AEG DBS2300 User manual

AEG DBS2300 User manual
STEAM STATION PERFECT MODEL DBS2300
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung..........................3-20
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR
Βιβλίο οδηγιών................3-20
Πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά το μιξεράκι, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις
ασφαλείας στη σελίδα 4.
NL
Gebruiksaanwijzing.......3-20
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi................3-20
Avant d’utiliser cet appareil
pour la première fois, veuillez
lire les consignes de sécurité
en page 5.
GB
Instruction book.......... 23-29
Before using the appliance for
the first time, please read the
safety advice on page 22.
A
F
C
E
B
D
P
D
GR
NL
F
O
GB
N
G
M
K
H
L
I
J
D
GR
NL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
A. Κουμπί ατμού
B. Απαλή λαβή
C. Διακόπτης επιλογής
θερμοκρασίας
D. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας
E. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
F. Σωλήνας ζεστού νερού
G. Λυχνία λειτουργίας
H. Διακόπτης τροφοδοσίας
I Λυχνία ατμού
J. Ηλεκτρικό καλώδιο
K. Σημείο ανάπαυσης σίδερου
L. Μονάδα βάσης
M. Μονάδα κατά των αλάτων
N. Επιλογέας θερμοκρασίας
O. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
P. Πλάκα σίδερου από
ανοξείδωτο ατσάλι
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Dampf-Knopf
Weicher Griff
Temperatur-Wahlscheibe
Temperatur-Justiermarke
Temperaturanzeige
Heißwasser-Leitung
Stromanzeige
Netzschalter
Dampfanzeige
Netzkabel
Bügeleisen-Ablage
Basis-Einheit
Entkalkungs-Einheit
Wassertank
Maximale
Wasserstandsanzeige
P. Edelstahl-Grundplatte
F.
G.
H.
I
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
F
Stoomknop
Handvat
Temperatuurregelaar
Temperatuurindicatie
Lampje
temperatuurindicator
Stoomslang
Aan-lampje
Aan-uitknop
Stoomlampje
Netsnoer
Strijkijzersteunplaat
Basis
Antikalkunit
Waterreservoir
Indicator maximaal
waterniveau
Roestvrijstalen zoolplaat
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Touche Vapeur
Poignée ergonomique
Sélecteur de température
Repère de température
Voyant indicateur de
température
Conduite d’eau chaude
Voyant Marche/Arrêt
Touche Marche/Arrêt
Voyant Vapeur
Cordon d’alimentation
Socle du fer
Base
Unité anticalcaire
Réservoir d’eau
Indicateur du niveau d’eau
maximal
Semelle en acier
inoxydable
3/30
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
D
GR
4/30
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in
Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
oder Unkenntnis benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden oder so
in den Gebrauch eingewiesen wurden,
dass sie das Gerät sicher verwenden
können und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Kinder dürfen
nicht mit dem Gerät spielen. Kinder
dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht
reinigen oder warten.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν
τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης
σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης
της συσκευής και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και
αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Bügeleisen darf nicht benutzt
werden, wenn es heruntergefallen ist,
wenn Schäden am Bügeleisen oder
der Zuleitung sichtbar sind oder wenn
es undicht ist.
Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden.
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifi zierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Das Bügeleisen muss auf einer stabilen
Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit
seiner Abstellfl äche darauf achten,
dass es auf einer stabilen Oberfl äche
steht.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und vor Wartungsarbeiten
ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
•
•
Symbol
bedeutet:“Vorsicht:
Heiße Oberfläche!”
στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται
και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο
στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η
βάση είναι σταθερή.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
Το φις πρέπει να αφαιρείται από την
πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
•
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε
την ποιότητα νερού / τύπο νερού
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη
συσκευή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό
του μακριά από παιδιά κάτω
των 8 ετών, όταν το σίδερο είναι
ενεργοποιημένο ή ψύχεται.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Der Stecker ist aus der Steckdose zu
ziehen, bevor der Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt wird.
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
Überschreiten Sie die am Gerät
angezeigte maximale Füllmenge nicht.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
Bewahren Sie das Bügeleisen und
sein Kabel, wenn es eingeschaltet ist
oder abkühlt, nicht in Reichweite von
Kindern auf.
Το σύμβολο
επιφάνεια”.
σημαίνει “ζεστή
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
aandachtig door voordat u het
apparaat voor de eerste keer in
gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat
en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specifi caties op het
classifi catieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden
gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare
Avant d’utiliser l’appareil pour la
première fois, il est impératif de
lire attentivement les instructions
suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que
par des personnes dont les facultés
physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances,
à condition qu’elles soient sous
la surveillance d’une personne
responsable ou aient reçu des
instructions concernant l’utilisation
correcte de l’appareil et comprennent
les dangers inhérents. Ne laissez pas
les enfants jouer avec l’appareil. Les
enfants ne doivent pas effectuer
le nettoyage ni la maintenance de
l’appareil sans supervision.
• Les enfants doivent être surveillés,
pour éviter qu’ils ne jouent avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s’il
est tombé, si le fer ou le cordon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tekenen van schade vertoont of als
het lekt.
Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het
apparaat door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalifi ceerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt
en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op
de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst
stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden
uitgeschakeld en de stekker moet
na gebruik altijd uit het stopcontact
worden gehaald voordat het apparaat
wordt gereinigd en onderhouden.
De stekker moet uit het stopcontact
worden gehaald voordat het
d’alimentation portent des marques
visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
L’appareil doit être raccordé à la terre.
Si l’appareil ou le cordon est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou
toute autre personne dûment qualifi
ée, afi n d’éviter tout danger.
Le fer doit être utilisé et posé sur
une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce
que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
Ne jamais laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre
et débrancher l’appareil avant de
le nettoyer ou de procéder à son
entretien.
Débrancher la fi che de la prise avant
de remplir le réservoir d’eau.
Le cordon d’alimentation ne doit
jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l’appareil.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni
dans aucun autre liquide.
Ne pas dépasser le niveau maximum
de remplissage indiqué sur l’appareil.
•
•
•
•
•
•
waterreservoir met water wordt
gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact
komen met een van de hete
onderdelen van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer
water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is
aangegeven.
Als er beperkingen zijn, moet de
waterkwaliteit of het type water
worden aangegeven dat bij dit
apparaat kan worden gebruikt.
Dit apparaat is alleen bestemd
voor huishoudelijk gebruik. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor mogelijke
schade als gevolg van onbehoorlijk of
onjuist gebruik.
Houd het strijkijzer en snoer buiten
het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat
of afkoelt.
•
Symbol
betekent ‘’Let op:
heet oppervlak’’.
•
S’il existe des limitations, identifi er
la qualité/le type d’eau pouvant être
utilisé avec l’appareil.
Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte de l’appareil.
Le fer et son cordon doivent
être conservés hors de portée
des enfants âgés de moins de
8 ans lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement ou de
refroidissement.
•
•
•
D
GR
NL
F
GB
Le symbole
signifie “attention
surface chaude”.
5/30
Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος
D
Gewebe
Temperatureinstellung
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
GR
Ύφασμα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
6/30
Strijkschema / Tableau de repassage
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
D
GR
NL
F
GB
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
F
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
7/30
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
3
1
2
D
GR
NL
F
8/30
1. Entfernen Sie sorgfältig alle
Verpackungsmaterialien.
Positionieren Sie das
Dampfbügeleisen horizontal
auf dem Bügelbrett oder auf
einer hitzebeständigen, sicheren
Oberfläche, die auf gleicher Höhe mit
dem Bügelbrett ist.
Wickeln Sie das Netzkabel und die
Dampfleitung ab und glätten Sie
diese.
2. Entfernen Sie den Wassertank,
indem Sie den Schlitz an der
Unterseite greifen und ihn sanft von
der Basis-Einheit wegziehen.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets
bis zur Marke MAX mit kaltem Leitungswasser auf.
1. Αφαιρέστε με προσοχή όλα τα
υλικά συσκευασίας. Τοποθετήστε
το σίδερο-ατμοποιητή οριζόντια
πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω σε μια
ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή
επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της
σιδερώστρας.
Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό
καλώδιο και το καλώδιο ατμού.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού
πιάνοντας την υποδοχή στην κάτω
πλευρά και τραβώντας το απαλά για
να το απομακρύνετε από τη μονάδα
βάσης.
3. ΓΑναπληρώνετε το δοχείο νερού
μέχρι το επίπεδο MAX με νερό από
τη βρύση κρύου νερού.
1. Verwijder voorzichtig alle
verpakkingsmaterialen. Plaats het
stoomstrijkijzer horizontaal op de
strijkplank of op een hittebestendige
en stabiele ondergrond op dezelfde
hoogte als een strijkplank.
Het netsnoer en het
stoomtoevoerslang afwikkelen en
rechtleggen.
2. Verwijder het waterreservoir door
de de gleuf aan de onderkant vast te
pakken en het voorzichtig uit de basis
te trekken.
3. Vul het waterreservoir altijd tot het
MAX-niveau met koud kraanwater.
1. Retirez soigneusement tous les
éléments d’emballage. Placez la
centrale vapeur horizontalement
sur la planche à repasser ou sur une
surface sûre, résistant à la chaleur et
à la même hauteur que la planche à
repasser.
Déroulez et redressez le cordon
d’alimentation et le cordon vapeur.
2. Retirez le réservoir d’eau en le
tenant par l’ l’encoche située sur
sa face inférieure et en le tirant
délicatement hors de la base.
3. Remplissez toujours le réservoir
jusqu’au repère MAX
avec de l’eau froide.
1
D
GR
NL
2
F
GB
D
GR
NL
F
4. Leeren Sie den Wassertank,
um Fremdpartikel, die vom
Herstellungsprozess zurückgeblieben
sind, herauszuspülen.
5. Füllen Sie den Wassertank
erneut, verwenden Sie dafür kaltes
Leitungswasser.
6. Setzen Sie den Wassertank in die
Basis-Einheit ein. Stellen Sie sicher,
dass der Wassertank sicher an seinem
Platz einrastet.
4. Αδειάστε το δοχείο νερού για να το
ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια
τα οποία ενδέχεται να έχουν
παραμείνει από την κατασκευαστική
διαδικασία.
5. Γεμίστε ξανά το δοχείο με νερό από
τη βρύση κρύου νερού.
6. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη
μονάδα βάσης. Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
4. Leeg het waterreservoir voor
het uitspoelen van door het
productieproces achtergebleven
vreemde deeltjes.
5. Vul het waterreservoir opnieuw met
koud kraanwater.
6. Schuif het waterreservoir in de
basis. Let erop dat het waterreservoir
goed vastklikt.
4. Remplissez le réservoir d’eau sous
le robinet.
5. Videz le réservoir d’eau pour
éliminer particules et dépôts.
6. Placez le réservoir d’eau dans la
base. Assurez-vous que le réservoir
d’eau est bien enclenché.
9/30
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Het eerste gebruik / Première utilisation
1
2
7. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken Sie
den Netzschalter.
8. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn bis
zur maximalen Einstellung. Dann
leuchtet die Temperaturanzeige am
Bügeleisen auf. Sie erlischt, sobald die
eingestellte Temperatur erreicht ist.
Die Temperaturanzeige schaltet sich
an und ab, da die korrekte Temperatur
aufrechterhalten wird.
9. Wenn die Dampfanzeige leuchtet,
halten Sie den Dampfknopf etwa
eine Minute gedrückt, um Dampf zu
erzeugen, und halten Sie ihn dann
eine weitere Minute gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen , dass Rückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf die
Wäsche übertragen werden. Wenn nötig,
wischen Sie die Grundplatte mit einem
leicht befeuchteten Tuch ab.
GR
7. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργίας.
8. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη
μέγιστη ρύθμιση. Τότε, θα ανάψει η
λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας στο
σίδερο. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή
θερμοκρασία η λυχνία θα σβήνει.
Η λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
αναβοσβήνει κυκλικά κατά τη
διαδικασία διατήρησης της σωστής
θερμοκρασίας.
9. Όταν ανάψει η λυχνία ατμού, πιέστε
συνεχόμενα το κουμπί ατμού για περίπου
ένα λεπτό για παραγωγή ατμού, και
κατόπιν πιέστε το για ακόμη ένα λεπτό για
να καθαρίσετε το σύστημα παραγωγής
ατμού.
Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για να
βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα στο
εσωτερικό του σίδερου δεν μεταφέρονται
στα ρούχα σας. Αν χρειαστεί, σκουπίστε
την πλάκα του σίδερου με ένα ελαφρώς
υγρό πανί.
NL
7. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de
stroomvoorziening. Druk op de aanuitknop.
8. Draai de temperatuurregelaar
met de klok mee tot de maximale
stand. Het temperatuurlampje zal
dan gaan branden. Het gaat uit
wanneer de ingestelde temperatuur
is bereikt. Het Het temperatuurlampje
gaat afwisselend aan en uit, omdat
de juiste temperatuur wordt
gehandhaaft.
9. Druk wanneer het stoomlampje
oplicht op de stoomknop en houd deze
ongeveer een minuut ingedrukt om
stoom te krijgen. Houd de knop daarna
nog een minuut ingedrukt om de stomer
te reinigen.
Strijk eerst een oude doek om er zeker
van te zijn dat restanten in het strijkijzer
niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg
de zoolplaat met een vochtige doek af,
indien nodig.
7. Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Appuyez sur
la touche Marche/Arrêt.
8. Tournez le sélecteur de
température dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au
maximum. Le voyant indicateur de
température du fer s’allume alors.
Il s’éteint une fois la température
sélectionnée atteinte. Le voyant
indicateur de température s’allume
et s’éteint, lors de la montée en
température.
9. Lorsque le voyant Vapeur s’allume,
appuyez sur la touche Vapeur pendant
environ une minute, jusqu’à obtention de
vapeur, puis une minute supplémentaire
afin de nettoyer le système de génération
de vapeur.
Repassez un linge usagé pour vous
assurer de l’absence de tout résidu dans
le fer, qui pourrait être déposé sur le linge
propre. Si nécessaire, essuyez la semelle
du fer avec un chiffon humide.
D
F
10/30
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας / Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
1
NL
F
2
GB
1. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken Sie
den Netzschalter.
2. Wenn der Netzschalter gedrückt
wird, leuchtet die Stromanzeige auf.
Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis
die Dampfanzeige aufleuchtet.
3 Um den Dampf zu aktivieren,
müssen Sie den Dampf-Knopf
drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopf
ausgelöst haben achten Sie bitte
darauf, dass kein Dampf mehr austritt,
bevor Sie den Dampfbügler auf die
Bügeleisen-Ablage zurückstellen.
GR
1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργίας.
2. Όταν πιέσετε το διακόπτη
λειτουργίας, θα ανάψει η λυχνία
λειτουργίας. Περιμένετε για ένα ή
δύο λεπτά, μέχρι να ανάψει η λυχνία
ατμού.
3. Για να ενεργοποιήσετε τον ατμό,
πιέστε το κουμπί ατμού. Όταν
απελευθερώσετε το κουμπί, ψεκάστε
προς τα πάνω τον ατμό, πρίν
τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο
σύστημα.
NL
1. Sluit het stoomstrijkijzer aan op de
stroomvoorziening. Druk op de aanuitknop.
2. Wanneer de aan-uitknop wordt
ingedrukt, gaat het aan-lampje
branden. Wacht twee minuten totdat
het stoomlampje gaat branden.
3. Om stoom te verkijgen, druk
op de stoomknop. Wanneer u
de stoomknop loslaat, dient alle
stoom te zijn verdwenen voordat
u het strijkijzer terugplaatst op het
stoomstation.
1. Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Appuyez sur
la touche Marche/Arrêt.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche
Marche/Arrêt, le voyant de mise sous
tension s’allume. Attendez une à deux
minutes jusqu’à activation du voyant
Vapeur.
3. Pour activer la vapeur, appuyez
sur la touche Vapeur. Lorsque vous
relâchez le bouton vapeur du fer,
assurez-vous avant de le reposer que
la vapeur ne se diffuse plus.
D
F
11/30
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας / Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
NL
F
12/30
4. Lassen Sie das Bügeleisen auf der
Ablage immer vollständig abkühlen,
bevor Sie es verstauen. Sobald das
Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie den
Wassertank.
5. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS
um das Bügeleisen.
6. Lassen Sie das Netzkabel immer
sicher aufgewickelt an der Seite des
Bügeleisens liegen.
4. Αφήνετε πάντα το σίδερο να
κρυώσει τελείως πάνω στη θέση
ανάπαυσης πριν το φυλάξετε. Όταν το
σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο
νερού. Αποθηκεύστε το σίδεροατμοποιητή.
5. Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το ηλεκτρικό
καλώδιο γύρω από το σίδερο.
6. Διατηρείτε πάντα το καλώδιο
τυλιγμένο με ασφάλεια στο πλάι του
σίδερου.
4. Laat het strijkijzer altijd volledig
afkoelen op de strijkijzersteunplaat
alvorens het op te bergen. Leeg het
waterreservoir, wanneer het strijkijzer
is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer
op.
5. Wikkel het netsnoer NOOIT om het
strijkijzer.
6. Berg het snoer altijd veilig op door
het aan de zijkant van het strijkijzer te
wikkelen.
4. Laissez refroidir le fer sur son socle
avant de le ranger. Lorsque le fer est
froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez
la centrale vapeur.
5. N‘enroulez JAMAIS le cordon
d‘alimentation autour du fer à
repasser.
6. Enroulez toujours le cordon à l‘écart
du fer.
Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
1. Selbstreinigungs-Prozedur.
Die Dampfstation verfügt über ein
eingebautes Reinigungssystem,
das entworfen wurde, um die
Dampfauslass-Düsen und die
Dampfkammer frei von Fusseln und
losen mineralischen Materialien zu
halten. Stellen Sie die Dampfstation
in der Nähe einer Spüle ab. Füllen Sie
den Wassertank, verwenden Sie dafür
kaltes Leitungswasser.
2. Stellen Sie die Temperatur-Wahlscheibe auf die minimale Einstellung. Stecken Sie das Dampfbügeleisen an und schalten Sie es ein.
3 Wenn die Dampfanzeige
aufleuchtet, ist das Bügeleisen zur
Selbstreinigung bereit . Halten Sie das
Bügeleisen in Bügel-Position über die
Spüle. Drücken Sie den Dampf-Knopf
etwa drei Minuten lang. Fusseln und
lose Materialien werden dann aus
den Dampf-Löchern unterhalb der
Grundplatte ausgeworfen.
1. Διαδικασία αυτόματου καθαρισμού.
Το σίδερο-ατμοποιητής διαθέτει
ένα ενσωματωμένο σύστημα
καθαρισμού σχεδιασμένο ώστε να
διατηρεί τα ανοίγματα ατμού και το
θάλαμο ατμού καθαρά από χνούδια
και χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα.
Προετοιμάζετε το σίδερο-ατμοποιητή
κοντά σε νεροχύτη. Γεμίστε το δοχείο
νερού από τη βρύση κρύου νερού.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας στην ελάχιστη
ρύθμιση. Συνδέστε στην πρίζα και
ενεργοποιήστε το σίδερο-ατμοποιητή.
3. Όταν ανάψει η λυχνία ατμού,
το σίδερο είναι έτοιμο για τον
αυτόματο καθαρισμό. Κρατήστε
το σίδερο πάνω από το νεροχύτη σε
θέση σιδερώματος. Πιέστε το κουμπί
ατμού για περίπου τρία λεπτά. Χνούδι
και χαλαρά υλικά θα εκτοξευτούν από
τις οπές ατμού κάτω από την πλάκα
του σίδερου.
1. Zelfreinigingsprocedure.
Het stroomstrijkijzer heeft een
ingebouwd reinigingssysteem om de
stoomopeningen en de stoomkamer
pluisvrij te houden en minerale
afzettingen te verwijderen. Plaats
het stoomstrijkijzer dichtbij een
gootsteen. Vul het waterreservoir met
koud kraanwater.
2. Stel de temperatuurregelaar in
op de minimale stand. Steek de
stekker in het stopcontact en zet het
stoomstrijkijzer aan.
3. Wanneer het stoomlampje gaat
branden, is het strijkijzer klaar
voor de zelfreiniging. Houdt het
strijkijzer boven de gootsteen in
de strijkstand. Druk ongeveer drie
minuten op de stoomknop. Pluisjes
en afzetting worden vervolgens via de
stoomgaatjes aan de onderkant van
de zoolplaat weggespoeld.
1. Procédure de nettoyage
automatique.
La centrale vapeur est équipée d’un
système de nettoyage intégré, conçu
pour que les al vapeur et la cuve
vapeur restent exempts de peluches
et de tout dépôt calcaire. Placez
votre centrale vapeur près d’un évier.
Remplissez le réservoir d’eau.
2. Réglez le sélecteur de température
sur sa position minimale. Branchez et
allumez la centrale vapeur.
3. Lorsque le voyant Vapeur
s’allume, le fer est prêt pour le
nettoyage automatique. Placez
le fer à l’horizontale au-dessus de
l’évier. Appuyez sur la touche Vapeur
pendant environ trois minutes. Les
peluches et autres particules sont
alors éjectées par les alvéoles à
vapeur de la semelle du fer.
13/30
Reinigen / Καθαρισμός / Reinigen / Nettoyage
4. Drehen Sie die TemperaturWahlscheibe im Uhrzeigersinn bis
zur maximalen Einstellung.
5. Bügeln Sie ein feuchtes Tuch
oder Handtuch, um sämtliche
Ablagerungen von der Grundplatte
zu entfernen.
6. Stellen Sie die TemperaturWahlscheibe zurück auf die
minimale Einstellung. Schalten
Sie dann die Dampfstation ab
und trennen Sie sie von der
Stromversorgung. Leeren Sie
den Wassertank und lassen Sie
das Bügeleisen vor der Lagerung
vollständig abkühlen.
GR
4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη
μέγιστη ρύθμιση.
5. Σιδερώστε ένα υγρό πανί ή πετσέτα
για να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα
από την πλάκα του σίδερου.
6. Θέστε το διακόπτη επιλογής
θερμοκρασίας στην ελάχιστη
ρύθμιση. Στη συνέχεια,
απενεργοποιήστε το σίδεροατμοποιητή και αποσυνδέστε το από
την τροφοδοσία ρεύματος.
Αδειάστε το δοχείο νερού και
αφήστε το σίδερο να κρυώσει τελείως
πριν το αποθηκεύσετε.
NL
4. Draai de temperatuurregelaar met
de klok mee tot de maximale stand.
5. Strijk een vochtige doek of
handdoek om resten van de zoolplaat
te verwijderen.
6. Draai de temperatuurregelaarterug
op de minimale stand. Zet vervolgens
het stoomstrijkijzer uit en trek de
stekker uit het stopcontact. Leeg het
waterreservoir en laat het strijkijzer
volledig afkoelen alvorens het op te
bergen.
4. Tournez le sélecteur de
température dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au
réglage maximal.
5. Repassez un linge humide ou une
serviette de toilette pour ôter tout
dépôt de la semelle du fer.
6. Réglez de nouveau le sélecteur
de température sur sa position
minimale. Arrêtez ensuite la
centrale vapeur et débranchez-la
de l‘alimentation électrique. Videz
le réservoir d‘eau et laissez le fer
refroidir complètement avant de le
ranger.
D
F
14/30
Tauschen Sie die Entkalker-Patrone aus / Αντικατάσταση της φύσιγγας για τα άλατα /
Vervang de antikalkcassette / Remplacement de la cartouche anticalcaire
D
GR
3
NL
1
F
2
D
GR
NL
F
GB
1. Entfernen Sie den Wassertank,
indem Sie den Schlitz an der
Unterseite greifen und ihn sanft von
der Basis-Einheit wegziehen. Lagern
Sie den Wassertank an einer sicheren
Stelle, während Sie die EntkalkerPatrone austauschen.
2. Um die beste Leistung zu
erzielen, empfehlen wir Ihnen
die Vewendung einer Patrone
aus unserer Produktpalette,
Referenznummer AEL05.
1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού
πιάνοντας την υποδοχή στην κάτω
πλευρά και τραβώντας το απαλά για
να το απομακρύνετε από τη μονάδα
βάσης. Διατηρείτε το δοχείο νερού
σε ένα ασφαλές σημείο κατά την
αντικατάσταση της φύσιγγας για τα
άλατα.
2. Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε φύσιγγες από τη
δική μας σειρά με αριθμό αναφοράς
AEL05.
1. Verwijder het waterreservoir door
de de gleuf aan de onderkant vast te
pakken en het voorzichtig uit de basis
te trekken. Plaats het waterreservoir
op een veilige plaats terwijl u de
antikalkcassette vervangt.
2. Voor optimale prestaties, raden
wij u cassettes uit ons gamma aan,
referentienummer AEL05.
1. Retirez le réservoir d’eau en le
tenant par l’ l’encoche située sur
sa face inférieure et en le tirant
délicatement hors de la base. Placez
le réservoir d’eau à un endroit sûr
pendant que vous remplacez la
cartouche anticalcaire.
2. Pour des performances optimales,
nous recommandons la cartouche de
notre gamme, référence AEL05.
15/30
Fehlersuche
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Wasser läuft aus den Löchern der
Bügelsohle.
Das Wasser ist in den Leitungen
kondensiert weil Sie zum ersten Mal
Dampf benutzt haben oder weil Sie es für
eine Weile nicht verwendet haben.
Drücken Sie den Dampf-Kontrollknopf
vom Bügelbrett weg, bis das Bügeleisen
Dampf produziert.
Die Bügelsohle ist nicht heiß genug.
Erhöhen Sie die Temperatur der
Bügelsohle.
Ihr Thermostat ist fehlerhaft: das
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Kontaktieren Sie ein genehmigtes
Service-Center.
Aus den Löchern der Bügelsohle
kommen weiße Schlieren.
Ihr Bügeleisen hat eine Ausfällung von
Mineralien, weil es nicht regelmäßig
ausgespült wurde.
Reinigen Sie Ihr Bügeleisen. (lesen Sie
dazu den Abschnitt “Reinigung”
Aus den Löchern der Bügelsohle
kommen braune Schlieren, die die
Wäsche beflecken.
Sie verwenden chemische
Entkalkungsmittel oder Wasserzusätze
zum Bügeln.
Geben Sie niemals einen solchen
Produkttyp in den Wassertank oder in
den Boiler.
Gewebefasern haben sich in den Löchern
der Bodenplatte angesammelt und
brennen.
Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem
nicht-metallischen Schwamm.
Sie bügeln mit zu hoher Temperatur.
Lesen Sie unsere Empfehlungen
hinsichtlich der TemperaturKontrolleinstellung.
Ihre Wäsche ist nicht genügend gespült
oder Sie haben ein neues Wäschestück vor
dem Waschen gebügelt.
Stellen Sie sicher, dass die Wäsche
gründlich gespült wird, um sämtliche
Seifenrückstande oder Chemikalien
an neuen Wäschestücken, die vom
Bügeleisen aufgenommen werden
können, zu entfernen.
Sie verwenden Stärke.
Sprühen Sie Stärke immer auf die
Rückseite des zu bügelnden Gewebes.
Dampf oder Wasser läuft unter dem
Gerät aus.
Die Station ist fehlerhaft.
Verwenden Sie die Station nicht
mehr und kontaktieren Sie unseren
Kundendienst.
Es wird kein Dampf erzeugt.
Es ist zu wenig Wasser im Wasserbehälter.
Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur
Markierung „MAX“.
Im Wasserbehälter Ihres Bügeleisens
befindet sich Luft.
Wenn die Dampfanzeige leuchtet, halten
Sie den Dampfknopf länger als eine
Minute gedrückt, um das System zu
entlüften und Dampf zu erzeugen.
Die Bügelsohle ist schmutzig oder braun
und kann die Wäsche beflecken.
16/30
Επίλυση προβλημάτων /
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Από τις οπές της πλάκας του σίδερου
εξέρχονται λευκές ριπές.
Στο σίδερο έχουν συσσωρευτεί άλατα
γιατί δεν καθαρίζεται τακτικά.
Η πλάκα του σίδερου δεν είναι αρκετά
ζεστή.
Αυξήστε τη θερμοκρασία της πλάκας
του σίδερου.
NL
Ο θερμοστάτης έχει χαλάσει: το σίδερο δεν
είναι αρκετά ζεστό.
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
F
Από τις οπές της πλάκας του σίδερου
εξέρχονται λευκές ριπές.
Στο σίδερο έχουν συσσωρευτεί άλατα γιατί
δεν καθαρίζεται τακτικά.
Καθαρίστε το σίδερο. (ανατρέξτε στην
ενότητα «Καθαρισμός»
Από τις οπές της πλάκας του σίδερου
εξέρχονται καφέ ριπές και λεκιάζουν τα
ρούχα.
Χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες
απομάκρυνσης των αλάτων ή προσθετικά
στο νερό για το σιδέρωμα.
Μην προσθέτετε ποτέ αυτά τα είδη
προϊόντων στο δοχείο νερού ή στο
βραστήρα.
Έχουν συσσωρευτεί υφασμάτινες ίνες στις
οπές της πλάκας σίδερου και καίγονται.
Καθαρίστε την πλάκα με ένα μη
μεταλλικό σφουγγάρι.
“Σιδερώνετε σε πολύ υψηλή
θερμοκρασία.”
Ανατρέξτε στις συστάσεις μας
αναφορικά με τις ρυθμίσεις
θερμοκρασίας.
Τα ρούχα σας δεν έχουν ξεπλυθεί καλά ή
σιδερώσατε ένα καινούργιο ρούχο πριν
το πλύνετε.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν ξεπλυθεί
καλά για να αφαιρεθούν τα κατάλοιπα
απορρυπαντικού ή στα καινούργια
ρούχα τυχόν χημικά κατάλοιπα τα οποία
μπορεί να εισέρευσαν στο σίδερο
Χρησιμοποιείτε κόλλα.
Ψεκάζετε πάντα την κόλλα από την
ανάποδη πλευρά του υφάσματος που θα
σιδερώσετε.
Ατμός ή νερό διαφεύγουν από το κάτω
μέρος της συσκευής.
Η συσκευή έχει χαλάσει.
Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Δεν παράγεται ατμός.
Πολύ μικρή ποσότητα νερού στο δοχείο
νερού.
Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το
επίπεδο MAX.
Το σίδερό σας έχει αέρα στο δοχείο νερού.
Αφού ανάψει η λυχνία ατμού, πιέστε το
κουμπί ατμού για περισσότερο από ένα
λεπτό, ώστε να απομακρυνθεί ο αέρας
από το σύστημα και να αρχίσει η
παραγωγή ατμού.
Η πλάκα του σίδερου είναι βρώμικη ή
καφέ και μπορεί να λεκιάσει τα ρούχα.
D
GR
GB
17/30
Problemen oplossen
NL
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er komt water uit de gaatjes van de
zoolplaat.
“Er bevindt zich condenswater in het
stoomcircuit,
omdat u voor het eerst stoom gebruikt of
omdat u een tijd lang geen stoom heeft
gebruikt.”
Druk op de stoomknop terwijl u het
strijkijzer weg van de strijkplank houdt,
totdat er stoom uitkomt.
De zoolplaat is niet heet genoeg.
Verhoog de temperatuur van de
zoolplaat.
De thermostaat is defect: het strijkijzer is
niet heet genoeg.
Neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Er druppelt witte vloeistof uit de gaatjes
van de zoolplaat.
Het strijkijzer heeft kalkaanslag, omdat het
niet regelmatig is omgespoeld.
Reinig het strijkijzer. zie hoofdstuk
reiniging´
Er komt bruine vloeistof uit de gaatjes
van de zoolplaat wat vlekken op het
strijkgoed veroorzaakt.
U gebruikt chemische
ontkalkingsmiddelen of voegt producten
toe aan het strijkwater.
Voeg een dergelijk product nooit toe in
het waterreservoir of in de stoomtank.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Reinig de zoolplaat met een nietmetalen schuursponsje.
U strijkt op een te hoge
temperatuur.
Zie onze aanbevelingen betreffende
temperatuurinstellingen.
Uw strijkgoed is niet voldoende
uitgespoeld of heeft een nieuw
kledingstuk gestreken alvorens het te
wassen.
Zorg ervoor dat strijkgoed voldoende
is uitgespoeld om zeepresten of
chemicaliën op nieuwe kledingstukken
te verwijderen; deze kunnen
namelijk door het strijkijzer worden
geabsorbeerd.
U gebruikt stijfsel.
Breng stijfsel altijd op de acherzijde van
de te strijken stof aan.
Stoom of water ontsnapt aan de
onderkant van het apparaat.
Het apparaat is defect.
Gebruik het apparaat niet meer en
neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Geen stoom geproduceerd.
Te weinig water in het waterreservoir.
Vul het waterreservoir tot het MAXniveau.
Er zit lucht in het waterreservoir van uw
strijkijzer.
Druk nadat de stoomlampje oplicht
langer dan minuut op de stoomknop
om het systeem te luchten en daarna
stoom te krijgen.
De zoolplaat is vuil of bruin en kan
vlekken op het strijkgoed veroorzaken.
18/30
Gestion des pannes
F
Problème
Cause possible
Solution
De l'eau fuit par les alvéoles de la
semelle.
De l’eau s’est condensée dans les conduites
parce que c’est la première fois que vous
utilisez la vapeur ou parce que vous ne
l’avez pas utilisée depuis un certain temps.
Éloignez le fer de la planche à repasser
et appuyez sur la touche de contrôle de
la vapeur jusqu’à production de vapeur.
La semelle n'est pas assez chaude.
Augmentez la chaleur de la semelle.
Votre thermostat est défectueux : le fer
n'est pas assez chaud.
Faites appel à votre service après vente.
Les alvéoles de la semelle laissent des
traces blanches.
Du tartre s’est accumulé dans votre
fer parce qu’il n’a pas été nettoyé
régulièrement.
Nettoyez votre fer. Reportez-vous pour
cela à la section « Nettoyage ».
Les alvéoles de la semelle laissent des
traces marron sur le linge.
Vous repassez avec des produits de
détartrage chimique ou des additifs dans
l’eau.
N’utilisez jamais ce type de produit dans
le réservoir d’eau ou dans le système
de chauffe.
Des fibres de tissu se sont accumulées
dans les alvéoles de la semelle et brûlent.
Nettoyez la semelle avec une éponge
non métallique.
Vous repassez à une température
trop élevée.
Consultez nos recommandations
relatives au réglage de la température.
Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou
vous avez repassé un vêtement neuf avant
de le laver.
Assurez-vous de rincer votre linge
parfaitement pour ôter tout dépôt
de lessive et d’ôter des nouveaux
vêtements tout produit qui pourrait être
aspiré par le fer.
Vous utilisez de l'amidon.
Vaporisez toujours l’amidon sur le côté
non repassé du tissu.
De la vapeur ou de l'eau fuit sous
l'appareil.
La centrale est défectueuse.
Cessez d’utiliser la centrale et contactez
le service après-vente.
Aucune production de vapeur.
Le niveau d’eau dans le réservoir est
insuffisant.
Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au
niveau MAX.
Le réservoir d’eau de votre fer contient
de l’air.
Lorsque le voyant Vapeur s’allume,
appuyez sur la touche Vapeur pendant
plus d’une minute pour purger
le système et obtenir de la vapeur.
La semelle est sale ou a bruni et risque
de tacher le linge.
D
GR
NL
F
GB
19/30
Entsorgung / Απόρριψη / Verwijdering / Mise au rebut
D
Entsorgung
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die
Verpackungsmaterialien in einem
geeigneten Container eines
Wertstoffhofes.
GR
Altgerät
Verpackungsmaterialien
Διάθεση
Das Symbol
an Produkt oder
Verpackungweist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Παλαιά συσκευή
Υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά μέρη έχουν σήμανση, για
παράδειγμα, > PE <,> PS <, κλπ.
Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά
συσκευασίας σε ένα κατάλληλο δοχείο
από ένα κέντρο ανακύκλωσης.
NL
Verwijdering
Το σύμβολο
του προϊόντος ή της
συσκευασίας έχει αναφέρει ότι το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Αντ ‘αυτού, πρέπει
να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Με την κατάλληλη διάθεση
του προϊόντος μπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον και για τις
Oude apparaten
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De plastic onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
F
Mise au rebut
Het symbool
op het product
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid
Appareils usagés
Matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage sont sans
danger pour l’environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
20/30
Le symbole
sur le produit ou sur
son emballage indique qu’il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l’environnement et la
Gesundheit vermieden werden.
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
διαδικασίες werden.Detaillierte υγείας
για την ανακύκλωση της προσφοράς των
προϊόντων της κοινότητας, τη διάθεση
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
te voorkomen, die kunnen worden
veroorzaakt door het onjuist verwijderen
van dit product. Neem voor meer
informatie over de recycling van dit
product contact op met uw gemeente,
het afvalbedrijf of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
D
GR
NL
F
GB
This page is left blank intentionally
21/30
This page is left blank intentionally
22/30
A
F
C
E
B
P
D
D
GR
NL
F
O
GB
N
G
M
K
H
L
I
J
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Steam button
Soft handle
Temperature dial
Temperature alignment mark
Temperature indicator light
Hot water pipe
Power lamp
Power switch
Steam lamp
Power cord
Iron rest
Base unit
Anti-lime unit
Water tank
Maximum water level indicator
Stainless steel soleplate
23/30
Safety advice
GB
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been
dropped, if there are visible signs of
•
•
•
•
•
•
•
damage on the iron or its cord or if it
is leaking.
The appliance must only be connected
to an earthed socket.
If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
The iron must be used and rested on a
stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is fi lled with water.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
•
•
•
•
•
•
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum fi lling
volume as indicated on the appliances.
If there are limitations please defi ne
water quality / type of water that can
be used with appliance.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
Keep the iron and its cord out of reach
of children less than 8 years of age
when it is energized or cooling down.
Symbol
surface”.
means ”Caution: Hot
Ironing chart
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
24/30
Getting started
D
GR
3
NL
1
F
2
GB
1. Carefully remove all packaging
materials. Position the steam
generator iron horizontally on the
ironing-board or on a heat resistant,
secure surface at the same height as
an ironing-board.
Unwind and straighten the power
cord and the steam cord.
2. Remove the water tank by gripping
the slot on the underside and pulling
it gently away from the base unit.
GB
3. Fill the water tank using cold tap
water.
1
2
4. Empty the water tank to rinse out
any foreign particles which may
remain from the manufacturing
process.
5. Always refill the water tank to MAX
level using cold tap water.
6. Insert the water tank into the base
unit. Ensure that the water tank
latches securely into place.
25/30
Getting started
1
2
GB
7. Connect the steam generator iron
to the mains supply. Press the power
switch.
8. Turn the temperature dial clockwise
to its maximum setting. Then, the
temperature indicator light on the
iron will illuminate. It extinguishes
once the set temperature is reached.
The temperature indicator light cycles
on and off as the correct temperature
is maintained.
9. When the steam lamp lights, press
and hold the steam button for about
one minute to get steam, then hold
one more minute in order to clean the
steam generating system.
Iron an old towel to ensure that
any residues inside the iron are
not transferred to the laundry. If
necessary, wipe the sole plate with a
slightly damp cloth.
2. When the power switch is pressed,
the power lamp will light. Wait for one
to two minutes, until the steam lamp
lights.
3. To activate the steam, press the
steam button. When releasing the
button, use up the steam before
putting it back on the iron rest of the
steam station.
Operating instructions
1
2
1. Connect the steam generator iron
to the mains supply. Press the power
switch.
26/30
Operating instructions
D
GR
NL
F
GB
GB
4. Always allow the iron to cool fully
on the iron rest before stowing away.
Once the iron is cool, empty the water
tank. Store the steam generator iron.
5. NEVER wind the power cord around
the iron.
6. Always store the cord winded safely
by the side of the iron.
2. Set the temperature dial to its
minimum setting. Plug in and switch
on the steam generator iron.
3. When the steam lamp lights, the
iron is ready to self-clean. Hold the
iron above the sink in an ironing
position. Press the steam button for
about three minutes. Lint and loose
material will then be ejected from
the steam holes underneath the sole
plate.
Cleaning
1. Self-clean Procedure.
The steam generator iron has a builtin cleaning system designed to keep
the steam vents and steam chamber
clear of lint and loose mineral
material. Set up the steam generator
iron close to a sink. Fill the water tank
using cold tap water.
27/30
Cleaning
GB
4. Turn the temperature dial clockwise
to its maximum setting.
5. Iron a damp cloth or towel to remove
any deposits from the sole plate.
Replace the anti-lime cartridge
3
1
2
1. Remove the water tank by gripping
the slot on the underside and pulling
it gently away from the base unit.
Keep the water tank in a safe place
while you are replacing the anti-lime
cartridge.
28/30
2. For the best performance we
recommend cartridge from our range,
reference number AEL05.
6. Turn the temperature dial back to its
minimum setting. Then, turn off the
steam generator iron and disconnect
it from the mains supply. Empty the
water tank and allow the iron to cool
completely prior to storage.
Troubleshooting
Problem
Possible cause
Solution
Water runs out of the holes in the
soleplate.
Water has condensed in the pipes
because you are using steam for the first
time or you have not used it for some time.
Press the steam control button away
from your ironing board until the iron
produces steam.
The soleplate is not hot enough.
Increase the heat of the soleplate.
NL
Your thermostat is faulty: the iron is not
hot enough.
Contact an Approved Service Centre.
F
White streaks come through the holes in
the soleplate.
Your iron has a build-up of scale because it
has not been rinsed out regularly.
Clean your iron. (see the “cleaning”
section.
GB
Brown streaks come through the holes in
the soleplate and stain the linen.
You are using chemical descaling agents or
additives in the water for ironing.
Never add this type of product in the
water tank or in the boiler.
Fabric fibres have accumulated in the holes
of the soleplate and are burning.
Clean the soleplate with a non-metallic
sponge.
You are ironing at too high a
temperature.
See our recommendations regarding
temperature control setting.
Your linen is not rinsed sufficiently or
you have ironed a new garment before
washing it.
Ensure linen is rinsed thoroughly to
remove any soap deposits or chemicals
on new garments which may be sucked
up by the iron.
You are using starch.
Always spray starch on the reverse side
of the fabric to be ironed.
Stream or water escapes under the
appliance.
The station is faulty.
Stop using the station and contact an
Approved service centre.
No steam produced.
To small amount water in the water tank.
Fill the water tank to MAX level.
Your iron have air in the watertank.
After steam lamp lights, press the steam
button for more than one minute to air
the system and then get steam.
Old appliance
the environment and human health,
which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling
of this product. For more detailed
information about recycling of this
product, please contact your local
city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
The soleplate is dirty or brown and may
stain the linen.
D
GR
Disposal
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging
materials in the appropriate container
at the community waste disposal
facilities.
The symbol
on the product
or on its packaging indicates that
this product may not be treated as
household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for
29/30
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3485A DBS2300 02021211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement