Electrolux EEWA7300 User manual

Electrolux EEWA7300 User manual
WATERKETTLE EWA7300
D • GR • NL • F • GB
DGebrauchsanweisung....3–12
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–12
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
NLGebruiksaanwijzing.........3–12
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F
Mode d’emploi...................3–12
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 7.
GB Instruction book.............13–17
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 14 carefully.
B
D
D
GR
NL
C
F
E
GB
F
G
A
H
I
I
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Composants
A.Gehäuse
B.Herausnehmbarer
Kalkfilter
C.Ausgusstülle
D.Abdeckung
E. Taste zum Öffnen des
Deckels
F.Griff
G.Wasserstandanzeige
H. EIN/AUS-Schalter mit
Betriebsanzeige
I. Separate Basis und
Netzkabel
A.Θήκη
B. Αποσπώμενο φίλτρο
C.Κάδος
D.Καπάκι
E. Κουμπί ανοίγματος
καπακιού
F.Λαβή
G. Ένδειξη στάθμης νερού
H. Διακόπτης ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με
ενδεικτική λυχνία
I. Ξεχωριστό καλώδιο βάσης
και ρεύματος
A.Behuizing
B. Uitneembaar netfilter
C.Tuit
D.Deksel
E. Deksel openen-toets
F.Greep
G.Waterniveau-indicatie
H. AAN/UIT-schakelaar met
indicatielampje
I. Afzonderlijke voet en
snoer
A.Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire
amovible
C. Bec verseur
D.Couvercle
E. Bouton d’ouverture du
couvercle
F.Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/
arrêt avec indicateur de
fonctionnement
I. Socle connecteur
indépendant de la
bouilloire et cordon
d’alimentation
3
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person
Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche
Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen..
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls
notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung
ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es
gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
‘ Achtung: Wird zuviel Wasser in den Wasserkocher gefüllt, kann das kochende
Wasser herausspritzen und es drohen Verbrühungen oder Verbrennungen! Den
Kocher daher nie über die oberste Markierung hinaus befüllen.
• Das Gerät nie ohne Abdeckung betreiben.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle
abstellen oder verwenden.
• Den Wasserkocher nur zum Erhitzen von Wasser verwenden!
• Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
• Achten Sie darauf, dass Sie während bzw. nach dem Kochvorgang nicht mit dem
aus der Ausgießöffnung des Wasserkochers austretenden heißen Wasserdampf in
Berührung kommen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
D
4
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και
εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8
ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές
και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την
αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
‘ Προσοχή: Αν ο βραστήρας υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης
του βραστού νερού και πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι’ αυτό ποτέ μη γεμίζετε το
βραστήρα πάνω από την μέγιστη ένδειξη.
• Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή
κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για θέρμανση νερού!
• Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το παρεχόμενο στήριγμα.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
D
GR
NL
F
GB
5
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact
zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik
alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u
dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
‘ Let op! Als de waterkoker te vol is, kan het kokende water gaan spetteren.
Dit kan leiden tot brandwonden! Vul de waterkoker daarom nooit tot
boven de maximummarkering.
• Gebruik het apparaat niet met geopend deksel.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Gebruik de waterkoker alleen voor het verhitten van water!
• U mag de waterkoker alleen gebruiken met de bijbehorende voet.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
NL
6
F
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser
la machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être
surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée de
l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent
entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de
portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et
horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le
réseau électrique.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque
utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
‘ Attention : si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être
projetée et entraîner des brûlures ! Par conséquent, ne jamais remplir la
bouilloire au-dessus du repère maximum.
• Ne jamais faire fonctionner la bouilloire couvercle ouvert.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
• La bouilloire doit uniquement servir à faire chauffer de l’eau !
• Seul le socle fourni doit être utilisé avec la bouilloire.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
D
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Εκκίνηση χρήσης
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
8
1. Vor der ersten Inbetriebnahme:
Bringen Sie Wasser im Kessel zum
Kochen und gießen Sie es weg.
Wiederholen Sie diesen Vorgang 2
oder 3 mal. Auf diese Weise werden
Staub und Rückstände entfernt.
(Beachten Sie folgende Schritte zur
Verwendung des Kessels.)
Wischen Sie die Außenseite des
Kesseln mit einem feuchten Tuch ab.
2. Die Basis auf eine stabile ebene
Fläche stellen. Den Netzstecker in eine
Steckdose stecken. Nicht benötigtes
Kabel kann an der Unterseite der Basis
aufgewickelt werden.
3. Drücken Sie die Taste zum Öffnen
des Deckels. Füllen Sie den Kessel
mit frischem Leitungswasser bis zur
gewünschten Höhe (min. 0,5 l - max.
1,5 l).
1. Πριν από την πρώτη χρήση: Βράστε
νερό στο βραστήρα και αδειάστε
το. Επαναλάβετε 2 με 3 φορές. Αυτό
θα απομακρύνει τυχόν υπολείμματα
σκόνης ή κατάλοιπα.
(Δείτε τα ακόλουθα βήματα για τον
τρόπο χρήσης του βραστήρα).
Σκουπίστε την εξωτερική πλευρά του
βραστήρα με ένα νωπό πανί.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα.
Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο
που περισσεύει στο κάτω μέρος της
βάσης.
3. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος
καπακιού για να ανοίξετε το
καπάκι. Γεμίστε το βραστήρα με
φρέσκο νερό από τη βρύση έως την
επιθυμητή στάθμη (Ελάχ. 0,5L - Μέγ.
1,5L).
1. Vóór het eerste gebruik: Kook water
in de waterkoker en giet het uit.
Herhaal 2 tot 3 keer. Hierdoor worden
stof en restjes verwijderd.
(Raadpleeg de volgende stappen
m.b.t. het gebruik van de waterkoker).
Veeg de buitenzijde van de
waterkoker af met een vochtige doek.
2. Plaats de voet op een stevige en
vlakke ondergrond. Steek de stekker
in een stopcontact. Overtollig snoer
kunt u onder aan de voet oprollen.
3. Druk op de Deksel openen-toets
om het deksel te openen. Vul de
waterkoker met schoon kraanwater
tot het gewenste niveau (min. 0,5 l max.1,5 l).
1. Avant la première utilisation : Faites
bouillir de l’eau dans la bouilloire et
videz-la. Répétez cette opération 2 ou
3 fois. Cela permet d’éliminer toute
trace de poussière ou de résidus.
(Respectez les points suivants pour
utiliser la bouilloire.)
Passez un chiffon humide à l’extérieur
de la bouilloire.
2. Placez le socle sur une surface plane
solide. Branchez l'appareil à une
prise secteur murale. Si le cordon
d'alimentation est trop long, vous
pouvez l'enrouler autour de la base du
socle.
3. Appuyez sur le bouton d’ouverture
pour ouvrir le couvercle. Remplissez
la bouilloire avec de l’eau du robinet
au niveau souhaité (Min. 0,5 l - Max.
1,5 l).
D
GR
NL
F
GB
4. Die Abdeckung schließen und
sicherstellen, dass sie einrastet.
Andernfalls funktioniert die
automatische Abschaltung nicht
zuverlässig. Den Wasserkocher
auf die Basis setzen. Den EIN/AUSSchalter herunterdrücken; die Anzeige
leuchtet auf und der Wasserkocher
beginnt mit dem Erhitzen.
5. Die automatische Abschaltung.
Wenn das Wasser gekocht hat
oder der Wasserkocher von der
Basis genommen wird, schaltet
er sich automatisch aus. Soll die
Wassererhitzung vor dem Siedepunkt
abgebrochen werden, einfach den
EIN/AUS-Schalter in die Position AUS
anheben.
4. Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε
ότι κλειδώνει κανονικά. Διαφορετικά,
η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης δεν θα λειτουργεί
κανονικά. Τοποθετήστε το
βραστήρα στη βάση. Πιέστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική
λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα
αρχίσει να ζεσταίνεται.
5. Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Όταν το νερό
βράσει ή ο βραστήρας αφαιρεθεί
από τη βάση, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Αν θέλετε να σταματήσετε
τη διαδικασία θέρμανσης πριν
βράσει το νερό, απλώς σηκώστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη θέση OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
4. Sluit de klep zodat deze goed
vastklikt. Anders werkt de functie
voor automatisch uitschakelen niet
goed. Plaats de waterkoker op de
voet. Druk de AAN/UIT-schakelaar
naar beneden; het indicatielampje
gaat branden en de waterkoker wordt
opgewarmd.
5. De functie voor automatisch
uitschakelen. Als het water kookt
of als u de waterkoker van de voet
haalt, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Als u het proces
wilt stoppen voordat het water
kookt, drukt u gewoon de AAN/UITschakelaar omhoog naar de UIT-stand.
4. Fermez le couvercle et assurez-vous
qu'il soit fermé correctement. Si le
couvercle est mal enclenché, l'arrêt
automatique ne fonctionnera pas
correctement. Placez la bouilloire
sur son socle. Appuyez sur
l'interrupteur marche/arrêt ; le voyant
s'allume et la bouilloire commence à
chauffer.
5. Fonction d'arrêt automatique.Une
fois l'eau bouillie, ou la bouilloire
retirée de son socle, cette dernière
s'arrête automatiquement. Si vous
souhaitez arrêter la bouilloire avant
ébullition, il vous suffit de mettre
l'interrupteur sur la position arrêt.
9
Reinigen / Καθαρισμός
Reinigen / Nettoyage
D
1. Vor der Reinigung immer den
Netzstecker des Geräts ziehen.
Wischen Sie die Außenseite des
Kessels mit einem feuchten Tuch ab.
Spülen Sie den Kessel zwischendurch
mit sauberem Wasser aus.
GR
1. Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε
πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Σκουπίστε την εξωτερική πλευρά
με ένα νωπό πανί. Ξεβγάζετε
περιστασιακά το βραστήρα με
καθαρό νερό.
NL
Waarschuwing! Dompel de
behuizing, de stekker en het
netsnoer nooit in water of een
andere vloeistof.
1. Avant toute opération de
nettoyage, débranchez toujours
l'appareil. Passez un chiffon humide
à l’extérieur de la bouilloire. Rincez de
temps en temps la bouilloire à l’eau
claire.
10
Προσοχή! Μην βυθίζετε
ποτέ τη βάση της συσκευής, το
καλώδιο και το φις σε νερό ή άλλο
υγρό.
1. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Veeg de buitenzijde van de
waterkoker af met een vochtige doek.
Spoel de waterkoker regelmatig met
schoon water.
F
Warnhinweis! Gehäuse,
Netzstecker und Kabel niemals
in Wasser oder eine andere
Flüssigkeit eintauchen.
Attention ! Ne plongez jamais
la bouilloire, le socle et le cordon
d’alimentation dans de l’eau ou
tout autre liquide.
2. Ziehen Sie den Siebfilter nach oben
heraus, um ihn zu reinigen. Reinigen
Sie ihn unter sauberem fließendem
Wasser und setzen Sie ihn wieder
richtig herum in den Kessel ein.
Reinigen der Bodenplatte - Das
Metall der Bodenplatte kann mit
einem Edelstahlreiniger gesäubert
werden.
3. Für ein optimales Ergebnis wird
eine Entkalkung alle drei Monate
empfohlen. Den Wasserkocher der
Produktanleitung entsprechend mit
Wasser und Entkalker füllen. Die
Lösung nicht kochen lassen, da sie
überschäumen könnte. Danach den
Wasserkocher gründlich mit frischem
Wasser ausspülen.
2. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, πιάστε
το φίλτρο και σηκώστε το για να
το αφαιρέσετε. Ξεβγάλετέ το κάτω
από καθαρό, τρεχούμενο νερό, και
τοποθετήστε το πάλι στο βραστήρα
με τη σωστή κατεύθυνση.
Καθαρισμός της βάσης – μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν
καθαρισμού για ανοξείδωτο ατσάλι
για τον καθαρισμό του μεταλλικού
τμήματος της βάσης.
3. Συνιστάται η αφαίρεση των αλάτων
κάθε τρεις μήνες για καλύτερη
απόδοση. Γεμίστε το βραστήρα
με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
αποσκληρυντικού. Μη βράζετε το
διάλυμα γιατί μπορεί να ξεχειλίσει. Στη
συνέχειαξεπλύνετε καλά το βραστήρα
με τρεχούμενο νερό.
2. Om het gaasfilter te reinigen, neem
deze vast en til omhoog. Spoel
af met schoon, stromend water en
plaats terug in de waterkoker; let op
de juiste richting.
Reiniging van de bodemplaat
– het metaal van de bodemplaat
mag gereinigd worden met een
schoonmaakmiddel voor roestvrij
staal.
3. Voor de beste resultaten raden
we u aan om het apparaat
driemaandelijks te ontkalken. Vul
de waterkoker met water en ontkalker,
volgens de gebruiksaanwijzing van
het ontkalkingsproduct. Laat de
oplossing niet koken, aangezien deze
kan gaan schuimen. Naderhandspoelt
u de waterkoker grondig na met
schoon water.
2. Pour nettoyer le filtre, saisissez-le
pour le sortir. Rincez-le sous un jet
d’eau claire, puis insérez-le à nouveau
dans la bouilloire en vous assurant
qu’il est bien en place. Nettoyage
de la surface extérieure inox :
vous pouvez utiliser un produit de
nettoyage spécial acier inoxydable.
3. Pour obtenir des performances
optimales, il est recommandé de
détartrer la bouilloire tous les trois
mois. Remplissez la bouilloire d'eau
et de détartrant en respectant les
consignes d'utilisation du produit
détartrant. Ne laissez pas bouillir
la solution, car la mousse formée
pourrait déborder. Puis, rincez
soigneusement l'intérieur de la
bouilloire à l'eau claire.
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
Problemen oplossen / Gestion des pannes
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät schaltet sich aus, bevor das Wasser
kocht.
Der Boden des Wasserkochers ist zu stark
verkalkt.
Den Entkalkungsvorgang durchführen.
Das Gerät schaltet sich nicht aus.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
Abdeckung einrasten lassen.
Nach dem Betrieb mit wenig oder ohne Wasser
hat sich das Gerät nicht genügend abgekühlt.
D
GR
Das Sieb korrekt einsetzen.
NL
Kurz abkühlen lassen und erneut versuchen.
F
GB
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το
βρασμό.
Υπερβολικά πολλά άλατα στη βάση του
βραστήρα.
Προχωρήστε στη διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
NL
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει με λίγο ή
καθόλου νερό, δεν έχει κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για λίγο και
ξαναπροσπαθήστε.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het
water kookt.
Te veel kalkaanslag op de bodem van de
waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure uit.
Het apparaat wordt niet uitgeschakeld.
Sluit het deksel en zorg ervoor dat dit
vastklikt.
Plaats het zeefje goed.
F
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na
te zijn gebruikt met te weinig of geen water.
Laat het apparaat een poosje afkoelen en
probeer opnieuw.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil s'arrête avant ébullition.
Trop de calcaire entartre le fond de la bouilloire.
Exécutez la procédure de détartrage.
L'appareil ne s'arrête pas.
Fermez le couvercle de façon à l'enclencher
correctement.
Insérez le filtre correctement.
Impossible de faire fonctionner l'appareil.
Après une utilisation avec peu ou pas d'eau,
l'appareil n'est pas suffisamment refroidi.
Laissez-le refroidir un moment, puis réessayez.
11
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
12
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
le symbole
avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
B
D
D
GR
NL
C
F
E
GB
F
G
A
H
I
I
GB
Components
A.Jug
B. Removable mesh filter
C.Spout
D.Lid
E. Open lid button
F.Handle
G. Water level indicator
H. ON/OFF switch with
indicator light
I. Separate base and mains
cable
13
GB
14
Read the following instruction carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply
mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or
storage.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
‘ Attention: If the kettle is overfilled there is a risk that the boiling water may
spray out, which could scald or burn! Therefore never fill the kettle above
the maximum marking.
• Never operate appliance with open lid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Only use the kettle for heating water!
• The kettle can only be used with the stand provided.
• While water boiling, avoid contacting with steam from the spout when
water is boiling or just after it has switched off. Do not be anxious to uncover
the lid.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect
use.
Getting started
GB
D
GR
NL
F
GB
1. Before first use: Boil water in the
kettle and pour it out. Repeat for
2 or 3 times. This will remove any
remaning dust or residues.
(See the following steps on how to
use the kettle).
Wipe the outside of the kettle with a
damp cloth.
2. Place the base unit on a firm and flat
surface. Plug the mains plug into a
wall socket. Redundant cord can be
wound up at the bottom of base unit.
4. Close the lid and make sure it snaps
in correctly. Otherwise the auto
switch off function will not work
reliably. Place the kettle onto the
base. Press down the ON/OFF switch;
the indicator light will illuminate and
the kettle will start to heat up.
5. The automatic switch off function.
When the water has boiled or the
kettle is moved from the base, it will
switch off automatically. If you wish to
stop the heating process before the
water is boiling, simply lift up the ON/
OFF switch to the OFF position.
3. Press the Open lid button to open
the lid. Fill the kettle with fresh tap
water to the desired level (Min. 0.5L Max.1.5L).
15
Cleaning
GB
1. Before cleaning, always unplug the
appliance. Wipe the outside of the
kettle with a damp cloth. Occasionally
rinse out the kettle with clean water.
2. To clean the mesh filter, grab the
mesh filter and lift it out. Rinse
under clean, running water, and insert
it back into the kettle in the correct
orientation.
Cleaning the base plate – a stainless
steel cleaning product may be used to
clean the metal of the base plate.
3. Decalcifying is recommended every
three months for best performance.
Fill the kettle with water and
decalcifyer according to decalcifyer
product instructions. Do not boil
the solution as it could foam over.
Afterwards, rinse kettle thorougly
with fresh water.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance switches off before boiling.
Too much lime scale at the base of the kettle.
Run the decalcifying procedure.
Warning! Never immerse the
housing, plug, and cord in water or
any other fluid.
Troubleshooting
GB
The appliance does not switch off.
Close lid until it locks.
Instert the strainer correcttly.
The appliance cannot be switched on.
16
After operating with little or no water, the
appliance has not cooled down suffiently.
Allow to cool a short time and try again.
Disposal
GB
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
the symbol
with the household
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
D
GR
NL
F
GB
17
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3482 A EWA7300 02010614
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement