Aeg-Electrolux | TG340 | User manual | Aeg-Electrolux TG340 دليل الاستخدام

INSTRUCTION BOOK
TG340
Table Grill
GB INSTRUCTION BOOK
FR MODE D’EMPLOI
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ
AR
ITISTRUZIONI
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
NLGEBRUIKSAANWIJZING
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 1
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
2017-07-11 11:24:16
CONTENTS
ENGLISH
4
DEUTSCH
9
‫عربي‬
9
ESPAÑOL
11
FRANÇAIS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ITALIANO
NEDERLANDS
14
16
19
22
PORTUGUÊS
24
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features
you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories and Consumables for
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available:
- Model Number
- PNC number
- Serial number
The information can be found on the rating plate.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 2
2
2017-07-11 11:24:16
F
E
G
D
C
B
A
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 3
3
2017-07-11 11:24:16
ENGLISH
Thank you for choosing an AEG product. In order to ensure the best results, always use original AEG accessories and
spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in
mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
COMPONENTS
A.
B.
C.
D.
Base frame
Drip tray
Thermostat with mains cable
Operating lamp
E. Heater plate (non-stick) with cool touch handles and:
F. Frying surface
G. Grill bars
Picture page 3
BEFORE FIRST USE
1
Before using for the first time remove any stickers on the appliance and clean it thoroughly (see “Cleaning and
care”).
Do not use any metal utensils on the grilling surface to prevent damage to the non-stick coating!
GETTING STARTED
2
3
Insert drip tray (B) in base frame (A). Inserting the heater plate (E) in the base frame (A).
4
Insert the thermostat with mains cable (C) fully in the socket on the appliance. The thermostat can only be fitted
when the heater plate (E) is in the correct location in the base (A).
Apply a little cooking oil to the surface of the heater plate each time before use with the aid of kitchen paper for
better non-stick properties.
OPERATING INSTRUCTIONS
5
Connect the mains cable (C) to the socket. Turn the thermostat (C) to the desired setting (1 to 5).
1 = lowest temperature, 5 = highest temperature
The operating lamp (D) on the thermostat is on while the grill is heating up. When the temperature is reached, heating takes place at intervals to maintain the temperature constant. To switch off the appliance, turn the thermostat to
“OFF”.
TIPS AND TRICKS
6
The grill bars (G) are ideal for the preparation of meat, fish and poultry. Fat and juice can fall into the drip tray
through the grill webs. This ensures a healthy, low-fat preparation.
7
The frying surface (F) is ideal for example for the preparation of eggs, ham, mushrooms, tomatoes, onions, etc. It is
also very well suited for keeping food warm.
CLEANING AND CARE
8
Remove the mains plug from the socket. Allow the appliance to cool down. Disassemble the appliance. The heater
plate can only be removed from the base frame after the thermostat has been removed.
9
The heater plate can be cleaned in the dishwasher or manually. Thermostat, drip tray and base frame should be
cleaned with a damp cloth (not safe for dishwasher).
10 Dry all parts thoroughly before reassembling the appliance.
Note that water must not penetrate inside the thermostat under any circumstances!
Never clean under running water or even in rinsing water.
11 Storage: It is best to store the table grill assembled.
TECHNICAL DATA
Mains voltage: 230 V, Power consumption: 2200 W
Enjoy your new AEG product!
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 4
4
2017-07-11 11:24:16
SAFETY ADVICE
Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time
after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Warning: Avoid spillage on the connector.
• Attention: The heating element surface is subject to residual heat after use.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
• This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote control system.
• The surfaces are liable to get hot during use .
• Observe the necessary safe distances from walls and curtains and do not bring
any easily inflammable material (e.g. plastic film, etc.) near the appliance.
• The grill plate must only be put into operation on the base frame and with the
drip tray fitted.
• Please make sure before use that the plug contacts on the heater plate are dry.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 5
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
5
2017-07-11 11:24:17
– staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
DISPOSAL
This symbol on the product indicates that this product contains a battery which shall not be disposed with
normal household waste.
This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household
waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an AEG service center that can
remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for
the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
AEG reserves the right to change products, information and specifications without notice.
DEUTSCH
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie
ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile von AEG verwenden. Diese wurden speziell für Ihr Produkt entwickelt
wurden. Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Kunststoffteile sind für Recyclingzwecke markiert.
TEILE
A.
B.
C.
D.
Grundrahmen
Auffangwanne
Thermostat mit Netzkabel
Betriebsanzeige
E. Heizplatte (antihaftbeschichtet) mit „cool touch“
Griffen und
F. Grillrost
G. Flächengrill
Abbildung Seite 3
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch eventuelle Aufkleber am Gerät und reinigen Sie das Gerät gründlich (siehe
„Reinigung und Pflege“). Benutzen Sie auf der Grilloberfläche keine Gegenstände aus Metall, um Schäden an der
Antihaftbeschichtung zu vermeiden!
ERSTE SCHRITTE
2
3
Auffangwanne (B) in den Grundrahmen (A) einsetzen. Heizplatte (E) in den Grundrahmen einsetzen.
4
Den Thermostat mit dem Netzkabel (C) ganz in die Steckdose am Gerät einstecken. Der Thermostat kann nur
eingesteckt werden, wenn die Heizplatte (E) korrekt in den Grundrahmen (A) eingesetzt ist.
Für bessere Antihafteigenschaften die Oberfläche der Heizplatte vor jeder Benutzung mit Hilfe eines Küchenpapiers dünn mit Speiseöl einreiben.
GEBRAUCHSANLEITUNG
5
Netzkabel (C) in Steckdose einstecken. Thermostat (C) auf die gewünschte Stufe (1 bis 5) drehen.
1 = niedrigste Temperatur, 5 = höchste Temperatur
Die Betriebsanzeige (D) am Thermostat leuchtet, so lange der Grill aufheizt. Wenn die Temperatur erreicht ist wird
in Intervallen geheizt, um die Temperatur konstant zu halten. Zum Ausschalten des Gerätes Thermostat auf „OFF“
drehen.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 6
6
2017-07-11 11:24:17
TIPPS UND TRICKS
6
Der Grillrost (G) ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Fisch und Geflügel. Durch die Grillstege können Fett und
Säfte in die Auffangwanne abtropfen. Dies ermöglicht eine gesunde, fettarme Zubereitung.
7
Der Flächengrill (F) ist ideal für die Zubereitung von z.B. Eiern, Schinken, Pilzen, Tomaten, Zwiebeln usw. Er eignet
sich auch sehr gut zum Warmhalten von Speisen.
REINIGUNG UND PFLEGE
8
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät abkühlen lassen. Das Gerät auseinandernehmen. Die Heizplatte
kann erst vom Grundrahmen abgenommen werden, nachdem der Thermostat ausgesteckt wurde.
9
Die Heizplatte kann in der Spülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Thermostat, Auffangwanne und Grundrahmen mit einem feuchten Tuch reinigen (nicht spülmaschinengeeignet).
10 Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen.
Beachten Sie, dass ins Innere des Thermostats auf keinen Fall Wasser dringen darf! Niemals unter fließendem
Wasser oder gar im Spülwasser reinigen.
11 Aufbewahrung: Den Tischgrill am besten zusammengesetzt aufbewahren.
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
TECHNISCHE DATEN
Netzspannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2200 W
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt von AEG!
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum
ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person
Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche
Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls
notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 7
7
2017-07-11 11:24:17
ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor
es gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle
abstellen oder verwenden.
• Warnung: Schützen Sie den Steckverbinder vor Spritzern.
• Achtung: Die Oberfläche des Heizelements kann nach der Verwendung noch
Restwärme aufweisen.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder ein separates
Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
• Halten Sie den notwendigen Sicherheitsabstand von Wänden und Vorhängen
ein und bringen Sie kein leicht entflammbares Material (wie z.B. Plastikfolien,
usw.) in die Nähe des Gerätes.
• Die Grillplatte nur in den Grundrahmen eingesetzt und mit eingelegter
Auffangwanne in Betrieb nehmen.
• Bitte vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass die Steckkontakte an der Heizplatte
trocken sind.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen,
wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
– Bauernhöfe;
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
ENTSORGUNG
Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät eine Batterie enthält, die nicht im normaler Hausmüll
entsorgt werden darf.
Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist das Gerät als ein Produkt aus, das nicht in den
Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es zum
Kundendienst von AEG, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden.
Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und wiederaufladbaren
Batterien.
AEG behält sich das Recht vor, Produkte, Informationen und Spezifikationen zu verändern ohne vorherige Ankündigung.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 8
8
2017-07-11 11:24:17
‫عربي‬
‫‪GB‬‬
‫شكرً ا لك على اختيار منتج ‪ .AEG‬لضمان الحصول على أفضل النتائج‪ ،‬استخدم دائمًا منتجات وقطع غيار ‪ AEG‬األصلية‪ .‬فقد‬
‫خصيصا لمنتجك‪ .‬روعي في تصميم هذا المنتج الحفاظ على البيئة‪ .‬جميع األجزاء البالستيكية عليها عالمات ألغراض‬
‫صممت‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫إعادة التدوير‪.‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪AR‬‬
‫المكونات‬
‫‪ES‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪FR‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪IT‬‬
‫الصورة صفحة ‪3‬‬
‫‪NL‬‬
‫‪PT‬‬
‫إطار القاعدة‬
‫درج التقطير‬
‫منظم حرارة (ترموستات) مزود بكابل طاقة رئيسي‬
‫مصباح التشغيل‬
‫‪ .E‬لوح التسخين (مانع لاللتصاق) مزود بمقابض باردة الملمس و‪:‬‬
‫‪ .F‬سطح القلي‬
‫‪ .G‬قضبان الشواء‬
‫قبل االستخدام للمرة األولى‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬بل استخدام الجهاز للمرة األولى‪ ،‬قم بإزالة أي ملصقات موجودة على الجهاز وتنظيفه جي ًدا (انظر العنوان «تنظيف الجهاز والعناية به»)‪.‬‬
‫تجنب استخدام أي أواني معدنية على سطح الشواء لمنع إلحاق الضرر بالطالء المانع لاللتصاق!‬
‫بدء التشغيل‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬أدخل درج التقطير (‪ )B‬في إطار القاعدة (‪ .)A‬إدخال لوح التسخين (‪ )E‬في إطار القاعدة (‪.)A‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ضع كمية قليلة من زيت الطهي على سطح لوح التسخين في كل مرة قبل االستخدام مع االستعانة بورق المطبخ لتحسين خصائص منع‬
‫االلتصاق‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬أدخل منظم الحرارة (الترموستات) المزود بكابل طاقة رئيسي (‪ )C‬بالكامل في المقبس الموجود على الجهاز‪ .‬ال يمكن تركيب منظم‬
‫الحرارة (الترموستات) سوى عندما يكون لوح التسخين (‪ )E‬في المكان الصحيح في القاعدة (‪.)A‬‬
‫تعليمات التشغيل‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬قم بتوصیل کابل الطاقة الرئيسي (‪ )C‬بالمقبس‪ .‬أدر منظم الحرارة (الترموستات) (‪ )C‬إلى اإلعداد المطلوب (من ‪ 1‬إلى ‪.)5‬‬
‫‪ = 1‬أدنى درجة حرارة‪ = 5 ،‬أعلى درجة حرارة‬
‫يضيء مصباح التشغیل (‪ )D‬الموجود بمنظم الحرارة (الترموستات) أثناء تسخین الشواية‪ .‬وعند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة‪،‬‬
‫يتم تسخين على فترات للحفاظ على ثبات درجة الحرارة‪ .‬إليقاف تشغيل الجهاز‪ ،‬أدر منظم الحرارة (الترموستات) إلى الوضع «‪»OFF‬‬
‫(إيقاف التشغيل)‪.‬‬
‫نصائح وحيل‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬تعتبر قضبان الشواء (‪ )G‬مثالية إلعداد اللحوم واألسماك والدواجن‪ .‬يمكن أن يسقط الدهن والصوص في درج التقطير من خالل شبكات‬
‫الشواء‪ .‬ويضمن ذلك إعداد طعام صحي‪ ،‬قليل الدسم‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬عتبر سطح القلي (‪ )F‬مثالي على سبيل المثال إلعداد البيض ولحم الخنزير والفطر والطماطم والبصل وغير ذلك‪ .‬كما أنه مناسب ج ًدا‬
‫ً‬
‫أيضا للحفاظ على الطعام دافئ‪.‬‬
‫التنظيف والعناية‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬أزل قابس الطاقة الرئيسي من المقبس‪ .‬اترك الجهاز حتى يبرد‪ .‬قم بتفكيك الجهاز‪ .‬ال یمکن إزالة لوح التسخین من إطار القاعدة سوى بعد‬
‫إزالة منظم الحرارة (الترموستات)‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬ويمكن تنظيف لوح التسخين في غسالة األطباق أو يدويًا‪ .‬ینبغي تنظیف منظم الحرارة (الترموستات) ودرج التقطير وإطار القاعدة‬
‫باستخدام قطعة قماش مُبللة (غسلهما في غسالة األطباق غير آمن)‪.‬‬
‫‪1 10‬جفف جميع األجزاء جي ًدا قبل إعادة تجميع الجهاز‪.‬‬
‫يرجى مالحظة أنه ينبغي منع تسرب الماء داخل منظم الحرارة (الترموستات) تحت أي ظرف من الظروف!‬
‫وتجنب تنظيفه تمامًا تحت الماء الجاري أو حتى شطفه بالماء‪.‬‬
‫‪1 11‬التخزين‪ :‬يُفضل تخزين طاولة الشواء مُجمعة‪.‬‬
‫البيانات الفنية‬
‫‪9‬‬
‫‪2017-07-11 11:24:17‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 9‬‬
‫جهد الطاقة الرئيسي‪ 230 :‬فولت‪ ،‬استهالك الطاقة‪ 2200 :‬واط‬
‫‬
‫استمتع بمنتج ‪.AEG‬‬
‫نصائح للسالمة‬
‫اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى‪.‬‬
‫• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل لألطفال الذين يبلغون من العمر ‪ 8‬سنوات وما فوق‬
‫واألشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو‬
‫المعرفة شرط اإلشراف عليهم وتوجيههم في ما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم‬
‫المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫• يجب أال يعبث األطفال بالجهاز‪.‬‬
‫• يجب أال يقوم األطفال بأعمال التنظيف والصيانة من دون إشراف‪.‬‬
‫أبق الجهاز والسلك بعي ًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 8‬سنوات‪.‬‬
‫•‬
‫ِ‬
‫• يجب توصيل الجهاز بتيار كهربائي يتوافق مع المواصفات الموضحة على لوحة البيانات‬
‫الموجودة على الجهاز!‬
‫• ال تستخدم الجهاز أو تلتقطه أب ًدا في حال‬
‫ – تلف السلك الكهربائي ‪.‬‬
‫ – تلف الهيكل الخارجي للجهاز‪.‬‬
‫• يجب توصيل الجهاز بمأخذ أرضي فقط‪ .‬يمكن استخدام سلك اطالة مناسب بقوة ‪ 10‬أمبير إذا‬
‫لزم األمر‪.‬‬
‫ً‬
‫• إذا كان الجهاز أو سلك إمداد الطاقة تالفا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل‬
‫الصيانة التابع لها أو غيره من األشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر‪.‬‬
‫ومستو‪.‬‬
‫• ضع الجهاز دائمًا على سطح ثابت‬
‫ٍ‬
‫• ال تترك الجهاز أب ًدا من دون مراقبة عندما يكون متصالً بمصدر الطاقة الرئيسي‪.‬‬
‫• يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الرئيسي بعد كل استخدام وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫• يسخن الجهاز والملحقات أثناء التشغيل‪ .‬استخدم المقابض واألزرار المالئمة فقط‪ .‬اترك‬
‫الجهاز حتى يبرد قبل تنظيفه أو تخزينه‪.‬‬
‫• ال تغمر الجهاز في المياه أو أي سائل آخر‪.‬‬
‫• ال تستخدم الجهاز أو تضعه على سطح ساخن أو قرب مصدر حرارة‪.‬‬
‫• تحذير‪ :‬تجنب انسكاب أي سائل على الموصل‪.‬‬
‫• تنبيه‪ :‬قد يبقى سطح عنصر التسخين ساخ ًنا بعد االستخدام‪.‬‬
‫• يجب أال يالمس كابل الطاقة الرئيسي أي أجزاء ساخنة من الجهاز‪.‬‬
‫• هذا الجهاز غير معد للعمل بواسطة مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بُعد منفصل‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫• قد تصبح األسطح ساخنة أثناء االستخدام‬
‫• يرجى مراعاة مسافات اآلمن الالزمة من الجدران والستائر وعدم وضع أي مواد قابلة‬
‫لالشتعال بسهولة (مثل األغشية البالستيكية وغير ذلك) بالقرب من الجهاز‪.‬‬
‫• ينبغي عدم وضع لوح الشواء سوى على إطار القاعدة وذلك مع تركيب درج التقطير‪.‬‬
‫• يرجى التأكد قبل استخدام الجهاز من جفاف مالمسات القابس على لوح التسخين‪.‬‬
‫• إن هذا الجهاز لالستخدام المنزلي فقط‪ .‬ال تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية االضرار الناجمة‬
‫عن سوء االستخدام ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2017-07-11 11:24:17‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 10‬‬
:‫ على سبيل المثال‬،‫هذا الجهاز معد لالستخدام المنزلي وما شابه ذلك‬
‫ المطابخ في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛‬‫ وبيوت المزارع؛‬‫ كما يمكن استخدامه من قبل نزالء الفنادق وال ُنزل واألماكن السكنية األخرى؛‬.‫ وأماكن المبيت واإلفطار‬‫التخلص من الجهاز‬
.‫یشیر ھذا الرمز علی المنتج إلی أن ھذا المنتج یحتوي علی بطاریة ال ينبغي التخلص منھا مع النفایات المنزلیة العادیة‬
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
‫ إلعادة تدوير المنتج‬.‫يشير الرمز الموجود على المنتج أو على غالفه إلى عدم إمكانية التخلص من هذا المنتج كنفاية منزلية‬
‫ يرجى نقله إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة إلكترولوكس حتى يمكن إزالة البطارية واألجزاء‬،‫الخاص بك‬
‫ اتبع القواعد المعمول بها في بلدك المتعلقة بالجمع المنفصل للمنتجات‬.‫الكهربائية وإعادة تدويرهم بطريقة آمنة ومهنية‬
.‫الكهربائية والبطاريات القابلة إلعادة الشحن‬
NL
PT
.‫ بالحق في تغيير المنتجات والمعلومات والمواصفات دون إشعار‬AEG ‫تحتفظ شركة‬
ESPAÑOL
Gracias por escoger un producto AEG. Para asegurarte de obtener los mejores resultados, utiliza siempre accesorios
y recambios originales AEG, que han sido especialmente diseñados para tu producto. Este producto se ha diseñado
pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico están marcadas para su reciclado.
COMPONENTES
A.
B.
C.
D.
Bastidor de base
Bandeja de goteo
Termostato con cable de corriente
Indicador luminoso de funcionamiento
E. Placa térmica (antiadherente) con asas frías al tacto y:
F. Superficie para freír
G. Barras de grill
Imagen página 3
ANTES DEL PRIMER USO
1
Antes de utilizar el aparato por vez primera, retire cualquier pegatina que exista sobre el mismo y límpielo perfectamente (consulte “Limpieza y mantenimiento”).
No utilice ningún utensilio metálico sobre la superficie del grill para evitar daños en el revestimiento antiadherente.
INTRODUCCIÓN
2
Inserte la bandeja de goteo (B) en el bastidor de base (A), insertando la placa térmica (E) en el bastidor de base
(A).
3
Aplique un poco de aceite de cocinar sobre la superficie de la placa térmica antes de cada uso con la ayuda de
papel de cocina para unas mejores propiedades antiadherentes.
4
Inserte el termostato con el cable de corriente (C) en su totalidad en el conector del aparato. El termostato únicamente podrá acoplarse cuando la placa térmica (E) esté en la ubicación correcta en la base (A).
INSTRUCCIONES DE USO
5
Conecte el cable de corriente (C) a la toma. Gire el termostato (C) al ajuste deseado (1 a 5).
1 = temperatura más baja, 5 = temperatura más alta
El indicador luminoso de funcionamiento (D) del termostato estará encendido mientras el grill se calienta. Cuando se
alcance la temperatura adecuada, el calentamiento se producirá a intervalos para mantener la temperatura constante.
Para apagar el aparato, gire el termostato a la posición “OFF”.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 11
11
2017-07-11 11:24:17
CONSEJOS Y TRUCOS
6
Las barras del grill (G) son ideales para la preparación de carnes, pescados y aves. La grasa y los jugos caerán a la
bandeja de goteo a través de las ranuras del grill. Esto garantizará una preparación saludable y baja en grasa.
7
La superficie para freír (F) es ideal, por ejemplo, para la preparación de huevos, jamón, setas, tomates, cebollas, etc.
También es perfecta para mantener los alimentos calientes.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
8
Retire el enchufe de corriente de la toma. Espere a que se enfríe el aparato. Desmonte el aparato. La placa térmica
solamente podrá retirarse del bastidor de base una vez que se haya quitado el termostato.
9
La placa térmica puede limpiarse en el lavavajillas o manualmente. El termostato, la bandeja de goteo y el bastidor
de base deberán limpiarse con un paño húmedo (no son seguros para el lavavajillas).
10 Seque perfectamente todas las piezas antes de volver a montar el aparato.
¡No deberá permitirse que penetre agua al interior del aparato bajo ningún concepto!
No lo limpie nunca bajo el agua corriente, ni siquiera con agua para enjuagarlo.
11 Almacenamiento: Monte el grill de sobremesa antes de guardarlo.
DATOS TÉCNICOS
Tensión de red: 230 V, Consumo: 2200 W
¡Disfruta de tu nuevo producto AEG!
CONSEJO DE SEGURIDAD
Lea la siguiente instrucción detenidamente antes de utilizar el electrodoméstico por
primera vez.
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y
personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas
o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• Evite que los niños lleven a cabo la limpieza y el mantenimiento de la unidad sin
la supervisión adecuada.
• Mantega el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Este electrodoméstico sólo se puede conectar a una fuente de alimentación
cuya tensión y frecuencia sean compatibles con las especificaciones de la placa
de clasificación.
• Nunca utilice o coja el electrodoméstico si:
– el cable de alimentación presenta daños,
– la carcasa está dañada.
• El electrodoméstico sólo se debe conectar a un enchufe con toma de tierra. Si es
necesario, se puede utilizar un cable prolongador adecuado para 10 A.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas
condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia
o por personal homologado, con el fin de evitar peligros.
• Coloque siempre el electrodoméstico en una superficie plana y uniforme.
• Vigile siempre el electrodoméstico mientras esté conectado a la alimentación
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 12
12
2017-07-11 11:24:17
principal.
• El electrodoméstico debe apagarse y desenchufarse siempre después de cada
uso y antes de su limpieza y mantenimiento.
• El electrodoméstico y los accesorios se calientan durante el funcionamiento.
Utilice únicamente los mangos y mandos indicados. Deje que se enfríe antes de
limpiarlo o guardarlo.
• No sumerja el electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
• No utilice ni coloque el electrodoméstico en una superficie caliente ni cerca de
una fuente de calor.
• Advertencia: Evite derrames en el conector.
• Atención: La superficie de resistencia térmica está sujeta a calor residual tras su
uso.
• El cable de alimentación principal no debe entrar en contacto con las partes
calientes del electrodoméstico.
• El electrodoméstico no se ha concebido para su funcionamiento con un
temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
• Las superficies pueden calentarse durante el uso .
• Respete las distancias de seguridad necesarias respecto a paredes y cortinas y
no coloque ningún material fácilmente inflamable (por ej., film plástico) cerca del
aparato.
• La placa del grill solamente deberá ponerse en funcionamiento sobre el bastidor
de base y con la bandeja de goteo acoplada.
• Asegúrese de que los contactos del enchufe de la placa térmica están secos
antes del uso.
• Este aparato se ha concebido para un uso doméstico. El fabricante no puede
aceptar responsabilidad alguna por los posibles daños provocados por un uso
incorrecto o inadecuado.
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
– cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– granjas;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo hostales o pensiones.
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO
Este símbolo que aparece en el producto indica que este producto contiene una batería que no debe eliminarse
con los residuos domésticos normales.
Este símbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo
doméstico. Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio AEG, donde
se retirará y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las normas del país sobre
recogida por separado de productos eléctricos y baterías recargables.
AEG se reserva el derecho a hacer cambios en los productos, información y especificaciones sin previo aviso.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 13
13
2017-07-11 11:24:17
FRANÇAIS
Merci d’avoir choisi un produit AEG. Afin d’obtenir les meilleurs résultats, n’utilisez que des accessoires et pièces
détachées AEG. Ils ont été spécifiquement conçus pour votre produit. Ce produit a été conçu dans le respect de
l’environnement. Toutes les parties en plastique sont marquées à des fins de recyclage.
COMPOSANTS
A. Cadre
B. Bac collecteur
C. Thermostat avec cordon d’alimentation a Indicateur
lumineux de fonctionnement
D. Plaque chauffante (anti-adhésive) avec poignées
isolées de la chaleur et :
E. Surface de friture
F. Grill
Schéma page 3
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1
Avant toute utilisation, retirez d’abord tout autocollant présent sur l’appareil et nettoyez-le soigneusement (voir
“Nettoyage et entretien”). N’utilisez aucun ustensile métallique sur la surface du grill afin d’éviter d’endommager
le revêtement antiadhésif !
PREMIÈRE UTILISATION
2
3
Insérez le bac collecteur (B) dans le cadre (A). Insérez la plaque chauffante (E) dans le cadre (A).
4
Insérez le thermostat avec le cordon d’alimentation (C) à fond dans la prise de l’appareil. Le thermostat peut être
installé uniquement lorsque la plaque chauffante (E) est correctement positionnée dans la base (A).
Avant chaque utilisation, appliquez un peu d’huile sur la surface de la plaque chauffante à l’aide d’un papier de
cuisine afin d’optimiser les propriétés antiadhésives.
CONSIGNES D’UTILISATION
5
Connectez le cordon d’alimentation (C) dans la prise. Positionnez le thermostat (C) sur le réglage voulu (1 à 5).
1 = température minimale, 5 = température maximale
L’indicateur lumineux de fonctionnement (D) du thermostat est allumé pendant que le grill chauffe.
Une fois la température réglée atteinte, le chauffage est intermittent afin d’entretenir une température constante.
Pour mettre l’appareil hors tension, positionnez le thermostat sur “OFF” (Arrêt).
CONSEILS ET ASTUCES
6
Le grill (G) est idéal pour préparer viandes, poissons et volailles. Graisses et jus sont recueillis dans le bac collecteur,
sous le grill. Le gage d’une préparation saine et sans graisses.
7
La surface de friture (F) est idéale par exemple pour la préparation des oeufs, du jambon, des champignons, des
tomates, des oignons, etc. Elle est également bien adaptée pour maintenir la température des aliments.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
8
Débranchez le cordon d’alimentation de la prise. Laissez l’appareil refroidir. Démontez l’appareil. La plaque chauffante peut être retirée du cadre uniquement après le retrait du thermostat.
9
La plaque chauffante peut être nettoyée au lave-vaisselle ou à la main. Thermostat, bac collecteur et cadre
doivent être nettoyés avec un chiffon humide (danger avec le lave-vaisselle).
10 Séchez soigneusement toutes les pièces avant de remonter l’appareil.
Notez que l’eau ne doit pénétrer dans le thermostat sous aucune circonstances !
Ne nettoyez jamais sous l’eau courante. Ne rincez même pas avec de l’eau.
11 Rangement: Il est préférable de ranger le grill de table une fois monté.
DONNÉES TECHNIQUES
Tension secteur : 230 V, Consommation électrique : 2200 W
Profitez pleinement de votre produit AEG!
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 14
14
2017-07-11 11:24:17
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la machine
pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être
surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée de
l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entreprendre une opération de
maintenance sur l’appareil sans surveillance.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée
des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension
et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge
électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée
afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le réseau
électrique.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque
utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement.
Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser
l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une
source de chaleur.
• Avertissement : Éviter tout écoulement sur le connecteur.
• Attention : La surface de l’élément chauffant reste chaude après utilisation
(chaleur résiduelle).
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes
de l’appareil.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être asservi à un minuteur ou à un système de
commande à distance externe.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
• Respectez les distances de sécurité qui s’imposent en regard des murs et
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 15
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
15
2017-07-11 11:24:18
rideaux et n’approchez aucun matériau facilement inflammable (par ex. film
plastique, etc.) de l’appareil.
• Vous pouvez mettre la plaque du grill en marche uniquement si elle se trouve
sur le cadre avec le bac collecteur en place.
• Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que les contacts de prise sur la
plaque chauffante sont secs.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
– cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– bâtiments de ferme ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
– en chambre d’hôte.
MISE AU REBUT
Ce symbole sur le produit indique qu’il contient une batterie qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets
ménagers normaux.
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un déchet
ménager Pour recycler votre produit, apportez-le dans un point de récupération officiel ou un service aprèsvente d’AEG qui pourra retirer et recycler la batterie et les parties électriques de façon sûre et professionnelle.
Suivez les réglementations de votre pays concernant la récupération séparée des parties électriques et des
batteries rechargeables.
AEG se réserve le droit de modifier un produit, ses informations ou ses caractéristiques sans notification préalable.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της AEG. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,
χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της AEG. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά
για το προϊόν σας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά
μέρη είναι σημασμένα κατάλληλα με σκοπό να ανακυκλωθούν.
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
A.
B.
C.
D.
Πλαίσιο βάσης
Δίσκος ενστάλαξης
Θερμοστάτης με καλώδιο παροχής
Λάμπα λειτουργίας
E. Πλάκα θέρμανσης (αντίκολλητική) με κρύες
λαβές αφής και:
F. Επιφάνια τηγανίσματος
G. Μπάρες σχάρας
Εικόνα στη σελίδα 3
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1
Πριν τη χρήση για πρώτη φορά, αφαιρέστε πιθανών αυτοκόλλητα στη συσκευή και καθαρίστε την καλά
(βλ. “Καθαρισμός και προσοχή”). Μην χρησιμοποιήστε μεταλλικά σκεύη στην επιφάνεια ψησίματος
για να αποτρέψτε τη ζημιά στην αντι-κολλητική επιφάνεια!
ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ
2
Τοποθετήστε το δίσκο ενστάλαξης (B) στο πλαίσιο βάσης (A). Τοποθέτηση του δίσκου ενστάλαξης (E)
στο πλαίσιο βάσης (A).
3
Τοποθετήστε λίγο λάδι μαγειρέματος στην επιφάνεια της πλάκας θέρμανσης κάθε φορά πριν τη
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 16
16
2017-07-11 11:24:18
χρήση με την βοήθεια χαρτιού κουζίνας για καλύτερη αντι-κολλητικότητα.
4
Τοποθετήστε καλά τον θερμοστάτη με καλώδιο παροχής (C) στη πρίζα της συσκευής.
Ο θερμοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί όταν η πλάκα θέρμανσης (E) είναι στη σωστή θέση στη βάση (A).
ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
5
Συνδέστε το καλώδιο παροχής (C) στην πρίζα. Στρέψτε τον θερμοστάτη (C) στην επιθυμητή ρύθμιση
(1 εως 5).
1 = χαμηλότερη θερμοκρασία, 5 = υψηλότερη θερμοκρασία
Η λάμπα λειτουργίας (D) στον θερμοστάτη είναι αναμμένη όταν η σχάρα ζεσταίνεται. Όταν η θερμοκρασία
ανεβαίνει στον επιθυμητό επίπεδο, η θέρμανση γίνετε σε διαστήματα για να κρατηθεί σταθερή ή
θερμοκρασία. Για να σβήσετε τη συσκευή, στρέψτε τον θερμοστάτη στο “OFF”.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
6
Οι μπάρες σχάρας (G) είναι ιδανικές για την προετοιμασία κρεάτων, ψαριών και πουλερικών. Το λίπος
και τα υγρά μπορούν να πέσουν στο δίσκο ενστάλαξης από τις σήτες σχάρας. Αυτό εξασφαλίζει ένα
υγιεινό, χαμηλής λιπαρότητας προετοιμασίας.
7
Η επιφάνεια τηγανίσματος (F) είναι ιδανική για την προετοιμασία αυγών, ζαμπονιού, μανιταριών,
ντοματών, κρεμμυδιών, κλπ. είναι επίσης πολύ κατάλληλη για διατήρηση ζεστού φαγητού.
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΉ
8
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
Η πλάκα θέρμανσης μπορεί να αφαιρεθεί από το πλαίσιο βάσης μετά την αφαίρεση του θερμοστατικού.
9
Η πλάκα θέπμανζηρ μποπεί να καθαπιζηεί ζε πλςνηήπιο πιάηων ή με ηο σέπι. Ο θεπμοζηάηηρ, ο
δίζκορ ενζηάλαξηρ και ηο πλαίζιο βάζηρ ππέπει να καθαπιζηούν με ένα βπεγμένο πανί (ηο πλςνηήπιο
πιάηων δεν είναι αζθαλέρ).
10 Στεγνώστε όλα τα μέρη πριν επανασυναρμολογήστε τη συσκευή.
Προσέξτε το νερό να μην μπει μέσα στον θερμοστάτη σε καμία περίπτωση!
Μην καθαρίσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό ή ξεπλύνετε με νερό.
11 Αποθήκευση: Είναι καλύτερα να αποθηκεύσετε την επιτραπέζια σχάρα συναρμολογημένη.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Τάση γενικής παροχής ρεύματος: 230 V, Κατανάλωση ρεύματος: 2200 W
Απολαύστε το καινούριο σας προϊόν της AEG!
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά
χωρίς επίβλεψη.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην
πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 17
17
2017-07-11 11:24:18
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
•Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά
σε πηγές θερμότητας.
• Προειδοποίηση: Αποφύγετε τις διαρροές υγρών στο βύσμα της συσκευής.
• Προσοχή: Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή και μετά τη
χρήση, για κάποιο χρονικό διάστημα.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού
χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .
• Παρατηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας από τοίχους και
κουρτίνες και μην τοποθετήστε εύφλεκτα υλικά (π.χ. πλαστική ταινία, κλπ)
κοντά στη συσκευή.
• Η πλάκα σχάρας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μόνο στο πλαίσιο βάσης και με
το δίσκο ενστάλαξης στη θέση του.
• Βεβαιωθείτε πριν τη χρήση ότι οι επαφές βύσματος στη πλάκα θέρμανσης είναι
στεγνές.
•Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά
περιβάλλοντα,
– αγροικίες,
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
– πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 18
18
2017-07-11 11:24:18
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
GB
Το παρόν σύμβολο επάνω στη προϊόν υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει μια μπαταρία
η οποία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Το παρόν σύμβολο επάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, παρακαλώ
μεταφέρετε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή στο κέντρο σέρβις της AEG που μπορεί να
αφαιρέσει και να ανακυκλώσει την μπαταρία και τα ηλεκτρικά μέρη με ασφαλή και επαγγελματικό
τρόπο. Τηρήστε τους κανόνες της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και
επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Η εταιρεία AEG επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τα προϊόντα, τις πληροφορίες και τις προδιαγραφές
της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ITALIANO
Grazie per aver scelto un prodotto AEG. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali
AEG, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato
pensando alla protezione all’ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate ai fini del riciclaggio.
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
COMPONENTI
A.
B.
C.
D.
Struttura di base
Vaschetta di raccolta
Termostato con cavo di alimentazione
Spia operativa
E. Piastra di riscaldamento (antiaderente) con manici
che rimangono freschi al tatto e:
F. Superficie di frittura
G. Barre di grigliatura
Immagine sulla pagina 3
OPERAZIONI PRELIMINARI AL PRIMO UTILIZZO
1
Prima del primo utilizzo, rimuovere eventuali adesivi sull’apparecchiatura e pulirla con cura (vedere “Pulizia e
manutenzione”). Non utilizzare utensili metallici sulla superficie di grigliatura per evitare di danneggiare il
rivestimento antiaderente!
OPERAZIONI PRELIMINARI
2
Inserire la vaschetta di raccolta (B) nella struttura di base (A). Inserire la piastra di riscaldamento (E) nella
struttura di base (A).
3
Applicare sempre una minima quantità di olio sulla superficie della piastra di riscaldamento prima dell’uso utilizzando carta da cucina per migliorare le proprietà antiaderenti.
4
Inserire il termostato con il cavo di alimentazione (C) completamente nella presa dell’apparecchiatura. Il termostato
può essere installato solo se la piastra di riscaldamento (E) si trova nella posizione corretta sulla base (A).
ISTRUZIONI D’USO
5
Collegare il cavo di alimentazione (C) alla presa. Regolare il termostato (C) all’impostazione desiderata (1-5).
1 = temperatura minima, 5 = temperatura massima
La spia operativa (D) sul termostato si accende quando il barbecue si riscalda. Una volta raggiunta la temperatura, il
riscaldamento avviene a intervalli per mantenere la temperatura costante. Per spegnere l’apparecchiatura, portare il
termostato su “OFF”.
CONSIGLI E ACCORGIMENTI
6
Le barre di grigliatura (G) sono ideali per preparare carne, pesce, e pollame. Grassi e succhi coleranno nella
vaschetta di raccolta dalle griglie. Questo assicura una preparazione sana e a basso contenuto di grassi.
7
La superficie di frittura (F) è ideale, ad esempio, per la preparazione di uova, prosciutto, funghi, pomodori, cipolle,
ecc. È inoltre adatta per mantenere il cibo al caldo.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 19
19
2017-07-11 11:24:18
PULIZIA E MANUTENZIONE
8
Rimuovere la spina dalla presa. Lasciare che l’apparecchiatura si raffreddi. Smontare l’apparecchiatura. La piastra di
riscaldamento può essere rimossa dalla struttura di base solo una volta rimosso il termostato.
9
La piastra di riscaldamento può essere pulita in lavastoviglie o manualmente. Il termostato, la vaschetta di raccolta e la struttura di base devono essere puliti con un panno umido (non adatti per lavastoviglie).
10 Asciugare tutte le parti prima di riassemblare l’apparecchiatura.
Notare che l’acqua non deve penetrare all’interno del termostato in nessuna circostanza!
Non pulire mai sotto acqua corrente né in ammollo.
11 Conservazione: si consiglia di conservare il barbecue da tavolo montato.
DATI TECNICI
Tensione di rete: 230 V, consumo energetico: 2.200 W
Vi auguriamo di fare buon uso del vostro nuovo elettrodomestico AEG!
NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l‘apparecchio per la
prima volta.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da
adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza
o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti
relativamente all’uso dell’apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti da
bambini senza supervisione.
• Tenere l’apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età
inferiore agli 8 anni.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con
tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se
necessario, è possibile utilizzare una prolunga tipo 10 A.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la
sostituzione al produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una
persona egualmente qualificata per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato all’alimentazione di
rete.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete dopo ogni utilizzo
e prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione.
• L’apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Utilizzare solo le
impugnature e le manopole designate. Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 20
20
2017-07-11 11:24:18
pulirlo o riporlo.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare o posizionare l’apparecchio su una superficie calda o in prossimità
di fonti di calore.
• Avvertenza: non versare liquidi sul connettore.
• Attenzione: dopo l’uso, la superficie della resistenza è soggetta a calore residuo.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate
dell’apparecchio.
• Questo apparecchio non è progettato per essere controllato da un timer esterno
o altro sistema di controllo remoto separato.
• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
• Tenere una distanza sicura dalle pareti e dalle tende e non portare alcun
materiale facilmente infiammabile (ad esempio, pellicola in plastica, ecc.) vicino
all’apparecchiatura.
• La piastra di grigliatura dev’essere messa in funzione solo sulla struttura di base
e con la vaschetta di raccolta installata.
• Prima dell’uso, assicurarsi che i contatti della piastra di riscaldamento siano
asciutti.
• Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore declina
qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non
corretto.
L’apparecchiatura è destinata all’uso domestico e applicazioni simili, come:
– Cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– Fattorie;
– Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
– Bed and breakfast.
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
SMALTIMENTO
Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i normali rifiuti
domestici.
Questo simbolo sul prodotto o sull’imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come un normale
rifiuto domestico. Per riciclare il prodotto, consegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale o ad un Centro di
Assistenza AEG in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e professionale.
Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie
ricaricabili.
AEG si riserva il diritto di modificare prodotti, informazioni e specifiche tecniche senza alcun preavviso.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 21
21
2017-07-11 11:24:18
NEDERLANDS
Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A.
B.
C.
D.
Onderstel
Opvangbak
Thermostaat met netsnoer
Lamp
E. Verwarmingsplaat (met antiaanbaklaag) met
handvatten met warmte-isolatie en:
F. Braadoppervlak
G. Grillrooster
Afbeelding pagina 3
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1
Verwijder voor het eerste gebruik eventuele stickers van het apparaat en reinig het apparaat grondig (zie “Reiniging en onderhoud”). Gebruik geen metalen keukengerei op het grilloppervlak om schade aan de antiaanbaklaag
te voorkomen.
HET EERSTE GEBRUIK
2
3
Plaats de opvangbak (B) in het onderstel (A). Plaats de verwarmingsplaat (E) in het onderstel (A).
4
Plaats de thermostaat met netsnoer (C) volledig in de aansluiting op het apparaat. De thermostaat kan uitsluitend worden aangebracht wanneer de verwarmingsplaat (E) zich op de juiste plaats in het onderstel (A) bevindt.
Breng steeds voor gebruik met behulp van keukenpapier een beetje kookolie aan op het oppervlak van de verwarmingsplaat voor een betere werking van de antiaanbaklaag.
GEBRUIKSAANWIJZING
5
Sluit het netsnoer (C) aan op de aansluiting. Draai de thermostaat (C) naar de gewenste instelling (1 tot 5).
1 = laagste temperatuur, 5 = hoogste temperatuur
De lamp (D) op de thermostaat is aan terwijl de grill wordt verwarmt. Bij het bereiken van de temperatuur wordt het
apparaat in intervallen verwarmd om de tenperatuur constant te houden. Draai de thermostaat naar “OFF” om het
apparaat uit te schakelen.
TIPS EN TRUCS
6
Het grillrooster (G) is ideaal voor het voorbereiden van vlees, vis en gevogelte. Vet en sap kunnen door de grillrichels
in de opvangbak druipen. Hierdoor kunt u het voedsel gezond en vetarm bereiden.
7
Het braadoppervlak (F) is ideaal voor bijv. het bereiden van eieren, ham, champignons, tomaten, uien, etc. Het is
tevens uiterst geschikt om voedsel warm te houden.
REINIGING EN ONDERHOUD
8
Verwijder de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen. Haal het apparaat uit elkaar. De verwarmingsplaat kan uitsluitend van het onderstel worden verwijderd na het verwijderen van de thermostaat.
9
De verwarmingsplaat kan in de vaatwasmachine of met de hand worden gereinigd. De thermostaat, de opvangbak en het onderstel moeten worden gereinigd met een vochtige doek (niet veilig voor de vaatwasmachine).
10 Droog alle onderdelen grondig voordat u het apparaat weer in elkaar zet.
Zorg ervoor dat er in geen geval water in de thermostaat terechtkomt!
Nooit onder stromend water of spoelwater reinigen.
11 Opbergen: De tafelgrill kan het beste als geheel worden opgeborgen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning: 230 V, Stroomverbruik: 2200 W
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 22
22
2017-07-11 11:24:18
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien
nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u dit reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen
originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of
wegzet.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.
• Waarschuwing: voorkom morsen op de connector.
• Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe tijdklok of afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
• Neem de noodzakelijke veiligheidsafstanden ten opzichte van muren en
gordijnen in acht. Houd licht ontvlambaar materiaal (bijv. plastic folie, etc.) uit de
buurt van het apparaat.
• De grillplaat mag uitsluitend op het onderstel en met gemonteerde opvangbak
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 23
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
PT
23
2017-07-11 11:24:18
worden gebruikt.
• Zorg er voor gebruik voor dat de stekkercontacten op de verwarmingsplaat
droog zijn.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist
gebruik.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– boerderijen
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
– bed-and-breakfast accomodaties.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd
mag worden.
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag
worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of naar een
servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen
en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en
oplaadbare accu’s.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
PORTUGUÊS
Obrigado por escolher um produto AEG. De forma a obter os mehores resultados, utilize sempre acessórios e
peças de substituição AEG. Foram desenhadas especialmente para o seu produto. Este produto foi desenhado com
consciência ambiental. Todas as peças de plástico estão marcadas para reciclagem.
COMPONENTES
A.
B.
C.
D.
Estrutura de base
Tabuleiro de recolha de gotas
Termóstato com cabo de alimentação
Lâmpada operacional
E. Chapa de aquecimento (antiaderente) com pegas
seguras ao toque e:
F. Superfície para fritar
G. Barras para grelhar
Imagem página 3
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1
Antes da primeira utilização, remova as etiquetas adesivas no aparelho e limpe-o bem (consulte “Manutenção e
limpeza”). Não utilize utensílios metálicos na superfície para grelhar de forma a evitar danos no revestimento
antiaderente!
INTRODUÇÃO
2
Insira a tabuleiro de recolha de gotas (B) na estrutura de base (A). Inserir a chapa de aquecimento (E) na estrutura de base (A).
3
Antes da utilização, aplique um pouco de óleo alimentar na superfície da chapa de aquecimento com a ajuda de
papel absorvente para melhores propriedades antiaderentes.
4
Insira o termóstato com o cabo de alimentação (C) totalmente na tomada do aparelho. O termóstato só pode ser
instalado se a chapa de aquecimento (E) estiver no local correto na base (A).
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 24
24
2017-07-11 11:24:18
5
Ligue o cabo de alimentação (C) à tomada. Rode o termóstato (C) para a posição desejada (1 a 5).
GB
1 = temperatura mais baixa, 5 = temperatura mais alta
A lâmpada operacional (D) no termóstato fica acesa enquanto o grelhador está a aquecer. Quando a temperatura é
atingida, o aquecimento ocorre em intervalos para manter a temperatura constante. Para desligar o aparelho, rode o
termóstato para “OFF”.
SUGESTÕES E TRUQUES
DE
AR
ES
6
As barras para grelhar (G) são ideais para a preparação de carne, peixe e aves. Pode cair gordura e suco na bandeja
de recolha de gotas através da rede da grelha. Isto garante uma preparação saudável, baixa em gordura.
7
A superfície para fritar (F) é ideal, por exemplo, para a preparação de ovos, presunto, cogumelos, tomates, cebolas,
etc. Também é bastante adequada para manter os alimentos quentes.
GR
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
IT
8
Retire a ficha do aparelho da tomada. Aguarde até que o aparelho arrefeça. Desmonte o aparelho. A chapa de
aquecimento só pode ser removida da estrutura de base depois de o termóstato ter sido retirado.
9
A chapa de aquecimento pode ser limpa na máquina de lavar loiça ou manualmente. O termóstato, o tabuleiro de
recolha de gotas e a estrutura de base devem ser limpos com um pano húmido (impróprios para máquina de lavar
loiça).
FR
NL
PT
10 Seque bem todas as peças antes de voltar a montar o aparelho.
Tenha em atenção que não pode penetrar água no interior do termóstato em nenhuma circunstância!
Nunca limpe com água corrente ou água de enxaguamento.
11 Armazenamento: É aconselhável guardar o grelhador de mesa montado.
DADOS TÉCNICOS
Tensão de rede: 230 V, Consumo de energia: 2200 W
Usufrua do seu novo produto AEG!
AVISOS DE SEGURANÇA
Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas e instruídas
relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os
perigos envolvidos.
• Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
• Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão e
frequência estejam em conformidade com as especificações constantes na placa
de informação!
• Nunca utilize nem levante o aparelho se (o cabo de alimentação estiver
danificado) a caixa estiver danificada.
• É necessário ligar o aparelho a uma tomada com terra. Se for necessário poderá
ser utilizado um cabo de extensão apropriado para 10 A.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 25
25
2017-07-11 11:24:18
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser
substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por
uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
• Nunca deixe o aparelho ligado à corrente se não estiver presente.
• A aparelho deve ser desligado e a ficha retirada após cada utilização, antes da
limpeza e da manutenção.
• O aparelho e os acessórios ficam quentes quando utilizados. Utilize apenas as
pegas e os botões especificados. Deixe arrefecer antes de limpar ou guardar.
• Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
• Não utilize nem coloque o aparelho numa superfície quente ou perto de uma
fonte de calor.
• Aviso: evite derrames sobre o conector.
• Atenção: a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual
após a utilização.
• O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com qualquer parte quente
do aparelho.
• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado recorrendo a um
temporizador externo nem a um sistema de controlo remoto independente.
• As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .
• Observe as distâncias de segurança necessárias em relação a paredes e cortinas
e não coloque nenhum material facilmente inflamável (por ex. película de
plástico, etc.) próximo do aparelho.
• A placa para grelhar só deve ser colocada em funcionamento sobre a estrutura
de base e com a bandeja de recolha de gotas instalada.
• Antes da utilização, certifique-se de que os contactos da ficha na chapa de
aquecimento estão secos.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não pode aceitar
qualquer responsabilidade por possíveis danos provocados por utilização
indevida ou incorrecta.
Estes aparelhos destinam-se a uso doméstico e aplicações semelhantes, tais como:
– cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– turismo rural;
– utilização por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros tipo residencial;
– ambientes hoteleiros tipo dormida e pequeno-almoço.
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 26
26
2017-07-11 11:24:18
ELIMINAÇÃO
GB
Este símbolo no produto indica que o produto contém uma bateria que não deverá ser deitada fora com o lixo de casa
normal.
DE
AR
Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que o produto não deve ser misturado com o lixo de casa
normal. Para reciclar o seu produto, leve-o a um ponto de reciclagem oficial ou a um centro de assistência AEG onde a
bateria possa ser removida e reciclada e as peças elétricas eliminadas de maneira profissional. Siga as normas do país
para recolha separada de produtos elétricos e baterias recarregáveis.
ES
FR
A AEG reserva-se o direito de alterar produtos, informações e especificações sem aviso.
GR
IT
NL
PT
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 27
27
2017-07-11 11:24:19
Printed on recycled paper
Electrolux Hausgerate GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3484 A TG340 02 02 0717
www.aeg.com/shop
www.aeg.com
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 28
2017-07-11 11:24:19
Download PDF

advertising