Zanussi | ZGG636TN | User manual | ZANUSSI ZGG636TN Kullanım kılavuzu

ZANUSSI ZGG636TN Kullanım kılavuzu
Kullanma ve
montaj
kýlavuzu
Ankastre ocak
ZGG 636
TR
1
2
Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz
Yeni ürününüzden memnun kalmanýzý dileriz ve umarýz ileride bir beyaz eţya
alýrken yine bizim markamýzý tercih edersiniz.
Lütfen bu kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ürünü kullandýđýnýz
sürece bunu bir referans belge olarak saklayýnýz. Kullanma kýlavuzu, cihazýn
ileride baţka birine devredilmesi halinde yeni sahibine verilmelidir.
3
Ýçindekiler
Kullanýcý için Talimatlar
Önemli Güvenlik Bilgileri .......................................................................................................... 5
Ocaðýn Tanýmý ............................................................................................................................ 7
Kullaným ...................................................................................................................................... 8
Bakým ve Temizlik .................................................................................................................. 12
Servis Çaðýrmadan Önce ...................................................................................................... 14
Servis ve orijinal yedek parçalar .......................................................................................... 25
Garanti/Müþteri hizmetleri ..................................................................................................... 26
Avrupa Garantisi ..................................................................................................................... 29
Montaj Personeli için Talimatlar
Mühendisler için Teknik Veriler ............................................................................................ 15
Gaz Baðlantýsý ......................................................................................................................... 17
Elektrik Baðlantýsý .................................................................................................................... 18
Çeþitli Gaz Tiplerine Göre Adaptasyon ............................................................................... 20
Ankastre Montaj ...................................................................................................................... 21
Yerleþtirme Olanaklarý ............................................................................................................ 23
Talimatlarý Kullanma Kýlavuzu
Aþaðýdaki semboller, talimatlarda anlamanýza yardýmcý olmasý için metin içerisinde
verilmektedir:
Güvenlik Talimatlarý
)
Kullaným için adým - adým talimatlar
Tavsiye ve Ýpuçlarý
U
Çevre ile Ýlgili Bilgiler
Bu cihaz, aþaðýdaki EEC direktifleri uyarýnca üretilmiþtir:
-
4
2006/95 (Alçak gerilimle ilgili);
89/336 (Elektromanyetik Uyumlulukla ilgili);
90/396 (Gazlý Cihazlarla ilgili)
93/68 (Genel Normlarla ilgili)
ve müteakip modifikasyonlar.
Önemli Güvenlik Bilgileri
Bu uyarýlar güvenlik açýsýndan verilmektedir. Cihazý monte etmeden veya
kullanmadan önce bunlarý dikkatlice okumalýsýnýz.
Ýleride kullanmak üzere bu talimat kitapçýðýný cihazla birlikte muhafaza etmeniz
çok önemlidir. Eðer bu cihazý baþka birisine satar veya verirseniz, yeni kullanýcýnýn
cihazýn fonksiyonlarýný ve ilgili uyarýlarý öðrenebilmesi için kitapçýðýn cihazla
birlikte yeni kullanýcýya verildiðinden emin olunuz.
Bu talimatlar sadece, bu talimat kitapçýðýnýn kapak kýsmýnda ve cihazýn
üzerinde taným sembolleri bulunan ülkeler için geçerlidir.
Kullaným Esnasýnda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz sadece, özel mülklerde (evlerde) profesyonel olmayan amaçlarda kullanýlmak
üzere tasarlanmýþtýr. Yani, sadece yenilebilir gýdalarý piþirmek için kullanýlmalý ve baþka
amaçlar için KULLANÝLMAMALÝDÝR.
Özelliklerinin herhangi bir þekilde deðiþtirilmesi tehlikelidir.
Hijyen ve güvenlik sebeplerinden ötürü, bu cihaz her zaman temiz tutulmalýdýr. Üzerinde
biriken yaðlar veya diðer yiyecek artýklarý bir yangýna neden olabilir.
Eðer suya temas halindeyse bu ocaðý kullanmayýnýz. Ocaðý ýslak ellerinizle
çalýþtýrmayýnýz.
Bitkisel veya hayvansal yaðlarla yemek piþirirken asla ocaðý denetimsiz býrakmayýnýz.
Dengesiz veya þekilsiz tavalar ocakta kullanýlmamalýdýr, çünkü dengesiz tavalar
devrilmek veya dökülmek suretiyle bir kazaya neden olabilir.
Plastik veya alüminyum folyo tabaklarý asla ocaðýn üstüne koymayýnýz.
Çabuk bozulabilir yiyecekler, plastik malzemeler ve areosoller ýsýdan etkilenebilir ve
ocaðýn üstünde veya altýnda býrakýlmamalýdýr.
Cihazý hiçbir zaman kendi baþýnýza tamir etmeye çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce
yapýlacak tamirler yaralanmaya veya ciddi arýzalara neden olabilir. Yerel Servis
Merkezinize danýþýnýz. Daima orijinal yedek parça kullanýlmasýný talep ediniz.
Kullanmadýðýnýzda, tüm kontrol düðmelerinin OFF (kapalý) konumunda olduðundan
emin olunuz.
Bu ocaðýn yakýnýndaki bir prize herhangi bir elektrikli cihazý takarsanýz, elektrik
kablolarýnýn bu cihaza temas etmediðinden emin olunuz ve kablolarý bu ocaðýn ýsýnan
kýsýmlarýndan yeterince uzak tutunuz.
Eðer cihaz bozulursa, elektrik prizinden fiþini çekiniz.
Çocuk Güvenliði
•
•
Bu cihaz, cihazýn doðru kullanýmýný saðlayacak sorumlu bir kiþinin denetimi veya
bilgilendirmesi olmaksýzýn çocuklar veya fiziksel, hissi veya akli kapasiteleri ya da
tecrübeleri veya bilgileri cihazý güvenli þekilde kullanmaya elveriþli olmayan kiþiler
tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr.
Bu cihaz yetiþkinler ve denetim altýnda çocuklar tarafýndan kullaným için tasarlanmýþtýr.
Küçük çocuklarýn ocaðýn kontrol düðmeleri ile oynamasýna veya ocakla ya da ocaðýn
yakýnýnda oynamalarýna izin VERILMEMELIDIR.
5
•
•
Bu cihazýn eriþilebilir kýsýmlarý, ocak kullanýlýrken sýcak olabilir. Çocuklar, ocak soðuyana
kadar UZAK TUTULMALÝDÝR.
Çocuklar ayrýca, ocaktaki tavalarý veya tencereleri çekmek suretiyle kendilerini
yaralayabilir.
Montaj, Temizlik ve Bakým Hakkýnda Bilgiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Montaj için gerekli tüm iþlemlerin kalifiye veya uzman bir kiþi tarafýndan, cihazýn
kullanýldýðý ülkede yürürlükte bulunan kanunlara ve tüzüklere uygun olarak yapýlmasý
zorunludur.
Cihazýn etrafýnda iyi bir havalandýrmayý temin ediniz. Yetersiz hava temini oksijen
eksikliðine neden olabilir.
Gaz ve elektrik beslemesinin, gaz besleme borusunun yakýnýna yerleþtirilmiþ taným
etiketinde belirtilen tipi ile uyumlu olduðundan emin olunuz.
Bu cihaz, bir yanma ürünleri tahliye cihazýna baðlanmamalýdýr. Yürürlükteki montaj
tüzüklerine uygun olarak monte edilmeli ve baðlanmalýdýr. Havalandýrmayla ilgili
gerekliliklere özel bir dikkat gösterilmelidir.
Bir gazlý piþirme cihazýnýn kullanýmý, monte edildiði ortamda ýsý ve nem
oluþumuna neden olur. Mutfaðýn iyi bir havalandýrmaya sahip olduðundan emin
olunuz: doðal havalandýrma açýklýklarýný açýk tutunuz veya mekanik bir
havalandýrma cihazý (mekanik aspiratör gibi) takýnýz.
Cihazýn uzun süre yoðun bir þekilde kullanýlmasý ek bir havalandýrma
gerektirebilir, örneðin bir pencere açýlmasý gibi, veya varsa aspiratörün
havalandýrma gücü seviyesinin artýrýlmasý gibi daha etkin bir havalandýrma
gerektirebilir.
Cihazdaki tüm ambalaj malzemelerini çýkardýktan sonra, cihazýn hasar görmemiþ
olduðundan ve elektrik kablosunun iyi durumda olduðundan emin olunuz. Aksi halde,
montaja baþlamadan önce satýcýnýzla temasa geçiniz.
Herhangi bir temizlik veya bakým iþleminden önce cihazýn fiþini elektrik prizinden çekiniz.
Bu cihaz buharla veya buharlý bir temizleme makinesi ile temizlenemez.
Artýk ýsý göstergesi, piþirme bölgesi çalýþtýrýldýðý zaman yanar. Çocuklar, bu ocak bölmesi
kapatýlana kadar uzak tutulmalýdýr.
Seramik ocaðý asla bir çalýþma tezgahý gibi kullanmayýnýz. Eþyalarý seramik ocak
üzerinde muhafaza etmeyiniz.
Plastik veya alüminyum folyo tabaklarý asla ocaðýn üstüne koymayýnýz, çünkü bunlar
ocaðýn üzerinde eriyerek ocaða zarar verebilir. Herhangi bir þekilde, bu tip bir eþya
seramik yüzeye temas ederse, yüzeyin zarar görmesini önlemek için halen sýcak
haldeyken derhal kazýyarak çýkartýlmalý ve silinmelidir. Ayný þekilde, þeker içeriði yüksek
olan ve yemek yaptýðýnýz kaptan sýçrayýp dökülebilen tatlý ve yiyecek kalýntýlarýný bir
seramik ocak raspasý kullanarak temizleyiniz.
Dengesiz veya þekilsiz tavalar seramik ocakta kullanýlmamalýdýr, çünkü dengesiz tavalar
devrilmek veya dökülmek suretiyle bir kazaya neden olabilir.
Seramik ocak elektrik geçirmez, ancak kýrýlgandýr! Belirli bir yükseklikten düþen sert ve
sivri cisimler ocaða zarar verebilir. Eðer çizik ve çatlaklar tespit ederseniz, elektrik
çarpma riskini önlemek için cihazýn fiþini prizden çekiniz ve size en yakýn Yetkili Servisi
arayýnýz.
Asla çizici süngerler, aþýndýrýcý temizlik ürünleri veya kimyasal açýdan güçlü deterjanlar
kullanmayýnýz. Sadece seramik ocaklara özgü temizlik maddeleri kullanýnýz.
Üretici firma, güvenlik önlemlerinin tamamýna uyulmamasý halinde sorumluluk
kabul etmez.
Servis
•
Cihazý hiçbir zaman kendi baþýnýza tamir etmeye çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce
yapýlacak tamirler yaralanmaya veya ciddi arýzalara neden olabilir. Yerel Servis
Merkezinize danýþýnýz. Daima orijinal yedek parça kullanýlmasýný talep ediniz.
U Çevre ile Ýlgili Bilgiler
•
•
•
Montajdan sonra, ambalaj malzemelerini lütfen güvenli ve çevreye saygýlý bir þekilde
bertaraf ediniz.
Eski bir cihazý atarken, kablosunu kesmek suretiyle kullanýlmaz hale getiriniz.
sembolü, bu cihazýn
Cihazýn üzerindeki veya cihazla birlikte verilen belgelerdeki
bir ev çöpü/atýðý gibi muamele görmemesi gerektiðini belirtir. Bunun yerine, elektrikli
ve elektronik ekipmanlarýn geri-dönüþümü için uygun bir toplama noktasýna götürülmesi
gerekir. Bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný (atýlmasýný) saðlayarak, ürünün
yanlýþ þekilde elden çýkarýlmasý halinde insan ve çevre açýsýndan neden olunacak
potansiyel negatif sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olmuþ olacaksýnýz. Bu ürünün geri
dönüþüm iþlemi hakkýnda daha detaylý bilgi için, lütfen yerel þehir büronuza, ev atýklarý
imha servisine veya ürünü satýn aldýðýnýz satýcýya danýþýnýz.
Ocaðýn Tanýmý
4
10
3
1
6 7
8
9
5
1. Ocak yüzeyi
2. Hýzlý ocak gözü
2
3. Elektrikli ýsýtýcý
4. Yarý-hýzlý ocak gözü
5. Yardýmcý ocak gözü
6. Arka sað ocak gözü (yarý-hýzlý) için kontrol düðmesi
7. Ön sol ocak gözü (hýzlý) için kontrol düðmesi
8. Ön sað ocak gözü (yardýmcý) için kontrol düðmesi
9. Arka sol ocak gözü (elektrikli ýsýtýcý) için kontrol düðmesi
10. Atýl ýsý göstergesi
7
MONTAJ
Herhangi bir gaz montaj iþlemi, kalifiye bir personelce ve yürürlükteki
kanunlara ve tüzüklere uygun olarak yapýlmalýdýr.
Ýlgili talimatlar, bu kýlavuzun ikinci bölümünde yer almaktadýr.
Ocak monte edildikten sonra, bir arýza durumunda mühendis tarafýndan kolayca
eriþilebilir olduðundan lütfen emin olunuz.
Yukarýda belirtilen talimatlara veya bu kitapçýkta verilen diðer güvenlik talimatlarýndan
herhangi birisine riayet edilmemesi halinde, üretici firma sorumluluk kabul
etmeyecektir.
OCAK ÝLK KEZ MONTE EDÝLDÝ ÝNDE
Ocaðý monte ettikten sonra, fabrikada yerleþtirilen koruyucu malzemeleri çýkartmak
önemlidir.
Kullaným
Ocak Brülörleri
Bir brülörü yakmak için:
• ilgili düðmeyi saatin tersi yönde çevirerek
maksimum konumuna getiriniz ve ateþlemek için
düðmeye basýnýz.
• Alevi yaktýktan sonra, düðmeyi yaklaþýk 5 saniye
daha basýlý tutunuz. Bu yöntem, “termo-kuplajýn”
(Þek. 1 - D harfi) ýsýnmasýný ve emniyet aygýtýnýn
kapanmasýný saðlayacaktýr, aksi halde gaz
beslemesi kesilecektir. Daha sonra, alevin düzenli
olduðundan emin olunuz ve gerekirse ayarlayýnýz.
Eðer birkaç denemenize raðmen ocaðý
yakamýyorsanýz, “kapak” (Þek. 1 - A harfi) ve “alev
baþlýðý” (Þek. 1 - B harfi) parçalarýnýn doðru
pozisyonda olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Alevi söndürmek için, düðmeyi çevirerek
sembolüne getiriniz.
Þek. 1
Elektrik olmamasý halinde, ocak elektriksiz olarak A - Brülör kapaðý
da yakýlabilir; böyle bir durumda, brülöre bir ateþ
yaklaþtýrýnýz, ilgili düðmeye basýnýz ve B - Brülör alev baþlýðý
“maksimum” pozisyonuna gelene kadar saatin C - Ateþleme elektrotu
D - Gaz kesme emniyeti
tersi yönde çeviriniz.
Cihazý monte ettikten veya bir elektrik
kesintisinden sonra cihaza ilk kez elektrik
verdiðinizde, kývýlcým jeneratörünün otomatik olarak çalýþmasý gayet normaldir.
8
Ocaðýn doðru bir þekilde kullanýmý
Brülörden maksimum verim elde etmek için, taban ölçüsü brülöre uygun olan tencere ve
tavalarý kullanmanýzý önemle öneririz, böylece alev kabýn yanlarýndan dýþarý daðýlmaz
(yandaki tabloya bakýnýz).
Brülör
Geniþ (hýzlý)
Orta (yarý-hýzlý)
Küçük (yardýmcý)
minimum
çap
maksimum
çap
160 mm
120 mm
80 mm
260 mm
220 mm
160 mm
Kaptaki sývý kaynamaya baþlar baþlamaz, alevin þiddetini azaltarak sývýnýn yavaþ
yavaþ kaynamaya devam etmesini saðlayýnýz.
Sadece altý düz olan tava ve tencereleri kullanýnýz.
Önerilen ebattan daha küçük olan bir tencere kullanýyorsanýz, alev kabýn
yanlarýndan dýþarý taþar ve bu da tencere kulpunun aþýrý ýsýnmasýna neden
olur.
Hayvansal veya bitkisel yað içeren, yemekleri kontrolünüz altýnda tutunuz, çünkü
bu tip yemekler aþýrý ýsýnmalarý halinde yangýna neden olabilir.
Taþ kaplar, piþmiþ toprak tavalar veya dökme demir saclarýn kullanýlmasý
tavsiye edilir. Ayrýca, kullaným esnasýnda ocak üstlüðünü korumak için
alüminyum folyo kullanmayýnýz.
Düþük gaz tüketimi için, kaplarýn ocak kenarlarýndan dýþarý taþmadýðýndan
ve ocaklara ortalanmýþ olarak konumlandýrýldýklarýndan emin olunuz.
Ocak üzerine sabit olmayan veya deforme kaplar yerleþtirmekten kaçýnýnýz:
bunlar devrilebilir veya içindekiler taþarak yangýna sebebiyet verebilir.
Tencereler kumanda bölgesini kapatmamalýdýr.
Eðer düðmelerin döndürülmesi zor ise, lütfen yerel Yetkili Servisinizle temasa geçiniz.
9
Elektrikli ýsýtýcýyý ilk kez kullanmadan önce
Cihazý kullanmaya baþlamadan önce, reklam etiketleri ve varsa koruyucu filmler de
dahil tüm ambalaj malzemelerini çýkartýnýz.
) Elektrikli ýsýtýcýyý ilk kez kullanýrken:
1) ýsýtýcý üzerine içi biraz su ile dolu bir tava koyunuz;
2) ýsýtýcýyý, tavanýn içindeki su kaynayýncaya kadar yaklaþýk 10 dakikalýðýna “maksimum”
ayarda çalýþtýrýnýz;
3) daha sonra, kontrol düðmesini “minimum” ayara
getiriniz ve ýsýtýcýyý yaklaþýk 20 dakika daha çalýþýr
halde býrakýnýz;
4) havalandýrma için bir pencere açýnýz.
Bu süre zarfýnda, ýsýtýcý çok az duman çýkarabilir ve
hoþ olmayan bir koku gelebilir. Bu gayet normal ve
üretim kalýntýlarýnýn neden olduðu bir durumdur.
Bu iþlemi yaptýktan sonra, ýsýtýcý plakanýn soðumasýný
bekleyiniz, sonra ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir bezle
temizleyiniz.
Elektrikli ýsýtýcýnýn kullanýmý
Düðmenin, “1”den (minimum) “6”ya (maksimum) kadar 6 ana ýsý ayarý vardýr, fakat
kiþisel ihtiyaçlarýnýza göre her ara pozisyona da ayarlanabilir.
Piþirme bölgesini çalýþtýrmak için, kontrol düðmesini istenilen ýsý ayarýna gelinceye kadar
saatin tersi yönde çeviriniz.
Piþirme bölgesini aktive etmeden önce üzerine bir tencere koyunuz. Isýtýcýyý asla
üzerinde bir tencere yokken veya üzerindeki tencere boþken açýk býrakmayýnýz. Sýcak bir
tencereyi soðuk haldeki bir ýsýtýcýnýn üzerine koymayýnýz veya sýcak bir tencereyi kapatýlmýþ
bir ýsýtýcý üzerinde soðumaya býrakmayýnýz. Aksi halde yoðunlaþmaya neden olabilir ve
ýsýtýcýya zarar verebilir.
Hýzlý ýsýtýcý
Hýzlý ýsýtýcý kýrmýzý bir nokta ile belirtilir ve normal bir ýsýtýcýya göre daha hýzlý ýsýnýr. Kýrmýzý
nokta ýsýtýcý üzerinde boyanýrsa, kullaným esnasýnda görünümü bozulabilir ve belirli bir süre
sonra tamamen görünmez hale gelebilir. Bu durum ýsýtýcýnýn performansýný etkilemez.
“Elektrik Açýk” gösterge ýþýðý
“Elektrik Açýk” gösterge ýþýðý, elektrikli ýsýtýcý her çalýþtýrýldýðýnda yanacaktýr.
10
Isýtýcý plakanýn doðru ayarlanmasý için gerekli öneriler aþaðýdaki tabloda verilmektedir.
Ayar
Seviye
En iyi kullaným amacý
0
1
KAPALI
DÜÞÜK
2
3
Sebzelerin yavaþ yavaþ kaynatýlmasý
Balýðýn kendi suyuyla piþirilmesi
Patateslerin veya çorbalarýn kaynatýlmasý
ORTA
Büyük miktarda yiyeceklerin
güveçlerin ve çorbalarýn piþirilmesi
4
Yavaþça kýzartma, kavurma yapma
5
Et ve balýðý hýzlý bir þekilde kýzartma
6
YÜKSEK
Yað veya suyun hýzlý ýsýtýlmasý
Elektrikli ýsýtýcýnýn doðru bir þekilde kullanýmý
Tencereler ve kýzartma tavalarý
- Tencereler ve kýzartma tavalarý piþirme bölgesinden daha küçük olmamalýdýr ve tercihen
çaplarý piþirme bölgesinin çapýný 10-15 mm’den daha fazla geçmemelidir. Daima altý
düz ve yassý piþirme ve kýzartma kaplarý kullanýnýz.
- Kaplarýn altý daima temiz ve kuru olmalýdýr. Kabýn kapaðý kapalý olarak piþiriniz. Kaplarýn
tabanlarýnýn düz ve hasarsýz olduðundan emin olunuz; pürüzlü ve keskin kenarlý
tabanlar seramik cam yüzeyi çizer.
- Seramik piþirme yüzeyinin çizilmesini veya zarar görmesini önlemek için, tencereler
ve tavalar ocaktan sürterek deðil her zaman yukarý
kaldýrýlarak alýnmalýdýr. Alüminyum ve bakýr tabanlý kaplar
ocak üzerinde metalik renk býrakabilirler, bunlar zorlukla
çýkar veya bazen hiç çýkmazlar.
Enerji tüketimi:Enerjiden tasarruf saðlamak için:
- sadece altý düz ve yassý olan piþirme ve kýzartma kaplarýný
kullanýnýz.
- tencere ve tavalarý piþirme bölgesini yakmadan önce
koyunuz.
- mümkünse tencere ve tavalarýn kapaklarýný kapatýnýz.
- artýk ýsýdan faydalanmak için piþirme bölgesini piþirme
süresinin sona ermesinden birkaç dakika önce kapatýnýz.
- piþirme bölgelerinin artýk ýsýlarýný yemekleri sýcak ve kaynar
durumda tutmak için kullanýnýz.
- tencere ve tavalarý piþirme bölgesine ortalý bir þekilde
koyunuz.
Seramik ocaðý asla bir çalýþma tezgahý gibi kullanmayýnýz.
Eþyalarý seramik ocak üzerinde muhafaza etmeyiniz.
Plastik veya alüminyum folyo tabaklarý asla ocaðýn üstüne
koymayýnýz, çünkü bunlar ocaðýn üzerinde eriyerek ocaða
zarar verebilir.
11
Bakým ve Temizlik
Cihaz üzerinde herhangi bir bakým veya temizlik iþlemi yapmadan önce, ocaðýn
elektrik baðlantýsýný KESÝNÝZ.
Ocak en iyi halen hafif sýcak durumdayken temizlenir, çünkü dökülen yemek artýklarý
soðuduklarý zamana göre daha kolay çýkartýlabilir.
Bu cihaz buharla veya buharlý bir temizleme makinesi ile temizlenemez.
Ocak yüzeyi
Ocaðý, ýlýk halde iken temizleyiniz.
Asla, fýrýn spreyleri, leke veya pas çýkarýcýlar, çizici temizlik tozlarý veya aþýndýrýcý etkiye
sahip süngerler gibi aþýndýrýcý veya yýpratýcý temizlik maddeleri kullanmayýnýz.
Özel temizlik maddelerini ve seramik ocak raspalarýný maðazalarýn ilgili reyonlarýnda
bulabilirsiniz.
Hafif, yanmamýþ lekeler, nemli bir bezle silinebilir. Yanmýþ kalýntý lekeleri, bir raspa ile
temizlenmelidir. Daha sonra, seramik ocaðý nemli bir bezle siliniz.
Piþirme bölgesindeki parlak metalik lekeler (alüminyum kalýntýlarý), ocak soðuk
haldeyken Vitroclen gibi bir seramik ocak temizleme maddesi ile temizlenebilir.
Þeker solüsyonlarý, þeker içeriði yüksek gýdalar bir raspa kullanarak derhal
temizlenmelidir. Eðer bu tür bir leke hemen çýkartýlmazsa, seramik yüzeye kalýcý zararlar
verebilir. Yüzey soðuduðu zaman, nemli bir bez ve Vitroclen kullanarak siliniz.
Seramik yüzeye herhangi bir deterjan veya temizlik maddesi uygulamadan önce, bu
ürünlerin seramik yüzey üzerinde kullanýmýnýn ocak üreticisi tarafýndan önerildiðinden emin
olunuz.
Sýcak bölgelere herhangi bir temizlik maddesi uygulamayýnýz. Piþirme bölgelerini tekrar
kullanmadan önce, olasý yiyecek kalýntýlarýnýn temizlendiðinden emin olunuz.
Eðer çizik ve çatlaklar tespit ederseniz, elektrik çarpma riskini önlemek için
cihazýn fiþini prizden çekiniz ve size en yakýn Yetkili Servisi arayýnýz.
Plastik, alüminyum folyo gibi eriyebilecek tüm nesneleri ve malzemeleri piþirme
yüzeyinden uzak tutunuz.
Þeker içerikli yemekler veya içecekler hazýrlarken dikkatli olunmalýdýr. Eðer bu tip bir
eþya/malzeme seramik yüzeye temas ederse, yüzeyin zarar görmesini önlemek için
halen sýcak haldeyken derhal kazýyarak çýkartýlmalý ve silinmelidir.
12
Brülörler
Brülör kapaklarý ve alev baþlýklarý temizlemek amacýyla çýkarýlabilir.
Brülör kapaklarýný ve alev baþlýklarýný sýcak sabunlu suyla yýkayýnýz ve leke izlerini nazik
bir pasta ile gideriniz. Eðer leke izlerinin çýkarýlmasý zor ise, iyice nemlendirilmiþ bir
emprenye çelik yünü dikkat ederek kullanýlabilir.
Temizlik iþleminden sonra, yumuþak bir bezle kurulayýnýz.
Ateþleme elektrotu
Elektrikle ateþleme, seramik bir “elektrot” ve bir metal elektrot vasýtasýyla yapýlýr (Þek. 1 C harfi). Ateþlemede zorluk yaþamamak için bu parçalarý çok temiz tutunuz ve brülör alev
baþlýðý deliklerinin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Periyodik bakým
Gaz besleme borusunu ve basýnç ayarlayýcýsýný (eðer varsa) Yetkili Servisinize periyodik
olarak kontrol ettiriniz.
13
Servis Çaðýrmadan Önce
Eðer ocak düzgün çalýþmýyorsa, yerel Electrolux Yetkili Servisinizi aramadan önce lütfen
aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz.
SORUN
„
„
14
Gazý ateþlerken kývýlcým çýkmýyor.
Gaz halkasý düzensiz yanýyor.
ÇÖZÜM
‹
Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan ve
elektrik
beslemesinin
açýk
olduðundan emin olunuz.
‹
Ana güvenlik þalterinin atmadýðýndan
(varsa) emin olunuz.
‹
Ana sigortanýn atmýþ/yanmýþ olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
‹
Brülör kapaðýnýn ve alev baþlýðýnýn
(örneðin temizledikten sonra) düzgün
yerleþtirildiðinden emin olunuz.
‹
Ana jetin týkalý olmadýðýndan ve brülör
alev baþlýðýnda yemek kalýntýlarý
olmadýðýndan emin olunuz.
‹
Brülör kapaðýnýn ve alev baþlýðýnýn
(örneðin temizledikten sonra) düzgün
yerleþtirildiðinden emin olunuz.
Montaj Personeli için Talimatlar
Mühendisler için teknik veriler
GENEL BOYUTLAR
Geniþlik:
580 mm
Derinlik:
510 mm
ANKASTRE KURULUM BOYUTLARI
CÝHAZ SINIFI
Geniþlik:
550 mm
Derinlik:
470 mm
3
BESLEME BA LANTILARI
Gaz:
RC 1/2 inç (1/2 inç erkek) Arka sað köþede
Elektrik:
230 V ~ 50 Hz besleme,
3 göbekli esnek kablo
ISI GÝRÝÞÝ
Ön Sol Brülör
(hýzlý)
Arka Sað Brülör
(yarý-hýzlý)
Ön Sað Brülör
(yardýmcý)
Elektrikli ýsýtýcý (arka sol)
2.9 kW Doðal gaz
2.7 kW Sývý gaz
1.9 kW
1.0 kW
Ø 145 mm - 1,5 kW
CÝHAZ KATEGORÝSÝ
II2H3B/P
GAZ BESLEMESÝ
Doðal gaz G20 / 20 mbar
15
Tablo 1 : Baypas çaplarý
Brülör
Ø Bay-pas
(mm’nin 1/100'ü
cinsinden)
Yardýmcý
Yarý-hýzlý
Hýzlý
28
32
42
Tablo 2 : Enjektörler
BRÜLÖR
NORMAL
ÝNDÝRGENMÝÞ
GÜÇ
GÜÇ
NORMAL GÜÇ
DO AL GAZ
G20/20 mbar
kW
kW
enjektörler m3/h
100/mm
SIVI GAZ G30/G31
(Bütan/Propan)
g/s
enjektörler G30 G31
100/mm 28/30 37
mbarmbar
30/30
mbar
Yardýmcý
brülör
1,0
0,33
70
0,095
50
Yarý-Hýzlý
brülör
1,9
0,45
96
0,181
71
138 136
0,75
119
0,276
86
196 193
Hýzlý
71
2,9
(G20/20 mbar)
2,7
(Sývý gaz)
16
73
Montaj Personeli için Talimatlar
• Montaj ve bakým ile ilgili aþaðýdaki talimatlar, yürürlükteki tüzüklere göre
kalifiye bir personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
• Cihaza bir müdahalede bulunmadan önce elektrik baðlantýsý kesilmelidir.
Eðer bu tür bir iþlem için cihazýn elektrik beslemesinin açýk kalmasý
gerekiyorsa, gerekli tüm önlemlerin alýndýðýndan emin olunuz.
• Ocaðýn monte edileceði ünitenin yan duvarlarý tezgah-üstü ocaðýn
yüksekliðini geçmemelidir.
• Cihazý yanýcý maddelerin (örneðin, perdeleri çay havlularý, vs.) yakýnýna
monte etmekten kaçýnýnýz.
BU KÝTAPÇIKTA VERÝLEN DÝ ER GÜVENLÝK TALÝMATLARDAN HERHANGÝ
BÝRÝSÝNE RÝAYET EDÝLMEMESÝ VEYA YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GÖZ ARDI
EDÝLMESÝ HALÝNDE ÜRETÝCÝ FÝRMA SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTÝR.
Gaz Baðlantýsý
Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, sabit baðlantýlar kullanýnýz veya paslanmaz çelikten
yapýlma esnek bir boru kullanýnýz. Eðer esnek metal borular kullanýyorsanýz, bunlarýn
hareketli kýsýmlara temas etmemesine veya sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Ocak bir fýrýn ile
kombine halde monte edildiðinde de ayný dikkati gösteriniz.
ÖNEMLÝ - Cihazýn doðru bir þekilde çalýþmasýný saðlamak, enerjiden tasarruf etmek ve
cihazýn uzun ömürlü olmasý için, cihazýn gerilim basýncý önerilen deðerlerde olmalýdýr.
Ayarlanabilir baðlantý, diþli bir G 1/2" somunu ile çýkýþ kýsmýna baðlanýr.
Baðlantýnýn arasýna Þekil 3’te gösterildiði gibi bir pul yerleþtiriniz.
Parçalarý zorlamadan kývýrarak birbirine takýnýz, baðlantýyý gereken yönde ayarlayýnýz ve
her þeyi sýkýlayýnýz.
17
Metal olmayan esnek borular kullanarak baðlantý yapma
Eðer baðlantý tüm kýsýmlarýndan kolayca kontrol edilebiliyorsa, yürürlükteki kanunlara
riayet ederek esnek bir boru kullanma þansý vardýr. Esnek boru, yürürlükteki kanunlar
uyarýnca kelepçeler kullanýlarak sýkýca sabitlenmelidir.
Sývý gaz: kauçuk boru tutucusu «D» (Þek. 2) kullanýnýz.
Daima conta/pul «B» takýnýz. Daha sonra, gaz baðlantýsýný yapmaya baþlayýnýz. Esnek
boru aþaðýdaki koþullara uygun olarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir:
- hiçbir kýsmý, oda sýcaklýðý dýþýnda, 30°C’nin üstünde aþýrý bir ýsýnma yapmamalýdýr; eðer
musluða baðlanacak olan esnek borunun baðlantý noktasýndan önce kýsa kesilmesi
gerekiyorsa, þekil 2’te gösterildiði gibi monte
edilmelidir;
Doðal gaz
- 1500 mm daha uzun olmamalýdýr;
- herhangi bir boðum yapmamalýdýr;
- çekilme veya bükülme olmamalýdýr;
- keskin kenarlara veya köþelere temas
etmemelidir;
- durumunu kontrol için kolayca gözlenebilir
olmalýdýr.
Esnek borunun koruma kontrolü, aþaðýdaki
kontrol aþamalarýný içermektedir:
- çatlak, kesik ve her iki ucunda ve tamamýnda
Sývý gaz
yanýk izleri olmamalýdýr;
D
- malzeme sertleþtirilmemiþ halde, normal
elastikiyetinde olmalýdýr;
- sýkma kelepçeleri paslanmamýþ olmalýdýr;
- son kullanma tarihi geçmemiþ olmalýdýr.
Eðer bir veya daha fazla anormallik görülürse, A) Ucu somunlu çýkýþ
Þek. 2
boruyu tamir etmeyiniz, deðiþtiriniz.
B) Conta
Dirseðin, baðlantýnýn uç kýsmýndaki desteði C) Ayarlanabilir baðlantý
ocak baðlantý borusuna takýlmak suretiyle D) Sývý gaz için kauçuk boru
doðru monte edilmesi önemlidir.
tutucusu
Doðru bir kurulum yapýlmamasý halinde,
gaz kaçaðýna neden olacaktýr.
ÖNEMLÝ
Montaj iþlemi tamamlandýðýnda, tüm boru tesisatýnýn mükemmel sýzdýrmaz durumda
olduðunu, bir sabunlu solüsyon kullanarak (asla bir alev kullanmayýnýz) kontrol ediniz.
Elektrik baðlantýsý
Cihaz, 230 V monofaz elektrik beslemesiyle çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Baðlantý,
standartlara/normlara ve yerel kanunlara uygun olarak gerçekleþtirilmelidir.
Baðlantýyý yapmadan önce aþaðýdaki hususlarý kontrol ediniz:
z
sýnýrlayýcý valf ve elektrik ünitesi, cihaz yükünü kaldýrabilir olmalýdýr (veri plakasýna
bakýnýz);
z
elektrik besleme tesisatý yürürlükteki standartlara göre etkin bir toprak baðlantýsýna sahip
olmalýdýr;
18
kurulan cihaz için kullanýlan priz veya çokkutuplu siviç kolaylýkla ulaþýlabilir olmalýdýrlar.
Elektrik besleme kablosu cihazla birlikte verilir.
Kabloya yüke uygun bir fiþ takýnýz ve uygun
bir emniyet prizine takýnýz.
Direk tesisata baðlantý yapmak istiyorsanýz,
cihaz ile elektrik tesisatý/þebekesi arasýna
kontaklar arasýndaki minimum açýklýðý 3 mm olan,
yüke göre boyutlandýrýlmýþ ve yürürlükteki
kanunlara uygun çok-kutuplu bir siviç
yerleþtirmek gereklidir.
Sarý/yeþil toprak kablosu siviçten
ayrýlmamalýdýr.
Kahverengi faz kablosu (terminalin “L”
klipsinden gelen) besleme þebekesinin fazýna
devamlý takýlý durumda kalmalýdýr.
z
EVET
KABLO
KILAVUZU
Ankastre
montaj için
servis
boþluðu
ARKADAN
GÖRÜNÜM
HAYIR
Her durumda, besleme kablosu hiç bir
noktasýnda 90°C’den yüksek bir deðere
ulaþmayacak þekilde konumlandýrýlmalýdýr.
En uygun bir güzergah örneði Þek. 3’de
gösterilmiþtir. Kablo, mobilyaya yan yüzeyine
sabitlenmiþ bantlarýn kullanýlmasý suretiyle, ocak
üstlüðü altýndaki cihaza hiçbir þekilde temas Þek. 3
etmeyecek þekilde çekilir.
Elektrik besleme kablosunun deðiþtirilmesi
Eðer kablonun deðiþtirilmesi gerekirse,
uygulamanýn yoðunluðuna ve sýcaklýða uygun,
sadece H05V2V2-F T90 tip kablolar kullanýnýz.
Bununla birlikte, sarý/yeþil toprak kablosunun faz
ve nötr kablolardan yaklaþýk 2 cm daha uzun
olmasý gerekir (Þek. 4).
Baðlantý yapýldýktan sonra ýsýtýcý elemanlarýný
yaklaþýk 3 dakika çalýþtýrarak test ediniz.
Baðlantý terminal kapaðýný açmak ve baðlantý
klipslerine ulaþmak için aþaðýdaki iþlemleri
uygulayýnýz:
z
bir tornavidanýn keskin ucunu, terminalin yan
tarafýnda bulunan çýkýntýya geçiriniz;
z
hafifçe bastýrarak yukarýya doðru kaldýrýnýz
(Þek. 5).
Besleme/elektrik kablosunu deðiþtirme
iþlemi, sadece teknik servis veya benzer
vasýflý bir personel tarafýndan
yapýlmalýdýr.
SERT BAKIR BORU VEYA
ESNEK PASLANMAZ ÇELÝK
BORU
ARKADAN
GÖRÜNÜM
Þek. 4
Nötr
Toprak (sarý/yeþil)
Þek. 5
19
Çeþitli gaz tiplerine göre adaptasyon
Enjektörlerin deðiþtirilmesi
•
•
Tava desteklerini çýkartýnýz.
Brülörün kapaklarýný ve alev baþlýklarýný
çýkartýnýz.
• Bir 7 numara somun anahtarý kullanarak,
enjektörleri döndürerek sökünüz (Þek. 5)
ve bunlarý kullandýðýnýz gaz tipine uygun
olan yenileriyle deðiþtiriniz (bkz. tablo 2:
Enjektörler).
• Ayný prosedürü tersten uygulayarak
parçalarý geri yerine takýnýz.
• Veri etiketini (gaz besleme borusunun
yanýndaki) kullanýlacak yeni gazýn tipine
uygun etiketle deðiþtiriniz. Bu etiketi,
cihazla birlikte verilen enjektörlerin
paketinin içinde bulabilirsiniz.
Gaz besleme basýncýnýn gereken basýnca
göre farklý veya deðiþken olmasý halinde, gaz
besleme borusunun üzerine, yürürlükteki
kanunlara uygun olarak uygun bir basýnç ayarlayýcý takýlmalýdýr.
Þek. 5
En küçük alev ayarõ (Rölanti Ayarõ)
En küçük alev ayarõnõ yapmak için aþaðõdaki
yöntemi uygulayõnõz :
• Daha önce açõklanan þekilde ocaðõ
yakõnõz
• Düðmeyi en küçük alev konumuna alõnõz
• Düðme baþlõðõnõ çekerek çõkartõnõz.
• Ýnce bir tornavida ile, þekil 8’de gösterilen
by-pass milleri üzerinde çalõþarak
Þek. 6
aþaðõdaki uygulamalarõ yapõnõz :
- Doðalgazdan LPG gazõna dönüþüm
olduðu takdirde, küçük düzenli bir alev
Minimum ayar vidasý
elde edilinceye kadar vidayõ saat dönüþ
yönünde tamamen sõkõþtõrõnõz
- LPG gazõnõn Doðalgaza dönüþtürülmesi durumunda, küçük düzenli bir alev elde
edilinceye kadar by-pass milini yaklaþõk 1/4 tur çeviriniz.
• Son olarak, azami konumdaki düðmeyi hõzlõ biçimde asgari konuma alõnõz ve
ocaðõn sönüp, sönmediðini kontrol ediniz.
20
Ankastre Montaj
Ankastre Kurulum Boyutlarý
Cihazýn ankastre kurulum boyutlarý aþaðýdaki resimde belirtilmektedir.
SR
A
PE
51
58
0
0
R
A = Yardýmcý brülör
SR = Yarý-hýzlý brülör
R = Hýzlý brülör
EP = Elektrikli ýsýtýcý
Boyutlar milimetre cinsinden
verilmiþtir
0
55
55
47
0
mi
n.
Þek. 7
Ocak, derinliði 550 ile 600 mm arasýnda olan bir ankastre mutfak ünitesine takýlabilir.
Ocak boyutlarý Þekil 7’de gösterilmektedir.
Ana gövde kenarý ile arka duvar arasýndaki mesafe en az 55 mm olmalýdýr.
Eðer yan taraflarda da duvar varsa veya mobilya ünitesinin yan taraflarý ocaða yakýn
ise, ana gövde kenarlarý ile en az 100 mm mesafe býrakýlmalýdýr.
Üst mobilya üniteleri veya ocak üstlüðü (aspiratör gibi) ocaktan en az 650 mm yukarý
yerleþtirilmelidir.
21
Ocaðýn tezgaha takýlmasý
Ocaðý ankastre kurulum yerine monte
etmeden önce, ocaðýn alt dýþ kenarlarýna
yapýþkanýmsý bir kauçuk conta takýlmalýdýr.
Ocaða dökülen sývýlarýn alttaki kabine
sýzmasýný önlemek için, bu contada herhangi
bir boþluk býrakýlmamasý esastýr.
1) Izgara desteklerini, brülör kapaklarýný ve
alev baþlýklarýný çýkartýnýz ve ocaðý baþ
aþaðý çeviriniz, bunu yaparken ateþleme
mumcuklarýnýn zarar görmemesine dikkat
ediniz.
Þek. 8
2) Contalarýn birleþim yerlerinin üst üste
binmemesine dikkat ederek ilgili contayý
cam üstlüðün tüm kenarlarý boyunca
yerleþtiriniz (Þek. 8).
A
3) Ortalý bir þekilde koymaya dikkat ederek
ocaðý ankastre kurulum boþluðuna
yerleþtiriniz.
4) Enjektörler kitinde bulunan ilgili vidalarý
kullanarak ocaðý sabitleyiniz (Þek. 9).
A) Kauçuk conta
22
Þek. 9
Yerleþtirme olanaklarý
Kapaklý mutfak ünitesi
Ocak kullanýlýrken ýsýnabilen alt kýsmý ile herhangi
bir temasý önlemek açýsýndan, mobilya ünitesinin
tasarýmýný yaparken uygun düzenlemeler
yapýlmalýdýr. Önerilen çözüm þekli Þekil 10’da
gösterilmektedir. Ocaðýn altýna takýlan panelin, teknik
bir yardým müdahalesi gerektiðinde kolayca eriþim
için çýkartýlmasý kolay olmalýdýr.
Þek. 10
a) Çýkartýlabilir panel
b) Baðlantýlar için býrakýlmasý
faydalý boþluk
Fýrýnlý mutfak ünitesi
Ocaðýn iç kýsým boyutlarý þekil 11 ve 12’de verilen deðerlere uygun olmalýdýr ve devamlý
hava temini için braketler kullanýlmalýdýr. Aþýrý ýsýnmayý önlemek için, ankastre montaj þekil
13 ve 14’te gösterildiði gibi yapýlmalýdýr.
Ocaðýn ve fýrýnýn elektrik baðlantýlarý, hem güvenlik sebeplerinden ötürü hem de fýrýný
üniteden kolayca çýkarabilmek için ayrý ayrý gerçekleþtirilmelidir.
23
Þek. 12
593
Þek. 11
FO 0947
FO 0198
Þek. 13
Þek. 14
50 cm 2
120 cm 2
360 cm 2
FO 0938
24
180 cm 2
FO 0939
Servis ve orijinal yedek parçalar
Bu cihaz, fabrikadan çýkmadan önce, cihazdan en iyi sonucu almanýz amacýyla birçok
uzman ve bilirkiþi tarafýndan test edilmekte ve incelenmektedir.
Yapýlmasý gereken herhangi bir tamir iþlemi azami dikkat ve özenle yapýlmalýdýr.
Bu sebeple, herhangi bir sorun olduðunda size cihazý satan satýcýnýzla veya en yakýn
Yetkili Servisimizle temasa geçmenizi ve problemin içeriðini, taným plakasýnda yazýlý olan
cihaz modelini (Mod.), ürün numarasýný (Prod. No.) ve seri numarasýný (Ser. No.)
belirtmenizi tavsiye ederiz.
Ürünün üretici firmasý tarafýndan onaylý olan ve bu sembolü taþýyan
orijinal yedek parçalar sadece Yetkili Servis Merkezimizde ve yetkili
yedek parça satýcýlarýnda mevcuttur.
ÜRETÝM YERÝ:
Electrolux Home Products
Forli Factory
Viale Bologna, 298
47100 Forli
Italy
25
Garanti/Müþteri hizmetleri
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve
Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi
kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala
iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn
satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim
tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar,
benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek
zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj
hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli
yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde,
ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya
çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak
deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan
arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurulabilir.
26
Buna göre
Electrolux’ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için
verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma,
düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj
dýþýnda kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis
Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline kalkýþmýþ
olmasý durumlarýnda,
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve
deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri numarasý
kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize
edilir. Geçerlilik süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan
belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve / veya
ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
27
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en yakýn Yetkili
servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1.Ýsim ve adres bilgisi
2.Telefon numaranýz
3.Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4.Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette
mevcut)
5.Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý ve diðer tüm servis
hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis’e ibra etmek zorundasýnýz.
MARKA
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Ürün Grubu
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
28
Electrolux
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
AEG-Electrolux
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
Avrupa Garantisi
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre boyunca,
kýlavuzun arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde Elektrolux tarafýndan
garantilidir. Eðer aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin birinden diðerine
taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer
deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma belgesinin
ibrazý ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni
ikamet edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný içeriðe sahip
olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir kullanýcýya
devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve
sadece ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar
uyarýnca monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan
etkilenmez.
29
30
31
www.electrolux.com.tr
35697-7601
32
07/07 R.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising