Aeg-Electrolux SB4400-U, SB4600-U, SB4600, SB4700, SB4400 User manual

Aeg-Electrolux SB4400-U, SB4600-U, SB4600, SB4700, SB4400 User manual
BLENDER POWERMIX SILENT MODEL SB4xxx
D • GR • NL • F • GB
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 1
20.03.12 17:37
D
Anleitung..................................3–14
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ............3–14
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
NL Gebruiksaanwijzing............3–14
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi......................3–14
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.
GB Instruction book ...............15–20
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 16 carefully.
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 2
20.03.12 17:37
D
D
GR
C
NL
B
F
K
A
GB
E
L
J
F
G
H
I
D
GR
NL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Behälter
B. Ausgusstülle
C. Abdeckung mit
Einfüllöffnung
D. Messbecher
E. Klingenaggregat,
abnehmbar
F. Motorgehäuse
G. Drehzahlwahlschalter
und Taste PULSE
H. Kabelaufwicklung
(auf der Unterseite
des Geräts)
I. Rutschfeste Füße
J. Filter*
K. Filterverriegelung*
L. Mini-Zerkleinerer*
A. Κανάτα
B. Κάδος
C. Καπάκι με οπή
πλήρωσης
D. Δοχείο μέτρησης
E. Λεπίδες, αποσπώμενες
F. Περίβλημα κινητήρα
G. Επιλογέας ταχύτητας και
κουμπί PULSE
H. Χώρος αποθήκευσης
καλωδίου (κάτω από τη
συσκευή)
I. Αντιολισθητικά άκρα
στήριξης
J. Φίλτρο*
K. Ασφάλεια φίλτρου*
L. Μικρή συσκευή
τεμαχισμού*
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
A. Bol
B. Bec verseur
C. Couvercle avec orifice de
remplissage
D. Bouchon doseur
E. Couteau, amovible
F. Bloc moteur
G. Sélecteur de vitesse et
bouton PULSE (Turbo)
H. Rangement du cordon
d'alimentation (sous
l'appareil)
I. Pieds antidérapants
J. Filtre*
K. Loquet de filtre*
L. Mini-hachoir*
*Je nach Modell
*Ανάλογα με το μοντέλο
*Afhankelijk van het model
H.
I.
J.
K.
L.
F
Kan
Tuit
Deksel met vulgat
Maatbeker
Meshouder, afneembaar
Motorbehuizing
Snelheidsregelaar en
knop PULSE
Opberging voor
netsnoer (onderkant
apparaat)
Antislipvoetjes
Filter*
Filtervergrendeling*
Minichopper*
*Selon le modèle
3
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 3
20.03.12 17:37
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
D
GR
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit
dem Gerät spielen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit
den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden,
wenn– das Netzkabel oder– das
Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann ein
Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller,
vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
• Das Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen
oder wenn es unbeaufsichtigt ist,
immer von der Stromversorgung
trennen.
• Die Klingen oder Einsätze nie mit
der Hand oder Werkzeugen berühren, wenn das Gerät noch eingesteckt ist.
• Die Klingen und Einsätze sind sehr
scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht
beim Zusammensetzen, Auseinandernehmen nach Verwendung und
bei der Reinigung! Das Gerät muss
vom Stromnetz getrennt sein.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Den Mixer mit schweren Zutaten
nicht länger als 2 Minuten am Stück
laufen lassen. Nach 2-minütigem
Betrieb mit schweren Zutaten muss
sich der Mixer mindestens 10 Minuten lang abkühlen.
• Die auf den Geräten angegebene
maximale Füllhöhe nicht überschreiten.
• Nie heiße Flüssigkeiten verarbeiten
(max. 90 Grad).
• Das Gerät darf nicht zum Umrühren
von Farbe verwendet werden. Vorsicht, Explosionsgefahr!
• Das Gerät nie ohne Abdeckung betreiben.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
für durch unsachgemäßen Einsatz
verursachte mögliche Schäden.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή
με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά
παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο
σε παροχή ρεύματος του οποίου η
τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή
στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις
ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για
την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή
από την παροχή ρεύματος, εάν δεν
επιτηρείται και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και
τον καθαρισμό.
• Να μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή
τις υποδοχές με τα χέρια ή με εργαλεία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
• Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι
πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού! Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τη συναρμολόγηση, την
αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση
ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή
σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείται το μπλέντερ για
πάνω από 2 λεπτά κάθε φορά όταν
περιέχει μεγάλη ποσότητα τροφών.
Μετά τη χρήση του μπλέντερ για
πάνω από 2 λεπτά και ενώ περιέχει
μεγάλη ποσότητα τροφών, αφήστε
το να κρυώσει για τουλάχιστον 10
λεπτά.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Να μην επεξεργάζεστε ποτέ καυτά
υγρά (μέγ. θερμοκρασία 90 βαθμούς)
• Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη
συσκευή για ανάμιξη μπογιάς.
Κίνδυνος, ενδέχεται να προκληθεί
έκρηξη!
• Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη
συσκευή χωρίς καπάκι.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από
ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
4
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 4
20.03.12 17:37
N
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd
over het gebruik van het apparaat
door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik het apparaat niet en til het
niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de vervanging door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden
uitgevoerd om risico's te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er
niemand bij het apparaat is en
voordat u het apparaat in elkaar zet,
uit elkaar haalt of reinigt.
• Raak de messen of inzetstukken
nooit met uw hand of met gereedschap aan als het apparaat op het
stopcontact is aangesloten.
• De messen en inzetstukken zijn erg
scherp! U loopt kans op letsel! Wees
voorzichtig bij het in elkaar zetten,
uit elkaar halen na gebruik en bij de
reiniging. Controleer of het apparaat is ontkoppeld van de netspanning.
• Dompel het apparaat nooit onder
in water of andere vloeistoffen.
• Laat de blender nooit langer dan
2 minuten achter elkaar draaien
onder zware belasting. Nadat de
blender 2 minuten heeft gedraaid
onder zware belasting, dient u de
blender minstens 10 minuten te
laten afkoelen.
• Overschrijd nooit het maximale vulvolume dat op de apparaten wordt
aangegeven.
• Verwerk nooit hete vloeistoffen
(max. 90 graden).
• Gebruik dit apparaat niet voor het
mengen van verf. Dit is gevaarlijk
en kan tot een explosie leiden!
• Gebruik het apparaat nooit zonder
deksel.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
Les instructions suivantes doivent
être lues attentivement avant d'utiliser la machine pour la première fois.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales
sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de
l'expérience nécessaires, à moins
qu'elles n'aient été formées ou
encadrées pour l'utilisation de cet
appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés
afin qu'ils ne puissent pas jouer
avec cet appareil.
• L'appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l'appareil si – le cordon d'alimentation est endommagé ; – le
corps de l'appareil est endommagé.
• L'appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
intensité de 10 A peut être utilisée
si nécessaire.
• Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l'un de
ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter
tout danger.
• L'appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
• Toujours débrancher l'appareil de
l'alimentation s'il est laissé sans
surveillance et avant assemblage,
démontage ou nettoyage.
• Ne jamais toucher les lames ou
autres accessoires, que ce soit avec
la main ou un outil, pendant que
l'appareil est branché.
• Les lames et autres accessoires sont
très coupants ! Danger de blessure !
Prudence lors de l'assemblage, du
démontage après utilisation et du
nettoyage ! S'assurer que l'appareil
est débranché de la prise secteur.
• Ne pas plonger l'appareil dans l'eau
ou tout autre liquide.
• Ne pas laisser le mixeur fonctionner
pendant plus de 2 minutes d'affilée
avec une charge lourde. Après 2 minutes d'utilisation avec une charge
lourde, laisser le mixeur refroidir
pendant au moins 10 minutes.
• Ne pas dépasser le volume de
remplissage maximum indiqué sur
l'appareil.
• Ne pas mixer des liquides chauds
(90 degrés maximum).
• Ne pas utiliser l'appareil pour remuer de la peinture. Danger, risque
d'explosion !
• Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans couvercle.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages résultant d'une
utilisation incorrecte ou inadaptée
de l'appareil.
D
GR
NL
F
GB
5
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 5
20.03.12 17:37
Erste Schritte / Ξεκινώντας /
Het eerste gebruik / Première utilisation
A
B
B
A
D
GR
NL
F
1. Vor der ersten Verwendung des
Mixers alle Teile außer dem Motorgehäuse reinigen. Zusammensetzen:
die Gummidichtung auf das Klingenaggregat legen und (A) bei nach unten gehaltenem Mixer einsetzen. Mit
dem Messbecher (B) im Uhrzeigersinn
drehen, um das Klingenaggregat zu
befestigen. Vorsicht! Die Klingen
sind sehr scharf!
2. Den Mixer auf eine ebene Fläche
stellen und den Behälter auf dem
Motorgehäuse einrasten lassen. Die
Zutaten in den Behälter füllen. (Die
maximale Füllmenge von 1,75
Litern darf nicht überschritten werden.)
3. Die Abdeckung schließen und (A)
den Messbecher in die Einfüllöffnung
einsetzen und (B) einrasten lassen.
(Mit dem Messbecher können Zutaten hinzugefügt werden, während
der Mixer läuft. Um Spritzer zu vermeiden, die Einfüllöffnung danach
sofort wieder verschließen.) Vorsicht!
Zur Verarbeitung heißer Flüssigkeiten siehe Absatz 4.
1. Προτού χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα
εξαρτήματα εκτός από το περίβλημα
του κινητήρα. Συναρμολόγηση:
τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα
πάνω στις λεπίδες και (A) εισαγάγετέ το
κρατώντας το μπλέντερ προς τα κάτω.
Χρησιμοποιήστε το δοχείο μέτρησης
και (B) περιστρέψτε δεξιόστροφα για
να ασφαλίσετε τις λεπίδες. Προσοχή!
Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές!
2. Τοποθετήστε το μπλέντερ σε μια
επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε
την κανάτα στη θέση της πάνω στο
περίβλημα του κινητήρα. Προσθέστε
τα συστατικά στην κανάτα. (Η ποσότητα των συστατικών δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 1,75 λίτρα).
3. Κλείστε το καπάκι και (A) τοποθετήστε το δοχείο μέτρησης μέσα στην
οπή πλήρωσης και (B) ασφαλίστε το
στη θέση του. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μέτρησης για να
προσθέσετε συστατικά, ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία. Κλείστε
την οπή πλήρωσης αμέσως μετά για να
αποφευχθεί το πιτσίλισμα.) Προσοχή!
Για επεξεργασία καυτών υγρών, ανατρέξτε στην παράγραφο 4.
1. Was voordat u de blender voor
het eerst gebruikt alle onderdelen
af behalve de motorbehuizing. Het
apparaat in elkaar zetten: plaats de
rubberen afdichting op de meshouder en (A) plaats deze in de blender
terwijl u de blender omlaag houdt.
Gebruik de maatbeker en (B) draai
deze rechtsom om de meshouder vast
te zetten. Waarschuwing! De messen
zijn erg scherp!
2. Plaats de blender op een vlak oppervlak en vergrendel de kan op de
motorbehuizing. Doe de ingrediënten
in de kan. (Overschrijd nooit de
maximumcapaciteit van 1,75 liter.)
3. Sluit het deksel en (A) plaats de
maatbeker in het vulgat en (B) vergrendel deze. (Met de maatbeker kunt
u ingrediënten toevoegen terwijl de
blender in werking is. Sluit het vulgat
direct weer, om spetters te voorkomen.) Waarschuwing! Zie paragraaf
4 voor de verwerking van hete
vloeistoffen.
1. Avant la première utilisation du
blender, nettoyer toutes les pièces à
l'exception du bloc moteur. Assemblage : placer le joint en caoutchouc
sur le couteau et (A) l'insérer en tenant le blender vers le bas. Utiliser le
bouchon doseur et (B) tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre
pour fixer le couteau. Attention ! Les
lames sont très coupantes !
2. Placer le blender sur une surface
plane et enclencher le bol sur le
bloc moteur. Ajouter les ingrédients
dans bol. (Ne pas remplir le bol audelà de sa capacité maximale de
1,75 litres).
3. Fermer le couvercle et (A) insérer
le bouchon doseur dans l'orifice de
remplissage puis (B) verrouiller. (Il
est possible d'utiliser la le bouchon
doseur pour ajouter des ingrédients
pendant que le blender fonctionne.
Fermer l'orifice de remplissage immédiatement après ajout, pour éviter
les éclaboussures.) Attention ! Pour
la préparation des liquides chauds,
voir le paragraphe 4.
6
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 6
20.03.12 17:37
D
GR
NL
F
GB
4. Verarbeitung heißer Flüssigkeiten:
Heiße Flüssigkeiten abkühlen lassen
und lauwarm in den Behälter füllen.
Den Behälter nur zur Hälfte füllen
und die Verarbeitung mit geringer
Geschwindigkeit beginnen. Der Mixerbehälter kann sehr warm werden.
Hände schützen und Dampf durch die
Einfüllöffnung entweichen lassen. Vor
der Verwendung immer die Abdeckung aufsetzen.
5. Den Mixer starten, indem der
Drehzahlwahlschalter nach rechts
gedreht wird. Mit einer geringen
Geschwindigkeit beginnen und diese
falls erforderlich steigern. Zur Verwendung der PULSE-Funktion den
Drehzahlwahlschalter auf die Position
PULSE drehen und die Taste PULSE
drücken. Bei weichen Zutaten kann es
sein, dass der Motor seine Geschwindigkeit automatisch reduziert um den
Energieverbrauch zu optimieren.
6. Zerkleinerung von Eis: Die Taste
PULSE mehrmals 3–5 Sekunden lang
drücken, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Über die Einfüllöffnung kann mehr Eis hinzugefügt
werden, während der Mixer läuft.
4. Επεξεργασία καυτών υγρών: αφήστε
τα καυτά υγρά να κρυώσουν ελαφρώς
προτού τα τοποθετήσετε στην κανάτα.
Γεμίστε την κανάτα μέχρι τη μέση και
ξεκινήστε την επεξεργασία σε χαμηλή
ταχύτητα. Η κανάτα του μπλέντερ ενδέχεται να θερμανθεί αρκετά. – προστατεύστε τα χέρια σας και φροντίστε
ώστε να ο ατμός να εξέρχεται από την
οπή πλήρωσης. Να τοποθετείτε πάντα
το καπάκι πριν τη χρήση.
5. Θέστε σε λειτουργία το μπλέντερ
περιστρέφοντας προς τα δεξιά τον
επιλογέα ταχύτητας. Ξεκινήστε σε χαμηλή ταχύτητα και έπειτα αυξήστε την
ταχύτητα, εάν απαιτείται. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PULSE,
περιστρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας
στη θέση PULSE και πιέστε το κουμπί
PULSE. Σημείωση: Εάν τα συνδυασμένα συστατικά είναι μαλακά, η μηχανή
μπλέντερ μπορεί να χαμηλώσει την
ταχύτητά της για να βελτιστοποιήσει
την κατανάλωση ισχύος.
6. Θρυμματισμός πάγου: πιέστε το
κουμπί PULSE για 3-5 δευτερόλεπτα
αρκετές φορές έως ότου επιτύχετε το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερο πάγο μέσω
της οπής πλήρωσης, ενώ το μπλέντερ
βρίσκεται σε λειτουργία.
4. Verwerking van hete vloeistoffen:
laat hete vloeistoffen afkoelen totdat
ze lauw zijn voordat u deze in de kan
giet. Vul de kan slechts voor de helft
en laat de blender op lage snelheid
draaien. De kan van de blender kan
heel heet worden – bescherm uw
handen en zorg dat er stoom uit het
vulgat kan ontsnappen. Plaats het
deksel altijd op de blender voordat
u deze gebruikt.
5. Start de blender door de snelheidsregelaar naar rechts te draaien. Begin op
een lage snelheid en zet de blender
vervolgens indien nodig op een hogere snelheid. Zet als u de functie PULSE
wilt gebruiken, de snelheidsregelaar
op de positie PULSE en druk op de
knop PULSE. NB. Als de ingredienten
zacht zijn, zal de motor zijn snelheid
aanpassen i.v.m. energieverbruik.
6. IJs vermalen: druk enkele malen 3-5
seconden lang op de knop PULSE totdat u tevreden bent over het resultaat.
U kunt meer ijs toevoegen via het
vulgat terwijl de blender in werking is.
4. Préparation des liquides chauds :
laisser les liquides chauds refroidir
jusqu'à ce qu'ils soient tièdes avant de
remplir le bol. Remplir le bol uniquement à moitié et commencer à vitesse
lente. Le bol du blender peut atteindre une température élevée :se
protéger les mains et prendre garde
à la vapeur s'échappant de l'orifice de
remplissage. Avant utilisation, toujours remettre le couvercle en place.
5. Mettre le blender en marche en
tournant le sélecteur de vitesse vers
la droite. Commencer par une vitesse
lente, puis augmenter la vitesse si
nécessaire. Pour utiliser la fonction
PULSE (Turbo), tourner le sélecteur
de vitesse sur PULSE (Turbo) et appuyer sur le bouton PULSE (Turbo).
NB: Pour les ingrédients moins consistants, le moteur du blender ralentit automatiquement sa vitesse de rotation
pour limiter la consommation d’énergie.
6. Fonction glace pilée appuyer sur
le bouton PULSE (Turbo) pendant 3
à 5 secondes plusieurs fois jusqu'à
l'obtention d'un résultat satisfaisant.
Il est possible d'ajouter plus de glace
par l'orifice de remplissage lorsque le
blender est en marche.
7
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 7
20.03.12 17:37
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα /
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
GR
NL
F
1. Schnelle Reinigung: Warmes Wasser in den Behälter füllen und ein
paar Tropfen Spülmittel hinzufügen.
Wasser und Spülmittel durch kurzes
Drücken der Taste PULSE mischen.
Danach den Behälter unter fließendem Wasser ausspülen.
2. Gründliche Reinigung: Den Mixer
ausschalten und den Netzstecker ziehen. Das Motorgehäuse mit einem
feuchten Tuch abwischen. Das Motorgehäuse nie in Wasser tauchen
oder unter fließendem Wasser
reinigen!
3. Abdeckung und Behälter abnehmen.
Das Klingenaggregat gegen den
Uhrzeigersinn drehen und mithilfe
des Messbechers herausnehmen.
Das Klingenaggregat mit Wasser
und Spülmittel reinigen. Vorsicht!
Vorsichtig anfassen, die Klingen
sind sehr scharf! Abdeckung und
Messbecher können im Geschirrspüler gereinigt werden.
1. Γρήγορος καθαρισμός: Γεμίστε την
κανάτα με χλιαρό νερό και προσθέστε λίγες σταγόνες απορρυπαντικού.
Ανακατέψτε για λίγο το νερό με το
απορρυπαντικό πατώντας το κουμπί
PULSE. Τέλος, ξεβγάλτε την κανάτα
με τρεχούμενο νερό.
2. Καθαρίστε καλά: Απενεργοποιήστε
το μπλέντερ και αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε το περίβλημα του κινητήρα με ένα νωπό
ύφασμα. Μη βυθίζετε ποτέ το περίβλημα του κινητήρα σε νερό ούτε
να το καθαρίζετε με τρεχούμενο
νερό!
3. Αφαιρέστε το καπάκι και την κανάτα.
Γυρίστε αριστερόστροφα τις λεπίδες
και αφαιρέστε τις χρησιμοποιώντας
το δοχείο μέτρησης. Πλύνετε τις
λεπίδες με νερό και απορρυπαντικό.
Προσοχή! Χειριστείτε τις λεπίδες
με προσοχή καθώς είναι πολύ
αιχμηρές! Το καπάκι και το δοχείο
μέτρησης πλένονται στο πλυντήριο
πιάτων.
1. Snelle reiniging: giet warm water
in de kan en voeg enkele druppels
afwasmiddel toe. Meng water en
afwasmiddel door kort op de knop
PULSE te drukken. Spoel de kan ten
slotte onder stromend water uit.
2. Grondige reiniging: schakel de
blender uit en haal de stekker uit
het stopcontact. Veeg de motorbehuizing met een vochtige doek af.
Dompel de motorbehuizing nooit
in water en spoel deze nooit af
onder stromend water!
3. Verwijder het deksel en de kan. Draai
de meshouder tegen de klok in en
verwijder deze met de maatbeker.
Spoel de meshouder af in een sopje
van afwasmiddel. Waarschuwing!
Wees voorzichtig, de messen zijn
erg scherp! Het deksel en de maatbeker mogen in de vaatwasmachine.
1. Nettoyage rapide : Verser de l'eau
chaude dans le bol avec quelques
gouttes de produit nettoyant. Mélanger l'eau et le produit nettoyant
en appuyant sur le bouton PULSE
(Turbo) pendant quelques secondes.
Enfin, rincer le bol à l'eau courante.
2. Nettoyage en profondeur : Éteindre le blender et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer le bloc
moteur avec un chiffon humide. Ne
jamais immerger le bloc moteur
dans l'eau ou le nettoyer à l'eau
courante !
3. Retirer le couvercle et le bol. Tourner
le couteau dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et le retirer à
l'aide du bouchon doseur. Rincer le
couteau à l'eau courante avec un peu
de produit nettoyant. Attention !
Manipuler avec précaution, les
lames sont très coupantes ! Le couvercle et le bouchon doseur peuvent
être nettoyés au lave-vaisselle.
8
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 8
20.03.12 17:37
Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά /
Extra functies / Fonctions supplémentaires
D
GR
NL
F
GB
1. Den Mini-Zerkleinerer* mit passenden Zutaten befüllen. Klingenaggregat daraufsetzen und einrasten
lassen. Den Mini-ZerkleinererBehälter und das Klingenaggregat
nach der Verwendung reinigen. (Der
Mini-Zerkleinerer ist nicht spülmaschinenfest.) Vorsicht! Die Klingen
sind sehr scharf!
2. Saftherstellung: Vor der Verwendung
den Filter* einsetzen (siehe Bedienung
des Filters). Die Filterverriegelung auf
den Filter setzen und durch Drehen im
Uhrzeigersinn einrasten lassen. Den
Filter mit der Verriegelung nach oben in
den Behälter setzen. Sicherstellen, dass
er sich in der richtigen Position befindet.
Obst in den Filter füllen (den Mixer nicht
zum Zerkleinern großer Kerne wie in
Pflaumen oder Avocados verwenden).
3. Reinigungsanleitung, Filter: Die Filterverriegelung herausnehmen. Die
Filterverriegelung und den Filter reinigen und unter fließendem Wasser
abspülen. (Filter und Filterverriegelung sind nicht spülmaschinenfest.)
1. Γεμίστε τη μικρή συσκευή τεμαχισμού* με επαρκή συστατικά. Τοποθετήστε τις λεπίδες στο επάνω μέρος
και ασφαλίστε το στη θέση του. Μετά
τη χρήση, καθαρίστε το δοχείο της
μικρής συσκευής τεμαχισμού και τις
λεπίδες. (Η μικρή συσκευή τεμαχισμού δεν πλένεται στο πλυντήριο
πιάτων). Προσοχή! Οι λεπίδες είναι
πολύ αιχμηρές!
2. Για να παρασκευάσετε χυμό: Τοποθετήστε το φίλτρο* (ανατρέξτε στον Οδηγό φίλτρου για την τοποθέτηση) πριν τη
χρήση. Τοποθετήστε την ασφάλεια φίλτρου στο φίλτρο και ασφαλίστε την περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Τοποθετήστε
το φίλτρο στην κανάτα με την ασφάλεια
προς τα επάνω. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά. Προσθέστε τα φρούτα στο
φίλτρο (μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ
για να λιώσετε μεγάλα κουκούτσια όπως
από δαμάσκηνο ή αβοκάντο).
3. Οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου:
Αφαιρέστε την ασφάλεια φίλτρου.
Καθαρίστε την ασφάλεια φίλτρου
και το φίλτρο και ξεπλύνετέ τα με
τρεχούμενο νερό (το φίλτρο και η
ασφάλεια φίλτρου δεν πλένονται στο
πλυντήριο πιάτων).
1. Vul de minichopper* met daarvoor
geschikte ingrediënten. Plaats de
meshouder boven op de minichopper en vergrendel deze. Reinig de
bak en de meshouder van de minichopper na gebruik. (De minichopper mag niet in de vaatwasmachine.)
Waarschuwing! De messen zijn erg
scherp!
2. Sap maken: plaats het filter* in de blender voordat u deze gebruikt (zie "Instructies voor het filter" voor de positie). Plaats
de filtervergrendeling op het filter en
vergrendel deze door de vergrendeling
met de klok mee te draaien. Plaats het
filter in de kan met de vergrendeling omhoog. Controleer of het filter goed past.
Doe fruit in het filter. (De blender is niet
geschikt voor het pureren van grote pitten, zoals die van pruimen of avocado's).
3. Reinigingsinstructie, filter: Haal
de filtervergrendeling uit de blender. Reinig de filtervergrendeling
en het filter en spoel deze onder
stromend water af. (Het filter en de
filtervergrendeling mogen niet in de
vaatwasmachine.)
1. Remplir le mini-hachoir* d'ingrédients choisis. Placer le couteau sur
le dessus, et le verrouiller. Après
utilisation, nettoyer le bol du minihachoir et le couteau. (Le minihachoir ne peut pas être passé au
lave-vaisselle). Attention ! Les lames
sont très coupantes !
2. Pour réaliser des jus de fruits :
Insérer le filtre* (voir le Guide du
filtre pour le positionnement) avant
utilisation. Placer le loquet du filtre
sur le filtre et le tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre pour le
verrouiller. Placer le filtre dans le bol,
loquet positionné vers le haut. S'assurer qu'il est correctement mis en
place. Ajouter des fruits dans le filtre
(ne pas utiliser le blender pour mixer
des noyaux de grande taille comme
ceux des prunes ou des avocats).
3. Instructions de nettoyage du
filtre : Retirer le loquet du filtre, le
nettoyer, ainsi que le filtre, et rincer
ces éléments à l'eau courante. (Le
filtre et le loquet filtre ne peuvent pas
être passé au lave-vaisselle.)
*Je nach Modell
*Ανάλογα με το μοντέλο
*Afhankelijk van het model
*Selon le modèle
9
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 9
20.03.12 17:37
Fehlersuche, Bedienung des Mixers und der Zusatzfunktionen
D
Fehlersuche
G
Symptom
Ursache
Lösung
Der Mixer lässt sich nicht
einschalten.
Die Teile sind nicht richtig miteinander verbunden.
Sicherstellen, dass alle Teile richtig eingerastet sind.
Der Drehzahlwahlschalter ist nicht in der
richtigen Position.
Die entsprechende Geschwindigkeit auswählen. Zum Verwenden der PULSE-Funktion
den Drehzahlwahlschalter auf die Position
PULSE drehen.
Der Behälter ist überfüllt.
Den Behälter leeren, sodass die maximale
Füllmenge (1,75 Liter) nicht überschritten
wird.
Der Stecker ist nicht richtig mit der Steckdose
verbunden.
Den Sitz des Steckers in der Steckdose
überprüfen oder eine andere Steckdose
verwenden.
Stromausfall.
Warten, bis der Stromausfall behoben wurde.
Funktionales Problem.
Kontakt mit dem autorisierten Kundendienst
aufnehmen.
Empfohlene Mixgeschwindigkeit
Einstellung 1
(Geschwindigkeit 1–3*/
langsam)
• Sahne schlagen
• Obst und Gemüse
pürieren
• Currypasten
• Kaffeebohnen
• Mayonnaise
Einstellung 2
(Geschwindigkeit 4–6*/
mittel)
• Smoothies mit Obst
• Suppen
• Rohes Gemüse
• Kuchenteig
Einstellung 3
(Geschwindigkeit 7–8*/
schnell)
• Cocktails
• Laksapasten
• Milchshakes
Bedienung des Mini-Zerkleinerers*
Bedienung des Filters*
Mit dem Mini-Zerkleinerer können
kleine Mengen, zum Beispiel Babymahlzeiten, problemlos und sauber
zubereitet werden. Mit dem Zerkleinerer
können auch beispielsweise Gewürze
gemahlen und zerkleinert werden.
Der Filter kann in drei unterschiedlichen Positionen verwendet werden:
A. Schaumabscheider: In dieser Position wird
der Saft vom Schaum getrennt. Dadurch wird
der Saft leichter und schmeckt besser.
B. Teilabscheider: Trennt den Inhalt teilweise.
C. Vollständig geöffnet: Der Saft wird beim
Ausgießen nicht getrennt.
PULSE
• Eiswürfel
• Gefrorene Lebensmittel
• Fleisch
• Paniermehl
• Kekse
• Fein gemahlene Nüsse
• Schokolade
• Selbstreinigung
des Geräts
B
A
C
Bitte beachten: Es muss eine Position ausgewählt werden, bevor der Filter in den Behälter
eingesetzt wird.
*Je nach Modell
10
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 10
20.03.12 17:37
Επίλυση προβλημάτων, Οδηγός μπλέντερ και Οδηγός για επιπρόσθετες λειτουργίες
GR
Επίλυση προβλημάτων
D
Ένδειξη
Αιτία
Αντιμετώπιση
Το μπλέντερ δεν απενεργοποιείται.
Τα εξαρτήματα δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Ο επιλογέας ταχύτητας δεν βρίσκεται στη
σωστή θέση.
Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PULSE (ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ), βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση PULSE.
Η κανάτα έχει γεμίσει τελείως.
Αδειάστε την κανάτα ώστε να μην υπερβαίνει
το μέγιστο όριο πλήρωσης (1,75 λίτρα).
Το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην
πρίζα ρεύματος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του βύσματος με την
πρίζα ή δοκιμάστε κάποια άλλη πρίζα.
Διακοπή ρεύματος.
Περιμένετε έως ότου επανέλθει το ρεύμα.
Λειτουργικό πρόβλημα.
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
GR
NL
F
GB
Συνιστώμενη ταχύτητα λειτουργίας
Ρύθμιση 1 (ταχύτητες 1-3*/
χαμηλή ταχύτητα)
• Χτυπημένη κρέμα
• Άλεσμα λαχανικών και
φρούτων
• Πάστα κάρυ
• Άλεσμα κόκκων καφέ
• Μαγιονέζα
Ρύθμιση 2 (ταχύτητες 4-6*/
μέση ταχύτητα)
• Παγωμένα ροφήματα
smooth με φρούτα
• Σούπες
• Ωμά λαχανικά
• Κέικ
Οδηγός μικρής συσκευής
τεμαχισμού*
Με τη μικρή συσκευή τεμαχισμού μπορείτε να τεμαχίσετε εύκολα τρόφιμα σε
μικρά κομμάτια, π.χ. παιδικά γεύματα.
Με τη συσκευή τεμαχισμού μπορείτε
επίσης να αλέθετε και να τεμαχίζετε
μπαχαρικά.
Ρύθμιση 3
(ταχύτητες 7-8*/υψηλή
ταχύτητα)
• Κοκτέιλ
• Πάστα Laksa
• Μιλκσέικ
PULSE (ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ)
• Παγάκια
• Κατεψυγμένο φαγητό
• Κρέας
• Ψίχα ψωμιού
• Μπισκότα
• Φυστίκια
• Σοκολάτα
• Αυτόματος καθαρισμός
της μονάδας
Οδηγός φίλτρου*
Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις
διαφορετικές λειτουργίες:
A. Διαχωρισμός αφρού: Ο χυμός θα σερβίρεται ξεχωριστά από τον αφρό καθιστώντας τον
πιο ελαφρύ και πιο εύγευστο.
B. Μερικώς διαχωρισμός: ξεχωρίζει μερικώς
το περιεχόμενο.
C. Πλήρες άνοιγμα: επιτρέπει το άδειασμα
όλου του χυμού.
B
A
C
Σημείωση: πρέπει να επιλέξετε τη θέση πριν
τοποθετήσετε το φίλτρο στην κανάτα.
*Ανάλογα με το μοντέλο
11
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 11
20.03.12 17:37
Problemen oplossen, instructies voor de blender en voor de extra functies
NL
Problemen oplossen
N
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De blender kan niet
worden ingeschakeld.
De onderdelen zitten niet goed vast.
Controleer of alle onderdelen naar behoren
zijn vergrendeld.
De snelheidsregelaar staat niet in de juiste
positie.
Kies de juiste snelheid. Als u de functie PULSE
wilt gebruiken, moet de snelheidsregelaar in
de positie PULSE staan.
De kan zit te vol.
Maak de kan zo ver leeg dat het maximumniveau (1,75 liter) niet wordt overschreden.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Controleer de aansluiting van de stekker in
het stopcontact of probeer een ander stopcontact.
Stroomuitval.
Wacht tot de stroom weer is ingeschakeld.
Functioneel probleem.
Neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.
Aanbevolen blendersnelheid
Instelling 1
(snelheid 1-3*/lage snelheid)
• Slagroom kloppen
• Groente en fruit pureren
• Currypasta's maken
• Koffiebonen malen
• Mayonaise maken
Instelling 2
(snelheid 4-6*/gemiddelde
snelheid)
• Smoothies met fruit
• Soepen
• Rauwe groente
• Cakebeslag
Instelling 3
(snelheid 7-8*/hoge snelheid)
• Cocktails
• Laksapasta's
• Milkshakes
Instructies voor de minichopper*
Instructies voor het filter*
Met de minichopper kunt u gemakkelijk en zonder geknoei kleine porties
voedsel bereiden, bijvoorbeeld babymaaltijden. Ook kunt u met de chopper
bijvoorbeeld specerijen en kruiden
malen en hakken.
Het filter kan in drie verschillende posities
worden gebruikt:
A. Als afschuimer: in deze positie wordt het
sap gescheiden gehouden van het schuim, zodat het sap lichter is en meer smaak heeft.
B. Als gedeeltelijke afschuimer: de ingredienten worden gedeeltelijk gescheiden.
C. Volledig open: hiermee kunt u het volledige sap uitschenken.
PULSE
• IJsklontjes
• Bevroren voedsel
• Vlees
• Paneermeel
• Koekjes verkruimelen
• Fijn gemalen noten
• Chocolade
• Zelfreinigingsfunctie
B
A
C
Let op: selecteer de positie voordat u het filter
in de kan bevestigt.
*Afhankelijk van het model
12
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 12
20.03.12 17:37
Gestion des pannes, Guide de mixage et Guide des fonctions supplémentaires
NL
F
Gestion des pannes
D
PROBLEME
Cause
Solution
Le blender
ne fonctionne pas.
Les éléments ne sont pas correctement
assemblés.
S'assurer que les différents éléments du blender soient correctement assemblés.
Le sélecteur de vitesse n'est pas dans la
bonne position.
Sélectionner la vitesse appropriée. Pour
utiliser la fonction Turbo, s'assurer que le
sélecteur de vitesse est sur Turbo.
Le bol est trop plein.
Vider le surplus du bol du blender afin de ne
pas dépasser sa capacité maximale (1.75 litre).
La prise n'est pas correctement branchée.
Vérifier le branchement, ou essayer une autre
prise.
Coupure de courant.
Attendez que le courant soit à nouveau
rétabli.
Problème fonctionnel.
Contacter un centre agréé.
GR
NL
F
GB
Vitesse de mixage recommandée
Réglage 1
(vitesses de 1 à 3*/vitesse
lente)
• Crème fouettée
• Purées de légumes
et de fruits
• Pâte de curry
• Grains de café
• Mayonnaise
Réglage 2
(vitesses de 4 à 6*/vitesse
moyenne)
• Smoothies aux fruits
• Soupes
• Légumes crus
• Pâtes à gâteaux
Réglage 3
(vitesses 7 et 8*/vitesse
rapide)
• Cocktails
• Pâtes laksa
• Milkshakes
Guide du mini-hachoir*
Guide du filtre*
Le mini-hachoir vous permet de préparer de petites quantités de nourriture, le
repas de bébé par exemple, facilement
et sans éclaboussures. Il peut également
servir à moudre ou hacher des épices,
par exemple.
Trois positions différentes sont possibles pour
le filtre :
A. Séparateur de mousse : dans cette position, le jus est séparé de la pulpe, pour ne
garder que le jus.
B. Séparateur partiel : Le jus n'est que partiellement séparé de la pulpe.
C. Ouverture totale : Le jus n'est pas séparé
de la pulpe
PULSE (Turbo)
• Cubes de glace
• Aliments congelés
• Viande
• Chapelure
• Biscuits
• Noix finement moulues
• Chocolat
• Auto-nettoyage
de l'appareil
B
A
C
Assurez-vous au préalable d'avoir sélectionné
la position adéquate avant d'insérer le filtre
dans le bol du blender
*Selon le modèle
13
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 13
20.03.12 17:37
Entsorgung / Απόρριψη /
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen
Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
Altgerät
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν
να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά
εξαρτήματα προσδιορίζονται με
επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
Παλαιά συσκευή
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
De kunststof onderdelen worden
aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont
identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es
muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling
von Elektro- und Elektronikschrott
abgegeben werden. Durch die
ordnungsgemäße Entsorgung des
στο προϊόν ή
Το σύμβολο
στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.
Πρέπει να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής,
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων
op het product of de
Het symbool
verpakking geeft aan dat dit product
niet als gewoon huisvuil mag worden
behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt
dat u dit product op de juiste wijze
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit
pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié
à un centre de recyclage adapté au
traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les
Produkts können negative Folgen für
Umwelt und Gesundheit vermieden
werden. Detaillierte Informationen
zum Recyceln des Produkts bieten die
Gemeinde, die Müllentsorgung oder
der Händler, bei dem das Produkt
gekauft wurde.
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό
γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid, die kunnen worden
veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen.
Neem voor meer informatie over de
recycling van dit product contact op
met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir
une mauvaise gestion de ce produit en
fin de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
14
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 14
20.03.12 17:37
D
D
GR
C
NL
B
K
A
F
GB
E
L
J
F
G
H
I
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Jug
Spout
Lid with filler hole
Measuring cup
Blade assembly,
detachable
Motor housing
Speed selector and
PULSE button
Cord storage device
(underside of appliance)
Non-slip feet
Filter*
Filter lock*
Mini chopper*
*Depending on model
15
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 15
20.03.12 17:37
Safety advice
GB
Read the following instruction carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with
the specifications on the rating
plate!
• Never use or pick up the appliance
if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent
or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• Always disconnect the appliance
from the supply if it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
• Never touch the blades or inserts
with your hand or any tools while
the appliance is plugged in.
• The blades and inserts are very
sharp! Danger of injury! Caution
when assembling, disassembling
after use or when cleaning! Ensure
that the appliance is disconnected
from the mains supply.
• Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
• Do not let the blender run for
more than 2 minutes at a time using heavy loads. After running for
2 minutes with heavy loads, the
blender should be left to cool for at
least 10 minutes.
• Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
• Never process hot liquids (max 90
degrees).
• Do not use this appliance to stir
paint. Danger, could result in an
explosion!
• Never operate appliance without
lid.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper
or incorrect use.
16
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 16
20.03.12 17:37
G
Getting started
D
A
B
B
GR
NL
F
A
GB
GB
1. Before using the blender for the
first time, wash all parts except for
the motor housing. Assembling:
place the rubber seal on the blade
assembly and (A) insert it holding
the blender downwards. Use the
measuring cup and (B) turn clockwise to fasten the blade assembly.
Caution! The blades are very
sharp!
2. Place the blender on a flat surface
and lock the jug into position on
the motor housing. Put the ingredients in the jug. (Do not exceed the
maximum capacity of 1.75 litres.)
3. Close the lid and (A) insert the
measuring cup in the filler hole and
(B) lock into position. (You can use
the measuring cup to add ingredients while the blender is running.
Close the filler hole immediately
after, to avoid splashing.)
Caution! When processing hot
liquids, see paragraph 4.
4. Processing hot liquids: allow hot
liquids to cool down until lukewarm
before filling the jug. Fill the jug
only half full and start processing
on low speed. The blender jug can
become very warm – take care to
protect your hands and to ventilate
steam out through the filler hole.
Always replace the lid before use.
5. Start the blender by turning the
speed selector to the right. Start
at low speed, then progress to a
higher speed if required. To use
the PULSE function, turn the speed
selector to PULSE position and
press the PULSE button. NB. If the
blended ingredients are soft, the
blender engine may lower its speed
to optimize power consumption.
6. Ice crushing: press the PULSE button for 3-5 seconds several times
until you obtain a satisfactory result. You can add more ice through
the filler hole while the blender is
running.
17
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 17
20.03.12 17:37
Cleaning and care
GB
1. Quick cleaning: Pour warm water
into the jug, add a few drops of
detergent. Mix water and detergent by pushing the PULSE button
briefly. Finally, rinse the jug under
running water.
2. Thorough cleaning: Turn the
blender off and unplug the power
cord. Wipe the motor housing with
a damp cloth. Never immerse the
motor housing in water or clean it
under running water!
3. Remove the lid and jug. Turn the
blade assembly counter-clockwise
and remove it by using the measuring cup. Rinse the blade assembly
in water and detergent. Caution!
Handle carefully, the blades are
very sharp! The lid and measuring
cup can be washed in the dishwasher.
2. To make juice: Insert the filter* (see
Filter guide for position) before use.
Place the filter lock on the filter and
lock by turning clockwise. Place the
filter in the jug with the lock facing
up. Make sure it fits correctly. Add
fruits in the filter (do not use the
blender to mash large seeds such as
those in plums or avocados).
3. Cleaning instruction, filter: Take
out the filter lock. Clean the filter
lock and filter and rinse it under
running water (the filter and filter
lock are not dishwasher proof ).
Additional features*
1. Fill the mini chopper* with adequate ingredients. Place the blade
assembly on top and lock into
position. After use, clean the mini
chopper container and the blade
assembly. (The mini chopper is not
dishwasher proof ). Caution! The
blades are very sharp!
*Depending on model
18
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 18
20.03.12 17:37
Troubleshooting, Blending guide and Additional features guide
Troubleshooting
D
Symptom
Cause
Solution
The blender does not
switch on.
Components are not fixed properly.
Check if all the components are properly
locked into position.
The speed selector is not on the right position.
Choose the appropriate speed. To use PULSE
function, make sure the speed selector is on
PULSE position.
The jug is overfilled.
Empty the jug so you do not exceed the
maximum level (1.75 litres).
The plug is not properly connected to the
power outlet.
Check the connection of the plug to the outlet or try another outlet.
Power outage.
Wait until power outage is over.
Functional problem.
Contact authorized service.
GR
NL
F
GB
Recommended blending speed
Setting 1
(speeds 1-3*/low speed)
• Whipping cream
• Puree vegetables & fruit
• Curry pastes
• Coffee beans
• Mayonnaise
Setting 2
(speeds 4-6*/medium speed)
• Smoothies with fruit
• Soups
• Raw vegetables
• Cake batters
Setting 3
(speeds 7-8*/high speed)
• Cocktails
• Laksa pastes
• Milkshakes
Mini Chopper* guide
Filter* guide
The mini chopper allows you to make
small quantities of food, for example
baby meals, easily and without mess.
The chopper can also be used for grinding and chopping spices, for example.
The filter may be used in three different
positions:
A. Foam separator: In this position, the juice
will be served separately from the foam,
making the juice lighter and tastier.
B. Partial separator: partially separates the
content.
C. Full opening: allows for pouring of whole
juice.
*Depending on model
PULSE
• Ice cubes
• Frozen food
• Meat
• Breadcrumbs
• Biscuits
• Finely ground nuts
• Chocolate
• Self cleaning the unit
B
A
C
Please note: you must select position before
fitting the filter into the jug.
Disposal
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
19
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 19
20.03.12 17:37
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Printed on recycled paper
AEG-IFU Beethoven 5lang.indd 20
3483A SB4xxx 02020312
20.03.12 17:37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement