Progress | PBP5360X | User manual | Progress PBP5360X Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Instructions
Inbouwoven
Built-in oven
PBP 5360
2 progress
Inhoud
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies ....................................................... 3
Beschrijving van het apparaat .......................................................................................... 5
Bedieningspaneel ............................................................................................................. 6
Eerste installatie ............................................................................................................... 7
Functiesymbolen ............................................................................................................ 10
Gebruik van de oven ...................................................................................................... 11
Programmeren van de oven ........................................................................................... 18
Speciale functies ............................................................................................................ 20
Bak-tabellen ................................................................................................................... 23
Reiniging en onderhoud ................................................................................................. 25
Het oplossen van problemen .......................................................................................... 36
Technische gegevens ..................................................................................................... 37
Instructies voor de installateur ........................................................................................ 38
Instructies voor de inbouw ............................................................................................. 39
Klantenservice ................................................................................................................ 40
Handleiding voor de gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
)
Stap-voor-stap handleiding
Adviezen
Milieu-informatie
Dit apparaat beantwoordt aan de volgende EEG-Richtlijnen:
2006/95 (laagspanningsrichtlijn);
89/336 (EMC-richtlijn);
93/68 (Algemene richtlijn);
en de daarop volgende wijzigingen.
FABRIKANT:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italy)
3 progress
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies
Bewaar de bij dit apparaat geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Mocht het
apparaat aan derden doorgegeven of verkocht worden, of indien u het apparaat
wanneer u gaat verhuizen in uw oude woning achterlaat, dan is het van groot belang
dat de nieuwe gebruiker over deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen kan beschikken.
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor de veiligheid van de gebruikers en hun
huisgenoten. Lees ze dus aandachtig door, voordat u het apparaat aansluit en/of in
gebruik neemt.
Opstellen
· Het installeren dient te gebeuren door
deskundig personeel, met inachtneming
van de bestaande voorschriften. De afzonderlijke installatiewerkzaamheden
zijn beschreven in de instructies voor de
installateur.
· Laat installatie en aansluiting uitvoeren
door een vakman, volgens de richtlijnen
waarvan hij op grond van zijn vakkennis
op de hoogte is.
· Mochten er op grond van de installatie
aanpassingen aan de stroomvoorziening
nodig zijn, dan dienen ook die door een
vakman te worden aangebracht.
· Deze oven is afhankelijk van de uitvoering gemaakt als los apparaat of als
combinatieapparaat met elektrische
plaat voor eenfaseaansluiting op 230 V.
Werking
· Deze oven is bedoeld voor het bereiden
van gerechten; gebruik hem nooit voor
andere doeleinden.
· Wees extra voorzichtig wanneer u met
de oven werkt. Door de grote hitte van
de verwarmingselementen zijn rooster
en overige onderdelen erg heet.
· Indien u - om welke reden dan ook - aluminiumfolie mocht gebruiken voor het
bereiden van gerechten in de oven, laat
dit dan nooit in direct contact komen
met de bodem van de oven.
· Ga bij het reinigen van de oven voorzichtig
te werk: sproei nooit vloeistof op het vetfilter (indien aanwezig), de verwarmingselementen en de thermostaatsensor.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Het is gevaarlijk, veranderingen aan te
brengen aan het apparaat of aan de eigenschappen ervan.
Tijdens het bakken, braden en grilleren
worden het venster van de oven en de
overige delen van het apparaat heet.
Houd kinderen daarom uit de buurt van
het apparaat. Wanneer u elektrische apparatuur aansluit op stopcontacten in de
buurt van de oven, dan dient u erop te
letten dat aansluitleidingen niet in aanraking komen met hete kookzones of klem
komen te zitten in de hete ovendeur.
Gebruik altijd ovenwanten, om vuurvaste hete schalen of pannen uit de
oven te halen.
Regelmatig schoonmaken voorkomt
verslechtering van het oppervlaktemateriaal.
Schakel voor het schoonmaken van de
oven de stroom uit, of haal de stekker uit
het stopcontact.
Zorg ervoor dat de oven in de stand
«UIT» staat wanneer hij niet meer wordt
gebruikt.
De vorken en het spit zijn puntig en
scherp. Als u er gebruik van maakt, doe
het met zorg om verwonding te
voorkomen.
Het apparaat mag niet met een
stoomreiniger worden gereinigd.
Gebruik geen schuurmiddelen of
scherpe metalen krabbers. U kunt krassen maken op de ruiten van de deur, wat
ertoe kan leiden dat de ruiten barsten.
4 progress
Veiligheid van personen
· Dit apparaat is bestemd voor gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om
het door kinderen te laten gebruiken of
hen ermee te laten spelen.
· Houd kinderen uit de buurt, zolang de
oven in werking is. Ook nadat u de oven
heeft uitgeschakeld, blijft de deur nog
lang heet.
· Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en
kennis die daardoor het apparaat niet
kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk
persoon om zeker te zijn van dat het
apparaat veilig kan worden gebruikt.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
·
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De
kunststofdelen zijn gekenmerkt, bijv.
>PE>, >PS< etc. Gooi de verpakkingsmaterialen volgens hun markering weg
bij de gemeentelijke inzamelpunten in de
daarvoor bedoelde inzamelcontainers.
Oud apparaat
·
op het product of op
Het symbool
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven
bij een verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Let op: Maak het oude apparaat onbruikbaar voor u het weggooit, om te
voorkomen dat er gevaar van kan uitgaan.
Haal het apparaat daartoe van de
stroomvoorziening en verwijder de
netstekker van het apparaat.
Klantenservice
· Laat controlewerkzaamheden en/of reparaties uitvoeren door de klantenservice van de fabrikant of door een door
de fabrikant geautoriseerde klantenservice, en gebruik alleen originele
reserveonderdelen.
· Probeer het apparaat bij storingen of
schade niet zelf te repareren. Reparaties
die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden.
5 progress
Beschrijving van het apparaat
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bedieningspaneel
Ventilatiesleuf voor afkoelventilatie
Grill
Binnenverlichting
Oven-ventilator
Draaispit opening
Typeplaatje
Accessoires
Spit
Bakplaat
Vorken
Rooster
Afneembare
greep
Braadslede
Spithouder
Draaispit
6 progress
Bedieningspaneel
Gaar— Temperatuur—
functies
indicatie
1
2
3
4
Drukknoppen
1. AAN/UIT
2. Oven-functietoets
3. Snelopwarmfunctie
4. Pyrolytische reinigingsfunctie
5. Verlagingstoets “
” (tijd of temperatuur)
6. Verhogingstoets “ ” (tijd of temperatuur)
7. Kookwekker / bereidingsduur / einde bereidingsduur
Alle functies van de oven worden elektronisch geregeld.
U kunt willekeurige combinaties van gaarfuncties, gaartemperaturen en automatische
tijdinstellingen kiezen.
Opmerking
Als de stroom uitvalt blijven de instellingen (klok, ingesteld of lopend programma)
ongeveer 3 minuten in het programmageheugen bewaard. Als de stroom langer uitvalt, worden alle instellingen gewist. Als de
stroomtoevoer weer hersteld is, knipperen de
cijfers in het display. De klok en de timer moeten in een dergelijk geval wel opnieuw worden ingesteld.
Tijds—
indicatie
5
6
7
7 progress
Eerste installatie
Verwijder al het verpakkingsmateriaal binnen en buiten, voordat u de oven in gebruik neemt.
Wanneer de oven voor het eerst op de
elektriciteit wordt aangesloten, verschijnt in
het display automatisch 12:00 en het symbool
knippert.
Verzeker u ervan dat het juiste tijdstip van
de dag is ingesteld voor het eerste gebruik
van de oven.
Om het juiste tijdstip van de dag in te
stellen:
1. Druk op de toets
en, terwijl het
symbool knippert, stelt u met de toetsen “ ” of “ ” de tijd in (afb. 1).
verHet pijltjessymbool van de tijd
dwijnt ongeveer 5 seconden na weergave van de precieze tijd.
2. Zodra het symbool niet meer knippert,
drukt u tweemaal op de
toets.
Ga vervolgens te werk als onder punt 1.
Afb. 1
Voor het eerste gebruik
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet
de oven opgewarmd worden zonder voedsel.
Ga als volgt te werk om dat te doen:
1. Druk op de toets
schakelen.
om de oven in te
2. Druk tweemaal op de toets
de functie «Hete lucht»
en kies
(afb. 2).
3. Zet de temperatuur op 250°C, gebruik
daarvoor de toets “ ”.
4. Laat de oven leeg ongeveer 45 minuten
lang in werking.
5. Open een raam voor de ventilatie.
Doe dit opnieuw met de functie «Bovenen onderwarmte» en «Ventilatorgrill» gedurende zo’n 5-10 minuten.
Afb. 2
8 progress
Gedurende deze tijd kan er een onaangenaam luchtje ontstaan. Dit is heel normaal.
Het wordt veroorzaakt door fabricageresten.
Laat de oven vervolgens afkoelen en reinig
dan de ovenruimte met een in warm zeepsop
vochtig gemaakte doek. Reinig ook de roosters
en bakplaten voor het eerste gebruik grondig.
Pak, om de deur te openen, altijd de handgreep
in het midden vast (afb. 3).
“Aan-/Uit” - toets
Voor het instellen van gaarfuncties of andere programma’s moet de oven worden ingeschakeld. Als de knop
is ingedrukt,
verschijnt in het display het ovensymbool en
de oververlichting wordt ingeschakeld (afb.
4).
Om te oven uit te schakelen, kunt u de
knop
. te allen tijde indrukken. Alle gaarfuncties of programma’s worden beëindigd,
de ovenverlichting wordt uitgeschakeld en in
de tijdindicatie verschijnt alleen nog de tijd
van de dag.
U kunt de oven te allen tijde uitschakelen.
Zo kiest u een bereidingsfunctie
1. Schakel de oven in door op de
te drukken.
Afb. 3
Afb. 4
toets
2. Druk op de toets
om de gewenste
functie te selecteren. Elke keer dat toets
wordt ingedrukt, wordt een functiesymbool zichtbaar in het display en links
van het geselecteerde functiesymbool
verschijnt het bijbehorende functienummer (afb. 5).
3. Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur niet geschikt is, dan stelt u met de
toets “ ” of “ ” de temperatuur in. Het
temperatuurniveau kan in stappen van 5
graden worden ingesteld.
- Met het stijgen van de temperatuur in de
oven begint het thermometersymbool
langzaam te stijgen en geeft daarmee de
daadwerkelijke oventemperatuur aan.
Wanneer de gewenste temperatuur is
bereikt, dan weerklinkt een kort akoestisch signaal en het thermometersymbool
gaat branden.
Afb. 5
9 progress
De temperatuur en de tijd instellen
Druk de toetsen “ ” en “ ” in, om de
vooraf ingestelde temperatuur te verhogen of
verlagen, terwijl het symbool “°” knippert (afb.
6). De maximale temperatuur bedraagt
250°C.
Druk de toetsen “ ” en “ ” in, om de
vooraf ingestelde temperatuur te verhogen of
verlagen, terwijl het symbool knippert.
Veiligheidsthermostaat
Om te voorkomen dat de oven oververhit raakt (door onjuist gebruik van het apparaat of vanwege defecte onderdelen), is de
oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die indien nodig de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur
is gedaald, wordt de oven automatisch weer
ingeschakeld.
Als de veiligheidsthermostaat is geactiveerd vanwege onjuist gebruik van het apparaat, hoeft u (nadat de oven is afgekoeld)
alleen de fout te verhelpen. Is de thermostaat echter geactiveerd vanwege een defect onderdeel, neem dan contact op met
de klantenservice.
Koelventilator
De koelventilator koelt de oven en het
bedieningspaneel. De ventilator wordt nadat
de oven enkele minuten in werking is automatisch ingeschakeld. Warme lucht wordt
door het paneel in de buurt van de greep
van de ovendeur uitgeblazen. Nadat de
oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator
mogelijk nog even lopen om de bedieningselementen te koelen. Dit is helemaal normaal.
De werking van de ventilator hangt af
van hoe lang en op welke temperatuur de oven gebruikt is. Het is mogelijk dat de ventilator helemaal niet ingeschakeld wordt op lagere
temperatuurinstellingen of als de
oven maar korte tijd gebruikt is.
Afb. 6
10 progress
Functiesymbolen
1
2
3
4
5
6
Hete lucht - Bij deze instelling
kunt u op verschillende bakplaten
braden of tegelijkertijd braden en
bakken,
zonder
dat
er
smaakoverdracht plaatsvindt.
Vooraf ingestelde temperatuur:
175°C
Boven- en onderwarmte - De
warmte komt zowel van boven als
onder en wordt gelijkmatig over
de ovenruimte verdeeld. Vooraf
ingestelde temperatuur: 200°C
Onderwarmte - De verwarming
komt uitsluitend van het onderste
verwarmingselement van de oven.
Bij deze instelling kunt u gerechten
heel goed afmaken. Vooraf ingestelde temperatuur: 250°C
Ventilatorgrill - Dit is een
alternatieve bereidingsmethode
voor gerechten die anders met de
normale grill bereid worden. Het
grillelement en de ventilator van
de oven werken samen, zodat de
hetelucht rond de gerechten circuleert. Vooraf ingestelde temperatuur: 180°C
Maximumtemperatuur: 200°C.
Grill - en draaispit - Het draaispit kan worden gebruikt voor
het grillen van vlees of Kebab
en kleine stukken vlees. Vooraf
ingestelde temperatuur: 250°C
Ontdooien - De ventilator
circuleert de lucht zonder deze te
verwarmen op kamertemperatuur
door de ovenruimte. Deze functie
is bijzonder geschikt om
kwetsbare levensmiddelen te
ontdooien, die door opwarmen
beschadigd raken, bijvoorbeeld
taarten met crèmevulling,
ijstaarten, gebak, brood en
bakwaren van gistdeeg.
7
Pyrolitische reiniging - Met deze
functie kunt u de ovenruimte
grondig schoonmaken.
11 progress
Gebruik van de oven
Belangrijk! - Bekleed de oven niet
met aluminiumfolie, en leg geen bakplaten e.d. op de bodem, aangezien
anders het email van de oven beschadigd raakt door de optredende
warmtestuwing. Zet potten en pannen, hittebestendige potten en pannen alsmede aluminiumplaten altijd
op het plateau, dat in één van de
inzetniveaus is geschoven. Bij het verwarmen van levensmiddelen komt
stoom vrij net als in een ketel. Wanneer de stoom in aanraking komt met
de glazen deur van de oven, wordt er
condens gevormd en ontstaan er
waterdruppels.
Warm de lege oven altijd 10 minuten
voor, om condensvorming te beperken.
Wij adviseren u na elke bereiding de waterdruppels weg te vegen.
De ovendeur moet tijdens het
gaarproces gesloten zijn.
Ga bij het openen van de ovendeur
zorgvuldig te werk. Laat de deur niet
„open vallen“, maar gebruik de deurgreep, tot de deur helemaal is geopend.
De oven heeft vier inzetniveaus.
De plaatsen voor het plateau worden
van de bodem van de oven geteld,
zoals aangegeven in de afbeelding.
De plateaus moeten hoe dan ook op
de juiste manier worden ingezet (zie
afbeelding).
Zet vaatwerk en pannen niet direct op
de bodem van de oven.
4
3
2
1
12 progress
Hete lucht
De gerechten worden gegaard met hete
lucht, die via een ventilator aan de achterwand van de oven gelijkmatig in de binnenruimte van de oven wordt verdeeld.
De warmte komt snel en gelijkmatig in
alle ovenzones terecht. Dat betekent dat u
tegelijkertijd verschillende gerechten op
meerdere niveaus kunt bakken, braden en
stoven.
Deze gaarfunctie biedt de volgende
voordelen:
- Sneller voorverwarmen
Doordat de heteluchtoven snel op temperatuur komt, is het over het algemeen niet
nodig om de oven voor te verwarmen. Wellicht heeft u echter toch 5-7 minuten extra
bereidingsduur nodig. Voor recepten die
hogere temperaturen vereisen, zoals brood,
pasteien, scones of soufflés, verkrijgt u de
beste resultaten als de oven eerst wordt
voorverwarmd.
- Lagere temperaturen
Bereiding met hete lucht vereist over het
algemeen lagere temperaturen dan bereiding
met boven- en onderwarmte.
Houd de aanbevolen temperaturen in de
bak- en braadtabel aan. Denk eraan, de temperaturen van uw eigen recepten voor bovenen onderwarmte met 20-25 °C te verlagen.
- Gelijkmatige warmteverdeling
bij het bakken
De oven met ventilator verwarmt alle
inzetniveaus gelijkmatig. Dit betekent dat
verschillende baksels met hetzelfde voedsel
tegelijk in de oven bereid kunnen worden.
De baksels op het bovenste niveau kunnen
echter iets bruiner worden dan die op het
onderste niveau.
Dit is helemaal normaal. Aroma’s en
geuren worden daarbij niet van het ene op
het andere gerecht overgedragen.
Hoe gebruikt u de heteluchtfunctie
1. Oven inschakelen.
2. Druk daarvoor op de toets oven-functies
, tot het symbool
op het
display verschijnt.
3. Indien nodig met de toetsen “ ” of “ ”
de temperatuur instellen.
13 progress
Boven- en onderwarmte
- De warmte wordt het beste verdeeld bij
gebruik van het middelste niveau. Wanneer u wilt dat uw baksel een bruinere
bodem krijgt, moet u het op een lager niveau in de oven zetten. Wanneer u wilt
dat uw baksel een bruinere bovenkant
krijgt, moet u het op een hoger niveau in
de oven zetten.
- Het materiaal en de afwerking van de
bakplaten en schalen is van invloed op de
mate waarin het voedsel een bruin korstje
krijgt. Email, donker, zwaar en met teflon
gecoat bakgerei bevorderen het bruinen,
terwijl bakgerei van glas, glanzend aluminium of gepolijst edelstaal warmte reflecteren en afremmen.
- Zet gerechten altijd in het midden van het
rooster, om een gelijkmatige bruining te
garanderen.
- Plaats schalen op een bakplaat van de
juiste afmeting, om te voorkomen dat er
voedsel op de bodem van de oven wordt
gemorst en ervoor te zorgen dat de oven
gemakkelijker kan worden gereinigd.
- Zet nooit gerechten, blikken of
bakgerei direct op de bodem van de
oven, omdat die erg heet wordt en het
vaatwerk kan beschadigen. Als u deze
instelling gebruikt komt de warmte van de
bovenste en onderste verwarmingselementen. Daarmee kunt u gerechten
op één enkel niveau bereiden. Dit is bijzonder geschikt voor gerechten, waarvan
de bodem extra bruin moet worden, bijv.
quiches en flans.
Gratins, lasagnes en ovenschotels die
ook wat extra bruinering aan de bovenkant
vergen kunnen ook heel goed bereid worden
in de conventionele oven.
Gebruik van boven- en onderwarmte
1. Oven inschakelen.
2. Functie boven-/onderwarmte kiezen;
Druk daarvoor op de toets oven-functies
, tot het symbool
op het display
verschijnt.
3. Indien nodig met de toetsen “ ” of “ ”
de temperatuur instellen.
14 progress
Onderwarmte
Deze functie is bijzonder geschikt voor
het bakken van taart- en vlaaibodems, en
voor het afbakken van quiches resp. flans,
om ervoor te zorgen dat de quiche- resp.
taartbodem gaar is.
Grilleren
- Te grilleren gerechten moeten altijd op het
rooster van de grillplaat worden geplaatst, om ervoor te zorgen dat de lucht
optimaal kan circuleren en het gerecht
niet in het afdruipende vet resp. grillsap
drijft. Als u dat wilt, kunt u gerechten zoals bijv. vis, lever en niertjes direct op de
grillplaat leggen.
- Droog het voedsel vóór het grillen goed
af, zodat het niet gaat spatten. Strijk mager vlees en vis licht in met een beetje olie
of gesmolten boter, zodat de gerechten
tijdens de bereiding mals blijven.
- Meegegrilleerde bijlagen zoals bijv. tomaten of paddenstoelen kunnen tijdens het
grillen van vlees onder het grillrooster (direct op de grillplaat) worden gelegd.
- Voor het roosteren van brood raden wij u
aan het bovenste inzetniveau te gebruiken.
- Indien nodig moet het voedsel tijdens de
bereiding worden omgedraaid.
Gebruik van de grill
De grill levert snelle directe warmte voor
het midden van de grillplaat. Door de kleine
grill te gebruiken voor de bereiding van kleinere hoeveelheden kunt u energie besparen.
1. Oven inschakelen.
2. Functie grill kiezen; druk daarvoor op de
toets oven-functies
, tot het symbool
op het display verschijnt.
3. Indien nodig met de toetsen “ ” of “ ”
de temperatuur instellen.
4. Kies het passende inzetniveau voor grillpan en rooster, al naargelang of het om
platter of dikker grillgoed gaat. Volg vervolgens de instructies voor het grillen op.
15 progress
Ventilatorgrill
Dit is een alternatieve bereidingsmethode voor gerechten die anders met de
normale grill bereid worden. Grillelement en
ventilator werken samen, zodat de hete
lucht rond de gerechten circuleert. De
noodzaak om het voedsel te controleren en
om te draaien is daardoor minder.
Ventilatorgrill minimaliseert kookluchtjes in
de keuken.
Met uitzondering van toast en biefstukken, die van binnen rood moeten blijven,
kunt u alle levensmiddelen met hete lucht
bereiden die u normaal met boven- en
onderwarmte zou bereiden. Het bereiden
verloopt geleidelijker; ventilatorgrill vergt
daarom iets meer tijd dan conventioneel
grillen. Een van de voordelen is dat grotere
hoeveelheden tegelijkertijd bereid kunnen
worden.
1. Oven inschakelen.
2. Functie ventilatorgrill kiezen; druk
daarvoor op de toets oven-functies
tot het symbool
,
op het display
verschijnt.
3. Evt. op de toetsen “ ” of “ ” drukken,
om de temperatuurinstelling aan te passen.
Maximumtemperatuur: 200 °C.
4. Kies het passende inzetniveau voor grillpan en rooster, al naargelang of het om
platter of dikker grillgoed gaat. Volg vervolgens de instructies voor het grillen op.
Grill - en draaispit
Neem de volgende instructies in
acht:
1. Vlees aan het draaispit rijgen en met de
vorken vastzetten.
2. Spit op de houder plaatsen en het geheel
in het tweede inzetniveau van onder
schuiven.
3. Het uiteinde van het spit in de desbetreffende opening van de achterwand aanbrengen.
4. De greep van het spit eraf schroeven.
5. De braadpan met ca. 1/2 l. water op het
eerste inzetniveau plaatsen.
)
16 progress
6. Voor het selecteren van de draaispitfunctie druk net zo vaak op de toets
oven-functies
, tot op het display het
symbool
verschijnt.
Ovendeur altijd gesloten houden.
De vorken en het spit zijn puntig
en scherp. Als u er gebruik van
maakt, doe het met zorg om
verwonding te voorkomen.
Ontdooien
De ventilator loopt zonder warmte en laat
de lucht bij kamertemperatuur in de binnenruimte van de oven circuleren. Hierdoor
wordt het voedsel sneller ontdooid. De temperatuur in de keuken beïnvloedt echter de
ontdooitijd.
Deze functie is bijzonder geschikt om
kwetsbare levensmiddelen te ontdooien, die
door opwarmen beschadigd raken, bijvoorbeeld taarten met crèmevulling, ijstaarten,
gebak, brood en bakwaren van gistdeeg.
Gebruik van de ontdooifunctie
1. Druk voor het inschakelen van de oven
op de toets
.
2. Functie Ontdooien kiezen; druk daarvoor
op de toets oven-functies
, tot het
symbool
op het display verschijnt.
3. Het display geeft de melding “def”.
Adviezen
Bakken:
Bakgoed vraagt gewoonlijk om een gemiddelde temperatuur (150°C-200°C).
Daarom dient de oven ca. 10 minuten lang te
worden voorverwarmd.
Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de baktijd is verstreken.
Bak kruimeldeeg in een springvorm of op
een bakblik tot tweederde van de baktijd.
Vervolgens kunt u het garneren en afbakken.
De verdere baktijd hangt af van de soort en
hoeveelheid garnering of vulling. Biscuitdeeg
moet moeilijk van de lepel lopen. Door te
vloeibaar deeg zou de baktijd onnodig langer
duren.
17 progress
Worden twee bakplaten met gebak tegelijkertijd in de oven geschoven, dan moet tussen de platen een inzetniveau open worden
gelaten.
Worden twee bakplaten met gebak tegelijkertijd in de oven geschoven, dan moeten
de platen na ongeveer 2/3 van de baktijd van
boven naar beneden verwisseld en gedraaid
worden.
Braden:
Neem geen braadstukken die minder
wegen dan 1 kg. Kleinere stukken kunnen
tijdens het braden uitdrogen. Donker vlees,
dat van buiten goed gebraden maar van binnen roze tot rood moet blijven, moet bij een
hogere temperatuur (200°C-250°C) worden
gebraden.
Licht vlees, gevogelte en vis hebben
daarentegen een lagere temperatuur (150°C175°C) nodig. Doe bij een korte bereidingstijd de ingrediënten voor de saus of jus direct
aan het begin in de braadslede. In andere
gevallen worden ze het laatste halfuur toegevoegd.
U kunt controleren of het vlees gaar is met
behulp van een lepel: als het vlees niet kan
worden ingedrukt, is het gaar. Rosbief en
ossenhaas, die van binnen roze moeten blijven, moeten op een hogere temperatuur en
in kortere tijd worden gebraden.
Bij het bereiden van vlees direct op het
rooster de braadslede in het onderliggende
inzetniveau schuiven.
Laat het braadstuk minstens 15 minuten
staan, zodat het vleesvocht niet kan weglopen.
Om rookvorming in de oven te beperken,
kunt u een beetje water in de braadslede gieten. Om condensvorming te voorkomen, een
paar keer water toevoegen. Borden kunnen
tot zij geserveerd worden in de oven op de
laagste temperatuur warm gehouden worden.
Voorzichtig!
De oven niet met aluminiumfolie
bekleden en geen kookgerei,
geen braadslede of bakplaat op
de bodem leggen, aangezien anders het email van de oven door
de optredende warmtestuwing
beschadigd raakt.
Bereidingstijden
De bereidingstijden kunnen verschillen al
naar gelang de samenstelling, ingrediënten
en hoeveelheid vocht in de afzonderlijke gerechten.
Noteer de instelgegevens bij de eerste
keer bereiden resp. braden, om bij bereiding
van dezelfde gerechten in de toekomst ervaring te kunnen opdoen.
U kunt de aangegeven waarden in de tabellen aanpassen op basis van uw eigen ervaringen.
18 progress
Programmeren van de oven
Zo stelt u de kookwekker in
1. Gebruik de toets
om de kookwekkerfunctie te selecteren. Het overeenkomknippert en op het
stige symbool
bedieningspaneel verschijnt “0.00” (afb.
7).
2. Stel met de toets “ ” de gewenste tijd in.
De maximale tijdsduur is 23 uur 59 minuten. Nadat dit is ingesteld, wacht de
kookwekker 3 seconden, waarna hij begint te lopen.
3. Na afloop van de geprogrammeerde tijd
hoor u een akoestisch signaal.
4. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te schakelen.
Als de oven op dit moment werkt,
wordt hij NIET uitgeschakeld.
De kookwekker kan ook gebruikt
worden als de oven uitgeschakeld is.
Afb. 7
De instelling van de kookwekker wijzigen:
Druk op de toets
, tot de symbolen
en gaan knipperen.
Nu kunt u de instelling van de kookwekker wijzigen. Druk daarvoor op de toets
“ ” of “ ”.
Zo schakelt u de kookwekker uit:
, tot de symbolen
Druk op toets
en gaan knipperen.
De toets “ ” indrukken om de tijdsaanduiding te resetten, tot het display “0.00”
aangeeft (afb. 8).
Zo programmeert u een uitschakeltijd
van de oven
1. Zet gerechten in de oven, schakel de
oven in, kies de gewenste functie en stel
indien nodig de gewenste temperatuur in.
2. De toets “
indrukken, om de functie
“Bereidingsduur” te kiezen. Het
bereidingsduursymbool
knippert en
op het display wordt “0.00” aangegeven
(afb. 9).
Afb. 8
Afb. 9
19 progress
3. Terwijl het symbool
knippert, met de
toets “ ” de gewenste tijd instellen. De
maximale tijdsduur is 23 uur 59 minuten.
De programmeerfunctie wacht 3 seconden, waarna hij begint te lopen.
4. Na afloop van de geprogrammeerde tijd
wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Er weerklinkt een akoestisch signaal
en op het bedieningspaneel verschijnt
“0.00”.
5. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te schakelen.
Zo annuleert u de bereidingstijd:
1. Druk op de toets
, tot het symbool
knippert.
2. Druk op de toets “ ” om de tijdsaanduiding te resetten, tot het display
“0.00” aangeeft (afb. 10).
Zo programmeert u het in-/uitschakelen
van de oven
1. Stel de bereidingsduur in zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.
2. Druk op toets
, tot de functie voor het
geseeinde van de bereidingsduur
lecteerd is en het betreffende symbool
knippert. Op het bedieningspaneel wordt
het eind van de bereidingsduur (actuele
tijd plus aangegeven gaartijd ) weergegeven - (afb. 11).
3. Druk op de toets “ ” om het gewenste
einde van de bereidingsduur te selecteren.
4. 3 seconden na het instellen begint de
programmaschakelaar te lopen.
5. De oven wordt automatisch in- en weer
uitgeschakeld. Wanneer de oven wordt
uitgeschakeld, klinkt er een akoestisch
signaal.
6. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te schakelen.
Indien u het programma wilt annuleren,
annuleert u eenvoudig de ingestelde
tijdsduur.
Afb. 10
Afb. 11
20 progress
Speciale functies
Automatische uitschakeling van de oven
Wanneer de instellingen niet worden gewijzigd, wordt de oven automatisch volgens
onderstaande tabel uitgeschakeld (afb. 12).
Temperatuurinstelling:
Uitschakeling
oven:
250°C
na 3 uur
van 200 tot 245°C
na 5,5 uur
van 120 tot 195°C
na 8,5 uur
minder dan 120°C
na 12 uur
Afb. 12
Restwarmtefunctie
Als er een bereidingsduur is ingesteld,
wordt de oven automatisch een paar minuten voor het einde van de geprogrammeerde
bereidingsduur uitgeschakeld, zodat de gerechten in de oven zonder verder energieverbruik helemaal gaar worden. Alle actuele
instellingen worden getoond tot de
bereidingsduur is afgelopen.
Bij een bereidingsduur van minder dan 15
minuten kunt u deze functie niet gebruiken.
Kinderblokkering voor de oven
De bedieningselementen op de oven
kunnen geblokkeerd worden, zodat de oven
niet per ongeluk door kinderen kan worden
ingeschakeld.
1. Schakel de oven uit en druk op de toets
.
2. Druk tegelijkertijd de toetsen
en “ ”
ongeveer 3 seconden lang in. Een akoestisch signaal weerklinkt en de melding
„SAFE“ verschijnt op het display (afb. 13).
3. De oven is nu geblokkeerd. Er kunnen nu
geen afzonderlijke functies en ook geen
temperatuur geselecteerd worden.
Zo deblokkeert u de oven:
Druk de toetsen
en “ ” tegelijkertijd
ongeveer 3 seconden in. Er klinkt een akoestisch signaal en de weergave „SAFE” verdwijnt. Nu kan de oven weer worden bediend.
Afb. 13
21 progress
Snelopwarmfunctie
Na selectie van een bereidingsfunctie en
van de temperatuur warmt de oven langzaam op tot de gewenste temperatuur is
bereikt. Dit duurt 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de geselecteerde functie en temperatuur.
Als de noodzakelijke temperatuur sneller
bereikt moet worden, kunt u de snelopwarmfunctie gebruiken.
1. Druk voor het inschakelen van de oven
op de toets
.
2. Stel de gewenste bereidingsfunctie en
temperatuur in zoals beschreven op de
voorgaande pagina’s.
3. Druk voor het kiezen van de temperatuur
op de toets “ ” of “ ”. De temperatuur
wordt in het display aangegeven.
4. Druk op toets
. In het temperatuurdisplay verschijnt „FHU” (afb. 14).
5. Druk op toets
. Het symbool “°” knippert ongeveer 10 seconden lang. Nu
kunt u de temperatuur selecteren. Druk
daarvoor op de toets “ ” of “ ”.
6. Nadat de gewenste temperatuur bereikt
is, klinkt een korte signaaltoon en in de
temperatuurweergave verschijnt weer de
ingestelde temperatuur.
Deze functie is bij alle bereidingsfuncties
en temperaturen beschikbaar.
Demo-modus
Deze modus is bedoeld voor
speciaalzaken om de ovenfuncties te
presenteren zonder stroomverbruik, afgezien
van de binnenverlichting, het display en de
ovenventilator. Deze functie kan alleen bij
eerste aansluiting worden ingeschakeld.
Na een stroomuitval kan de demo-modus
alleen worden ingeschakeld, wanneer in het
display 12:00 en het symbool
automatisch knipperen.
ca. 2 seconden indrukken.
1. De toets
Er klinkt een kort signaal.
Afb. 14
22 progress
2. Druk de toetsen
en “ ” tegelijkertijd
in. Er klinkt een kort signaal en op het
display verschijnt 12:00 (afb. 15).
Bij het inschakelen van de oven verschijnt
het symbool
op het display.Dat betekent
dat de demo-modus geactiveerd is.
Alle functies van de oven kunnen
geselecteerd worden.
De oven is niet echt in werking en de
verwarmingselementen worden niet
ingeschakeld.
Schakel de oven uit en ga zoals
hierboven beschreven te werk om de demomodus weer uit te schakelen.
De demo-modus blijft bij stroomuitval
in het programma opgeslagen.
Afb. 15
Informatietoon regeltoets
U kunt de oven zodanig instellen dat er
altijd een signaal te horen is wanneer u op
een toets drukt. Deze functie kan alleen bij
een uitgeschakelde oven worden geactiveerd.
1. Druk de toetsen
en “ ” tegelijkertijd
ongeveer 3 seconden in. Het signaal
klinkt één keer (afb. 16).
Zo deactiveert u de informatietoon regeltoets:
1. Druk bij een ingeschakelde oven de toets
Afb. 16
in, zodat de oven wordt uitgeschakeld.
2. Drukt u de toetsen
en “ ” tegelijkertijd ongeveer 3 seconden in. Het signaal
klinkt één keer.
Foutcodes
Het elektronische programmageheugen
voert voortdurend een systeemdiagnose uit.
Wanneer sommige parameters niet kloppen,
worden
de
betreffende
functies
uitgeschakeld en op het display verschijnt de
bijbehorende foutcode (afb. 17).
Meer hierover vindt u in het hoofdstuk
“Het oplossen van problemen“.
Afb. 17
23 progress
Bak-tabellen
Boven- en onderwarmte en hete lucht
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
Lege oven altijd 10 Minuten voorverwarmen.
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau Temp.
4
3
(°C)
2
1
GEBAK
Roerdeeg
Zandtaartdeeg
Karnemelk-kaaskoek
Appeltaart
Strudel
Jamtaart
Cake
Scones
Stol
Pruimentaart
Kleine taart
Biscuits
Schuimgebak
Met gist gebakken koekjes
Gebak: Soezendeeg
Taartjes
BROOD EN PIZZA
Witbrood
Roggebrood
Broodjes
Pizza
FLANS
Pasta-flan
Groente-flan
Quiches
Lasagne
Cannelloni
VLEES
Rund
Varken
Kalf
Engelse rosbief
rood
rosé
doorbakken
Varkensschouder
Varkenspoot
Lamsvlees
Kip
Kalkoen
Eend
Gans
Konijn
Haas
Fazant
Gebraden gehakt
VIS
Forel/zeebrasem
Tonijn/zalm
Hete lucht
Niveau Temp.
4
3
(°C)
2
Grilltijd
in minuten OPMERKINGEN
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2 of 3
2
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
200
210
180
2 (1 en 3)*
2 (1 en 3)*
2
2 (1 en 3)*
2
2 (1 en 3)*
2
2 (1 en 3)*
2
2
2
2 (1 en 3)*
2 (1 en 3)*
2
2 (1 en 3)*
2
160
160
165
160
160
180
150
165
150
160
160
150
150
190
170
170
45-60
20-30
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
30-40
120-150
50-60
20-35
20-30
60-90
12~20
25-35
45-70
Taartvorm
Taartvorm
Taartvorm
Taartvorm
Bakplaat
Taartvorm
Taartvorm
Taartvorm
Taartvorm
Broodpan
Bakplaat
Bakplaat
Bakplaat
Bakplaat
Bakplaat
Taartvorm
1
1
2
2
195
190
200
200
2
1
2 (1 en 3)*
2
185
180
175
200
60-70
30-45
25-40
20-30
Broodpan
Bakplaat
Bakplaat
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
2 (1 en 3)*
2 (1 en 3)*
1
2
2
175
175
190
200
200
40-50
45-60
30-40
25-35
25-35
Bakvorm
Bakvorm
Bakvorm
Bakvorm
Bakvorm
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50-70
100-130
90-120
Rooster
Rooster
Rooster
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
totaal.. 150
2
2
190
190
2 (1 en 3)*
2 (1 en 3)*
175
175
40-55
35-60
Rooster
Rooster
Rooster
met zwoerd
s stuks
Bout
Heel
Heel
Compleet
Compleet
In stukken
In stukken
Compleet
Broodpan
3-4 vissen
4-6 filets
De aangegeven temperaturen zijn richtlijnen. Zo nodig moeten de temperaturen aan uw persoonlijke
wensen worden aangepast.
(*) Indien u tegelijkertijd meerdere gerechten bereidt, dan adviseren wij, deze op de tussen
haakjes aangegeven niveaus te plaatsen.
24 progress
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
Lege oven altijd 10 Minuten voorverwarmen.
Grilleren
Hoeveelheid
GERECHT
Filetsteaks
Biefstuk
Grillworst
Varkenskotelet
Haantje (in 2 helften)
Spiezen
Kippenborst
Hamburger*
Stuks
gr.
4
4
8
4
2
4
4
6
800
600
/
600
1000
/
400
600
4
4~6
4~6
400
/
/
Grilleren
4
3
2
1
Bereidingstijd
(minuten)
Temp. (°C)
1e kant
2e kant
3
3
3
3
3
3
3
2
250
250
250
250
250
250
250
250
12~15
10~12
12~15
12~16
30~35
10~15
12~15
20-30
12~14
6~8
10~12
12~14
25~30
10~12
12~14
3
3
3
250
250
250
12~14
5~7
2~4
10~12
/
2~3
Niveau
*5’00'’ voorverwarmen
Visfilet
Belegd toastbrood
Sneeën witbrood
Ventilatorgrill
Bij het ventilatorgrill stelt u een maximale temperatuur in van 200°C.
Hoeveelheid
GERECHT
Rollade (kalkoen)
Kip (in helften)
Kippenpoot
Kwartel
Groentegratin
St. Jacobsschelpen
Makreel
Vis moten
Stuks
gr.
1
2
6
4
2-4
4-6
1000
1000
500
800
Grillen met hete lucht
Niveau
4
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
Bereidingstijd
(minuten)
Temp.(°C)
1e kant
2e kant
200
200
200
200
200
200
200
200
30~40
25~30
15~20
25~30
20~25
15~20
15~20
12~15
20~30
20~30
15~18
20~25
10~15
8~10
Grill - en draaispit
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
Lege oven altijd 10 Minuten voorverwarmen.
Niveau
4
Hoeveelheid
Temp.
3
GERECHT
2
(gram.)
°C
1
Gevogelte
Braden
1000
800
2
2
250
250
Bereidingstijd
(minuten)
50/60
50/60
De aangegeven temperaturen zijn richtlijnen. Zo nodig moeten de
temperaturen aan uw persoonlijke wensen worden aangepast.
25 progress
Reiniging en onderhoud
Trek voordat u de oven gaat
schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact en
laat de oven afkoelen.
Het apparaat mag niet worden
gereinigd met een stoomreiniger.
Belangrijk: Vóór alle reinigingswerkzaamheden het apparaat beslist
spanningloos maken.
Voor een lange levensduur is het nodig,
regelmatig de volgende reinigingswerkzaamheden uit te voeren:
• Maak de oven pas schoon als deze is afgekoeld.
• Maak de geëmailleerde delen schoon
met een sopje.
• Gebruik geen schuurmiddelen.
• Droog de onderdelen van roestvrij staal
en de glasplaat met een zachte doek.
• Gebruik bij hardnekkige vlekken normaal
verkrijgbare reinigingsmiddelen voor
roestvrij staal of warme azijn.
Het email van de oven is uiterst duurzaam en in hoge mate resistent. Inwerking
van hete vruchtenzuren (citroen, pruim en
dergelijke) kan echter blijvende, matte en
ruwe vlekken op het emailoppervlak achterlaten. Dergelijke vlekken op het hoogglanzende oppervlak van het email hebben
echter geen invloed op de functies van de
oven. Reinig de oven grondig na elk gebruik.
Zo kunt u verontreinigingen het makkelijkst
verwijderen. Verder inbranden wordt daardoor voorkomen.
Reinigingsmiddelen
Controleer voor het gebruik van
schoonmaakmiddelen altijd of deze geschikt zijn voor uw oven en of ze door de fabrikant worden aanbevolen.
Reinigingsmiddelen met bleekmiddel
mogen NIET worden gebruikt, aangezien
deze de toplaag van de oppervlakken dof
kunnen maken. Gebruik geen agressieve
schuurmiddelen.
Buitenkant reinigen
Neem regelmatig het bedieningspaneel,
de ovendeur en de afdichting af met een
zachte, goed uitgewrongen doek met warm
water en wat vloeibaar reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval de volgende middelen, om beschadiging van de glazen
ovendeur te vermijden:
• Huishoudreiniger en bleekwater
• Geïmpregneerde reinigingssponzen, die
niet geschikt zijn voor kookpannen met
anti-aanbaklaag
• Brillo- of staalwolsponsjes
• Chemische ovensponsjes of spuitbussen
• Roestverwijderaars
• Vlekverwijderaars voor wasbakken/aanrechten
Reinig het venster aan de binnen- en
buitenkant met een warm sopje. Mocht de
binnenkant van de glazen deur erg vuil zijn,
gebruik dan reinigingsproducten als ‘Hob
Brite’. Gebruik geen krabber om aangekoekt vuil te verwijderen.
26 progress
Pyrolytische reiniging
De oven is bekleed met een speciaal
hittebestendig email.
Tijdens de pyrolytische zelfreiniging kan
de temperatuur in het binnenste van de oven
oplopen tot meer dan 500 °C en zo etensresten verbranden.
Voor uw eigen veiligheid wordt de ovendeur tijdens de pyrolytische reiniging automatisch vergrendeld, zodra de temperatuur in de
binnenruimte ca. 300 °C bereikt.
Na beëindiging van de zelfreiniging blijft
de ovendeur vergrendeld tot de oven is afgekoeld.
De koelventilator blijft in werking tot de
oven is afgekoeld. Het wordt geadviseerd alle
voedselresten na de bereiding met een natte
spons te verwijderen.
Van tijd tot tijd is echter een intensievere
reiniging nodig, die u met de functie van de
pyrolytische zelfreiniging kunt uitvoeren. Afhankelijk van de vervuiling van de oven kunt u
twee niveaus van pyrolytische zelfreiniging
kiezen.
Als de oven niet erg is vervuild, dan raden
wij aan de pyrolytische 1 functie (P I) op het
programmeerdisplay te kiezen.
Het is zinvol, de oven na elke pyrolytische
reiniging af te nemen met een zachte spons
die met zeepsop vochtig is gemaakt.
Als de binnenkant van de oven erg is
vervuild, dan raden wij aan de pyrolytische 2
functie (P 2) op het programmeerdisplay te
kiezen.
Tijdens de pyrolytische schoonmaakfunctie kan de oven gedurende 2 uur niet
worden gebruikt als de Pyr 1 functie is gekozen en 2 1/2 uur als de Pyr 2 functie actief is.
Na
een
aantal
baken
braadprocessen en afhankelijk van
de mate van vervuiling van de oven
adviseert de Pyro Reminder een
pyrolytische reinigingsfunctie uit te
voeren. Er klinkt een signaal en op
het display brandt de melding Pyro
ca. 15 seconden, er klinkt een
tweede signaal.
Kies afhankelijk van de mate van
vervuiling van de oven de geschikte
pyrolytische reinigingsfunctie.
Zolang
er
geen
complete
reinigingsfunctie wordt uitgevoerd,
verschijnt telkens wanneer de oven
wordt uitgeschakeld de melding van
de Pyro Reminder op het display.
27 progress
Gebruik van de pyrolytische zelfreiniging
Voordat u de pyrolytische
schoonmaakfunctie inschakelt,
moet alle vuil worden verwijderd
en moet u controleren of de oven
leeg is. Laat niets in de oven zitten (bijv. pannen, roosters, bakplaat, braadslede, enz.), deze
kunnen ernstig beschadigd raken.
Vergewist u zich er voor het inschakelen van de pyrolytische
reinigingsfunctie van of de ovendeur gesloten is.
Gebruik tijdens de pyrolytische
reiniging het kookraam niet, omdat het apparaat hierdoor oververhit en beschadigd kan raken.
Tijdens de pyrolytische reiniging
wordt de ovendeur erg heet. Houd
kinderen uit de buurt totdat de
oven is afgekoeld.
Kies voor de pyrolytische zelfreiniging
deze functie.
De
volgende
pyrolytische
reinigingsniveaus zijn beschikbaar:
Pyrolyse 1 (P I), duur : 2 uur = 30 min.
opwarming +1 uur met 480°C + 30 min.
afkoeltijd.
Pyrolyse 2 (P 2), duur : 2 uur 30 min. = 30
min. opwarming +1 uur 30 min. met 480°C +
30 min. afkoeltijd.
De duur van de pyrolytische reiniging kan
niet worden veranderd.
Voor het uitvoeren van de pyrolyse
moeten de inhangroosters volledig
worden verwijderd.
Verwijderen
Houd het inhangrooster aan de ene kant
van de oven vast en schroef de kartelschroef
voor eruit. Til het inhangrooster achter op om
het uit de oven te halen.
Ga met het inhangrooster aan de andere
kant op dezelfde wijze te werk.
28 progress
Reiniging
De beide inhangroosters alleen met in de
handel gebruikelijke schoonmaakmiddelen
buiten reinigen.
De inhangroosters mogen in de
vaatwasser worden gereinigd.
Breng de inhangroosters na het reinigen
weer aan; Ga daarbij in omgekeerde volgorde te werk.
Controleer voordat u de ovenroosters in de oven schuift, of de
kartelschroeven weer goed zijn
vastgedraaid.
Schakel de pyrolytische reinigingsfunctie
op de volgende wijze in:
1. Schakel met de toets
de oven in.
Druk zo lang op toets
tot het symbool
van de functie Pyro
(niveau 1 - P I)
op het display verschijnt (afb. 18).
Het symbool
en de melding
Pyro knipperen tegelijkertijd op het
display, er klinkt een signaal (afb. 19).
Dit betekent dat u voor het inschakelen
van de pyrolytische reiniging alle
voorwerpen en de inhangroosters uit de
binnenruimte van de oven moet
verwijderen.
Afb. 18
Afb. 19
2. Het symbool “Bereidingsduur”
knippert 5 seconden; druk gedurende die
tijd op de toets ‘ ’ of ‘ ’ om
pyrolytische functie 1 (P I) of 2 (P 2) te
kiezen (afb. 20).
3. Nadat u de pyrolytische functie heeft
gekozen, begint het symbool Pyro op het
display te knipperen en wacht op de
bevestiging dat de reinigingscyclus kan
worden gestart.
Afb. 20
29 progress
4. Druk ter bevestiging van de gewenste
. De
pyrolytische functie op de toets
melding Pyro knippert niet meer en het
symbool
verdwijnt, het
akoestische signaal stopt, de
binnenverlichting gaat uit en de
pyrolytische reiniging begint (afb. 21).
Naarmate de temperatuur in de oven
toeneemt, stijgt het thermometersymbool
langzaam en geeft daarmee de
Afb. 21
temperatuurstijging in het binnenste van
de oven aan.
5. Na een tijdje wordt de ovendeur
vergrendeld en het bijbehorende symbool
verschijnt (afb. 22). Nu is de toets
niet meer actief.
Na afloop van de pyrolytische
zelfreiniging geeft het display de tijd van de
dag aan. De ovendeur blijft vergrendeld.
Zodra de oven is afgekoeld, klinkt een
akoestisch signaal, het symbool
verdwijnt en de deur wordt ontgrendeld.
U kunt de pyrolytische reinigingscyclus
op elk moment onderbreken. Druk daarvoor
op de toets
.
OPMERKING: Bij de tijdaanduiding
is de afkoeltijd inbegrepen. Mocht u
tijdens het verloop van de
pyrolytische zelfreiniging een
kookfunctie inschakelen, dan wordt
de reinigingscyclus automatisch
onderbroken.
Na het vergrendelen van de ovendeur
is de selectie van alle kookfuncties
geblokkeerd.
Wacht tot de ovendeur ontgrendeld is
voordat u de oven gaat gebruiken.
Afb. 22
30 progress
Programmering van de pyrolytische
reinigingscyclus
(starttijdkeuze,
automatisch stoppen)
Wanneer u dat wilt, kunt u
programmeren, wanneer de pyrolytische
reiniging moet starten en stoppen.
1. Schakel met de toets
de oven in. Druk
zo lang op toets
tot het symbool van
de functie Pyro
(niveau 1 - P I) op
het display verschijnt.
De melding Pyro en het symbool
knipperen tegelijkertijd op het
display en er klinkt een geluidssignaal. Dit
betekent dat u voor het inschakelen van
de pyrolytische reiniging alle voorwerpen
en de inhangroosters uit de binnenruimte
van de oven moet verwijderen (zie het
vorige hoofdstuk).
2. Het symbool Bereidingsduur
knippert gedurende enkele seconden;
Druk gedurende die tijd op de toets ‘ ’
of ‘ ’ om pyrolytische functie 1 (P I) of 2
(P 2) te kiezen.
3. Nadat u de pyrolytische functie heeft
gekozen, begint het symbool Pyro op het
display te knipperen en wacht op de
bevestiging dat de reinigingscyclus kan
worden gestart.
Druk op dit moment op de tijdfunctietoets
(afb. 23). Het symbool “Einde
en het pijlsymbool
bereiding”
knipperen. op het bedieningspaneel
wordt het einde van de bereidingsduur
(daadwerkelijke tijd plus aangegeven
bereidingsduur) getoond.
Druk op ‘ ’ of ‘ ’ om de gewenste tijd
van het eind van de cyclus te selecteren
(afb. 23). Na een paar seconden
knipperen de melding Pyro en het
symbool
niet meer, het
geluidssignaal stopt en het symbool
Bereidingsduur
knippert tot de
pyrolytische reinigingscyclus begint.
Afb. 23
31 progress
4. Na een tijdje wordt de ovendeur
vergrendeld en het bijbehorende
symbool
verschijnt.
Na afloop van de pyrolytische reiniging
wordt het tijdstip van de dag op het display
weergegeven. De ovendeur is vergrendeld.
Zodra de oven is afgekoeld, klinkt een
akoestisch signaal en de ovendeur wordt
ontgrendeld.
U kunt de pyrolytische reinigingscyclus
op elk moment onderbreken; Druk daarvoor
op de toets
.
32 progress
De ovendeur
De ovendeur bestaat uit drie glasplaten.
De ovendeur kan worden gedemonteerd en
de binnenste glasplaten kunnen worden
verwijderd, om het schoonmaken
gemakkelijker te maken.
Belangrijk - Verwijder de
ovendeur voordat u de deur gaat
reinigen. De ovendeur kan
tijdens het monteren plotseling
dichtvallen, als u de binnenste
glasplaten aan het verwijderen
bent.
)
Afb. 24
Ga als volgt te werk:
1. open volledig te deur.
2. Bepaal de positie van de twee
scharnieren (afb. 24).
3. Hef en draai aan de hendels op de twee
scharnieren (afb. 25).
4. Pak de deur aan de zijkanten vast en doe
hem voorzichtig dicht maar niet
VOLLEDIG (afb. 26).
Afb. 25
5. Trek de deur naar voren en verwijder
hem uit de inkeping (afb. 26).
6. Plaats de deur op een stabiel oppervlak
waarop een zachte doek is gelegd, om
te voorkomen dat het oppervlak wordt
beschadigd (afb. 27).
Afb. 26
Afb. 27
33 progress
7. Ontgrendel het vergrendelsysteem om
de binnenste glasplaten te verwijderen
(afb. 28).
8. Draai de 2 houders 90° en verwijder ze
uit hun zitting (afb. 29).
9. Hef voorzichtig de bovenste plaat en
haal hem eraf (afb. 30).
10. Herhaal de procedure die beschreven is
onder punt 9. voor de middelste plaat,
die aan vier zijkanten voorzien is van een
sierlijst (afb. 31).
Afb. 28
90°
Afb. 29
2
1
Afb. 30
1
2
Afb. 31
34 progress
Reinig de ovendeur met lauw water en
een zachte doek. Gebruik geen producten
zoals
schuursponsjes,
staalwol,
schuurmiddelen of zuren, omdat ze het
speciaal warmtereflecterend oppervlak van
de binnenste glasplaten kunnen
beschadigen.
Na het reinigen dient u de glasplaten
weer in de deur aan te brengen, volg hierbij
de omgekeerde volgorde van de hier boven
beschreven procedure. Zorg ervoor dat u de
platen correct aanbrengt.
)
Om deze handeling correct uit te
voeren dient u als volgt te werk te
gaan:
a) de middelste afdekplaat, die op de vier
zijkanten voorzien is van een lijst, moet
zodanig terug worden aangebracht dat
de afdruk naar buiten is gericht. De zijde
van de glasplaat is correct aangebracht
als de afdruk op de plaat niet ruw aanvoelt,
als u met uw vingers over het oppervlak
wrijft.
Afb. 32
De middelste glasplaat moet worden
aangebracht in de rechter zitting, zoals
weergegeven in afb. 32.
b) de bovenste plaat moet worden
aangebracht zoals weergegeven in afb.
33.
Nadat de glasplaten opnieuw zijn
aangebracht in de ovendeur, dient u in
omgekeerde volgorde de procedure te volgen
die beschreven staat onder punt 8., om
ervoor te zorgen dat de platen vergrendeld
worden.
Maak de ovendeur nooit schoon
als hij warm is, de ruiten zouden
kunnen barsten. Als u krassen of
scheuren in de glasplaat constateert, onmiddellijk contact opnemen met de Klantenservice en de
ruiten laten vervangen.
Afb. 33
35 progress
Modellen van roestvrij staal of aluminium:
Maak
de
ovendeur
en
het
bedieningspaneel van roestvrij staal of
aluminium schoon met een vochtige spons
en droog hem daarna zorgvuldig af met een
zachte doek. Gebruik geen metaalsponsjes,
staalwol, zuren of schuurmiddelen die krassen
op het oppervlak kunnen veroorzaken.
Reinigen van de ovendeurdichting
Rond de opening van de oven is een
afdichting aangebracht.
Controleer de toestand van deze
afdichting regelmatig.
Wanneer u beschadigingen aan
de afdichting vaststelt, bel dan
direct de dichtstbijzijnde klantenservice. Gebruik de oven niet,
zolang de afdichting niet is
vervangen.
Vervangen van de binnenverlichting
Neem het apparaat van de
stroomvoorziening zodat ook de
zekering uitgeschakeld wordt.
Als het ovenlampje moet worden vervangen, dan moet dit voldoen aan de volgende eisen:
- Vermogen: 40 W
- Voltage: 230 V (50 Hz)
- Hittebestendigheid tot 300 °C
- Soort aansluiting: E14
Deze lampen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.
Zo vervangt u de ovenlamp:
1. Vergewist u zich er eerst van dat de oven
is afgekoeld en van de stroomvoorziening is gescheiden.
2. Draai vervolgens de glazen afdekking
van de lamp linksom.
3. Verwijder de doorgebrande lamp en
plaats een nieuwe.
4. Breng de glazen afdekking weer aan en
sluit de oven weer aan op de stroomvoorziening.
)
36 progress
Het oplossen van problemen
Wanneer het apparaat niet goed werkt, controleer dan het volgende, voordat u zich tot
het Electrolux Service-Center wendt.
PROBLEEM
OPLOSSING
„
De oven gaat niet aan.
en kies vervolgens een
‹ druk op toets
bereidingsfunctie.
of
‹ Heeft de zekering in de meterkast gereageerd?
of
‹ Is de kinderblokkering voor de oven of de automatische uitschakeling actief?
of
‹ Is per ongeluk de demo-modus geactiveerd?
of
‹ Controleer of het apparaat correct is aangesloten en de stopcontactschakelaar of de netstroomtoevoer op AAN staan.
„
De binnenverlichting van de
oven brandt niet.
‹ druk op toets
en kies vervolgens een
bereidingsfunctie.
of
‹ Controleer de gloeilamp, en vervang deze indien nodig (zie „Vervangen van de binnenverlichting“).
„
Het bereiden van de gerechten
duurt te lang, of ze worden te
snel gaar.
‹ Eventueel moet de temperatuur worden gewijzigd,
of
‹ Raadpleeg de inhoud van deze gebruiksaanwijzing, met name het hoofdstuk „Gebruik van
de oven“.
„
Damp en condens slaan neer op
de gerechten en in de ovenruimte.
‹ Laat de gerechten na het bereiden niet langer
dan 15 - 20 minuten in de oven staan.
„
De ovenventilator maakt lawaai.
‹ Controleer of de roosters en het bakgerei niet
tegen het achterpaneel van de oven trillen.
„
De foutcode “F” gevolgd door
cijfers verschijnt op het display.
‹ Wij verzoeken u de foutcode te noteren en
door te geven aan de dichtstbijzijnde
klantenservice.
„
Het display geeft “12.00”.
‹ Klok gelijk zetten (zie hoofdstuk "Om het juiste
tijdstip van de dag in te stellen").
37 progress
Technische gegevens
Vermogen verwarmingselementen
Onderwarmte
1000 W
Boven- en onderwarmte
1800 W
Hete lucht
1825 W
Grill
1650 W
Ventilatorgrill
Pyrolytische reiniging
Ovenverlichting
Motor van de heteluchtventilator
Motor koelventilator
Draaispit
1675 W
2475 W
40 W
25 W
25 W
4W
Totale aansluitwaarde
2740 W
Bedrijfsspanning (50 Hz)
230 V
Inbouw
Hoogte
onder bovenkant
in kolom
600 mm
587 mm
Breedte
Diepte
560 mm
550 mm
Inzet
Hoogte
Breedte
335 mm
395 mm
Diepte
Ovencapaciteit
400 mm
53 l
38 progress
Instructies voor de installateur
Inbouw en installatie moeten
uitgevoerd worden met strikte
inachtneming van de geldende
voorschriften. Elke ingreep mag
slechts plaatsvinden als het
apparaat uitgeschakeld is.
Ingrepen mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door een
erkend installateur.
De
fabrikant
kan
niet
aansprakelijk gesteld worden als
de veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
Aansluiten op netstroom
Let voor het aansluiten op het volgende:
- De zekering en de huisinstallatie moeten
op de max. belasting van het apparaat
berekend zijn (zie typeplaatje).
- De huisinstallatie moet voorzien zijn van
een aardaansluiting overeenkomstig de
voorschriften en voldoen aan de betreffende geldende voorschriften.
- Het stopcontact of de meerpolige
contactverbreker moeten ook na voltooiing van de installatie van het apparaat
makkelijk bereikbaar zijn.
Het apparaat wordt geleverd met een
aansluitsnoer waarop een standaard stekker
is bevestigd, die geschikt is voor de totale
aangegeven elektrische spanning die op het
typeplaatje staat. De stekker moet in een
geschikte wandcontactdoos worden gestoken.
De volgende typen aansluitsnoeren zijn
geschikt, met inachtneming van de nominale doorsneden:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF, H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
Als de aansluiting zonder stekker wordt
uitgevoerd, of als de stekker tussen het apparaat en de aansluiting op het stroomnet
niet toegankelijk is, moet er tussen het apparaat en de aansluiting op het stroomnet
een meerpolige stroomonderbreker (bijv.
zekeringen, LS-schakelaar) met een minimale afstand tussen de contacten van 3
mm aangebracht worden. De schakelaar
mag de aardleiding nergens onderbreken.
De geel-groene aardleiding dient 2-3 cm
langer te zijn dan alle andere kabels.
Het aansluitsnoer moet in ieder geval
zodanig geplaatst zijn, dat het nergens 50°C
(boven kamertemperatuur) bereikt.
Na voltooide aansluiting moeten de
verwarmingselementen gecontroleerd worden, door ze ong. 3 minuten in werking te
stellen.
Klemmenbord
De oven is uitgerust met een gemakkelijk
toegankelijk
klemmenbord,
dat
geconstrueerd is voor gebruik op een
eenfase-stroomvoorziening van 230 V.
39 progress
Instructies voor de inbouw
Om een probleemloze werking van het
inbouwapparaat te kunnen waarborgen,
moeten de keukenmeubelen of de uitsparing
waarin het apparaat wordt ingebouwd de
geschikte afmetingen hebben.
In overeenstemming met de geldende
voorschriften moeten alle delen, die de bescherming tegen aanraking van onder spanning staande en geïsoleerde delen garanderen, zodanig bevestigd zijn, dat ze niet zonder gereedschap verwijderd kunnen worden.
Hierbij hoort ook de bevestiging van
eventuele afsluitende kanten aan het begin of
einde van een rij inbouwapparaten.
De bescherming tegen aanraking moet in
ieder geval door het inbouwen gegarandeerd
zijn.
Het apparaat kan met de achterkant of
zijkant tegen hogere keukenmeubelen, apparaten of wanden worden geplaatst. Aan de
andere zijkant mogen er echter geen andere
apparaten of meubelen van dezelfde hoogte
als het apparaat geplaatst worden.
Afmetingen van oven (zie afbeelding)
550 M
IN
560
- 57
0
600
Instructies voor de inbouw
Om een probleemloze werking van het
inbouwapparaat te kunnen waarborgen,
moeten de keukenmeubelen of de uitsparing
waarin het apparaat wordt ingebouwd de
geschikte afmetingen hebben.
100
80÷
40 progress
Bevestiging in het meubel
1. Open de ovendeur.
2. Bevestig de oven met behulp van de vier
afstandhouders in het meubel (zie afbeelding - A).
Deze passen exact in de gaten van het
frame. Draai vervolgens de vier meegeleverde houtschroeven (zie afbeelding
- B) vast.
Klantenservice
Wanneer het probleem na de beschreven
controles niet kan wortden opgelost, bel dan
de dichtstbijzijnde klantenservice van de fabrikant en geef de aard van het defect, het
model van het apparaat (Mod.), het
productienummer (Prod. nr.) en het
fabricagenummer (Ser. nr.) aan, die u op het
typeplaatje van de oven vindt.
41 progress
Contents
Warnings and important safety information ..................................................................... 42
Description of appliance ................................................................................................. 44
Control panel ................................................................................................................. 45
Before using for the first time .......................................................................................... 46
Function symbols ........................................................................................................... 49
Using the oven ............................................................................................................... 50
Programming the oven ................................................................................................... 57
Special functions ............................................................................................................ 59
Cooking tables ............................................................................................................... 62
Cleaning and maintenance ............................................................................................. 64
Troubleshooting ............................................................................................................. 75
Technical data ................................................................................................................ 76
Instructions for the Installer ............................................................................................. 77
Installation instructions ................................................................................................... 78
Customer services ......................................................................................................... 79
How to read the instruction book
Safety information
)
Step by step instructions
Hints and tips
Environmental information
This appliance conforms to the following ECC Directives:
- 2006/95 (Low Voltage Directive);
- 89/336 (EMC Directive);
- 93/68 (General Directive);
and subsequent changes.
MANUFACTURER:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italy)
42 progress
Warnings and important safety information
Always keep these user instructions with the appliance. Should the appliance be
passed on to third persons or sold, or if you leave this appliance behind when you
move house, it is very important that the new user has access to these user
instructions and the accompanying information.
These warnings are provided for the safety of users and co-residents. So read
them carefully before connecting and/or using the appliance.
Installation
·
·
·
·
The installation must be performed by a
qualified person in accordance with the
rules and regulations in force. The individual operations for installing the appliance are described under the instructions for the installer.
Have the appliance installed and connected by a qualified person with specialist knowledge, who will carry it out in accordance with the directives
If any modifications to the power supply
are required because of the installation,
these should also be carried out by a
qualified electrician.
This oven was made as a single appliance or as a combination appliance with
electrical hotplate, depending on the
model, for single-phase connection to
230 V.
·
·
·
·
·
·
Operation
·
·
·
·
This oven is intended for cooking food;
never use it for other purposes.
Be very careful when using the oven. The
extreme heat of the heating elements
makes the shelves and other parts very
hot
If you should for whatever reason use aluminium foil to cook food in the oven,
never allow it to come into direct contact
with the floor of the oven.
When cleaning the oven, proceed with
care: never spray anything onto the
grease filter (if fitted), the heating elements or the thermostat sensor.
·
·
·
It is dangerous to make any types of
modifications to this appliance itself or its
characteristics.
During the baking, roasting and grilling
process, the oven window and the other
parts of the appliance get hot. Therefore,
children should be kept away from the
appliance. When connecting electrical
appliances to sockets near the oven, take
care that cables do not come into
contact with hot rings or get caught in the
oven door.
Always use oven gloves to take hot ovenproof dishes or pots out of the oven.
Regular cleaning prevents the surface
material from deteriorating.
Before cleaning the oven, either turn the
power off or pull the mains plug out.
Make sure that the oven is in the “OFF”
position, when the oven is no longer being used.
The forks and the spit of the turnspit are
pointed and sharp. When using,
manipulate them with caution to avoid
any injury.
The appliance must not be cleaned with
a superheated steam cleaner or a steam
jet cleaner.
Do not use abrasive cleaners or sharp
metal scrapers. These can scratch the
glass in the oven door, which may result
in the shattering of the glass.
43 progress
Personal safety
·
·
·
This appliance is intended for use by
adults. It is dangerous to allow children to
use it or play with it.
Children should be kept away while the
oven is working. Even after you have
switched the oven off, the door remains
hot for a long time.
This appliance is not intended for use by
children or other persons whose
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
prevents them from using the appliance
safely without supervision or instruction
by a responsible person to ensure that
they can use the appliance safely.
Old appliance
·
Disposal
Packaging material
·
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By
ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of
this product, please contact your local
council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased
the product.
Warning: To ensure that the appliance does not pose a danger, it
should be made inoperable prior to
disposal.
The packing materials are environmentally friendly and recyclable. The plastic
parts are marked, e. g. >PE>, >PS< etc.
Dispose of the packing material according to their marking in the corresponding
collection bins at the municipal waste
disposal centres .
Pull the mains plug from the socket
and remove the mains cable from the
appliance.
Customer service
·
·
Have checks and/or repairs carried out
by the manufacturer’s service department or by a service department
authorised by the manufacturer and use
only original spare parts.
Do not attempt to repair the appliance
yourself in the event of malfunctions or
damage. Repairs carried out by untrained
persons may cause damage or injury.
44 progress
Description of appliance
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Control panel
Air vents for cooling fan
Grill
Internal lighting
Oven fan
Rotisserie opening
Rating plate
Accessories
Forks
Spit
Baking tray
Oven shelf
Removable
spit handle
Dripping pan
Spit support
Rotisserie
45 progress
Control panel
Cooking
functions
1
2
Temperature
indicator
3
4
Time
indicator
5
6
Push buttons
1. ON / OFF
2. Cooking functions button
3. Fast heat-up function
4. Pyrolytic cleaning function
5. Decrease button “
” (Time or temperature)
6. Increase button “ ” (Time or temperature)
7. Minute minder / Cooking time function / End of cooking function
All the oven functions are controlled by an
electronic programmer.
You can select any combination of cooking function, cooking temperature and automatic timing.
Note
In the event of a power failure, the
programmer will keep all the settings (time of
day, programme setting or programme in
operation) for about 3 minutes. In the case of
a longer power failure, all the settings will be
cancelled. When the power supply is restored
again, the numbers in the display flash. If this
happens, the clock and timer must be re-set.
7
46 progress
Before using for the first time
Remove all packaging, both inside and outside the oven, before
using the oven.
When the oven is first connected to the
electrical supply, the display will automatically
show 12:00 and the symbol
flashes.
Ensure the correct time of day is set before using the oven.
Setting the clock:
1. Press the button
and, while the
symbol is flashing, set the correct time
of day by pressing buttons “ ” or “ ”
(Fig. 1).
The time arrow symbol will disappear
about 5 seconds after the correct time is
displayed.
2. As soon as the symbol stops flashing,
press button
twice.
Then, proceed as described in point 1.
Before first use
Before the first use, the oven should be
heated while empty.
To do this, proceed as follows:
1. Press the button
to switch on the
oven.
2. Press the button
twice and select the
«Hot air» function
(Fig. 2).
3. Set the temperature to 250°C by using
the button “ ”.
4. Allow the oven to run empty for approximately 45 minutes.
5. Open a window for ventilation.
This procedure should be repeated with
the function «Top and bottom heating
element» and «Thermal grill» for about 5-10
minutes.
Fig. 1
Fig. 2
47 progress
During this time, an unpleasant odour
may be emitted. This is absolutely normal. It
is caused by manufacturing residues.
Once this operation is carried out, let the
oven cool down, then clean the oven cavity
with a soft cloth soaked in warm soapy water. Before cooking for the first time, thoroughly wash the shelves and the baking tray.
To open the oven door, always hold the
handle in the centre (Fig. 3).
“On / Off” - button
The oven must be switched on before
setting any cooking functions or
programmes. After the button
is pressed,
the oven symbol will appear in the display,
and the oven light will switch on (Fig. 4).
To switch off the oven, you can press
button
. This is possible at any time. Any
cooking function or programme will stop, the
oven light will switch off and the time display
will show the time of day only.
It is possible to switch off the oven at any
time.
How to select a cooking function
1. Switch on the oven by pressing the
button.
Fig. 3
Fig. 4
2. Press the button
to select the required oven function. Each time button
is pressed, a cooking symbol will
come on in the display and the
corresponding cooking function number
will appear to the left of the currently
selected cooking function symbol (Fig.
5).
3. If the pre-set temperature is not suitable,
press button “ ” or “ ” to set the correct temperature. The temperature is
adjusted in 5 degree steps.
- As soon as the oven heats up, the thermometer symbol rises slowly indicating the degree to which the oven is currently heated.
When the required temperature is
reached, an acoustic alarm will sound
for a short time and the thermometer
symbol
will lights up.
Fig. 5
48 progress
To set the temperature and cooking time
Press the buttons “ ” and “ ” to increase or decrease the pre-set temperature
while the “°” symbol is flashing (Fig. 6). The
maximum temperature is 250°C.
Press the buttons “ ” and “ ” to increase or decrease the pre-set cooking time
while the symbol flashes.
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating
(through incorrect use of the appliance or
defective components), the oven is fitted
with a safety thermostat, which interrupts
the power supply. The oven switches back
on again automatically, when the temperature drops.
Should the safety thermostat trigger due
to incorrect use of the appliance, simply
remedy the error after the oven has cooled
down. If, on the other hand, the thermostat
triggers because of a defective component,
please contact Customer service.
Cooling fan
The cooling fan is designed to cool the
oven cavity and the control panel. The fan
switches on automatically after a few minutes of cooking. Warm air is blown out
through the slots near to the oven door
handle. The fan may continue to run after
the oven is switched off to cool the appliance. This is absolutely normal.
The action of the cooling fan will depend on how long the oven has been
used and at what temperature. It may
not switch in at all at lower temperature settings or run on if the oven has
only been used for a short time.
Fig. 6
49 progress
Function symbols
1
2
3
4
5
6
7
Hot air - With this setting, you can
roast or roast and bake on several
levels at the same time without
this leading to any flavour transfer.
Pre-set temperature: 175°C
Top and bottom heating
element - The heat comes from
above and below and is evenly
distributed in the oven
compartment. Pre-set temperature: 200°C
Bottom oven element - The heat
only comes from the bottom heating
element in the oven compartment.
This setting is very good for finishing off dishes. Pre-set temperature: 250°C
Thermal grill - This is an
alternative cooking method for
food that would otherwise be
cooked with the normal grill. The
grill element and the oven fan operate simultaneously, circulating
hot air around the food. Pre-set
temperature: 180°C
Highest temperature: 200°C.
Grill and rotisserie - The rotisserie can be used either for
grilled meat or for kebabs and
smaller pieces of meat. Preset temperature: 250°C
Defrosting - The fan circulates
unheated air at room temperature
in the oven compartment. This
function is particularly suitable for
defrosting delicate food which
could be damaged by heat, e.g.
cream filled gateaux, iced cakes,
pastries, bread and other yeast
products.
Pyrolytic cleaning - The oven
compartment can be thoroughly
cleaned with this function.
50 progress
Using the oven
Important! - Do not lay aluminium
foil, or place baking trays, etc. on the
oven floor, as the heat built up will
damage the oven surface enamel.
Always place pans and pots, ovenproof pans and pots as well as aluminium trays on the shelf which has
been inserted in the shelf runners.
When food is heated, steam is created, similar to a kettle. When the
steam comes into contact with the
glass in the oven door, it condenses
and creates water droplets.
To reduce condensation, always preheat the empty oven for 10 minutes.
We recommend you wipe the water
droplets away after every cooking process.
Always cook with the oven door
closed.
Always open the oven door carefully.
Do not allow the door to ”fall open”,
support the door using the door
handle, until it is fully open
The oven has four shelf levels.
The shelf positions are counted from
the floor of the oven upwards, as
shown in the figure.
The slide-in components must always
be properly inserted (see figure).
Do not place cookware and pots directly on the floor of the oven.
4
3
2
1
51 progress
Hot air
The food is cooked by means of preheated air force-blown evenly round the inside of the oven by a fan set on the rear wall
of the oven itself.
The heat reaches all parts of the oven
evenly and fast. This means that you can
simultaneously cook different types of food
positioned on the various oven shelves.
The advantages of cooking with this
function are:
- Faster preheating
As the fan oven quickly reaches temperature, it is not usually necessary to preheat the oven although you may find that
you need to allow an extra 5-7 minutes on
cooking times. For recipes which require
higher temperatures, best results are
achieved if the oven is preheated first, e.g.
bread, pastries, scones, souffles, etc.
- Lower temperatures
Fan-assisted cooking generally requires
lower temperatures than conventional
cooking.
Follow the temperatures recommended
in the cooking chart. Remember to reduce
temperatures for top and bottom heat by
about 20-25 ºC for your own conventional
recipes.
- Even heating for baking
The fan oven has uniform heating on all
shelf positions. This means that batches
of the same food can be cooked in the
oven at the same time. However, the top
shelf may brown slightly quicker than
the lower one.
This is absolutely normal. There is no
flavour transference between dishes.
How to use the fan oven
1. Switch the oven on.
2. Press the cooking functions button
until the symbol
appears in the
display.
3. If necessary adjust temperature setting
using the “ ” or “ ” buttons.
52 progress
Top and bottom heating element
- The middle shelf position allows for the
best heat distribution. If you want a base
browning, simply place the cakes and
pastries on to a lower shelf position in the
oven. To increase top browning, raise the
shelf position.
- The material and finish of the baking trays
and dishes used will affect base browning. Enamelware, dark, heavy or nonstick utensils increase base browning,
while oven glassware, shiny aluminium or
polished steel trays reflect the heat away
and give less base browning.
- Always place dishes centrally on the shelf
to ensure even browning.
- Stand dishes on suitably sized baking
trays to prevent spillage onto the base of
the oven and make cleaning easier.
- Do not place dishes, tins or baking
trays directly on the oven base as it
becomes very hot and damage will occur.
When using this setting, heat comes from
both the top and bottom elements. This
allows you to cook on a single level. This
is particularly suitable for dishes which
require extra base browning such as, e.
g. quiches and flans.
Gratins, lasagne and hotpots which require extra top browning also cook well in the
conventional oven.
How to use the conventional oven
1. Switch the oven on.
2. Select the top and bottom heating
element function; to do this, press the
cooking functions button
until the
symbol
appears in the display.
3. If necessary, adjust temperature setting
using the “ ” or “ ” buttons.
53 progress
Bottom oven element
This function is particularly useful when
baking cakes and pastry bases as well as finishing off quiches or flans, to ensure that the
quiche or pastry base is cooked through.
Grilling
- Most foods should be placed on the grid
in the grill pan to allow maximum circulation of air and to lift the food out of the fats
or juices. If preferred, foods such as, e. g.
fish, liver and kidneys may be placed directly on the grill pan.
- Food should be thoroughly dried before
grilling to minimise splashing. Brush lean
meats and fish lightly with a little oil or
melted butter to keep them moist during
cooking.
- Accompaniments such, e. g. tomatoes
and mushrooms may be placed underneath the grid when grilling meats.
- When toasting bread, we suggest that
the top runner position is used.
- The food should be turned over during
cooking, as required.
How to use the grill
The grill provides quick direct heat to the
central area of the grill pan. By using the inner grill element for cooking small quantities,
it can help to save energy.
1. Switch the oven on.
2. Select the function grill; to do this, press
the cooking functions button
, until
the symbol
appears in the dis-
play.
3. If necessary adjust temperature setting
using the “ ” or “ ” buttons.
4. Select the grid and grill pan runner position to allow for different thicknesses of
food. Then follow the instructions for
grilling.
54 progress
Thermal grill
Thermal grill offers an alternative method
of cooking food items normally associated
with conventional grilling. The grill element and
the oven fan operate simultaneously,
circulating hot air around the food. The need
to check and turn the food is reduced.
Thermal grill helps to minimise cooking smells
in the kitchen.
With the exception of toast and rare
steaks, you can thermally grill all the foods you
would normally cook under a conventional
grill. Cooking is more gentle; therefore food
generally takes a little longer to cook with
thermal grilling compared with conventional
grilling. One of the advantages is that larger
quantities can be cooked at the same time.
1. Switch the oven on.
2. Select the function thermal grilling; to do
this, press the cooking functions button
, until the symbol
the display.
appears in
3. If necessary, press the buttons “ ” or
“ ”, to adjust the temperature setting.
Highest temperature: 200 °C.
4. Select the grid and grill pan runner position to allow for different thicknesses of
food. Then follow the instructions for
grilling.
Grill and rotisserie
Please follow these instructions:
1. Push the meat onto the rotisserie and fix
it using the forks.
2. Fit the spit on the support and slide the
whole assembly in on the second level
up.
3. Insert the point of the spit in the rotisserie
motor opening on the back wall of the
oven.
4. Unscrew the handle from the spit.
5. Fill the drip pan with approx. 1/2 l. of
water and slide it in on the first level.
6. Select the rotisserie function by pressing
the oven functions button
until the
)
symbol appears in the display.
55 progress
Always keep the oven door closed.
The forks and the spit of the
turnspit are pointed and sharp (if
your appliance is equipped with).
When using, manipulate them with
caution to avoid any injury.
Defrosting
The oven fan operates without heat and
circulates the air, at room temperature, inside the oven. This increases the speed of
defrosting. However, please note that the
temperature of the kitchen will influence the
speed of defrosting. This function is particularly suitable for defrosting delicate food
which could be damaged by heat, e.g. cream
filled gateaux, iced cakes, pastries, bread
and other yeast products.
How to use defrosting function
1. Switch the oven on by pressing button
.
2. Select the function defrosting; to do this,
press the cooking functions button
,
until the symbol
appears in the
display.
3. The display will show the indication “def”.
Hints and tips
On baking:
Cakes and pastries usually require a medium temperature (150°C-200°C). Therefore,
it is necessary to pre-heat the oven for
approx. 10 minutes.
Do not open the oven door before 3/4 of
the baking time has elapsed.
Shortcrust pastry is baked in a springform
tin or on a tray for up to 2/3 of the baking time
and then garnished before being fully baked.
This further baking time depends on the type
and amount of topping or filling. Sponge mixtures must separate with difficulty from the
spoon. The baking time would be unnecessarily extended by too much liquid.
If two baking trays with pastries or biscuits are inserted into the oven at the same
time, a shelf level must be left free between
the trays.
56 progress
If two baking trays with pastries or biscuits are inserted into the oven at the same
time, the trays must be swapped and turned
around after about 2/3 of the baking time.
When roasting:
Do not roast joints smaller than 1 kg.
Smaller pieces could dry out when roasting.
Dark meat, which is to be well done on the
outside but remain medium or rare inside,
must be roasted at a higher temperature
(200°C-250°C).
White meat, poultry and fish, on the other
hand, require a lower temperature (150°C175°C). The ingredients for a sauce or gravy
should only be added to the roasting pan
right at the beginning if the cooking time is
short. Otherwise add them in the last half
hour.
You can use a spoon to test whether the
meat is cooked: if it cannot be depressed, it
is cooked through. Roast beef and fillet,
which is to remain pink inside, must be
roasted at a higher temperature in a shorter
time.
If cooking meat directly on the oven shelf,
insert the roasting pan in the shelf level below.
Leave the joint to stand for at least 15
minutes, so that the meat juices do not run
out.
To reduce the build up of smoke in the
oven, it is recommended to pour a little water in the roasting pan. To prevent condensation forming, add water several times. The
plates can be kept warm in the oven at minimum temperature until serving.
Important!
Do not line the oven with aluminium foil and do not place baking trays, pots, etc. on the oven
floor, as the heat that builds up
will damage the oven enamel.
Cooking times
Cooking times can vary according to the
different composition, ingredients and
amounts of liquid in the individual dishes.
Note the settings of your first cooking or
roasting to gain experience for later preparation of the same dishes.
Based upon your own experiences you
will be able to alter the values given in the
tables.
57 progress
Programming the oven
To set the minute minder
1. Using the button
to select the minute
minder function. The relevant symbol
will flash and the control panel will display
“0.00” (Fig. 7).
2. Using the button “ ” to enter the required time. The maximum time is 23
hours 59 minutes. After it has been set,
the minute minder will wait 3 seconds
and then start running.
3. When the programmed time has elapsed,
an acoustic alarm will be heard.
Fig. 7
4. To switch off the acoustic alarm, press
any button.
The oven will NOT switch off if in use.
The minute minder function can be
used as well when the oven is off.
To use or to change the minute minder
setting:
Press the buttons
until the symbols
and flash.
Now you can change the settings of the
minute minder. To do this, press the button
“ ” or “ ”.
To cancel the minute minder:
Press the buttons
until the symbols
and flash.
Press the button “ ” to decrease the
time until «0.00» is displayed (Fig. 8).
To programme the oven to switch off
1. Place food in the oven, switch on the
oven, select a cooking function and adjust the cooking temperature, if required.
Fig. 8
2. Press the button
to select the «Cooking time» function. The cooking time symwill flash and the control panel will
bol
display «0.00» (Fig. 9).
Fig. 9
58 progress
3. While the symbol is flashing, press the
button “ ” to select the required time.
The maximum time is 23 hours 59 minutes. The programmer will wait 3 seconds and then start running.
4. After the time programmed has elapsed,
the oven switches off automatically. An
acoustic alarm will be heard and “0.00”
will appear on the control panel.
5. To switch off the acoustic alarm, press
any button.
To cancel the programmed cooking
time:
1. Press the button
flashes.
, until the symbol
2. Press the button “ ” to decrease the
time until the display shows “0.00” (Fig.
10).
To programme the oven to switch on and
off
1. Carry out the “Cooking time” setting as
described in the relevant chapter.
2. Press the buttons
Fig. 10
until the «End of
is selected and
Cooking» function
the relevant symbol flashes. The control
panel will display the end of cooking time
(that is, the actual time + Cooking time Fig. 11).
3. Press the button “ ” to select the required end of cooking time.
4. Once the setting has been made, the
programmer will wait 3 seconds and then
start running.
5. The oven will switch on and off automatically. The end of cooking will be marked
by an acoustic alarm.
6. To switch off the acoustic alarm, press
any button.
To cancel the programme, simply cancel
the Cooking Time.
Fig. 11
59 progress
Special functions
Oven safety switch-off
The oven will switch off automatically if
any change of setting is made, according to
the following table (Fig. 12).
Temperature
setting:
the oven will
switch off:
250ºC
after 3 hours
from 200 up to 245°C
after 5.5 hours
from 120 up to 195°C
after 8.5 hours
less than 120°C
after 12 hours
Fig. 12
Residual heating function
When a cooking time is set, the oven will
automatically switch off a few minutes before
the end of the programmed time, and use the
residual heat to finish your dishes without
energy consumption. All current settings will
be displayed until the cooking time is over.
This function will not operate when the
cooking time is less than 15 minutes.
Child lock for the oven
To prevent children from switching on the
oven, it is possible to lock the oven controls.
1. Turn off the oven by pressing button
.
and “ “ buttons at the
2. Press the
same time for about 3 seconds. An
acoustic signal will be emitted and the
indication ‘SAFE’ will appear in the display (Fig. 13).
3. The oven is now locked. Neither oven
functions nor temperatures can be selected.
To unlock the oven:
Press the
and “ ” at the same time
and keep them pressed for about 3 seconds.
An acoustic signal will be emitted and the
indication “SAFE” will go out. The oven can
now be operated.
Fig. 13
60 progress
Fast heat-up function
After a cooking function and the temperature have been selected, the cavity will
gradually heat up until the selected temperature is reached. This will take from 10 to 15
minutes, depending on the selected function
and temperature.
If it is necessary to reach the required
temperature in a shorter time, the “Fast Heat
Up” function can be used.
1. Switch the oven on by pressing button
.
2. Set the required cooking function and
temperature as explained in the previous
pages.
3. Set the temperature by pressing button
“ ” or “ ”. The temperature will appear
in the display.
4. Press the buttons
. The temperature
display will show “FHU” (Fig. 14).
The symbol “°” will
5. Press the buttons
flash for approximately 10 seconds. Now
it is possible to select the required temperature. To do this, press the button
“ ” or “ ”.
6. When the required temperature is
reached, the electronic control beeps for
a short time, and the temperature display
reverts to the selected temperature.
This function can be used with any cooking
function or temperature.
Demo mode
This mode is intended to be used in
shops to demonstrate the oven functionality
without any power consumption except the
interior light, the display and the fan. This
function can only be switched on when the
appliance is first connected.
If there is a power failure, when the power
supply is restored again the Demo function
can only be switched on if, in the display,
are flashing
12:00 and the symbol
automatically.
1. Press the button
for approx. 2
seconds. A short acoustic alarm will be
heard.
Fig. 14
61 progress
2. Press the bottons
and “ ” at the
same time. A short acoustic alarm will be
heard and the time 12:00 appears in the
display (Fig. 15).
When the oven is switched on, the
symbol appears
in the display.This
means that the demo function is activated.
All oven functions can be selected.
The oven is not really working and the
heating elements do not switch on.
Switch off the oven and follow the above
described procedure to disable the demo
mode.
The demo mode remains saved in
the programme in the event of a
power failure.
Beep on touch
You can choose to make the electronic
control beep each time that a button is
pressed. To enable this function, the oven
must be off.
1. Press the buttons
and “ ” at the
same time and keep them pressed for
about 3 seconds. The alarm signal beeps
once (Fig. 16).
To disable the beep on touch:
1. With the oven switched on, press the
to switch the oven off.
button
2. Press the buttons
and “ ” at the
same time and keep them pressed for
about 3 seconds. The electronic control
beeps once.
Error codes
The electronic programmer does a
continuous diagnostic check of the system.
If some parameters are not correct, the
control unit will stop the activated functions
and it will display the corresponding error
code (Fig. 17).
For further details, refer to chapter
“Troubleshooting”.
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 17
62 progress
Cooking tables
Top and bottom heating element and hot air
Timings do not include pre-heating.
The empty oven should always be pre-heated for 10 minutes.
TYPE OF DISH
CAKES
Whisked recipies
Shortbread dough
Buttermilk cheese cake
Apple cake
Strudel
Jam tart
Fruit cake
Sponge cake
Christmas cake
Plum cake
Small cakes
Biscuits
Meringue
Fancy biscuits
Pastries: Choux pastry
Tartlets
BREAD AND PIZZA
White bread
Rye bread
Bread rolls
Pizza
FLANS
Pasta flan
Vegetable flan
Quiches
Lasagne
Cannelloni
MEATS
Beef
Pork
Veal
English roast beef
rare
medium
well done
Shoulder of pork
Knuckle of pork
Lamb
Chicken
Turkey
Duck
Goose
Rabbit
Hare
Pheasant
Meatloaf
FISH
Trout / Sea bream
Tuna fish / Salmon
Top and bottom heating
element
4
Temp.
3
level
2
(°C)
1
Hot air
4
3
2
1
level
Cooking time
In minutes NOTE
Temp.
(°C)
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2 or 3
2
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
200
210
180
2 (1 and 3)*
2 (1 and 3)*
2
2 (1 and 3)*
2
2 (1 and 3)*
2
2 (1 and 3)*
2
2
2
2 (1 and 3)*
2 (1 and 3)*
2
2 (1 and 3)*
2
160
160
165
160
160
180
150
165
150
160
160
150
150
190
170
170
45-60
20-30
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
30-40
120-150
50-60
20-35
20-30
60-90
12~20
25-35
45-70
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Baking tray
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Bread tin
Baking tray
Baking tray
Baking tray
Baking tray
Baking tray
Cake tin
1
1
2
2
195
190
200
200
2
1
2 (1 and 3)*
2
185
180
175
200
60-70
30-45
25-40
20-30
Bread tin
Baking tray
Baking tray
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
2 (1 and 3)*
2 (1 and 3)*
1
2
2
175
175
190
200
200
40-50
45-60
30-40
25-35
25-35
Baking tin
Baking tin
Baking tin
Baking tin
Baking tin
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50-70
100-130
90-120
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
complete.. 150
Shelf
Shelf
Shelf
with rind
2 pieces
Leg
Whole
Whole
complete
complete
In pieces
In pieces
complete
Bread tin
2
2
190
190
2 (1 and 3)*
2 (1 and 3)*
175
175
40-55
35-60
3-4 fish
4-6 Filets
Shelf
Shelf
Shelf
The temperatures quoted are guidelines. If necessary, the temperatures should be adjusted
to personal requirements.
(*) If you cook several dishes at the same time, we recommend that you place them on the
levels quoted between brackets.
63 progress
Timings do not include pre-heating.
The empty oven should always be pre-heated for 10 minutes.
Grilling
Quantity
Grilling
TYPE OF DISH
Fillet steaks
Beef steaks
Sausages
Pork chops
Chicken (cut in 2)
Kebabs
Breast of chicken
Hamburger*
Pieces
g
4
4
8
4
2
4
4
6
800
600
/
600
1000
/
400
600
4
4~6
4~6
400
/
/
Cooking time in
minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
3
3
3
3
3
3
2
250
250
250
250
250
250
250
250
12~15
10~12
12~15
12~16
30~35
10~15
12~15
20-30
12~14
6~8
10~12
12~14
25~30
10~12
12~14
3
3
3
250
250
250
12~14
5~7
2~4
10~12
/
2~3
4
3
2
1
level
*Pre-heat 5’00'’
Fish Fillet
Toasted sandwiches
Toast
Thermal grill
With the thermal grill, select a maximum temperature of 200°C.
Quantity
TYPE OF DISH
Rolled joints (turkey)
Chicken (cut in two)
Chicken drumsticks
Quail
Vegetable gratin
pieces. Scallops
Mackerel
Fish slices
g
Pieces
1
2
6
4
2-4
4-6
Thermal grilling
level 4
3
2
1
1000
1000
500
800
3
3
3
3
3
3
3
3
Cooking time in
minutes
Temp.(°C)
1st side
2nd side
200
200
200
200
200
200
200
200
30~40
25~30
15~20
25~30
20~25
15~20
15~20
12~15
20~30
20~30
15~18
20~25
10~15
8~10
Grill and rotisserie
Timings do not include pre-heating.
The empty oven should always be pre-heated for 10 minutes.
Level
4
Cooking time
Quantity
Temp.
3
TYPE OF DISH
in minutes
2
(g.)
°C
1
Poultry
Roast
1000
800
2
2
250
250
50/60
50/60
The temperatures quoted are guidelines. If necessary, the temperatures
should be adjusted to personal requirements.
64 progress
Cleaning and maintenance
Before any cleaning, switch the
oven off and let it cool down.
The appliance must not be
cleaned with a superheated
steam cleaner or a steam jet
cleaner.
Important: Before carrying out any
cleaning operation, the device must be disconnected from the power supply.
To ensure a long life for your appliance, it
is necessary to perform the following cleaning operations regularly:
• Only perform when the oven has cooled
down.
• Clean the enamelled parts with soapy
water.
• Do not use abrasive cleaners.
• Dry the stainless steel parts and glass
with a soft cloth.
• If there are stubborn stains, use commercially available cleaners for stainless
steel or warm vinegar.
The oven’s enamel is extremely durable
and highly impermeable. The action of hot
fruit acids (from lemons, plums or similar)
can, however, leave permanent, dull, rough
marks on the surface of the enamel. However such marks in the brightly polished surface of the enamel do not affect the operation of the oven. Clean the oven thoroughly
after every use. This is the easiest way to
clean dirt off. It prevents dirt being burnt on.
Cleaning materials
Before using any cleaning materials on
your oven, check that they are suitable and
that their use is recommended by the manufacturer
Cleaners that contain bleach should
NEVER be used as they may dull the surface
finishes. Harsh abrasives should also be
avoided.
External cleaning
Regularly wipe over the control panel,
oven door and door seal using a soft cloth
well wrung out in warm water to which a
little liquid detergent has been added.
To prevent damaging or weakening the
door glass panels avoid the use of the following:
• Household detergents and bleaches
• Impregnated cleaning pads that are unsuitable for non-stick saucepans
• Brillo/Ajax pads or steel wool pads
• Chemical oven pads or aerosols
• Rust removers
• Bath/Sink stain removers
Clean the outer and inner door glass using warm soapy water. Should the inner
door glass become heavily soiled it is recommended that a cleaning product such as
“Hob Brite” is used Do not use paint scrapers to remove soilage.
65 progress
Pyrolytic cleaning
The oven cavity is coated with a special
enamel resistant to high temperatures.
During the pyrolytic cleaning operation,
the temperature inside the oven can reach
about 500°C thus burning food residues.
For your security, during the pyrolytic cleaning operation, the oven door automatically
locks when the temperature inside the oven
approaches about 500 °C. 300 °C has been
reached.
Upon completion of the cleaning operation, the oven door will be locked until the
oven cavity has cooled down.
The cooling fan operates during cooking
until the oven has cooled down. After cooking, it is advisable to remove all the food residues with a wet sponge.
However, from time to time, it will be
necessary to do a more complete and thorough cleaning, using the pyrolytic cleaning
function. You can select two different levels of
pyrolytic cleaning depending on how dirty the
oven is.
If the oven cavity is not very dirty, we
recommend that you select the pyrolytic 1
function (P I) in the programmer display.
It is advisable to wipe the oven over with
a soft sponge soaked in warm water after
each pyrolytic cleaning cycle is carried out.
If the oven cavity is very dirty, we advise
you to select the pyrolytic 2 function (P 2) in
the programmer display.
During the pyrolytic cleaning function, it is
not possible to use the oven for 2 hours when
selecting the Pyr 1 function and up to 2 1/2
hours when the Pyr 2 function is active.
The Pyro reminder recommends that
a pyrolytic cleaning function should
be carried out after several baking
and roasting processes and
depending on dirty the oven is. An
acoustic signal will be heard and the
indication Pyro is displayed for
approx. 15 seconds and then a
second acoustic signal can be heard.
Depending on how dirty the oven is,
select the most suitable pyrolytic
cleaning function.
For as long as no complete cleaning
function is carried out, Pyro
reminders are displayed each time
the oven is switched off.
66 progress
How to use the pyrolytic cleaning function
Before activating the pyrolytic
cleaning function, remove any
excessive spillage and make sure
that the oven is empty. Do not
leave anything inside it (e.g. pans,
grids, baking tray, drip pan, etc.)
as they could become severely
damaged.
Ensure that the oven door is
closed before activating the
pyrolytic cleaning function.
When the pyrolytic cleaning
function is on, it is advisable not
to use the hob as this could cause
overheating and damage the
appliance.
During the pyrolytic cleaning cycle
the oven door becomes very hot.
Children should be kept away until
it has cooled.
Choose this function to clean the oven
by pyrolysis.
The following pyro levels are available:
Pyrolytic 1 (P I), Time: 2 hours. = 30 mins
Heating-up +1 hour. at 480 °C + 30 mins
Cooling down time.
Pyrolytic 2 (P 2), Time: 2 hours. 30 mins.
= 30 mins Heating-up +1 hour. 30 mins. at
480 °C + 30 mins Cooling down time.
The pyro duration time cannot be
changed.
Before performing the pyrolysis, all
side rails must have been removed.
Removal
Take hold of the side rails on one side of
the oven and undo the knurled nut at the
front. Lift the side rails at the back in order to
unhook them.
67 progress
Do the same thing on the other side of the
oven.
Cleaning
Clean the two sets of side rails on the
outside only with commercially available
detergents.
The side rails must not be cleaned in the
dishwasher.
Once the cleaning is carried out; refit the
shelf supports following the procedure in reverse.
Please ensure that the retaining
nuts are secure when refitting
the shelf support.
To activate the pyrolytic cleaning function
proceed as follows:
1. Using the button
switch on the oven.
Press the button
as often as
necessary, until the Pyro function symbol
(level 1 - P I) appears in the display
(Fig.) 18).
and the symbol
and the
indicator Pyro flashes in the display at the
same time and an acoustic signal is
emitted (Fig. 19).
This means that, before activating the
pyrolytic cleaning function, you have to
remove all the oven accessories and the
side rails from the oven cavity.
2. The “Cooking time” symbol
will flash
for 5 seconds; during this time, press the
button ‘ ’ or ‘ ’ to select the pyrolytic
1 (P I) or pyrolytic 2 (P 2) function (Fig. 20).
3. Once you have chosen the desired
pyrolytic function, Pyro will flash in the
display waiting for confirmation to start
the pyrolytic cleaning function.
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
68 progress
4. To confirm the desired pyrolytic cleaning
function, press the button
. The
display Pyro stops flashing and the
symbol
will disappear, the
acoustic signal will stop, the oven lamp
will switch off and the pyrolytic cleaning
cycle starts (Fig. 21).
As soon as the temperature in the oven
increases, the thermometer symbol
increases slowly, indicating that the
temperature inside the oven is increasing.
5. After some time the door lock will be
activated and the respective symbol
will be displayed (Fig. 22). Now the button
is no longer active.
After ending the pyrolytic cleaning
process, the display shows the time of day.
The oven door is still locked.
Once the oven has cooled down, an
acoustic signal will be emitted, the symbol
will disappear and the door will unlock.
To stop the pyrolytic cleaning cycle at any
.
time; press the button
NOTE: The time indication includes
the cooling down time. If you select a
cooking function while the pyrolytic
function is active, the cleaning cycle
will be interrupted.
If the oven door lock is activated, it is
impossible to select any cooking
function until the door lock is off.
Wait until the door lock is off to use
the oven.
Fig. 21
Fig. 22
69 progress
To programme the pyrolytic cleaning
cycle (delayed start, automatic stop)
If you desire, you can programme the
starting and ending time of the pyrolytic
cleaning cycle.
1. Use the button
to switch on the oven.
as often as
Press the button
necessary, until the Pyro function symbol
(level 1 - P I) appears in the display.
Simultaneously the “Pyro indicator and
the symbol
will flash in the
display and an acoustic signal will be
emitted. This means that, before
activating the pyrolytic cleaning function,
you have to remove all the oven
accessories and the side rails from the
oven cavity (see the previous chapter).
will flash
2. The Cooking Time symbol
for some seconds; during this time push
the button ‘ ’ or ‘ ’ to select the
pyrolytic 1 (P I) or pyrolytic 2 (P 2) function.
3. Once you have chosen the desired
pyrolytic function, Pyro will flash in the
display waiting for confirmation to start
the pyrolytic cleaning function.
At this time, push the time function button
(Fig. 23). “The End of Cooking”
and the arrow symbol
symbol
flash. On the control panel, the cleaning
cycle (that is, the actual time + cooking
time) will displayed.
Press the ‘ ’ or ‘ ’ buttons to select the
required end of cycle time (Fig. 23). After
a few seconds, the word Pyro and the
symbol
will stop flashing, the
acoustic signal will stop while the
will flash until
Cooking time symbol
the pyrolytic cleaning cycle starts.
Fig. 23
70 progress
4. After some time the door lock will be
Activated and the respective symbol
will be displayed.
At the end of the pyrolytic cleaning
process, the display shows the time of day.
The oven door is locked.
Once the oven has cooled down, an
acoustic signal will be emitted and the door
will unlock.
To stop the pyrolitic cleaning cycle at any
time: press the button
.
71 progress
The oven door
The oven door consists of three panes
of glass. The oven door can be disassembled and the internal panes can be
removed to make cleaning easier.
Important - Remove the oven
door before cleaning it. The
oven door could abruptly close
if you try to remove the internal
panes of glass when the door is
still assembled.
)
Fig. 24
To do so, proceed as follows.
1. open the door fully.
2. Locate the two door hinges (Fig. 24).
3. Lift and turn the levers on the two hinges
(Fig. 25).
4. Hold the door by the side edges and
close it slowly but not COMPLETELY
(Fig. 26).
5. Pull the door forward, removing it from
its seat (Fig. 26).
Fig. 25
6. Place the door on a stable surface
protected by a soft cloth to prevent the
handle surface from being damaged
(Fig. 27).
Fig. 26
Fig. 27
72 progress
7. Release the locking system to remove the
internal panes of glass (Fig. 28).
8. Turn the 2 fasteners 90° and extract them
from their seats (Fig. 29).
9. Gently lift and carefully take off the
uppermost pane (Fig. 30).
10. Repeat the procedure described in point
9. for the middle pane marked by a decorative frame on 4 sides (Fig. 31).
Fig. 28
90°
Fig. 29
2
1
Fig. 30
1
2
Fig. 31
73 progress
Clean the oven door with lukewarm water
and a soft cloth. Do not use products such as
scouring pads, steel wool, abrasive sponges
or acids because they could damage the
special heat-reflecting surface of the internal
panes of glass.
After cleaning, reassemble the panes in
the door and then the oven door, following the
procedure described above in reverse. Make
sure you reposition the panes correctly.
)
To perform this operation correctly,
proceed as follows:
a) the decorated middle pane with a frame
on the 4 sides must be reassembled so
that the screen-printing is facing outwards.
The side of the pane of glass is correct if
you do not feel any roughness near the
screen printing when you pass your fingers
over the surface.
The middle pane of glass must be put
back into the right seats as shown in Fig.
32.
Fig. 32
b) the uppermost pane must be reassembled
as shown in Fig. 33.
After the panes of glass have been
reassembled in the oven door, perform the
procedure described in point 8. in reverse to
ensure they are locked.
Never clean the oven door when
it is warm as the panels might
shatter. If you can see scratches
or cracks in the glass panel, call
your nearest service centre
immediately to have the panel
replaced.
Models in stainless steel or aluminium:
Clean the oven door and operating panel
in stainless steel or aluminium with a damp
sponge and then dry carefully with a soft
cloth. Never use metal pads, metal wool,
acids or abrasives for cleaning because they
may scratch the surfaces.
Fig. 33
74 progress
Cleaning the oven door seals
A seal is fitted around the opening of the
oven.
Check the condition of the seal on
a regular basis.
If you notice damage to the seal,
please contact the nearest service
centre immediately. Do not use
the oven until the seal has been
replaced.
Replacing the oven light
Separate the appliance from the
power supply by switching off
the fuse.
If the oven bulb needs replacing, the
new bulb must have the following specifications:
- Electric power: 40 W
- Electrical rating: 230 V (50 Hz)
- Heat resistance up to 300 °C
- Connection type: E14
These replacement bulbs can be purchased from your dealer.
To change the oven light:
1. Before proceeding ensure the oven is
cool and is disconnected from the electricity supply.
2. Push in and turn the glass cover
anticlockwise
3. Remove the faulty bulb and replace with
the new one.
4. Refit the glass cover and restore the
electrical supply.
)
75 progress
Troubleshooting
If the appliance is not working correctly, please check the following before contacting the
Electrolux Service Centre.
PROBLEM
SOLUTION
„ The oven does not switch on.
‹ Press the button
and then select a cooking
function.
or
‹ Has the fuse in the domestic electrical installation been tripped?
or
‹ Is the child lock for the oven or the automatic
deactivation active?
or
‹ Was the Demo mode accidentally activated?
or
‹ Check whether the appliance is correctly connected and the socket switch or the mains supply to the oven is ON.
„ The internal oven light does not
come on.
‹ Press the button
and then select a cooking
function.
or
‹ check the bulb and replace if necessary (see
“Replacing the oven light”).
„ It takes too long to cook the
dishes or they cook too quickly.
‹ Adjust the temperature if necessary,
or
‹ follow the advice contained in these instructions, especially the section “Using the oven”.
„ Steam and condensation settle
on the food and in the oven cavity.
‹ Leave dishes inside the oven no longer than 15
- 20 minutes after the cooking is completed.
„ Oven fan is noisy.
‹ Check that shelves and bakeware are not vibrating in contact with the oven back panel.
„ The error code „F“ followed by
digits appears on the control panel.
‹ Please take note of the error code and pass to
our nearest Customer Service office.
„ The display shows „12.00“.
‹ Set the time of day (see chapter "Setting the clock").
76 progress
Technical data
Heating element ratings
Bottom oven element
1000 W
Top and bottom heating element
1800 W
Hot air
Grill
1825 W
1650 W
Thermal grill
1675 W
Pyrolytic cleaning
2475 W
Oven light
40 W
Hot air fan motor
25 W
Cooling fan motor
25 W
Rotisserie
4W
Total connection rating
2740 W
Operating voltage (50 Hz)
230 V
Dimensions of the recess
Height
Under the upper edge
in column
600 mm
587 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Oven levels
Height
335 mm
Width
395 mm
Depth
Oven capacity
400 mm
53 l
77 progress
Instructions for the Installer
Installation and connection must
be done in compliance with the
regulations in force. Any
interventions must be carried out
when the appliance is switched
off. Only qualified service
engineers may repair the
appliance
The manufacturing company
disclaims any liability if the safety
measures are not observed.
Connecting to the electrical supply
Before connecting to the electrical supply, please make sure:
- The fuse and the domestic electrical installation must be designed for the max.
load of the appliance (see rating plate).
- The domestic electrical installation must
be equipped with a proper earth connection in accordance with the regulations in force.
- The socket or the multi-pole off switch
must be easy to access after the appliance has been installed.
This appliance is supplied with a connection cable incorporating a standard plug,
suitable for the total electric load shown on
the rating plate. The plug is to be inserted
into a suitable wall socket.
The following types of mains cable are
suitable, taking the necessary rated cross
section into account:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF, H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
If the appliance is connected without a
plug, or if the plug is not accessible, a multipole off switch (e.g. fuses, circuit breaker)
with a minimum gap of 3 mm between the
contacts must be installed between the appliance and mains cable. The switch must
not interrupt the earth wire at any point. The
yellow-green earth wire should be 2-3 cm
longer than all other cables.
The connection cable must always be
laid out so that at no point does it reach
50°C (over room temperature).
After the connection has been carried
out, the heating elements must be tested by
being operated for about 3 minutes.
Terminal block
The oven is fitted with an easily
accessible terminal block which is designed
to operate with a single-phase power supply
of 230 V.
78 progress
Installation instructions
For ensuring a trouble free use of the installed appliance, the unit or the column
where the appliance is to be installed should
have appropriate dimensions.
In accordance with the regulations in
force, all parts which ensure the shock protection of live and insulated parts must be
fastened in such a way that they cannot be
undone without tools.
These also include the fixing of any end
walls at the beginning or end of a line of builtin units.
The shock protection must in any case
be ensured by the building in of the appliance.
The appliance can be placed with its
back or a side wall against higher kitchen
units, appliances or walls. However, only
other appliances or units of the same height
as the appliance can be placed against the
other side wall.
Oven dimensions (see figure)
Instructions for building in
For ensuring a trouble free use of the installed appliance, the unit or the column
where the appliance is to be installed should
have appropriate dimensions.
IN
560
- 57
0
600
550 M
100
80÷
79 progress
Securing the oven to the cabinet
1. Open the oven door.
2. Fix the oven into the unit using the four
distance brackets (see figure - A).
These fit exactly into the holes in the
frame. Then tighten the four wood
screws supplied (see figure B).
Customer service
If the problem persists after the checks
described, contact your nearest service
centre and describe the fault, appliance
model (Mod.), product number (Prod. No.)
and series number (Ser. No.) which you will
find on the oven rating plate.
www.progress-hausgeraete.de
35906-1101
06/08 R.A
Download PDF

advertising