Progress | PHN3320X | User manual | Progress PHN3320X Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
Inbouwoven
Built-under oven
PHN 3320
2 progress
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Voor het eerste gebruik
Bediening
Tips en bereidingstabellen
2
3
6
6
12
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Verwijdering
16
21
21
22
24
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Bewaar deze handleiding altijd bij het
apparaat. Mocht het apparaat aan derden doorgegeven of verkocht worden, of
indien u het apparaat wanneer u gaat
verhuizen in uw oude woning achterlaat,
dan is het van groot belang dat de nieuwe gebruiker over deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen kan beschikken.
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor de
veiligheid van de gebruikers en hun
huisgenoten. Lees ze dus aandachtig
door, voordat u het apparaat aansluit en/
of in gebruik neemt.
Montage
• De installatie moeten worden uitgevoerd
door een erkend installateur, met inachtneming van de geldende voorschriften. De
afzonderlijke installatiewerkzaamheden
zijn beschreven in de instructies voor de
installateur.
• Laat het apparaat installeren en aansluiten
door een erkend installateur met specifieke kennis overeenkomstig de richtlijnen.
• Indien wijzigingen aan de stroomvoorziening vereist zijn vanwege de installatie, dan
dienen deze ook te worden uitgevoerd
door een erkend installateur.
• Afhankelijk van de versie, is deze oven geproduceerd als een op zich staand apparaat of als een combinatie-apparaat met
elektrische kookplaat voor aansluiting op
1, 2 of 3-fasen (zonder groepen) of een
voeding van 230V. De aansluiting op
meerdere fasen zonder nulleider (400 V)
leidt tot het defect van de oven en de aangesloten kookplaten.
Bediening
• Deze oven is bedoeld voor het bereiden
van voedsel; gebruik deze nooit voor andere doeleinden.
• Wees extra voorzichtig tijdens het gebruik
van de oven. Door de grote hitte van de
verwarmingselementen worden de bakplaten en andere onderdelen erg heet.
• Indien u - om welke reden dan ook - aluminiumfolie in de oven gebruikt, laat dit
dan nooit in direct contact komen met de
bodem van de oven.
• Ga bij het schoonmaken van de oven voorzichtig te werk: sproei nooit vloeistof op het
vetfilter (indien aanwezig), de verwarmingselementen en de thermostaatsensor.
• Het is gevaarlijk veranderingen van welke
aard ook aan te brengen aan het apparaat
of aan de kenmerken ervan.
• Tijdens het bakken, braden en grillen worden het venster van de deur en de overige
onderdelen van het apparaat erg heet.
Houd kinderen daarom uit de buurt van het
apparaat. Wanneer u elektrische apparatuur aansluit op stopcontacten in de buurt
van de oven, dan dient u erop te letten dat
aansluitleidingen niet in aanraking komen
met hete kookzones of klem komen te zitten in de hete ovendeur.
• Gebruik altijd ovenwanten om hete vuurvaste schotels of schalen uit de oven te
halen.
• Regelmatig reinigen voorkomt dat het oppervlaktemateriaal van de oven achteruitgaat.
• Schakel voordat u de oven gaat reinigen
de stroom uit of haal de stekker uit het
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de oven in de uitstand
staat als hij niet meer wordt gebruikt.
progress 3
perkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Het apparaat mag niet worden gereinigd
met een tot een hoge temperatuur verwarmde stoomreiniger.
• Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe
metalen krabbers. U kunt daarmee krassen op het glas van de deur veroorzaken
en dat kan leiden tot het barsten van het
glas.
Klantenservice
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de service-afdeling van
de fabrikant of door een service-afdeling
die door de fabrikant geautoriseerd is en
gebruik alleen originele onderdelen.
• Probeer in geval van een storing of defect
dit apparaat nooit zelf te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden.
Veiligheid van personen
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om het door
kinderen te laten gebruiken of hen ermee
te laten spelen.
• Houd kinderen uit de buurt, zolang de
oven in werking is. Nadat u de oven heeft
uitgeschakeld, blijft de deur nog lange tijd
warm.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of andere personen met be-
Beschrijving van het product
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
12
13
14
15
1 Bedieningspaneel
2 Knopschakelaar voor kookzone linksvoor
3 Knop voor kookzone linksachter
4 Thermostaatknop - controlelampje
4 progress
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thermostaatknop
Elektronisch programmeren
Functieknop
Stroomindicatielampje
Knopschakelaar voor kookzone rechtsachter
Knop voor kookzone rechtsvoor
Luchtopeningen voor koelventilator
Grill
Binnenverlichting
Ovenventilator
Typeplaatje
Accessoires
Braadslede
Ze kunnen helemaal in het paneel verdwijnen
als de oven buiten gebruik is.
Functieknop
Oven uitgeschakeld.
Hetelucht
Conventioneel koken - verwarmingselement boven en onder
Onderwarmte
Bakplaat
Grillen met hete lucht
Grill
Ontdooien
Grillrooster
Bediening
Verzonken knop
Dit model is voorzien van verzonken knoppen.
Deze knoppen werken op het systeem van
indrukken-uittrekken.
Bedrijfscontrolelampje
Het bedrijfscontrolelampje gaat branden als
de functieknop wordt ingesteld.
Temperatuurknop
Draai de temperatuurknop linksom om temperaturen tussen 50 °C en 250 °C te kiezen.
progress 5
Vervolgens wordt de gewenste stand ingesteld (knop naar links draaien).
De bereiding van gerechten met olie of vetten
zoals bijv. frites, mag niet zonder toezicht
plaatsvinden, daar olie en vetten bij oververhitting gemakkelijk kunnen ontvlammen.
Temperatuurknop - controlelampje
Dit controlelampje gaat branden als er aan de
temperatuurknop gedraaid wordt.
Het display blijft verlicht tot de gewenste temperatuur bereikt is. Daarna gaat het knipperen om aan te geven dat de temperatuur in
stand wordt gehouden.
Bedieningsknop voor de kookplaat
Op het bedieningspaneel bevinden zich de
schakelknoppen voor de vier verwarmingselementen van de kookzones.
De kookzones worden ingesteld met een
schakelaar met 9 standen waarvan de volgende standen gebruikt kunnen worden.
– 0 = UIT
– 1 = Minimaal
– 9 = Maximaal
Tweekringskookzone - Inschakeling
(zie de lijst van apparaten in het hoofdstuk <<Technische gegevens>>)
Schakel de beide verwarmingskringen in
door de kookzoneknoppen te draaien van
stand 9 naar “
”-stand (naar rechts);
Een klik” is hoorbaar.
Beide verwarmingskringen worden nu tegelijk ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Om te voorkomen dat de oven oververhit
raakt (door onjuist gebruik van het apparaat
of vanwege defecte onderdelen), is de oven
voorzien van een veiligheidsthermostaat die
indien nodig de stroomtoevoer onderbreekt.
Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de
oven automatisch weer ingeschakeld.
Als de veiligheidsthermostaat is geactiveerd
vanwege onjuist gebruik van het apparaat,
hoeft u nadat de oven is afgekoeld alleen de
fout te verhelpen. Is de thermostaat daarentegen geactiveerd vanwege een defect onderdeel, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Koelventilator
De koelventilator koelt de oven en het bedieningspaneel. Zodra de oven enkele minuten
is ingeschakeld, wordt automatisch ook de
ventilator ingeschakeld. Er wordt warme
lucht uit de luchtopeningen naast de handgreep van de ovendeur geblazen. Wanneer
de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator
nog enige tijd ingeschakeld voor de koeling
van de verwarmingselementen. Dit is helemaal normaal.
6 progress
De werking van de ventilator hangt af
van hoe lang en op welke temperatuur
de oven gebruikt is. Bij lagere temperaturen wordt de ventilator mogelijk hele-
maal niet ingeschakeld en als de oven
slechts kortstondig is gebruikt, wordt de
ventilator mogelijk ook meteen uitgeschakeld.
Voor het eerste gebruik
Waarschuwing! Verwijder al het
verpakkingsmateriaal binnen en
buiten, voordat u de oven in gebruik
neemt.
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet de
oven leeg opgewarmd worden.
Gedurende deze tijd kan er een onaangenaam luchtje ontstaan. Dit is helemaal normaal Het wordt veroorzaakt door fabricageresten.
Nadat u deze handeling heeft verricht, laat u
de oven afkoelen. Maak de ovenruimte vervolgens schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
Maak voordat u de oven voor het eerst gebruikt, ook alle accessoires zorgvuldig
schoon.
Pak om de deur te openen altijd de handgreep in het midden vast tot de deur helemaal open is.
De oven functioneert alleen als u de
klok hebt ingesteld op de tijd van de
dag.
Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd
is.
1. Sla de kloktijd op in het elektronische programmageheugen (zie het hoofdstuk
"elektronische timer")
2. Draai de functieknop naar hete lucht
3. Draai de thermostaatknop op 250 °C.
4. Open een raam voor de ventilatie.
5. Laat de oven nu ongeveer 45 minuten
leeg werken
Herhaal de procedure voor het ovenelement
boven en onder
en grillen met hete lucht
gedurende ongeveer 5-10 minuten.
Bediening
1
8
2
7
3
6
1
2
3
4
5
5
4
Display
“Kookwekker” controlelampje
“Klok” controlelampje
Toets „
”
Functiekeuzetoets
6 Toets „
”
7 “Einde bereiding” controlelampje
8 “Bereidingstijd” controlelampje
De oven werkt alleen als u de tijd
hebt ingesteld. De oven kan echter ook
zonder enige geselecteerde programmering bediend worden.
Als de stroom uitvalt worden alle instellingen (klok, programma-instelling of lopend programma) gewist. Als de
stroomtoevoer weer hersteld is, knipperen de cijfers in het display. Als dit gebeurt moeten de klok en timer opnieuw
worden ingesteld.
progress 7
De klok instellen
Wanneer de stroomtoevoer wordt ingeschakeld, of nadat de stroom is uitgevallen, knippert het controlelampje “Klok"
in het display.
Om het juiste tijdstip van de dag in te stellen:
1. Druk op de toets "
” of “
”.
Ga dan als volgt verder:
2. Wacht dan 5 seconden: Het controlelampje "Klok"
gaat uit en op het display verschijnt de ingestelde tijd. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Om de juiste kloktijd opnieuw in te stellen:
1. Druk herhaaldelijk op de toets
om de
functie “Klok” te kiezen. Het overeenkomstige controlelampje gaat knipperen Ga
dan verder zoals hierboven is beschreven
Het tijdstip van de dag kan alleen opnieuw worden ingesteld als er geen automatische functie (bereidingstijd
of
einde bereidingstijd
) ingesteld is.
Bereidingstijd
Met deze functie wordt de oven automatisch
uitgeschakeld aan het einde van een geprogrammeerde bereidingstijd Zet het gerecht in
de oven, kies een bereidingsfunctie en stel de
benodigde bereidingstemperatuur in.
Druk herhaaldelijk op de toets
om de
functie “Bereidingstijd” te kiezen.
Het overeenkomstige controlelampje gaat
knipperen
De bereidingstijd programmeren:
1. Druk op de toets "
” of “
”.
2. Wacht 5 seconden nadat u de bereidingstijd hebt ingesteld: het “Bereidingsgaat branden en
tijd” controlelampje
op het display verschijnt weer het tijdstip
van de dag.
3. Als de bereidingstijd is verstreken, schakelt de oven automatisch uit. Er klinkt een
geluidssignaal en het controlelampje gaat
knipperen. Zet de oven en de thermostaatknop op nul.
Zet het geluidssignaal uit door op een
knop te drukken.
OPMERKING : Door het uitschakelen
van het geluidssignaal wordt de oven
weer op handmatig gezet. Als de oven en
de thermostaatknoppen niet op nul zijn
gezet, gaat de oven opnieuw opwarmen.
Een geprogrammeerde bereidingstijd
annuleren:
1. Druk op de toets
om de functie “Bereidingstijd” te kiezen. Het betreffende
controlelampje
gaat knipperen en op
het display verschijnt de resterende bereidingstijd.
8 progress
2. Druk op de toets "
" tot “0:00” op het
display verschijnt. 5 seconden later gaat
het controlelampje uit en zal het tijdstip
van de dag weer op het display verschijnen.
„Einde bereidingstijd
Met deze functie kunt u de oven zodanig instellen dat deze automatisch uitgeschakeld
wordt als de tijd van een geprogrammeerde
bereidingstijd bereikt is. Zet het gerecht in de
oven, kies een bereidingsfunctie en stel de
benodigde bereidingstemperatuur in.
Druk een aantal keren op de toets
om de
functie “Einde bereidingstijd” te kiezen. Het
overeenkomstige controlelampje gaat knipperen
Ga dan als volgt verder:
Zo stelt u het einde van de bereidingstijd in:
1. Druk op de "
” of “
"-knop.
2. Wacht 5 seconden nadat u het einde van
de bereidingstijd hebt ingesteld: het “Einde bereidingstijd” controlelampje
gaat branden en op het display verschijnt
weer het tijdstip van de dag.
Zet het geluidssignaal uit door op een
knop te drukken.
OPMERKING : Door het uitschakelen
van het geluidssignaal wordt de oven
weer op handmatig gezet. Als de oven en
de thermostaatknoppen niet op nul zijn
gezet, gaat de oven opnieuw opwarmen.
Het annuleren van het geprogrammeerde
einde van de bereidingstijd:
1. Druk herhaaldelijk op de toets
om de
functie “Einde bereidingstijd” te kiezen.
Het betreffende controlelampje
gaat
knipperen en op het display verschijnt de
geprogrammeerde Einde bereidingstijd.
2. Druk op de toets "
" tot op het display
het tijdstip van de dag verschijnt. Er klinkt
een geluidssignaal en het controlelampje
gaat uit.
Bereidingstijd
en Einde
bereidingstijd
gecombineerd
De functies "Bereidingstijd"" en "Einde bereidingstijd" kunnen tegelijk gebruikt worden
om de oven automatisch in te schakelen en
later uit te schakelen.
1. De functie "Bereidingstijd" gebruiken
stel de bereidingstijd in (zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk).
Druk vervolgens op toets
: en het display vertoont de geprogrammeerde instelling.
2. De functie “Einde bereidingstijd" gebruistel het Einde bereidingstijd in
ken
(zoals beschreven in het betreffende
hoofdstuk). Het overeenkomstige controlelampje gaat branden en op het display
verschijnt het tijdstip van de dag. De oven
zal in- en uitgeschakeld worden volgens
de ingestelde programma's.
Kookwekker
Het signaal van de kookwekker klinkt aan het
einde van de ingestelde tijd; de oven blijft ingeschakeld, klaar voor gebruik.
3. Als de ingestelde duur is verstreken,
schakelt de oven automatisch uit. Er
klinkt een geluidssignaal en het controlelampje gaat knipperen. Zet de oven en de
thermostaatknop op nul.
Zo stelt u de kookwekker in:
1. Druk op de toets om de “Kookwekker”
functie te selecteren. Het betreffende
controlelampje
gaat knipperen.
progress 9
2. Druk vervolgens op toets "
” of “
”
(maximale tijd: 2 uur, 30 minuten).
3. Wacht 5 seconden nadat u de kookwekker hebt ingesteld: het “Kookwekker”
controlelampje gaat branden.
4. Als het einde van de bereidingstijd is bereikt, begint het display te knipperen en is
een geluidssignaal hoorbaar. Het geluidssignaal kan worden uitgezet door op
een willekeurige toets te drukken.
Zo schakelt u de kookwekker uit:
1. Druk op de toets om de “Kookwekker”
functie te selecteren. Het betreffende
controlelampje
gaat knipperen en op
het display verschijnt de resterende tijd.
2. Druk op de "
" tot “0:00” op het display
verschijnt. 5 seconden later gaat het controlelampje uit en zal het tijdstip van de
dag weer op het display verschijnen.
Voor uitschakeling van de display
1. Houd de twee programmeringstoetsen
ca. 5 seconden tegelijk ingedrukt. Het
display schakelt uit.
2. Om het display in te schakelen, drukt u
een willekeurige toets in.
Het display kan alleen uitgeschakeld
worden als er geen andere functies zijn
ingesteld
Gebruik van de oven
Belangrijk! Bedek de bodem van de oven
nooit met aluminiumfolie en plaats geen
bakplaten etc. op de bodem van de oven,
anders kan het emaille van de oven door de
opgebouwde hitte beschadigd raken. Zet
(hittebestendige) pannen en aluminium
bakplaten altijd op het rooster dat in de rails
is geschoven. Wanneer gerechten verhit
worden, ontstaat er stoom, net als in een
pan. Wanneer de stoom in aanraking komt
met de glazen deur van de oven, wordt er
condens gevormd en ontstaan er
waterdruppels.
Warm de lege oven altijd 10 minuten
voor, om condensvorming te beperken.
Wij adviseren u na elke bereiding de waterdruppels weg te vegen.
Belangrijk! Alle bereidingen moeten
uitgevoerd worden met gesloten deur.
Ga bij het openen van de ovendeur zorgvuldig te werk. Laat de deur niet 'openvallen'
maar houd de deur vast aan de handgreep
totdat deze helemaal openstaat.
10 progress
De oven heeft vier inzetniveaus.
De inzethoogte wordt vanaf de bodem
van de oven geteld, zoals aangegeven in
de afbeelding.
De inschuifdelen moeten altijd goed
worden ingeschoven (zie afbeelding).
Zet schotels en pannen niet direct op de
bodem van de oven.
Hete lucht
Het voedsel wordt bereid met behulp van
voorverwarmde lucht die gelijkmatig wordt
rondgeblazen in de oven door een ventilator
in de achterwand van de oven.
Alle ovenzones worden zodoende snel en
gelijkmatig verwarmd. Dit betekent dat u tegelijkertijd verschillende soorten gerechten
kunt bereiden die op verschillende inzetniveaus zijn geplaatst.
De voordelen van koken met deze functie:
– Sneller voorverwarmen
Doordat de heteluchtoven snel op temperatuur komt, is het over het algemeen niet
nodig om de oven voor te verwarmen. Mogelijk hebt u wel 5-7 minuten extra bereidingstijd nodig. Voor recepten die hogere
temperaturen vereisen, zoals brood, pasteien, scones of soufflés, verkrijgt u de
beste resultaten als de oven eerst wordt
voorverwarmd
– Lagere temperaturen
Bereiding met hete lucht vereist over het
algemeen lagere temperaturen dan bereiding met boven- en onderwarmte.
Houd de aanbevolen temperaturen in de
bak- en braadtabel aan. Verminder bij uw
eigen conventionele recepten de onderen boventemperatuur met ongeveer
20-25°C.
– Gelijkmatige warmteverdeling bij bakken
De heteluchtoven biedt een gelijkmatige
verwarming op alle inzetniveaus. Dit betekent dat partijen van dezelfde gerechten
tegelijkertijd in de oven kunnen worden bereid. De baksels op het bovenste niveau
kunnen echter sneller bruiner worden dan
die op het onderste niveau.
Dit is normaal. Er vindt geen smaakoverdracht plaats tussen de gerechten.
Conventioneel (Boven- en
onderwarmte)
– De warmte wordt het beste verdeeld bij
gebruik van het middelste niveau. Wanneer u wilt dat uw baksel een bruinere bodem krijgt, moet u het op een lager niveau
in de oven zetten. Wanneer u wilt dat uw
baksel een bruinere bovenkant krijgt, moet
u het op een hoger niveau in de oven zetten.
– Het materiaal en de afwerking van de bakplaten en schalen zijn van invloed op de
mate waarin het voedsel een bruin korstje
krijgt. Emaille, donker, zwaar en met teflon
gecoat bakgerei bevordert het bruinen,
terwijl bakgerei van glas, glanzend aluminium of gepolijst edelstaal warmte reflecteert en afremt.
– Zet gerechten altijd in het midden van het
rooster om een gelijkmatige bruining te garanderen.
– Plaats schalen op een bakplaat van de
juiste afmeting, om te voorkomen dat er
voedsel op de bodem van de oven wordt
gemorst en ervoor te zorgen dat de oven
gemakkelijker kan worden gereinigd.
– Plaats schalen, bakblikken of bakplaten niet direct op de bodem van de
oven . Deze wordt erg heet en kan schalen, bakblikken of bakplaten beschadigen.
Als u deze instelling gebruikt komt de
warmte van de bovenste en onderste verwarmingselementen. Daarmee kunt u gerechten op één enkel niveau bereiden. Dit
is bijzonder geschikt voor gerechten,
waarvan de bodem extra bruin moet worden, bv. quiches en hartige taarten.
Gratins, lasagnes en ovenschotels die ook
wat extra bruin van boven moeten worden,
kunnen ook heel goed bereid worden met
Conventioneel (Boven- en onderwarmte).
progress 11
Onderwarmte
Deze functie is bijzonder geschikt voor het
bakken van taart- en vlaaibodems. Tevens
kan deze functie worden gebruikt om ervoor
te zorgen dat het basisdeeg van quiches of
hartige taarten gaar is.
Het temperatuurcontrolelampje blijft
branden tot de juiste temperatuur bereikt is. Daarna gaat het knipperen om
aan te geven dat de temperatuur in
stand wordt gehouden.
Grillen
– De meeste gerechten kunnen het beste op
het rooster in de grillpan worden geplaatst.
Hierdoor wordt een maximale luchtcirculatie gerealiseerd en bevindt het voedsel
zich niet in, maar boven het vet of de vleessappen. Indien gewenst kunnen gerechten zoals vis, lever en niertjes direct op de
grillpan worden geplaatst.
– Droog het voedsel vóór het grillen goed,
zodat het niet gaat spatten. Strijk mager
vlees en vis licht in met een beetje olie of
gesmolten boter, zodat de gerechten tijdens de bereiding mals blijven.
– Overige ingrediënten, zoals tomaten en
champignons, kunnen tijdens het grillen
van vlees onder de grill worden geplaatst.
– Als u brood wilt roosteren, kunt u het beste
het bovenste inzetniveau te gebruiken.
– Indien nodig moet het voedsel tijdens de
bereiding worden omgedraaid.
Gebruik van de grote grill
Via de grill komt de directe warmte snel tot in
het midden van het bereik van de grillpan.
Met de grill kunt u heel goed kleinere hoeveelheden grillen. Op die manier kunt u ook
energie besparen.
1. Draai aan de ovenregelaar om de oven in
te schakelen
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste
temperatuur.
3. Kies het passende inzetniveau voor grillpan en rooster, al naar gelang of het om
platter of dikker grillvoedsel gaat. Volg de
instructies voor het grillen op.
Het grillelement wordt geregeld door de thermostaat Tijdens het grillen wordt de grill met
regelmatige tussenpozen in- en uitgeschakeld, om oververhitting te voorkomen.
Grillen met hete lucht
Grillen met hete lucht biedt een alternatieve
bereidingsmethode voor gerechten die anders met de normale grill worden bereid. Het
grillelement en de ventilator van de oven werken samen, zodat de hete lucht rond de gerechten circuleert.
Hierdoor hoeft u het voedsel niet zo vaak te
controleren en om te draaien.
Grillen met hete lucht minimaliseert kookluchtjes in de keuken.
Met uitzondering van toast en biefstukken,
die van binnen rood moeten blijven, kunt u
alle levensmiddelen grillen die u normaal bereidt met de conventionele grill.
De bereiding verloopt gematigder, waardoor
het grillen met hete lucht doorgaans iets
meer bereidingstijd vergt dan de conventionele grillmethode.
Een van de voordelen is dat er grotere hoeveelheden tegelijkertijd kunnen worden bereid.
1. Draai aan de ovenregelaar om de oven in
te schakelen
Belangrijk! Zet bij de heteluchtgrill een
2.
maximale temperatuur in van 200°C.
Ontdooien
De ventilator verwarmt niet en circuleert de
lucht op kamertemperatuur in de binnenruimte van de oven.
Hierdoor wordt het voedsel sneller ontdooid.
Houd er echter rekening mee dat de temperatuur in de keuken van invloed is op de snelheid van het ontdooien.
Deze functie is bijzonder geschikt om kwetsbare levensmiddelen te ontdooien die door
opwarmen beschadigd raken, bijvoorbeeld
taarten met crèmevulling, ijstaarten, gebak,
brood en bakwaren van gistdeeg.
Controleer of de thermostaatknop op de
stand UIT staat.
12 progress
Tips en bereidingstabellen
Bakken:
Voor gebak is meestal een gemiddelde temperatuur nodig (150 °C-200 °C).
U moet de oven dan ongeveer 10 minuten
voorverwarmen.
Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de baktijd is verstreken.
Bak kruimeldeeg in een springvorm of op een
bakblik tot tweederde van de baktijd. Vervolgens kunt u het garneren en afbakken.
De verdere baktijd hangt af van de soort en
hoeveelheid garnering of vulling.
Biscuitdeeg moet moeilijk van de lepel lopen.
Door te vloeibaar deeg zou de baktijd onnodig langer duren.
Als er twee bakplaten met gebak tegelijkertijd
in de oven worden geplaatst, moet er tussen
de bakplaten één niveau worden vrijgelaten.
Als er twee bakplaten met gebak tegelijkertijd
in de oven worden geplaatst, moeten deze
na ongeveer tweederde van de baktijd worden omgewisseld en omgedraaid.
Braden:
Neem geen braadstukken die minder wegen
dan 1 kg.
Kleinere stukken kunnen tijdens het braden
uitdrogen.
Donker vlees, dat van buiten goed gebraden
maar van binnen roze tot rood moet blijven,
moet bij een hogere temperatuur (200
°C-250 °C) worden gebraden.
Licht vlees, gevogelte en vis hebben daarentegen een lagere temperatuur (150 °C-175
°C) nodig.
Doe bij een korte bereidingstijd de ingrediënten voor de saus of jus direct aan het begin
in de braadpan.
In andere gevallen worden ze het laatste halfuur toegevoegd.
U kunt controleren of het vlees gaar is met
behulp van een lepel: als het vlees niet kan
worden ingedrukt, is het gaar.
Rosbief en ossenhaas, die van binnen roze
moeten blijven, moeten op een hogere temperatuur en in kortere tijd worden gebraden.
Bij het bereiden van vlees direct op het rooster de braadpan in het onderliggende inzetniveau schuiven.
Laat het braadstuk minstens 15 minuten
staan, zodat het vleesvocht niet kan weglopen.
Om rookvorming in de oven te beperken,
kunt u een beetje water in de braadpan gieten.
Om condensvorming te voorkomen, een
paar keer water toevoegen.
Borden kunnen tot zij geserveerd worden in
de oven op de laagste temperatuur warm
gehouden worden.
Belangrijk! Bedek de oven nooit met
aluminiumfolie en plaats geen
bakplaten, ovenschotels en dergelijke
op de bodem van de oven, anders kan
het emaille van de oven door de
opgebouwde hitte beschadigd raken.
Bereidingstijden
De bereidingstijden kunnen verschillen al
naar gelang de samenstelling, ingrediënten
en hoeveelheid vocht in de afzonderlijke gerechten.
Noteer de instellingen van uw eerste bereidingen, om ervaring op te doen als u deze
gerechten later nog eens wilt bereiden.
U kunt de aangegeven waarden in de tabellen aanpassen op basis van uw eigen ervaringen.
Bak- en braadschema
GEBAK
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Schuimtaart
2
170
2 (1 en
3)
165
45-60
In cakevorm
Zandtaartdeeg
2
170
2 (1 en
3)
160
24-34
In cakevorm
progress 13
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Karnemelk
kwarktaart
1
170
2
165
60-80
In cakevorm 26 cm
Appelgebak
(appeltaart)
1
170
2 links
+
rechts
160
100-120
2 cakevormen van 20 cm
op het grillrooster
Strudel
2
175
2
150
60-80
Op bakplaat
Confituurtaart
2
170
2 links
+
rechts
160
30-40
In cakevorm 26 cm
Fruitcake
2
170
2
155
60-70
In cakevorm 26 cm
Biscuittaart (botervrije biscuittaart)
2
170
2
160
35-45
In cakevorm 26 cm
Kerstcake/rijke
fruitcake
2
170
2
160
50-60
In cakevorm 20 cm
Pruimentaart
2
170
2
165
50-60
In broodvorm 1)
Kleine cakes
3
170
3 (1 en
3)
165
20-30
Op een platte bakplaat
Koekjes
3
150
3 (1 en
3)
140
20-30
Op een platte bakplaat 1)
Schuimpjes
3
100
3
115
90-120
Op een platte bakplaat
Broodjes
3
190
3
180
15-20
Op een platte bakplaat 1)
Soesjes
3
190
3 (1 en
3)
180
25-35
Op een platte bakplaat 1)
3
180
2
170
45-70
In cakevorm 20 cm
1 of 2
180
2
170
40-55
Links + rechts in cakevorm
van 20 cm
Taartjes
Victoriataart
1) Warm de oven 10 minuten voor.
BROOD EN PIZZA
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Wit brood
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
1
190
1
195
60-70
Roggebrood
1
190
1
190
30-45
In broodvorm
Broodjes
2
190
2 (1 en
3)
180
25-40
6 - 8 broodjes op een platte
bakplaat 1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
Op een diepe braadpan 1)
Scones
3
200
2
190
10~20
Op een platte bakplaat 1)
1) Warm de oven 10 minuten voor.
1 -2 stukken, 500 gram per
stuk 1)
14 progress
OVENSCHOTELS
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Pastaflan
2
180
2
180
40-50
In vorm
Groenteflan
2
200
2
200
45-60
In vorm
Quiches
1
190
1
190
40-50
In vorm
Lasagne
2
200
2
200
25-40
In vorm
Cannelloni
2
200
2
200
25-40
In vorm
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20-30
6 puddingvormen 1)
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
1) Warm de oven 10 minuten voor.
VLEES
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Rundvlees
2
200
2
190
50-70
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Varkensvlees
2
180
2
180
90-120
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Kalfsvlees
2
190
2
175
90-120
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Engelse rosbief
rood
2
210
2
200
44-50
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Engelse rosbief
medium
2
210
2
200
51-55
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Engelse rosbief
doorbakken
2
210
2
200
55-60
Op een ovenrooster en diepe braadpan
Varkensschouder
2
180
2
170
120-150
Op een diepe braadpan
Varkensschenkel
2
180
2
160
100-120
2 stukken op een diepe
braadpan
Lamsvlees
2
190
2
190
110-130
Bout
Kip
2
200
2
200
70-85
Geheel op een diepe
braadpan
Kalkoen
1
180
1
160
210-240
Geheel op een diepe
braadpan
Eend
2
175
2
160
120-150
Geheel op een diepe
braadpan
Gans
1
175
1
160
150-200
Geheel op een diepe
braadpan
Konijn
2
190
2
175
60-80
In stukken
Haas
2
190
2
175
150-200
In stukken
progress 15
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
2
190
2
175
Fazant
Bereidingstijd
[min]
90-120
Opmerkingen
Geheel op een diepe
braadpan
VIS
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Hete lucht
Bereidingstijd
[min]
Opmerkingen
175
40-55
3-4 vissen
175
35-60
4-6 filets
Niveau
Temp
[°C]
Niveau
Temp
[°C]
Forel/zeebrasem
2
190
2 (1 en
3) 2 (1
en 3)
Tonijn/zalm
2
190
2 (1 en
3)
De lege oven moet altijd 10 minuten
voorverwarmen.
Grillen
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Tournedos
4
800
Biefstuk
4
600
Worstjes
8
Varkenskotelet
Kip (in 2 helften)
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp.
(°C)
1e kant
2e kant
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
Spiezen
4
/
3
250
10-15
10-12
Kipfilet
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
niveau
Voorverwarmen
5’00
Visfilet
4
400
3
250
12-14
10-12
Geroosterde sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Geroosterd brood
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Grillen met hete lucht
Waarschuwing! Als u grilt met hete
lucht, dient u een maximale temperatuur
van 200°C te selecteren.
16 progress
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Rollade (kalkoen)
1
1000
Kip (in twee helften)
2
1000
Kippenpoten
6
Kwartel
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp.
(°C)
1e kant
2e kant
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
4
500
3
200
25-30
20-25
Groentegratin
-
-
3
200
20-25
-
stuks sint-jakobsschelpen
-
-
3
200
15-20
-
niveau
Makreel
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Vismoten
4-6
800
3
200
12-15
8-10
De aangegeven temperaturen zijn richttemperaturen. Indien nodig kunnen de
temperaturen aan uw persoonlijke wensen worden aangepast.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Trek voordat u de
oven gaat schoonmaken altijd eerst
de stekker uit het stopcontact en
laat de oven afkoelen.
Waarschuwing! Het apparaat mag
niet worden gereinigd met een tot
een hoge temperatuur verwarmde
stoomreiniger.
Belangrijk: Voordat u de oven gaat reinigen,
moet de stekker van het apparaat uit het
stopcontact worden gehaald.
Voor een lange levensduur van uw apparaat
is het nodig om regelmatig de volgende reinigingswerkzaamheden uit te voeren:
• Maak de oven pas schoon als deze is afgekoeld.
• Maak de geëmailleerde delen schoon met
een sopje.
• Gebruik geen schuurmiddelen.
• Droog de onderdelen van roestvrij staal en
de glasplaat met een zachte doek.
• Gebruik bij hardnekkige vlekken normaal
verkrijgbare reinigingsmiddelen voor
roestvrij staal of warme azijn.
Het email van de oven is uiterst duurzaam en
in hoge mate resistent.
De inwerking van hete fruitzuren (citroenen,
pruimen of dergelijke) kunnen echter op de
oppervlakken van email blijvende matte en
ruwe vlekken achterlaten.
Dergelijke vlekken op het hoogglanzende oppervlak van het emaille hebben echter geen
invloed op het functioneren van de oven.
Reinig de oven grondig na elk gebruik.
Zo kunt u verontreinigingen het makkelijkst
verwijderen. Verder inbranden wordt daardoor voorkomen.
Reinigingsmiddelen
Voordat welke schoonmaakmiddelen dan
ook voor uw oven gebruikt, moet u controleren of ze geschikt zijn en of hun gebruik
wordt aanbevolen door de fabrikant.
Reinigingsmiddelen met bleekmiddel mogen
NIET worden gebruikt, aangezien deze de
toplaag van de oppervlakken dof kunnen
maken. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen.
Buitenkant reinigen
Neem regelmatig het bedieningspaneel, de
ovendeur en de afdichting af met een zachte,
goed uitgewrongen doek met warm water en
wat vloeibaar reinigingsmiddel.
Om beschadigen of verzwakken van de glasplaten van de deur te voorkomen, moet u het
gebruik van de volgende producten vermijden:
• Huishoudelijke schoonmaakmiddelen en
bleekmiddelen
• Geïmpregneerde sponsjes die niet geschikt zijn voor pannen met antiaanbaklaag
• Brillo- of staalwolsponsjes
progress 17
• Chemische ovenreiniger of spuitbussen
• Roestverwijderaars
• Vlekverwijderaars voor wasbakken/aanrechten
Reinig het venster aan de binnen- en buitenkant met een warm sopje.
Mocht het binnenvenster van de deur erg
verontreinigd zijn, dan is het gebruik van een
speciaal reinigingsmiddel aan te bevelen.
Gebruik geen verfkrabber om aangekoekt
vuil te verwijderen.
Ovenruimte
De emaillen bodem van de oven kunt u het
beste reinigen terwijl de oven nog warm is.
Veeg de oven na elk gebruik schoon met een
zachte doek die u hebt natgemaakt met
warm water waaraan u zeep hebt toegevoegd. Af en toe moet de oven grondiger
worden gereinigd. Gebruik daarvoor een in
de handel verkrijgbare ovenreiniger.
Grill-verwarmingselement
Dit model is uitgerust met een neerklapbaar
grillelement, om de bovenkant van de oven
gemakkelijker te kunnen reinigen.
Waarschuwing! Laat de oven eerst
volledig afkoelen en trek de stekker
uit het stopcontact.
1. Draai de schroef, waarmee het grillelement bevestigd is, los (zie afb.).
Als u deze handeling voor de eerste
keer uitvoert, raden wij u aan een
schroevendraaier te gebruiken
2. Trek het grillelement dan voorzichtig
naar beneden, zodat u bij de bovenkant van de ovenruimte kunt komen
(zie afb.).
3. Reinig de bovenkant van de oven
met een geschikt reinigingsmiddel
en droog hem af, voordat u het neerklapbare grillelement weer op zijn
plaats zet.
4. Duw het grillelement voorzichtig naar
boven op zijn oorspronkelijke plaats
en draai de borgmoer weer goed
vast.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de
borgmoer van de grill goed
vastgedraaid is, om te voorkomen
dat de grill omlaag valt wanneer
deze in gebruik is.
Geleiderails
Voor het schoonmaken van de zijwanden
kunnen de geleiderails aan de linker- en rechterzijde van de oven worden verwijderd.
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld en dat
u de stekker uit het stopcontact trekt.
De geleiderails verwijderen
Eerst de rail aan de voorkant van de ovenwand wegtrekken en vervolgens achter loshaken.
18 progress
3. Verwijder het kapotte lampje en vervang
dit door een nieuw lampje.
4. Zet het glazen dekseltje terug en steek de
stekker weer in het stopcontact.
De geleiderails monteren
Bij het terugplaatsen de rails eerst achter inhaken, dan aan de voorkant op de juiste positie brengen en vervolgens de rails op hun
plaats drukken. Reinig de geleiderails met
warm zeepsop en verwijder hardnekkige
vlekken met een goed vochtig gemaakt
sponsje met zeep. Goed afspoelen en met
een zachte doek afdrogen.
De ovendeur
De ovendeur bestaat uit twee glasplaten. De
ovendeur kan uit elkaar worden gehaald en
de glasplaten kunnen worden verwijderd om
gemakkelijker te worden schoongemaakt.
Waarschuwing! Wij adviseren u de
ovendeur te demonteren voordat u deze
schoonmaakt. De ovendeur kan
dichtslaan als u de glasplaten probeert
te verwijderen terwijl de deur nog
gemonteerd is.
Het ovenlampje vervangen
Belangrijk! Trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Ga als volgt te werk om dat te doen:
1. Open de deur helemaal.
2. Ga naar de twee scharnieren van de deur
Als het ovenlampje moet worden vervangen,
dan moet dit voldoen aan de volgende eisen:
– Vermogen: 15 W / 25 W
– Elektrisch vermogen: 230 V (50 Hz)
– Hittebestendigheid tot 300 °C
– Soort aansluiting: E14
Reservelampjes zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.
Het ovenlampje vervangen:
1. Laat de oven eerst volledig afkoelen en
trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk het glazen dekseltje in en draai het
linksom
3. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze
progress 19
4. Houd de deur vast bij de zijkanten en sluit
de deur voorzichtig maar niet HELEMAAL
5. Trek de deur naar voren en verwijder deze uit de zitting
8. Draai de twee bevestigingen 90° en verwijder ze uit hun zittingen
6. Leg de deur op een stabiele ondergrond
op een zachte doek om te voorkomen dat
de handgreep beschadigd raakt
90°
9. Til de bovenste glasplaat voorzichtig iets
op en trek de binnenste glasplaat eruit.
De binnenste glasplaat is herkenbaar is
aan de decoratie op de vier kanten.
7. Maak het vergrendelingssysteem open
om de glasplaten te verwijderen
20 progress
Nadat u de glasplaten in de ovendeur geplaatst heeft, zet u de glasplaten vast in omgekeerde volgorde van hetgeen beschreven
is bij punt 8 .
2
1
Maak de ovendeur schoon met lauw water
en een zachte doek. Gebruik geen metaalsponsjes, schuursponjes of zuren, die het
speciale warmtereflecterende oppervlak van
de glasplaat kunnen beschadigen.
Zet de glasplaat na het schoonmaken weer
in de deur. Plaats de deur terug in de oven;
herhaal de handelingen in omgekeerde volgorde. Let er op dat u de glasplaten weer op
de goede plaats zet.
Ga als volgt te werk om dat te doen:
1. De binnenste glasplaat met de decoratie
op de vier kanten moet zodanig gemonteerd worden dat de zeefdruk naar de
buitenkant van de oven gericht is. Raak
het zichtbare oppervlak aan. De glasplaat
is goed geplaatst als u met uw vinger over
het zichtbare oppervlak strijkt en u geen
oneffenheden ter hoogte van de zeefdruk
voelt.
2. De binnenste glasplaat moet in zijn sponning geplaatst worden zoals aangegeven
in de afbeelding.
Belangrijk! Maak de ovendeur nooit
schoon als hij nog warm is. De
glasplaten kunnen dan barsten. Indien u
barsten of krassen op de glasplaat ziet,
neem dan onmiddellijk contact op met
de klantenservice zodat de glasplaat
kan worden vervangen.
Modellen van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur en het bedieningspaneel
van roestvrij staal of aluminium schoon met
een vochtige spons en droog daarna goed af
met een zachte doek. Gebruik voor het
schoonmaken geen metaalsponsjes, staalwol, zuren of schuurmiddelen, omdat die
krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.
Reiniging van de afdichting van de
ovendeur
Rond de opening van de oven is een afdichting aangebracht.
Belangrijk! Controleer regelmatig de
staat van de afdichting.
Wanneer u beschadigingen aan de afdichting vaststelt, neem dan direct contact op met de klantenservice. Gebruik
de oven niet tot de afdichting vervangen
is.
progress 21
Problemen oplossen
Als het apparaat niet goed werkt, lees dan
eerst onderstaande aanwijzingen voordat u
contact opneemt met de klantenservice van
Electrolux.
PROBLEEM
OPLOSSING
• De oven gaat niet aan.
• Controleer of u een bereidingsfunctie en een
temperatuur hebt ingesteld
of
• controleer of het apparaat goed is aangesloten
en of de contactschakelaar of de netstroomtoevoer naar de oven op AAN staan.
• Het controlelampje voor de oventemperatuur
brandt niet.
• Kies een temperatuur met de thermostaatknop,
of
• kies een functie met de functieknop.
• De binnenverlichting van de oven brandt niet.
• kies een functie met de functieknop.
of
• Controleer de gloeilamp, en vervang deze indien nodig (zie "Vervangen van de binnenverlichting“).
• De bereiding van de gerechten duurt te lang of • Pas de temperatuur zo nodig aan,
de gerechten worden te snel gaar.
of
• Raadpleeg de inhoud van deze gebruiksaanwijzing, met name het hoofdstuk "Gebruik van
de oven".
• Stoom en condens slaan neer op de gerechten
en in de ovenruimte
• Laat de gerechten niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven als de bereiding is voltooid.
• De ovenventilator maakt lawaai.
• Controleer of de roosters en het bakgerei niet
tegen het achterpaneel van de oven trillen.
• De elektronische tijdschakelklok werkt niet.
• Lees de aanwijzingen voor de timer.
• Op het display verschijnt " 12.00 “.
• Stel het tijdstip van de dag in (zie hoofdstuk "Instellen van de tijd").
Technische gegevens
Vermogen verwarmingselementen
Inbouw
Onderwarmte
1000 W
Hoogte
600 mm
Boven- en onderwarmte-elementen
1800 W
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Hete lucht
1825 W
Grillen met hete lucht
1675 W
Grill
1650 W
Hoogte
335 mm
25 W
Breedte
395 mm
25 W
Diepte
400 mm
25 W
Ovencapaciteit
53 l
Ovenverlichting
Motor heteluchtventilator
Motor koelventilator
Totaal aansluitingsvermogen
Spanning (50 Hz)
1875 W
230 V-400 V
3N~
Binnenkant oven
Het apparaat kan met de volgende
inbouwkookplaten en glaskeramische
22 progress
inbouwkookplaten worden
gecombineerd:
Glaskeramische
kookplaattypes:
Glaskeramische
kookplaattypes:
Totaal
aansluitvermogen
Voedingsspanning
(50 Hz)
PEM 6000 E
6000 W
230V
PES 6000 E
5800 W
230V
PES 6060 E
Totaal
aansluitvermogen
Voedingsspanning
(50 Hz)
7600 W
230V
Maximaal nominaal verwarmingsvermogen:
Oven + glaskeramische kookplaat 9475 W
Montage
Instructies voor de installateur
Belangrijk!
Inbouw en installatie moeten uitgevoerd
worden met strikte inachtneming van de
geldende voorschriften. Elke ingreep
mag slechts plaatsvinden als het
apparaat uitgeschakeld is. Alleen
gekwalificeerde servicemonteurs
mogen het apparaat repareren
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.
Aansluiten op netstroom
Let voor het aansluiten op het volgende:
– De zekering en de huisinstallatie moeten
op de max. belasting van het apparaat berekend zijn (zie typeplaatje).
– De huisinstallatie moet voorzien zijn van
een aardaansluiting overeenkomstig de
voorschriften en voldoen aan de betreffende geldende voorschriften.
– Het stopcontact of de meerpolige stroomonderbreker moeten na installatie van het
apparaat makkelijk toegankelijk zijn.
Het apparaat wordt zonder aansluitsnoer geleverd, daar afhankelijk van de aanwezige
voedingsbron, een aansluitsnoer met stekker
noodzakelijk is dat voldoet aan de desbetreffende norm en geschikt moet zijn voor de op
het typeplaatje aangegeven belasting. Steek
de stekker in een geschikt stopcontact.
De volgende typen netkabels zijn geschikt,
rekening houdend met de nominale doorsneden:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF,
H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
Als de aansluiting zonder stekker wordt uitgevoerd, of als de stekker niet toegankelijk is,
moet er tussen het apparaat en de aansluiting op het stroomnet een meerpolige
stroomonderbreker (bijv. zekeringen, LSschakelaar) met een minimale afstand tussen
het apparaat en het netsnoer van 3 mm aangebracht worden. De schakelaar mag de
aardleiding nergens onderbreken. De geelgroene aardleiding dient 2-3 cm langer te zijn
dan alle andere kabels.
Het aansluitsnoer moet altijd zodanig geplaatst zijn, dat het nergens 50°C (boven kamertemperatuur) bereikt.
Na de aansluiting moeten de verwarmingselementen gecontroleerd worden, door ze
ongeveer 3 minuten te laten werken.
Klemmenbord
Het apparaat is met een gemakkelijk toegankelijke 6-polige aansluitklem uitgerust, waarvan de aansluitingen al voorbereid zijn op de
werking met 400 V met nulleider (zie afbeelding).
In geval van andere netspanningen moeten
de aansluitingen van de aansluitklem overeenkomstig het schema afbeelding worden
verlegd.
De aardleiding komt op de
-aansluiting.
Kabel na het aansluiten op de aansluitklem
met een snoerontlastingsklem bevestigen.
1
2
3
4
5
progress 23
De antischokbeveiliging moet in ieder geval
door het inbouwen gegarandeerd zijn.
Het apparaat kan met de achterkant resp.
zijkant tegen hogere keukenmeubelen, apparaten of wanden geplaatst worden. Aan de
andere zijkant mogen er dan echter geen andere apparaten of meubelen van dezelfde
hoogte als het apparaat geplaatst worden.
Afmetingen van oven (zie afbeelding)
540
20
Montage-instructies
Voor een probleemloos gebruik van het geinstalleerde apparaat moet de inbouwkast of
de ruimte waar het apparaat in wordt geplaatst de juiste afmetingen hebben.
Overeenkomstig de geldende regelgeving,
moeten alle onderdelen die beschermd zijn
door de antischokbeveiliging op een dusdanige manier zijn bevestigd dat deze niet zonder gereedschappen verwijderd kunnen
worden.
Hierbij hoort ook de bevestiging van eventuele afsluitende kanten aan het begin of einde
van een rij inbouwapparaten.
594
7
in
550 m
600
Dit apparaat kan worden aangesloten op de
in hoofdstuk "Technische gegevens" aangegeven kookplaatmodellen.
Het stopcontact voor het aansluiten van de
kookplaat bevindt zich op de behuizing van
de oven.
Uit de inbouwkookplaat steken de aansluitkabels van de verwarmingselementen en de
aardkabel; deze kabels zijn uitgerust met
stekkers.
Steek de stekker en de aansluitkabel in het
desbetreffende stopcontact van de oven.
De mogelijkheid van een verkeerde aansluiting is zodoende uitgesloten.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als de veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
590
Belangrijk! Neem de
montagehandleiding voor de kookplaat,
inbouwoven of schakelkast in acht!
570
Elektrische aansluiting op de kookplaat
560
560
00
÷1
80
-570
Instructies voor de inbouw
Voor een probleemloos gebruik van het geinstalleerde apparaat moet de inbouwkast of
de ruimte waar het apparaat in wordt geplaatst de juiste afmetingen hebben.
Bevestiging in het meubel
1. Open de ovendeur.
2. Bevestig de oven met behulp van de vier
afstandhouders in het meubel (zie afbeelding - A ).
Deze passen exact in de gaten van het
frame. Draai vervolgens de vier meegele-
24 progress
verde houtschroeven vast (zie afbeelding
B ).
Klantenservice
Wanneer het probleem na de beschreven
controles niet kan worden opgelost, neemt u
contact op met de klantenservice en beschrijft u het defect of het probleem en vermeldt u het model ( Mod. ), productnummer
( Prod. No. ) en het serienummer ( Ser.
No. ). Deze gegevens vindt u op het typeplaatje van de oven.
A
B
Verwijdering
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
progress 25
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden aangeduid met internationale afkortingen,
zoals >PE <, >PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor
bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen
dat het apparaat geen gevaar oplevert,
moet het onklaar gemaakt worden
voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de voedingskabel van het apparaat.
26 progress
Contents
Safety information
Product description
Before first use
Operation
Tips and cooking tables
26
27
30
30
35
Care and cleaning
What to do if…
Technical Data
Installation
Disposal
39
44
44
45
47
Subject to change without notice
Safety information
Always keep these user instructions
with the appliance. Should the appliance
be passed on to third persons or sold, or
if you leave this appliance behind when
you move house, it is very important that
the new user has access to these user
instructions and the accompanying information.
These warnings are provided for the
safety of users and co-residents. So
read them carefully before connecting
and/or using the appliance.
Installation
• The installation must be performed by a
qualified person in accordance with the
rules and regulations in force. The individual operations for installing the appliance
are described under the instructions for
the installer.
• Have the appliance installed and connected by a qualified person with specialist
knowledge, who will carry it out in accordance with the directives
• If any modifications to the power supply
are required because of the installation,
these should also be carried out by a qualified electrician.
• Depending on the version, this oven has
been manufactured as a single appliance
or as a combination appliance with electric
hotplate for connection to 1, 2 or 3 phases
(without groups) of a 230V supply. Connection to multiple phases without a neutral (400V) will lead to destruction of the
oven and the connected hotplates.
Operation
• This oven is intended for cooking food;
never use it for other purposes.
• Be very careful when using the oven. The
extreme heat of the heating elements
makes the shelves and other parts very hot
• If you should for whatever reason use aluminium foil to cook food in the oven, never
allow it to come into direct contact with the
floor of the oven.
• When cleaning the oven, proceed with
care: never spray anything onto the grease
filter (if fitted), the heating elements or the
thermostat sensor.
• It is dangerous to make any types of modifications to this appliance itself or its characteristics.
• During the baking, roasting and grilling
process, the oven window and the other
parts of the appliance get hot. Therefore,
children should be kept away from the appliance. When connecting electrical appliances to sockets near the oven, take care
that cables do not come into contact with
hot rings or get caught in the oven door.
• Always use oven gloves to take hot ovenproof dishes or pots out of the oven.
• Regular cleaning prevents the surface material from deteriorating.
• Before cleaning the oven, either turn the
power off or pull the mains plug out.
• Make sure that the oven is in the “OFF”
position, when the oven is no longer being
used.
• The appliance must not be cleaned with a
superheated steam cleaner or a steam jet
cleaner.
• Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers. These can scratch the glass in
the oven door, which may result in the
shattering of the glass.
progress 27
person to ensure that they can use the appliance safely.
Personal safety
• This appliance is intended for use by
adults. It is dangerous to allow children to
use it or play with it.
• Children should be kept away while the
oven is working. Even after you have
switched the oven off, the door remains
hot for a long time.
• This appliance is not intended for use by
children or other persons whose physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge prevents them
from using the appliance safely without supervision or instruction by a responsible
Customer service
• Have checks and/or repairs carried out by
the manufacturer’s service department or
by a service department authorised by the
manufacturer and use only original spare
parts.
• Do not attempt to repair the appliance
yourself in the event of malfunctions or
damage. Repairs carried out by untrained
persons may cause damage or injury.
Product description
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
Control panel
Knob switch for front left hotplate
Knob for left rear hotplate
Temperature control - control indicator
Temperature controller
Electronic timer
Oven controller
8
9
10
11
12
13
14
Power indicator
Knob switch for right rear hotplate
Knob for right front hotplate
Air Vents for Cooling Fan
Grill
Interior light
Oven Fan
28 progress
15 Rating Plate
Accessories
Dripping pan
Baking tray
Oven regulator
Oven is switched off.
Fan forced cooking
Conventional cooking -top and bottom heating element
Bottom oven element
Oven shelf
Thermal grill
Grill
Defrosting
Operation
Retractable knob
This model is equipped with retractable
knobs.
These control knobs function according to
the push-pull system.
They can be fully retracted when the oven is
not in use.
Power indicator
The power indicator lights up when the oven
control is in use.
Temperature regulator
Turn the temperature controller anticlockwise to select temperatures between 50°C
and 250°C.
progress 29
Both heating circuits are now switched on
simultaneously.
You can then set the level you want (turn the
knob anti-clockwise).
Never leave the appliance unsupervised
when preparing food with oil or fat, like chips,
for example, as oil and fat can easily catch
fire if overheated.
Temperature controller - control
indicator
This control indicator lights up when the temperature controller is turned.
The display remains lit until the temperature
you want is reached. It then cycles on and off
to indicate that the temperature is being
maintained.
Control knobs for hob
The selector knobs for the four hob heating
elements are located on the switch panel.
The hotplates are controlled by a 9- position
switch, from which the following working levels can be used:
– 0 = OFF
– 1 = Minimum
– 9 = Maximum
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating (through
incorrect use of the appliance or defective
components), the oven is fitted with a safety
thermostat, which interrupts the power supply. The oven switches back on again automatically, when the temperature drops.
Should the safety thermostat trigger due to
incorrect use of the appliance, simply remedy
the error after the oven has cooled down. If,
on the other hand, the thermostat triggers
because of a defective component, please
contact Customer service.
Cooling fan
The fan cools the oven and control panel. The
fan switches on automatically after a few minutes of cooking. Hot air is extracted through
the vents near the oven door handle. When
the oven has been switched off, the fan may
continue to run to cool the operating elements. This is absolutely normal.
Dual-circuit switching
(see the list of appliances in the «Technical Data» chapter)
Switch on both hot rings by turning the cooking zone knobs from level 9 to “
” position (clockwise);
There is an audible “click”.
The action of the cooling fan will depend
on how long the oven has been used
and at what temperature. It may not
switch in at all at lower temperature settings or run on if the oven has only been
used for a short time.
30 progress
Before first use
Warning! Remove all packaging,
both inside and outside the oven,
before using the oven.
Before the first use, the oven should be heated while empty.
During this time, an unpleasant odour may be
emitted. This is absolutely normal. It is
caused by manufacturing residues.
with a soft cloth soaked in warm soapy water.
Before cooking for the first time, carefully
wash the oven accessories as well.
To open the oven door, always hold the handle in the centre, until it is fully open.
The oven will only function when the
clock has been set to the time of
day.
Ensure that the kitchen is well ventilated.
1. Store the clock time in the electronic programme memory (see the chapter entitled “Electronic timer”)
2. Turn the oven regulator to hot air
3. Turn the temperature regulator to 250°C.
4. Open a window for ventilation.
5. Allow the oven to run empty for approximately 45 minutes.
Repeat the procedure for top and bottom
oven element
and thermal grill
for
about 5-10 minutes.
Once this operation is carried out, let the
oven cool down, then clean the oven cavity
Operation
can also be operated without any programme having been selected.
1
8
2
7
3
6
1
2
3
4
5
6
7
8
5
4
Display
“Minute minder” pilot lamp
“Clock” pilot lamp
Button “
”
Function selector button
Button “
”
“End of cooking time” pilot lamp
“Cooking time” pilot lamp
The oven will only work when the
clock has been set. However, the oven
In the event of a power failure, all settings
(clock time, programme setting or programme in operation) will be cancelled.
When the power supply is restored
again, the numbers in the display flash.
If this happens, the clock and timer must
be re-set.
Setting the clock
When the power is switched on or if a power
failure occurs, the “Clock”
pilot lamp will
flash in the display.
To set the clock:
1. Press the button “
” or “
”.
progress 31
2. Then wait 5 seconds: the “Clock”
pilot
lamp will go out and the display will show
the set time. The appliance is now ready
for use.
To reset the correct clock time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Clock” function. The relevant pilot
lamp will start flashing. Then proceed as
described above.
The clock time can only be reset if no automatic function (cooking time
or
end of cooking time
) has been set.
Cooking time
When this function is selected, the oven
switches off automatically at the end of a
programmed cooking time. Place the food in
the oven, select a cooking function and set
the cooking temperature required.
Press the button
repeatedly to select the
“Cooking time” function.
The relevant pilot lamp will start flashing.
Then, proceed as follows:
To programme the cooking time:
1. Press the “
” button or “
”.
2. After you have set the cooking time, wait
5 seconds: the “Cooking time” pilot lamp
will light up and the display will revert
to the clock time.
3. When the set cooking time has expired,
the oven automatically switches off. An
acoustic signal sounds and the pilot lamp
flashes. Turn the oven and temperature
regulators to zero.
Cancel the acoustic signal by pressing
any button.
NOTE : When the acoustic signal is
switched off, the oven reverts to manual
operation. If the oven and temperature
regulators are not set to zero, the oven
will re-heat.
To cancel a programmed cooking time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Cooking time” function. The relevant
pilot lamp
will flash and show the remaining cooking time.
2. Press the “
” button until “0:00” appears in the display. After 5 seconds the
pilot lamp will go out and the display will
revert to the clock time.
End of cooking time
With this function, you can set the oven to
switch off automatically when a programmed
end of cooking time is reached. Place the
food in the oven, select a cooking function
and set the required cooking temperature.
Press the button
repeatedly to select the
“End of cooking” function. The relevant pilot
lamp will start flashing.
32 progress
Then, proceed as follows:
To set the end of cooking time:
1. Press the “
” or “
” button.
2. After you have set the end of cooking
time, wait 5 seconds: the “End of cooking
will light up and the
time” pilot lamp
display will revert to the clock time.
Cook time
and End time
combined
The “Cooking time” and “End of cooking
time” functions can be used at the same time
so that the oven automatically switches on
and off at a later time.
1. Using the “Cooking time” function
set the cooking time (as described in the
relevant chapter). Then, press the button
: the display will show the programmed setting.
2. Using the “End of cooking time” function
set the end of cooking time (as described in the relevant chapter). The relevant pilot lamps will light up and the display will show the clock time. The oven
will switch on and off according to the set
programmes.
Minute minder
The minute minder signal beeps at the end
of a set time; but the oven remains switched
on ready for use.
To set the minute minder:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Minute minder” function. The relevant pilot lamp
will start flashing.
3. When the set time has expired, the oven
automatically switches off. An acoustic
signal sounds and the pilot lamp flashes.
Turn the oven and temperature regulators to zero.
Cancel the acoustic signal by pressing
any button.
NOTE : When the acoustic signal is
switched off, the oven reverts to manual
operation. If the oven and temperature
regulators are not set to zero, the oven
will re-heat.
To cancel the programmed end of cooking
time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “End of cooking time” function. The
relevant pilot lamp
will flash and the
display will show the programmed end of
cooking time.
2. Press the “
” button until the clock time
appears in the display. An acoustic signal
sounds and the pilot lamp goes out.
2. Then, press the “
” button or “
”
button (maximum time: 2 hours, 30 minutes).
3. After you have set the minute minder, wait
5 seconds: the “Minute minder” pilot
lamp lights up.
progress 33
aluminium trays on the shelf which has been
inserted in the shelf runners. When food is
heated, steam is created, similar to a kettle.
When the steam comes into contact with the
glass in the oven door, it condenses and
creates water droplets.
To reduce condensation, always preheat the empty oven for 10 minutes.
We recommend you wipe the water droplets
away after every cooking process.
4. When the end of the set time is reached,
the display begins to flash and an acoustic signal sounds. To cancel the acoustic
signal, press any button.
To cancel the minute minder:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Minute minder” function. The relevant pilot lamp
will flash and the display will show the remaining time.
2. Press the “
” button until “0:00” appears in the display. After 5 seconds the
pilot lamp will go out and the display will
revert to the clock.
To switch off the display
1. Press the two programming buttons at
the same time and hold them down for
about 5 seconds. The display will switch
off.
2. To switch on the display again, press any
button.
The display can be switched off only if
no other functions have been set.
Using the oven
Important! Do not lay aluminium foil, or
place baking trays, etc. on the oven floor, as
the heat built up will damage the oven
surface enamel. Always place pans and pots,
ovenproof pans and pots as well as
Important! Always cook with the oven
door closed.
Always open the oven door carefully. Do not
allow the door to ”fall open”, support the
door using the door handle, until it is fully
open
The oven has four shelf levels.
The shelf positions are counted from the
floor of the oven upwards, as shown in
the figure.
The slide-in components must always
be properly inserted (see figure).
Do not place cookware and pots directly
on the floor of the oven.
Fan forced cooking (hot air)
The food is cooked by means of preheated
air force-blown evenly round the inside of the
oven by a fan set on the rear wall of the oven
itself.
The heat reaches all parts of the oven evenly
and fast. This means that you can simultaneously cook different types of food positioned on the various oven shelves.
The advantages of cooking with this
function are:
– Faster preheating
As the fan oven quickly reaches temperature, it is not usually necessary to preheat
34 progress
the oven although you may find that you
need to allow an extra 5-7 minutes on
cooking times. For recipes which require
higher temperatures, best results are achieved if the oven is preheated first, e.g.
bread, pastries, scones, souffles, etc.
– Lower temperatures
Fan-assisted cooking generally requires
lower temperatures than conventional
cooking.
Follow the temperatures recommended in
the cooking chart. Remember to reduce
temperatures for top and bottom heat by
about 20-25 ºC for your own conventional
recipes.
– Even heating for baking
The fan oven has uniform heating on all
shelf positions. This means that batches of
the same food can be cooked in the oven
at the same time. However, the top shelf
may brown slightly quicker than the lower
one.
This is absolutely normal. There is no flavour transference between dishes.
Top and bottom heating element
– The middle shelf position allows for the
best heat distribution. If you want a base
browning, simply place the cakes and pastries on to a lower shelf position in the
oven. To increase top browning, raise the
shelf position.
– The material and finish of the baking trays
and dishes used will affect base browning.
Enamelware, dark, heavy or nonstick utensils increase base browning, while oven
glassware, shiny aluminium or polished
steel trays reflect the heat away and give
less base browning.
– Always place dishes centrally on the shelf
to ensure even browning.
– Stand dishes on suitably sized baking
trays to prevent spillage onto the base of
the oven and make cleaning easier.
– Do not place dishes, tins or baking
trays directly on the oven base as it becomes very hot and damage will occur.
When using this setting, heat comes from
both the top and bottom elements. This
allows you to cook on a single level. This is
particularly suitable for dishes which require extra base browning such as, e. g.
quiches and flans.
Gratins, lasagne and hotpots which require
extra top browning also cook well in the conventional oven.
Bottom oven element
This function is particularly useful when baking cakes and pastry bases as well as finishing off quiches or flans, to ensure that the
quiche or pastry base is cooked through.
The temperature controller’s lamp lights
up until the correct temperature is
reached. It then cycles on and off to indicate that the temperature is being
maintained.
Grilling
– Most foods should be placed on the grid
in the grill pan to allow maximum circulation of air and to lift the food out of the fats
or juices. If preferred, foods such as, e. g.
fish, liver and kidneys may be placed directly on the grill pan.
– Food should be thoroughly dried before
grilling to minimise splashing. Brush lean
meats and fish lightly with a little oil or melted butter to keep them moist during cooking.
– Accompaniments such, e. g. tomatoes
and mushrooms may be placed underneath the grid when grilling meats.
– When toasting bread, we suggest that the
top runner position is used.
– The food should be turned over during
cooking, as required.
Using the grill
The grill causes direct heat to gather quickly
in the middle of the grill pan. For best results,
grill food in small quantities. Energy can also
be saved in this way.
1. Turn the oven control in order to turn on
the oven
2. Turn the temperature control to the temperature you want.
3. Choose the suitable shelf for the grill pan
and grill according to whether or not the
food to be grilled is thick or thin. Follow
the instructions for grilling.
The grill element is controlled by the thermostat. During the grilling process the grill intermittently switches itself on and off in order to
avoid overheating.
progress 35
Thermal grill
Thermal grill offers an alternative method of
cooking food items normally associated with
conventional grilling. The grill element and the
oven fan operate simultaneously, circulating
hot air around the food.
The need to check and turn the food is reduced.
Thermal grill helps to minimise cooking
smells in the kitchen.
With the exception of toast and rare steaks,
you can thermally grill all the foods you would
normally cook under a conventional grill.
Cooking is more gentle; therefore food generally takes a little longer to cook with thermal
grilling compared with conventional grilling.
One of the advantages is that larger quantities can be cooked at the same time.
1. Turn the oven control in order to turn on
the oven
2.
Important! Set the thermal grill at a
maximum temperature of 200°C.
Defrosting
The oven fan operates without heat and circulates the air, at room temperature, inside
the oven.
This increases the speed of defrosting.
However, please note that the temperature
of the kitchen will influence the speed of defrosting.
This function is particularly suitable for defrosting delicate food which could be damaged by heat, e.g. cream filled gateaux, iced
cakes, pastries, bread and other yeast products.
Make sure that the temperature controller is
in the OFF position.
Tips and cooking tables
On baking:
Cakes and pastries usually require a medium
temperature (150°C-200°C).
Therefore, it is necessary to pre-heat the
oven for approx. 10 minutes.
Do not open the oven door before 3/4 of the
baking time has elapsed.
Shortcrust pastry is baked in a springform tin
or on a tray for up to 2/3 of the baking time
and then garnished before being fully baked.
This further baking time depends on the type
and amount of topping or filling.
Sponge mixtures must separate with difficulty from the spoon.
The baking time would be unnecessarily extended by too much liquid.
If two baking trays with pastries or biscuits
are inserted into the oven at the same time,
a shelf level must be left free between the
trays.
If two baking trays with pastries or biscuits
are inserted into the oven at the same time,
the trays must be swapped and turned
around after about 2/3 of the baking time.
When roasting:
Do not roast joints smaller than 1 kg.
Smaller pieces could dry out when roasting.
Dark meat, which is to be well done on the
outside but remain medium or rare inside,
must be roasted at a higher temperature
(200°C-250°C).
White meat, poultry and fish, on the other
hand, require a lower temperature (150°C175°C).
The ingredients for a sauce or gravy should
only be added to the roasting pan right at the
beginning if the cooking time is short.
Otherwise add them in the last half hour.
You can use a spoon to test whether the
meat is cooked: if it cannot be depressed, it
is cooked through.
Roast beef and fillet, which is to remain pink
inside, must be roasted at a higher temperature in a shorter time.
If cooking meat directly on the oven shelf, insert the roasting pan in the shelf level below.
Leave the joint to stand for at least 15 minutes, so that the meat juices do not run out.
To reduce the build up of smoke in the oven,
it is recommended to pour a little water in the
roasting pan.
To prevent condensation forming, add water
several times.
The plates can be kept warm in the oven at
minimum temperature until serving.
36 progress
Important! Do not line the oven with
aluminium foil and do not place baking
trays, pots, etc. on the oven floor, as the
heat that builds up will damage the oven
enamel.
Note the settings of your first cooking or
roasting to gain experience for later preparation of the same dishes.
Based upon your own experiences you will
be able to alter the values given in the tables.
Cooking times
Cooking times can vary according to the different composition, ingredients and amounts
of liquid in the individual dishes.
Baking and roasting table
CAKES
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
165
45-60
In cake mould
2 (1 and
3)
160
24-34
In cake mould
170
2
165
60-80
In cake mould 26 cm
1
170
2 left +
right
160
100-120
2 cake moulds of 20 cm on
the oven shelf
Strudel
2
175
2
150
60-80
On baking tray
Jam- tart
2
170
2 left +
right
160
30-40
In cake mould 26 cm
Fruit cake
2
170
2
155
60-70
In cake mould 26 cm
Sponge cake
(Fatless sponge
cake)
2
170
2
160
35-45
In cake mould 26 cm
Christmas cake/
Rich fruit cake
2
170
2
160
50-60
In cake mould 20 cm
Plum cake
2
170
2
165
50-60
In bread tin 1)
Small cakes
3
170
3 (1 and
3)
165
20-30
On flat baking tray
Biscuits
3
150
3 (1 and
3)
140
20-30
On flat baking tray1)
Meringues
3
100
3
115
90-120
On flat baking tray
Buns
3
190
3
180
15-20
On flat baking tray1)
Choux
3
190
3 (1 and
3)
180
25-35
On flat baking tray1)
Plate tarts
3
180
2
170
45-70
In cake mould 20 cm
1 or 2
180
2
170
40-55
Left + right in cake mould 20
cm
TYPE OF DISH
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Whisked recipies
2
170
2 (1 and
3)
Shortbread
dough
2
170
Butter-milk
cheese cake
1
Apple cake (Apple pie)
Victoria sandwich
1) Preheat for 10 minutes.
progress 37
BREAD AND PIZZA
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
White bread
1
190
1
195
60-70
1-2 pieces, 500 gr one
piece1)
Rye bread
1
190
1
190
30-45
In bread tin
Bread rolls
2
190
2 (1 and
3)
180
25-40
6-8 rolls on flat baking tray
1)
Pizza
1
190
1
190
20-30
On deep roasting pan1)
Scones
3
200
2
190
10~20
On flat baking tray1)
Cooking
time [min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Pasta flan
2
180
2
180
40-50
In mould
Vegetable flan
2
200
2
200
45-60
In mould
Quiches
1
190
1
190
40-50
In mould
Lasagne
2
200
2
200
25-40
In mould
Cannelloni
2
200
2
200
25-40
In mould
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20-30
6 pudding mould 1)
Cooking
time [min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Beef
2
200
2
190
50-70
On oven shelf and deep
roasting pan
Pork
2
180
2
180
90-120
On oven shelf and deep
roasting pan
Veal
2
190
2
175
90-120
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef rare
2
210
2
200
44-50
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef medium
2
210
2
200
51-55
On oven shelf and deep
roasting pan
English roast
beef well done
2
210
2
200
55-60
On oven shelf and deep
roasting pan
Shoulder of
pork
2
180
2
170
120-150
On deep roasting pan
38 progress
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Shin of pork
2
180
2
160
100-120
Lamb
2
190
2
190
110-130
Leg
Chicken
2
200
2
200
70-85
Whole on deep roasting
pan
Turkey
1
180
1
160
210-240
Whole on deep roasting
pan
Duck
2
175
2
160
120-150
Whole on deep roasting
pan
Goose
1
175
1
160
150-200
Whole on deep roasting
pan
Rabbit
2
190
2
175
60-80
Cut in pieces
Hare
2
190
2
175
150-200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
2
175
90-120
Whole on deep roasting
pan
2 pieces on deep roasting
pan
FISH
TYPE OF DISH
Conventional
cooking
Fan forced
cooking
Cooking
time [min]
Notes
175
40-55
3-4 fishes
175
35-60
4-6 fillets
Level
Temp
[°C]
Level
Temp
[°C]
Trout/Sea
bream
2
190
2 (1 and
3) 2 (1
and 3)
Tuna fish/Salmon
2
190
2 (1 and
3)
The empty oven should always be preheated for 10 minutes.
Grilling
Timings do not include pre-heating.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Fillet steaks
4
800
Beef steaks
4
600
Sausages
8
Pork chops
Chicken (cut in 2)
Kebabs
Breast of chicken
Hamburger
Pre-heat 5’00'’
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
6
600
3
250
20-30
level
progress 39
Quantity
TYPE OF DISH
Fish Fillet
Grilling
Pieces
g
level
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
4
400
3
250
12-14
10-12
Toasted sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Thermal grill
Warning! With the thermal grill, select a
maximum temperature of 200°C.
Quantity
Grilling
TYPE OF DISH
Pieces
g
Rolled joints (turkey)
1
1000
Chicken (cut in two)
2
1000
Chicken drumsticks
6
Quail
Vegetable gratin
pieces. Scallops
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
200
30-40
20-30
3
200
25-30
20-30
-
3
200
15-20
15-18
4
500
3
200
25-30
20-25
-
-
3
200
20-25
-
-
-
3
200
15-20
-
Mackerel
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Fish slices
4-6
800
3
200
12-15
8-10
level
The temperatures quoted are guidelines. If necessary, the temperatures
should be adjusted to personal requirements.
Care and cleaning
Warning! Before any cleaning,
switch the oven off and let it cool
down.
Warning! The appliance must not be
cleaned with a superheated steam
cleaner or a steam jet cleaner.
Important: Before carrying out any cleaning
operation, the device must be disconnected
from the power supply.
To ensure a long life for your appliance, it is
necessary to perform the following cleaning
operations regularly:
• Only perform when the oven has cooled
down.
• Clean the enamelled parts with soapy water.
• Do not use abrasive cleaners.
• Dry the stainless steel parts and glass with
a soft cloth.
• If there are stubborn stains, use commercially available cleaners for stainless steel
or warm vinegar.
The oven’s enamel is extremely durable and
highly impermeable.
The action of hot fruit acids (from lemons,
plums or similar) can, however, leave permanent, dull, rough marks on the surface of the
enamel.
However such marks in the brightly polished
surface of the enamel do not affect the operation of the oven.
Clean the oven thoroughly after every use.
This is the easiest way to clean dirt off. It prevents dirt being burnt on.
40 progress
Cleaning materials
Before using any cleaning materials on your
oven, check that they are suitable and that
their use is recommended by the manufacturer
Cleaners that contain bleach should NEVER
be used as they may dull the surface finishes.
Harsh abrasives should also be avoided.
External cleaning
Regularly wipe over the control panel, oven
door and door seal using a soft cloth well
wrung out in warm water to which a little liquid detergent has been added.
To prevent damaging or weakening the door
glass panels avoid the use of the following:
• Household detergents and bleaches
• Impregnated cleaning pads that are unsuitable for non-stick saucepans
• Brillo/Ajax pads or steel wool pads
• Chemical oven pads or aerosols
• Rust removers
• Bath/Sink stain removers
Clean the outer and inner door glass using
warm soapy water.
Should the inner door glass become heavily
soiled it is recommended that a cleaning
product such as “Hob Brite” is used Do not
use paint scrapers to remove soilage.
Oven cavity
The enamelled oven floor is best cleaned
whilst the oven is still warm.
Wipe the oven with a soft cloth which is
washed out in warm soapy water after every
use. From time to time a more thorough
cleaning is required. Use a commercially
available oven cleaner for this.
Grill heating element
This model has been fitted with a hinged grill
element to enable you to clean the roof of the
oven easily.
Warning! Before proceeding ensure
the oven is cool and is disconnected
from the electricity supply.
1. Undo the screw fastening the grill element (see Fig.). When carrying out
this operation for the first time, we
recommend using a screwdriver.
2. Then pull the grill element down
carefully until you can access the
oven cover (see Fig.).
3. Clean the oven cover with a suitable
cleaner and wipe dry before replacing the hinged grill element.
4. Gently push up the grill element into
place and tightly screw the holding
nut.
Warning! Ensure the retaining nut on
the grill element is properly
tightened so that it does not fall
down when in use.
Oven shelf runner
The shelf support rails on the left and right
hand sides of the oven can be removed for
cleaning the side walls.
First ensure that the oven has cooled down
and has been disconnected from the mains.
Removing the shelf support rails .
First pull the front of the rail away from the
oven wall and then unhitch at the back.
progress 41
– Electric power: 15W / 25W
– Electrical rating: 230 V (50 Hz)
– Heat resistance up to 300 °C
– Connection type: E14
These replacement bulbs can be purchased
from your dealer.
To change the oven light:
1. Before proceeding ensure the oven is
cool and is disconnected from the electricity supply.
2. Push in and turn the glass cover anticlockwise
3. Remove the faulty bulb and replace with
the new one.
4. Refit the glass cover and restore the electrical supply.
Fitting the shelf support rails
To install, first reattach the rails at the back,
then put them into position at the front and
press them into place.To clean the shelf support rails, soak in warm soapy water and remove stubborn marks with a well wetted
soap impregnated pad. Rinse well and dry
with a soft cloth.
The oven door
The oven door consists of two panes of
glass. The oven door can be disassembled
and the internal panes can be removed to
make cleaning easier.
Replacing the oven light
Important! Separate the appliance from
the power supply by switching off the
fuse.
If the oven bulb needs replacing, the new
bulb must have the following specifications:
Warning! Remove the oven door before
cleaning it. The oven door could abruptly
close if you try to remove the internal
panes of glass when the door is still
assembled.
To do so, proceed as follows:
1. Open the door fully.
2. Locate the two door hinges
42 progress
3. Lift and turn the levers on the two hinges
7. Release the locking system to remove the
internal panes of glass
4. Hold the door by the side edges and
close it slowly but not COMPLETELY
5. Pull the door forward, removing it from its
seat
8. Turn the 2 fasteners 90° and extract them
from their seats
6. Place the door on a stable surface protected by a soft cloth to prevent the handle surface from being damaged
90°
progress 43
9. Carefully lift the top pane out a little and
pull out the pane which is visible on all
four sides of the frame.
After putting the panes in the oven door, secure them in reverse order, following the
guidelines in Point 8 .
Important! Never clean the oven door
when it is warm as the panels might
shatter. If you can see scratches or
cracks in the glass panel, call your
nearest service centre immediately to
have the panel replaced.
2
1
Clean the oven door with lukewarm water
and a soft cloth. Do not use any scourers,
metal wool, abrasive sponges or acids which
could damage the heat reflecting special surfaces of the inner pane.
After cleaning the inner pane put back in the
door. Insert the door in the oven; proceed in
reverse order. Be mindful of the correct alignment of the panes.
To perform this operation correctly, proceed
as follows:
1. The inner pane with the frame on four
sides must be installed so that the screen
faces the outside of the oven. Touch the
visible surface. If there is no roughness on
the level of the screen, the pane is inserted correctly.
2. The inner pane must be put in its place
according to figure.
Models in stainless steel or aluminium:
Clean the oven door and operating panel in
stainless steel or aluminium with a damp
sponge and then dry carefully with a soft
cloth. Never use metal pads, metal wool,
acids or abrasives for cleaning because they
may scratch the surfaces.
Cleaning the oven door seals
A seal is fitted around the opening of the
oven.
Important! Check the condition of the
seal on a regular basis.
If you notice damage to the seal, please
contact the nearest service centre immediately. Do not use the oven until the
seal has been replaced.
44 progress
What to do if…
If the appliance is not working correctly,
please check the following before contacting
the Electrolux Service Centre.
PROBLEM
SOLUTION
• The oven does not switch on.
• Check whether a cooking function and temperature have been selected
or
• make sure the appliance is properly connected
and the plug switch or mains supply to the oven
is set to ON.
• The control light for the oven temperature does
not come on.
• Use the temperature controller to choose a
temperature,
or
• use the oven controller to select a function.
• The internal oven light does not come on.
• use the oven controller to select a function.
or
• check the bulb and replace if necessary (see
“Replacing the oven light”).
• It takes too long to cook the dishes or they cook • Adjust the temperature if necessary,
too quickly.
or
• follow the advice contained in these instructions, especially the section “Using the oven”.
• Steam and condensation settle on the food and • Leave dishes inside the oven no longer than 15
in the oven cavity.
- 20 minutes after the cooking is completed.
• The oven fan is noisy.
• Check that shelves and bakeware are not vibrating in contact with the oven back panel.
• The electronic timer does not work.
• Check the timer instructions.
• The display shows „ 12.00 “.
• Set the time of day (see chapter "Setting the
clock").
Technical Data
Heating element ratings
Depth
Bottom oven element
1000 W
Top and bottom heating element
1800 W
Hot air
1825 W
Thermal grill
1675 W
Grill
1650 W
Oven light
25 W
Hot air fan motor
25 W
Cooling fan motor
25 W
Total connection rating
1875 W
Operating voltage (50 Hz)
230 V-400 V
3N~
Dimensions of the recess
Height
600 mm
Width
560 mm
550 mm
Oven cavity
Height
335 mm
Width
395 mm
Depth
400 mm
Oven capacity
53 l
The appliance can be combined with the
following built-in hobs and built-in glass
ceramic hobs:
Glass ceramic
hob types:
Total connected
load
Supply
voltage(50
Hz)
PEM 6000 E
6000 W
230V
PES 6000 E
5800 W
230V
PES 6060 E
7600 W
230V
progress 45
Maximum rated heating capacity:
Oven + glass ceramic hob 9475 W
Installation
Instructions for the Installer
Important!
Installation and connection must be
done in compliance with the regulations
in force. Any interventions must be
carried out when the appliance is
switched off. Only qualified service
engineers may repair the appliance
The manufacturing company disclaims
any liability if the safety measures are
not observed.
Connecting to the electrical supply
Before connecting to the electrical supply,
please make sure:
– The fuse and the domestic electrical installation must be designed for the max.
load of the appliance (see rating plate).
– The domestic electrical installation must
be equipped with a proper earth connection in accordance with the regulations in
force.
– The socket or the multi-pole off switch
must be easy to access after the appliance
has been installed.
The appliance is shipped without a mains cable, as - depending on the type of supply
available - a mains lead with a standard plug
designed for the load specified on the rating
plate is required. Insert the plug into a socket
that satisfies the regulations.
The following types of mains cable are suitable, taking the necessary rated cross section into account:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF,
H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
If the appliance is connected without a plug,
or if the plug is not accessible, a multipole off
switch (e.g. fuses, circuit breaker) with a minimum gap of 3 mm between the contacts
must be installed between the appliance and
mains cable. The switch must not interrupt
the earth wire at any point. The yellow-green
earth wire should be 2-3 cm longer than all
other cables.
The connection cable must always be laid
out so that at no point does it reach 50°C
(over room temperature).
After the connection has been carried out,
the heating elements must be tested by being operated for about 3 minutes.
Terminal block
The appliance is fitted with an easily-accessible 6-way terminal block, with its links already set for operation on a 400V supply with
neutral (see illustration).
In the case of a different supply voltage, the
terminal block links must be turned in line
with the schemes shown in the illustration.
The protective conductor is connected to the
terminal.
After connection, secure the cable to the terminal block with strain relief.
1
2
3
4
5
Electrical connection to the hob
Important! Observe the installation
instructions for hob, built-in cooker or
control box!
46 progress
540
20
590
560
594
7
in
550 m
600
Installation instructions
For ensuring a trouble free use of the installed
appliance, the unit or the column where the
appliance is to be installed should have appropriate dimensions.
In accordance with the regulations in force,
all parts which ensure the shock protection
of live and insulated parts must be fastened
in such a way that they cannot be undone
without tools.
These also include the fixing of any end walls
at the beginning or end of a line of builtin
units.
The shock protection must in any case be
ensured by the building in of the appliance.
The appliance can be placed with its back or
a side wall against higher kitchen units, appliances or walls. However, only other appliances or units of the same height as the appliance can be placed against the other side
wall.
Oven dimensions (see figure)
570
This appliance can be connected to the hob
models specified in the «Technical data» section.
The socket for connecting the hob is located
on the cooker housing.
The connecting cables of the heating elements and the protective conductor cable
are brought out from the built-in hob; these
cables are fitted with plug connections.
Insert the plugs and connecting cables in the
appropriate sockets.
This prevents any possible wrong connection.
The manufacturer accepts no liability if
the safety measures are not observed.
560
00
÷1
80
-570
Instructions for building in
For ensuring a trouble free use of the installed
appliance, the unit or the column where the
appliance is to be installed should have appropriate dimensions.
Securing the oven to the cabinet
1. Open the oven door.
2. Fix the oven into the unit using the four
distance brackets (see figure - A ).
These fit exactly into the holes in the
frame. Then tighten the four wood screws
supplied (see figure B ).
progress 47
Customer service
If the problem persists after the checks described, contact your nearest service centre
and describe the fault, appliance model
( Mod. ), product number ( Prod. No. ) and
series number ( Ser. No. ) which you will find
on the oven rating plate.
A
B
Disposal
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic parts
are marked with the international abbreviations such as, e.g. >PE <, >PS< etc.
Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
48 progress
Warning! Your appliance should be
made inoperable before it is disposed of,
so that it does not constitute a danger.
To do this, take the mains plug from the
socket and remove the mains cable from
the appliance.
progress 49
50 progress
progress 51
www.progress-hausgeraete.de
359062503-A-012010
Download PDF

advertising