AEG EWA1260, EWA1260-1 User manual

AEG EWA1260, EWA1260-1 User manual
WATERKETTLE PERFECTIME EWA1260/EWA1360
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung...............................3–12
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR
Βιβλίο οδηγιών...................3–12
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
NL
Gebruiksaanwijzing.........3–12
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F
Mode d’emploi...................3–12
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 7.
GB
Instruction book.............13–17
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 14 carefully.
D
D
GR
E
B
NL
F
GB
C
F
A
G
H
I
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Composants
A. Gehäuse
B. Herausnehmbarer
Kalkfilter
C. Ausgusstülle
D. Abdeckung
E. Taste zum Öffnen der
Abdeckung
F. Griff
G. Wasserstandanzeige
H. EIN/AUS-Schalter mit
Leuchtanzeige
I. Separate Basis und
Netzkabel
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A. Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire
amovible
C. Bec verseur
D. Couvercle
E. Bouton d’ouverture du
couvercle
F. Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/
arrêt avec indicateur de
fonctionnement
I. Socle séparé et cordon
d’alimentation
Θήκη
Αποσπώμενο φίλτρο
Κάδος
Καπάκι
Διακόπτης ανοίγματος
καπακιού
F. Λαβή
G. Ένδειξη στάθμης νερού
H. Διακόπτης ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με
ενδεικτική λυχνία
I. Ξεχωριστό καλώδιο βάσης
και ρεύματος
Behuizing
Uitneembaar netfilter
Tuit
Deksel
Knop om deksel te
openen
F. Greep
G. Waterniveau-indicatie
H. AAN/UIT-schakelaar met
indicatielampje
I. Afzonderlijke voet en
snoer
3
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen
ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls
notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung
ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es
gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
‘ Achtung: Wird zuviel Wasser in den Wasserkocher gefüllt, kann das kochende
Wasser herausspritzen und es drohen Verbrühungen oder Verbrennungen! Den
Kocher daher nie über die oberste Markierung hinaus befüllen.
• Das Gerät nie ohne Abdeckung betreiben.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle
abstellen oder verwenden.
• Den Wasserkocher nur zum Erhitzen von Wasser verwenden!
• Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
• Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen
verwendet zu werden wie beispielsweise
– in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
– in landwirtschaftlichen Anwesen;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
– in Frühstückspensionen.
• Achten Sie darauf, dass Sie während bzw. nach dem Kochvorgang nicht mit dem
aus der Ausgießöffnung des Wasserkochers austretenden heißen Wasserdampf
in Berührung kommen.
D
4
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών
και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των
8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου
η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από
άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές
και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την
αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
‘ Προσοχή: Αν ο βραστήρας υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος
υπερχείλισης του βραστού νερού και πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι’ αυτό
ποτέ μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από την μέγιστη ένδειξη.
• Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια
ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για θέρμανση νερού!
• Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το παρεχόμενο
στήριγμα.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από
ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
D
GR
NL
F
GB
5
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op
het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is
beschadigd, - de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die
geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het
stopcontact zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat
afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
‘ Let op! Als de waterkoker te vol is, kan het kokende water gaan
spetteren. Dit kan leiden tot brandwonden! Vul de waterkoker daarom
nooit tot boven de maximummarkering.
• Gebruik het apparaat niet met geopend deksel.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Gebruik de waterkoker alleen voor het verhitten van water!
• U mag de waterkoker alleen gebruiken met de bijbehorende voet.
• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
NL
6
f
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant
d’utiliser la machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont
réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à
condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant
l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent
entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur
l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de
portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et
horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le
réseau électrique.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après
chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
‘ Attention : si la bouilloire est trop remplie, de l’eau bouillante peut être
projetée et entraîner des brûlures ! Par conséquent, ne jamais remplir la
bouilloire au-dessus du repère maximum.
• Ne jamais faire fonctionner la bouilloire couvercle ouvert.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
• La bouilloire doit uniquement servir à faire chauffer de l’eau !
• Seul le socle fourni doit être utilisé avec la bouilloire.
• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une
utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
D
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Εκκίνηση χρήσης
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
8
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
Innen- und Außenseite des
Wasserkochers mit einem feuchten
Tuch abwischen.
2. Die Basis auf eine stabile ebene
Fläche stellen. Den Netzstecker in eine
Steckdose stecken. Nicht benötigtes
Kabel kann an der Unterseite der Basis
aufgewickelt werden.
3. Die Taste zum Öffnen der
Abdeckung drücken, Wasser in den
Kocher füllen. Der Wasserstand soll an
der Wasserstandanzeige sichtbar sein,
die oberste Markierung jedoch nicht
übersteigen.
1. Πριν από την πρώτη χρήση,
σκουπίστε το εσωτερικό και το
εξωτερικό του βραστήρα με ένα υγρό
πανί.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα.
Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο
που περισσεύει στο κάτω μέρος της
βάσης.
3. Πιέστε το διακόπτη για να ανοίξετε
το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα με
νερό. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
νερού είναι ορατό στην ένδειξη της
στάθμης νερού, αλλά δεν υπερβαίνει
την ένδειξη Max.
1. Vóór het eerste gebruikveegt u de
binnen- en de buitenkant van de
waterkoker schoon met een vochtig
doekje.
2. Plaats de voet op een stevige en
vlakke ondergrond. Steek de stekker
in een stopcontact. Overtollig snoer
kunt u onder aan de voet oprollen.
3. Druk op de knop om het deksel
te openenen giet water in de
waterkoker. Zorg ervoor dat het
waterpeil binnen de waterniveauaanduidingen blijft, en niet boven de
aanduiding Max. uitkomt.
1. Avant la première utilisation,
essuyez l'intérieur et l'extérieur de la
bouilloire à l'aide d'un chiffon humide.
2. Placez le soclesur une surface plane
solide. Branchez l'appareil à une
prise secteur murale. Si le cordon
d'alimentation est trop long, vous
pouvez l'enrouler autour de la base du
socle.
3. Pour ouvrir le couvercle, appuyez
sur le bouton, puis versez de l'eau
dans la bouilloire. Assurez-vous que
l'indicateur de niveau d'eau soit visible,
afin de ne pas dépasser le repère Max.
D
GR
NL
F
GB
4. Die Abdeckung schließen und
sicherstellen, dass sie einrastet.
Andernfalls funktioniert die
automatische Abschaltung nicht
zuverlässig. Den Wasserkocher
auf die Basis setzen. Den EIN/AUSSchalter herunterdrücken; die Anzeige
leuchtet auf und der Wasserkocher
beginnt mit dem Erhitzen.
5. Die automatische Abschaltung.
Wenn das Wasser gekocht hat
oder der Wasserkocher von der
Basis genommen wird, schaltet
er sich automatisch aus. Soll die
Wassererhitzung vor dem Siedepunkt
abgebrochen werden, einfach den
EIN/AUS-Schalter in die Position AUS
anheben.
4. Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε
ότι κλειδώνει κανονικά. Διαφορετικά,
η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης δεν θα λειτουργεί
κανονικά. Τοποθετήστε το
βραστήρα στη βάση. Πιέστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική
λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα
αρχίσει να ζεσταίνεται.
5. Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Όταν το νερό
βράσει ή ο βραστήρας αφαιρεθεί
από τη βάση, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Αν θέλετε να σταματήσετε
τη διαδικασία θέρμανσης πριν
βράσει το νερό, απλώς σηκώστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη θέση OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
4. Sluit de klep zodat deze goed
vastklikt. Anders werkt de functie
voor automatisch uitschakelen niet
goed. Plaats de waterkoker op de
voet. Druk de AAN/UIT-schakelaar
naar beneden; het indicatielampje
gaat branden en de waterkoker wordt
opgewarmd.
5. De functie voor automatisch
uitschakelen. Als het water kookt
of als u de waterkoker van de voet
haalt, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Als u het proces
wilt stoppen voordat het water
kookt, drukt u gewoon de AAN/UITschakelaar omhoog naar de UIT-stand.
4. Fermez le couvercle et assurezvousqu'il soit fermé correctement.
Si le couvercle est mal enclenché,
l'arrêt automatique ne fonctionnera
pas correctement. Placez la
bouilloire sur son socle. Appuyez sur
l'interrupteur marche/arrêt ; le voyant
s'allume et la bouilloire commence à
chauffer.
5. Fonction d'arrêt automatique.Une
fois l'eau bouillie, ou la bouilloire
retirée de son socle, cette dernière
s'arrête automatiquement. Si vous
souhaitez arrêter la bouilloire avant
ébullition, il vous suffit de mettre
l'interrupteur sur la position arrêt.
9
Reinigen / Καθαρισμός
Reinigen / Nettoyage
D
GR
NL
F
10
1. Vor der Reinigung immer den
Netzstecker des Geräts ziehen.
Den Wasserkocher oder die Basis nie
abspülen oder in Wasser eintauchen.
Nur mit einem feuchten Tuch ohne
scheuernde Reinigungsmittel
abwischen. Den Wasserkocher
gelegentlich mit sauberem Wasser
ausspülen.
2. Zum Reinigen des Filter den
Siebeinsatz nach oben herausziehen.
Reinigen der Heizplatte – Auf der
Heizplatte können sich oberflächliche
Flecken bilden. Mit einem
Edelstahlputzmittel entfernen.
3. Je nach Wasserhärte sollte das Gerät
regelmäßig entkalkt werden. Den
Wasserkocher der Produktanleitung
entsprechend mit Wasser und
Entkalker füllen. Die Lösung nicht
kochen lassen, da sie überschäumen
könnte. Danach den Wasserkocher
gründlich mit frischem Wasser
ausspülen.
1. Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε
πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε το
βραστήρα ή τη βάση του στο νερό.
Απλώς σκουπίστε με ένα υγρό
πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικά που μπορούν να
χαράξουν την επιφάνειά του. Ανά
αραιά χρονικά διαστήματα ξεπλύντε
το βραστήρα με καθαρό νερό.
2. Για να καθαρίσετε το φίλτρο,
πιάστε την υποδοχή του πλέγματος
και σηκώστε τη. Καθαρισμός της
βάσης – ενδέχεται να εμφανιστούν
επιφανειακοί λεκέδες σκουριάς
στη βάση. Αφαιρέστε τους με ένα
καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Γεμίστε το βραστήρα
με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
αποσκληρυντικού. Μη βράζετε το
διάλυμα γιατί μπορεί να ξεχειλίσει. Στη
συνέχειαξεπλύνετε καλά το βραστήρα
με τρεχούμενο νερό.
1. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. U mag de waterkoker of voet
nooit afspoelen onder de kraan of
onderdompelen in water. Gebruik
alleen een vochtige doek, zonder
bijtende schoonmaakproducten, om
de waterkoker af te vegen. Spoel de
waterkoker af en toe om met schoon
water.
2. Voor het reinigen van het
netfilter, pakt u de zeefinzet
vast en tilt deze eruit. De
warmhoudplaat schoonmaken.
Er kunnen oppervlakkige vlekken
of roest op de warmhoudplaat
verschijnen. Verwijder deze met een
schoonmaakproduct voor roestvrij
staal.
3. Ontkalken doet u bij voorkeur
regelmatig, afhankelijk van de
hardheid van het water. Vul de
waterkoker met water en ontkalker,
volgens de gebruiksaanwijzing van
het ontkalkingsproduct. Laat de
oplossing niet koken, aangezien deze
kan gaan schuimen. Naderhandspoelt
u de waterkoker grondig na met
schoon water.
1. Avant toute opération de
nettoyage, débranchez toujours
l'appareil. Ne rincez ni n'immergez
jamais la bouilloire ou son socle dans
l'eau. Essuyez-les simplement à l'aide
d'un chiffon humide, sans utiliser
de produit nettoyant caustique ou
abrasif. De temps à autre, rincez
l'intérieur de la bouilloire à l'eau claire.
2. Pour nettoyer le filtre, retirez-le en
le tirant vers le haut. Nettoyage de
la plaque chauffante: de la rouille
superficielle peut se former sur la
plaque chauffante. Éliminez-la à l’aide
d’un nettoyant pour acier inoxydable.
3. Il est recommandéIl est recommandé
de procéder à un détartrage régulier
en fonction de la dureté de l'eau.
Remplissez la bouilloire d'eau et de
détartrant en respectant les consignes
d'utilisation du produit détartrant.
Ne laissez pas bouillir la solution, car
la mousse formée pourrait déborder.
Puis,, rincez soigneusement l'intérieur
de la bouilloire à l'eau claire.
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
Problemen oplossen / Gestion des pannes
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät schaltet sich aus, bevor das Wasser
kocht.
Der Boden des Wasserkochers ist zu stark
verkalkt.
Den Entkalkungsvorgang durchführen.
Das Gerät schaltet sich nicht aus.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
Abdeckung einrasten lassen.
Nach dem Betrieb mit wenig oder ohne Wasser
hat sich das Gerät nicht genügend abgekühlt.
D
GR
Das Sieb korrekt einsetzen.
NL
Kurz abkühlen lassen und erneut versuchen.
F
GB
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το
βρασμό.
Υπερβολικά πολλά άλατα στη βάση του
βραστήρα.
Προχωρήστε στη διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
NL
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει με λίγο ή
καθόλου νερό, δεν έχει κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για λίγο και
ξαναπροσπαθήστε.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het
water kookt.
Te veel kalkaanslag op de bodem van de
waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure uit.
Het apparaat wordt niet uitgeschakeld.
Sluit het deksel en zorg ervoor dat dit
vastklikt.
Plaats het zeefje goed.
F
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na
te zijn gebruikt met te weinig of geen water.
Laat het apparaat een poosje afkoelen en
probeer opnieuw.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil s'arrête avant ébullition.
Trop de calcaire entartre la base de la bouilloire.
Exécutez la procédure de détartrage.
L'appareil ne s'arrête pas.
Fermez le couvercle de façon à l'enclencher
correctement.
Insérez le filtre correctement.
Impossible de faire fonctionner l'appareil.
Après une utilisation avec peu ou pas d'eau,
l'appareil n'est pas suffisamment refroidi.
Laissez-le refroidir un moment, puis réessayez.
11
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
F
12
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
D
GR
D
NL
E
B
F
GB
C
F
A
G
H
I
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Jug
Removable mesh filter
Spout
Lid
Opening lid button
Handle
Water level indicator
ON/OFF switch with
indicator light
Separate base and mains
cable
13
GB
14
Read the following instruction carefully before using the appliance for the
first time.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised that they do not play with the appliance.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time
after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or
storage.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
‘ Attention: If the kettle is overfilled there is a risk that the boiling water may
spray out, which could scald or burn! Therefore never fill the kettle above the
maximum marking.
• Never operate appliance with open lid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Only use the kettle for heating water!
• The kettle can only be used with the stand provided.
• Appliance is for indoor use only.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• This appliance is intended to be used in household and similar applications
such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-farm houses;
-by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-bed and breakfast type environments.
• While water boiling, avoid contacting with steam from the spout when water
is boiling or just after it has switched off. Do not be anxious to uncover the lid.
Getting started
GB
D
GR
NL
F
GB
1. Before first use, wipe the inside and
outside of the kettle with a damp
cloth.
2. Place the base unit on a firm and flat
surface. Plug the mains plug into a
wall socket. Redundant cord can be
wound up at the bottom of base unit.
4. Close the lid and make sure it snaps
in correctly. Otherwise the auto
switch off function will not work
reliably. Place the kettle onto the
base. Press down the ON/OFF switch;
the indicator light will illuminate and
the kettle will start to heat up.
5. The automatic switch off function.
When the water has boiled or the
kettle is moved from the base, it will
switch off automatically. If you wish to
stop the heating process before the
water is boiling, simply lift up the ON/
OFF switch to the OFF position.
3. Press the button to open the lid,
pour water into the kettle. Make sure
water level is visible in the water level
indicator, but not exceeding the Max.
mark.
15
Cleaning
GB
1. Before cleaning, always unplug the
appliance. Never rinse or immerse
the kettle or base unit in water. Just
wipe with a damp cloth, using no
abrasive detergents. Occasionally
rinse out the kettle with clean water.
2. To clean the mesh filter, grab the
strainer insert and lift out. Cleaning
the heating plate – superficial spots
of rust may appear on the base unit.
Remove with a stainless steel cleaning
agent.
3. Decalcifying is recommended
regularly, depending on water
hardness. Fill the kettle with water
and decalcifyer according to
decalcifyer product instructions.
Do not boil the solution as it could
foam over. Afterwards, rinse kettle
thorougly with fresh water.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance switches off before boiling.
Too much lime scale at the base of the kettle.
Run the decalcifying procedure.
Troubleshooting
GB
The appliance does not switch off.
Close lid until it locks.
Instert the strainer correcttly.
The appliance cannot be switched on.
16
After operating with little or no water, the
appliance has not cooled down suffiently.
Allow to cool a short time and try again.
Disposal
GB
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
D
GR
NL
F
GB
17
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3482 A EWA1260 02020313
3482 A EWA1360 02020313
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement