Aeg DB8060-U Handleiding

advertisement

Aeg DB8060-U Handleiding
STEAM IRON 5SAFETY™ MODEL DB 80xx
D • EL • NL • F • GB
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1
19.07.11 11:19
D
Anleitung ..............................3–14
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR
Βιβλίο οδηγιών...................3–14
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
NL
Gebruiksaanwijzing ........3–14
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 5.
F
Mode d’emploi ..................3–14
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 5.
GB
Instruction book ............15–19
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 16 carefully.
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 2
19.07.11 11:19
K
D
EL
NL
F
H/I
F
E
O
G
B
GB
L
M
C
B
N
D
A
D
EL
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllöffnung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Dampfknopf
H. Netzspannungsanzeige
I. Anzeige für automatische
Sicherheitsabschaltung
K. Netzkabel
L. Temperaturwähler
M. Wassertank
N. Kabelaufwicklungsvorrichtung
O. Gummierte Abstellfläche
für sicheren Stand
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Διακόπτης ατμού
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Λυχνία ασφαλείας για
αυτόματη απενεργοποίηση
K. Καλώδιο ρεύματος
L. Επιλογέας θερμοκρασίας
M. Δοχείο νερού
N. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
O. Ελαστικό, μαλακό πέλμα
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Stoomknop
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Veiligheidslampje voor
automatisch uitschakelen
K. Netsnoer
L. Temperatuurknop
M. Waterreservoir
N. Snoeroprolsysteem
O. Voet met rubberen inzet
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d’eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Bouton vapeur
H. Voyant d’alimentation
I. Voyant d’auto extinction
de sécurité
K. Cordon d’alimentation
L. Sélecteur de température
M. Réservoir d’eau
N. Dispositif de rangement
du cordon
O. Talon caoutchouté
3
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 3
19.07.11 11:19
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in
Betrieb nehmen.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt
werden, wenn es heruntergefallen ist,
wenn Schäden am Bügeleisen oder
der Zuleitung sichtbar sind oder wenn
es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden.
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και
αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας
στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
EL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Das Bügeleisen muss auf einer stabilen
Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit
seiner Abstellfläche darauf achten,
dass es auf einer stabilen Oberfläche
steht.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und vor Wartungsarbeiten
ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
Der Stecker ist aus der Steckdose zu
ziehen, bevor der Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt wird.
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται
και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο
στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η
βάση είναι σταθερή.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
Το φις πρέπει να αφαιρείται από την
πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
•
•
•
•
•
•
•
Überschreiten Sie die am Gerät
angezeigte maximale Füllmenge nicht.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε
την ποιότητα νερού / τύπο νερού
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη
συσκευή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
4
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 4
19.07.11 11:19
N
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
aandachtig door voordat u het
apparaat voor de eerste keer in
gebruik neemt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden
gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare
tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, il est impératif de
lire attentivement les instructions
suivantes.
• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l'expérience nécessaires, à
moins qu'elles n'aient été formées
ou encadrées pour l'utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés,
pour éviter qu'ils ne jouent avec cet
appareil.
• L'appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d'alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s'il
est tombé, si le fer ou le cordon
d'alimentation portent des marques
visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het
apparaat door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico's te
vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt
en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op
de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst
stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden
uitgeschakeld en de stekker moet
na gebruik altijd uit het stopcontact
worden gehaald voordat het apparaat
wordt gereinigd en onderhouden.
De stekker moet uit het stopcontact
worden gehaald voordat het
L'appareil doit être raccordé à la terre.
Si l’appareil ou le cordon est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l'un de ses réparateurs
ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d'éviter tout danger.
Le fer doit être utilisé et posé sur
une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce
que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
Ne jamais laisser l'appareil sans
surveillance lorsqu'il est raccordé à
l'alimentation électrique.
Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre
et débrancher l'appareil avant de
le nettoyer ou de procéder à son
entretien.
Débrancher la fiche de la prise avant
de remplir le réservoir d'eau.
Le cordon d'alimentation ne doit
jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l'appareil.
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
•
•
•
•
•
•
•
•
waterreservoir met water wordt
gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact
komen met een van de hete
onderdelen van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer
water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is
aangegeven.
Als er beperkingen zijn, moet de
waterkwaliteit of het type water
worden aangegeven dat bij dit
apparaat kan worden gebruikt.
Dit apparaat is alleen bestemd
voor huishoudelijk gebruik. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor mogelijke
schade als gevolg van onbehoorlijk of
onjuist gebruik.
D
EL
NL
F
GB
Ne pas dépasser le niveau maximum
de remplissage indiqué sur l'appareil.
S'il existe des limitations, identifier
la qualité/le type d'eau pouvant être
utilisé avec l'appareil.
Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d'une utilisation
incorrecte de l'appareil.
5
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 5
19.07.11 11:19
Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος
D
Gewebe
Temperatureinstellung
N
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
EL
Ύφασμα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
6
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 6
19.07.11 11:19
Strijkschema / Tableau de repassage
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
D
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
EL
NL
F
GB
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
F
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
7
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 7
19.07.11 11:19
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
1. Vor der ersten Benutzung.
Entfernen Sie ggf. Reste von
Klebebändern und reiben Sie das
Gerät vorsichtig mit einem
angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie
den Wassertank, um Fremdkörper zu
entfernen. Beim erstmaligen
Einschalten können vorübergehend
Dämpfe/Gerüche auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich, dass
der Netzstecker gezogen ist. Schalten
Sie den Dampfwahlschalter auf
Trocken und öffnen Sie die
Einfüllabdeckung. Füllen Sie das
Bügeleisen mit dem mitgelieferten
Becher bis zur Markierung „MAX“ auf.
Schließen Sie die Abdeckung.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine
Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit.
EL
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα
νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το δοχείο
νερού για να αφαιρεθούν ξένα
σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις
από την πρίζα. Γυρίστε τον επιλογέα
ατμού στη θέση ρύθμισης Dry (Στεγνό)
και ανοίξτε το καπάκι του στομίου
πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας το μικρό
δοχείο που παρέχεται, χύστε νερό έως
τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε
τη θερμοκρασία γυρίζοντας τον
επιλογέα θερμοκρασίας στην
κατάλληλη επιλογή. Όταν η λυχνία
σβήσει, το σίδερο είναι έτοιμο για
χρήση.
NL
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes met
een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoffen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog) en
open het klepje van de vulopening.
Vul het reservoir met behulp van de
bijgeleverde beker met water tot aan
het maximumniveau. Sluit het klepje.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel de
temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreffende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik.
F
1. Avant la première utilisation.
Enlever tous les restes d'adhésif et
essuyer doucement avec un chiffon
humide. Rincer le réservoir d'eau pour
enlever les corps étrangers. Lors de la
première mise sous tension, il est
possible que l'appareil dégage
temporairement des vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau du
fer. Vérifiez que l'appareil est
débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
de l'orifice de remplissage. En utilisant
le gobelet de remplissage fourni,
versez l'eau jusqu'au niveau maximum.
Refermez le capuchon.
3. Branchez la fiche d'alimentation
dans une prise. Le voyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
de température sur le repère adéquat.
Lorsque le voyant s'éteint, le fer est
prêt à être utilisé.
8
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 8
19.07.11 11:19
D
EL
NL
auto
clean
A
F
B
GB
4. Verwenden der Dampffunktion
(für Modelle ohne automatischer
Dampffunktion) Wählen Sie mit dem
Dampfknopf die für das jeweilige
Kleidungsstück geeignete
Dampfmenge. In der off-Position wird
kein Dampf erzeugt und das
Bügeleisen funktioniert wie ein
Trockenbügeleisen.
5. Für Modelle mit automatischem
Dampfsteuerungssystem
erfolgt die Regelung durch den
Temperaturwahlschalter. Beim
Einstellen der Temperatur wird die
Dampfmenge automatisch, wie auf
dem Knopf angegeben, eingestellt.
Drücken Sie , um das Bügeleisen als
Trockenbügeleisen ohne Dampf zu
erneut,
verwenden. Drücken Sie
um wieder mit Dampf zu bügeln.
6. Verwenden der Sprühnebel- und
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem
Sie die Taste mehrmals betätigen, um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur Verwendung der Dampfstoßfunktion muss der
Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. Drücken
Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die
Pumpe zu betätigen (B).
4. Χρήση της λειτουργίας ατμού (για
μοντέλα χωρίς αυτόματο ατμό).
Στρέψτε το διακόπτη ατμού για να
επιλέξετε την επιθυμητή παροχή ατμού
για κάθε ρούχο. Η επιλογή της θέσης
απενεργοποίησης, σημαίνει σιδέρωμα
χωρίς ατμό, οπότε το σίδερο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ξηρό σίδερο.
5. Για τα μοντέλα με αυτόματο σύστημα
ελέγχου ατμού, η ρύθμιση ατμού
πραγματοποιείται με το διακόπτη
επιλογής θερμοκρασίας. Στρέφοντας το
διακόπτη για να καθορίσετε τη θερμοκρασία,
ρυθμίζεται αυτόματα η θέση ατμού, όπως
υποδεικνύεται επάνω στο διακόπτη. Για να
σταματήσετε τον ατμό και να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ξηρό
σίδερο, πατήστε το . Για να επαναφέρετε
τη λειτουργία του ατμού, πατήστε το ξανά.
6. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το
1/4. Χρησιμοποιήστε το ψεκαζόμενο υγρό για να
μουσκέψετε τα υφάσματα πατώντας το κουμπί
ψεκασμού αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το
1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού αρκετές
φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η αντλία (Β).
4. De stoomfunctie gebruiken
(voor modellen zonder
automatische stoom).
Draai aan de stoomknop om de
gewenste stoomuitstoot voor elk
kledingstuk te kiezen, indien u voor de
uit-stand kiest, geeft dat strijken
zonder stoom aan, het strijkijzer kan
worden gebruikt als een droog
strijkijzer.
5. Voor modellen met een automatisch
stoomcontrolesysteem wordt de
stoomregulatie geregeld door de
temperatuurkeuzeknop. Indien u deze
draait om de temperatuur in te stellen,
past het automatisch de stoomstand
aan, zoals aangegeven op de knop. Om
het stomen te stoppen en het strijkijzer
droog te gebruiken, drukt u op . Om
het strijkijzer weer op de stoomfunctie
te zetten, drukt u opnieuw op .
6. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het water-reservoir
ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de
sproeinevel om stoffen van tevoren te
bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal
keren in om een fijne nevel op het materiaal
te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van
de stoomfunctie eerst of het waterreservoir
ten minste voor de helft is gevuld. Druk een
aantal keren op de stoomknop om de pomp
op druk te krijgen (B).
4. Utilisation de la fonction vapeur
(pour les modèles sans vapeur
automatique).
Tournez le bouton de vapeur pour
sélectionner la quantité de vapeur
souhaitée pour votre vêtement.
En position « off », le repassage se fait
sans vapeur. Le fer à repasser peut
alors être utilisé comme un fer à sec.
5. Pour les modèles dotés d’un
système de contrôle automatique
de la vapeur, la régulation de la
vapeur est effectuée par le sélecteur
de température. Lorsque vous tournez
celui-ci pour régler la température, il
ajustera automatiquement la position
de la vapeur, telle qu’indiquée sur le
bouton. Pour arrêter la vapeur et
utiliser l’appareil comme un fer à sec,
appuyez sur . Pour revenir à la
fonction de vapeur, rappuyez sur .
6. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir
d'eau est au moins au quart rempli.
Utilisez le brumisateur pour préhumidifier les tissus en appuyant
plusieurs fois sur le bouton spray afin de
libérer une fine brume (A). Pour utiliser la
fonction jet de vapeur, vérifiez que le
réservoir d'eau est au moins à demi
rempli. Appuyez plusieurs fois sur le
bouton jet de vapeur pour amorcer la
pompe (B).
9
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 9
19.07.11 11:19
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
7. Bedampfen hängender Textilien.
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
eignet sich ideal zum Bedampfen
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
und empfindlichen Geweben.
Hängen Sie das Wäschestück auf
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
8. 3-stufige automatische
Abschaltung. Wenn das Bügeleisen
auf der Bügelsohle steht oder auf der
Seite liegt und länger als 30 Sekunden
nicht benutzt wird, schaltet es
automatisch ab. Steht das Bügeleisen
auf der Abstellfläche, erfolgt
nach 8 Minuten die automatische
Sicherheitsabschaltung.
EL
7. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
κουμπί πίδακα ατμού.
8. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3
τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο
χωρίς επίβλεψη στην πλάκα ή στοι
πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από
30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει το
σίδερο χωρίς επίβλεψη στο πέλμα,
τότε απενεργοποιείται μετά από 8
λεπτά. Για να ενεργοποιηθεί ξανά,
απλώς αρχίστε να σιδερώνετε.
NL
7. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoffen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
8. Automatisch uitschakelen in 3
stappen. Als het strijkijzer onbeheerd
wordt achtergelaten op de strijkzool
of op de zijkant, wordt dit na 30
seconden uitgeschakeld. Als het
strijkijzer onbeheerd op de voet wordt
achtergelaten, wordt het na 8 minuten
uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt
weer ingeschakeld, zodra u weer gaat
strijken.
F
7. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20 cm et appuyez sur le bouton de jet
de vapeur.
8. Trois critères d'extinction
automatique. Si le fer est laissé
immobile sur la semelle ou sur le côté,
il s'éteint après 30 secondes. S'il est
laissé immobile sur le talon, il s'éteint
après 8 minutes. Pour le rallumer, il
suffit de recommencer à repasser.
D
E
N
10
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 10
19.07.11 11:19
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
D
EL
NL
F
GB
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstellfläche.
Ziehen Sie den Stecker des
Bügeleisens aus der Steckdose.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberfläche schädigen.
2. Automatische Reinigungsfunktion. Füllen Sie
Wasser bis 100 ml ein. Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose und stellen Sie die Temperatur auf MAX.
Sobald die Lampe grün leuchtet, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, halten Sie das Bügeleisen
über ein Waschbecken und ziehen Sie den Dampfknopf heraus (beim Modell EDB8040 stellen Sie den
Dampfknopf auf„auto--clean“). Schütteln Sie das Bügeleisen vorsichtig, bis das ganze Wasser ausgelaufen ist. Drücken Sie auf den Dampfknopf, bis er hörbar einrastet. Drehen Sie das Bügeleisen um, um die
Sohle zu trocknen. ⚠Steht der Temperaturknopf
nicht in der MAX-Position, kann der Dampfknopf
nicht herausgezogen oder hineingedrückt werden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die
Oberfläche beschädigen. Eingebrannte
Rückstände entfernen Sie durch Bügeln
über ein feuchtes Tuch, während das
Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™Bügelsohle (emailliert) reinigen Sie durch
einfaches Wischen mit einem weichen
feuchten Tuch und anschließendes
Trockenreiben.
EL
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Αποσυνδέστε το σίδερο από την
πρίζα. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Γεμίστε με νερό
έως 100ml. Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και
ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση MAX. Όταν η
λυχνία γίνει πράσινη, αποσυνδέστε το σίδερο,
κρατήστε το πάνω από το νεροχύτη και τραβήξτε προς
τα έξω το διακόπτη ατμού (για το μοντέλο EDB8040
ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στον αυτόματο
καθαρισμό). Τινάζετε απαλά το σίδερο μέχρι να
αδειάσει πλήρως από το νερό. Βάλτε το διακόπτη
ατμού πάλι στη θέση του και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει.
Ενεργοποιήστε το σίδερο για να στεγνώσει η πλάκα
σιδερώματος. ⚠Εάν ο διακόπτης θερμοκρασίας δεν
είναι στη θέση MAX, δεν θα είναι δυνατόν να τραβήξετε
έξω ή να βάλετε πάλι στη θέση του το διακόπτη ατμού.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε
σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο
είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε
την πλάκα (σμαλτωμένη) Glissium™,
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό
ύφασμα και έπειτα σκουπίστε.
NL
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Trek de stekker van het strijkijzer
uit het stopcontact. Reinig de
oppervlakken aan de buitenzijden
met een vochtige doek en wrijf deze
droog. Gebruik geen chemische
oplosmiddelen; hierdoor raakt het
oppervlak beschadigd.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen
schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt
het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt
u het strijkijzer over een vochtige doek
terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de
Glissium™ strijkzool (geëmailleerd) wilt
reinigen, wrijft u eroverheen met een
zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt.
F
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Débranchez le fer à repasser. Pour
nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chiffon doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Automatische reinigingsfunctie. Vul met water tot
100 ml. Steek het ijzer in het stopcontact en stel de
temperatuur in op MAX. Wanneer het lampje groen
wordt, trek de stekker uit het stopcontact, houd het
ijzer boven de gootsteen en trek de stoomknop eruit
(bij EDB8040 de stoomknop instellen op auto-clean).
Zachtjes schudden tot al het water verdwenen is.
Plaats de stoomknop terug in het toestel tot u een
klik hoort. Schakel het ijzer in en laat het drogen op
de zoolplaat. ⚠Indien de temperatuur niet
ingesteld is op MAX, zal het niet mogelijk zijn om de
stoomknop te verwijderen of terug te plaatsen.
2. Fonction de nettoyage automatique. Remplissez
d’eau, jusqu’à 100 ml maximum. Branchez le fer et
réglez la température sur la position MAX. Lorsque le
voyant passe au vert, débranchez le fer, maintenez-le
au-dessus d’un évier et tirez sur le bouton de vapeur
pour le faire sortir (sur le modèle EDB8040, réglez le
bouton de vapeur sur la fonction d’auto-nettoyage).
Secouez légèrement le fer pour évacuer toute l’eau.
Remettez le bouton de vapeur en place et appuyez
dessus jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.
Mettez le fer en marche pour faire sécher la sole.
⚠Si le thermostat n’est pas en position MAX, le
bouton de vapeur ne peut pas être retiré ni remis en
place.
D
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 11
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface. Pour éliminer les résidus de
combustion, repassez sur un chiffon
humide pendant que le fer est chaud.
Pour nettoyer la semelle en Glissium™
(émaillée), essuyez-la simplement avec
un chiffon doux humide puis sécher.
11
19.07.11 11:19
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
EL
NL
F
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
entsprechend ihrer Kennzeichnung bei
den kommunalen Entsorgungsstellen
in den dafür vorgesehenen
Sammelbehältern.
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα
προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.
>PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο, στα
κέντρα συλλογής απορριμμάτων της
περιοχής σας.
Παλαιά συσκευή
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De kunststof onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής, για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
negative Folgen für Umwelt und
Gesundheit vermieden werden.
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
voor het milieu en de volksgezondheid,
die kunnen worden veroorzaakt door het
onjuist verwijderen van dit product, te
voorkomen. Neem voor meer informatie
over de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
néfastes pour l'environnement et la
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d'informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre commune,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
12
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 12
19.07.11 11:19
E
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Verbindungsproblem
Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker
und die Steckdose.
Temperaturregelung befindet sich in Stellung
MIN
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung
eingestellt.
Stellen Sie den Dampfregler zwischen
minimale und maximale Dampferzeugung
(siehe „Bügeltabelle“).
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für
die Dampffunktion erforderliche Einstellung.
Wählen Sie eine Temperatur bis zu
Sprühfunktion arbeitet nicht.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
funktionieren nicht.
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb
kurzer Zeit verwendet.
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und
warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion
verwenden.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
Dampfbügeln ein (bis zu
). Stellen Sie das
Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
EL
EL
NL
F
GB
.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που το
σίδερο είναι ενεργοποιημένο.
Πρόβλημα σύνδεσης
Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής ισχύος,
το φις και την πρίζα.
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση MIN
(ελάχιστο).
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση χωρίς
ατμό.
Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα
στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού και
μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ. "Διάγραμμα
σιδερώματος").
Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από αυτή που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί
ο ατμός.
Επιλέξτε θερμοκρασία έως
Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα ατμού
σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία πίδακα ατμού χρησιμοποιήθηκε
αρκετά συχνά μέσα σε μικρή χρονική περίοδο.
Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση
και περιμένετε πριν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία για στεγνό
σιδέρωμα (έως
). Τοποθετήστε το σίδερο
κάθετα και περιμένετε έως ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.
D
.
13
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 13
19.07.11 11:19
Problemen oplossen / Gestion des pannes
NL
F
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer
is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting
Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen.
Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
Sproeifunctie werkt niet.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een
korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht
even voordat u de stoomfunctie opnieuw
gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Problème
Cause possible
Solution
La semelle ne chauffe pas alors que le fer est
allumé.
Problème de raccordement
Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et
la prise.
Le contrôle de température est sur la position
MIN.
Choisissez la température adéquate.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Le contrôleur de vapeur est sur la position sans
vapeur.
Placez le contrôleur de vapeur entre les
positions minimum de vapeur et maximum
de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).
La température choisie est inférieure à celle
spécifiée pour une utilisation avec vapeur.
Choisissez une température jusqu'à
La fonction brumisateur ne fonctionne pas.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur
vertical ne fonctionnent pas.
La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur
une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet de
vapeur.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Réglez la température convenablement pour
un repassage à la vapeur (jusqu'à
). Placez
le fer en position verticale et patientez jusqu'à
ce que voyant indicateur de température
s'éteigne.
Le fer ne produit pas de vapeur.
.
.
14
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 14
19.07.11 11:19
K
D
EL
NL
F
H/I
F
E
O
G
B
GB
L
M
C
B
N
D
A
GB
Components
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam knob
H. Power indicator light
I. Safety auto-off light
K Mains cable
L. Temperature selector
M. Water tank
N. Cable wrap facility
O. Rubber-napped heel
15
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 15
19.07.11 11:19
Safety advice
GB
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been
dropped, if there are visible signs of
damage on the iron or its cord or if it is
leaking.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
•
•
•
•
•
•
•
•
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
The iron must be used and rested on a
stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
If there are limitations please define
water quality / type of water that can
be used with appliance.
•
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
G
Ironing chart
GB
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
16
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 16
19.07.11 11:19
Getting started
D
EL
NL
F
GB
GB
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turned on for the first time, temporary
vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from
power outlet. Turn steam selector to
Dry setting and open filling aperture
cover. Using beaker provided, pour
water up to maximum level. Close
cover.
auto
clean
4. Using the steam function
(for models without auto steam).
Turn the steam knob to select the
desired steam output for each
garment, if selecting the off position,
it indicates ironing without steam, the
iron can be used as a dry-iron.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
choice. When the light turns off, iron is
ready to be used.
A
5. For models with auto steam control
system the steam regulation is done
by the temperature selector. When
turning it to set temperature, it will
automatically adjust steam position,
as indicated on the knob. To stop the
steam and use as a dry-iron, press
down . To come back to steam
function, press again.
B
6. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
button several times to release a fine
mist (A). To use the steam jet function,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
prime pump (B).
17
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 17
19.07.11 11:19
Getting started
G
7. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
8. 3-way Auto-OFF. If iron is left
unattended on soleplate or on the
side, it turns off after 30 seconds. If left
unattended on the heel, it turns off
after 8 minutes. To turn on, just begin
to iron again.
Cleaning (do not use any detergent)
G
GB
1. Always store iron on its heel rest.
Unplug the iron. To clean exterior
surfaces, use a damp soft cloth and
wipe dry. Do not use any chemical
solvents, as these will damage the
surface.
2. Auto clean function.
Fill water up to 100ml. Plug the iron
and set the temperature to MAX.
When the light turns green, unplug,
hold it over a sink and pull the steam
knob out (for EDB8040 set the steam
knob to auto-clean). Gently shake until
all water is gone. Insert the steam
knob back and press until the click.
Turn the iron on to dry the soleplate.
⚠ If the temperature knob is not on
MAX position, it will not be possible to
pull out or place back the steam knob.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on the
soleplate as these will damage the
surface. To remove burnt residue, iron
over a damp cloth while iron is still
hot. To clean the Glissium™ soleplate
(enamelled), simply wipe with soft
damp cloth and wipe dry.
18
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 18
19.07.11 11:19
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
D
EL
NL
F
GB
Troubleshooting
GB
Problem
Possible cause
Solution
Soleplate is not heating even though iron is
turned on.
Connection problem
Check main power supply cable, plug and
outlet.
Temperature control is in MIN position.
Select adequate temperature.
Iron does not produce steam.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam control is selected in non-steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam (see
“Ironing chart”).
Spray function does not work.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam jet and vertical steam jet function does
not work.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Put iron on horizontal position and wait
before using steam jet function.
Iron is not hot enough.
Adjust the proper temperature to steam
ironing (up to
). Put iron in vertical
position and wait until temperature indicator
light turns off.
Water leaks from the soleplate during ironing.
The iron is not hot enough.
Set the temperature dial to a temperature
(
to maximum) suitable for steam ironing.
Put the iron on its heel and wait until the light
has gone out before you start ironing.
Flakes and impurities come out of the
soleplate during ironing.
You have used hard water, which has caused
scale flakes to develop in the water tank.
Use the self-clean function one or more times.
Water leaks from the soleplate while the iron is
cooling down or after it has been stored.
The iron has been put in horizontal position
while there is still water in the water tank.
Empty the water tank and set the steam
control to position off before storing the iron.
19
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 19
19.07.11 11:19
♻ Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
3485 A DB80xx 02020711
AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 20
19.07.11 11:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement