AEG | SB2500-U | User manual | Aeg SB2500-U دليل الاستخدام

SPORT BLENDER SB2xxx
D • GR • NL • F • GB
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 1
2016-02-29 16:32:10
DGebrauchsanweisung.......3–17
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–17
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5.
NLGebruiksaanwijzing.............3–17
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 6 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi......................3–17
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 7.
GB Instruction book................19–23
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 20 carefully.
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 2
2016-02-29 16:32:11
A
D
GR
NL
F
B
GB
C
E
D
F
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Composants
A. Trinkverschluss mit
Auslaufschutz
B.Mixgefäß
C.Messereinheit
D.Ein-/Aus-Taste
E.Mixersockel
F.Netzkabel
A. Καπάκι με προστασία από
διαρροές
B. Δοχείο ανάμειξης
C. Διάταξη λεπίδων
D. Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
E. Βάση μπλέντερ
F. Καλώδιο τροφοδοσίας
A. Drinktuit tegen knoeien
B.Blenderkan
C.Messenunit
D.Aan/uit-knop
E. Onderstuk van de blender
F.Netsnoer
A. Couvercle pour boire
étanche
B. Bol mixeur
C. Bloc de lame
D. Touche Marche/Arrêt
E. Base du mixeur
F. Cordon d’alimentation
3
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 3
2016-02-29 16:32:11
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum
ersten Mal verwenden.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das Gerät
inklusive Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw.
Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur unter
Aufsicht benutzen oder wenn sie im Vorfeld eine Einweisung in den sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten haben und wenn sie die mit der Verwendung
verbundenen Gefahren kennen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder
nicht damit spielen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung
und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder wenn es
unbeaufsichtigt ist, immer von der Stromversorgung trennen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Kabel nicht über die Kante des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen lassen. Das
Kabel darf nicht mit einer heißen Fläche, einschließlich Ofen, in Kontakt kommen.
• Niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller, die nicht empfohlen oder verkauft
werden, verwenden. Dies könnte zu Verletzungen führen.
• Vergewissern Sie sich vor dem Auseinanderbauen und der Reinigung, dass der Motor
zum Stillstand gekommen ist.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Die Berührung kann Verletzungen
zur Folge haben!
• Die Messer und Einsätze sind scharfkantig! Verletzungsgefahr! Vorsicht beim
Zusammensetzen, Auseinandernehmen nach Verwendung und bei der Reinigung!
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck.
• Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelung, über die das Gerät mit Strom
versorgt wird, zu umgehen.
• Gießen Sie niemals kochend heiße Flüssigkeiten in das Gerät (maximale
Temperatur: 80 °C).
• Lassen Sie das Gerät bei vollständig gefülltem Mixgefäß nicht länger als 1 Minuten
am Stück laufen. Wenn Sie das Gerät 1 Minuten lang bei vollständig gefülltem
Mixgefäß haben laufen lassen, dann sollten Sie das Gerät anschließend mindestens
10 Minuten lang abkühlen lassen.
• Bei starkem Gebrauch des Mixers zum Zerkleinern von harten, trockenen Substanzen
wie z.B. Nüsse können die Messer stumpf werden. Für reines Eis crushen für z.B.
Cocktails ist der Mixer nicht geeignet. Das Beimengen von Nüssen oder Eiswürfel zum
Mixgut ist möglich, wenn nicht permanent.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Umrühren von Farbe. Unmittelbar drohende
Gefahr einer Explosion!
• Überschreiten Sie nicht die auf dem Gerät ausgewiesene maximale Füllmenge.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt
keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
D
4
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 4
2016-02-29 16:32:11
GR
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
τη συσκευή.
• Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή
και το καλώδιο μακριά από παιδιά Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή ότι
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και εφόσον αντιλαμβάνονται τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η
συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν – το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί, – το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για
την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν δεν επιτηρείται και
πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, μην αφήνετε το
καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας
εστιών μαγειρέματος.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη άλλων κατασκευαστών τα οποία δεν
συνιστώνται ή δεν έχουν πωληθεί από τον κατασκευαστή της παρούσας συσκευής.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
• Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει τελείως πριν την αποσυναρμολόγηση και τον
καθαρισμό.
• Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό! Μη χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία ή μαγειρικά σκεύη κατά τη χρήση της
συσκευής.
• Οι λεπίδες και τα ένθετα εξαρτήματα είναι πολύ αιχμηρά! Κίνδυνος τραυματισμού! Να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση μετά τη
χρήση ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην
ηλεκτρική τροφοδοσία.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για το σκοπό που προορίζεται.
• Μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε το σύστημα κλειδώματος ασφάλειας που ενεργοποιεί
τη συσκευή.
• Να μην επεξεργάζεστε ποτέ υγρά σε θερμοκρασία βρασμού (μέγιστη θερμοκρασία 80
βαθμοί (°C)).
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πάνω από 1 λεπτά κάθε φορά, όταν περιέχει μεγάλη
ποσότητα τροφών. Μετά τη χρήση της συσκευής με μεγάλη ποσότητα τροφών για 1
λεπτά, αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά.
• Όταν το μίξερ υπόκειται σε βαριά χρήση για κόψιμο σκληρών, ξηρών ουσιών (π.χ. ξηροί
καρποί), οι λεπίδες μπορεί να στομώσουν. Το μίξερ δεν είναι κατάλληλο για θρυμματισμό
πάγου, π.χ. για κοκτέιλ. Είναι δυνατόν να προσθέσετε ξηρούς καρπούς περιστασιακά
σε ένα μείγμα με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν γίνεται σε συνεχή βάση για να μην
στομώσουν οι λεπίδες.
• Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για ανάμιξη μπογιάς. Κίνδυνος, ενδέχεται να
προκληθεί έκρηξη!
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 5
D
GR
NL
F
GB
5
2016-02-29 16:32:11
NL
6
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat
en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. De apparaten mogen
gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits er toezicht is en
zij van tevoren instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het
apparaat en zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de
behuizing is beschadigd.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden uitgevoerd om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er niemand
bij het apparaat is en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of
reinigt.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
• Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg dat
het snoer niet in contact komt met een heet oppervlak, inclusief het fornuis.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die niet door
ons worden aanbevolen of verkocht; dit brengt het risico van persoonlijk letsel
met zich mee.
• Controleer of de motor volledig is gestopt voordat u het apparaat demonteert
en reinigt.
• Vermijd contact met bewegende delen. Contact can leiden tot letsel!
• De messen en inzetstukken zijn zeer scherp! Gevaar voor letsel! Pas op met in
elkaar zetten, uit elkaar halen na gebruik en tijdens het schoonmaken! Zorg
ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.
• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
• Probeer het veiligheidsvergrendelingssysteem waarmee het apparaat wordt
ingeschakeld, niet te omzeilen.
• Verwerk nooit kokende vloeistoffen (max. 80 °C).
• Laat het apparaat bij zware ladingen niet langer dan 1 minuten in werking. Nadat
het apparaat gedurende 1 minuten heeft gewerkt met een zware lading, moet
het apparaat ten minste 10 minuten afkoelen.
• De messen kunnen bot worden wanneer u de mixer gebruikt voor het hakken
van harde, droge etenswaren, zoals noten. De mixer is niet geschikt voor het
vermalen van ijs, bijvoorbeeld voor cocktails. U kunt zo nu en dan noten aan het
mengsel toevoegen. Doe dit echter niet te vaak, aangezien de messen daardoor
bot worden.
• Gebruik dit apparaat niet om verf te mengen. Dit is gevaarlijk en kan leiden tot
een explosie!
• Overschrijd het maximumvolume zoals aangegeven op het apparaat niet.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 6
2016-02-29 16:32:11
F
F
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l’appareil et son
cordon hors de la portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances si elles sont
sous surveillance, si elles ont reçu les instructions d’utilisation de l’appareil
qui conviennent et si elles ont compris les risques associés. Ne laissez pas les
enfants jouer avec l’appareil.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à
la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est
endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation s’il est laissé sans surveillance et
avant assemblage, démontage ou nettoyage.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation dépasser du bord de la table ou du
comptoir. Ne le mettez pas en contact avec une surface chaude, notamment sur une
cuisinière.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou pièces faites par un autre fabriquant qui n’est pas
recommandé ou vendu ; risque de blessure.
• Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de démonter et de
nettoyer les pièces de l’appareil.
• Évitez le contact avec les pièces en mouvement. Tout contact peut entraîner des
blessures !
• Les lames sont très coupantes ! Risque de blessure ! Soyez extrêmement prudent
lors du démontage, du nettoyage et du remontage de l‘appareil. Assurez-vous
que l‘alimentation électrique de l‘appareil est débranchée.
• N‘utilisez pas l‘appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
• N‘essayez pas de contourner le système de verrouillage de sécurité qui permet
de mettre l‘appareil sous tension.
• Ne mixez jamais de liquides bouillants (max. 80 °C).
• Ne faites pas fonctionner cet appareil plus de 1 minutes d‘affilée lorsqu‘il
contient une grosse quantité d‘aliments. Après avoir fait fonctionner l‘appareil
pendant 1 minutes lorsqu‘il contient une grosse quantité d‘aliments, laissez-le
refroidir pendant au moins 10 minutes.
• Lorsque le mixeur est fortement sollicité (si vous l‘utilisez avec des aliments durs
et secs comme des noix, par exemple), il est possible que les lames s‘émoussent.
Le mixeur n‘est pas fait pour piler de la glace (ex : cocktails). Il est possible d‘ajouter
des noix à un mélange. Cependant, cela doit rester occasionnel pour éviter que les
lames ne s‘émoussent.
• Ne pas utiliser cet appareil pour mélanger de la peinture. Attention, danger, risque
d‘explosion !
• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximal, comme indiqué sur l‘appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 7
D
GR
NL
F
GB
7
2016-02-29 16:32:11
Erste Schritte / Εκκίνηση χρήσης
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
1. Vor dem ersten Gebrauch:
Reinigen Sie den Mixer gemäß
den Anweisungen im Abschnitt
„Reinigung und Pflege“ auf Seite 10.
Befüllen Sie das Mixgefäß mit den
Zutaten.
Vorsicht! Überschreiten Sie nicht
die maximale Füllmenge: 600 ml.
Verwenden Sie den Mixer nicht zur
Verarbeitung von Teig, Kartoffelpüree,
Fleisch etc.
2. Befestigen Sie die Messereinheit
am offenen unteren Ende
des Mixgefäßes, indem Sie sie
Uhrzeigersinn drehen.
Vorsicht! Die Messer und Einsätze
sind scharfkantig!
3. Stellen Sie den Mixersockel auf einer
flachen, ebenen Oberfläche ab.
Schließen Sie ihn an eine Steckdose an.
1. Πριν από την πρώτη χρήση:
Καθαρίστε το μπλέντερ σύμφωνα με
τις οδηγίες που περιγράφονται στο
κεφάλαιο “Καθαρισμός και φροντίδα”
στη σελίδα 10. Ρίξτε τα υλικά στο
δοχείο.
Προσοχή! Μην υπερβαίνετε το
μέγιστο όγκο πλήρωσης: 600 ml.
Μην αναμειγνύετε ζύμη, πουρέ
πατάτας, κρέας κ.λπ.
2. Τοποθετήστε τη διάταξη λεπίδων
στο ανοικτό άκρο του δοχείου και
γυρίστε την προς τα αριστερά για να
ασφαλίσει.
Προσοχή! Οι λεπίδες και τα ένθετα
εξαρτήματα είναι πολύ αιχμηρά!
3. Τοποθετήστε τη βάση του
μπλέντερ σε μια επίπεδη, οριζόντια
επιφάνεια. Συνδέστε τη στην πρίζα.
1. Voordat u het apparaat voor
de eerste keer gebruikt: Reinig
de blender volgens de instructies
in ‘Reiniging en onderhoud’. Zie
daarvoor pagina 10.
Vul de kan met ingrediënten.
Let op! Overschrijd het
maximumvolume niet: 600 ml.
Meng geen deeg, aardappelpuree,
vlees enzovoorts.
2. Draai de messenunit linksom vast
op het open uiteinde van de kan.
Let op! De messen en inzetstukken
zijn zeer scherp!
3. Plaats het onderstuk van de
blender op een plat, effen
oppervlak.
Steek de stekker in het stopcontact.
1. Avant la première utilisation :
Nettoyez le mixeur conformément
aux instructions de la section
“Nettoyage et entretien” (voir
page 10).
Remplissez le bol d’ingrédients.
Attention ! Ne dépassez pas le
volume de remplissage maximal de
600 ml. Ne mixez pas de pâte, purée
de pommes de terre, viande, etc.
2. Fixez le bloc de la lame sur
l’extrémité ouverte du bol en le
tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
Attention ! Les lames sont très
coupantes !
3. Placez la base du mixeur sur une
surface plane.
Branchez sur le secteur.
8
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 8
2016-02-29 16:32:12
D
GR
NL
F
GB
4. Drehen Sie das Mixgefäß um. Drücken
Sie das Mixgefäß in den Mixersockel,
und drehen Sie es Uhrzeigersinn, bis es
einrastet.
Hinweis: Wenn das Mixgefäß
ordnungsgemäß eingerastet ist, ist das
Symbol „ “ auf der Messereinheit auf
das Symbol „ “ auf dem Mixersockel
ausgerichtet. Vorsicht! Um Verletzungen
zu vermeiden, befestigen Sie niemals die
Messereinheit auf dem Mixersockel, ohne
vorher das Mixgefäß ordnungsgemäß
angebracht zu haben.
4. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα.
Στερεώστε το δοχείο στη βάση του
μπλέντερ και γυρίστε το προς τα
αριστερά για να ασφαλίσει.
Σημείωση: Για να ασφαλίσει, το σύμβολο
„ “ στη διάταξη λεπίδων πρέπει να
ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη „ “ στη
βάση του μπλέντερ. Προσοχή! Για να
περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
μην τοποθετείτε τη διάταξη μπλέντερ
στη βάση αν δεν έχετε τοποθετήσει
σωστά το δοχείο.
5. Drücken und halten Sie die Aus-/
Ein-Taste, um den Mixvorgang zu
starten. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste
wieder los, um den Mixvorgang zu
beenden.
Vorsicht! Wenn der Motor anfängt zu
stottern, schalten Sie den Mixer sofort
aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose, und lassen Sie das Gerät
mindestens 10 Minuten lang abkühlen.
6. Wenn alle Zutaten vollständig
miteinander vermengt sind:
Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste
wieder los, um den Mixvorgang zu
beenden. Stellen Sie sicher, dass der
Motor vollständig zum Stillstand
gekommen ist, und drehen Sie dann
das Mixgefäß Uhrzeigersinn, um es
zu lösen. Nehmen Sie das Mixgefäß
vom Mixersockel. Tauschen Sie die
Messereinheit mit der Trinkkappe aus.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να ξεκινήσει η ανάμειξη.
Αφήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να σταματήσει
η ανάμειξη. Προσοχή! Αν μειωθεί η
ταχύτητα του μοτέρ, απενεργοποιήστε
αμέσως το μπλέντερ, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και αφήστε την
να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά.
6. Αφού αναμείξετε καλά τα υλικά:
Αφήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να σταματήσει
η ανάμειξη. Βεβαιωθείτε ότι το
μοτέρ έχει σταματήσει εντελώς και
γυρίστε το δοχείο προς τα δεξιά για
να το απασφαλίσετε. Αφαιρέστε το
δοχείο από τη βάση του μπλέντερ.
Αντικαταστήστε τη διάταξη λεπίδων
με το καπάκι.
4. Draai de kan ondersteboven. Plaats
de kan in het onderstuk van de blender
en draai deze linksom vast. Let op: Bij vergrendeling hoort het
symbool op de messenunit in lijn
te staan met het symbool op het
onderstuk van de blender.
Let op! Om het risico op letsel te
verlagen, is het belangrijk dat u de
messenunit nooit op het onderstuk
plaatst wanneer de kan niet goed is
vastgedraaid.
5. Druk de aan/uit-knop in en houd
deze ingedrukt om te beginnen met
blenden. Laat de aan/uit-knop los om
te stoppen met blenden.
Let op! Als de motor afslaat, schakelt
u de blender direct uit, haalt u de
stekker uit het stopcontact en laat u
het apparaat gedurende ten minste
10 minuten afkoelen.
6. Wanneer de ingrediënten goed zijn
geblend, doet u het volgende: Laat
de aan/uit-knop los om te stoppen
met blenden. Controleer of de motor
volledig is gestopt en draai de kan
vervolgens rechtsom los. Verwijder de
kan van het onderstuk van de blender.
Verwijder de messenunit en bevestig
de drinktuit ervoor in de plaats.
4.Retournez le bol. Enfoncez le bol sur
la base du mixeur et tournez-le dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre
pour le fixer.
Remarque : Lorsque le bol est
correctement fixé, le symbole présent
sur le bloc de lame doit être aligné avec
le présent sur la base du mixeur.
Attention ! Pour éviter tout risque
de blessure, ne placez jamais le bloc
de lame sur la base si le bol n’est pas
correctement fixé.
5.Maintenez la touche Marche/Arrêt
enfoncée pour commencer à mixer.
Relâchez la touche Marche/Arrêt pour
arrêter de mixer.
Attention ! Si le moteur patine,
éteignez immédiatement le mixeur,
débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir pendant au moins 10 minutes.
6. Lorsque les ingrédients sont
entièrement mixés : Relâchez la
touche Marche/Arrêt pour arrêter de
mixer. Assurez-vous que le moteur
s’est entièrement arrêté, puis tournez
le bol vers la droite pour le desserrer.
Retirez le bol de la base du mixeur.
Remplacez le bloc de lame par le
couvercle pour boire.
9
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 9
2016-02-29 16:32:13
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
D
GR
NL
F
1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose. Trinkflasche und Deckel
sind spülmaschinenfest. Die Messer
bitte per Hand waschen.
Vorsicht! Die Messer und Einsätze
sind scharfkantig!
2. Reinigen Sie den Mixersockel mit
einem feuchten Tuch. Vorsicht! Tauchen Sie den
Mixersockel niemals in Wasser!
Verwenden Sie zur Reinigung des
Geräts keine Scheuermittel oder
Topfreiniger.
3. Optional als Zubehör erhältlich:
Extra-Flasche ASBEB1, ASBEB2
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από
την πρίζα. Το πλαστικό μπουκάλι
Tritan και το καπάκι πλένονται στο
πλυντήριο πιάτων. Πλύντε τα πτερύγια
με το χέρι.
Προσοχή! Οι λεπίδες και τα ένθετα
εξαρτήματα είναι πολύ αιχμηρά!
2. Καθαρίστε τη βάση του μπλέντερ με
ένα βρεγμένο πανί.
Προσοχή! Μην βυθίζετε ποτέ
τη βάση του μπλέντερ σε νερό!
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά
καθαριστικά ή συρμάτινα
σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη
συσκευή.
3. Διατίθενται προαιρετικά αξεσουάρ:
Επιπλέον μπουκάλια ASBEB1, ASBEB2
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
De Tritan-plastic fles en deksel zijn
vaatwasserbestendig. Was de messen
met de hand af.
Let op! De messen en inzetstukken
zijn zeer scherp!
2. Veeg het onderstuk van de blender
schoon met een vochtige doek.
Let op! Dompel het onderstuk van
de blender nooit onder in water!
Gebruik geen abrasieve
reinigingsmiddelen of schuursponsjes
om het apparaat te reinigen.
3. Beschikbare optionele accessoires:
extra flessen ASBEB1, ASBEB2
1. Débranchez l’appareil. Le bol en
Tritan ainsi que son couvercle passent
au lave-vaisselle. Veuillez laver les
lames à la main.
Attention ! Les lames sont très
coupantes !
2. Nettoyez la base du mixeur à l’aide
d’un chiffon humide.
Attention ! Ne plongez jamais la
base du mixeur dans l’eau !
N’utiliser ni produits nettoyants
abrasifs ni grattoirs pour le nettoyage
de l’appareil.
3. Accessoires disponibles en option :
bouteilles ASBEB1 et ASBEB2
10
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 10
2016-02-29 16:32:14
Rezepte
D
D
Maximale Arbeitszeit bei
voller Befüllung
1 min
Maximale Aufnahmekapazität
600 ml
GR
NL
F
Empfohlene
Rezept
Pürieren von rohem Gemüse
Pürieren von gegartem Gemüse
Drachenfrucht und Blumenkohl
Ananas-Aprikosen-Smoothie
Apfel und Blumenkohl
Vitamine
Sellerie und Tomate
Zutaten
Menge
Möhren
40
g
Zeit
Kartoffeln
40
g
Zwiebeln
40
g
Wasser
80
ml
Zwiebeln
25
g
Karotten
50
g
Kartoffel
50
g
Zucchini
50
g
Wasser
100
ml
Wasser
120
ml
Drachenfrucht
Stck.
Karotten
¼-½
¼-½
Blumenkohl
30
g
Ananas, in Scheiben
60
g
Getrocknete Aprikosen
10
g
Joghurt
75
g
ml
Stck.
Apfel
¼-½
Blumenkohl
30-50
g
Zitrone
¼
Stck.
Wasser
120
ml
Apfel
40
g
Banane
50
g
Papaya
100
g
Milch
150
ml
Sellerie
200
g
Tomate
½
Stck.
Wasser
120
ml
GB
10 Sek x (2–3) Mal
10 Sek x (2–3) Mal
10 Sek x (4–6) Mal
10 Sek x (4–6) Mal
10 Sek x (4–6) Mal
10 Sek x (4–6) Mal
10 Sek x (4–6) Mal
11
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 11
2016-02-29 16:32:14
Συνταγές
GR
NL
Μέγιστος χρόνος
επεξεργασίας με μεγάλη
ποσότητα τροφών
1 λεπτά
Μέγιστη χωρητικότητα
600 ml
Συνιστώμενη ταχύτητα λειτουργίας
Συνταγή
Πολτοποίηση ωμών λαχανικών
Πολτοποίηση μαγειρεμένων λαχανικών
Πιτάγια και κουνουπίδι
Smoothie από ανανά-βερίκοκα
Μήλο και κουνουπίδι
Βιταμίνη
Σέλερι και τομάτα
Υλικά
Ποσότητα
Καρότα
40
g
Πατάτες
40
g
Κρεμμύδια
40
g
Νερό
80
ml
Κρεμμύδια
25
g
Καρότα
50
g
Πατάτες
50
g
Κολοκύθια
50
g
Νερό
100
ml
Νερό
120
ml
Πιτάγια
st
Καρότα
¼-½
¼-½
Κουνουπίδι
30
g
Ανανάς σε φέτες
60
g
Αποξηραμένα βερίκοκα
10
g
st
Γιαούρτι
75
g
Μήλο
¼-½
ml
Κουνουπίδι
30-50
g
Λεμόνι
¼
st
Νερό
120
ml
Μήλο
40
g
Μπανάνα
50
g
Παπάγια
100
g
Γάλα
150
ml
Σέλερι
200
g
Τομάτα
½
st
Νερό
120
ml
Ώρα
10 δευτ. για 2-3
φορές
10 δευτ. για 2-3
φορές
10 δευτ. για 4-6
φορές
10 δευτ. για 4-6
φορές
10 δευτ. για 4-6
φορές
10 δευτ. για 4-6
φορές
10 δευτ. για 4-6
φορές
12
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 12
2016-02-29 16:32:14
Recepten
NL
D
Maximale werktijd met
zware lading
1 min
Maximale capaciteit
600 ml
GR
NL
F
Aanbevolen blendersnelheid
Recept
Pureren van rauwe groenten
Pureren van gekookte groenten
Pitaja en bloemkool
Smoothie van ananas en abrikoos
Appels en bloemkool
Vitamine
Bleekselderij en tomaten
Bestanddelen
Aantal
Wortelen
40
g
Aardappelen
40
g
Uien
40
g
Water
80
ml
Uien
25
g
Wortelen
50
g
Aardappelen
50
g
Courgette
50
g
Water
100
ml
Water
120
ml
Pitaja's
st
Wortelen
¼-½
¼-½
Bloemkool
30
g
Ananas in schijfjes
60
g
Gedroogde abrikozen
10
g
Yoghurt
75
g
ml
st
Appels
¼-½
Bloemkool
30-50
g
Citroen
¼
st
Water
120
ml
Appel
40
g
Banaan
50
g
Papaja
100
g
Melk
150
ml
Selderij
200
g
Tomaten
½
st
Water
120
ml
Tijd
GB
10 S x (2-3) keer
10 S x (2-3) keer
10 S x (4-6) keer
10 S x (4-6) keer
10 S x (4-6) keer
10 S x (4-6) keer
10 S x (4-6) keer
13
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 13
2016-02-29 16:32:14
Recettes
FR
D
Temps de mixage avec
une lourde charge
1 minutes
Capacité maximale
600 ml
Vitesse de mixage recommandée
Recette
Purée de légumes crus
Purée de légumes cuits
Pitaya et chou-fleur
Smoothie à l'ananas et à l'abricot
Pomme et chou-fleur
Vitamine
Céleri et tomate
Ingrédients
Quantité
Carottes
40
g
Pommes de terre
40
g
Oignons
40
g
Eau
80
ml
Oignons
25
g
Carottes
50
g
Pommes de terre
50
g
Courgettes
50
g
Eau
100
ml
Eau
120
ml
Pitaya
unités
Carottes
¼-½
¼-½
Chou-fleur
30
g
Tranches d'ananas
60
g
Abricots secs
10
g
Yaourt
75
g
unités
Pomme
¼-½
ml
Chou-fleur
30-50
g
Citron
¼
unités
Eau
120
ml
Pomme
40
g
Banane
50
g
Papaye
100
g
Lait
150
ml
Céleri
200
g
Tomates
½
unités
Eau
120
ml
Durée
10 s x (2-3) fois
10 s x (2-3) fois
10 s x (4-6) fois
10 s x (4-6) fois
GR
10 s x (4-6) fois
10 s x (4-6) fois
10 s x (4-6) fois
14
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 14
2016-02-29 16:32:14
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
Symptom
Ursache
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Das Gerät ist nicht an eine Stromquelle Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an.
angeschlossen.
Der Motor fängt während des Betriebs an zu stottern.
GR
Abhilfe
Das Mixgefäß und die Messereinheit
sind nicht ordnungsgemäß mit
dem Mixersockel verbunden. Die
Sicherheitsverriegelung verhindert
das Einschalten des Geräts.
Bringen Sie das Mixgefäß und die Messereinheit
gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Betriebsanleitung“ an.
Nicht erkennbare Ursache
Kontakt mit dem autorisierten Kundendienst aufnehmen.
Nicht erkennbare Ursache
Wenn der Motor anfängt zu stottern, schalten Sie
den Mixer sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose, und lassen Sie das Gerät mindestens
10 Minuten lang abkühlen.
Die Zutaten sind zu groß.
Schneiden Sie alle festen Frucht- und Gemüsezutaten
in Stücke mit einer Größe von maximal 1,8 cm² bis
2,5 cm².
Die Zutaten sind unpassend.
Das Gerät ist zur Herstellung von Getränken vorgesehen. Fügen Sie Obst, Gemüse oder Ähnliches hinzu.
Verwenden Sie niemals Zutaten wie Teig, Kartoffelpüree, Fleisch oder Ähnliches.
Σύμπτωμα
Αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε
πηγή τροφοδοσίας.
Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας.
Το δοχείο και η διάταξη λεπίδων
δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη
βάση του μπλέντερ. Το σύστημα
κλειδώματος ασφαλείας εμποδίζει την
ενεργοποίηση της συσκευής.
Τοποθετήστε το δοχείο και τη διάταξη λεπίδων
σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο
κεφάλαιο “Οδηγίες λειτουργίας”.
D
GR
NL
F
GB
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης.
Η ταχύτητα του μοτέρ μειώνεται
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Αν μειωθεί η ταχύτητα του μοτέρ, απενεργοποιήστε
αμέσως το μπλέντερ, αποσυνδέστε τη συσκευή από
την πρίζα και αφήστε την κρυώσει για τουλάχιστον
10 λεπτά.
Τα υλικά είναι πολύ μεγάλα.
Κόψτε όλα τα σκληρά φρούτα και λαχανικά σε
κομμάτια μεγέθους 1,8 - 2,5 cm².
Ακατάλληλα υλικά.
Η συσκευή προορίζεται για παραγωγή ροφημάτων.
Προσθέστε φρούτα, λαχανικά, πάγο ή παρεμφερή
υλικά. Μην αναμιγνύετε ζύμη, πουρέ πατάτας, κρέας ή
άλλα παρεμφερή υλικά.
15
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 15
2016-02-29 16:32:14
Problemen oplossen / Gestion des pannes
NL
Symptoom
Oorzaak
Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.
Het apparaat is niet aangesloten op
een stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
De kan en de messenunit zijn
niet correct vastgedraaid in het
onderstuk van de blender. Het
veiligheidsvergrendelingssysteem
voorkomt dat het apparaat wordt
ingeschakeld.
Plaats de kan en de messenunit volgens de instructies in het gedeelte ‘Gebruiksaanwijzing’.
D
Neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.
De motor slaat af tijdens het
gebruik.
FR
Als de motor afslaat, schakelt u de blender direct uit,
haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het
apparaat gedurende ten minste 10 minuten afkoelen.
De ingrediënten zijn te groot.
Snijd alle harde stukken groente en fruit in stukjes
niet groter dan 1,8 cm² tot 2,5 cm².
Verkeerde ingrediënten.
Het apparaat is bestemd voor de productie van
dranken. Gebruik groenten, fruit en andere vergelijkbare ingrediënten. Meng nooit ingrediënten zoals
deeg, aardappelpuree, vlees enzovoorts.
Problème
Cause
Solution
L’appareil ne se met pas en marche.
L’appareil n’est pas branché.
Branchez l’appareil sur le secteur.
Le bol et le bloc de lame ne sont pas
correctement installés sur la base du
mixeur. Le système de verrouillage
de sécurité empêche l’appareil de se
mettre en marche.
Installez le bol et le bloc de lame selon les instructions de la “Notice d’utilisation”.
GR
NL
Contacter un centre agréé.
Le moteur patine en cours
d’utilisation.
Si le moteur patine, éteignez immédiatement le
mixeur, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir
pendant au moins 10 minutes.
Les ingrédients sont trop volumineux.
Coupez tous les fruits et légumes fermes en cubes
d’environ 1 cm de côté.
Ingrédients inadaptés.
L’appareil a été conçu pour produire des boissons.
Vous pouvez mixer des fruits, des légumes ou
d’autres ingrédients du même type. Ne mixez jamais
de la pâte, de la purée de pommes de terre, de la viande ou d’autres ingrédients du même type.
16
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 16
2016-02-29 16:32:14
F
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
D
GR
NL
F
GB
GR
NL
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
le symbole
avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
17
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 17
2016-02-29 16:32:15
18
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 18
2016-02-29 16:32:15
A
D
GR
NL
F
B
GB
C
E
D
F
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F. Spill-Proof Drinking Lid
Blend Bottle
Blade assembly
On-Off button
Blender Base
Power Cord
19
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 19
2016-02-29 16:32:15
GB
Read the following instruction carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if:
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended
and before assembling, disassembling or cleaning.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not let cord hang over edge of table or counter, do not let cord contact
hot surface, including the stove.
• Never use accessories or parts made by other manufactures not
recommended or sold; may cause a risk of injury to persons.
• Make sure the motor has completely stopped before disassembling and
cleaning.
• Avoid contact with moving parts. Contact could result in injury!
• The blades and inserts are very sharp! Danger of injury! Caution when
assembling, disassembling after use or when cleaning! Ensure that the
appliance is disconnected from the mains supply.
• Do not use the appliance for other purpose than its intended use.
• Do not attempt to bypass the safety interlock system that powers the
appliance on.
• Never process boiling liquids (max 80 °C).
• Do not let this appliance run for more than 1 minutes at a time using
heavy loads. After running for 1 minutes with heavy loads, the appliance
should be left to cool for at least 10 minutes.
• When the mixer is subject to heavy use for chopping hard, dry substances
such as nuts, the blades may become blunt. The mixer is not suitable for
crushing ice, e.g. for cocktails. It is possible to add nuts occasionally to a
mixture as long as this is not done on a continuous basis, as this will blunt
the blades.
• Do not use this appliance to stir paint. Danger, could result in an
explosion!
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
20
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 20
2016-02-29 16:32:15
GB
Getting started
GB
D
GR
NL
F
GB
1. Before first use: Clean the blender
according to the instructions in
“Cleaning and Care”, see page 22.
Fill the bottle with ingredients.
Caution! Do not exceed the
maximum filling volume: 600
ml. Do not mix dough, mashed
potatoes, meat etc.
2. Fasten the blade assembly on the
open end of the bottle, by turning
it clockwise.
Caution! The blades and inserts
are very sharp!
3. Place the blender base on a flat,
level surface. Plug into a power
outlet.
4. Turn the bottle upside down. Push
down the bottle into the blender
base and rotate it clockwise to lock.
Note: When locked, the symbol
on the blender assembly should be
aligned with on the blender base.
Caution! To reduce risk of injury,
never place the blade assembly
on the base without the bottle
properly attached.
5. Push and hold the On-Off button
to start mixing. Release the OnOff button to stop mixing.
Caution! If the motor stalls, turn
the blender off immediately,
unplug the appliance and let it cool
for at least 10 minutes.
6. When the ingredients are fully
mixed: Release the On-Off button
to stop mixing. Make sure the
motor has stopped completely,
then turn the bottle clockwise to
loosen it. Remove the bottle from
the blender base. Replace the
blade assembly with the drinking
lid.
21
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 21
2016-02-29 16:32:16
Cleaning and care
EN
GB
1. Unplug the appliance. The
Tritan plastic bottle and lid are
dishwasher-safe. Please wash the
blades by hand.
Caution! The blades and inserts
are very sharp!
2. Clean the blender base with a
damp cloth.
Caution! Never immerse the
blender base in water!
Do not use abrasive cleaners or
scouring pads when cleaning the
appliance.
3. Available optional accessories:
Extra bottles ASBEB1, ASBEB2
Troubleshooting
Problems
Causes
Solutions
The appliance does not turn on.
The appliance is not connected to a
power source.
Connect the appliance to a power source.
The bottle and blade assembly is not
installed correctly in the blender base.
The safety interlock system prevents
the machine to power on.
Install the bottle and according to instructions in
“Operating instructions”.
Contact authorized service.
The motor stalls during operation.
If the motor stalls, turn the blender off immediately,
unplug the appliance and let it cool for at least 10
minutes.
Ingredients are too large.
Cut all firm fruits and vegetables into pieces no larger
than 1.8 cm² to 2.5 cm².
Wrong ingredients.
The appliance intended use is production of beverages. Add fruits, vegetables or similiar.
Never mix ingredients such as dough, mashed potatoes, meat or similar.
22
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 22
2016-02-29 16:32:17
Recipes
EN
D
Maximum Processing time
with heavy load
1 min
Maximum Capacity
600 ml
GR
NL
F
Recommended blending speed
Recipe
Pureeing raw vegetables
Pureeing cooked vegetables
Pitaya and cauliflower
Pineapple-apricots Smoothie
Apple and cauliflower
Vitamine
Celery and tomato
Ingredients
Quantity
Carrots
40
g
Potatos
40
g
Onions
40
g
Water
80
ml
Onions
25
g
Carrots
50
g
Potato
50
g
Zucchini
50
g
Water
100
ml
Water
120
ml
Pitaya
pcs
Carrots
¼-½
¼-½
Cauliflower
30
g
Pineapple in slices
60
g
Dried Apricots
10
g
Yoghurt
75
g
ml
pcs
Apple
¼-½
Cauliflower
30-50
g
Lemon
¼
pcs
Water
120
ml
Apple
40
g
Banana
50
g
Papaya
100
g
Milk
150
ml
Celery
200
g
Tomato
½
pcs
Water
120
ml
Time
GB
10 S x (2-3) times
10 S x (2-3) times
10 S x (4-6) times
10 S x (4-6) times
10 S x (4-6) times
10 S x (4-6) times
10 S x (4-6) times
Disposal
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
23
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 23
2016-02-29 16:32:17
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3483 A SB2xxx 02020116
SB2400_Sportblender_AEG_160229.indd 24
2016-02-29 16:32:17
Download PDF

advertising