Electrolux EBM8000N User manual

Electrolux EBM8000N User manual
BREAD MAKER FRESH BREAD PATISSIER MODEL EBM 8000N
GB • S • N • FI • DK
GB
Instruction book ...............3–11
Bread/dough programme chart,
Troubleshooting, Recipes .......12–20
Before using the machine for the
first time, please read the safety
advice on page 4 carefully.
S
Bruksanvisning ...................3–11
Programschema för bröd/deg,
Felsökning, Recept ......................21–29
Läs säkerhetsanvisningarna på
sidan 4 noga innan du använder
maskinen för första gången.
Konsumentservice .............................. 48
N
Bruksanvisning ...................3–11
Programmeringstabell för brød/deig,
Feilsøking, Oppskrifter ..............30–38
Før du bruker maskinen for første
gang, ber vi deg lese sikkerhetsrådene på side 5 nøye.
Reklamasjon ............................................ 48
FI
Käyttöohjeet........................3–11
Leipä- ja taikinaohjelmat,
Vianetsintä, Reseptit ...................39–47
Ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran, lue sivun 5
turvallisuusohjeet huolellisesti.
Asiakas palvelu....................................... 48
DK
Brugsanvisning ...............49–53
Programoversigt til brød/dej,
Fejlfinding, Opskrifter ................54–62
Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt, inden du anvender maskinen
første gang.
B
A
K
C
G
D
N
GB
O
S
L
M
P
S
Q
F
R
N
E
J
FI
F
DK
G
T
U
E
H
I
GB
S
N
FI
Components
Delar
Komponenter
Osat
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
A. Dekselhåndtak
B. Vindu
C. Varmeelement
D. Brødform
E. Kakeform
F. Elter
G. Drivaksel
H. Målekopp
I. Dobbel måleskje
J. Kontrollpanel
K. LCD-display
L. Programstatusindikatorer
M. Skorpefargeindikatorer
N. Indikatorer for
brødstørrelse
O. Formindikatorer
P. Knapper for forsinket
oppstart
Q. Knapp for brødstørrelse
R. Menyknapp
S. Knapp for skorpefarge
T. Start/stopp-knapp
U. Programliste
A. Kannen kahva
B. Ikkuna
C. Kuumennuselementti
D. Leipävuoka
E. Kakkuvuoka
F. Sekoitin
G. Pääakseli
H. Mitta-astia
I. Kaksoismittalusikka
J. Käyttöpaneeli
K. LCD-näyttö
L. Ohjelmavaiheen merkkivalot
M. Taikinakuoren värin/
paistoasteen merkkivalot
N. Leivän koon merkkivalot
O. Vuoan merkkivalot
P. Ajastetun aloitusajan
painikkeet
Q. Leivän koon painike
R. Valikkopainike
S. Taikinakuoren värin/
paistoasteen painike
T. Käynnistys- ja pysäytyspainike
U. Ohjelmaluettelo
Lid handle
Viewing window
Heating element
Bread pan
Cake pan
Kneader
Drive shaft
Measuring cup
Dual measuring spoon
Control panel
LCD display
Programme status
indicators
M. Crust colour indicators
N. Loaf size indicators
O. Pan indicators
P. Delayed Start buttons
Q. Loaf size button
R. Menu button
S. Crust colour button
T. Start/Stop button
U. Programme list
Handtag till locket
Tittfönster
Värmeelement
Brödform
Kakform
Degblad
Drivaxel
Måttkopp
Dubbel måttskopa
Kontrollpanel
LCD-display
Indikatorer för
programstatus
M. Indikatorer för
gräddningsgrad
N. Indikatorer för brödstorlek
O. Indikatorer för typ av form
P. Knappar för fördröjd start
Q. Knapp för brödstorlek
R. Menyknapp
S. Knapp för gräddningsgrad
T. Start/stoppknappen
U. Programlista
3
Safety advice / Säkerhet
GB
S
4
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
•
Läs följande instruktioner noga innan
du använder maskinen för första
gången.
• Den här apparaten är inte avsedd
att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, såvida
de inte har fått handledning eller
instruktioner för hur apparaten
används av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Barn måste passas så att de inte leker
med apparaten.
• Apparaten får endast kopplas till ett
eluttag med samma spänning och
frekvens som anges på produktens
märkplåt.
• Använd aldrig och rör aldrig apparaten
om
– strömkabeln har skadats
– höljet har skadats.
• Apparaten får endast anslutas till
ett jordat uttag. Vid behov kan en
förlängningskabel för 10 A användas.
• Om apparaten eller strömkabeln
har skadats måste den bytas
ut av tillverkaren, auktoriserad
servicetekniker eller någon annan
kvalificerad person för att undvika fara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Always place the appliance on a flat,
level surface.
The mains plug must be withdrawn
each time after use, before cleaning
and maintenance.
The appliance and accessories become
hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Always
use oven gloves to remove the hot
bread pan. Allow to cool down before
cleaning or storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Never obstruct the air vents and
ensure adequate ventilation around
the appliance during operation. Failing
to do so could damage the appliance
and result in hazard.
Never touch any moving parts with
your hand or any tools while the
appliance is plugged in.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum capacity
stated in the example recipes for the
respective baking pans, as this could
damage the appliance and result in
hazard.
Ställ alltid apparaten på en plan yta.
Nätkontakten ska dras ur varje gång
efter användning samt före rengöring
och underhåll.
Apparaten och tillbehören blir varma
vid användning. Använd endast
avsedda handtag och knappar.
Använd alltid grytvantar när du tar ut
den varma brödformen. Låt den svalna
innan den rengörs och förvaras.
Nätkabeln får inte komma i kontakt
med apparatens varma delar.
Täck aldrig för lufthålen och se till
att luften kan cirkulera fritt runt
apparaten när den används. Om det
inte görs kan apparaten skadas och
fara uppstå.
Rör aldrig någon av de rörliga delarna
med handen eller med några verktyg
när apparaten är inkopplad.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
eller någon annan vätska.
Överstig inte den maximala kapacitet
som anges i exempelrecepten
för respektive bakform, eftersom
apparaten kan skadas och fara uppstå.
Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk. Tillverkaren tar inte
på sig något ansvar för skada som
uppstår vid felaktig användning.
•
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
Sikkerhetsråd / Turvallisuusohjeita
N
FI
Les følgende anvisninger nøye før du
bruker maskinen for første gang.
• Apparatet skal ikke brukes av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller
manglende erfaring eller kunnskap,
med mindre de under tilsyn av en
ansvarlig person får opplæring i bruk
av apparatet.
• Pass på at barn ikke leker med
apparatet.
• Apparatet kan bare kobles til en
strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft opp apparatet hvis
– strømledningen er skadet,
– huset er skadet.”
• Apparatet må bare kobles til en jordet
stikkontakt. Om nødvendig kan du
bruke en skjøteledning som egner seg
for 10 A.
• Hvis apparatet eller strømledningen
er skadet, må disse skiftes av
produsenten, produsentens
servicerepresentant eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå fare.
• Plasser apparatet på et flatt og plant
underlag.
•
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti,
ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
• Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
ihmisten (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt ovat
alentuneet tai jotka eivät osaa käyttää
laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö ole antanut
heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo
heidän laitteen käyttöään.
• Huolehdi, että lapset eivät käytä
laitetta leikkikaluna.
• Laite voidaan kytkeä vain
virtalähteeseen, jonka jännite ja
taajuus vastaavat arvokilven tietoja!
• Älä koskaan käytä tai valitse laitetta,
jos
– virtajohto on vaurioitunut
– kotelo on vaurioitunut.
• Laite voidaan kytkeä vain
maadoitettuun pistorasiaan.
Tarvittaessa voidaan käyttää 10 A:n
jatkojohtoa.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu,
valmistajan, huoltoedustajan tai muun
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaarojen välttämiseksi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontakten må trekkes ut hver gang
etter bruk samt før apparatet rengjøres
og vedlikeholdes.
Apparatet og tilbehøret blir varme
under bruk. Bruk bare angitte håndtak
og knotter. Bruk alltid ovnshansker
når du tar ut den varme brødformen.
La apparatet avkjøle før det rengjøres
eller settes bort.
Strømledningen må ikke komme borti
noen av apparatets varme deler.
Pass på at luftehullene ikke blokkeres,
og sørg for at det er tilstrekkelig
ventilasjon rundt apparatet under
drift. Hvis denne advarselen ikke tas
til følge, kan det medføre skade på
apparatet, og farlige situasjoner kan
oppstå.
Ta aldri på bevegelige deler eller
eventuelle redskaper med hånden
mens apparatet er koblet til
strømforsyningen.
Ikke senk apparatet ned i vann eller
andre væsker.
Den maksimale kapasiteten som er
angitt i oppskriftseksemplene for
de respektive bakeformene må ikke
overskrides, da dette kan medføre
skade på apparatet og føre til farlige
situasjoner.
•
Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle
pinnalle.
Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta
aina käytön jälkeen sekä ennen
puhdistusta ja huoltoa.
Laite ja sen lisävarusteet kuumenevat
käytön aikana. Käytä vain
tarkoituksenmukaisia kahvoja ja
nuppeja. Käytä aina uunikinnasta
tai patalappuja, kun otat kuuman
leipävuoan koneesta. Anna jäähtyä
ennen puhdistamista tai varastointia.
Virtajohto ei saa koskettaa laitteen
kuumia osia.
Älä tuki tuuletusaukkoja ja varmista
riittävä tuuletus laitteen ympärillä
käytön aikana. Jos näin ei tehdä,
laite voi vaurioitua ja aiheuttaa
vaaratilanteen.
Älä kosketa liikkuvia osia kädelläsi tai
työkalulla, kun laitteen virtajohto on
kytketty pistorasiaan.
Älä upota laitetta veteen tai mihinkään
muuhun nesteeseen.
Älä ylitä vuokien esimerkkiresepteissä
mainittuja maksimivetoisuuksia,
sillä muutoin laite voi vaurioitua ja
aiheuttaa vaaratilanteen.
•
Dette apparatet er kun beregnet
på husholdningsbruk. Produsenten
påtar seg ikke ansvar for eventuell
skade som skyldes feilaktig bruk av
apparatet.
GB
S
N
FI
DK
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Valmistaja ei ota vastuuta
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat
väärästä tai asiattomasta käytöstä.
5
Getting started / Komma igång
Slik kommer du i gang / Aluksi
GB
S
N
FI
6
1. Before first use. Remove all
packaging and labels. Mounting of the
lid: hold lid with upper part of hinge
in a vertical position. Slide down into
slots on the lower part of the hinge.
Lift out bread or cake pan, clean and
dry. Put kneader into place.
2. Measure of ingredients (it is
important to follow the given order of
ingredients in the recipe, see page
18–20). For best result, make sure to
use accurate amounts of ingredients
given in the recipes. Add all ingredients
into bread or cake pan according to
selected programme.
3. a. Put the bread pan into place in
baking compartment, push down until
locked in position. Close lid.
b. Put the cake pan into place in
baking compartment and close lid.
During startup, the cake pan will
automatically be fixed.
1. Före första användningen. Ta
bort alla etiketter och delar av
paketeringen. Montering av locket:
Håll locket med gångjärnets övre del
lodrätt och skjut ned det in i spåren på
gångjärnets nedre del. Lyft ut brödeller kakformen, rengör och låt torka.
Sätt degbladet på plats.
2. Mät upp ingredienserna (det är
viktigt att ingredienserna tillsätts i
den ordning som anges i receptet,
se sidan 73–75). Det bästa resultatet
uppnås genom att ingredienserna
tillsätts i precis de mängder som anges
i recepten. Tillsätt alla ingredienserna
i bröd- eller kakformen, beroende på
vilket program du valt.
3. a. Sätt brödformen på plats i
bakutrymmet och tryck ned den tills
den låses på plats. Stäng locket.
b. Sätt kakformen på plats i
bakutrymmet och stäng locket.
Under starten kommer kakformen
automatiskt att fixeras.
1. Før du bruker maskinen for første
gang. Fjern all emballasje og alle
merkelapper. Montering av dekselet:
hold dekselet med den øverste delen
av hengselet i loddrett stilling. Skyv
den nederste delen av hengselet
ned i sporene. Løft ut brød- eller
kakeformen, rengjør og tørk den. Sett
elteren på plass i formen.
2. Oppmåling av ingredienser (det
er viktig å følge rekkefølgen som er
angitt i oppskriften for tilsetting av
ingredienser, se side 110–112). Sørg
for å bruke den nøyaktige mengden
som er angitt i oppskriftene, for å
oppnå best mulig resultat. Tilsett alle
ingrediensene i brød- eller kakeformen
i henhold til det valgte programmet.
3. a. Sett brødformen på plass i
bakerommet, skyv den ned til den
låses på plass. Lukk dekselet.
b. Sett kakeformen på plass i
bakerommet og lukk dekselet.
Kakeformen settes automatisk fast
under oppstart.
1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa:
Poista kaikki pakkausmateriaalit
ja tarrat. Kannen kiinnitys: pidä
kantta siten, että saranan yläosa
on pystysuorassa. Laske alaosan
saranoiden koloihin. Ota leipä- tai
kakkuvuoka ulos ja puhdista ja kuivaa
se. Pane sekoitin paikalleen.
2. Mittaa ainekset (on tärkeää
noudattaa reseptissä ilmoitettuja
määriä, katso sivu 91–93). Saat
parhaan tuloksen käyttämällä
reseptissä ilmoitettuja tarkkoja
mittoja. Lisää kaikki ainekset leipätai kakkuvuokaan valitun ohjelman
mukaan. Huom! Tutustu sivujen 78-81
ohjeisiin huolellisesti.
3. a. Pane leipävuoka paikoilleen
paistokammioon ja paina alaspäin,
kunnes vuoka lukkiutuu paikoilleen.
Sulje kansi.
b. Pane kakkuvuoka paikoilleen
paistokammioon ja sulje kansi.
Kakkuvuoka kiinnitetään paikoilleen
automaattisesti käynnistyksen aikana.
GB
S
N
FI
DK
4. Plug in cord and choose baking
programme by pressing Menu
repeatedly until required programme
appears.
5. When using bread pan: Step 1 –
choose loaf size and crust colour
by pressing buttons repeatedly until
indicators show required choices.
for
Step 2 – press and hold “Start“
2-3 seconds. An alert will sound before
the programme starts. When using
cake pan, go directly to step 2.
6. 1) To pause the programme, press
the start/stop button . 2) To stop
or cancel the programme, press the
stop button for 1 sec. When baking
cycle is finished, unplug cord. Lift out
bread or cake pan using oven gloves,
turn out onto a plate and leave bread
to cool for at least 30 minutes before
slicing it. Immediately clean bread pan
and kneader after use (see Cleaning
section).
4. Sätt i nätkontakten och välj
bakprogram genom att trycka på
flera gånger till dess
menyknappen
rätt program visas.
5. När du använder brödformen: Steg
1 – välj brödstorlek och gräddningsgenom att trycka flera gånger
grad
på knapparna tills rätt inställning visas.
Steg 2 – håll ned ”startknappen” i
2–3 sekunder. En signal ljuder innan
programmet startar. Om du använder
kakformen går du direkt till steg 2.
6. 1) För att pausa programmet, tryck
på START/STOP-knappen .
2) För att stoppa eller avbryta
programmet, tryck på STOP-knappen
i en sekund. Dra ut nätsladden när
bakningen är färdig. Lyft ut bröd- eller
kakformen med grytvantar, vänd upp
brödet på en tallrik och låt det svalna
i åtminstone en halvtimme innan du
skär det i skivor. Rengör brödformen
och degbladet omedelbart efter
användning (se avsnittet Rengöring).
4. Sett inn støpselet, og velg
bakeprogram ved å trykke på
gjentatte ganger til ønsket
Meny
program vises.
5. Ved bruk av brødform: Trinn 1 – velg
brødstørrelse og skorpefarge
ved å trykke på knappene gjentatte
ganger til indikatorene viser ønsket
alternativ.
Trinn 2 – trykk på og hold inne “Start“
i 2-3 sekunder. Det høres et varsel
før programmet startes. Ved bruk av
kakeform går du direkte til trinn 2.
6. 1) Du kan stanse programmet
midlertidig ved å trykke Start/
stopp-knappen . 2) For å stoppe
eller avslutte programmet, trykk på
i 1 sekund. Trekk ut
Stop-knappen
støpselet når bakeprogrammet er ferdig.
Bruk ovnshansker og løft ut brød- eller
kakeformen, legg brødet eller kaken
på en plate til nedkjøling i minst 30
minutter før oppskjæring. Rengjør
brødformen og elteren umiddelbart
etter bruk (se avsnittet om rengjøring).
4. Kytke virtajohto pistorasiaan
ja valitse kypsennysohjelma
niin
painamalla valikkopainiketta
monta kertaa, että haluamasi ohjelma
tulee näkyviin.
5. Kun käytät leipävuokaa: Vaihe 1 –
valitse leivän koko ja taikinakuoren
painamalla painikkeita, kunnes
väri
merkkivalot näyttävät haluamasi
valinnat.
Vaihe 2 – paina “käynnistyspainiketta“
2–3 sekunnin ajan. Kuulet
merkkiäänen, ennen kuin ohjelma
käynnistyy. Kun käytät kakkuvuokaa,
siirry suoraan vaiheeseen 2.
6. 1) Jos haluat keskeyttää ohjelman,
paina Käynnistä/sammuta-painiketta
. 2) Jos haluat lopettaa tai
peruuttaa ohjelman, paina STOP1s ajan. Kun kypsennys
painiketta
on päättynyt, irrota virtajohto. Nosta
leipä- tai kakkuvuoka uunikintaan
tai patalappujen avulla ulos, kumoa
levylle ja anna leivän jäähtyä ainakin
30 minuuttia ennen viipalointia.
Puhdista leipävuoka ja sekoitin
heti käytön jälkeen (katso kohta
Puhdistus).
7
Delayed start / Fördröjd start
Forsinket oppstart / Käynnistysviive
2. Press Timer button repeatedly
until desired delay time is displayed.
Timer button will decrease
set delay time (bread maker will
automatically include baking process
time based on what time you have set
the bread to be finished).
The delayed start
enables delay of
bread making process up to 12 hours
(cannot be used with the Super Rapid
programme and is not recommended
for use with dough, jam or gluten free
settings). Do not use delayed start if
using programme 8 to 16 and perishable
ingredients (milk, eggs, yeast, etc).
repeatedly to choose
1. Press
desired programme, followed by
selecting crust colour and size
S
Med fördröjd start
kan bakningen
fördröjas med upp till 12 timmar (kan inte
användas med programmet Supersnabbt
och rekommenderas inte för användning
med inställningarna deg, marmelad eller
glutenfritt). Använd inte fördröjd start
om du använder program 8 till 16 och
färskvaror (mjölk, ägg, jäst osv.).
1. Välj önskat program genom att
flera gånger, och välj
trycka på
och storlek
sedan gräddningsgrad
.
2. Tryck flera gånger på timerknappen
tills önskad fördröjning visas.
minskar den
Timerknappen
inställda fördröjningen (baktiden är
inräknad i fördröjningen. Brödet är
alltså klart då angiven tid har förflutit).
N
Den forsinkede oppstarten
gjør det
mulig å forsinke brødbakeprosessen med
opptil 12 timer (kan ikke brukes med det
superraske programmet, og anbefales
ikke ved bruk av innstillingene for deig,
syltetøy eller glutenfritt mel). Ikke bruk
forsinket oppstart ved bruk av program
8 til 16 og ferskvareingredienser (melk,
egg, gjær osv).
gjentatte ganger for
1. Trykk på
å velge ønsket program, og velg
og størrelse
deretter skorpefarge
.
2. Trykk på tidtakingsknappen
gjentatte ganger til ønsket
forsinkelse vises. Tidtakerknappen
reduserer den angitte forsinkelsen
(brødbakemaskinen inkluderer
automatisk tid til bakeprosessen
basert på tidspunktet som er angitt for
når brødet skal være ferdig).
FI
Ajastetun startin
avulla
paistamista voidaan siirtää enintään
12 tuntia myöhemmäksi (ei voi käyttää
superpika-ohjelman kanssa, eikä sitä
suositella käytettäväksi taikina- hillotai gluteeniton-asetuksissa). Älä käytä
ajastusta, jos käytät ohjelmia 8–16 ja
helposti pilaantuvia ainesosia (mm. maito,
munat ja hiiva.)
niin monta kertaa, että
1. Valitse
haluamasi ohjelma on valittu, ja valitse
ja koko .
sitten taikinakuoren väri
2. Paina kellopainiketta niin kauan,
että haluamasi aika on näkyvissä.
Kellopainike vähentää asetettua
viivästysaikaa (leipäkone huomioi
automaattisesti valmistusajan sen
perusteella, milloin leivän halutaan
valmistuvan).
GB
8
.
GB
S
N
FI
DK
3. Press
. The machine turns on, colon
will flash and timer will start to count
down. Resetting time delay is carried
until screen
out by first pressing
goes back to default setting. Then
reset time.
4. Power interruption protection.
In case of power failure or if unit
is unplugged during operation,
programme will continue if power is
re-established within 8 minutes.
3. Tryck på . Maskinen startas,
kolontecknet blinkar och timern börjar
räkna ned. Återställ fördröjning
tills skärmen
genom att trycka på
återgår till standardinställningen. Ställ
därefter in tiden på nytt.
4. Skydd mot strömavbrott. Om det
inträffar ett strömavbrott eller om
enheten kopplas ur under gång
kommer programmet att fortsätta
om strömmen sätts på igen inom 8
minuter.
. Maskinen slås på,
3. Trykk på
kolon blinker og tidtakeren starter
nedtellingen. Du kan tilbakestille
tidsforsinkelsen ved først å
til displayet viser
trykke på
standardinnstillingene. Deretter
tilbakestiller du tiden
4. Beskyttelse mot strømbrudd. Hvis
det oppstår strømbrudd eller hvis
apparatet kobles fra strømnettet
under drift, fortsetter programmet
hvis strømmen kobles til igjen innen 8
minutter.
3. Valitse . Laite käynnistyy,
kaksoispiste vilkkuu ja kellossa
näytetty aika alkaa vähetä. Viive
nollataan painamalla ensin
-näppäintä, kunnes näyttö palaa
oletusasetukseen. Nollaa sitten aika.
4. Sähkökatkosuoja. Mikäli sähkö
katkeaa tai laitteen virtajohto
irrotetaan pistorasiasta käytön aikana,
ohjelmaa jatketaan, jos virta palautuu
kahdeksan minuutin kuluessa.
9
Cleaning / Rengöring
Rengjøring / Puhdistus
GB
S
N
FI
10
1. Always unplug bread maker and
allow to cool before cleaning. Do
not immerse the bread maker body in
water. Do not use dishwasher, abrasive
scouring pads or metal implements.
2. To remove kneader, lift off. If kneader
cannot be removed after 10 minutes,
hold shaft from underneath pan and
twist back and forth until kneader is
released. Clean, rinse and dry. (When
the blade folds down automatically
from a 30° angle it is completely
cleaned.)
3. To clean bread or cake pan. Do
not immerse the outside base of
the pan, just partially fill with warm
soapy water. Leave to soak for 5 to 10
minutes. Outside and inside surfaces
are cleaned with a soft damp cloth. Lid
can be lifted off for cleaning.
1. Koppla alltid ur bakmaskinen
och låt den svalna innan den
rengörs. Sänk inte ned bakmaskinen
i vatten när du ska rengöra
den. Använd inte diskmaskin,
slipande rengöringssvampar eller
metallföremål.
2. Ta bort degbladet genom att lyfta
bort det. Om det inte går att ta bort
degbladet efter 10 minuter håller du
i drivaxeln under formen och vrider
den fram och tillbaka tills degbladet
lossnar. Rengör, skölj och torka den.
(När bladet automatiskt fälls ned
från en vinkel på cirka 30° är den helt
rengjord.)
3. Så här rengör du bröd- eller
kakformen. Sänk inte ned den yttre
delen av formen, utan fyll den delvis
med varmt vatten och diskmedel. Låt
det dra i 5 till 10 minuter. Rengör de
yttre och inre ytorna genom att torka
med en mjuk, fuktad trasa. Det går att
lyfta av locket för att rengöra det.
1. Før rengjøring må du alltid plugge
ut brødbakemaskinen og la den få
tid til å kjøle seg ned før rengjøring.
Brødbakemaskine må ikke senkes
i vann. Ikke bruk oppvaskmaskin,
skuresvamper eller redskaper i metall.
2. Fjern elteren ved å løfte den av.
Hvis elteren ikke kan fjernes etter
10 minutter, ta tak i drivakslen på
undersiden av formen, og vri frem og
tilbake til elteren løsner. Rengjør, skyll
og tørk. (Når bladet felles sammen
automatisk fra en vinkel på 30°, er det
helt rent.)
3. Slik rengjøres brød- eller
kakeformen: Ikke senk den
utvendige sokkelen på formen ned
i vann, bare fyll den delvis med varmt
såpevann. La den ligge i bløt i 5 til
10 minutter. Rengjør de utvendige
og innvendige overflatene med en
myk, fuktig klut. Løft av dekselet for å
rengjøre det.
1. Irrota leipäkoneen virtajohto
ja anna koneen jäähtyä ennen
puhdistusta. Älä upota leipäkoneen
runkoa veteen. Älä pese astianpesukoneessa. Älä käytä puhdistamisessa
hankaavia materiaaleja tai
metallivälineitä.
2. Irrota sekoitin nostamalla. Jos
sekoitinta ei saa poistettua kymmenen
minuutin kuluttua, pidä kiinni
akselista vuoan alapuolelta ja käännä
edestakaisin, kunnes sekoitin irtoaa.
Puhdista, huuhdo ja kuivaa. (Kun terä
kääntyy automaattisesti alas 30 asteen
kulmasta, se on täysin puhdas.)
3. Leipä- ja kakkuvuoan puhdistus. Älä
upota vuoan ulkopuolista pohjaa
veteen, vaan täytä vuoka vain osittain
lämpimällä astianpesuainevedellä.
Anna liota 5–10 minuuttia. Ulko- ja
sisäpinnat voi puhdistaa kostealla
pehmeällä liinalla. Kansi voidaan
irrottaa puhdistusta varten.
Disposal / Kassering
Kassering / Hävittäminen
GB
S
N
FI
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Kassering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är
miljövänliga och går att återvinna.
Plastkomponenterna är markerade med
t.ex. >PE<, >PS< osv.
Kassera förpackningsmaterialet i
därför avsedd container i kommunens
återvinningsanläggningar.
Kassering
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Plastkomponentene er
identifisert av markeringer, f.eks. >PE<,
>PS< osv.
Kast emballasjen i riktig beholder ved et
offentlig resirkuleringspunkt.
Hävittäminen
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim.
>PE<, >PS<.
Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne
oikeisiin jäteastioihin.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
Gammal apparat
på produkter eller
Symbolen
förpackningar visar att produkten inte
kan hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas till rätt insamlingsställe
för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten kasseras på rätt sätt bidrar
du till att förhindra potentiella negativa
konsekvenser för miljön och människors
hälsa, som annars skulle kunna uppstå
Gammelt apparat
på produktet eller
Symbolet
emballasjen angir at produktet ikke
skal behandles som husholdningsavfall.
Det må i stedet leveres inn til et egnet
returpunkt for gjenvinning av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
produktet kastes på en forsvarlig måte
bidrar du til å forhindre mulige negative
miljø- og helsemessige konsekvenser,
som ellers ville kunne oppstå ved
Vanha laite
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli tarkoittaa, että tuotetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on vietävä asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen, joka ottaa
vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.
Varmistamalla tuotteen oikean
hävittämisen autat estämään ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä
vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
GB
S
N
FI
DK
på grund av felaktig avfallshantering
av produkten. För mer detaljerad
information om återvinning av produkten
kontaktar du ditt kommunkontor, en
avfallsstation för hushållssopor eller
affären där du köpte produkten.
uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du
vil ha mer informasjon om gjenvinning
av produktet, kan du ta kontakt med
lokale myndigheter, den kommunale
renovasjonstjenesten eller forretningen
der du kjøpte produktet.
hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja
tuotteen kierrättämisestä ottamalla
yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen,
kotitalousjätteen keräyspalveluun tai
tuotteen ostopaikkaan.
11
Bread/dough programme chart
GB
BREAD PAN
Index
1
Type
White Bread
Crust
Light
Medium
Dark
2
White Rapid
Light
Medium
Dark
3
Whole Wheat
Bread
Light
Medium
Dark
4
Whole Wheat
Rapid
Light
Medium
Dark
5
French Bread
Light
Medium
Dark
6
Brioche
Light
Medium
Dark
7
12
Super Rapid
Medium
Size
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
750g
Total
02:57
03:00
03:03
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
02:32
02:35
02:38
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
04:15
04:19
04:23
04:20
04:25
04:30
04:29
04:35
04:39
02:29
02:33
02:37
02:34
02:39
02:44
02:43
02:49
02:53
03:12
03:23
03:34
03:32
03:36
03:40
03:35
03:42
03:44
03:17
03:19
03:21
03:19
03:22
03:25
03:23
03:26
03:29
00:58
Extras
02:37
02:40
02:43
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
02:12
02:15
02:18
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
03:31
03:35
03:39
03:36
03:41
03:46
03:45
03:51
03:55
02:10
02:14
02:18
02:15
02:20
02:25
02:24
02:30
02:34
02:53
03:04
03:15
03:13
03:17
03:21
03:16
03:23
03:25
02:57
02:59
03:01
02:59
03:02
03:05
03:03
03:06
03:09
–
Warm
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Delay max
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
Bread/dough programme chart
BREAD PAN
Index
8
9
Type
Cake 500gr
Gluten Free
Crust
N/A
Medium
–
–
–
–
Size
500g
750g
1.0kg
≤1.0kg
–
≤1.0kg
–
Total
01:22
02:54
02:59
01:30
05:15
01:25
10-90
Extras
–
02:37
02:42
01:14
04:39
–
–
Warm
22
60
60
–
–
20
60
Delay max
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
10
11
12
13
Dough
Artisan Dough
Jam
Extra Bake
–
–
–
270g
270g
270g
01:28
–
–
–
22
22
22
–
–
–
GB
S
N
FI
CAKE PAN
14
15
16
Moelleux
Rice Pudding
Custard
Notes
DK
1. An alert will sound (8 buzzes) to add ingredients if the recipe recommends doing so.
2. Extra Bake default time set is 10 minutes, and Max delay time is 90 minutes (1:30)
3. For the bread pan programmes (excl. programme 10 and 11), the bread maker will automatically go
into the keep warm mode at the end of the baking cycle. It will stay in this mode for up to 1 hour or until
the machine is turned off.
PROGRAMME STATUS INDICATOR
Symbol
Name
Explanation
Pre-heat feature
Used only for the wholewheat, wholewheat rapid and gluten free settings to warm
ingredients before kneading.
Kneading symbol
Indicates dough is in first or second kneading stage or being knocked back between rising
cycles. A buzz will tell when to add additional ingredients manually.
Rise symbol
Indicates dough is either in first, second or third rising cycle.
Bake symbol
Indicates loaf is in the final baking cycle.
Keep warm mode
Automatically starts when baking cycle ends. Keep warm mode continues for one hour or
until machine is turned off.
13
Troubleshooting
GB
BREAD PAN
LOAF SIZE AND SHAPE
Problem
Possible cause
Solution
Bread does not rise enough
Wholemeal breads will be lower than white
breads due to less glutenforming protein in
whole wheat flour.
Normal situation, no solution.
Not enough liquid.
Increase liquid by 15ml/3tsp.
Sugar omitted or not enough added.
Assemble ingredients as listed in recipe.
Wrong type of flour used.
You may have used plain white flour instead
of strong bread flour which has a higher
gluten content.
Do not use all-purpose flour.
Wrong type of yeast used.
For best results use only fast action “easy
blend” yeast.
Not enough yeast added or too old.
Measure amount recommended and check
expiry date on package.
Rapid bread cycle chosen.
This cycle produces shorter loaves. This is
normal.
Yeast and sugar came into contact with each
other before kneading cycle.
Make sure they remain separate when added
to bread pan.
Flat loaf, no rising.
Yeast omitted or too old.
Assemble ingredients and check expiry date.
Liquid too hot.
Check recipe for correct liquid temperature.
Too much salt added.
Use amount recommended.
If using timer, yeast got wet before bread
making process started.
Place dry ingredients into corners of pan.
Protect yeast from liquids by making slight
well in centre of dry ingredients.
Too much yeast.
Reduce yeast by 1/4tsp.
Too much sugar.
Reduce sugar by 1tsp.
Too much flour.
Reduce flour by 6 to 9tsp.
Not enough salt.
Use amount of salt recommended in recipe.
Warm, humid weather.
Reduce liquid by 15ml/3 tsp and yeast by
1/4tsp.
Too much liquid.
Reduce liquid by 15ml/3tsp next time or add
a little extra flour.
Too much yeast.
Use amount recommended in recipe or try a
quicker cycle next time.
High humidity and warm weather may have
caused dough to rise too fast.
Chill water or add milk straight from fridge.
Not enough liquid.
Increase liquid by 15ml/3tsp.
Too much flour.
Measure flour accurately.
Tops of loaves may not all be perfectly shaped,
however, this does not affect wonderful flavour
of bread.
Make sure dough is made under the best
possible conditions.
Machine was placed in a draught or may have
been knocked or jolted during rising.
Reposition bread maker.
Exceeding capacity of bread pan.
Do not use more ingredients than
recommended for large loaf (max. 1Kg).
Not enough salt used or omitted (salt helps
prevent the dough over proving).
Use amount of salt recommended in recipe.
Too much yeast.
Measure yeast accurately.
Warm, humid weather.
Reduce liquid by 15ml/3tsp and reduce yeast
by 1/4tsp.
Loaves uneven, shorter on one end.
Dough too dry and not allowed to rise evenly
in pan.
Increase liquid by 15ml/3 tsp.
Foldable blade does not stand up during
kneading process.
Blade was not cleaned very well.
Clean the blade (see cleaning section).
Top inflated – mushroom-like in appearance.
Top and sides cave in.
Gnarly, knotted top – not smooth.
Collapsed while baking.
14
Troubleshooting
BREAD PAN
GB
BREAD TEXTURE
S
Problem
Possible cause
Solution
Heavy dense texture
Too much flour.
Measure accurately.
N
Not enough yeast.
Measure accurately.
Not enough sugar.
Measure accurately.
FI
Open, course, holey texture.
Salt omitted.
Assemble ingredients as listed in recipe.
Too much yeast.
Measure right amount of recommended
yeast.
Too much liquid.
Reduce liquid by 15ml/3tsp.
Too much liquid.
Reduce liquid by 15ml/3tsp.
Power cut during operation.
If power is cut during operation for more than
8 minutes you will need to remove unbaked
loaf from pan and start again with fresh
ingredients.
Quantities were too large and machine could
not cope.
Reduce amounts to maximum quantities
allowed.
Sliced while too hot.
Allow bread to cool on rack at least 30
minutes before slicing.
Not using proper knife.
Use a good bread knife.
Problem
Possible cause
Solution
Dark crust colour/too thick
DARK crust setting used.
Use medium or light setting next time.
Loaf of bread is burnt.
Bread maker malfunctioning.
Refer to “Service and customer care” section.
Crust too light.
Bread not baked long enough.
Extend baking time.
No milk powder or fresh milk in recipe.
Add 15ml/3tsp skimmed milk powder or
replace 50% of water with milk to encourage
browning.
Problem
Possible cause
Solution
Kneader cannot be removed.
Kneader is stuck due to dried dough remains.
Add water to bread pan and allow kneader
to soak. Then you may need to twist kneader
slightly to remove it (see cleaning section).
Bread sticks to pan/difficult to shake out.
Can happen over prolonged use.
Lightly wipe the inside of bread pan with
vegetable oil.
Centre of loaf is raw, not baked enough.
Bread doesn’t slice well, very sticky.
DK
CRUST COLOUR AND THICKNESS
PAN PROBLEMS
Refer to “Service and customer care” section.
15
Troubleshooting
GB
CAKE PAN
LOAF SIZE AND SHAPE
Problem
Possible cause
Solution
Cake does not rise enough.
Eggs were not mixed to viscous material.
Use egg breaking machine to mix eggs.
Sugar omitted or not enough added.
Mix the ingredients as listed in recipe.
Wrong type of cake flour used.
Do not use all-purpose cake flour.
Eggs were not mixed even enough.
Use egg breaking machine to mix eggs.
Required standard recipe was not used.
Apply standard recipe.
Not correct amounts of sugar, salt, flour and/
or liquid.
Check recipe ingredients.
Flat loaf, no rising.
Cake surface is cracked.
Top and sides cave in.
Too much liquid.
Reduce liquid amount.
Eggs were not mixed even enough.
Use egg breaking machine to mix eggs.
Not enough liquid.
Add more milk or water.
Too much cake flour.
Reduce cake flour.
Tops of loaves may not all be perfectly shaped –
no effect on flavour.
Make sure cake is made under the best
possible conditions.
Machine was placed in a draught or may have
been knocked or jolted during rising.
Reposition cake.
Exceeding capacity of cake pan.
Do not use more ingredients than
recommended.
Salt omitted or not enough used.
Use amount of salt recommended in recipe.
Too much cake flour.
Measure the cake flour accurately.
Warm, humid weather.
Reduce liquid amount.
Problem
Possible cause
Solution
Dark crust colour/crust too thick.
Cake was not removed immediately after baking.
Remove immediately after baking.
Loaf of cake is burnt.
Bread maker malfunctioning.
See "Service and customer care" section.
Crust too light.
Cake was not baked long enough.
Extend baking time.
Problem
Possible cause
Solution
Kneader cannot be removed.
Kneader is stuck due to dried dough remains.
Add water to bread pan and allow kneader
to soak. Then you may need to twist kneader
slightly to remove it (see cleaning section).
Cake cannot be poured out.
The blade was stuck in the cake.
Wear gloves and rotate the fork by hand to
separate blade from cake.
The cake is sticking to the cake pan.
Not enough cake oil.
Base for cake pan and bottom base coupling
may be deformed or some foreign body inside.
Carefully rotate cake pan in left and right
direction to loosen it.
Gnarly, knotted top – not smooth
Collapsed while baking.
CRUST COLOUR AND THICKNESS
CAKE PAN
Cake pan cannot be lifted up.
16
Troubleshooting
MACHINE MECHANICS
GB
Problem
Possible cause
Solution
Bread maker not operating/Kneader not
moving.
Pan not correctly located.
Check the pan is locked in place.
S
Delay timer selected.
Bread maker will not start until count down
reaches programme start time.
N
Ingredients not mixed.
Did not start bread maker.
After programming control panel, press start
button to turn bread maker on.
FI
Pan not correctly locked in place.
Check pan is in accurate position.
Forgot to put kneader in pan or blade did not
stand up.
Always make sure kneader is on shaft in the
bottom of the pan before adding ingredients.
Also make sure blade is completely clean.
Ingredients spilled inside oven.
Be careful not to spill ingredients when
adding to pan. Ingredients can burn on
heating unit and cause smoke.
Pan leaks.
See “Service and Customer care” section.
Exceeding capacity of bread pan.
Do not use more ingredients than
recommended in recipe and always measure
ingredients accurately.
Burning odour noted during operation.
Machine unplugged by mistake or power lost
during use. How can I save the bread?
DK
If machine is in knead cycle, discard ingredients and start again.
If machine is in rise cycle, remove dough from bread pan, shape and place in greased 23 x
12.5cm/9 x 5 in. loaf tin, cover and allow to rise until doubled in size. Use bake only setting 13
or bake in pre-heated conventional oven at 200ºC/400ºF/Gas mark 6 for 30-35 minutes or until
golden brown.
If machine is in bake cycle, use bake only setting 13 or bake in pre-heated conventional oven at
200ºC/400ºF/Gas mark 6 and remove top rack. Carefully remove pan from machine and place on
bottom rack in oven. Bake until golden brown.
E:01 appears on display and machine cannot
be turned on.
Baking compartment too hot.
Unplug and allow to cool down for 30
minutes.
H:HH & E:EE appears in display and machine
does not operate.
Bread machine is malfunctioning. Temperature
sensor error.
See “Service and Customer care” section.
E:00 appears on display during program 15.
Baking compartment too cold.
Start program 13 (Bake) for 3-5 minutes
to warm up the machine and then restart
program 15.
17
Recipes (add ingredients according to listed order)
GB
BREAD PAN
WHITE BREAD – setting: 1 and 2
Ingredients
1 kg
750 g
500 g
Water
360 ml
310 ml
205 ml
Oil
2 tbsp
1 ½ tbsp
1 tbsp
Salt
2 tsp
1 ½ tsp
1 tsp
Sugar
3 tbsp
2 tbsp
1 ½ tbsp
Dried skimmed milk powder
2 tbsp
1 ½ tbsp
1 tbsp
White bread flour
4 ½ cups
3 ¼ cups
2 ¼ cups
Dried yeast
2 tsp
1 ¾ tsp
1 + 1/3 tsp
WHOLE WHEAT BREAD – setting: 3 and 4
Ingredients
1 kg
750 g
500 g
Water
360 ml
310 ml
205 ml
Butter/Margarine
3 tbsp
2 tbsp
1 ½ tbsp
Salt
2 tsp
1 ½ tsp
1 tsp
Soft brown sugar
4 tbsp
3 tbsp
2 tbsp
Dried skimmed milk powder
3 tbsp
2 tbsp
1 ½ tbsp
Whole wheat bread flour
4 1/3 cups
3 ¼ cups
2 cups
Dried yeast
2 ½ tsp
1 ½ tsp
1 tsp
Ingredients
1 kg
750 g
500 g
Water
330 ml
290 ml
165 ml
FRENCH BREAD – setting: 5
Olive oil
2 tbsp
1 tbsp
1 tbsp
Salt
1 ½ tsp
1 tsp
¾ tsp
Sugar
2 tbsp
1 ¼ tbsp
1 tbsp
White bread flour
4 cups
3 ¼ cups
2 ¼ cups
Dried yeast
2 tsp
1 ½ tsp
1 ¼ tsp
Ingredients
1 kg
750 g
500 g
Water
310 ml
250 ml
155 ml
BRIOCHE – setting: 6
Oil
2 tbsp
1 tbsp
1 tbsp
Salt
2 tsp
1 ½ tsp
1 tsp
Sugar
2 tbsp
2 tbsp
1 tbsp
Dry milk
2 tbsp
1 ½ tbsp
1 tbsp
Bread flour
4 ¼ cups
3 cups
2 ½ cups
Active dry yeast
3 tsp
1 tsp
1 tsp
SUPER RAPID – setting: 7
18
Ingredients
1 kg
Water
330 ml
Oil
2 tbsp
Salt
2 tsp
Sugar
2 tbsp
Dry milk
2 tbsp
Bread flour
4 cups
Active dry yeast
2 tsp
Recipes (add ingredients according to listed order)
BREAD PAN
GB
CAKE 500 g – setting: 8
S
Ingredients
500 g
Milk
1 cup
N
Butter
2 tsp
Eggs
2
FI
Sugar
¼ tbsp
Essence
¾ tsp
Cake flour
¾ cups
Baking yeast
½ tsp
DK
GLUTEN FREE – setting: 9
Ingredients
1 kg
Water
310 ml
750 g
250 ml
Oil
3 tbsp
3 tbsp
1 ½ tsp
Salt
1 ½ tsp
Sugar
3 tbsp
3 tbsp
Eggs
3
2
1 tsp
Vinegar
1 tsp
Mix flour
450 g
390 g
Xanthan gum
1 tbsp
1 tbsp
Dried yeast
1 ½ tsp
1 ½ tsp
DOUGH – setting: 10 and 11
Ingredients
Water
290 ml
Oil
2 tbsp
Salt
1 ½ tsp
Sugar
2 tbsp
Dried milk
1 ½ tbsp
White bread flour
3 ½ cups
Dried yeast
1 ½ tsp
JAM – setting: 12
Ingredients
Water
2 tbsp
Lemon juice
2 tbsp
Sugar
2 tbsp
Jam
2 tbsp
Orange
500 g
19
Recipes (add ingredients according to listed order)
GB
CAKE PAN
MOELLEUX – setting: 14
Ingredients
Butter
75 g
Lemon juice
100 ml
Sugar
50 g
Egg
1
Flour
190 g
Baking powder
½ tbsp
Bicarbonate soda
½ tsp
Salt
1 pinch
RICE PUDDING – setting: 15
Ingredients
Milk (fat 3%)
0.5 l
Round rice
90 g
Sugar
60 g
Vanilla bean
½
CUSTARD CAKE – setting: 16
Ingredients
Milk
400 ml
Sugar
30 g
Eggs
3
Vanilla beans
20
Programschema för bröd/deg
S
BRÖDFORM
Nr
1
Typ
Vitt formbröd
Brödskorpa
Ljus
Medium
Mörk
2
Vitt formbröd
snabb
Ljus
Medium
Mörk
3
Fullkornsbröd
Ljus
Medium
Mörk
4
Fullkornsbröd
snabb
Ljus
Medium
Mörk
5
Franskbröd
Ljus
Medium
Mörk
6
Brioche
Ljus
Medium
Mörk
7
Extra snabb
Medium
Storlek
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
750 g
Totalt
02:57
03:00
03:03
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
02:32
02:35
02:38
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
04:15
04:19
04:23
04:20
04:25
04:30
04:29
04:35
04:39
02:29
02:33
02:37
02:34
02:39
02:44
02:43
02:49
02:53
03:12
03:23
03:34
03:32
03:36
03:40
03:35
03:42
03:44
03:17
03:19
03:21
03:19
03:22
03:25
03:23
03:26
03:29
00:58
Tillägg
02:37
02:40
02:43
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
02:12
02:15
02:18
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
03:31
03:35
03:39
03:36
03:41
03:46
03:45
03:51
03:55
02:10
02:14
02:18
02:15
02:20
02:25
02:24
02:30
02:34
02:53
03:04
03:15
03:13
03:17
03:21
03:16
03:23
03:25
02:57
02:59
03:01
02:59
03:02
03:05
03:03
03:06
03:09
–
Varmh.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Max fördr.
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
GB
S
N
FI
DK
21
Programschema för bröd/deg
S
BRÖDFORM
Nr
8
9
Typ
Kaka 500 g
Glutenfri
Brödskorpa
–
Medium
10
11
Knåda deg
Knåda och jäsa
deg
Sylt
Extra baktid
12
13
–
–
Storlek
500 g
750 g
1,0 kg
≤1,0 kg
–
Totalt
01:22
02:54
02:59
01:30
05:15
Tillägg
–
02:37
02:42
01:14
04:39
Varmh.
22
60
60
–
–
Max fördr.
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
–
≤1,0 kg
–
01:25
10-90
–
–
20
60
12:00
–
–
–
270 g
270 g
01:28
–
–
22
22
–
–
–
270 g
–
22
–
KAKFORM
14
15
16
Sockerkaka
Risgrynsgröt/
pudding
Brylépudding
Obs!
1. En ljudsignal kommer att höras (med åtta toner) när det är dags att tillsätta ingredienser, om detta
krävs enligt receptet.
2. Standardtiden för Extragräddat är 10 minuter, och den högsta fördröjningen 90 minuter (1:30)
3. I brödformsprogrammen (förutom nr 10 och 11) går bakmaskinen automatiskt över i
varmhållningsläget efter gräddningen. Den förblir i detta läge i upp till en timme eller tills maskinen
stängs av.
INDIKATOR FÖR PROGRAMSTATUS
Symbol
22
Namn
Förklaring
Förvärmningsfunktion
Används bara med inställningarna för fullkorn, fullkorn snabb och glutenfritt för att värma
ingredienserna innan de knådas.
Knådningssymbol
Visar om degen är i det första eller andra knådningssteget eller om den knådas ihop mellan
jäsningarna. En ljudsignal talar om för dig när det är dags att tillsätta ytterligare ingredienser
manuellt.
Jässymbol
Visar om degen är i den första, andra eller tredje jäsningen.
Gräddningssymbol
Visar att limpan befinner sig i den slutliga gräddningen.
Varmhållningsläge
Startar automatiskt när gräddningen avslutas. Varmhållningsläget upprätthålls i upp till en
timme eller tills maskinen stängs av.
Felsökning
BRÖDFORM
GB
STORLEK OCH FORM PÅ LIMPAN
Problem
Trolig orsak
Lösning
Brödet jäser inte tillräckligt
Fullkornsbröd blir inte lika höga som ljusa
brödsorter eftersom det finns mindre
glutenbildande protein i fullkornsmjöl.
Normal situation, ingen lösning.
Inte tillräckligt med vätska.
Öka vätskemängden med 15 ml/3 tsk.
Inget eller för lite socker.
Tillsätt ingredienserna enligt receptet.
Du har använt fel typ av mjöl.
Du kan ha använt ett för fint mjöl i stället för
ett grövre matbrödmjöl, som har ett högre
gluteninnehåll.
Använd inte vanligt ljust mjöl.
Du har använt fel typ av jäst.
Använd bara snabbverkande, lättblandad jäst
för att uppnå bästa resultat.
Du har tillsatt för lite jäst, eller så är den för
gammal.
Mät upp rekommenderad mängd och
kontrollera bäst före-datumet på paketet.
Du har valt snabbrödsprogrammet.
Med detta program blir limporna mindre.
Detta är normalt.
Jäst och socker kom i kontakt med varandra
innan knådningen.
Se till att de hålls isär när de tillsätts i
brödformen.
Ingen jäst, eller så är den för gammal.
Tillsätt ingredienserna och kontrollera bäst
före-datum.
För het vätska
Se receptet för korrekt vätsketemperatur.
Du har tillsatt för mycket salt.
Använd rekommenderad mängd.
Om du använder timern blev jästen våt innan
bakningen startade.
Placera torra ingredienser i hörnen av formen.
Skydda jästen från vätskorna genom att
skapa en liten brunn i mitten av de torra
ingredienserna.
Platt limpa, ingen jäsning.
Uppblåst ovansida – svampliknande utseende.
För mycket jäst.
Minska mängden jäst med 1/4 tsk.
Minska mängden socker med 1 tsk.
För mycket mjöl.
Minska mängden mjöl med 6 till 9 tsk.
Inte tillräckligt med salt.
Använd den mängd salt som anges i receptet.
Varm och fuktig väderlek.
Minska vätskorna med 15 ml/3 tsk och
mängden jäst med 1/4 tsk.
För mycket vätska.
Minska mängden vätska med 15 ml/3 tsk
nästa gång, eller tillsätt lite extra mjöl.
För mycket jäst.
Använd den mängd som anges i receptet eller
prova ett snabbare program.
Hög luftfuktighet och varm väderlek kan ha fått
degen att jäsa för snabbt.
Kyl ned vattnet eller tillsätt mjölken direkt
från kylskåpet.
Inte tillräckligt med vätska.
Öka vätskemängden med 15 ml/3 tsk.
För mycket mjöl.
Mät upp mjölet ordentligt.
Det är inte alltid som ovansidan på brödet får
en perfekt form, men detta påverkar inte den
underbara smaken.
Se till att degen framställs under bästa
möjliga förhållanden.
Maskinen stod i drag eller knuffades runt under
jäsningen.
Flytta apparaten.
Brödformens kapacitet överstegs.
Använd inte fler ingredienser än vad som
rekommenderas för stora limpor (max 1 kg).
Inget eller för lite salt (salt motverkar
överjäsning).
Använd den mängd salt som anges i receptet.
För mycket jäst.
Mät upp jästen ordentligt.
Varm och fuktig väderlek.
Minska vätskorna med 15 ml/3 tsk och
mängden jäst med 1/4 tsk.
Ojämna limpor, mindre i ena änden.
För torr deg, som inte fått jäsa jämnt i formen.
Öka vätskemängden med 15 ml/3 tsk.
Det vikbara bladet reser sig inte upp under
knådningen.
Bladet är inte rengjort tillräckligt väl.
Rengör bladet (se avsnittet om rengöring).
Knölig och ojämn ovansida.
Sjönk ihop under bakningen.
N
FI
För mycket socker.
Ovansidan och kanterna säckar ihop.
S
DK
23
Felsökning
S
BRÖDFORM
BRÖDETS KONSISTENS
Problem
Trolig orsak
Lösning
Tung och tät konsistens
För mycket mjöl.
Mät upp ordentligt.
Inte tillräckligt med jäst.
Mät upp ordentligt.
Inte tillräckligt med socker.
Mät upp ordentligt.
Inget salt.
Tillsätt ingredienserna enligt receptet.
För mycket jäst.
Mät upp rätt mängd jäst.
För mycket vätska.
Minska vätskemängden med 15 ml/3 tsk.
För mycket vätska.
Minska vätskemängden med 15 ml/3 tsk.
Strömmen har gått under bakningen.
Om strömmen bryts i mer än 8 minuter under
bakningen måste du ta bort den ofärdiga
limpan ur formen och börja om med nya
ingredienser.
För stora mängder användes, som maskinen inte
klarade av.
Minska mängderna till högsta tillåtna
mängder.
Det skars i skivor när det var för varmt.
Låt brödet svalna på galler i minst en
halvtimme innan du skär upp det i skivor.
Fel typ av kniv.
Använd en bra brödkniv.
Problem
Trolig orsak
Lösning
Mörk och/eller för tjock brödskorpa
Du har använt inställningen MÖRK för
brödskorpan.
Använd medium eller ljus nästa gång.
Limpan är vidbränd.
Fel på apparaten.
Se avsnittet ”Service och kundtjänst”.
För ljus brödskorpa.
Brödet har inte gräddats länge nog
Förläng gräddningen.
Inget mjölkpulver eller mjölk i receptet.
Tillsätt 15 ml/3 tsk skummjölkspulver eller
ersätt 50 % av vattnet med mjölk för en
mörkare brödskorpa.
Problem
Trolig orsak
Lösning
Det går inte att ta bort degbladet.
Degbladet sitter fast på grund av torkade
degrester.
Häll vatten i brödformen och låt det dra en
stund. Sedan kanske du måste vrida lite på
degbladet för att få loss den (se avsnittet om
rengöring).
Brödet fastnar i formen och är svårt att få ut.
Detta kan hända efter lång tids användning.
Smörj försiktigt insidan av brödformen med
vegetabilisk olja.
Öppen, grov, hålig konsistens.
Limpan är inte genomgräddad.
Svårt att skiva brödet, det är kletigt.
FÄRG OCH TJOCKLEK PÅ BRÖDSKORPAN
PROBLEM MED FORMEN
Se avsnittet ”Service och kundtjänst”.
24
Felsökning
KAKFORM
GB
STORLEK OCH FORM PÅ LIMPAN
S
Problem
Trolig orsak
Lösning
Kakan jäser inte tillräckligt
Äggen blandades inte till en seg röra.
Använd en äggvisp för att blanda äggen.
N
Inget eller för lite socker.
Blanda ingredienserna enligt receptet.
Du har använt fel typ av mjöl.
Använd ett mjöl som lämpar sig för
kakbakning.
FI
Platt limpa, ingen jäsning.
Äggen blandades inte jämnt nog.
Använd en äggvisp för att blanda äggen.
Standardreceptet användes inte.
Använd det.
Kakan får sprickor i ytan.
Felaktig mängd av socker, salt, mjöl och/eller
vätska.
Kontrollera ingredienserna i receptet.
Ovansidan och kanterna säckar ihop.
För mycket vätska.
Minska vätskemängden.
Äggen blandades inte jämnt nog.
Använd en äggvisp för att blanda äggen.
Inte tillräckligt med vätska.
Tillsätt mer mjölk eller vatten.
För mycket mjöl.
Ta mindre mjöl.
Det är inte alltid som ovansidan på brödet får en
perfekt form – detta påverkar inte smaken.
Se till att kakan framställs under bästa möjliga
förhållanden.
Maskinen stod i drag eller knuffades runt under
jäsningen.
Flytta på apparaten.
Kakformens kapacitet överstegs.
Använd inte fler ingredienser än vad som
rekommenderas.
Inget eller för lite salt.
Använd den mängd salt som anges i receptet.
För mycket mjöl.
Mät upp mjölet ordentligt.
Varm och fuktig väderlek.
Minska vätskemängden.
Problem
Trolig orsak
Lösning
Mörk och/eller för tjock brödskorpa
Kakan togs inte ut direkt efter gräddningen.
Ta ut kakan direkt efter gräddningen.
Kakan är vidbränd.
Fel på apparaten.
Se avsnittet ”Service och kundtjänst”.
För ljus brödskorpa.
Kakan har inte gräddats länge nog
Förläng gräddningen.
Problem
Trolig orsak
Lösning
Det går inte att ta bort degbladet.
Degbladet sitter fast på grund av torkade
degrester.
Häll vatten i brödformen och låt det dra en
stund. Sedan kanske du måste vrida lite på
degbladet för att få loss den (se avsnittet om
rengöring).
Kakan går inte att få ut.
Bladet har fastnat i kakan.
Ta på dig handskar och rotera gaffeln med
handen så att kakan lossnar från bladet.
Kakan har fastnat i kakformen.
Inte tillräckligt med olja i kakan.
Botten på kakformen eller fästmekanismen
kan ha deformerats, eller så har ett främmande
föremål hamnat där.
Rotera försiktigt kakformen åt vänster och
höger för att få den att lossna.
Knölig och ojämn ovansida.
Sjönk ihop under bakningen.
DK
FÄRG OCH TJOCKLEK PÅ BRÖDSKORPAN
KAKFORM
Det går inte att lyfta upp kakformen.
25
Felsökning
S
MASKINENS FUNKTION
Problem
Trolig orsak
Lösning
Bakmaskinen fungerar inte/degbladet rör
sig inte.
Formen har inte satts i ordentligt.
Kontrollera att formen sitter på plats.
Fördröjning har ställts in.
Bakmaskinen kommer inte att starta förrän
nedräkningen är nere vid starttiden för
programmet.
Ingredienserna har inte blandats.
Bakmaskinen sattes inte på.
När kontrollpanelen programmerats ska du
trycka på startknappen för att sätta i gång
bakmaskinen.
Formen sitter inte ordentligt på plats.
Kontrollera att formen är isatt på rätt sätt.
Du har glömt att sätta i degbladet, eller så har
bladet inte rest sig upp.
Se alltid till att degbladet sitter på drivaxeln
längst ned i formen innan du tillsätter
ingredienserna. Se även till att bladet är
helt rent.
Ingredienserna har spillts ut i ugnen.
Se till att du inte spiller ingredienser när du
tillsätter dem i formen. Ingredienserna kan
börja brinna på värmeenheten och orsaka rök.
Formen läcker.
Se avsnittet ”Service och kundtjänst”.
Brödformens kapacitet överstegs.
Använd inte fler ingredienser än vad som
rekommenderas i receptet, och mät alltid upp
ingredienserna noggrant.
Det luktar bränt under bakningen.
Nätkontakten drogs ut av misstag, eller så gick
strömmen under användningen. Hur kan jag
rädda brödet?
Om brödet höll på att knådas får du slänga ingredienserna och börja om.
Om maskinen är i jäsningscykeln tar du ut degen ur brödformen, formar den, placerar den i en
infettad brödform med måtten 23 × 12,5 cm, täcker över den och låter den jäsa till dubbel storlek.
Använd sedan inställning 13 för endast gräddning, eller grädda den i en vanlig, förvärmd ugn i
200° i 30–35 minuter eller tills den är gyllenbrun.
Om maskinen är i gräddningscykeln använder du inställning 13 för endast gräddning, eller så
gräddar du den i en vanlig, förvärmd ugn i 200° och tar bort den övre plåten. Ta försiktigt ut
formen ur maskinen och placera den på den nedre plåten i ugnen. Grädda tills den är gyllenbrun.
26
E:01 visas på displayen och det går inte att
sätta på maskinen.
Bakutrymmet är för varmt.
Koppla ur apparaten och låt den svalna i en
halvtimme.
H:HH & E:EE visas på displayen och maskinen
fungerar inte.
Fel på maskinen. Fel på temperatursensorn.
Se avsnittet ”Service och kundtjänst”.
E:00 visas på displayen under program 15.
Bakutrymmet är för kallt.
Starta program 13 (baka) i 3-5 minuter för
att värma upp maskinen och starta sedan om
program 15.
Recept (tillsätt ingredienserna i den ordning de räknas upp)
Aktiv torrjäst kan ersättas med en något mindre mängd vanlig torrjäst. Fler recept finns på www.electrolux.se.
BRÖDFORM
GB
VITT FORMBRÖD – inställning: 1 och 2
S
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vatten
360 ml
310 ml
205 ml
N
Olja
2 msk
1 ½ msk
1 msk
Salt
2 tsk
1 ½ tsk
1 tsk
FI
Socker
3 msk
2 msk
1 ½ msk
Skummjölkspulver
2 msk
1 ½ msk
1 msk
Vetemjöl
4 ½ koppar
3 ¼ koppar
2 ¼ koppar
Torrjäst
2 tsk
1 ¾ tsk
1 + 1/3 tsk
DK
FULLKORNSBRÖD – inställning: 3 och 4
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vatten
360 ml
310 ml
205 ml
Smör/margarin
3 msk
2 msk
1 ½ msk
Salt
2 tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Farinsocker
4 msk
3 msk
2 msk
Skummjölkspulver
3 msk
2 msk
1 ½ msk
Fullkornsvetemjöl
4 1/3 koppar
3 ¼ koppar
2 koppar
Torrjäst
2 ½ tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vatten
330 ml
290 ml
165 ml
FRANSKBRÖD – inställning: 5
Olivolja
2 msk
1 msk
1 msk
Salt
1 ½ tsk
1 tsk
¾ tsk
Socker
2 msk
1 ¼ msk
1 msk
Vetemjöl
4 koppar
3 ¼ koppar
2 ¼ koppar
Torrjäst
2 tsk
1 ½ tsk
1 ¼ tsk
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vatten
310 ml
250 ml
155 ml
BRIOCHE – inställning: 6
Olja
2 msk
1 msk
1 msk
Salt
2 tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Socker
2 msk
2 msk
1 msk
Torrmjölkspulver
2 msk
1 ½ msk
1 msk
Vetemjöl (matbröd)
4 ¼ koppar
3 koppar
2 ½ koppar
Aktiv torrjäst
3 tsk
1 tsk
1 tsk
EXTRA SNABB – inställning: 7
Ingredienser
1 kg
Vatten
330 ml
Olja
2 msk
Salt
2 tsk
Socker
2 msk
Torrmjölkspulver
2 msk
Vetemjöl (matbröd)
4 koppar
Aktiv torrjäst
2 tsk
27
Recept (tillsätt ingredienserna i den ordning de räknas upp)
Aktiv torrjäst kan ersättas med en något mindre mängd vanlig torrjäst. Fler recept finns på www.electrolux.se.
S
BRÖDFORM
KAKA 500 g – inställning: 8
Ingredienser
500 g
Mjölk
1 kopp
Smör
2 tsk
Ägg
2
Socker
¼ msk
Essens
¾ tsk
Vetemjöl
¾ kopp
Jäst
½ tsk
GLUTENFRI – inställning: 9
Ingredienser
1 kg
Vatten
310 ml
250 ml
Olja
3 msk
3 msk
1 ½ tsk
Salt
1 ½ tsk
Socker
3 msk
3 msk
Ägg
3
2
1 tsk
Vinäger
1 tsk
Glutenfri mjölblandning
450 g
390 g
Xantangummi
1 msk
1 msk
Torrjäst
1 ½ tsk
1 ½ tsk
KNÅDA DEG – inställning: 10 och 11
Ingredienser
Vatten
290 ml
Olja
2 msk
Salt
1 ½ tsk
Socker
2 msk
Torrmjölkspulver
1 ½ msk
Vetemjöl
3 ½ koppar
Torrjäst
1 ½ tsk
SYLT – inställning: 12
Ingredienser
28
750 g
Vatten
2 msk
Pressad citron
2 msk
Socker
2 msk
Marmelad
2 msk
Apelsin
500 g
Recept (tillsätt ingredienserna i den ordning de räknas upp)
KAKFORM
GB
SOCKERKAKA – inställning: 14
S
Ingredienser
Smör
75 g
N
Pressad citron
100 ml
Socker
50 g
FI
Ägg
1
Vetemjöl
190 g
Bakpulver
½ msk
Bikarbonat
½ tsk
Salt
1 nypa
DK
RISGRYNSGRÖT/PUDDING – inställning: 15
Ingredienser
Standardmjölk (3 %)
0,5 l
Risgryn
90 g
Socker
60 g
Vaniljstång
½
BRYLÉPUDDING – inställning: 16
Ingredienser
Mjölk
400 ml
Socker
30 g
Ägg
3
Vaniljstång
29
Programmeringstabell for brød/deig
N
BRØDFORM
Stikkordregister Type
Skorpe
Størrelse
Totalt
Tillegg
Varm
1
Lyst
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
750 g
02:57
03:00
03:03
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
02:32
02:35
02:38
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
04:15
04:19
04:23
04:20
04:25
04:30
04:29
04:35
04:39
02:29
02:33
02:37
02:34
02:39
02:44
02:43
02:49
02:53
03:12
03:23
03:34
03:32
03:36
03:40
03:35
03:42
03:44
03:17
03:19
03:21
03:19
03:22
03:25
03:23
03:26
03:29
00:58
02:37
02:40
02:43
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
02:12
02:15
02:18
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
03:31
03:35
03:39
03:36
03:41
03:46
03:45
03:51
03:55
02:10
02:14
02:18
02:15
02:20
02:25
02:24
02:30
02:34
02:53
03:04
03:15
03:13
03:17
03:21
03:16
03:23
03:25
02:57
02:59
03:01
02:59
03:02
03:05
03:03
03:06
03:09
–
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Fint brød
Middels
Mørk
2
Fint brød hurtig
Lett
Middels
Mørkt
3
Helkornbrød
Lett
Middels
Mørkt
4
Helkornbrød
hurtig
Lett
Middels
Mørkt
5
Fransk brød
Lett
Middels
Mørkt
6
Brioche
Lett
Middels
Mørkt
7
30
Ekstra hurtig
Middels
Maks.
forsinkelse
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
Programmeringstabell for brød/deig
BRØDFORM
Stikkordregister Type
Skorpe
Størrelse
Totalt
Tillegg
Varm
8
9
Kake 500 gr
Glutenfri
N/A
Middels
10
11
12
13
Elte
Elte og heve
Syltetøy
Ekstra baketid
–
–
–
–
500 g
750 g
1,0 kg
≤1,0 kg
–
≤1,0 kg
–
01:22
02:54
02:59
01:30
05:15
01:25
10-90
–
02:37
02:42
01:14
04:39
–
–
22
60
60
–
–
20
60
Maks.
forsinkelse
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
Formkake
Risengrynsgrøt
Brulee/pudding
–
–
–
270 g
270 g
270 g
01:28
–
–
–
22
22
22
–
–
–
KAKEFORM
14
15
16
Merknader
GB
S
N
FI
DK
1. Det avgis et lydsignal (8 summende signaler) når oppskriften anbefaler å tilsette
ingredienser.
2. Standardtid for ekstra steking er satt til 10 minutter, og maks. forsinkelse er 90 minutter
(1:30)
3. Ved bruk av brødformprogrammene (untatt program 10 og 11), går brødbakemaskinen
automatisk over til å holde brødet varmt etter at bakesyklusen er avsluttet. Maskinen
holder seg i denne modusen i opptil 1 time eller til maskinen slås av.
PROGRAMSTATUSINDIKATOR
Symbol
Navn
Forklaring
Funksjon for
forhåndsoppvarming
Brukes bare ved innstillingene for helkornhvete, helkornhvete hurtig og glutenfri, for å
varme opp ingrediensene før elting.
Eltesymbol
Angir at deigen er i første eller andre eltestadium eller knas ned igjen mellom
hevingssykluser. Et lydsignal gir beskjed når flere ingredienser skal tilsettes manuelt.
Hevesymbol
Angir at deigen er i første, andre eller tredje hevingssyklus.
Stekesymbol
Angir at brødet er i siste stekesyklus.
Varmemodus
Starter automatisk når stekeperioden er over. Maskinen holder seg i denne modusen i opptil
1 time eller til maskinen slås av.
31
Feilsøking
N
BRØDFORM
BRØDSTØRRELSE OG -FORM
Problem
Mulig årsak
Løsning
Brødet hever seg ikke nok
Helkornbrød hever seg mindre enn hvitt brød,
fordi det er mindre glutendannende protein i
sammalt hvetemel.
Normal situasjon, ingen løsning.
Ikke nok væske.
Øk væskemengden med 15 ml / 3 ts.
Sukker utelatt eller ikke nok sukker tilsatt.
Sett frem ingrediensene i henhold til
oppskriften.
Det er brukt feil type mel.
Det kan være at du har brukt hvitt mel i stedet
for brødmel som inneholder mer gluten.
Ikke bruk universalmel.
Det er brukt feil type gjær.
Bruk bare gjær som virker raskt og blander
seg godt med andre ingredienser, for å oppnå
best mulig resultat.
Det er ikke tilsatt nok gjær eller gjæren er for
gammel.
Mål opp anbefalt mengde og kontroller
utløpsdatoen på pakken.
Hurtigbrødsyklus er valgt.
Denne syklusen lager lavere brød. Dette er
normalt.
Gjær og sukker kom i kontakt med hverandre
før elting.
Sørg for at disse ingrediensene ligger hver for
seg når de tilsettes i brødformen.
Gjæren er utelatt eller for gammel.
Sett frem ingrediensene og kontroller
utløpsdatoen.
Væsken er for varm.
Kontroller oppskriften for riktig
væsketemperatur.
Det er tilsatt for mye salt.
Tilsett anbefalt mengde.
Ved bruk av tidtakter: Gjæren ble våt før
brødbakeprosessen startet.
Tilsett de tørre ingrediensene i hjørnene
i formen. Hold gjæren borte fra væsken
ved å lage en liten grop midt i de tørre
ingrediensene.
For mye gjær.
Reduser gjærmengden med 1/4 ts.
For mye sukker.
Reduser sukkermengden med 1 ts.
For mye mel.
Reduser melmengden med 6-9 ts.
Ikke nok salt.
Tilsett saltmengden som anbefales i
oppskriften.
Varmt, fuktig vær.
Reduser væskemengden med 15 ml / 3 ts og
gjærmengden med 1/4 ts.
For mye væske.
Reduser væskemengden med 15 ml / 3 ts
neste gang eller tilsett litt mer mel.
For mye gjær.
Tilsett gjærmengden som anbefales i
oppskriften eller prøv en raskere syklus neste
gang.
Høy fuktighet og varmt vær kan ha ført til at
deigen har hevet seg for raskt.
Avkjøl vannet eller tilsett melk rett fra
kjøleskapet.
Ikke nok væske.
Øk væskemengden med 15 ml / 3 ts.
For mye mel.
Mål opp nøyaktig melmengde.
Det kan være at toppen av brødet ikke alltid har
like perfekt form, brødet smaker imidlertid like
fantastisk uansett.
Pass på at deigen lages under så gode forhold
som mulig.
Maskinen står i trekk eller er blitt utsatt for støt
eller rystelser under heving.
Se til at brødbakemaskinen er riktig plassert.
Brødformens kapasitet er overskredet.
Ikke bruk flere ingredienser enn det som er
anbefalt for store brød (maks. 1 kg).
Det er ikke tilsatt nok salt, eller salt er utelatt
(saltet hindrer at deigen vokser for mye).
Tilsett saltmengden som anbefales i
oppskriften.
For mye gjær.
Mål opp nøyaktig gjærmengde.
Varmt, fuktig vær.
Reduser væskemengden med 15 ml / 3 ts og
reduser gjærmengden med 1/4 ts.
Brødene har ujevn lengde, kortere i den ene
enden.
Deigen er for tørr og hever seg ikke jevnt i
formen.
Øk væskemengden med 15 ml / 3 ts.
Det sammenfellbare bladet står ikke i loddrett
stilling under eltingen.
Bladet er ikke blitt godt nok rengjort.
Rengjør bladet (se avsnittet om rengjøring).
Flatt brød, ingen heving.
Toppen er oppblåst – formet som en sopp.
Toppen og sidene faller sammen.
Knudret, ujevn overflate – ikke jevn.
Falt sammen under steking.
32
Feilsøking
BRØDFORM
GB
BRØDKONSISTENS
S
Problem
Mulig årsak
Løsning
Tung, tett konsistens
For mye mel.
Mål opp nøyaktig mengde.
N
Ikke nok gjær.
Mål opp nøyaktig mengde.
Ikke nok sukker.
Mål opp nøyaktig mengde.
FI
Salt utelatt.
Sett frem ingrediensene i henhold til
oppskriften.
For mye gjær.
Mål opp anbefalt mengde gjær.
For mye væske.
Reduser væskemengden med 15 ml / 3 ts.
For mye væske.
Reduser væskemengden med 15 ml / 3 ts.
Strømbrudd under drift.
Hvis strømmen blir borte i mer enn 8 minutter
under drift, må du fjerne det ustekte brødet
fra formen og begynne på nytt med nye
ingredienser.
Det er tilsatt for store mengder, og maskinen kan
ikke håndtere det.
Reduser tilsatt mengde ingredienser til maks.
tillatt mengde.
Brødet skjæres opp mens det er for varmt.
La brødet avkjøles på rist i minst 30 minutter
før det skjæres opp.
Bruker ikke riktig kniv.
Bruk en god brødkniv.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Mørk skorpefarge / for tykk
Innstillingen MØRK skorpe er brukt.
Bruk innstillingen for medium eller lys
skorpefarge neste gang.
Brødet er brent.
Brødbakemaskinen fungerer ikke som den skal.
Se avsnittet "Service og vedlikehold".
Skorpen er for lys.
Brødet har ikke stekt lenge nok.
Bruk lenger steketid.
Melkepulver eller fersk melk er ikke oppført i
oppskriften.
Tilsett 15 ml / 3 ts skummet melkepulver
eller erstatt 50 % av vannet med melk, slik at
skorpen blir mørkere.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Elteren kan ikke fjernes.
Elteren står fast på grunn av tørkede deigrester.
Fyll vann i brødformen og legg elteren i bløt.
Deretter kan det være du må vri elteren litt for
å fjerne den (se avsnittet om rengjøring).
Brødet sitter fast i formen / vanskelig å riste ut.
Kan skje ved langvarig bruk.
Stryk lett over innsiden av brødformen med
vegetabilsk olje.
Åpen, grov, hullete konsistens.
Brødet er rått i midten, ikke nok stekt.
Det er vanskelig å skjære opp brødet, svært
klebrig.
DK
SKORPENS FARGE OG TYKKELSE
PROBLEMER MED FORMEN
Se avsnittet "Service og vedlikehold".
33
Feilsøking
N
KAKEFORM
BRØDSTØRRELSE OG -FORM
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kaken hever seg ikke nok.
Eggene ble ikke mikset til en tyktflytende røre.
Bruk en eggknekkemaskin ved miksing av
egg.
Sukker utelatt eller ikke nok sukker tilsatt.
Bland ingrediensene i henhold til oppskriften.
Det er brukt feil type kakemel.
Ikke bruk universalkakemel.
Eggene ble ikke mikset til en jevn røre.
Bruk en eggknekkemaskin ved miksing av
egg.
Den påkrevde standardoppskriften ble ikke
brukt.
Bruk standardoppskriften.
Det er ikke tilsatt riktig mengde sukker, salt mel
og/eller væske.
Kontroller hvilke ingredienser som finnes i
oppskriften.
Flatt brød, ingen heving.
Det er sprekker i kakens overflate.
Toppen og sidene faller sammen.
For mye væske.
Reduser væskemengden.
Eggene ble ikke mikset til en jevn røre.
Bruk en eggknekkemaskin ved miksing av
egg.
Ikke nok væske.
Tilsett mer melk eller vann.
For mye kakemel.
Reduser mengden kakemel.
Det kan være at toppen av sukkerbrødet ikke
alltid har like perfekt form – dette har ingen
innvirkning på smaken.
Pass på at kaken lages under så gode forhold
som mulig.
Maskinen står i trekk eller er blitt utsatt for støt
eller rystelser under heving.
Se til at kaken er riktig plassert.
Kakeformens kapasitet er overskredet.
Ikke bruk flere ingredienser enn det som er
anbefalt.
Salt utelatt eller ikke nok salt tilsatt.
Tilsett saltmengden som anbefales i
oppskriften.
For mye kakemel.
Mål opp nøyaktig mengde kakemel.
Varmt, fuktig vær.
Reduser væskemengden.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Mørk skorpefarge / skorpen er for tykk.
Kaken ble ikke tatt ut umiddelbart etter steking.
Ta kaken ut umiddelbart etter steking.
Kaken er brent.
Brødbakemaskinen fungerer ikke som den skal.
Se avsnittet "Service og vedlikehold".
Skorpen er for lys.
Kaken har ikke stekt lenge nok.
Bruk lenger steketid.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Elteren kan ikke fjernes.
Elteren står fast på grunn av tørkede deigrester.
Fyll vann i brødformen og legg elteren i bløt.
Deretter kan det være du må vri elteren litt for
å fjerne den (se avsnittet om rengjøring).
Kaken kan ikke helles ut.
Bladet har satt seg fast i kaken.
Bruk hansker og roter bladet for hånd for å få
bladet ut av kaken.
Kaken sitter fast i kakeformen.
Ikke nok olje.
Sokkelen til kakeformen og koplingen i bunnen
av maskinen kan være deformert, eller det finnes
et fremmedlegeme inni maskinen.
Vri forsiktig kakeformen mot høyre og venstre
for å få den løs.
Knudret, ujevn overflate – ikke jevn.
Falt sammen under steking.
SKORPENS FARGE OG TYKKELSE
KAKEFORM
Kakeformen kan ikke løftes opp.
34
Feilsøking
MEKANISKE PROBLEMER
GB
Problem
Mulig årsak
Løsning
Brødbakemaskinen fungerer ikke / elteren
beveger seg ikke.
Formen er ikke plassert på riktig sted.
Kontroller at formen er satt ordentlig på plass.
S
Forsinkelsestidtakeren er valgt.
Brødbakemaskinen starter ikke før
nedtellingen når angitt starttidspunkt.
N
Ingrediensene blandes ikke.
Brødbakemaskinen ble ikke startet.
Etter at du har programmert kontrollpanelet,
må du trykke på startknappen for å slå på
brødbakemaskinen.
FI
Formen er ikke satt ordentlig på plass.
Kontroller at formen står i riktig posisjon.
Du har glemt å sette elteren i formen eller bladet
står ikke i loddrett posisjon.
Kontroller alltid at elteren er plassert på
drivakselen i bunnen av formen før du
tilsetter ingrediensene. Påse også at bladet
er helt rent.
Ingredienser er sølt ut i ovnen.
Påse at ingrediensene ikke søles ut når de
tilsettes i formen. Ingrediensene kan bli svidd
på varmeelementet og forårsake røyk.
Formen lekker.
Se avsnittet "Service og vedlikehold".
Brødformens kapasitet er overskredet.
Ikke bruk flere ingredienser enn det som
er anbefalt i oppskriften, og mål alltid opp
ingrediensene nøyaktig.
Svilukt under drift.
Maskinen kobles fra strømnettet ved et uhell
eller det oppstår strømbrudd under bruk.
Hvordan kan jeg redde brødet?
DK
Hvis maskinen er i eltesyklusen, kasser ingrediensene og begynn på nytt.
Hvis maskinen er i hevesyklusen, ta deigen ut av brødformen, form deigen og plasser den i en
smurt brødform på 23 x 12,5cm, dekk til og la den heve til den er dobbelt så stor. Bruk innstilling
13 for kun steking, eller stek brødet i vanlig, forvarmet stekeovn ved 200 ºC / gassmerke 6 i 30-35
minutter eller til det får en gyllen brunfarge.
Hvis maskinen er stekesyklusen, bruk innstilling 13 for kun steking, eller stek brødet i vanlig,
forvarmet stekeovn ved 200 ºC / gassmerke 6, og fjern den øverste hyllen. Ta formen forsiktig ut av
maskinen og sett den på nederste hylle i ovnen. Stek til brødet får en gyllen brunfarge.
E:01 vises på displayet og det går ikke an å slå
på maskinen.
Bakebeholder er for varmt.
Dra ut kontakten og la maskinen avkjøles i
30 minutter.
H:HH & E:EE vises i displayet, og maskinen
virker ikke.
Brødbakemaskinen fungerer ikke som den skal.
Feil ved temperatursensor.
Se avsnittet "Service og vedlikehold".
E:00 vises på displayet under program 15.
Bakebeholder er for kald.
35
Oppskrifter (tilsett ingrediensene i samsvar med rekkefølgen i oppskriften)
N
BRØDFORM
FINT BRØD – innstilling: 1 og 2
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vann
360 ml
310 ml
205 ml
Olje
2 ss
1 ½ ss
1 ss
Salt
2 ts
1 ½ ts
1 ts
Sukker
3 ss
2 ss
1 ½ ss
Skummet melkepulver
2 ss
1 ½ ss
1 ss
Hvetemel
4 ½ kopper
3 ¼ kopper
2 ¼ kopper
Tørrgjær
2 ts
1 ¾ ts
1 + 1/3 ts
HELKORNBRØD – innstilling: 3 og 4
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vann
360 ml
310 ml
205 ml
Smør/margarin
3 ss
2 ss
1 ½ ss
Salt
2 ts
1 ½ ts
1 ts
Brunsukker
4 ss
3 ss
2 ss
Skummet melkepulver
3 ss
2 ss
1 ½ ss
Fullkornshvetemel
4 1/3 kopper
3 ¼ kopper
2 kopper
Tørrgjær
2 ½ ts
1 ½ ts
1 ts
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vann
330 ml
290 ml
165 ml
FRANSK BRØD – innstilling: 5
Olivenolje
2 ss
1 ss
1 ss
Salt
1 ½ ts
1 ts
¾ ts
Sukker
2 ss
1 ¼ ss
1 ss
Hvetemel
4 kopper
3 ¼ kopper
2 ¼ kopper
Tørrgjær
2 ts
1 ½ ts
1 ¼ ts
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vann
310 ml
250 ml
155 ml
BRIOCHE – innstilling: 6
Olje
2 ss
1 ss
1 ss
Salt
2 ts
1 ½ ts
1 ts
Sukker
2 ss
2 ss
1 ss
Tørrmelk
2 ss
1 ½ ss
1 ss
Hvetemel
4 ¼ kopper
3 kopper
2 ½ kopper
Tørrgjær
3 ts
1 ts
1 ts
EKSTRA HURTIG – innstilling: 7
36
Ingredienser
1 kg
Vann
330 ml
Olje
2 ss
Salt
2 ts
Sukker
2 ss
Tørrmelk
2 ss
Hvetemel
4 kopper
Tørrgjær
2 ts
Oppskrifter (tilsett ingrediensene i samsvar med rekkefølgen i oppskriften)
BRØDFORM
GB
KAKE 500 g – innstilling: 8
S
Ingredienser
500 g
Melk
1 kopp
N
Smør
2 ts
Egg
2
FI
Sukker
¼ ss
Essens
¾ ts
Hvetemel
¾ kopp
Gjær
½ ts
DK
GLUTENFRI – innstilling: 9
Ingredienser
1 kg
Vann
310 ml
750 g
250 ml
Olje
3 ss
3 ss
1 ½ ts
Salt
1 ½ ts
Sukker
3 ss
3 ss
Egg
3
2
1 ts
Eddik
1 ts
Glutenfri melblanding
450 g
390 g
Xanthan gummi
1 ss
1 ss
Tørrgjær
1 ½ ts
1 ½ ts
ELTE – innstilling: 10 og 11
Ingredienser
Vann
290 ml
Olje
2 ss
Salt
1 ½ ts
Sukker
2 ss
Tørrmelk
1 ½ ss
Hvetemel
3 ½ kopp
Tørrgjær
1 ½ ts
SYLTETØY – innstilling: 12
Ingredienser
Vann
2 ss
Sitronsaft
2 ss
Sukker
2 ss
Syltetøy
2 ss
Appelsin
500 g
37
Oppskrifter (tilsett ingrediensene i samsvar med rekkefølgen i oppskriften)
N
KAKEFORM
FORMKAKE – innstilling: 14
Ingredienser
Smør
75 g
Sitronsaft
100 ml
Sukker
50 g
Egg
1
Mel
190 g
Bakepulver
½ ss
Natron
½ ts
Salt
1 klype
RISENGRYNSGRØT – innstilling: 15
Ingredienser
Melk (3 % fett)
0,5 l
Rundkornet ris
90 g
Sukker
60 g
Vaniljebønner
½
BRULEE/PUDDING – innstilling: 16
Ingredienser
Melk
400 ml
Sukker
30 g
Egg
3
Vaniljebønner
38
Leipä- ja taikinaohjelmat
FI
LEIPÄVUOKA
Nro
Tyyppi
Kuori
Koko
Yht.
Lisät
Lämmin
1
Vaalea leipä
Vaalea
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
500 g
750 g
1,0 kg
750 g
02:57
03:00
03:03
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
02:32
02:35
02:38
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
04:15
04:19
04:23
04:20
04:25
04:30
04:29
04:35
04:39
02:29
02:33
02:37
02:34
02:39
02:44
02:43
02:49
02:53
03:12
03:23
03:34
03:32
03:36
03:40
03:35
03:42
03:44
03:17
03:19
03:21
03:19
03:22
03:25
03:23
03:26
03:29
00:58
02:37
02:40
02:43
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
02:12
02:15
02:18
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
03:31
03:35
03:39
03:36
03:41
03:46
03:45
03:51
03:55
02:10
02:14
02:18
02:15
02:20
02:25
02:24
02:30
02:34
02:53
03:04
03:15
03:13
03:17
03:21
03:16
03:23
03:25
02:57
02:59
03:01
02:59
03:02
03:05
03:03
03:06
03:09
–
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Normaali
Tumma
2
Vaalea leipä
- pika
Vaalea
Normaali
Tumma
3
Sekaleipä
Vaalea
Normaali
Tumma
4
Sekaleipä - pika
Vaalea
Normaali
Tumma
5
Ranskanleipä
Vaalea
Normaali
Tumma
6
Briossi
Vaalea
Normaali
Tumma
7
Superpika
Normaali
Viive
enintään
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
GB
S
N
FI
DK
39
Leipä- ja taikinaohjelmat
FI
LEIPÄVUOKA
Nro
Tyyppi
Kuori
Koko
Yht.
Lisät
Lämmin
8
Ei päde
500 g
01:22
–
22
9
Kakku/Piirakka
500 g
Gluteeniton
Viive
enintään
12:00
Normaali
10
11
12
13
Taikina
Taikina + kohotus
Hillo
Lisäaika
–
–
–
–
750 g
1,0 kg
≤1,0 kg
–
≤1,0 kg
–
02:54
02:59
01:30
05:15
01:25
10-90
02:37
02:42
01:14
04:39
–
–
60
60
–
–
20
60
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
270 g
270 g
270 g
01:28
–
–
–
22
22
22
–
–
–
KAKKUVUOKA
14
15
16
Sokerikakku
–
Jälkiruoka/puuro –
Vanukas
–
Huomautuksia
1. Merkkiääni kuuluu (8 kertaa), kun aineksia pitää lisätä, jos reseptissä suositellaan tekemään niin.
2. Ylikypsän oletusaika on kymmenen minuuttia ja maksimiviive on 90 minuuttia (1:30)
3. Leipävuokaohjelmissa (paitsi ohjelmat 10 ja 11) leipäkone siirtyy automaattisesti lämpimänä
pito -tilaan kypsentämisen päätyttyä. Kone pysyy tilassa enintään yhden tunnin tai kunnes kone
sammutetaan.
OHJELMAN TILAN MERKKIVALOT
Symboli
40
Nimi
Kuvaus
Esilämmitys
Käytetään vain kokojyvä-, kokojyvä, nopea- ja gluteeniton-asetuksille ainesten
lämmittämiseksi ennen vaivaamista.
Vaivaussymboli
Osoittaa, onko taikina ensimmäisessä vai toisessa vaivausvaiheessa vai vaivataanko sitä
kohotusjaksojen välissä. Äänimerkki kertoo, milloin aineksia pitää lisätä manuaalisesti.
Kohotussymboli
Osoittaa, onko taikinan ensimmäinen, toinen vai kolmas kohotusjakso meneillään.
Kypsennyssymboli
Osoittaa, että leipä on viimeisessä kypsennysvaiheessa.
Lämpimänä pito -tila
Käynnistyy automaattisesti, kun kypsentäminen päättyy. Lämpimänä pito -tila on päällä
yhden tunnin tai kunnes kone sammutetaan.
Vianetsintä
LEIPÄVUOKA
GB
LEIVÄN KOKO JA MUOTO
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Leipä ei kohoa riittävästi
Kokojyväleivät eivät kohoa yhtä paljon kuin
vaaleat leivät, sillä kokojyväjauhoissa on
vähemmän gluteenia muodostavaa proteiinia.
Normaali tilanne, ei ratkaisua.
Liian vähän nestettä.
Lisää nestettä 15 ml / 3 tl.
Sokeria ei ole lisätty riittävästi tai ei lainkaan.
Kokoa ainekset reseptin mukaisesti.
Jauhot ovat vääränlaisia.
Olet saattanut käyttää erikoisvehnäjauhoja
karkeiden leipien leivonnassa käytettyjen
vehnäjauhojen sijaan, joissa on korkeampi
gluteenipitoisuus.
Älä käytä erikoisvehnäjauhoa.
Matala leipä, ei ole kohonnut.
Kuoressa on ilmakuplia – sienimäinen
ulkonäkö.
Hiiva on vääränlaista.
Parhaan tuloksen saa käyttämällä kuivahiivaa.
Hiivaa ei ole lisätty tai se on liian vanhaa.
Mittaa suositeltu määrä ja tarkista viimeinen
käyttöpäivä pakkauksesta.
Olet valinnut pikaleipäohjelman.
Tämä ohjelma valmistaa pienempiä leipiä. Se
on normaalia.
Hiiva ja sokeri ovat päässeet kosketuksiin
toistensa kanssa ennen vaivausta.
Varmista, että ne pysyvät erillään, kun ne
lisätään leipävuokaan.
Hiivaa ei ole käytetty tai se on liian vanhaa.
Kokoa ainesosat ja tarkista viimeinen
käyttöpäivä.
Neste on liian kuumaa.
Tarkista nesteen oikea lämpötila reseptistä.
Liian paljon suolaa.
Käytä suositeltu määrä.
Jos käytit ajastinta, hiiva kastui ennen kuin
leivän valmistus alkoi.
Pane kuivat aineet vuoan nurkkiin. Suojaa
hiivaa nesteiltä tekemällä kuivien aineiden
keskelle pieni kuoppa.
Liian paljon hiivaa.
Käytä 1/4 tl vähemmän hiivaa.
Käytä 1 tl vähemmän sokeria.
Liian paljon jauhoja.
Käytä 6–9 tl vähemmän jauhoja.
Liian vähän suolaa.
Käytä reseptissä suositeltu määrä suolaa.
Lämmin kostea sää.
Käytä 15 ml / 3 tl vähemmän nestettä 1/4 tl
vähemmän hiivaa.
Liian paljon nestettä.
Käytä seuraavalla kerralla 15 ml / 3 tl
vähemmän nestettä tai käytä vähän
enemmän jauhoja.
Liian paljon hiivaa.
Käytä seuraavalla kerralla reseptissä suositeltu
määrä tai kokeile nopeampaa ohjelmaa.
Suuri kosteuspitoisuus ja lämmin ilma voivat
johtaa taikinan liian nopeaan kohoamiseen.
Käytä kylmää vettä tai lisää maitoa suoraan
jääkaapista.
Nestettä ei ole riittävästi.
Lisää nestettä 15 ml / 3 tl.
Liian paljon jauhoja.
Mittaa jauhot tarkasti.
Leivän yläpinta ei ole täydellisen muotoinen.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta leivän makuun.
Varmista, että taikina on valmistettu parhaissa
mahdollisissa olosuhteissa.
Kone on ollut vetoisessa paikassa tai sitä on
tönäisty tai tärisytetty kohoamisen aikana.
Sijoita leipäkone toiseen paikkaan.
Leipävuoan vetoisuus ylittyy.
Älä käytä enempää aineksia kuin suurelle
leivälle suositellaan (maks. 1 kg).
Suolaa ei ole käytetty riittävästi tai ei lainkaan
(suola estää taikinaa valumasta yli).
Käytä reseptissä suositeltu määrä suolaa.
Liian paljon hiivaa.
Mittaa hiiva tarkasti.
Lämmin, kostea sää.
Käytä 15 ml / 3 tl vähemmän nestettä ja 1/4 tl
vähemmän hiivaa.
Leivät ovat epätasaisia, toinen pää on
lyhyempi.
Taikina on liian kuiva eikä se ole voinut kohota
tasaisesti vuoassa.
Lisää nestettä 15 ml / 3 tl.
Taitettava terä ei nouse pystyyn vaivauksen
aikana.
Terää ei ole puhdistettu kunnolla.
Puhdista terä (katso kohta Puhdistus).
Kuhmuinen yläosa – epätasainen.
Lässähtää kypsentämisen aikana.
N
FI
Liikaa sokeria.
Yläosa ja sivut painuvat sisään.
S
DK
41
Vianetsintä
FI
LEIPÄVUOKA
LEIVÄN RAKENNE
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Raskas tiheä rakenne
Liian paljon jauhoja.
Mittaa tarkasti.
Liian vähän hiivaa.
Mittaa tarkasti.
Liian vähän sokeria.
Mittaa tarkasti.
Suola puuttuu.
Kokoa ainekset reseptin mukaisesti.
Liian paljon hiivaa.
Mittaa oikea määrä suositeltua hiivaa.
Liian paljon nestettä.
Käytä 15 ml / 3 tl vähemmän nestettä.
Liian paljon nestettä.
Käytä 15 ml / 3 tl vähemmän nestettä.
Sähkökatko käytön aikana.
Jos virta katkeaa käytön aikana yli
kahdeksaksi minuutiksi, keskeneräinen leipä
tulee ottaa pois vuoasta ja valmistus aloittaa
uudestaan alusta asti.
Määrät ovat olleet liian suuria eikä kone ole
pystynyt käsittelemään niitä.
Pienennä määrät sallittuihin maksimimääriin.
Viipaloitu liian kuumana.
Anna leivän jäähtyä vähintään 30 minuuttia
ennen viipaloimista.
Käytetty vääränlaista veistä.
Käytä hyvää leipäveistä.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tumma kuori / liian ohut kuori.
Käytetty TUMMAA kuoriasetusta.
Käytä seuraavalla kerralla normaalia tai
vaaleaa asetusta.
Leipä on palanut.
Leipäkoneessa on toimintahäiriö.
Katso lisätietoja Huolto ja asiakaspalvelu
-kohdasta.
Avoin, karkea, reikäinen rakenne.
Leivän keskiosa on raaka, ei ole kypsynyt
kunnolla.
Leipää on hankala viipaloida, tarttuu kiinni.
KUOREN VÄRI JA PAKSUUS
Kuori on liian vaalea.
Leipää ei ole paistettu tarpeeksi kauan.
Paista kauemmin.
Reseptissä ei ole maitojauhetta tai tuoretta
maitoa.
Lisää 15 ml / 3 tl rasvatonta maitojauhetta tai
korvaa puolet vedestä maidolla. Tämä edistää
leivän ruskistumista.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Sekoitinta ei voi irrottaa.
Sekoitin on jäänyt jumiin kuivuneen taikinan
takia.
Lisää leipävuokaan vettä ja anna sekoittimen
liota. Käännä sitten sekoitinta hiukan, jos se ei
muuten irtoa (katso kohta Puhdistus).
Leipä tarttuu vuokaan / leipä ei tahdo irrota
vuoasta.
Näin voi käydä, kun vuoka on ollut pitkään
käytössä.
Pyyhi vuoan sisäpinnat kevyesti ruokaöljyllä.
VUOKAONGELMAT
Katso lisätietoja Huolto ja asiakaspalvelu
-kohdasta.
42
Vianetsintä
KAKKUVUOKA
GB
LEIVÄN KOKO JA MUOTO
S
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kakku ei nouse riittävästi.
Munia ei ole sekoitettu kunnolla joustavaksi
seokseksi.
Riko munien rakenne kunnolla.
N
Sokeria ei ole lisätty riittävästi tai ei lainkaan.
Sekoita ainekset reseptin mukaisesti.
FI
Jauhot ovat vääränlaisia.
Älä käytä erikoisvehnäjauhoa.
Munia ei ole sekoitettu riittävän tasaiseksi.
Riko munien rakenne kunnolla.
Vakioreseptiä ei ole käytetty.
Käytä vakioreseptiä.
Kakun pinta halkeilee.
Sokeria, suolaa jauhoja ja/tai nesteitä ei ole
käytetty oikeassa suhteessa.
Tarkista reseptin ainekset.
Yläosa ja sivut painuvat sisään.
Liian paljon nestettä.
Käytä vähemmän nestettä.
Munia ei ole sekoitettu riittävän tasaiseksi.
Riko munien rakenne kunnolla.
Nestettä ei ole riittävästi.
Lisää maitoa tai vettä.
Liian paljon jauhoja.
Käytä vähemmän jauhoja.
Yläosat eivät ole täydellisen muotoisia – ei
vaikuta makuun.
Varmista, että kakku on valmistettu parhaissa
mahdollisissa olosuhteissa.
Kone on ollut vetoisessa paikassa tai sitä on
tönäisty tai tärisytetty kohoamisen aikana.
Sijoita kone toiseen paikkaan.
Matala kakku, ei ole kohonnut.
Kuhmuinen yläosa – epätasainen.
Lässähtää kypsentämisen aikana.
Kakkuvuoan vetoisuus ylittyy.
Älä käytä aineksia suositeltua enempää.
Suolaa ei ole käytetty riittävästi tai ei lainkaan.
Käytä reseptissä suositeltu määrä suolaa.
Liian paljon jauhoja.
Mittaa jauhot tarkasti.
Lämmin kostea sää.
Käytä vähemmän nestettä.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tumma kuori / liian ohut kuori.
Kakkua ei kumottu vuoasta heti paistamisen
jälkeen.
Kumoa kakku vuoasta heti paistamisen
jälkeen.
Kakku on palanut.
Leipäkoneessa on toimintahäiriö.
Katso lisätietoja Huolto ja asiakaspalvelu
-kohdasta.
Kuori on liian vaalea.
Kakkua ei ole paistettu tarpeeksi kauan.
Paista kauemmin.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Sekoitinta ei voi irrottaa.
Sekoitin on jäänyt jumiin kuivuneen taikinan
takia.
Lisää vuokaan vettä ja anna sekoittimen liota.
Käännä sitten sekoitinta hiukan, jos se ei
muuten irtoa (katso kohta Puhdistus).
Kakkua ei saa kumottua.
Terä on jäänyt jumiin kakkuun.
Pane käsineet käteesi ja käännä haarukkaa
käsin, jotta terä irtoaa kakusta.
Kakku on tarttunut kiinni vuokaan.
Vuokaa ei ole rasvattu kunnolla.
Kakkuvuoan pohjan ja rungon pohjan
kytkennässä voi olla vikaa tai sinne on joutunut
vieras esine..
Käännä kakkuvuokaa varovasti vasemmalle ja
oikealle, jotta se irtoaa.
DK
KUOREN VÄRI JA PAKSUUS
KAKKUVUOKA
Kakkuvuokaa ei voi nostaa ylös.
43
Vianetsintä
FI
KONEEN TOIMINTA
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Leipäkone ei toimi / sekoitin ei liiku.
Vuoka ei ole oikealla kohdalla.
Tarkista, että vuoka on lukkiutunut
paikoilleen.
Viivästysajastin on valittu.
Leipäkone käynnistyy vasta ennalta
määrättynä aikana.
Leipäkonetta ei ole käynnistetty.
Käynnistä kone ohjelmoinnin jälkeen
painamalla käynnistyspainiketta.
Vuokaa ei ole lukittu kunnolla paikoilleen.
Tarkista, että vuoka on oikeassa asennossa.
Sekoitinta ei ole pantu vuokaan tai terä ei ole
noussut ylös.
Varmista aina ennen ainesten lisäämistä, että
sekoitin on kiinni akselissa vuoan pohjassa.
Varmista myös, että terä on täysin puhdas.
Aineksia on valunut uuniin.
Varo kaatamasta aineksia, kun lisäät niitä
vuokaan. Ainekset voivat palaa, kun ne
koskevat lämmityselementtiin, jolloin syntyy
savua.
Vuoka vuotaa.
Katso lisätietoja Huolto ja asiakaspalvelu
-kohdasta.
Leipävuoan vetoisuus ylittyy.
Älä käytä enempää aineksia kuin reseptissä
suositellaan. Mittaa ainekset aina tarkasti.
Aineksia ei ole sekoitettu.
Palaneenhajua käytön aikana.
Koneen virtajohto on irrotettu vahingossa
pistorasiasta tai käytön aikana on ollut
sähkökatkos. Miten voin pelastaa leivän?
Jos kone on vaivaamassa, hävitä ainekset ja aloita alusta.
Jos kone on nostatusvaiheessa, ota taikina leipävuoasta, muotoile se ja pane se voideltuun 23
x 12,5 cm:n / 9 x 5 tuuman kokoiseen vuokaan, peitä ja anna nousta, kunnes sen on kohonnut
kaksinkertaiseksi. Paista vain asetuksella 13 tai paista tavallisessa esilämmitetyssä uunissa
lämpötilassa 200 ºC noin 30–35 minuuttia tai kunnes leipä on kullanruskea.
Jos kone on kypsennysvaiheessa, käytä vain kypsennysasetusta 13 tai paista tavallisessa
esilämmitetyssä uunissa 200 ºC ja poista ylin ritilä. Ota vuoka varovasti koneesta ja pane alaritilälle
uuniin. Paista, kunnes leipä on kullanruskea.
44
Näytössä näkyy E:01 eikä konetta voi
käynnistää.
Paistokammio on liian kuuma.
Irrota virtajohto ja anna laitteen jäähtyä 30
minuuttia.
Näytössä näkyy H:HH ja E:EE eikä kone toimi.
Leipäkoneessa on toimintahäiriö. Lämpötilaanturivirhe.
Katso lisätietoja Huolto ja asiakaspalvelu
-kohdasta.
E:00 tulee näkyviin näyttöön ohjelman 15
aikana.
Paistokammio on liian kylmä.
Käynnistä ohjelma 13 (Lisäaika) 3-5 minuutin
ajaksi koneen lämmittämiseksi ja käynnistä
sitten ohjelma 15 uudelleen.
Reseptit (lisää ainekset luetellussa järjestyksessä)
LEIPÄVUOKA
GB
VAALEA LEIPÄ – asetus: 1 ja 2
S
Ainekset
1 kg
750 g
500 g
Vettä
3,6 dl
3,1 dl
2,05 dl
N
Öljyä
2 rkl
1 ½ rkl
1 rkl
Suolaa
2 tl
1 ½ tl
1 tl
FI
Sokeria
3 rkl
2 rkl
1 ½ rkl
Rasvatonta maitojauhetta
2 rkl
1 ½ rkl
1 rkl
Vehnäjauhoja
12,8 dl
9,2 dl
6,4 dl
Kuivahiivaa
2 tl
1 ¾ tl
1 + 1/3 tl
Ainekset
1 kg
750 g
500 g
Vettä
3,6 dl
3,1 dl
2,05 dl
Voita/margariinia
3 rkl
2 rkl
1 ½ rkl
DK
SEKALEIPÄ – asetus: 3 ja 4
Suolaa
2 tl
1 ½ tl
1 tl
Fariinisokeria
4 rkl
3 rkl
2 rkl
Rasvatonta maitojauhetta
3 rkl
2 rkl
1 ½ rkl
Täysjyväjauhoja
12,3 dl
9,2 dl
5,7 dl
Kuivahiivaa
2 ½ tl
1 ½ tl
1 tl
Ainekset
1 kg
750 g
500 g
Vettä
3,3 dl
2,9 dl
1,65 dl
Oliiviöljyä
2 rkl
1 rkl
1 rkl
RANSKANLEIPÄ – asetus: 5
Suolaa
1 ½ tl
1 tl
¾ tl
Sokeria
2 rkl
1 ¼ rkl
1 rkl
Vehnäjauhoja
11,35 dl
9,2 dl
6,4 dl
Kuivahiivaa
2 tl
1 ½ tl
1 ¼ tl
Ainekset
1 kg
750 g
500 g
Vettä
3,1 dl
2,5 dl
1,55 dl
Öljyä
2 rkl
1 rkl
1 rkl
BRIOSSI – asetus: 6
Suolaa
2 tl
1 ½ tl
1 tl
Sokeria
2 rkl
2 rkl
1 rkl
Maitojauhetta
2 rkl
1 ½ rkl
1 rkl
Leivontajauhoja
6,4 dl
8,5 dl
7,1 dl
Kuivahiivaa
3 tl
1 tl
1 tl
SUPERPIKA – asetus: 7
Ainekset
1 kg
Vettä
3,3 dl
Öljyä
2 rkl
Suolaa
2 tl
Sokeria
2 rkl
Maitojauhetta
2 rkl
Leivontajauhoja
11,35 dl
Kuivahiivaa
2 tl
45
Reseptit (lisää ainekset luetellussa järjestyksessä)
FI
LEIPÄVUOKA
KAKKU/PIIRAKKA 500 g – asetus: 8
Ainekset
500 g
Maitoa
2,85 dl
Voita
2 tl
Munia
2
Sokeria
¼ rkl
Esanssia
¾ tl
Leivontajauhoja
2,15 dl
Leivinjauhetta
½ tl
GLUTEENITON – asetus: 9
Ainekset
1 kg
Vettä
3,1 dl
2,5 dl
Öljyä
3 rkl
3 rkl
1 ½ tl
Suolaa
1 ½ tl
Sokeria
3 rkl
3 rkl
Munia
3
2
1 tl
Etikkaa
1 tl
Jauhosekoitusta
450 g
390 g
Ksantaania
1 rkl
1 rkl
Kuivahiivaa
1 ½ tl
1 ½ tl
TAIKINA – asetus: 10 ja 11
Ainekset
Vettä
2,9 dl
Öljyä
2 rkl
Suolaa
1 ½ tl
Sokeria
2 rkl
Maitojauhetta
1 ½ rkl
Vehnäjauhoja
9,5 dl
Kuivahiivaa
1 ½ tl
HILLO – asetus: 12
Ainekset
46
750 g
Vettä
2 rkl
Sitruunamehua
2 rkl
Sokeria
2 rkl
Hilloa
2 rkl
Appelsiinia
500 g
Reseptit (lisää ainekset luetellussa järjestyksessä)
KAKKUVUOKA
GB
SOKERIKAKKU – asetus: 14
S
Ainekset
Voita
75 g
N
Sitruunamehua
1,0 dl
Sokeria
50 g
FI
Munia
1
Jauhoja
190 g
Leivinjauhetta
½ rkl
Ruokasoodaa
½ tl
Suolaa
1 hyppysellinen
DK
JÄLKIRUOKA/PUURO – asetus: 15
Ainekset
Maitoa (täysmaitoa)
0,5 l
Puuroriisiä
90 g
Sokeria
60 g
Vaniljatanko
½
VANUKAS – asetus: 16
Ainekset
Maitoa
4,0 dl
Sokeria
30 g
Munia
3
Vaniljatanko
47
48
B
A
K
C
G
D
N
GB
O
S
L
M
P
S
Q
F
R
N
E
J
FI
F
G
DK
T
U
E
H
I
DK
Komponenter
A. Håndtag til låg
B. Vindue
C. Varmeelement
D. Brødform
E. Kageform
F. Ælteblad
G. Drivaksel
H. Målekop
I. Dobbelt måleske
J. Kontrolpanel
K. LCD-display
L. Indikatorer for programstatus
M. Indikatorer for skorpefarve
N. Indikatorer for brødstørrelse
O. Formindikatorer
P. Knapper for udskudt start
Q. Knap for brødstørrelse
R. Menu-knap
S. Knap for skorpefarve
T. Start/Stop-knap
U. Programliste
49
Sikkerhedsanvisninger
DK
50
Læs følgende instruktioner grundigt
inden, du bruger maskinen første
gang.
• Apparatet bør ikke anvendes af
personer med nedsat fysisk, sensorisk
eller psykisk funktionsevne eller
personer – herunder børn, som
mangler den nødvendige erfaring
eller viden - med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, har
instrueret dem eller kontrollerer, at
betjeningen sker sikkert og korrekt.
• Børn skal være under opsyn, når
de anvender apparatet. Husk at en
bagemaskine ikke er legetøj.
• Apparatet må kun tilsluttes en
strømforsyning med den samme
spænding og frekvens, som angives på
typeskiltet.
• Anvend eller rør aldrig apparatet,
hvis netledningen eller kabinettet er
beskadiget.
•
•
Apparatet må kun tilsluttes en
stikkontakt med jordkontakt. Hvis
nødvendigt, kan en forlængerledning
for 10 A anvendes.
Hvis apparatet eller netledningen er
beskadiget, skal det/den udskiftes af
producenten, dennes serviceværksted
eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer for at undgå risici.
Kom godt i gang
GB
S
N
FI
DK
1. Kom godt i gang. Fjern al emballage
og alle etiketter. Montér låget, ved at
holde låget med hængslets øverste
del lodret og skubbe det ned i rillerne
på hængslets nederste del. Løft brødeller kageformen ud, rengør og tør
den. Sæt æltebladet på plads.
2. Opmåling af ingredienser. Du får
de bedste resultater, hvis du tilsætter
nøjagtigt den mængde ingredienser,
som angives i opskrifterne – og
tilsætter dem i den rækkefølge, som
de fremgår af opskrifterne (Se side
18–20). Tilsæt altid alle ingredienser
i brød- eller kageformen efter det
valgte program.
3. a. Sæt brødformen på plads i
bagerummet. Skub den ned, indtil den
låses på plads. Luk låget.
b. Sæt kageformen på plads i
bagerummet og luk låget. Kageformen
fastlåses automatisk, når du starter
programmet.
4. Sæt netledningen i og vælg
bageprogram. Du vælger
bageprogram ved at trykke på Menu
gentagne gange, til det ønskede
program vises.
5. Ved brug af brødformen
Trin 1: Vælg brødstørrelse og
ved at trykke
skorpefarve
gentagne gange på knapperne, indtil
indikatorerne viser de ønskede valg.
i
Trin 2: Tryk og hold på “Start“
2-3 sekunder. Der lyder et signal, før
programmet starter.
Ved brug af kageform, gå direkte til
trin 2.
6. Trin 1: For at sætte programmet på
pause, tryk på start/stop-knappen .
Trin 2: For at stoppe eller afbryde
programmet, tryk på stop-knappen
i 1 sekund. Træk ledningen ud, når
bageprogrammet er færdigt. Løft
brød- eller kageformen ud med
grillhandsker. Vend formen om på
en tallerken og lad brødet køle af i
mindst en halv time, inden du skærer
det i skiver. Rengør straks brødformen
og æltebladet efter brug (se afsnittet
Rengøring).
51
Udskudt start
DK
52
Udskudt start
giver mulighed
for at udskyde bagningen i op til 12
timer. Udskudt start kan ikke anvendes
sammen med det superhurtige program
–ligesom det ikke anbefales sammen
med indstillingerne dej, marmelade eller
glutenfri. Anvend ikke udskudt start ved
brug af program 8 til 16 – og vær altid
opmærksom på risikoen i forbindelse
med letfordærvelige ingredienser (mælk,
æg, gær, etc).
gentagne gange for at vælge
1. Tryk
det ønskede program og vælg derefter
skorpens farve og brødets størrelse
.
3. Tryk på . Maskinen tændes, kolontegnet blinker, og timeren starter
nedtællingen. Nulstilling af udskudt
tid sker ved først at trykke på ,indtil
skærmen viser standardindstillingen.
Indstil derefter tiden igen.
4. Beskyttelse mod strømsvigt. Ved
strømsvigt – eller hvis apparatet
afbrydes fra under drift – fortsætter
programmet, hvis strømmen
genetableres indenfor 8 minutter.
2. Tryk på Timer-knappen gentagne
gange, indtil den ønskede udskudte
tid vises.
Timer-knappen reducerer
den indstillede udskudte tid.
Brødmaskinen beregner automatisk
bagetiden efter det tidspunkt, hvor
brødet skal være færdigt.
Rengøring
GB
S
N
FI
DK
1. Træk altid brødmaskinens stik
ud og lad maskinen køle af
inden rengøring. Brødmaskinen
må ikke sænkes ned i vand. Brug
ikke opvaskemaskine, slibende
skuresvampe eller metalredskaber.
2. Fjern æltebladet ved at løfte det
af. Hvis æltebladet ikke kan fjernes
efter 10 minutter, skal du tage fat i
drivakslen under formen og vride frem
og tilbage, indtil bladet løsnes. Rengør,
skyl og tør af. Når bladet foldes
automatisk ned fra en vinkel på 30° er
det helt rent.
3. Sådan rengør du brød- eller
kageformen. Sænk aldrig formens
yderside ned i vand, men fyld formen
delvist med varmt sæbevand. Lad den
stå i blød i 5-10 minutter. Herefter
rengøres yder- og indersiderne med
en blød, fugtig klud. Løft låget af for at
rengøre det.
Gamle apparater
sundhed, som ellers kan være resultatet
af forkert affaldshåndtering af dette
apparat. Du kan få flere oplysninger
om genbrug af dette apparat hos
teknisk forvaltning i din kommune, på
genbrugsstationen eller det sted, hvor du
købte apparatet.
Bortskaffelse
Bortskaffelse
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan
genbruges. Plastickomponenter er
markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagen på en kommunal
genbrugsstation i de relevante
containere.
på produktet eller dets
Symbolet
emballage viser, at produktet ikke må
håndteres som husholdningsaffald.
Det skal i stedet afleveres på
genbrugsstationen, der sørger for
genbrug og genindvinding af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette
apparat bortskaffes korrekt, medvirker
du til at forhindre de potentielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers
53
Programoversigt for brød/dej
DK
BRØDFORM
Index
Type
Brødskorpe
Størrelse
Total tid
Tillægstid
Temperatur
1
Hvidt formbrød
Lys
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
500g
750g
1.0kg
750g
02:57
03:00
03:03
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
02:32
02:35
02:38
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
04:15
04:19
04:23
04:20
04:25
04:30
04:29
04:35
04:39
02:29
02:33
02:37
02:34
02:39
02:44
02:43
02:49
02:53
03:12
03:23
03:34
03:32
03:36
03:40
03:35
03:42
03:44
03:17
03:19
03:21
03:19
03:22
03:25
03:23
03:26
03:29
00:58
02:37
02:40
02:43
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
02:12
02:15
02:18
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
03:31
03:35
03:39
03:36
03:41
03:46
03:45
03:51
03:55
02:10
02:14
02:18
02:15
02:20
02:25
02:24
02:30
02:34
02:53
03:04
03:15
03:13
03:17
03:21
03:16
03:23
03:25
02:57
02:59
03:01
02:59
03:02
03:05
03:03
03:06
03:09
–
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Medium
Mørk
2
Hvidt formbrød Lys
– hurtigprogram
Medium
Mørk
3
Fuldkornsbrød
Lys
Medium
Mørk
4
Fuldkornsbrød
Lys
– hurtigprogram
Medium
Mørk
5
Franskbrød
Lys
Medium
Mørk
6
Brioche
Lys
Medium
Mørk
7
54
Ekstra hurtigt
Medium
Max forsinket
start i timer
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
–
Programoversigt for brød/dej
BRØDFORM
Index
Type
Brødskorpe
Størrelse
Total tid
Tillægstid
8
9
Kage 500gr.
Glutenfri
–
Medium
10
11
12
13
Dej
Surdej
Marmelade
Ekstra bagetid
–
–
–
–
500g
750g
1.0kg
≤1.0kg
–
≤1.0kg
–
01:22
02:54
02:59
01:30
05:15
01:25
10-90
–
02:37
02:42
01:14
04:39
–
–
Temperatur Max forsinket
start i timer
22
12:00
60
12:00
60
12:00
–
12:00
–
12:00
20
12:00
60
–
270g
270g
270g
01:28
–
–
–
22
22
22
BRØDFORM
14
15
16
Kage
–
Risengrød/pudding –
Budding
–
Notes
–
–
–
GB
S
N
FI
DK
1. En lydalarm (8 toner) går i gang, når der i følge opskriften skal tilsættes ekstra ingredienser.
2. Standard tillægstid for ekstra bagning er sat til 10 minutter - og max tillægstid er 90 minutter (1:30).
3. For programmer med brødbagning (inkl. 10 og 11) vil brødmaskinen automatisk gå på "hold varm"
indstilling når programmet er færdigt. "Hold varm" indstillingen varer op til 1 time eller indtil maskinen
slukkes.
INDIKATOR FOR PROGRAMSTATUS
Symbol
Navn
Beskrivelse
Forvarmefunktion
Bruges kun ved program for hvidt brød, fuldkornsbrød – hurtig samt glutenfri brød
– for at opvarme ingredienserne før æltning
Symbol for æltning
Fortæller når dejen er i første eller anden fase af æltningsprocessen. Et lydsignal vil angive,
når ekstra ingredienser skal tilsættes.
Symbol for hævning
Fortæller at dejen er i første, anden eller tredje hæve fase.
Symbol for bagning
Fortæller at dejen er i bagefasen.
"Hold varm" indstilling
Starter automatisk når programmet slutter. Denne indstilling varer op til 1 time eller indtil
maskinen slukkeS.
55
Fejlfinding
DK
BRØDFORM
BRØDSTØRRELSE OG FORM
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Brødet hæver ikke nok.
Fuldkornsbrød er fladere end franskbrød,
da der er mindre glutendannende protein i
fuldkornsmel.
Det er ét af fuldkornsbrødenes egenskaber og
kan derfor ikke justeres.
Ikke væske nok.
Tilsæt ekstra 15 ml/3 tsk væske.
Der er ikke tilsat sukker – eller alternativt for
lidt sukker.
Følg opskriften nøje ved opmåling af
ingredienserne.
Anvendt forkert meltype.
Du har muligvis brugt almindeligt hvedemel
i stedet for grovmel, som har et højere
glutenindhold.
Anvendt forkert gærtype.
For at få de bedste resultater skal du bruge
hurtigtvirkende tørgær.
Ikke tilsat nok gær eller gæren er for gammel.
Mål den anbefalede mængde og kontrollér
sidste salgsdato på pakken.
Det hurtige brødprogram er valgt.
Dette program giver mindre brød. Det er
normalt.
Gær og sukker kom i berøring med hinanden
før æltningen.
Sørg for at de holdes adskilt, når de tilsættes
brødformen.
Ikke tilsat gær eller gæren er for gammel.
Check opskriften nøje, opmål ingredienserne
omhyggeligt - og kontrollér sidste salgsdato.
For varm væske.
Check opskriften for korrekt væsketemperatur.
Tilsat for meget salt.
Tilsæt den anbefalede mængde.
Hvis du har brugt timeren, er gæren blevet våd
før brødet begyndte at bage.
Anbring de tørre ingredienser i formens hjørner.
Beskyt gæren mod væske ved at lave en let
fordybning i midten af de tørre ingredienser.
Fladt brød. Det hæver ikke.
Toppen er oppustet – ligner en paddehat.
For meget gær.
Brug 1/4 tsk mindre gær.
For meget sukker.
Brug 1 tsk mindre sukker.
For meget mel.
Brug 6 til 9 tsk mindre mel.
Ikke nok salt.
Ikke nok salt. Brug den anbefalede mængde salt.
Varmt, fugtigt vejr.
Brug 15 ml/3 tsk mindre væske og 1/4 tsk
mindre gær.
For meget væske.
Brug 15 ml/3 tsk mindre væske næste gang eller
tilsæt lidt ekstra mel.
For meget gær.
Brug den anbefalede mængde i opskriften eller
prøv et hurtigere program næste gang.
Høj fugtighed og varmt vejr kan have fået dejen
til at hæve for hurtigt.
Afkøl vandet eller tilsæt mælk direkte fra
køleskabet.
Ikke væske nok.
Tilsæt 15 ml/3 tsk væske mere.
For meget mel.
Mål melet nøjagtigt.
Maskinen har stået i træk, eller er blevet stødt
eller rystet under hævningen.
Stil brødmaskinen rigtigt.
Brødformens kapacitet er overskredet.
Brug ikke flere ingredienser end anbefalet til
store brød (højst 1 kg.).
Ikke brugt nok salt eller slet ikke noget salt.
Salt forhindrer, at dejen efterhæver for meget.
Brug derfor altid den anbefalede mængde salt
i opskriften.
For meget gær.
Mål gæren nøjagtigt.
Varmt, fugtigt vejr.
Brug 15 ml/3 tsk mindre væske og 1/4 tsk
mindre gær.
Brødene er ujævne og kortere i den ene
ende.
Dejen er for tør og kan ikke hæve jævnt i formen.
Tilsæt 15 ml/3 tsk væske mere.
Det sammenfoldelige blad er ikke udfoldet
under æltningen.
Bladet er ikke gjort ordentligt rent.
Rengør bladet (Se afsnittet om rengøring).
Top og sider falder sammen.
Ujævn, knudret top – ikke glat.
Brødet faldt sammen under bagningen.
56
Fejlfinding
BRØDFORM
GB
BRØDETS KONSISTENS
S
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Tung, tæt konsistens.
For meget mel.
Mål nøjagtigt.
N
Ikke gær nok.
Mål nøjagtigt.
Ikke sukker nok.
Mål nøjagtigt.
FI
Åben, grov, hullet konsistens.
Intet salt.
Saml ingredienserne som angivet i opskriften.
For meget gær.
Mål den rigtige mængde anbefalet gær.
For meget væske.
Brug 15 ml/3 tsk mindre væske.
For meget væske.
Brug 15 ml/3 tsk mindre væske.
Strømsvigt under bagningen.
Efter 8 minutters strømsvigt skal du fjerne det
ubagte brød fra formen og starte forfra med
friske ingredienser.
Mængden var større end maskinens kapacitet.
Reducér mængden til det maksimalt angivne.
Skåret i skiver, mens det var for varmt.
Lad brødet køle af på hylden i mindst en halv
time, før det skæres i skiver.
Der er brugt en forkert kniv.
Brug en brødkniv eller en meget skarp kniv,
så du skærer i stedet for at presse kniven
gennem brødet.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Mørk skorpe/for tyk.
Indstillingen MØRK skorpe er anvendt.
Skift til mellem eller let indstilling næste gang.
Brødet er brændt.
Brødmaskinen virker ikke.
Se afsnittet "Service og kundepleje".
Skorpen er for lys.
Brødet er ikke bagt længe nok.
Forlæng bagetiden.
Ikke mælkepulver eller frisk mælk i opskriften.
Tilsæt 15 ml/3 tsk skummetmælkspulver
eller erstat med 50% vand med mælk for at
fremskynde bruningen.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Æltebladet kan ikke fjernes.
Æltebladet sidder fast på grund af tørre
dejrester.
Hæld vand i brødformen og lad æltebladet
stå i blød. Du skal muligvis vride æltebladet
let for at fjerne det. Se afsnittet Rengøring.
Brødet klæber fast til formen/vanskeligt at
ryste det ud.
Det kan ske ved vedvarende brug.
Tør brødformen let af indvendigt med
vegetabilsk olie.
Brødet er ikke bagt nok i midten.
Det er svært at skære brødet i skiver. Det er
meget klægt.
DK
SKORPENS FARVE OG TYKKELSE
PROBLEMER MED FORM
Se afsnittet "Service og kundepleje".
57
Fejlfinding
DK
KAGEFORM
KAGENS STØRRELSE OG FORM
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kagen hæver ikke nok.
Æggene er ikke blandet til en tyktflydende
konsistens.
Brug æggepiskeren til at blande æggene.
Der er tilsat for lidt eller intet sukker.
Følg opskriften nøje og opmål
ingredienserne nøjagtigt.
Forkert meltype er brugt.
Anvend almindeligt hvedemel til
kagebagning.
Kagen er flad - hæver ikke.
Kagens overflade er revnet.
Top og sider falder sammen.
Æggene er ikke blandet jævnt nok.
Anvend standardopskriften.
Den krævede standardopskrift er ikke anvendt.
Følg opskriften nøje.
Ikke de rigtige mængder sukker, salt, mel og/
eller væske.
Følg opskriften nøje.
For meget væske.
Brug mindre væske.
Æggene er ikke blandet jævnt nok.
Brug æggepisker til at blande æggene.
Ikke væske nok.
Tilsæt mere mælk eller vand.
For meget kagemel.
Brug mindre kagemel.
Toppen er ikke formet perfekt på kagen.
Sørg for, at kagen bages under de bedst
mulige forhold. Trods formen smager de
stadig skønt!
Maskinen har stået i træk, eller er blevet stødt
eller rystet under hævningen.
Anbring maskinen under optimale forhold.
Kageformens kapacitet er overskredet.
Brug ikke flere ingredienser end de
anbefalede.
Der er tilsat for lidt eller ingen salt.
Følg opskriften nøje og anvend den
anbefalede mængde salt.
For meget mel.
Mål kagemelet nøjagtigt.
Varmt, fugtigt vejr.
Brug mindre væske.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Mørk skorpe/skorpen er for tyk.
Kagen blev ikke fjernet umiddelbart efter
bagningen.
Fjern den straks efter bagningen.
Kagen er brændt.
Brødmaskinen virker ikke.
Se afsnittet "Service og kundepleje".
Skorpen er for lys.
Kagen er ikke bagt længe nok.
Forlæng bagetiden.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Æltebladet kan ikke fjernes.
Æltebladet sidder fast på grund af tørre
dejrester.
Hæld vand i kageformen og lad æltebladet
stå i blød. Du skal muligvis vride æltebladet
let for at fjerne det. Se afsnittet Rengøring.
Kagen kan ikke tages ud.
Bladet sidder fast i kagen.
Drej forsigtigt kageformen til venstre og højre
for at løsne den. Brug handsker.
Kagen klæber fast til formen.
Tør kageformen let af indvendigt med
madolie.
Samlingen mellem kageformens bund og
maskinens bund kan være deform, eller der kan
være et fremmedlegeme i samlingen.
Drej forsigtigt kageformen til venstre og til
højre for at løsne den – check og rengør.
Ujævn, knudret top – ikke glat.
Kagen faldt sammen under bagningen.
SKORPENS FARVE OG TYKKELSE
KAGEFORM
Kageformen kan ikke løftes op.
58
Fejlfinding
MASKINENS MEKANISKE DELE
GB
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Brødmaskinen virker ikke/æltebladet bevæges
ikke.
Formen er ikke sat rigtigt i.
Kontrollér at formen er låst på plads.
S
Der er valgt udskudt timer.
Brødmaskinen starter ikke, før nedtællingen
når den indstillede programtid.
N
Ingredienserne er ikke blandet.
Brødmaskinen er ikke startet.
Når du har programmeret kontrolpanelet,
skal du trykke på start-knappen for at tænde
brødmaskinen.
FI
Formen er ikke låst rigtigt på plads.
Kontrollér at formen er anbragt rigtigt.
Glemte at anbringe æltebladet i formen, eller
bladet var ikke foldet ud.
Sørg altid for, at æltebladet sidder på
drivakslen i bunden af formen, før du tilsætter
ingredienserne og check også, at bladet er
helt rent.
Der er spildt ingredienser indvendigt i ovnen.
Pas på ikke at spilde ingredienserne, når du
tilsætter dem i formen. Ingredienserne kan
brænde på varmeenheden og skabe røg.
Formen er utæt.
Se afsnittet "Service og kundepleje".
Brødformens kapacitet er overskredet.
Brug ikke flere ingredienser end anbefalet
i opskriften og mål altid ingredienserne
nøjagtigt.
Brændt lugt under bagningen.
Maskinens stik er trukket ud ved en fejl, eller
der har været strømsvigt under brugen.
Hvordan kan jeg redde brødet?
DK
Hvis maskinen er ved at ælte, skal du kassere ingredienserne og starte forfra.
Hvis brødet er ved at hæve, kan du tage dejen ud af brødformen, forme den og lægge den i en
brødform på 12,5cm. Dæk dejen og lad den hæve til dobbelt størrelse. Brug program13 "Kun
bagning" eller bag brødet i en forvarmet ovn med over-/undervarme på 200ºC i 30-35 minutter
eller indtil det er gyldenbrunt.
Hvis maskinen er ved at bage, kun du bruge program 13 "Kun bagning" eller bage brødet i en
forvarmet ovn med over-/undervarme på 200ºC. Tag forsigtigt formen ud fra maskinen og stil
nederst i ovnen. Bag det indtil, det er gyldenbrunt.
E:01 vises på displayet, og maskinen tændes
ikke.
Bagerummet er for varmt.
Træk stikket ud for at lade maskinen køle af i
en halv time.
H:HH & E:EE vises på displayet, og maskinen
går ikke i gang.
Brødmaskinen virker ikke. Temperatur-sensorfejl.
Se afsnittet "Service og kundepleje".
E:00 vises på displayet under program 15.
Bagerummet er for koldt.
Start program 13 (Bag) i 3-5 minutter for at
varme maskinen op, og genstart derefter
program 15.
59
Opskrifter (tilsæt ingredienser i den angivne rækkefølge)
DK
BRØDFORM
FRANSKBRØD – indstilling: 1 og 2
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vand
360 ml
310 ml
205 ml
Olie
2 spsk
1 ½ spsk
1 spsk
Salt
2 tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Sukker
3 spsk
2 spsk
1 ½ spsk
Tørret skummetmælkspulver
2 spsk
1 ½ spsk
1 spsk
Hvedemel
4 ½ kopper
3 ¼ kopper
2 ¼ kopper
Tørgær
2 tsk
1 ¾ tsk
1 + 1/3 tsk
FULDKORNSBRØD – indstilling: 3 og 4
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vand
360 ml
310 ml
205 ml
Smør/margarine
3 spsk
2 spsk
1 ½ spsk
Salt
2 tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Brunt sukker /farin
4 spsk
3 spsk
2 spsk
Tørret skummetmælkspulver
3 spsk
2 spsk
1 ½ spsk
Fuldkornshvedemel
4 1/3 kopper
3 ¼ kopper
2 kopper
Tørgær
2 ½ tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vand
330 ml
290 ml
165 ml
FLUTE – indstilling: 5
Olivenolie
2 spsk
1 spsk
1 spsk
Salt
1 ½ tsk
1 tsk
¾ tsk
Sukker
2 spsk
1 ¼ spsk
1 spsk
Hvedemel
4 kopper
3 ¼ kopper
2 ¼ kopper
Tørgær
2 tsk
1 ½ tsk
1 ¼ tsk
Ingredienser
1 kg
750 g
500 g
Vand
310 ml
250 ml
155 ml
BRIOCHE – indstilling: 6
Olie
2 spsk
1 spsk
1 spsk
Salt
2 tsk
1 ½ tsk
1 tsk
Sukker
2 spsk
2 spsk
1 spsk
Tørmælk
2 spsk
1 ½ spsk
1 spsk
Hvedemel
4 ¼ kopper
3 kopper
2 ½ kopper
Tørgær
3 tsk
1 tsk
1 tsk
SUPER HURTIG – indstilling: 7
60
Ingredienser
1 kg
Vand
330 ml
Olie
2 spsk
Salt
2 tsk
Sukker
2 spsk
Tørmælk
2 spsk
Hvedemel
4 kopper
Tørgær
2 tsk
Opskrifter (tilsæt ingredienser i den angivne rækkefølge)
BRØDFORM
GB
KAGE 500 g – indstilling: 8
S
Ingredienser
500 g
Mælk
1 kop
N
Smør
2 tsk
Æg
2
FI
Sukker
¼ spsk
Essens
¾ tsk.
Hvedemel
¾ kop
Bagepulver
½ tsk
DK
GLUTENFRI – indstilling: 9
Ingredienser
1 kg
Vand
310 ml
750 g
250 ml
Olie
3 spsk
3 spsk
1 ½ tsk
Salt
1 ½ tsk
Sukker
3 spsk
3 spsk
Æg
3
2
Eddike
1 tsk
1 tsk
Glutenfri melblanding
450 g
390 g
Xanthan gummi (kan udelades)
1 spsk
1 spsk
Tørgær
1 ½ tsk
1 ½ tsk
DEJ – indstilling: 10 og 11
Ingredienser
Vand
290 ml
Olie
2 spsk
Salt
1 ½ tsk
Sukker
2 spsk
Tørmælk
1 ½ spsk
Hvedemel
3 ½ kopper
Tørgær
1 ½ tsk
MARMELADE – indstilling: 12
Ingredienser
Vand
2 spsk
Citronsaft
2 spsk
Sukker
2 spsk
Marmelade
2 spsk
Appelsin
500 g
61
Opskrifter (tilsæt ingredienser i den angivne rækkefølge)
DK
KAGEFORM
MOELLEUX – indstilling: 14
Ingredienser
Smør
75 g
Citronsaft
100 ml
Sukker
50 g
Æg
1
Mel
190 g
Bagepulver
½ spsk
Natron
½ tsk
Salt
1 knsp
RISBUDDING – indstilling: 15
Ingredienser
Mælk (3% fedt)
0,5 l
Runde ris
90 g
Sukker
60 g
Vanillestang
½
CREMEKAGE – indstilling: 16
Ingredienser
62
Mælk
400 ml
Sukker
30 g
Æg
3
Vanillestang
½
S
Sweden / Sverige
Konsumentservice
Frågor om produktens funktion eller användning:
0771 87 12 12
Serviceverkstad:
Telefon: 0771 76 76 76
Internet: www.electrolux.se/service
E-post: [email protected]
Adress: Electrolux Service Centralverkstad,
105 45 Stockholm
Innan kontakt skriv upp följande information om produkten: Modellbeteckning, produktnummer, serienummer,
inköpsställe och datum (måste styrkas med inköpsbevis/
kvitto), hur och när uppträder felet?
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2005. Mer information om
vilka bestämmelser som gäller kan du få av återförsäljaren av denna produkt. Innan du beställer service enligt
EHL-åtagandet kontrollera först om du kan avhjälpa felet
själv. Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall alltid
åtgärdas av behörig verkstad.
FI
Finland / Suomi
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,16 e/min + pvm) *Mainitse
huoltoliikkeeseen soittaessasi tuotteen ostopäivä, sekä
arvokilvestä seuraavat tiedot: merkki, malli, tuotenumero
ja sarjanumero.
Kuluttajaneuvonta: 0200-2662 (0,16 e/min + pvm), tai
sähköposti-osoite: [email protected]
Takuu: Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun
alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus
huollosta voidaan periä myös takuuaikana aiheettomasta
huoltokäynnistä, ellei valmistajan laitteen asennuksesta,
käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu. EUmaat: Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen
takuu. Kuljetusvauriot: Tarkista pakkauksen purkamisen
yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava
myyjäliikkeelle.
N
Norway / Norge
Reklamasjon
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om
forbrukerkjøp. Dersom det inntreffer feil eller mangler
som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres
dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som
oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon
vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder
godkjent av leverandør.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter
gjelder egne bestemmelser i hht. bransjens rutiner/leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service
eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet. Husk at kjøpsbevis må fremvises til servicemann
ved en eventuell reparasjon innenfor reklamasjonstiden.
GB
S
N
FI
DK
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway AS
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 815 30 222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
Reservedeler konsument
E-Service Oslo AS:
Telefon: 22 72 58 30
Fax: 23 20 74 41
Internett: [email protected]
DK
Denmark / Danmark
Reklamation
Hvis du observere en fejl eller mangler, som er omfattet
af reklamationsretten, udbedres den vederlagsfrit. Du
bør hurtigst muligt rette henhendelse til sælger. Det er
derfor vigtigt at du gemmer dit købsbevis (kvittering)
som dokumentation for at produktet er omfattet af
reklamationsretten.
Fejl som følge af manglende vedligehold, transportskader, forkert / uhensigtmæssig brug eller slid, er
IKKE omfattet af reklamationsretten. Derfor vil en evt.
reparation bliver faktureret kunden. Hvis et produkt
indsendes til undersøgelse og det viser sig, at det ikke er
behæftet med fejl eller mangler vil kunden blive fakturet
for undersøgelsen.
Produktet er udviklet og beregnet til brug i en almindelig husholdning, hvis produktet anvendes i modstrid
med dette bortfalder reklamationsretten.
Har du spørgsmål angående produktets funktion og
brug kan du finde flere informationer på vores hjemmesider: www.electrolux.dk / www.electroluxhomecenter.dk
Electrolux Home Products Denmark A/S
Strevelinsvej 48-50 – 7000 Fredericia, Danmark
Tlf: + 45 79221100
63
Electrolux Floor Care & Small Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3484 E EBM 8000N 02010510
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement