AEG JP5000 User manual

AEG JP5000 User manual
ERGOPRESS CITRUS PRESS JP5000
220-240V~50/60Hz 85W
D • GR • NL • F • GB
D
Anleitung...............................3–11
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
GR
Βιβλίο οδηγιών...................3–11
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
NL
Gebruiksaanwijzing.........3–11
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F
Mode d’emploi...................3–11
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 7.
GB
Instruction book.............12–15
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 13 carefully.
A
d
GR
NL
F
C
D
GB
E
G
F
H
B
D
GR
NL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Η.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Abdeckung
Großer Presskegel
Kleiner Presskegel
Filter
Saftbehälter
Ablaufhilfe
Motoreinheit
Netzkabel, Netzstecker
Κάλυμμα
Μεγάλος κώνος
Μικρός κώνος
Φίλτρο
Δοχείο χυμού
Στόμιο
Μονάδα μοτέρ
Καλώδιο τροφοδοσίας,
φις
Deksel
Grote kegel
Kleine kegel
Filter
Sapreservoir
Mondstuk
Motoreenheid
Stroomkabel, stekker
F
Couvercle
Grand cône
Petit cône
Filtre
Collecteur de jus
Bec verseur
Moteur
Cordon principal, prise
3
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Nutzung
des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt
werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das
Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden.
Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet
werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von
einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen
oder wenn es unbeaufsichtigt ist, immer von der Stromversorgung
trennen.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Kabel nicht über die Kante des Tischs oder der Arbeitsfläche
hängen lassen. Das Kabel darf nicht mit einer heißen Fläche,
einschließlich Ofen, in Kontakt kommen.
• Niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller, die nicht empfohlen
oder verkauft werden, verwenden. Dies könnte zu Verletzungen
führen.
• Vergewissern Sie sich vor dem Auseinanderbauen und der Reinigung,
dass der Motor zum Stillstand gekommen ist.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Die Berührung
kann Verletzungen zur Folge haben!
• Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen.
Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie weitermachen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz
verursachte mögliche Schäden.
D
4
GR
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
για πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι από 8 ετών και άνω
και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται. • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου
η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή
από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν δεν
επιτηρείται και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και
τον καθαρισμό.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή
πάγκου, μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές
επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας εστιών μαγειρέματος.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή ανταλλακτικά από άλλους
κατασκευαστές που δεν συνιστούνται ή πωλούνται. Μπορεί να
προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού ατόμων.
• Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει τελείως πριν την
αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
• Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Η επαφή μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό!
• Μη χρησιμοποιείτε συνεχόμενα τη συσκευή για περισσότερα από 3
λεπτά. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο
κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που
προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
d
GR
NL
F
GB
5
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is. Houd het
apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op
het modelplaatje.
• Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is
beschadigd, - de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die
geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet de
vervanging door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd om risico’s te
vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er
niemand bij het apparaat is en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit
elkaar haalt of reinigt.
• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
• Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen
en zorg dat het snoer niet in contact komt met een heet oppervlak,
inclusief het fornuis.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die
niet door ons worden aanbevolen of verkocht; dit brengt het risico van
persoonlijk letsel met zich mee.
• Controleer of de motor volledig is gestopt voordat u het apparaat
demonteert en reinigt.
• Vermijd contact met bewegende delen. Contact can leiden tot letsel!
• Gebruik het apparaat niet langer dan 3 minuten achter elkaar. Laat het
apparaat afkoelen voordat u het opnieuw start.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
NL
6
f
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant
d’utiliser la machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, s‘ils
sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l‘utilisation de
l‘appareil en toute sécurité, et s‘ils comprennent les risques encourus.
Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte,
peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance
sur l‘appareil. L‘appareil et son cordon d‘alimentation doivent être
conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l‘expérience sont insuffisantes, à condition d‘être
surveillés ou d‘avoir reçu des instructions concernant l‘utilisation
sécurisée de l‘appareil et de comprendre les risques encourus. • Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le corps de l’appareil est
endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre
personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et
horizontale.
• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation s’il est laissé sans
surveillance et avant assemblage, démontage ou nettoyage.
• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation dépasser du bord de la table
ou du comptoir. Ne le mettez pas en contact avec une surface chaude,
notamment sur une cuisinière.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou pièces faites par un autre fabriquant
qui n’est pas recommandé ou vendu ; risque de blessure.
• Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de
démonter et de nettoyer les pièces de l’appareil.
• Évitez le contact avec les pièces en mouvement. Tout contact peut
entraîner des blessures !
• N’utilisez pas l’appareil en continu pendant plus de 3 minutes. Laissezle refroidir avant de redémarrer.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant
d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
d
GR
NL
F
GB
7
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
8
1. Reinigen Sie vor der ersten
Inbetriebnahme alle Teile, mit
Ausnahme der Motoreinheit, in
warmer Spülmittelösung. Reinigen
Sie die Motoreinheit mit einem
feuchten Tuch. Vorsicht: Tauchen
Sie die Motoreinheit nicht in
Wasser! Lassen Sie alle Teile
gründlich trocknen.
2. Setzen Sie den Saftbehälter auf
die Motoreinheit. Setzen Sie den
Filter ein. Stecken Sie den Kegel auf
die Antriebswelle der Motoreinheit.
Schließen Sie das Kabel an die
Steckdose an.
3. Stellen Sie einen Behälter unter
den Ausguss. Drehen Sie den
Ausguss nach unten zum Behälter.
1. Προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά,
πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα
εκτός από τη μονάδα μοτέρ με
ζεστό σαπουνόνερο. Καθαρίστε τη
μονάδα μοτέρ με ένα νωπό πανί.
Προσοχή: Μη βυθίζετε ποτέ τη
μονάδα μοτέρ σε νερό! Αφήστε
όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν
πλήρως.
2. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού
στη μονάδα μοτέρ. Τοποθετήστε
το φίλτρο. Τοποθετήστε τον κώνο
στον άξονα της μονάδας μοτέρ.
Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω
από το στόμιο. Στρέψτε το στόμιο
προς τα κάτω προς το δοχείο.
1. Voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt, dient u alle
onderdelen, behalve het motorblok,
af te wassen in een warm sopje.
Veeg het motorblok schoon met
een vochtige doek. Let op: Dompel
het motorblok nooit onder in
water! Laat alle onderdelen goed
drogen.
2. Plaats de sapbak op het
motorblok. Plaats het filter.
Plaats de kegel op de as van het
motorblok. Steek de stekker in het
stopcontact
3. Plaats een opvangbak onder het
pijpje. Kantel het pijpje omlaag
richting de opvangbak.
1. Avant d’utiliser l’appareil
pour la première fois, lavez
toutes les pièces, à l’exception
du bloc moteur avec de l’eau
tiède savonneuse. Nettoyez le
bloc moteur à l’aide d’un chiffon
humide. Attention : Ne plongez
jamais le bloc moteur dans l’eau !
Laissez toutes les pièces sécher
entièrement.
2. Placez le collecteur de jus sur
le bloc moteur. Mettez le filtre
en place. Placez le cône sur l’axe
du moteur. Branchez le cordon à
l’alimentation secteur.
3. Mettez un récipient sous le bec.
Retournez le bec vers le récipient.
Bedienungsanleitung / Οδηγίες Λειτουργίας
Bedieningsinstructies / Instructions d’utilisation
d
GR
NL
F
GB
1. Schneiden Sie eine Orange in
zwei Teile und setzen Sie eine
Hälfte auf dem Presskegel auf.
Drücken Sie ihn behutsam nieder.
Das Gerät startet automatisch.
Jedes Mal, wenn der Kegel nach
unten gedrückt wird, dreht sich der
Motor im Uhrzeigersinn.
2. Benutzen Sie den großen
Presskegel für größere Früchte.
Stecken Sie ihn auf den kleinen
Presskegel. Achten Sie darauf, dass
die Aussparungen des großen auf
den Flügeln des kleinen Presskegels
einrasten.
3. Wenn Sie fertig sind, drehen
Sie den Ausguss nach oben, um
ein Nachtropfen zu verhindern.
Ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose. Wickeln Sie das
Netzkabel unter dem Boden auf.
Der Kegel kann ebenfalls unter dem
Boden aufbewahrt werden.
1. Κόψτε ένα πορτοκάλι στα δύο
και τοποθετήστε το μισό στον
κώνο. Πατήστε το απαλά και η
συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί
αυτόματα. Το μοτέρ περιστρέφεται
δεξιόστροφα κάθε φορά που
πατάτε τον κώνο.
2. Εάν το φρούτο είναι πολύ μεγάλο,
χρησιμοποιήστε το μεγάλο κώνο.
Τοποθετήστε τον επάνω από τον
μικρό κώνο και βεβαιωθείτε πως τα
κενά στο μεγάλο κώνο ασφαλίζουν
στα πτερύγια του μικρού κώνου.
3. Όταν τελειώσετε, στρέψτε το
στόμιο προς τα πάνω για να μην
στάξει. Αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Τυλίξτε το καλώδιο
τροφοδοσίας κάτω από τη βάση
για να το αποθηκεύσετε. Ο κώνος
μπορεί επίσης να αποθηκευτεί κάτω
από τη βάση.
1. Snijd een sinaasappel in twee
helften en plaats een helft op de
kegel. Druk licht op de sinaasappel
en de pers start automatisch. De
motor draait rechtsom als de kegel
wordt ingedrukt.
2. Als het fruit te groot is, gebruikt
u de grote kegel. Plaats deze
zodanig bovenop de kleine kegel
dat de uitsparingen op de grote
kegel goed op de vleugels van de
kleine kegel passen.
3. Kantel het pijpje na gebruik
weer omhoog om druppelen te
voorkomen. Haal de stekker uit het
stopcontact. Wikkel het snoer op in
de voet. De kegel kan ook worden
opgeborgen in de voet.
1. Coupez une orange en deux et
placez une moitié sur le cône.
Appuyez doucement, l’appareil se
met automatiquement en marche.
Le moteur tourne dans le sens des
aiguilles d’une montre à chaque
pression du cône.
2. Si le fruit est trop grand, utilisez
le grand cône. Positionnez-le
par dessus le petit cône, en vous
assurant que les espaces du grand
cône se verrouillent sur les côtés du
petit cône.
3. Une fois terminé, retournez le
bec vers le haut pour éviter qu’il
ne goutte. Débranchez le cordon
d’alimentation. Pour le ranger,
enroulez-le sous la base. Vous
pouvez également ranger le cône
sous la base.
9
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
GR
NL
F
10
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den
Netzstecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie jedes Teil vor dem
ersten Gebrauch und nach jedem
weiteren Gebrauch gründlich.
2. Wischen Sie Rückstände auf
dem Gehäuse mit einem
feuchten Tuch ab und trocknen
Sie es gründlich. Verwenden
Sie für das Geräteunterteil keine
Scheuermittel. Tragen Sie das
Reinigungsmittel auf das Tuch
und nicht auf das Gehäuse auf.
Tauchen Sie das Gehäuse nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten
und reinigen Sie es nicht im
Geschirrspüler.
3. Achten Sie darauf, dass alle Teile
sauber und trocken sind, bevor Sie
das Gerät aufbewahren. Tauchen
Sie den Stecker, das Kabel und
Gehäuse nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή
από την πρίζα πριν από τον
καθαρισμό. Πριν από την πρώτη
χρήση και μετά από κάθε χρήση,
καθαρίζετε καλά κάθε εξάρτημα.
2. Σκουπίστε το κύριο περίβλημα με
ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε
τυχόν υπολείμματα και στεγνώστε
καλά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
καθαριστικά στη βάση του
περιβλήματος. Εφαρμόστε τυχόν
καθαριστικό μέσο στο πανί, όχι
απευθείας πάνω στο περίβλημα.
Μη βυθίζετε ποτέ το κύριο
περίβλημα μέσα σε νερό ή άλλο
υγρό και μην το τοποθετείτε σε
πλυντήριοπιάτων.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα
είναι καθαρά και στεγνά πριν από
την αποθήκευση. Μη βυθίζετε
ποτέ το φις, το καλώδιο ή το
κύριο περίβλημα μέσα σε νερό ή
άλλο υγρό.
1. Haal voordat u het apparaat
schoonmaakt altijd eerst de
stekker uit het stopcontact. Maak
voor het eerste gebruik en na elk
gebruik elk onderdeel grondig
schoon.
2. Wrijf de behuizing schoon
met een vochtige doek om
restvuil te verbeteren en droog
het goed af. Gebruik geen
schuurmiddel voor de behuizing.
Breng schoonmaakmiddel aan
op de doek, niet op de behuizing.
Dompel de behuizing niet
onder in water of een andere
vloeistof en niet afwassen in de
vaatwasser.
3. Zorg ervoor dat alle onderdelen
schoon en droog zijn voordat u
het apparaat opbergt. Dompel de
stekker, kabel of behuizing nooit
onder in water of een andere
vloeistof.
1. Débranchez toujours l’appareil
de la prise secteur avant le
nettoyage. Avant la première
utilisation et après chaque
utilisation, nettoyez chaque
élément.
2. Essuyez le socle avec un chiffon
humide pour retirer les résidus,
et séchez-le entièrement.
N’utilisez pas de produits abrasifs
pour nettoyer le socle. Appliquez
l’agent nettoyant sur le chiffon, pas
sur le socle. Ne plongez jamais le
socle dans l’eau ou dans un autre
liquide, et ne le placez jamais
dans le lave-vaisselle.
3. Assurez-vous que tous les éléments
sont propres et secs avant le
rangement. Ne plongez jamais
la prise, le câble ni le socle dans
l’eau ou dans un autre liquide.
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
d
GR
NL
F
GB
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
11
A
C
D
E
G
F
H
B
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
12
Cover
Big cone
Small cone
Filter
Juice collector
Spout
Motor unit
Main cord, plug
GB
Read the following instruction carefully before using the appliance
for the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above if
they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and if they understand the hazards involved. • Children shall not play with the appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with the specifications on the rating
plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in
order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended
and before assembling, disassembling or cleaning.
• Appliance is for indoor use only.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not let cord hang over edge of table or counter, do not let cord
contact hot surface, including the stove.
• Never use accessories or parts made by other manufactures not
recommended or sold; may cause a risk of injury to persons.
• Make sure the motor has completely stopped before disassembling
and cleaning.
• Avoid contact with moving parts. Contact could result in injury!
• Do not use the appliance continuously for more than 3 minutes. Allow
to cool down before restarting.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
d
GR
NL
F
GB
13
Getting started
GB
1. Before using the appliance for
the first time, wash all parts except
for the motor unit in warm soapy
water. Clean the motor unit with
a damp cloth. Caution: Never
immerse the motor unit in water!
Let all parts dry thoroughly.
2. Place the juice collector on the
motor unit. Place the filter. Put the
cone onto the shaft of the motor
unit. Connect the cord to the mains.
3. Place a container under the
spout. Flip the spout down towards
the container.
2. If the fruit is too large, use the big
cone. Place it on top of the small
cone, making sure the gaps on the
big cone lock on the wings of the
small cone.
3. When finished, flip the spout up
to prevent dripping. Unplug the
power cord. Wind up the mains
cord under the base for storage. The
cone can also be stored under the
base.
Operating instructions
1. Cut an orange in two pieces
and place one half onto the
cone. Press down gently and the
appliance will automatically start
operating. The motor will rotate
clockwise each time the cone is
pressed down.
14
Cleaning and care
GB
d
GR
NL
F
GB
1. Always unplug the appliance
from the main outlet before
cleaning. Before first use and
after every use, clean each part
thoroughly.
2. Wipe the main housing clean
with a damp cloth to remove any
residue and dry thoroughly. Do
not use abrasive cleaners on the
housing base. Apply any cleaning
agent to the cloth, not the housing.
Never submerge the main
housing in water or other liquid,
or place in a dishwasher.
3. Make sure all the parts are clean
and dry before storing. Never
immerse the plug, lead or main
housing in water or any other
liquid.
Disposal
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
15
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3483AJP500002011212 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement