Progress | PHP5320X | User manual | Progress PHP5320X Instrukcja obsługi

instrukcja obsługi
Piekarnik do zabudowy pod płytą
PHP 5320
2 progress
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Eksploatacja
Wskazówki i tabele pieczenia
2
3
5
8
14
Czyszczenie i pielęgnacja
Co zrobić, gdy…
Parametry techniczne
Instalacja
Utylizacja
19
26
27
27
30
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia. W razie sprzedaży lub przekazania
urządzenia innemu użytkownikowi bądź
w razie przeprowadzki i pozostawienia
go na miejscu, należy pamiętać o tym,
aby nowy użytkownik miał dostęp do instrukcji obsługi oraz wszystkich dodatkowych informacji.
Niniejsze ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i domownikom. W związku z tym,
należy je uważnie przeczytać przed instalacją i/lub użyciem urządzenia.
Instalacja
• Wszystkie czynności związane z instalacją
muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Poszczególne czynności
związane z instalacją urządzenia opisano
w rozdziale "Instrukcje dla instalatora".
• Instalację i podłączenie urządzenia zlecić
wykwalifikowanej osobie posiadającej odpowiednią wiedzę, która wykona wszystkie czynności zgodnie z przepisami.
• Wszelkie modyfikacje domowej instalacji
zasilającej, wymagane w celu instalacji
urządzenia, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
• W zależności od wersji, piekarnik może
być używany jako urządzenie niezależne
lub w połączeniu z elektryczną płytą kuchenną z zasilaniem 1-, 2- lub 3-fazowym
230V. Podłączenie do kilku faz bez przewodu neutralnego (400V) prowadzi do zniszczenia piekarnika oraz podłączonych
pól grzejnych.
Obsługa
• Piekarnik służy wyłącznie do przygotowywania potraw; nie należy go używać do innych celów.
• Podczas obsługi piekarnika należy zachować ostrożność. Bardzo gorące grzałki
powodują nagrzewanie się blach i rusztu
oraz innych części urządzenia.
• Jeśli z jakichkolwiek przyczyn w piekarniku
przygotowuje się potrawy w folii aluminiowej, nie wolno dopuścić, aby bezpośrednio stykała się ona z dnem piekarnika.
• Podczas czyszczenia piekarnika należy
zachować ostrożność: nie wolno rozpryskiwać żadnych środków na filtr tłuszczu
(jeśli jest zainstalowany), grzałki ani czujnik
termostatu.
• Zmiany urządzenia lub modyfikacje jego
parametrów stwarzają zagrożenie dla
użytkownika.
• Podczas pieczenia i grillowania szyba w
drzwiach piekarnika oraz inne jego części
mocno się rozgrzewają. Dlatego nie wolno
pozwalać małym dzieciom na przebywanie przy urządzeniu. W przypadku podłączania urządzeń elektrycznych do gniazdka obok piekarnika, należy upewnić się, że
ich przewody nie stykają się z gorącymi
częściami piekarnika ani nie zaczepiają o
drzwi piekarnika.
• Podczas wyjmowania z piekarnika naczyń
żaroodpornych należy zawsze korzystać z
rękawic do pieczenia.
• Regularne czyszczenie pozwala utrzymać
powierzchnie urządzenia w dobrym stanie.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia piekarnika wyłączyć zasilanie lub wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
• Sprawdzić, czy po zakończeniu pieczenia
piekarnik został wyłączony.
progress 3
• Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować pary ani parowych urządzeń czyszczących.
• Nie należy stosować ściernych środków
czyszczących ani ostrych skrobaków metalowych. Mogą one porysować powierzchnię szyby drzwi piekarnika, co może
spowodować jej pęknięcie.
raniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo użytkownika
• Urządzenie jest przeznaczone do obsługi
przez osoby dorosłe. Korzystanie z urządzenia przez dzieci lub zabawa dzieci z
urządzeniem są niebezpieczne.
• Dzieci nie powinny zbliżać się do pracującego piekarnika. Drzwi piekarnika pozostają przez długi czas gorące nawet po wyłączeniu piekarnika.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o og-
Serwis
• Kontrole i/lub naprawy powinny być przeprowadzane przez serwis producenta lub
autoryzowany przez producenta punkt
serwisowy z wykorzystaniem wyłącznie
oryginalnych części.
• Nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia w razie awarii lub uszkodzenia.
Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może być przyczyną
uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Opis urządzenia
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
1 Panel sterowania
2 Pokrętło lewego przedniego pola grzejnego
3 Pokrętło lewego tylnego pola grzejnego
4 Programator
5 Pokrętło prawego tylnego pola grzejnego
4 progress
6 Pokrętło prawego przedniego pola grzejnego
7 Otwory wentylacyjne wentylatora chłodzącego
8 Grill
9 Oświetlenie wewnętrzne
10 Wentylator piekarnika
11 Tabliczka znamionowa
Akcesoria
Blacha do pieczenia
Ociekacz
Pokrętła regulacyjne pól grzejnych
Pokrętła czterech pól grzejnych płyty kuchennej znajdują się na panelu sterowania.
Pola grzejne są sterowane 9-stopniowymi
pokrętłami, na których można wybrać następujące poziomy:
– 0 = WYŁ.
– 1 = Minimalny
– 9 = Maksymalny
Ruszt piekarnika
Obsługa
Chowane pokrętło sterowania
To urządzenie jest wyposażone w chowane
pokrętła.
Pokrętła po wciśnięciu chowają się lub wyskakują.
Kiedy piekarnik jest nieużywany, można je
zupełnie schować.
Włączanie podwójnego pola grzejnego
(patrz wykaz urządzeń w rozdziale "Dane techniczne")
Aby włączyć rozszerzenie podwójnego pola
grzejnego należy obrócić pokrętło z poziomu
9 w położenie "
" (w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara);
Słyszalne będzie kliknięcie.
Obydwie części pola grzejnego zostaną jednocześnie włączone.
Następnie można ustawić żądany poziom
(obracając w tym celu pokrętło w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez
nadzoru podczas smażenia przy użyciu olejów lub tłuszczów (np. podczas smażenia
frytek), ponieważ olej lub tłuszcz mogą łatwo
zapalić się w przypadku nadmiernego rozgrzania.
progress 5
Panel sterowania
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
2
8
Funkcje pieczenia
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik czasu
Minutnik / Czas pieczenia / Zakończenie
pieczenia
Przycisk zwiększania nastawy "
" (czasu lub temperatury)
Przycisk zmniejszania nastawy "
" (czasu lub temperatury)
Czyszczenie pyrolityczne
Funkcja szybkiego nagrzewania
Przycisk funkcji pieczenia
WŁ./WYŁ.
3
7
6
5
4
Wszystkie funkcje piekarnika są sterowane
za pomocą elektronicznego programatora.
Można wybrać dowolną kombinację funkcji
pieczenia, temperatury oraz czasu pieczenia.
Uwaga
W przypadku przerwy w zasilaniu programator zapamięta wszystkie ustawienia (czas,
ustawienia programu lub włączony program)
na okres około 3 minut. W przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu prądem wszystkie
ustawienia zostaną anulowane. Po przywróceniu zasilania cyfry na wyświetlaczu będą
pulsowały. W takim wypadku należy ustawić
ponownie zegar i minutnik.
Przed pierwszym użyciem
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem
do eksploatacji piekarnika zdjąć
całe opakowanie oraz wszystkie
osłony, zarówno te znajdujące się
wewnątrz, jak i na zewnątrz
urządzenia.
Po pierwszym podłączeniu zasilania do urządzenia na wyświetlaczu automatycznie pojawi się wskazanie 12:00 oraz pulsujący sym.
bol
Przed użyciem piekarnika należy ustawić
prawidłową godzinę.
Ustawianie zegara
1. Nacisnąć przycisk
. Gdy symbol
będzie pulsował, nastawić aktualny czas
za pomocą przycisku "
" lub "
".
zniknie po około 5 seSymbol strzałki
kundach po wyświetleniu aktualnego
czasu.
6 progress
1
Aby otworzyć drzwi piekarnika, należy zawsze chwytać za środkową część uchwytu,
aż do ich całkowitego otworzenia.
2
2. Gdy symbol
przestanie pulsować, nacisnąć dwukrotnie przycisk
.
Następnie postępować zgodnie z opisem
zawartym w punkcie 1.
Przed pierwszym użyciem należy rozgrzać
pusty piekarnik.
1. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk
i wybrać funkcję termoobiegu
.
1
2
3. Ustawić temperaturę na wartość 250°C
za pomocą przycisku "
".
4. Nie wyłączać pustego piekarnika przez
około 45 minut.
5. Otworzyć okno w celu wentylacji pomieszczenia.
Tę procedurę należy powtórzyć przy wybranej funkcji pieczenia tradycyjnego i funkcji
turbo grill przez ok. 5-10 minut.
W tym czasie może być wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne.
Zapach powodują pozostałości z procesu
produkcyjnego.
Po wykonaniu tej operacji należy odczekać
aż piekarnik ostygnie, a następnie wytrzeć
komorę piekarnika miękką szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem.
Przed pierwszym pieczeniem należy również
dokładnie umyć akcesoria piekarnika.
Przycisk Wł./Wył.
Piekarnik należy włączyć przed ustawieniem
jakiejkolwiek funkcji lub programu pieczenia.
na wyświetlaczu
Po naciśnięciu przycisku
pojawi się symbol piekarnika i włączy się oświetlanie piekarnika.
Aby wyłączyć piekarnik, nacisnąć przycisk
. Można to zrobić w każdym momencie.
Wszelkie funkcje lub programy pieczenia
zostaną zatrzymane, zgaśnie oświetlenie
piekarnika, a na wyświetlaczu widoczna będzie tylko aktualna godzina.
Piekarnik można wyłączyć w dowolnym momencie.
Wybór funkcji pieczenia
1. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
.
2. Nacisnąć przycisk
, aby wybrać pożądaną funkcję piekarnika. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku
na wy-
progress 7
świetlaczu pojawi się symbol pieczenia, a
z lewej strony symbolu aktualnie wybranej funkcji pieczenia będzie wyświetlony
numer funkcji pieczenia.
3. Jeśli zaprogramowana temperatura jest
nieodpowiednia, nacisnąć przycisk "
"
lub "
", aby ustawić odpowiednią wartość temperatury. Regulacja temperatury
odbywa się krokowo co 5 stopni.
– Podczas rozgrzewania się piekarnika symbol termometru będzie się powoli podnosił
i wskazywał aktualny stopień nagrzania
piekarnika.
Gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a symbol termometru będzie się palił
światłem ciągłym.
Ustawianie temperatury i czasu
pieczenia
Nacisnąć przycisk "
" lub "
", aby
zwiększyć lub zmniejszyć zaprogramowaną
temperaturę podczas pulsowania symbolu "
° ". Maksymalna temperatura wynosi 250°C.
Nacisnąć przycisk "
" lub "
", aby skrócić lub wydłużyć zaprogramowany czas pieczenia podczas pulsowania symbolu
.
Termostat bezpieczeństwa
Aby zapobiec niebezpiecznemu przegrzaniu
(w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia lub wad komponentów), piekarnik został
wyposażony w termostat bezpieczeństwa,
który w razie potrzeby wyłącza zasilanie. Piekarnik włącza się ponownie automatycznie
po obniżeniu temperatury.
Jeśli termostat bezpieczeństwa zadziała z
powodu nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, wystarczy naprawić błąd po ostygnięciu piekarnika. Jeśli natomiast termostat
zadziała z powodu wadliwego komponentu,
należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
Wentylator chłodzący
Wentylator służy do chłodzenia piekarnika i
panelu sterowania. Wentylator włącza się automatycznie po kilku minutach pieczenia.
Gorące powietrze wypływa poprzez otwory
wentylacyjne umieszczone przy uchwycie
drzwiczek piekarnika. Po wyłączeniu piekarnika wentylator może działać jeszcze przez
jakiś czas w celu jego ochłodzenia. Jest to
zjawisko zupełnie normalne.
Działanie wentylatora chłodzącego zależy od tego, jak długo piekarnik pracował
oraz w jakiej temperaturze. Wentylator
może się w ogóle nie włączy, gdy została
ustawiona niska temperatura lub gdy
piekarnik był używany tylko przez krótki
okres czasu.
8 progress
Eksploatacja
Symbole funkcji
Funkcje piekarnika
Termoobieg
Pieczenie tradycyjne
Przeznaczenie
Możliwość jednoczesnego pieczenia różnych potraw na różnych
poziomach piekarnika bez przenikania zapachów. Zaprogramowana temperatura: 175ºC
Do pieczenia używane są obie grzałki - górna i dolna, a ciepło
jest równomiernie rozprowadzane w piekarniku. Zaprogramowana temperatura: 200ºC
Dolna
grzałka
Energia cieplna pochodzi tylko z dolnej grzałki. To ustawienie jest
zalecane w celu dokończenia pieczenia potrawy. Zaprogramowana temperatura: 250ºC
Turbo grill
Umożliwia pieczenie potraw, które zazwyczaj są przygotowywane na konwencjonalnym grillu. Grzałka grilla i wentylator pracują
jednocześnie, tworząc obieg gorącego powietrza wokół potrawy. Zaprogramowana temperatura: 180°C
Temperatura maksymalna: 200 °C.
Grill
Środkowa część blachy do grillowania jest podgrzewana za pomocą grzałki grilla. Funkcja grillowania jest idealna do pieczenia
mniejszych porcji potraw. W ten sposób można również oszczędzać energię. Zaprogramowana temperatura: 250°C
Rozmrażanie
Wentylator piekarnika sprawia, iż powietrze cyrkuluje w piekarniku w temperaturze pokojowej bez nagrzewania się. Funkcja
jest odpowiednia do rozmrażania delikatnych potraw, które
mogłyby zostać uszkodzone w wyższej temperaturze, np. ciasta
wypełnione kremem, ciasta z polewą, paszteciki, chleb oraz produkty zawierające drożdże.
Czyszczenie pyro- Ta funkcja umożliwia dokładne wyczyszczenie komory piekarnilityczne
ka.
Korzystanie z piekarnika
Ważne! Nie umieszczać folii aluminiowej,
form do pieczenia itp. na dnie piekarnika,
gdyż skumulowane ciepło może
doprowadzić do zniszczenia emaliowanej
powierzchni piekarnika. Naczynia, naczynia
żaroodporne oraz tace aluminiowe należy
ustawiać na ruszcie umieszczonym w
bocznych prowadnicach. Przy
podgrzewaniu potraw powstaje para,
podobnie jak ma to miejsce w czajniku. Przy
kontakcie pary ze szkłem w drzwiach
piekarnika następuje kondensacja i powstają
krople wody.
Aby ograniczyć zjawisko kondensacji,
należy zawsze wstępnie rozgrzewać
pusty piekarnik przez 10 minut.
Zalecamy wycieranie kropel wody po każdym pieczeniu.
Ważne! Podczas pieczenia drzwi
piekarnika muszą być zawsze
zamknięte.
Przy otwieraniu drzwi należy zachować ostrożność. Nie pozwalać, aby drzwi same
opadały przy otwieraniu piekarnika - należy
zawsze trzymać drzwi za uchwyt aż do ich
zupełnego otwarcia.
progress 9
Piekarnik posiada cztery poziomy umieszczania potraw.
Poziom umieszczania potraw liczy się od
dołu piekarnika - patrz rysunek.
Wsuwane elementy należy umieszczać
prawidłowo (patrz rysunek).
Nie stawiać garnków ani naczyń bezpośrednio na dnie piekarnika.
Termoobieg
Żywność pieczona jest przy użyciu podgrzanego powietrza, rozprowadzanego równo
wewnątrz piekarnika za pomocą wentylatora
położonego na tylnej ścianie piekarnika.
Ciepło jest szybko i równomiernie rozprowadzane po całym piekarniku. Pozwala to na
jednoczesne pieczenie różnych potraw
umieszczonych na różnych poziomach.
Zalety pieczenia z użyciem tej funkcji:
– Szybsze wstępne nagrzewanie
Ponieważ wentylator piekarnika szybko
zapewnia osiągnięcie temperatury, nie jest
konieczne wstępne podgrzewanie, chociaż może zajść potrzeba wydłużenia czasu pieczenia o dodatkowe 5-7 minut. Do
pieczenia takich potraw jak chleb, paszteciki, rożki, suflety, itp., które wymagają wyższych temperatur, najlepsze wyniki są
osiągane, gdy piekarnik jest wstępnie podgrzany.
– Niższe temperatury
Pieczenie z użyciem wentylatora zazwyczaj wymaga niższych temperatur niż pieczenie tradycyjne.
Należy przestrzegać temperatur podanych w tabeli potraw. Należy pamiętać,
aby obniżyć temperatury podane dla pieczenia tradycyjnego o około 20-25°C dla
własnych przepisów, które wymagają pieczenie tradycyjnego.
– Równomierne pieczenie
Pieczenie z udziałem wentylatora umożliwia równomierne ogrzewanie potraw
umieszczonych na wszystkich poziomach.
Oznacza to, że jednocześnie mogą być
pieczone w piekarniku większe ilości tej
samej potrawy. Jednak potrawa umieszczona na górnej półce może zarumienić
się szybciej niż ta umieszczona na niższej.
Jest to zjawisko zupełnie normalne. Nie
dochodzi do przenikania zapachów między potrawami.
Używanie funkcji pieczenia z termoobiegiem
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
".
Pieczenie tradycyjne
– Poziom środkowy pozwala na optymalne
rozprowadzenie ciepła. Aby zwiększyć
przyrumienienie potrawy od spodu, należy
korzystać z niższego poziomu. Aby zwiększyć przyrumienienie góry potrawy, należy
umieścić ją na wyższym poziomie.
– Zarumienienie potrawy na dole zależy od
materiału, z którego jest wykonana forma
i naczynie do pieczenia oraz od ich wykończenia. Naczynia emaliowane, naczynia ciemne, ciężkie lub naczynia z powłoką
zapobiegającą przywieraniu potraw zwiększają przyrumienienie spodu potrawy, natomiast szklane naczynia żaroodporne,
błyszczące blachy z aluminium lub polerowanej stali odbijają ciepło powodując tym
samym mniejsze przyrumienienie spodu
potrawy.
– Naczynia należy ustawiać centralnie na
ruszcie, aby zapewnić równomierne przyrumienienie.
– Potrawy należy umieszczać w formach o
odpowiednich rozmiarach, aby uniknąć
rozpryskiwania na dno piekarnika, co ułatwi utrzymanie jego w czystości.
10 progress
– Nie umieszczać naczyń, form lub
blach do pieczenia bezpośrednio na
dnie piekarnika , gdyż staje się ono bardzo gorące i może wystąpić uszkodzenie.
Przy stosowaniu tej funkcji energia cieplna
pochodzi z grzałki dolnej i górnej. Pozwala
to na pieczenie na jednym poziomie. Jest
to szczególnie przydatne do przyrządzania
potraw, które powinny być mocno przyrumienione na spodzie jak. np. potrawy typu
"quiche" i tarty.
Zapiekanki, lasagne oraz duszone mięsa,
które powinny być mocniej przyrumienione
na górze, również dobrze pieką się w przy
wykorzystaniu funkcji pieczenia tradycyjnego.
Używanie funkcji pieczenia tradycyjnego
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia tradycyjnego.
W tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
".
Dolna grzałka
Ta funkcja jest szczególnie przydatna do pieczenia ciast i spodów do ciast oraz do dopiekania potraw typu "quiche" lub tart, aby
zapewnić ich dobre wypieczenie.
Grillowanie
– Większość potraw można umieszczać
bezpośrednio na ruszcie w z ociekaczem
do tłuszczu, aby zapewnić maksymalną
cyrkulację powietrza oraz zapewnić ściekanie tłuszczu lub soków. Produkty takie
jak ryby, wątróbka i nerki można położyć
bezpośrednio na ociekaczu.
– Potrawy powinny być całkowicie osuszone przed grillowaniem, aby zminimalizować rozpryskiwanie. Chude mięso i ryby
należy lekko posmarować olejem lub roztopionym masłem przy użyciu pędzelka,
aby uniknąć nadmiernego ich wysuszenia.
– Przy grillowaniu mięsa dodatki, np. pomidory i grzyby, można umieścić pod rusztem.
– Podczas opiekania chleba zaleca się korzystanie z najwyższego poziomu.
– W czasie pieczenia potrawę należy obrócić na drugą stronę (zgodnie z wymaganiami).
Używanie grilla
Funkcja grill zapewnia szybkie i bezpośrednie
rozgrzanie środkowej części blachy do grillowania. Korzystając z wewnętrznej grzałki
grilla do przygotowywania małych ilości potraw można zaoszczędzić energię.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję grillowania. W tym celu
nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
".
4. Wybrać poziom umieszczenia rusztu
oraz blachy do grillowania odpowiednio
do grubości potrawy. Następnie postępować zgodnie ze wskazówkami dla grillowania.
Turbo grill
Funkcja turbo grill umożliwia pieczenie potraw, które zazwyczaj są przygotowywane
na konwencjonalnym grillu. Grzałka grilla i
wentylator pracują jednocześnie, tworząc
obieg gorącego powietrza wokół potrawy.
Nie ma konieczności częstego sprawdzania
i przewracania potraw.
Funkcja turbo grill pomaga ograniczyć zapachy, powstające w kuchni podczas pieczenia.
Za pomocą funkcji turbo grill można przygotowywać wszystkie potrawy, które normalnie
są przygotowywanie na grillu konwencjonalnym, za wyjątkiem tostów i krwistych steków.
Proces pieczenia jest delikatniejszy. Stąd też
przygotowanie potrawy wymaga odrobinę
więcej czasu niż ma to miejsce w przypadku
tradycyjnego grillowania.
Jedną z zalet tej funkcji jest możliwość jednoczesnego pieczenia większej ilości potraw.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję turbo grill. W tym celu
nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. W razie potrzeby uregulować temperatu" lub "
".
rę za pomocą przycisku "
Temperatura maksymalna: 200 °C.
4. Wybrać poziom umieszczenia rusztu
oraz blachy do grillowania odpowiednio
do grubości potrawy. Następnie postępować zgodnie ze wskazówkami dla grillowania.
progress 11
Rozmrażanie
Wentylator piekarnika pracuje bez nagrzewania, powodując wewnątrz piekarnika cyrkulację powietrza o temperaturze pokojowej.
Przyspiesza to proces rozmrażania.
Jednakże należy pamiętać, że temperatura
w pomieszczeniu będzie miała wpływ na
szybkość rozmrażania.
Funkcja jest odpowiednia do rozmrażania
delikatnych potraw, które mogłyby zostać
uszkodzone w wyższej temperaturze, np.
ciasta wypełnione kremem, ciasta z polewą,
paszteciki, chleb oraz produkty zawierające
drożdże.
Używanie funkcji rozmrażania
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję rozmrażania. W tym celu
nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi
się symbol
.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "
def ".
Programowanie piekarnika
Ustawianie minutnika
1. Aby wybrać funkcje minutnika, naciskać
przycisk
. Stosowny symbol
zacznie pulsować, a na panelu sterowania pojawią się cyfry "0.00".
1
2
2. Za pomocą przycisku "
" wprowadzić
pożądany czas. Maksymalny czas to 23
godziny i 59 minut. Po ustawieniu czasu,
minutnik odczeka 3 sekundy, poczym
rozpocznie się odliczanie.
3. Po upłynięciu zaprogramowanego czasu
wyemitowany zostanie sygnał akustyczny.
4. Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
Piekarnik NIE ZOSTANIE wyłączony, jeśli był w użyciu. Funkcja minutnika może
być użyta także, gdy piekarnik jest wyłączony.
Ustawienie lub zmiana ustawień
minutnika
Nacisnąć przycisk
, aż zaczną pulsować
symbole
i
.
Teraz można zmienić ustawienie minutnika.
W tym celu należy nacisnąć przycisk "
"
lub "
".
Kasowanie minutnika
, aż zaczną pulsować
Nacisnąć przycisk
symbole
i
.
Nacisnąć przycisk "
", aby zmniejszyć nastawę czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "0.00".
1
2
Programowanie wyłączenia piekarnika
1. Włożyć potrawy do piekarnika, włączyć
piekarnik, wybrać funkcję pieczenia i w
razie potrzeby uregulować temperaturę.
2. Aby wybrać funkcję czasu pieczenia, nacisnąć przycisk
. Symbol czasu piezacznie pulsować, a na paczenia
nelu sterowania pojawi się wskazanie
"0.00".
1
2
3. Podczas pulsowania symbolu
nacisnąć przycisk "
", aby ustawić pożądany czas. Maksymalny czas to 23 godziny
i 59 minut. Programator odczeka 3 sekundy, poczym rozpocznie odliczanie.
12 progress
4. Po upływie zaprogramowanego czasu
nastąpi samoczynne wyłączenie piekarnika. Rozlegnie się sygnał akustyczny, a
na panelu sterowania pojawi się wskazanie "0.00".
5. Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
Anulowanie zaprogramowanego czasu
pieczenia
1. Nacisnąć przycisk
, aż zacznie pulso.
wać symbol
2. Nacisnąć przycisk "
", aby zmniejszyć
nastawę czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "0.00".
1
2
Programowanie wyłączenia i włączenia
piekarnika
1. Ustawić funkcję czasu pieczenia zgodnie
z opisem w odpowiednim rozdziale.
2. Nacisnąć przycisk
, aż do ustawienia
funkcji zakończenia pieczenia
i pulsowania stosownego symbolu. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony czas
zakończenia pieczenia (tzn. aktualna godzina + czas pieczenia).
1
2
3. Nacisnąć przycisk "
", aby wybrać koniec czasu pieczenia.
4. Po dokonaniu ustawienia, programator
odczeka 3 sekundy, poczym rozpocznie
się odliczanie.
5. Piekarnik włączy się i wyłączy samoczynnie. Zakończenie pieczenia zostanie zasygnalizowane sygnał akustycznym.
6. Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy
nacisnąć dowolny przycisk.
Aby anulować program, wystarczy skasować czas pieczenia.
Funkcje specjalne
Wyłącznik bezpieczeństwa piekarnika
Piekarnik wyłączy się automatycznie w przypadku jakiejkolwiek zmiany ustawień zgodnie z tabelą poniżej.
Ustawienie temperatury
Automatyczne wyłączenie
250ºC
po 3 godzinach
od 200 do 245°C
po 5,5 godzinach
od 120 do 195°C
po 8,5 godzinach
mniej niż 120°C
po 12 godzinach
Ciepło resztkowe
Jeśli ustawiono czas pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy kilka minut przed
zaprogramowanym czasem i wykorzysta
ciepło resztkowe, aby dokończyć pieczenie
bez poboru energii.
Wszystkie aktualne ustawienia będą wyświetlane dopóki czas pieczenia nie dobiegnie końca.
Funkcja ta nie działa, gdy czas pieczenia wynosi mniej niż 15 minut.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Aby zapobiec włączaniu urządzenia przez
dzieci, możliwe jest zablokowanie przycisków sterowania piekarnikiem.
1. Wyłączyć piekarnik za pomocą przycisku
.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
i"
" i przytrzymać je w tym położeniu
przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał
akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ' SAFE '.
progress 13
3. Piekarnik jest zablokowany. Nie można
ustawić żadnej funkcji ani temperatury.
Odblokowanie piekarnika
i"
"i
Nacisnąć jednocześnie przyciski
przytrzymać w tym położeniu przez ok. 3 sekundy.
Rozlegnie się sygnał akustyczny, a komunikat "SAFE" zgaśnie.
Piekarnik został odblokowany.
Funkcja szybkiego nagrzewania
Po wybraniu funkcji pieczenia i ustawieniu
temperatury, wnętrze piekarnika będzie się
stopniowo nagrzewać aż do osiągnięcia wybranej temperatury.
Zajmie to od 10 do 15 minut, zależnie od wybranej funkcji i temperatury.
Jeśli zaistnieje potrzeba osiągnięcia żądanej
temperatury w krótszym czasie, wówczas
można użyć funkcji szybkiego nagrzewania.
1. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
.
2. Ustawić pożądaną funkcję pieczenia i
temperaturę, zgodnie z opisem zawartym
na poprzednich stronach.
3. Ustawić temperaturę za pomocą przycisku "
" lub "
". Temperatura pojawi
się na wyświetlaczu.
4. Nacisnąć przycisk
. Na wyświetlaczu
temperatury pojawi się napis " FHU "
5. Nacisnąć przycisk
. Symbol " ° " będzie pulsował przez około 10 sekund. Te-
raz można ustawić pożądaną temperaturę. W tym celu należy nacisnąć przycisk "
" lub "
".
6. Po osiągnięciu pożądanej temperatury
zostanie wyemitowany krótki sygnał
akustyczny, a na wyświetlaczu pojawi się
ustawiona temperatura.
Tej funkcji można używać w połączeniu z dowolną funkcją pieczenia lub temperaturą.
Tryb demo
Ten tryb służy do zademonstrowania piekarnika w sklepie bez zużywania energii z wyjątkiem energii potrzebnej do oświetlenia
wewnętrznego, włączenia wyświetlacza i
wentylatora.
Z tej funkcji można skorzystać tylko podczas
pierwszego podłączenia urządzenia.
W przypadku wystąpienia awarii zasilania, po
przywróceniu zasilania można ponownie
włączyć funkcję Demo tylko wtedy, gdy na
wyświetlaczu pulsują wskazanie "12:00" i
symbol
.
1. Nacisnąć przycisk
i przytrzymać w
tym położeniu przez około 2 sekundy.
Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk
i"
". Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się wskazanie godziny "12:00".
1
2
Przy włączeniu piekarnika na wyświetlaczu
.
pojawia się symbol
Oznacza to, że została włączona funkcja demo.
Można wybierać wszystkie funkcje piekarnika.
W rzeczywistości piekarnik nie działa i grzałki
nie włączają się.
Aby wyłączyć funkcję demo, należy wyłączyć
piekarnik i postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami.
14 progress
W przypadku awarii zasilania tryb demo
pozostaje zapisany w pamięci programu.
Sygnalizacja dźwiękowa dotykania
przycisków
Użytkownik może ustawić sygnalizację akustyczną dotykania przycisków sterowniczych
urządzenia.
Aby włączyć tę funkcję, piekarnik musi być
wyłączony.
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski
i"
" i przytrzymać w tym położeniu przez
ok. 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał akustyczny.
Wyłączenie sygnalizacji akustycznej
dotykania przycisków
1. Gdy piekarnik jest włączony nacisnąć
przycisk
, aby go wyłączyć.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
i"
" i przytrzymać w tym położeniu przez
ok. 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał akustyczny.
Kody błędu
Programator elektroniczny przeprowadza
ciągłą diagnozę systemu.
Jeśli jakieś parametry nie są poprawne, urządzenie zatrzyma włączone funkcje i na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod błędu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
rozdział "Rozwiązywanie problemów".
Wskazówki i tabele pieczenia
Pieczenie ciast:
Ciasta zazwyczaj piecze się w średniej temperaturze (150°C-200°C).
Dlatego konieczne jest wstępne rozgrzanie
piekarnika przez ok. 10 minut.
Drzwi piekarnika nie należy otwierać przed
upływem co najmniej 3/4 ustawionego czasu
pieczenia.
Ciasto kruche powinno być pieczone w formie lub na blasze przez 2/3 całego wymaganego czasu pieczenia, a następnie odpowiednio przybrane przed całkowitym upieczeniem.
Dalszy czas pieczenia zależy od rodzaju i
ilości przybrania lub nadzienia.
Ciasta biszkoptowe powinny z trudnością
odklejać się od łyżki.
Czas pieczenia będzie niepotrzebnie wydłużony, jeśli ciasto jest zbyt płynne.
Jeśli do piekarnika wkłada się dwie blachy z
ciastem lub herbatnikami jednocześnie, należy zostawić jeden poziom wolny między
blachami.
Jeśli do piekarnika wkłada się dwie blachy z
ciastem lub herbatnikami jednocześnie, na-
leży zamienić blachy miejscami, a także odwrócić blachy, po upływie około 2/3 czasu
pieczenia.
Pieczenie mięs:
Nie piec kawałków mięsa mniejszych niż 1
kg.
Mniejsze kawałki mięsa mogą wyschnąć
podczas pieczenia.
Ciemne mięso, które musi być dobrze wypieczone z zewnątrz, a średnio lub lekko wypieczone wewnątrz, powinno być pieczone
w wyższej temperaturze (200°C-250°C).
Natomiast białe mięso, drób i ryby wymagają
niższej temperatury (150°C- 175°C).
Składniki sosów powinny być dodawane do
brytfanny na początku, jeśli czas pieczenia
jest krótki.
W przeciwnym razie, należy dodać je w ciągu
ostatnich 30 minut.
Można użyć łyżki, aby sprawdzić, czy mięso
się upiekło: jeśli po naciśnięciu mięsa łyżką
daje się wyczuć opór oznacza to, że mięso
jest upieczone.
progress 15
Rostbefy i filety, które mają pozostać różowe
w środku, muszą być pieczone w wyższej
temperaturze przez krótszy czas.
Jeśli mięso jest pieczone bezpośrednio na
ruszcie piekarnika, poniżej rusztu należy włożyć ociekacz do tłuszczu.
Aby mięso było soczyste, po jego upieczeniu, zaleca się odczekać przynajmniej 15 minut przed jego pokrojeniem.
Aby zmniejszyć ilość dymu w piekarniku, zaleca się dodanie niewielkiej ilości wody do
ociekacza.
Aby zapobiec zjawisku kondensacji, wodę
należy dodawać kilka razy.
Przed podaniem przygotowane potrawy
można utrzymywać ciepłe w piekarniku.
temperatury może uszkodzić
emaliowaną powłokę piekarnika.
Czasy pieczenia
Czas pieczenia zależy od składu, składników
oraz ilości płynów w poszczególnych daniach.
Zaleca się zapamiętanie wyników uzyskanych przy pierwszym pieczeniu w piekarniku,
aby zyskać doświadczenie do przygotowania takich samych potraw w przyszłości.
W oparciu o własne doświadczenie będzie
można zmieniać wartości podane w tabelach.
Górna i dolna grzałka oraz Pieczenie z
nawiewem gorącego powietrza
Ważne! Podczas pieczenia nie wolno
wykładać żadnych części piekarnika
folią aluminiową ani stawiać brytfanek,
naczyń, itp. na dnie piekarnika,
ponieważ nadmierny wzrost
CIASTA
Górna i dolna grzałka
TYP POTRAWY
Podane czasy pieczenia nie obejmują
czasu wstępnego nagrzewania.
Pusty piekarnik należy zawsze rozgrzewać przez 10 minut.
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
Poziom
Temp. (w
°C)
Poziom
Temp. (w
°C)
w minutach
UWAGA
Ciasta ukręcane
2
170
2 (1 i 3) 1)
160
45-60
Blacha do
ciasta
Kruche ciasto
2
170
2 (1 i 3) 1)
160
20-30
Blacha do
ciasta
Sernik
1
175
2
165
60-80
Blacha do
ciasta
Ciasto z jabłkami
1
170
2 (1 i 3) 1)
160
90-120
Blacha do
ciasta
Strudel
2
180
2
160
60-80
Blacha do
ciasta
Tarta z dżemem
2
190
2 (1 i 3) 1)
180
40-45
Blacha do
ciasta
Ciasto z owocami
2
170
2
150
60-70
Blacha do
ciasta
Biszkopt
1
170
2 (1 i 3) 1)
165
30-40
Blacha do
ciasta
Keks
1
150
2
150
120-150
Blacha do
ciasta
Ciasto ze śliwkami
1
175
2
160
50-60
Forma do
chleba
Ciasteczka
3
170
2
160
20-35
Blacha do
pieczenia
16 progress
Górna i dolna grzałka
TYP POTRAWY
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
Poziom
Temp. (w
°C)
Poziom
Temp. (w
°C)
w minutach
Herbatniki
2
160
2 (1 i 3) 1)
150
20-30
Blacha do
pieczenia
Bezy
2
135
2 (1 i 3) 1)
150
60-90
Blacha do
pieczenia
Ciastka dekorowane
2
200
2
190
12-20
Blacha do
pieczenia
Ciasta francuskie:
Ciasto ptysiowe
2 lub 3
210
2 (1 i 3) 1)
170
25-35
Blacha do
pieczenia
2
180
2
170
45-70
Blacha do
ciasta
Babeczki
UWAGA
1) Chcąc przygotować jednocześnie więcej niż jedną potrawę, zaleca się umieszczenie potraw na
poziomach podanych w nawiasach.
Podane wartości temperatur służą jedynie
orientacji. Jeśli to konieczne, podane tempeCHLEB I PIZZA
Górna i dolna grzałka
TYP POTRAWY
ratury mogą zostać dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
Poziom
Temp. (w
°C)
Poziom
Temp. (w
°C)
w minutach
UWAGA
Biały chleb
1
195
2
185
60-70
Forma do
chleba
Chleb żytni
1
190
1
180
30-45
Forma do
chleba
Bułki
2
200
2 (1 i 3) 1)
175
25-40
Blacha do
pieczenia
Pizza
2
200
2
200
20-30
Blacha do
pieczenia
1) Chcąc przygotować jednocześnie więcej niż jedną potrawę, zaleca się umieszczenie potraw na
poziomach podanych w nawiasach.
Podane wartości temperatur służą jedynie
orientacji. Jeśli to konieczne, podane tempeTARTY
Górna i dolna grzałka
TYP POTRAWY
Poziom
Temp. (w
°C)
Zapiekanka makaronowa
2
200
Tarta warzywna
2
200
ratury mogą zostać dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
Temp.
(w °C)
w minutach
2 (1 i 3) 1)
175
40-50
Forma do
pieczenia
2 (1 i 3) 1)
175
45-60
Forma do
pieczenia
Poziom
UWAGA
progress 17
Górna i dolna grzałka
TYP POTRAWY
Poziom
Temp. (w
°C)
Quiche
1
210
Lasagne
2
Cannelloni
2
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Czas pieczenia
Temp.
(w °C)
w minutach
1
190
30-40
Forma do
pieczenia
200
2
200
25-35
Forma do
pieczenia
200
2
200
25-35
Forma do
pieczenia
Poziom
UWAGA
1) Chcąc przygotować jednocześnie więcej niż jedną potrawę, zaleca się umieszczenie potraw na
poziomach podanych w nawiasach.
Podane wartości temperatur służą jedynie
orientacji. Jeśli to konieczne, podane tempeMIĘSA
ratury mogą zostać dostosowane do indywidualnych preferencji.
Górna i dolna grzałka
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Poziom
Temp. (w
°C)
Poziom
Temp. (w
°C)
Wołowina
2
190
2
175
50-70
Ruszt
Wieprzowina
2
180
2
175
100-130
Ruszt
Cielęcina
2
190
2
175
90-120
Ruszt
- krwisty
2
210
2
200
50-60
Ruszt
- średnio wypieczony
2
210
2
200
60-70
Ruszt
- dobrze wypieczony
2
210
2
200
70-80
Ruszt
Łopatka wieprzowa
2
180
2
170
120-150
ze skórą
Golonka wieprzowa
2
180
2
160
100-120
2 kawałki
Jagnięcina
2
190
2
175
110-130
Udziec
Kurczak
2
190
2
200
70-85
W całości
Indyk
2
180
2
160
210-240
W całości
Kaczka
2
175
2
220
120-150
W całości
Gęś
2
175
1
160
150-200
W całości
Królik
2
190
2
175
60-80
W kawałkach
Zając
2
190
2
175
150-200
W kawałkach
Bażant
2
190
2
175
90-120
W całości
Klops
2
180
2
175
Łącznie 150
Forma do
chleba
TYP POTRAWY
Czas pieczenia
w minutach
UWAGA
Rostbef
Podane wartości temperatur służą jedynie
orientacji. Jeśli to konieczne, podane tempe-
ratury mogą zostać dostosowane do indywidualnych preferencji.
18 progress
RYBY
Górna i dolna grzałka
Pieczenie z nawiewem gorącego powietrza
Poziom
Temp. (w
°C)
Poziom
Temp. (w
°C)
w minutach
Pstrąg / Dorada
2
190
2 (1 i 3) 1)
175
40-55
3-4 ryby
Tuńczyk / Łosoś
2
190
1)
175
35-60
4-6 filetów
TYP POTRAWY
2 (1 i 3)
Czas pieczenia
UWAGA
1) Chcąc przygotować jednocześnie więcej niż jedną potrawę, zaleca się umieszczenie potraw na
poziomach podanych w nawiasach.
Pusty piekarnik należy zawsze rozgrzewać przez 10 minut.
Podane wartości temperatur służą jedynie
orientacji. Jeśli to konieczne, podane temperatury mogą zostać dostosowane do indywidualnych preferencji.
Grillowanie
Podane czasy pieczenia nie obejmują
czasu wstępnego nagrzewania.
Ilość
TYP POTRAWY
Grillowanie
Kawałki
g
Steki
4
800
Befsztyki
4
600
Kiełbaski
8
Kotlety wieprzowe
4
Kurczak (przecięty
na dwa kawałki)
2
Kebab
Czas pieczenia w minutach
Temp. (w
°C)
1-sza
strona
2-ga strona
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
600
3
250
12-16
12-14
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
Pierś drobiowa
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
4
400
3
250
12-14
Zapiekane kanapki
4-6
/
3
250
5-7
/
Tosty
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Poziom
Wstępnie rozgrzać
przez 5 min.
Filet z ryby
10-12
Grill turbo
Ostrzeżenie! Dla grilla turbo ustawić
temperaturę maksymalnie 200°C.
Ilość
TYP POTRAWY
Panierowana pieczeń (indyk)
Grillowanie
Czas pieczenia w minutach
Kawałki
g
Poziom
Temp. (w
°C)
1-sza
strona
2-ga strona
1
1000
3
200
30-40
20-30
progress 19
Ilość
TYP POTRAWY
Grillowanie
Czas pieczenia w minutach
Kawałki
g
Poziom
Temp. (w
°C)
1-sza
strona
2-ga strona
Kurczak (przecięty
na dwa kawałki)
2
1000
3
200
25-30
20-30
Pałki z kurczaka
6
-
3
200
15-20
15-18
Przepiórka
4
500
3
200
25-30
20-25
Zapiekanka warzywna
-
-
3
200
20-25
-
Małże
-
-
3
200
15-20
-
Makrela
2-4
-
3
200
15-20
10-15
Filety rybne
4-6
800
3
200
12-15
8-10
Podane wartości temperatur służą jedynie orientacji. Jeśli to konieczne, podane
temperatury mogą zostać dostosowane
do indywidualnych preferencji.
Czyszczenie i pielęgnacja
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem
czyszczenia należy wyłączyć
piekarnik i poczekać aż ostygnie.
Ostrzeżenie! Do czyszczenia
urządzenia nie należy stosować
pary ani parowych urządzeń
czyszczących.
Ważne: Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Aby zagwarantować długą trwałość urządzenia, należy stosować się do poniższych
zaleceń:
• Czyszczenie wykonywać dopiero po ostygnięciu piekarnika.
• Części emaliowane należy myć w wodzie
z dodatkiem mydła.
• Nie należy stosować środków ściernych.
• Osuszyć części ze stali nierdzewnej i szkła
za pomocą miękkiej ściereczki.
• W przypadku uporczywych plam można
zastosować dostępne na rynku produkty
przeznaczone do czyszczenia stali nierdzewnej lub ciepły ocet.
Emalia piekarnika jest bardzo trwała i nieprzepuszczalna.
Gorące kwasy z owoców (np. cytryny, śliwek, itp.) mogą jednak pozostawić trudne do
usunięcia, matowe i szorstkie plamy na powierzchniach emaliowanych.
Jednak takie plamy na dobrze wypolerowanej powierzchni emaliowanej nie mają wpływu na pracę piekarnika.
Piekarnik należy dobrze wyczyścić po każdym użyciu.
Jest to najłatwiejszy sposób czyszczenia zabrudzeń. Zapobiega on przypalaniu zabrudzeń.
Środki czyszczące
Przed zastosowaniem środków czyszczących należy sprawdzić, czy nadają się one do
czyszczenia piekarnika i czy są zalecane
przez producenta.
NIE należy stosować środków czyszczących
zawierających wybielacz, ponieważ mogą
one spowodować zmatowienie powierzchni.
Nie należy również stosować ściernych środków czyszczących.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Należy regularnie przecierać panel sterowania, drzwi piekarnika oraz uszczelkę drzwiową stosując do tego celu delikatną szmatkę
zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem detergentu w płynie.
Aby uniknąć uszkodzenia lub osłabienia szyby w drzwiach, nie należy stosować:
• Detergentów i wybielaczy
• Impregnowanych myjek, które nie nadają
się do mycia garnków z powłoką zabezpieczającą przed przywieraniem potraw.
• Myjek Brillo/Ajax lub myjek metalowych
20 progress
• Myjek do piekarników nasączonych środkami chemicznymi lub aerozoli
• Zmywaczy rdzy
• Odrdzewiaczy do wanien/umywalek
Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną szybę
drzwi ciepłą wodą z mydłem.
W przypadku mocnego zabrudzenia wewnętrznej szyby drzwi zaleca się stosowanie
środków czyszczących, takich jak Hob Brite.
Do usuwania zabrudzeń nie należy używać
skrobaków do farb.
Czyszczenie pyrolityczne
Wnętrze piekarnika pokryte jest specjalną
emalią odporną na działanie wysokich temperatur.
Podczas czyszczenia pyrolitycznego temperatura wewnątrz piekarnika może sięgać
500°C, powodując tym samym wypalenie
pozostałości potraw.
Ze względów bezpieczeństwa, podczas czyszczenia pyrolitycznego drzwi piekarnika
zostają automatycznie zablokowane, gdy
temperatura w jego wnętrzu osiąga około
300°C.
Po zakończeniu czyszczenia drzwi pozostaną zamknięte, dopóki wnętrze piekarnika nie
ostygnie.
Wentylator chłodzący działa przez cały czas
pieczenia i po jego zakończeniu, aż do ostygnięcia piekarnika. Po zakończeniu pieczenia zaleca się usunięcie wszystkich pozostałości potraw wilgotną gąbką.
Jednakże, od czasu do czasu należy wykonać bardziej dokładne czyszczenie przy użyciu funkcji czyszczenia pyrolitycznego.
W zależności od stopnia zabrudzenia piekarnika do wyboru są dwa różne poziomy czyszczenia pyrolitycznego.
Jeżeli wnętrze piekarnika nie jest zbyt mocno
zabrudzone, zalecamy wybór funkcji czyszczenia pyrolitycznego P 1 na wyświetlaczu
programatora.
Po zakończeniu każdego cyklu czyszczenia
pyrolitycznego zaleca się przetrzeć piekarnik
miękką gąbką zwilżoną ciepłą wodą.
Jeżeli wnętrze piekarnika jest mocno zabrudzone, zaleca się wybranie funkcji czyszczenia pyrolitycznego P 2 na wyświetlaczu programatora.
Przy korzystaniu z funkcji czyszczenia pyrolitycznego nie można korzystać z piekarnika
przez 2 godziny w przypadku stosowania
funkcji P 1 i przez ok. 2,5 godziny w przypadku stosowania funkcji P 2.
Piekarnik posiada mechanizm, który
przypomina o konieczności przeprowadzenia czyszczenia pyrolitycznego po
kilkakrotnym pieczeniu potraw w zależności od stopnia zabrudzenia piekarnika.
Rozlega się wtedy sygnał akustyczny i
na wyświetlaczu pojawia się na około 15
sekund napis "Pyro" , poczym rozlega
się drugi sygnał akustyczny.
Należy wybrać program czyszczenia pyrolitycznego odpowiedni do stopnia zabrudzenia piekarnika.
Jeśli nie przeprowadzono kompletnego
czyszczenia piekarnika, przypomnienie
o konieczności wykonania czyszczenia
pyrolitycznego pojawia się przy każdorazowym jego wyłączeniu.
Używanie czyszczenia pyrolitycznego
Ostrzeżenie! Przed włączeniem
funkcji czyszczenia pyrolitycznego
należy usunąć z piekarnika większe
zabrudzenia i upewnić się, że jest on
pusty. Nie należy pozostawiać w
piekarniku żadnych akcesoriów
(naczyń, rusztów, blach do ciasta,
ociekacza do tłuszczu itp.), gdyż
mogłyby one ulec poważnemu
uszkodzeniu.
Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem
funkcji czyszczenia pyrolitycznego
należy upewnić się, że drzwi
piekarnika są dobrze zamknięte.
Ostrzeżenie! W trakcie czyszczenia
pyrolitycznego nie należy korzystać
z płyty kuchennej zainstalowanej
nad piekarnikiem, gdyż mogłoby to
spowodować przegrzanie i
uszkodzenie urządzenia.
Ostrzeżenie! W trakcie czyszczenia
pyrolitycznego drzwiczki piekarnika
mocno się rozgrzewają. Należy
uważać, aby dzieci nie zbliżały się
do urządzenia, gdy jest ono gorące.
Aby przeprowadzić czyszczenie pyrolityczne
piekarnika, należy wybrać tę funkcję.
Dostępne są następujące poziomy czyszczenia pyrolitycznego:
progress 21
Program pyrolizy 1 (P 1), czas trwania: 2 godziny. = 30 minut rozgrzewanie + 1 godzina
czyszczenia w temp. 480 °C + 30 minut na
ochłodzenie piekarnika.
Program pyrolizy 2 (P 2), czas trwania: 2 godziny. 30 minut = 30 minut rozgrzewanie + 1
godzina 30 minut czyszczenia w temp. 480
°C + 30 minut na ochłodzenie piekarnika.
Czasu trwania czyszczenia pyrolitycznego
nie można zmienić.
umieścić w odpowiedniej pozycji z przodu i
wcisnąć całość na miejsce. Do czyszczenia
prowadnic należy używać ciepłej wody z
mydłem; uciążliwe zabrudzenia usuwa się
dobrze zwilżoną myjką nasączoną mydłem.
Następnie należy dobrze je wypłukać i wytrzeć do sucha miękką szmatką.
Przed przeprowadzeniem czyszczenia
pyrolitycznego należy wyjąć z piekarnika
boczne prowadnice.
Prowadnice blach
W celu ułatwienia czyszczenia ścianek bocznych można wyjąć prowadnice blach po prawej i lewej stronie piekarnika.
Najpierw należy jednak sprawdzić, czy piekarnik jest już zimny i został odłączony od
zasilania.
Demontaż prowadnic.
Najpierw należy wyciągnąć ze ściany piekarnika przednią część prowadnicy, a następnie
odczepić ją z tyłu.
Aby uruchomić funkcję czyszczenia
pyrolitycznego, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć piekarnik. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
funkcji pyrolizy
(poziom 1 - P 1),
a na wyświetlaczu będą pulsowały symbol
oraz wskaźnik pyrolizy i rozlegnie
się sygnał akustyczny.
Montaż prowadnic
W celu zamocowania prowadnic należy najpierw umieścić zaczep w tylnym otworze
montażowym następnie przedni zaczep
Oznacza to, że przed uruchomieniem
funkcji czyszczenia pyrolitycznego należy
wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria
oraz prowadnice.
2. Symbol czasu pieczenia
będzie pulsował przez 5 sekund. W tym czasie na-
22 progress
leży nacisnąć przycisk "
" lub "
",
aby wybrać program czyszczenia pyrolitycznego P 1 lub P 2.
3. Po wyborze programu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zacznie pulsować napis Pyro i aby rozpocząć program czyszczenia, należy potwierdzić
wybór programu.
4. Aby potwierdzić wybór programu czyszczenia pyrolitycznego, należy nacisnąć
przycisk
. Napis Pyro przestanie pulsować, zgaśnie symbol
, rozlegnie się
sygnał akustyczny, zgaśnie oświetlenie
piekarnika i rozpocznie się cykl czyszczenia pyrolitycznego.
Podczas nagrzewania piekarnika wskazanie temperatury na termometrze będzie powoli wzrastać , informując o
wzroście temperatury wewnątrz piekarnika.
5. Po pewnym czasie włączy się blokada
drzwi, a na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
Teraz przycisk
nie działa.
Po zakończeniu procesu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualna godzina. Drzwi piekarnika będą
ciągle zablokowane.
Gdy piekarnik ostygnie, rozlegnie się sygnał
akustyczny, zgaśnie symbol
i drzwi zostaną odblokowane.
Aby przerwać proces czyszczenia pyrolitycznego, należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk
.
UWAGA: Wskazanie czasu uwzględnia czas
wystudzenia piekarnika. Przy wyborze funkcji
pieczenia w trakcie trwania procesu czyszczenia pyrolitycznego, zostanie on przerwany.
Gdy jest włączona blokada drzwi, nie można
wybrać żadnej funkcji pieczenia dopóki nie
zostanie ona usunięta.
Aby używać piekarnika, należy poczekać do
wyłączenia blokady.
Programowanie procesu czyszczenia
pyrolitycznego (opóźniony start,
samoczynne wyłączenie)
Czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu czyszczenia pyrolitycznego można zaprogramować.
1. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć piekarnik.
aż na
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji
pyrolizy
(poziom 1 - P 1).
Na wyświetlaczu będą pulsowały wskaźnik funkcji pyrolizy oraz symbol
i rozlegnie się sygnał akustyczny.
Oznacza to, że przed uruchomieniem
funkcji czyszczenia pyrolitycznego należy
wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria
oraz prowadnice (patrz poprzedni rozdział).
2. Symbol czasu pieczenia
będzie pulsował przez kilka sekund. W tym czasie
" lub "
",
należy nacisnąć przycisk "
aby wybrać program czyszczenia pyrolitycznego P 1 lub P 2.
3. Po wyborze programu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zacznie pulsować napis Pyro i aby rozpocząć program czyszczenia, należy potwierdzić
wybór programu.
W tym czasie należy nacisnąć przycisk
funkcji czasowych
.
progress 23
Symbol zakończenia pieczenia
i
strzałka
będą pulsowały. Na panelu
sterowania zostanie wyświetlony cykl
czyszczenia (czyli aktualna godzina +
czas pieczenia).
1
2
3. Podnieść i obrócić dźwignie umieszczone na dwóch zawiasach.
Nacisnąć przycisk "
" lub "
", aby
wybrać godzinę zakończenia cyklu. Po
kilku sekundach słowo Pyro i symbol
przestaną pulsować, sygnał akustyczny zamilknie, a zacznie pulsować
, aż do mosymbol czasu pieczenia
mentu rozpoczęcia procesu czyszczenia
pyrolitycznego.
4. Po pewnym czasie włączy się blokada
drzwi, a na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
Po zakończeniu procesu czyszczenia pyrolitycznego na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualna godzina. Drzwi piekarnika będą
ciągle zablokowane.
Gdy piekarnik ostygnie, rozlegnie się sygnał
akustyczny, a drzwi zostaną odblokowane.
Aby przerwać proces czyszczenia pyrolitycznego, należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk
.
Drzwiczki piekarnika
Drzwiczki piekarnika składają się z trzech
szyb. Drzwiczki piekarnika można rozłożyć, a
wewnętrzne szyby wyjąć, aby ułatwić czyszczenie.
Ważne! Drzwiczki piekarnika należy
zdjąć przed ich czyszczeniem. Przy
demontażu wewnętrznych szyb przed
zdemontowaniem drzwiczek, drzwiczki
piekarnika mogą się nagle zamknąć.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1. Otworzyć całkowicie drzwiczki.
2. Zlokalizować dwa zawiasy.
4. Przytrzymać drzwi z boku i powoli je zamykać, lecz NIE DO KOŃCA.
5. Pociągnąć drzwiczki do przodu i zdjąć z
umocowania.
6. Umieścić drzwiczki na miękkiej szmatce
rozłożonej na stabilnym podłożu, aby nie
zniszczyć uchwytu.
24 progress
9. Delikatnie podnieść i zdjąć górną szybę.
2
1
7. Zwolnić zamek, aby wyjąć wewnętrzne
szyby.
10 Powtórzyć czynności opisane w kroku 9
. z szybą środkową, posiadającą dekoracyjne obramowanie.
2
1
8. Obrócić dwa uchwyty o 90° i wyjąć je z
gniazd.
90°
Wyczyścić drzwiczki delikatną szmatką zwilżoną w letniej wodzie z mydłem. Do czyszczenia nie używać szorstkich zmywaków,
gąbek, druciaków ani kwasów, gdyż mogą
one uszkodzić specjalną powierzchnię szyb,
która odbija energię cieplną.
Po wyczyszczeniu zamontować z powrotem
szyby w drzwiczkach, wykonując wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzić, czy szyby zostały prawidłowo
włożone na miejsce.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1. Szybę środkową z ramką dekoracyjną z
każdej strony należy umieścić w taki sposób, aby nadruk był ustawiony na zewnątrz. Szyba jest prawidłowo ułożona, jeśli przy dotykaniu palcami obszaru przy
nadruku nie jest wyczuwalna szorstkość
powierzchni.
Środkową szybę należy umieścić w odpowiednich gniazdach tak jak przedstawiono na rysunku.
progress 25
Czyszczenie uszczelek w drzwiach
piekarnika
Wokół brzegów komory piekarnika znajduje
się uszczelka.
Ważne! Należy regularnie sprawdzać
stan tej uszczelki.
W przypadku zauważenia uszkodzenia
uszczelki, należy bezzwłocznie skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Nie należy używać piekarnika do momentu wymiany uszczelki.
2. Górną szybę należy zamontować z powrotem w sposób przedstawiony na rysunku.
Wymiana żarówki piekarnika
Ważne! Odłączyć urządzenie spod zasilania
prądem, wyłączając bezpiecznik.
Przy wymianie żarówki nowa żarówka musi
mieć następujące parametry:
– Moc: 40 W
– Napięcie zasilania: 230 V (50 Hz)
– Żaroodporność do temperatury 300 °C
– Gwint: E14
Żarówkę na wymianę można nabyć w sklepie, w którym zakupiono urządzenia.
Po zamontowaniu szyb z powrotem w
drzwiczkach piekarnika, należy wykonać
czynności opisane w punkcie 8, lecz w odwrotnej kolejności, aby mieć pewność, iż są
one zablokowane.
Ważne! Nie wolno czyścić ciepłych
drzwiczek piekarnika, gdyż szyby
mogłyby popękać . Przy stwierdzeniu
rys lub pęknięć na szybach należy
skontaktować się niezwłocznie z
najbliższym autoryzowanym serwisem
w celu ich wymiany na nowe.
Modele wykonane ze stali nierdzewnej
lub aluminium:
Drzwi piekarnika i panel sterowania wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium należy
czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki, a następnie ostrożnie wytrzeć je miękką szmatką.
Do czyszczenia nie wolno używać myjek metalowych, kwasów ani środków do szorowania, gdyż mogą one porysować powierzchnię.
Wymiana żarówki w piekarniku
1. Przed wykonywaniem poniższych czynności należy się upewnić, że piekarnik ostygł i jest odłączony spod zasilania prądem.
2. Wcisnąć szklaną osłonę żarówki i obrócić
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wykręcić przepaloną żarówkę, a w jej
miejsce zamontować nową.
4. Z powrotem przykręcić szklaną osłonę i
podłączyć zasilanie prądem.
26 progress
Co zrobić, gdy…
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
USTERKA
serwisowym Electrolux, należy wykonać następujące kontrole.
ROZWIĄZANIE
• Piekarnik nie włącza się.
• Nacisnąć przycisk
, a następnie wybrać
funkcję pieczenia.
lub
• Sprawdzić, czy nie zadziałał bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej?
lub
• Sprawdzić, czy nie jest włączone zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci lub czy
nie zadziałał układ automatycznego wyłączenia
urządzenia?
lub
• Sprawdzić, czy przypadkowo nie został włączony tryb demo?
lub
• Sprawdzić, czy urządzenie jest właściwie podłączone, a wyłącznik urządzenia lub wyłącznik
główny piekarnika są włączone.
• Nie działa wewnętrzne oświetlenie piekarnika.
• Nacisnąć przycisk
, a następnie wybrać
funkcję pieczenia.
lub
• Sprawdzić żarówkę i wymienić ją na nową, jeśli
jest przepalona (patrz "Wymiana żarówki piekarnika").
• Dania pieką się za długo lub za szybko.
• Wyregulować odpowiednio temperaturę.
lub
• Postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji, zwłaszcza w
części "Obsługa piekarnika".
• Na potrawach i wewnątrz piekarnika osiadają
para i krople wody.
• Po zakończeniu pieczenia nie należy zostawiać
potraw w piekarniku dłużej niż na 15-20 minut.
progress 27
USTERKA
ROZWIĄZANIE
• Głośna praca wentylatora piekarnika.
• Sprawdzić, czy półki i naczynia do pieczenia nie
wibrują w momencie stykania się z tylną ścianką
piekarnika.
• Na panelu sterowania jest wyświetlany kod błę- • Należy zanotować kod błędu i przekazać go do
du " F " oraz szereg cyfr.
najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
• Wyświetlacz wskazuje godzinę " 12.00 ".
• Ustawić aktualną godzinę (patrz rozdział "Ustawianie zegara").
Parametry techniczne
Wartości znamionowe grzałek
Głębokość
Dolna grzałka
1000 W
Dolna i górna grzałka
1800 W
Termoobieg
1825 W
Grill
1650 W
Turbo grill
1675 W
Czyszczenie pyrolityczne
2475 W
Żarówka piekarnika
40 W
Silnik wentylatora gorącego powietrza
25 W
Silnik wentylatora chłodzącego
25 W
Łączna moc znamionowa
Napięcie robocze (50 Hz)
Poziomy umieszczania potraw
Wysokość
335 mm
Szerokość
395 mm
Głębokość
400 mm
Pojemność piekarnika
53 l
Urządzenie można używać wraz z
następującymi płytami do gotowania lub
płytami ceramicznymi do zabudowy:
Model płyty ceramicznej
Łączna
moc znamionowa
Napięcie
robocze
(50 Hz)
PEM 6000 E
6000 W
230V
PES 6000 E
5800 W
230V
PES 6060 E
7600 W
230V
2740 W
230 V
Wymiary wnęki do zabudowy
Wysokość
587 mm
Szerokość
560 mm
550 mm
Maksymalna znamionowa moc grzewcza:
Piekarnik + płyta ceramiczna 10340 W
Instalacja
Instrukcje dla instalatora
Ważne!
Instalację i podłączenie należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie prace należy wykonywać po
wyłączeniu urządzenia. Naprawy
urządzenia mogą być przeprowadzane
wyłącznie przez autoryzowanego
serwisanta .
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezastosowanie się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Przed podłączeniem do zasilania elektrycznego należy pamiętać, że:
– Bezpiecznik oraz domowa instalacja elektryczna muszą być przystosowane do
maksymalnego obciążenia przez urządzenie (patrz tabliczka znamionowa).
– Domowa instalacja elektryczna musi być
właściwie uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Gniazdko lub przełącznik wielobiegunowy
muszą być łatwo dostępne po zakończeniu instalacji urządzenia.
Urządzenie zostało dostarczone bez przewodu zasilającego. W związku z tym, w zależności od typu dostępnego zasilania, do
urządzenia należy podłączyć przewód ze
standardową wtyczką odpowiednią do mocy
podanej na tabliczce znamionowej. Włożyć
28 progress
wtyczkę do gniazdka podłączonego zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepisów.
Mogą być stosowane następujące rodzaje
przewodów zasilających, uwzględniając odpowiedni przekrój znamionowy przewodu:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF,
H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
Jeśli urządzenie podłączane jest bez wtyczki
lub jeśli wtyczka nie jest dostępna, między
urządzeniem a kablem zasilającym należy
zainstalować przełącznik wielobiegunowy
(np. bezpieczniki, wyłącznik) z zachowaniem
minimalnej przerwy 3 mm pomiędzy stykami.
Wyłącznika nie wolno umieszczać w obwodzie przewodu uziemiającego. Żółto-zielony
przewód ochronny powinien być o 2-3 cm
dłuższy od pozostałych przewodów.
Przewód zasilający musi być tak ułożony,
aby nie osiągał on w żadnym swoim punkcie
temperatury wyższej o 50°C od temperatury
otoczenia.
Po wykonaniu podłączenia należy włączyć
grzałki i przez 3 minuty kontrolować, czy pracują prawidłowo.
Listwa zaciskowa
Urządzenie jest wyposażone w łatwo dostępną 6-drożną listwę zaciskową, z podłączeniami już przystosowanymi do pracy przy
napięciu 400 V z przewodem neutralnym
(patrz rysunek).
W przypadku innego napięcia w sieci, mostki
na listwie zaciskowej muszą zostać zmienione zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku.
Przewód ochronny jest podłączony do zacisku
.
Po podłączeniu, zamocować przewód zasilający do listwy zaciskowej za pomocą obejmy dla odciążenia mechanicznego.
1
2
3
4
5
Podłączenie elektryczne do płyty
kuchennej
Ważne! Należy przestrzegać instrukcji
instalacji podanych dla płyty kuchennej,
kuchni do zabudowy lub sterownika!
Urządzenie można podłączyć do modeli płyt
kuchennych podanych w rozdziale "Dane
techniczne".
Gniazdko do podłączenia płyty znajduje się
na obudowie piekarnika.
Z płyty kuchennej odchodzą przewody przyłączeniowe grzałek oraz przewód ochronny;
przewody te są wyposażone we wtyczki.
Wtyki przewodów przyłączeniowych należy
włożyć do odpowiednich gniazd.
Zapobiega to ryzyku niewłaściwego przyłączenia.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezastosowanie się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Instrukcja instalacji
Aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z
urządzenia, nisza, w której urządzenie ma
być zainstalowane, powinna mieć odpowiednie wymiary.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wszystkie elementy zapewniające ochronę
przed porażeniem przez części znajdujące
się pod napięciem lub części izolowane muszą być zamocowane w taki sposób, aby nie
dało się ich odczepić bez użycia narzędzi.
Dotyczy to również osłon montowanych na
początku lub końcu zabudowy kuchennej.
progress 29
Ochrona przed porażeniem musi być zapewniona w każdym przypadku przez zabudowanie piekarnika.
Urządzenie należy umieścić tyłem lub bokiem
do wysokich mebli kuchennych, urządzeń
lub ścian. Jednakże, pod drugiej stronie mogą być umieszczane jedynie inne urządzenia
lub meble o takiej samej wysokości co opisywane urządzenie.
czone w komplecie z urządzeniem, wkręty do drewna (patrz rysunek B ).
Wymiary piekarnika (patrz rysunek)
540
20
570
590
560
594
A
7
B
600
in
550 m
00
÷1
80
560
-570
Instrukcja zabudowy
Aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z
urządzenia, nisza, w której urządzenie ma
być zainstalowane, powinna mieć odpowiednie wymiary.
Przymocowanie piekarnika do szafki
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
2. Umieścić piekarnik w przeznaczonym do
tego miejscu i włożyć cztery tulejki (patrz
rysunek - A ).
Pasują one dokładnie do otworów w ramie. Następnie wkręcić cztery, dostar-
Serwis
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, pomimo wykonania wszystkich opisanych kontroli, należy skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym punktem serwisowym i opisać usterkę, podając nazwę modelu urządzenia ( Mod. ), numer produktu ( Prod.
No. ) oraz numer seryjny ( Ser. No. ), które
podano na tabliczce znamionowej piekarnika.
30 progress
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiał opakowania
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje
się do ponownego użytku. Elementy z
tworzyw sztucznych są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <,
>PS< itd. Materiały z opakowania należy
wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
Ostrzeżenie! Przed utylizacją
urządzenia należy uniemożliwić jego
ponowne użycie, a tym samym zadbać
o to aby nie stwarzało ono zagrożenia.
W tym celu należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka i usunąć z urządzenia przewód
zasilający.
progress 31
www.progress-hausgeraete.de
359062860-A-112008
Download PDF

advertising