AEG DB5110MO-U, DB5120AM-U, DB5120AM, DB5115RP, DB5110PB, DB5110MO, DB5115RP-U, DB5130CO-U, DB5130CO, DB5110PB-U User manual

AEG DB5110MO-U, DB5120AM-U, DB5120AM, DB5115RP, DB5110PB, DB5110MO, DB5115RP-U, DB5130CO-U, DB5130CO, DB5110PB-U User manual
STEAM IRON 4SAFETY™ MODEL DB51xx
D • GR • NL • F • GB
AEG IFU-Parana 5lang.indd 1
13.03.12 14:32
D
Anleitung ..............................3–13
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR
Βιβλίο οδηγιών...................3–13
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
NL
Gebruiksaanwijzing ........3–13
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 5.
F
Mode d’emploi ..................3–13
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 5.
GB
Instruction book ............15–19
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 16 carefully.
AEG IFU-Parana 5lang.indd 2
13.03.12 14:32
D
I
GR
N
NL
F
H, J
F
E
K
G
GB
M
C
L
B
D
D
A
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllöffnung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Dampfwahlschalter/Selbstreinigung
H. Netzspannungsanzeige
I. Netzkabel
J. Anzeige für automatische
Sicherheitsabschaltung
K. Temperaturwähler
L. Wassertank
M. Kabelaufwicklungsvorrichtung
N. Gummierte Abstellfläche
für sicheren Stand
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Επιλογέας ατμού/
Αυτοκαθαρισμός
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Καλώδιο ρεύματος
J. Λυχνία ασφαλείας για
αυτόματη απενεργοποίηση
K. Επιλογέας θερμοκρασίας
L. Δοχείο νερού
M. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
N. Ελαστικό, μαλακό πέλμα
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Stoomkeuzeschakelaar/
zelfreiniging
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Netsnoer
J. Veiligheidslampje voor
automatisch uitschakelen
K. Temperatuurknop
L. Waterreservoir
M. Snoeroprolsysteem
N. Voet met rubberen inzet
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d’eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur/autonettoyage
H. Voyant d’alimentation
I. Cordon d’alimentation
J. Voyant d’auto extinction
de sécurité
K. Sélecteur de température
L. Réservoir d’eau
M. Dispositif de rangement
du cordon
N. Talon caoutchouté
3
AEG IFU-Parana 5lang.indd 3
13.03.12 14:32
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in
Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
oder Unkenntnis benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden oder so
in den Gebrauch eingewiesen wurden,
dass sie das Gerät sicher verwenden
können und die damit verbundenen
Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne
Aufsicht reinigen oder warten.
• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein
Kabel außerhalb der Reichweite von
Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist
oder abkühlt.
• Die Oberflächen können während des
.
Betriebs heiß werden
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν
τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης
σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης
της συσκευής και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
• Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιό
του μακριά από παιδιά κάτω
των 8 ετών, όταν το σίδερο είναι
ενεργοποιημένο ή ψύχεται.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να
.
θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
GR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Bügeleisen darf nicht benutzt
werden, wenn es heruntergefallen ist,
wenn Schäden am Bügeleisen oder
der Zuleitung sichtbar sind oder wenn
es undicht ist.
Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden. Bei
Bedarf kann ein Verlängerungskabel
verwendet werden, das mit 10 A
belastbar ist.
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Das Bügeleisen muss auf einer stabilen
Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit
seiner Abstellfläche darauf achten,
dass es auf einer stabilen Oberfläche
steht.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und vor Wartungsarbeiten
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
Το σίδερο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και
αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας
στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται
και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο
στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η
βάση είναι σταθερή.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
Der Stecker ist aus der Steckdose zu
ziehen, bevor der Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt wird.
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
Überschreiten Sie die am Gerät
angezeigte maximale Füllmenge nicht.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
Το φις πρέπει να αφαιρείται από την
πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε
την ποιότητα νερού / τύπο νερού
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη
συσκευή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
4
AEG IFU-Parana 5lang.indd 4
13.03.12 14:32
N
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
aandachtig door voordat u het
apparaat voor de eerste keer in
gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten
het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of
afkoelt.
• De oppervlakken kunnen heet worden
.
tijdens het gebruik
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
•
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, il est impératif de
lire attentivement les instructions
suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que
par des personnes dont les facultés
physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances,
à condition qu’elles soient sous
la surveillance d’une personne
responsable ou aient reçu des
instructions concernant l’utilisation
correcte de l’appareil et comprennent
les dangers inhérents.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas effectuer
le nettoyage ni la maintenance de
l’appareil sans supervision.
• Le fer et son cordon doivent
être conservés hors de portée
des enfants âgés de moins de
8 ans lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement ou de
refroidissement.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes
.
pendant l’utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het strijkijzer mag niet worden
gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare
tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kan een
verlengsnoer worden gebruikt dat
geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het
apparaat door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico's te
vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt
en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op
de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst
stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden
uitgeschakeld en de stekker moet
na gebruik altijd uit het stopcontact
worden gehaald voordat het apparaat
wordt gereinigd en onderhouden.
•
L'appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d'alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
Le fer ne doit pas être utilisé s'il
est tombé, si le fer ou le cordon
d'alimentation portent des marques
visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
L'appareil doit être raccordé à la terre.
Si nécessaire, il est possible d'utiliser
une rallonge compatible 10 A.
Si l’appareil ou le cordon est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l'un de ses réparateurs
ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d'éviter tout danger.
Le fer doit être utilisé et posé sur
une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce
que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
Ne jamais laisser l'appareil sans
surveillance lorsqu'il est raccordé à
l'alimentation électrique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De stekker moet uit het stopcontact
worden gehaald voordat het
waterreservoir met water wordt
gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact
komen met een van de hete
onderdelen van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer
water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is
aangegeven.
Als er beperkingen zijn, moet de
waterkwaliteit of het type water
worden aangegeven dat bij dit
apparaat kan worden gebruikt.
Dit apparaat is alleen bestemd
voor huishoudelijk gebruik. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor mogelijke
schade als gevolg van onbehoorlijk of
onjuist gebruik.
D
GR
NL
F
GB
Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre
et débrancher l'appareil avant de
le nettoyer ou de procéder à son
entretien.
Débrancher la fiche de la prise avant
de remplir le réservoir d'eau.
Le cordon d'alimentation ne doit
jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l'appareil.
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Ne pas dépasser le niveau maximum
de remplissage indiqué sur l'appareil.
S'il existe des limitations, identifier
la qualité/le type d'eau pouvant être
utilisé avec l'appareil.
Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d'une utilisation
incorrecte de l'appareil.
5
AEG IFU-Parana 5lang.indd 5
13.03.12 14:32
Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος
D
Gewebe
Temperatureinstellung
N
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Acetat
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon
Bügeln von links.
Viskose
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe
verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Cord
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen
auf „max“
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
Denim
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
GR
Ύφασμα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Οξικό άλας
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή
ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Ρεγιόν
Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά.
Βισκόζη
Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μίξεις βαμβακερών
ινών
Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη
ρύθμιση.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Κοτλέ
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Τζιν
έως την ένδειξη "max"
Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
6
AEG IFU-Parana 5lang.indd 6
13.03.12 14:32
Strijkschema / Tableau de repassage
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
D
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
GR
NL
F
GB
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
F
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Mélanges de cotons
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner
la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
7
AEG IFU-Parana 5lang.indd 7
13.03.12 14:32
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich,
dass der Netzstecker gezogen ist.
Schalten Sie den Dampfwahlschalter
auf Trocken und öffnen Sie die
Einfüllabdeckung. Füllen Sie das
Bügeleisen mit dem mitgelieferten
Becher bis zur Markierung „MAX“ auf.
Schließen Sie die Abdeckung.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit.
GR
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένα σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις
από την πρίζα. Γυρίστε τον επιλογέα
ατμού στη θέση ρύθμισης Dry (Στεγνό)
και ανοίξτε το καπάκι του στομίου
πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας το μικρό
δοχείο που παρέχεται, χύστε νερό έως
τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα
θερμοκρασίας στην κατάλληλη
επιλογή. Όταν η λυχνία σβήσει, το
σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
NL
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoffen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening.
Vul het reservoir met behulp van de
bijgeleverde beker met water tot aan
het maximumniveau. Sluit het klepje.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel
de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreffende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik.
F
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chiffon humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
les corps étrangers. Lors de la première
mise sous tension, il est possible que
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer. Vérifiez que l'appareil est
débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
de l'orifice de remplissage. En
utilisant le gobelet de remplissage
fourni, versez l'eau jusqu'au niveau
maximum. Refermez le capuchon.
3. Branchez la fiche d'alimentation
dans une prise. Le voyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
de température sur le repère adéquat.
Lorsque le voyant s'éteint, le fer est
prêt à être utilisé.
D
8
AEG IFU-Parana 5lang.indd 8
13.03.12 14:32
D
8 min
B
GR
A
NL
F
30 sec
30 sec
4. Verwenden der Sprühnebel- und
5. Bedampfen hängender Textilien.
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
eignet sich ideal zum Bedampfen
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
zum Vorbefeuchten von Gewebe,
und empfindlichen Geweben.
indem Sie die Taste mehrmals betätigen,
Hängen Sie das Wäschestück auf
um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Verwendung der Dampfstoßfunktion
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein.
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals,
um die Pumpe zu betätigen (B).
6. 3-stufige automatische
Abschaltung. Wenn das Bügeleisen
auf der Bügelsohle steht oder auf der
Seite liegt und länger als 30 Sekunden
nicht benutzt wird, schaltet es
automatisch ab. Steht das Bügeleisen
auf der Abstellfläche, erfolgt
nach 8 Minuten die automatische
Sicherheitsabschaltung.
4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε
το ψεκαζόμενο υγρό για να μουσκέψετε τα
υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού
αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά
το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού
αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η
αντλία (Β).
5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
κουμπί πίδακα ατμού.
6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3
τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο
χωρίς επίβλεψη στην πλάκα ή στοι
πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από
30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει
το σίδερο χωρίς επίβλεψη στο πέλμα,
τότε απενεργοποιείται μετά από 8
λεπτά. Για να ενεργοποιηθεί ξανά,
απλώς αρχίστε να σιδερώνετε.
4. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld
is. Gebruik de sproeinevel om stoffen
van tevoren te bevochtigen. Druk de
sproeiknop een aantal keren in om een
fijne nevel op het materiaal te sproeien
(A). Controleer, voor gebruik van de
stoomfunctie eerst of het waterreservoir
ten minste voor de helft is gevuld. Druk
een aantal keren op de stoomknop om
de pomp op druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoffen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
6. Automatisch uitschakelen in 3
stappen. Als het strijkijzer onbeheerd
wordt achtergelaten op de strijkzool
of op de zijkant, wordt dit na 30
seconden uitgeschakeld. Als het
strijkijzer onbeheerd op de voet wordt
achtergelaten, wordt het na 8 minuten
uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt
weer ingeschakeld, zodra u weer gaat
strijken.
4. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir
d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez
le brumisateur pour pré-humidifier les
tissus en appuyant plusieurs fois sur le
bouton spray afin de libérer une fine
brume (A). Pour utiliser la fonction jet
de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau
est au moins à demi rempli. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur
pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20 cm et appuyez sur le bouton de jet
de vapeur.
6. Trois critères d'extinction
automatique. Si le fer est laissé
immobile sur la semelle ou sur le côté,
il s'éteint après 30 secondes. S'il est
laissé immobile sur le talon, il s'éteint
après 8 minutes. Pour le rallumer, il
suffit de recommencer à repasser.
GB
9
AEG IFU-Parana 5lang.indd 9
13.03.12 14:32
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
D
GR
NL
F
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstellfläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberfläche schädigen.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Halten Sie das Bügeleisen
über ein Spülbecken. Füllen Sie
Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen
auf. Stellen Sie die Dampftaste auf
Selbstreinigung, und halten Sie die
Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
die Dampföffnungen von Wasser
freizublasen. Lassen Sie die Taste los,
um die Selbstreinigungsfunktion zu
beenden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände
entfernen Sie durch Bügeln über ein
feuchtes Tuch, während das Bügeleisen
noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle
(emailliert) reinigen Sie durch einfaches
Wischen mit einem weichen feuchten Tuch
und anschließendes Trockenreiben.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
Κρατήστε το σίδερο πάνω από
το νεροχύτη. Γεμίστε το με νερό.
Θερμάνετε το σίδερο. Μετακινήστε
το κουμπί στη θέση αυτοκαθαρισμού,
κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ώστε
να αδειάσει το νερό από τις οπές
ατμού. Απελευθερώστε το κουμπί
ώστε να τερματιστεί η λειτουργία
αυτοκαθαρισμού.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε
σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο
είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε
την πλάκα (σμαλτωμένη) Glissium™,
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό
ύφασμα και έπειτα σκουπίστε.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
2. Zelfreinigingsfunctie. Houd het
strijkijzer boven de gootsteen.
Vul het met water. Verwarm het
strijkijzer. Zet de stoomschakelaar
in de stand voor zelfreiniging, houd
deze gedurende 5 seconden vast om
het water uit de stoomopeningen te
laten lopen. Laat de knop los om de
zelfreinigingsfunctie te stoppen.
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chiffon doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Fonction auto-nettoyage. Maintenez
le fer au-dessus d'un évier. Remplissez
le réservoir d'eau. Mettez le fer en
chauffe. Positionnez le bouton de
vapeur sur auto-nettoyage, maintenez
le pendant 5 secondes pour vider
l'eau du réservoir au travers des
trous de sortie de vapeur. Relachez le
bouton pour arrêter la fonction autonettoyage.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen
schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.
Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een
vochtige doek terwijl het strijkijzer nog
heet is. Als u de Glissium™ strijkzool
(geëmailleerd) wilt reinigen, wrijft u
eroverheen met een zachte, vochtige
doek, waarna u de strijkzool droog
veegt.
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface. Pour éliminer les résidus de
combustion, repassez sur un chiffon
humide pendant que le fer est chaud.
Pour nettoyer la semelle en Glissium™
(émaillée), essuyez-la simplement avec
un chiffon doux humide puis sécher.
10
AEG IFU-Parana 5lang.indd 10
13.03.12 14:33
G
N
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
entsprechend ihrer Kennzeichnung bei
den kommunalen Entsorgungsstellen
in den dafür vorgesehenen
Sammelbehältern.
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα
προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.
>PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο, στα
κέντρα συλλογής απορριμμάτων της
περιοχής σας.
Παλαιά συσκευή
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De kunststof onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής, για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid,
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l'environnement et la
Gesundheit vermieden werden.
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
D
GR
NL
F
GB
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
die kunnen worden veroorzaakt door het
onjuist verwijderen van dit product, te
voorkomen. Neem voor meer informatie
over de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d'informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre commune,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
11
AEG IFU-Parana 5lang.indd 11
13.03.12 14:33
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
D
Mögliche Ursache
Lösung
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Verbindungsproblem
Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker
und die Steckdose.
Temperaturregelung befindet sich in Stellung
MIN
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung
eingestellt.
Stellen Sie den Dampfregler zwischen
minimale und maximale Dampferzeugung
(siehe „Bügeltabelle“).
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für
die Dampffunktion erforderliche Einstellung.
Erhöhen Sie die Temperatur auf mind.
Sprühfunktion arbeitet nicht.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
funktionieren nicht.
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb
kurzer Zeit verwendet.
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und
warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion
verwenden.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
Dampfbügeln ein (bis zu
). Stellen Sie das
Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
GR
N
Problem
.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που το
σίδερο είναι ενεργοποιημένο.
Πρόβλημα σύνδεσης
Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής ισχύος,
το φις και την πρίζα.
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση MIN
(ελάχιστο).
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση χωρίς
ατμό.
Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα
στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού και
μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ. "Διάγραμμα
σιδερώματος").
Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από αυτή που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί
ο ατμός.
Αυξήστε την θερμοκρασία τουλάχιστον
Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα ατμού
σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία πίδακα ατμού χρησιμοποιήθηκε
αρκετά συχνά μέσα σε μικρή χρονική περίοδο.
Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση
και περιμένετε πριν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία για στεγνό
σιδέρωμα (έως
). Τοποθετήστε το σίδερο
κάθετα και περιμένετε έως ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.
.
12
AEG IFU-Parana 5lang.indd 12
13.03.12 14:33
Problemen oplossen / Gestion des pannes
NL
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer
is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting
Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen.
Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Verhoog de temperatuur naar ten minste
Sproeifunctie werkt niet.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een
korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht
even voordat u de stoomfunctie opnieuw
gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Problème
Cause possible
Solution
La semelle ne chauffe pas alors que le fer est
allumé.
Problème de raccordement
Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et
la prise.
Le contrôle de température est sur la position
MIN.
Choisissez la température adéquate.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Le contrôleur de vapeur est sur la position sans
vapeur.
Placez le contrôleur de vapeur entre les
positions minimum de vapeur et maximum
de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).
La température choisie est inférieure à celle
spécifiée pour une utilisation avec vapeur.
Augmenter la température jusqu’au
niveau
.
La fonction brumisateur ne fonctionne pas.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur
vertical ne fonctionnent pas.
La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur
une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet de
vapeur.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Réglez la température convenablement pour
un repassage à la vapeur (jusqu'à
). Placez
le fer en position verticale et patientez jusqu'à
ce que voyant indicateur de température
s'éteigne.
Strijkijzer geeft geen stoom.
F
Le fer ne produit pas de vapeur.
D
GR
NL
F
.
GB
13
AEG IFU-Parana 5lang.indd 13
13.03.12 14:33
14
AEG IFU-Parana 5lang.indd 14
13.03.12 14:33
D
I
GR
N
F
NL
F
H, J
E
K
G
GB
M
C
L
B
D
A
GB
Components
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Selfcleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Safety auto-off light
K. Temperature selector
L. Water tank
M. Cable wrap facility
N. Rubber-napped heel
15
AEG IFU-Parana 5lang.indd 15
13.03.12 14:33
Safety advice
GB
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without
supervision.
• Keep the iron and its cord out of reach
of children less than 8 years of age
when it is energized or cooling down.
• The surfaces are liable to get hot
.
during use
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been
dropped, if there are visible signs of
•
•
•
•
•
•
damage on the iron or its cord or if it is
leaking.
The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
The iron must be used and rested on a
stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
•
•
•
•
•
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
If there are limitations please define
water quality / type of water that can
be used with appliance.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
Ironing chart
GB
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Acetate
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon
Iron on wrong side of fabric.
Viscose
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre
requiring lowest setting.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Corduroy
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Denim
to “max”
Use maximum steam.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
16
AEG IFU-Parana 5lang.indd 16
13.03.12 14:33
G
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turned on for the first time, temporary
vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from
power outlet. Turn steam selector to
Dry setting and open filling aperture
cover. Using beaker provided, pour
water up to maximum level. Close
cover.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
choice. When the light turns off, iron is
ready to be used.
8 min
B
A
30 sec
30 sec
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
button several times to release a fine
mist (A). To use the steam jet function,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
prime pump (B).
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
6. 3-way Auto-OFF. If iron is left
unattended on soleplate or on the
side, it turns off after 30 seconds. If left
unattended on the heel, it turns off
after 8 minutes. To turn on, just begin
to iron again.
17
AEG IFU-Parana 5lang.indd 17
13.03.12 14:33
Cleaning (do not use any detergent)
G
GB
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry. Do not use
any chemical solvents, as these will
damage the surface.
2. Self-cleaning function. Hold iron
over a sink. Fill with water. Heat up
iron. Move steam button to selfcleaning position, hold for 5 seconds
to empty water from steam holes.
Release button to stop self-cleaning
function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage the
surface. To remove burnt residue, iron
over a damp cloth while iron is still
hot. To clean the Glissium™ soleplate
(enamelled), simply wipe with soft
damp cloth and wipe dry.
Old appliance
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
18
AEG IFU-Parana 5lang.indd 18
13.03.12 14:33
Troubleshooting
GB
Problem
Possible cause
Solution
Soleplate is not heating even though iron is
turned on.
Connection problem
Check main power supply cable, plug and
outlet.
Temperature control is in MIN position.
Select adequate temperature.
Iron does not produce steam.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam control is selected in non-steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam (see
“Ironing chart”).
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Increase temperature to at least
D
GR
NL
F
.
Spray function does not work.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam jet and vertical steam jet function does
not work.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Put iron on horizontal position and wait
before using steam jet function.
Iron is not hot enough.
Adjust the proper temperature to steam
ironing (up to
). Put iron in vertical
position and wait until temperature indicator
light turns off.
GB
19
AEG IFU-Parana 5lang.indd 19
13.03.12 14:33
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Share more of our thinking at www.electrolux.com
AEG IFU-Parana 5lang.indd 20
3485ADB51xx02030212
13.03.12 14:33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement