AEG AT3230, AT3200 User manual

AEG AT3230, AT3200 User manual
TOASTER EASYSENSE AT32xx
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung......................................3–8
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών................3–8
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
NL Gebruiksaanwijzing................3–8
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi.........................3–8
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.
GB Instruction book...................9–12
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 10 carefully.
I
D
J
GR
NL
F
H
A
GB
C
K
G
B
L
d
D
E
F
gr
nL
f
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Toastschlitz
B. Wärmegedämmtes
Außengehäuse
C. Krümelschublade
D. Auftautaste mit
Anzeigelampe
E. Aufwärmtaste mit
Anzeigelampe
F. Stopptaste mit
Anzeigelampe
G. Bräunungssteuerung
H. Starthebel und
Brotanhebung
I. Aufsatz zum Aufbacken
von Brötchen
J. Taste für den Aufsatz
K. Netzkabel und -stecker
L. Kabelaufbewahrung
(auf der Unterseite des
Toasters)
A. Υποδοχή φρυγανιέρας
B. Εξωτερικό περίβλημα με
θερμομόνωση
C. Συρτάρι για τα ψίχουλα
D. Κουμπί ξεπαγώματος με
ενδεικτική λυχνία
E. Κουμπί αναθέρμανσης
με ενδεικτική λυχνία
F. Κουμπί
απενεργοποίησης με
ενδεικτική λυχνία
G. Διακόπτης ρύθμισης
ροδίσματος
H. Μοχλός εκκίνησης και
ανύψωσης ψωμιού
I. Σχάρα για φρυγάνισμα
φραντζολακίων
J. Κουμπί σχάρας για
φραντζολάκια
K. Καλώδιο ρεύματος και
βύσμα
L. Αποθήκευση καλωδίου
(στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
A. Roostersleuf
B. Thermisch geïsoleerde
buitenbehuizing
C. Kruimellade
D. Ontdooiknop met
indicatielampje
E. Opwarmknop met
indicatielampje
F. Stopknop met
indicatielampje
G. Bruiningsregeling
H. Starthendel en broodlift
I. Rekje om broodjes
knapperig te maken
J. Knop voor broodjesrekje
K. Voedingssnoer en
stekker
L. Snoeropberg­
mogelijkheid (aan
de onderzijde van de
broodrooster)
A. Fente
B. Corps de l'appareil avec
isolation thermique
C. Tiroir ramasse-miettes
D. Bouton de
décongélation avec
voyant lumineux
E. Bouton de réchauffage
avec voyant lumineux
F. Bouton d'arrêt avec
voyant lumineux
G. Thermostat (régulation
électronique du
brunissage)
H. Levier de mise en
marche et de remontée
du pain
I. Réchauffe-viennoiseries
J. Bouton rotatif du
réchauff e-viennoiseries
K. Cordon et prise
d'alimentation
L. Rangement du cordon
(sous l'appareil)
3
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät
zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt
werden, wenn sie durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person
Anweisungen erhielten, wie das Gerät
sicher zu bedienen ist, und welche
Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer
Bedienung bestehen. Kinder dürfen
nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen
oder Wartungsarbeiten durchführen, es
sei denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω
και από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι
άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε
παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και
η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε
τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
GR
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät darf nur mit einer geerdeten
Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel
für 10 A verwendet werden.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene Fläche
stellen.
Das Gerät muss nach jeder Verwendung
vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der Netzstecker
muss gezogen werden.
Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden.
Das Gerät abkühlen lassen, bevor es
gereinigt oder aufbewahrt wird.
Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren.
Gerät niemals ohne Krümelschublade in
Betrieb nehmen.
Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen.
Es besteht ein Verletzungsrisiko und das
Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster
daher nicht unter oder in der Nähe von
entflammbaren Gegenständen (z. B.
Vorhänge) verwenden. Den Toaster nie
unbeaufsichtigt lassen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche
oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe
Schaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet
werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im
Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche
Schäden.
Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
• Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
• Bauernhöfe;
• Für Gäste in Hotels, Motels und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;
• In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε
γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης
κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή
στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον
καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να καθαρίζετε συχνά το δίσκο για τα ψίχουλα. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς
δίσκο για τα ψίχουλα.
•
Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην υποδοχή της φρυγανιέρας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και
φθοράς της συσκευής.
• Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ή κοντά σε
εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες). Μην
αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση.
• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη
συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε
πηγές θερμότητας.
• Μην καλύπτετε την υποδοχή της φρυγανιέρας κατά τη λειτουργία της συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη
ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή
χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
• σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά
περιβάλλοντα,
• αγροικίες,
• από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα
οικιστικά περιβάλλοντα,
• πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
nL
f
Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, indien zij onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat
en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er
toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren
buiten het bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd, - de
behuizing is beschadigd.
•
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d'utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants de plus de 8 ans, ainsi que des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites
ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition
d’être surveillés ou d’avoir reçu des
instructions concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre
les risques encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans,
surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou
de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation
doivent être conservés hors de portée
des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L'appareil doit être branché sur un réseau
électrique correspondant à la tension et
à la fréquence d'alimentation indiquées
sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche
l'appareil si – le cordon d'alimentation est
endommagé ; – le corps de l'appareil est
endommagé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kunt u een verlengkabel
gebruiken die geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet deze door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico's
te vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
Schakel het apparaat na elk gebruik uit
en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u dit reinigt of onderhoudt.
Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik
alleen originele hendels en knoppen.
Laat het apparaat afkoelen voordat u
dit reinigt of wegzet.
De voedingskabel mag de hete delen
van het apparaat niet raken.
Dompel het apparaat nooit in water of
andere vloeistoffen.
Kruimels kunnen verbranden, reinig
de kruimellade daarom regelmatig.
Gebruik het apparaat nooit zonder
kruimellade.
Reik niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roostergleuf.
Mogelijk raakt u gewond of beschadigt u hiermee het apparaat.
•
L'appareil doit être branché à une prise
électrique reliée à la terre. Une rallonge
électrique adaptée à une intensité de
10 A peut être utilisée si nécessaire.
Si l'appareil ou le cordon d'alimentation
est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l'un de ses réparateurs ou
toute autre personne dûment qualifiée
afin d'éviter tout danger.
L'appareil doit toujours être placé sur une
surface de travail plane et horizontale.
L'appareil doit être éteint et débranché du
réseau électrique après chaque utilisation
et avant tout nettoyage ou entretien.
L'appareil et ses accessoires deviennent
chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus
à cet effet uniquement. Laisser l'appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
Le cordon d'alimentation ne doit pas
entrer en contact avec les pièces chaudes
de l'appareil.
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou
tout autre liquide.
Les miettes peuvent prendre feu : nettoyer le tiroir ramasse-miettes régulièrement. Ne jamais utiliser l'appareil sans le
tiroir ramasse-miettes.
Ne pas introduire vos doigts ni d'ustensiles métalliques dans la fente du
grille-pain. Cela pourrait provoquer des
blessures ou endommager l'appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le
grille-pain sous ou à proximité d'objets
inflammables (comme des rideaux). Le
grille-pain ne doit pas être utilisé sans
surveillance.
• Ne pas utiliser ou poser l'appareil sur une
surface brûlante ou à proximité d'une
source de chaleur.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en
cours d'utilisation.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
asservi à un minuteur ou à un système de
commande à distance externe.
• Cet appareil est réservé à une utilisation à
l'intérieur uniquement.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d'une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l'appareil.
Cet appareil est conçu uniquement pour
un usage domestique et des situations
telles que :
• cuisines réservées aux employés dans
des magasins, bureaux et autres lieux de
travail ;
• bâtiments de ferme ;
• pour une utilisation privée, par les clients,
dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
• en chambre d’hôte.
Brood kan verbranden. Gebruik
de broodrooster niet onder of bij
ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen. Laat de ingeschakelde broodrooster niet onbeheerd achter.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op
een heet oppervlak of bij een warmtebron.
• Bedek de roostergleuf niet als u brood
roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik met een externe tijdklok of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• Het apparaat is enkel bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
mogelijke schade die het gevolg is van
onjuist gebruik.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige
toepassingen zoals:
• personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
• boerderijen
• door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
• bed-and-breakfast accomodaties.
D
GR
NL
F
GB
5
Erste Schritte / Ξεκινώντας /
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
nL
f
6
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
des Toasters sollte er neben einem
geöffneten Fenster aufgestellt und
ein paar Mal mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden
(ohne Brot).
2. Verwendung des Toasters: Den
Netzstecker in die Steckdose
stecken, Brot einlegen und den
Bräunungsgrad wählen (1–7). Den
Starthebel herunterdrücken.
3. Hat das Brot den gewünschten
Bräunungsgrad erreicht, schaltet
sich der Toaster automatisch ab
und das Brot wird angehoben. Über
den Starthebel kann das Brot noch
weiter angehoben werden.
1. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει
να την τοποθετήσετε κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και να την θέσετε σε
λειτουργία αρκετές φορές στο μέγιστο βαθμό ρύθμισης ροδίσματος
χωρίς ψωμί.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο
στην πρίζα, τοποθετήστε το ψωμί
και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος
(1-7). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό
εκκίνησης.
3. Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί ανασηκώνεται. Μπορείτε να το σηκώσετε
περισσότερο, υψώνοντας το μοχλό
εκκίνησης.
1. Als u de broodrooster voor het
eerst gaat gebruiken, plaatst u
deze bij een open raam en kiest u
een paar keer de maximale bruining
zonder brood te plaatsen.
2. Gebruik van de broodrooster:
Steek de stekker in het stopcontact,
plaats het brood en selecteer de
gewenste bruining (1-7). Druk de
starthendel omlaag.
3. Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld
en komt het brood omhoog. U kunt
dit nog verder omhoog tillen door
de starthendel omhoog te bewegen.
1. Avant la première utilisation du
grille-pain, le placer à proximité
d'une fenêtre ouverte et le mettre
en marche à plusieurs reprises à
vide en réglant le thermostat au
maximum.
2. Utilisation du grille-pain : branchez le cordon, insérez le pain et
sélectionnez le degré de brunissage
(1-7). Appuyez sur le levier de mise
en marche.
3. Lorsque le pain a atteint le
brunissage désiré,le grille-pain
s'éteint et le pain remonte automatiquement. Pour une remontée
extra-haute des tranches, soulever
le levier de mise en marche .
Funktionen und Reinigung / Χαρακτηριστικά και καθαρισμός /
Functies en reinigen / Fonctionnalités et nettoyage
D
B
GR
B
C
NL
F
A
C
GB
1. Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste
(A) drücken. Zum Toasten von
gefrorenem Brot die Auftautaste
(B) drücken. Zum Aufwärmen von
bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
2. Zum Aufbacken von Brötchen
oder anderen Brotsorten den
Aufsatz verwenden. Legen Sie das
Brötchen auf den ausgeklapten
Brötchenaufsatz und wählen Sie
Bräunungsstufe 2. Den Toaster
durch Drücken des Starthebels
einschalten. Nach Abschluss des
Aufbackens das Brot wenden und
den Vorgang wiederholen. Achtung – der Aufsatz wird heiß!
3. Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade
leeren. Die Außenflächen mit einem
leicht feuchten Tuch abwischen.
Nie ätzende oder scheuernde
Reinigungsmittel verwenden und
die Maschine nie in Flüssigkeit
eintauchen!
1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για
να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (A).
Για να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί,
πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B)
και για να ζεστάνετε ήδη φρυγανισμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί
αναθέρμανσης (C).
2. Για να φρυγανίσετε φραντζολάκια
ή άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη
σχάρα για φραντζολάκια. Τοποθετήστε το ψωμί στην ενεργοποιημένη
σχάρα και επιλέξτε τη ρύθμιση φρυγανίσματος 2. Θέστε σε λειτουργία τη
φρυγανιέρα πιέζοντας το μοχλό εκκίνησης. Όταν είναι έτοιμο, γυρίστε το
ψωμί και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Προσοχή – η σχάρα θερμαίνεται
πολύ!
3. Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε
την να κρυώσει. Αδειάστε το συρτάρι
για τα ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς
υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε
ποτέ τη συσκευή σε υγρό!
1. Bedieningsfuncties: druk op de
stopknop (A) om het roosteren te
onderbreken. Voor het roosteren
van bevroren brood drukt u op de
ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt
u op de opwarmknop (C).
2. Voor het knapperig maken van
broodjes of ander brood gebruikt
u het broodjesrekje. Plaats het brood
op het geactiveerde rek en selecteer
bruiningsinstelling 2. Schakel de
broodrooster in door de starthendel
omlaag te drukken. Als deze zijde
klaar is, draait u het brood om en
herhaalt u dit proces. Voorzichtig!
Het rekje wordt heet.
3. Reinigen en onderhouden: trek de
stekker van de broodrooster uit het
stopcontact en laat deze afkoelen.
Leeg de kruimellade. Veeg de buitenkant af met een enigszins vochtige doek. Gebruik nooit bijtende
of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit
in water!
1. Fonctionnalités : pour interrompre
le grille-pain, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain
congelé, appuyez sur le bouton de
décongélation (B) ; pour réchauffer
du pain déjà grillé, appuyez sur le
bouton de réchauffage (C).
2. Pour rendre croustillants petits
pains et viennoiseries utilisez le
réchauffe-viennoiseries. Déposez
le pain sur le réchauff e-viennoiseries et sélectionnez le thermostat
2.Activez le grille-pain en appuyant
sur le levier de mise en marche. Une
fois le grille-pain arrêté, retournez le
pain et répétez l'opération. Attention ! La grille peut être brûlante !
3. Nettoyage et entretien : débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez les surfaces extérieures
à l'aide d'un chiffon légèrement
humide. Ne jamais utiliser de
produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer le
grille-pain sous l'eau !
7
Entsorgung / Απόρριψη /
Verwijdering / Mise au rebut
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer
Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
D
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν
να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά
εξαρτήματα προσδιορίζονται με
επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
GR
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
De kunststof onderdelen worden
aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
nL
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont
identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
f
8
Altgerät
Das Symbol
an Produkt oder
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es
muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling
von Elektro- und Elektronikschrott
abgegeben werden. Durch die
Παλαιά συσκευή
Το σύμβολο
στο προϊόν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.
Πρέπει να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής,
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
Oude apparaten
Het symbool
op het product
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor
zorgt dat u dit product op de juiste
Appareils usagés
Le symbole
sur le produit ou
sur son emballage indique qu'il ne
doit pas être jeté avec les ordures
ménagères. Il doit de préférence être
confié à un centre de recyclage adapté
au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les
ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für
Umwelt und Gesundheit vermieden
werden. Detaillierte Informationen
zum Recyceln des Produkts bieten die
Gemeinde, die Müllentsorgung oder
der Händler, bei dem das Produkt
gekauft wurde.
στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό
γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
wijze weggooit, helpt u om mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen. Neem voor meer informatie over
de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir
une mauvaise gestion de ce produit en
fin de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
I
D
J
GR
NL
F
H
A
GB
C
K
G
B
L
D
E
F
GB
Components
A. Toasting slot
B. Thermally insulated
outer housing
C. Crumb drawer
D. Defrost button with
indicator lamp
E. Reheat button with
indicator lamp
F. Stop button with
indicator lamp
G. Browning control
H. Start lever
I. Roll rack for crisping up
bread rolls
J. Roll rack button
K. Power cord and plug
L. Cord storage (on the
underside of the toaster)
9
Safety advice
GB
10
Read the following instruction carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
unless they are older than 8 and
supervised.
• Keep the appliance and its cord
out of reach of children less than 8
years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with
the specifications on the rating
plate!
• Never use or pick up the appliance
if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent
or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
• The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning
or storage.
• The mains cable must not come
into contact with any hot parts of
the appliance.
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
• Crumbs can burn, clean crumb tray
regularly. Never use the appliance
without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot
with your fingers or metal utensils.
There is a risk of injury and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the
toaster underneath or near inflammable objects (e.g. curtains). The
toaster must not be left unattended
while running.
• Do not use or place the appliance
on a hot surface or near source of
heat.
• Do not cover the toasting slot when
toasting.
• This appliance is not intended to be
operated by means of an external
timer or separate remote control
system.
• Appliance is for indoor use only.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper
or incorrect use.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
• staff kitchen areas in shops, offices
and others working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential type environments;
• bed and breakfast type environments.
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before you start using the toaster
for the first time, it should be
placed near an open window and
operated a few times at maximum
browning setting without any
bread.
2. How to use the toaster: Plug the
cord into the mains, insert bread
and select browning setting (1-7).
Press down the start lever.
3. When the bread has reached the
desired degree of browning, the
toaster switches off automatically
and the bread is lifted up.
2. To crisp rolls or other bread, use
the roll rack. Place the bread on the
activated rack and select browning
setting 2. Switch the toaster on by
pressing the start lever. When it’s
finished, turn the bread and repeat
the process. Caution – the rack
becomes hot!
3. Cleaning and care: unplug the
toaster and allow it to cool down.
Empty the crumb drawer. Wipe the
outer surfaces with a slightly moist
cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse
the machine in liquid!
Features and cleaning
B
C
A
1. Operating features: to interrupt
toasting, press the stop button (A).
To toast frozen bread, press the
defrost button (B) and to warm up
already toasted bread, press the
reheat button (C).
11
Disposal
GB
12
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
The symbol
on the product or
on its packaging indicates that this
product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed
over to the applicable collection point
for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
13
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3484A AT32xx 02010112
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement