AEG HM4200, HM4400, HM4600 User manual

AEG HM4200, HM4400, HM4600 User manual

HANDMIXER EASYCOMPACT

MODEL

HM4xx

D • GR • NL • F • GB

D

Anleitung ..................................3–10

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die

Sicherheitshinweise auf Seite 4.

F

Mode d’emploi......................3–10

Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 5.

GR

Βιβλίο οδηγιών...................3–10

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

φορά τον αναδευτήρα χειρός,

παρακαλούμε διαβάστε τις

υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4.

GB

Instruction book ...............11–14

Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 12.

NL

Gebruiksaanwijzing ............3–10

Lees het veiligheidsadvies op pagina 5 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt

.

Rezept

συνταγή

Recept

Recette

Recipe

Mürbeteig

300 g Mehl

150 g weiche Butter

75 ml Wasser

1 Prise Salz

D

Die Butter in Würfel schneiden und zum

Mehl in eine Schüssel geben. Die Zutaten mit den Knethaken vermischen, bis eine krümelige Masse entsteht. Danach

Wasser zugeben und zu einem glatten

Teig verkneten. Keinesfalls länger als

3 Minuten kneten. Den Teig vor dem

Backen 1 Stunde an einem kühlen Ort ruhen lassen. Das Handrührgerät nach dem Kneten von schweren Teigen 20

Minuten lang abkühlen lassen.

Ζύμη τάρτας

300 γρ. αλεύρι

150 γρ. βούτυρο μαλακό

75 ml νερό

μία πρέζα αλάτι

GR

Κόψτε το βούτυρο σε κύβους και

προσθέστε το μαζί με το αλεύρι σε ένα μπολ. Ανακατέψτε τα υλικά με τα άγκιστρα ζύμης σε μικρά μπαλάκια

και προσθέστε νερό για να φτιάξετε

τη ζύμη. Μην επεξεργάζεστε τη ζύμη

για πάνω από 3 λεπτά. Αφήστε τη ζύμη

να ξεκουραστεί για 1 ώρα σε ένα κρύο

μέρος πριν το ψήσετε. Αφήστε το μίξερ

χειρός να κρυώσει για 20 λεπτά μετά από

ανακάτεμα δύσκολων υλικών, όπως ζύμη.

Kruimeldeeg

300 g bloem

150 g zachte boter

75 ml water

Een snufje zout

NL

Snijd de boter in blokjes en voeg deze bij de bloem in een beslagkom. Mix de ingrediënten met de deeghaken totdat ze gaan kruimelen en voeg water toe om de gewenste deegmassa te verkrijgen. Doe dit maximaal drie minuten. Laat het deeg

één uur op een koele plek staan voordat u het gaat bakken. Laat uw handmixer na het mixen van stevige substanties, zoals deeg, 20 minuten afkoelen.

Pâte brisée

300 g de farine

150 g de beurre ramolli

75 ml d’eau

Une pincée de sel

F

Versez la farine dans un saladier. Coupez le beurre en morceaux et ajoutez-le à la farine. À l’aide des crochets pétrisseurs, mélangez les ingrédients de façon à obtenir des miettes, puis ajoutez l’eau pour former une boule de pâte. Ne la travaillez pas plus de 3 minutes. Laissez la pâte reposer pendant une heure dans un endroit frais avant de l’utiliser. Après avoir utilisé votre batteur pour mélanger une pâte par exemple, laissez-le refroidir pendant 20 minutes.

Shortcrust pastry

300 g flour

150 g softened butter

75 g water a pinch of salt

GB

Cut the butter into cubes and add them to the flour in a bowl. Mix the ingredients with the dough hooks into crumbs and then add water to form a dough. Do not process for more than 3 minutes. Let the dough rest for 1 hour in a cool place before cooking it. Allow your handmixer cool down for 20 minutes after heavy mixing such as pastry and dough.

E

F

A

H

G

D

Teile

A. Handmixer

B. Drehzahlwahlschalter

C. Pulstaste

D. Auswurftaste

E. Schlagbesen

F. Knethaken

G. Kompakter Ablagehalter*

H. Entriegelungstaste

*modellabhängig

GR

Εξαρτήματα

A. Αναδευτήρας χειρός

B. Επιλογέας ταχύτητας

Γ. Κουμπί ανάδευσης

Δ. Κουμπί αφαίρεσης

E. Χτυπητήρια

σΤ. Άγκιστρα ζύμης

Ζ. Βάση αποθήκευσης

μικρών διαστάσεων*

H. Κουμπί απελευθέρωσης

*εξαρτάται από το μοντέλο

NL

Onderdelen

A. Handmixer

B. Snelheidsregelaar

C. Pulsknop

D. Uitwerpknop

E. Gardes

F. Deeghaken

G. Compacte opbergstandaard*

H. Ontgrendelingsknop

*afhankelijk van het model

F

Éléments

A. Batteur électrique

B. Sélecteur de vitesse

C. Bouton Pulse

D. Bouton d'éjection

E. Fouets

F. Crochets à pétrir

G. Support de rangement compact*

H. Bouton de déverrouillage

*selon le modèle

D

C

B

D

GR

NL

F

GB

3

Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας

D

Lesen Sie vor dem erstmaligen

Benutzen des Geräts die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch.

• Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mit fehlender

Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre

Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen.

• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren

Spannung und Frequenz mit den

Angaben auf dem Typenschild

übereinstimmen!

• Das Gerät niemals benutzen oder handhaben, wenn

– das Netzkabel beschädigt ist,

– das Gehäuse beschädigt ist.

• Ein beschädigtes Gerät oder

Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

• Trennen Sie das Gerät bei

Abwesenheit sowie vor dem Zusammensetzen bzw.

Auseinanderbauen oder zum

Reinigen immer vom Stromnetz.

• Nehmen Sie die Zubehörteile niemals ab, während das Gerät in Betrieb ist.

• Berühren Sie keine bewegenden Teile.

Der Kontakt könnte Verletzungen hervorrufen!

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.

• Lassen Sie das Gerät bei hoher

Belastung nicht länger als 30

Sekunden ununterbrochen eingeschaltet. Vor dem erneuten

Einschalten abkühlen lassen.

• Dieses Gerät darf nicht zum Umrühren von Farbe verwendet werden. Es besteht Explosionsgefahr!

• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller

übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte

Benutzung verursacht wurden.

• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der

Stromversorgung, bevor Sie das

Zubehör wechseln oder Teile, die sich während des Betriebs bewegen, berühren.

GR

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για

πρώτη φορά τη συσκευή.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται

για χρήση από άτομα

(συμπεριλαμβανομένων και

παιδιών) με μειωμένες σωματικές,

αισθητηριακές ή πνευματικές

ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και

γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με

τη χρήση της συσκευής από άτομο

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,

για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με

τη συσκευή.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί

μόνο σε παροχή ρεύματος του

οποίου η τάση και η συχνότητα

συμμορφώνονται με τις

προδιαγραφές που αναγράφονται

στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά

της συσκευής!

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην

πιάνετε τη συσκευή αν

– το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί

ζημιά,

– το περίβλημα έχει υποστεί ζημία.

• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,

πρέπει να αντικατασταθεί από τον

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο

σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή

από το ρεύμα εάν έχετε αφήσει

τη συσκευή χωρίς επιτήρηση

και πριν τη συναρμολογήσετε,

αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε.

• Μην αφαιρείτε ποτέ τα εξαρτήματα όταν η συσκευή λειτουργεί.

• Αποφύγετε την επαφή με τα

κινούμενα τμήματα. Οποιαδήποτε

επαφή ενδέχεται να οδηγήσει σε

τραυματισμό!

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.

• Όταν επεξεργάζεστε υλικά μεγάλου όγκου, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή

συνεχόμενα για πάνω από 30

δευτερόλεπτα. Αφήστε τη συσκευή να

κρυώσει πριν επανεκκινήσετε.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή

για να ανακατέψετε μπογιά. Κίνδυνος,

ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη!

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για

οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν

φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά

που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή

εσφαλμένη χρήση.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή

και αποσυνδέστε την από την

ηλεκτρική τροφοδοσία πριν αλλάξετε

εξαρτήματα ή προσεγγίσετε σε

εξαρτήματά της που βρίσκονται σε

κίνηση κατά τη χρήση.

4

Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité

NL

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.

• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!

• U mag het apparaat nooit gebruiken of oppakken als

– het netsnoer beschadigd is,

– de behuizing beschadigd is.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.

• Verwijder de accessoires nooit terwijl het apparaat in werking is.

• Vermijd aanraking met bewegende onderdelen. Dit kan letsel tot gevolg hebben!

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

• Gebruik het apparaat niet langer dan

30 seconden achter elkaar bij het verwerken van grote hoeveelheden ingrediënten. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het opnieuw start.

• Gebruik het apparaat niet voor het roeren van verf. Dit is zeer gevaarlijk en kan een explosie veroorzaken!

• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.

• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of draaiende delen aanraakt.

D

GR

NL

F

GB

F

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

• Cet appareil n’est pas destiné à

être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été formées ou encadrées pour l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu’ils ne jouent avec cet appareil.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant

à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Ne jamais utiliser ou prendre l’appareil si

– le cordon d’alimentation est endommagé,

– le boîtier est endommagé.

• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d’éviter tout danger.

• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation électrique s’il est laissé sans surveillance et avant toute opération de montage, de démontage ou de nettoyage.

• Ne jamais déverrouiller les accessoires lorsque l’appareil est en fonctionnement.

• Éviter de toucher les pièces mobiles.

Cela peut entraîner des blessures !

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

• Lors d’une utilisation intensive, ne pas utiliser l’appareil pendant plus de

30 secondes d’affilée. Laisser l’appareil refroidir avant de le remettre en marche.

• Ne pas utiliser l’appareil pour mélanger de la peinture : Danger, risque d’explosion !

• Cet appareil est exclusivement destiné

à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil.

• Éteignez l‘appareil et débranchez le câble d‘alimentation avant de changer les accessoires ou d‘approcher de toute partie mobile.

5

Erste Schritte / Ξεκινώντας

Het eerste gebruik / Première utilisation

D

1. Vor der erstmaligen Benutzung

die Schlagbesen oder Knethaken reinigen. Ziehen Sie vor ihrem

Einsetzen oder Herausnehmen aus der Mixereinheit immer den

Netzstecker.

2. Setzen Sie die Schlagbesen oder

Knethaken

in die Zubehöraufnahme unten am Mixer ein, bis sie einrasten.

Beachten Sie, dass einer der Haken einen zusätzlichen Ring aufweist und nur in die größere Aufnahme passt.

Siehe Symbol .

3. Ziehen Sie vor dem Herausnehmen der Schlagbesen oder Haken

den Netzstecker des Handmixers.

Anschließend halten Sie das Gerät mit einer Hand fest und drücken gleichzeitig die Auswurftaste.

GR

1. Πριν από την πρώτη χρήση

,

καθαρίστε τα χτυπητήρια και τα άγκιστρα ζύμης. Πριν τα εισάγετε ή αφαιρέσετε από τη μονάδα του

αναδευτήρα χειρός, αφαιρέστε το φις

από την πρίζα.

2. Σπρώξτε τα χτυπητήρια ή τα άγκιστρα ζύμης

στις υποδοχές για τα

εξαρτήματα που βρίσκονται κάτω από

τη συσκευή, έως ότου ασφαλίσουν

στη θέση τους. Έχετε υπόψη ότι ένα

από τα άγκιστρα ζύμης διαθέτει έναν επιπλέον δακτύλιο και ταιριάζει

μόνο στην πιο πλατιά υποδοχή. Βλ.

σύμβολο .

3. Πριν αφαιρέσετε τα χτυπητήρια ή τα άγκιστρα

, αποσυνδέστε τον αναδευτήρα

χειρός. στη συνέχεια, κρατήστε σφιχτά τη

συσκευή με το ένα σας χέρι ενώ πατάτε

το κουμπί αφαίρεσης.

NL

1. Reinig de gardes en deeghaken

voordat u de mixer de eerste keer gebruikt. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de gardes of deeghaken in de mixer plaatst of deze uit de mixer verwijdert.

2. Klik de gardes of deeghaken

vast in de accessoiresleuven onder de mixer.

Een van de deeghaken heeft een extra ring en past alleen in de breedste sleuf. Zie symbool .

3. Trek de stekker van de mixer uit het stopcontact

voordat u de gardes of haken verwijdert. Houd vervolgens de mixer met één hand stevig vast en druk op de uitwerpknop.

F

1. Avant la première utilisation,

veillez

à nettoyer les fouets et les crochets

à pétrir. Avant de les insérer ou de les retirer du batteur électrique, débranchez toujours l'appareil.

2. Insérez les fouets ou les crochets

à pétrir

dans les logements pour accessoires situés sous le batteur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Remarque : l'un des crochets à pétrir est muni d'une bague supplémentaire et ne peut s'engager que dans le logement le plus large. Voir le symbole  .

3. Avant de retirer les fouets ou les crochets

, débranchez le batteur

électrique. Puis, tenez fermement l'appareil d'une main et appuyez sur le bouton d'éjection de l'autre.

6

Bedienungsanleitung /

Bedieningsinstructies /

Οδηγίες Λειτουργίας

Instructions d’utilisation

D

GR

NL

1. Der Mixer eignet sich für bis zu 2

Minuten Dauerbetrieb.

Lassen Sie ihn danach mindestens 20 Minuten lang abkühlen. Verwenden Sie eine handelsübliche Rührschüssel und verarbeiten Sie höchstens 1,5 kg festes oder 1,75 l flüssiges Rührgut.

Nutzen Sie den Handmixer nicht mit dem am Standfuss eingerasteten Ablagehalter.

.

1. Ο αναδευτήρας μπορεί να

χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα έως

2 λεπτά.

στη συνέχεια, αφήστε τη

συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον

20 λεπτά. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό

πλαστικό μπολ για ανακάτεμα. Οι

ποσότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν

τα 1,5 κιλά για στερεές τροφές ή 1,75

λίτρα για υγρά.

Μην χρησιμοποιήστε

το μίξερ χειρός όταν αυτό βρίσκεται

στη βάσηι.

1. De mixer kan maximaal 2 minuten achter elkaar worden gebruikt.

Laat de mixer daarna minstens 20 minuten afkoelen. Gebruik een standaard plastic beslagkom en vul deze met maximaal 1,5 kg etenswaren of 1,75 l vloeistof.

Gebruik de handmixer niet als de standaard gekoppeld is.

.

2. Betrieb des Mixers.

Wählen Sie die

Geschwindigkeit durch Einstellen des

Drehzahlwahlschalter zwischen 1 bis

3 oder 5 (je nach Modell).

Beginnen

Sie den Mixvorgang immer mit geringer Drehzahl und erhöhen

Sie diese später. Berühren Sie wegen Verletzungsgefahr niemals die drehenden Schlagbesen oder

Haken mit Werkzeugen oder den

Fingern.

2. Λειτουργία του αναδευτήρα.

Επιλέξτε την ταχύτητα ρυθμίζοντας

τον επιλογέα ταχύτητας σε 1 έως 3 ή 5 (ανάλογα το μοντέλο).

Ξεκινάτε

πάντα να ανακατεύετε σε χαμηλή

ταχύτητα και σταδιακά αυξάνετε

την ταχύτητα. Μην αγγίζετε ποτέ

με εργαλεία ή τα δάχτυλά σας τα

χτυπητήρια ή τα άγκιστρα όταν

λειτουργούν. Υπάρχει κίνδυνος

τραυματισμού.

2. De mixer gebruiken.

Stel de snelheid in door de snelheidsregelaar op stand 1, 3 of 5 te zetten (afhankelijk van het model).

Begin altijd te mixen op lage snelheid en voer de snelheid langzaam op. Raak om letsel te voorkomen draaiende gardes of haken nooit aan met keukengereedschap of met uw vingers.

6. Solange die Pulstaste

im Betrieb gedrückt gehalten wird, arbeitet der Mixer mit seiner maximalen

Geschwindigkeit.

Die Schlagbesen sind nicht für die

Verabeitung von festen Gemengen geeignet. Verwenden Sie für schwere Teige, solche wie Kuchen- und Brotteig, die Knethaken.

6. Εάν κατά τη λειτουργία της

συσκευής κρατάτε πατημένο το

κουμπί ανάδευσης

, ο αναδευτήρας

λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα.

Σημείωση: Τα χτυπητήρια δεν

είναι κατάλληλα για τα δύσκαμπτα

μίγματα. Για τη βαριά ζύμη, όπως η ζύμη πιτών και ψωμιού,

χρησιμοποιείστε το γάντζο ζύμης

ζύμη.

6. Zolang u de pulsknop

ingedrukt houdt tijdens het mixen, draait de mixer op de hoogste snelheid.

Belangrijk: Gardes zijn niet geschikt om stijve mengels mee te bewerken.Voor zwaar deeg, zoals taart- of brooddeeg, dient u de deeghaken te gebruiken.

F

1. Le batteur peut être utilisé en continu pour une durée maximale de 2 minutes.

Puis, il convient de le laisser refroidir au moins 20 minutes.

Utilisez un bol mixeur en plastique standard et remplissez-le sans dépasser 1,5 kg pour les aliments solides ou 1,75 l pour les liquides.

Ne pas mettre en marche le batteur lorqu’il est fixé à sa base.

2. Utilisation du batteur.

Pour sélectionner la vitesse, réglez le sélecteur de vitesses, gradué de

1 à 3 ou 5 suivant les modèles.

Commencez toujours par faire fonctionner le batteur à vitesse lente avant d'augmenter celle-ci. Ne touchez les fouets ou les crochets en fonctionnement ni avec vos doigts, ni avec des outils : risque de blessures !

3. Lorsque le bouton Pulse

est maintenu enfoncé, le batteur fonctionne à sa vitesse maximale.

Les fouets ne sont pas compatibles pour émulsionner des aliments compacts. Pour les pâtes lourdes, types pâtes à tarte ou pain, utilisez les crochets à pétrir.

D

GR

NL

F

GB

7

D

Einstellungen und Fehlersuche / Ρυθμίσεις και επίλυση προβλημάτων

Instellingen en problemen oplossen / Réglages et gestion des pannes

Einstellung

Kneten, mischen

Geschwindigkeitsbereich 1–3 oder 5, je nach Modell

Mit 1 oder 2 beginnen, dann hochschalten auf 5

Unterziehen

Rühren

3, 4

Mit 2 oder 3 beginnen, dann hochschalten

Schaumig schlagen 3, 4 oder 5

Beginnen Sie die Verarbeitung mit niedriger Geschwindigkeit

, um das Aufstäuben pulvriger Substanzen und das Verspritzen von

Flüssigkeiten zu vermeiden.

Fehlersuche

Der Handmixer funktioniert nicht Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und alle

Zubehörteile ordnungsgemäß angebracht sind.

Falls der Handmixer immer noch nicht arbeitet, wenden Sie sich an den Kundendienst.

GR

NL

Ρύθμιση

Ζύμωση, Ανακάτεμα

Εύρος ταχύτητας 1-3 ή 5, ανάλογα με το μοντέλο

Ξεκινήστε με ταχύτητα 1 ή 2, έπειτα έως 5

Αναδίπλωση

Ανάδευση

3, 4

Ξεκινήστε με ταχύτητα 2 ή 3, έπειτα αυξήστε ταχύτητα

Χτύπημα, Δημιουργία αφρού 3, 4 ή 5

Ξεκινήστε τη διαδικασία με χαμηλή ταχύτητα

για να αποφύγετε το πιτσίλισμα από τα υλικά σε σκόνη και τα υγρά.

Επίλυση προβλημάτων

Ο αναδευτήρας χειρός δεν λειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά

τοποθετημένα.

Εάν ο αναδευτήρας χειρός συνεχίζει να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο

εξυπηρέτησης πελατών.

Instelling Snelheidsbereik 1-3 of 5, afhankelijk van het model

Kneden, mixen

Mengen

Begin op stand 1 of 2, daarna tot maximaal 5

3, 4

Roeren Begin op stand 2 of 3, daarna versnellen

Kloppen, schuimen Stand 3, 4 of 5

Begin op lage snelheid

om te voorkomen dat poederachtige voedingsmiddelen (bijv. meel en cacao) verstuiven en vloeistoffen opspatten.

Problemen oplossen

De handmixer werkt niet Zorg ervoor dat het apparaat op het stopcontact is aangesloten en dat alle accessoires correct zijn geplaatst.

Als de handmixer nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de klantenservice.

F

Type de préparation Sélection de la vitesse

Pétrir, mixer Démarrer la préparation en position 1 ou 2, puis augmenter pour atteindre la vitesse maximale de votre appareil (3 ou 5 selon le modèle)

Sélectionner la touche de vitesse 2 (modèle EHM4200) ou 4 (modèle EHM4400) Incorporer

Mélanger Démarrer la préparation en position 2 (modèle EHM4200) ou 3 (modèle EHM4400), puis augmenter pour atteindre la vitesse maximale de votre appareil

Fouetter, mousser Sélectionner la touche de vitesse 3 (modèle EHM4200) ou 5 (modèle EHM4400)

Commencez à vitesse lente

afin d'éviter les projections d'ingrédients en poudre ou de liquides.

Gestion des pannes

Le batteur électrique ne fonctionne pas Vérifier que l'appareil est bien branché et que tous les accessoires sont assemblés correctement.

Si le batteur électrique ne fonctionne pas, contacter le service client.

8

Reinigen und Aufbewahren /

Reiniging en opslag /

Καθαρισμός και αποθήκευση

Nettoyage et rangement

D

1. Trennen Sie das Gerät vor dem

Reinigen immer vom Stromnetz.

Das Gerät keinesfalls unter fließendes Wasser halten oder in

Wasser tauchen

, sondern nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

2. Schlagbesen und Knethaken

lassen sich mit einer Bürste unter fließendem

Wasser oder im Geschirrspüler reinigen.

3. Aufbewahrung.

Befestigen Sie den

Handmixer am Ablagehalter und wickeln Sie das Kabel auf den Absatz.

Setzen Sie die Schlagbesen oder

Knethaken in die Zubehöraufnahmen am Halter ein. Zum Freigeben des

Handmixers drücken Sie die Taste am

Halter.

GR

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή,

πριν την καθαρίσετε. Μην

ξεπλένετε ή βυθίζετε τη συσκευή

σε νερό

, απλώς σκουπίστε την με ένα

νωπό πανί.

2. Μπορείτε να καθαρίσετε τα

χτυπητήρια και τα άγκιστρα

με

μια βούρτσα σε τρεχούμενο νερό ή

πλένοντάς τα σε πλυντήριο πιάτων.

3. Αποθήκευση.

στερεώστε τον

αναδευτήρα χειρός στη βάση και

τυλίξτε το καλώδιο στο πέλμα.

σπρώξτε τα χτυπητήρια και τα άγκιστρα ζύμης στις υποδοχές για

τα εξαρτήματα στη βάση. Για να

απελυθερώσετε τον αναδευτήρα

χειρός, πατήστε το κουμπί της βάσης.

NL

1. Verwijder altijd eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het nooit af

. Neem het apparaat in plaats daarvan af met een vochtige doek.

2. Gardes en deeghaken

kunnen worden gereinigd met een borstel onder een lopende kraan of in de vaatwasser.

3. Opslag.

Zet de mixer op de standaard en draai het snoer rond de voet.

Klik gardes en deeghaken vast in de accessoiresleuven van de standaard.

Druk op de ontgrendelknop op de standaard om de mixer te ontgrendelen.

D

GR

NL

F

GB

F

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Ne rincez jamais l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau

 ; essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide.

2. Les fouets et les crochets à pétrir

peuvent être nettoyés à l'eau courante avec une brosse ou au lave-vaisselle.

3. Rangement.

Fixez le batteur

électrique sur son support et enroulez le cordon autour de son talon. Insérez les fouets et les crochets à pétrir dans les logements pour accessoires situés sur le support. Pour déverrouiller le batteur électrique, appuyez sur le bouton du support prévu à cet effet.

9

D

Entsorgung /

Verwijdering /

Απόρριψη

Mise au rebut

Altgerät

Entsorgung

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die

Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container eines Wertstoffhofes.

Das Symbol an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des

Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.

Detaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die

Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

GR

Απόρριψη

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά

προς το περιβάλλον και μπορούν να

ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα

προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.

>PE<, >PS<, κλπ.

Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της

συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο στα

κέντρα συλλογής απορριμμάτων της

περιοχής σας.

Παλαιά συσκευή

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη

συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό

το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί

ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το

παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο

περισυλλογής, για την ανακύκλωση

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν

απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε

στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών

επιπτώσεων στο περιβάλλον και την

ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν

διαφορετικά να προκληθούν από τον

ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων

αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς

πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση

αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε

με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,

την υπηρεσία απόρριψης οικιακών

απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου

αγοράσατε το προϊόν.

NL

Verwijdering

Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Oude apparaten

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.

Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

F

Mise au rebut

Matériaux d’emballage

Les matériaux d’emballage sont sans danger pour l’environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme

>PE<, >PS<, etc.

Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.

Appareils usagés

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu’il ne doit pas

être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et

électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l’environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre centre local, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.

10

E

F

H

G

GB

Components

A. Hand mixer

B. Speed selector

C. Pulse button

D. Eject button

E. Whisks

F. Dough hooks

G. Compact storage stand*

H. Release button

*depending on model

A

D

C

B

D

GR

NL

F

GB

11

Safety advice

GB

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• Never use or pick up the appliance if

– the supply cord is damaged,

– the housing is damaged.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

• Never release the accessories while the appliance is running.

• Avoid contact with moving parts.

Contact could result in injury!

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• When processing heavy load, do not use the appliance continuously for more than 30 seconds. Allow to cool down before restarting.

• Do not use this appliance to stir paint.

Danger, could result in an explosion!

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

• Switch off the appliance and disconnect from supply before changing the accessories or approaching parts that move in use.

12

Getting started

GB

1. Before first use

, be sure to clean whisks and dough hooks. Before inserting or removing them from hand mixer unit, always remove plug from power outlet.

2. Push whisks or dough hooks

into accessory slots underneath the mixer, until they click into place. Note that one of the dough hooks has an extra ring and fits only into the wider slot.

See symbol .

3. Before removing whisks or hooks

, unplug the handmixer. Then hold the device firmly with one hand, while pressing the eject button.

D

GR

NL

F

GB

Operating instructions

GB

1. The mixer can be used continuously for up to 2 minutes.

Then allow to cool for at least 20 minutes. Use a standard plastic mixing bowl and amounts not exceeding 1.5 kg solid foods or 1.75 l liquids.

Do not use the hand mixer with the stand attached on the heel

.

2. Operating the mixer.

Select speed by setting the speed selector from 1 to

3 or 5 (depending on model).

Always start mixing at a low speed, then increase. Due to risk of injury, never touch running whisks or hooks with either tools or fingers.

3. When the Pulse button

is pressed and held during operation, the mixer operates at its maximum speed.

Note: Whisks are not suitable for processing stiff mixtures. For heavy dough, such as pie and bread dough, use the dough hooks.

13

Settings and troubleshooting

GB

Setting

Kneading, Mixing

Speed range 1–3 or 5, depending on model

Start with 1 or 2, then up to 5

Folding in

Stirring

3, 4

Start with 2 or 3, then speed up

Whisking, Frothing 3, 4 or 5

Start processing at low speed

to avoid powdery foods and liquids spraying out.

Troubleshooting

The handmixer is not working Make sure the appliance is plugged in and that all accessories are correctly assembled.

If the handmixer is still not working, contact the customer service.

Cleaning and storage /

1. Before cleaning, always unplug the appliance. Never rinse or immerse appliance in water

, just wipe with a damp cloth.

2. Whisks and dough hooks

can be cleaned with a brush under running water or in the dishwasher.

3. Storage.

Fasten the handmixer on the stand and wrap the cord on the heel. Push whisks and dough hooks into the accessory slots on the stand.

To release the handmixer, press the button on the stand.

14

Disposal

Disposal

Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.

The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.

Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

15

www.aeg-home.com

Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH

Further Strasse 246

D-90429 Nurnberg

Germany

3483 AHM4xxx02020512

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement