ZANUSSI ZOB 594 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZOB 594 Lietotāja rokasgrāmata
Lietotâja
informâcija
Iebûvçjama
cepeðkrâsns
ZOB 594
electrolux
Paldies, ka iegâdâjâties mûsu ierîci
Mçs ceram, ka bûsiet apmierinâti ar savu jauno ierîci un, pçrkot mâjsaimniecîbas
ierîces, izvçlçsieties mûsu zîmolu arî turpmâk.
Lûdzu, uzmanîgi izlasiet ðo lietoðanas pamâcîbu un saglabâjiet to visu ierîces
lietoðanas laiku turpmâkâm atsaucçm. Ðo lietoðanas pamâcîbu jânodod katram
nâkamajam ierîces îpaðniekam.
2
electrolux
Saturs
Brîdinâjumi un svarîga droðîbas informâcija........................................................ 4
Izstrâdâjuma apraksts ....................................................................................... 6
Vadîbas panelis ................................................................................................ 7
Uzstâdot cepeðkrâsni pirmo reizi ...................................................................... 8
Funkciju apzîmçjumi ........................................................................................ 11
Cepeðkrâsns lietoðana .................................................................................. 12
Cepeðkrâsns programmçðana ......................................................................... 18
Droðîbas un elektroenerìijas ietaupîðanas funkcijas ........................................ 20
Gatavoðanas un cepðanas tabula .................................................................... 23
Tîrîðana un apkope ......................................................................................... 25
Ja kaut kas nedarbojas ................................................................................... 30
Tehniskie dati .................................................................................................. 31
Norâdîjumi ierîces uzstâdîtâjam ...................................................................... 32
Iebûvçðanas instrukcijas ................................................................................. 33
Apkalpoðana un rezerves daïas ....................................................................... 34
Eiropas garantija ............................................................................................. 36
Lietotâja instrukciju izmantoðanas norâdîjumi
Droðîbas norâdîjumi
F
Posmsecîgi norâdîjumi
Ieteikumi un padomi
Ierîce atbilst ðâdâm Eiropas Savienîbas direktîvâm:
- 2006/95 (Zemsprieguma direktîva);
- 89/336 (Elektromagnçtiskâs savietojamîbas direktîva);
- 93/68 (Vispârîgâs direktîvas);
un sekojoðâs izmaiòas.
RAÞOTÂJS:
Uzòçmums ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna 298
47100 FORLÌ (Itâlija)
3
electrolux
Latvieðu valodâ
Brîdinâjumi un svarîga droðîbas informâcija
Saglabâjiet ðos lietotâja norâdîjumus. Ja ierîce tiek nodota citai personai vai tâ
tiek pârdota, vai arî atstâta, jums pârceïoties uz citu dzîves vietu, pârliecinieties,
vai nâkamajam lietotâjam tiek nodotas arî lietotâja norâdîjumi un cita informâcija.
ðie brîdinâjumi paredzçti ierîces lietotâju, kâ arî citu, ierîces tuvumâ esoðu
cilvçku droðîbai. Tâdçï pirms ierîces pieslçgðanas un/vai izmantoðanas, rûpîgi
izlasiet ðos norâdîjumus.
Uzstâdîðana
Ðo cepeðkrâsni drîkst uzstâdît tikai
kvalificçta persona saskaòâ ar spçkâ
esoðajiem likumiem un noteikumiem.
Ierîces uzstâdîðanas instrukcijas ir
aprakstîtas sadaï⠄Norâdîjumi ierîces
uzstâdîtâjam“.
• Ierîci, saskaòâ ar spçkâ esoðajâm
direktîvâm, drîkst uzstâdît un pieslçgt
tikai kvalificçts darbinieks.
• Ja uzstâdîðanas laikâ jâpârveido
mâjas elektrosistçma, to drîkst veikt
tikai kvalificçts elektriíis.
•
•
•
•
Darbîba
Ðî cepeðkrâsns ir paredzçta tikai
çdiena pagatavoðanai; neizmantojiet
to citiem nolûkiem.
• Atverot cepeðkrâsns durtiòas
gatavoðanas laikâ vai gatavoðanas
beigâs, uzmanieties no sakarsçtâ
gaisa plûsmas, kas var izkïût no
ierîces.
• Izmantojot cepeðkrâsni, esiet ïoti
piesardzîgs. Karstums, kas izdalâs no
sildelementiem, ievçrojami sakarsç
plauktus un citas ierîces daïas.
• Ja produktu pagatavoðanai cepeðkrâsnî
ir jâizmanto alumînija folija, neïaujiet tai
saskarties ar ierîces pamatni.
•
4
•
•
•
•
Tîrot cepeðkrâsni, rîkojieties
uzmanîgi: netîriet tauku filtru (ja tâds
ir uzstâdîts), sildelementus un
termostata sensoru ar íîmiskiem
mazgâðanas lîdzekïiem.
Pârveidot ierîci vai tâs specifikâcijas
ir bîstami.
Gatavoðanas, cepðanas un grilçðanas
laikâ cepeðkrâsns durtiòu stikls un
citas daïâs ievçrojami sakarst, tâdçï
neïaujiet bçrniem tuvoties ierîcei.
Pieslçdzot citas elektroierîces sienas
kontaktligzdâm, kas atrodas blakus
cepeðkrâsnij, pârbaudiet, vai strâvas
kabeïi nesaskaras ar sildriòíiem vai
netiek ievçrti ierîces durtiòâs.
Lai izòemtu no cepeðkrâsns
siltumizturîgos traukus vai katlus,
izmantojiet virtuves cimdus.
Regulâra cepeðkrâsns tîrîðana
pasargâs ierîces virsmas no
bojâjumiem.
Pirms cepeðkrâsns tîrîðanas, izslçdziet
ierîci vai atvienojiet to no elektrotîkla.
Ja cepeðkrâsni neizmantojat,
pârbaudiet, vai tâ ir iestatîta stâvoklî
IZSLÇGT.
electrolux
Ðî cepeðkrâsns, atkarîbâ no modeïa,
tiek izgatavota kâ atseviðíi
izmantojama ierîce, vai arî
cepeðkrâsns un elektrisko sildriòíu
kombinâcija, kas paredzçta
pieslçgðanai 230 V sprieguma avotam.
• Netîriet ierîci ar sakarsçta tvaika vai
tvaika strûklas tîrîtâjiem.
• Neizmantojiet abrazîvus tîrîtâjus vai
asus metâla skrâpjus. Tie var
saskrâpçt cepeðkrâsns durtiòu stiklu,
un tas var saplîst.
•
Bçrnu droðîba
Ðo ierîci drîkst lietot tikai pieauguði
cilvçki. Neïaujiet bçrniem lietot
cepeðkrâsni vai spçlçties tâs tuvumâ.
• Cepeðkrâsns ekspluatâcijas laikâ
neïaujiet bçrniem atrasties ierîces
tuvumâ. Izslçdzot ierîci, tâ vçl ilgu laiku
ir karsta.
• Ðo ierîci nedrîkst izmantot bçrni vai
citas personas, kuru fiziskâs, garîgâs
spçjas vai pieredzes trûkums neïauj
tiem droði izmantot ierîci bez
atbilstoðas uzraudzîbas vai atbildîgâs
personas norâdîjumiem.
•
Apzîmçjums
uz izstrâdâjuma vai
tâs iesaiòojuma norâda, ka ðo ierîci nedrîkst
izmest kopâ ar sadzîves atkritumiem. Tâ
ir jânodod piemçrotâ elektriskâ un
elektroniskâ aprîkojuma savâkðanas un
otrreizçjâs pârstrâdes vietâ. Pareizi
atbrîvojoties no ðîs ierîces, jûs palîdzçsit
aizsargât apkârtçjo vidi un cilvçku veselîbu.
Nepareizas utilizâcijas gadîjumâ tiek
apdraudçta apkârtçjâ vide un cilvçku
veselîba. Lai iegûtu plaðâku informâciju
par ðî izstrâdâjuma pârstrâdi, lûdzu,
sazinieties ar vietçjâs paðvaldîbas
administrâciju, mâjsaimniecîbas atkritumu
savâkðanas dienestu vai veikalu, kurâ
iegâdâjâties ierîci.
Klientu apkalpoðana
Cepeðkrâsns pârbaudi un/vai tehnisko
apkopi un remontu drîkst veikt tikai
raþotâja tehniskâs apkopes centrs vai
raþotâja apstiprinâts klientu
apkalpoðanas centrs. Izmantojiet tikai
oriìinâlas rezerves daïas.
• Klûmes vai ierîces nepareizas darbîbas
gadîjumâ nemçìiniet labot ierîci
paðrocîgi. Remonts, ko veic
nekvalificçtas personas, var izraisît
ierîces bojâjumus vai savainojumus.
•
5
electrolux
Izstrâdâjuma apraksts
1
2
B
3
4
5
6
7
1. Vadîbas panelis
2. Elektroniskais programmçtâjs
3. Dzesçjoðâ ventilatora ventilâcijas
atveres
4.
5.
6.
7.
Grils
Cepeðkrâsns apgaismojums
Cepeðkrâsns ventilators
Tehnisko datu plâksnîte
Cepeðkrâsns piederumi
Universâlâ cepeðpanna
Dziïâ cepeðapanna
Reþìis
6
Izòemamas
izbîdâmâs vadotnes
electrolux
Vadîbas panelis
Gatavoðanas
funkcija
1
Temperatûras
displejs
2
3
4
Laika
displejs
5
6
Taustiòi
1.
2.
3.
4.
IESLÇGT/IZSLÇGT
Cepeðkrâsns funkciju vadîba
Âtrâs sakarsçðanas funkcija
Vçrtîbu samazinâðanâs vadîba „ “ (laika vai temperatûras parametru
samazinâðanâs vadîba)
5. Vçrtîbu palielinâðanâs vadîba „ “ (laika vai temperatûras parametru
palielinâðanâs vadîba)
6. Minûtes signâls/gatavoðanas ilguma funkcija/gatavoðanas beigu funkcija
Cepeðkrâsns funkcijas vada elektroniskais programmçtâjs.
Var izvçlçties gatavoðanas funkcijas, gatavoðanas
temperatûras un automâtiskâs laika noteikðanas funkcijas
kombinâciju.
PIEZÎME
Ja rodas pârtraukums elektrîbas piegâdç, programmçtâjs
saglabâs visus iestatîjumus (diennakts laiks, programmas
iestatîjums vai aktivizçtâ programma) aptuveni 3 minûtes.
Ja elektrîbas piegâdes pârtraukums ieilgst, visi iestatîjumi
tiks atcelti. Kad elektrîbas piegâde ir atjaunota, displejâ
sâks mirgot cipari, un tajâ brîdî jâveic pulksteòa/taimera
atiestate.
7
electrolux
Uzstâdot cepeðkrâsni pirmo reizi
Pirms cepeðkrâsns lietoðanas,
noòemiet gan iekðçjos, gan ârçjos
iesaiòojuma materiâlus.
Pirmo reizi pieslçdzot cepeðkrâsni
elektrotîklam, displejâ automâtiski
parâdîsies laika vçrtîba 12.00 un sâks
mirgot apzîmçjums
.
Pârbaudiet, vai pirms cepeðkrâsns
lietoðanas ir iestatîts pareizs diennakts laiks.
Lai iestatîtu pareizu diennakts
laiku:
a) Sâk mirgotapzîmçjums
(1. att.);
iestatiet pareizu diennakts laiku,
nospieþot taustiòu „ “ vai „ “ (2. att.).
Iestatot pareizu diennakts laiku, laika
bultiòas apzîmçjums
izzudîs pçc
aptuveni 5 sekundçm (3. att.).
b) ja apzîmçjums
vairs nemirgo,
.
nospiediet divas reizes taustiòu
Pçc tam rîkojieties tâ, kâ aprakstîts a)
sadaïâ.
1. att.
2. att.
Pirms pirmâs lietoðanas
Cepeðkrâsns jâsakarsç, neievietojot tur
pârtiku.
Rîkojieties ðâdi:
- nospiediet taustiòu
, lai ieslçgtu
cepeðkrâsni;
- nospiediet divas reizes taustiòu
un izvçlieties funkciju „Tradicionâlâ
gatavoðana“
(4. att.);
- iestatiet 250 °C temperatûru, izmantojot
vçrtîbu palelinâðanas taustiòu „ “;
- ieslçdziet cepeðkrâsni aptuveni
45 minûtes, neievietojot pârtiku;
- lai nodroðinâtu ventilâciju, atveriet logu.
8
3. att.
4. att.
electrolux
Ðî darbîba jâatkârto aptuveni 5-10
minûtes, izvçloties funkciju „Gatavoðana,
izmantojot ventilatoru“
lieluma grils“
un „Pilna
.
Ðajâ laikâ var parâdîties nepatîkams
aromâts. Tâ ir parasta parâdîba,
ko rada ierîces raþoðanas procesa
pârpalikumi.
Lîdz ko ðî darbîba ir pabeigta, ïaujiet
cepeðkrâsnij atdzist un pçc tam
noslaukiet tâs iekðpusi ar mîkstu,
siltâ ûdenî un ðíidrâ mazgâðanas
lîdzeklî samçrcçtu drâniòu.
Pirms pirmâs izmantoðanas
reizes, rûpîgi nomazgâjiet reþìi
un universâlo cepeðpannu.
Lai atvçrtu cepeðkrâsns
durtiòas, satveriet tâs roktura
vidusdaïâ 5. att.).
5. att.
Taustiòð „Ieslçgt/izslçgt“
Pirms gatavoðanas funkcijas vai programmas
iestatîðanas, jâieslçdz cepeðkrâsns.
Nospieþot taustiòu , displejâ parâdîsies
cepeðkrâsns apzîmçjums un iedegsies
ierîces apgaismojums.
Lai izslçgtu cepeðkrâsni, nospiediet
taustiòu
. Aktivizçtâs funkcijas vai
programmas darbîba tiks apturçta,
cepeðkrâsns apgaismojums izslçgsies un
displejâ bûs redzams tikai diennakts laiks.
Cepeðkrâsni var izslçgt jebkurâ laikâ.
6. att.
Gatavoðanas funkcijas izvçle
1) Ieslçdziet cepeðkrâsni, nospieþot
taustiòu .
2) Nospiediet taustiòu
, lai izvçlçtos
nepiecieðamo cepeðkrâsns funkciju. Ik
reizi nospieþot taustiòu
, displejâ
9
electrolux
parâdîsies gatavoðanas apzîmçjums un
pa kreisi no paðreiz izvçlçtâs gatavoðanas
funkcijas apzîmçjuma - atiecîgâs
gatavoðanas funkcijas numurs (6. att.).
3) Ja iepriekð iestatîtâ temperatûra nav
piemçrota, nospiediet taustiòu „ “ vai
„ “, lai pielâgotu temperatûru, izmantojot
5 pakâpes.
- Tiklîdz cepeðkrâsns sakarsîs,
aktivizçsies termometra apzîmçjums ,
kas sâks pakâpeniski palielinâties,
norâdot cepeðkrâsns paðreizçjo
sakarsçðanas pakâpi.
Kad nepiecieðamâ temperatûra ir
saniegta, atskançs îslaicîgs skaòas
pçc cepeðkrâsns atdziðanas; Ja turpretim
termostats ieslçdzas bojâtas sastâvdaïas
dçï, lûdzu, sazinieties ar klientu
apkalpoðanas centru.
Dzesçjoðais ventilators
Dzesçjoðais ventilators paredzçts
cepeðkrâsns un vadîbas paneïa
atdzesçðanai. Ventilators ieslçdzas daþu
minûðu laikâ pçc gatavoðanas sâkðanas.
Siltais gaiss izkïûst ârâ pa cepeðkrâsns
durtiòu roktura tuvumâ esoðo atveri. Kad
cepeðkrâsns ir izslçgta, ventilators,
iespçjams, turpinâs darboties, lai
atdzesçtu vadîbas ierîces. Tâ ir parasta
parâdîba.
signâls un termometra apzîmçjums
degs pastâvîgâ reþîmâ.
Temperatûras un gatavoðanas
laiku iestatîðana
Apzîmçjuma „°“ mirgoðanas laikâ
nospiediet taustiòu „ “ un „ “, lai
palielinâtu vai samazinâtu iepriekð iestatîto
temperatûru (7. att.). Maksimâlâ
temperatûra ir 250 °C.
Apzîmçjuma „ “ mirgoðanas laikâ
nospiediet taustiòu „ “ un „ “, lai
palielinâtu vai samazinâtu iepriekð iestatîto
gatavoðanas laiku (7. att.).
7. att.
Droðîbas termostats
Lai nepieïautu pârkarðanu (ierîces
nepareizas lietoðanas vai bojâtu sastâvdaïu
dçï), cepeðkrâsns ir aprîkota ar droðîbas
termostatu, kas pârtrauc strâvas piegâdi.
Temperatûrai pazeminoties, cepeðkrâsns
atkal automâtiski ieslçdzas.
Ja droðîbas termostats ieslçdzas ierîces
nepareizas lietoðanas dçï, kïûdu var novçrst
10
Dzesçjoðâ ventilatora darbîba ir
atkarîga no tâ, cik ilgi cepeðkrâsns
tiek izmantota un kâds ir
temperatûras iestatîjums. Tas,
iespçjams, neieslçgsies pie
zemâm temperatûrâm, vai arî ja
cepeðkrâsni izmantosit neilgu
laiku.
electrolux
Funkciju apzîmçjumi
1
2
3
4
5
Gatavoðana, izmantojot
ventilatoru - tas ïauj cept vai arî
cept un gatavot (nesajaucoties
aromâtiem),
izmantojot
vienlaikus jebkuru cepeðkrâsns
lîmeni. Iepriekð iestatîtâ
temperatûra: 175 °C
Tradicionâlâ gatavoðana siltums tiek piegâdâts gan no
augðçjâ, gan apakðçjâ
sildelementa, nodroðinot
cepeðkrâsns vienmçrîgu
sakarsçðanu. Iepriekð iestatîtâ
temperatûra: 200 °C
Iekðçjais grils - to var izmantot
pârtikas grilçðanai nelielâ
daudzumâ. Iepriekð iestatîtâ
temperatûra: 250 °C.
Temperatûras regulçðanas
diapazons: no 200 °C lîdz 250 °C.
Termiskâ grilçðana - ðî funkcija
piedâvâ alternatîvu produktu
gatavoðanas metodi, kas parasti
tiek saistîta ar tradicionâlo
grilçðanu.Vienlaikusdarbojasgrila
sildelementsuncepeðkrâsnsventilators,nodroðinotsakarsçtâgaisa
cirkulâciju ap çdienu. Iepriekð
iestatîtâ temperatûra: 180 °C
Izvçlieties
maksimâlo
temperatûtu - 200 °C.
Pica - apakðçjais sildelements
nodroðina picas vai pîrâgu
apkðçjâs daïas sakarsçðanu,
turpretim ventilators nodroðina
gaisa cirkulâciju, kas sakarsç
picasvirspusivaipîrâgupildîjumus.
Iepriekð iestatîtâ temperatûra:
175 °C
6
7
8
9
Pilna izmçra grils - tiks
aktivizçts pilna izmçra grila
sildelements.
Ieteicams
izmantot, ja jâgrilç daudz
pârtikas. Iepriekð iestatîtâ
temperatûra: 250 °C.
Temperatûras regulçðanas
diapazons: no 200 °C lîdz 250 °C.
Apakðçjais sildelements siltums tiek piegâdâts tikai no
apakðçjâ sildelementa. Iepriekð
iestatîtâ temperatûra: 250 °C
Augðçjais sildelements siltums tiek piegâdâts tikai no
augðçjâ sildelementa. Iepriekð
iestatîtâ temperatûra: 250 °C
Atkausçðana - cepeðkrâsns
ventilators darbojas, ierîces
iekðpusç cirkulçjot istabas
temperatûras gaisu. ðî funkcija ir
îpaði piemçrota siltumneizturîgu
produktu
stkausçðanai,
piemçram, pildîtu pîrâgu,
sasaldçtu pîrâgu, smalkmaizîðu,
maizes un citu izstrâdâjumu no
rauga mîklas gatavoðanai.
11
electrolux
Cepeðkrâsns lietoðana
Cepeðkrâsns ir aprîkota ar îpaðu sistçmu,
kas nodroðina dabisku gaisa cirkulâciju
un pastâvîgu tvaika pârstrâdi.
Ðî sistçma ïauj gatavot produktus tvaika
apstâkïos un saglabâ çdienus mîkstus to
iekðpusç un kraukðíîgus ârpusç. Turklât
lîdz minimumam tiek samazinâts
gatavoðanas laiks un elektroenerìijas
patçriòð. Gatavoðanas laikâ, iespçjams, var
rasties tvaiks, ko var izlaist no cepeðkrâsns,
atverot durtiòas. Tâ ir parasta parâdîba.
Atverot cepeðkrâsns durtiòas
gatavoðanas laikâ, nestâviet tâm
pretim, lai ïautu sakarsçtajam tvaikam
vai siltumam izkïût no ierîces.
Uzmanîbu! - Nenovietojiet
cepeðkrâsns pamatnç priekðmetus
un gatavoðans laikâ nepârklâjiet
ierîces daïas ar alumînija foliju, jo tas
var izraisît siltuma akumulçðanos,
kas savukârt ietekmçs gatavoðanas
rezultâtus un sabojâs cepeðkrâsns
emaljas pârklâjumu. Novietojiet
cepeðpannas, siltumizturîgâs
cepeðpannas un alumînija
cepeðpannas uz reþìa, kas novietots
uz cepeðkrâsns iekðpusç esoðajâm
vadotnçm. Sakarsçjot pârtiku, lîdzîgi
kâ tçjkannâ, arî cepeðkrâsnî veidojas
tvaiks. Tvaikam saskaroties ar
cepeðkrâsns durtiòu stiklu, tas
kondensçjas ûdens pilienu veidâ.
Lai samazinâtu kondensâciju, veiciet
tukðas cepeðkrâsns iepriekðçju
saskarsçðanu 10 minûtes.
Ieteicams noslaucît ûdens pilienus pçc
katras gatavoðanas reizes.
12
4
3
2
1
Gatavojiet çdienu tikai tad, ja
cepeðkrâsns durtiòas ir
aizvçrtas. Uzmanieties, atverot
cepeðkrâsns nolaiþamâs durtiòas.
Neïaujiet tâm atkrist - atbalstiet
durtiòas, izmantojot rokturi, lîdz tâs
ir pilnîbâ atvçrtas.
Cepeðkrâsnij ir èetri plauktu lîmeòi.
Plauktu lîmeòi tiek skaitîti, sâkot
no ierîces apakðpuses, kâ tas
parâdîts attçlâ.
Ir svarîgi, lai ðie plaukti tiek novietoti
tâ, kâ tas parâdîts attçlâ.
Nenovietojiet virtuves traukus uz
cepeðkrâns pamatnes.
electrolux
Izòemamas izbîdâmâs vadotnes
Novietojiet izbîdâmâs vadotnes ar
bloíçðanas sistçmu izvçlçtajâ lîmenî, kâ
tas parâdîts sânu attçlos.
Vadotòu beigâs izvietotajiem
fiksatora elementiem jâbût
vçrstiem virzienâ uz augðu.
Izîdâmâs vadotnes var iegâdâties
atseviðíi.
Pârbaudiet, vai abas izbîdâmâs
vadotnes ir novietotas paralçlos
lîmeòos.
Katru lîmeni var aprîkot ar izbîdâmâm
vadotnçm, tâdçjâdi atvieglojot cepeðpannu
un reþìu ievietoðanu un izòemðanu.
- Pilnîbâ izvelciet labo un kreiso
-
izbîdâmo plauktu balstus, kâ tas
parâdîts attçlâ.
Novietojiet reþìi vai grilçðanas
cepeðpannu un izbîdâmajiem plauktu
balstiem un pçc tam uzmanîgi iebîdiet
piederumu cepeðkrâsnî (skatiet attçlu).
Neaizveriet
cepeðkrâsns
durtiòas, ja izbîdâmie plauktu
balsti nav pilnîbâ iebîdîti
cepeðkrâsnî. Pretçjâ gadîjumâ
sabojâsiet durtiòu emaljas
pârklâjumu un stiklu.
1
2
Fiksatora
elements
°C
°C
Izbîdâmâs plauktu vadotnes un
citi piederumi ïoti sakarst;
lietojiet cepeðkrâsns cimdus vai
lîdzîgus izstrâdâjumus.
13
electrolux
Gatavoðana, izmantojot ventilatoru Kâ izmantot cepeðkrâsns ventilatoru
Cepeðkrâsns iekðpusç esoðais gaiss tiek
sakarsçts, izmantojot ap ventilatoru aiz
aimugurçjâ paneïa uzstâdîto sildelementu.
Ventilators regulç gaisa plûsmu
vienmçrîgas temperatûras saglabâðanai
cepeðkrâsns iekðpusç.
Ðâdas gatavoðanas priekðrocîbas ir
ðâdas:
-
-
-
14
âtrâka iepriekðçjâ sakarsçðana
Tâ kâ cepeðkrâsns ar ventilatoru âtri
sasniedz vajadzîgo temperatûru, ne
vienmçr ir nepiecieðams iepriekð
sakarsçt ierîci, kaut arî, iespçjams,
jums jâpievieno gatavoðanas laikiem
papildus 5-7 minûtes. Çdieniem, kuru
gatavoðanai nepiecieðamas augstâkas
temperatûras, piemçram, maizei,
smalkmaizîtçm, plâceòiem, suflç un
citiem çdieniem, vislabâkos rezultâtus
var iegût, ja cepeðkrâsns vispirms tiek
iepriekðçji sakarsçta.
1. Ieslçdziet cepeðkrâsni.
2. Nospiediet cepeðkrâsns funkciju
vadîbas taustiòu un izvçlieties funkciju
„Gatavoðana, izmantojot ventilatoru“.
3. Ja nepiecieðams, pielâgojiet
temperatûras iestatîjumu, izmantojot
taustiòu „ “ vai „ “.
Tradicionâlâ gatavoðana
-
-
Zemâkas temperatûras
Gatavoðanai cepeðkrâsnî ar ventilatoru
pamatâ nepiecieðamas zemâkas
temperatûras nekâ tradicionâlajai
gatavoðanai.
Ievçrojiet gatavoðanas tabulâ minçtâs
temperatûras. Atcerieties, ka savâm
çdienu receptçm, izmantojot
tradicionâlo gatavoðanu, temperatûras
jâsamazina par aptuveni 20-25 °C.
-
Vienmçrîgâka siltumizplatîba
Cepeðkrâsnij ar ventilatoru ir vienmçrîga
siltumizplatîba visos plauktu lîmeòos.
Tas nozîmç, ka vienas un tâs paðas
pârtikas porcijas cepeðkrâsnî var
pagatvot vienlaikus. Tomçr augðçjâ
plauktâ
çdiens,
iespçjams,
apbrûninâsies âtrâk nekâ apakðçjâ.
Tâ ir parasta parâdîba. Un starp çdieniem
nav novçrojama aromâtu sajaukðanâs.
-
Cepeðkrâsns vidçjais plaukts
nodroðina vislabâko siltumizplatîbu. Lai
palielinâtu çdiena apakðçjâs daïas
apbrûninâðanu, izvçlieties zemâku
plaukta stâvokli. Lai palielinâtu çdiena
augðçjâs daïas apbrûninâðanu,
izvçlieties augstâku plaukta stâvokli.
Gatavoðanai paredzçto cepeðpannu un
virtuves trauku materiâls un apdare
ietekmçs çdienu apakðçjo daïu
apbrûninâðanu. Emaljçti trauki, tumði,
smagi vai nepiedegoðie trauki palielinâs
çdienu apakðçjâs daïas apbrûninâðanu,
turpretim stikla trauki, spoþa alumînija
vai pulçta metâla cepeðpannas atstaros
siltumu un samazinâs çdienu
apakðçjâs daïas apbrûninâðanu.
Lai iegûtu vienmçrîgu apbrûninâjumu,
novietojiet produktus cepeðpannas
vidusdaïâ.
Novietojiet traukus uz piemçrota
izmçra universâlajâm cepeðpannâm,
lai nepieïautu sakarsçto çdienu ðïakstu
nokïûðanu uz cepeðkrâsns pamatnes,
kâ arî atvieglotu to notîrîðanu.
Nenovietojiet traukus, skârda kârbas vai
universâlâs cepeðpannas cepeðkrâsns
pamatnç, jo tâ var ievçrojami sakarst un
tajâ var rasties bojâjumi. Izmantojot ðo
iestatîjumu, siltums tiek piegâdâts gan
no augðçjâ, gan apakðçjâ sildelementa.
Tâdçjâdi var gatavot vienâ cepeðkrâsns
lîmenî, un ðî metode ir îpaði piemçrota
çdieniem, kuriem nepiecieðama
electrolux
apakðçjâs puses apbrûninâðana
(piemçram, picâm, pîrâgiem ar sieru un
gaïu un augïu pîrâgiem).
Arî sacepumiem, lazanjai un sautçtai gaïai ar
sîpoliem un kartupeïiem, kuriem nepiecieðama
papildu apbrûninâðana, piemçrota ir
gatavoðana tradicionâlajâ cepeðkrâsnî.
Kâ izmantot tradicionâlo cepeðkrâsni
1. Ieslçdziet cepeðkrâsni.
2. Izvçlieties tradicionâlâs gatavoðanas
funkciju, nospieþot cepeðkrâsns
funkciju vadîbas taustiòu
, lîdz
displejâ parâdâs apzîmçjums
.
3. Ja nepiecieðams, pielâgojiet
temperatûras iestatîjumu, izmantojot
taustiòu „ “ vai „ “.
Tikai cepeðkrâsns augðçjais
sildelements
Ðî funkcija ir piemçrota çdienu gatavoðanas
pabeigðanai, piemçram, pagatavojot lazanju,
kartupeïu sacepumu ar gaïu, ziedkâpostus
ar siera mçrci un citus çdienus.
Tikai cepeðkrâsns apakðçjais
sildelements
Ðî funkcija ir îpaði piemçrota, gatavojot
konditorejas izstrâdâjumus. To var
izmantot arî sâïo vai augïu pîrâgu
gatavoðanas pabeigðanai, lai nodroðinâtu
smalkmaizîðu pilnîgu pagatavoðanu.
Grilçðana
-
-
Lai nodroðinâtu maksimâlu gaisa
cirkulâciju un likvidçtu çdienâ taukvielas
un sulas, lielâkâ daïa produktu jânovieto
uz grilçðanas cepeðpannas reþìa.
Zivis, aknas un nieres var novietot tieði
grilçðanas cepeðpannâ.
Lai lîdz mimimumam samazinâtu
taukvielu ðïakstus, grilçjamâ pârtika
rûpîgi jânosusina. Iesmçrçjiet liesu gaïu
un zivis ar nelielu daudzumu eïïas vai
kausçta sviesta, lai tie saglabâtos mitri
-
gatavoðanas laikâ.
Kad tiek cepta gaïa, tâdas piedevas kâ
tomâtus un sçnes var novietot zem reþìa
Grauzdçjot maizi, ieteicams izmantot
augðçjo plaukta pozîciju.
Çdiens jâapgrieþ otrâdi gatavoðanas
laikâ, ja tas ir nepiecieðams.
Kâ izmantot pilna izmçra grilu
1. Ieslçdziet cepeðkrâsni.
2. Izvçlieties pilnâ grila funkciju,
nospieþot cepeðkrâsns funkciju
vadîbas taustiòu
, lîdz displejâ
parâdâs apzîmçjums
.
3. Ja nepiecieðams, pielâgojiet
temperatûras iestatîjumu, izmantojot
taustiòu „ “ vai „ “.
4. Izvçlieties reþìim un grilçðanas
cepeðpannai piemçrotu atraðanâs
vietu, lai varçtu ievietot daþâda lieluma
pârtiku. Novietojiet pârtiku pçc iespçjas
tuvâk sildelementam, lai paâtrinâtu
gatavoðanu un tâlâk - lai gatavoðanas
procesu palçninâtu.
Pirms steiku gatavoðanas vai cepðanas,
iepriekð sakarsçjiet cepeðkrâsni, izvçloties
visjaudîgâko iestatîjumu vairâkas minûtes.
Ja nepiecieðams, gatavoðanas laikâ
regulçjiet sakarsçðanas iestatîjumus un
plauktu stâvokli.
Gatavoðanas laikâ dzesçjoðais ventilators
un termostata vadîbas indikators darbosies
tâdâ paðâ veidâ, kâ tas aprakstîts,
izmantojot cepeðkrâsni ar ventilatoru.
Kâ izmantot iekðçjo grila
sildelementu
Iekðçjais grils nodroðina âtru grilçðanas
cepeðpannas vidçjâs daïas sakarsçðanu.
Izmantojot iekðçjâ grila sildelementu
neliela pârtikas daudzuma gatavoðanai,
tiks ietaupîta elektroenerìija.
1. Ieslçdziet cepeðkrâsni.
15
electrolux
2. Izvçlieties iekðçjâ grila sildelementu,
nospieþot cepeðkrâsns funkciju vadîbas
taustiòu
, lîdz displejâ parâdâs
apzîmçjums
.
3. Ja
nepiecieðams,
pielâgojiet
temperatûras iestatîjumu, izmantojot
taustiòu „ “ vai „ “.
4. Izvçlieties reþìa un grilçðanas
cepeðpannas pozîciju, lai ievietotu
daþâda lieluma produktus, un ievçrojiet
grilçðanas norâdîjumus.
Kâ izmantot termisko grilu
Termiskâ grilçðana piedâvâ alternatîvu
pârtikas gatavoðanas metodi, kas parasti
saistâs ar tradicionâlo grilçðanu. Grila
sildelements un cepeðkrâsns ventilators
darbosies pârmaiòus, nodroðinot
sakarsçtâ gaisa cirkulâciju ap çdienu. Tiek
samazinâta nepiecieðamîba pârbaudît un
apgriezt pârtiku uz otru pusi. Termiskâ
grilçðana palîdz samazinât virtuvç
gatavoðanas rezultâtâ raduðos aromâtu.
Izòemot grauzdiòu un vidçji ceptu steiku
gatavoðanu, termiski var grilçt visu pârtiku,
ko parasti gatavo, izmantojot tradicionâlo
grilu. Gatavoðana ir saudzîgâka, tâdçï
pârtikai parasti nepiecieðams nedaudz
ilgâks gatavoðanas laiks salîdzinâjumâ ar
tradicionâlo grilçðanu. Viena no
priekðrocîbâm ir tâ, ka vienlaikus var
gatavot pârtiku lielâkâ daudzumâ.
1. Ieslçdziet cepeðkrâsni.
2. Izvçlieties termâlâ grila gatavoðanas
funkciju, nospieþot cepeðkrâsns
funkciju vadîbas taustiòu
displejâ parâdâs apzîmçjums
, lîdz
.
3. Ja nepiecieðams, nospiediet taustiòu
„ “ vai „ “, lai pielâgotu temperatûras
iestatîjumu.
16
Izvçlieties
maksimâlo
temperatûtu - 200 °C.
4. Izvçlieties reþìa un grilçðanas
cepeðpannas pozîciju, lai ievietotu
daþâda lieluma produktus, un
ievçrojiet grilçðanas norâdîjumus.
Pica
Apakðçjais sildelements nodroðina picas
vai pîrâgu apkðçjâs daïas sakarsçðanu,
turpretim ventilators nodroðina gaisa
cirkulâciju, kas sakarsç picas virspusi vai
pîrâgu pildîjumus.
Lai iegûtu labâkos rezultâtus, lietojiet
apakðçjos plauktu lîmeòus.
1. Ieslçdziet cepeðkrâsni.
2. Izvçlieties picas gatavoðanas funkciju,
nospieþot cepeðkrâsns funkciju
vadîbas taustiòu
, lîdz displejâ
parâdâs apzîmçjums
.
3. Ja nepiecieðams, nospiediet
taustiòu, „ “ vai „ “, lai pielâgotu
temperatûras iestatîjumu.
Atkausçðana
Cepeðkrâsns ventilators darbojas bez
karstuma un cepeðkrâsnî veic istabas
temperatûras gaisa cirkulâciju. Tas
palielina atkausçðanas âtrumu. Tomçr,
lûdzu, ievçrojiet, ka virtuves temperatûra
var ietekmçt atkausçðanas âtrumu. ðî
funkcija ir îpaði piemçrota siltumneizturîgu
produktu stkausçðanai, piemçram, pildîtu
pîrâgu, sasaldçtu pîrâgu, smalkmaizîðu,
maizes un citu izstrâdâjumu no rauga
mîklas gatavoðanai.
Kâ izmantot atkausçðanas funkciju
1) Ieslçdziet cepeðkrâsni, nospieþot
taustiòu .
2) Izvçlieties atkausçðanas funkciju,
nospieþot cepeðkrâsns funkciju
electrolux
vadîbas taustiòu
, lîdz displejâ
parâdâs apzîmçjums
.
3) Displejâ parâdîsies apzîmçjums „def“
(atkausçðana).
Norâdîjumi un padomi
Gatavoðana
Pîrâgiem un smalkmaizîtçm parasti
nepiecieðama vidçja temperatûra
(150-200 °C), tâdçï cepeðkrâsns iepriekð
jâsakarsç aptuveni 10 minûtes.
Neatveriet cepeðkrâsns durtiòas, pirms
nav pagâjuðas 3/4 no gatavoðanas laika.
Smalkmaizîtes tiek gatavotas îpaðâ veidnç
vai uz universâlâs cepeðpannas 2/3 no
paredzçtâ laikâ un pçc tam, pirms beigu
pagatavoðanas, tâs tiek garnçtas.
Turpmâkais gatavoðanas laiks ir atkarîgs
no garnçjuma vai pildîjuma veida un
daudzuma. Biskvîtmîklas maisîjumiem ir
jâbût ar augstu salipðanas pakâpi. Ja
mîklâ ir par daudz mitruma, gatavoðanas
laiks palielinâsies.
Ja cepeðkrâsnî vienlaikus tiek ievietotas
divas universâlâs cepeðpannas ar
smalkmaizîtçm vai biskvîtiem, tad starp
tâm jâatstâj viens brîvs plauktu lîmenis.
Ja cepeðkrâsnî vienlaikus tiek ievietotas
divas universâlâs cepeðpannas ar
smalkmaizîtçm vai biskvîtiem, tâs
jâapmaina vietâm, kad pagâjuðas aptuveni
2/3 no gatavoðanas laika.
Cepðana
Necepiet gaïu, kas sver mazâk par 1 kg.
Cepot gaïu mazâkâ daudzumâ, tâ var izþût.
Tumðâ gaïa, kuras virsçjâ kârta ir labi
jâizcep, taèu iekðpuse jâatstâj vidçji vai tikai
nedaudz apcepta, jâpagatavo, izmantojot
augstâku temperatûru (200-250 °C).
Turpretim baltâ gaïa, piemçram, mâjputnu
gaïa un zivis, jâcep, izmantojot zemâku
temperatûru (150-175 °C). Ja gatavoðanas
laiki ir nelieli, cepetim paredzçtâs mçrces
sastâvdaïas jâpievieno jau paðâ
gatavoðanas procesa sâkumâ. Pretçjâ
gadîjumâ pievienojiet tâs pçdçjâ pusstundâ.
Lai pârbaudîtu, vai gaïa ir izcepusies,
izmantojiet karoti: ja to gaïâ nevar iespiest,
tâtad gaïa ir pilnîbâ izcepusies. Rostbifs
un fileja, kas vidû tikai nedaudz jâapcep,
jâgatavo, îslaicîgi izmantojot augstu
temperatûru.
Ja gatavoðana tiek veikta tieði uz
cepeðkrâsns reþìa, zem tâ novietojiet
taukvielu un sulu savâkðanai paredzçto
dziïo cepeðpannu.
Ïaujiet gaïai nostâvçties vismaz 15
minûtes, lai tâ paliktu sulîga.
Lai samazinâtu cepeðkrâsnî dûmoðanu,
ieteicams cepeðpannâ ieliet nedaudz
ûdens. Lai nepieïautu kondensâcijas
veidoðanos, vairâkas reizes pievienojiet
ûdeni. Pirms pasniegðanas, sasildiet
cepeðklrâsnî ðíîvjus, izmantojot minimâlu
temperatûru.
Uzmanîbu!
Nepârklâjiet cepeðkrâsni ar
alumînija foliju un nenovietojiet
cepeðpannu vai universâlo
cepeðpannu uz ierîces pamatnes,
jo
cepeðkrâsns
emaljas
pârklâjums var sabojâties
akumulçtâ siltuma dçï.
Gatavoðanas laiki
Gatavoðanas laiki var mainîties atbilstoði
atðíirîgai pârtikas struktûrai, pievienotajâm
sastâvdaïâm un ðíidruma daudzumam.
Atzîmçjiet pirmâs gatavoðanas vai
cepðanas iestatîjumus un rezultâtus, lai
nâkamo reizi, gatavojot tos paðus çdienus,
izmantotu iepriekðçjo pieredzi.
Pamatojoties uz iegûto pieredzi, varçsit
labâk izmantot tabulâs minçtos
ieteikumus.
17
electrolux
Cepeðkrâsns programmçðana
Minûtes signâla iestatîðana
1) Nospiediet taustiòu , lai izvçlçtos
minûtes signâla funkciju (8. att.).
Displejâ iedegsies attiecîgais
apzîmçjums
un parâdîsies laika
vçrtîba „0.00“.
2) Nospiediet taustiòu „ “, lai izvçlçtos
nepiecieðamo laiku. Makismâlais
laiks, ko var izvçlçties, ir 23 stundas
un 59 minûtes. Pçc laika iestatîðanas,
minûtes signâla funkcija aktivizçsies
pçc 3 sekundçm (9. att.)
3) Kad ieprogrammçtais laiks bûs
pagâjis, atskançs skaòas signâls.
4) Lai izslçgtu skaòas signâlu, nospiediet
jebkuru pogu.
Ja cepeðkrâsns bûs lietoðanas
reþîmâ, tâ netiks izslçgta.
Minûtes signâla funkciju var
izmantot arî tad, ja cepeðkrâsns
ir izslçgta.
8. att.
9. att.
Lai lietotu vai mainîtu minûtes signâla
iestatîjumu:
nospiediet taustiòu , lîdz displejâ sâk
mirgot apzîmçjums
un . Tagad,
nospieþot taustiòu „ “ vai „ “, var mainît
minûtes signâla iestatîjumu.
Lai atceltu minûtes signâlu:
nospiediet taustiòu , lîdz displejâ sâk
mirgot apzîmçjums
un . Nospiediet
taustiòu „ “, lai veiktu laika parametru
samazinâðanu, lîdz displejâ parâdâs „0.00“
(10. att.).
18
10. att.
11. att.
Cepeðkrâsns izslçgðanâs
ieprogrammçðana
1) Ievietojiet cepeðkrâsnî produktus,
ieslçdziet cepeðkrâsni, izvçlieties
gatavoðanas funkciju un, ja
nepiecieðams, pielâgojiet gatavoðanas
temperatûru (11. att.).
electrolux
2) Nospiediet taustiòu , lai izvçlçtos
funkciju „Gatavoðanas ilgums“ (12.
att.). Displejâ iedegsies gatavoðanas
ilguma funkcijas apzîmçjums
un
parâdîsies laika vçrtîba „0.00“.
3) Lai izvçlçtos nepiecieðamo laiku,
apzîmçjuma
mirgoðanas laikâ
nospiediet taustiòu „ “. Makismâlais
laiks, ko var izvçlçties, ir 23 stundas
un 59 minûtes. Programmçtâjs
aktivizçsies pçc 3 sekundçm.
4) Gatavoðanas laikam beidzoties,
cepeðkrâsns automâtiski izslçgsies un
atskançs skaòas signâls, bet vadîbas
paneïa displejâ parâdîsies vçrtîba „0.00“.
5) Lai izslçgtu skaòas signâlu, nospiediet
jebkuru taustiòu.
12. att.
Lai atceltu gatavoðanas laiku:
-
nospiediet taustiòu,
lîdz displejâ
sâk mirgot apzîmçjums ;
nospiediet taustiòu „ “, lai
samazinâtu laiku, lîdz displejâ
parâdâs vçrtîba „0.00“ (13. att.).
13. att.
Cepeðkrâsns ieslçgðanâs un
izslçgðanâs ieprogrammçðana
1) Iestatiet funkciju „Gatavoðanas ilgums“,
kâ tas aprakstîts rokasgrâmatas
attiecîgajâ sadaïâ.
2) Nospiediet taustiòu
, lîdz tiek
izvçlçta funkcija „Gatavoðanas beigas“
un sâk mirgot attiecîgais
apzîmçjums. Vadîbas panelî tiks
parâdîts gatavoðanas beigu laiks (t.i.,
aktuâlais laiks un gatavoðanas laiks 14. att.).
3) Nospiediet taustiòu „ “, lai izvçlçtos
nepiecieðamo gatavoðanas beigu
laiku.
14. att.
4) Pçc tam, kad tas ir iestatîts,
programmçtâjs aktivizçsies pçc
3 sekundçm.
5) Cepeðkrâsns automâtiski ieslçgsies
un izslçgsies. Gatavoðanas beigâs
atskançs skaòas signâls.
6) Lai izslçgtu skaòas signâlu, nospiediet
jebkuru taustiòu.
Lai atceltu programmu, atceliet
gatavoðanas laiku.
19
electrolux
Droðîbas un elektroenerìijas ietaupîðanas funkcijas
Aizsargslçdþa funkcija
Cepeðkrâsns automâtiski izslçgsies, ja
atbilstoði tabulâ esoðai informâcijai tiks
veikta iestatîjumu maiòa (15. att.).
Jatemperatûras
iestatîjums ir:
cepeðkrâsnsizslçgsies:
250°C
pçc3stundâm
200-245°C
pçc5,5stundâm
120-195°C
pçc8,5stundâm
mazâknekâ120°C
pçc12stundâm
15. att.
Akumulçtâ siltuma funkcija
Iestatot gatavoðanas laiku, cepeðkrâsns
automâtiski izslçgsies daþas minûtes pirms
programmas darbîbas beigâm un, lai
pabeigtu çdiena pagatavoðanu, izmantos
akumulçto siltumu, lai ietaupîtu
elektroenerìiju. Displejâ bûs redzami visi
paðreizçjie iestatîjumi, lîdz beigsies
gatavoðanai paredzçtais laiks.
ðî funkcija nedarbosies, ja gatavoðanas
laiks ir mazâks par 15 minûtçm.
Bçrnu droðîbas funckija
Lai nepieïautu to, ka bçrni ieslçdz
cepeðkrâsni, var bloíçt ierîces vadîbas
elementus.
1) Bçrnu droðîbas funckiju var ievadît tikai
tad, ja cepeðkrâsns tiek izslçgta.
2) Vienlaikus turiet nospiestu taustiòu
un „ “ aptuveni 3 sekundes.
Atskançs skaòas signâls un displejâ
parâdîsies apzîmçjums ‘SAFE’ (Droði)
(16. att.).
3) Cepeðkrâsns ir bloíçta. ðajâ laikâ
nevarçs izvçlçties cepeðkrâsns
funkcijas un temperatûras.
20
16. att.
electrolux
Lai atbloíçtu cepeðkrâsni:
vienlaikus turiet nospiestu taustiòu
un
„ “ aptuveni 3 sekundes. Atskançs
skaòas signâls, un displejâ redzamais
apzîmçjums ‘SAFE’ (Droði) nodzisîs.
Cepeðkrâns ir atbloíçta, un to var atkal
lietot (17. att.).
17. att.
Âtrâs sakarsçðanas funkcija
Pçc gatavoðanas funkcijas izvçlçðanâs
un temperatûras noregulçðanas,
cepeðkrâsns iekðçjais nodalîjuma sâks
pakâpeniski sakarst, lîdz tiks sasniegta
vajadzîgâ temperatûra. Atkarîbâ no
izvçlçtâs funkcijas un temperatûrtas, tas
var ilgt aptuveni 10-15 minûtes.
Ja nepiecieðams sasniegt nepiecieðamo
temperatûru âtrâk, izmantojiet âtrâs
sakarsçðanas funkciju.
1) Ieslçdziet cepeðkrâsni, nospieþot
taustiòu
.
2) Iestatiet nepiecieðamo gatavoðanas
funkciju un temperatûru, kâ tas norâdîts
iepriekðçjâs rokasgrâmatas sadaïâs.
3) Iestatiet temperatûru, nospieþot
taustiòu „ “ vai „ “. Temperatûra tiks
parâdîta dispeljâ.
4) Nospiediet taustiòu B . Temperatûras
displejâ parâdîsies apzîmçjums „FHU“
(Âtrâ sakarsçðana) (18. att.).
5) Nospiediet taustiòu
- apzîmçjums
„°“ mirgos aptuveni 10 sekundes. Tagad
ir iespçjams izvçlçties nepiecieðamo
temperatûru, nospieþot taustiòu „ “
vai „ “.
6) Kad vajadzîgâ temperatûra ir sasniegta,
atskançs îslaicîgs skaòas signâls, un
temperatûras displejs sâks râdît
iestatîto temperatûru.
B
18. att.
ðo funkciju var lietot kopâ ar jebkuru
gatavoðanas funkciju vai temperatûru.
Demonstrâcijas reþîms
ðis reþîms ir paredzçts, lai veikalos
demonstrçtu cepeðkrâsns funkcionalitâti,
nepatçrçjot elektroenerìiju, izòemot jaudu,
kas
nepiecieðama
iekðçjam
apgaismojumam, displeja un ventilatora
darbîbai. ðo funkciju var ieslçgt tikai ierîces
pirmâs pieslçgðanas laikâ.
21
electrolux
Ja rodas pârtraukums elektroenerìijas
piegâdç, to atjaunojot, demonstrâcijas
reþîma funkciju var ieslçgt, ja displejâ ir
redzama laika vçrtîba 12.00 un sâk
mirgot apzîmçjums
.
1. Nospiediet taustiòu
aptuveni 2
sukundes. Atskançs îslaicîgs skaòas
signâls.
2. Vienlaikus nospiediet taustiòu
un
„ “. Atskançs îslaicîgs skaòas
signâls un displejâ parâdîsies laika
vçrtîba 12.00. (19. att.).
Ieslçdzot cepeðkrâsni, displejâ parâdîsies
apzîmçjums
.Tas nozîmç, ka ir
aktivizçta demonstrâcijas reþîma funkcija.
Var izvçlçties visas cepeðkrâsns
funkcijas.
Cepeðkrâsns patiesîbâ nedarbojas, un
sildelementi neieslçdzas.
Lai vçlreiz izslçgtu demonstrâcijas reþîmu,
izslçdziet cepeðkrâsni un izpildiet iepriekð
aprakstîtâs darbîbas.
2. Nospiediet vienlaikus vadîbaselementu
un
aptuveni 3 sekundes.
Elektroniskâ vadîbas elementa skaòas
signâls atskançs vienu reizi.
Kïûdas kodi
Elektroniskais programmçtâjs veic
pastâvîgu sistçmas pârbaudi. Ja daþi
parametri nav pareizi, vadîbas ierîce
apturçs aktivizçtâs funkcijas un displejâ
parâdîsies attiecîgâs kïûdas kods (20. att.).
Lai iegûtu plaðâku informâciju,
iepazîstieties ar sadaï⠄Kodarît, ja rodas
problçmas“ minçto informâciju.
B
19. att.
Demonstrâcijas reþîma funkcija tiks
saglabâta, lai to aktivizçtu, ja radîsies
pârtraukums elektroenerìijas
piegâdç.
Skaòas signâlu reþîms
Var iestatît, lai, ik reizi nospieþot vadîbas
elementus, atskançtu skaòas signâls.
Lai aktivizçtu ðo funkciju, cepeðkrâsni
jâizslçdz.
1. Nospiediet vienlaikus vadîbaselementu
un
aptuveni 3 sekundes.
Elektroniskâ vadîbas elementa skaòas
signâls atskançs vienu reizi (20. att.).
Skaòas
signâlu
funkcijas
deaktivizçðana
1. Ja cepeðkrâsns ir ieslçgta, nospiediet
vadîbas elementu , lai to izslçgtu.
22
20. att.
electrolux
Gatavoðanas un cepðanas tabula
Tradicionâlâ gatavoðana un gatavoðana, izmantojot ventilatoru
Gatavoðanas laikâ nav ietverta cepeðkrâsns iepriekðçjâ sakarsçðana.
Tukða cepeðkrâns iepriekð jâsakarsç 10 minûtes.
ÇDIENA VEIDS
PÎRÂGI
Saputotu çdienu
kulinârijas receptes
Smilðu mîkla
Sviesta un piena
siera kûka
Âbolu pîrâgs
Strûdele
Pîrâgs ar ievârîjumu
Augïu pîrâgs
Bezç kûka
Ziemassvçtku pîrâgs
Pîrâgs ar plûmçm
Pîrâdziòi
Biskvîti
Pîrâdziòi pildîti ar krçmu
Smalkmaizîtes
Konditorejas izstrâdâjumi:
Kâposti
Pîti augïu pîrâgi
MAIZE UN PICA
Baltmaize
Rudzu maize
Maizes kukuïi
Pica
AUGÏU PÎRÂGI
Makaronu
izstrâdâjumu pîrâgs
Dârzeòu pîrâgs
Sâïie pîrâgi
Lazanja
Makaronu izstrâdâjumi
pildîti ar gaïu vai sieru
GAÏA
Liellopu gaïa
Cûkgaïa
Teïa gaïa
Angïu rostbifs
nedaudz apcepts
vidçji cepts
labi izcepts
Cûkas plecs
Cûkas apakðstilbs
Jçra gaïa
Vista
Tîtars
Pîle
Zoss
Truða gaïa
Zaíis
Fazâns
Viltotais zaíis“
ZIVIS
Forele/jûras karûsa
Tuncis/lasis
Gatavoðana,
Tradicionâlâ gatavoðana izmantojot ventilatoru Gatavoðanas
laiks minûtçs
4
4
temp.
temp.
3
3
2
2
1
1
°C
°C
PIEZÎMES
2
2
170
170
2. (1. un 3.)* 160
2. (1. un 3.)* 160
45-60
20-30
Pîrâgu veidnç
Pîrâgu veidnç
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
200
2
165
2. (1. un 3.)* 160
2
160
2. (1. un 3.)* 180
2
150
2. (1. un 3.)* 165
2
150
2
160
2
160
2. (1. un 3.)* 150
2. (1. un 3.)* 150
2
190
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
30-40
120-150
50-60
20-35
20-30
60-90
12~20
Pîrâgu veidnç
Pîrâgu veidnç
Universâlajâ cepeðpannâ
Pîrâgu veidnç
Pîrâgu veidnç
Pîrâgu veidnç
Pîrâgu veidnç
Maizes veidnç
Universâlajâ cepeðpannâ
Universâlajâ cepeðpannâ
Universâlajâ cepeðpannâ
Universâlajâ cepeðpannâ
2 vai 3
2
210
180
2. (1. un 3.)* 170
2
170
25-35
45-70
Universâlajâ cepeðpannâ
Pîrâgu veidnç
1
1
2
2
195
190
200
200
2
185
1
180
2. (1. un 3.)* 175
2
200
60-70
30-45
25-40
20-30
Maizes veidnç
Universâlajâ cepeðpannâ
Universâlajâ cepeðpannâ
2
2
1
2
200
200
210
200
2. (1. un 3.)* 175
2. (1. un 3.)* 175
1
190
2
200
40-50
45-60
30-40
25-35
Veidnç
Veidnç
Veidnç
Veidnç
2
200
2
200
25-35
Veidnç
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50-70
100-130
90-120
Uz reþìa
Uz reþìa
Uz reþìa
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
kop. 150
Uz reþìa
Uz reþìa
Uz reþìa
ar âdu
2 gab.
Kâja
Vesela
Vesels
Vesela
Vesela
Sagriezta gabalos
Sagriezts gabalos
Vesels
maizes cepeðpannâ
2
2
190
190
2. (1. un 3.)* 175
2. (1. un 3.)* 175
40-55
35-60
3-4 zivis
4-6 filejas
(*) Ja vienlaikus nepiecieðams gatavot vairâkus çdienus, ieteicams ievietot tos cepeðkrâsns
lîmeòos, kas norâdîti iekavâs.
23
electrolux
Tradicionâlâ grilçðana
Gatavoðanas laikâ nav ietverta cepeðkrâsns iepriekðçjâ sakarsçðana.
Tukða cepeðkrâns iepriekð jâsakarsç 10 minûtes.
Gatavoðanas
Grilçðana
Daudzums
laiks minûtçs
ÇDIENA VEIDS
4
3
Gabali
g.
temp.°C
2. puse
2
1. puse
1
Filejas steiki
Liellopu gaïas steiki
Cîsiòi
Cûkgaïas karbonâdes
Vista (sadalîta uz pusçm)
Kebabi
Vistas krûtiòa
Hamburgeri*
4
4
8
4
2
4
4
6
800
600
/
600
1000
/
400
600
3
3
3
3
3
3
3
2
250
250
250
250
250
250
250
250
12-15
10-12
12-15
12-16
30-35
10-15
12-15
20-30
12-14
6-8
10-12
12-14
25-30
10-12
12-14
4
4-6
4-6
400
/
/
3
3
3
250
250
250
12-14
5-7
2-4
10-12
/
2-3
*Iepriekðçja sakarsçðana 5 min.
Zivju filejas
Sviestmaizes
Grauzdiòi
Termiskâ grilçðana
Izmantojot gatavoðana ar ventilatoru un iestatîto maksimâlo temperatûru 200 °C.
Gatavoðanas
Daudzums
Termiskâ grilçðana
laiks minûtçs
ÇDIENA VEIDS
4
3
Gabali
g.
2
temp.°C
1. puse
2. puse
1
Tîtara gaïas veltnîði
Vista (sadalîta uz pusçm)
Vistas kâjas
Paipala
Dârzeòu sacepums
Sv. þaka gliemeþi
Skumbrija
Zivs ðíçlçs
1
2
6
4
—
—
2-4
4-6
1000
1000
—
500
—
—
—
800
3
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
200
200
200
200
200
30-40
25-30
15-20
25-30
20-25
15-20
15-20
12-15
20-30
20-30
15-18
20-25
—
—
10-15
8-10
Picas funkcija
ÇDIENA VEIDS
Liela pica
Neliela pica
Maizes kukuïi
Picas funkcija
4
3
2
1
1
1
1
temp.°C
200
200
200
Gatavoðanas
laiks minûtçs
15-25
10-20
15-25
PIEZÎMES
universâlajâ cepeðpannâ
universâlajâ cepeðpannâ vai uz reþìa
universâlajâ cepeðpannâ
Minçtâs temperatûras ir tikai informatîvas. Temperatûras ir jâpielâgo
personiskajâm prasîbâm.
24
electrolux
Tîrîðana un apkope
Pirms tîrîðanas izslçdziet
cepeðkrâsni un ïaujiet tai
atdzist.
Netîriet ierîci ar sakarsçta tvaika
vai tvaika strûklas tîrîtâjiem.
Uzmanîbu: Pirms ierîces tîrîðanas,
atvienojiet to no elektrotîkla.
Lai nodroðinâtu ierîces ilgmûþîbu, regulâri
veiciet tâlâk minçtâs tîrîðanas darbîbas.
- Tîriet ierîci tikai tad, ja tâ ir atdzisusi.
- Tîriet emaljçtâs virsmas ar ziepjûdeni.
- Neizmantojiet abrazîvus tîrîðanas
lîdzekïus.
- Nosusiniet nerûsoðâ tçrauda daïas un
stiklu ar mîkstu drâniòu.
- Stipri piekaltuðas çdiena paliekas tîriet
ar tirdzniecîbâ pieejamiem nerûsoðâ
tçrauda tîrîðanas lîdzekïiem vai siltu
etiíi.
Cepeðkrâsns emalja ir îpaði izturîga un
necaurlaidîga. Sakarsçto augïu sulâs
esoðâs skâbes (citronu, plûmju vai citu
augïu) uz emaljçtajâm virsmâm tomçr var
atstât noturîgus, redzamus traipus. Tomçr
ðâdi traipi neietekmç cepeðkrâsns darbîbu.
Rûpîgi notîriet cepeðkrâsni pçc katras
lietoðanas reizes. Tas ir vieglâkais veids,
kâ saglabât cepeðkrâsni tîru. Tâdçjâdi
çdienu paliekas nevarçs aizdegties.
Tîrîðanas lîdzekïi
Pirms tîrîðanas lîdzekïu lietoðanas,
pârbaudiet, vai tie ir piemçroti
cepeðkrâsns tîrîðanai un to izmantoðanu
iesaka ðâdu lîdzekïu raþotâjs.
NEDRÎKST lietot balinâtâju saturoðus
tîrîðanas lîdzekïus, jo tie var padarît
nespodru virsmas apdari. Neizmantojiet
abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus.
Korpusa tîrîðana
Regulâri tîriet cepeðkrâsns vadîbas paneli,
durtiòas un durtiòu blîvçjumu, izmantojot
siltâ ûdenî un ðíidrâ mazgâðanas lîdzeklî
samçrcçtu un rûpîgi izgrieztu mîkstu
drâniòu.
Lai nepieïautu durtiòu stikla paneïu
bojâjumus un nodilumu, neizmantojiet:
• mâjsaimniecîbas mazgâðanas
lîdzekïus un balinâtâjus;
• impregnçtus sûkïus, kas nav piemçroti
kastroïiem ar pretpiedeguma virsmâm;
• tçrauda vilnas sûkïus;
• íîmiskos cepeðkrâsns sûkïus vai
aerosolus;
• rûsas noòçmçjus;
• vannu/izlietòu traipu noòçmçjus;
Tîriet durtiòu stikla ârpusi un iekðpusi ar
siltu ziepjûdeni. Ja ierîces durtiòu stikla
iekðpuse kïûst ïoti netîra, ieteicams
izmantot tâdu tîrîðanas lîdzekli, kâ Hob
Brite. Netîrumu notîrîðanai neizmantojiet
krâsvielu skrâpjus.
Cepeðkrâsns iekðpuse
Emaljçto cepeðkrâsns iekðpuses pamatni
vislabâk tîrît tad, ja cepeðkrâsns vçl nav
atdzisusi.
Pçc katras izmantoðanas reizes
noslaukiet cepeðkrâsni ar mîkstu, siltâ
ziepjûdenî samçrcçtu drâniòu. Periodiski
jâveic rûpîgâka tîrîðana, lietojot patentçtu
cepeðkrâsns tîrîðanas lîdzekli.
25
electrolux
Grila sildelements
Lai atvieglotu cepeðkrâsns augðçjâs
daïas tîrîðanu, ierîce ir aprîkota ar
nolokâmu grila sildelementu.
Pirms tîrîðanas, pârbaudiet, vai
cepeðkrâsns ir atdzisusi un
atvienota no elektrotîkla.
1) Izskrûvçjiet grila sildelementa
stiprinâjuma skrûvi (skatiet attçlu).
Veicot ðo darbîbu pirmo reizi,
ieteicams izmantot skrûvgriezi.
2) Pçc tam uzmanîgi pavelciet grilu uz
leju, lai atvieglotu piekïuvi
cepeðkrâsns augðçjai daïai (skatiet
attçlu).
3) Tîriet ierîces augðpusi ar piemçrotu
tîrîðanas lîdzekli, un pirms nolokâmâ
grila sildelementa novietoðanas
atpakaï tam paredzçtajâ vietâ,
nosusiniet to.
4) Uzmanîgi uzstâdiet grila sildelementu
atpakaï tam paredzçtajâ vietâ un
pievelciet savilcçjuzgriezni.
Pârbaudiet,
vai
grila
sildelementa savilcçjuzgrieznis
ir pareizi pievilkts, jo pretçjâ
gadîjumâ sildelements var
nokrist.
26
electrolux
Cepeðkrâsns plaukti un plauktu
balsti
Lai tîrîtu cepeðkrâsns plauktus, iemçrciet
tos siltâ ziepjûdenî un notîriet piekaltuðus
traipus ar samitrinâtu sûkli.
Rûpîgi noskalojiet un pçc tam nosusiniet
plauktus ar mîkstu drâniòu.
Lai notîrîtu sânu slieces un izbîdâmâs
vadotnes, tâs var izòemt.
Rîkojieties ðâdi:
1. pieturot plaukta balstu ar otru roku,
izskrûvçjiet priekðçjo skrûvi;
2. atâíçjiet aizmugurçjo âíi un noòemiet
plaukta balstu;
3. pçc tîrîðanas, uzstâdiet atpakaï plauktu
balstus, ievçrojot iepriekð minçtâs
darbîbas, tikai ðoreiz pretçjâ secîbâ.
Lûdzu, pârbaudiet, vai uzstâdot atpakaï
plaukta balstu, ir atbilstoði pievilkti
savilcçjuzgrieþòi.
Atbloíçjot 13. lappusç parâdîtos
elementus, var noòemt tikai
izbîdâmâs vadotnes.
Izbîdâmâs vadotnes var mazgât
trauku mazgâjamâ maðînâ.
Uzmanîbu! Veltnîðus nedrîkst ieeïïot.
Nemçìiniet noòemt izbîdâmâs
vadotnes pirms cepeðkrâsns vçl
nav atdzisusi.
Neizvelciet pilnîbâ izbîdâmâs
vadotnes, lai izòemtu tâs no
sânu sliecçm.
Asâs
malas
var
radît
savainojumus.
27
electrolux
Cepeðkrâsns durtiòu tîrîðana
Pirms cepeðkrâsns durtiòu tîrîðanas,
ieteicams tâs izòemt no cepeðkrâsns.
Rîkojieties ðâdi:
1. pilnîbâ atveriet cepeðkrâsns durtiòas;
2. atrodiet eòìes, kas satur durtiòas pie
cepeðkrâsns (A att.);
3. atbloíçjiet un pagrieziet uz divâm
eòìçm esoðâs nelielâs sviras (B att.);
4. satveriet durtiòas abâs pusçs un lçni
pagrieziet virzienâ uz cepeðkrâsni, lîdz
tâs pa pusei aizvçras (C att.);
5. uzmanîgi izòemiet durtiòas no
cepeðkrâsns (C att.);
6. novietojiet tâs uz cietas virsmas;
Tîriet cepeðkrâsns durtiòu stiklu ar siltu
ziepjûdeni un mîkstu drâniòu. Neizmantojiet
abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus. Pçc tîrîðanas,
uzstâdiet atpakaï cepeðkrâsns durtiòas,
ievçrojot iepriekð minçtâs darbîbas, tikai
ðoreiz pretçjâ secîbâ.
Ierîces no nerûsoða tçrauda vai
alumînija.
Cepeðkrâsns durtiòas ieteicams tîrît,
izmantojot mitru sûkli un pçc tam tâs
nosusinât ar mîkstu drâniòu.
Neizmantojiet tçrauda vilnu vai abrazîvus
tîrîðanas lîdzekïus, jo tie var sabojât
cepeðkrâsns virsmu. Tîriet cepeðkrâsns
vadîbas paneli, ievçrojot iepriekð minçtos
norâdîjumus.
NETÎRIET cepeðkrâsns durtiòas,
ja to stikla paneïi ir karsti.
Neievçrojot iepriekð minçtos
norâdîjumus, stikla paneïi var
saplîst.
28
A att.
B att.
C att.
electrolux
Ja durtiòu stikla panelis saplaisâ vai
saskrâpçjas, tas var kïût triecienneizturîgs,
un, lai nepieïautu stikla paneïa saplîðanu,
tas jânomaina. Sazinieties ar vietçjo
klientu apkalpoðanas centru.
Cepeðkrâsns apgaismojuma
spuldzes nomaiòa
Atvienojiet ierîci no elektrotîkla.
Ja jânomaina apgaismojuma spuldze, tai
jâatbilst ðâdiem parametriem:
- elektriskâ jauda: 15 W/25 W;
- spriegums: 230 V (50 Hz);
- 300 °C temperatûras siltumizturîba;
- pieslçguma veids: E14.
ðîs spuldzes ir pieejamas klientu
apkalpoðanas centrâ.
Bojâtâs spuldzes nomaiòa
1. Pârbaudiet, vai cepeðkrâsns ir
atvienota no elektrotîkla.
2. Nospiediet un pagrieziet stikla pârsegu
pretçji pulksteòrâdîtâju kustîbas
virzienam.
3. Izòemiet bojâto spuldzi un nomainiet
to pret jaunu.
4. Uzstâdiet atpakaï stikla pârsegu un
pievienojiet cepeðkrâsni elektrotîklam.
29
electrolux
Ja kaut kas nedarbojas
Ja ierîce nedarbojas pareizi, pirms sazinâties ar klientu apkalpoðanas centru, lûdzu,
pârbaudiet tâlâk minçto informâciju.
PROBLÇMA
RISINÂJUMS
n Cepeðkrâsns neieslçdzas.
uNospiediet vadîbas elementu
un pçc
tam izvçlieties gatavoðanas funkciju.
vai
uIzslçdzies mâjas elektrosistçmas droðinâtâjs.
vai
uAktivizçjusies bçrnu droðîbas automâtiskâ
aizsargslçdþa funkcija.
vai
uNejauði aktivizçjusies demonstrâcijas
reþîma funkcija.
vai
uPârbaudiet, vai ir pareizi veikts
cepeðkrâsns elektriskais pieslçgums un
ieslçgts cepeðkrâsns strâvas slçdzis.
n Cepeðkrâsns apgaismojums
nedarbojas.
uIestatiet cepeðkrâsns funkciju pârslçgu
kâdâ no funkcijâm.
vai
uIegâdâjieties
jaunu
cepeðkrâsns
apgaismojuma spuldzi. Ja nepiecieðams,
pasûtiet to Electrolux klientu apkalpoðanas
centrâ un uzstâdiet atbilstoði lietotâja
rokasgrâmatâ minçtajiem norâdîjumiem.
n Çdiena gatavoðanai nepiecieðams
pârâk ilgs laiks, vai arî tas tiek
pagatavots pâr âtru.
uIevçrojiet ðajâs instrukcijâs minçtos
padomus (skatiet sadaïu „Cepeðkrâsns
izmantoðana“).
n Uz pârtikas un cepeðkrâsns
iekðpusç parâdâs tvaiks un
kondensâcija.
uPabeidzot gatavoðanu, neatstâjiet çdienus
cepeðkrâsnî ilgâk par 15-20 minûtçm.
n Displejâ ir redzams.. kïûdas
kods F.
uLûdzu, pierakstiet kïûdas kodu un
sazinieties ar klientu apkalpoðanas centru.
30
electrolux
Tehniskie dati
Sildelementu parmetri
Apakðçjais sildelements
Augðçjais sildelements
1000 W
800 W
Pilna cepeðkrâsns jauda
(augðçjais un apakðçjais
sildelements)
1800 W
Grils
1650 W
Pilna izmçra grils
2450 W
Gatavoðana, izmantojot
ventilatoru
2000 W
Picas funkcija
3000 W
Cepeðkrâsns apgaismojums
25 W
Sakarsçtâ gaisa ventilatora motors 25 W
Dzesçjoðâ ventilatora motors
Kopçjâ jauda
25 W
3075 W
Darba spriegums (50 Hz)
Ierîces klase
230 V
3
Iebûvçðanai paredzçtâs niðas
izmçri
Augstums zem darbvirsmas 593 mm
kolonnâ 580 mm
Platums
560 mm
Dziïums
550 mm
Cepeðkrâsns
Augstums
335 mm
Platums
395 mm
Dziïums
Cepeðkrâsns ietilpîba
400 mm
53 l
31
electrolux
Norâdîjumi ierîces uzstâdîtâjam
Ierîces
uzstâdîðana
un
pieslçgðana jâveic saskaòâ ar
spçkâ esoðajiem noteikumiem.
Ierîces apkopi drîkst veikt tikai
tad, ja tâ ir atvienota no
elektrotîkla. Ierîces pieslçgðanu
un tehnisko apkopi drîkst veikt
tikai kvalificçti darbinieki.
Raþotâjs neuzòemsies atbildîbu
par bojâjumiem, kas raduðies
neievçrojot iepriekð minçtos
droðîbas norâdîjumus.
Cepeðkrâsns pieslçgðana
elektrotîklam
Pirms ierîces pieslçgðanas elektrotîklam,
lûdzu, pârbaudiet, vai:
- droðinâtâja un mâjas elektrosistçmas
parametri atbilst ierîces maksimâlajai
noslodzei (skatiet tehnisko datu
plâksnîti);
- mâjas elektrosistçma ir aprîkota ar
piemçrotu zemçjumu atbilstoði spçkâ
esoðajiem noteikumiem;
- kontaktligzda vai daudzpolu slçdzis
pçc uzstâdîðanas ir viegli pieejams.
Ierîce tiek piegâdâta ar strâvas kabelim
pievienotu kontaktspraudni. Strâvas kabeli
un kontaktspraudni jâpieslçdz kontaktligzdai
ar attiecîgu aizsardzîbu (230 V, 50 Hz). ðâdu
kontaktligzdu jâuzstâda saskaòâ ar spçkâ
esoðajiem noteikumiem.
Var izmantot ðâdus kabeïu tipus (ievçrojot to
ðíçrssavienojumu nominâlos parametrus):
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Ja ierîce tiek pieslçgta bez kontaktspraudòa
vai arî tas nav pieejams, starp ierîci un strâvas
kabeli ir jâuzstâda daudzpolu slçdzis
32
(piemçram, droðinâtâji, atdalîtâjs) ar vismaz
3 mm lielu atstarpi starp kontaktiem. Slçdzis
nedrîkst pârraut zemçjuma vadu.
Dzeltenajam un zaïajam vadam jâbût
garâkam par 2-3 cm nekâ citi vadi.
Strâvas kabeli jânovieto tâ, lai nevienâ tâ
vietâ temperatûra nepârsniegtu istabas
temperatûru par 50 °C.
Pçc pieslçgums veikðanas, pârbaudiet
sildelementus, ieslçdzot tos aptuveni
3 minûtes.
Spaiïu bloks
Cepeðkrâsns ir aprîkota ar çrti pieejamu
spaiïu bloku, kas paredzçts 230 V vienas
fâzes sprieguma izmantoðanai.
Burts L Burts N vai E -
strâvas spaile
neitrâle
zemçjuma spaile
electrolux
Iebûvçðanas instrukcijas
A att.
B att.
Cepeðkrâsns izmeri (A att.)
Iebûvçðanas instrukcijas
550 M
Lai iebûvçtâ ierîce varçtu darboties, kâ tai
paredzçts, virtuves mçbelçm vai
iebûvçðanas niðai jâbût piemçrotiem
izmçriem (B-C att.).
Ierîces nostiprinâðana pie
virtuves mçbelçm
-
Atvçriet cepeðkrâsns durtiòas.
Nostipriniet cepeðkrâsni virtuves
mçbelçs, ievietojot korpusa atverçs
èetrus distancturçtâjus (D-A att.), un
pçc tam èetras komplektâcijâ esoðâs
skrûves (D-B att.).
Ja virs cepeðkrâsns uzstâdât plîti, tâs
elektriskais pieslçgums droðîbas
apsvçrumu dçï jâveic atseviðíi, lai
cepeðkrâsni nepiecieðamîbas gadîjumâ
varçtu çrti izòemt no virtuves mçbelçm.
Strâvas kabeïu pagarinâtâjiem ir jâatbilst
nepiecieðamajai noslodzei.
560
IN
- 57
593
Lai iebûvçtâ ierîce varçtu darboties, kâ tai
paredzçts, virtuves mçbelçm vai iebûvçðanas
niðai jâbût piemçrotiem izmçriem.
Visas daïas, kas nodroðina aizsardzîbu pret
elektroðoku no strâvu vadoðiem un
izolçtajiem elementiem, saskaòâ ar spçkâ
esoðajiem noteikumiem ir jânostiprina tâ,
lai tos nevarçtu noòemt, neizmantojot rîkus.
ðajos piesardzîbas pasâkumus ir ietverti
arî sienâm un iebûvçðanai paredzçto
konstrukciju stiprinâjumi.
Ierîces iebûvçðanas laikâ jânodroðina
aizsardzîba pret elektroðoku.
Ierîci var novietot ar aizmugurçjo pusi pret
sienu vai ar sânu malu pret augstâkâm
virtuves mçbelçm, ierîcçm vai sienâm. Tomçr
ierîces otru malu var novietot tikai blakus
vienâda lieluma virtuves mçbelçm vai ierîcçm.
100
80÷
0
C att.
D att.
33
electrolux
Apkalpoðana un rezerves daïas
Ja sadaï⠄Ja kaut kas nedarbojas“ minçtâ
informâcija nav pietiekama, lai novçrstu
kïûmes, sazinieties ar vietçjo klientu
apkalpoðanas centru, norâdot kïûmes
veidu, tehniskajâ datu plâksnîtç minçto
ierîces modeli (Mod.), izstrâdâjuma
numuru (Prod.No.) un sçrijas numuru (Sçr.
No.). Tehnisko datu plâksnîte atrodas
ârçjâs cepeðkrâsns malas priekðpusç.
Oriìinâlâs rezerves daïas, kuras
apstiprinâjis raþotâjs un uz kurâm ir ðis
apzîmçjums, ir pieejamas tikai klientu
apkalpoðanas centrâ vai autorizçtajos
rezerves daïu veikalos.
Garantija/ Klientu apkalpoðana
Electrolux pateicas par mûsu produktu izvçli un cer, ka tie kalpos ilgus gadus
un attaisnos Jûsu cerîbas.
Electrolux grupa ir pasaules vadoðais sadzîves un dârza tehnikas raþotâjs.
Katru gadu visâ pasaulç vairâk kâ 150 valstîs tiek pârdoti vairâk nekâ 55 miljoni
Electrolux grupas produktu (tâdu, kâ ledusskapji, pavardi, veïas maðînas,
putekïu sûcçji, íçdes zâìi un zâlienu pïaujmaðînas) apmçram 14 miljardu
dolâru vçrtîbâ. Electrolux grupâ ietilpst tâdas slavenas tirdzniecîbas markas kâ
AEG, Electrolux un Zanussi.
Mûsu kompânijas mçríis – bût tirgus lîderim ar jaunu produktu un pakalpojumu
radîðanu, tâdçjâdi, atvieglojot mûsu pircçju ikdienu, padarot to çrtâku, vieglâku
un droðâku. Mçs vçlamies, lai mûsu produkti, pakalpojumi un raþoðana kïûtu
par sakârtotas vides sastâvdaïu. Visas preces, ku-ras Electrolux piegâdâ
Latvijai, ir raþotas, izmantojot kompânijas pieredzi, tâs atbilst ES un Lat-vijas
Republikas likumdoðanas prasîbâm par elektroierîèu droðîbu un
elektromagnçtisko atbilstîbu. (LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 187 un 188;
73/23 EEC, 89/336EEC) Electrolux Latvia Ltd darbojas saskaòâ ar Latvijas
Republikas likumdoðanu.
Patçrçtâjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu raþotâjam, vai pardevçjam, ja prece
neatbilst paredzçtajâm prasîbâm. Ðajos gadîjumos Electrolux iesaka griezties
Electrolux Servisa centrâ vai pie Electrolux servisa pârstâvja. Lai saòemtu
pilnvçrtîgu servisa palîdzîbu, mçs iesakâm saviem pircçjiem nosaukt
34
electrolux
elektroierîces modeli, produkta un sçrijas numuru, kâ arî iespçjamo bojâjumu.
Pircçjam ir jâuzrâda pirkuma èeks vai lîdzvçrtîgs dokuments par preces iegâdi
un klienta karte. Electrolux ir atbildîgs par tehnikas bojâjumiem, kuru cçlonis ir
pieïauta kïûda raþoðanas procesâ rûpnîcâ, likumâ noteiktajâ termiòâ.
Electrolux neuzòemas atbildîbu par tehnikas bojâjumiem, kuri raduðies:
to transportçjot,
nepareizi uzstâdot vai izmantojot;
dabiskas nolietoðanâs rezultâtâ;
grauzçju vai kukaiòu iedarbîbas rezultâtâ;
laboðanas darbu, ko veikuðas treðâs personas, rezultâtâ;
tîkla sprieguma maiòas rezultâtâ;
iestâjoties force majeure apstâkïiem;
Iekârtas uzstâdîðana, apkalpoðana un tîrîðana, filtru, u.c. detaïu nomaiòa,
kuru nolietoðanâs ir normâla parâdîba, ir maksas pakalpojums.Maksas
pakalpojums ir arî pircçja konsultçðana par iekârtas lietoðanu un apkopi.
Ðî procedûra neierobeþo likumâ par patçrçtâju tiesîbu aizsardzîbu
noteiktâs patçrçtâja tiesîbas.
Electrolux servisa centri Latvijas pilsetas
Alûksne Normunds ðteiners, tâlr. 4342536, mob. tâlr. 6596594
Bauska SIA „Elektro“, Plûdoòa 6, tâlr. 3960625, mob. tâlr. 9219605
Balvi Jurijs Stepanovs, Partizâòu iela 5 (gâzes saimniecîbas teritorija),
tâlr. 4521237, 6546738
Cçsis Jânis Kotâns, J. Poruka iela 21 a, tâlr. 9404066
Daugavpils SIA „ ROTA serviss“, Lâèplçða iela 39, tâlr. 5428265
Jçkabpils SIA „Voroòins“, Kieìeïu iela 2, tâlr. 5231622
Jelgava SIA „ZET-R“, Katoïu iela 7a, tâlr. 3026247
Krâslava SIA „El-Reda“, Vienîbas iela 1, tâlr. 5626523
Kuldîga I.K „Saifuïïins“, Aizputes iela 5, tâlr. 6402340, 3322828
Liepâja SIA „Sadzîves tehnika „Gulbis“, Lielâ iela 12, tâlr. 3426510
Liepâja SIA „AKMELA“, T. Breikða 43, tâlr. 3426885, mob. tâlr. 9408390
Limbaþi Dzintars Breðke, tâlr. 6555077
Ogre I/U GSF, Brîvîbas iela 50, tâlr. 5047709, mob. tâlr. 9404566
Preiïi SIA „Celmeòi“, Mehanizatoru iela 2, tâlr. 5322768, mob. tâlr. 9206062
Rîga SIA „Aktivserviss“, Kr. Barona iela 130/2 , 7506373, mob. 9 29 78 21
Rîga SIA „Abris serviss“, Pçrnavas iela 25, tâlr. 7297821, 9139681
Rîga SIA „ELKORSERVISS“, Brîvîbas 201, tâlr. 7070513, 7070536
Rçzekne SIA „Elektro- serviss“, Dârzu iela 23,tâlr. 4624208
Saldus Aigars Arols, tâlr. 3881297, mob. tâlr. 9593465
Talsi SIA „AIVI“, Brîvîbas iela 13, tâlr. 3222070
Tukums SIA „Kodoli“, Pils iela 15, mob. tâlr. 9477862
35
electrolux
Valmiera SIA „Elux“, Rîgas iela 4, tâlr. 4224334
Ventspils SIA „Alete“, Pils iela 31, tâlr. 3621569
Ventspils IK „Serviss Elektrons“, Andreja iela 4, tâlr. 3625081, 6866609
Gazes iekartu serviss
Liepâja Jânis Èirkðis, mob. tâlr. 9427533
Rîga SIA „Liesma“, tâlr. 7587527
Eiropas garantija
Ðai ierîcei Electrolux garantija ir nodroðinâta katrâ no valstîm, kas uzrâdîtas ðîs
rokasgrâmatas pçdçjâ lappusç, uz periodu, kas norâdîts ierîces garantijas talonâ
vai citâdi ar likumu. Ja jûs pârvietojaties no vienas no ðîm valstîm uz citu zemâk
minçto valsti, ierîces garantija tiek piemçrota citâ valstî ar sekojoðiem
nosacîjumiem:
•
Iekârtas garantija sâkas no dienas, kad jûs pirmo reizi iegâdâjâties ierîci,
ko varçs pierâdît, uzrâdot derîgu ierîces pârdevçja izdotu pirkuma dokumentu.
•
Ierîces garantija ir uz to paðu periodu un attiecîbâ uz tâda paða apjoma
darbu un detaïâm, kâds tas pastâv ðim konkrçtajam modelim vai ierîèu
veidam jûsu jaunajâ mîtnes valstî.
•
Ierîces garantija ir izsniegta sâkotnçjam ierîces pircçjam un nevar tikt nodota
citam lietotâjam.
•
Ierîce tiek uzstâdîta un tiek izmantota atbilstoði Electrolux izsniegtajai
instrukcijai un tiek izmantota tikai mâjâs, t.i., netiek izmantota komerciâliem
mçríiem.
•
Ierîce tiek uzstâdîta saskaòâ ar visiem attiecîgajiem noteikumiem, kas ir
spçkâ jûsu jaunajâ mîtnes valstî.
Ðîs Eiropas garantijas noteikumi neietekmç jebkuras tiesîbas, ko jums nodroðina
likums.
36
electrolux
37
electrolux
35699-6301
38
03/08 R.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement