Aeg-Electrolux EA250-U دليل الاستخدام

Aeg-Electrolux EA250-U دليل الاستخدام
ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA250
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung...................................3–14
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
Garantieabschnitt......................................21
Garantieabschnitt Österreich.............26
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–14
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση»......................... 22–23
NL Gebruiksaanwijzing.............3–14
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
Garantievoorwaarden.................... 24–25
F
Mode d’emploi......................3–14
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.
België
Waarborgvoorwaarden................ 27–28
Belgique
Déclaration de conditions
de garantie........................................... 28–29
GB Instruction book................15–20
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
F
G
C
E
H
B
d
D
A
GR
NL
F
I
M
J
L
N
GB
K
O
V
U
P
Q
R
d
S
T
gr
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Ein-/Aus-Schalter
B. Betriebsanzeige
C. Wahlschalter
D. Dampftaste
E. Dampfanzeige
F. Stellung für Kaffee
G. Stellung für Dampf/
Heißwasser
H. Tassenablage
I. Wassertank
J. Düse für Dampf/
Heißwasser
K. Filterbox
L. Netzkabel und Stecker
M. Brühkopf
N. Abtropfgitter
O. Tropfwanne
P. Filterhalter
Q. Fingerschutz
R. Filter für 1 Tasse
S. Filter für 2 Tassen
T. Filter für vorgepackte
Portionen
U. Füllanzeige
V. Messlöffel mit Stampfer
A. Κουμπί ON/OFF
B. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
C. Επιλογέας
D. Κουμπί για ατμό
E. Ενδεικτική λυχνία ατμού
F. Θέση καφέ
G. Θέση ατμού/ζεστού νερού
H. Στήριγμα φλιτζανιού
I. Δοχείο νερού
J. Ακροφύσιο ατμού/ζεστού
νερού
K. Κουτί φίλτρου
L. Καλώδιο τροφοδοσίας &
βύσμα
M. Κεφαλή βράσης
N. Πλέγμα συλλογής
σταγονιδίων
O. Δίσκος συλλογής
σταγονιδίων
P. Θήκη φίλτρου
Q. Προστατευτικό για τα
δάχτυλα
R. Φίλτρο για 1 φλιτζάνι
S. Φίλτρο για 2 φλιτζάνια
T. Φίλτρο για προσυσκευασμένες ποσότητες
U. Ένδειξη στάθμης
V. Κουτάλι μεζούρα με γουδί
A. Aan/uit-knop
B. Aan/uit-indicatielampje
C. Keuzeknop
D. Stoomknop
E. Stoomindicatielampje
F. Koffiestand
G. Stoom-/heetwater-stand
H. Kopjesplateau
I. Waterreservoir
J. Stoom-/heetwater-pijp
K. Filtervak
L. Netsnoer & stekker
M. Koffie-uitloop
N. Druppelrooster
O. Opvangbak
P. Filterhouder
Q. Vingerbescherming
R. 1-kopsfilter
S. 2-kopsfilter
T. Filter voor voorverpakte
porties
U. Niveau-indicatie
V. Maatschepje met
aanstamper
A. Bouton ON/OFF (marche/
arrêt)
B. Voyant d’alimentation
C. Molette de sélection
D. Bouton vapeur
E. Voyant fonction vapeur
F. Fonction expresso
G. Fonction vapeur ou eau
chaude
H. Plateau chauffe-tasses
I. Réservoir d’eau
J. Buse vapeur/eau chaude
K. Compartiment de rangement des accessoires
L. Cordon d’alimentation et
fiche
M. Percolateur
N. Grille égouttoir
O. Clapet de maintien du
filtre
P. Porte-filtre
Q. Élément de protection
pour les doigts
R. Filtre pour 1 tasse
S. Filtre pour 2 tasses
T. Filtre pour dosettes
U. Indicateur de niveau de
liquides du bac de récupération
V. Cuillère doseuse avec
tampon
3
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät zum ersten Mal in Betrieb
nehmen.
• Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter
Aufsicht oder nach Anleitung durch
eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben
auf dem Typenschild übereinstimmen!
• Das Gerät niemals benutzen oder
handhaben, wenn
– das Netzkabel beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden. Bei
Bedarf kann ein Verlängerungskabel
verwendet werden, das mit 10 A belastbar ist.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel
muss vom Hersteller, von seinem Ser-
d
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο
σε παροχή ρεύματος του οποίου η
τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην πιάνετε τη συσκευή αν
– το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
ζημία,
– το περίβλημα έχει υποστεί ζημία.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
gr
4
•
•
•
•
•
•
•
•
vice-Vertreter oder einer entsprechend
qualifizierten Person instandgesetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden
Stellen Sie das Gerät immer auf eine
ebene, waagrechte Fläche.
Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und Pflegen ist das Gerät
auszuschalten und der Netzstecker zu
ziehen.
Das Gerät und seine Zubehörteile
werden im Betrieb heiß. Bedienen Sie
es nur an den vorgesehenen Griffen
und Knöpfen. Lassen Sie es vor dem
Reinigen oder Aufbewahren abkühlen.
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung kommen.
Nehmen Sie den Filterhalter während
des Brühvorgangs nicht heraus, weil
das Gerät unter Druck steht. Es besteht
Verbrennungsgefahr.
Bei der Nutzung der Dampffunktion
kann heißes Wasser vom Brühkopf
tropfen. GEFAHR! Das Wasser ist heiß
und es besteht Verbrühungsgefahr.
Beim Öffnen des Dampfventils spritzt
etwas heißes Wasser heraus. Seien Sie
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από
την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση,
πριν τον καθαρισμό και πριν τη φροντίδα της.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της
θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές
και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την
αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
• Μην αφαιρείτε τη θήκη του φίλτρου
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βράσης, διότι η συσκευή βρίσκεται υπό
πίεση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
•
•
•
•
•
•
vorsichtig und öffnen Sie das Dampfventil langsam. GEFAHR! Das Wasser
ist heiß und es besteht Verbrühungsgefahr.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
Füllen Sie den Wassertank nur mit
kaltem Wasser, niemals mit Milch oder
anderen Flüssigkeiten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
kein Wasser in den Tank eingefüllt ist.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Tropfwanne oder Abtropfgitter.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung
verursacht wurden.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
ατμού, λίγο καυτό νερό ενδέχεται να
στάξει από την κεφαλή βράσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το νερό είναι καυτό, υπάρχει
κίνδυνος εγκαύματος.
• Όταν ανοίγετε τη βαλβίδα ατμού,
εξέρχεται ένας πίδακας καυτού νερού.
Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε
τη βαλβίδα αργά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το νερό
είναι καυτό, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με κρύο
νερό, ποτέ με γάλα ή άλλα υγρά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς
να έχετε γεμίσει το δοχείο νερού.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς
να έχετε τοποθετήσει τον δίσκο ή το
πλέγμα συλλογής σταγονιδίων.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
nL
f
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor
de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of
kennis, tenzij zij worden begeleid bij
of zijn geïnstrueerd over het gebruik
van het apparaat door iemand die de
verantwoordelijkheid draagt voor hun
veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• U mag het apparaat nooit gebruiken
of oppakken als
– het netsnoer beschadigd is,
– de behuizing beschadigd is.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kan een verlengsnoer
worden gebruikt dat geschikt is voor
10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het apparaat door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico's
te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een plat,
horizontaal oppervlak.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet altijd na
gebruik uit het stopcontact worden
gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd.
• Het apparaat en de toebehoren
worden heet tijdens de bediening. Gebruik alleen de voor gebruik bestemde
hendels en knoppen. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het
reinigt of opbergt.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
• Verwijder de filterhouder niet tijdens
het koffiezetten want het apparaat
staat onder druk. Er bestaat een gevaar voor brandwonden.
• Wanneer de stoomfunctie wordt gebruikt, kan er heet water uit de koffieuitloop druppelen. GEVAAR! Het water
is heet, pas op dat u zich niet brandt.
• Wanneer u de stoomklep opent, komt
er een scheut heet water naar buiten.
Open de stoomklep daarom voorzichtig. GEVAAR! Het water is heet, pas op
dat u zich niet brandt.
• Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water
dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Vul het waterreservoir alleen met koud
water, gebruik nooit melk of andere
vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir niet is gevuld.
• Gebruik het apparaat niet zonder de
opvangbak of het druppelrooster.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg
van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
diminuées, ou qui ne disposent pas
des connaissances ou de l’expérience
nécessaires, à moins qu’elles n’aient
été formées ou encadrées pour
l’utilisation de cet appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés,
pour éviter qu’ils ne jouent avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant à la
tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou prendre l’appareil
si
– le cordon d’alimentation est endommagé,
– le boîtier est endommagé.
• L’appareil doit être raccordé à la terre.
Si nécessaire, il est possible d’utiliser
une rallonge compatible 10 A.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses
réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée, afin d’éviter tout
danger.
• Toujours placer l’appareil sur une surface plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et
débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
• Pendant le fonctionnement, l’appareil
et les accessoires sont chauds. Utiliser
exclusivement les poignées et les
boutons indiqués. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
• Ne pas retirer le porte-filtre pendant la
percolation car l’appareil est sous pression. Il existe un réel risque de brûlure.
• Lors de l’utilisation de la fonction
vapeur, il se peut que de la vapeur
goutte du percolateur. DANGER ! L’eau
est chaude, il existe un réel risque de
s’ébouillanter.
• Lors de l’ouverture du robinet de
vapeur, de l’eau chaude est projetée.
Procéder prudemment et ouvrir le robinet de vapeur lentement. DANGER !
L’eau est chaude, il existe un réel risque
de s’ébouillanter.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni
dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum
de remplissage indiqué sur l’appareil.
• Remplir le réservoir uniquement avec
de l’eau froide, jamais avec du lait ou
un autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil si le réservoir
d’eau n’a pas été préalablement rempli.
• Ne pas utiliser l’appareil sans que le
bac de récupération des liquides ou la
grille égouttoir soient en place.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte de l’appareil.
d
GR
NL
F
GB
5
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
d
gr
nL
f
6
1. Stellen Sie die Maschine auf eine
ebene Fläche und befüllen Sie den
Tank mit kaltem Wasser. (Die Maschine darf nicht mit leerem Tank
betrieben werden!) Stecken Sie den
Netzstecker in eine Netzsteckdose
und schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter ein.
2. Stellen Sie bei der erstmaligen
Inbetriebnahme ein Gefäß unter
die Dampfdüse. Warten Sie bis die
Betriebsanzeige ständig leuchtet.
Drehen Sie den Wahlschalter auf
, um die Dampfdüse zu spülen.
Sobald Wasser aus der Dampfdüse
fließt, drehen Sie den Wahlschalter
auf.
3. Setzen Sie den Siebträger ohne
Filter ein und stellen Sie das Gefäß
auf das Tropfblech unter den Siebträger. Drehen Sie den Wahlschalter
auf
: Lassen Sie einen vollen
Wassertank durch die Maschine
laufen, um das Heizsystem zu
spülen. Drehen Sie anschließend
den Wahlschalter wieder auf.
1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια
επίπεδη επιφάνεια και γεμίστε το
δοχείο με κρύο νερό. (Η μηχανή
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με
άδειο δοχείο!) Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στην πρίζα και πιέστε
το κουμπί ON.
2. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή
για πρώτη φορά: τοποθετήστε ένα
δοχείο κάτω από το στόμιο ατμού.
Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική
λυχνία ισχύος παραμείνει σταθερή.
Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση
ατμός/ζεστό νερό.
3. τοποθετήστε ένα δοχείο στη σχάρα. Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική
λυχνία ισχύος παραμείνει σταθερή.
Χωρίς να εισάγετε τη λαβή φίλτρου,
περιστρέψτε το διακόπτη στη
θέση ετοιμασία καφέ. Αφήστε ένα
ολόκληρο δοχείο νερού να περάσει
μέσα στη μηχανή, για να ξεπλύνει
το σύστημα .
1. Plaats het apparaat op een plat
oppervlak en vul het reservoir met
koud water. (Het apparaat mag
niet worden gebruikt met een leeg
reservoir!) Steek de stekker in het
stopcontact en druk op de aanknop.
2. Als u het apparaat voor het eerst
gebruikt, plaats een container
onder de stoompijp. Wacht totdat
het AAN-lampje brandt. Zet de keuzeknop aan om de stoompijp te
spoelen.
3. Plaats een kom op het druppelrooster. Wacht totdat het AANknopje brandt. Zet, zonder de filterhouder te plaatsen, de keuzeknop
aan
: Laat een vol waterreservoir
door het apparaat lopen om het
verwarmingssysteem door te
spoelen.
1. Placez la machine sur une surface
plane et remplissez le réservoir
d'eau froide. (Ne pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir est vide !)
Branchez le cordon d'alimentation
sur le secteur et appuyez sur le bouton ON.
2. Rincer le systèmeavant la première utilisation. Placer un récipient
sous la buse vapeur. Attendre que
le bouton marche/arrêt ne clignote
plus. Sélectionner la fonction
avec la molette pour rincer la buse
vapeur.
3. Placer ensuite un récipient sous la
tête de percolation sans le portefiltre. Lorsque le bouton marche/arrêt ne clignote plus, sélectionner la
fonction
et laisser l’eau s’écouler
jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit
complètement vide.
d
GR
NL
F
GB
4. Espresso-Herstellung: Die Maschine ist betriebsbereit, wenn die
Betriebsanzeige ständig leuchtet.
Folgen Sie dann den Anleitungen in
Schritt 5-7.
5. Wählen Sie den Filter für eine
oder zwei Tassen, klappen Sie den
Fingerschutz zurück und setzen Sie
den Filter in den Filterhalter ein. Füllen Sie den Filter mit gemahlenem
Kaffee (je einen Löffel pro EspressoTasse). Drücken Sie das Kaffeepulver mit dem Stampfer am anderen
Ende des Löffels leicht an.
6. Setzen Sie den Filterhalter ein.
Wenn der Aufheizvorgang beendet
ist, drehen Sie den Wählschalter in
Stellung
. Der Espresso beginnt
durch den Kaffeeauslass zu fließen
– Drehen Sie den Wahlschalter in
die Stellung , wenn die gewünschte Menge erreicht ist.
4. Παρασκευή εσπρέσσο: Η μηχανή
είναι έτοιμη για χρήση όταν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας παραμείνει
σταθερά αναμμένη . Έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες των βημάτων 5-7.
5. Επιλέξτε φίλτρο για ένα ή δύο
φλιτζάνια, αναδιπλώστε προς
τα πίσω το προστατευτικό για
τα δάχτυλα και τοποθετήστε το
φίλτρο στη θήκη φίλτρου. Γεμίστε
το φίλτρο με αλεσμένο καφέ (μια
κουταλιά για μονό εσπρέσσο, δύο
κουταλιές για διπλό). Χρησιμοποιήστε το γουδί του κουταλιού για να
πιέσετε απαλά τον αλεσμένο καφέ.
6. Τοποθετήστε τη θήκη του
φίλτρου στη θέση της. Όταν η
προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί,
περιστρέψτε τον επιλογέα στη θέση
. Ο εσπρέσσο αρχίζει να ρέει
από το στόμιο εξόδου του καφέ –
περιστρέψτε τον επιλογέα στη θέση
όταν το φλιτζάνι γεμίσει με την
επιθυμητή ποσότητα.
4. Een espresso maken: Het apparaat
is klaar voor gebruik als het aan/
uit-indicatielampje constant brandt.
Volg daarna de instructies in stap
5-7.
5. Kies het filter voor een of twee
kopjes, vouw de vingerbescherming terug en plaats het filter in de
filterhouder. Vul het filter het met
gemalen koffie (één schepje voor
een enkele espresso, twee schepjes
voor een dubbele). Gebruik de
aanstamper aan het uiteinde van de
lepel om de gemalen koffie zachtjes
aan te drukken.
6. Plaats de filterhouder op de juiste
plaats. Als het apparaat voldoende
is verwarmd, draait u de keuzeknop
in de stand
. De espresso begint
uit de koffie-uitloop te lopen – draai
de keuzeknop in de stand zodra
u de gewenste hoeveelheid koffie
hebt.
4. Préparation d'un expresso : L'appareil est prêt à fonctionner lorsque
le voyant d'alimentation reste
allumé en continu. Suivez alors les
instructions des étapes 5 à 7.
5. Choisissez un filtre pour une ou
deux tasses, repliez le clapet de
maintien du filtre et placez le filtre
dans le porte-filtre. Remplissez le filtre de café moulu (une cuillère pour
un expresso, deux cuillères pour un
double). Tasser légèrement le café
moulu à l'aide du tampon situé du
côté opposé à la cuillère.
6. Mettez le porte-filtre en place.
Lorsque le temps de chauffe est
terminé, positionnez le bouton
de sélection sur
. L'expresso
commence à couler ; positionnez le
bouton de sélection sur lorsque
vous avez obtenu la quantité voulue.
7
Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Extra functies / Fonctions supplémentaires
d
gr
nL
f
8
7. Nach dem Brühen nehmen Sie den
Filterhalter heraus. Drehen Sie diesen
nach links und nehmen Sie diesen
aus der Halterung. Klappen Sie den
Fingerschutz nach vorn und nehmen
Sie das verbrauchte Kaffeepulver aus
dem Filter. Nehmen Sie diesen aus
dem Halter und reinigen Sie diesen
mit Wasser. Trocknen Sie diesen mit
einem Tuch und setzen Sie diesen
wieder in die Filterbox ein.
1. Die Verwendung von Dampf
eignet sich zum Aufschäumen von
Milch und zum Erhitzen von Flüssigkeiten. Drücken Sie die Dampftaste
und warten Sie, bis die Dampftemperaturanzeige nicht mehr blinkt,
sondern ständig leuchtet. Tauchen
Sie die Dampfdüse in ein hitzebeständiges Gefäß mit Milch.
2. Schalten Sie den Dampf ein,
indem Sie den Wahlschalter in
Stellung drehen. Drehen Sie den
Behälter kreisförmig, ohne dass
die Düse den Boden berührt. Zum
Ausschalten der Dampffunktion
drehen Sie den Wahlschalter in
Stellung , wenn der gewünschte
Schäumungsgrad erreicht ist.
7. Μετά τη βράση, αφαιρέσετε τη
θήκη φίλτρου. Περιστρέψτε την
προς τα αριστερά και τραβήξτε την
από την υποδοχή της. Αναδιπλώστε
το προστατευτικό για τα δάχτυλα
προς τα εμπρός και αφαιρέστε το
χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ
από το φίλτρο. Έπειτα, βγάλτε το από
τη θήκη και καθαρίστε το με νερό.
Σκουπίστε το με ένα πανί πριν το τοποθετήσετε ξανά στο κουτί φίλτρου.
1. Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρασκευάσετε αφρόγαλα ή για να ζεστάνετε υγρά. Πιέστε
το κουμπί για ατμό και περιμένετε
έως ότου η ενδεικτική λυχνία της
θερμοκρασίας ατμού σταματήσει
να αναβοσβήνει και παραμείνει σταθερά αναμμένη. Βυθίστε το ακροφύσιο ατμού σε ένα δοχείο γάλα.
2. Αρχίστε τον ατμό περιστρέφοντας
τον διακόπτη θέση . Κινήστε το
δοχείο με κυκλικές κινήσεις, χωρίς
το ακροφύσιο να αγγίζει το κατώτατο σημείο. Για να σταματήσετε τον
ατμό, γυρίστε τον διακόπτη θέση
, αφού φθάσετε στην επιθυμητή
ποσότητα αφρού.
7. Verwijder de filterhouder nadat
de koffie is gezet. Draai de houder
naar links en neem deze uit het
apparaat. Vouw de vingerbescherming naar voren en verwijder het
gebruikte koffiedik uit het filter.
Neem het filter uit de houder en
maak het schoon met water. Droog
het met een doek voordat u het
terug in het filtervak plaatst.
1. Stoom kan worden gebruikt om
melk op te schuimen of om vloeistoffen te verwarmen. Druk op de
stoomknop en wacht totdat het
indicatielampje voor de stoomtemperatuur niet meer knippert en constant brandt. Zet de stoompijp in
een hittebestendige kan met melk.
2. Door de keuzeknop op
te
zetten, begint het stomen. Beweeg de kan met ronddraaiende
bewegingen, maar zorg ervoor dat
de pijp de bodem niet raakt. Om
het stomen te stoppen, zet u de
keuzeknop op indien u de juiste
hoeveelheid schuim heeft.
7. Une fois la percolation terminée,
retirez le porte-filtre. Tournez-le vers
la gauche et dégagez-le de la tête
de percolation. Dépliez le clapet de
maintien du filtre vers l'avant et retirez le marc du filtre. Sortez ensuite le
filtre du porte-filtre et nettoyez-le à
l'eau. Séchez-le à l'aide d'un chiffon
avant de le ranger dans le compartiment de rangement des accessoires.
1. Il est possible d'utiliser de la
vapeur pour former une mousse de
lait ou pour chauffer des liquides.
Appuyez sur le bouton vapeur et attendez que le voyant de température
de vapeur cesse de clignoter et soit
allumé en continu. Immergez la buse
vapeur dans un récipient ne craignant pas la chaleur rempli de lait.
2. Activez la vapeur en positionnant
la molette de sélection sur .
Déplacez le récipient selon un
mouvement circulaire ; la buse ne
doit pas venir au contact du fond
du récipient. Pour arrêter l'émission
de vapeur, positionnez le bouton
de sélection sur lorsque vous
avez obtenu la quantité de mousse
voulue.
d
GR
NL
F
GB
3. Stellen Sie eine Schüssel unter
die Dampfdüse und drehen Sie
den Wahlschalter einige Sekunden
in Stellung
zurück. Dies beseitigt Reste von heißem Wasser/
heißer Milch von der Dampfdüse.
Vorsicht: Das Dampfrohr ist heiß!
Reinigen Sie das Dampfrohr nach
dem Abkühlen mit einem Tuch.
4. Zur Zubereitung von weiterem
Kaffee drücken Sie die Dampftaste
erneut (Anzeige erlischt) und drehen Sie dann den Wahlschalter in
Stellung
.
5. Für heißes Wasser stellen Sie ein
Gefäß unter die Dampfdüse und
drehen Sie den Wahlschalter in
Stellung . Heißes Wasser tritt aus
der Düse aus. Zum Abstellen des
Wassers drehen Sie den Wahlschalter wieder in Stellung .
3. Τοποθετήστε ένα μπολ κάτω
από το ακροφύσιο ατμού και
περιστρέψτε τον επιλογέα πίσω στη
για λίγα δευτερόλεπτα.
θέση
Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα νερού/
γάλατος από το ακροφύσιο ατμού.
Προσοχή: ο σωλήνας ατμού είναι
ζεστός! Αφήστε το σωλήνα ατμού
να κρυώσει και στη συνέχεια καθαρίστε τον με ένα πανί.
4. Για να παρασκευάσετε πάλι καφέ,
πιέστε ακόμα μία φορά το κουμπί
για ατμό (η λυχνία θα σβήσει) και
έπειτα περιστρέψτε τον επιλογέα
στη θέση
.
5. Για ζεστό νερό, τοποθετήστε ένα
φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο
ατμού και περιστρέψτε τον επιλογέα στη θέση . Από το ακροφύσιο εξέρχεται ζεστό νερό. Περιστρέψτε προς τα πίσω τον επιλογέα
στη θέση για να σταματήσει να
εξέρχεται νερό.
3. Zet een kommetje onder het
stoommondstuk en draai de keuzeknop terug in de stand
gedurende een paar seconden. Hiermee
wordt resterend heet water of
resterende melk uit het mondstuk
verwijderd. Waarschuwing: het
stoompijpje is heet! Laat het
stoompijpje afkoelen en reinig het
vervolgens met een doek.
4. Als u opnieuw koffie wilt
zetten,drukt u nog eenmaal op de
stoomknop (het lampje gaat uit) en
draait u de keuzeknop in de stand
.
5. Voor heet water zet u een kopje
onder het stoommondstuk en
draait u de keuzeknop in de stand
. Er komt heet water uit het
mondstuk. Draai de keuzeknop
terug in de stand om het water te
stoppen.
3. Placez un bol sous la buse vapeur
et positionnez à nouveau la molette
de sélection sur
pendant quelques secondes. La buse vapeur est
ainsi débarrassée des résidus d'eau
chaude/de lait. Attention : la buse
vapeur est très chaude ! Laissez-la
refroidir, puis nettoyez-la à l'aide
d'un chiffon.
4. Pour préparer à nouveau du café,
appuyez une nouvelle fois sur le
bouton vapeur (le voyant s'éteint)
puis positionnez la molette de sélection sur
.
5. Pour obtenir de l'eau chaude,
placez un bol sous la buse vapeur et
positionnez la molette de sélection
sur . De l'eau chaude s'écoule par
la buse. Positionnez la molette de
sélection sur pour arrêter l'écoulement.
9
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
d
gr
nL
f
10
1. Schalten Sie die Maschine aus
und lassen Sie sie abkühlen. Wischen Sie alle äußeren Flächen mit
einem feuchten Tuch ab. Falls die
Filter verstopfen trennen Sie diese,
zur Reinigung, mit Hilfe einer
Münze.
2. Wenn die Füllanzeige über dem
Abtropfgitter sichtbar ist, muss die
Tropfwanne geleert werden. Heben
Sie das Abtropfgitter ab, und leeren
Sie die Wanne. Spülen und trocknen
Sie anschließend das Gitter und die
Wanne. Aus hygienischen Gründen
wird empfohlen, dies regelmäßig
zu tun, auch wenn die Füllanzeige
nicht auf dem Abtropfgitter sichtbar ist.
3. Lösen Sie die Dampfdüse und waschen Sie diesen unter fließendem
Wasser. Reinigen Sie das kleine Rohr
mit einem Tuch. Nehmen Sie den
Wassertank heraus und spülen Sie
ihn unter fließendem Wasser.
1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και
αφήστε τη να κρυώσει. Σκουπίστε
όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με
ένα νωπό πανί. Σε περίπτωση απόφραξης των φίλτρων, διαχωρίστε τα
με ένα κέρμα και καθαρίστε τα.
2. Όταν η ένδειξη στάθμηςείναι ορατή
πάνω από το πλέγμα συλλογής σταγονιδίων, τότε πρέπει να αδειάσετε το
δίσκο συλλογής σταγονιδίων. Αφαιρέστε ανασηκώνοντας και τραβώντας το
πλέγμα συλλογής σταγονιδίων, ξεπλύνετε και στεγνώστε το πλέγμα και το
δίσκο. Για λόγους υγιεινής συνιστάται
ο συχνός καθαρισμός του πλέγματος
και του δίσκου ακόμα και όταν η ένδειξη στάθμης δεν είναι ορατή πάνω
από το πλέγμα συλλογής σταγονιδίων.
3. Λασκάρετε το ακροφύσιο ατμού
και πλύνετέ το με τρεχούμενο νερό.
Καθαρίστε το μικρό σωλήνα με ένα
πανί. Αφαιρέστε το δοχείο νερού
και ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο
νερό.
1. Zet het apparaat uit en laat het
afkoelen. Veeg alle oppervlakken
aan de buitenkant schoon met
een vochtige doek. Als de filters
verstopt zijn, koppel ze los met een
muntstuk en maak ze schoon.
2. Als de niveau-indicatie zichtbaar
is boven het druppelrooster, moet
de opvangbak worden geleegd. Til
het druppelrooster uit het apparaat,
leeg de opvangbak, spoel deze om
en droog deze af. Om redenen van
hygiëne raden we aan om dit regelmatig te doen, zelfs als de niveauindicatie niet zichtbaar is boven het
druppelrooster.
3. Maak het stoommondstuk los en
was het af onder stromend water.
Reinig de smalle pijp met een doek.
Til het waterreservoir uit het apparaat en spoel het af met stromend
water.
1. Éteignez l'appareil et laissezle refroidir. Essuyez toutes les
surfaces externes avec un chiffon
humide. Les filtres sont obstrués ?
Séparez-les à l’aide d’une pièce de
monnaie et nettoyez-les.
2. Lorsque l'indicateur de niveau
est visible au-dessus de la grille
égouttoir, le bac de récupération
des liquides doit être vidé. Soulevez
la grille égouttoir, videz, rincez et
séchez la grille et le bac. Pour des
raisons d'hygiène, nous recommandons de réaliser cette procédure
régulièrement, même si l'indicateur
de niveau n'est pas visible au-dessus de la grille égouttoir.
3. Dévisser la buse vapeur et la rincer à l’eau claire. Nettoyer le tuyau
avec un linge et le trou de sortie
avec une épingle. Rincer le réservoir
d’eau à l’eau claire.
d
GR
NL
F
GB
1. Entkalken wird regelmäßig abhängig von der Wasserhärte empfohlen. Nehmen Sie den Brühkopf
ab (dabei Teile zusammen lassen)
und füllen Sie dann den Tank mit
Wasser/Entkalkungsmittel gemäß
der Anleitung des betreffenden
Produkts.
2. Schalten Sie die Maschine ein und
warten Sie, bis sie sich aufgeheizt
hat. Setzen Sie den Filterhalter
ohne Filter ein. Stellen Sie eine
Schüssel auf das Abtropfgitter.
Drehen Sie den Wahlschalter in
Stellung
und lassen Sie 1/4 der
Lösung durchlaufen. Schalten Sie
die Maschine aus und warten Sie 10
Minuten.
3. Drücken Sie die Heißwasser-Taste
und lassen Sie die restliche Lösung
durch die Dampfdüse strömen. Füllen Sie den Wassertank mit frischem
Wasser und lassen Sie die Maschine
laufen, bis der Tank leer ist. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal mit
frischem Wasser. Setzen Sie die
Teile wieder ein und befestigen
Sie den Filter ordnungsgemäß.
1. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Αφαιρέστε την κεφαλή βράσης (κρατήστε μαζί τα εξαρτήματα)
με ένα νόμισμα πριν γεμίσετε το
δοχείο με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.
2. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και
προθερμάνετέ τη. Τοποθετήστε τη
θήκη του φίλτρου στη θέση της χωρίς φίλτρο. Τοποθετήστε ένα μπολ
επάνω στο πλέγμα συλλογής σταγονιδίων. Περιστρέψτε τον επιλογέα
στη θέση
και αφήστε το 1/3 του
διαλύματος να εξέλθει. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε
10 λεπτά.
3. Πιέστε το κουμπί για ζεστό νερό
και αφήστε το υπόλοιπο διάλυμα
να εξέλθει μέσω του ακροφυσίου
ατμού. Γεμίστε το δοχείο νερό με
καθαρό νερό και θέστε σε λειτουργία
τη μηχανή έως ότου αδειάσει το
δοχείο. Επαναλάβατε δύο φορές
χρησιμοποιώντας καθαρό νερό.
Επανασυνδέστε τα εξαρτήματα και
τοποθετήστε το φίλτρο σωστά.
1. Regelmatig ontkalken wordt aanbevolen, afhankelijk van de hardheid van het water. Verwijder de
koffie-uitloop (houd de onderdelen
bij elkaar) met een muntje en vul
vervolgens het reservoir met water
en een ontkalkingsproduct volgens
de instructies bij het product.
2. Schakel het apparaat in en wacht
tot het is opgewarmd. Plaats de
filterhouder op zijn plaats zonder
filter. Plaats een kommetje op het
druppelrooster. Draai de keuzeknop
in de stand
en laat 1/4 van de
oplossing door het apparaat lopen.
Schakel het apparaat uit en wacht
tien minuten.
3. Druk op de heetwaterknop en laat
het resterende product door het
stoommondstuk stromen. Vul het
waterreservoir met schoon water en
laat het apparaat lopen totdat het
reservoir leeg is. Herhaal dit tweemaal met schoon water. Plaats de
onderdelen terug en bevestig het
filter op de juiste wijze.
1. Il est recommandé de procéder
régulièrement à un détartrage, en
fonction de la dureté de l'eau. Retirez le percolateur (ne pas séparer
les éléments) à l'aide d'une pièce de
monnaie avant de remplir le réservoir avec de l'eau et du détartrant
selon les instructions portées sur
l'emballage du produit.
2. Allumez la machine et laissez-la
chauffer. Mettez le porte-filtre en
place sans filtre. Placez un bol sur
la grille égouttoir. Positionnez le
bouton sur
et laissez passer 1/4
de la solution dans le système.
Éteignez l'appareil et attendez
10 minutes.
3. Appuyez sur le bouton eau chaude et laissez le reste de la solution
s'écouler par la buse vapeur. Remplissez le réservoir d'eau froide et
faites fonctionner l'appareil jusqu'à
ce que le réservoir soit vide. Répétez
l'opération deux fois avec de l'eau
froide. Remontez les éléments et
mettez le filtre correctement en
place.
11
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
d
A) Netzspannungsanzeige und Dampfanzeige blinken beide:
• Prüfen Sie, ob sich der Wahlschalter in
Stellung befindet.
• Wenn zu lange Dampf/Wasser erzeugt
wurde, legen Sie eine Pause von 30
Sekunden ein.
• Schalten Sie die Maschine aus und
nach 5 Minuten wieder ein. Wenn
die Anzeigen immer noch blinken,
kontahtieren Sie den Kundendienst.
B) Espresso-Temperatur ist zu niedrig:
• Führen Sie den Brühvorgang ohne Verwendung von Espressopulver, jedoch
mit Filter und Filterhalter durch, um
das System vorzuheizen.
• Wärmen Sie die Tassen vor.
• Entkalken Sie das Gerät.
C) Die Durchflussgeschwindigkeit lässt
merklich nach:
• Pressen Sie das Espressopulver nicht
zu fest in den Filter.
• Mahlen Sie das Espressopulver nicht
zu fein (Mahlgrad „mittel“).
• Entkalken Sie das Gerät.
D) Espresso tritt an der Seite des Filterhalters aus:
• Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
gr
Α) Αναβοσβήνουν ενδεικτικές λυχνίες
λει- τουργίας και ατμού:
• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται
στη θέση .
• Εάν έχει χρησιμοποιηθεί ο ατμός/ζεστό
νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα,
δια- κόψτε τη λειτουργία για 30
δευτερόλεπτα.
• Απενεργοποιήστε τη μηχανή για
5 λεπτά και επανεκκινήστε την.
Εάν οι λυχνίες αναβοσβήνουν
ακόμα, επικοινωνήστε με το κέντρο
υποστήριξης πελατών.
Β) Η θερμοκρασία του εσπρέσσο είναι
πολύ χαμηλή:
• Εκτελέστε τη διαδικασία βράσης χωρίς
αλεσμένο εσπρέσσο, χρησιμοποιώντας
όμως το φίλτρο και τη θήκη του, για να
προθερμάνετε το σύστημα.
• Προθερμάνετε τα φλιτζάνια.
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
Γ) Η ταχύτητα της ροής μειώνεται
εμφα- νώς:
• Μην πιέζετε υπερβολικά τον αλεσμένο
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Ο εσπρέσσο δεν πρέπει να είναι
αλεσμέ- νος υπερβολικά («μέτρια»
λεπτότητα κόκκων).
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
12
• Drehen Sie den Filterhalter etwas fester in die Halterung.
• Reinigen Sie den Rand des Filterhalters
von Espressopulver.
E) Kein Espresso fließt heraus:
• Bei lauten Geräuschen der Maschine
befindet sich Luft im System. Lassen
Sie heißes Wasser durch die Düse austreten, bis es stetig fließt. Wiederholen
Sie anschließend den Brühvorgang.
• Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank gefüllt ist. Aktivieren Sie die
Heißwasserfunktion bis Wasser aus der
Dampfdüse austritt. Starten Sie dann
den Kaffeebezug erneut.
• Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
• Vergewissern Sie sich, dass der
Wahlschalter in die richtige Stellung
gebracht wurde.
• Pressen Sie das Espressopulver nicht
zu fest in den Filter.
• Reinigen Sie den Brühfilter.
• Entkalken Sie das Gerät.
G) Beim Aufschäumen entsteht zu wenig Milchschaum:
• Verwenden Sie immer kühle, frische
und fettarme Milch.
• Reinigen Sie die Dampfdüse.
H) Der Durchfluss nimmt zu:
• Das Espressopulver wurde zu grob
gemahlen.
• Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Espressopulver im Filter befindet.
F) Die Crema ist nicht mehr so, wie sie
sein sollte:
• Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Espressopulver im Filter befindet.
• Pressen Sie das Espressopulver leicht.
• Reinigen Sie den Filter.
I) Die Kaffeemaschine schaltet sich im
laufenden Betrieb ab:
• Die Gerätepumpe besitzt eine Temperatursicherung als Überhitzungsschutz. Die Temperatursicherung
unterbricht die Maschine, wenn diese
zu lange in Betrieb ist oder die Pumpe
ohne Wasser läuft.
• Drehen Sie den Wahlschalter in die
Stellung „0“ und ziehen Sie den Netzstecker.
• Lassen Sie die Maschine mindestens
20 Minuten abkühlen. Füllen Sie Wasser ein.
• Stecken Sie den Netzstecker wieder
ein und schalten Sie die Maschine ein.
Falls das Gerät auch dann nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an die
Kundenbetreuung.
Δ) Ο εσπρέσσο ρέει από το πλάι της
θήκης του φίλτρου:
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου
έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Σφίξτε λίγο περισσότερο τη θήκη
του φίλ- τρου στην υποδοχή της
περιστρέφοντάς την.
• Καθαρίστε τον αλεσμένο εσπρέσσο
που έχει απομείνει στο χείλος της θήκης
του φίλτρου.
ΣΤ)Η κρέμα δεν παράγεται πλέον όπως θα
έπρεπε:
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
αλεσμένος εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Πιέστε ελαφρά τον αλεσμένο εσπρέσσο.
• Καθαρίστε το φίλτρο. Ζ) Όταν ρίχνετε ατμό
στο γάλα παράγεται ελά- χιστο αφρόγαλα:
• Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο, φρέσκο γάλα
με χαμηλά λιπαρά.
• Καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού.
E) Δεν εξέρχεται εσπρέσσο:
• Εάν ακούγεται δυνατός θόρυβος από τη
μηχανή, υπάρχει αέρας στο εσωτερικό
της. Αφήστε το ζεστό νερό να εξέλθει
μέσω του ακροφυσίου έως ότου υπάρχει
σταθερή ροή. Έπειτα, προσπαθήστε να
βράσετε πάλι καφέ.
• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού
είναι συμπληρωμένο και σωστά
τοποθετημένο. Ενεργοποιήστε το ζεστό
νερό. Τότε, αλέ- στε εκ νέου καφέ.
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας είναι στραμμένος προς τα δεξιά στη θέση.
• Μην πιέζετε υπερβολικά τον αλεσμένο
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Καθαρίστε το φίλτρο παρασκευής καφέ.
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
H) Η ροή αυξάνεται:
• Ο εσπρέσσο είναι αλεσμένος σε πολύ
χοντρούς κόκκους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
αλεσμένος εσπρέσσο στο φίλτρο.
Θ) Η μηχανή του καφέ απενεργοποιείται
μόνη της κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας:
• Η αντλία της συσκευής είναι εξοπλισμένη
με θερμοστάτη που την προστατεύει
από υπερθέρ- μανση. Ο θερμοστάτης
διακόπτει τη λειτουργία της μηχανής, εάν η
μηχανή λειτουργεί πολύ ώρα ή αν η αντλία
λειτουργεί χωρίς νερό.
• Ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση «0» και
αποσυν- δέστε το βύσμα του καλωδίου
από την πρίζα.
• Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για
τουλάχιστον 20 λεπτά. Γεμίστε την με νερό.
• Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην
πρίζα και ενερ- γοποιήστε την. Αν η
συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
Problemen oplossen / Gestion des pannes
nL
A) Het aan-/uitindicatielampje en het
stoomindicatielampje knipperen
beide:
• Controleer of de keuzeknop is ingesteld op de stand .
• Als stoom/heet water te lang achter
elkaar is gebruikt, last u een pauze van
30 seconden in.
• Schakel het apparaat 5 minuten uit en
zet het daarna weer aan. Neem contact op met de klantenservice als de
lampjes blijven knipperen.
B) De espressotemperatuur is te laag:
• Voer de procedure voor het zetten
van koffie uit met het filter en de
filterhouder maar dan zonder koffie
te gebruiken, om het systeem voor te
verwarmen.
• Verwarm de kopjes voor.
• Ontkalk het apparaat.
C) De stroomsnelheid neemt aanzienlijk af:
• Druk de espressomaling niet te stevig
aan in het filter.
• Maal de espressokoffie niet te fijn (gemiddelde maalgraad).
• Ontkalk het apparaat.
D) De espresso stroomt langs de zijkant van de filterhouder:
• Let erop dat de filterhouder correct is
geplaatst.
f
A) Les voyants d’alimentation et de
vapeur clignotent :
• Assurez-vous que le bouton de sélection est positionné sur .
• Si la fonction vapeur/eau chaude a
été utilisée trop longtemps, faites une
pause de trente secondes.
• Éteignez l’appareil, attendez 5 minutes
puis rallumez-le. Si les voyants clignotent toujours, contactez le service
client.
B) La température de l’expresso est
trop basse :
• Lancez la percolation sans utiliser de
café moulu, mais en utilisant le filtre
et le porte-filtre, afin de préchauffer le
système.
• Préchauffez les tasses.
• Détartrez l’appareil.
C) La vitesse de l’écoulement diminue
de manière significative :
• Ne tassez pas trop le café moulu dans
le filtre.
• Ne broyez pas le café moulu trop fin
(finesse « intermédiaire »).
• Détartrez l’appareil.
D) L’expresso déborde par les côtés du
porte-filtre :
• Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
• Draai de filterhouder iets steviger aan
in het apparaat.
• Zorg dat er geen koffie op de rand van
de filterhouder ligt.
E) Er komt geen espresso uit het apparaat:
• Als er lawaai uit het apparaat komt,
betekent dit dat er lucht in het systeem is. Laat heet water door het
mondstuk stromen totdat er een
gelijkmatige stroom is. Probeer daarna
opnieuw koffie te zetten.
• Controleer of het waterreservoir gevuld en juist geplaatst is. Activeer heet
water. Probeer dan opnieuw koffie te
zetten..
• Controleer of de filterhouder correct is
geplaatst.
• Zorg dat de keuzeknop in de juiste
stand is gedraaid.
• Druk de espressomaling niet te stevig
aan in het filter.
• Maak het filter schoon.
• Ontkalk het apparaat.
F) Het crèmelaagje ziet er niet meer uit
zoals het hoort:
• Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
• Druk de espressomaling licht aan.
• Maak het filter schoon
• Tournez le porte-filtre un peu plus fort
dans le support.
• Éliminez toute trace de café coincé
dans la monture du porte-filtre.
E) Aucun expresso ne sort :
• Si l’appareil produit un bruit important, cela signifie que le système
contient de l’air. Laissez de l’eau
chaude s’écouler par la buse jusqu’à
l’obtention d’un débit régulier. Essayez
de préparer à nouveau du café.
• Remplir à nouveau le réservoir d’eau,
le mettre en place correctement.
Activer la fonction «eau chaude», puis
essayer de préparer à nouveau du café.
• Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
• Vérifiez que le bouton de sélection est
correctement positionné.
• Ne tassez pas trop le café moulu dans
le filtre.
• Nettoyez le filtre du percolateur.
• Détartrez l’appareil.
F) La crème ne se forme pas comme
elle le devrait :
• Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.
• Pressez légèrement le café moulu.
• Nettoyez le filtre.
G) Er wordt te weinig schuim gemaakt
bij het opschuimen van de melk:
• Gebruik altijd koude, verse, magere
melk.
• Maak het stoommondstuk schoon.
H) De stroomsnelheid neem toe:
• De espresso is te grof gemalen.
• Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
I) Het koffieapparaat schakelt zichzelf
tijdens de werking uit:
• De pomp is uitgerust met een temperatuurzekering die het apparaat
beschermt tegen oververhitting. De
temperatuurzekering onderbreekt
de werking van het apparaat als het
apparaat te lang achtereen wordt
gebruikt of als de pomp zonder water
komt te staan.
• Stel de keuzeknop in op “0” en haal de
stekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat minstens 20 minuten afkoelen. Vul het apparaat met
water.
• Sluit het apparaat aan op de netstroom en zet het aan. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neemt u
contact op met onze klantenserviceafdeling.
d
GR
NL
F
GB
G) Le passage de la vapeur dans le lait
ne génère pas assez de mousse :
• Utilisez toujours du lait écrémé, frais et
froid.
• Nettoyez la buse vapeur.
H) Le débit augmente :
• Le café a été moulu trop grossièrement.
• Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.
I) La cafetière s’éteint spontanément
en cours de fonctionnement :
• La pompe de l’appareil est pourvue
d’un fusible de protection contre les
surchauffes. Le fusible interrompt le
fonctionnement de l’appareil s’il fonctionne trop longtemps ou si la pompe
vient à manquer d’eau.
• Placez le bouton de sélection sur « 0 »
puis débranchez la fiche de la prise.
• Laissez refroidir la machine pendant
au moins 20 minutes. Remplissez le
réservoir d’eau.
• Branchez l’appareil, puis rallumez-le. Si
l’appareil ne fonctionne toujours pas,
veuillez contacter notre service client.
13
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
d
gr
nL
f
14
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen
Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
De plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld
>PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont
identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass das
Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη συΤο σύμβολο
σκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το
προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής, για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
Oude apparaten
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor
zorgt dat u dit product op de juiste
wijze weggooit, helpt u om mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen, die
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit
pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à
un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques
et électroniques. En vous assurant que
ce produit est recyclé correctement,
vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l'environne-
Gesundheit vermieden werden. Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bietet die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
και την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από τον ακατάλληλο χειρισμό των
αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
kunnen worden veroorzaakt door het
onjuist verwijderen van dit product.
Neem voor meer informatie over de
recycling van dit product contact op
met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
ment et la santé que pourrait avoir une
mauvaise gestion de ce produit en fin
de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
F
G
C
E
H
B
d
D
A
GR
NL
F
I
M
J
L
N
GB
K
O
V
U
P
Q
R
S
T
GB
Components
A. ON/OFF button
B. Power indicator light
C. Selector dial
D. Steam button
E. Steam indicator light
F. Coffee position
G. Steam/Hot water
position
H. Cup rest
I. Water tank
J. Steam/hot water nozzle
K. Filter box
L. Power cord & plug
M. Brewing head
N. Drip grid
O. Drip tray
P. Filter holder
Q. Finger protector
R. 1 cup filter
S. 2 cup filter
T. Filter for prepacked
portions
U. Level indicator
V. Measuring spoon with
tamper
15
Safety advice
GB
16
Read the following instruction carefully before using machine for the first
time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord is
damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
care.
• The appliance and accessories become
hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to
cool down before cleaning or storage.
• The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the appliance.
• Do not remove the filter holder during
the brewing process as the appliance
is pressurised. The risk of burns exists.
• When the steam function is used there
can be some hot water dripping from
the brewing head. DANGER! The water
is hot, there is a risk for scalding.
• When opening the steam valve there
is a shot of hot water coming out.
Be careful and open the steam valve
slowly. DANGER! The water is hot,
there is a risk for scalding.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
• Fill the water tank only with cold water, never with milk or other liquids.
• Do not use the appliance if the water
tank has not been filled.
• Do not use the appliance without the
drip tray or the drip grid.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect
use.
Getting started
d
GR
NL
F
GB
1. Place the machine on a flat surface and fill the tank with cold water. (The machine must not be used
with empty tank!) Plug the power
cord into the mains and press the
ON button.
2. When starting the machine for
the first time, first place a container under the steam nozzle. Wait
until the power indicator light is
steady. Turn the selector dial to
to rinse out the steam nozzle.
3. Then place a bowl on the drip
grid. Wait until the power indicator
light is steady. Without inserting
the filter holder, turn selector dial
to
. Let a full tank of water pass
through the machine to rinse out
the heating system.
4. Making an espresso: The machine
is ready to use when the power
indicator light is steady. Then follow
the instructions in step 4-6.
5. Choose filter for one or two cups,
fold back the finger protector and
put the filter in the filter holder.
Fill the filter with ground coffee
(one scoop for single espresso, two
scoops for double). Use the tamper
on the other side of the spoon to
press ground coffee lightly.
6. Insert the filter holder into position. When the heating is finished
turn the selector dial to
. Espresso begins to flow through the
coffee outlet – turn the selector
dial to when you have reached a
desired amount.
17
Additional features
GB
18
7. After brewing, remove the filter
holder. Twist it to the left and take it
out of the retainer. Fold finger protector forwards and remove used
coffee grounds from the filter. Then
take it out of the holder and clean it
with water. Dry with a cloth before
putting it back into the filter box.
1. Steam can be used to froth milk or
to heat liquids. Push the steam button and wait for the steam temperature indicator light to stop flashing
and go to constant light. Immerse
the steam nozzle in a heatproof container with milk.
2. Start the steam by turning the selector dial to . Move the container
in circular movements, the nozzle
should not touch the bottom. To
stop the steam, turn the selector dial
to when you have reached the
desired amount of froth.
3. Place a bowl under the steam
nozzle and turn the selector dial
back to
for a few seconds. This
will remove any residue of hot
water/milk from the steam nozzle.
Caution: the steam pipe is hot!
Allow to cool down, then clean the
steam pipe with a cloth.
4. To make coffee again, press the
steam button once more (the light
will turn off ) and then turn the selector to
.
5. For hot water, place a cup under
the steam nozzle and turn the selector dial to . Hot water comes
out of the nozzle. Turn the dial back
to to stop the water.
Cleaning and care
d
GR
NL
F
GB
1. Turn the machine off and let it
cool down. Wipe all outer surfaces
with a damp cloth. In case the filters
get clogged, separate them with a
coin and clean them.
2. When the level indicator is visible
above the drip grid, the drip tray
must be emptied. Lift out the drip
grid, empty, rinse and dry the grid
and tray. For hygienic reasons we
recommend to do this regularly
even if the level indicator is not visible above the drip grid.
3. Loosen the steam nozzle and
wash it under running water. Clean
the small pipe with a cloth. Lift out
the water tank and rinse it under
running water.
1. Decalcifying is recommended
regularly, depending on water hardness. Remove the brewing head
(keep components together) with
a coin before filling the tank with
water and decalcifyer according to
product instructions.
2. Switch the machine on and let it
heat up. Place the filter holder in
position, without any filter. Place a
bowl on the drip grid. Turn the selector dial to
and let 1/4 of the
solution pass through. Turn the machine off and wait for 10 minutes.
3. Push the hot water button and let
the remaining solution flow through
the steam nozzle. Fill the water tank
with fresh water and run the machine until the tank is empty. Repeat
twice, with fresh water. Re-install
components and fix filter properly.
19
Troubleshooting
GB
A) Both power and steam indicator
lights are flashing:
• Check that the selector dial is turned
to .
• If steam/hot water has been used for
too long, make a pause for 30 seconds.
• Switch the machine off for 5 minutes
and restart it. If the lights are still flashing, contact customer support.
B) The espresso temperature is too low:
• Carry out the brewing procedure without using espresso grounds, but using
the filter and filter holder, in order to
preheat the system.
• Preheat the cups.
• Decalcify the appliance.
C) The flow speed decreases noticeably:
• Do not press the espresso grounds too
firmly into the filter.
• Do not grind the espresso grounds too
finely (“medium” fineness).
• Decalcify the appliance.
D) The espresso is flowing out of the
side of the filter holder:
• Ensure that the filter holder has been
placed correctly.
• Twist the filter holder a little more
firmly into the retainer.
• Clean any espresso grounds away
from the rim of the filter holder.
G) Too little milk froth is created when
steaming milk:
• Always use cool, fresh, low-fat milk.
• Clean the steam nozzle.
E) No espresso is coming out:
• If there is a loud noise from the machine, this means air is in the system.
Let hot water flow through the nozzle
until there is a steady flow. Then try
brewing coffee again.
• Ensure that the water tank has been
filled and is correctly in place. Activate
hot water. Then, try brewing coffee
again.
• Ensure that the filter holder has been
placed correctly.
• Ensure that the selector dial has been
turned right to the position.
• Do not press the espresso grounds ­too
firmly into the filter.
• Clean the brew filter.
• Decalcify the appliance.
H) The flow increases:
• The espresso grounds have been
ground too rough.
• Ensure that there are enough espresso
grounds in the filter.
F) The crema is no longer being produced as it should:
• Ensure that there are enough espresso
grounds in the filter.
• Press the espresso grounds lightly.
• Clean the filter.
I) The coffee machine switches itself
off while operating:
• The appliance pump is equipped with
a temperature fuse that protects it
from overheating. The temperature
fuse interrupts the machine’s operation, if the machine is operated for
too long or if the pump is run without
water.
• Set the selector dial to “0” and remove
the plug from the mains socket.
• Leave the machine to cool for at least
20 minutes. Fill up with water.
• Plug the appliance into the mains
again and switch it on. If the appliance
still does not work, please contact our
Customer Care Department.
Disposal
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
20
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could other-
wise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie
übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge
übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxZentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift
des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren,
erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Electrolux Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
3
21
Hellas
ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅÃÃ'ÇÓÇÓ'
Ôï ðéóôïðïéçôéêü áõôü äåí âëÜðôåé ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá
1999/44/EC êáé ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá ãéá ôá ïðïßá ï ÊáôáíáëùôÞò åßíáé êáé ðáñáìÝíåé
êÜôï÷ïò.
ÄéÜñêåéá êáé üñïé éó÷ýïò ôçò åããýçóçò
Ç Åôáéñåßá åããõÜôáé ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò, óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ
ÊáôáóêåõáóôÞ, êáé ôçí ìç áíåðÜñêåéá ôùí õëéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôçò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò åããýçóçò ç åôáéñåßá äåóìåýåôáé íá åðáíáöÝñåé ôç óõóêåõÞ óå
ïìáëÞ ëåéôïõñãßá, åðéóêåõÜæïíôáò Þ áíôéêáèéóôþíôáò êÜèå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêü ìÝñïò ÷ùñßò
÷ñÝùóç óôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ç åããýçóç Ý÷åé äéÜñêåéá 24 ìÞíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò êáé ãéá íá Ý÷åé
ðëÞñç éó÷ý èá ðñÝðåé:
• ç çìåñïìçíßá áãïñÜò íá áðïäåéêíýåôáé áðü èåùñçìÝíï Ýããñáöï áãïñÜò (ôéìïëüãéï Þ
áðüäåéîç ëéáíéêÞò) óôï ïðïßï íá áíáãñÜöïíôáé ôï üíïìá ôïõ ðùëçôÞ, ç çìåñïìçíßá áãïñÜò
êáé ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôçò óõóêåõÞò (åßäïò, ôõðïëïãßá).
• ç óõóêåõÞ íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ïéêéáêïýò óêïðïýò êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ü÷é óôá ðëáßóéá
åðé÷åéñçìáôéêþí êáé åðáããåëìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.
• üëåò ïé åñãáóßåò åãêáôÜóôáóçò êáé óýíäåóçò ôçò óõóêåõÞò óôá äßêôõá åíÝñãåéáò
(çëåêôñéóìïý, ýäñåõóçò, áåñßïõ) íá ãßíïíôáé áêïëïõèþíôáò ëåðôïìåñþò ôéò ïäçãßåò ðïõ
áíáãñÜöïíôáé óôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò êáé óôá åíäå÷üìåíá ¸ããñáöá Ïäçãéþí ãéá ôçí
åãêáôÜóôáóç.
• üëåò ïé åñãáóßåò ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò, üðùò êáé ç ðåñéïäéêÞ óõíôÞñçóç íá ãßíïíôáé óýìöùíá
ìå ôéò ïäçãßåò êáé ôïõò üñïõò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï Âéâëßï ìå ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò.
• ïðïéáäÞðïôå åðéóêåõÞ Þ ãåíéêÜ åðÝìâáóç íá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ðñïóùðéêü ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí áðü ôçí åôáéñåßá ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò êáé ôá áíôáëëáêôéêÜ
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé íá åßíáé ôá ãíÞóéá.
Ï ÊáôáíáëùôÞò ìðïñåß íá áðåõèýíåôáé óôá ôìÞìáôá Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò Þ ôï
ðëçóéÝóôåñï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò.
Ç åíäå÷üìåíç åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç ìåñþí ôçò óõóêåõÞò Þ ôçò ßäéáò ôçò óõóêåõÞò
äåí ðáñáôåßíïõí ôçí äéÜñêåéá ôçò ðáñïýóáò åããýçóçò, ç ïðïßá óõíå÷ßæåé, óå êÜèå
ðåñßðôùóç, Ýùò ôçí ëÞîç ôùí 24 ìçíþí .
¼ñïé åîáßñåóçò
Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí ðáñïýóá Åããýçóç ïé åðåìâÜóåéò, ïé åðéóêåõÝò êáé ôá åíäå÷üìåíá
áíôáëëáêôéêÜ ìÝñç ðïõ èá áðïäåé÷èïýí åëáôôùìáôéêÜ ëüãù:
• åóöáëìÝíçò åãêáôÜóôáóçò
• áêáôáëëçëüôçôáò óõíèçêþí ëåéôïõñãßáò (÷áñáêôçñéóôéêÜ, éäéüôçôåò êáé óýóôáóç ôùí
ðñïúüíôùí åíÝñãåéáò)
• áìÝëåéáò êáé áðñïóåîßáò êáôÜ ôçí ÷ñÞóç
• ìç ôÞñçóçò ôùí Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ÓõíôÞñçóçò
• óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí ïé ïðïßåò Ýãéíáí áðü ìç åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü
• ÷ñÞóçò ìç ãíÞóéùí áíôáëëáêôéêþí êáé áíáëùóßìùí
• æçìéþí êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò
• æçìéþí áðü ðåñéóôáôéêÜ êáé/Þ ãåãïíüôá ðïõ ðñïÞëèáí ëüãù áíùôÝñáò âßáò
22
8
Ç ðáñïýóá Åããýçóç äåí åðåêôåßíåôáé óôéò óõóêåõÝò ðïõ ðùëïýíôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìßá
îÝíç ÷þñá.
Óõíåðþò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ãßíåé ìéá ôå÷íéêÞ åðÝìâáóç
Þ åðéóêåõÞ áðü ôï ðñïóùðéêü ôùí ôìçìÜôùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò Þ ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò ìáò, êáôüðéí
áéôÞóåùò ôïõ êáôáíáëùôÞ, ó÷åôéêÜ ìå üóá áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù, ôï êüóôïò
åðÝìâáóçò êáé ôùí áíôáëëáêôéêþí èá åðéâáñýíïõí åîÕ ïëïêëÞñïõ ôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ðåñéïñéóìïß ôçò åõèýíçò ôïõ ÊáôáóêåõáóôÞ
Ï êáôáóêåõáóôÞò áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò ãéá åíäå÷üìåíåò âëÜâåò ðïõ ìðïñåß íá
ðñïÝñ÷ïíôáé, Üìåóá Þ Ýììåóá, áðü Üôïìá, ðñÜãìáôá Þ æþá, ëüãù ìç ôÞñçóçò üëùí ôùí ïäçãéþí
ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ó÷åôéêü Âéâëßï Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ðïõ áíáöÝñïíôáé åéäéêÜ óôï æÞôçìá
åãêáôÜóôáóçò, ÷ñÞóçò êáé óõíôÞñçóçò ôçò óõóêåõÞò.
Electrolux Service sa
Service êáé ÁíôáëëáêôéêÜ
Èåóóáëïíßêç: ËÞìíïõ 4 Ôçë. 2310 561970-3, 2310 561981-2
ÁèÞíá: Áã. Ãåñáóßìïõ 2 & Ôñéþí Éåñáñ÷þí 1, ¢ëéìïò Ôçë. 210 9854876-7
23
Nederland
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt
tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/
of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
8
24
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie,
en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel : +31.1.72.468.508 Fax : +31.1.72.468.583
NEDERLAND
Electrolux Service
Bergensesteenweg 719
1502 LEMBEEK
Tel :+32.2.363.05.49 Fax : +32.2.363.03.44
BELGIE
9
25
A Österreich
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten
ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Österreich betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Österreich erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen
werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger
Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxVertragswerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige
Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen
ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte
Herziggasse 3, A-1230 Wien
4
B België / Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen
als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rech ten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de waarborg beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands toestellen geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wisselstukken worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeid worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeid.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het to estel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan word en de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw ko mt ten laste van de gebruiker.
12. lndien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
10
27
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd word en aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
Electrolux Home Products Belgium
Divisie Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter.
Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de
garantie. La durée de vie de l’appareil n’en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l’Union Européenne
99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre
de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur à l’égard
de l’Acquéreur final lors de la passation du contrat vente.
L’appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à
toute défectuosité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de
24 mois à compter de la date de livraison de l’appareil au premier consommateur final. La période
de garantie est de 12 mois pour les appareils utilisés à des fins professionnelles ou de façon equivalente. La période de garantie est aussi de 12 mois pour les appareils d’occasion.
2. La prestation sous garantie implique que l’appareil est remis sans frais dans l’état qu’il avait avant
que ne survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les
composants remplacés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d’éviter des dommages plus sévéres, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre
connaissance au plus tard avant la fin du 2éme mois de sa survenance.
4. L’application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d’achat
avec la date d’achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n’est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, tels que
le verre (vitrocéramique), les matières synthétiques ou le caoutchouc, et qui résultent d’une mauvaise manipulation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n’affectent pas la
valeur et la solidité générales de l’appareil.
7. L’obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par :
• une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l’eau,
• des contraintes environnementales anormales en général,
• des conditions de fonctionnement inadaptées,
• un contact avec des matières hostiles.
8. La garantie ne s’applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport
inadaptées, survenues en dehors de notre responsabilité, lorsqu’elles sont la suite d’installation
ou de montage ne respectant pas les régles de l’art, ou lorsqu’elles sont la conséquence d’une
mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien.
28
11
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause
l’adjonction d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s’entrevoir que pour des appareils difficilement transportables
ou pour des appareils encastrables.
11. Dans les cas d’appareils encastrés, sous-encastrés, fixés, ou suspendus de telle sorte que leur
dépose et repose prennent plus d’une demi-heure, les frais de prestations qui s’en dérivent seront
mis à charge de l’utilisateur.
Les dommages connexes qui pourraient être causés par ces opérations de dépose et repose sont
à charge de l’utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si
les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l’appareil défectueux par
un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant
sa participation financière prenant en compte la période d’utilisation écoulée.
13. Le recours à la garantie n’entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d’un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de
garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l’appareil dont le consommateur
voudrait faire prévaloir les droits. L’indemnisation ne dépassera pas la valeur d’achat de l’appareil,
sauf si la loi le prévoit autrement.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils satisfont aux conditions
techniques (p. ex. : la pression, la fréquence, les prescriptions d’installation, le gaz, etc.) pour le pays
respectif, et qu’ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l’étranger, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitables ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles.
Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle:
Electrolux Home Products Belgium
Division Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Republika Slovenija
Garancijska izjava
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V
garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista
in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.
Èe izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, èe je datum prodaje na
garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega raèuna o nakupu. V
garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza,
prenosa, do najbližje pooblašèene servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijska rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka.
Aparati so namenjeni za uporabo v gospodinjstvu.
12
29
30
31
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3480AEA25002020211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement