Aeg-Electrolux AT1350 Handleiding | Manualzz
TOASTER MODEL AT1xxx
D • GR • NL • F • GB
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 1
18.06.12 12:42
D
Anleitung.....................................3–8
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ...............3–8
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
NL Gebruiksaanwijzing...............3–8
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi.........................3–8
Avant d’utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 5.
GB Instruction book ..................9–12
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 10 carefully.
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 2
18.06.12 12:42
I
J
A
D
GR
NL
F
C
GB
E
H
B
D
F
K
G
D
L
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Toastschlitz
B. Wärmegedämmtes
Außengehäuse
C. Krümelschublade
D. Auftautaste
E. Aufwärmtaste
F. Stopptaste
G. Bräunungssteuerung
H. Starthebel und
Brotanhebung
I. Aufsatz zum Aufbacken
von Brötchen
J. Taste für den Aufsatz
K. Netzkabel und -stecker
L. Kabelaufbewahrung
(auf der Unterseite des
Toasters)
A. Υποδοχή φρυγανιέρας
B. Εξωτερικό περίβλημα με
θερμομόνωση
C. Συρτάρι για τα ψίχουλα
D. Κουμπί ξεπαγώματος
E. Κουμπί αναθέρμανσης
F. Κουμπί
απενεργοποίησης»
G. Διακόπτης ρύθμισης
ροδίσματος
H. Μοχλός εκκίνησης και
ανύψωσης ψωμιού
I. Σχάρα για φρυγάνισμα
φραντζολακίων
J. Κουμπί σχάρας για
φραντζολάκια
K. Καλώδιο ρεύματος και
βύσμα
L. Αποθήκευση καλωδίου
(στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
A. Roostersleuf
B. Thermisch geïsoleerde
buitenbehuizing
C. Kruimellade
D. Ontdooiknop
E. Opwarmknop
F. Stopknop
G. Bruiningsregeling
H. Starthendel en broodlift
I. Rekje om broodjes
knapperig te maken
J. Knop voor broodjesrekje
K. Voedingssnoer en
stekker
L. Snoeropbergmogelijkheid (aan
de onderzijde van de
broodrooster)
A. Fente
B. Corps de l'appareil avec
isolation thermique
C. Tiroir ramasse-miettes
D. Bouton de
décongélation
E. Bouton de réchauffage
F. Bouton d'arrêt
G. Thermostat (régulation
électronique du
brunissage)
H. Levier de mise en
marche et de remontée
du pain
I. Réchauffe-viennoiseries
J. Bouton rotatif du
réchauffe-viennoiseries
K. Cordon et prise
d'alimentation
L. Rangement du cordon
(sous l'appareil)
3
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 3
18.06.12 12:42
SICHERHEITSHINWEISE / ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
D
GR
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen
sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder von dieser Person Anweisungen
erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist,
und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder
Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie
sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät
und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung
angeschlossen werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das
Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet
werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren
vom Hersteller, vom Kundendienst oder von
einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät muss vor der Reinigung und
Wartung ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und
Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe
und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen
lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt
wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des
Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren. Gerät niemals
ohne Krümelschublade in Betrieb nehmen.
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen. Es besteht ein
Verletzungsrisiko und das Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster daher nicht
unter oder in der Nähe von entflammbaren
Gegenständen (z. B. Vorhänge) verwenden.
Lassen Sie den eingeschalteten Toaster niemals
unbeaufsichtigt.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder
in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe
Schaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt
geeignet. Der Hersteller übernimmt keine
Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz
verursachte mögliche Schäden.
Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und ähnliche Zwecke
vorgesehen, wie z. B.:
• Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern;
• Bauernhöfe;
• Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;
• In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε
παροχή ρεύματος του οποίου η τάση
και η συχνότητα συμμορφώνονται με
τις προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή
κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
από την πρίζα.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
• Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να
καθαρίζετε συχνά το δίσκο για τα
ψίχουλα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη
συσκευή χωρίς δίσκο για τα ψίχουλα.
• Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην υποδοχή της
φρυγανιέρας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και φθοράς της συσκευής.
• Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ή
κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ.
κουρτίνες). Μην αφήνετε την τοστιέρα
χωρίς επίβλεψη όσο βρίσκεται σε λειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε
τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μην καλύπτετε την υποδοχή της
φρυγανιέρας κατά τη λειτουργία της
συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για
λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος
τηλεχειρισμού.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Warnung:
Wenn Sie kleine Schreiben Brot unter einer
Länge von 85 mm tosten, sollten Sie darauf
achten, dass Sie sich beim Herausnehmen der
Brotschreiben nicht verbrennen.
Προειδοποίηση:
Εάν φρυγανίζετε μικρές φέτες ψωμιού
μήκους κάτω από 85 mm, πρέπει να
προσέχετε τον πιθανό κίνδυνο εγκαυμάτων καθώς αφαιρείτε τις φέτες.
4
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 4
18.06.12 12:42
N
VEILIGHEIDSADVIES / CONSIGNES DE SÉCURITÉ
NL
F
Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd
over het gebruik van het apparaat
door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door
de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen
om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u met reiniging of onderhoud begint.
• Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
• Kruimels kunnen verbranden, reinig
de kruimellade daarom regelmatig.
Gebruik het apparaat nooit zonder
kruimellade.
• Reik niet met uw vingers of met
metalen voorwerpen in de roostergleuf. Mogelijk raakt u gewond of
beschadigt u hiermee het apparaat.
• Brood kan verbranden. Gebruik
de broodrooster niet onder of bij
ontvlambare voorwerpen, zoals
gordijnen. Er moet iemand bij de
toaster blijven als er brood wordt
geroosterd.
• Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Bedek de roostergleuf niet als u
brood roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik met een externe tijdklok of
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• Het apparaat is enkel bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik.
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
diminuées, ou qui ne disposent pas
des connaissances ou de l’expérience
nécessaires, à moins qu’elles n’aient été
formées ou encadrées pour l’utilisation
de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin
qu’ils ne puissent pas jouer avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d’alimentation
indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche
l’appareil si – le cordon d’alimentation
est endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise
électrique reliée à la terre. Une rallonge
électrique adaptée à une intensité de
10 A peut être utilisée si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses
réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur
une surface de travail plane et horizontale.
• L’appareil doit être éteint et débranché
du réseau électrique après chaque
utilisation et avant tout nettoyage ou
entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent
chauds en cours de fonctionnement.
Utiliser les poignées et les boutons
prévus à cet effet uniquement. Laisser
l’appareil refroidir avant de le nettoyer
ou de le ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou
tout autre liquide.
• Les miettes peuvent prendre feu :
nettoyer le tiroir ramasse-miettes régulièrement. Ne jamais utiliser l’appareil
sans le tiroir ramasse-miettes.
• Ne pas introduire vos doigts ni d’ustensiles métalliques dans la fente du
grille-pain. Cela pourrait provoquer des
blessures ou endommager l’appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le
grille-pain sous ou à proximité d’objets
inflammables (comme des rideaux). Le
grille-pain ne doit pas fonctionner sans
surveillance.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en
cours d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être
asservi à un minuteur ou à un système
de commande à distance externe.
• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
D
GR
NL
F
GB
Waarschuwing:
Als u kleine sneetjes brood roostert
van 85 mm of kleiner, dan moet u
uitkijken dat u zich niet verbrandt
als u de sneetjes uit het apparaat
haalt.
Avertissement :
Si vous faites griller des tranches de
pain de moins de 85 mm de longueur,
prenez garde de ne pas vous brûler en
les retirant du grille-pain.
5
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 5
18.06.12 12:42
Erste Schritte / Ξεκινώντας /
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
des Toasters sollte er neben einem
geöffneten Fenster aufgestellt und
ein paar Mal mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden
(ohne Brot).
2. Verwendung des Toasters: Den
Netzstecker in die Steckdose
stecken, Brot einlegen und den
Bräunungsgrad wählen (1–7). Den
Starthebel herunterdrücken.
3. Hat das Brot den gewünschten
Bräunungsgrad erreicht, schaltet
sich der Toaster automatisch ab und
das Brot wird angehoben.
1. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει
να την τοποθετήσετε κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και να την θέσετε σε
λειτουργία αρκετές φορές στο μέγιστο βαθμό ρύθμισης ροδίσματος
χωρίς ψωμί.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο
στην πρίζα, τοποθετήστε το ψωμί
και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος
(1-7). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό
εκκίνησης.
3. Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί ανασηκώνεται.
1. Als u de broodrooster voor het
eerst gaat gebruiken, plaatst u
deze bij een open raam en kiest u
een paar keer de maximale bruining
zonder brood te plaatsen.
2. Gebruik van de broodrooster:
Steek de stekker in het stopcontact,
plaats het brood en selecteer de
gewenste bruining (1-7). Druk de
starthendel omlaag.
3. Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld
en komt het brood omhoog.
1. Avant la première utilisation du
grille-pain, le placer à proximité
d'une fenêtre ouverte et le mettre
en marche à plusieurs reprises à
vide en réglant le thermostat au
maximum.
2. Utilisation du grille-pain : branchez le cordon, insérez le pain et
sélectionnez le degré de brunissage
(1-7). Appuyez sur le levier de mise
en marche.
3. Lorsque le pain a atteint le brunissage désiré,le grille-pain s'éteint
et le pain remonte automatiquement.
6
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 6
18.06.12 12:42
Funktionen und Reinigung / Χαρακτηριστικά και καθαρισμός /
Functies en reinigen / Fonctionnalités et nettoyage
D
C
GR
NL
B
F
A
GB
1. Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste
(A) drücken. Zum Toasten von
gefrorenem Brot die Auftautaste
(B) drücken. Zum Aufwärmen von
bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
2. Zum Aufbacken von Brötchen
oder anderen Brotsorten den Aufsatz verwenden. Das Brot auf den
ausgefahrenen Aufsatz legen und
wählen Sie Bräunungsstufe 2. Den
Toaster durch Drücken des Starthebels einschalten. Nach Abschluss
des Aufbackens das Brot wenden
und den Vorgang wiederholen.
Achtung – der Aufsatz wird heiß!
3. Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade
leeren. Die Außenflächen mit einem
leicht feuchten Tuch abwischen.
Nie ätzende oder scheuernde
Reinigungsmittel verwenden und
die Maschine nie in Flüssigkeit
eintauchen!
1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για
να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (A).
Για να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί,
πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B)
και για να ζεστάνετε ήδη φρυγανισμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί
αναθέρμανσης (C).
2. Για να φρυγανίσετε φραντζολάκια ή
άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη σχάρα για φραντζολάκια. Τοποθετήστε το
ψωμί στην ενεργοποιημένη σχάρα και
επιλέξτε τη ρύθμιση φρυγανίσματος
2. Θέστε σε λειτουργία τη φρυγανιέρα
πιέζοντας το μοχλό εκκίνησης. Όταν
είναι έτοιμο, γυρίστε το ψωμί και επαναλάβετε τη διαδικασία. Προσοχή – η
σχάρα θερμαίνεται πολύ!
3. Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε
την να κρυώσει. Αδειάστε το συρτάρι
για τα ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς
υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε
ποτέ τη συσκευή σε υγρό!
1. Bedieningsfuncties: druk op de
stopknop (A) om het roosteren te
onderbreken. Voor het roosteren
van bevroren brood drukt u op de
ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt
u op de opwarmknop (C).
2. Voor het knapperig maken van
broodjes of ander brood gebruikt
u het broodjesrekje. Plaats het
brood op het geactiveerde rek en
selecteer bruiningsinstelling 2.
Schakel de broodrooster in door de
starthendel omlaag te drukken. Als
deze zijde klaar is, draait u het brood
om en herhaalt u dit proces. Voorzichtig! Het rekje wordt heet.
3. Reinigen en onderhouden: trek de
stekker van de broodrooster uit het
stopcontact en laat deze afkoelen.
Leeg de kruimellade. Veeg de buitenkant af met een enigszins vochtige doek. Gebruik nooit bijtende
of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit
in water!
1. Fonctionnalités : pour interrompre
le grille-pain, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain
congelé, appuyez sur le bouton de
décongélation (B) ; pour réchauffer
du pain déjà grillé, appuyez sur le
bouton de réchauffage (C).
2. Pour rendre croustillants petits
pains et viennoiseries utilisez le
réchauffe-viennoiseries. Déposez le
pain sur le réchauffe-viennoiseries
et sélectionnez le thermostat 2.
Activez le grille-pain en appuyant
sur le levier de mise en marche. Une
fois le grille-pain arrêté, retournez le
pain et répétez l'opération. Attention ! La grille peut être brûlante !
3. Nettoyage et entretien : débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez les surfaces extérieures
à l'aide d'un chiffon légèrement
humide. Ne jamais utiliser de
produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer le
grille-pain sous l'eau !
7
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 7
18.06.12 12:42
Entsorgung / Απόρριψη /
Verwijdering / Mise au rebut
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer
Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
D
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν
να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά
εξαρτήματα προσδιορίζονται με
επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
GR
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
De kunststof onderdelen worden
aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
NL
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont
identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
F
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es
muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling
von Elektro- und Elektronikschrott
abgegeben werden. Durch die
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή
Το σύμβολο
στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.
Πρέπει να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής,
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
Oude apparaten
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor
zorgt dat u dit product op de juiste
Appareils usagés
sur le produit ou
Le symbole
sur son emballage indique qu'il ne
doit pas être jeté avec les ordures
ménagères. Il doit de préférence être
confié à un centre de recyclage adapté
au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les
ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für
Umwelt und Gesundheit vermieden
werden. Detaillierte Informationen
zum Recyceln des Produkts bieten die
Gemeinde, die Müllentsorgung oder
der Händler, bei dem das Produkt
gekauft wurde.
στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό
γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
wijze weggooit, helpt u om mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen. Neem voor meer informatie over
de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir
une mauvaise gestion de ce produit en
fin de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
8
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 8
18.06.12 12:42
I
J
A
D
GR
NL
F
C
GB
E
H
B
D
F
K
G
L
GB
Components
A. Toasting slot
B. Thermally insulated
outer housing
C. Crumb tray
D. Defrost button
E. Reheat button
F. Stop button
G. Browning control
H. Start lever and bread lift
I. Roll rack for crisping up
bread rolls
J. Roll rack knob
K. Power cord and plug
L. Cord storage (on the
underside of the toaster)
9
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 9
18.06.12 12:42
SAFETY ADVICE
GB
Read the following instruction carefully before using the appliance for the
first time.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless they
are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord is
damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat,
level surface.
• The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn before
cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow
to cool down before cleaning or storage.
• The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Crumbs can burn, clean crumb tray
regularly. Never use the appliance
without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot
with your fingers or metal utensils.
There is a risk of injury and damaging
the appliance.
• Bread can burn. Do not use the toaster
underneath or near inflammable
objects (e.g. curtains). The toaster must
not be left unattended while it’s running.
• Do not use or place the appliance on a
hot surface or near source of heat.
• Do not cover the toasting slot when
toasting.
• This appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or separate remote control system.
• Appliance is for indoor use only.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect
use.
This appliances is intended to
be used in household and similar
applications such as:
• staff kitchen areas in shops, offices
and others working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
• bed and breakfast type environments.
Old appliance
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
Warning:
If toast of small bread slices less than
85mm length, you must pay attention
to the potential risk of burning when
taking out the slices.
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
10
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 10
18.06.12 12:42
G
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before you start using the toaster
for the first time, it should be
placed near an open window and
operated a few times at maximum
browning setting without any
bread.
2. How to use the toaster: Plug the
cord into the mains, insert bread
and select browning setting (1-7).
Press down the start lever.
3. When the bread has reached the
desired degree of browning, the
toaster switches off automatically
and the bread is lifted up.
2. To crisp rolls or other bread, use
the roll rack. Place the bread on the
activated rack and select browning
setting 2. Switch the toaster on by
pressing the start lever. When it’s
finished, turn the bread and repeat
the process. Caution – the rack
becomes hot!
3. Cleaning and care: unplug the
toaster and allow it to cool down.
Empty the crumb tray. Wipe the
outer surfaces with a slightly moist
cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse
the machine in liquid!
Features and cleaning
C
B
A
1. Operating features: to interrupt
toasting, press the stop button (A).
To toast frozen bread, press the
defrost button (B) and to warm up
already toasted bread, press the
reheat button (C).
11
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 11
18.06.12 12:42
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
♻Printed on recycled paper
AEG IFU-Palermo Toaster.indd 12
3484 A AT 1xxx 02030612
18.06.12 12:42
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement