Aeg KF5255 Handleiding


Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Aeg KF5255 Handleiding | Manualzz

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx

D • GR • NL • F • GB

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM

D Anleitung ..................................3–10

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die

Sicherheitshinweise auf Seite 4.

GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ............3–10

Πριν χρησιμοποιήσετε τη

συσκευή για πρώτη φορά, διαβά-

στε τις υποδείξεις ασφαλείας στη

σελίδα 4.

NL Gebruiksaanwijzing ............3–10

Lees het veiligheidsadvies op pagina

5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

F Mode d’emploi......................3–10

Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.

GB Instruction book ...............11–15

Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 12 carefully.

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 2 6/17/2011 2:58:09 PM

K*

1 Dish proof

E

2 Micro proof

1 Dish proof

1 Dish proof 2 Micro proof

F

2 Micro proof

D

B

C

H

J

G

A

I

D

Teile

A. EIN/AUS-Schalter mit

Stromanzeige

B. Wassertank

C. Wasserstandanzeige

D. Abdeckung mit

Scharnier

E. Filterhalter mit

Tropfschutzventil

F. Mikrowellen geeignete

Kaffeekanne mit beidseitiger

Frischwasserskalierung*

G. Wärmeplatte

H. Ausziehbares Netzkabel mit Stecker

I. Aroma-Taste

J. Messlöffel

K. Edelstahl-Isolierkanne mit Einhandbedienung*

*modellabhängig

GR

Εξαρτήματα

Α. Διακόπτης ON/OFF

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

με ενδεικτική λυχνία

λειτουργίας

Β. Δοχείο νερού

C. Ένδειξη στάθμης νερού

D. Εξωτερικό καπάκι

E. Θήκη φίλτρου με

βαλβίδα διακοπής ροής

F. Κανάτα καφέ κατάλληλη

για χρήση σε φούρνο

μικροκυμάτων, με ένδειξη της στάθμης

του νερού και στις δύο

πλευρές*

G. Θερμαινόμενη πλάκα

H. Καλώδιο και φις

τροφοδοσίας με

δυνατότητα επέκτασης

I. Κουμπί έξτρα αρώματος

J. Δοσομετρικό κουτάλι

K. Κανάτα θερμός από

ανοξείδωτο ατσάλι με

σκανδάλη*

*εξαρτάται από το μοντέλο

NL F

Onderdelen

A. AAN/UIT-knop met voedingsindicatielampje

B. Waterreservoir

C. Waterniveau-indicatie

D. Scharnierdeksel

E. Filterhouder met antidrupklepje

F. Magnetronbestendige koffiekan met watermaatstreep aan beide kanten*

G. Warmhoudplaatje

H. Verlengbaar netsnoer en stekker

I. Aromatoets

J. Maatlepel

K. Roestvrijstalen thermokan met knijphandvat*

*afhankelijk van het model.

Éléments

A. Interrupteur marche/ arrêt avec voyant d’alimentation

B. Réservoir d’eau

C. Indicateur de niveau d’eau

D. Couvercle articulé

E. Porte-filtre avec système anti-gouttes

F. Verseuse compatible micro-ondes avec graduation des deux côtés*

G. Plaque chauffante

H. Cordon d’alimentation et fiche

I. Touche sélecteur d’arôme

J. Cuillère doseuse

K. Verseuse isotherme en inox avec déclencheur*

*selon le modèle

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 3

3

6/17/2011 2:58:10 PM

D

GR

NL

F

GB

D

Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας

Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor

Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

• Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mit fehlender

Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre

Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen.

• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild

übereinstimmt!

• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das

Gehäuse beschädigt ist.

• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann ein

Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.

• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

• Das Gerät immer auf eine ebene

Fläche stellen.

• Das Gerät muss vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.

• Während des Betriebs können sich

Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.

• Das Netzkabel darf mit den heißen

Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.

• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

• Die auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

• Das Gerät nicht auf einer heißen

Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden.

• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.

• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.

GR

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για

πρώτη φορά τη συσκευή.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται

για χρήση από άτομα (συμπερι-

λαμβανομένων και παιδιών) με

μειωμένες σωματικές, αισθητη-

ριακές ή πνευματικές ικανότητες ή

με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν

δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση

της συσκευής από άτομο υπεύθυνο

για την ασφάλειά τους.

• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά

παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν

παίζουν με τη συσκευή.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο

σε παροχή ρεύματος του οποίου η

τάση και η συχνότητα συμμορφώ-

νονται με τις προδιαγραφές που

αναγράφονται στην πλακέτα με τα

χαρακτηριστικά της συσκευής!

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην

πιάνετε τη συσκευή εάν

– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει

φθαρεί,

– το περίβλημα έχει φθαρεί.

• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται

μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρει-

αστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί

καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για

10 A.

• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή

στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει

να αντικατασταθεί από τον κατα-

σκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για

την αποφυγή κινδύνου.

• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε

επίπεδη, λεία επιφάνεια.

• Πριν από τον καθαρισμό και τη

συντήρηση, απενεργοποιείτε τη συ-

σκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο

τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της

θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη

διάρκεια της λειτουργίας. Χρησι-

μοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες

λαβές και χερούλια. Αφήστε τη

συσκευή να κρυώσει πριν την καθα-

ρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη

της συσκευής.

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή

σε άλλο υγρό.

• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο

πλήρωσης που αναγράφεται στις

συσκευές.

• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθε-

τείτε τη συσκευή σε καυτή επιφά-

νεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

• Η συσκευή προορίζεται μόνο για

χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο

για οικιακή χρήση. Ο κατασκευα-

στής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό-

μενη ζημιά που προκλήθηκε από

ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.

4

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 4 6/17/2011 2:58:10 PM

NL

F

NL

Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité

Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.

• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.

• Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met reiniging of onderhoud begint.

• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik.

Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.

• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.

• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.

• Overschrijd niet het maximale vulvolume, zoals aangegeven op het apparaat.

• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.

• Het apparaat is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik.

D

GR

NL

F

GB

F

Les instructions suivantes doivent

être lues attentivement avant d’utiliser la machine pour la première fois.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été formées ou encadrées pour l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant

à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est endommagé ;

– le corps de l’appareil est endommagé.

• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.

• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.

• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.

• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l’appareil.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l’appareil.

• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une source de chaleur.

• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.

5

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 5 6/17/2011 2:58:10 PM

Erste Schritte / Ξεκινώντας /

Het eerste gebruik / Première utilisation

D

GR

NL

F

1. Die Maschine auf eine ebene Fläche stellen. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine den Tank mit kaltem Wasser füllen. Die Maschine über den EIN/AUS-Schalter einschalten. Einen Tank voll Wasser ohne Papierfi lter oder Kaff ee ein- bis zweimal durch die Maschine laufen lassen, um sie zu reinigen.

Die Kanne ist Mikrowellen geeignet.

1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επί-

πεδη επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή, ,

γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό.

Ενεργοποιήστε τη μηχανή πιέζοντας

το διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ-

ΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Αφήστε ένα

γεμάτο δοχείο νερού να περάσει από

τη μηχανή μία ή δύο φορές για να πλυ-

θεί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε φίλτρο ή καφέ. Η κανάτα είναι κατάλληλη για

χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Als u het apparaat voor het eerst aanzet , vult u het reservoir met koud water. Start het apparaat door op de AAN/UIT-knop te drukken. Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder papieren fi lter of koffi e.

U kunt de kan in de magnetron gebruiken.

1. Placez la machine sur une surface plane. Lors de la première mise en marche de la cafetière , remplissez le réservoir d'eau froide. Allumez la machine à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. Laissez un réservoir entier d'eau s'écouler, sans utiliser de fi ltre ni de café. Répétez l'opération une ou deux fois. Verseuse compatible micro-ondes

2. Kaff eezubereitung: Die Abdeckung

öff nen und den Wassertank bis zur gewünschten Höhe mit frischem kalten Wasser füllen. Im Wassertank und auf der Kaff eekanne sind Frischwasserskalierungen für 2–10 große bzw.

4–15 kleine Tassen. (Die Maschine darf nicht mit leerem Tank verwendet werden!)

2. Παρασκευή του καφέ: ανοίξτε

το καπάκι και γεμίστε το δοχείο

νερού με κρύο καθαρό νερό έως

την επιθυμητή στάθμη νερού. Τόσο

το δοχείο νερού όσο και η κανάτα

του καφέ φέρουν ενδείξεις στάθμης

για 2-10 μεγάλα φλιτζάνια ή 4-15

μικρά φλιτζάνια καφέ. (Η μηχανή

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άδειο δοχείο!)

2. Koffi e maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau. Er bevindt zich een watermaatstreep voor

2–10 grote mokken / 4–15 kleine koppen in het waterreservoir en op de koffi ekan. (Gebruik het apparaat nooit met een leeg reservoir!)

2. Préparation du café : ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau souhaité. Le réservoir d’eau et la verseuse disposent tous deux d’une graduation de

2 à 10 grandes tasses / 4 à 15 petites tasses. (La cafetière ne doit pas fonctionner alors que le réservoir est vide !)

3. Einen Papierfi lter der Größe 1x4 in den Filterhalter einlegen und mit

Kaff eepulver füllen. Neben der Wasserstandsanzeige befi ndet sich die empfohlene Kaff ee-Messlöff elangabe. Für einen durchschnittlich starken

Kaff ee reicht ein Messlöff el voll (ca.

6–7 g) pro Tasse. Die Abdeckung des

Wassertanks schließen und Kaff eekanne (mit Deckel) einsetzen.

3. Τοποθετήστε φίλτρο μεγέθους

1x4 στη θήκη του φίλτρου και

γεμίστε το με αλεσμένο καφέ. Δίπλα

στην ένδειξη της στάθμης του νερού,

υπάρχει ένδειξη για το συνιστώμενο

αριθμό κουταλιών καφέ.Για δυνατό

καφέ μια κουταλιά ανά φλιτζάνι είναι

αρκετή (περίπου 6-7 γρ.). Κλείστε το

καπάκι του δοχείου νερού και τοπο-

θετήστε ξανά την κανάτα στη θέση

της (μαζί με το καπάκι της).

3. Plaats een papieren 1x4-fi lter in de fi lterhouder en vul dit met gemalen koffi e. Naast de watermaatstreep ziet u een maatstreep voor het aanbevolen aantal lepels koffi e.

Voor koffi e met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende.

Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de kan terug (met deksel en al).

3. Placez un fi ltre en papier de taille n°4 dans le porte-fi ltre et remplissez-le de café moulu. Une graduation indiquant le nombre de cuillères à café recommandé fi gure

à côté de la quantité d’eau. Pour obtenir un café moyennement corsé, une cuillère doseur (env. 6 à 7 g) par tasse suffi t. Fermez le couvercle du réservoir d’eau et remettez la verseuse en place (avec son couvercle).

6

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 6 6/17/2011 2:58:11 PM

4. Die Maschine über den EIN/AUS-

Schalter einschalten. Die Stromanzeige leuchtet auf und heißes

Wasser läuft in den Filter. Wird die

Maschine nicht per der Hand ausgeschaltet, schaltet sie sich automatisch nach 120 Minuten ab. Das

Gerät mit Edelstahl Thermoskanne schaltet sich automatisch nach dem

Brühvorgang aus.

4. Εκκινήστε τη μηχανή με το δια-

κόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική

λυχνία λειτουργίας ανάβει και το

ζεστό νερό ρέει στο φίλτρο. Αν δεν

απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά

από 120 λεπτά, μέσω της λειτουρ-

γίας Αυτόματης απενεργοποίησης

ασφαλείας.

5. Wird die Kanne entnommen , verhindert das Filterventil, dass

Kaff ee auf die Wärmeplatte tropft.

(Während der Zubereitung darf die Kanne nicht länger als 30 Sekunden entnommen werden, da sonst der Filter überläuft.)

5. Εάν η κανάτα αφαιρεθεί , η βαλβί-

δα του φίλτρου εμποδίζει τον καφέ

να πέσει πάνω στη θερμαινόμενη

πλάκα. (Κατά το βράσιμο, δεν

πρέπει να αφαιρείτε την κανάτα

για πάνω από 30 δευτερόλεπτα.

Διαφορετικά, το φίλτρο θα ξεχει-

λίσει.)

6. Per Tastendruck können Sie die

Kaff eestärke wählen (bei weniger als 6 Tassen ergibt das einen stärkeren Kaff ee). Damit alle Aromastoff e herausgelöst werden können verlängert sich die Brühzeit. Ist die

Aroma-Taste gedrückt leuchtet die

Kontrolllampe.

6. Ο ειδικός διακόπτης για έξτρα άρωμα παρατείνει το χρόνο

προετοιμασίας, μεγιστοποιώντας

την απόσταξη των αρωμάτων

και δίνοντας πιο δυνατό καφέ για

μικρότερο αριθμό φλιτζανιών

(συνήθως, λιγότερα από 6). Πιέστε

το κουμπί έξτρα αρώματος. Θα

ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία.

4. Zet het apparaat aan door op de AAN/UIT-knop te drukken. Het voedingslampje gaat branden en heet water stroomt in het fi lter. Als de machine niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de beveiligingsfunctie de machine na 120 minuten automatisch uit. Bij het thermo kanmodel gaat de machine automatisch uit na bereiding.

5. Als u de koffi ekan verwijdert stroomt het fi lter over.)

, voorkomt het fi lterklepje dat koffi e op het warmhoudplaatje druppelt.

(Tijdens het koffi ezetten mag de koffi ekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders

4. Allumez la machine en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt. Le voyant d’alimentation s’allume et l’eau chaude commence à s’écouler dans le fi ltre. Si la cafetière n’a pas

été arrêtée manuellement, la fonction “Arrêt automatique de sécurité” l’éteint au bout de 120 minutes.

Pour le modèle avec thermos, la machine s’éteint automatiquement après le cycle.

5. Lorsque la verseuse est retirée , le système anti-gouttes empêche le café de goutter sur la plaque chauff ante. (Pendant le passage du café, ne pas retirer la verseuse pendant plus de 30 secondes, le fi ltre risquerait de déborder.)

6. De aromaselector verlengt de koffi ezettijd voor maximale smaakextractie en sterkere koffi e voor een klein aantal kopjes (meestal minder dan 6). Als u op de aromaknop drukt, gaat het lampje branden.

6. Le sélecteur d’arôme prolonge le temps de préparation du café pour optimiser l’extraction des saveurs et obtenir un café plus corsé pour un nombre de tasses restreint (généralement moins de 6). Appuyez sur la touche Arôme et le voyant s’allume.

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 7

7

6/17/2011 2:58:12 PM

D

GR

NL

F

GB

Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα /

Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien

D

GR

NL

1. Die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen. Alle

Außenfl ächen mit einem feuchten

Tuch abwischen. Kaff eekanne und

Kannenabdeckung können im

Geschirrspüler gereinigt werden.

Nie ätzende oder scheuernde

Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in Flüssigkeit eintauchen!

2. Zum Reinigen des Filterhalters den Griff anheben und den Filterhalter herausnehmen. Um das

Filterventil gründlich zu reinigen betätigen Sie dieses mehrmals während des Abspülens. Die Filterhalterung kann auch im Geschirrspüler gereinigt werden.

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και

αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύμα-

τος. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές

επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Η

κανάτα του καφέ και το καπάκι

της πλένονται στο πλυντήριο.

συσκευή σε υγρό!

Μη

χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά

καθαριστικά ή καθαριστικά για

λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη

1. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant af met een vochtige doek. De koffi ekan en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water!

2. Για να καθαρίσετε τη θήκη του

φίλτρου, ανασηκώστε τη λαβή και

αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου. Για

να καθαρίσετε καλά τη βαλβίδα του

φίλτρου, ενεργοποιήστε την αρκε-

τές φορές κατά το πλύσιμο. Για να

καθαρίσετε πλήρως τη βαλβίδα του

φίλτρου, πιέστε την αρκετές φορές

ενώ την ξεπλένετε. Η υποδοχή του

φίλτρου είναι κατάλληλη για πλύση

σε πλυντήριο πιάτων.

2. Voor het reinigen van de fi lterhouder tilt u de hendel op en verwijdert u de fi lterhouder. Voor het grondig schoonmaken van het fi lterventiel, drukt u er tijdens het spoelen een aantal malen op. De fi lterhouder kan ook in de afwasmachine worden gereinigd.

3. Je nach Wasserhärte sollte die Maschine regelmäßig entkalkt werden.

Den Tank der Produktanleitung entsprechend mit Wasser und Entkalker füllen und dann die Schritte

4 und 5 ausführen.

3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,

ανάλογα με τη σκληρότητα του

νερού. Γεμίστε το δοχείο με νερό

και αποσκληρυντικό σύμφωνα με

τις οδηγίες του προϊόντος. Έπειτα,

ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5.

3. Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul het reservoir met water en ontkalkingsproduct volgens de aanwijzingen die bij het product zijn geleverd. Voer vervolgens stap 4 en 5 uit.

F

1. Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation.

Essuyez les surfaces extérieures

à l'aide d'un chiff on humide. La verseuse et son couvercle peuvent

être nettoyés au lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs et ne jamais placer la cafetière sous l'eau ou tout autre liquide!

2. Pour nettoyer le porte-fi ltre, soulevez la poignée et retirez le porte-fi ltre. Pour bien nettoyer le clapet du fi ltre, appuyez plusieurs fois dessus lorsque vous le rincez.

Le porte-fi ltre peut également être lavé au lave-vaisselle.

3. Détartrage. Il est recommandé de procéder à un détartrage régulier en fonction de la dureté de l'eau.

Remplissez le réservoir avec de l'eau et du détartrant en respectant les instructions du produit, puis suivez les étapes 4 et 5.

8

*Je nach Modell *Ανάλογα με το μοντέλο

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 8

*Afhankelijk van het model *Selon le modèle

6/17/2011 2:58:14 PM

4. Die Kaff eekanne mit der Abdeckung auf die Wärmeplatte stellen.

Den Entkalker ca. 15 Minuten lang einwirken lassen und dann die Maschine einschalten. Die Maschine ausschalten, sobald die Lösung vollständig durchgelaufen ist. Den

Entkalkungsvorgang bei Bedarf wiederholen.

5. Mindestens zweimal nur Wasser durch die Maschine laufen lassen.

Dann die Kaff eekanne, die Abdeckung und den Filterhalter gründlich unter fl ießendem Wasser abspülen.

Dabei das Filterventil mehrmals aktivieren.

6. Tauchen Sie die Thermoskanne nicht in eine Flüssigkeit ein und reinigen Sie sie nicht im Geschirrspüler.

4. Τοποθετήστε τη κανάτα του καφέ

μαζί με το καπάκι της στη θερμαι-

νόμενη πλάκα. Αφήστε το αποσκλη-

ρυντικό να δράσει για περίπου 15

λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μηχανή. Απενεργοποιήστε

την όταν σταματήσει να εξέρχεται

το διάλυμα. Εάν είναι απαραίτητο,

επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλά-

τωσης.

5. Αφήστε τη μηχανή να λειτουρ-

γήσει τουλάχιστον δύο φορές

μόνο με καθαρό νερό. Έπειτα,

πλύνετε καλά την κανάτα του καφέ,

το καπάκι και τη θήκη φίλτρου σε

τρεχούμενο νερό. Να ενεργοποιείτε

συνεχόμενα τη βαλβίδα του φίλ-

τρου κατά το πλύσιμο.

4. Plaats de koffi ekan met deksel op het warmhoudplaatje. Laat het ontkalkingsproduct ongeveer

15 minuten inwerken en zet het apparaat vervolgens aan. Schakel het apparaat uit als de oplossing is doorgelopen. Herhaal indien nodig het ontkalkingsproces.

6. Μη βυθίζετε ποτέ την κανάτα–

θερμός σε υγρό και μην την πλέ-

νετε στο πλυντήριο πιάτων.

5. Laat ten minste twee keer gewoon water door het apparaat lopen. Reinig vervolgens de koffi ekan, het deksel en de fi lterhouder grondig onder stromend water en druk het fi lterklepje regelmatig in tijdens het reinigen.

6. Dompel de thermomok nooit onder in vloeibare stoff en en was de thermomok ook niet af in de afwasautomaat.

4. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauff ante.

Laissez agir le détartrant pendant

15 minutes environ, puis allumez la machine. Éteignez-la lorsque toute la solution s'est écoulée à travers la machine. Répétez la procédure si nécessaire.

5. Faire au minimum deux rinçages complets de la cafetière. Rincez ensuite abondamment la verseuse, le couvercle et le porte-fi ltre à l'eau courante en activant le système anti-gouttes de celui-ci à plusieurs reprises.

6. Ne jamais plongez le thermos dans un liquide et ne jamais le placez dans le lave-vaisselle.

D

GR

NL

F

GB

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 9

9

6/17/2011 2:58:14 PM

D

Entsorgung / Απόρριψη /

Verwijdering / Mise au rebut

Entsorgung

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar.

Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container eines Wertstoffhofes.

Altgerät

Das Symbol an Produkt oder

Verpackung weist darauf hin, dass das

Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden

Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße

Entsorgung des Produkts können negative Folgen für Umwelt und

Gesundheit vermieden werden. Detaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die

Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

GR

Απόρριψη

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά

προς το περιβάλλον και ανακυκλώσι-

μα. Τα πλαστικά μέρη αναγνωρίζονται

από τη σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<,

κλπ.

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον

κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις

απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής

σας.

Παλαιά συσκευή

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη

συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό

το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπι-

στεί ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να

παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο πε-

ρισυλλογής για την ανακύκλωση ηλε-

κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν

απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε

στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητι-

κών επιπτώσεων στο περιβάλλον και

την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορού-

σαν διαφορετικά να προκληθούν από

τον ακατάλληλο χειρισμό των απο-

βλήτων αυτού του προϊόντος. Για πιο

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με

την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,

επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτι-

κό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης

οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

NL

Verwijdering

Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.

De plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld

>PE<, >PS<, enzovoort.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Oude apparaten

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

F

Mise au rebut

Matériaux d’emballage

Les matériaux d’emballage sont sans danger pour l’environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme

>PE<, >PS<, etc.

Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.

Appareils usagés

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu’il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié

à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l’environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre centre local, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.

10

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 10 6/17/2011 2:58:15 PM

K*

1 Dish proof

E

2 Micro proof

1 Dish proof

1 Dish proof 2 Micro proof

F

2 Micro proof

J

G

A

I

GB

Components

A. ON/OFF switch with power indicator light

B. Water tank

C. Water level indicator

D. Hinged lid

E. Filter holder with antidrip valve

F. Microwave proof coffee jug with fresh water graduation on both sides*

G. Warming plate

H. Extendable power cord

& plug

I. Aroma button

J. Measuring spoon

K. Stainless steel thermo jug with a trigger*

*depending on model

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 11

B

C

D

H

D

GR

NL

F

GB

11

6/17/2011 2:58:16 PM

GB

Safety advice

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• Never use or pick up the appliance if

– the supply cord is damaged,

– the housing is damaged.

• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• Always place the appliance on a flat, level surface.

• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn before cleaning and maintenance.

• The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs.

Allow to cool down before cleaning or storage.

• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.

• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.

• Appliance is for indoor use only.

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

Disposal

Disposal

Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.

The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.

Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

GB

12

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 12 6/17/2011 2:58:16 PM

Getting started

GB

1. Place the machine on a fl at surface.

When starting the machine for the fi rst time , fi ll the tank with cold water. Start the machine with the

ON/OFF switch. Let a full tank of water pass through the machine once or twice to clean it, without using paper fi lter or coff ee. The jug is microwave proof.

2. Making coff ee: open the lid and fi ll the water tank with fresh cold water up to the desired level. There is a fresh water gauge for 2–10 big cups / 4–15 small cups in the water tank and on the coff ee jug. (The machine must not be used with empty tank!)

3. Insert a size 1x4 paper fi lter in the fi lter holder and fi ll it with ground coff ee. There is a gauge for recommended number of spoons of coff ee next to the water gauge. For average strong coff ee 1 measuring spoon (approx. 6-7 g) per cup is suffi cient. Close the water tank lid and place the jug back (complete with lid).

D

GR

NL

F

GB

4. Start the machine with the ON/

OFF switch. The power indicator light will come on and hot water will fl ow into the fi lter. If the machine is not turned off manually, the

Safety Auto-Off function turns it off after 120 minutes. For the thermo jug model, the machine is automatically turned off after brewing.

5. If the jug is removed , the fi lter valve prevents coff ee from dripping onto the warming plate. (While preparing coff ee, the jug must not be removed for longer than

30 seconds or the fi lter will overfl ow.)

6. The Aroma Selector extends the brewing time to maximize the fl avour extraction and get a stronger coff ee for a small number of cups

(normally less than 6). Press the

Aroma button, the light will turn on.

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 13

13

6/17/2011 2:58:18 PM

Cleaning and care

GB

1. Turn the machine off and unplug the power cord. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Coff ee jug and jug lid are dishwasher proof.

Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid!

2. To clean the fi lter holder, lift up the handle and remove the fi lter holder. To clean the fi lter valve thoroughly, push it several times while it is being rinsed. The fi lter holder can also be washed in the dishwasher.

3. Decalcifying is recommended regularly, depending on water hardness. Fill the tank with water and decalcifi er according to product instructions, then follow steps 4 and 5.

GB

4. Place the coff ee jug with its lid onto the warming plate. Allow the decalcifi er to take eff ect for about

15 minutes, then switch the machine on. Switch it off when the solution has fi nished fl owing through.

If necessary repeat the decalcifying process.

5. Allow the machine to run at least twice with plain water. Then thoroughly rinse the coff ee jug, lid and fi lter holder under running water, activate the fi lter valve repeatedly during the rinse process.

6. Never immerse the thermo jug in liquid or wash it in dishwasher.

14

*Certain models only.

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 14 6/17/2011 2:58:20 PM

Disposal

GB

Disposal

Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.

The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.

Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

GB

D

GR

NL

F

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 15

15

6/17/2011 2:58:20 PM

www.aeg-home.com

Printed on recycled paper

Als Zubehör erhältlich

Available accessory

Accessoire disponible

Als accessoire verkrijgbaar

Μπορείτε να το αγοράσετε ως εξάρτημα

Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH

Fürther Strasse 246

D-90429 Nürnberg

Germany

3481 A KF5xxx 02010511

ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 16 6/17/2011 2:58:21 PM

advertisement

Key Features

  • Adjustable brewing strength
  • 40-minutes Keep-warm function
  • Permanent filter
  • Single-handed pouring
  • Water level indicator with a scale on both sides
  • Drip-stop function

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Can I remove the carafe during brewing?
Yes, the drip-stop function allows you to remove the carafe during brewing without spillage
How long does the keep-warm function last?
The keep-warm function lasts for up to 40 minutes
Can I adjust the brewing strength?
Yes, you can adjust the brewing strength from mild to strong
Does the coffee maker have a permanent filter?
Yes, the coffee maker has a permanent filter, so you no longer have to use paper filters

advertisement