderi. Darbam ar karstiem
šķidrumiem skatiet 4. darbību.
7. Let op! Houd uw handen en
keukengerei niet in de blenderkan
als u mengt. Nadat u een grote
hoeveelheid hebt gemengd, laat u
het apparaat eerst 5 minuten rusten
voor u het weer gebruikt.
8.Boost-functie: Houd de knop
“Boost” (A) ingedrukt om te pulseren
als u een korte stroomstoot nodig
hebt. Smoothie-functie: Druk
eenmaal op de knop “Smoothie”
(B) om ijsblokjes te maken en
uw smoothie in de gewenste
samenstelling met het specifieke
programma te mengen. De
blender stopt automatisch als het
programma gereed is.
9.IJsblokjesfunctie: Druk op de knop
“Ice Crush” (A) om het programma
voor ijsblokjes te starten. (Werk
in kleine batches voor de beste
resultaten.) Drankjesfunctie: Druk op de knop
“Drink” (B) om een drankje te mixen. Soepfunctie: Druk op de knop
“Soup” (C) om soep te mixen.
Let op! Laat de blender nooit
draaien als deze leeg is. Als u warme
vloeistoffen bereidt, zie stap 4.
7. Forsiktig! Ikke putt hender eller
redskap i mikserkannen når du
mikser. Etter behandling av tung last
bør du la apparatet hvile i 5 minutter
før du bruker det på nytt.
8.Pulsfunksjon: Når det er nødvendig
med et kort støt med kraft, trykker du
på Boost-knappen (A) og holder den
nede for pulsering. Smoothie-funksjon: Trykk på
Smoothie-knappen én gang (B) for å
knuse is og blande smoothie til den
konsistensen du ønsker, med det
spesifikke programmet. Mikseren
stopper automatisk når programmet
er ferdig.
9.Isknusingsfunksjon: Trykk på «Ice
Crush»-knappen (A) for å starte
isknuseprogrammet. (Jobb med små
mengder for å få det beste resultatet).
Drinkfunksjon: Trykk på «Drink»knappen (B) for å blande en drikk.
Suppefunksjon: Trykk på «Soup»knappen (C) for å mose en suppe.
Forsiktig! Du må aldri kjøre mikseren
når den er tom. Ved behandling av
varme væsker ser du punkt 4.
www.electrolux.com
Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope
Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold
BG
CS
DA
DE
EE
EN
LT
LV
NL
1. Spartusis valymas: įpilkite šilto
vandens į indą ir įlašinkite kelis
valymo priemonės lašus. Sumaišykite
vandenį su plovikliu, paspaudę
mygtuką „Boost“ (pusluoti).Galiausiai
išskalaukite indą tekančiu vandeniu.
1. Ātrā tīrīšana: uzpildiet tvertni ar
siltu ūdeni un pievienojiet nelielu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
Sajauciet ūdeni un mazgāšanas
līdzekli, nospiežot “Boost” taustiņu.Pēc
tam noskalojiet tvertni tekošā ūdenī.
1. Snelle reiniging: giet warm water
in de kan en voeg enkele druppels
afwasmiddel toe. Meng water en
detergent door te drukken op toets
“Boost”. Spoel de kan ten slotte
onder stromend water uit.
2. Kruopščiai valykite variklio korpusą
ir sąsają: Išjunkite maišiklį ir ištraukite
maitinimo laidą. Drėgna šluoste
nušluostykite variklio korpusą.
2. Motora korpusa un savienojumu
nodalījuma rūpīga tīrīšana.
Izslēdziet blenderi un atvienojiet
strāvas kabeli. Noslaukiet motora
korpusu ar mitru drānu.
1. Rask rengjøring: Hell varmt vann
i muggen, og tilsett et par dråper
oppvaskmiddel. Bland vann og
rengjøringsmiddel ved å trykke på
”Boost”-knappen. Skyll muggen i
rennende vann.
Brīdinājums! Neiegremdējiet
korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī
vai citā šķidrumā.
2. Grondige reiniging van de
motorbehuizing en interface:
Schakel de blender uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Veeg de
motorbehuizing met een vochtige
doek af.
No
Įspėjimas! Niekada nenardinkite
korpuso, kištuko ar laido į vandenį ar
kokį nors kitą skystį.
Waarschuwing! Dompel de
behuizing, de stekker of het netsnoer
nooit onder in water of enige andere
vloeistof.
2. Grundig rengjøring av motorhuset
og motorhus: Slå av blenderen
og trekk ut ledningen. Tørk av
motorhuset med en fuktig klut.
Advarsel! Senk aldri huset,
støpselet eller ledningen ned i vann
eller annen væske.
ES
3. Kruopščiai valykite trintuvo indą:
Pastaba! Peiliukų įtaiso nuimti
negalima. Nuimkite dangtį ir matavimo puodelį.
Nuplaukite peiliukų įtaisą vandeniu ir
plovikliu, įdėkite dangtelį, matavimo
puodelį ir indą į indaplovę bei
rūpestingai išplaukite.
Atsargiai! Būkite atsargūs, ašmenys
labai aštrūs!
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Krūzes rūpīga tīrīšana. Ņemiet vērā! Asmeņu mehānisms nav
noņemams. Noņemiet vāku un mērkrūzi. Skalojiet
asmeņu mehānismu ūdenī un
mazgāšanas šķidrumā un pēc tam
vāciņu, mērkrūzi un krūzi ievietojiet
trauku mazgājamajā mašīnā rūpīgai
izmazgāšanai.
Uzmanību! Rīkojieties piesardzīgi, jo
asmeņi ir ļoti asi!
LV
NL
NO
pl
PT
RO
3. Grondige reiniging van de kan:
Opmerking! De snijbladenunit kan
niet worden verwijderd. Verwijder het deksel en de
maatbeker. Spoel de snijbladenunit
met water en afwasmiddel af en
plaats het deksel, de maatbeker en
de kan in de vaatwasser voor een
grondige reiniging.
Waarschuwing! Wees voorzichtig,
de messen zijn erg scherp!
RU
SK
SL
SR
SV
3. Grundig rengjøring av kannen:
Merk: Knivenheten kan ikke fjernes.
Fjern lokket og målebegeret. Skyll
knivenheten i vann og oppvaskmiddel
og plasser lokket, målebegeret
og kannen i oppvaskmaskinen for
grundig rengjøring.
Forsiktig! Behandle forsiktig –
bladene er svært skarpe.
TR
UK
59
Receptai
LT
Maksimali maisto produktų
apdorojimo trukmė esant
didelei apkrovai
2 min
Didžiausia galia
1500 ml
Rekomenduojamas maišymo greitis
Receptas
Šviečių daržovių piurė ruošimas
Braškių „Margarita“ (kokteilis)
Ananasų ir abrikosų kokteilis
Sriuba (sertifikavimo receptas)
Aviečių kokteilis
Pieno kokteilis
Bulvių ir porų sriuba
Blynai (plakta tešla)
60
www.electrolux.com
Ingredientai
Kiekis
Morkos
20~160
g
Bulvės
20~160
g
Svogūnai
20~160
g
Vanduo
40~320
g
Tekila
240
ml
Likeris "Triple sec"
60
ml
šaldytos braškės
225
g
Šaldytas koncentratas „Lemeade“
145
g
Ledo kubeliai
150
g
Ananasas griežinėliais
250
g
Džiovinti abrikosai
40
g
Jogurtas
300
g
Morkos
640~660
ml
Vanduo
840~860
g
Šaldytos avietės
250
g
Bananai (½ banano)
50
g
Vanduo
100
ml
Cukraus pudra (1 šaukštas)
10
g
Pienas
150-300
ml
Vaniliniai ledai
200-400
g
Bananai
¼-½
vnt.
Šokoladinis sirupas
30-60
g
Bulvės
400
g
Porai
400
g
Vanduo
800
g
Kvietiniai miltai
150
g
Druska
1
Žiupsnelis
kiaušiniai
3
vnt.
Pienas
250
ml
Vanduo
140
ml
Sviestas
50
g
Trukmė
Greitis
30 s
3 nuostata
(didžiausias
greitis)
≤ 90 s
Drink
(Gėrimai)
≤ 120 s
Smoothie
(Kokteilis)
≤ 60 s
3 nuostata
(didžiausias
greitis)
≤ 60 s
3 nuostata
(didžiausias
greitis)
15~30 s
Smoothie
(Kokteilis)
45~60 s
Soup
(Sriubos)
30~40 s
Smoothie
(Kokteilis)
Receptes
LV
BG
Maksimālais darbināšanas
laiks ar lielu slodzi
2 min
Maksimālā kapacitāte
CS
1500 ml
DA
DE
Ieteicamais blendera darbināšanas ātrums
Recepte
Svaigu dārzeņu biezenis
Zemeņu margarita (kokteilis)
Ananāsu-aprikožu dzēriens
Zupa (pārbaudīta recepte)
Aveņu kokteilis
Piena kokteilis
Kartupeļu un puravu zupa
Pankūkas (mīkla)
Sastāvdaļas
Daudzums
Burkāni
20~160
g
Kartupeļi
20~160
g
Sīpoli
20~160
g
Ūdens
40~320
g
ml
Tekila
240
Triple sec
60
ml
Saldētas zemenes
225
g
Saldēts laima limonādes koncentrāts
145
g
Ledus gabaliņi
150
g
Ananāss ripiņās
250
g
Žāvētas aprikozes
40
g
Jogurts
300
g
Burkāni
640~660
ml
Ūdens
840~860
g
Saldētas avenes
250
g
Banāns (½ gab.)
50
g
Ūdens
100
ml
Pūdercukurs (1 deserta karote)
10
g
Piens
150-300
ml
Vaniļas saldējums
200-400
g
Banāns
¼-½
gab.
Šokolādes sīrups
30-60
g
Kartupeļi
400
g
Puravs
400
g
Ūdens
800
g
Kviešu milti
150
g
Sāls
1
šķipsna
Olas
3
gab.
Piens
250
ml
Ūdens
140
ml
Sviests
50
g
Laiks
Ātrums
30 s
3 iestatījums
(maksimālais
ātrums)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
(Dzērieni)
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
(Augļu kokteilis)
≤ 60 s
3 iestatījums
(maksimālais
ātrums)
≤ 60 s
3 iestatījums
(maksimālais
ātrums)
LT
LV
NL
NO
pl
15~30 s
PT
Smoothie
(Augļu kokteilis)
RO
RU
45~60 s
Soup
(Zupas)
SK
SL
SR
30~40 s
Smoothie
(Augļu kokteilis)
SV
TR
UK
61
Recepten
NL
Maximale werktijd met
zware lading
2 min
Maximale capaciteit
1500 ml
Aanbevolen blendersnelheid
Recept
Pureren van rauwe groenten
Aardbeien-margarita´s (cocktail)
Smoothie van ananas en abrikoos
Soep (gecertificeerd recept)
Smoothie van frambozen
Milkshake
Aardappel-prei-soep
Pannenkoek (beslag)
62
www.electrolux.com
Bestanddelen
Aantal
Wortelen
20~160
g
Aardappelen
20~160
g
Uien
20~160
g
Water
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Bevroren aardbeien
225
g
Bevroren limoenlimonade-concentraat
145
g
g
IJsblokjes
150
Ananas in schijfjes
250
g
Gedroogde abrikozen
40
g
Yoghurt
300
g
Wortelen
640~660
ml
Water
840~860
g
Ingevroren frambozen
250
g
Banaan (½ stks)
50
g
Water
100
ml
Basterdsuiker (1 eetlepel)
10
g
Melk
150-300
ml
Vanille roomijs
200-400
g
Banaan
¼-½
st
g
Chocolade siroop
30-60
Aardappelen
400
g
Prei
400
g
Water
800
g
Tarwebloem
150
g
Onthardingszout
1
Snufje
Eieren
3
st
Melk
250
ml
Water
140
ml
Boter
50
g
Tijd
Snelheid
30 s
Stand 3
(max.
snelheid)
≤ 90 s
Drink
(Drankjes)
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Stand 3
(max.
snelheid)
≤ 60 s
Stand 3
(max.
snelheid)
15~30 s
Smoothie
45~60 s
Soup
(Soep)
30~40 s
Smoothie
Oppskrifter
No
BG
Maksimal tilberedningstid med mye
oppi
2 min
Maksimal kapasitet
CS
1500 ml
DA
DE
Anbefalt blandingshastighet
Oppskrift
Mose rå grønnsaker
Jordbærmargaritas (Cocktail)
Ananas og aprikos smoothie
Suppe
Bringebærsmoothie
Milkshake
Potetsuppe med purre
Pannekake (deig)
Ingredienser
Antall
Gulrøtter
20~160
g
Poteter
20~160
g
Løk
20~160
g
Vann
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Frosne jordbær
225
g
Frossen limonadekonsentrat
145
g
Isbiter
150
g
Ananas i biter
250
g
Tørkede aprikoser
40
g
Yoghurt
300
g
Gulerøtter
640~660
ml
Vann
840~860
g
Frosne bringebær
250
g
Banan (½)
50
g
Vann
100
ml
Sukker (1 ts)
10
g
Melk
150-300
ml
Vaniljeis
200-400
g
Banan
¼-½
stk
Sjokoladesirup
30-60
g
Poteter
400
g
Purre
400
g
Vann
800
g
Hvetemel
150
g
Salt
1
klype
Egg
3
stk
Melk
250
ml
Vann
140
ml
Smør
50
g
Tid
Hastighet
30 s
Innstilling 3
(maks.
hastighet)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
(Drinker)
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Innstilling 3
(maks.
hastighet)
≤ 60 s
Innstilling 3
(maks.
hastighet)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
15~30 s
Smoothie
RO
RU
45~60 s
Soup
(Supper)
SK
SL
SR
30~40 s
Smoothie
SV
TR
UK
63
Trikčių šalinimas / Darbības traucējumu novēršana
Trikčių šalinimas
LT
Požymis
Priežastis
Sprendimas
Maišiklis neįsijungia.
Indas / pagrindas pritvirtintas netinkamai.
Patikrinkite, ar visos dalys teisingai sudėtos.
Pastaba! Indą galima padėti tik ant pagrindo,
rankeną nukreipus į naudotojo sąsają.
Nepaspaustas maitinimo mygtukas.
Įsitikinkite, kad maitinimo mygtukas šviečia.
Jei ne, paspauskite maitinimo mygtuką, kad
įjungtumėte trintuvą.
Perkaito variklis. Ekranas mirksi.
Palaukite, kol gaminys atvės ir visi mygtukai
bus apšviesti.
Kištukas netinkamai įkištas į maitinimo lizdą.
Patikrinkite, ar kištukas įkištas į maitinimo
lizdą, arba išmėginkite kitą maitinimo lizdą.
Nutrauktas maitinimas.
Palaukite, kol maitinimas bus atnaujintas.
Funkcinė problema.
Susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.
Darbības traucējumu novēršana
LV
Darbības traucējums
Iemesls
Risinājums
Blenderi nevar ieslēgt.
Krūze/pamatne nav atbilstoši fiksēta.
Pārbaudiet, vai visi komponenti ir pareizajā
vietā.
Ņemiet vērā! Krūzi var novietot uz pamatnes
tikai ar rokturi lietotāja interfeisa virzienā.
Poga Power nav nospiesta.
Pārbaudiet, vai poga Power deg. Ja nedeg,
nospiediet pogu Power, lai ieslēgtu blenderi.
Motors ir pārkarsis. Displejs mirgo.
Uzgaidiet līdz izstrādājums ir atdzisis un visas
pogas deg.
Kontaktspraudnis nav pareizi pieslēgts strāvas Pārbaudiet kontaktspraudņa pieslēgumu
rozetei.
strāvas rozetei vai izmantojiet citu strāvas
rozeti.
64
www.electrolux.com
Strāvas padeves traucējums.
Uzgaidiet, kamēr strāvas padeves traucējumi
tiks novērsti.
Funkcionāls traucējums.
Sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes
dienestu.
Problemen oplossen / Feilsøking
NL
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De blender kan niet
worden ingeschakeld.
De kan/basis zitten niet goed vast.
Controleer of alle componenten juist zijn
geplaatst.
Opmerking! De kan kan alleen op de basis
worden geplaatst als de handgreep naar de
gebruikersinterface is gericht.
De Aan/uit-knop is niet ingedrukt.
BG
CS
DA
DE
Controleer of de Aan/uit-knop is verlicht. Als
dit niet het geval is, drukt u op de Aan/uitknop om de blender in te schakelen.
EE
EN
De motor is oververhit. Het display knippert.
Wacht tot het product is afgekoeld en alle
knoppen zijn verlicht.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Controleer de aansluiting van de stekker
in het stopcontact of probeer een ander
stopcontact.
FI
Stroomuitval.
Wacht tot de stroom weer is ingeschakeld.
FR
Functioneel probleem.
Neem contact op met een erkende
onderhoudsdienst.
HR
ES
HU
IT
LT
LV
NL
No
Feilsøking
Symptom
Årsak
Løsning
Blenderen slår seg ikke på.
Kannen/sokkelen er ikke riktig montert.
Sjekk om alle komponentene er riktig
plassert.
Merk! Kannen kan bare plasseres på sokkelen
med håndtaket vendt mot knappene.
Av/på-knappen er ikke trykket inn.
Pass på at «Power»-knappen lyser. Hvis ikke
må du trykke på «Power»-knappen for å slå
på mikseren.
Motoren er overopphetet. Displayet blinker.
Vent til produktet er avkjølt og alle knappene
lyser.
Støpselet er ikke ordentlig koblet til
stikkontakten.
Kontroller om støpselet er koblet til
stikkontakten, eller prøv en annen kontakt.
Strømbrudd.
Vent til strømmen er tilbake.
Funksjonelt problem.
Kontakt autorisert servicesenter.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
65
Išmetimas / Utilizācija
Verwijdering / Kassering
Atiduokite perdirbti medžiagas,
LT
LV
. Išmeskite
pažymėtas šiuo ženklu
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
pažymėtų
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
. Ievietojiet iepakojuma
ar simbol
materiālus atbilstošos konteineros to
otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot
elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus.
Recycle de materialen met het symbool
NL
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Resirkuler materialer som er merket med
No
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter.
66
www.electrolux.com
, kopā ar mājsaimniecības
simbolu
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
Gooi apparaten gemarkeerd met
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Ikke kast produkter som er merket
sammen med
med symbolet
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
PL
Pt
RO
RU
Elementy
Componentes
Componente
Компоненты
A.Dzbanek
B.Dziobek
C. Pokrywa z otworem do
napełniania
DMiarka
E. Zestaw ostrzy
F. Podstawa z silnikiem
i schowkiem na przewód
G. Panel sterowania
z wyświetlaczem
H. Podstawa antypoślizgowa
A. Jarro
B.Bico
C. Tampa com oríficio de
enchimento
D. Copo doseador
E. Lâminas e bloco de
lâminas
F. Unidade de motor com
arrumação de cabo
G. Painel de controlos com
visor
H. Pés antiderrapantes
A.Vas
B.Buză
C. Capac cu orificiu de
umplere
D. Cană de măsurare
E. Lamele şi corpul cu lame
F. Carcasa motorului cu zonă
de depozitare a cablului
G. Panoul de comandă cu
afişaj
H. Picioare anti alunecare
A.Чаша
B.Носик
C. Крышка с отверстием
для наполнения
D. Мерная чашка
E. Ножи и ножевой узел
F. Корпус двигателя с
отсеком для шнура
G. Панель управления с
дисплеем
H. Нескользящая ножка
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
67
PL
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.
• Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie wraz z przewodem należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie może być używane przez osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i umysłowej oraz nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia ani wiedzy po zapewnieniu im odpowiedniego nadzoru lub instrukcji bezpiecznej
obsługi, pod warunkiem że rozumieją związane z tym ryzyko. Urządzenie nie może służyć
dzieciom do zabawy.
• Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru dorosłych.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze
specyfikacją na tabliczce znamionowej!
• Nigdy nie używaj i nie podnoś urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub obudowa.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa.
• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawiane bez nadzoru oraz przed jego
montażem, demontażem lub czyszczeniem.
• Nigdy nie dotykaj ostrzy ani wkładów dłonią ani żadnymi narzędziami, gdy urządzenie jest
podłączone do zasilania.
• Ostrza i wkłady są bardzo ostre. Zagrożenie skaleczeniem!
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
• Unikaj używania blendera, pod dużym obciążeniem, dłużej niż przez 2 minuty. Po 2 minutach
pracy pod dużym obciążeniem, blender należy pozostawić wyłączony przynajmniej na 5 minut.
• Nie przekraczaj maksymalnej objętości napełniania, wskazanej na urządzeniu.
• Nie wolno mieszać gotujących się cieczy (maks. temperatura wynosi 90 °C).
• Nie używaj tego urządzenia, do mieszania farb. Niebezpieczeństwo wybuchu!
• Nie używaj urządzenia bez pokrywy.
• Przewód zasilający nie może dotykać gorących powierzchni ani zwisać poza krawędź stołu lub
lady.
• Nie używaj akcesoriów ani części wykonanych przez innych producentów; mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
• Urządzenia nie można stosować do mieszania ani mielenia twardych, suchych substancji innych
niż kostki lodu.
• W czasie pracy blendera nie należy dotykać go rękoma ani żadnymi przedmiotami, aby zmniejszyć
ryzyko groźnych urazów u ludzi i ryzyko uszkodzenia blendera.
• Przed zdjęciem z podstawy sprawdzić, czy blender jest wyłączony.
• Nie wolno wyjmować zestawu ostrzy.
• Podczas posługiwania się ostrzami tnącymi, opróżniania dzbanka i czyszczenia urządzenia należy
zachować ostrożność.
• Należy zachować ostrożność podczas wlewania gorących płynów do urządzenia, ponieważ
wskutek gwałtownego wytworzenia się pary mogą zostać wyrzucone na zewnątrz.
• Przed zbliżeniem się do części ruchomych w trakcie pracy urządzenia, należy najpierw wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
• Urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach, jeśli przez ten czas nie pracuje na żadnej
prędkości ani nie wykonuje programu.
• Należy zachować ostrożność w przypadku wlewania gorącego płynu do urządzenia, gdyż może
on zostać gwałtownie z niego wyrzucony w efekcie nagłego parowania.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem użytkowania.
68
www.electrolux.com
PT
Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
• Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora
do alcance das crianças. Os aparelhos podem ser usados ​​por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham
supervisão ou recebido instrução relativamente à utilização do aparelho de forma segura e
compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão e frequência
estejam em conformidade com as especificações constantes na placa de informação!
• Nunca utilize nem pegue no aparelho se – o cabo de alimentação estiver danificado, – o
compartimento estiver danificado.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados, terão de ser substituídos pelo
fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações
semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
• Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação quando este for deixado sem supervisão,
bem como antes de montar, desmontar e limpar.
• Nunca toque nas lâminas ou nos acessórios com as mãos ou com quaisquer ferramentas quando
o aparelho estiver ligado à corrente.
• As lâminas e os acessórios são muito afiados! Perigo de lesões!
• Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro tipo de líquido.
• Não deixe a misturadora funcionar durante mais de 2 minutos de cada vez ao utilizar cargas
elevadas. Depois de funcionar durante 2 minutos com cargas elevadas, deve deixar-se a
misturadora arrefecer durante, no mínimo, 5 minutos.
• Não ultrapasse o volume de enchimento máximo indicado nos aparelhos.
• Nunca processe líquidos muito quentes (máx. de 90 °C).
• Não utilize este aparelho para misturar tinta. Perigo, tal pode resultar em explosão!
• Nunca utilize o aparelho sem a tampa colocada.
• Não deixe que o cabo de alimentação toque em superfícies quentes ou fique pendurado da
borda da mesa ou do balcão.
• Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes que não sejam especificamente
recomendados ou vendidos; pode causar ferimentos.
• O aparelho não pode ser utilizado para misturar ou triturar substâncias duras e secas, exceto
cubos de gelo.
• Mantenha as mãos e os utensílios fora do liquidificador durante o funcionamento, para reduzir o
risco de ferimentos graves ou danos no liquidificador.
• Certifique-se de que o liquidificador está desligado antes de o remover do suporte.
• Não tente remover o bloco de lâminas.
• Deve ter cuidado quando manusear as lâminas de corte afiadas, quando esvaziar a taça e
quando limpar.
• Tenha cuidado ao deitar líquidos quentes no aparelho, uma vez que a criação repentina de vapor
poderá causar salpicos.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de se aproximar das peças que se movem
durante a utilização.
• O aparelho desligar-se-á após 3 minutos se, durante esse tempo, estiver ligado e não se
seleccionar um programa ou uma velocidade.
• Tenha cuidado ao deitar líquidos quentes no aparelho, uma vez que a criação repentina de vapor
poderá causar salpicos.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não se responsabiliza por
quaisquer possíveis danos decorrentes de uma utilização imprópria ou incorrecta.
69
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
RO
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
• Acest aparat electrocasnic nu este destinat utilizării de către copii. Aparatul electrocasnic şi cablul
aferent nu trebuie ţinute la îndemâna copiilor. Aparatele electrocasnice pot fi utilizate de persoane
cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă ori fără experienţă şi cunoştinţe numai dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului electrocasnic şi
dacă înţeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul electrocasnic.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei tensiune şi frecvenţă sunt
conforme cu specificaţiile înscrise pe plăcuţa de identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă – cablul de alimentare este deteriorat, – carcasa este
deteriorată.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta
trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare
similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă acesta este lăsat nesupravegheat
sau înainte de asamblare, dezasamblare sau curăţare.
• Nu atingeţi niciodată lamele sau piesele de racord cu mâna sau cu instrumente în timp ce aparatul
este în priză.
• Lamele şi piesele de racord sunt foarte tăioase! Pericol de rănire!
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi în niciun alt lichid.
• Nu lăsaţi malaxorul să funcţioneze mai mult de 2 minute consecutiv cu încărcături grele. După o
durată de funcţionare de 2 minute cu încărcături grele, malaxorul trebuie lăsat să se răcească timp
de cel puţin 5 minute.
• Nu depăşiţi volumul maxim de umplere indicat pe aparate.
• Nu procesaţi niciodată lichide care fierb (maxim 90 °C).
• Nu utilizaţi acest aparat pentru a amesteca vopsea. Pericol de explozie!
• Nu utilizaţi niciodată aparatul fără capac.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare în contact cu suprafeţe fierbinţi sau suspendat de marginea mesei ori
a blatului de bucătărie.
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau piese fabricate de alţi producători şi care nu sunt recomandate
sau comercializate; pericol de rănire a persoanelor.
• Aparatul electrocasnic nu poate fi utilizat pentru amestecarea sau fărâmițarea substanţelor solide şi
uscate, cu excepţia cuburilor de gheaţă.
• Ţineţi mâinile şi ustensilele în afara blenderului în timpul funcţionării, pentru a reduce pericolul de
rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a blenderului.
• Asiguraţi-vă că blenderul este oprit înainte de a-l îndepărta de pe suport.
• Nu încercaţi să demontaţi corpul cu lame.
• Se va proceda cu atenţie la manevrarea lamelor ascuţite la golirea vasului şi pe durata curăţării.
• Procedaţi cu atenţie dacă se toarnă lichid fierbinte în aparat, deoarece acesta poate fi ejectat din
aparat din cauza formării bruşte de abur.
• Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare înainte de a vă apropia de piese care se
mişcă în timpul utilizării.
• Dacă produsul este lăsat pornit fără a utiliza vreo viteză sau vreun program, acesta se va opri
automat după 3 minute.
• Procedaţi cu atenţie dacă se toarnă lichid fierbinte în aparat, deoarece acesta poate fi evacuat din
aparat din cauza formării bruşte de abur.
• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu poate accepta nicio
răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.
70
www.electrolux.com
RU
Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.
• Данное устройство не предназначено для использования детьми. Держите устройство и кабель
питания в недоступном для детей месте. Данное устройство разрешается использовать лицам
с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицам с
низким уровнем знаний и опыта, если они находятся под наблюдением или прошли инструктаж по
правилам безопасного использования данного устройства и уяснили степень сопряженных с этим
опасностей. Не позволяйте детям играть с данным устройством.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны производиться детьми
без присмотра.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими
табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при повреждении шнура питания или корпуса.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть заменены
производителем, агентом по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.
• Всегда ставьте устройство на ровную горизонтальную поверхность.
• Всегда отключайте устройство от сети, оставляя его без присмотра, и перед разборкой, сборкой и
чисткой.
• Не прикасайтесь к лезвиям и вставкам руками или инструментом, если устройство включено в
сеть.
• Лезвия и насадки очень острые! Возможна травма!
• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
• При тяжелой нагрузке не допускайте работу блендера дольше 2 минут непрерывно. После работы
в течение 2 минут под тяжелой нагрузкой блендеру следует дать остыть не менее 5 минут.
• Не заполняйте объем больше указанного на устройствах.
• Ни в коем случае не обрабатывайте кипящие жидкости (температура не должна превышать 90 °C).
• Не пользуйтесь устройством для перемешивания краски. Это может привести к взрыву!
• Не пользуйтесь устройством без крышки.
• Не допускайте соприкосновения кабеля питания с горячими поверхностями, а также не
оставляйте его свисающим со стола или рабочей поверхности.
• Не используйте дополнительные принадлежности или запасные части сторонних производителей,
которые не были рекомендованы к использованию или продаже; это может привести к травмам.
• Данное устройство не предназначено для измельчения и размалывания каких-либо твердых и
сухих веществ, кроме кубиков льда.
• Соблюдайте осторожность при работе с блендером, не касайтесь его режущих частей и следите за
тем, чтобы в работающий блендер не попали кухонные приборы. Несоблюдение этих требований
может привести к повреждению блендера и серьезным травмам.
• Перед тем как снять чашу с подставки, убедитесь, что блендер отключен.
• Не пытайтесь снять ножевой узел.
• При опорожнении чаши и во время мытья соблюдайте осторожность в обращении с острыми
ножами.
• Соблюдайте осторожность: при наливании в прибор горячей жидкости возможно неожиданное
образование пара.
• Выключите прибор и отключите электропитание перед совершением каких-либо действий с
движущимися частями.
• Если оставить прибор включенным, не выставив скорость или программу, через 3 минуты
произойдет автоматическое отключение.
• Соблюдайте осторожность: при наливании в прибор горячей жидкости возможно неожиданное
образование пара.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель
не несет ответственности за возможный ущерб от неправильной эксплуатации.
71
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Rozpoczęcie użytkowania / Introdução
Ghid de iniţiere / Подготовка к работе
PL
PT
RO
RU
72
1. Przy pierwszym uruchomieniu blendera
umyj wszystkie części oprócz obudowy
silnika. Dzbanek można również myć w zmywarce.
Ostrzeżenie! Ostrza są bardzo ostre.
Uwaga! Nie przewidziano możliwości
wyjęcia zestawu ostrzy.
2. Dzbanek miksera umieścić na
obudowie silnika uchwytem
skierowanym do przodu (dzbanek
można umieścić tylko w jednym
położeniu).
Włóż składniki do dzbanka.
(Nie przekraczaj maksymalnej
pojemności.)
3. Zamknij pokrywę (A) i włóż miarkę
do otworu do napełniania, a następnie
(B) zablokuj na swoim miejscu.
(Miarki można używać do dodawania
składników podczas pracy blendera.
Po wykonaniu tej czynności zamknij
natychmiast otwór do napełniania, aby
uniknąć rozchlapywania.
Uwaga! Nie włączać pustego miksera
kielichowego. Przed miksowaniem
gorących cieczy należy zapoznać się
z treścią punktu 4.
1. Antes de utilizar a liquidificadora
pela primeira vez, lave todas as peças,
excepto o compartimento do motor.
O jarro também pode ser lavado na
máquina de lavar loiça. Cuidado! As lâminas são muito
afiadas!
Nota! O bloco de lâminas não é
removível.
2. Coloque o jarro para
liquidificadora em cima da
unidade de motor, com a pega
virada para a frente (só é possível
colocar o jarro numa posição).
Coloque os ingredientes no jarro.
(Não ultrapasse a capacidade
máxima.)
1. Înainte de prima utilizare a
malaxorului, spălaţi toate piesele, cu
excepţia carcasei motorului. Cana poate fi spălată şi în maşina de
spălat vase.
Atenţie! Lamele sunt foarte tăioase!
Reţineţi! Corpul cu lame nu este
detașabil.
2. Aşezaţi cana blenderului pe carcasa
motorului, cu mânerul orientat în faţă
(cana poate fi aşezată într-o singură
poziţie).
Puneţi ingredientele în vas. (Nu depăşiţi capacitatea maximă.)
3. Feche a tampa (A) e insira o copo
doseador no orifício de enchimento
e (B) encaixe na posição correcta.
(Pode utilizar o copo doseador para
acrescentar ingredientes com a
liquidificadora em funcionamento.
Feche o orifício de enchimento
imediatamente depois, para evitar
salpicos.) Cuidado! Nunca coloque em
funcionamento a liquidificadora
vazia. Se utilizar líquidos quentes,
consulte o passo 4.
3. Închideţi capacul (A) şi introduceţi
cana de dozare în orificiul de
umplere şi (B) fixaţi-o. (Puteţi utiliza
cana de dozare pentru a adăuga
ingrediente în timp ce malaxorul este
în funcţiune. Închideţi orificiul de
alimentare imediat după introducerea
ingredientelor, pentru a evita
stropirea.)
Atenţie! Nu utilizaţi niciodată
blenderul când vasul este gol. Când
procesaţi lichide fierbinţi, consultaţi
pasul 4.
1. Перед первым применением
блендера промойте все узлы, кроме
корпуса двигателя. Кувшин также можно мыть с
посудомоечной машине.
Осторожно! Лезвия очень острые!
Примечание. Ножевой узел не
снимается.
2. Установите кувшин блендера на
корпус двигателя ручкой вперед
(кувшин можно установить только в
одном положении).
Поместите ингредиенты в чашу.
(Не переполняйте максимальную
емкость.)
www.electrolux.com
3. Закройте крышку (A) и вставьте
мерную чашку в отверстие для
наполнения и (B) закрепите в этом
положении. (Мерной чашкой можно
воспользоваться для добавления
ингредиентов во время работы
блендера. После этого сразу закрывайте
отверстие для наполнения во
избежание разбрызгивания.) Осторожно! Не включайте пустой
блендер. При работе с горячими
жидкостями руководствуйтесь шагом 4.
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
PL
PT
RO
RU
EN
4. Przygotowywanie gorących płynów:
Zaleca się, aby gorące płyny ostygły
(maks. 90°C) przed wlaniem ich do
dzbanka. Napełnij dzbanek tylko do
połowy i rozpocznij mieszanie na
małej prędkości. Dzbanek blendera
może się silnie rozgrzać – zachowaj
ostrożność, chroniąc ręce i umożliwiając
wydostawanie się pary przez otwór
do napełniania. Zawsze zakładaj
pokrywę przed użyciem.
5. Uruchamianie miksera
kielichowego: Podłączyć wtyczkę
przewodu zasilającego do gniazda
elektrycznego. Nacisnąć przycisk
zasilania „Power” (A). Zapali się
kontrolka LED i włączy się wyświetlacz.
Za pomocą przycisków 1 (niska), 2
(średnia) lub 3 (wysoka) (B) ustawić
wymaganą prędkość miksowania.
6. Można także skorzystać z gotowych
programów do kruszenia lodu,
miksowania napojów, zup lub koktajli.
Nacisnąć przycisk, aby uruchomić
urządzenie, a zostanie podświetlony
wybrany program. Mikser kielichowy
może pracować bez przerwy nie dłużej
niż 120 sekund lub do końca programu.
Aby wyłączyć urządzenie ręcznie, należy
przycisnąć dowolny przycisk.
4. Processar líquidos quentes:
Recomendamos que deixe os
líquidos arrefecerem (máx. 90 °C)
antes de encher o copo. Encha
o jarro só até meio e inicie o
processamento a baixa velocidade.
O jarro da liquidificadora pode
aquecer bastante – tenha cuidado
para proteger as mãos e ventilar
o vapor através do orifício de
enchimento. Coloque sempre a
tampa antes de utilizar.
5. Ligar a liquidificadora: Ligue a
ficha numa tomada eléctrica. Prima
o botão “Power” (ligar/desligar) (A).
A luz de LED e o visor acender-se-ão.
Prima os botões 1 (baixa), 2 (média)
ou 3 (alta) (B), para seleccionar
a velocidade de processamento
pretendida.
6. É também possível seleccionar um
dos programas específicos para
picar gelo, preparar bebidas, sopas
ou smoothies. Prima o botão para
iniciar e a luz indicará o programa
seleccionado. A liquidificadora irá
trabalhar durante, no máximo, 120
segundos, ou até que o programa
termine. Para parar manualmente,
prima qualquer botão.
4. Procesarea lichidelor fierbinţi:
Vă recomandăm să lăsaţi lichidele
fierbinţi să se răcească (max. 90 °C)
înainte de a umple cana. Umpleţi
vasul doar pe jumătate şi începeţi
să procesaţi la viteză mică. Vasul
malaxorului se poate încălzi foarte
tare – aveţi grijă să vă protejaţi
mâinile şi să evacuaţi aburul prin
orificiul de umplere. Întotdeauna,
înainte de utilizare, acoperiţi vasul
cu capac.
5. Porniţi blenderul: Conectaţi la o
sursă electrică. Apăsaţi butonul Power
(Pornire) (A). LED-ul se va aprinde,
iar afişajul va deveni vizibil. Apăsaţi
butonul 1 (mică), 2 (medie) sau 3
(mare) (B) pentru a selecta viteza de
procesare dorită.
4. Работа с горячими жидкостями:
Перед заполнением чаши
рекомендуется дать горячим
жидкостям остыть: максимально
допустимая температура составляет
90°C. Наполните чашу только
наполовину и начните процесс на
малой скорости. Чаша блендера
может с тать очень теплой —
оберегайте руки и дайте пару выйти
через отверстие для наполнения.
Перед применением всегда
закрывайте крышку.
5. Запуск блендера. Подключите
прибор к электропитанию. Нажмите
кнопку Power (A), загорится
светодиодный индикатор и дисплей.
Выберите режим работы блендера,
нажав кнопку 1 (Низкая), 2 (Средняя)
или 3 (Высокая) (B) скорость.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. De asemenea, puteţi alege unul
dintre programele presetate pentru
zdrobirea gheţii, băuturi, supe sau
smoothie. Apăsaţi butonul pentru a
porni, iar LED-ul va indica programul
selectat. Blenderul va funcţiona timp
de maximum 120 de secunde sau
până la terminarea programului.
Pentru oprirea manuală, apăsaţi orice
buton.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Также можно выбрать одну из
предустановленных программ: для колки льда, приготовления
напитков, супов или коктейлей.
Нажмите кнопку, чтобы запустить
прибор, и загорится индикатор
выбранной программы. Блендер
будет работать в течение 120 секунд
или до завершения программы. Для
ручного завершения нажмите любую
кнопку.
TR
UK
73
Rozpoczęcie użytkowania / Introdução
Ghid de iniţiere / Подготовка к работе
A
B
B
C
A
PL
PT
RO
RU
74
7. Uwaga! Podczas miksowania nie
wolno wkładać rąk ani narzędzi do
wnętrza dzbanka. Po zakończeniu
miksowania pod dużym obciążeniem
(np. gęstej masy) wyłączyć urządzenie
i odczekać 5 minut przed ponownym
uruchomieniem.
8. Funkcja pulsacji: Nacisnąć
i przytrzymać przycisk „Boost” (A) ,
aby chwilowo przełączyć urządzenie
na wyższe obroty. Funkcja koktajle:
Nacisnąć raz przycisk „Smoothie”
(B) , aby rozpocząć kruszenie
lodu i miksowanie koktajlu do
pożądanej konsystencji za pomocą
odpowiedniego programu. Mikser
kielichowy wyłączy się automatycznie
po zakończeniu programu.
9. Funkcja kruszenia lodu: Nacisnąć przycisk
„Ice Crush” (A) , aby rozpocząć program
kruszenia lodu. (Funkcja działa najlepiej
przy kruszeniu niewielkich porcji lodu.)
Funkcja przygotowania napojów:
Nacisnąć przycisk „Drink” (B) , aby
zmiksować napój.
Funkcja zupy: Nacisnąć przycisk „Soup” (C)
, aby zmiksować zupę.
Uwaga! Nie włączać pustego miksera
kielichowego. Przed miksowaniem
gorących cieczy należy zapoznać się
z treścią punktu 4.
7. Cuidado! Durante o processo de
mistura, mantenha as mãos e os
utensílios afastados do jarro para
liquidificadora. Após o processamento
com cargas pesadas, não utilize o
aparelho durante 5 minutos.
8. Função de impulso: Mantenha
premido o botão „Boost” (A) sempre
que necessitar de um pequeno impulso
de potência. Função de smoothie: Prima uma vez
o botão „Smoothie” (B) para obter gelo
picado e o smoothie preparado com a
consistência pretendida, utilizando o
programa específico. A liquidificadora
irá parar automaticamente quando
após a conclusão do programa.
9. Função de picar gelo: Prima o
botão „Ice Crush” (A) para iniciar o
programa de picar gelo. (Para obter
melhores resultados, utilize pequenas
quantidades.)
Função de bebidas: Prima o botão
„Drink” (B) para misturar uma bebida.
Função de sopas: Prima o botão „Soup”
(C) para misturar uma sopa.
Cuidado! Nunca coloque em
funcionamento a liquidificadora vazia.
Se utilizar líquidos quentes, consulte o
passo 4.
7. Atenţie! În timpul procesului de
amestecare, nu introduceţi mâinile
sau ustensile în cana de amestecare.
După procesarea unor cantităţi mari,
lăsaţi aparatul să se răcească timp de 5
minute înainte de următoarea utilizare.
8. Funcţia Plus: Apăsaţi butonul „Boost”
(Puls) (A) şi menţineţi-l apăsat pentru
amestecare cu impulsuri, când aveţi
nevoie de putere instantanee. Funcţia
Smoothie: Apăsaţi butonul „Smoothie”
o dată (B) pentru a zdrobi gheaţă şi a
amesteca smoothie-ul la consistenţa
dorită cu programul dedicat. Blenderul
se va opri automat la terminarea
programului.
9. Funcţia Zdrobire gheaţă: Apăsaţi
butonul „Ice Crush” (Zdrobire gheaţă) (A)
pentru a începe programul. (Pentru cele
mai bune rezultate, procesaţi în şarje mici.)
Funcţia Băuturi: Apăsaţi „Drink” (Băuturi)
(B) pentru a amesteca o băutură.
Funcţia Supe: Apăsaţi butonul „Soup”
(Supe) (C) pentru a amesteca supe.
Atenţie! Nu utilizaţi niciodată blenderul
când vasul este gol. Când procesaţi lichide
fierbinţi, consultaţi pasul 4.
7. Осторожно! Не опускайте руки
и ли посуду в кувшин во время
работы прибора. После завершения
работы с большим объемом
продуктов подождите 5 минут перед
следующим использованием.
8. Импульсный режим. Нажмите
кнопку „Boost” (A) и удерживайте ее,
если вам нужен кратковременный
силовой импульс. Режим для коктейлей. Нажмите
кнопку „Smoothie” (B) («Смузи»)
однократно, чтобы сделать
ледяную крошку и взбить с ней
фруктовый коктейль «смузи» до
желаемой консистенции с помощью
специальной программы. Блендер
остановится автоматически после
завершения программы.
9. Режим для колки льда. Нажмите
кнопку „Ice Crush” (A), чтобы запустить
программу для колки льда (для
наилучшего результата работайте с
небольшими порциями продуктов).
Режим приготовления напитков.
Нажмите кнопку „Drink” (B), чтобы
смешать напиток.
Режим приготовления супов. Нажмите
кнопку „Soup” (C), чтобы взбить суп.
Осторожно! Не включайте пустой
блендер. При работе с горячими
жидкостями руководствуйтесь шагом 4.
www.electrolux.com
Czyszczenie i konserwacja / Limpeza e conservação
Curăţarea şi întreţinerea / Чистка и уход
BG
CS
DA
DE
EE
EN
PL
PT
1. Szybkie czyszczenie: Wlej ciepłą
wodę do dzbanka i dodaj kilka kropli
detergentu. Wodę i detergent można
zmieszać, naciskając przycisk „Boost”
Na koniec wypłucz dzbanek pod
bieżącą wodą.
1. Limpeza rápida: Despeje água
morna no jarro e adicione umas
gotas de detergente. Misture água
com detergente premindo o botão
“Boost”. Por fim, lave o jarro em água
corrente.
2. Dokładne czyszczenie obudowy
silnika i panelu sterowania: Wyłącz
blender i odłącz go od zasilania.
Przetrzyj obudowę silnika zwilżoną
szmatką.
2. Limpeza minuciosa da unidade
de motor e da interface: Desligue
a liquidificadora e desligue o
cabo de alimentação. Limpe o
compartimento do motor com um
pano húmido.
RO
1. Curăţare rapidă: Turnaţi apă caldă
în vas, adăugaţi câteva picături
de detergent. Amestecaţi apă şi
detergent apăsând butonul „Boost”.
Apoi, clătiţi vasul sub jet de apă.
1. Быстрая очистка Налейте в чашу
теплую воду, добавив несколько
капель моющего средства.
мешайте воду и моющее средство
средство, нажав на кнопку «Boost».
В завершение промойте чашу в
проточной воде.
Aviso! Não submerja a ficha, o
cabo ou o aparelho em água ou outro
líquido.
2. Curăţarea temeinică a carcasei
motorului şi a interfeţei: Opriţi
malaxorul şi deconectaţi cablul de
alimentare. Ştergeţi carcasa motorului
cu o cârpă umedă.
RU
Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzać
obudowy, wtyczki ani przewodu
zasilającego urządzenia w wodzie ani
innej cieczy.
Avertisment! Nu scufundaţi
niciodată carcasa, ştecherul sau cablul
electric în apă sau în alt lichid.
2. Тщательная очистка корпуса
двигателя. Выключите блендер
и выньте шнур питания. Протрите
корпус двигателя влажной тканью.
Внимание! Запрещается
погружать корпус, шнур питания
или его вилку в воду или другую
жидкость.
ES
3. Dokładne czyszczenie dzbanka:
Uwaga! Nie przewidziano możliwości
wyjęcia zestawu ostrzy. Zdjąć pokrywę i miarkę. Przepłukać
zestaw ostrzy w wodzie z dodatkiem
detergentu, a następnie umieścić
pokrywę, miarkę i dzbanek
w zmywarce w celu dokładnego
czyszczenia.
Ostrzeżenie! Zachowaj ostrożność,
ostrza są bardzo ostre.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Limpeza minuciosa do jarro: Nota! O bloco de lâminas não é
removível. Retire a tampa e o copo de medição.
Passe o bloco de lâminas por água
com detergente e coloque a tampa,
o copo de medição e o jarro na
máquina de lavar loiça para obter
uma lavagem minuciosa.
Cuidado! Manuseie com cuidado,
as lâminas são muito afiadas!
LV
NL
NO
pl
PT
RO
3. Curăţarea temeinică a cănii: Reţineţi! Corpul cu lame nu este
detaşabil. Scoateţi capacul şi cupa gradată.
Clătiţi corpul cu lame în apă şi
detergent şi aşezaţi capacul, cupa
gradată şi cana în maşina de spălat
vase pentru a le curăţa temeinic.
Atenţie! Manipulaţi cu grijă, lamele
sunt foarte tăioase!
RU
SK
SL
SR
SV
3. Тщательная очистка кувшина.
Примечание. Ножевой узел не
снимается. Снимите крышку и мерную чашку.
Промойте кувшин водой и моющим
средством, затем поместите
крышку, мерную чашку и кувшин в
посудомоечную машину для более
тщательной очистки.
Осторожно! Обращайтесь с
осторожностью, лезвия очень
острые!
TR
UK
75
Przepisy
PL
Maksymalny czas pracy urządzenia pod
dużym obciążeniem
2 min
Maksymalna pojemność
1500 ml
Zalecana prędkość miksowania
Przepis
Purée z surowych warzyw
Margarita truskawkowa (koktajl)
Koktajl ananasowo-morelowy
Zupa (sprawdzony przepis)
Koktajl malinowy
Mleczny shake
Zupa porowo-ziemniaczana
Ciasto naleśnikowe
76
www.electrolux.com
Składniki
Ilość
Marchew
20~160
g
Ziemniaki
20~160
g
Cebula
20~160
g
Woda
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Mrożone truskawki
225
g
Mrożony koncentrat soku z limonki
145
g
Lód w kostkach
150
g
Plastry ananasa
250
g
Suszone morele
40
g
g
Jogurt
300
Marchew
640~660
ml
Woda
840~860
g
g
Mrożone maliny
250
Banan (½)
50
g
Woda
100
ml
Cukier puder (1 łyżka)
10
g
Mleko
150-300
ml
Lody waniliowe
200-400
g
Banany
¼-½
szt.
Syrop czekoladowy
30-60
g
Ziemniaki
400
g
Por
400
g
Woda
800
g
Mąka pszenna
150
g
Sól
1
szczypta
Jaja
3
szt.
Mleko
250
ml
Woda
140
ml
Masło
50
g
Czas
Prędkość
30 s
Ustawienie 3
(prędkość
maksymalna)
≤ 90 s
Drink
(Napoje)
≤ 120 s
Smoothie
(Koktajle)
≤ 60 s
Ustawienie 3
(prędkość
maksymalna)
≤ 60 s
Ustawienie 3
(prędkość
maksymalna)
15~30 s
Smoothie
(Koktajle)
45~60 s
Soup
(Zupy)
30~40 s
Smoothie
(Koktajle)
Receitas
PT
BG
Tempo máximo de processamento com
carga pesada
2 min
Capacidade máxima
CS
1500 ml
DA
DE
Velocidade recomendada da liquidificadora
Receita
Puré de legumes crus
Margaritas de morangos (cocktail)
Smoothie de ananás e alperce
Sopa (receita de certificação)
Smoothie de framboesas
Batido
Sopa de batata com alho francês
Panqueca (massa crua)
Ingredientes
Quantidade
Cenouras
20~160
g
Batatas
20~160
g
Cebolas
20~160
g
Água
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Morangos congelados
225
g
Concentrado de limonada congelado
145
g
Cubos de gelo
150
g
Ananás em rodelas
250
g
Alperces secos
40
g
Iogurte
300
g
Cenouras
640~660
ml
Água
840~860
g
Framboesas congeladas
250
g
Banana (½ unidade)
50
g
Água
100
ml
Açúcar refinado (1 colher de sopa)
10
g
Leite
150-300
ml
Gelado de baunilha
200-400
g
Banana
¼-½
unidades
Xarope de chocolate
30-60
g
Batatas
400
g
Alho francês
400
g
Água
800
g
Farinha de trigo
150
g
Sal
1
Pitada
Ovos
3
unidades
Leite
250
ml
Água
140
ml
Manteiga
50
g
Tempo
Velocidade
30 s
Definição 3
(Velocidade
máxima)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
(Bebidas)
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Definição 3
(Velocidade
máxima)
≤ 60 s
Definição 3
(Velocidade
máxima)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
15~30 s
Smoothie
RO
RU
45~60 s
Soup
(Sopas)
SK
SL
SR
30~40 s
Smoothie
SV
TR
UK
77
Rețete
RO
Durata maximă de procesare cu
încărcătură mare
2 min
Capacitate maximă
1500 ml
Viteză de amestecare recomandată
Reţetă
Realizarea piureului din legume crude
Margarita din căpşuni (Cocktail)
Smoothie de ananas şi caise
Supă (reţetă certificată)
Smoothie de zmeură
Milkshake
Supă cremă de praz
Clătite (aluat)
78
www.electrolux.com
Ingrediente
Cantitate
Morcovi
20~160
g
Cartofi
20~160
g
Ceapă
20~160
g
Apă
40~320
g
Tequila
240
ml
Triple sec
60
ml
Căpşuni congelate
225
g
Concentrat congelat de limonadă lime
145
g
Cuburi de gheaţă
150
g
Ananas feliat
250
g
Caise deshidratate
40
g
Iaurt
300
g
Morcovi
640~660
ml
Apă
840~860
g
Zmeură congelată
250
g
Banană (o jumătate)
50
g
Apă
100
ml
Zahăr pudră (1 lingură)
10
g
Lapte
150-300
ml
Îngheţată de vanilie
200-400
g
Banane
¼-½
bucăţi
Sirop de ciocolată
30-60
g
Cartofi
400
g
Praz
400
g
Apă
800
g
Făină de grâu
150
g
Sare
1
Priză
Ouă
3
bucăţi
Lapte
250
ml
Apă
140
ml
Unt
50
g
Timp
Viteză
30 s
Setarea 3
(viteză
maximă)
≤ 90 s
Drink
(Băuturi)
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Setarea 3
(viteză
maximă)
≤ 60 s
Setarea 3
(viteză
maximă)
15~30 s
Smoothie
45~60 s
Soup
(Supe)
30~40 s
Smoothie
Рецепты
RU
BG
Максимальное время работы при
высокой нагрузке
2 мин
Максимальная емкость
CS
1500 мл
DA
DE
Рекомендуемая скорость взбивания
Рецепт
Ингредиенты
Морковь
20~160
г
Приготовление пюре из сырых
овощей
Картофель
20~160
г
Лук
20~160
г
Вода
40~320
г
Коктейль «Клубничная маргарита»
Ананасово-абрикосовый смузи
Суп (сертифицированный рецепт)
Малиновый смузи
Молочный коктейль
Суп-пюре из картофеля и порея
Оладьи (блины)
Количество
Текила
240
мл
Трипл-сек
60
мл
Замороженная клубника
225
г
Замороженный сок лайма
145
г
Кубики льда
150
г
Ломтики ананаса
250
г
Курага
40
г
Йогурт
300
г
Морковь
640~660
мл
Вода
840~860
г
Замороженная малина
250
г
Банан (1/2)
50
г
Вода
100
мл
Тростниковый сахар (1 ст. л.)
10
г
Молоко
150-300
мл
Ванильное мороженое
200-400
г
Банан
¼-½
шт.
Шоколадный сироп
30-60
г
Картофель
400
г
Лук-порей
400
г
Вода
800
г
Пшеничная мука
150
г
Соль
1
Щепотка
Яйца
3
шт.
Молоко
250
мл
Вода
140
мл
Сливочное масло
50
г
Время
Скорость
30 сек
Настройка 3
(макс.
скорость)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 сек
Drink
(Напитки)
HR
HU
IT
≤ 120 сек
Smoothie
≤ 60 сек
Настройка 3
(макс.
скорость)
≤ 60 сек
Настройка 3
(макс.
скорость)
LT
LV
NL
NO
pl
Прибл.
15 - 30 сек
PT
Smoothie
RO
RU
Прибл.
45 - 60 сек
Soup
SK
SL
SR
Прибл.
30 - 40 сек
Smoothie
SV
TR
UK
79
Rozwiązywanie problemów / Resolução de problemas
Rozwiązywanie problemów
PL
Objaw
Przyczyna
Rozwiązanie
Blender nie włącza się.
Dzbanka/podstawy nie zamontowano
prawidłowo.
Sprawdzić, czy wszystkie elementy
urządzenia znajdują się na właściwym
miejscu.
Uwaga! Dzbanek należy umieszczać na
podstawie wyłącznie uchwytem skierowanym
w stronę panelu sterowania.
Nie wciśnięto przycisku „Power”.
Upewnić się, że przycisk „Power” jest
podświetlony. Jeśli nie, nacisnąć przycisk
„Power”, aby włączyć mikser kielichowy.
Silnik uległ przegrzaniu. Wyświetlacz miga.
Odczekać aż urządzenie ostygnie i wszystkie
przyciski zostaną podświetlone.
Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do
gniazda zasilania.
Sprawdź podłączenie wtyczki do gniazda lub
spróbuj użyć innego gniazda.
Przerwa w dostawie prądu.
Poczekaj, aż awaria zostanie usunięta.
Problem funkcjonalny.
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Problema
Causa
Solução
Não é possível ligar a
liquidificadora.
O jarro/base não estão devidamente
colocados.
Verifique se todos os componentes se
encontram na posição correcta.
Nota! O jarro apenas pode ser colocado na
base com a pega virada para a interface do
utilizador.
O botão Power (ligar/desligar) não foi
premido.
Certifique-se de que o botão Power está
aceso. Caso não esteja, prima o botão Power
para ligar a liquidificadora.
O motor sobreaqueceu. O visor está a piscar.
Aguarde até que o aparelho arrefeça e todos
os botões estejam acesos.
A ficha não está correctamente ligada à
tomada.
Verifique a ligação da ficha à tomada ou tente
ligar a outra tomada.
Falha de energia.
Aguarde até a falha de energia terminar.
Problema funcional.
Contacte um representante de assistência
técnica autorizado.
Resolução de problemas
PT
80
www.electrolux.com
Remedierea defecţiunilor / Устранение неполадок
RO
Depanare
Simptom
Cauză
Soluţie
Malaxorul nu porneşte.
Cana/baza nu este fixată corespunzător.
Verificaţi dacă toate componentele sunt în
poziţia corectă.
Reţineţi! Cana poate fi aşezată pe bază
numai cu mânerul orientat spre interfaţa cu
utilizatorul.
BG
CS
DA
DE
Butonul Power (Pornire) nu este apăsat.
Asiguraţi-vă că butonul Power (Pornire) este
aprins. În caz contrar, apăsaţi butonul Power
(Pornire) pentru a porni blenderul.
EE
Motorul s-a supraîncălzit. Afişajul luminează
intermitent.
Aşteptaţi până când produsul s-a răcit şi toate
butoanele sunt aprinse.
ES
Ştecărul nu este conectat corespunzător la
priză.
Verificaţi conexiunea ştecărului la priză sau
încercaţi să conectaţi la o altă priză.
Pană de curent.
Aşteptaţi până când pana de curent se
remediază.
FR
Problemă funcţională.
Contactaţi un centru de service autorizat.
HR
EN
FI
HU
IT
LT
LV
NL
RU
Устранение неполадок
Симптом
Причина
Решение
Блендер не включается.
Кувшин или база не закреплены
соответствующим образом.
Убедитесь, что все элементы установлены
правильно.
Примечание. Кувшин можно установить
на базу только в положении ручкой к
панели управления.
NO
pl
PT
RO
Кнопка Power (Сеть) не нажата.
Убедитесь, что кнопка Power загорелась.
Если этого не произошло, нажмите кнопку
Power, чтобы включить блендер.
Электродвигатель перегрелся. Дисплей
мигает.
Подождите, пока прибор остынет и рядом
со всеми кнопками загорятся индикаторы.
SK
Вилка неправильно вставлена в розетку
питания.
Проверьте подключение вилки к розетке
или попробуйте другую розетку.
SL
Отсутствует питание.
Дождитесь возобновления питания.
Функциональная проблема.
Обратитесь в авторизованный сервис.
RU
SR
SV
TR
UK
81
Wyrzucanie / Eliminação
Protecţia mediului / Утилизация
Nie wolno wyrzucać urządzeń
PL
PT
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
razem
oznaczonych symbolem
z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania
lub skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
Recicle os materiais que apresentem o
Não elimine os aparelhos que tenham
. Coloque a embalagem nos
símbolo
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos.
RO
RU
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
. Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
împreună cu deşeurile
simbol
menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования,
Вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека.
82
juntamente com os
o símbolo
resíduos domésticos. Coloque o produto
num ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas autoridades
municipais.
www.electrolux.com
Не выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику, помечен. Доставьте изделие
ную символом
на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
SK
SL
SR
Sv
Komponenty
Sestavni deli
Komponente
Komponenter
A.Nádoba
B. Žliabok
C. Kryt s plniacim otvorom
D.Odmerka
E. Čepele a nástavec s
čepeľami
F. Kryt motora s priestorom
na uloženie kábla
G. Ovládací panel s displejom
H. Protišmykové nohy
A.Vrč
B.Šoba
C. Pokrov z odprtino za
dovajanje
D. Merilna skodelica
E. Rezila in pokrov z rezili
F. Ohišje motorja s
prostorom za shranjevanje
kabla
G. Upravljalna plošča s
prikazovalnikom
H. Nožice proti zdrsu
A.Lonac
B.Mlaznica
C. Poklopac za otvorom za
dodavanje
D. Šolja za merenje
E. Sečiva i sklop sečiva
F. Kućište motora sa
skladištem za kabl
G. Komandna tabla sa
displejom
H. Noga protiv proklizavanja
A.Behållare
B.Pip
C. Lock med påfyllningshål
D.Måttkopp
E. Knivar och knivsats
F. Motorhölje med
sladdförvaring
G. Kontrollpanel med display
H.Halkskyddsfötter
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
83
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu
detí. Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí v prípade zaistenia ich dohľadu alebo
poučenia v súvislosti s bezpečným používaním spotrebiča a ak pochopili riziká s ním spojené.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým
parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak– je poškodený kábel napájania, – je poškodený
plášť prístroja.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik
alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú plochu.
• Prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky, ak zostane bez dozoru a tiež pred zložením,
rozobratím alebo čistením.
• Ak je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nožov ani vložiek sa nikdy nedotýkajte rukami ani
inými nástrojmi.
• Nože a vložky sú veľmi ostré! Nebezpečenstvo poranenia!
• Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Pri veľkom zaťažení nenechávajte mixér naraz pracovať dlhšie ako dve minúty. Po dvoch
minútach mixovanie pri veľkom zaťažení by ste mali nechať mixér chladnúť minimálne 5 minút.
• Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na prístroji.
• Nikdy nespracúvajte vriace tekutiny (max. 90 °C).
• Prístroj nepoužívajte na miešanie farieb. Nebezpečenstvo, môže dôjsť k výbuchu!
• Prístroj nikdy nepoužívajte bez krytu.
• Zabráňte styku kábla s horúcimi povrchmi alebo jeho prevísaniu ponad okraj stola alebo pultu.
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo súčiastky od iných výrobcov, ktoré nie sú odporúčané
alebo predávané; môžu predstavovať riziko poranenia osôb.
• Spotrebič sa nesmie používať na miešanie alebo mletie tuhých alebo suchých materiálov
okrem kociek ľadu.
• Počas chodu držte ruky a nástroje mimo mixéra, aby sa znížilo riziko závažného poranenia osôb
alebo poškodenia mixéra.
• Pred zložením mixéra zo stojana sa uistite, že je vypnutý.
• Nepokúšajte sa demontovať nástavec s čepeľami.
• Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a pri čistení je potrebné dávať si
pozor.
• Pri nalievaní horúcich tekutín do zariadenia buďte opatrní. Tekutina môže kvôli náhlemu vzniku
pary zo spotrebiča vytrysknúť.
• Pred manipuláciu s pohyblivými časťami vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
• Ak je zariadenie zapnuté bez použitia rýchlostných nastavení alebo programov, automaticky sa
vypne po 3 minútach.
• Pri nalievaní horúcich kvapalín do spotrebiča buďte opatrní, pretože môžu vyšplechnúť von
v dôsledku náhleho odparovania.
• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj používa na iné ako
stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na
prístroj záruku.
SK
84
www.electrolux.com
SL
Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila v nadaljevanju.
• Otroci ne smejo uporabljati tega pripomočka. Pripomoček in njegov napajalni kabel hranite
zunaj dosega otrok. Osebe z zmanjšano fizično, senzorno ali psihično zmogljivostjo ali s
premalo izkušnjami in znanja smejo pripomoček uporabljati samo pod nadzorom oz. če so
dobile navodila za varno uporabo in razumejo, do kakšnih tveganj lahko pride med uporabo.
Otroci se ne smejo igrati s pripomočkom.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
• Aparat lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca
ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Aparata ne uporabljajte in ne dvigujte, če je – električni napajalni kabel poškodovan, – ohišje
poškodovano.
• Če sta aparat ali električni kabel poškodovana, ju mora izdelovalec, serviser ali druga
usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
• Aparat zmeraj namestite na plosko in vodoravno površino.
• Aparat pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem zmeraj odklopite iz električnega
napajanja. Enako ravnajte, če aparat pustite brez nadzora.
• Ko je aparat priključen na električno napajanje, se rezil in vstavkov ne dotikajte z rokami ali
orodji.
• Rezila in vstavki so zelo ostri! Nevarnost telesne poškodbe!
• Aparata ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Mešalnika pod visoko obremenitvijo ne uporabljajte več kot dve minuti naenkrat. Po
2-minutnem delovanju pod visoko obremenitvijo potrebuje mešalnik vsaj 5 minut
ohlajevanja.
• Največje dovoljene količine polnitve, navedene na aparatu, ne smete preseči.
• Nikoli ne mešajte vrelih tekočin (največ 90 °C).
• Tega aparata ne uporabljajte za mešanje barve. Takšno početje je nevarno in lahko privede do
eksplozije!
• Aparata ne uporabljajte brez nameščenega pokrova.
• Ne dovolite, da se napajalni kabel dotika vročih površin ali visi čez rob mize ali pulta.
• Nikoli ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki niso priporočeni, saj lahko
povzročijo tveganje za nastanek poškodb oseb.
• Pripomočka ni mogoče uporabiti za mešanje ali mletje trde in suhe snovi, razen kock ledu.
• Med delovanjem ne segajte v aparat z rokami ali pripomočki, saj s tem zmanjšate tveganje
hudih poškodb oseb ali škodo na mešalniku.
• Preden vzamete mešalnik s stojala, mora biti izklopljen.
• Pokrova z rezili ne poskušajte odstraniti.
• Pri rokovanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in med čiščenjem morate biti previdni.
• Bodite previdni, če je v napravo vlita vroča tekočina, saj lahko zaradi nepričakovane pare pride
do izmeta tekočine iz naprave.
• Preden pristopite delom, ki se premikajo med uporabo, napravo ugasnite in odklopite iz
električnega omrežja.
• Če pustite izdelek vklopljen, a se ne premika in ni vklopljen noben program, se po 3 minutah
naprava samodejno izklopi.
• Pri vlivanju vroče tekočine v posodo bodite zelo previdni, saj lahko pride zaradi nenadnega
toka do izmeta vroče tekočine.
• Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Izdelovalec ne more prevzeti kakršnekoli
odgovornosti za škodo, povzročeno z neustrezno ali nepravilno uporabo.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
85
SR
Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
• Ovaj aparat ne smeju koristiti deca. Držati aparat i kabl aparata van domašaja dece.
Osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe koje imaju
manjak iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj tip aparata isključivo pod nadzorom i
neophodno je da im se objasni kako se aparat koristi na bezbedan način i da se upoznaju
sa povredama koje mogu nastati kao rezultat nepravilnog korišćenja aparata. Deca se ne
smeju igrati sa aparatom.
• Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.
• Ovaj kućni aparat sme da se uključuje samo na napajanje čiji napon i frekvencija
odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj ako je– oštećen kabl za napajanje, – oštećeno
kućište.
• Ako su uređaj ili kabl za napajanje oštećeni, mora ih zameniti proizvođač, ovlašćeni servis
ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.
• Uvek postavite aparat na ravnu horizontalnu površinu.
• Uvek isključujte aparat iz napajanja ako je bez nadzora i pre sastavljanja, rastavljanja ili
čišćenja.
• Nikada ne dodirujte sečivo ili uloške svojom rukom ili nekom alatkom kada je uređaj
uključen.
• Sečivo i ulošci su veoma oštri! Opasnost od povrede!
• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
• Ne dozvolite da blender radi duže od dva minuta odjednom kada je veoma opterećen.
Posle 2 minuta rada sa velikim opterećenjem, blender bi trebalo ostaviti da se ohladi bar
5 minuta.
• Ne premašujte maksimalnu zapreminu koja je prikazana na aparatu.
• Nikada nemojte da obrađujete ključale tečnosti (maksimalno 90 °C).
• Ne koristite uređaj za mešanje farbe. Oprez, može doći do eksplozije!
• Nikada nemojte koristiti uređaj bez poklopca.
• Kabl za napajanje ne sme da dodiruje tople površine niti da visi slobodno preko ivice
stola ili pulta.
• Nemojte koristiti dodatnu opremu ili delove drugih proizvođača koji se ne preporučuju,
odnosno koji se ne prodaju; time se može povećati rizik od povreda.
• Aparat se ne sme koristiti za mešanje ili mlevenje čvrstih i suvih namirnica, isključujući
kocke leda.
• Pazite da vam ruke i delovi escajga budu van domašaja blendera dok radi kako biste
umanjili rizik nastanka ozbiljnih povreda ili oštećenja samog blendera.
• Uverite se da je blender isključen pre nego što ga skinete sa postolja.
• Nemojte pokušavati da uklonite sklop sečiva.
• Treba voditi računa prilikom rukovanja oštrim sečivima, pražnjenja činije i tokom čišćenja.
• Budite pažljivi ako sipate vruću tečnost u uređaj pošto može da izleti iz uređaja zbog
iznenadnog stvaranja pare.
• Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja pre nego što pristupite delovima koji se
pomeraju tokom upotrebe.
• Ako proizvod ostane uključen dok je aktivirana neka brzina ili program, on će se
automatski isključiti posle 3 minuta.
• Budite pažljivi ako sipate vrelu tekućinu u uređaj jer bi radi naglog kuvanja mogla da se izbaci.
• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za moguću štetu do koje je došlo neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom.
86
www.electrolux.com
Sv
Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.
• Den här apparaten ska inte användas av barn. Håll apparaten och tillhörande
sladd utom räckhåll för barn. Apparaten kan användas av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på kunskap och erfarenhet om
de får hjälp eller instruktioner för att kunna använda apparaten på ett säkert sätt
och om de förstår vilka risker som användningen innebär. Låt inte barn leka med
apparaten.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
• Apparaten ska endast anslutas till nätuttag vars spänning och frekvens
överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.
• Använd eller hantera aldrig apparaten om strömkabeln eller höljet är skadat.
• Om apparaten eller sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
• Placera alltid apparaten på ett plant underlag.
• Koppla alltid från apparaten från eluttaget om den lämnas obevakad samt före
montering, demontering eller rengöring.
• Rör aldrig knivarna eller fastsatta redskap med dina händer eller med verktyg när
apparaten är ansluten till eluttaget.
• Knivarna och de fastsatta redskapen är vassa! Risk för personskada!
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
• Kör inte mixern mer än 2 minuter i taget med hög belastning. Efter 2 minuter med
hög belastning bör mixern svalna i minst 5 minuter.
• Fyll inte på mer än den maxvolym som anges på apparaten.
• Bearbeta aldrig kokande vätskor (max 90 °C).
• Använd inte den här apparaten för att blanda målarfärg. Det medför fara och risk
för explosion!
• Använd aldrig apparaten utan lock.
• Låt inte sladden vidröra heta ytor eller hänga över en bords- eller bänkkant.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare som inte rekommenderats
eller sålts. Dessa kan utgöra risk för personskada.
• Apparaten kan inte användas för blandning eller krossning av hårda och torra
ingredienser förutom isbitar.
• Håll händer och redskap borta från mixern när den är igång för att minska risken för
allvarliga personskador eller skador på mixern.
• Kontrollera att mixern är avstängd innan den tas bort från hållaren.
• Försök inte att ta bort knivsatsen.
• Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna, tömmer skålen och rengör
produkten.
• Var försiktig om het vätska har hällts i produkten eftersom den kan spruta ut ur
produkten om det plötsligt bildas ånga.
• Stäng av produkten och dra ur kontakten innan du vidrör rörliga delar.
• Om produkten lämnas på utan att hastighet eller program är inställda stängs den
automatiskt av efter tre minuter.
• Var försiktig om du häller het vätska i apparaten. Vätskan kan spruta ut vid plötslig
ångbildning.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för
eventuell skada orsakad av olämplig eller felaktig användning.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
87
Začíname / Priprava za uporabo
Početak rada / Komma igång
SK
SL
SR
Sv
88
1. Pred prvým použitím mixéra umyte
všetky súčasti okrem krytu motora.
Nádobu môžete umyť aj v umývačke
riadu. Varovanie! Nože sú veľmi ostré!
Poznámka! Nástavec s čepeľami
nemožno demontovať.
2. Nádobu mixéra umiestnite na kryt
motora tak, aby rukoväť smerovala
dopredu (nádobu možno pripevniť
len v jednej polohe).
Vložte ingrediencie do nádoby.
(Nepresahujte maximálny objem)
3. Zatvorte kryt (A) a zasuňte odmerku
do plniaceho otvoru a (B) zaistite ju.
(Odmerku môžete použiť na pridávanie
ingrediencií počas mixovania. Po
pridaní prísad plniaci otvor ihneď
zakryte, aby obsah mixéra neprskal.) Pozor! Mixér nikdy nespúšťajte
prázdny. Ak spracúvate horúce tekutiny,
postupujte podľa pokynov v kroku 4.
1. Pred prvo uporabo mešalnika
umijte vse dele razen ohišja motorja. Vrč lahko pomijete tudi v pomivalnem
stroju.
Previdno! Rezila so zelo ostra!
Opomba! Pokrova z rezili ni mogoče
odstraniti.
2. Vrč mešalnika namestite na ohišje
motorja tako, da ročaj gleda naprej
(vrč lahko namestite samo v en
položaj).
V vrč dajte sestavine. (Pazite, da ne boste presegli
največje dovoljene količine).
3. Zaprite pokrov (A) in vstavite
merilno skodelico v odprtino za
dovajanje ter (B) jo zaklenite v njen
položaj. (Merilno skodelico lahko
uporabite za dodajanje sestavin med
delovanjem mešalnika. Odprtino
za dovajanje takoj nato zaprite, da
preprečite brizganje.)
Pozor! Mešalnik nikoli ne sme
delovati prazen. Pri mešanju vročih
tekočin si oglejte korak 4.
1. Pre prvog korišćenja blendera, operite
sve delove osim kućišta za motor. Bokal može da se pere i u mašini za
pranje posuđa.
Oprez! Sečivo je veoma oštro!
Napomena! Sklop sečiva ne može da se
ukloni.
2. Postavite bokal blendera na
kućište motora tako da ručica bude
usmerena unapred (bokal može da se
postavi samo u jednom položaju).
Stavite namirnice u lonac. (Ne premašujte maksimalni
kapacitet).
3. Zatvorite poklopac (A) i stavite šolju za
merenje u otvor za otvor za dodavanje i
(B) zaključajte na tu poziciju. (Možete da
koristite šolju za merenje da biste dodali
sastojke tok blender radi. Odmah zatim
zatvorite otvor za dodavanje, da biste
izbegli prskanje). Oprez! Nikada nemojte uključivati
blender kada je prazan. Prilikom obrade
vrućih tečnosti, pogledajte korak 4.
1. Innan du använder mixern första
gången bör du diska alla delar utom
motorenheten. Kannan tål maskindisk.
Varning! Knivarna är vassa!
Obs! Knivsatsen går inte att ta bort.
2. Placera mixerbehållaren med
handtaget framåt på motorhöljet.
(Behållaren kan bara placeras på ett
sätt.)
Lägg i ingredienserna i behållaren.
(Lägg inte i mer än maximalt.)
3. Stäng locket (A) och sätt i
måttkoppen i påfyllningshålet
och (B) lås den på plats. (Du kan
använda måttkoppen för att lägga
till ingredienser medan mixern
körs. Stäng igen påfyllningshålet
omedelbart efter för att undvika
stänk.) Obs! Kör aldrig mixern när den är tom.
I avsnitt 4 finns information om hur du
mixar varma vätskor.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
SK
SL
SR
Sv
4. Mixovanie horúcich tekutín:
Odporúčame, aby ste horúce tekutiny
nechali vychladnúť (max. 90 °C) pred
naplnením nádoby. Naplňte nádobu
do polovice a začnite mixovať pri
nízkej rýchlosti. Nádoba mixéra sa
môže veľmi zahriať – chráňte si ruky a
nechajte paru unikať cez plniaci otvor.
Pred použitím vždy nasaďte kryt.
5. Spustite mixér: Zapojte spotrebič
do siete. Stlačte tlačidlo Power
(Vypínač) (A). Podsvietenie LED sa
zapne a displej sa rozsvieti. Nastavte
požadovanú rýchlosť mixovania
stlačením tlačidiel 1 (nízka), 2
(stredná) alebo 3 (vysoká) (B).
4. Uporaba vročih tekočin: Vroče
tekočine naj se ohladijo (največ 90
°C), preden z njimi napolnite vrč. Na
začetku napolnite vrč le do polovice
in uporabite nizko hitrost mešanja.
Vrč mešalnika se lahko zelo segreje,
zato ustrezno zaščitite svoje dlani
in izpustite paro skozi odprtino za
dovajanje. Pred uporabo zmeraj
namestite pokrov.
5. Zagon mešalnika: Vtaknite vtič v
vtičnico. Pritisnite gumb za vklop
(A) in prižge se LED osvetlitev ter
prikazovalnik postane viden. Pritisnite
gumb (B) 1 (nizka), 2 (srednja) ali
3 (visoka) in izberite želeno hitrost
mešanja.
4. Obrada vrućih napitaka:
Preporučujemo da pustite da se vrele
tečnosti ohlade (maks. 90 °C) pre nego
što napunite bokal. Popunite lonac
do pola i započnite sa obradom na
maloj brzini. Lonac blendera može
da postane veoma topao – zaštitite
svoje ruke i ispuštajte paru kroz otvor za
dodavanje. Uvek zamenite poklopac
pre korišćenja.
5. Pokrenite blender: Utaknite ga u
mrežnu utičnicu. Pritisnite dugme
„Power“ (Napajanje) (A), dioda će
svetleti i displej će postati vidljiv.
Pritisnite dugme 1 (mala brzina),
dugme 2 (srednja brzina) ili dugme
3 (velika brzina) (B), da biste izabrali
željenu brzinu obrade.
4. Arbete med varma vätskor: Vi
rekommenderar att heta vätskor får
svalna (max 90 °C) innan kannan fylls.
Fyll behållaren endast till hälften
och kör mixern på låg hastighet.
Mixerbehållaren kan bli väldigt
varm – se till att du inte bränner
dig och släpp ut ångan genom
påfyllningshålet. Sätt alltid fast
locket före användning.
5. Starta mixern: Anslut produkten till
elnätet. Tryck på strömbrytaren (A).
LED-lampan tänds och displayen blir
synlig. Tryck på knappen 1 (Låg), 2
(Medel) eller 3 (Hög) (B) för att välja
mixerhastighet.
EN
ES
6. Môžete nastaviť aj jeden z
predvolených programov na
drvenie ľadu (Ice crush), prípravu
nápojov (Drinks), polievok (Soups)
alebo ovocných kokteilov (Smoothie).
Stlačením tlačidla spustite mixovanie.
Tlačidlo zvoleného programu sa
rozsvieti. Mixér bude v prevádzke
maximálne 120 sekúnd alebo kým
sa neskončí zvolený program.
Mixér môžete zastaviť aj manuálne
stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Lahko tudi izberete enega od
pripravljenih programov za
drobljenje ledu, pijače, juhe ali sadne
napitke. Pritisnite gumb za vklop
in prižgala se bo lučka izbranega
programa. Mešalnik bo deloval največ
120 sekund ali dokler se program
ne zaključi. Za ročno zaustavitev
pritisnite poljubni gumb.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. Takođe je moguće izabrati jedan
od spremnih programa za mrvljenje
leda, piće, supe ili šejk. Pritisnite
dugme za pokretanje i svetlo će
označiti izabrani program. Blender
će raditi maksimalno 120 sekundi ili
dok se ne završi program. Pritisnite
bilo koje dugme da biste ga ručno
zaustavili.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Du kan även välja något av de
förinställda programmen för
iskrossning, drinkar, soppor eller
smoothie. Starta mixern genom att
trycka på knappen. Lampan visar valt
program. Mixern arbetar i högst 120
sekunder eller tills programmet är
avslutat. Stäng av mixern manuellt
genom att trycka på valfri knapp.
TR
UK
89
Začíname / Priprava za uporabo
Početak rada / Komma igång
A
B
B
C
A
SK
SL
SR
Sv
90
7. Pozor! Počas mixovania nevkladajte
do nádoby mixéra ruky ani
kuchynské pomôcky. Po rozmixovaní
náročných surovín nechajte
zariadenie pred ďalším použitím na 5
minút vychladnúť.
8. Pulzná funkcia: Stlačením a
podržaním tlačidla „Boost“ (Pulzovanie)
(A) aktivujete pulzný režim, ktorý je
vhodný, ak potrebujete krátkodobo
zvýšiť výkon mixovania. Funkcia
prípravy ovocných kokteilov:
Jedným stlačením tlačidla „Smoothie“
(Ovocné kokteily) (B) aktivujete
špeciálny program na rozdrvenie ľadu
a rozmixovanie ovocia na správnu
konzistenciu. Po dokončení programu
sa mixér automaticky vypne.
7. Pozor! Med mešanjem ne segajte
z rokami v vrč mešalnika in vanj
ne vstavljajte posod. Po večji
obremenitvi naprave počakajte 5
minut pred naslednje uporabo.
8. Pulzna funkcija: Pritisnite in pridržite
gumb „Boost“ (A) za pulziranje, kadar
potrebujete kratko povečanje moči.
Funkcija za sadne napitke: Pritisnite
gumb za sadne napitke „Smoothie“
(B) enkrat in se zdrobljeni led ter
sadni napitek se zmešata do želene
strukture z določenim programom.
Mešalnik se samodejno zaustavi, ko je
program pripravljen.
7. Oprez! Držite ruke i pribor
van bokala blendera tokom
blendiranja. Nakon obrade velikih
količina, pustite uređaj da miruje 5
minuta pre sledeće upotrebe.
8. Funkcija „Boost“ (Puls): Pritisnite
dugme „Boost“ (Puls) (A) i zadržite ga
radi pulsiranja kada su vam potrebni
kratki impulsi velike snage. Funkcija
„Smoothie“ (Šejk): Jednom pritisnite
dugme „Smoothie“ (Šejk) (B) da biste
mrvili led i blendirali šejk do željene
smese pomoću specifičnog programa.
Blender će se automatski zaustaviti
kada se završi program.
9. Funkcija „Ice Crush“ (Mrvljenje leda):
Pritisnite dugme „Ice Crush“ (Mrvljenje
leda) (A) da biste pokrenuli program
mrvljenja. (Da biste ostvarili najbolje
rezultate, obrađujte male količine.)
Funkcija „Drink“ (Pića): Pritisnite dugme
„Drink“ (Pića) (B) da biste mešali pića.
Funkcija „Soup“ (Supe): Pritisnite dugme
„Soup“ (Supe) (B) da biste mešali supu.
Oprez! Nikada nemojte uključivati blender
kada je prazan. Prilikom obrade vrućih
tečnosti, pogledajte korak 4.
7. Obs! Håll händer och husgeråd
borta från mixerbehållaren när
mixern är igång. Om mixern
bearbetar stora volymer ska du låta
den vila i 5 minuter innan du använder
den igen.
8.Boost-funktion: Tryck på knappen
„Boost“ (A) och håll den intryckt
om du vill ha en kort pulsomgång.
Smoothie-funktion: Tryck ned
knappen „Smoothie“ en gång (B) om
du vill krossa is och få en smoothie
med önskad konsistens. Mixern
stannar automatiskt när programmet
är klart.
9.Iskrossningsfunktion: Tryck ned
knappen „Ice Crush” (A) för att starta
iskrossningsprogrammet. (För bästa
resultat krossar du lite is i taget.)
Drinkfunktion: Tryck på knappen
„Drink“ (B) om du vill blanda en drink.
Soppfunktion: Tryck på knappen
„Soup“ (C) om du vill mixa en soppa.
Obs! Kör aldrig mixern när den är tom.
I avsnitt 4 finns information om hur du
mixar varma vätskor.
www.electrolux.com
9. Funkcia drvenia ľadu: Stlačením tlačidla
„Ice Crush“ (Drvenie ľadu) (A) aktivujete
program drvenia ľadu. (Najlepšie výsledky
dosiahnete, ak budete ľad drviť v malých
dávkach.)
Funkcia prípravy nápojov: Stlačením
tlačidla „Drink“ (Nápoje) (B) aktivujete
program na prípravu miešaných nápojov.
Funkcia prípravy polievok: Stlačením
tlačidla „Soup“ (Polievky) (C) aktivujete
program na prípravu polievok.
Pozor! Mixér nikdy nespúšťajte prázdny.
Ak spracúvate horúce tekutiny, postupujte
podľa pokynov v kroku 4.
9. Funkcija drobljenja ledu: Za zagon
programa za drobljenje ledu pritisnite
gumb „Ice Crush“ (A). (Za boljše
rezultate uporabljajte manjše količine.)
Funkcija za pijače: Za mešanje pijač
pritisnite gumb „Drink“ (B).
Funkcija za juhe: Za mešanje juh
pritisnite gumb „Soup“ (C).
Pozor! Mešalnik nikoli ne sme delovati
prazen. Pri mešanju vročih tekočin si
oglejte korak 4.
Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje
Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll
BG
CS
DA
DE
EE
EN
SK
SL
SR
Sv
1. Rýchle čistenie: Nalejte do nádoby
teplú vodu a pridajte pár kvapiek
saponátu. Zmiešajte vodu a čistiaci
prostriedok Stlačením tlačidla
„Boost“ (Pulzovať). Nakoniec nádobu
opláchnite pod tečúcou vodou.
1. Hitro čiščenje: V vrč nalijte toplo
vodo in dodajte nekaj kapljic
detergenta. Zmešajte vodo in
pomivalno sredstvo s pritiskom tipke
»Boost«. Na koncu sperite vrč pod
tekočo vodo.
1. Brzo čišćenje: Sipajte toplu vodu
u lonac i dodajte nekoliko kapi
deterdženta. Pomešajte vodu i
deterdžent pritiskom na dugme
„Boost”. Na kraju, isperite lonac pod
mlazom vode.
1.Snabbrengöring: Häll i varmt
vatten och några droppar diskmedel
i behållaren. Blanda vatten och
diskmedel genom att trycka på
”Boost”-knappen. Skölj till sist
behållaren i rinnande vatten.
2. Dôkladné čistenie krytu motora a
ovládacích prvkov: Vypnite mixér a
odpojte kábel napájania. Kryt motora
utrite navlhčenou tkaninou.
Výstraha! Nikdy neponárajte kryt
motora, zástrčku ani kábel do vody
alebo inej tekutiny.
2. Temeljito čiščenje ohišja motorja
in vmesnika: Izključite mešalnik
in iztaknite električni kabel. Ohišje
motorja obrišite z vlažno krpo.
Opozorilo! Ohišja, vtiča ali kabla
ne potapljajte v vodo ali katero drugo
tekočino.
2. Detaljno čišćenje kućišta motora i
interfejsa: Isključite aparat i isključite
ga iz struje. Kućište motora očistite
vlažnom krpom.
Upozorenje! Nikad nemojte
stavljati kućište, utikač ili kabl u vodu
ili neku drugu tečnost.
2. Noggrann rengöring av
motorhöljet och knapparna: Stäng
av mixern och dra ur strömkontakten.
Torka av motorenheten med en
fuktad trasa.
Varning! Sänk aldrig ned höljet,
kontakten eller sladden i vatten eller
annan vätska.
ES
3. Dôkladné čistenie nádoby:
Poznámka! Nástavec s čepeľami
nemožno demontovať. Zložte veko a odmerku. Nástavec
s čepeľami opláchnite vodou s
umývacím prostriedkom a veko,
odmerku a nádobu vložte do
umývačky riadu na dôkladné umytie.
Varovanie! Pri manipulácii buďte
opatrní, nože sú veľmi ostré!
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Temeljito čiščenje vrča: Opomba! Pokrova z rezili ni mogoče
odstraniti. Odstranite pokrov in merico. Pokrov
z rezili sperite v vodi in detergentu,
nato pa pokrov, merico in vrč pomijte
v pomivalnem stroju.
Previdno! Rezila so zelo ostra,
zato bodite pri ravnanju z njimi
previdni!
LV
NL
NO
pl
PT
RO
3. Detaljno čišćenje bokala:
Napomena! Sklop sečiva ne može da
se ukloni. Uklonite poklopac i mericu. Isperite
sklop sečiva u vodi i deterdžentu i
postavite poklopac, mericu i bokal u
mašinu za pranje posuđa da biste ih
dobro oprali.
Oprez! Rukujte veoma oprezno,
sečivo je veoma oštro!
RU
SK
SL
SR
SV
3. Noggrann rengöring av behållaren:
Obs! Knivsatsen går inte att ta bort.
Ta bort behållaren och mätkoppen.
Skölj knivsatsen med vatten och
rengöringsmedel och diska sedan
locket, mätkoppen och behållaren i
diskmaskinen.
Varning! Var försiktig, knivarna är
vassa!
TR
UK
91
Recepty
SK
Maximálne trvanie spracovania pri
veľkej dávke
2 min
Maximálny objem
1500 ml
Odporúčaná rýchlosť mixovania
Recept
Príprava pyré zo surovej zeleniny
Jahodová margarita (koktail)
Ananásovo-marhuľové Smoothie
Polievka (certifikačný recept)
Malinový kokteil
Mliečny koktail
Zemiakovo-pórová polievka
Palacinky (cesto)
92
www.electrolux.com
Suroviny
Množstvo
Mrkva
20~160
g
Zemiaky
20~160
g
Cibuľa
20~160
g
Voda
40~320
g
Tequila
240
ml
Likér Triple Sec
60
ml
Mrazené jahody
225
g
Mrazený limetkový koncentrát
145
g
Kocky ľadu
150
g
Nakrájaný ananás
250
g
Sušené marhule
40
g
Jogurt
300
g
Mrkva
640~660
ml
Voda
840~860
g
Mrazené maliny
250
g
Banán (1 polovica)
50
g
Voda
100
ml
Krupicový cukor (1 PL)
10
g
Mlieko
150-300
ml
Vanilková zmrzlina
200-400
g
Banán
¼-½
ks
Čokoládový sirup
30-60
g
Zemiaky
400
g
Pór
400
g
Voda
800
g
Pšeničná múka
150
g
Soľ
1
Štipka
Vajíčka
3
ks
Mlieko
250
ml
Voda
140
ml
Maslo
50
g
Čas
Rýchlosť
30 s
Nastavenie 3
(max.
rýchlosť)
≤ 90 s
Drink
(Nápoje)
≤ 120 s
Smoothie
(Ovocný
kokteil)
≤ 60 s
Nastavenie 3
(max.
rýchlosť)
≤ 60 s
Nastavenie 3
(max.
rýchlosť)
15~30 s
Smoothie
(Ovocný
kokteil)
45~60 s
Soup
(POLIEVKY)
30~40 s
Smoothie
(Ovocný
kokteil)
Recepti
SL
BG
Najdaljši čas mešanja ob veliki količini
2 minuti
Največja zmogljivost
CS
1500 ml
DA
DE
Priporočena hitrost delovanja mešalnika
Recept
Kaša iz sveže zelenjave
Jagodna margarita (koktajl)
Smuti iz ananasa in marelic
Juha (certifikacijski recept)
Sadni napitek iz malin
Mlečni shake
Juha iz krompirja in pora
Mešanica za palačinke
Sestavine
Količina
Korenje
20~160
g
Krompir
20~160
g
Čebula
20~160
g
Voda
40~320
g
Tekila
240
ml
Triple sec (pomarančni liker)
60
ml
Zmrznjene jagode
225
g
Zmrznjen koncentrat iz limet
145
g
Ledene kocke
150
g
Rezine ananasa
250
g
Posušene marelice
40
g
Jogurt
300
g
Korenje
640~660
ml
Voda
840~860
g
Zamrznjene maline
250
g
Banana (½ kosa)
50
g
Voda
100
ml
Sladkor v prahu (1 čajna žlička)
10
g
Mleko
150-300
ml
Vanilijev sladoled
200-400
g
Banana
¼-½
kosa
Čokoladni sirup
30-60
g
Krompir
400
g
Por
400
g
Voda
800
g
Pšenična moka
150
g
Sol
1
Ščep
Jajca
3
kosa
Mleko
250
ml
Voda
140
ml
Maslo
50
g
Čas
Hitrost
30 s
Nastavitev 3
(najv. hitrost)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
(Pijače)
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
(Sadni napitek)
≤ 60 s
Nastavitev 3
(najv. hitrost)
≤ 60 s
Nastavitev 3
(najv. hitrost)
15~30 s
Smoothie
(Sadni napitek)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
45~60 s
Soup
(Juha)
SK
SL
30~40 s
SR
Smoothie
(Sadni napitek)
SV
TR
UK
93
Recepti
SR
Maksimalno vreme obrade kod većeg
punjenja
2 min
Maksimalni kapacitet
1500 ml
Preporučena brzina blendera
Recept
Pire od sirovog povrća
Margarita od jagode (koktel)
Šejk od ananasa i kajsija
Supa (recept iz certifikata)
Šejk od malina
Milkšejk
Supa od krompira i praziluka
Palačinke (smesa)
94
www.electrolux.com
Sastojci
Količina
Šargarepa
20~160
g
Krompir
20~160
g
Crni luk
20~160
g
Voda
40~320
g
Tekila
240
ml
Tripl sek
60
ml
Zaleđene jagode
225
g
Zaleđen koncentrat limeade
145
g
Kockice leda
150
g
Kriške ananasa
250
g
Sušene kajsije
40
g
Jogurt
300
g
Šargarepa
640~660
ml
Voda
840~860
g
Smrznute maline
250
g
Banana (½)
50
g
Voda
100
ml
Beli šećer (1 kaš.)
10
g
Mleko
150-300
ml
Sladoled od vanile
200-400
g
Banana
¼-½
kom.
Sirup od čokolade
30-60
g
Krompir
400
g
Praziluk
400
g
Voda
800
g
Pšenično brašno
150
g
So
1
Prstohvat
Jаја
3
kom.
Mleko
250
ml
Voda
140
ml
Maslac
50
g
Tačno vreme
Brzina
30 s
Podešavanje 3
(maksimalna
brzina)
≤ 90 s
Drink
(Pića)
≤ 120 s
Smoothie
(Šejk)
≤ 60 s
Podešavanje 3
(maksimalna
brzina)
≤ 60 s
Podešavanje 3
(maksimalna
brzina)
15~30 s
Smoothie
(Šejk)
45~60 s
Soup
(Supe)
30~40 s
Smoothie
(Šejk)
Recept
Sv
BG
Maximal bearbetningstid med tung last
2 min
Maximal Kapacitet
CS
1500 ml
DA
DE
Rekommenderad mixerhastighet
Recept
Mosa råa grönsaker
Jordgubbsmargaritas (cocktail)
Smoothie med ananas och aprikos
Soppa (certifierat recept)
Smoothie med hallon
Milkshake
Potatis-purjolökssoppa
Pannkaka (smet)
Ingredienser
Mängd
Morötter
20~160
g
Potatis
20~160
g
Lök
20~160
g
Vatten
40~320
g
Tequila
240
ml
Tre sek
60
ml
Frusna jordgubbar
225
g
Fruset Lemeade-koncentrat
145
g
Istärningar
150
g
Ananasskivor
250
g
Torkade aprikoser
40
g
Yoghurt
300
g
Morötter
640~660
ml
Vatten
840~860
g
Frysta hallon
250
g
Banan (en halv)
50
g
Vatten
100
ml
Strösocker (1 msk)
10
g
Mjölk
150-300
ml
Vaniljglass
200-400
g
Banan
¼-½
st
Chokladsås
30-60
g
Potatis
400
g
Purjolök
400
g
Vatten
800
g
Vetemjöl
150
g
Salt
1
nypa
Ägg
3
st
Mjölk
250
ml
Vatten
140
ml
Smör
50
g
Tid
Hastighet
30 s
Inställning 3
(maxhastighet)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 s
Drink
(Dryck)
HR
HU
IT
≤ 120 s
Smoothie
≤ 60 s
Inställning 3
(maxhastighet)
≤ 60 s
Inställning 3
(maxhastighet)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
15~30 s
Smoothie
RO
RU
45~60 s
Soup
(Soppor)
SK
SL
SR
30~40 s
Smoothie
SV
TR
UK
95
Odstraňovanie porúch / Odpravljanje težav
Odstraňovanie porúch
SK
Problém
Príčina
Riešenie
Mixér sa nezapína.
Nádoba nie je správne pripevnená k základni.
Skontrolujte, či sú všetky komponenty na
správnom mieste.
Poznámka! Nádobu možno na základňu
umiestniť len vtedy, keď rukoväť smeruje k
ovládacím prvkom.
Nestlačili ste tlačidlo Power (Vypínač).
Skontrolujte, či svieti tlačidlo Power (Vypínač).
Ak nesvieti, zapnite mixér stlačením tlačidla
Power (Vypínač).
Motor je prehriaty. Displej bliká.
Počkajte, kým zariadenie nevychladne a kým
sa nerozsvietia všetky tlačidlá.
Zástrčka nie je správne pripojená k elektrickej Skontrolujte pripojenie zástrčky k zásuvke
zásuvke.
alebo vyskúšajte inú zásuvku.
Výpadok napájania.
Počkajte, kým sa výpadok neskončí.
Funkčný problém.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Simptom
Vzrok
Rešitev
Mešalnik se ne vklopi.
Vrč/dno ni ustrezno nameščen.
Preverite, ali so vsi sestavni deli v ustreznem
položaju.
Opomba. Vrč lahko na dno namestite samo
z ročajem obrnjenim proti uporabniškem
vmesniku.
Gumb za vklop ni pritisnjen.
Preverite, da je sveti lučka gumba za vklop. Če
ne sveti, pritisnite gumb za vklop mešalnika.
Motor se je pregrel. Prikazovalnik utripa.
Počakajte, da je izdelek ohladi in se prižgejo
lučke vseh gumbov.
Odpravljanje težav
SL
Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico. Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v
električno vtičnico, ali pa uporabite drugo
vtičnico.
96
www.electrolux.com
Prekinitev električnega napajanja.
Počakajte do vnovične vzpostavitve
električnega napajanja.
Težava v delovanju aparata.
Obrnite se na pooblaščeni servis.
Rešavanje problema / Felsökning
SR
Rešavanje problema
Simptom
Uzrok
Rešenje
Blender se ne uključuje.
Bokal/osnova nisu dobro postavljeni.
Proverite da li su sve komponente na
ispravnom mestu.
Napomena! Bokal može da se stavi na
osnovu samo kada je ručica usmerena prema
korisničkom interfejsu.
Dugme „Power“ (Napajanje) nije pritisnuto.
Proverite da li je dugme „Power“ (Napajanje)
osvetljeno. Ako nije, pritisnite dugme „Power“
(Napajanje) da biste uključili blender.
Motor se pregrejao. Displej trepće.
Sačekajte da se proizvod ohladi i da sva
dugmad budu osvetljena.
Utikač nije pravilno postavljen u struju.
Proverite kako je utikač postavljen u utičnicu
ili pokušajte sa drugom utičnicom.
Nestanak struje.
Sačekajte da prođe nestanak struje.
Funkcionalni problem.
Obratite se ovlašćenom servisu.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Sv
Felsökning
NO
Symtom
Orsak
Lösning
Mixern går inte att starta.
Behållaren/basen sitter inte fast ordentligt.
Kontrollera att alla komponenter sitter som
de ska.
Obs! Behållaren kan bara placeras på basen
med handtaget mot knapparna.
Strömbrytaren är inte nedtryckt.
Kontrollera att Power-knappen lyser. Om den
inte gör det trycker du på den så att mixern
startar.
Motorn är överhettad. Displayen blinkar.
Vänta tills apparaten har svalnat och alla
knapparna lyser.
Kontakten är inte ordentligt ansluten till
eluttaget.
Kontrollera att kontakten är ansluten till
eluttaget eller försök med ett annat eluttag.
Strömavbrott.
Vänta tills strömavbrottet är åtgärdat.
SR
Mixern fungerar inte på rätt sätt.
Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
SV
pl
PT
RO
RU
SK
SL
TR
UK
97
Likvidácia / Odstranjevanje
Odlaganje / Kassering
Nelikvidujte spotrebiče označené
SK
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z
symbolom
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa
obráťte na obecný alebo mestský úrad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
SL
. Embalažo odložite v
simbol
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav.
SR
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće
kontejnere radi recikliranja.
Pomozite u zaštiti životne sredine i
ljudskog zdravlja kao i u recikliranju
otpadnog materijala od elektronskih i
električnih uređaja.
, ne
Naprav, označenih s simbolom
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Uređaje obeležene simbolom
nemojte bacati zajedno sa smećem.
Proizvod vratite u lokalni centar za
recikliranje ili se obratite opštinskoj
kancelariji.
Släng inte produkter märkta med
Sv
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter.
98
www.electrolux.com
med hushållsavfallet.
symbolen
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
D
B
BG
C
CS
DA
A
DE
EE
EN
E
ES
FI
G
FR
HR
HU
F
IT
LT
LV
H
NL
NO
pl
PT
TR
UK
Bileşenler
Компоненти
A. Kahvelik
B. İbik
C. Doldurma deliği ile kapak
D. Ölçüm kupası
E. Bıçaklar ve bıçak düzeneği
F. Kablo saklama bölmeli
motor gövdesi
G. Göstergeli kontrol paneli
H. Kaymayan ayaklar
A. Банка
В. Носик
C. Кришка з отвором для
наповнення
D. Мірний кухоль
E. Різальний блок із лезами
F. Корпус двигуна з
відділенням для шнура
живлення
G. Панель керування з
дисплеєм
H. Ніжки проти ковзання
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
99
TR
Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocuklardan uzak tutun.
Cihazlar, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili denetim ve talimat verilmiş ve oluşacak
riskleri bilen kişiler gözetiminde oldukları sürece, fiziki duyusal veya akli melekeleri ya da
deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynayamazlar.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı, yetişkin gözetimi altında bulunmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç
kaynağına bağlanmalıdır.
• Ürünle birlikte gelen kablo veya gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle kullanmayın veya
tutmayın.
• Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak
amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
• Gözetimsiz bırakılacaksa ve montaj, demontaj ya da temizlik öncesinde her zaman cihazın fişini
prizden çekin.
• Cihaz fişe takılıyken hiçbir zaman elinizle ya da bir aletle bıçaklara ya da parçalara
dokunmayın.
• Bıçaklar ve parçalar çok keskindir! Yaralanma tehlikesi!
• Cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın!
• Karıcıyı, ağır yükler kullanarak bir kerede 2 dakikadan fazla çalışır durumda bırakmayın. Ağır
yüklerle 2 dakika çalıştırdıktan sonra karıcı en az 5 dakika soğumaya bırakılmalıdır.
• Cihazların üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
• Kaynayan sıvılar ile asla kullanmayın (maks. 90 °C).
• Bu cihazı boya karıştırmak için kullanmayın. Tehlike, bu işlem patlamaya yol açabilir!
• Cihazı kesinlikle kapağı açıkken çalıştırmayın.
• Cihaz kablosu sıcak yüzeylerle temas etmemeli veya masa kenarından veya tezgahtan
sarkıtılmamalıdır.
• Tavsiye edilmeyen diğer üreticiler tarafından imal edilmiş aksesuar ve parçaları hiçbir zaman
kullanmayın; yaralanma riski oluşabilir.
• Cihaz buz küpleri dışındaki sert cisimleri karıştırmak veya öğütmek amacıyla kullanılmamalıdır.
• Çalışma esnasında ciddi yaralanma veya karıştırıcıya zarar verme riskini azaltmak için ellerinizi
ve aletleri karıştırıcıdan uzak tutun.
• Karıştırıcıyı çıkarmadan önce elektriğin kapalı olduğundan emin olun.
• Bıçak düzeneğini çıkarmayı denemeyin.
• Keskin kesme bıçaklarını tutarken, hazneyi boşaltırken ve temizleme sırasında dikkatli olun.
• Cihaza sıcak sıvı doldurmanız durumunda, sıvı ani buhar püskürtme sırasında dışarı
atılabileceğinden dikkatli olun.
• Kullanım sırasında hareket eden parçalara dokunmadan önce cihazı kapatın ve güç kaynağı ile
olan bağlantısını kesin.
• Ürün, herhangi bir hız ayarı ya da program seçili değilken açık bırakılırsa 3 dakika sonra
otomatik olarak kapanır.
• Cihaza sıcak sıvı doldurmanız durumunda, sıvı ani buhar püskürtme sırasında dışarı
atılabileceğinden dikkatli olun.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun olmayan veya hatalı
kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
100
www.electrolux.com
UK
Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу.
• Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Тримайте пристрій і кабель живлення
у недоступному для дітей місці. Особи з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними
можливостями або такі, що не мають необхідного досвіду та знань, можуть використовувати
пристрої під наглядом та за умови, що їм надані інструкції щодо використання пристроїв у
безпечний спосіб, і якщо вони розуміють пов’язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям
бавитися з пристроєм.
• Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
• Прилад можна підключати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого
відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними!
• Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо пошкоджено шнур живлення чи
корпус.
• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник, його
сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.
• Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
• Завжди відключайте прилад від джерела електропостачання, якщо він залишився без нагляду
та перед збиранням, розбиранням та чищенням.
• Ніколи не торкайтесь лез або внутрішніх деталей руками або іншими предметами під час
роботі приладу.
• Ножі та внутрішні деталі дуже гострі! Небезпека ураження!
• Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
• Не використовуйте блендер більше 2 хвилини при сильному навантаженні. Після 2-хвилинної
роботи при сильному навантаженні блендер потрібно залишити охолонути принаймні на 5
хвилин.
• Забороняється перевищувати максимальний обсяг заповнення, указаний на приладах.
• Заборонено наливати у міксер киплячі рідини (максимальна температура не повинна
перевищувати 90 °C)
• Не використовуйте прилад для розмішування фарби. Небезпечно, може призвести до вибуху!
• Ніколи не вмикайте прилад без кришки.
• Не давайте кабелю живлення торкатися гарячих поверхонь або звисати зі столу чи робочої
поверхні.
• Не використовуйте додаткові речі чи деталі інших виробників, окрім тих, що рекомендовані
до використання або продаються разом з пристроєм; це може призвести до травмування.
• Пристрій не можна використовувати для подрібнення і змішування твердих або сухих
матеріалів, за винятком кубиків льоду.
• Під час роботи блендера не торкайтеся його ріжучих частин і стежте за тим, щоб у нього не
потрапляли кухонні прилади. Це може спричинити серйозні травми і пошкодження пристрою.
• Перед зняттям блендера зі стійки переконайтесь, що він вимкнений.
• Не намагайтеся зняти різальний блок.
• Будьте обережні з гострими лезами різального блока під час спорожнення чаші та миття.
• Будьте обережні, наливаючи у прилад гарячу рідину, оскільки вона може різко закипати і
вибризкуватися назовні.
• Перш ніж торкатися будь-яких частин, які рухаються під час роботи приладу, вимкніть його та
від’єднайте шнур живлення від розетки.
• Якщо прилад залишити ввімкненим, не вибравши швидкості або програми, він автоматично
вимкнеться за 3 хвилини.
• Будьте обережні, наливаючи у прилад гарячу рідину, оскільки можливе раптове закипання та
розбризкування рідини.
• Прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник не відповідає за
можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.
101
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Başlarken / Початок роботи
TR
UK
1. Karıcıyı ilk kez kullanmadan
öncemotor gövdesi dışında tüm
parçaları yıkayın. Sürahi de bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
Dikkat! Bıçaklar çok keskindir!
Not! Bıçak düzeneği çıkarılabilir
değildir.
2. Blender sürahisini sapı ön kısma
gelecek şekilde motor gövdesine
yerleştirin. Sürahi sadece tek bir
konumda yerleştirilebilir.
İçeriği kahveliğe koyun. (Maksimum kapasiteyi aşmayın.)
3. Kapağı kapatın (A) ve ölçüm
kupasını doldurma deliğine sokup
(B) yerine kilitleyin. (Ölçüm kupasını
karıcı çalışırken içerik eklemek için
kullanabilirsiniz. Çevreye sıçramayı
önlemek için doldurma deliğini
hemen kapatın.) Dikkat! Blenderi asla boşken
çalıştırmayın. Sıcak sıvıları işleme
tabi tutacaksanız 4. adıma göz atın.
1. Перед першим використанням
блендера необхідно вимити всі
деталі крім корпуса електродвигуна.
Глек можна також помити в
посудомийній машині.
Увага! Ножі дуже гострі!
Примітка. Різальний блок не
знімається.
2. Поставте глек блендера на корпус
двигуна ручкою вперед (глек
можна поставити тільки в одне
положення).
Додайте інгредієнти до банки.
(Не перевищуйте максимальну
місткість.)
3. Закрийте кришку (А) та вставте
мірний кухоль в отвір для
наповнення та (В) зафіксуйте його
у належному положенні. (Можна
використовувати мірний кухоль,
щоб додавати інгредієнти під
час роботи блендера. Одразу ж
закривайте отвір для наповнення,
щоб уникнути розбризкування.) Увага! Ніколи не вмикайте блендер
із порожнім глеком. Для обробки
гарячої рідини див. крок 4.
102
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
A
EE
B
TR
UK
4. Sıcak sıvılar: Sürahiye doldurmadan
önce sıcak sıvıların soğumaya (maks.
90 °C) bırakılmasını öneriyoruz.
Kahveliği yalnızca yarısına kadar
doldurun ve işlemi düşük hızda
başlatın. Karıcının kahveliği
ısınabilir– Ellerinizi koruyun ve
doldurma deliğinden gelecek
buhara dikkat edin. Kullanmadan
önce her zaman kapağı yerine
yerleştirin.
5. Blenderi çalıştırın: Fişi prize takın.
Power (Güç) düğmesine (A) basın.
LED ışığı yanar ve gösterge görünür
olur. İstediğiniz işleme hızını seçmek
için 1 (Düşük), 2 (Orta) veya 3
(Yüksek) düğmelerinden birine (B)
basın.
4. Використання гарячих рідин.
Рекомендується зачекати, доки
гарячі рідини охолонуть (макс 90
°C), перш ніж наповнювати глечик.
Наповніть банку тільки наполовину
та почніть переробку на низькій
швидкості. Банка блендера може
стати дуже гарячою — будьте
обачними, захищайте руки та
забезпечте вільне проходження
пари через отвір для наповнення.
Завжди закривайте кришку
перед використанням.
5. Увімкніть блендер. Вставте
штепсель у розетку. Натисніть
кнопку живлення (A); засвітиться
світлодіодний індикатор і
ввімкнеться дисплей. Натисніть
одну з кнопок (B) для вибору
потрібної швидкості: 1 (низька), 2
(середня) або 3 (висока).
EN
ES
6. Buz kırmak, içecek, çorba
veya smoothie hazırlamak için
hazır programlardan birini de
seçebilirsiniz. Düğmeye basarak
programı başlatın. Seçili programın
ışığı yanacaktır. Blender maksimum
120 saniye ya da program sona
erene kadar çalıştırılabilir. Blenderi
manuel olarak durdurmak için
herhangi bir düğmeye basın.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Також можна вибрати одну з
готових програм для подрібнення
льоду, змішування напоїв,
супів або коктейлів. Натисніть
кнопку для запуску програми;
у кнопці засвітиться індикатор,
який вказуватиме, що програма
активна. Блендер працюватиме
максимум протягом 120 секунд
або до завершення програми.
Щоб вимкнути програму вручну,
натисніть будь-яку кнопку.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
103
Başlarken / Початок роботи
A
B
B
C
A
TR
UK
7. Dikkat! Karıştırma işlemi
sırasında blender sürahisine
elinizle veya mutfak aletleriyle
temas etmeyin. Büyük miktarda
malzemeyi işledikten sonra cihazı
sonraki kullanıma kadar 5 dakika
dinlendirin.
8. Boost (Anlık Çalıştırma)
Fonksiyonu: Cihazı kısa süreliğine
hızlı bir şekilde çalıştırmanız
gerekiyorsa blenderi “Boost”
düğmesini (A) basılı tutarak çalıştırın. Smoothie Fonksiyonu: Özel program
sayesinde buz kırmak ve smoothie’nizi
istediğiniz yoğunlukta karıştırmak
için “Smoothie” düğmesine (B) bir
kez basın. Program hazır olduğunda
blender otomatik olarak durur.
9. Ice Crush (Buz Kırma) Fonksiyonu:
Ice Crush programını başlatmak için
“Ice Crush” düğmesine (A) basın.
(Daha iyi sonuçlar almak için küçük
miktarları işleyin.)
Drink (İçecek) Fonksiyonu: İçecek
hazırlamak için “Drink” düğmesine
(B) basın.
Soup (Çorba) Fonksiyonu: Çorba
hazırlamak için “Soup” düğmesine
(C) basın.
Dikkat! Blenderi asla boşken
çalıştırmayın. Sıcak sıvıları işleme
tabi tutacaksanız 4. adıma göz atın.
7. Увага! Не занурюйте руки або
кухонне приладдя до глека
блендера під час змішування.
Переробляючи великі об’єми
продуктів, робіть перерву у 5 хвилин
після кожної порції.
8. Функція імпульсу: коли потрібно
отримати короткочасний імпульс
високої потужності, натисніть
кнопку “Boost” (A) і потримайте її.
Функція приготування коктейлю:
один раз натисніть кнопку
“Smoothie” (B). Блендер подрібнить
лід і змішає коктейль до потрібної
консистенції за відповідною
програмою. Після завершення
програми блендер автоматично
зупиниться.
9. Функція подрібнення льоду:
натисніть кнопку “Ice Crush” (A), щоб
запустити програму подрібнення
льоду. (Для отримання оптимальних
результатів радимо розділити лід на
невеликі порції).
Функція приготування напоїв:
Натисніть кнопку “Drink” (B) для
змішування напою.
Функція приготування супів:
Натисніть кнопку “Soup” (C) для
змішування супу.
Увага! Ніколи не вмикайте блендер
із порожнім глеком. Для обробки
гарячої рідини див. крок 4.
104
www.electrolux.com
Temizlik ve bakım / Чищення та догляд
BG
CS
DA
DE
EE
EN
TR
UK
1. Hızlı temizlik: Kahveliğin içine
sıcak su koyun ve iki damla deterjan
ekleyin. Su ve deterjanı karıştırmak
için “Boost” düğmesine basın. Son
olarak kahveliği akan su altında
durulayın.
1. Швидке чищення. Налийте теплу
воду в банку та додайте декілька
крапель миючого засобу. Змішайте
воду і миючий засіб, натиснувши
кнопку «Boost». Промийте банку під
проточною водою.
2. Motor gövdesi ve arayüzünün
kapsamlı temizliği: Karıcıyı kapatın
ve fişini prizden çekin. Motor
gövdesini nemli bir bezle silin.
Uyarı! Gövdeyi, fişi veya kabloyu,
suya ya da diğer sıvıların içine
kesinlikle sokmayın.
2. Ретельне чищення корпусу
двигуна та кнопок керування:
Вимкніть блендер і витягніть шнур
живлення з розетки. Протріть
корпус електродвигуна вологою
тканиною.
Увага! Ніколи не занурюйте
корпус, штепсель або шнур
живлення у воду чи іншу рідину.
ES
3. Sürahinin kapsamlı temizliği: Not! Bıçak düzeneği çıkarılabilir
değildir. Kapağı ve ölçü kabını çıkarın. Bıçak
düzeneğini su ve deterjanla yıkayın.
Kapağı, ölçü kabını ve sürahiyi
kapsamlı temizlik için bulaşık
makinesine yerleştirin.
Dikkat! Dikkatli tutun, bıçaklar
çok keskindir!
FI
FR
HR
HU
IT
3. Ретельне чищення глека:
Примітка. Різальний блок не
знімається. Зніміть кришку і мірну склянку.
Сполосніть різальний блок водою
з засобом для миття, після чого
поставте кришку, мірну склянку та
глек у посудомийну машину для
ретельного миття.
Увага! Робіть це обережно, ножі
дуже гострі!
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
105
Yemek Tarifleri
TR
Ağır yük ile maksimum işlem süresi
2 min
Maksimum Kapasite
1500 ml
Önerilen karma hızı
Tarif
Taze sebzelerin püre yapılması
Çilekli margarita (Kokteyl)
Ananas-kayısı Smoothie
Çorba (Sertifikalı tarif)
Ahududulu Smoothie
Milkshake
Patatesli pırasa çorbası
Gözleme (Bulamaçlı)
106
www.electrolux.com
Malzemeler
Miktar
Havuç
20~160
g
Patates
20~160
g
Soğan
20~160
g
Su
40~320
g
Tekila
240
ml
Üçlü sn.
60
ml
Dondurulmuş çilek
225
g
Dondurulmuş Limonata konsantresi
145
g
Buz küpleri
150
g
Dilimlenmiş ananas
250
g
Kuru Kayısı
40
g
Yoğurt
300
g
Havuç
640~660
ml
Su
840~860
g
Dondurulmuş ahududu
250
g
Muz (yarım)
50
g
Su
100
ml
Pudra şekeri (1 yemek kaşığı)
10
g
Süt
150-300
ml
Vanilyalı Dondurma
200-400
g
Muz
¼-½
adet
Çikolatalı şurup
30-60
g
Patates
400
g
Pırasa
400
g
Su
800
g
Buğday unu
150
g
Tuz
1
Tutam
yumurta
3
adet
Süt
250
ml
Su
140
ml
Yağ
50
g
Süre
Hız
30 sn
Hız 3
(Maksimum
hız)
≤ 90 sn
Drink
≤ 120 sn
Smoothie
≤ 60 sn
Hız 3
(Maksimum
hız)
≤ 60 sn
Hız 3
(Maksimum
hız)
15~30 sn
Smoothie
45~60 sn
Soup
(Çorbalar)
30~40 sn
Smoothie
Рецепти
UK
BG
Максимальний час безперервної
роботи із повним завантаженням
2 хв.
Максимальна місткість
CS
1500 мл
DA
DE
Рекомендована швидкість змішування
Рецепт
Пюре з сирих овочів
Коктейль "Маргарита" з полуницею
Ананасно-абрикосовий коктейль
Суп (сертифікаційний рецепт)
Малиновий коктейль
Молочний коктейль
Суп з картоплі та цибулі-порею
Тісто для млинців
Інгредієнти
Кількість
Морква
20~160
г
Картопля
20~160
г
Цибуля
20~160
г
Вода
40~320
г
мл
Текіла
240
Лікер типу Triple sec
60
мл
заморожені полуниці
225
г
Заморожений концентрований
лимонад з лайма
145
г
Кубики льоду
150
г
Шматочки ананаса
250
г
Курага
40
г
Йогурт
300
г
Морква
640~660
мл
Вода
840~860
г
Заморожена малина
250
г
Банан (½ шт.)
50
г
Вода
100
мл
Дрібний цукор (1 стол. лож.)
10
г
Молоко
150-300
мл
Ванільне морозиво
200-400
г
Банан
¼-½
шт.
Шоколадний сироп
30-60
г
Картопля
400
г
Цибуля-порей
400
г
Вода
800
г
Пшеничне борошно
150
г
Сіль
1
Щіпка
яйця
3
шт.
Молоко
250
мл
Вода
140
мл
масло
50
г
Час
Швидкість
30 с
Режим 3
(Макс.
швидкість)
EE
EN
ES
FI
FR
≤ 90 с
Drink
(Напої)
HR
HU
IT
≤ 120 с
Smoothie
(Коктейль)
≤ 60 с
Режим 3
(Макс.
швидкість)
≤ 60 с
Режим 3
(Макс.
швидкість)
LT
LV
NL
NO
pl
PT
15~30 с
45~60 с
Smoothie
(Коктейль)
RO
Soup
(Супи)
SK
RU
SL
SR
30~40 с
SV
Smoothie
(Коктейль)
TR
UK
107
Sorun giderme / Усунення неполадок
Sorun giderme
TR
Belirti
Neden
Çözüm
Karıcı çalışmıyor.
Sürahi/taban düzgün bir şekilde yerine
oturmamıştır.
Tüm parçaların doğru konumda olup
olmadıklarını kontrol edin.
Not: Sürahi tabana sadece sapı kullanıcı
arayüzüne bakacak şekilde yerleştirilebilir.
Power düğmesine basılmamıştır.
Power düğmesinin yandığından emin olun.
Yanmıyorsa blenderi çalıştırmak için Power
düğmesine basın.
Motor aşırı ısınmıştır. Gösterge ışığı yanıp
söner.
Ürün soğuyana ve tüm düğmeler yanana
kadar bekleyin.
Fiş, duvardaki prize doğru şekilde takılmamış.
Fişin duvardaki priz ile olan bağlantısını
kontrol edin ya da başka bir priz deneyin.
Elektrik kesintisi.
Elektrik kesintisi sona erene kadar bekleyin.
İşlevsel sorun.
Yetkili servis ile iletişim kurun.
Ознака
Причина
Вирішення
Блендер не вмикається.
Глек не закріплений на корпусі належним
чином.
Перевірте, чи правильно встановлені всі
частини приладу.
Глек можливо встановити на корпус
тільки ручкою в сторону кнопок
керування.
Кнопка живлення не натиснута.
Перевірте, чи світиться кнопка “Power”.
Якщо кнопка не світиться, натисніть її, щоб
увімкнути блендер.
Двигун перегрівся. Дисплей блимає.
Дочекайтеся, поки прилад охолоне і
кнопки засвітяться.
Штепсель не увімкнено в розетку
належним чином.
Перевірте підключення штепселя до
розетки або спробуйте скористатися іншою
розеткою.
Відключення електропостачання.
Дочекайтесь відновлення
електропостачання.
Функціональна проблема.
Зверніться до авторизованої сервісної
служби.
Усунення неполадок
UK
108
www.electrolux.com
Elden çıkarma / Утилізація
TR
UK
Şu sembole sahip malzemeler geri
. Ambalajı geri
dönüştürülebilir
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının
geri dönüşümüne ve çevre ve insan
sağlığının korunmasına yardımcı olun.
bulunan cihazları
Ev atığı sembolü
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
Не викидайте прилади, позначені
. Викидайте упаковку у
символом
відповідні контейнери для вторинної
сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей
і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів.
, разом з
відповідним символом
іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної
переробки у вашій місцевості або
зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
109
This page is left blank intentionally
This page is left blank intentionally
Electrolux Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Printed on recycled paper
3483 E ESB9300 02030514
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement