AEG AT1360, AT1260 User manual

AEG AT1360, AT1260 User manual
TOASTER PERFECTIME AT1260/AT1360
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung...................................3–10
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών.............3–10
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 5.
NL Gebruiksaanwijzing.............3–10
Lees het veiligheidsadvies op pagina
6 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi......................3–10
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 7.
GB Instruction book................11–14
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
I
D
J
GR
NL
F
A
GB
H
C
G
K
B
L
E
D
d
F
gr
nL
f
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Toastschlitz
B. Wärmegedämmtes
Außengehäuse
C. Krümelschublade
D. Auftautaste mit
Anzeigelampe
E. Aufwärmtaste mit
Anzeigelampe
F. Stopptaste mit
Anzeigelampe
G. Bräunungssteuerung
H. Starthebel und
Brotanhebung
I. Aufsatz zum Aufbacken
von Brötchen
J. Taste für den Aufsatz
K. Netzkabel und -stecker
L. Kabelaufbewahrung
(auf der Unterseite des
Toasters)
A. Υποδοχή φρυγανιέρας
B. Εξωτερικό περίβλημα με
θερμομόνωση
C. Συρτάρι για τα ψίχουλα
D. Κουμπί ξεπαγώματος με
ενδεικτική λυχνία
E. Κουμπί αναθέρμανσης
με ενδεικτική λυχνία
F. Κουμπί
απενεργοποίησης με
ενδεικτική λυχνία
G. Διακόπτης ρύθμισης
ροδίσματος
H. Μοχλός εκκίνησης και
ανύψωσης ψωμιού
I. Σχάρα για φρυγάνισμα
φραντζολακίων
J. Κουμπί σχάρας για
φραντζολάκια
K. Καλώδιο ρεύματος και
βύσμα
L. Αποθήκευση καλωδίου
(στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
A. Roostersleuf
B. Thermisch geïsoleerde
buitenbehuizing
C. Kruimellade
D. Ontdooiknop met
indicatielampje
E. Opwarmknop met
indicatielampje
F. Stopknop met
indicatielampje
G. Bruiningsregeling
H. Starthendel en broodlift
I. Rekje om broodjes
knapperig te maken
J. Knop voor broodjesrekje
K. Voedingssnoer en
stekker
L. Snoeropberg­
mogelijkheid (aan
de onderzijde van de
broodrooster)
A. Fente
B. Corps de l'appareil avec
isolation thermique
C. Tiroir ramasse-miettes
D. Bouton de
décongélation avec
voyant lumineux
E. Bouton de réchauffage
avec voyant lumineux
F. Bouton d'arrêt avec
voyant lumineux
G. Thermostat (régulation
électronique du
brunissage)
H. Levier de mise en
marche et de remontée
du pain
I. Réchauffe-viennoiseries
J. Bouton rotatif du
réchauff e-viennoiseries
K. Cordon et prise
d'alimentation
L. Rangement du cordon
(sous l'appareil)
3
Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen
sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder von dieser Person Anweisungen
erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen
ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder dürfen
nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder
Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie
sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät
und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung
angeschlossen werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das
Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet
werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt
ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor
der Reinigung und Wartung ausgeschaltet
werden und der Netzstecker muss gezogen
werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und
Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und
Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen,
bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des
Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren. Gerät niemals
ohne Krümelschublade in Betrieb nehmen.
D
4
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen. Es besteht ein
Verletzungsrisiko und das Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster daher nicht
unter oder in der Nähe von entflammbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) verwenden. Den
Toaster nie unbeaufsichtigt lassen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder
in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe
Schaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt
geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
• Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern;
• Bauernhöfe;
• Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;
• In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
Υποδείξεις ασφαλείας
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους
που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν
με τη συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη
δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά
παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή
ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο
τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από
άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία
επιφάνεια.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε
το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά
μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται
υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και
χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να καθαρίζετε
συχνά το δίσκο για τα ψίχουλα. Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ τη συσκευή χωρίς δίσκο για τα ψίχουλα.
• Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά
αντικείμενα στην υποδοχή της φρυγανιέρας.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και φθοράς της
συσκευής.
• Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε
τη φρυγανιέρα κάτω από ή κοντά σε εύφλεκτα
αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες). Μην αφήνετε τη
φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση.
• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μην καλύπτετε την υποδοχή της φρυγανιέρας
κατά τη λειτουργία της συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία
μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή
χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για
ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή
χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
• σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
• αγροικίες,
• από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
• πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
D
GR
NL
F
GB
5
Veiligheidsadvies
Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan
8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten
op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als - de
voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is
beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten
op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt
u een verlengkabel gebruiken die geschikt is
voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om
risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale,
vlakke ondergrond.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek
de stekker uit het stopcontact voordat u dit
reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet
tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele
hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het
apparaat niet raken.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere
vloeistoffen.
• Kruimels kunnen verbranden, reinig de kruimellade daarom regelmatig. Gebruik het apparaat nooit zonder kruimellade.
NL
6
• Reik niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roostergleuf. Mogelijk raakt u
gewond of beschadigt u hiermee het apparaat.
• Brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster niet onder of bij ontvlambare voorwerpen,
zoals gordijnen. Laat de ingeschakelde broodrooster niet onbeheerd achter.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet
oppervlak of bij een warmtebron.
• Bedek de roostergleuf niet als u brood roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met
een externe tijdklok of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• Het apparaat is enkel bedoeld voor gebruik
binnenshuis.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke schade die
het gevolg is van onjuist gebruik.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
• personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
• boerderijen
• door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
• bed-and-breakfast accomodaties.
Consignes de sécurité
f
Les instructions suivantes doivent être lues
attentivement avant d’utiliser la machine pour
la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants
de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances
et l’expérience sont insuffisantes, à condition
d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions
concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil
et de comprendre les risques encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une
opération de nettoyage ou de maintenance sur
l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent
être conservés hors de portée des enfants âgés
de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau
électrique correspondant à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil
si – le cordon d’alimentation est endommagé ; –
le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique
adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée
si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface
de travail plane et horizontale.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau
électrique après chaque utilisation et avant tout
nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds
en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le
nettoyer ou de le ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en
contact avec les pièces chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre
liquide.
• Les miettes peuvent prendre feu : nettoyer le
tiroir ramasse-miettes régulièrement. Ne jamais
utiliser l’appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
• Ne pas introduire vos doigts ni d’ustensiles
métalliques dans la fente du grille-pain. Cela
pourrait provoquer des blessures ou endommager l’appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le grille-pain
sous ou à proximité d’objets inflammables
(comme des rideaux). Le grille-pain ne doit pas
être utilisé sans surveillance.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface
brûlante ou à proximité d’une source de chaleur.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en cours
d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être asservi à
un minuteur ou à un système de commande à
distance externe.
• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une
utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
• cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
• bâtiments de ferme ;
• pour une utilisation privée, par les clients, dans
des hôtels et autres lieux de séjour ;
• en chambre d’hôte.
D
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
nL
f
8
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
des Toasters sollte er neben einem
geöffneten Fenster aufgestellt und
ein paar Mal mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden
(ohne Brot).
2. Verwendung des Toasters: Den
Netzstecker in die Steckdose
stecken, Brot einlegen und den
Bräunungsgrad wählen (1–7). Den
Starthebel herunterdrücken.
3. Hat das Brot den gewünschten
Bräunungsgrad erreicht, schaltet
sich der Toaster automatisch ab
und das Brot wird angehoben. Über
den Starthebel kann das Brot noch
weiter angehoben werden.
1. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει
να την τοποθετήσετε κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και να την θέσετε σε
λειτουργία αρκετές φορές στο μέγιστο βαθμό ρύθμισης ροδίσματος
χωρίς ψωμί.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο
στην πρίζα, τοποθετήστε το ψωμί
και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος
(1-7). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό
εκκίνησης.
3. Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί ανασηκώνεται. Μπορείτε να το σηκώσετε
περισσότερο, υψώνοντας το μοχλό
εκκίνησης.
1. Als u de broodrooster voor het
eerst gaat gebruiken, plaatst u
deze bij een open raam en kiest u
een paar keer de maximale bruining
zonder brood te plaatsen.
2. Gebruik van de broodrooster:
Steek de stekker in het stopcontact,
plaats het brood en selecteer de
gewenste bruining (1-7). Druk de
starthendel omlaag.
3. Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld
en komt het brood omhoog. U kunt
dit nog verder omhoog tillen door
de starthendel omhoog te bewegen.
1. Avant la première utilisation du
grille-pain, le placer à proximité
d'une fenêtre ouverte et le mettre
en marche à plusieurs reprises à
vide en réglant le thermostat au
maximum.
2. Utilisation du grille-pain : branchez le cordon, insérez le pain et
sélectionnez le degré de brunissage
(1-7). Appuyez sur le levier de mise
en marche.
3. Lorsque le pain a atteint le
brunissage désiré,le grille-pain
s'éteint et le pain remonte automatiquement. Pour une remontée
extra-haute des tranches, soulever
le levier de mise en marche .
Funktionen und Reinigung / Χαρακτηριστικά και καθαρισμός
Functies en reinigen / Fonctionnalités et nettoyage
D
B
GR
NL
C
F
GB
A
1. Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste
(A) drücken. Zum Toasten von
gefrorenem Brot die Auftautaste
(B) drücken. Zum Aufwärmen von
bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
2. Zum Aufbacken von Brötchen
oder anderen Brotsorten den
Aufsatz verwenden. Legen Sie das
Brötchen auf den ausgeklapten
Brötchenaufsatz und wählen Sie
Bräunungsstufe 2. Den Toaster
durch Drücken des Starthebels
einschalten. Nach Abschluss des
Aufbackens das Brot wenden und
den Vorgang wiederholen. Achtung – der Aufsatz wird heiß!
3. Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade
leeren. Die Außenflächen mit einem
leicht feuchten Tuch abwischen.
Nie ätzende oder scheuernde
Reinigungsmittel verwenden und
die Maschine nie in Flüssigkeit
eintauchen!
1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για
να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (A).
Για να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί,
πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B)
και για να ζεστάνετε ήδη φρυγανισμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί
αναθέρμανσης (C).
2. Για να φρυγανίσετε φραντζολάκια
ή άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη
σχάρα για φραντζολάκια. Τοποθετήστε το ψωμί στην ενεργοποιημένη
σχάρα και επιλέξτε τη ρύθμιση φρυγανίσματος 2. Θέστε σε λειτουργία τη
φρυγανιέρα πιέζοντας το μοχλό εκκίνησης. Όταν είναι έτοιμο, γυρίστε το
ψωμί και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Προσοχή – η σχάρα θερμαίνεται
πολύ!
3. Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε
την να κρυώσει. Αδειάστε το συρτάρι
για τα ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς
υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε
ποτέ τη συσκευή σε υγρό!
1. Bedieningsfuncties: druk op de
stopknop (A) om het roosteren te
onderbreken. Voor het roosteren
van bevroren brood drukt u op de
ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt
u op de opwarmknop (C).
2. Voor het knapperig maken van
broodjes of ander brood gebruikt
u het broodjesrekje. Plaats het brood
op het geactiveerde rek en selecteer
bruiningsinstelling 2. Schakel de
broodrooster in door de starthendel
omlaag te drukken. Als deze zijde
klaar is, draait u het brood om en
herhaalt u dit proces. Voorzichtig!
Het rekje wordt heet.
3. Reinigen en onderhouden: trek de
stekker van de broodrooster uit het
stopcontact en laat deze afkoelen.
Leeg de kruimellade. Veeg de buitenkant af met een enigszins vochtige doek. Gebruik nooit bijtende
of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit
in water!
1. Fonctionnalités : pour interrompre
le grille-pain, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain
congelé, appuyez sur le bouton de
décongélation (B) ; pour réchauffer
du pain déjà grillé, appuyez sur le
bouton de réchauffage (C).
2. Pour rendre croustillants petits
pains et viennoiseries utilisez le
réchauffe-viennoiseries. Déposez
le pain sur le réchauff e-viennoiseries et sélectionnez le thermostat
2.Activez le grille-pain en appuyant
sur le levier de mise en marche. Une
fois le grille-pain arrêté, retournez le
pain et répétez l'opération. Attention ! La grille peut être brûlante !
3. Nettoyage et entretien : débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez les surfaces extérieures
à l'aide d'un chiffon légèrement
humide. Ne jamais utiliser de
produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer le
grille-pain sous l'eau !
9
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
συσκευές.
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
nL
f
10
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het sym-
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische
apparaten.
bool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant le sym-
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
bole
avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
I
D
J
GR
NL
F
A
GB
H
C
G
K
B
L
D
E
F
GB
Components
A. Toasting slot
B. Thermally insulated
outer housing
C. Crumb drawer
D. Defrost button with
indicator lamp
E. Reheat button with
indicator lamp
F. Stop button with
indicator lamp
G. Browning control
H. Start lever
I. Roll rack for crisping up
bread rolls
J. Roll rack button
K. Power cord and plug
L. Cord storage (on the
underside of the toaster)
11
Safety advice
GB
12
Read the following instruction carefully before
using the appliance for the first time.
• This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are older than 8
and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a
power supply whose voltage and frequency
comply with the specifications on the rating
plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an
earthed socket. If necessary an extension cable
suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified person, in
order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• The appliance must be switched off and the
mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot
during operation. Use only designated handles
and knobs. Allow to cool down before cleaning
or storage.
• The mains cable must not come into contact
with any hot parts of the appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any
other liquid.
• Crumbs can burn, clean crumb tray regularly.
Never use the appliance without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot with your
fingers or metal utensils. There is a risk of injury
and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the toaster underneath or near inflammable objects (e.g. curtains). The toaster must not be left unattended
while running.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Do not cover the toasting slot when toasting.
• This appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or separate remote control system.
• Appliance is for indoor use only.
• This appliance is intended for domestic use
only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper
or incorrect use.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and others
working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential type environments;
• bed and breakfast type environments.
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before you start using the toaster
for the first time, it should be
placed near an open window and
operated a few times at maximum
browning setting without any
bread.
2. How to use the toaster: Plug the
cord into the mains, insert bread
and select browning setting (1-7).
Press down the start lever.
3. When the bread has reached the
desired degree of browning, the
toaster switches off automatically
and the bread is lifted up.
2. To crisp rolls or other bread, use
the roll rack. Place the bread on the
activated rack and select browning
setting 2. Switch the toaster on by
pressing the start lever. When it’s
finished, turn the bread and repeat
the process. Caution – the rack
becomes hot!
3. Cleaning and care: unplug the
toaster and allow it to cool down.
Empty the crumb drawer. Wipe the
outer surfaces with a slightly moist
cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse
the machine in liquid!
Features and cleaning
B
C
A
1. Operating features: to interrupt
toasting, press the stop button (A).
To toast frozen bread, press the
defrost button (B) and to warm up
already toasted bread, press the
reheat button (C).
13
Disposal
GB
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances.
14
Do not dispose appliances marked
with
the symbol
with the household
waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
15
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3484 A AT1260 02011212
3484 A AT1360 02011212
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement