Aeg-Electrolux EA260-U دليل الاستخدام

Aeg-Electrolux EA260-U دليل الاستخدام
ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA260
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung...................................3–14
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
Garantieabschnitt......................................21
Garantieabschnitt Österreich.............26
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–14
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση»......................... 22–23
NL Gebruiksaanwijzing.............3–14
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
Garantievoorwaarden.................... 24–25
F
Mode d’emploi......................3–14
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.
België
Waarborgvoorwaarden................ 27–28
Belgique
Déclaration de conditions
de garantie........................................... 28–29
GB Instruction book................15–20
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
E
C
G
D
H
d
B
GR
A
NL
F
L
F
I
T
GB
K
M
J
N
P
U
O
D
Q
R
S
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Ein-/Aus-Schalter
B. Betriebsanzeige
C. Taste für 1 Tasse
D. Taste für 2 Tassen
E. Heißwasser-Taste
F. Dampftaste
G. Tassenablage
H. Wassertank
I. Düse für Dampf/
Heißwasser
J. Filterbox
K. Netzkabel und Stecker
L. Brühkopf
M. Abtropfgitter
N. Tropfwanne
O. Filterhalter
P. Fingerschutz
Q. Filter für 1 Tasse
R. Filter für 2 Tassen
S. Filter für vorgepackte
Portionen
T. Füllanzeige
U. Messlöffel/Stampfer
A. Κουμπί ON/OFF
B. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
C. Κουμπί για ένα φλιτζάνι
D. Κουμπί για δύο φλιτζάνια
E. Κουμπί για ζεστό νερό
F. Κουμπί για ατμό
G. Στήριγμα φλιτζανιού
H. Δοχείο νερού
I. Ακροφύσιο ατμού/
ζεστού νερού
J. Κουτί φίλτρου
K. Καλώδιο τροφοδοσίας
& βύσμα
L. Κεφαλή βράσης
M. Πλέγμα συλλογής
σταγονιδίων
N. Δίσκος συλλογής
σταγονιδίων
O. Θήκη φίλτρου
P. Προστατευτικό για τα
δάχτυλα
Q. Φίλτρο για 1 φλιτζάνι
R. Φίλτρο για 2 φλιτζάνια
S. Φίλτρο για προσυσκευασμένες ποσότητες
T. Ένδειξη στάθμης
U. Κουτάλι/γουδί μεζούρα
A. Aan/uit-knop
B. Aan/uit-indicatielampje
C. Knop voor één kopje
D. Knop voor twee kopjes
E. Heetwaterknop
F. Stoomknop
G. Kopjesplateau
H. Waterreservoir
I. Stoom-/heetwaterpijp
J. Filtervak
K. Netsnoer & stekker
L. Koffie-uitloop
M. Druppelrooster
N. Opvangbak
O. Filterhouder
P. Vingerbescherming
Q. 1-kopsfilter
R. 2-kopsfilter
S. Filter voor voorverpakte
porties
T. Niveau-indicatie
U. Maatschepje/
aanstamper
A. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
B. Voyant d’alimentation
C. Bouton une tasse
D. Bouton deux tasses
E. Bouton eau chaude
F. Bouton vapeur
G. Plateau chauffe-tasses
H. Réservoir d’eau
I. Buse vapeur/eau chaude
J. Compartiment de rangement des accessoires
K. Cordon d’alimentation
et fiche
L. Percolateur
M. Grille égouttoir
N. Bac de récupération des
liquides
O. Porte-filtre
P. Clapet de maintien du
filtre
Q. Filtre pour 1 tasse
R. Filtre pour 2 tasses
S. Filtre pour dosettes
T. Indicateur de niveau
U. Cuillère doseuse/tampon
3
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
D
GR
4
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät zum ersten Mal in Betrieb
nehmen.
• Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter
Aufsicht oder nach Anleitung durch
eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben
auf dem Typenschild übereinstimmen!
• Das Gerät niemals benutzen oder
handhaben, wenn
– das Netzkabel beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden. Bei
Bedarf kann ein Verlängerungskabel
verwendet werden, das mit 10 A belastbar ist.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel
muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend
qualifizierten Person instandgesetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden
• Stellen Sie das Gerät immer auf eine
ebene, waagrechte Fläche.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung
angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und Pflegen ist das Gerät
auszuschalten und der Netzstecker zu
ziehen.
• Das Gerät und seine Zubehörteile
werden im Betrieb heiß. Bedienen Sie
es nur an den vorgesehenen Griffen
und Knöpfen. Lassen Sie es vor dem
Reinigen oder Aufbewahren abkühlen.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung kommen.
• Nehmen Sie den Filterhalter während
des Brühvorgangs nicht heraus, weil
das Gerät unter Druck steht. Es besteht
Verbrennungsgefahr.
• Bei der Nutzung der Dampffunktion
kann heißes Wasser vom Brühkopf
tropfen. GEFAHR! Das Wasser ist heiß
und es besteht Verbrühungsgefahr.
• Beim Öffnen des Dampfventils spritzt
etwas heißes Wasser heraus. Seien Sie
vorsichtig und öffnen Sie das Dampfventil langsam. GEFAHR! Das Wasser
ist heiß und es besteht Verbrühungsgefahr.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
• Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
• Füllen Sie den Wassertank nur mit
kaltem Wasser, niemals mit Milch oder
anderen Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
kein Wasser in den Tank eingefüllt ist.
• Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Tropfwanne oder Abtropfgitter.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung
verursacht wurden.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο
σε παροχή ρεύματος του οποίου η
τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην πιάνετε τη συσκευή αν
– το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
ζημία,
– το περίβλημα έχει υποστεί ζημία.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από
την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση,
πριν τον καθαρισμό και πριν τη φροντίδα της.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της
θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές
και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την
αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
• Μην αφαιρείτε τη θήκη του φίλτρου
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βράσης, διότι η συσκευή βρίσκεται υπό
πίεση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
ατμού, λίγο καυτό νερό ενδέχεται να
στάξει από την κεφαλή βράσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το νερό είναι καυτό, υπάρχει
κίνδυνος εγκαύματος.
• Όταν ανοίγετε τη βαλβίδα ατμού,
εξέρχεται ένας πίδακας καυτού νερού.
Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε
τη βαλβίδα αργά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το νερό
είναι καυτό, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με κρύο
νερό, ποτέ με γάλα ή άλλα υγρά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς
να έχετε γεμίσει το δοχείο νερού.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς
να έχετε τοποθετήσει τον δίσκο ή το
πλέγμα συλλογής σταγονιδίων.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
nL
f
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor
de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of
kennis, tenzij zij worden begeleid bij
of zijn geïnstrueerd over het gebruik
van het apparaat door iemand die de
verantwoordelijkheid draagt voor hun
veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• U mag het apparaat nooit gebruiken
of oppakken als
– het netsnoer beschadigd is,
– de behuizing beschadigd is.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kan een verlengsnoer
worden gebruikt dat geschikt is voor
10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het apparaat door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico's
te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een plat,
horizontaal oppervlak.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet altijd na
gebruik uit het stopcontact worden
gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd.
• Het apparaat en de toebehoren
worden heet tijdens de bediening. Gebruik alleen de voor gebruik bestemde
hendels en knoppen. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het
reinigt of opbergt.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
• Verwijder de filterhouder niet tijdens
het koffiezetten want het apparaat
staat onder druk. Er bestaat een gevaar voor brandwonden.
• Wanneer de stoomfunctie wordt gebruikt, kan er heet water uit de koffieuitloop druppelen. GEVAAR! Het water
is heet, pas op dat u zich niet brandt.
• Wanneer u de stoomklep opent, komt
er een scheut heet water naar buiten.
Open de stoomklep daarom voorzichtig. GEVAAR! Het water is heet, pas op
dat u zich niet brandt.
• Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water
dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Vul het waterreservoir alleen met koud
water, gebruik nooit melk of andere
vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir niet is gevuld.
• Gebruik het apparaat niet zonder de
opvangbak of het druppelrooster.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg
van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
diminuées, ou qui ne disposent pas
des connaissances ou de l’expérience
nécessaires, à moins qu’elles n’aient
été formées ou encadrées pour
l’utilisation de cet appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés,
pour éviter qu’ils ne jouent avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant à la
tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou prendre l’appareil
si
– le cordon d’alimentation est endommagé,
– le boîtier est endommagé.
• L’appareil doit être raccordé à la terre.
Si nécessaire, il est possible d’utiliser
une rallonge compatible 10 A.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses
réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée, afin d’éviter tout
danger.
• Toujours placer l’appareil sur une surface plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et
débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
• Pendant le fonctionnement, l’appareil
et les accessoires sont chauds. Utiliser
exclusivement les poignées et les
boutons indiqués. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
• Ne pas retirer le porte-filtre pendant la
percolation car l’appareil est sous pression. Il existe un réel risque de brûlure.
• Lors de l’utilisation de la fonction
vapeur, il se peut que de la vapeur
goutte du percolateur. DANGER ! L’eau
est chaude, il existe un réel risque de
s’ébouillanter.
• Lors de l’ouverture du robinet de
vapeur, de l’eau chaude est projetée.
Procéder prudemment et ouvrir le robinet de vapeur lentement. DANGER !
L’eau est chaude, il existe un réel risque
de s’ébouillanter.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni
dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum
de remplissage indiqué sur l’appareil.
• Remplir le réservoir uniquement avec
de l’eau froide, jamais avec du lait ou
un autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil si le réservoir
d’eau n’a pas été préalablement rempli.
• Ne pas utiliser l’appareil sans que le
bac de récupération ou la grille égouttoir ne soit en place.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte de l’appareil.
d
GR
NL
F
GB
5
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
6
1. Stellen Sie die Maschine auf eine
ebene Fläche und befüllen Sie den
Tank mit kaltem Wasser. (Die Maschine darf nicht mit leerem Tank
betrieben werden!) Stecken Sie den
Netzstecker in eine Netzsteckdose
und schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter ein.
2. Stellen Sie bei der erstmaligen
Inbetriebnahme ein Gefäß unter
die Dampfdüse. Warten Sie bis die
Betriebsanzeige ständig leuchtet.
Drücken Sie die Heißwasser-Taste,
um die Dampfdüse zu spülen.
Sobald Wasser aus der Dampfdüse
fließt, drücken Sie die HeißwasserTaste erneut.
3. Setzen Sie den Siebträger ohne
Filter ein und stellen Sie das Gefäß
auf das Tropfblech unter den Siebträger. Drücken Sie mehrfach die
Taste für zwei Tassen bis der Wassertank leer ist, um das Heizsystem
zu spülen.
1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια
επίπεδη επιφάνεια και γεμίστε το
δοχείο με κρύο νερό. (Η μηχανή
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με
άδειο δοχείο!) Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στην πρίζα και πιέστε
το κουμπί ON.
2. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή
για πρώτη φορά: τοποθετήστε ένα
δοχείο κάτω από το στόμιο ατμού.
Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία
ισχύος παραμείνει σταθερή. Πιέστε
το πλήκτρο ζεστού νερού, ώστε να
ξεπλύνει το στόμιο ατμού. Πιέστε
ξανά το πλήκτρο για να σταματήσει η
διαδικασία.
3. τοποθετήστε ένα δοχείο στη σχάρα.
Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία
ισχύος παραμείνει σταθερή. Χωρίς να
εισάγετε τη λαβή φίλτρου, πιέστε μερικές φορές το πλήκτρο για 2 κούπες
εως ότου αδειάσει το δοχείο νερού,
για να ξεπλύνει το σύστημα .
1. Plaats het apparaat op een plat
oppervlak en vul het reservoir met
koud water. (Het apparaat mag
niet worden gebruikt met een leeg
reservoir!) Steek de stekker in het
stopcontact en druk op de aanknop.
2. Als u het apparaat voor het eerst
gebruikt, plaats een container
onder de stoompijp. Wacht totdat
het AAN-lampje brandt. Druk de
heetwaterknop om de stoompijp te
spoelen. Druk de knop opnieuw om
te stoppen.
3. Plaats een kom op het druppelrooster. Wacht totdat het AANlampje brandt. Druk, zonder de
filterhouder te plaatsen, meerdere
keren op de 2-kopsknop tot het
waterreservoir leeg is, om het verwarmingselement te spoelen.
1. Placez la machine sur une surface
plane et remplissez le réservoir
d'eau froide. (Ne pas utiliser
l'appareil lorsque le réservoir
est vide !) Branchez le cordon
d'alimentation sur le secteur et
appuyez sur le bouton ON.
2. Rincer le système lors de la
première utilisation. Placer un
récipient sous la buse vapeur. Attendre que le bouton marche/arrêt
ne clignote plus. Appuyer sur le
bouton «eau chaude» et laisser l’eau
s’écouler quelques secondes puis
arrêter.
3. Placez un récipient sous la tête
de percolateur sans le porte-filtre.
Attendre que le bouton marche/
arrêt ne clignote plus, puis appuyer
sur le bouton de sélection 2 tasses
et renouveler l’opération plusieurs
fois jusqu’à ce que le réservoir d’eau
soit complètement vide.
d
GR
NL
F
GB
4. Espresso-Herstellung: Die Maschine ist betriebsbereit, wenn die
Betriebsanzeige ständig leuchtet.
Folgen Sie dann den Anleitungen in
Schritt 5-7.
5. Wählen Sie den Filter für eine
oder zwei Tassen, klappen Sie den
Fingerschutz zurück und setzen Sie
den Filter in den Filterhalter ein. Füllen Sie den Filter mit gemahlenem
Kaffee (je einen Löffel pro EspressoTasse). Drücken Sie das Kaffeepulver
mit dem Stampfer leicht fest.
6. Setzen Sie den Filterhalter ein.
Wenn der Aufheizvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie eine oder
zwei Tassen auf das Abtropfgitter
und drücken Sie die Taste für eine
oder zwei Tassen. Der Espresso
beginnt durch den Kaffeeauslass zu
fließen.
4. Παρασκευή εσπρέσσο: Η μηχανή
είναι έτοιμη για χρήση όταν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας παραμείνει
σταθερά αναμμένη. Έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες των βημάτων 5-7.
5. Επιλέξτε φίλτρο για ένα ή δύο
φλιτζάνια, αναδιπλώστε προς
τα πίσω το προστατευτικό για
τα δάχτυλα και τοποθετήστε το
φίλτρο στη θήκη φίλτρου. Γεμίστε
το φίλτρο με αλεσμένο καφέ (μια
κουταλιά για μονό εσπρέσσο, δύο
κουταλιές για διπλό). Χρησιμοποιήστε το γουδί για να πιέσετε τον
αλεσμένο καφέ απαλά.
6. Τοποθετήστε τη θήκη του φίλτρου στη θέση της. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, τοποθετήστε ένα ή δύο φλιτζάνια στο πλέγμα
συλλογής σταγονιδίων και πιέστε
το κουμπί για ένα ή δύο φλιτζάνια.
Ο εσπρέσσο αρχίζει να ρέει από το
στόμιο εξόδου του καφέ.
4. Een espresso maken: Het apparaat
is klaar voor gebruik als het aan/
uit-indicatielampje constant brandt.
Volg daarna de instructies in stap
5-7.
5. Kies het filter voor een of twee
kopjes, vouw de vingerbescherming terug en plaats het filter in de
filterhouder. Vul het filter met gemalen koffie (één schepje voor een
enkele espresso, twee schepjes voor
een dubbele). Gebruik de aanstamper om de gemalen koffie zachtjes
aan te drukken.
6. Plaats de filterhouder op de juiste
plaats. Als het apparaat is opgewarmd, plaatst u een of twee kopjes
op het druppelrooster en drukt u
op de knop voor een kopje of twee
kopjes. De espresso begint uit de
koffie-uitloop te lopen.
4. Préparation d'un expresso : L'appareil est prêt à fonctionner lorsque
le voyant d'alimentation est allumé
en continu. Suivez alors les instructions des étapes 5 à 7.
5. Choisissez un filtre pour une ou
deux tasses, repliez le clapet de
maintien du filtre et placez le filtre
dans le porte-filtre. Remplissez le filtre de café moulu (une cuillère pour
un expresso, deux cuillères pour un
double). Tassez légèrement le café
moulu à l'aide du tampon.
6. Mettez le porte-filtre en place.
Lorsque le temps de chauffe est
terminé, placez une ou deux tasses
sur la grille égouttoir et appuyez sur
le bouton une tasse ou deux tasses.
L'expresso commence à s'écouler.
7
D
GR
NL
F
8
7. Nach dem Brühen nehmen Sie den
Filterhalter heraus. Drehen Sie diesen
nach links und nehmen Sie diesen
aus der Halterung. Klappen Sie den
Fingerschutz nach vorn und nehmen
Sie das verbrauchte Kaffeepulver aus
dem Filter. Nehmen Sie diesen aus
dem Halter und reinigen Sie diesen mit
Wasser. Trocknen Sie diesen mit einem
Tuch und setzen Sie diesen wieder in
die Filterbox ein.
8. Programmieren der Kaffeemenge.
Halten Sie die Taste für eine oder zwei
Tassen gedrückt. Wenn die Anzeige zu
blinken beginnt, lassen Sie die Taste
wieder los. Wenn die gewünschte
Kaffeemenge erreicht ist, drücken
Sie zum Beenden die Taste erneut.
Um nächstes Mal die programmierte
Menge zu erhalten, genügt ein einmaliges Drücken der Taste.
7. Μετά τη βράση, αφαιρέσετε τη
θήκη φίλτρου. Περιστρέψτε την προς
τα αριστερά και τραβήξτε την από
την υποδοχή της. Αναδιπλώστε το
προστατευτικό για τα δάχτυλα προς
τα εμπρός και αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ από το
φίλτρο. Έπειτα, βγάλτε το από τη θήκη
και καθαρίστε το με νερό. Σκουπίστε
το με ένα πανί πριν το τοποθετήσετε
ξανά στο κουτί φίλτρου.
8. Προγραμματισμός της ποσότητας
καφέ. Κρατήστε πατημένο το κουμπί
για ένα ή δύο φλιτζάνια. Όταν η λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει, απελευθερώστε το κουμπί. Όταν το φλιτζάνι
γεμίσει με την επιθυμητή ποσότητα,
πιέστε πάλι το κουμπί για να σταματήσει. Για να έχετε την προγραμματισμένη ποσότητα την επόμενη φορά,
πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί.
7. Verwijder de filterhouder nadat
de koffie is gezet. Draai de houder
naar links en neem deze uit het
apparaat. Vouw de vingerbescherming naar voren en verwijder het
gebruikte koffiedik uit het filter.
Neem het filter uit de houder en
maak het schoon met water. Droog
het met een doek voordat u het
terug in het filtervak plaatst.
8. Hoeveelheid koffie programmeren. Druk op de knop voor een kopje of twee kopjes en houd de knop
ingedrukt. Laat de knop los als het
lampje begint te knipperen. Als de
gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, drukt u nogmaals op de knop
om het apparaat te stoppen. Als u de
geprogrammeerde hoeveelheid de
volgende keer wilt gebruiken, drukt
u eenmaal op de knop.
7. Une fois la percolation terminée,
retirez le porte-filtre. Tournez-le vers
la gauche et dégagez-le de la tête
de percolation. Dépliez le clapet de
maintien du filtre vers l'avant et retirez le marc du filtre. Sortez ensuite
le filtre du porte-filtre et nettoyezle à l'eau. Séchez-le à l'aide d'un
chiffon avant de le ranger dans le
compartiment de rangement des
accessoires.
8. Programmation de la quantité de
café. Maintenez enfoncé le bouton
une tasse ou deux tasses. Relâchez
le bouton lorsque le voyant se met
à clignoter. Lorsque la quantité de
café souhaitée est atteinte, appuyez
à nouveau sur le bouton pour arrêter
l'écoulement. Pour obtenir la quantité
programmée, il suffit ensuite d'appuyer une seule fois sur le bouton.
Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Extra functies / Fonctions supplémentaires
d
GR
NL
F
GB
1. Die Verwendung von Dampf eignet
sich zum Aufschäumen von Milch
und zum Erhitzen von Flüssigkeiten.
Drücken Sie die Dampftaste und
warten Sie, bis die Dampftemperaturanzeige nicht mehr blinkt, sondern
ständig leuchtet. Tauchen Sie die
Dampfdüse in ein hitzebeständiges
Gefäß mit Milch oder der Flüssigkeit,
die Sie erhitzen möchten.
2. Die Düse sollte den Gefäßboden
nicht berühren (Bewegen Sie den
Behälter kreisförmig.) Schalten Sie
die Dampffunktion durch erneutes
Drücken der Dampftaste ein und durch nochmaliges Drücken wieder aus.
Vorsicht: Das Dampfrohr ist heiß! Die
Maschine wechselt nach der Dampfbenutzung automatisch wieder in die
Betriebsart zur Kaffeezubereitung.
3. Für heißes Wasser stellen Sie ein
Gefäß unter die Dampfdüse und
drücken Sie die Heißwasser-Taste.
Heißes Wasser tritt aus der Düse
aus. Drücken Sie die HeißwasserTaste erneut, um den Wasserfluss zu
beenden.
1. Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να παρασκευάσετε αφρόγαλα ή για
να ζεστάνετε υγρά. Πιέστε το κουμπί
για ατμό και περιμένετε έως ότου η
ενδεικτική λυχνία της θερμοκρασίας
ατμού σταματήσει να αναβοσβήνει και
παραμείνει σταθερά αναμμένη. Βυθίστε το ακροφύσιο ατμού σε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα δοχείο με γάλα ή
με το υγρό που θέλετε να ζεστάνετε.
2. Το ακροφύσιο δεν πρέπει να αγγίζει τον πάτο του δοχείου. (Περιστρέψτε το δοχείο κυκλικά). Πιέστε
πάλι το κουμπί για ατμό ώστε να
ενεργοποιηθεί η λειτουργία ατμού
και άλλη μία φορά για να σταματήσει. Προσοχή: ο σωλήνας ατμού
είναι ζεστός! Η μηχανή θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία καφέ
μετά τη χρήση ατμού.
3. Για ζεστό νερό, τοποθετήστε ένα
δοχείο κάτω από το ακροφύσιο
ατμού και πιέστε το κουμπί για
ζεστό νερό. Από το ακροφύσιο
εξέρχεται ζεστό νερό. Πιέστε πάλι
το κουμπί για ζεστό νερό για να
σταματήσει να εξέρχεται νερό.
1. Stoom kan worden gebruikt om
melk op te schuimen of om vloeistoffen te verwarmen. Druk op de
stoomknop en wacht totdat het indicatielampje voor de stoomtemperatuur niet meer knippert en constant
brandt. Dompel het stoommondstuk onder in een hittebestendige
kan met melk of andere vloeistof die
u wilt verwarmen.
2. Het mondstuk mag de bodem van
de kan niet raken. (Maak ronddraaiende bewegingen met de kan).
Druk opnieuw op de stoomknop
om de stoomfunctie te activeren
en druk nogmaals op de knop
om de stoomfunctie te stoppen.
Waarschuwing: het stoompijpje is
heet! Nadat u stoom hebt gebruikt,
keert het apparaat automatisch
terug in de koffiestand.
3. Voor heet water plaatst u een kan
onder het stoommondstuk en drukt
u op de heetwaterknop. Er komt
heet water uit het mondstuk. Druk
nogmaals op de heetwaterknop om
het water te stoppen.
1. Il est possible d'utiliser de la vapeur pour former une mousse de
lait ou pour chauffer des liquides.
Appuyez sur le bouton vapeur et
attendez que le voyant de température de vapeur cesse de clignoter
et soit allumé en continu. Immergez
la buse vapeur dans un récipient ne
craignant pas la chaleur rempli de
lait ou tout autre liquide à chauffer.
2. Le bec ne doit pas venir au contact
du fond du récipient. (Déplacez le
récipient selon un mouvement circulaire). Appuyez sur le bouton vapeur
pour activer la fonction vapeur, appuyez une nouvelle fois pour l’arrêter. Attention : le tuyau de vapeur
est très chaud ! L'appareil retourne
automatiquement en mode café
après utilisation de la vapeur.
3. Pour obtenir de l'eau chaude, ,
placez un récipient sous la buse
vapeur et appuyez sur le bouton
eau chaude. De l'eau chaude
s'écoule par la buse. Appuyez à
nouveau sur le bouton eau chaude
pour arrêter l'écoulement.
9
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
GR
NL
F
10
1. Schalten Sie die Maschine aus
und lassen Sie sie abkühlen. Wischen Sie alle äußeren Flächen mit
einem feuchten Tuch ab. Falls die
Filter verstopfen trennen Sie diese,
zur Reinigung, mit Hilfe einer
Münze.
2. Wenn die Füllanzeige über dem
Abtropfgitter sichtbar ist, muss die
Tropfwanne geleert werden. Heben
Sie das Abtropfgitter ab, und leeren
Sie die Wanne. Spülen und trocknen
Sie anschließend das Gitter und die
Wanne. Aus hygienischen Gründen
wird empfohlen, dies regelmäßig zu
tun, auch wenn die Füllanzeige nicht
auf dem Abtropfgitter sichtbar ist.
3. Lösen Sie die Dampfdüse und
waschen Sie diese unter fließendem
Wasser. Reinigen Sie das kleine Rohr
mit einem Tuch und das kleine Loch
im Rohr mit einer Nadel. Nehmen
Sie den Wassertank heraus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser.
1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και
αφήστε τη να κρυώσει. Σκουπίστε
όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με
ένα νωπό πανί. Σε περίπτωση απόφραξης των φίλτρων, διαχωρίστε τα
με ένα κέρμα και καθαρίστε τα.
2. Όταν η ένδειξη στάθμηςείναι ορατή πάνω
από το πλέγμα συλλογής σταγονιδίων, τότε
πρέπει να αδειάσετε το δίσκο συλλογής
σταγονιδίων. Αφαιρέστε ανασηκώνοντας
και τραβώντας το πλέγμα συλλογής σταγονιδίων, ξεπλύνετε και στεγνώστε το πλέγμα
και το δίσκο. Για λόγους υγιεινής συνιστάται
ο συχνός καθαρισμός του πλέγματος και
του δίσκου ακόμα και όταν η ένδειξη στάθμης δεν είναι ορατή πάνω από το πλέγμα
συλλογής σταγονιδίων.
3. Ξεβιδώστε το στόμιο ατμού και
ξεπλένετέ το κάτω από τρεχούμενο
νερό. Καθαρίστε το σωλήνα με μια
πετσέτα και τη μικρή τρύπα με μια
βελόνα. Βγάλτε το δοχείο νερού και
ξεπλένετέ το κάτω από τρεχούμενο
νερό.
1. Zet het apparaat uit en laat het
afkoelen. Veeg alle oppervlakken
aan de buitenkant schoon met
een vochtige doek. Als de filters
verstopt zijn, koppel ze los met een
muntstuk en maak ze schoon.
2. Als de niveau-indicatie zichtbaar
is boven het druppelrooster, moet
de opvangbak worden geleegd. Til
het druppelrooster uit het apparaat,
leeg de opvangbak, spoel deze om
en droog deze af. Om redenen van
hygiëne raden we aan om dit regelmatig te doen, zelfs als de niveauindicatie niet zichtbaar is boven het
druppelrooster.
3. Maak de stoompijp los en spoel
het onder lopend water. Reinig de
pijp met een doekje en de vernauwing met een speld. Til het waterreservoir op en spoel het af onder
lopend water.
1. Éteignez l'appareil et laissezle refroidir. Essuyez toutes les
surfaces externes avec un chiffon
humide. Les filtres sont obstrués ?
Séparez-les à l’aide d’une pièce de
monnaie et nettoyez-les.
2. Lorsque l'indicateur de niveau
est visible au-dessus de la grille
égouttoir, le bac de récupération
des liquides doit être vidé. Soulevez
la grille égouttoir, videz, rincez et
séchez la grille et le bac. Pour des
raisons d'hygiène, nous recommandons de réaliser cette procédure
régulièrement, même si l'indicateur
de niveau n'est pas visible au-dessus de la grille égouttoir.
3. Dévisser la buse vapeur et la rincer à l’eau claire. Nettoyer le tuyau
avec un linge et le trou de sortie
avec une épingle. Rincer le réservoir
d’eau à l’eau claire.
d
GR
NL
F
GB
4. Entkalken wird regelmäßig abhängig von der Wasserhärte empfohlen. Nehmen Sie den Brühkopf ab
(dabei Teile zusammen lassen) und
füllen Sie dann den Tank mit Wasser
und Entkalkungsmittel gemäß der
Anleitung des betreffenden Produkts.
5. Schalten Sie die Maschine ein und
warten Sie, bis sie sich aufgeheizt hat.
Setzen Sie den Filterhalter ohne Filter
ein. Stellen Sie eine Schüssel auf das
Abtropfgitter. Drücken Sie die Taste
für zwei Tassen einige Male und lassen Sie 1/4 des Wassers durchlaufen.
Schalten Sie die Maschine aus und
warten Sie 10 Minuten. Wiederholen
Sie den Vorgang mit einem weiteren
Viertel der Entkalkungslösung.
6. Drücken Sie die Heißwasser-Taste
und lassen Sie die restliche Lösung
durch die Dampfdüse strömen. Füllen Sie den Wassertank mit frischem
Wasser und lassen Sie die Maschine
laufen, bis der Tank leer ist. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal mit
frischem Wasser. Setzen Sie die
Teile wieder ein und befestigen
Sie den Filter ordnungsgemäß.
4. Η αφαλάτωση συνιστάται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Αφαιρέστε την κεφαλή βράσης (κρατήστε μαζί τα εξαρτήματα)
πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό και
αποσκληρυντικό σύμφωνα με τις
οδηγίες του προϊόντος.
5. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και
προθερμάνετέ τη. Τοποθετήστε τη
θήκη του φίλτρου στη θέση της χωρίς
φίλτρο. Τοποθετήστε ένα μπολ επάνω
στο πλέγμα συλλογής σταγονιδίων.
Πιέστε το κουμπί για δύο φλιτζάνια
αρκετές φορές και αφήστε το 1/4 του
νερού να εξέλθει. Απενεργοποιήστε
τη μηχανή και περιμένετε 10 λεπτά.
Επαναλάβετε τη διαδικασία με 1/4
διαλύματος αφαλάτωσης.
6. Πιέστε το κουμπί για ζεστό νερό
και αφήστε το υπόλοιπο διάλυμα να
εξέλθει μέσω του ακροφυσίου ατμού.
Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό
νερό και θέστε σε λειτουργία τη
μηχανή έως ότου αδειάσει το δοχείο.
Επαναλάβατε δύο φορές χρησιμοποιώντας καθαρό νερό. Επανασυνδέστε
τα εξαρτήματα και τοποθετήστε το
φίλτρο σωστά.
4. Regelmatig ontkalken wordt aanbevolen, afhankelijk van de hardheid van het water. Verwijder de
koffie-uitloop (houd de onderdelen
bij elkaar) en vul vervolgens het
reservoir met water en een ontkalkingsproduct volgens de instructies
bij het product.
5. Schakel het apparaat in en wacht
tot het is opgewarmd. Plaats de
filterhouder op zijn plaats zonder
filter. Plaats een kommetje op het
druppelrooster. Druk een paar keer
op de knop voor twee kopjes en
laat 1/4 van het water doorlopen.
Schakel het apparaat uit en wacht
tien minuten. Herhaal deze procedure met nog een 1/4 ontkalkingsproduct.
6. Druk op de heetwaterknop en laat
het resterende product door het
stoommondstuk stromen. Vul het
waterreservoir met schoon water
en laat het apparaat lopen totdat
het reservoir leeg is. Herhaal dit
tweemaal met schoon water. Plaats
de onderdelen terug en bevestig
het filter op de juiste wijze.
4. Il est recommandé de procéder
régulièrement à un détartrage,
en fonction de la dureté de l'eau.
Retirez le percolateur (ne pas séparer les éléments) avant de remplir le
réservoir avec de l'eau et du détartrant selon les instructions portées
sur l'emballage du produit.
5. Allumez la machine et laissez-la
chauffer. Mettez le porte-filtre en
place sans filtre. Placez un bol sur
la grille égouttoir. Appuyez sur le
bouton deux tasses à plusieurs
reprises et laissez 1/4 de la quantité
d'eau s'écouler. Éteignez l'appareil
et attendez 10 minutes. Répétez la
procédure pour un autre quart de
solution détartrante.
6. Appuyez sur le bouton eau
chaude et laissez le reste de la solution s'écouler par la buse vapeur.
Remplissez le réservoir d'eau froide
et faites fonctionner l'appareil
jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Répétez l'opération deux fois avec
de l'eau froide. Remontez les éléments et mettez le filtre correctement en place.
11
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
A) Die LEDs für 1 und 2 Tassen blinken
beide:
• Der Wassertank ist leer.
B) Alle Anzeigen blinken:
• Wenn zu lange Dampf/Wasser erzeugt
wurde, legen Sie eine Pause von 30
Sekunden ein.
• Schalten Sie die Maschine aus und nach
5 Minuten wieder ein. Wenn die Anzeigen immer noch blinken, kontahtieren
Sie den Kundendienst.
C) Espresso-Temperatur ist zu niedrig:
• Führen Sie den Brühvorgang ohne Verwendung von Espressopulver, jedoch
mit Filter und Filterhalter durch, um das
System vorzuheizen.
• Wärmen Sie die Tassen vor.
• Entkalken Sie das Gerät.
D) Die Durchflussgeschwindigkeit lässt
merklich nach:
• Pressen Sie das Espressopulver nicht zu
fest in den Filter.
• Mahlen Sie das Espressopulver nicht zu
fein (Mahlgrad „mittel“).
• Entkalken Sie das Gerät.
GR
A) Αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες LED για
1 και 2 φλιτζάνια:
• Το δοχείο νερού είναι άδειο.
B) Αναβοσβήνουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες:
• Εάν έχει χρησιμοποιηθεί ο ατμός/ζεστό νερό
για μεγάλο χρονικό διάστημα, διακόψτε τη
λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα.
• Απενεργοποιήστε τη μηχανή για 5 λεπτά
και επανεκκινήστε την. Εάν οι λυχνίες αναβοσβήνουν ακόμα, επικοινωνήστε με το
κέντρο υποστήριξης πελατών.
Γ) Η θερμοκρασία του εσπρέσσο είναι πολύ
χαμηλή:
• Εκτελέστε τη διαδικασία βράσης χωρίς αλεσμένο εσπρέσσο, χρησιμοποιώντας όμως το
φίλτρο και τη θήκη του, για να προθερμάνετε το σύστημα.
• Προθερμάνετε τα φλιτζάνια.
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
Δ) Η ταχύτητα της ροής μειώνεται εμφανώς:
• Μην πιέζετε υπερβολικά τον αλεσμένο
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Ο εσπρέσσο δεν πρέπει να είναι αλεσμένος
υπερβολικά («μέτρια» λεπτότητα κόκκων).
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
12
E) Espresso tritt an der Seite des Filterhalters aus:
• Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
• Drehen Sie den Filterhalter etwas fester
in die Halterung.
• Reinigen Sie den Rand des Filterhalters
von Espressopulver.
F) Kein Espresso fließt heraus:
• Bei lauten Geräuschen der Maschine
befindet sich Luft im System. Lassen Sie
heißes Wasser durch die Düse austreten, bis es stetig fließt. Wiederholen Sie
anschließend den Brühvorgang.
• Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank gefüllt und richtig eingesetzt ist.
• Prüfen Sie den richtigen Sitz des Filterhalters.
• Pressen Sie das Espressopulver nicht zu
fest in den Filter.
• Reinigen Sie den Brühfilter.
• Entkalken Sie das Gerät.
G) Die Crema ist nicht mehr so, wie sie
sein sollte:
• Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Espressopulver im Filter befindet.
• Pressen Sie das Espressopulver leicht.
• Reinigen Sie den Filter.
E) Ο εσπρέσσο ρέει από το πλάι της θήκης
του φίλτρου:
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Σφίξτε λίγο περισσότερο τη θήκη του
φίλτρου στην υποδοχή της περιστρέφοντάς
την.
• Καθαρίστε τον αλεσμένο εσπρέσσο που έχει
απομείνει στο χείλος της θήκης του φίλτρου.
ΣΤ) Δεν εξέρχεται εσπρέσσο:
• Εάν ακούγεται δυνατός θόρυβος από τη
μηχανή, υπάρχει αέρας στο εσωτερικό της.
Αφήστε το ζεστό νερό να εξέλθει μέσω του
ακροφυσίου έως ότου υπάρχει σταθερή ροή.
Έπειτα, προσπαθήστε να βράσετε πάλι καφέ.
• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
και έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Μην πιέζετε υπερβολικά τον αλεσμένο
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Καθαρίστε το φίλτρο παρασκευής καφέ.
• Πραγματοποιήστε αφαλάτωση στη συσκευή.
Ζ) Η κρέμα δεν παράγεται πλέον όπως θα
έπρεπε:
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός αλεσμένος
εσπρέσσο στο φίλτρο.
• Πιέστε ελαφρά τον αλεσμένο εσπρέσσο.
• Καθαρίστε το φίλτρο.
H) Beim Aufschäumen entsteht zu wenig Milchschaum:
• Verwenden Sie immer kühle, frische
und fettarme Milch.
• Reinigen Sie die Dampfdüse.
I) Der Durchfluss nimmt zu:
• Das Espressopulver wurde zu grob gemahlen.
• Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Espressopulver im Filter befindet.
J) Die Kaffeemaschine schaltet sich im
laufenden Betrieb ab:
• Die Gerätepumpe besitzt eine Temperatursicherung als Überhitzungsschutz.
Die Temperatursicherung unterbricht
die Maschine, wenn diese zu lange in
Betrieb ist oder die Pumpe ohne Wasser
läuft.
• Lassen Sie die Maschine mindestens 20
Minuten abkühlen. Füllen Sie Wasser
ein.
• Stecken Sie den Netzstecker wieder ein
und schalten Sie die Maschine ein. Falls
das Gerät auch dann nicht funktioniert,
wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung.
H) Όταν ρίχνετε ατμό στο γάλα παράγεται
ελάχιστο αφρόγαλα:
• Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο, φρέσκο γάλα
με χαμηλά λιπαρά.
• Καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού.
Θ) Η ροή αυξάνεται:
• Ο εσπρέσσο είναι αλεσμένος σε πολύ χοντρούς κόκκους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός αλεσμένος
εσπρέσσο στο φίλτρο.
Ι) Η μηχανή του καφέ απενεργοποιείται
μόνη της κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Η αντλία της συσκευής είναι εξοπλισμένη
με θερμοστάτη που την προστατεύει από
υπερθέρμανση. Ο θερμοστάτης διακόπτει
τη λειτουργία της μηχανής, εάν η μηχανή λειτουργεί πολύ ώρα ή αν η αντλία λειτουργεί
χωρίς νερό.
• Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά. Γεμίστε τη με νερό.
• Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα
και ενεργοποιήστε την. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών μας.
Problemen oplossen / Gestion des panne
nL
A) Beide LED's voor 1 kopje en voor 2
kopjes knipperen:
• Het waterreservoir is leeg.
B) Alle indicatielampjes knipperen:
• Als stoom/heet water te lang achter
elkaar is gebruikt, last u een pauze van
30 seconden in.
• Schakel het apparaat 5 minuten uit en
zet het daarna weer aan. Neem contact
op met de klantenservice als de lampjes blijven knipperen.
C) De espressotemperatuur is te laag:
• Voer de procedure voor het zetten
van koffie uit met het filter en de
filterhouder maar dan zonder koffie
te gebruiken, om het systeem voor te
verwarmen.
• Verwarm de kopjes voor.
• Ontkalk het apparaat.
D) De stroomsnelheid neemt aanzienlijk af:
• Druk de espressomaling niet te stevig
aan in het filter.
• Maal de espressokoffie niet te fijn (gemiddelde maalgraad).
• Ontkalk het apparaat.
f
A) Les voyants 1 tasse et 2 tasses clignotent toutes les deux :
• Le réservoir d’eau est vide.
B) Tous les voyants clignotent :
• Si la fonction vapeur/eau chaude a
été utilisée trop longtemps, faites une
pause de trente secondes.
• Éteignez l’appareil, attendez 5 minutes
puis rallumez-le. Si les voyants clignotent toujours, contactez le service
client.
C) La température de l’expresso est
trop basse :
• Lancez la percolation sans utiliser de
café moulu, mais en utilisant le filtre
et le porte-filtre, afin de préchauffer le
système.
• Préchauffez les tasses.
• Détartrez l’appareil.
D) La vitesse de l’écoulement diminue
de manière significative :
• Ne tassez pas trop le café moulu dans
le filtre.
• Ne broyez pas le café moulu trop fin
(finesse « intermédiaire »).
• Détartrez l’appareil.
E) De espresso stroomt langs de zijkant
van de filterhouder:
• Let erop dat de filterhouder correct is
geplaatst.
• Draai de filterhouder iets steviger aan
in het apparaat.
• Zorg dat er geen koffie op de rand van
de filterhouder ligt.
F) Er komt geen espresso uit het apparaat:
• Als er lawaai uit het apparaat komt,
betekent dit dat er lucht in het systeem
is. Laat heet water door het mondstuk
stromen totdat er een gelijkmatige
stroom is. Probeer daarna opnieuw koffie te zetten.
• Controleer of het waterreservoir is gevuld en goed is geplaatst.
• Let erop dat de filterhouder correct is
geplaatst.
• Druk de espressomaling niet te stevig
aan in het filter.
• Maak het filter schoon.
• Ontkalk het apparaat.
G) Het crèmelaagje ziet er niet meer uit
zoals het hoort:
• Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
• Druk de espressomaling licht aan.
• Maak het filter schoon
E) L’expresso déborde par les côtés du
porte-filtre :
• Vérifiez que le porte-filtre a été correctement installé.
• Tournez le porte-filtre un peu plus fort
dans le support.
• Éliminez toutes traces de café coincé
dans la monture du porte-filtre.
F) Aucun expresso ne sort :
• Si l’appareil produit un bruit important, cela signifie que le système
contient de l’air. Laissez de l’eau
chaude s’écouler par la buse jusqu’à
l’obtention d’un débit régulier. Essayez
de préparer du café à nouveau.
• Vérifiez que le réservoir a bien été rempli et qu’il est correctement installé.
• Vérifiez que le porte-filtre est correctement positionné.
• Ne tassez pas trop le café moulu dans
le filtre.
• Nettoyez le filtre du percolateur.
• Détartrez l’appareil.
G) La crème ne se forme pas comme
elle le devrait :
• Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.
• Pressez légèrement le café moulu.
• Nettoyez le filtre.
H) Er wordt te weinig schuim gemaakt
bij het opschuimen van de melk:
• Gebruik altijd koude, verse, magere
melk.
• Maak het stoommondstuk schoon.
I) De stroomsnelheid neem toe:
• De espresso is te grof gemalen.
• Zorg dat het filter is gevuld met voldoende espressomaling.
J) Het koffieapparaat schakelt zichzelf
tijdens de werking uit:
• De pomp is uitgerust met een temperatuurzekering die het apparaat
beschermt tegen oververhitting. De
temperatuurzekering onderbreekt de
werking van het apparaat als het apparaat te lang achtereen wordt gebruikt
of als de pomp zonder water komt te
staan.
• Laat het apparaat minstens 20 minuten
afkoelen. Vul het apparaat met water.
• Sluit het apparaat aan op de netstroom
en zet het aan. Als het apparaat nog
steeds niet werkt, neemt u contact op
met onze klantenserviceafdeling.
d
GR
NL
F
GB
H) Le passage de la vapeur dans le lait
ne génère pas assez de mousse :
• Utilisez toujours du lait écrémé, frais et
froid.
• Nettoyez la buse vapeur.
I) Le débit augmente :
• Le café a été moulu trop grossièrement.
• Vérifiez que le filtre contient suffisamment de café moulu.
J) La cafetière s’éteint spontanément
en cours de fonctionnement :
• La pompe de l’appareil est pourvue
d’un fusible de protection contre les
surchauffes. Le fusible interrompt le
fonctionnement de l’appareil s’il fonctionne trop longtemps ou si la pompe
vient à manquer d’eau.
• Laissez refroidir la machine pendant
au moins 20 minutes. Remplissez le
réservoir d’eau.
• Branchez l’appareil, puis rallumez-le. Si
l’appareil ne fonctionne toujours pas,
veuillez contacter notre service client.
13
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
14
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν
να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά
εξαρτήματα προσδιορίζονται με
επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
De kunststof onderdelen worden
aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont
identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Altgerät
Das Symbol
an Produkt oder
Verpackung weist darauf hin, dass das
Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
Παλαιά συσκευή
Το σύμβολο
στο προϊόν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.
Πρέπει να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής,
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων
Oude apparaten
Het symbool
op het product of de
verpakking geeft aan dat dit product
niet als gewoon huisvuil mag worden
behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt
dat u dit product op de juiste wijze
Appareils usagés
Le symbole
sur le produit ou sur
son emballage indique qu'il ne doit
pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à
un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques
et électroniques. En vous assurant que
ce produit est recyclé correctement,
vous contribuerez à éviter les consé-
negative Folgen für Umwelt und
Gesundheit vermieden werden. Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bietet die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό
γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid, die kunnen worden
veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen.
Neem voor meer informatie over de
recycling van dit product contact op
met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
quences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir une
mauvaise gestion de ce produit en fin
de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
E
C
G
D
H
d
B
GR
A
NL
F
L
F
I
T
K
M
GB
J
N
P
U
O
Q
R
S
GB
Components
A. ON/OFF button
B. Power indicator light
C. One cup button
D. Two cup button
E. Hot water button
F. Steam button
G. Cup rest
H. Water tank
I. Steam/hot water nozzle
J. Filter box
K . Power cord & plug
L. Brewing head
M. Drip grid
N. Drip tray
O. Filter holder
P. Finger protector
Q. 1 cup filter
R. 2 cup filter
S. Filter for prepacked
portions
T. Level indicator
U. Measuring spoon /
tamper
15
Safety advice
GB
16
Read the following instruction carefully before using machine for the first
time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord is
damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
care.
• The appliance and accessories become
hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to
cool down before cleaning or storage.
• The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the appliance.
• Do not remove the filter holder during
the brewing process as the appliance
is pressurised. The risk of burns exists.
• When the steam function is used there
can be some hot water dripping from
the brewing head. DANGER! The water
is hot, there is a risk for scalding.
• When opening the steam valve there
is a shot of hot water coming out.
Be careful and open the steam valve
slowly. DANGER! The water is hot,
there is a risk for scalding.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
• Fill the water tank only with cold water, never with milk or other liquids.
• Do not use the appliance if the water
tank has not been filled.
• Do not use the appliance without the
drip tray or the drip grid.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect
use.
Getting started
d
GR
NL
F
GB
1. Place the machine on a flat surface and fill the tank with cold water. (The machine must not be used
with empty tank!) Plug the power
cord into the mains and press the
ON button .
2. When starting the machine for
the first time, first place a container under the steam nozzle. Wait
until the power indicator light is
steady. Press the hot water button
to rinse out the steam nozzle. Press
again the button to stop.
3. Then place a bowl on the drip
grid. Wait until the power indicator
light is steady. Without inserting
the filter holder, press the two cup
button several times until the water
tank is empty to rinse out the heating system.
4. Making an espresso: The machine
is ready to use when the power
indicator light is steady. Then follow
the instructions in step 5-7.
5. Choose filter for one or two cups,
fold back the finger protector and
put the filter in the filter holder.
Fill the filter with ground coffee
(one scoop for single espresso, two
scoops for double). Use the tamper
to press ground coffee lightly.
6. Insert the filter holder into position. When the heating is finished,
place one or two cups on the drip
grid and push the one cup or two
cup button. Espresso begins to flow
through the coffee outlet.
17
GB
7. After brewing, remove the filter
holder. Twist it to the left and take it
out of the retainer. Fold finger protector forwards and remove used
coffee grounds from the filter. Then
take it out of the holder and clean it
with water. Dry with a cloth before
putting it back into the filter box.
8. Programming coffee amount.
Press and hold the one or two cup
button. When the light starts flashing, release the button. When the
desired coffee amount is reached,
press the button again to stop. To
get the programmed amount next
time, just press the button once.
Additional features
1. Steam can be used to froth milk or
to heat liquids. Push the steam button and wait for the steam temperature indicator light to stop flashing
and go to constant light. Immerse
the steam nozzle in a heatproof
container of milk or the liquid you
want to heat up.
18
2. The nozzle should not touch the
bottom of the container. (Turn container in circular movements). Push
the steam button again to activate
the steam function, and once more
to stop it. Caution: the steam pipe
is hot! The machine will automatically return to coffee mode after
steam use.
3. For hot water, place a container
under the steam nozzle and push
the hot water button. Hot water
comes out of the nozzle. Push the
hot water button again to stop the
water.
Cleaning and care
d
GR
NL
F
GB
1. Turn the machine off and let it
cool down. Wipe all outer surfaces
with a damp cloth. In case the filters
get clogged, separate them with a
coin and clean them.
2. When the level indicator is visible
above the drip grid, the drip tray
must be emptied. Lift out the drip
grid, empty, rinse and dry the grid
and tray. For hygienic reasons we
recommend to do this regularly
even if the level indicator is not visible above the drip grid.
3. Loosen the steam nozzle and
wash it under running water. Clean
the small pipe with a cloth. Lift out
the water tank and rinse it under
running water.
4. Decalcifying is recommended
regularly, depending on water hardness. Remove the brewing head
(keep components together) before
filling the tank with water and
decalcifyer according to product
instructions.
5. Switch the machine on and let it
heat up. Place the filter holder in
position, without any filter. Place a
bowl on the drip grid. Push the two
cup button a few times and let 1/4
of the water pass through. Turn the
machine off and wait for 10 minutes. Repeat this procedure with
another 1/4 of decalcifying solution.
6. Push the hot water button and
let the remaining solution flow
through the steam nozzle. Fill the
water tank with fresh water and run
the machine until the tank is empty.
Repeat twice, with fresh water. Reinstall components and fix filter
properly.
19
Troubleshooting
GB
A) Both indicator lights for 1 and 2
cups are flashing:
• The water tank is empty.
B) All indicator lights are flashing:
• If steam/hot water has been used for
too long, make a pause for 30 seconds.
• Switch the machine off for 5 minutes
and restart it. If the lights are still flashing, contact customer support.
C) The espresso temperature is too low:
• Carry out the brewing procedure without using espresso grounds, but using
the filter and filter holder, in order to
preheat the system.
• Preheat the cups.
• Decalcify the appliance.
D) The flow speed decreases noticeably:
• Do not press the espresso grounds too
firmly into the filter.
• Do not grind the espresso grounds too
finely (“medium” fineness).
• Decalcify the appliance.
E) The espresso is flowing out of the
side of the filter holder:
• Ensure that the filter holder has been
placed correctly.
• Twist the filter holder a little more
firmly into the retainer.
• Clean any espresso grounds away
from the rim of the filter holder.
F) No espresso is coming out:
• If there is a loud noise from the machine, this means air is in the system.
Let hot water flow through the nozzle
until there is a steady flow. Then try
brewing coffee again.
• Ensure that the water tank has been
filled and is correctly in place.
• Ensure that the filter holder has been
placed correctly.
• Do not press the espresso grounds too
firmly into the filter.
• Clean the brew filter.
• Decalcify the appliance.
G) The crema is no longer being produced as it should:
• Ensure that there are enough espresso
grounds in the filter.
• Press the espresso grounds lightly.
• Clean the filter.
H) Too little milk froth is created when
steaming milk:
• Always use cool, fresh, low-fat milk.
• Clean the steam nozzle.
I) The flow increases:
• The espresso grounds have been
ground too rough.
• Ensure that there are enough espresso
grounds in the filter.
J) The coffee machine switches itself
off while operating:
• The appliance pump is equipped with
a temperature fuse that protects it
from overheating. The temperature
fuse interrupts the machine’s operation, if the machine is operated for
too long or if the pump is run without
water.
• Leave the machine to cool for at least
20 minutes. Fill up with water.
• Plug the appliance into the mains
again and switch it on. If the appliance
still does not work, please contact our
Customer Care Department.
Disposal
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
20
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie
übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge
übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxZentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift
des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren,
erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Electrolux Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
3
21
Hellas
™£¤Ÿ Ÿ™—¤™šŸ•““—£—£
¤¿À¹ÃÄ¿À¿¹·Ä¹ºÌ±ÅÄÌ´µ½²»¬Àĵ¹Ä±´¹º±¹Î¼±Ä±À¿ÅÀÁ¿²»­À¿½Ä±¹±ÀÌÄ·½•ÅÁÉÀ±Êº®Ÿ´·³¯±
&$º±¹Ä·½•»»·½¹º®½¿¼¿¸µÃ¯±³¹±Ä±¿À¿¯±¿š±Ä±½±»ÉĮµ¯½±¹º±¹À±Á±¼­½µ¹
º¬Ä¿Ç¿Â
”¹¬Áºµ¹±º±¹ÌÁ¿¹¹ÃÇÍ¿Âķµ³³Í·Ã·Â
— •Ä±¹Áµ¯± µ³³Å¬Ä±¹ Ä·½ º±»® »µ¹Ä¿ÅÁ³¯± Ä·Â ÃÅúµÅ®Â ÃͼÆɽ± ¼µ Ĺ ÀÁ¿´¹±³Á±Æ­Â Ä¿Å
š±Ä±ÃºµÅ±ÃÄ®º±¹ Ä·½ ¼· ±½µÀ¬Áºµ¹± Äɽ Å»¹ºÎ½ À¿Å ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹®¸·º±½ ³¹± Ä·½ º±Ä±ÃºµÅ®
ķš±Ä¬Ä·´¹¬Áºµ¹±¹ÃÇÍ¿Âķµ³³Í·Ã·Â·µÄ±¹Áµ¯±´µÃ¼µÍµÄ±¹½±µÀ±½±Æ­Áµ¹Ä·ÃÅúµÅ®Ãµ
¿¼±»® »µ¹Ä¿ÅÁ³¯± µÀ¹ÃºµÅ¬¶¿½Ä±Â ® ±½Ä¹º±¸¹ÃÄνı º¬¸µ ÄÅÇ̽ µ»±ÄÄɼ±Ä¹ºÌ ¼­Á¿Â ÇÉÁ¯Â
ÇÁ­É÷ÃÄ¿½š±Ä±½±»ÉÄ®
—µ³³Í·Ã·­Çµ¹´¹¬Áºµ¹±¼®½µÂ±ÀÌÄ·½·¼µÁ¿¼·½¯±±³¿Á¬ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Âº±¹³¹±½±­Çµ¹
À»®Á·¹ÃÇ͸±ÀÁ­Àµ¹
• ··¼µÁ¿¼·½¯±±³¿Á¬Â½±±À¿´µ¹º½ÍµÄ±¹±À̸µÉÁ·¼­½¿­³³Á±Æ¿±³¿Á¬ÂĹ¼¿»Ì³¹¿®
±ÀÌ´µ¹¾·»¹±½¹º®Â
ÃÄ¿¿À¿¯¿½±±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹Ä¿Ì½¿¼±Ä¿ÅÀÉ»·Ä®··¼µÁ¿¼·½¯±±³¿Á¬Â
º±¹Ä±ÃÄ¿¹Çµ¯±Ä±ÅÄÌķıÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Âµ¯´¿ÂÄÅÀ¿»¿³¯±
• ·ÃÅúµÅ®½±ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹µ¯Ä±¹³¹±¿¹º¹±º¿ÍÂú¿À¿Íº±¹Ãµº¬¸µÀµÁ¯ÀÄÉ÷ÌǹÃıÀ»±¯Ã¹±
µÀ¹Çµ¹Á·¼±Ä¹ºÎ½º±¹µÀ±³³µ»¼±Ä¹ºÎ½´Á±ÃÄ·Á¹¿Ä®Äɽ
• Ì»µÂ¿¹µÁ³±Ã¯µÂµ³º±Ä¬Ãı÷º±¹Ãͽ´µÃ·ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®ÂÃı´¯ºÄűµ½­Á³µ¹±Â
·»µºÄÁ¹Ã¼¿ÍÍ´ÁµÅ÷±µÁ¯¿Å
½±³¯½¿½Ä±¹±º¿»¿Å¸Î½Ä±Â»µÀÄ¿¼µÁÎÂĹ¿´·³¯µÂÀ¿Å
±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹Ãş´·³¯µÂ§Á®Ã·Âº±¹Ãıµ½´µÇ̼µ½±ˆ³³Á±Æ±Ÿ´·³¹Î½³¹±Ä·½
µ³º±Ä¬Ãı÷
• Ì»µÂ¿¹µÁ³±Ã¯µÂÇÁ®Ã·ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®ÂÌÀɺ±¹·ÀµÁ¹¿´¹º®ÃŽĮÁ·Ã·½±³¯½¿½Ä±¹ÃͼÆɽ±
¼µÄ¹Â¿´·³¯µÂº±¹Ä¿ÅÂÌÁ¿ÅÂÀ¿Å±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹ÃÄ¿’¹²»¯¿¼µÄ¹ÂŸ´·³¯µÂ§Á®Ã·Â
• ¿À¿¹±´®À¿ÄµµÀ¹ÃºµÅ®®³µ½¹º¬µÀ­¼²±Ã·½±ÀÁ±³¼±Ä¿À¿¹µ¯Ä±¹±ÀÌÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌÄɽ
•¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½É½±ÀÌÄ·½µÄ±¹Áµ¯±š­½ÄÁɽ¤µÇ½¹º®Â•¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Âº±¹Ä±±½Ä±»»±ºÄ¹º¬
À¿ÅÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½Ä±¹½±µ¯½±¹Ä±³½®Ã¹±
Ÿš±Ä±½±»ÉĮ¼À¿Áµ¯½±±ÀµÅ¸Í½µÄ±¹Ãıļ®¼±Ä±¤µÇ½¹º®Â•¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Âķµı¹Áµ¯±Â®Ä¿
À»·Ã¹­ÃĵÁ¿•¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½¿š­½ÄÁ¿¤µÇ½¹º®Â•¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Â
—µ½´µÇ̼µ½·µÀ¹ÃºµÅ®®±½Ä¹º±Ä¬Ãı÷¼µÁνķÂÃÅúµÅ®Â®Ä·Â¯´¹±ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Â
´µ½ À±Á±Äµ¯½¿Å½ Ä·½ ´¹¬Áºµ¹± Ä·Â À±Á¿Íñ µ³³Í·Ã·Â · ¿À¿¯± ÃŽµÇ¯¶µ¹ õ º¬¸µ
ÀµÁ¯ÀÄÉ÷­ÉÂÄ·½»®¾·Äɽ¼·½Î½
ŒÁ¿¹µ¾±¯ÁµÃ·Â
”µ½ º±»ÍÀÄ¿½Ä±¹ ±ÀÌ Ä·½ À±Á¿Íñ •³³Í·Ã· ¿¹ µÀµ¼²¬Ãµ¹Â ¿¹ µÀ¹ÃºµÅ­Â º±¹ ı µ½´µÇ̼µ½±
±½Ä±»»±ºÄ¹º¬¼­Á·À¿Å¸±±À¿´µ¹Ç¸¿Í½µ»±ÄÄɼ±Ä¹º¬»Ì³É
• µÃƱ»¼­½·Âµ³º±Ä¬Ãı÷Â
• ±º±Ä±»»·»ÌķıÂÃŽ¸·ºÎ½»µ¹Ä¿ÅÁ³¯±ÂDZÁ±ºÄ·Á¹ÃĹº¬¹´¹Ìķĵº±¹ÃÍÃı÷Äɽ
ÀÁ¿Ê̽Äɽµ½­Á³µ¹±Â
• ±¼­»µ¹±Âº±¹±ÀÁ¿Ãµ¾¯±Âº±Ä¬Ä·½ÇÁ®Ã·
• ¼·Ä®Á·Ã·ÂÄɽŸ´·³¹Î½§Á®Ã·Âº±¹£Å½Ä®Á·Ã·Â
• ÃŽĮÁ·Ã·Â®µÀ¹ÃºµÅν¿¹¿À¿¯µÂ­³¹½±½±À̼·µ¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½¿ÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌ
• ÇÁ®Ã·Â¼·³½®Ã¹É½±½Ä±»»±ºÄ¹ºÎ½º±¹±½±»Éï¼É½
• ¶·¼¹Î½º±Ä¬Ä·½¼µÄ±Æ¿Á¬Ä·ÂÃÅúµÅ®Â
• ¶·¼¹Î½±ÀÌÀµÁ¹ÃıĹº¬º±¹®³µ³¿½ÌıÀ¿ÅÀÁ¿®»¸±½»Ì³É±½ÉÄ­Á±Â²¯±Â
22
8
—À±Á¿Íñ•³³Í·Ã·´µ½µÀµºÄµ¯½µÄ±¹ÃĹÂÃÅúµÅ­ÂÀ¿ÅÀÉ»¿Í½Ä±¹®ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½Ä±¹Ãµ¼¯±
¾­½·ÇÎÁ±
£Å½µÀÎÂõÀµÁ¯ÀÄÉ÷À¿Åº±Ä¬Ä·½´¹¬Áºµ¹±Ä·Âµ³³Í·Ã·Â³¯½µ¹¼¹±ÄµÇ½¹º®µÀ­¼²±Ã·
® µÀ¹ÃºµÅ® ±ÀÌ Ä¿ ÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌ Äɽ ļ·¼¬Äɽ ¤µÇ½¹º®Â •¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Â ® Äɽ
•¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½É½ š­½ÄÁɽ ¤µÇ½¹º®Â •¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Â Ä·Â µÄ±¹Áµ¯±Â ¼±Â º±ÄÌÀ¹½
±¹Ä®ÃµÉ ĿŠº±Ä±½±»ÉÄ® ÃǵĹº¬ ¼µ Ìñ ±½±Æ­Á¿½Ä±¹ À±Á±À¬½É Ä¿ ºÌÃÄ¿Â
µÀ­¼²±Ã·Âº±¹Äɽ±½Ä±»»±ºÄ¹ºÎ½¸±µÀ¹²±Áͽ¿Å½µ¾¥¿»¿º»®Á¿ÅÄ¿½š±Ä±½±»ÉÄ®
µÁ¹¿Á¹Ã¼¿¯Ä·ÂµÅ¸Í½·ÂĿŚ±Ä±ÃºµÅ±ÃÄ®
Ÿº±Ä±ÃºµÅ±ÃĮ±À¿À¿¹µ¯Ä±¹º¬¸µµÅ¸Í½·Â³¹±µ½´µÇ̼µ½µÂ²»¬²µÂÀ¿Å¼À¿Áµ¯½±
ÀÁ¿­ÁÇ¿½Ä±¹¬¼µÃ±®­¼¼µÃ±±À̬Ŀ¼±ÀÁ¬³¼±Ä±®¶Î±»Ì³É¼·Ä®Á·Ã·Â̻ɽÄɽ¿´·³¹Î½
À¿Å±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹ÃÄ¿ÃǵĹºÌ’¹²»¯¿Ÿ´·³¹Î½§Á®Ã·Âº±¹À¿Å±½±Æ­Á¿½Ä±¹µ¹´¹º¬ÃÄ¿¶®Ä·¼±
µ³º±Ä¬Ãı÷ÂÇÁ®Ã·Âº±¹ÃŽĮÁ·Ã·ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Â
&MFDUSPMVY4FSWJDFTB
4FSWJDFº±¹‘½Ä±»»±ºÄ¹º¬
˜µÃñ»¿½¯º·›®¼½¿Å¤·»
‘¸®½±‘³“µÁ±Ã¯¼¿Å¤Á¹Î½™µÁ±ÁÇνr»¹¼¿Â¤·»
9
23
Nederland
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt
tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/
of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
8
24
B(OX[B*XDUDQWHHBVPDOOB&((ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ -XOL
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie,
en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel : +31.1.72.468.508 Fax : +31.1.72.468.583
NEDERLAND
Electrolux Service
Bergensesteenweg 719
1502 LEMBEEK
Tel :+32.2.363.05.49 Fax : +32.2.363.03.44
BELGIE
9
25
B(OX[B*XDUDQWHHBVPDOOB&((ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ -XOL
A Österreich
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten
ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Österreich betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Österreich erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen
werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger
Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxVertragswerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige
Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen
ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte
Herziggasse 3, A-1230 Wien
4
26
B(OX[B*XDUDQWHHBVPDOOB&((ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
B België / Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen
als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rech ten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de waarborg beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands toestellen geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wisselstukken worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeid worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeid.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het to estel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan word en de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw ko mt ten laste van de gebruiker.
12. lndien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
10
27
B(OX[B*XDUDQWHHBVPDOOB&((ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd word en aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
Electrolux Home Products Belgium
Divisie Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter.
Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de
garantie. La durée de vie de l’appareil n’en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l’Union Européenne
99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre
de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur à l’égard
de l’Acquéreur final lors de la passation du contrat vente.
L’appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à
toute défectuosité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de
24 mois à compter de la date de livraison de l’appareil au premier consommateur final. La période
de garantie est de 12 mois pour les appareils utilisés à des fins professionnelles ou de façon equivalente. La période de garantie est aussi de 12 mois pour les appareils d’occasion.
2. La prestation sous garantie implique que l’appareil est remis sans frais dans l’état qu’il avait avant
que ne survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les
composants remplacés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d’éviter des dommages plus sévéres, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre
connaissance au plus tard avant la fin du 2éme mois de sa survenance.
4. L’application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d’achat
avec la date d’achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n’est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, tels que
le verre (vitrocéramique), les matières synthétiques ou le caoutchouc, et qui résultent d’une mauvaise manipulation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n’affectent pas la
valeur et la solidité générales de l’appareil.
7. L’obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par :
• une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l’eau,
• des contraintes environnementales anormales en général,
• des conditions de fonctionnement inadaptées,
• un contact avec des matières hostiles.
8. La garantie ne s’applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport
inadaptées, survenues en dehors de notre responsabilité, lorsqu’elles sont la suite d’installation
ou de montage ne respectant pas les régles de l’art, ou lorsqu’elles sont la conséquence d’une
mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien.
11
28
B(OX[B*XDUDQWHHBVPDOOB&((ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause
l’adjonction d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s’entrevoir que pour des appareils difficilement transportables
ou pour des appareils encastrables.
11. Dans les cas d’appareils encastrés, sous-encastrés, fixés, ou suspendus de telle sorte que leur
dépose et repose prennent plus d’une demi-heure, les frais de prestations qui s’en dérivent seront
mis à charge de l’utilisateur.
Les dommages connexes qui pourraient être causés par ces opérations de dépose et repose sont
à charge de l’utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si
les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l’appareil défectueux par
un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant
sa participation financière prenant en compte la période d’utilisation écoulée.
13. Le recours à la garantie n’entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d’un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de
garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l’appareil dont le consommateur
voudrait faire prévaloir les droits. L’indemnisation ne dépassera pas la valeur d’achat de l’appareil,
sauf si la loi le prévoit autrement.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils satisfont aux conditions
techniques (p. ex. : la pression, la fréquence, les prescriptions d’installation, le gaz, etc.) pour le pays
respectif, et qu’ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l’étranger, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitables ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles.
Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle:
Electrolux Home Products Belgium
Division Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Republika Slovenija
*DUDQFLMVNDL]MDYD
,]GDMDWHOMJDUDQFLMVNHJDOLVWDSUHY]DPHREYH]QRVWGDERL]GHOHNYJDUDQFLMVNHPURNXEUH]KLEQRGHORYDO9
JDUDQFLMVNHPURNXERPRRGVWUDQLOLYVHSRPDQMNOMLYRVWLLQRNYDUHQDL]GHONXNLELQDVWDOHSULQRUPDOQLUDEL
L]GHONDSRGSRJRMHPGDYL]GHOHNQLVRSRVHJDOHRVHEHNLQLPDMRSRREODVWLODL]GDMDWHOMDJDUDQFLMVNHJDOLVWD
LQGDVRELOLXSRUDEOMHQLRULJLQDOQLUH]HUYQLGHOL
¦HL]GHOHNQHERSRSUDYOMHQYGQHKJDERPR]DPHQMDOL*DUDQFLMDYHOMDÆHMHGDWXPSURGDMHQD
JDUDQFLMVNHPOLVWXSRWUMHQ]įLJRPLQSRGSLVRPSURGDMDOFDDOLVSUHGORįLWYLMRRULJLQDOQHJDUDÆXQDRQDNXSX9
JDUDQFLMVNHPURNXSRUDYQDPRYVHVWURyNHY]YH]L]RGVWUDQLWYLMRSRPDQMNOMLYRVWLDOLRNYDUWHUVWURyNHSUHYR]D
SUHQRVDGRQDMEOLįMHSRREODyÆHQHVHUYLVQHGHODYQLFHSRWDULILNLYHOMDYMDYQHPSURPHWX]DWUDQVSRUW
L]GHOND*DUDQFLMVNDURNERSRGDOMyDQ]DWROLNRGQLNROLNRUMHWUDMDORSRSUDYLORL]GHOND
$SDUDWLVRQDPHQMHQL]DXSRUDERYJRVSRGLQMVWYX
12
29
30
31
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3480AEA26002020211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement