Gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift
NL
Gaskookplaat
PAG 6430 E
2 electrolux
Inhoud
Waarschuwingen en adviezen .......................................................................................... 3
Aanwijzingen voor de gebruiker ........................................................................................ 5
Optimaal rendement ........................................................................................................ 7
Onderhoud ...................................................................................................................... 8
Technische gegevens ..................................................................................................... 10
Elektrische aansluiting .................................................................................................... 11
Gasaansluiting ............................................................................................................... 12
Ombouw naar vloeibaar gas ........................................................................................... 13
Inbouw ........................................................................................................................... 15
Inbouw en montage ....................................................................................................... 16
Inbouwmogelijkheden .................................................................................................... 17
Service en originele onderdelen ...................................................................................... 18
Over deze gebruiksaanwijzing
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
)
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
FABRIKANT:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italie)
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instuctieboekje en de daarin
opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het
titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
electrolux 3
Nederlands
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze
gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
•
•
•
•
•
Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend
installateur te geschieden.
Sluit het apparaat aan op het juiste type
gas, zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
Tijdens het gebruik produceert de
kookplaat warmte en vocht. Zeker tijdens
een langdurig gebruik. Zorg dan voor een
goede ventilatie door de afzuigkap in te
schakelen of door een raam open te
zetten.
Controleer het apparaat na het uitpakken
op beschadigingen. Controleer ook het
aansluitsnoer op beschadigingen. Neem
in geval van beschadiging contact op met
uw leverancier.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid
ten aanzien van schade of letsel af, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet
zijn getroffen of in acht genomen.
•
•
•
•
Veiligheid van kinderen
•
Tijdens het gebruik
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of
als speelgoed te laten gebruiken.
Dit apparat is bedoeld en gemaakt voor
het bereiden van voedsel in het
huishouden; gebruik het nergens anders
voor.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of eigenschappen
daarvan te veranderen.
Om hygiënische en veiligheidsredenen
moet het apparaat altijd schoon worden
gehouden. Vet- en/of voedselresten
kunnen brand veroorzaken.
Controleer altijd of de bedieningsknoppen
in de “UIT” stand staan, als de kookplaat
niet meer wordt gebruikt.
Mocht er in de buurt van de kookplaat een
stopcontact zijn, waarop af en toe een
ander huishoudelijk apparaat wordt
aangesloten, zorg er dan voor, dat het
snoer niet in contact komt met hete delen
van de kookplaat.
Als de kookplaat niet wordt gebruikt, trek
dan de stekker van de vonkontsteking uit
het stopcontact.
Trek altijd de stekker van de
vonkontsteking uit het stopcontact bij het
schoonmaken en onderhoud van de
kookplaat.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan
zuurstof veroorzaken.
•
Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na
het uitschakelen blijft het apparaat lang
heet. Let op dat kinderen de warme delen
niet aanraken tijdens het afkoelen.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en
kennis die daardoor het apparaat niet
kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk
persoon om zeker te zijn van dat het
apparaat veilig kan worden gebruikt.
Service
•
Reparaties aan het apparaat mogen alleen
door vakmensen worden uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's leiden.
4 electrolux
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking
rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het
dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te
snijden.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product,
neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
electrolux 5
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de branders
hebben drie standen:
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan
voordat u er een pan opzet.
ontsteking
)Steek• Geïntegreerde
een lucifer aan. Druk de knop van
de betreffende brander in en draai hem
linksom. Steek de brander direct aan.
Maar houdt vervolgens de knop nog 5
seconden geheel ingedrukt. Dat is nodig
om de vlambeveiliging in te schakelen. De
vlam beveiliging voorkomt, dat het gas blijft
doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat
door een storing in het gasnet. Zet
vervolgens de knop in de gewenste stand.
Om de brander uit te schakelen draait u
de knop rechtsom op de UIT " " stand.
•
•
Wokbrander
A
B
D
Het ontstekingsmechanisme mag
niet langer dan 15 seconden ingedrukt worden. Als de brander niet
aan is na 15 seconden, wacht dan
minstens 1 minuut voordat u het
nogmaals probeert.
Als de brander per ongeluk dooft,
zet dan de knop op UIT en wacht
minstens 1 minuut voordat u het
nogmaals probeert.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop
van de betreffendebrander in en draai
hem linksom. Steek de brander direkt
aan.
Zet vervolgens de knop in de
gewenste stand.
C
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
D - Vlambeveiliging
•
•
afb. 1
Zet altijd eerst de brander lager of uit
voordat u de pan van de brander
neemt.
Het apparaat is voorzien van
regelkranen waardoor een betere
vlammenregeling mogelijk is.
6 electrolux
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de
brander als het branderdeksel niet op
de brander ligt. Doet u dat wel, dan
kan de ontstekingsunit z’n zeer hoge
spanning niet kwijt hetgeen tot
beschadiging van de ontstekingsunit
kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de
brander en plaats dan de pan boven
de brander.
electrolux 7
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de
diameter van de pan aangepast zijn aan de
brander, zodat de vlammen niet langs de
zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook
om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt
bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke
bodem.
Wees voorzichtig als u olie of
andere vetstoffen gebruikt (zoals
bij het frituren). Olie en vet
ontbranden gemakkelijk bij oververhitting.
Voor een juist gebruik van de kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een beter
rendement te behalen, alleen pannen
gebruiken met een platte bodem en met
afmetingen die geschikt zijn voor de branders,
zoals aangegeven in de tabel onderaan deze
pagina. Let er bovendien op dat u, zodra een
vloeistof gaat koken, de vlam lager zet op een
stand die voldoende is om de vloeistof aan de
kook te houden.
Tijdens bereidingsmethoden waarbij
vetten of oliën gebruikt worden uw gerechten
goed in de gaten houden; deze stoffen
kunnen, wanneer ze op hoge temperatuur
gebracht worden, in brand vliegen.
Roestvrij staal kan, als het blootgesteld
wordt aan extreme hitte, bruin worden.
Daarom raden wij langdurig gebruik van een
grillsteen, schaal van ongeglazuurd aardewerk
of pan van gietijzer af. Vermijd het gebruik van
aluminiumfolie om de kookplaat tijdens het
gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de kookplaat
en dat ze midden op de branders staan
teneinde minder gas te verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen
op de branders: ze zouden om kunnen vallen
of de inhoud zou over de rand kunnen lopen,
waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de
bedieningszone staan.
Brander
Wok
Normaal achter
voor
Sudder
minimale
diameter
180 mm
120 mm
120 mm
80 mm
maximale
diameter
260 mm
220 mm
180 mm
160 mm
8 electrolux
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat
schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact en
laat de kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen
mag nooit een agressief middel gebruikt
worden. Maak een sopje van warm water
met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak de
branderringen en -deksels goed droog met
een zacht doekje voordat u ze weer terug
zet.
De pannendragers ook met een sopje
van afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van lastige
vlekken nooit een pannenspons van
staalwol, een agressief schoonmaakmiddel
of een pannenspons met een harde laag.
Gebruik voor het verwijderen van hardnekkig
vuil daarvoor in de handel zijnde
schoonmaakmiddelen zonder schurende
werking.
Kookplaten
met
gietijzeren
pannendragers: plaats na het
schoonmaken de pannendragers
weer op hun plaats. Om ze correct
terug te plaatsen, plaatst u eerst de
zij-pannendragers en daarna de
middelste.
De pannendragers van de kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van
pannendragers van geëmailleerd ijzer, die
dun en licht zijn of van gietijzer, die dikker en
zwaarder zijn.
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze beter
kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat
neer te zetten om te voorkomen dat
deze bekrast wordt of beschadigd
raakt.
De geëmailleerde roosters kunnen met
warm zeepsop worden gereinigd.
ACIDO
electrolux 9
Zet de pannendragers, nadat ze
gereinigd zijn, terug op hun plaats en
controleer of ze goed staan.
Voor een juiste werking van de branders
moet u ervoor zorgen dat de pannendragers
met de concentrische spaken op de brander
staan, zoals afgebeeld in figuur 2.
JA
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch omhulsel,
moet vrij worden gehouden van
voedselresten en vocht, omdat anders de
ontsteking niet functioneert (afb. 1 - C).
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
afb. 2
GEEN
afb. 3
10 electrolux
Technische gegevens
Uitsnijmaat
Vermogen gasbranders
Wokbrander
Normaalbrander
Sudderbrander
4,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
Breedte
Diepte
560 mm
480 mm
Kookplaat
Categorie
Voeding gas
Koppeling gas
Aansluiting aan
II2L3B/P
Aardgas G25 (2L) 25 mbar
G 1/2"
230 V~50 Hz
Aanwijzingen voor de installateur
De installatie en de aansluiting dienen
door een erkend installateur uitgevoerd
te worden, volgens de hem bekende
voorschriften
en
eventuele
voorschriften van het plaatselijk
energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische
bekabeling mag alleen gebeuren door
het technische service center of door
personeel met gelijke kundigheid,
overeenkomstig met de huidige
bepalingen.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of
letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen.
Breedte
Diepte
Apparaat klasse
594 mm
510 mm
3
electrolux 11
Elektrische aansluiting
•
De aansluiting moet volgens NEN 1010
en eventuele speciale voorschriften van
het plaatselijke energiebedrijf worden
uitgevoerd.
•
Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het
apparaat kunnen verdragen (zie
typeplaatje).
•
Het stopcontact moet geaard zijn.
•
Het stopcontact of de meerpolige
schakelaar
moeten
makkelijk
toegankelijk zijn.
•
Als u het apparaat direct aan het net
aansluit, moet tussen net en apparaat
een meerpolige schakelaar worden
aangebracht die tussen de contacten
een opening van minimaal 3 mm heeft.
De aardleiding mag nooit worden
onderbroken (geel/groene draad).
afb. 4
•
Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geïnstalleerd dat het niet heter kan
worden dan 90°C.
De gaskookplaat is voorzien van een 3aderig aansluitsnoer met randaardestekker.
De netspanning moet 230 V 50Hz zijn.
Nulleiding
Vervangen van het aansluitsnoer
Het aansluitsnoer mag alleen door een
erkend installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag
alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt,
aangepast aan temperatuur en belasting.
Bovendien moet de groen/gele
aardleiding zo’n 2 cm langer zijn dan de
faseleiding en de nulleiding (afb. 4).
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 4-a.
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
12 electrolux
Gasaansluiting
Attentie
WAARSCHUWING
Bij het gebruik van het apparaat
wordt er bij de verbranding van
aardgas zuurstof onttrokken aan
de lucht. Zorg daarom voor
voldoende ventilatie.
Controleren of alle verbindingen
naar het apparaat
goed gasdicht zijn, dient te
geschieden met zeep-oplossing,
nooit met een vlam.
De aansluiting moet volgens NEN
1078 gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek
gemaakt en ingesteld voor de gassoort
zoals aangegeven op het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens
overeenkomen met de geleverde
gassoort in de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A
(NEN 3258) en ringetje worden
meegeleverd (afb. 5).
Schroef de onderdelen eerst losjes in
elkaar, bepaal de juiste richting en draai
de wartel daarna stevig vast. Indien de
koppeling van de gasslang niet past op
de schroefdraad van de meegeleverde
haakse fitting, gebruik dan de met de
kookplaat meegeleverde adapter.
afb. 5
FO 2365
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
Tabel 1: Inspuitstukken
TYPE
BRANDER
MAXIMALE
MINIMALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
MAXIMALE WARMTEAFGIFTE
aardgas
25 mbar
sproeiers
flessengas
30 mbar
verbruik
g/h sproeiers G30/G31
m3/h
sudderbrander
1,0
0,33
071
0,111
50
73
normaalbrander
2,0
0,45
100
0,221
71
145
wokbrander
4,0
1,20
147
0,443
98
291
electrolux 13
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven
op een sticker naast de gasaansluiting. Bij
ombouw moet de sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties
mag alleen door een erkend installateur
uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat
worden losgekoppeld van gas- en
stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht
en schakel de zekeringen in de huisinstallatie
uit.
Vervangen van de sproeiers
•
•
•
•
•
De pannendragers verwijderen.
De branders en de vonkontsteking
verwijderen.
M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de
gassproeiers
losschroeven
en
verwijderen (afb. 6).
In omgekeerde volgorde nieuwe
gassproeiers monteren (zie tabel).
De sticker naast de gasaansluiting
vervangen. Deze sticker wordt met het
apparaat meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde
zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting, moet volgens de geldende
normen een passende drukregelaar op de
inlaattube worden geplaatst.
afb. 6
Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Wokbrander
Ø bypass
1/100 mm
28
32
56
14 electrolux
Regeling gaspitten
•
•
•
•
•
•
De brander ontsteken.
De bedieningsknop op “minimale
gastoevoer” draaien.
De knop verwijderen.
De bypass afregelschroef (afb. 7) m.b.v.
een dunne schroevendraaier regelen. Bij
het omschakelen van aardgas naar
flessengas moet de schroef met de
wijzers van de klok mee worden
vastgedraaid, tot een kleine regelmatige
vlam is verkregen.
in geval van transformatie van flessengas
noor aardgas, het by-pass schroofje
ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat
men een kleine regelmatige vlam
verkrijgt.
Controleer of de vlam blijft branden als u
de knop snel van maximaal naar
minimaal draait.
afb. 7
bypass afregelschroef
electrolux 15
Inbouw
N
N
W
51
0
Su
afb. 8
594
Afmetingen wordenge
gevenin millimeters
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen met een
diepte tussen 550 en 600 mm.De afmetingen van de kookplaat zijn aangegeven in figuur 8.
16 electrolux
Inbouw en montage
Inbouw in en bevestiging in het werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden in
een werkblad met uitsnijmaten zoals
aangegeven in figuur 9. De afstand van de
uitsnede tot de achterwand moet minstens
55 mm zijn. De afstand tussen de uitsnede
en een eventuele rechter of linker zijwand die
hoger is dan de kookplaat dient minstens
100 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in het
werkblad dient als volgt te worden
uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op de
rand van de voorkant van de uitsnede op
11 millimeter van de zijkanten en op 10
mm van de achterkant, waarbij u erop let
dat de uiteinden elkaar raken zonder
elkaar te overlappen (zie fig. 10);
• plaats de kookplaat goed in het midden
van de opening in het werkblad;
• bevestig de kookplaat in het werkblad
met de daarvoor bestemde bijgeleverde
haken (zie fig. 11).
Het uitstekende dichtingsmateriaal moet
met een mes van hout of kunststof
worden verwijderd om beschadigingen
aan de werkplaat te voorkomen.
Om het dichtingsmateriaal volledig te
kunnen verwijderen, dient u het
kunststofmes schuin te houden (in een
hoek van 45°C houden).
Het aandraaien van de schroeven is
voldoende om de afdichting te laten
hechten, het teveel aan afdichtingsmateriaal kan makkelijk worden verwijderd.
De rand van de kookplaat zorgt voor een
dubbele afdichting die een absolute garantie
biedt tegen het binnendringen van
vloeistoffen.
afb. 9
afb. 10
afdichting
afb. 11
electrolux 17
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van
de kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is
van onderliggende kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb.
9. Het paneel onder de kookplaat moet
eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat
bij evt. reparatie de kookplaat kan worden
losgekoppeld.
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 9.
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist.
De afbeeldingen 13 en 14 tonen twee
mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de
oven en de kookplaat moeten toegankelijk
blijven en afzonderlijk gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd
is van de kookplaat (afb. 9).
Indien boven de kookplaat een afzuigkap
van 60 cm wordt geplaatst, zorg er dan voor,
dat de bovenkasten links en rechts van de
kap minimaal 550 mm afstand hebben
tussen de onderkant van de kasten en het
werkblad.
Dit om te voorkomen dat eventueel de
afdekplaat niet geplaatst kan worden.
afb. 12
afb. 13
afb. 14
FO 2044
18 electrolux
Service en originele onderdelen
Deze machine is voor het verlaten van de
fabriek getest en bestudeerd door experts en
specialisten, om u het beste resultaat te
geven.
Eventuele reparatiewerkzaamheden
moeten met de grootste zorg en attentie
gedaan worden.
Daarom adviseren wij dat in het geval van
problemen u contact opneemt met de
dichtsbijzijnde Service Centre en opgave
doet van de aard van het probleem, het
model (Mod.), het produktnummer
(Prod.No.) en het serienummer (Ser.No)
aangegeven op het typeplaatje in de
inspuitset.
Originele onderdelen, goedgekeurd door
de fabrikant en met dit symbool zijn alleen
verkrijgbaar bij ons Service Centre en
erkende onderdelen winkels.
electrolux 19
www.progress-hausgeraete.de
35906-4201
06/08 R.A
Download PDF

advertising