AEG SF1000 User manual

AEG SF1000 User manual
PERFECTJUICE MODEL SF1000
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung........................... 3–14
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR
Βιβλίο οδηγιών...............3–14
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το μιξεράκι, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
NL
Gebruiksaanwijzing......3–14
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi...............3–14
Avant d’utiliser cet appareil
pour la première fois, veuillez
lire les consignes de sécurité
en page 5
GB Instruction book............17–24
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 18.
D
GR
A
NL
F
B
GB
C
D
I
E
L
H
K
G
J
F
D
GR
NL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Stopfer
Deckel
Filter
Saftbehälter
Abfallbehälter
Drehschalter
Motorblock
Griff
Ablaufhilfe
Saftkrug
Krugdeckel
Schaumtrenner
Έμβολο
Καπάκι
Φίλτρο
Δοχείο χυμού
Δοχείο πολτού
Κουμπί ελέγχου
Βάση μοτέρ
Λαβή
Στόμιο
Κανάτα χυμού
Καπάκι χυμού
Διαχωρισμός αφρού
F
Duwer
Deksel
Filter
Sapreservoir
Pulpopvangbak
Bedieningsknop
Motorbasis
HendelI
Mondstuk
Sapkan
Sapdeksel
Schuimscheider
Pousseur
Couvercle
Filtre
Collecteur de jus
Récipient à pulpe
Manette
Moteur
Poignée
Bec verseur
Cruche à jus
Couvercle à jus
Séparateur de mousse
3/24
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
D
GR
4/24
Lesen Sie sich die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an eine
Stromversorgung angeschlossen
werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer
geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ein Verlängerungskabel für 10 A
verwendet werden.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder
von einer entsprechend qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
Das Gerät muss vor der Reinigung
und Wartung ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt werden.
Das Gerät darf nicht im Freien
verwendet werden.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
Fassen Sie keinesfalls die Klingen
oder Einsätze mit der Hand oder
Werkzeugen an, während das Gerät
am Stromnetz angeschlossen ist.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Lassen Sie das Gerät bei hoher
Belastung nicht länger als 40
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
Πριν από τον καθαρισμό και τη
συντήρηση, απενεργοποιείτε τη
συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή
τις υποδοχές με το χέρι σας ή με
οποιοδήποτε εργαλείο όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Όταν επεξεργάζεστε υλικά μεγάλου
όγκου, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
συνεχόμενα για πάνω από 40
δευτερόλεπτα. Αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει πριν επανεκκινήσετε.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sekunden ununterbrochen
eingeschaltet. Vor dem erneuten
Einschalten abkühlen lassen.
Das Kabel nicht über die Kante des
Tischs oder der Arbeitsfläche hängen
lassen. Das Kabel darf nicht mit einer
heißen Fläche, einschließlich Ofen, in
Kontakt kommen.
Niemals Zubehör oder Teile anderer
Hersteller, die nicht empfohlen oder
verkauft werden, verwenden. Dies
könnte zu Verletzungen führen.
Das Gerät nur mit verriegeltem Griff
benutzen. Niemals während des
laufenden Betriebs mit den Fingern in
die Einfüllöffnung greifen.
Den Fruchtfleischbehälter nicht
während des laufenden Betriebs
abnehmen.
Vergewissern Sie sich vor dem
Einschalten des Geräts, dass alle Teile
richtig befestigt sind.
Vergewissern Sie sich vor dem
Auseinanderbau und der Reinigung,
dass der Motor und das Messer nicht
mehr in Betrieb sind.
Das Gerät nicht verwenden, wenn das
Drehsieb beschädigt ist.
Μην αφήνετε το καλώδιο να
κρέμεται από την άκρη τραπεζιού
ή πάγκου, μην αφήνετε το καλώδιο
να έρχεται σε επαφή με ζεστές
επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης
της μονάδας εστιών μαγειρέματος.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
εξαρτήματα ή ανταλλακτικά
από άλλους κατασκευαστές που
δεν συνιστούνται ή πωλούνται.
Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος
τραυματισμού ατόμων.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
εφόσον η λαβή είναι κλειδωμένη,
να μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας
μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας
για να πιάσετε κάτι ενώ η συσκευή
λειτουργεί.
Να μην αφαιρείτε ποτέ το δοχείο
πολτού ενώ η συσκευή λειτουργεί.
Να βεβαιώνεστε ότι όλα τα
εξαρτήματα είναι σωστά
τοποθετημένα πριν να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Να βεβαιώνεστε ότι ο κινητήρας και
η λεπίδα έχουν σταματήσει τελείως
πριν την αποσυναρμολόγηση και
τον καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν
είναι χαλασμένο το περιστρεφόμενο
φίλτρο.
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt
is voor 10 A.
Les instructions suivantes doivent
être lues attentivement avant
d’utiliser la machine pour la première
fois.
• Cet appareil n’est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l’expérience nécessaires, à
moins qu’elles n’aient été formées
ou encadrées pour l’utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin
qu’ils ne puissent pas jouer avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche
l’appareil si – le cordon d’alimentation
est endommagé ; – le corps de
l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Als het apparaat of de
voedingskabel is beschadigd,
moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
met reiniging of onderhoud begint.
Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
Raak nooit de bladen of inzetdelen
aan met uw hand of met gereedschap
als het apparaat op het stopcontact is
aangesloten.
Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet langer dan
40 seconden achter elkaar bij het
verwerken van grote hoeveelheden
ingrediënten. Laat het apparaat eerst
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon
d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
L’appareil doit être éteint et
débranché du réseau électrique
après chaque utilisation et avant tout
nettoyage ou entretien.
Cet appareil est réservé à une
utilisation à l’intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
Ne jamais toucher de lame, de
support ou d’outil lorsque l’appareil
est branché.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni
dans aucun autre liquide.
Lors d’une utilisation intensive, ne
pas utiliser l’appareil pendant plus de
40 secondes d’affilée. Laisser l’appareil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
even afkoelen voordat u het opnieuw
start.
Laat het snoer niet over de rand van
een tafel of werkblad hangen en zorg
dat het snoer niet in contact komt
met een heet oppervlak, inclusief het
fornuis.
Gebruik nooit accessoires of
onderdelen van andere fabrikanten
die niet door ons worden aanbevolen
of verkocht; dit brengt het risico van
persoonlijk letsel met zich mee.
Gebruik het apparaat alleen wanneer
de handgreep vergrendeld is. Steek
nooit uw vingers of een object in de
vulbuis terwijl het apparaat in bedrijf
is.
Verwijder de pulpopvangbak niet
wanneer het apparaat in bedrijf is.
Controleer of alle onderdelen correct
zijn gemonteerd voordat u het
apparaat inschakelt.
Controleer of de motor en mes
volledig zijn gestopt voordat u het
apparaat demonteert en reinigt.
Gebruik het apparaat niet als de
roterende zeef beschadigd is.
D
GR
NL
F
GB
refroidir avant de le remettre en
marche.
Ne laissez pas le cordon
d’alimentation dépasser du bord
de la table ou du comptoir. Ne le
mettez pas en contact avec une
surface chaude, notamment sur une
cuisinière.
N’utilisez jamais d’accessoires ou
pièces faites par un autre fabriquant
qui n’est pas recommandé ou vendu ;
risque de blessure.
N’utilisez l’appareil que lorsque la
poignée est verrouillée. Ne tentez
jamais d’introduire vos doigts ou
tout autre objet dans la goulotte
pour atteindre la nourriture lorsque
l’appareil est en fonctionnement.
Ne retirez jamais le récipient à pulpe
lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement.
Assurez-vous que toutes les parties
sont correctement installées avant de
mettre l’appareil en marche.
Assurez-vous que le moteur et la lame
sont complètement arrêtées avant de
démonter et de nettoyer les pièces de
l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil si le tamis
rotatif est endommagé.
5/24
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
6/24
1. Das Gerät wird nur dann
funktionieren, wenn alle Teile korrekt
zusammengesetzt wurden und der
Deckel mithilfe des Griffes richtig
geschlossen ist.
2. Setzen Sie den Saftbehälter in das
Gerät ein.
3. Setzen Sie den Filter auf den Saftbehälter, indem Sie den Filter auf die
Kupplung aufsetzen und auf ein „Klickgeräusch“ warten.
1. Η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο
εάν όλα τα εξαρτήματα έχουν
συναρμολογηθεί σωστά και εάν το
καπάκι έχει κλειδώσει σωστά στη
θέση του με τη λαβή
2. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού στη
συσκευή.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο
χυμού, βεβαιωθείτε πως το φίλτρο
έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στην
υποδοχή (έχει κάνει “κλικ”)
1. Het apparaat functioneert alleen
als alle onderdelen correct zijn
geplaatst en de deksel correct met de
hendel op zijn plaats is vergrendeld.
2. Plaats het sapreservoir in het
apparaat.
3. Plaats de filter in het sapreservoir
en bevestig hem stevig op de
koppeling (“klik”).
1. L’appareil ne fonctionnera que si
toutes ses pièces sont correctement
assemblées et que le couvercle a été
correctement verrouillé à l’aide de la
poignée.
2. Placez le collecteur de jus dans
l’appareil.
3. Insérez le filtre dans le collecteur de
jus ; assurez-vous que le filtre est correctement ajusté sur l’ensemble (vous
entendrez un « clic »)
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
1
F
2
GB
4. Setzen Sie den Abfallbehälter etwas
nach vorne geneigt in das Gerät
ein. Beginnen Sie mit der Oberseite
des Behälters und schieben dann die
Unterseite nach.
5. Positionieren Sie den Deckel über
dem Filter und setzen ihn auf, lassen
Sie danach den Griff, hörbar durch
ein „Klickgeräusch“, auf dem Deckel
einrasten. Vergewissern Sie sich, dass
der Griff auf jeder Seite des Deckels
richtig eingerastet ist.
6. Schieben Sie den Stampfer mithilfe
der jeweiligen Führungskerben in den
Einfüllstutzen.
4. Τοποθετήστε το δοχείο πολτού
στη συσκευή γέρνοντάς το ελαφρά
προς τα εμπρός. Τοποθετήστε πρώτα
το επάνω μέρος και, στη συνέχεια,
σπρώξτε και το πίσω μέρος.
5. Κρατήστε το καπάκι επάνω από το
φίλτρο και χαμηλώστε το στη θέση
του, ασφαλίστε τη λαβή στο καπάκι
και κλειδώστε τη στη θέση της (να
κάνει “κλικ”). Βεβαιωθείτε πως η λαβή
έχει κλειδώσει στη θέση της και στις
δύο πλευρές του καπακιού.
6. Κυλίστε το έμβολο στο σωλήνα
τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας
το αυλάκι στο έμβολο με τη μικρή
προεξοχή στο εσωτερικό του σωλήνα
τροφοδοσίας.
4. Plaats de pulpopvangbak in het
apparaat door hem licht naar
voren te kantelen. Steek eerst de
bovenkant naar binnen en duw
vervolgens de onderkant op zijn
plaats.
5. Houd de deksel boven de filter en
laat hem op zijn plaats zakken.
Klik de hendel vast op de deksel.
Controleer of de hendel aan beide
zijden van de deksel goed op zijn
plaats is vergrendeld.
6. Schuif de duwer in de vulbuis door
de inkeping in de duwer uit te lijnen
met het kleine uitsteeksel aan de binnenkant van de vulbuis.
4. Placez le récipient à pulpe sur
l’appareil en l’inclinant légèrement
vers l’avant. Insérez la partie
supérieure en premier puis poussez
pour faire rentrer la partie inférieure.
5. Maintenez le couvercle au dessus
du filtre, abaissez-le pour le mettre
en position, puis rabattez la poignée
sur le couvercle pour le maintenir
en place (vous entendrez un « clic »).
Assurez-vous que la poignée est bien
verrouillée en position, des deux côtés
du couvercle.
6. Glissez le pousseur dans la goulotte
en alignant la rainure présente dans le
pousseur avec la petite protubérence
à l’intérieur de la goulotte.
7/24
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
7. Stellen Sie den Saftkrug unter die
Ablaufhilfe.
8. Setzen Sie den Deckel auf den
Saftkrug, um Spritzer zu vermeiden
oder den Saft im Kühlschrank
aufzubewahren.
9. Setzen Sie den Schaumtrenner in
den Saftkrug ein, wenn Sie den Saft
vom Schaum beim Eingießen in ein
Glas trennen möchten.
GR
7. Τοποθετήστε την κανάτα χυμού
κάτω από το στόμιο.
8. Τοποθετήστε το καπάκι στην
κανάτα χυμού για να αποφύγετε το
πιτσίλισμα ή εάν θέλετε να φυλάξετε
το χυμό στο ψυγείο.
9. Για το διαχωρισμό του αφρού από
το χυμό όταν σερβίρετε το χυμό σε
ένα ποτήρι, εισάγετε το διαχωριστικό
αφρού τοποθετώντας το στην κανάτα
χυμού.
NL
7. Plaats de sapkan onder het
mondstuk.
8. Plaats de deksel op de sapkan om
spetteren tegen te gaan of als u het
sap in de koelkast wilt bewaren.
9. Als u tijdens het schenken het schuim
van het sap wilt scheiden, plaatst u de
schuimscheider door deze in de sapkan
te schuiven.
7. Placez la cruche à jus sous le bec
verseur.
8. Placez le couvercle sur la cruche à
jus afin d’éviter les éclaboussures,
ou si vous souhaitez conserver le jus
au réfrigérateur.
9. Pour séparer la mousse et le jus
lorsque vous le versez dans un verre,
insérez le séparateur de mousse en le
faisant glisser dans la cruche à jus.
D
F
8/24
Operating instructions /
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
1. Stecken Sie das Stromkabel in eine
Steckdose und schalten das Gerät
ein, in dem Sie den Drehschalter auf
entweder niedrige Geschwindigkeit
„I“ oder normale Geschwindigkeit „II“
stellen. Geschwindigkeit „I“ eignet
sich für weiche Früchte und Gemüse.
Geschwindigkeit „II“ eignet sich für
alle Früchte- und Gemüsesorten.
2. Geben Sie die vorgeschnittenen
Stücke in den Einfüllstutzen.
3. Drücken Sie die Stücke sanft
mithilfe des Stopfers durch den
rotierenden Filter nach unten.
Hinweis: Üben Sie nicht allzu viel
Druck auf den Stopfer aus, da dies
die Qualität des Endproduktes
beeinflussen oder den Filter
verstopfen könnte.
1. Συνδέστε το φις του καλωδίου στην
πρίζα ρεύματος, ενεργοποιήστε
τη συσκευή γυρνώντας το κουμπί
ελέγχου στη ρύθμιση χαμηλής
ταχύτητας ”I” ή στη ρύθμιση
“II”(κανονική ταχύτητα). Η ταχύτητα “I”
είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μαλακά
φρούτα και λαχανικά. Η ταχύτητα
“II” είναι κατάλληλα για κάθε είδους
φρούτα και λαχανικά.
2. Τοποθετήστε τα ήδη κομμένα
κομμάτια στο σωλήνα
τροφοδοσίας.
3. Πατήστε τα απαλά προς τα κάτω,
προς το περιστρεφόμενο φίλτρο
χρησιμοποιώντας το έμβολο.
Σημείωση: μην ασκήσετε υπερβολική
πίεση στο έμβολο, διαφορετικά
μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του
τελικού αποτελέσματος και μπορεί
ακόμη να προκαλέσει και τη διακοπή
της περιστροφής του φίλτρου.
1. Steek de stekker in het stopcontact
en schakel het apparaat in door de
bedieningsknop in stand ”I” (lager
toerental) of “II”(normaal toerental)
te draaien. Toerental “I” is speciaal
geschikt voor zachte vruchten en
groenten. Toerental “II” is geschikt
voor alle typen vruchten en groenten.
2. Doe de voorgesneden stukken in de
vulbuis.
3. Duw ze met behulp van de duwer
voorzichtig omlaag richting de
draaiende filter. Opmerking: oefen
niet te veel kracht uit op de duwer,
aangezien hierdoor de kwaliteit van
het eindresultaat achteruit kan gaan
of de filter zelfs kan blokkeren.
1. Branchez le cordon d’alimentation
dans la prise de courant, mettez
l’appareil en fonctionnement en
tournant la manette sur « I », vitesse
minimale ou « II » (vitesse normale).
La vitesse « I » est tout spécialement
adaptée aux fruits et légumes mous.
La vitesse « II » est adaptée à tous les
autres types de fruits et légumes.
2. Introduisez des morceaux prédécoupés dans la goulotte.
3. Pressez-les doucement vers le bas,
en direction du filtre en rotation,
à l’aide du pousseur. Remarque :
n’exercez pas de trop forte pression
sur le pousseur car cela pourrait
affecter la qualité du résultat final ou
même provoquer l’arrêt du filtre.
9/24
Operating instructions /
Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
4. Legen Sie unter keinen Umständen
einen Fremdkörper in den
Einfüllstutzen und achten Sie auf
Ihre Finger.
5. Nachdem alle Stücke zerkleinert
wurden und der Saftfluss zum
Stillstand gekommen ist, schalten
Sie das Gerät aus und warten
solange, bis der Filter ebenfalls zum
Stillstand gekommen ist.
GR
4. Μην τοποθετείτε ποτέ τα
δάκτυλά σας ή αντικείμενα στην
τροφοδοσία.
5. Αφού έχετε επεξεργαστεί όλα τα
συστατικά και έχει σταματήσει η
ροή χυμού, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και περιμένετε μέχρι να
σταματήσει να περιστρέφεται το
φίλτρο.
NL
4. Steek nooit vingers of voorwerpen
in de vulbuis.
5. Nadat u alle ingrediënten hebt
verwerkt en de sapstroom is gestopt,
schakelt u het apparaat uit en
wacht u totdat de filter stopt met
draaien.
4. N’insérez jamais vos doigts ou un
objet dans la goulotte
5. Une fois tous vos ingrédients pressés
et que le jus ne coule plus, mettez
l’appareil à l’arrêt et attendez
jusqu’à ce que le filtre arrête sa
rotation.
D
F
10/24
Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen
den Stecker aus der Steckdose und
warten Sie solange, bis der Filter zum
Stillstand gekommen ist.
2. Entfernen Sie die abnehmbaren Teile
vom Motorblock. Entnehmen Sie
den Stopfer und öffnen den Griff.
3. Nehmen Sie den Deckel ab.
Entfernen Sie den Abfallbehälter.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή,
αφαιρέστε το φις από την πρίζα
τοίχου και περιμένετε μέχρι να
σταματήσει να περιστρέφεται το
φίλτρο.
2. Αφαιρέστε τα αποσπώμενα
εξαρτήματα από τη μονάδα του
μοτέρ. Αφαιρέστε το έμβολο.
Ανοίξτε τη λαβή.
3. Αφαιρέστε το καπάκι. Αφαιρέστε το
δοχείο πολτού.
1. Schakel het apparaat uit, neem de
stekker uit het stopcontact en wacht
totdat de filter is gestopt met draaien.
2. Verwijder de afneembare onderdelen
van de motoreenheid. Verwijder de
duwer. Maak de hendel los.
3. Verwijder de deksel Neem de
pulpopvangbak uit.
1. Éteingnez l’appareil, débranchez
la fiche de la prise d’alimentation et
attendez jusqu’à ce que le filtre ait fini
sa rotation.
2. Retirez les parties détachables du
moteur. Retirez le pousseur. Libérez
la poignée.
3. Enlevez le couvercle. Retirez le
récipient à pulpe.
11/24
Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage
D
4. Entfernen Sie den Saftbehälter und
den Filter gemeinsam.
5. Reinigen Sie diese Teile mit einer
warmen Seifenlösung und einer
Bürste und spülen Sie sie unter
fließendem Wasser ab.
6. Reinigen Sie den Motorblock nur
mit einem feuchten Tuch, versenken
Sie niemals den Motorblock im Wasser
oder spülen ihn unter fließendem
Wasser ab. Berühren Sie nicht die
scharfkantigen Messer. Bewahren
Sie das Gerät in einer trockenen
Umgebung auf.
GR
4. Αφαιρέστε το δοχείο χυμού μαζί με
το φίλτρο.
5. Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα με
τη βούρτσα καθαρισμού σε ζεστό
νερό με λίγο απορρυπαντικό και
ξεπλύνετέ τα κάτω από τη βρύση
6. Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα με τη
βούρτσα καθαρισμού σε ζεστό νερό
με λίγο απορρυπαντικό και ξεπλύνετέ τα
κάτω από τη βρύση
NL
4. Neem het sapreservoir uit, samen
met de filter.
5. Reinig deze onderdelen met een
afwasborstel in warm water met een
beetje afwasmiddel en spoel ze onder
de kraan af
6. Reinig de motorbasis met een vochtige
doek. Dompel de motorbasis nooit
onder en spoel hem nooit onder de kraan
af. Voorkom aanraking van de scherpe
messen. Berg het apparaat op in een
droge omgeving.
4. Retirez le collecteur de jus et le
filtre ensemble.
5. Nettoyez ces parties avec la brosse
de lavage, sous l’eau chaude, avec
un peu de liquide vaisselle, puis
rincez-les sous l’eau.
6. Nettoyez le moteur avec un chiffon
humide. Ne plongez jamais le moteur
dans l’eau et ne le rincez jamais sous l’eau
du robinet. Évitez de toucher les lames
tranchantes. Entreposez l’appareil dans
un environnement sec.
F
12/24
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων / Problemen oplossen / Gestion des pannes
D
GR
NL
F
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Entsafter lässt sich nicht EINSCHALTEN.
Die Teile sind nicht ordnungsgemäß eingesetzt.
Überprüfen Sie alle Teile auf
ordnungsgemäßen Einbau.
Der Geschwindigkeitswahlschalter befindet sich
nicht in der richtigen Position.
Stellen Sie die passende Geschwindigkeit ein.
Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose
eingesteckt.
Prüfen Sie die Verbindung des Steckers zur
Steckdose oder verwenden Sie eine andere
Steckdose.
Das Gerät funktioniert immer noch nicht
ordnungsgemäß, selbst nach unserer
empfohlenen Vorgehensweise.
Funktionsstörung
Wenden Sie sich an einen zugelassenen
Kundendienst.
Das Gerät wird in ungewöhnlichen
Umgebungen verwendet, in denen z. B.
ein erhöhter Lärmpegel, extreme Gerüche
bzw. Smog oder erhöhte Temperaturen
vorherrschen.
Funktionsstörung
Trennen Sie die Maschine von der
Stromversorgung und benutzen Sie sie
nicht weiter und wenden Sie sich an einen
zugelassenen Kundendienst.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Ο Αποχυμωτής δεν ενεργοποιείται.
Τα συστατικά δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Ο επιλογέας ταχύτητας δεν βρίσκεται στη σωστή
θέση.
Επιλέξτε κατάλληλη ταχύτητα.
Το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην
πρίζα ρεύματος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του βύσματος με την
πρίζα ή δοκιμάστε κάποια άλλη πρίζα.
Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει, ακόμη
και μετά τις συνιστώμενες επιθεωρήσεις.
Λειτουργικό πρόβλημα
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης.
Το προϊόν παρουσιάζει μη φυσιολογικά
χαρακτηριστικά λειτουργίας, όπως θόρυβο,
οσμή, καπνό και αυξημένη θερμοκρασία.
Λειτουργικό πρόβλημα
Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, διακόψτε
τη χρήση και επικοινωνήστε με
εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De vruchtenpers schakelt niet IN.
De onderdelen zijn niet correct bevestigd.
Controleer of alle onderdelen goed op hun
plaats zijn vergrendeld.
De toerentalselector staat niet in de juiste stand
Kies het juiste toerental.
De stekker is niet correct in het stopcontact
geplaatst.
Controleer de aansluiting van de stekker
op het stopcontact of probeer een ander
stopcontact.
Het apparaat werkt na de aanbevolen
inspecties nog steeds niet goed.
Probleem met de werking
Neem contact op met een erkend
onderhoudscentrum.
Het product kan een abnormale situatie
vertonen, zoals lawaai, een eigenaardige geur
of een verhoogde temperatuur.
Probleem met de werking
Neem de stekker uit het stopcontact, staak
het gebruik en neem contact op met een
erkend onderhoudscentrum.
Problème
Cause possible
Solution
L’Extracteur de Jus ne s’allume pas.
Les composants ne sont pas installés
correctement.
Vérifiez si tous les composants sont
correctement installés.
Le sélecteur de vitesse n'est pas sur la bonne
position.
Choisissez la vitesse appropriée.
La fiche n'est pas correctement insérée dans la
prise de courant.
Vérifiez le branchement entre la fiche et la
prise de courant, ou essayez une autre prise.
Il se peut que l’appareil ait toujours un
dysfonctionnement après les contrôles que
nous recommandons.
Problème fonctionnel
Contactez le service habilité.
L’appareil produit un bruit, une odeur, une
fumée et une température élevée anormaux.
Problème fonctionnel
Débranchez le câble d'alimentatin, arrêtez
d'utiliser l'appareil et contactez le service
habilité.
D
GR
NL
F
GB
13/24
Entsorgung / Απόρριψη / Verwijdering / Mise au rebut
Entsorgung
Altgerät
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die
Verpackungsmaterialien in einem
geeigneten Container eines
Wertstoffhofes.
D
Διάθεση
Das Symbol
an Produkt oder
Verpackungweist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Παλαιά συσκευή
Υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά μέρη έχουν σήμανση, για
παράδειγμα, > PE <,> PS <, κλπ.
Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά
συσκευασίας σε ένα κατάλληλο δοχείο
από ένα κέντρο ανακύκλωσης.
GR
Verwijdering
Το σύμβολο
του προϊόντος ή της
συσκευασίας έχει αναφέρει ότι το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Αντ ‘αυτού, πρέπει
να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Με την κατάλληλη διάθεση
του προϊόντος μπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον και για τις
Oude apparaten
Verpakkingsmateriaal
NL
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De plastic onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Mise au rebut
Het symbool
op het product
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid
Appareils usagés
Matériaux d’emballage
F
14/24
Les matériaux d’emballage sont sans
danger pour l’environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Le symbole
sur le produit ou sur
son emballage indique qu’il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l’environnement et la
Gesundheit vermieden werden.
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
διαδικασίες werden.Detaillierte υγείας
για την ανακύκλωση της προσφοράς των
προϊόντων της κοινότητας, τη διάθεση
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
te voorkomen, die kunnen worden
veroorzaakt door het onjuist verwijderen
van dit product. Neem voor meer
informatie over de recycling van dit
product contact op met uw gemeente,
het afvalbedrijf of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
This page is left blank intentionally
16/24
D
GR
A
NL
F
B
GB
C
D
E
I
L
H
K
G
J
F
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Pusher
Lid
Filter
Juice collector
Pulp container
Control knob
Motor base
Handle
Spout
Juice jug
Juice lid
Foam separator
17/24
Safety advice
GB
18/24
Read the following instruction
carefully before using the appliance
for the first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn before
cleaning and maintenance.
Appliance is for indoor use only.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
Never touch the blades or inserts
with your hand or any tools while the
appliance is plugged in.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
When processing heavy load, do not
use the appliance continuously for
more than 40 seconds. Allow to cool
down before restarting.
Do not let cord hang over edge of
table or counter, do not let cord
contact hot surface, including the
stove.
Never use accessories or parts
made by other manufactures not
recommended or sold; may cause a
risk of injury to persons.
Only use the appliance when handle
is locked, never reach into the feeding
tube with your fingers of an object
while the appliance is running.
Do not remove the pulp container
when the appliance is in operation.
•
•
•
Make sure all parts are correctly
mounted before you switch on the
appliance.
Make sure the motor and blade
have completely stopped before
disassembling and cleaning.
Do not use the appliance if the
rotating sieve is damaged.
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. The appliance will only function
if all parts have been properly
assembled and the lid has been
properly locked in place with the
handle.
2. Place the juice collector into the
appliance.
3. Put the filter in the juice collector,
make sure the filter is fitted
securely onto the clutch(“click”).
5. Hold the lid over the filter and
lower it into position, snap the
handle onto the lid to lock it into
place (“click”). Make sure the
handle is locked into position on
either side of the lid.
6. Slide the pusher into the feeding
tube by aligning the groove in the
pusher with the small protrusion on
the inside of the feeding tube.
1
2
4. Place the pulp container into the
appliance by tilting it forwards
slightly. Insert the top first and then
push the bottom end.
19/24
Getting started
GB
7. Place the juice jug under the
spout.
8. Place the lid on the juice jug to
avoid splattering or if you want to
store the juice in the refrigerator.
9. To separate the foam from the
juice when pouring the juice into a
glass, insert the foam separator
by sliding it into the juice jug.
2. Put the pre-cut pieces in the
feeding tube.
3. Gently press them down towards
the rotating filter by means of the
pusher. Notice: do not exert too
much pressure on the pusher, as
this could affect the quality of the
end result and it could even cause
the filter to come to a halt.
Operating instructions
1. Plug cord plug into the power
socket, switch the appliance on by
turning the control knob to setting
”I” lower speed or “II”(normal speed).
Speed “I” is especially suitable for
soft fruits and vegetables. Speed “II”
is suitable for all kinds of fruits and
vegetables.
20/24
Operating instructions
D
GR
NL
F
GB
GB
4. Never insert your fingers or an
object into feeding.
5. After you have processed all
ingredients and the juice flow has
stopped, switch the appliance off
and wait till the filter has stopped
rotating.
Cleaning
1. Switch the appliance off, remove
the plug from the wall socket and
wait until the filter has stopped
rotating.
2. Remove the detachable parts
from the motor unit. Remove the
pusher. Open the handler.
3. Remove the lid. Remove the pulp
container.
21/24
Cleaning
GB
22/24
4. Remove the juice collector
together with the filter.
5. Clean these parts with the
cleaning brush in warm water
with some washing-up liquid and
rinse them under the tap.
6. Clean the motor base with a
damp cloth, never immerse the
motor base in water nor rinse
it under the tap caring. Avoid
touching the sharp blades. Store
the appliance on dry environment.
Troubleshooting
GB
Problem
Possible cause
Solution
The Juice Extractor does not switch ON.
Components are not fixed properly.
Check if all components are properly locked
into position.
The speed selector is not on the right position.
Choose appropiate speed.
The plug is not properly connected to the power
outlet.
Check the connection of the plug to the outlet
or try another outlet.
The appliance can still not function well after
our recommended inspections.
Functional problem.
Contact authorized service.
The product produces abnormal noice, smell,
smoke and increased temperature.
Functional problem.
Disconnect the power supply, stop using and
contact authorized service.
Old appliance
the environment and human health,
which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling
of this product. For more detailed
information about recycling of this
product, please contact your local
city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
D
GR
NL
F
GB
Disposal
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging
materials in the appropriate container
at the community waste disposal
facilities.
The symbol
on the product
or on its packaging indicates that
this product may not be treated as
household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for
23/24
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3483 A SF1000 02010511
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement