AEG STM9500-U, STM9500 User manual

AEG STM9500-U, STM9500 User manual
GourmetPRO Series™ STM9500
D • GR • NL • F • GB
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 1
2016-02-24 09:12:56
D
Anleitung.........................3–16
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR
Βιβλίο οδηγιών...............3–16
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το μιξεράκι, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
NL
Gebruiksaanwijzing......3–16
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi...............3–16
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 7
GB
Instruction book......... 17–21
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 18.
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 2
2016-02-24 09:12:56
A
D
B
C
D
GR
NL
F
H
E
GB
F
I
K
J
M
G
L
GR
NL
Teile
D
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
F
A. GeschwindigkeitsKontrollleuchte
B. Geschwindigkeitsregler
C. EIN/AUS – taste
D. TURBO – taste
E. Handteil
F. Metallmixfuß
G. Professionelle
Messereinheit
H. Netzkabel mit
Kabelaufwicklung
I. Professioneller DoppelSchneebesen
J. Zerkleinerungsbehälter
K. Deckel für
Zerkleinerungsbehälter
L. Messer für
Zerkleinerungsbehälter
M. Standfuß für den Mixer
A. Φωτεινή μπάρα ένδειξης
ταχύτητας
B. Επιλογέας ταχύτητας
C. Κουμπί ON/OFF
(ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)
D. Πλήκτρο TURBO
E. Τμήμα χειρός
F. Μεταλλικό άκρο για
ανακάτεμα
G. Συγκρότημα λεπίδων
Professional
H. Καλώδιο τροφοδοσίας με
διάταξη τύλιξης
I. Διπλό χτυπητήρι
Professional
J. Μπολ τεμαχισμού
K. Καπάκι του μπολ
τεμαχισμού
L. Μαχαίρι του μπολ
τεμαχισμού
M. Βάση για το μίξερ
A. Lichtbalk
snelheidsindicator
B. Snelheidsknop
C. AAN/UIT – knop
D. TURBO – knop
E. Bedieningsgedeelte
F. Metalen mixvoet
G. Professionele
snijbladenunit
H. Netsnoer met snoerwikkel
I. Professionele dubbele
garde
J. Hakkom
K. Deksel van hakkom
L. Mes van hakkom
M. Standaard voor de mixer
A. Indicateur de vitesse
lumineux
B. Sélecteur de vitesse
C. Touche MARCHE/ARRÊT
D. Touche TURBO
E. Bloc moteur
F. Pied mixeur en métal
G. Bloc de lames
professionnel
H. Cordon d’alimentation
avec une attache de
cordon
I. Double fouet
professionnel
J. Bol hachoir
K. Couvercle du bol hachoir
L. Couteau
M. Support du mixeur
3
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 3
2016-02-24 09:12:56
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät
zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann
verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das Gerät inklusive
Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz
mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!
• Das Gerät niemals benutzen oder handhaben, wenn – das Netzkabel beschädigt ist, – das
Gehäuse beschädigt ist.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter
oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu
vermeiden
• Trennen Sie das Gerät bei Abwesenheit sowie vor dem Zusammensetzen bzw.
Auseinanderbauen oder zum Reinigen immer vom Stromnetz.
• Fassen Sie keinesfalls die Klingen oder Einsätze mit der Hand oder Werkzeugen an,
während das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
• Die Klingen und Einsätze sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!
• Das Gerät eignet sich außer mit dem speziellen Zubehör, welches mit dem Gerät
ausgeliefert wurde, nicht zum Zerkleinern von Eis oder zum Mahlen harter, trockner
Massen wie Nüsse oder Bonbons. Die Klinge könnte dadurch stumpf werden.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
•
• Lassen Sie das Gerät bei hoher Belastung nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen
eingeschaltet. Das Gerät im Normalbetrieb nicht länger als 60 Sekunden benutzen. Vor
dem erneuten Einschalten abkühlen lassen.
• Dieses Gerät darf nicht zum Umrühren von Farbe verwendet werden. Es besteht
Explosionsgefahr!
• Die auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
• Die Universalschüssel nie ohne Deckel verwenden.
• Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren des Behälters
und während der Reinigung vorsichtig vor.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Netzversorgung, bevor Sie
Zubehörteile wechseln oder sich mit Teilen befassen, die sich im Betrieb bewegen.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das Gerät gießen. Es kann dabei zu
einem plötzlichen Dampfausstoß kommen.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine
Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung
verursacht wurden.
• ÖFFNEN SIE DAS GERÄT ERST NACH DEM ANHALTEN DER MESSER. SCHARFKANTIGE
MESSER - VORSICHTIG HANDHABEN. ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE,
BEVOR SIE TEILE EINSETZEN ODER ENTFERNEN. DER MOTORSTUMMEL DARF NICHT MIT
WASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN.
D
4
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 4
2016-02-24 09:12:56
GR
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
τη μηχανή.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το
καλώδιο μακριά από παιδιά.
• Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επίβλεψη να καθαρίζουν τη συσκευή και να πραγματοποιούν τις
εργασίες συντήρησης που εκτελούνται από το χρήστη.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην πιάνετε τη συσκευή αν – το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
ζημιά, – το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα εάν έχετε αφήσει τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση και πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε.
• Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή τις υποδοχές με το χέρι σας ή με οποιοδήποτε εργαλείο όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
• Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού!
• Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό του πάγου ή το ανακάτεμα
σκληρών και ξηρών υλικών, όπως το καρύδι, η καραμέλα, παρά μόνο με τα συγκεκριμένα
εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή. Διαφορετικά η λεπίδα θα μπορούσε να αμβλύς .
•
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Όταν επεξεργάζεστε υλικά μεγάλου όγκου, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για
πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Σε κανονική χρήση, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για
περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν επανεκκινήσετε.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για να ανακατέψετε μπογιά. Κίνδυνος, ενδέχεται να
προκληθεί έκρηξη!
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μπολ γενικής χρήσης χωρίς καπάκι.
• Να είστε προσεκτικοί όταν έρχεστε σε επαφή με τις κοφτερές λεπίδες, όταν αδειάζετε το δοχείο
και όταν καθαρίζετε τη συσκευή.
• Πριν αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα ή ακουμπήσετε οποιοδήποτε κινούμενο τμήμα της
συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
• Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε στη συσκευή ζεστά υγρά, καθώς ενδέχεται να εκτοξευτούν
λόγω απότομης εξάτμισης.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για
ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
• ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ. ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΝΕΡΟ.
D
GR
NL
F
GB
5
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 5
2016-02-24 09:12:56
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste
keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer
buiten het bereik van kinderen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en
frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!
• U mag het apparaat nooit gebruiken of oppakken als – het netsnoer beschadigd is; – de
behuizing beschadigd is.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant,
de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om
risico’s te vermijden.
• Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het onbeheerd wordt
achtergelaten en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
• Raak nooit de bladen of inzetdelen aan met uw hand of met gereedschap als het apparaat op
het stopcontact is aangesloten.
• De bladen en inzetdelen zijn zeer scherp! U loopt het risico u te verwonden!
• Het apparaat mag niet gebruikt worden voor het hakken van ijs of het mengen van harde,
droge voorwerpen zoals noten, snoep; behalve met specifieke accessoires die meegeleverd
worden met het apparaat. Het mes kan anders bot worden.
•
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden achter elkaar bij het verwerken van grote
hoeveelheden ingrediënten. Gebruik het apparaat in normale omstandigheden niet langer
dan 60 seconden continu. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het opnieuw start.
• Gebruik het apparaat niet voor het roeren van verf. Dit is zeer gevaarlijk en kan een explosie
veroorzaken!
• Overschrijd nooit het maximale vulvolume dat op de apparaten wordt aangegeven.
• De multifunctionele kom nooit zonder deksel laten draaien.
• Wees voorzichtig met scherpe snijbladen wanneer u de schaal leegmaakt en tijdens het
reinigen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires wijzigt
of uw hand in de buurt van onderdelen houdt die tijdens het gebruik bewegen.
• Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan als gevolg van een
plotselinge stoomreactie uit het apparaat spatten.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist
gebruik.
• NIET OPENEN VOORDAT DE MESSEN TOT STILSTAND ZIJN GEKOMEN. VOORZICHTIG - SCHERPE
MESSEN! HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALVORENS ONDERDELEN TE PLAATSEN OF
VERWIJDEREN. HOUD HET DEEL MET DE MOTOR NIET IN WATER.
NL
6
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 6
2016-02-24 09:12:56
FR
FR
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et
mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘expérience sont insuffisantes, à condition
d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et
de comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de
la portée des enfants.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur
l‘appareil sans surveillance.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la
fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou prendre l’appareil si – le cordon d’alimentation est endommagé, – le
boîtier est endommagé.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation sont endommagés, ils doivent être remplacés par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d’éviter
tout danger.
• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation électrique s’il est laissé sans surveillance
et avant toute opération de montage, de démontage ou de nettoyage.
• Ne jamais toucher de lame, de support ou d’outil lorsque l’appareil est branché.
• Les lames et les accessoires sont très coupants ! Risque de blessure !
• Le pied mixeur ne doit pas être utilisé pour piler de la glace ou mixer des aliments durs
ou secs, tels que les noix, grains de café... cela endommagerait la lame. Utilisez pour cela
l’assessoire prévu à cet effet : le mini-hâchoir.
•
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Lors d’une utilisation intensive, ne pas utiliser l’appareil pendant plus de 30 secondes
d’affilée. Dans le cadre d’un usage normal, ne pas utiliser l’appareil en continu pendant
plus de 60 secondes. Laisser l’appareil refroidir avant de le remettre en marche.
• Ne pas utiliser l’appareil pour mélanger de la peinture : Danger, risque d’explosion !
• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l’appareil.
• N‘utilisez jamais le bol multi-usages sans son couvercle.
• Lors du vidage du hachoir et lors du nettoyage du pied du mixeur, soyez prudent avec la
manipulation des lames, qui sont coupantes.
• Éteignez l‘appareil et débranchez son câble d‘alimentation avant de remplacer les
accessoires ou d’être en contact avec des éléments qui sont en mouvement lorsqu‘il
fonctionne.
• Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans l‘appareil, ce liquide pouvant être
soudainement expulsé sous forme de vapeur.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil.
• NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE AVANT L’ARRET COMPLET DE L’APPAREIL - LAMES
TRANCHANTES - MANIPULER AVEC PRECAUTION - DEBRANCHER POUR LA MISE EN PLACE
OU LE RETRAIT DE PIECES. NE PAS IMMERGER LE MOTEUR DANS L’EAU.
D
GR
NL
F
GB
7
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 7
2016-02-24 09:12:56
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
B
A
D
GR
NL
F
1. Den Mixeraufsatz vor der ersten
Inbetriebnahme mit fließendem
Wasser reinigen. Trennen Sie vor
dem Einsetzen oder Abnehmen des
Mixfußes das Gerät vom Stromnetz.
2. Setzen Sie den Mixfuß in das Handteil,
drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (A), bis er
einrastet. Zum Abnehmen drehen Sie den
Mixfuß im Gegenuhrzeigersinn (B).
Halten Sie die Taste „EIN/AUS“ oder
„TURBO“-Geschwindigkeit gedrückt, um
zu mixen. Stellen Sie die Geschwindigkeit
ein, indem Sie den Geschwindigkeitsregler
nach links (niedriger) oder rechts (höher)
bewegen. Lassen Sie die Taste „EIN/AUS“
oder „TURBO“-Geschwindigkeit wieder los,
um den Mixvorgang zu beenden.
3. Halten Sie den Stabmixer tief in eine
Schüssel oder einen Topf, und beginnen Sie mit normaler Geschwindigkeit.
Tauchen Sie den Mixeraufsatz nicht
weiter als zu zwei Dritteln seiner Länge
in eine Flüssigkeit.
Leichtes Auf- und Abbewegen des
Stabmixers ermöglicht das bestmögliche Durcharbeiten der Masse. Lassen
Sie zum Beenden die Taste los.
1. Πριν από τη πρώτη χρήση,
καθαρίστε τη ράβδο ανάμιξης με
τρεχούμενο νερό. Πριν εισαγάγετε ή
αφαιρέσετε το άκρο για ανακάτεμα,
αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
2. Εισαγάγετε το άκρο για ανακάτεμα στο
τμήμα χειρός, γυρίστε δεξιόστροφα (A)
και ασφαλίστε το στη θέση του. Για να το
αφαιρέσετε, γυρίστε το άκρο για ανακάτεμα
αριστερόστροφα (Β). Για να ξεκινήσει
να λειτουργεί η συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF ή το
κουμπί TURBO. Προσαρμόστε την ταχύτητα
μετακινώντας τον επιλογέα ταχύτητας προς
τα αριστερά (πιο αργά) ή προς τα δεξιά (πιο
γρήγορα). Για να σταματήσει να λειτουργεί
η συσκευή, πατήστε το κουμπί ON/OFF ή το
κουμπί TURBO.
3. Τοποθετήστε τη ράβδο του μίξερ σε
ένα δοχείο ή μια κατσαρόλα και ξεκινήστε να αναμειγνύετε σε κανονική
ταχύτητα. Μην βυθίζετε το στέλεχος
του μίξερ περισσότερο από τα 2/3 του
συνολικού του μήκους.
Μετακινείτε τον αναδευτήρα
απαλά επάνω και κάτω, ώστε να
ανακατευτεί καλύτερα το περιεχόμενο.
Απελευθερώστε το διακόπτη για να
σταματήσει.
1. Reinig de mengvoet voor het
eerste gebruik onder stromend
water. Verwijder de stekker uit het
stopcontact voordat u de mixvoet
bevestigt of verwijdert.
2. Bevestig de mixvoet aan het
bedieningsgedeelte, draai de mixvoet
met de klok mee (A) en vergrendel deze
op de juiste positie. Als u de mixvoet
wilt verwijderen, draait u deze tegen de
wijzers van de klok in (B). Houd de AAN/
UIT-knop of TURBO-snelheidknop
ingedrukt om te beginnen met mixen.
Pas de normale snelheid aan door de
snelheidsselectieknop naar links (lager)
of rechts (hoger) te bewegen. Laat de
AAN/UIT-knop of TURBO-snelheidknop
los om te stoppen met mixen.
3. Houd de staafmixer diep in een kom
of pan, begin op normale snelheid
te mixen. Dompel de voetjes van de
mixer niet dieper dan 2/3 van diens
lengte onder.
Beweeg de staafmixer enigszins op en
neer om de inhoud zo goed mogelijk
te mixen. Laat de aan-/uitknop los om
het apparaat uit te zetten.
1. Avant la première utilisation,
nettoyer le pied mixeur à l’eau
courante. Avant d'insérer ou de
retirer le pied mixeur, débrancher
l'appareil de la prise de courant.
2. Fixer le pied mixeur au bloc moteur,
le faire pivoter dans le sens des aiguilles
d’une montre (A) jusqu’à ce qu’il
s’enclenche. Pour retirer le pied mixeur,
le faire pivoter dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre (B).
Appuyez sur la touche MARCHE/
ARRÊT ou la touche TURBO et
maintenez-la enfoncée pour
commencer à mixer. Pour régler la
vitesse, tournez le sélecteur de vitesse
vers la gauche (pour la diminuer) ou vers
la droite (pour l’augmenter). Relâchez
MARCHE/ARRÊT ou la touche TURBO
pour arrêter de mixer.
3. Insérez le mixeur plongeant dans un
bol ou un récipient et commencez à
mixer à une vitesse normale. Ne plongez pas le pied mixeur au plus des 2/3
de sa longueur.
Appliquer au mixeur plongeant un
léger mouvement de va et vient vertical
pour s'assurer du meilleur mixage du
contenu. Relâcher le bouton pour l'arrêter.
8
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 8
2016-02-24 09:12:58
D
GR
NL
F
Verwenden des Mini-Zerkleinerers / Χρήση της μικρής συσκευής τεμαχισμού
Het gebruik van de minihakker / Utilisation du mini-hachoir
D
A
GR
NL
B
F
GB
D
GR
NL
F
4. Verwenden des MiniZerkleinerers. Stellen Sie den
Zerkleinerungsbehälter auf eine
saubere, ebene Fläche. Bringen Sie die
Edelstahlklinge an.
5. Geben Sie die Lebensmittel in den
Zerkleinerungsbehälter.
Das Gewicht des Zerkleinerungsguts
darf 300 g nicht überschreiten.
Schließen Sie den Deckel.
6. Setzen Sie das Handteil in den
Zerkleinererdeckel ein, und drehen
Sie es im Uhrzeigersinn (A), bis es
einrastet. Schießen Sie den Netzstecker
an und schalten Sie das Gerät durch
Drücken auf die Taste für normale
Geschwindigkeit ein. Zum Ausschalten
lassen Sie die Taste los. Nehmen Sie
das Handteil durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn ab (B).
4. Χρήση της μικρής συσκευής
τεμαχισμού. Τοποθετήστε το
μπολ τεμαχισμού σε μια καθαρή,
επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε την
ανοξείδωτη λεπίδα στη θέση της.
5. Τοποθετήστε το άκρο στο μπολ
τεμαχισμού.
Η ποσότητα των υλικών που
ψιλοκόβετε δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 300 γρ.
Κλείστε το καπάκι.
6. Εισάγετε το τμήμα χειρός στο καπάκι του μπολ τεμαχισμού, γυρίστε
δεξιόστροφα (A) και ασφαλίστε το στη
θέση του. Συνδέστε το στην πρίζα και
πατήστε το διακόπτη για να εκκινήσει.
Απελευθερώστε το διακόπτη για να
σταματήσει. Αφαιρέστε το τμήμα χειρός γυρίζοντάς το αριστερόστροφα
(Β).
4. Het gebruik van de minihakker.
Plaats de hakkom op een schone,
vlakke ondergrond. Bevestig het
roestvrijstalen blad.
5. Plaats de ingrediënten in de
hakkom.
De hoeveelheid te hakken voedsel
mag niet meer wegen dan 300 g.
Sluit de deksel.
6. Bevestig het bedieningsgedeelte
op het deksel van de hakker, draai
het met de wijzers van de klok mee
(A) en vergrendel het op de juiste
positie. Plaats de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op
de aan-/uitknop om het apparaat aan
te zetten. Laat de aan-/uitknop los om
het apparaat uit te zetten. Verwijder
het bedieningsgedeelte door het
tegen de wijzers van de klok in te
draaien (B).
4. Utilisation du mini-hachoir. Placer
le hachoir sur une surface propre
et plane. Mettre le couteau en acier
inoxydable en place.
5. Remplir le bol hachoir d'aliments.
La quantité de nourriture à hacher ne
peut pas dépasser 300 g.
Fermez le couvercle.
6. Insérer le bloc moteur dans le couvercle du hachoir et le faire pivoter
dans le sens des aiguilles d'une montre
(A) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Brancher l'appareil à la prise de courant
et appuyer sur l'interrupteur pour le
mettre en marche. Relâcher le bouton
pour l'arrêter. Retirer la partie poignée
en la faisant pivoter dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (B).
9
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 9
2016-02-24 09:12:59
Arbeiten mit dem professionellen Doppel-Schneebesen / Δουλεύοντας με τον επαγγελματικό διπλό αναδευτήρα
Werken met de professionele dubbele garde / Utilisation du double fouet professionnel
B
A
D
GR
NL
F
7. Arbeiten mit dem professionellen
Doppel-Schneebesen.
Befestigen Sie den Schneebesen
am Handteil, indem Sie dieses
im Uhrzeigersinn festdrehen.
Zum Abnehmen drehen Sie im
Gegenuhrzeigersinn.
D
7. Δουλεύοντας με τον επαγγελματικό
διπλό αναδευτήρα.
Για να συνδέσετε το χτυπητήρι με
το τμήμα χειρός, γυρίστε το τμήμα
χειρός δεξιόστροφα έως ότου σφίξει
καλά. Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το
αριστερόστροφα.
GR
7. Werken met de professionele
dubbele garde.
Als u de garde aan het
bedieningsgedeelte wilt bevestigen,
draait u het bedieningsgedeelte
met de wijzers van de klok mee
totdat dit goed vast zit. Als u het wilt
verwijderen, draait u het tegen de
wijzers van de klok in.
NL
7. Utilisation du double fouet
professionnel.
Pour assembler le fouet au bloc
moteur, faire pivoter celui-ci dans
le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour
le démontage, le faire pivoter dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre.
F
10
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 10
2016-02-24 09:13:00
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
1. Trennen Sie das Gerät vor dem
Reinigen immer vom Stromnetz.
Tauchen Sie den Mixfuß nicht in
Wasser, sondern spülen Sie ihn nur
unter fließendem Wasser ab (keine
scheuernden Reinigungsmittel oder
Lösungsmittel verwenden). Zum
Trocknen aufrecht stehen lassen.
2. Der professionelle Doppel-Schneebesen kann durch vorsichtiges
Ziehen vom Kunststoffhalter genommen werden.
Der Doppel-Schneebesen ist spülmaschinengeeignet.
Die Kunststoffhalter von Doppelschneebesen und Minihacker-Deckel
sind nicht spülmaschinenfest.
3. Demontieren Sie das Handteil.
Mit einem feuchten Tuch abwischen
und gründlich trocknen. Niemals
in Wasser tauchen, da dies zu
Stromschlägen führen könnte.
Bewahren Sie den Stabmixer nach der
Reinigung auf seinem Standfuß auf.
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή,
πριν την καθαρίσετε. Μη βυθίζετε το
άκρο για ανακάτεμα σε νερό, απλώς
πλύνετέ το τοποθετώντας το κάτω
από τη βρύση (χωρίς καθαριστικά
για λείανση ή απορρυπαντικά).
Τοποθετήστε το όρθια και αφήστε το
να στεγνώσει.
2. Για να αφαιρέσετε το διπλό
χτυπητήρι Professional από την
πλαστική υποδοχή, τραβήξτε το
απαλά. Τα μεταλλικά χτυπητήρια
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Η πλαστική υποδοχή για το διπλό
χτυπητήρι και το καπάκι της μίνι
συσκευής τεμαχισμού δεν πλένονται
σε πλυντήριο πιάτων.
3. Αποσυναρμολογήστε το τμήμα
χειρός. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί
και στεγνώστε καλά. Μην το βυθίζετε
ποτέ σε νερό. Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Αφού καθαρίσετε τη ράβδο του μίξερ,
τοποθετήστε την στη βάση της.
1. Verwijder altijd eerst de stekker
van het apparaat uit het
stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt. Dompel de mixvoet
niet onder in het water, maar spoel
deze alleen af onder stromend
water (gebruik geen schuurmiddel
of oplosmiddel). Laat de mixvoet
rechtop drogen.
2. De professionele dubbele gardes
kunnen worden losgekoppeld van
de plastic houder door ze zachtjes
los te trekken. De metalen gardes
kunnen in de vaatwasser worden
gewassen.
De plastic houder van de dubbele
garde en de deksel van de minihakker zijn niet geschikt voor de
vaatwasser.
3. Verwijder het bedieningsgedeelte.
Neem het af met een vochtige doek
en droog het goed af. Dompel het
nooit onder in water. Dit kan een
elektrische schok veroorzaken.
Zet de staafmixer terug in diens
standaard als u klaar bent met
reinigen.
1. Toujours débrancher l'appareil
avant de le nettoyer. Ne pas plonger
le pied mixeur dans l'eau ; le laver
à l'eau courante (sans nettoyant ni
détergent abrasif ). Laisser sécher en
position verticale.
2. Pour retirer le double fouet
professionnel de son support en
plastique, tirez dessus doucement.
Les fouets en métal sont lavables au
lave-vaisselle.
Le support en plastique du double
fouet et le couvercle du mini hachoir
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
3. Retirer le bloc moteur. L'essuyer
à l'aide d'un chiffon humide et le
sécher soigneusement. Ne jamais le
plonger dans l'eau ; risque de choc
électrique.
Une fois le nettoyage terminé, rangez
le mixeur plongeant sur son support.
11
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 11
2016-02-24 09:13:01
Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer
Zubehör Mixeraufsatz aus Metall
Rezept
Zutaten
D
Menge
Ananas in Scheiben
Ananas-Aprikosen-Smoothie Getrocknete Aprikosen
40 g
Joghurt
300 g
Gefrorene Himbeeren
250 g
Bananen
Himbeer-Smoothie
Zeit
Geschwindigkeit
60 Sek.
Turbo
60 Sek.
Turbo
250 g
½ Stück
Wasser
100 g
Zucker
1 Teelöffel
Joghurt
300 g
Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer
Zubehör Mini-Messer
Zutaten
Menge
Karotten
100-200 g
Qualität
Zeit
--
Qualität
5-10 sec
10-20 sec
Turbo
Zwiebeln
100-200 g
3-5 sec
--
10-20 sec
Turbo
Mandeln
100-200 g
Fleisch
100-200 g
Eis
100-200 g
3-5 sec
Grob
--
Medium
(Mittel)
--
Zeit
Qualität
7-10 sec
--
Fein
5 Impulse für 3
Sek., 2 Sek. aus
Zeit
Geschwin.
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 Im-pulse
für 3 Sek., 2
Sek. aus
Turbo
Quirl-/Schlagmenge und Verarbeitungsdauer
Zubehör Professioneller Doppel-Schneebesen
Zutaten
Sahne
Eiweiß
Menge
500 g
4 Anteile
Zeit
Geschwindigkeit
100-120 Sek.
Turbo
60 Sek.
Turbo
Hinweis: Verwenden Sie zum Schlagen von Eiern und Sahne eine Schüssel mit einem Volumen von 1,5 Litern.
12
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 12
2016-02-24 09:13:01
GR
Ποσότητες ανάμειξης και χρόνοι επεξεργασίας
Εξάρτημα Μεταλλικό πόδι ανάμιξης
GR
Συνταγή
Smoothie από ανανάβερίκοκα
Smoothie από σμέουρα
Υλικά
Ποσότητα
Ανανάς σε φέτες
250
γρ.
Αποξηραμένα βερίκοκα
40
γρ.
Γιαούρτι
300
γρ.
GR
NL
Κατεψυγμένα σμέουρα
250
γρ.
Μπανάνα
½
τεμάχια
Νερό
100
γρ.
Άχνη
1
κτλ
Γιαούρτι
300
γρ.
Ώρα
Ταχύτητα
60 δευτ.
Τούρμπο
60 δευτ.
Τούρμπο
D
F
GB
Ποσότητες τεμαχισμού και χρόνοι επεξεργασίας
Εξάρτημα Μικρή συσκευή τεμαχισμού
Υλικά
Ποσότητα
Καρότα
100-200 γρ
Ποιότητα
--
5-10 sec
10-20 sec
Τούρμπο
Κρεμμύδια
100-200 γρ
3-5 sec
--
10-20 sec
Τούρμπο
Αμύγδαλα
100-200 γρ
3-5 sec
7-10 sec
10-20 sec
Τούρμπο
Κρέας
100-200 γρ
Πάγος
100-200 γρ
Χοντροκομμένα
τεμάχια
Zeit
---
Ποιότητα
Μέτρια
κομμένα
τεμάχια
Zeit
-5 παλμοί ON
για 3 δευτ.,
OFF για 2
δευτ.
Ποιότητα
Zeit
Ψιλοκομμένα 5 sec
τεμάχια
10 παλμοί
ON για 3
δευτ., OFF
για 2 δευτ.
Ταχύτητα
Τούρμπο
Τούρμπο
Ποσότητες ανάδευσης/ανάμιξης και χρόνοι επεξεργασίας
Εξάρτημα Επαγγελματικός διπλός αναδευτήρας
Υλικά
Σαντιγί
Ασπράδια
αυγών
Ποσότητα
500 γρ.
4 μονάδες
Ώρα
Ταχύτητα
100-120 δευτ.
Τούρμπο
60 δευτ.
Τούρμπο
Σημείωση: Για να χτυπήσετε αυγά ή κρέμα γάλακτος, χρησιμοποιήστε δοχείο 1,5 λίτρου.
13
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 13
2016-02-24 09:13:01
Hakken: hoeveelheden en verwerkingstijden
Accessoires Metalen mixvoet
Recept
NL
Ingrediënten
Hoeveelheid
Ananas in schijfjes
Smoothie van anans
abrikoos
Gedroogde abrikozen
Snelheid
60 s
Turbo
60 s
Turbo
F
40 g
Yoghurt
300 g
Ingevroren frambozen
250 g
Banaan
Smoothie van framboos
Tijd
250 g
½ st
Water
100 g
Basterdsuiker
1 Eetl
Yoghurt
300 g
Kloppen: hoeveelheden en verwerkingstijden
Accessoires Minihakker
Ingrediënten
Hoeveeheid
Wortelen
100-200 g
Kwaliteit
Tijd
--
Kwaliteit
5-10 sec
Tijd
10-20 sec
Turbo
Uien
100-200 g
3-5 sec
--
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 slagen AAN
gedurende 3 sec,
UIT gedurende
2 sec
Turbo
Amandelen
100-200 g
3-5 sec
7-10 sec
Vlees
100-200 g
--
--
IJs
100-200 g
Grof
--
Medium
5 slagen AAN
gedurende
3 sec, UIT
gedurende
2 sec
Kwaliteit
Fijn
Tijd
Snelheid
Mengen: hoeveelheden en verwerkingstijden
Accessoires Professionele dubbele garde
Ingrediënten
Hoeveelheid
Room
500 g
Eiwitten
4 eenheden
Tijd
Snelheid
100-120 s
Turbo
60 s
Turbo
Opmerking: Gebruik een kom van 1,5 liter om eieren en room te kloppen.
14
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 14
2016-02-24 09:13:01
Quantités à mixer et durées de mixage
Accessoire Pied mixeur en métal
Recette
F
Ingrédients
Quantité
Tranches d'ananas
Smoothie à l'ananas
l'abricot
Abricots secs
Vitesse
60 s
Turbo
40 g
D
Yaourt
300 g
GR
Framboises surgelées
250 g
NL
Banane
Smoothie à la framboise
Durée
250 g
½ fruit
Eau
100 g
Sucre en poudre
60 s
Turbo
F
1 cuil. à soupe
Yaourt
GB
300 g
Quantités à hacher et durées de hachage
Accessoire Mini hachoir
Ingrédients
Quantité
Carottes
100-200 g
Qualité
Durée
--
Qualité
5-10 sec
Durée
10-20 sec
Turbo
Oignons
100-200 g
3-5 sec
--
10-20 sec
Turbo
Amandes
100-200 g
3-5 sec
7-10 sec
Viande
100-200 g
--
--
Glaçons
100-200 g
Grossier
--
Moyen
5 impulsions
sur MARCHE
pendant
3 secondes,
ARRÊT pendant
2 secondes
Qualité
Fin
Durée
Vitesse
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 impulsions
sur MARCHE
pendant
3 secondes,
ARRÊT pendant
2 secondes
Turbo
Quantités à fouetter et durées de fouettage
Accessoire Double fouet professionnel
Ingrédients
Crème
Blancs d'œufs
Quantité
500 g
4 unités
Durée
Vitesse
100 à 120 s
Turbo
60 s
Turbo
Remarque : Pour battre des œufs, utilisez – un bol d’une contenance de 1,5 litre.
15
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 15
2016-02-24 09:13:01
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
16
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 16
2016-02-24 09:13:02
A
D
B
C
D
GR
NL
F
H
E
GB
F
I
K
G
M
J
L
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Speed indicator lightbar
Speed selector
ON/OFF button
TURBO button
Handheld part
Metal mixing foot
Professional blade assembly
Power cord with a cord wrap
Professional Double whisk
Chopper bowl
Chopper bowl lid
Chopper bowl knife
Stand for the mixer
17
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 17
2016-02-24 09:13:02
GB
Read the following instruction carefully before using machine for the first time.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of
children.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency
comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if – the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before
assembling, disassembling or cleaning.
• Never touch the blades or inserts with your hand or any tools while the appliance is
plugged in.
• The blades and inserts are very sharp! Danger of injury!
• The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance, such
as nut, candy; except with specific accessories provided with the appliance. Otherwise the
blade could be blunt.
•
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• When processing heavy load, do not use the appliance continuously for more than 30
seconds. In normal use, do not use appliance continuously for more than 60 seconds. Allow
to cool down before restarting.
• Do not use this appliance to stir paint. Danger, could result in an explosion!
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
• Never operate all-purpose bowl without lid.
• Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and
during cleaning.
• Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
• Be careful if hot liquid is poured into the appliance as it can be ejected out of the appliance
due to a sudden steaming.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any
liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• DO NOT OPEN UNTIL BLADES STOP. SHARP BLADES - HANDLE CARFULLY. UNPLUG BEFORE
INSERTING OR REMOVING PARTS. DO NOT PUT MOTOR END TO WATER.
18
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 18
2016-02-24 09:13:02
GB
Getting started
D
B
GR
NL
F
A
GB
GB
1. Before first use, clean the mixing
foot under running water. Before
inserting or removing mixing foot,
remove plug from power outlet.
2. Insert the mixing foot to the
handheld part, turn clockwise (A) and
lock into position. To remove, turn
mixing foot counter clockwise (B).
Press and hold the ON/OFF or
TURBO speed button to start
mixing. Adjust the normal speed, by
moving the speed selector left (lower)
or right (higher). Release the ON/OFF
or TURBO speed button stop mixing.
3. Insert the stick mixer deep into
a bowl or a pan, begin mixing by
starting at normal speed. Do not
immerse the mixing foot more than
2/3 of its length. Move stick mixer
lightly up and down to ensure best
processing of content. Release switch
to stop.
Using the mini chopper
A
B
4. Using the mini chopper. Place
chopper bowl on a clean, level
surface. Put stainless steel blade into
place.
5. Place food into the chopper bowl.
Amount of food to be chopped
cannot exceed 300 g. Close the lid.
6. Insert handheld part into the
chopper lid, turn clockwise (A) and
lock into position. Plug into power
outlet and press switch to start.
Release to stop. Remove handheld
part by turning clockwise (B).
19
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 19
2016-02-24 09:13:04
Working with the Professional double whisk
GB
GB
B
A
7. Working with the Professional
double whisk. To assemble whisk
with handheld part, turn handheld
part clockwise until tightened. To
disassemble, turn counter clockwise.
Cleaning and care
1. Before cleaning, always unplug
the appliance. Do not immerse
mixing foot in water, just wash under
running water (no abrasive cleaner or
detergents). Place upright to let dry.
2. The Professional double whisks can
be detached from the plastic holder
by pulling them gently.
The metal whisks can be washed in
the dishwasher.
The plastic holder of double whisk
and mini chopper lid cannot be
washed in the diswasher.
3. Disassemble the handheld part.
Wipe with a damp cloth and dry
thoroughly. Never immerse in water
due to risk of electric shock.
When finished cleaning, store the
Stick Mixer in its stand.
20
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 20
2016-02-24 09:13:05
Blending quantities and Processing Times
Acccessory Metal mixing foot
Recipe
GB
Ingredients
Quantity
Pineapple in slices
Pineapple-apricots
Smoothie
Dried Apricots
40 g
Speed
60 sec
Turbo
D
Yoghurt
300 g
GR
Frozen raspberries
250 g
NL
Banana
Raspberries Smoothie
Time
250 g
½ pcs
Water
100 g
Caster sugar
60 sec
F
Turbo
1 Tbs
Yoghurt
GB
300 g
Chopping quantities and Processing Times
Acccessory Mini Chopper
Ingredients
Quantity
Quality
Time
Carrots
100-200 g
--
Onions
100-200 g
3-5 sec
Almonds
100-200 g
Meat
100-200 g
Ice
100-200 g
Quality
3-5 sec
Coarse
Time
Quality
5-10 sec
--
7-10 sec
Medium
Fine
5 Pulses ON
--
for 3 sec,OFF
for 2sec
Time
Speed
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 Pulses
ON for 3
sec, OFF for
2 sec
Turbo
Whisking/Whipping quantities and Processing Times
Acccessory Professional double wisk
Ingredients
Cream
Egg whites
Quantity
500 g
Time
Speed
100-120 sec
Turbo
60 sec
Turbo
4 units
Note: For whisking eggs and cream, please use a 1,5 Litre bowl.
Disposal
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
21
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 21
2016-02-24 09:13:05
This page is left blank intentionally
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 22
2016-02-24 09:13:05
This page is left blank intentionally
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 23
2016-02-24 09:13:05
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3483 A STM9500 02010216
STM9500_Premium_StickMixer_AEG.indd 24
2016-02-24 09:13:05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement