Zanussi ADVANTAGE800 User manual

Zanussi ADVANTAGE800 User manual
AUTOMATICKÁ PRÁČKA
NÁVOD NA OBSLUHU
35.292.679/0
OBSAH
Technické parametre……………………....................………...................................................…………..........………………..
………………………….................................…………...........................................................................
Vybalenie a inštalácia……………………......................................................................………..............……………………….
Prepravné blokovacie prvky…………..........................................................................................................................
............................................................................…......………….......
......................….
............................................
Popis ovládacích prvkov.......……………………......................... ........................................................……......................…..
Ovládací panel................................................................................................................ ...........................................
…………….............................................................................……..…………………….……….
Násypka na pracie prostriedky.……....…......................................................................................................………...
Kontrolka prevádzky............………………....................................................................................................…………
!
"#!
Gombík „800/550“……………………………………............................................................................……….…………
$
%
&'
"
…………………………...……………….................................….....… ...............................................……
(
"..……………....……….................................................................................….………....…..
Dávkovanie pracích prostriedkov ...…………....………….....................................................................................……
Dávkova)"*'
'..............................................…..............................
$
...............................................………………....…………….......................................…
$
%
*...............................................................................….…
+*
"..........................................................….…
,"
...............................................................................……..….
……..............……….....…………...…....................................……................................................
Programy pre syntetické, zmiešané materiály a vlnu….........................................................................…..........................
Pokyny pre pranie…...………………………..............................................………....................................……………...……...
(
"
Teploty………….....................................................................................….....….................................……………......
………………....…….………………..................................................................................….....
………….............................…..............................................…………………………………....….....
-.&"...................................................................................………..…..…..
/
&'**...........................................….....……………….............................
/"
&'0
............................................................................……..........……….
/0
'
.............................................. .....................................................…
("
*..............................................…...............................................…..
Rady pri vzniku prevádzkových porúch………….............................................................................………………......…….
22
33
44
44
44
55
55
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
77
77
77
77
77
77
77
77
88
88
99
99
99
99
10
10
10
10
10
10
11
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY
ELEKTRICKÉ PARAMETRE
TLAK VODY
MAXIMÁLNA POVO#$%&%&#'
)*+,#-.-&/-0
-)$1OVANIA
šírka
výška
!"
napätie
maximálny príkon
minimálny
maximálny
(
syntetické materiály
vlna
60 cm
85 cm
55 cm
220… 230 V 50Hz
1975 W (10 A)
5 N/cm2
80 N/cm2
4,5 kg
2 kg
1 kg
maximálna
1"
2
- 89/336/CEE o elektromagnetickej kompatibilite;
34567568--9'"
':&*&
*
*"9'
2
800 ot./min
2#$3456-7-)%$%48
TIETO POKYNY SI V ZÁ,>[email protected]/(C+1DCBCE(-E-/F1;>1--G1-E-AD(G1;HI8DC,;EJ?C,KD1F?
[email protected]/;
(
*'*$*"
*
";
"*:
*
' starom byte , odovzdajte túto
*"*&*
$(9*
$
*<*í
"
"9
upozorneniami.
E-AD(G1;HI8DC,+LC(1ECH,>1-:/D(D->-E;/L;CGLCA-(I;LBD+1F1-BI;A,:[email protected]+;(;IGNC
ACAI;1-O;
($:
*
ovládacími
:
"'
;&$&
'<*
"*
= prípade poruchy kontaktujte miestne
&
*%'
náhradných dielov.
1"
*
&
&
*%inálne
'
&+"
=
+<:
":
":"
=
"
; bubne ostala nejaká
voda, dvierka neotvárajte. V prípade pochybností si
"
tejto príru"ke.
"
'"*"
z elektrickej zásuvky a zatvorte vodovodný ventil.
Medzi jednotlivými praniami nechajte dvierka mierne
otvorené.
"*
9
"
+"
9
** "
'
ezdvíhajte za
ovládacie prvky.
+<
"*
"*
:#=
prepravné blokovacie prvky.
-=
*
*ovaný
elektrikár alebo iná oprávnená osoba.
>"&
$
*
spotre"
'
;
*
9:<<
k*=*"
*=
kapitolu (Vybalenie) v
*ívanie.
?<
:
=
*
"@*
ntrolujte.
.:&*"&
v automati
";':
na výrobcu textílie.
#
9'blokovacích prvkov, musí
"9+"
:
$
&
blokovacie prvky a príslušné zátky nezasadíte do
"s9'"
'
;
=
"
*
:*
:
"*
estoru na
prúdenie vzduchu.
Pred samotným praním vyprázdnite vrecká, zapnite
zipsy a gombíky.
A
:
"
ktrického
vedenia.
Predmety ako mince, zapínacie špendlíky, klince,
*:
&&
&<*
"*
"=e
dôkladne skontrolujte.
V
"
&.
0$
spôsobené farbou, atramentom, hrdzou, mazadlami
ošetrite ešte pred praním.
V
":&=
*
s prchavými ropnými látkami;*rchavé
"
:'
=&
praním v
"
'
?
&
:
:=
*
":
:
*
"
9
"
&
:
"*
*A*9bcu.
+"#*:**=9
prací program.
+&
"
'
"
'
*:
ne$:
'
blízkosti.
3
VYBALENIE A INŠTALÁCIA
PREPRAVNÉ BLOKOVACIE PRVKY
PRIPOJENIE NA VO-9-%4$.
+<
"*
"*
:d#
všetky prepravné blokovacie prvky nasledovným
spôsobom :
"
*
studenej vody s prípojkou so závitom 3/4“, výlevku alebo
*9
0*"99&
PQ*$"
**
#5
&*#
*
Pred pripojením skontrolujte:
"
S
"
"S
*'
:
aby sa nane&"
&
9&*'
kvalifikovaný inštalatér.
7Q
"*
zadnou stenou na zem a
#*
polystyrénový hranol.
Dajte pozor, aby sa hadice
nezdeformovali.
obr. 3 - Plastový obal na
$
"
odstránite potiahnutím do
stredu spotrebi"
R3
"*
#5
&
"
obr. 5 - Vzniknuté otvory
upchajte plastovými
:&ené
k tomuto návodu.
4
Prítoková hadica sa nachádza vo vrecku s príslušenstvom.
**"*T;ULokovej hadice
pripojte namontujte na prípojku prítoku vody. Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili závit. Matku dobre utiahnite, aby ste
zabránili vytekaniu vody. Otvorte vodovodný kohútik a
*"
:
L')
V
<
*
* zadnej
"
"
'
*
aným
smerom.
Odtokovú hadicu preveste
cez okraj umývadla pomocou
dodávaného kolena. Koleno
*#
'
*N
'
hadice ku stene. Zabráni sa
tým spadnutiu hadice
z umývadla.
2#$3456-7-)%$%4$:
=='
'
'
rozmedzí od 60 do 90 cm
T"
VW4WUN
'*
<
'
*X8X
'
=
'*P:Y
9e"
*
*%lnej hadice.
N
=apnuté.
9;9&3$%4$
+"
i$9'"
+*'*"
"9'
"
"
'
*:'**
'*"
"
*"
'*
pravdepodobne nevyhnete. V prípade pochybností sa
í
;&:*"
na tvrdú podlahu.
90cm.
cm.Maximum
Maximun
90
60 cm.
cm. Minimum
Minimun
60
1,5
Maximun
1,5m.Maximum
)4-<$%4$%8$#$0)4+04$.
"
*z":
2
1. parametre elektrickej siete vašej inštalácie zodpovedajú
=*"
T'
"US
2. zásuvka, poistky, merací prístroj a pod. unesú
:&*
&
ovom štítku;
3. *
""
(*
&
rozdvojky. V prípade
potreby nechajte zá**
V=! >?
[email protected]@
B=> >
6([email protected]@
A
uzemnená.
Výrobca nezodpovedá za škodu a ujmu na zdraví
D >>
C=! T(
9
"
'&'
&'"
:
'
ste bosí).
5
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
Ovládací panel
1. Násypka na pracie prostriedky
Násypka obsahuje tri
priehradky s
nasledovnými symbolmi:
5.
4. [email protected]@BE
;
"
"*nzívneho
5. Gombík „800/550“
programu,
vynechá sa jedno plákanie. Ušetrí sa tak
voda
+
"'
"
"
aní
z a
elektrická
energia.
800 na 550
ot./min.
6. G>
+
závislosti od druhu
pranej tkaniny.
"
*
V
*$%
ploty pre všetky
druhy pracích cyklov. Po zvolení prebehne prací program
so studenou vodou. Ušetrí sa tým elektrická energia.
"**:
dáva prací prostriedok pri predpieraní.
"**:
ací
prášok
"**:
)"ovanie vody, resp.
edok
2. Kontrolka prevádzky
L
: " prevádzke.
3. E Fania"
;
"
"&:"%
&
)v
"
"
"
<#
4. Gombík
[email protected]@BE
4.
5.
„800/550“
;
"
"*nzívneho
+
"'
"
" aní z
programu, vynechá sa jedno plákanie. Ušetrí sa tak voda a
800 na 400
550 ot./min.
elektrická energia.
6
7. G>!>
9%
"%íka v smere
'9'*""
:
"
'
zvoleným programom.
G-HIJ0%40;%$-&/8<$)-4H$)6
HODINO9*+,)6/4/4$0
;
$%
*9:a"*"
v smere hodino9'*""
6$%4$-)$I4/8
K%8#%$%4$)8/0;
$
*$&'
&'
rozmeru.
+
*
*
":*=
#*$"& menších
'
;
"
prevádzke a vy ste sa rozhodli nejaké prádlo
:
%
-#$34&-7%&H08: Tento spotre"
9
"9
:&
#**
"
A
v'*
"
"
735:9"&
adenie odblokuje
dvierka.
2. DÁVKOVANIE PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Násypku vytiahnete potiahnutím
"Aelenia
pridajte
"
&
eho
prášku. Pri predpieraní pridajte
prášok aj do oddelenia
.
AL025
3. DÁVKOVA%4$7H80/OVACÍCH A
8949&3%;+,)-)4$DKOV
4. 9-LI8$#-;
C
%"'9'*""
na
*
M9-LI8)-G)8H6
C
%" smere hodi9'*""
"*
&'%
*
N6$%4$)8/0;
+<:
"*
:
e":"2
3
"
avreté;
3
"
S
- je otvorený vodovodný kohútik;
3"
90
'*9S
- je odtoková hadica umiestnená správne;
%
&'
"
':
=*
Kontrolka prevádzky sa rozsvieti a program sa spustí.
O60-%/$%4$)8%48
"%
*
"
*
kontrolka zhasne. >
>
2-3 minút od zasta(=!
A
bezpe>
B
9'
"*e"
'
*A
'
$&:
aby mohli pary z*
$*
;u)"
:
'
príslušnej komory násypky
.
AL023
7
)-G)8H;)$I89#%68L8%
[email protected]@BM
PROGRAM
Biela bavlna,
$
s predpieraním
Biela bavlna,
$
predpierania
Stálofarebné
6$'
7%$/4
silne
KOMORY
NÁSYPKY
TEPLOTA /J#VODY
PROGRAMU
A
40 – 90C
normálne
40 – 90C
B()
normálne
30 – 60C
B
Nestálofarebné normálne
30 – 40C
C
Plákanie
D
Pridanie
eho
prípravku
F
Odstredenie
G
CHARAKTERISTIKA
predpieranie, pranie pri
uvedenej teplote, 4
plákania, odstredenie
pranie pri uvedenej teplote,
4 plákania
odstredenie
pranie pri uvedenej teplote,
4 plákania
odstredenie
pranie pri uvedenej teplote,
4 plákania
odstredenie
4 plákania
odstredenie
:
1 plákanie, odstredenie
odstredenie
() Tento 60C program je porovnávacím programom pre spotrebu energie v"*7:
%
0P
--8Z764YTou dávkou 4,5 kg).
PROGRAMY PRE SYNT., MIEŠANÉ MATERIÁLY A VLNU
[email protected]@BQRKS
PROGRAM
Zmiešané
materiály
Nestálofarebné
6$'
7%$/4
silne
KOMORY
NÁSYPKY
TEPLOTA
VODY
30 – 60C
CHARAKTERISTIKA
/J#PROGRAMU
H
predpieranie, pranie pri
uvedenej teplote, 3
plákania
J
pranie pri uvedenej
teplote, 3 plákania
normálne
30 - 60C
Jemné syntetické normálne
materiály
30 - 40C
K
pranie pri uvedenej
teplote, 3 plákania
Vlna a hodváb
30 - 40C
L
pranie pri uvedenej
teplote, 3 plákania
Plákanie
jemných textílií
M
3 plákania
prípravku
N
C"
P
prostriedok, 1 plákanie,
odstredenie
"
8
normálne
POKYNY PRE PRANIE
%8#%$%4$)8/0;
$
*'*
:0
*#
"
*
&'
$"&:"
2
3*
#
:#=
a"
syntetický materiál 3*
#765
vlna a jemné tkaniny 3*
#ovice
B#'"
(&0
&
;*.:9'
*
*
:$
9%
=*
@*#(--E1-"0
*
*
&=&'
eho prostriedku.
TEPLOTY
@*
#
$
"
VWC. Ak
.&"&:*
"
'
&
B#
9*=
%
;'
*
:
$%
"7
B.
&<
":
$*
výrobca. $=%
*
;9
&'*$*
v
*
":'*"
''
"'
[
&."
RWC teplote.
V prípade potr<
*VWC.
Škvrny spôsobené ovocím, vínom, krvou, trávou, hrdzou a
pod., ošetrite ešte pred praním pomocou špeciálnych,
*9'
dom prípade škvrny
#"
<
Ak periete spolu farebné prádlo rôznej intenzity sfarbenia,
'*RWC. Biele a svetlé
&
<
VW8;$
"&:<'
RWC.
&"
<
Pletené vlnené odevy a sušte v rovine a pri sušení ich
*
*"&*
*
Syntetické materiály tmavých farieb, jemné tkaniny a vlnu
perte pri teplote =
RWC. Ak jeden z praných odevov
**5W8:
"
&'%
*
'*5WC.
(
=':&<*
$'
'%
*
"*
*
&&
*
*$
8I6L089*7%8H6;HI-#-9
+
='<*
ošetrovaní odevov.
INTENZĺVNE PRANIE
Pranie max.
pri 95oC
Pranie max.
pri 60oC
Pranie max.
pri 40oC
Pranie max.
pri 30oC
Ručné
pranie
Nepra%!
JEMNÉ PRANIE
BIELENIE
Bieli% v studenej vode
Nebieli%!
ŽEHLENIE
Intenzívne
žehlenie max. 200oC
Stredné
žehlenie max. 150oC
Mierne
žehlenie max. 110oC
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické
čistenie
všetkymi
rozpúš%adlami
Chemické čistenie
v perchlóretyléne,
benzíne, čistom
alkohole, R111 a R 113
Chemické čistenie
v benzíne, čistom
alkohole a R 113
Nežehli%!
Nečisti% chemicky!
pri vyokej
teplote
pri nízkej
teplote
SUŠENIE
Ležato
Na šnúre
Na vešiaku
Sušička
Nesuši% v sušičke
9
/4$%4$8)3BA
>
ODPOJTE
od elektrickej siete.
$T$)%5/4$%4$
"*
"
utrálneho
*"'<
*
/4$%4$%&;0;89%-)%5,PRIESTORU ZÁSUVKY
%$I$7$/$NSTVO MRAZU
;*
=
"
=
WC,
9okynmi:
Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte prítokovú
hadicu.
B$
9$
%
*'
$ekúnd.
Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do
pripravenej nádoby na zemi.
+*%
"
vnako ho
'
$ekúnd.
Týmto postupom odstránite z
"=**: ktorá by
'
*<
=i"
škody.
+<:
"
"***
:"
:
WC.
B**
'
"T
:
kým sa nezastaví, potom potiahnite silnejšie).
B**
'9"
vody.
9"
*0*
zvyškov pracieho prášku.
B***=
*
<&
/4$%4$/$RPADLOVÉHO FILTRA
AL016
/9"
90
jednou zo základných
podmienok bezchybného
fungova
"
potrebné filter pravidelne
"[
zachytáva drobné predmety
zabudnuté vo vreckách
odevov a vlákna, ktoré sa
*$#* prádla pri praní.
[***'9'*""
[
''"*odou.
0
*'"
v smere hodino9'*""
/4$%4$U4#)8)J-0-9$<,ADICE
;
"*
spustení programu trvá
dlhšie ako obvykle,
skontrolujte filter prítokovej
hadice. Zatvorte vodovodný
ventil. Odskrutkujte prítokovú
hadicu. Filter vyberte a
"'0* tvrdými
šteti
"
0
<&
miesto a prítokovú hadicu
zaskrutkujte.
10
RADY PRI VZNIKU PREVÁDZKOVÝCH PORÚCH
Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko, si pozorne
*0(&
<
2
)8/08%$U6%G6<$()-G)8H8
%$&64.
+*:"
&
+*:"
"
Skontrolujte poistky.
+*:"
%%
&'
"
nachádza v správnej polohe.
)8/088%$%8V'89--6
+*:"99
+*:"9
9
usadeninami.
+*:"'*'
+*:"
90
hadici.
)8/08)$W.89-6
*
&
'=*
*'9
=
Skontrolujte spoje na prítokovej aj odtokovej hadici.
"
*"*
:e
<
'
)8/08<$,#6/%&894I)6<$
"
:
=tky
prepravné blokovacie prvky.
+*:"
"
9
nábytku.
+*:"
"
*
'
"
"
)8/0887&)-9$'9;)&7'UJE A
%8V'8
Odtoková hadica ústi príliš nízko.
)8/08%$-/$)&989-6(ALEBO
%$-)$16<$
+*:"'
'*:
"
+*:""
90
9
"
"
:9%
'\#
+*:"
"&
"@
!
Rating plate
Mod. ..........
Prod. No. ...........
Ser. No. .........
;
9"
*'*
=":
servisné stredisko. Kompetentnému pracovníkovi
&'
*
:9&
&&"
"
TTieto údaje nájdete na typovom štítku, ktorý sa
nachádza za dvier
).
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042
Ser. No. .........
11
SpoloËnosª Electrolux je najv‰ËπÌ svetov˝ v˝robca kuchynsk˝ch spotrebiËov, vys·vaËov, zariadenÌ na
pranie a techniky pre les a z·hradu. Kaæd˝ rok k˙pia z·kaznÌci od Electrolux Group viac ako 55 miliÛnov
spotrebiËov (ako s˙ chladniËky, spor·ky, pr·Ëky, vys·vaËe, reªazovÈ pÌly a kosaËky) v hodnote pribliæne
14 mili·rd USD v takmer 150 krajin·ch na celom svete.
EHPOESL/Z - 03/2000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement