Aeg-Electrolux AT3130, AT3100, AT3130RE, AT3130YE, AT3140, AT3110 User manual

Aeg-Electrolux AT3130, AT3100, AT3130RE, AT3130YE, AT3140, AT3110 User manual
TOASTER MODEL AT31xx
D • GR • NL • F • GB
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 1
13.12.11 16:21
D
Anleitung.....................................3–8
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
Garantieabschnitt.....................................13
Garantieabschnitt Österreich ............18
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ...............3–8
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση» ........................ 14–15
NL Gebruiksaanwijzing...............3–8
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
Garantievoorwaarden................... 16–17
F
Mode d’emploi.........................3–8
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.
België
Waarborgvoorwaarden................ 19–20
Belgique
Déclaration de conditions
de garantie .......................................... 20–21
GB Instruction book ..................9–12
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 10 carefully.
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 2
13.12.11 16:21
I
J
A
D
GR
NL
C
F
GB
H
L
D
E
K
B
G
F
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Toastschlitz
B. Wärmegedämmtes
Außengehäuse
C. Krümelschublade
D. Auftautaste mit
Anzeigelampe
E. Aufwärmtaste mit
Anzeigelampe
F. Stopptaste mit
Anzeigelampe
G. Bräunungssteuerung
H. Starthebel und
Brotanhebung
I. Aufsatz zum Aufbacken
von Brötchen
J. Taste für den Aufsatz
K. Netzkabel und -stecker
L. Kabelaufbewahrung
(auf der Unterseite des
Toasters)
A. Υποδοχή φρυγανιέρας
B. Εξωτερικό περίβλημα με
θερμομόνωση
C. Συρτάρι για τα ψίχουλα
D. Κουμπί ξεπαγώματος με
ενδεικτική λυχνία
E. Κουμπί αναθέρμανσης
με ενδεικτική λυχνία
F. Κουμπί
απενεργοποίησης με
ενδεικτική λυχνία
G. Διακόπτης ρύθμισης
ροδίσματος
H. Μοχλός εκκίνησης και
ανύψωσης ψωμιού
I. Σχάρα για φρυγάνισμα
φραντζολακίων
J. Κουμπί σχάρας για
φραντζολάκια
K. Καλώδιο ρεύματος και
βύσμα
L. Αποθήκευση καλωδίου
(στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
A. Roostersleuf
B. Thermisch geïsoleerde
buitenbehuizing
C. Kruimellade
D. Ontdooiknop met
indicatielampje
E. Opwarmknop met
indicatielampje
F. Stopknop met
indicatielampje
G. Bruiningsregeling
H. Starthendel en broodlift
I. Rekje om broodjes
knapperig te maken
J. Knop voor broodjesrekje
K. Voedingssnoer en
stekker
L. Snoeropbergmogelijkheid (aan
de onderzijde van de
broodrooster)
A. Fente
B. Corps de l'appareil avec
isolation thermique
C. Tiroir ramasse-miettes
D. Bouton de
décongélation avec
voyant lumineux
E. Bouton de réchauffage
avec voyant lumineux
F. Bouton d'arrêt avec
voyant lumineux
G. Thermostat (régulation
électronique du
brunissage)
H. Levier de mise en
marche et de remontée
du pain
I. Réchauffe-viennoiseries
J. Bouton rotatif du
réchauffe-viennoiseries
K. Cordon et prise
d'alimentation
L. Rangement du cordon
(sous l'appareil)
3
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 3
13.12.11 16:21
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
D
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass
diese mit dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit
den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden,
wenn– das Netzkabel oder– das
Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden.
Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet
werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller,
vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz
verbunden ist.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der
Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen
lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Krümel können verbrennen. Die
Krümelschublade daher regelmäßig
leeren. Gerät niemals ohne Krümelschublade in Betrieb nehmen.
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz
fassen. Es besteht ein Verletzungsrisiko und das Gerät kann beschädigt
werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster
daher nicht unter oder in der Nähe
von entflammbaren Gegenständen
(z. B. Vorhänge) verwenden. Den
Toaster nie unbeaufsichtigt lassen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen
Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht
abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine
externe Schaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
für durch unsachgemäßen Einsatz
verursachte mögliche Schäden.
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε
παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με
τις προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από
την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση,
πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
• Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να καθαρίζετε συχνά το δίσκο για τα ψίχουλα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή
χωρίς δίσκο για τα ψίχουλα.
Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή
μεταλλικά αντικείμενα στην υποδοχή
της φρυγανιέρας. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού και φθοράς της συσκευής.
Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ή
κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ.
κουρτίνες). Μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση.
Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε
τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
Μην καλύπτετε την υποδοχή της
φρυγανιέρας κατά τη λειτουργία της
συσκευής.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για
λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος
τηλεχειρισμού.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
•
•
•
•
•
•
•
4
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 4
13.12.11 16:21
N
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd
over het gebruik van het apparaat
door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen
om risico's te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter als de stekker in het stopcontact zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of
onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
• Kruimels kunnen verbranden, reinig
de kruimellade daarom regelmatig.
Gebruik het apparaat nooit zonder
kruimellade.
• Reik niet met uw vingers of met
metalen voorwerpen in de roostergleuf. Mogelijk raakt u gewond of
beschadigt u hiermee het apparaat.
• Brood kan verbranden. Gebruik
de broodrooster niet onder of bij
ontvlambare voorwerpen, zoals
gordijnen. Laat de ingeschakelde
broodrooster niet onbeheerd achter.
• Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Bedek de roostergleuf niet als u
brood roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik met een externe tijdklok of
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• Het apparaat is enkel bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik.
Les instructions suivantes doivent
être lues attentivement avant d'utiliser la machine pour la première fois.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
diminuées, ou qui ne disposent pas
des connaissances ou de l'expérience
nécessaires, à moins qu'elles n'aient
été formées ou encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés
afin qu'ils ne puissent pas jouer avec
cet appareil.
• L'appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant à la
tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l'appareil si – le cordon d'alimentation est endommagé ; – le corps de
l'appareil est endommagé.
• L'appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
• Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l'un de ses
réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée afin d'éviter tout
danger.
• L'appareil doit toujours être placé sur
une surface de travail plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le
réseau électrique.
• L'appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après
chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
• L'appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement.
Laisser l'appareil refroidir avant de le
nettoyer ou de le ranger.
• Le cordon d'alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l'appareil.
• Ne pas plonger l'appareil dans l'eau
ou tout autre liquide.
• Les miettes peuvent prendre feu :
nettoyer le tiroir ramasse-miettes
régulièrement. Ne jamais utiliser l'appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
Ne pas introduire vos doigts ni d'ustensiles métalliques dans la fente du
grille-pain. Cela pourrait provoquer
des blessures ou endommager l'appareil.
Le pain peut brûler. Ne pas utiliser
le grille-pain sous ou à proximité
d'objets inflammables (comme des
rideaux). Le grille-pain ne doit pas
être utilisé sans surveillance.
Ne pas utiliser ou poser l'appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d'une source de chaleur.
Ne pas couvrir la fente du grille-pain
en cours d'utilisation.
Cet appareil n'est pas conçu pour
être asservi à un minuteur ou à un
système de commande à distance
externe.
Cet appareil est réservé à une utilisation à l'intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages résultant d'une
utilisation incorrecte ou inadaptée
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
D
GR
NL
F
GB
5
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 5
13.12.11 16:21
Erste Schritte / Ξεκινώντας /
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
des Toasters sollte er neben einem
geöffneten Fenster aufgestellt und
ein paar Mal mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden
(ohne Brot).
2. Verwendung des Toasters: Den
Netzstecker in die Steckdose
stecken, Brot einlegen und den
Bräunungsgrad wählen (1–7). Den
Starthebel herunterdrücken.
3. Hat das Brot den gewünschten
Bräunungsgrad erreicht, schaltet
sich der Toaster automatisch ab
und das Brot wird angehoben. Über
den Starthebel kann das Brot noch
weiter angehoben werden.
GR
1. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει
να την τοποθετήσετε κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και να την θέσετε σε
λειτουργία αρκετές φορές στο μέγιστο βαθμό ρύθμισης ροδίσματος
χωρίς ψωμί.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο
στην πρίζα, τοποθετήστε το ψωμί
και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος
(1-7). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό
εκκίνησης.
3. Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί ανασηκώνεται. Μπορείτε να το σηκώσετε
περισσότερο, υψώνοντας το μοχλό
εκκίνησης.
NL
1. Als u de broodrooster voor het
eerst gaat gebruiken, plaatst u
deze bij een open raam en kiest u
een paar keer de maximale bruining
zonder brood te plaatsen.
2. Gebruik van de broodrooster:
Steek de stekker in het stopcontact,
plaats het brood en selecteer de
gewenste bruining (1-7). Druk de
starthendel omlaag.
3. Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld
en komt het brood omhoog. U kunt
dit nog verder omhoog tillen door
de starthendel omhoog te bewegen.
1. Avant la première utilisation du
grille-pain, le placer à proximité
d'une fenêtre ouverte et le mettre
en marche à plusieurs reprises à
vide en réglant le thermostat au
maximum.
2. Utilisation du grille-pain : branchez le cordon, insérez le pain et
sélectionnez le degré de brunissage
(1-7). Appuyez sur le levier de mise
en marche.
3. Lorsque le pain a atteint le
brunissage désiré,le grille-pain
s'éteint et le pain remonte automatiquement. Pour une remontée
extra-haute des tranches, soulever
le levier de mise en marche .
F
6
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 6
13.12.11 16:21
Funktionen und Reinigung / Χαρακτηριστικά και καθαρισμός /
Functies en reinigen / Fonctionnalités et nettoyage
D
GR
B
NL
A
F
C
GB
1. Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste
(A) drücken. Zum Toasten von
gefrorenem Brot die Auftautaste
(B) drücken. Zum Aufwärmen von
bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
2. Zum Aufbacken von Brötchen
oder anderen Brotsorten den Aufsatz verwenden. Das Brot auf den
ausgefahrenen Aufsatz legen und
den Bräunungsgrad wählen. Den
Toaster durch Drücken des Starthebels einschalten. Nach Abschluss
des Aufbackens das Brot wenden
und den Vorgang wiederholen.
Achtung – der Aufsatz wird heiß!
3. Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade
leeren. Die Außenflächen mit einem
leicht feuchten Tuch abwischen.
Nie ätzende oder scheuernde
Reinigungsmittel verwenden und
die Maschine nie in Flüssigkeit
eintauchen!
1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για
να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (A).
Για να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί,
πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B)
και για να ζεστάνετε ήδη φρυγανισμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί
αναθέρμανσης (C).
2. Για να φρυγανίσετε φραντζολάκια
ή άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη
σχάρα για φραντζολάκια. Τοποθετήστε το ψωμί στη σχάρα και επιλέξτε
τη ρύθμιση ροδίσματος. Θέστε σε
λειτουργία τη φρυγανιέρα πιέζοντας
το μοχλό εκκίνησης. Όταν είναι έτοιμο, γυρίστε το ψωμί και επαναλάβετε
τη διαδικασία. Προσοχή – η σχάρα
θερμαίνεται πολύ!
3. Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε
την να κρυώσει. Αδειάστε το συρτάρι
για τα ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς
υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε
ποτέ τη συσκευή σε υγρό!
1. Bedieningsfuncties: druk op de
stopknop (A) om het roosteren te
onderbreken. Voor het roosteren
van bevroren brood drukt u op de
ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt
u op de opwarmknop (C).
2. Voor het knapperig maken van
broodjes of ander brood gebruikt
u het broodjesrekje. Plaats het brood
op het ingeschakelde rekje en selecteer de gewenste bruiningsgraad.
Schakel de broodrooster in door de
starthendel omlaag te drukken. Als
deze zijde klaar is, draait u het brood
om en herhaalt u dit proces. Voorzichtig! Het rekje wordt heet.
3. Reinigen en onderhouden: trek de
stekker van de broodrooster uit het
stopcontact en laat deze afkoelen.
Leeg de kruimellade. Veeg de buitenkant af met een enigszins vochtige doek. Gebruik nooit bijtende
of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit
in water!
1. Fonctionnalités : pour interrompre
le grille-pain, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain
congelé, appuyez sur le bouton de
décongélation (B) ; pour réchauffer
du pain déjà grillé, appuyez sur le
bouton de réchauffage (C).
2. Pour rendre croustillants petits
pains et viennoiseries utilisez le
réchauffe-viennoiseries. Déposez le
pain sur le réchauffe viennoiseries
et sélectionnez le thermostat désiré.
Activez le grille-pain en appuyant
sur le levier de mise en marche. Une
fois le grille-pain arrêté, retournez le
pain et répétez l'opération. Attention ! La grille peut être brûlante !
3. Nettoyage et entretien : débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez les surfaces extérieures
à l'aide d'un chiffon légèrement
humide. Ne jamais utiliser de
produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer le
grille-pain sous l'eau !
7
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 7
13.12.11 16:21
Entsorgung / Απόρριψη /
Verwijdering / Mise au rebut
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer
Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
D
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν
να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά
εξαρτήματα προσδιορίζονται με
επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
GR
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
De kunststof onderdelen worden
aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
NL
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont
identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
F
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es
muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling
von Elektro- und Elektronikschrott
abgegeben werden. Durch die
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή
Το σύμβολο
στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.
Πρέπει να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής,
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
Oude apparaten
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor
zorgt dat u dit product op de juiste
Appareils usagés
sur le produit ou
Le symbole
sur son emballage indique qu'il ne
doit pas être jeté avec les ordures
ménagères. Il doit de préférence être
confié à un centre de recyclage adapté
au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les
ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für
Umwelt und Gesundheit vermieden
werden. Detaillierte Informationen
zum Recyceln des Produkts bieten die
Gemeinde, die Müllentsorgung oder
der Händler, bei dem das Produkt
gekauft wurde.
στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό
γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
wijze weggooit, helpt u om mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen. Neem voor meer informatie over
de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir
une mauvaise gestion de ce produit en
fin de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
8
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 8
13.12.11 16:21
I
J
A
D
GR
NL
C
F
GB
H
L
D
E
K
B
G
F
GB
Components
A. Toasting slot
B. Thermally insulated
outer housing
C. Crumb drawer
D. Defrost button with
indicator lamp
E. Reheat button with
indicator lamp
F. Stop button with
indicator lamp
G. Browning control
H. Start lever and bread lift
I. Roll rack for crisping up
bread rolls
J. Roll rack button
K. Power cord and plug
L. Cord storage (on the
underside of the toaster)
9
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 9
13.12.11 16:21
Safety advice
GB
Read the following instruction carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with
the specifications on the rating
plate!
• Never use or pick up the appliance
if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent
or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
• The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning
or storage.
• The mains cable must not come
into contact with any hot parts of
the appliance.
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
• Crumbs can burn, clean crumb tray
regularly. Never use the appliance
without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot
with your fingers or metal utensils.
There is a risk of injury and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the
toaster underneath or near inflammable objects (e.g. curtains). The
toaster must not be left unattended.
• Do not use or place the appliance
on a hot surface or near source of
heat.
• Do not cover the toasting slot when
toasting.
• This appliance is not intended to be
operated by means of an external
timer or separate remote control
system.
• Appliance is for indoor use only.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper
or incorrect use.
10
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 10
13.12.11 16:21
G
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before you start using the toaster
for the first time, it should be
placed near an open window and
operated a few times at maximum
browning setting without any
bread.
2. How to use the toaster: Plug the
cord into the mains, insert bread
and select browning setting (1-7).
Press down the start lever.
3. When the bread has reached the
desired degree of browning, the
toaster switches off automatically
and the bread is lifted up. You can
raise it higher by lifting the start
lever.
2. To crisp rolls or other bread, use
the roll rack. Place the bread on the
activated rack and select browning
setting. Switch the toaster on by
pressing the start lever. When it’s
finished, turn the bread and repeat
the process. Caution – the rack
becomes hot!
3. Cleaning and care: unplug the
toaster and allow it to cool down.
Empty the crumb drawer. Wipe the
outer surfaces with a slightly moist
cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse
the machine in liquid!
Features and cleaning
B
A
C
1. Operating features: to interrupt
toasting, press the stop button (A).
To toast frozen bread, press the
defrost button (B) and to warm up
already toasted bread, press the
reheat button (C).
11
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 11
13.12.11 16:21
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
12
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 12
13.12.11 16:21
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie
übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge
übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxZentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift
des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren,
erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Electrolux Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
13
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 13
13.12.11 16:21
Hellas
™£¤Ÿ Ÿ™—¤™šŸ•““—£—£
¤¿À¹ÃÄ¿À¿¹·Ä¹ºÌ±ÅÄÌ´µ½²»¬Àĵ¹Ä±´¹º±¹Î¼±Ä±À¿ÅÀÁ¿²»­À¿½Ä±¹±ÀÌÄ·½•ÅÁÉÀ±Êº®Ÿ´·³¯±
&$º±¹Ä·½•»»·½¹º®½¿¼¿¸µÃ¯±³¹±Ä±¿À¿¯±¿š±Ä±½±»ÉĮµ¯½±¹º±¹À±Á±¼­½µ¹
º¬Ä¿Ç¿Â
”¹¬Áºµ¹±º±¹ÌÁ¿¹¹ÃÇÍ¿Âķµ³³Í·Ã·Â
— •Ä±¹Áµ¯± µ³³Å¬Ä±¹ Ä·½ º±»® »µ¹Ä¿ÅÁ³¯± Ä·Â ÃÅúµÅ®Â ÃͼÆɽ± ¼µ Ĺ ÀÁ¿´¹±³Á±Æ­Â Ä¿Å
š±Ä±ÃºµÅ±ÃÄ® º±¹ Ä·½ ¼· ±½µÀ¬Áºµ¹± Äɽ Å»¹ºÎ½ À¿Å ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹®¸·º±½ ³¹± Ä·½ º±Ä±ÃºµÅ®
ķš±Ä¬Ä·´¹¬Áºµ¹±¹ÃÇÍ¿Âķµ³³Í·Ã·Â·µÄ±¹Áµ¯±´µÃ¼µÍµÄ±¹½±µÀ±½±Æ­Áµ¹Ä·ÃÅúµÅ®Ãµ
¿¼±»® »µ¹Ä¿ÅÁ³¯± µÀ¹ÃºµÅ¬¶¿½Ä±Â ® ±½Ä¹º±¸¹ÃÄνı º¬¸µ ÄÅÇ̽ µ»±ÄÄɼ±Ä¹ºÌ ¼­Á¿Â ÇÉÁ¯Â
ÇÁ­É÷ÃÄ¿½š±Ä±½±»ÉÄ®
—µ³³Í·Ã·­Çµ¹´¹¬Áºµ¹±¼®½µÂ±ÀÌÄ·½·¼µÁ¿¼·½¯±±³¿Á¬ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Âº±¹³¹±½±­Çµ¹
À»®Á·¹ÃÇ͸±ÀÁ­Àµ¹
• ··¼µÁ¿¼·½¯±±³¿Á¬Â½±±À¿´µ¹º½ÍµÄ±¹±À̸µÉÁ·¼­½¿­³³Á±Æ¿±³¿Á¬Â Ĺ¼¿»Ì³¹¿®
±ÀÌ´µ¹¾·»¹±½¹º®Â ÃÄ¿¿À¿¯¿½±±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹Ä¿Ì½¿¼±Ä¿ÅÀÉ»·Ä® ··¼µÁ¿¼·½¯±±³¿Á¬Â
º±¹Ä±ÃÄ¿¹Çµ¯±Ä±ÅÄÌķıÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Â µ¯´¿Â ÄÅÀ¿»¿³¯± • ·ÃÅúµÅ®½±ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹µ¯Ä±¹³¹±¿¹º¹±º¿ÍÂú¿À¿Íº±¹Ãµº¬¸µÀµÁ¯ÀÄÉ÷ÌǹÃıÀ»±¯Ã¹±
µÀ¹Çµ¹Á·¼±Ä¹ºÎ½º±¹µÀ±³³µ»¼±Ä¹ºÎ½´Á±ÃÄ·Á¹¿Ä®Äɽ
• Ì»µÂ¿¹µÁ³±Ã¯µÂµ³º±Ä¬Ãı÷º±¹Ãͽ´µÃ·ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®ÂÃı´¯ºÄűµ½­Á³µ¹±Â
·»µºÄÁ¹Ã¼¿Í Í´ÁµÅ÷ ±µÁ¯¿Å ½±³¯½¿½Ä±¹±º¿»¿Å¸Î½Ä±Â»µÀÄ¿¼µÁÎÂĹ¿´·³¯µÂÀ¿Å
±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹Ãş´·³¯µÂ§Á®Ã·Âº±¹Ãıµ½´µÇ̼µ½±ˆ³³Á±Æ±Ÿ´·³¹Î½³¹±Ä·½
µ³º±Ä¬Ãı÷
• Ì»µÂ¿¹µÁ³±Ã¯µÂÇÁ®Ã·ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Â ÌÀɺ±¹·ÀµÁ¹¿´¹º®ÃŽĮÁ·Ã·½±³¯½¿½Ä±¹ÃͼÆɽ±
¼µÄ¹Â¿´·³¯µÂº±¹Ä¿ÅÂÌÁ¿ÅÂÀ¿Å±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹ÃÄ¿’¹²»¯¿¼µÄ¹ÂŸ´·³¯µÂ§Á®Ã·Â
• ¿À¿¹±´®À¿ÄµµÀ¹ÃºµÅ®®³µ½¹º¬µÀ­¼²±Ã·½±ÀÁ±³¼±Ä¿À¿¹µ¯Ä±¹±ÀÌÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌÄɽ
•¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½É½±ÀÌÄ·½µÄ±¹Áµ¯±š­½ÄÁɽ¤µÇ½¹º®Â•¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Âº±¹Ä±±½Ä±»»±ºÄ¹º¬
À¿ÅÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½Ä±¹½±µ¯½±¹Ä±³½®Ã¹±
Ÿš±Ä±½±»ÉĮ¼À¿Áµ¯½±±ÀµÅ¸Í½µÄ±¹Ãıļ®¼±Ä±¤µÇ½¹º®Â•¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Âķµı¹Áµ¯±Â®Ä¿
À»·Ã¹­ÃĵÁ¿•¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½¿š­½ÄÁ¿¤µÇ½¹º®Â•¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Â
—µ½´µÇ̼µ½·µÀ¹ÃºµÅ®®±½Ä¹º±Ä¬Ãı÷¼µÁνķÂÃÅúµÅ®Â®Ä·Â¯´¹±ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Â
´µ½ À±Á±Äµ¯½¿Å½ Ä·½ ´¹¬Áºµ¹± Ä·Â À±Á¿Íñ µ³³Í·Ã·Â · ¿À¿¯± ÃŽµÇ¯¶µ¹ õ º¬¸µ
ÀµÁ¯ÀÄÉ÷ ­ÉÂÄ·½»®¾·Äɽ¼·½Î½
ŒÁ¿¹µ¾±¯ÁµÃ·Â
”µ½ º±»ÍÀÄ¿½Ä±¹ ±ÀÌ Ä·½ À±Á¿Íñ •³³Í·Ã· ¿¹ µÀµ¼²¬Ãµ¹Â ¿¹ µÀ¹ÃºµÅ­Â º±¹ ı µ½´µÇ̼µ½±
±½Ä±»»±ºÄ¹º¬¼­Á·À¿Å¸±±À¿´µ¹Ç¸¿Í½µ»±ÄÄɼ±Ä¹º¬»Ì³É
• µÃƱ»¼­½·Âµ³º±Ä¬Ãı÷Â
• ±º±Ä±»»·»ÌķıÂÃŽ¸·ºÎ½»µ¹Ä¿ÅÁ³¯±Â DZÁ±ºÄ·Á¹ÃĹº¬ ¹´¹Ìķĵº±¹ÃÍÃı÷Äɽ
ÀÁ¿Ê̽Äɽµ½­Á³µ¹±Â
• ±¼­»µ¹±Âº±¹±ÀÁ¿Ãµ¾¯±Âº±Ä¬Ä·½ÇÁ®Ã·
• ¼·Ä®Á·Ã·ÂÄɽŸ´·³¹Î½§Á®Ã·Âº±¹£Å½Ä®Á·Ã·Â
• ÃŽĮÁ·Ã·Â®µÀ¹ÃºµÅν¿¹¿À¿¯µÂ­³¹½±½±À̼·µ¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½¿ÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌ
• ÇÁ®Ã·Â¼·³½®Ã¹É½±½Ä±»»±ºÄ¹ºÎ½º±¹±½±»Éï¼É½
• ¶·¼¹Î½º±Ä¬Ä·½¼µÄ±Æ¿Á¬Ä·ÂÃÅúµÅ®Â
• ¶·¼¹Î½±ÀÌÀµÁ¹ÃıĹº¬º±¹®³µ³¿½ÌıÀ¿ÅÀÁ¿®»¸±½»Ì³É±½ÉÄ­Á±Â²¯±Â
14
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 14
13.12.11 16:21
—À±Á¿Íñ•³³Í·Ã·´µ½µÀµºÄµ¯½µÄ±¹ÃĹÂÃÅúµÅ­ÂÀ¿ÅÀÉ»¿Í½Ä±¹®ÇÁ·Ã¹¼¿À¿¹¿Í½Ä±¹Ãµ¼¯±
¾­½·ÇÎÁ±
£Å½µÀΠõÀµÁ¯ÀÄÉ÷À¿Åº±Ä¬Ä·½´¹¬Áºµ¹±Ä·Âµ³³Í·Ã·Â³¯½µ¹¼¹±ÄµÇ½¹º®µÀ­¼²±Ã·
® µÀ¹ÃºµÅ® ±ÀÌ Ä¿ ÀÁ¿ÃÉÀ¹ºÌ Äɽ ļ·¼¬Äɽ ¤µÇ½¹º®Â •¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Â ® Äɽ
•¾¿Åù¿´¿Ä·¼­½É½ š­½ÄÁɽ ¤µÇ½¹º®Â •¾ÅÀ·Á­Ä·Ã·Â Ä·Â µÄ±¹Áµ¯±Â ¼±Â º±ÄÌÀ¹½
±¹Ä®ÃµÉ ĿŠº±Ä±½±»ÉÄ® ÃǵĹº¬ ¼µ Ìñ ±½±Æ­Á¿½Ä±¹ À±Á±À¬½É Ä¿ ºÌÃÄ¿Â
µÀ­¼²±Ã·Âº±¹Äɽ±½Ä±»»±ºÄ¹ºÎ½¸±µÀ¹²±Áͽ¿Å½µ¾¥¿»¿º»®Á¿ÅÄ¿½š±Ä±½±»ÉÄ®
µÁ¹¿Á¹Ã¼¿¯Ä·ÂµÅ¸Í½·ÂĿŚ±Ä±ÃºµÅ±ÃÄ®
Ÿº±Ä±ÃºµÅ±ÃĮ±À¿À¿¹µ¯Ä±¹º¬¸µµÅ¸Í½·Â³¹±µ½´µÇ̼µ½µÂ²»¬²µÂÀ¿Å¼À¿Áµ¯½±
ÀÁ¿­ÁÇ¿½Ä±¹ ¬¼µÃ±®­¼¼µÃ± ±À̬Ŀ¼± ÀÁ¬³¼±Ä±®¶Î± »Ì³É¼·Ä®Á·Ã·Â̻ɽÄɽ¿´·³¹Î½
À¿Å±½±³Á¬Æ¿½Ä±¹ÃÄ¿ÃǵĹºÌ’¹²»¯¿Ÿ´·³¹Î½§Á®Ã·Âº±¹À¿Å±½±Æ­Á¿½Ä±¹µ¹´¹º¬ÃÄ¿¶®Ä·¼±
µ³º±Ä¬Ãı÷ ÇÁ®Ã·Âº±¹ÃŽĮÁ·Ã·ÂÄ·ÂÃÅúµÅ®Â
&MFDUSPMVY4FSWJDFTB
4FSWJDFº±¹‘½Ä±»»±ºÄ¹º¬
˜µÃñ»¿½¯º·›®¼½¿Å¤·» ‘¸®½±‘³“µÁ±Ã¯¼¿Å¤Á¹Î½™µÁ±ÁÇν r»¹¼¿Â¤·»
15
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 15
13.12.11 16:21
Nederland
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt
tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/
of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
16
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 16
13.12.11 16:21
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie,
en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel : +31.1.72.468.508 Fax : +31.1.72.468.583
NEDERLAND
Electrolux Service
Bergensesteenweg 719
1502 LEMBEEK
Tel :+32.2.363.05.49 Fax : +32.2.363.03.44
BELGIE
17
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 17
13.12.11 16:21
A Österreich
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten
ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Österreich betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Österreich erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen
werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger
Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxVertragswerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige
Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen
ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte
Herziggasse 3, A-1230 Wien
18
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 18
13.12.11 16:21
B België / Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen
als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rech ten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de waarborg beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands toestellen geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wisselstukken worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeid worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeid.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het to estel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan word en de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw ko mt ten laste van de gebruiker.
12. lndien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
19
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 19
13.12.11 16:21
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd word en aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
Electrolux Home Products Belgium
Divisie Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter.
Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de
garantie. La durée de vie de l’appareil n’en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l’Union Européenne
99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre
de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur à l’égard
de l’Acquéreur final lors de la passation du contrat vente.
L’appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à
toute défectuosité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de
24 mois à compter de la date de livraison de l’appareil au premier consommateur final. La période
de garantie est de 12 mois pour les appareils utilisés à des fins professionnelles ou de façon equivalente. La période de garantie est aussi de 12 mois pour les appareils d’occasion.
2. La prestation sous garantie implique que l’appareil est remis sans frais dans l’état qu’il avait avant
que ne survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les
composants remplacés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d’éviter des dommages plus sévéres, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre
connaissance au plus tard avant la fin du 2éme mois de sa survenance.
4. L’application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d’achat
avec la date d’achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n’est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, tels que
le verre (vitrocéramique), les matières synthétiques ou le caoutchouc, et qui résultent d’une mauvaise manipulation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n’affectent pas la
valeur et la solidité générales de l’appareil.
7. L’obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par :
• une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l’eau,
• des contraintes environnementales anormales en général,
• des conditions de fonctionnement inadaptées,
• un contact avec des matières hostiles.
8. La garantie ne s’applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport
inadaptées, survenues en dehors de notre responsabilité, lorsqu’elles sont la suite d’installation
ou de montage ne respectant pas les régles de l’art, ou lorsqu’elles sont la conséquence d’une
mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien.
20
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 20
13.12.11 16:21
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause
l’adjonction d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s’entrevoir que pour des appareils difficilement transportables
ou pour des appareils encastrables.
11. Dans les cas d’appareils encastrés, sous-encastrés, fixés, ou suspendus de telle sorte que leur
dépose et repose prennent plus d’une demi-heure, les frais de prestations qui s’en dérivent seront
mis à charge de l’utilisateur.
Les dommages connexes qui pourraient être causés par ces opérations de dépose et repose sont
à charge de l’utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si
les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l’appareil défectueux par
un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant
sa participation financière prenant en compte la période d’utilisation écoulée.
13. Le recours à la garantie n’entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d’un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de
garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l’appareil dont le consommateur
voudrait faire prévaloir les droits. L’indemnisation ne dépassera pas la valeur d’achat de l’appareil,
sauf si la loi le prévoit autrement.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils satisfont aux conditions
techniques (p. ex. : la pression, la fréquence, les prescriptions d’installation, le gaz, etc.) pour le pays
respectif, et qu’ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l’étranger, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitables ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles.
Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle:
Electrolux Home Products Belgium
Division Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
21
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 21
13.12.11 16:21
22
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 22
13.12.11 16:21
23
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 23
13.12.11 16:21
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
♻Printed on recycled paper
AEG-IFU Eloisa Toaster.indd 24
3484 A AT31xx02031211
13.12.11 16:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement