AEG EWA3200, EWA3230 User manual

AEG EWA3200, EWA3230 User manual
WATERKETTLE EASYSENSE EWA32xx
D • GR • NL • F • GB
DAnleitung...............................3–10
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–10
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τον αναδευτήρα χειρός,
παρακαλούμε διαβάστε τις
υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4.
NLGebruiksaanwijzing.........3–10
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi...................3–10
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 5.
GB Instruction book.............11–16
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
D
D
B
GR
E
NL
F
C
GB
F
A
G
H
I
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Composants
A.Gehäuse
B.Herausnehmbarer
Kalkfilter
C.Ausgusstülle
D.Abdeckung
E. Taste zum Öffnen der
Abdeckung
F.Griff
G.Wasserstandanzeige
H. EIN/AUS-Schalter mit
Leuchtanzeige
I. Separate Basis und
Netzkabel
A.Θήκη
B. Αποσπώμενο φίλτρο
Γ.Κάδος
Δ.Καπάκι
E. Διακόπτης ανοίγματος
καπακιού
ΣΤ.Λαβή
Ζ. Ένδειξη στάθμης νερού
H. Διακόπτης ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με
ενδεικτική λυχνία
Θ. Ξεχωριστό καλώδιο βάσης
και ρεύματος
A.Behuizing
B. Uitneembaar netfilter
C.Tuit
D.Deksel
E. Knop om deksel te
openen
F.Greep
G.Waterniveau-indicatie
H. AAN/UIT-schakelaar met
indicatielampje
I. Afzonderlijke voet en
snoer
A.Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire
amovible
C. Bec verseur
D.Couvercle
E. Bouton d’ouverture du
couvercle
F.Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/
arrêt avec indicateur de
fonctionnement
I. Socle séparé et cordon
d’alimentation
3
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie sich die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt
durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden
durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie
das Gerät zu benutzen ist. Kinder
sollen beaufsichtigt werden um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen
oder Wartungsarbeiten durchführen,
es sei denn, sie sind älter als 8 und
werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine
Stromversorgung angeschlossen
werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer
geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά παρά
μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και
εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά κάτω των 8
ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
GR
4
•
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
•
ein Verlängerungskabel für 10 A
verwendet werden.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder
von einer entsprechend qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
Das Gerät nie unbeaufsichtigt
lassen, wenn es mit dem Stromnetz
verbunden ist.
Das Gerät muss nach jeder
Verwendung vor der Reinigung
und Wartung ausgeschaltet werden
und der Netzstecker muss gezogen
werden.
Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen
lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Achtung: Wird zuviel Wasser in den
Wasserkocher gefüllt, kann das
kochende Wasser herausspritzen
und es drohen Verbrühungen oder
Verbrennungen! Den Kocher daher
nie über die oberste Markierung
hinaus befüllen.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν
τη συντήρηση.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά
της θερμαίνονται υπερβολικά
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις
ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
Das Gerät nie ohne Abdeckung
betreiben.
Das Gerät nicht auf einer heißen
Fläche oder in der Nähe einer
Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
Den Wasserkocher nur zum Erhitzen
von Wasser verwenden!
Der Wasserkocher darf nur mit der
mitgelieferten Basis verwendet
werden.
Das Gerät darf nicht im Freien
verwendet werden.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt
im Haushalt und ähnlichen
Anwendungen verwendet zu werden
wie beispielsweise
– in Küchen für Mitarbeiter in Läden,
Büros und anderen gewerblichen
Bereichen;
– in landwirtschaftlichen Anwesen;
– von Kunden in Hotels, Motels und
anderen Wohneinrichtungen;
– in Frühstückspensionen.
Achten Sie darauf, dass Sie während
bzw. nach dem Kochvorgang nicht
mit dem aus der Ausgießöffnung des
Wasserkochers austretenden heißen
Wasserdampf in Berührung kommen.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Προσοχή: Αν ο βραστήρας
υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος
υπερχείλισης του βραστού νερού και
πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι' αυτό ποτέ
μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από
την μέγιστη ένδειξη.
Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη
συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
Μη χρησιμοποιείτε και μην
τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή
επιφάνεια ή κοντά σε πηγές
θερμότητας.
Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για
θέρμανση νερού!
Ο βραστήρας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με το
παρεχόμενο στήριγμα.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er
toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren
buiten het bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par
des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles
et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l’expérience
sont insuffisantes, à condition
d’être surveillés ou d’avoir reçu des
instructions concernant l’utilisation
sécurisée de l’appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de
8 ans, surveillés par un adulte,
peuvent entreprendre une opération
de nettoyage ou de maintenance sur
l’appareil.
• L’appareil et son cordon
d’alimentation doivent être conservés
hors de portée des enfants âgés de
moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt
is voor 10 A.
Als het apparaat of de
voedingskabel is beschadigd,
moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter als de stekker in het
stopcontact zit.
Schakel het apparaat na elk gebruik
uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of
onderhoudt.
Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u dit reinigt of wegzet.
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
Ne jamais utiliser ou mettre en
marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le
corps de l’appareil est endommagé.
L’appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon
d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
Ne jamais laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est branché sur le
réseau électrique.
L’appareil doit être éteint et
débranché du réseau électrique
après chaque utilisation et avant tout
nettoyage ou entretien.
L’appareil et ses accessoires
deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées
et les boutons prévus à cet effet
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
De voedingskabel mag de hete delen
van het apparaat niet raken.
Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
Let op! Als de waterkoker te vol is, kan
het kokende water gaan spetteren. Dit
kan leiden tot brandwonden! Vul de
waterkoker daarom nooit tot boven
de maximummarkering.
Gebruik het apparaat niet met
geopend deksel.
Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
Gebruik de waterkoker alleen voor het
verhitten van water!
U mag de waterkoker alleen
gebruiken met de bijbehorende voet.
Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
D
GR
NL
F
GB
uniquement. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
Le cordon d’alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau
ou tout autre liquide.
Attention : si la bouilloire est trop
remplie, de l’eau bouillante peut être
projetée et entraîner des brûlures !
Par conséquent, ne jamais remplir
la bouilloire au-dessus du repère
maximum.
Ne jamais faire fonctionner la
bouilloire couvercle ouvert.
Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
La bouilloire doit uniquement servir à
faire chauffer de l’eau !
Seul le socle fourni doit être utilisé
avec la bouilloire.
Cet appareil est réservé à une
utilisation à l’intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
5
Erste Schritte / Εκκίνηση χρήσης
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
6
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
Innen- und Außenseite des
Wasserkochers mit einem feuchten
Tuch abwischen.
2. Die Basis auf eine stabile ebene
Fläche stellen. Den Netzstecker in eine
Steckdose stecken. Nicht benötigtes
Kabel kann an der Unterseite der Basis
aufgewickelt werden.
3. Die Taste zum Öffnen der
Abdeckung drücken, Wasser in den
Kocher füllen. Der Wasserstand soll an
der Wasserstandanzeige sichtbar sein,
die oberste Markierung jedoch nicht
übersteigen.
1. Πριν από την πρώτη χρήση,
σκουπίστε το εσωτερικό και το
εξωτερικό του βραστήρα με ένα υγρό
πανί.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα.
Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο
που περισσεύει στο κάτω μέρος της
βάσης.
3. Πιέστε το διακόπτη για να ανοίξετε
το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα με
νερό. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
νερού είναι ορατό στην ένδειξη της
στάθμης νερού, αλλά δεν υπερβαίνει
την ένδειξη Max.
1. Vóór het eerste gebruikveegt u de
binnen- en de buitenkant van de
waterkoker schoon met een vochtig
doekje.
2. Plaats de voet op een stevige en
vlakke ondergrond. Steek de stekker
in een stopcontact. Overtollig snoer
kunt u onder aan de voet oprollen.
3. Druk op de knop om het deksel
te openenen giet water in de
waterkoker. Zorg ervoor dat het
waterpeil binnen de waterniveauaanduidingen blijft, en niet boven de
aanduiding Max. uitkomt.
1. Avant la première utilisation,
essuyez l'intérieur et l'extérieur de la
bouilloire à l'aide d'un chiffon humide.
2. Placez le soclesur une surface plane
solide. Branchez l'appareil à une
prise secteur murale. Si le cordon
d'alimentation est trop long, vous
pouvez l'enrouler autour de la base du
socle.
3. Pour ouvrir le couvercle, appuyez
sur le bouton, puis versez de l'eau
dans la bouilloire. Assurez-vous que
l'indicateur de niveau d'eau soit visible,
afin de ne pas dépasser le repère Max.
D
GR
NL
F
GB
4. Die Abdeckung schließen und
sicherstellen, dass sie einrastet.
Andernfalls funktioniert die
automatische Abschaltung nicht
zuverlässig. Den Wasserkocher
auf die Basis setzen. Den EIN/AUSSchalter herunterdrücken; die Anzeige
leuchtet auf und der Wasserkocher
beginnt mit dem Erhitzen.
5. Die automatische Abschaltung.
Wenn das Wasser gekocht hat
oder der Wasserkocher von der
Basis genommen wird, schaltet
er sich automatisch aus. Soll die
Wassererhitzung vor dem Siedepunkt
abgebrochen werden, einfach den
EIN/AUS-Schalter in die Position AUS
anheben.
4. Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε
ότι κλειδώνει κανονικά. Διαφορετικά,
η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης δεν θα λειτουργεί
κανονικά. Τοποθετήστε το
βραστήρα στη βάση. Πιέστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική
λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα
αρχίσει να ζεσταίνεται.
5. Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Όταν το νερό
βράσει ή ο βραστήρας αφαιρεθεί
από τη βάση, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Αν θέλετε να σταματήσετε
τη διαδικασία θέρμανσης πριν
βράσει το νερό, απλώς σηκώστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη θέση OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
4. Sluit de klep zodat deze goed
vastklikt. Anders werkt de functie
voor automatisch uitschakelen niet
goed. Plaats de waterkoker op de
voet. Druk de AAN/UIT-schakelaar
naar beneden; het indicatielampje
gaat branden en de waterkoker wordt
opgewarmd.
5. De functie voor automatisch
uitschakelen. Als het water kookt
of als u de waterkoker van de voet
haalt, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Als u het proces
wilt stoppen voordat het water
kookt, drukt u gewoon de AAN/UITschakelaar omhoog naar de UIT-stand.
4. Fermez le couvercle et assurezvousqu'il soit fermé correctement.
Si le couvercle est mal enclenché,
l'arrêt automatique ne fonctionnera
pas correctement. Placez la
bouilloire sur son socle. Appuyez sur
l'interrupteur marche/arrêt ; le voyant
s'allume et la bouilloire commence à
chauffer.
5. Fonction d'arrêt automatique.Une
fois l'eau bouillie, ou la bouilloire
retirée de son socle, cette dernière
s'arrête automatiquement. Si vous
souhaitez arrêter la bouilloire avant
ébullition, il vous suffit de mettre
l'interrupteur sur la position arrêt.
7
Reinigen / Καθαρισμός
Reinigen / Nettoyage
D
GR
NL
F
8
1. Vor der Reinigung immer den
Netzstecker des Geräts ziehen.
Den Wasserkocher oder die Basis nie
abspülen oder in Wasser eintauchen.
Nur mit einem feuchten Tuch ohne
scheuernde Reinigungsmittel
abwischen. Den Wasserkocher
gelegentlich mit sauberem Wasser
ausspülen.
2. Zum Reinigen des Filter den
Siebeinsatz nach oben herausziehen.
Reinigen der Heizplatte – Auf der
Heizplatte können sich oberflächliche
Flecken bilden. Mit einem
Edelstahlputzmittel entfernen.
3. Je nach Wasserhärte sollte das Gerät
regelmäßig entkalkt werden. Den
Wasserkocher der Produktanleitung
entsprechend mit Wasser und
Entkalker füllen. Die Lösung nicht
kochen lassen, da sie überschäumen
könnte. Danach den Wasserkocher
gründlich mit frischem Wasser
ausspülen.
1. Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε
πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε το
βραστήρα ή τη βάση του στο νερό.
Απλώς σκουπίστε με ένα υγρό
πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικά που μπορούν να
χαράξουν την επιφάνειά του. Ανά
αραιά χρονικά διαστήματα ξεπλύντε
το βραστήρα με καθαρό νερό.
2. Για να καθαρίσετε το φίλτρο,
πιάστε την υποδοχή του πλέγματος
και σηκώστε τη. Καθαρισμός της
βάσης – ενδέχεται να εμφανιστούν
επιφανειακοί λεκέδες σκουριάς
στη βάση. Αφαιρέστε τους με ένα
καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Γεμίστε το βραστήρα
με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
αποσκληρυντικού. Μη βράζετε το
διάλυμα γιατί μπορεί να ξεχειλίσει. Στη
συνέχειαξεπλύνετε καλά το βραστήρα
με τρεχούμενο νερό.
1. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. U mag de waterkoker of voet
nooit afspoelen onder de kraan of
onderdompelen in water. Gebruik
alleen een vochtige doek, zonder
bijtende schoonmaakproducten, om
de waterkoker af te vegen. Spoel de
waterkoker af en toe om met schoon
water.
2. Voor het reinigen van het
netfilter, pakt u de zeefinzet
vast en tilt deze eruit. De
warmhoudplaat schoonmaken.
Er kunnen oppervlakkige vlekken
of roest op de warmhoudplaat
verschijnen. Verwijder deze met een
schoonmaakproduct voor roestvrij
staal.
3. Ontkalken doet u bij voorkeur
regelmatig, afhankelijk van de
hardheid van het water. Vul de
waterkoker met water en ontkalker,
volgens de gebruiksaanwijzing van
het ontkalkingsproduct. Laat de
oplossing niet koken, aangezien deze
kan gaan schuimen. Naderhandspoelt
u de waterkoker grondig na met
schoon water.
1. Avant toute opération de
nettoyage, débranchez toujours
l'appareil. Ne rincez ni n'immergez
jamais la bouilloire ou son socle dans
l'eau. Essuyez-les simplement à l'aide
d'un chiffon humide, sans utiliser
de produit nettoyant caustique ou
abrasif. De temps à autre, rincez
l'intérieur de la bouilloire à l'eau claire.
2. Pour nettoyer le filtre, retirez-le en
le tirant vers le haut. Nettoyage de
la plaque chauffante: de la rouille
superficielle peut se former sur la
plaque chauffante. Éliminez-la à l’aide
d’un nettoyant pour acier inoxydable.
3. Il est recommandéIl est recommandé
de procéder à un détartrage régulier
en fonction de la dureté de l'eau.
Remplissez la bouilloire d'eau et de
détartrant en respectant les consignes
d'utilisation du produit détartrant.
Ne laissez pas bouillir la solution, car
la mousse formée pourrait déborder.
Puis,, rincez soigneusement l'intérieur
de la bouilloire à l'eau claire.
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
Problemen oplossen / Gestion des pannes
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät schaltet sich aus, bevor das Wasser
kocht.
Der Boden des Wasserkochers ist zu stark
verkalkt.
Den Entkalkungsvorgang durchführen.
Das Gerät schaltet sich nicht aus.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
D
GR
Abdeckung einrasten lassen.
Nach dem Betrieb mit wenig oder ohne Wasser
hat sich das Gerät nicht genügend abgekühlt.
Das Sieb korrekt einsetzen.
NL
Kurz abkühlen lassen und erneut versuchen.
F
GB
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το
βρασμό.
Υπερβολικά πολλά άλατα στη βάση του
βραστήρα.
Προχωρήστε στη διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
NL
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει με λίγο ή
καθόλου νερό, δεν έχει κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για λίγο και
ξαναπροσπαθήστε.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het
water kookt.
Te veel kalkaanslag op de bodem van de
waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure uit.
Het apparaat wordt niet uitgeschakeld.
Sluit het deksel en zorg ervoor dat dit
vastklikt.
Plaats het zeefje goed.
F
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na
te zijn gebruikt met te weinig of geen water.
Laat het apparaat een poosje afkoelen en
probeer opnieuw.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil s'arrête avant ébullition.
Trop de calcaire entartre la base de la bouilloire.
Exécutez la procédure de détartrage.
L'appareil ne s'arrête pas.
Fermez le couvercle de façon à l'enclencher
correctement.
Insérez le filtre correctement.
Impossible de faire fonctionner l'appareil.
Après une utilisation avec peu ou pas d'eau,
l'appareil n'est pas suffisamment refroidi.
Laissez-le refroidir un moment, puis réessayez.
9
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
10
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die
Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen,
z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container
eines Wertstoffhofes.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά μέρη αναγνωρίζονται από τη
σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον
κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις
απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής
σας.
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door
markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<,
enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Mise au rebut
Matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage sont sans
danger pour l’environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Altgerät
an Produkt oder VerpaDas Symbol
ckung weist darauf hin, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen
bei der entsprechenden Sammelstelle
für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch
die ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να
παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
Oude apparaten
op het product of de
Het symbool
verpakking geeft aan dat dit product niet
als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.
Als u ervoor zorgt dat u dit product op de
juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen, die
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu’il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l’environnement et la
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem
voor meer informatie over de recycling
van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar
u het product hebt aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
D
D
B
GR
E
NL
C
F
GB
F
A
G
H
I
GB
Components
A. Jug
B. Removable mesh filter
C.Spout
D.Lid
E. Opening lid button
F.Handle
G. Water level indicator
H. ON/OFF switch with
indicator light
I. Separate base and mains
cable
11
Safety advice
GB
12
Read the following instruction
carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
Children should be supervised that
they do not play with the appliance.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless they
are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
•
•
•
•
•
•
•
‘
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
Always place the appliance on a flat,
level surface.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning or
storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Attention: If the kettle is overfilled
there is a risk that the boiling water
may spray out, which could scald or
burn! Therefore never fill the kettle
above the maximum marking.
•
•
•
•
•
•
•
•
Never operate appliance with open
lid.
Do not use or place the appliance on
a hot surface or near source of heat.
Only use the kettle for heating water!
The kettle can only be used with the
stand provided.
Appliance is for indoor use only.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
-staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
-farm houses;
-by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
-bed and breakfast type
environments.
While water boiling, avoid contacting
with steam from the spout when
water is boiling or just after it has
switched off. Do not be anxious to
uncover the lid.
Getting started
GB
D
GR
NL
F
GB
1. Before first use, wipe the inside and
outside of the kettle with a damp
cloth.
2. Place the base unit on a firm and flat
surface. Plug the mains plug into a
wall socket. Redundant cord can be
wound up at the bottom of base unit.
4. Close the lid and make sure it snaps
in correctly. Otherwise the auto
switch off function will not work
reliably. Place the kettle onto the
base. Press down the ON/OFF switch;
the indicator light will illuminate and
the kettle will start to heat up.
5. The automatic switch off function.
When the water has boiled or the
kettle is moved from the base, it will
switch off automatically. If you wish to
stop the heating process before the
water is boiling, simply lift up the ON/
OFF switch to the OFF position.
3. Press the button to open the lid,
pour water into the kettle. Make sure
water level is visible in the water level
indicator, but not exceeding the Max.
mark.
13
Cleaning
GB
1. Before cleaning, always unplug the
appliance. Never rinse or immerse
the kettle or base unit in water. Just
wipe with a damp cloth, using no
abrasive detergents. Occasionally
rinse out the kettle with clean water.
2. To clean the mesh filter, grab the
strainer insert and lift out. Cleaning
the heating plate – superficial spots
of rust may appear on the base unit.
Remove with a stainless steel cleaning
agent.
3. Decalcifying is recommended
regularly, depending on water
hardness. Fill the kettle with water
and decalcifyer according to
decalcifyer product instructions.
Do not boil the solution as it could
foam over. Afterwards, rinse kettle
thorougly with fresh water.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance switches off before boiling.
Too much lime scale at the base of the kettle.
Run the decalcifying procedure.
Troubleshooting
GB
The appliance does not switch off.
Close lid until it locks.
Instert the strainer correcttly.
The appliance cannot be switched on.
14
After operating with little or no water, the
appliance has not cooled down suffiently.
Allow to cool a short time and try again.
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
D
GR
NL
F
GB
15
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3482A EWA32xx02010112
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement