Progress | PBN3320X | User manual | Progress PBN3320X Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Instructions
Inbouwoven
Built-in oven
PBN 3320
2 progress
Inhoudsopgave
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinformatie ....................................................... 3
Beschrijving van het apparaat .......................................................................................... 5
Bediening ......................................................................................................................... 6
Voordat u het apparaat in gebruik neemt .......................................................................... 7
Elektronisch programmeren ............................................................................................. 8
Gebruik van de oven ...................................................................................................... 13
Baktabellen .................................................................................................................... 17
Reiniging en onderhoud ................................................................................................. 19
Het oplossen van problemen .......................................................................................... 24
Technische gegevens ..................................................................................................... 25
Instructies voor de installateur ........................................................................................ 26
Instructies voor de inbouw ............................................................................................. 27
Klantenservice ................................................................................................................ 28
Handleiding voor de gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
)
Stap-voor-stap-handleiding
Aanwijzingen en Tips
Milieu-informatie
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
2006/95(Laagspanningsrichtlijn);
89/336 (EMC Richtlijn);
93/68 (algemene richtlijn);
en daaropvolgende wijzigingen.
FABRIKANT:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italy)
3 progress
Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinformatie
Bewaar de bij dit apparaat geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Als het
apparaat aan derden wordt geschonken of verkocht, of als u het apparaat bij
verhuizing in de oude woning achterlaat, is het belangrijk dat de nieuwe gebruiker
over deze gebruiksaanwijzing en de adviezen kan beschikken.
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor de veiligheid van de gebruiker en diens
huisgenoten. Lees ze dus aandachtig door, voordat u het apparaat aansluit en/of in
gebruik neemt.
Installatie
· De installatie moet verricht worden door
vakkundig personeel, met inachtneming
van de geldende voorschriften. De afzonderlijke installatiewerkzaamheden zijn beschreven in de instructies voor de
installateur.
· Laat de installatie en aansluiting uitvoeren
door een vakman, overeenkomstig de
hem, dankzij zijn vakkennis bekende
richtlijnen.
· Ook eventuele voor de installatie noodzakelijke wijzigingen aan de elektriciteitsvoorziening moeten door een erkend
installateur uitgevoerd worden.
· Deze oven is geschikt voor gebruik als
afzonderlijk apparaat of in combinatie
met een elektrische kookplaat, voor aansluiting aan enkelfase 230 V.
Werking
· Deze oven is ontworpen voor de bereiding van gerechten; gebruik hem nooit
voor andere doeleinden.
· Tijdens de werking van de oven extra
voorzichtig zijn. Door de grote hitte van
de verwarmingselementen zijn de roosters en andere delen erg heet.
· Indien u - om welke reden dan ook - aluminiumfolie in de oven gebruikt, laat dit
dan nooit in direct contact komen met de
bodem van de oven.
· Ga bij het reinigen van de oven voorzichtig te werk: sproei nooit vloeistof op het
vetfilter
(indien
aanwezig),
de
verwarmingselementen
en
de
thermostaatsensor.
·
·
·
·
·
·
·
·
Het is gevaarlijk veranderingen van welke
aard ook aan te brengen aan het apparaat of aan de kenmerken ervan.
Tijdens het bak-, braad- en grillproces
worden de ovendeur en de andere onderdelen van het apparaat erg heet,
Houd kinderen daarom uit de buurt van
het apparaat. Indien er elektrische apparaten worden aangesloten op stopcontacten in de buurt van de oven, let er dan
op dat de aansluitsnoeren niet in aanraking komen met hete oppervlakken of
vastgeklemd raken tussen de ovendeur.
Gebruik altijd ovenwanten om vuurvaste,
hete schotels of schalen uit de oven te
halen.
Een regelmatige reiniging voorkomt de
achteruitgang van het oppervlaktemateriaal van de oven.
Schakel voordat u de oven gaat reinigen
de stroom uit of haal de stekker uit het
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de oven in de stand
«UIT» staat, als de oven niet meer gebruikt wordt.
Het apparaat mag niet worden gereinigd
met een stoomreiniger.
Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe
metalen schrapers. U kunt daarmee
krassen op de deur veroorzaken en dat
kan leiden tot het barsten van het glas.
Veiligheid
· Dit apparaat is bestemd voor gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om
het door kinderen te laten gebruiken of
hen ermee te laten spelen.
4 progress
·
·
Houd kinderen uit de buurt, zolang de
oven in werking is. Ook nadat u de oven
heeft uitgeschakeld, blijft de deur nog
lange tijd heet.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en
kennis die daardoor het apparaat niet
kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk
persoon om zeker te zijn van dat het
apparaat veilig kan worden gebruikt.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
·
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die geschikt zijn
voor hergebruik. De onderdelen van
kunststof zijn voorzien van de volgende
merktekens, bijv. >PE>, >PS< enz. Gooi
de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met hun kenmerken bij de
gemeentelijke afvaldienst in de daarvoor
bedoelde containers.
Oude apparaten
·
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en
elektronische
apparatuur
wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van
dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
Let op: Opdat een afgedankt apparaat geen gevaar meer oplevert, moet
het voordat het als afval wordt verwerkt, onbruikbaar gemaakt worden.
Trek de stekker uit het stopcontact
en verwijder de hoofdkabel van het
apparaat.
Klantenservice
· Laat controlewerkzaamheden of reparaties uitvoeren door de klantenservice van
de fabrikant of door een door de fabrikant
geautoriseerde klantenservice en gebruik
alleen originele onderdelen.
· Probeer nooit zelf storingen van of beschadigingen aan het apparaat te repareren. Reparaties die door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot
schade of letsel leiden.
5 progress
Beschrijving van het apparaat
6 4
3
2 5
1
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bedieningspaneel
Functieknop
Elektronisch programmeren
Temperatuurregelknop
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuurregelknop Controlelampje
7.
8.
9.
10.
11.
Luchtspleten voor ventilator
Grill
Ovenverlichting
Ovenventilator
Typeplaatje
Accessoires
Rooster
Bakplaat
Braadslede
6 progress
Bediening
Verzonken knoppen
Deze modellen zijn voorzien van
verzonken knoppen. Deze knoppen werken
op het systeem van indrukken-uittrekken. Ze
kunnen helemaal in het paneel verdwijnen als
de oven buiten gebruik is.
Bedieningsknop
Door aan de thermostaatknop te draaien
kan de meest geschikte temperatuur gekozen
worden en door aan de keuzeknop te draaien
kan het meest geschikte verwarmingssysteem gekozen worden:
0
Oven uitgeschakeld
Hete lucht
Boven- en onderwarmte
Onderwarmte
Ventilatorgrill
Grill
Ontdooien
Bedrijfscontrolelampje
Het bedrijfscontrolelampje gaat branden
als de functieknop wordt ingesteld.
Temperatuurregelknop - Controlelampje
Dit controlelampje gaat branden als er
aan de temperatuurregelknop gedraaid
wordt. Het lampje blijft branden tot de gewenste temperatuur bereikt is. Daarna gaat
het knipperen om aan te geven dat de temperatuur in stand wordt gehouden.
Veiligheidsthermostaat
Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen (door ondeskundig gebruik van het apparaat of defecte onderdelen), is de oven
voorzien van een veiligheidsthermostaat, die
de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
Als de veiligheidsthermostaat is geactiveerd vanwege onjuist gebruik van het apparaat, hoeft u (nadat de oven is afgekoeld) al-
7 progress
leen de fout te verhelpen. Wordt de thermostaat daarentegen geactiveerd vanwege een
defect onderdeel, neem dan contact op met
onze klantenservice.
Koelventilator
De koelventilator koelt de oven en het
bedieningspaneel af. De ventilator wordt nadat de oven enkele minuten in werking is automatisch ingeschakeld. Warme lucht wordt
door de afscherming in de buurt van de deurgreep van de oven naar buiten afgevoerd. Als
de oven wordt uitgeschakeld kan de ventilator nog enige tijd draaien om de bedieningselementen af te koelen. Dit is helemaal normaal.
De werking van de ventilator hangt af
van hoe lang en op welke temperatuur
de oven gebruikt is. Het is mogelijk dat
de ventilator helemaal niet ingeschakeld wordt op lagere temperatuurinstellingen of als de oven maar korte
tijd gebruikt is.
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt
Verwijder al het verpakkingsmateriaal, zowel aan de buitenkant
als aan de binnenkant van de oven,
voordat u de oven in gebruik neemt.
Voordat u de oven in gebruik neemt,
moet de oven één keer opgewarmd worden
zonder dat u er gerechten in geplaatst heeft.
Gedurende deze tijd kan er een onaangenaam luchtje ontstaan. Dit is helemaal
normaal. Het wordt veroorzaakt door
fabricageresten.
De oven functioneert alleen als u
de klok hebt ingesteld.
Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.
1. Stel het tijdstip van de dag in met
de optie elektronisch programmeren (zie hoofdstuk “Elektronisch
programmeren”).
2. Draai de functieknop op hete lucht
.
Herhaal deze procedure voor de functie
boven- en onderwarmte
en voor de functie
ventilatorgrill
gedurende ongeveer 5-10
minuten.
Laat de oven daarna afkoelen. Maak
een doek vochtig met warm water en
wat mild reinigingsmiddel en maak
daarmee de binnenkant van de oven
schoon.
Maak, voordat u de oven voor het eerst
gebruikt, ook alle accessoires grondig
schoon.
)
3. Draai de thermostaatknop naar
250°C.
4. Zet een raam open voor de ventilatie.
5. Laat de lege oven ongeveer 45 minuten werken.
Pak, om de deur te openen, altijd
de handgreep in het midden vast.
8 progress
Elektronisch programmeren
4
1. Functiekeuzetoets
2. Toets “
5
6
7
8
”
3. Toets “ ”
4. Controlelampje
5. Controlelampje “Bereidingstijd”
6. Controlelampje “Einde bereidingstijd”
2
1
3
7. Controlelampje “Timer”
8. Controlelampje “Klok”
De oven werkt pas nadat de klok
is ingesteld.
De oven kan echter ook zonder enige
programmering bediend worden.
Als de stroom uitvalt worden alle instellingen (klok, programma-instelling
of lopend programma) gewist. Als de
stroomtoevoer weer hersteld is, knipperen de cijfers in het display. De klok
en de timer moeten in een dergelijk
geval wel opnieuw worden ingesteld.
Om het juiste tijdstip van de dag in te stellen
Wanneer de stroomtoevoer wordt ingeschakeld, of nadat de stroom is uitgevallen,
knippert het controlelampje “Klok”
op het
display.
Om de klok in te stellen:
1. Druk op toets “ ” of “ ”.
2. Wacht daarna 5 seconden: het controlelampje “Klok”
gaat uit en op het
display verschijnt de ingestelde tijd. Het
apparaat is klaar voor gebruik.
Om het juiste tijdstip van de dag opnieuw
in te stellen:
1. Druk nogmaals op toets
om de functie “Klok” te kiezen. Het overeenkomstige
controlelampje gaat knipperen. Ga dan
verder zoals hierboven is beschreven.
9 progress
Het tijdstip van de dag kan alleen opnieuw worden ingesteld als er geen automatische functie (bereidingstijd
of
einde bereidingstijd
) ingesteld is.
Bereidingstijd
Met deze functie wordt de oven automatisch uitgeschakeld als de geprogrammeerde
bereidingstijd afgelopen is. Zet het gerecht in
de oven, kies een bereidingsfunctie en stel
de bereidingstemperatuur in. Druk nogmaals
op de toets
om de functie “Bereidingstijd” te kiezen. Het overeenkomstige
gaat knipperen.
controlelampje
Ga dan als volgt verder:
Zo stelt u de bereidingstijd in:
1. Druk op toets “ ” of “ ”.
2. Wacht 5 seconden nadat u de instelling
hebt uitgevoerd: het controlelampje “Bereidingstijd”
gaat branden en op het
display verschijnt weer het tijdstip van de
dag.
3. Als de geprogrammeerde bereidingstijd
is verstreken, wordt de oven automatisch
uitgeschakeld. Er klinkt een geluidssignaal en het controlelampje knippert.
Draai de functieknop van de oven en de
thermostaatknop op nul.
Om het geluidsalarm uit te schakelen een
willekeurige toets indrukken.
OPMERKING: Door het uitschakelen
van het geluidssignaal wordt de oven
weer op handmatige bediening gezet. Als
de functieknop en de thermostaatknoppen niet op nul gezet zijn, zal de
oven weer gaan opwarmen.
Zo annuleert u de bereidingstijd:
1. Druk nogmaals op de toets
om de
functie “Bereidingstijd” te kiezen. Het
overeenkomstige controlelampje
gaat knipperen en op het display verschijnt de resterende bereidingstijd.
2. Druk op toets “ ” tot “0:00” op het
display verschijnt. 5 seconden later gaat
het controlelampje uit en zal het tijdstip
van de dag weer op het display verschijnen.
10 progress
Einde bereidingstijd
Met deze functie kunt u de oven zodanig
instellen dat deze automatisch uitgeschakeld
wordt als de geprogrammeerde bereidingstijd afgelopen is. Zet het gerecht in de oven,
kies een bereidingsfunctie en stel de
bereidingstemperatuur in. Druk nogmaals op
de toets
om de functie “Einde
bereidingstijd” te kiezen. Het overeenkomstige controlelampje
gaat knipperen.
Ga dan als volgt verder:
Zo stelt u het einde van de bereidingstijd
in:
1. Druk op toets “ ” of “ ”.
2. Wacht 5 seconden nadat u de instelling
hebt uitgevoerd: het controlelampje
“Einde bereidingstijd”
gaat branden
en op het display verschijnt weer het tijdstip van de dag.
3. Als de geprogrammeerde bereidingstijd
is verstreken, wordt de oven automatisch
uitgeschakeld. Er klinkt een geluidssignaal en het controlelampje knippert.
Draai de functieknop van de oven en de
thermostaatknop op nul.
Om het geluidsalarm uit te schakelen een
willekeurige toets indrukken.
OPMERKING: Door het uitschakelen
van het geluidssignaal wordt de oven
weer op handmatige bediening gezet. Als
de functieknop en de thermostaatknoppen niet op nul gezet zijn, zal de
oven weer gaan opwarmen.
Zo annuleert u het geprogrammeerde
einde van de bereidingstijd:
1. Druk nogmaals op de toets
om de
functie “Einde bereidingstijd” te kiezen. Het
overeenkomstige controlelampje
gaat
knipperen en op het display verschijnt het
geprogrammeerde Einde bereidingstijd.
11 progress
2. Druk op toets “ ”, tot op het display het
tijdstip van de dag verschijnt. Er klinkt een
geluidssignaal en het controlelampje gaat
uit.
Combinatie van “Bereidingstijd”
en
“Einde bereidingstijd”
De functies “Bereidingstijd” en “Einde
bereidingstijd” kunnen tegelijk gebruikt worden om de oven automatisch in te schakelen
en later uit te schakelen.
1. Stel met behulp van de functie
“Bereidingstijd”
(stel de bereidingstijd in zoals beschreven in het betreffende
hoofdstuk) de tijdsduur in. Druk vervolgens op toets
: op het display verschijnt de geprogrammeerde instelling.
2. Stel met behulp van de functie “Einde
bereidingstijd”
(stel het Einde
bereidingstijd in zoals beschreven in het
betreffende hoofdstuk) het tijdstip van het
einde van de bereiding in.
Het overeenkomstige controlelampje
gaat branden en op het display verschijnt
het tijdstip van de dag. De oven zal in- en
uitgeschakeld worden volgens de ingestelde programma’s.
Timer
Het timersignaal klinkt aan het einde van
een ingestelde tijdsduur; de oven blijft echter
ingeschakeld, als hij op dat moment in gebruik is.
Zo stelt u de timer in:
1. Druk nogmaals op toets
om de functie “Timer” te kiezen. Het overeenkomstige controlelampje
gaat knipperen.
2. Druk vervolgens op toets “ ” of “ ”
(maximaal: 2 uur, 30 minuten).
3. Wacht 5 seconden nadat u de instelling
hebt uitgevoerd. Het controlelampje van
de “Timer”
gaat branden.
4. Als de ingestelde tijdsduur is afgelopen
begint het controlelampje te knipperen en
klinkt er een geluidssignaal. Druk op een
willekeurige toets om het geluidssignaal
uit te schakelen.
12 progress
Zo schakelt u de timer uit:
om de
1. Druk nogmaals op de toets
functie “Timer” te kiezen. Het overeenkomstige controlelampje
gaat knipperen en op het display verschijnt de resterende tijd.
2. Druk op toets “ ”, tot “0:00” op het
display verschijnt. 5 seconden later gaat
het controlelampje uit en zal het tijdstip
van de dag weer op het display verschijnen.
Zo schakelt u het display uit:
1. Druk tegelijkertijd op twee programmeerknoppen en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt. Het display wordt uitgeschakeld.
2. Om het display in te schakelen, drukt u
op een willekeurige toets.
Het display kan alleen uitgeschakeld
worden als er geen andere functies
zijn ingesteld.
13 progress
Gebruik van de oven
Belangrijk! - Leg geen aluminiumfolie in de oven en plaats geen bakblik
enz. op de bodem, aangezien de
daardoor
veroorzaakte
hitteconcentratie het emaille van de oven
beschadigt. Zet pannen en schalen,
hittebestendige pannen en schalen of
aluminium bakplaten altijd op het
rooster, dat in de geleiders is geschoven. Wanneer levensmiddelen verwarmd worden ontstaat stoom, net
als in een ketel. Wanneer de stoom in
aanraking komt met de glazen deur
van de oven, wordt er condens gevormd en ontstaan er waterdruppels.
Warm de lege oven altijd 10 minuten
voor, om condensvorming te beperken.
Wij adviseren u na elke bereiding de waterdruppels weg te vegen.
De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten zijn.
Wees voorzichtig bij het openen van
de ovendeur. Laat hem niet “open
vallen”, maar ondersteun de deur met
de handgreep totdat hij helemaal
open is.
De oven heeft vier inzetniveaus.
De plaatsen voor de roosters worden
van de bodem van de oven geteld,
zoals aangegeven in de afbeelding.
De roosters moeten absoluut goed op
hun plaats worden gezet (zie afbeelding).
Zet geen serviesgoed of schalen
rechtstreeks op de bodem van de
oven.
4
3
2
1
14 progress
Boven- en onderwarmte
1. Draai de knop op de gewenste functie
.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
- De warmte wordt het best verdeeld op
het middelste inzetniveau. Als de onderkant van het gerecht een bruiner korstje
moet krijgen, zet u het op een lager
inzetniveau. Als de bovenkant een bruiner korstje moet krijgen, zet u het gerecht op een hoger inzetniveau.
- Het materiaal en de afwerking van de
bakplaat en de schalen is van invloed op
de mate waarin het voedsel een bruin
korstje krijgt. Geëmailleerde, donkere,
zware of vormen of keukengereedschappen zonder beschermlaag
maken een sterkere bruining van de onderkant mogelijk, terwijl vormen van glas
of glanzend aluminium of gepolijste stalen bakplaten de hitte reflecteren en
daardoor slechts een geringe bruinerende werking op de onderkant toestaan.
- Zet de gerechten altijd in het midden van
het rooster, om een gelijkmatige bruining
te bevorderen.
- Zet de gerechten op bakplaten van geschikte afmetingen, zodat vloeistof niet
op de bodem van de oven kan lekken.
Zo bespaart u zichzelf schoonmaakwerkzaamheden.
- Zet gerechten, potten of bakblikken
nooit rechtstreeks op de bodem van de
oven, deze wordt namelijk erg heet en
dan kunnen er beschadigingen ontstaan. Bij deze instelling komt de warmte
van zowel de bovenste als de onderste
verwarmingselementen. Daarom heeft u
slechts een inzetniveau nodig voor de
bereiding. Deze instelling is met name
geschikt voor gerechten, die aan de onderkant extra gebruind moeten worden
zoals quiches en pasteien.
Gratins, lasagna en andere gerechten
die vooral aan de bovenkant gebruind moeten worden, kunnen ook heel goed met
deze instelling bereid worden.
Onderwarmte
1. Draai de functieknop van de oven op
.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Deze functie is met name geschikt voor
het blindbakken van deeg. Deze functie kan
ook gebruikt worden voor quiches of pasteien, omdat het deeg van de bodem gegarandeerd goed gebakken wordt.
Het controlelampje van de thermostaat blijft branden tot de juiste temperatuur bereikt is. Daarna gaat het
knipperen om aan te geven dat de
temperatuur in stand wordt gehouden.
Hete lucht
1. Draai de functieknop van de oven op
.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
- Het voedsel wordt bereid met behulp
van voorverwarmde lucht die gelijkmatig
door een ventilator in de oven wordt
rond geblazen.
- De warmte wordt snel bereikt en gelijkmatig over alle ovenzones verdeeld. Dat
betekent dat u gelijktijdig verschillende
soorten gerechten kunt bakken, braden
en stomen. Bereiden met hetelucht garandeert een snelle verwijdering van
vocht; de drogere omgeving van de
oven voorkomt dat de verschillende aroma’s en smaken van het ene gerecht
naar het andere worden overgebracht.
- De mogelijkheid om gerechten op verschillende inzetniveaus te bereiden betekent dat u verschillende gerechten tegelijkertijd kunt bereiden; tot maximaal drie
bakplaten koekjes en minipizza’s, om
meteen op te eten of om ze vervolgens
in te vriezen.
- Natuurlijk kan de oven ook gebruikt worden voor bereidingen op één niveau.
Daarbij kunt u het best de laagste niveaus gebruiken, dan kunt u de voortgang makkelijker in de gaten houden.
15 progress
-
Bovendien is de oven met name geschikt voor het steriliseren van jam en eigen vruchten op siroop en om paddenstoelen en fruit te drogen.
Grillen
- De meeste levensmiddelen kunnen het
beste op het rooster in de grillpan gelegd worden, hierdoor is een maximale
luchtcirculatie mogelijk en ligt het voedsel niet in zijn eigen vet of vocht. Vis,
lever en niertjes kunnen, indien nodig,
ook rechtstreeks in de grillpan gelegd
worden.
- Het is het beste als de levensmiddelen,
voordat ze gegrild worden, droog zijn,
daarmee voorkomt u spatten. Strijk mager vlees en vis licht in met een beetje
olie of gesmolten boter, zodat de gerechten tijdens de bereiding mals blijven.
- Groenten als bijgerecht, zoals bijvoorbeeld tomaten en paddenstoelen, kunnen tijdens het grillen van het vlees onder het rooster gelegd worden.
- Brood moet op het bovenste inzetniveau geroosterd worden.
- Het te grillen gerecht moet zo nu en dan
omgekeerd worden.
Gebruik van de grill
Via de grill komt de directe warmte snel
tot in het midden van het bereik van de grillpan. Met de grill kunt u heel goed kleinere
hoeveelheden grillen. Op die manier kunt u
ook energie besparen.
1. Draai de functieknop van de oven op
.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
3. Kies het geschikte inzetniveau voor het
rooster en de grillpan, afhankelijk van de
dikte van het voedsel dat u wilt grillen.
Volg daarna de aanwijzingen voor het
grillen op.
Het grill-element werkt via de thermostaat. Tijdens het grillen wordt de grill met
regelmatige tussenpozen in- en uitgeschakeld, om oververhitting te voorkomen.
Ventilatorgrill
Stel voor de ventilatorgrill een
maximale temperatuur van 200°C
in.
1. Draai de functieknop van de oven op
.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Dit is een alternatieve bereidingsmethode voor gerechten die anders met de normale grill bereid worden. Het grill-element en de
ventilator werken afwisselend, daardoor
wordt de hete lucht in de oven gecirculeerd.
Ontdooien
De ovenventilator werkt zonder warmte
en laat de lucht in de oven op kamertemperatuur circuleren.
Controleer of de thermostaatknop op de
stand UIT staat.
16 progress
Aanwijzingen en Tips
Bakken:
Taart en gebak vereisen gewoonlijk een
gemiddelde temperatuur (150°C-200°C).
Daarom moet de oven gedurende ong. 10
minuten voorverwarmd worden.
Doe de ovendeur niet open voordat 3/4
van de baktijd is verstreken.
Bak kruimeldeeg in een springvorm of
op een bakblik tot 2/3 van de baktijd. Vervolgens kunt u het garneren en afbakken.
Deze extra baktijd hangt af van de soort en
hoeveelheid van de garnering. Biscuitdeeg
moet moeilijk van de lepel lopen. De baktijd
zou door te vloeibaar deeg onnodig langer
duren.
Als er twee bakblikken met gebak tegelijkertijd in de oven worden geplaatst, moet
er tussen de blikken één niveau worden vrijgelaten.
Als er twee bakblikken met gebak tegelijkertijd in de oven worden geplaatst, moeten deze na ongeveer 2/3 van de baktijd
worden omgewisseld en omgedraaid.
Braden:
Braad geen stukken die minder wegen
dan 1 kg. Kleinere stukken kunnen tijdens
het braden uitdrogen. Donker vlees, dat van
buiten goed gebraden maar van binnen roze
tot rood moet blijven, moet bij een hogere
temperatuur (200°C-250°C) worden gebraden.
Licht vlees, gevogelte en vis hebben
daarentegen een lagere temperatuur
(150°C-175°C) nodig. Doe bij een korte
bereidingstijd de ingrediënten voor de saus
of jus direct aan het begin in de braadslede.
Heeft het gerecht een langere bereidingstijd
nodig, voeg deze ingrediënten dan pas het
laatste half uur toe.
U kunt controleren of het vlees gaar is
met behulp van een lepel: als het vlees niet
kan worden ingedrukt, is het gaar. Rosbief
en ossenhaas, die van binnen roze moeten
blijven, moeten op een hogere temperatuur
en in kortere tijd worden gebraden.
Als u vlees direct op het rooster braadt,
plaats dan de braadslede op het onderste
niveau zodat de sappen worden opgevangen.
Het braadstuk minstens 15 minuten laten staan, voordat u het aansnijdt, zodat het
vleesvocht niet kan weglopen.
Om rookvorming in de oven te beperken, kunt u een beetje water in de braadslede gieten. Om condensvorming te voorkomen, een paar keer water toevoegen. Borden kunnen tot zij geserveerd worden in de
oven op de laagste temperatuur warm gehouden worden.
Voorzichtig!
Leg geen aluminiumfolie of
kookgerei in de oven en zet de
braadslee of het bakblik niet op
de bodem van de oven, anders
kan het emaille van de oven door
de oplopende hitte beschadigd
worden.
Bereidingstijden
De bereidingstijden kunnen verschillen al
naar gelang de samenstelling, ingrediënten
en hoeveelheid vocht in de afzonderlijke gerechten.
Noteer de instellingen van uw eerste
bereidingsexperimenten, om ervaring op te
doen als u deze gerechten later nog eens
wilt bereiden.
Op basis van uw eigen ervaringen kunt u
de aangegeven waarden individueel aanpassen.
17 progress
Baktabellen
Boven- en onderwarmte en hete lucht
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
De lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen.
GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Temp.
4
3
(°C)
2
1
GEBAK
Schuimtaart
Zandkoekdeeg
Karnemelk-kwarktaart
Appeltaart
Strudel
Jamtaart
Cake
Biskuitgebak
Kerststol
Pruimentaart
Kleine cake
Koekjes
Schuimpjes
Koffiebroodjes
Soesjes
Taartjes
BROOD EN PIZZA
Wit brood
Roggebrood
Broodjes
Pizza
OVENSCHOTELS
Hartige taart
Groentetaart
Quiche
Lasagne
Cannelloni
VLEES
Rund
Varken
Kalf
Rosbief
rood
medium
doorbakken
Varkensschouder
Varkensschenkel
Lam
Kip
Kalkoen
Eend
Gans
Konijn
Haas
Fazant
Gehakt
VIS
Forel/Zeebrasem
Tonijn/Zalm
Hete lucht
Bereidingstijd
Niveau Temp. in minuten
OPMERKINGEN
4
3
(°C)
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2 of 3
2
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
200
210
180
2 (1en3)*
2 (1en3)*
2
2 (1en3)*
2
2 (1en3)*
2
2 (1en3)*
2
2
2
2(1en3)*
2(1en3)*
2
2 (1en3)*
2
160
160
165
160
160
180
150
165
150
160
160
150
150
190
170
170
45-60
20-30
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
30-40
120-150
50-60
20-35
20-30
60-90
12~20
25-35
45-70
in cakevorm
in cakevorm
in cakevorm
in cakevorm
op bakblik
in cakevorm
in cakevorm
in cakevorm
in cakevorm
In broodvorm
Op bakplaat
Op bakplaat
Op bakplaat
Op bakplaat
op bakblik
in cakevorm
1
1
2
2
195
190
200
200
2
1
2(1en3)*
2
185
180
175
200
60-70
30-45
25-40
20-30
In broodvorm
Op bakblik
op bakblik
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
2 (1en3)*
2 (1en3)*
1
2
2
175
175
190
200
200
40-50
45-60
30-40
25-35
25-35
bakvorm
bakvorm
bakvorm
bakvorm
bakvorm
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50-70
100-130
90-120
Op rooster
Op rooster
Op rooster
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
samen150
Op rooster
Op rooster
Op rooster
Met zwoerd
2 stuks
Bout
Heel
Heel
heel
heel
In stukken
In stukken
heel
broodvorm
2
2
190
190
2(1en3)*
2(1en3)*
175
175
40-55
35-60
3-4 vissen
4-6 filets
De aangegeven temperaturen zijn richtgetallen. Eventueel moeten de temperaturen aangepast
worden aan persoonlijke wensen.
(*) Indien u gelijktijdig meer dan een gerecht wilt bereiden, adviseren wij u deze op de tussen
haakjes aangegeven niveaus te plaatsen.
18 progress
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
De lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen.
Grillen
Hoeveelheid
GERECHT
Tournedos
Biefstuk
Worstjes
Varkenskarbonades
Kip (in twee helften)
Kebabs
Kip (borst)
Hamburger*
*Voorverwarmen 5’00'’
Vis (filets)
Sandwiches
Toast
Grillen
Bereidingstijd
(minuten)
1e kant
2e kant
Stuks
gram
4
4
8
4
2
4
4
6
800
600
/
600
1000
/
400
600
3
3
3
3
3
3
3
2
250
250
250
250
250
250
250
250
12~15
10~12
12~15
12~16
30~35
10~15
12~15
20-30
12~14
6~8
10~12
12~14
25~30
10~12
12~14
4
4~6
4~6
400
/
/
3
3
3
250
250
250
12~14
5~7
2~4
10~12
/
2~3
4
3
2
1
Niveau
Temp. (°C)
Ventilatorgrill
Stel voor de ventilatorgrill een maximale temperatuur van 200°C in.
GERECHT
Opgerolde braadstukken
(kalkoen)
Kip (in twee helften)
Kippenpoten
Kwartel
Groentegratin
St. Jacobsschelpen
Makreel
Vismoten
Hoeveelheid
(gr.)
Niveau
1000
1000
500
800
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
1
Temp. °C Bereidingstijd (minuten)
Onder
Boven
kant
kant
200
200
200
200
200
200
200
200
30 ~ 40
25 ~ 30
15 ~ 20
25 ~ 30
20 ~ 25
15 ~ 20
15 ~ 20
12 ~ 15
20 ~ 30
20 ~ 30
15 ~ 18
20 ~ 25
10 ~ 15
8 ~ 10
De aangegeven temperaturen zijn richtgetallen. Eventueel moet de
temperatuur aangepast worden aan persoonlijke wensen.
19 progress
Reiniging en onderhoud
Voordat u de oven schoonmaakt,
de oven uitschakelen en laten
afkoelen.
Het
apparaat
mag
niet
schoongemaakt worden met een
stoomreiniger.
Belangrijk: Voor elke reinigingshandeling de stekker van het apparaat absoluut uit het stopcontact halen.
Voor een lange levensduur van het apparaat is het noodzakelijk de volgende
reinigingswerkzaamheden regelmatig uit de
voeren:
- Doe dit alleen bij een afgekoelde oven.
- Maak de geëmailleerde delen schoon
met een sopje.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Onderdelen van roestvrij staal en de
glasplaat droogwrijven met een zachte
doek.
- Gebruik bij hardnekkige vlekken normaal
verkrijgbare reinigingsmiddelen voor
roestvrij staal of warme azijn.
Het emaille van de oven is uiterst duurzaam en in hoge mate resistent. De inwerking van hete fruitzuren (citroenen, pruimen
of dergelijke) kunnen echter op de oppervlakken van emaille blijvende matte en ruwe
vlekken achterlaten. Dergelijke vlekken op
het hoogglanzende oppervlak van het
emaille hebben echter geen invloed op de
functies van de oven. Reinig de oven grondig na elk gebruik. Zo kunt u verontreinigingen het makkelijkst verwijderen. Verder
inbranden wordt daardoor voorkomen.
Reinigingsmiddelen
Voordat welke schoonmaakmiddelen
dan ook voor uw oven gebruikt, moet u controleren of ze geschikt zijn en of hun gebruik
wordt aanbevolen door de fabrikant.
Reinigingsmiddelen met bleekmiddel
mogen NIET worden gebruikt, aangezien
deze de toplaag van de oppervlakken dof
kunnen maken. Gebruik geen agressieve
schuurmiddelen.
Buitenkant reinigen
Neem regelmatig het bedieningspaneel,
de ovendeur en de afdichting af met een
zachte, goed uitgewrongen doek met warm
water en wat vloeibaar reinigingsmiddel.
Om beschadigen of verzwakken van de
glasplaten van de deur te voorkomen, moet
u het gebruik van de volgende producten
vermijden:
• Huishoudelijke schoonmaakmiddelen en
bleekmiddelen
• Geïmpregneerde sponsjes die niet geschikt zijn voor pannen met antiaanbaklaag
• Brillo- of staalwolsponsjes
• Chemische ovenreiningers of spuitbussen
• Roestverwijderaars
• Vlekkenverwijderaars voor bad en gootsteen
Reinig het venster aan de binnen- en
buitenkant met een warm sopje. Mocht het
binnenvenster van de deur erg verontreinigd
zijn, dan is het gebruik van een speciaal
reinigingsmiddel aan te bevelen. Gebruik
geen krabber om aangekoekt vuil te verwijderen.
Reinig de ovendeur NIET
wanneer de glasplaten warm zijn.
Als deze voorzorgsmaatregel
niet wordt nageleefd, kan de
glasplaat barsten.
Als de glasplaat gebarsten is of diepe
krassen heeft, is de structuur van het
glas aangetast. De glasplaat moet
vervangen worden om te voorkomen
dat hij versplintert. Neem contact op
met onze service-afdeling die u graag
advies zal geven.
Binnenkant oven
De emaillen bodem van de oven kunt u
het beste reinigen terwijl de oven nog warm
is.
Veeg de oven na elk gebruik schoon met
een zachte doek, die na elk gebruik in warm
water met zeep gewassen moet worden. Af
en toe moet de oven grondiger worden gereinigd. Gebruik daarvoor een in de handel
verkrijgbare ovenreiniger.
20 progress
Ovendeur
De ovendeur bestaat uit twee glasplaten.
Om het schoonmaken makkelijker te maken
kan de ovendeur verwijderd worden en
kunnen de roosters naar buiten getrokken
worden.
Let op - De ovendeur moet gedemonteerd worden voordat u hem
schoon kunt maken. De deur zou
plotseling dicht kunnen slaan, als
u probeert de binnenste ruiten te
verwijderen als de deur nog vastzit aan de oven.
)
Ga voor de demontage als volgt te
werk.
1. Zet de deur helemaal open.
2. Zoek de beide deurscharnieren.
3. Til de hendel op de scharnieren op en trek
deze naar voren.
4. Pak de deur aan beide buitenkanten vast
en sluit hem tot ongeveer 45°.
5. Trek de deur uit zijn zitting naar voren.
6. Leg de deur op een vaste ondergrond en
bescherm het oppervlak van de handgreep met een zachte doek.
7. Maak voor het verwijderen van de binnenruiten het vergrendelingssysteem los.
21 progress
8. Draai de bevestigingen 90° om en trek ze
uit hun zitting.
9. Til de bovenste ruit voorzichtig een stukje
op en trek hem naar buiten, deze is herkenbaar aan de decoratie op alle vier de
kanten.
Maak de ovendeur schoon met lauw water
en een zachte doek. Gebruik geen metaalsponsjes, schuursponsjes of zuren, die het
speciale warmtereflecterende oppervlak van
de binnenruit kunnen beschadigen.
Zet de binnenruit na het schoonmaken
weer in de deur. Monteer de deur weer aan de
oven; ga daarvoor in omgekeerde volgorde
van de demontage te werk. Let er op dat u de
ruiten weer op de goede plaats zet.
)
Ga als volgt te werk:
a) De binnenruit met de decoratie op de vier
kanten moet zodanig gemonteerd worden dat de zeefdruk naar de buitenkant
van de oven gericht is. De ruit is goed
geplaatst als u met uw vinger over het
zichtbare oppervlak strijkt en u geen oneffenheden ter hoogte van de zeefdruk
voelt.
90°
De binnenruit moet in zijn sponning geplaatst worden zoals aangegeven op de
afbeelding. Nadat u de ruiten in de ovendeur
geplaatst heeft moet u ze vastzetten zoals
beschreven in Punt 8.
Maak de ovendeur nooit schoon
als hij warm is, de ruiten zouden
kunnen barsten. Als u krassen of
scheuren in de glasplaat constateert, onmiddellijk contact opnemen met de Klantenservice en de
ruiten laten vervangen.
Modellen van roestvrij staal of aluminium:
Maak
de
ovendeur
en
het
bedieningspaneel van roestvrij staal of
aluminium schoon met een vochtige spons
en droog hem daarna zorgvuldig af met een
zachte doek. Gebruik geen metaalsponsjes,
staalwol, zuren of schuurmiddelen die krassen
op het oppervlak kunnen veroorzaken.
1
2
22 progress
De afdichting van de ovendeur schoonmaken
Rondom de opening van de oven is een
afdichting aangebracht.
Controleer regelmatig of de
afdichting intact is. De afdichting,
indien nodig, schoonmaken, zonder daarbij voorwerpen of schuurmiddelen te gebruiken. Als u beschadiging van de afdichting constateert, neem dan onmiddellijk
contact op met de dichtstbijzijnde
Klantenservice. Gebruik de oven
niet zolang de afdichting niet vervangen is.
Grill-verwarmingselement
Dit model is uitgerust met een
neerklapbaar grillelement, om de bovenkant
van de oven gemakkelijker te kunnen
reinigen.
Verzeker u er eerst van dat de oven
afgekoeld is en dat de stekker uit
het stopcontact getrokken is.
1. Draai de schroef, waarmee het
grillelement bevestigd is, los. Als u deze
handeling voor de eerste keer uitvoert,
raden wij u aan een schroevendraaier te
gebruiken.
2. Trek het grillelement dan voorzichtig
naar beneden, zodat u bij de bovenkant
van de ovenruimte kunt komen.
3. Reinig de bovenkant van de oven met
een geschikt reinigingsmiddel en droog
hem af, voordat u het neerklapbare
grillelement weer op zijn plaats zet.
4. Duw het grillelement voorzichtig naar
boven op zijn oorspronkelijke plaats en
draai de borgmoer weer goed vast.
Zorg ervoor dat de borgmoer van
de grill goed vastgedraaid is, om
te voorkomen dat de grill omlaag
valt wanneer deze in gebruik is.
23 progress
Vervangen van de binnenverlichting
Neem het apparaat van de
stroomvoorziening zodat ook de
zekering uitgeschakeld wordt.
Als het ovenlampje moet worden vervangen, dan moet dit voldoen aan de volgende eisen:
- Vermogen: 15 W / 25 W
- Voltage: 230 V (50 Hz)
- Hittebestendig tot 300° C
- Soort aansluiting: E14
Deze lampen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.
Zo vervangt u het ovenlampje:
1. Verzeker u ervan dat de oven afgekoeld
is en dat de stekker uit het stopcontact
getrokken is.
2. Druk het glazen dekseltje in en draai het
naar links.
3. Verwijder het kapotte lampje en vervang
het door een nieuw.
4. Plaats het glazen dekseltje terug en
steek de stekker weer in het stopcontact.
)
Ovenroosters en roostergeleiders
Laat de ovenroosters en geleiders in
warm water met afwasmiddel weken en verwijder hardnekkig vuil met een goed met
reinigingsmiddel doorweekt schoonmaaksponsje.
Goed afspoelen en met een zachte doek
afdrogen.
U kunt de geleiders verwijderen om ze
schoon te kunnen maken.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Verzeker u ervan dat de oven afgekoeld
is en dat de stekker uit het stopcontact
getrokken is.
2. Verwijder de voorste schroef terwijl u
met uw andere hand de geleider vasthoudt.
3. Maak de achterste haak los en neem de
geleider eruit.
4. Zet de geleiders na het schoonmaken
weer op hun plaats; ga daarvoor in omgekeerde volgorde te werk.
Zorg ervoor dat de borgmoeren van de
geleiders goed vastgedraaid zijn.
)
24 progress
Het oplossen van problemen
Als het apparaat niet goed werkt, voer dan de volgende controles uit, voordat u contact
opneemt met de service-afdeling van Electrolux.
OPLOSSING
PROBLEEM
„
De oven gaat niet aan.
‹ Controleer of u een bereidingsfunctie en een
temperatuur hebt ingesteld,
of
‹ controleer of het apparaat goed is aangesloten en of de contactschakelaar of de netstroomtoevoer naar de oven op AAN staan.
„
„
Het controlelampje voor de
oventemperatuur brandt niet.
‹ Kies een temperatuur met de thermostaat-
De binnenverlichting van de oven
brandt niet.
‹ Kies een functie met de functieknop,
knop,
of
‹ kies een functie met de functieknop.
of
‹ controleer het lampje en vervang dit, indien nodig
(zie “Vervangen van de binnenverlichting”).
„
De bereiding van de gerechten
duurt te lang of de gerechten
worden te snel gaar.
‹ Eventueel moet de temperatuur veranderd
„
Stoom en condenswater slaan
neer op de gerechten en de deur
van de oven.
‹ Laat de gerechten na afloop van de bereiding
De ventilator maakt lawaai.
‹ Controleer of de roosters en het kookgerei
„
worden,
of
‹ neem de inhoud van deze aanwijzing goed
door, met name hoofdstuk “Gebruik van de
oven”.
niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven
staan.
niet tegen het achterpaneel van de oven stoten en daardoor gaan trillen.
„
De elektronische tijdschakelklok
werkt niet.
‹ Lees de aanwijzingen voor de timer.
„
Op het
“12.00”.
‹ Stel de klok in (zie hoofdstuk “Om het juiste
display
verschijnt
tijdstip van de dag in te stellen”).
25 progress
Technische gegevens
Verwarmingsvermogen
Onderwarmte
1000 W
Boven- en onderwarmte
1800 W
Grill
1650 W
Hetelucht
1825 W
Ventilatorgrill
1675 W
Ovenlampje
Motor van de heteluchtventilator
25 W
25 W
Motor van de koelventilator
25 W
Totale aansluitwaarde
Spanning (50 Hz)
Inbouw
Hoogte
onder bovenkant
in kolom
1875 W
230 V
600 mm
587 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Inbouw
Hoogte
335 mm
Breedte
395 mm
Diepte
400 mm
Ovencapaciteit
53 l
26 progress
Aanwijzingen voor de installateur
Inbouw en installatie moeten
uitgevoerd worden met strikte
inachtneming van de geldende
voorschriften. Elke ingreep mag
slechts plaatsvinden als het
apparaat uitgeschakeld is.
Ingrepen mogen uitsluitend
verricht worden door een erkend
installateur.
De
fabrikant
kan
niet
aansprakelijk gesteld worden als
de veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
Elektrische aansluiting
Let voor het aansluiten op het volgende:
- De zekering en de huisinstallatie moeten
op de max. belasting van het apparaat
berekend zijn (zie typeplaatje).
- De huisinstallatie moet voorzien zijn van
een aardaansluiting overeenkomstig de
voorschriften en voldoen aan de betreffende geldende voorschriften.
- Het stopcontact of de meerpolige
contactverbreker moeten ook na
voltooiing van de installatie van het
apparaat makkelijk bereikbaar zijn.
Het apparaat wordt geleverd met een
aansluitsnoer waarop een standaard
stekker is bevestigd, die geschikt is voor de
totale aangegeven elektrische spanning die
op het typeplaatje staat. De stekker moet in
een geschikte wandcontactdoos worden
gestoken.
Als
aansluitkabels
zijn,
met
inachtneming van de nominale doorsneden,
volgende types geschikt:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF, H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
Als de aansluiting zonder stekker wordt
uitgevoerd, of als de stekker tussen het
apparaat en de aansluiting op het stroomnet
niet toegankelijk is, moet er tussen het
apparaat en de aansluiting op het stroomnet
een meerpolige stroomonderbreker (bijv.
zekeringen, LS-schakelaar) met een
minimale afstand tussen de contacten van 3
mm aangebracht worden. De schakelaar
mag de aardleiding nergens onderbreken.
De geel-groene aardleiding dient 2-3 cm
langer te zijn dan alle andere kabels.
De aansluitkabel moet in ieder geval
zodanig geplaatst zijn, dat hij nergens 50°C
(boven kamertemperatuur) bereikt.
Na voltooide aansluiting moeten de
verwarmingselementen
gecontroleerd
worden, door ze ong. 3 minuten in werking
te stellen.
Klemmenbord
De oven is voorzien van een makkelijk
toegankelijk klemmenbord, dat berekend is
voor de werking op een éénfasestroomvoorziening van 230 V.
27 progress
Instructies voor de inbouw
Om een probleemloze werking van het
inbouwapparaat te kunnen garanderen,
moeten de keukenkastjes of de nis, waarin
het apparaat ingebouwd wordt, geschikte
afmetingen hebben.
In overeenstemming met de geldende
voorschriften moeten alle delen, die de
bescherming tegen aanraking van onder
spanning staande en geïsoleerde delen
garanderen, zodanig bevestigd zijn, dat ze
niet zonder gereedschap verwijderd kunnen
worden.
Hierbij hoort ook de bevestiging van
eventuele afsluitende kanten aan het begin of
einde van een aanbouwlijn.
De bescherming tegen aanraking moet in
ieder geval door het inbouwen gegarandeerd
zijn.
Het apparaat kan met de achterkant of
een zijkant tegen hogere keukenmeubelen,
apparaten of wanden geplaatst worden. Aan
de andere zijkant mogen er echter geen
andere apparaten of meubelen van dezelfde
hoogte als het apparaat geplaatst worden.
Afmetingen van de oven (zie afbeelding)
550 M
IN
560
- 57
0
600
Instructies voor de inbouw
Om een probleemloze werking van het
inbouwapparaat te kunnen garanderen,
moeten de keukenkastjes of de nis, waarin
het apparaat ingebouwd wordt, geschikte
afmetingen hebben.
100
80÷
28 progress
Bevestiging in het meubel
1. Open de ovendeur.
2. Bevestig de oven met behulp van de vier
afstandsstukken in het meubel (zie
afbeelding - A).
Deze passen precies in de gaten in het
frame. Draai vervolgens de vier
bijgeleverde houtschroeven vast (zie
afbeelding - B).
Klantenservice
Als het probleem na de beschreven
controles niet kan worden opgelost, bel dan
de dichtstbijzijnde klantenservice van de
fabrikant en vermeld de aard van het defect,
het model van het apparaat (Mod.), het
Productienummer (Prod. Nr.) evenals het
fabricagenummer (Ser. Nr.) die u op het
typeplaatje van de oven vindt.
29 progress
Contents
Warnings and important safety instructions .................................................................... 30
Description of the appliance ........................................................................................... 32
Operation ....................................................................................................................... 33
Before using for the first time .......................................................................................... 34
Electronic timer .............................................................................................................. 35
Using the oven ............................................................................................................... 40
Cooking tables ............................................................................................................... 44
Cleaning and maintenance ............................................................................................. 46
Troubleshooting ............................................................................................................. 51
Technical data ................................................................................................................ 52
Instructions for the installer ............................................................................................. 53
Installation instructions ................................................................................................... 54
Customer service ........................................................................................................... 55
Applicable Directives
Safety information
)
Step-by-step instructions
Practical tips
Environmental information
This appliance conforms to the following EEC Directives:
2006/95 (Low-voltage Directive);
89/336 (EMC Directive);
93/68 (General Directive);
and subsequent amendments.
MANUFACTURER:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italy)
30 progress
Warnings and important safety instructions
Always keep these user instructions with the appliance. If the appliance is given
or sold to a third party, or if you move house and leave the appliance in a former
residence, it is extremely important that the new owner is provided with these user
instructions.
These warnings are provided for the safety of the users and co-residents. So
read them carefully before connecting and/or using the appliance.
Installation
· Installation must be undertaken by a
qualified engineer in compliance with the
current regulations. The individual steps
for installing the appliance are described
under the instructions for the installer.
· Installation and connection of the appliance should only be carried out by a
qualified engineer who will be aware of
the currently applicable Directives.
· Any modifications to the power supply,
which may be necessary to install the appliance, must also be carried out by a
qualified engineer.
· Depending on the model, this oven was
designed to operate as an individual appliance or in combination with an electric
hob and must be connected to a singlephase 230V power supply.
·
·
·
·
·
·
Operation
· This oven is designed for food preparation; never use it for any other purpose.
· Use the oven with care. Owing to the extreme heat generated by the heating elements, the oven shelf and other parts become very hot.
· If, for any reason, aluminium foil is to be
used in food preparation, it should never
come into direct contact with the floor of
the oven.
· When cleaning the oven, proceed with
care: never spray anything onto the
grease filter (if fitted), the heating elements or the thermostat sensor.
· It is dangerous to modify this appliance or
any of its features.
·
During baking, roasting and grilling the
oven window and other parts become
very hot. Children should therefore be
kept away from the appliance. When
connecting other electrical appliance to
sockets near the oven, ensure that the
cables do not come into contact with hot
cooking surfaces or become jammed in
the hot oven door.
Always use oven gloves to remove fireresistant hot dishes and pans from the
oven.
Regular cleaning prevents deterioration
of the surface materials.
Before cleaning the oven, either switch
the power off or pull out the plug.
Ensure that the oven is switched to the
“OFF” position when not in use.
The appliance should never be cleaned
using a superheated steam or steam jet
cleaner.
Never use abrasives or sharp metal
scrapers. You might scratch the door
panels and cause the glass to shatter.
People safety
· This appliance is intended for use by
adults. It is dangerous to allow children to
use or play with it.
· Keep children away from the oven while it
is in use. Even when you have switched
the oven off, the door remains hot for
some time.
· This appliance is not intended for use by
children or other persons whose physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge prevents
31 progress
them from using the appliance safely
without supervision or instruction by a
responsible person to ensure that they
can use the appliance safely.
Disposal
Packaging material
·
The packaging materials are environmentally friendly and recyclable. The plastic
parts are coded, e. g. >PE>, >PS< etc.
Dispose of the packaging materials according to their code in the collection bins
provided at communal waste disposal
centres.
Old appliances
·
on the product or on its
The symbol
packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Warning: Before disposing of an old
appliance, ensure it no longer represents any danger by making it unusable.
To do so, disconnect from the mains
and remove the power cable from the
appliance.
Customer service
· The appliance must only be serviced and/
or repaired by our authorised service
centres. Only original replacement parts
may be used.
· Never attempt to repair the appliance
yourself in the event of a malfunction or
damage. Repairs carried out by untrained
persons may cause damage or injury.
32 progress
Description of the appliance
6 4
3
2 5
1
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Control panel
Oven regulator
Electronic timer
Temperature regulator
Mains on indicator
Temperature regulator indicator
7.
8.
9.
10.
11.
Cooling fan ventilation slots
Grill
Interior light
Oven fan
Rating plate
Accessories
Baking tray
Oven shelf
Dripping pan
33 progress
Operation
Retractable knobs
This model is fitted with retractable knobs.
They operate according to the push-pull system. They can be completely retracted in the
control panel when the oven is not in use.
Operating knobs
Set the most suitable temperature by
turning the thermostat knob and turn the
function knob to select the preferred cooking
system:
0
Oven is switched off
Hot air
Top and bottom heating element
Bottom oven element
Thermal grill
Grill
Defrosting
Mains on indicator
The mains on indicator illuminates when
the oven regulator is set.
Temperature regulator indicator
This indicator illuminates when the temperature regulator is turned. The indicator will
remain illuminated until the required
temperature is reached. It then cycles on and
off to indicate that the temperature is being
maintained.
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating
(through incorrect use of the appliance or
defective components), the oven is fitted with
a safety thermostat, which interrupts the
power supply. The oven switches back on
again automatically when the temperature
drops.
Should the safety thermostat trigger due
to incorrect use of the appliance, simply remedy the error after the oven has cooled down.
34 progress
However, if the thermostat has been triggered by a faulty component, please contact
customer services.
Cooling fan
The fan cools the oven and control panel.
The fan switches on automatically after a few
minutes of cooking. Hot air is extracted
through the vents near the oven door handle.
When the oven has been switched off, the
fan may continue to run to cool the operating
elements. This is absolutely normal.
The action of the cooling fan will depend on how long the oven has been
used and at what temperature. It may
not cut in at all at lower temperature
settings or continue to run if the oven
has only been used for a short time.
Before using for the first time
Remove all packaging materials in
and outside the oven before use.
Before using for the first time, the empty
oven should be heated up.
During this time, an unpleasant odour
may be emitted. This is absolutely normal. It
is caused by manufacturing residues.
The oven will only function when
the clock has been set to the
time of day.
Ensure that the kitchen is well ventilated.
1. Store the clock time in the
electronic programme memory
(see the chapter entitled
“Electronic timer”)
Repeat the procedure for top and bottom
heating
and thermal grill
for about
5-10 minutes.
Then let the oven cool down. Now
dampen a soft cloth with warm water
and mild washing-up liquid and clean
the oven cavity.
Before using for the first time,
carefully wash the oven accessories
as well.
)
2. Turn the oven regulator to hot air
.
3. Turn the temperature regulator to
250°C.
4. Open a window for ventilation.
5. Allow the oven to run empty for
approximately 45 minutes.
Always grasp the handle in the
middle to open the door.
35 progress
Electronic timer
4
1. Function selector button
2. Button “
5
6
7
8
”
3. Button “ ”
4. Display
5. “Cooking time” pilot lamp
6. “End of cooking time” pilot lamp
2
1
3
7. “Minute minder” pilot lamp
8. “Clock” pilot lamp
The oven will only work when the
clock has been set.
However, the oven can also be operated without any programme having
been selected.
In the event of a power failure, all settings (clock time, programme setting
or programme in operation) will be
cancelled. When the power supply is
restored again, the numbers in the display flash. If this happens, the clock
and timer must be re-set.
Setting the clock
When the power is switched on or if a
power failure occurs, the “Clock” pilot lamp
will flash
in the display.
To set the clock:
1. Press the button “ ” or “ ”.
2. Then wait 5 seconds: the “Clock” pilot
lamp
will go out and the display will
show the set time. The appliance is now
ready for use.
To reset the correct clock time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Clock” function. The relevant pilot
lamp will start flashing. Then proceed as
described above.
The clock time can only be reset if no automatic function (cooking time
or
end of cooking time
) has been set.
36 progress
Cooking time
When this function is selected, the oven
switches off automatically at the end of a
programmed cooking time. Place the food in
the oven, select a cooking function and set
the cooking temperature required. Press the
button
repeatedly to select the “Cooking
time” function. The relevant pilot lamp
will start flashing.
Then, proceed as follows:
To programme the cooking time:
1. Press the “ ” button or “ ”.
2. After you have set the cooking time, wait
5 seconds: the “Cooking time” pilot lamp
will light up and the display will revert
to the clock time.
3. When the set cooking time has expired,
the oven automatically switches off. An
acoustic signal sounds and the pilot lamp
flashes. Turn the oven and temperature
regulators to zero.
Cancel the acoustic signal by pressing
any button.
NOTE: When the acoustic signal is
switched off, the oven reverts to manual
operation. If the oven and temperature
regulators are not set to zero, the oven
will re-heat.
To cancel a programmed cooking time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Cooking time” function. The relevant
pilot lamp
will flash and show the remaining cooking time.
2. Press the “ ” button until “0:00” appears in the display. After 5 seconds the
pilot lamp will go out and the display will
revert to the clock time.
37 progress
End of cooking time
With this function, you can set the oven
to switch off automatically when a
programmed end of cooking time is reached.
Place the food in the oven, select a cooking
function and set the required cooking
temperature.
Press the button
repeatedly to select
the “End of cooking” function. The relevant
pilot lamp
will start flashing.
Then, proceed as follows:
To set the end of cooking time:
1. Press the “ ” or “ ” button.
2. After you have set the end of cooking
time, wait 5 seconds: the “End of cooking
time” pilot lamp
will light up and the
display will revert to the clock time.
3. When the set time has expired, the oven
automatically switches off. An acoustic
signal sounds and the pilot lamp flashes.
Turn the oven and temperature
regulators to zero.
Cancel the acoustic signal by pressing
any button.
NOTE: When the acoustic signal is
switched off, the oven reverts to manual
operation. If the oven and temperature
regulators are not set to zero, the oven
will re-heat.
To cancel the programmed end of
cooking time:
1. Press the button
repeatedly to select
the “End of cooking time” function. The
will flash and the
relevant pilot lamp
display will show the programmed end of
cooking time.
2. Press the “ ” button until the clock time
appears in the display.
An acoustic signal sounds and the pilot
lamp goes out.
38 progress
and
Combination of “Cooking time”
“End of cooking time”
The “Cooking time” and “End of cooking
time” functions can be used at the same time
so that the oven automatically switches on
and off at a later time.
set
1. Using the “Cooking time” function
the cooking time (as described in the
relevant chapter). Then, press the button
: the display will show the
programmed setting.
2. Using the “End of cooking time” function
set the end of cooking time (as
described in the relevant chapter).
The relevant pilot lamps will light up and
the display will show the clock time. The
oven will switch on and off according to
the set programmes.
Minute minder
The minute minder signal beeps at the
end of a set time; but the oven remains
switched on ready for use.
To set the minute minder:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Minute minder” function. The
relevant pilot lamp
will start flashing.
2. Then, press the “ ” button or “ ” button
(maximum time: 2 hours, 30 minutes).
3. After you have set the minute minder,
wait 5 seconds: the “Minute minder” pilot
lamp
lights up.
4. When the end of the set time is reached,
the display begins to flash and an
acoustic signal sounds. To cancel the
acoustic signal, press any button.
To cancel the minute minder:
1. Press the button
repeatedly to select
the “Minute minder” function. The
will flash and the
relevant pilot lamp
display will show the remaining time.
2. Press the “ ” button until “0:00” appears in the display. After 5 seconds the
pilot lamp will go out and the display will
revert to the clock.
39 progress
To switch off the display
1. Press the two programming buttons at
the same time and hold them down for
about 5 seconds. The display will switch
off.
2. To switch on the display again, press any
button.
The display can be switched off only
if no other functions have been set.
40 progress
Using the oven
Important! - Do not line the oven with
aluminium foil and do not place a
baking tray etc. on the oven floor as
the oven enamel may be damaged by
the build up of heat. Always place
dishes and pans, heat-resistant
dishes and pans and aluminium
sheets on the shelf inserted in one of
the shelf runners. As food is heated,
steam is released as in a kettle. When
the steam comes into contact with
the glass in the oven door, it
condenses and creates water
droplets.
To reduce condensation, always
preheat the empty oven for 10 minutes.
We recommend you wipe the water
droplets away after every cooking process.
The oven door must be closed
during cooking.
Open the oven door with care. Never
let the oven door ”fall open“, but use
the door handle until the door is
completely opened.
The oven has four shelf levels.
The shelf positions are counted from
the floor of the oven upwards, as
shown in the diagram.
It is essential that the shelves are
inserted properly (see diagram).
Never put dishes and pans directly
on the oven floor.
4
3
2
1
41 progress
Top and bottom heating element
1. Turn the oven regulator to the required
function
.
2. Turn the temperature regulator to the
required temperature.
- Heat circulates best around the middle
shelf level. If foods should be browned
underneath, simply select a lower shelf
level. If the food is to be browned on the
top, choose a higher shelf level.
- The material and finish of the baking tray
and the dishes used will affect the degree
of base browning. The bottom of dishes
cooked in enamelled, dark, heavy and
uncoated tins and cookware will brown
more than those in glass, shiny
aluminium or polished steel containers as
these reflect the heat and therefore
permit only minimum browning on the
underside.
- Place dishes in the middle shelf position
to get even browning.
- Always use baking trays of adequate size
so that no liquids can leak on to the oven
floor. This will also save on cleaning.
- Never put dishes, tins or trays directly on
to the oven floor as this becomes very hot
and damage may occur. On this setting,
heat is generated by the upper and lower
heating elements. You therefore only
require one shelf level for the cooking
process. This setting is particularly
suitable for dishes which must also be
browned underneath, like quiches and
pies.
This setting is also excellent for lasagne
and other dishes cooked au gratin, which
have to be browned on top.
Bottom oven element
1. Turn the oven regulator to switch on the
oven
.
2. Turn the temperature regulator to the required temperature.
This function is particularly useful when
pastry has to be baked blind. It can also be
used for quiches and pies because it guarantees that the pastry base is cooked through.
The temperature regulator LED lights
up until the correct temperature has
been reached. It then cycles on and off
to indicate that the temperature is being
maintained.
Hot air
1. Turn the oven regulator to switch on the
oven
.
2. Turn the temperature regulator to the required temperature.
- The food is cooked by convection, with
hot air distributed evenly round the oven
interior by a fan in the oven rear wall.
- The heat reaches all oven zones quickly
and evenly. This means you can simultaneously bake, roast and stew different
foods on several levels. Cooking by convection quickly eliminates moisture; the
dry oven air prevents the different flavours
and aromas of one dish being transmitted to the others.
- Being able to cook on several levels
means that you can simultaneously bake
different dishes and up to three types of
cake or mini-pizzas for eating or freezing.
- Naturally, you can also use just one shelf
in the oven. In this case, you should use
the lowest shelf position so that you can
keep a closer eye on the baking process.
- The oven is also particularly suitable for
sterilising preserves, cooking homemade
jams and -drying mushrooms and fruit.
42 progress
Grilling
- Most foods should be placed on the grid
in the grill pan to ensure the best possible
air circulation and to ensure that the food
is not lying in fat and its own juices. Fish,
liver and kidneys can also be laid directly
in the grill pan if required.
- The food should be as dry as possible
before it is grilled to avoid spitting. Coat
lean meat or fish lightly with oil or melted
butter so that the grilled food remains
moist during cooking.
- Accompanying vegetables like tomatoes
and mushrooms can be laid underneath
the grid when grilling meat.
- Bread should be toasted on the highest
shelf setting.
- The food should be turned from time to
time during grilling.
Using the grill
The grill rapidly provides direct heat to the
middle section of the grill pan. The grill is
ideal for cooking smaller amounts. This also
helps to save energy.
1. Turn the oven regulator to switch on the
oven
.
2. Turn the temperature regulator to the required temperature.
3. Select the right shelf position for the grid
and grill pan, depending on whether the
food to be grilled is flat or thick. Then follow
the grilling instructions.
The grill element is regulated by the thermostat. During grilling, the grill switches itself
on and off at regular intervals to avoid overheating.
Thermal grill
When using the thermal grill, set a
maximum temperature of 200°C.
1. Turn the oven regulator to switch on the
oven
.
2. Turn the temperature regulator to the required temperature.
This function offers an alternative method
of cooking food items normally cooked on a
conventional grill. The grill element and the fan
function alternately so that hot air circulates in
the oven.
Defrosting
The fan works without heat and circulates
the air at room temperature in the cooking
chamber.
Make sure that the temperature regulator
is set to the OFF position.
43 progress
Practical tips
Baking:
Most baking is done at a medium
temperature (150°C - 200°C). The oven must
therefore be preheated for about 10 minutes.
Do not open the oven door before 3/4 of
the baking time has expired.
Short-crust pastry is baked in a springform tin or on a tray for up to 2/3 of the baking
time and then garnished before being fully
baked. This further baking time depends on
the type and amount of topping or filling.
Sponge mixtures must be of slow dropping
consistency. Too much liquid would prolong
the baking time unnecessarily.
If two baking trays with pastries or biscuits
are inserted into the oven at the same time,
there must be a gap of one shelf level between
the trays.
If two loaded baking trays are inserted in
the oven at the same time, the positions of the
top and bottom trays must be swapped and
turned about 2/3 through the baking time.
Roasting:
Do not roast joints weighing less than 1
kg. Smaller pieces could dry out when
roasting. Dark meat that should be well
cooked on the outside but remain medium to
rare on the inside must be roasted at a higher
temperature (200°C - 250°C).
White meat, poultry and fish, on the other
hand, require a lower temperature (150°C 175°C). For shorter cooking times, the
ingredients for sauces are added to the
roasting tin right at the beginning. Otherwise
add them in the last half hour.
You can use a spoon to test whether the
meat is cooked: If it makes no indent, the
meat is cooked through. Roast beef and fillet
of beef, which should remain pink inside,
must be roasted at a higher temperature for a
shorter time.
If meat is to be cooked directly on the
oven shelf, insert the roasting pan in the shelf
level below to catch the juices.
Before carving, leave the joint to rest for
at least 15 minutes, so that the meat juices
do not run out.
To reduce the build up of smoke in the
oven, it is recommended to pour a little water
in the roasting pan. To prevent condensation
forming, add water several times. The plates
can be kept warm in the oven at minimum
temperature until required for serving.
Important!
Do not line the oven with
aluminium foil and do not place
baking trays, cookware, etc. on
the oven floor, as the heat that
builds up will damage the oven
enamel.
Cooking times
Cooking times may vary, depending on
the composition, ingredients and amount of
liquid in the individual dishes.
Make a note of the settings you used
during your first cooking and roasting
attempt so that you can record your
experiences for the next time you want to
prepare the same foods.
Based upon your own experiences, you
will be able to modify the values given in the
tables.
44 progress
Cooking tables
Top and bottom heating element and hot air
Timings do not include pre-heating.
Always preheat the oven for 10 minutes.
TYPE OF DISH
CAKES
Cake mixture
Short-crust pastry
Buttermilk cheesecake
Apple cake
Strudel
Jam tart
Fruit cake
Sponge cake
Stollen
Plum cake
Small cakes
Biscuits
Meringue
Cookies
Pastries Choux pastry
Tartlets
BREAD AND PIZZA
White bread
Rye bread
Rolls
Pizza
FLANS, Soufflés
Pasta flan
Vegetable flan
Quiches
Lasagne
Cannelloni
MEAT
Beef
Pork
Veal
English roast beef, medium
rare
medium
well done
Shoulder of pork
Knuckle of pork
Lamb
Chicken
Turkey
Duck
Goose
Rabbit
Hare
Pheasant
Meat loaf
FISH
Trout / sea bream
Tuna / salmon
Top and bottom
heating element
Level
Temp.
4
3
2
(°C)
1
Hot air
Cooking
time
in minutes
Level
Temp.
(°C)
2
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
200
210
180
2 (1und3)*
2 (1und3)*
2
2 (1und3)*
2
2 (1und3)*
2
2 (1und3)*
2
2
2
2 (1und3)*
2 (1und3)*
2
2 (1und3)*
2
160
160
165
160
160
180
150
165
150
160
160
150
150
190
170
170
45-60
20-30
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
30-40
120-150
50-60
20-35
20-30
60-90
12~20
25-35
45-70
1
1
2
2
195
190
200
200
2
1
2 (1und3)*
2
185
180
175
200
60-70
30-45
25-40
20-30
Bread tin
Baking tray
Baking tray
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
2 (1und3)*
2 (1und3)*
1
2
2
175
175
190
200
200
40-50
45-60
30-40
25-35
25-35
Baking tin
Baking tin
Baking tin
Baking tin
Baking tin
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50-70
100-130
90-120
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
200
160
220
160
175
175
175
170
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
150 in total
2
2
190
190
2 (1und3)*
2 (1und3)*
175
175
40-55
35-60
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2 or 3
4
3
2
1
NOTE
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Baking tray
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Cake tin
Bread tin
Baking tray
Baking tray
Baking tray
Baking tray
on the baking tray
In cake tins
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
shelf
with crackling
2 pieces
Leg
Whole
Whole
Whole
Whole
In pieces
In pieces
Whole
Bread tin
3-4 Fish
4-6 Filets
The temperatures given are guidelines. The temperature must be modified as necessary to suit your
personal requirements.
(*) If you are cooking several foods at the same time, we recommend that you place them
on the levels given in brackets.
45 progress
Timings do not include pre-heating.
Always preheat the empty oven for 10 minutes.
Grilling
Grilling
Quantity
TYPE OF DISH
Fillet steaks
Beef steak
Grilled sausage
Pork cutlets
Chicken (in 2 halves)
Kebabs
Chicken breast
Hamburgers*
*Preheat 5’00'’
Fillet of fish
Toasted sandwiches
Slices of white bread
Pieces
g
4
4
8
4
2
4
4
6
800
600
/
600
1000
/
400
600
4
4~6
4~6
400
/
/
4
3
2
1
Cooking time in
minutes
Temp. (°C)
1st side
2nd side
3
3
3
3
3
3
3
2
250
250
250
250
250
250
250
250
12~15
10~12
12~15
12~16
30~35
10~15
12~15
20-30
12~14
6~8
10~12
12~14
25~30
10~12
12~14
3
3
3
250
250
250
12~14
5~7
2~4
10~12
/
2~3
Level
Thermal grill
When using the thermal grill, set a maximum temperature of 200°C.
TYPE OF DISH
Rolled joints (Turkey)
Chicken (in 2 halves)
Chicken drumsticks
Quail
Vegetables au gratin
pieces. Scallops
Mackerel
Fish slices
quantity
(g)
Level
1000
1000
500
800
3
3
3
3
3
3
3
3
Temp. °C
4
3
2
1
200
200
200
200
200
200
200
200
Cooking time in minutes
bottom
top
side
side
30 ~ 40
20 ~ 30
25 ~ 30
20 ~ 30
15 ~ 20
15 ~ 18
25 ~ 30
20 ~ 25
20 ~ 25
15 ~ 20
15 ~ 20
10 ~ 15
12 ~ 15
8 ~ 10
The temperatures given are guidelines. Temperatures must be modified as
necessary to suit your personal requirements.
46 progress
Cleaning and maintenance
Before cleaning, switch the oven
off and let it cool down.
The appliance must not be
cleaned with a superheated
steam cleaner or a steam jet
cleaner.
Important: Before cleaning the appliance
must be disconnected from the mains.
To prolong the service life of your
appliance, follow the cleaning procedure
below:
- Only perform when the oven has cooled
down.
- Clean the enamelled parts with soapy
water.
- Do not use abrasive cleaners.
- Dry the stainless steel parts and glass with
a soft cloth.
- If there are stubborn stains, use
commercially available cleaning agents for
stainless steel or warm vinegar.
The oven’s enamel is extremely durable
and stain-resistant. Nevertheless, hot fruit
juices (lemons, plums etc.) can leave dull,
rough stains if left on the surface of the
enamel. However, such marks in the brightly
polished surface of the enamel do not affect
the operation of the oven. Clean the oven
thoroughly after every use. Dirt is then easy to
clean off. It prevents dirt being burnt on.
Detergents
Before using any detergents, always
ensure that they are suitable for your oven
and recommended by the manufacturer.
Cleaners that contain bleach should not
be used as they may dull the surface finishes.
Harsh abrasives should also be avoided.
External cleaning
Regularly wipe over the control panel,
oven door and door seal using a soft cloth
well wrung out in warm water to which a little
liquid detergent has been added.
To avoid damage to the oven glass door,
never use any of the following:
• Household cleaners and bleaches
• Impregnated cleaning pads that are
unsuitable for non-stick coated
saucepans.
• Brillo/Ajax pads or steel wool pads
• Chemical oven cleaners or aerosols
• Rust removers
• Stain removers for sinks / wash basins
Clean the outer and inner surfaces of the
glass door using warm soapy water. If the
inner surface of the glass door is very dirty, use
cleaning products such as “Hob Brite”. Do not
use paint scrapers to remove soilage.
DO NOT clean the oven door
while the glass panels are warm.
If this precaution is not observed
the glass panels may shatter.
If the glass panel has cracks or deep
scratches, the structure of the glass is
compromised. The panel must be
replaced to avoid any risk of shattering.
Contact your local customer services
who will be pleased to advise further.
Oven cavity
It is best to clean the enamelled floor of
the oven cavity while the oven is still warm.
Wipe the oven with a soft cloth which
should be washed in warm, soapy water
after every use. The oven must be cleaned
thoroughly from time to time. Use a
conventional oven cleaner for this.
47 progress
Oven door
The oven door comprises two glass panels.
For easy cleaning, the oven door can be
unhinged and the internal panels removed.
Caution: the oven door must be
disassembled before cleaning.
The oven door may suddenly
slam shut if you attempt to
remove the inner panels while
the oven door is still in position.
)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
To remove the door, proceed as
follows:
Open the door completely.
Locate the two door hinges.
Lift the levers on the hinges and fold
them forwards.
Hold the door by the two outside edges
and close the door by about 45° only.
Pull the door forwards out of its seat.
Lie the door on a firm surface and protect
the surface of the handle with a soft
cloth.
48 progress
7. Use the bolts to remove the inner panels.
8. Turn both locking screws by 90° and
remove them.
9. Carefully lift the top panel slightly and
remove the panel which is framed on all 4
sides by an ornamental border.
Clean the oven door with luke-warm water
and a soft cloth. Do not use metal pads, metal
wool, abrasive pads or acids to clean the oven
door as they will damage the special heatreflective surfaces of the inner panels.
After cleaning the inner panels, re-insert
them in the door. Refit the oven door; to do so,
repeat the above sequence in reverse. Ensure
the panels are the right way round.
Then, proceed as follows:
a) The inner panel with the frame on 4 sides
must be inserted so that the printing on
the screen is facing to the outside of the
oven. You will know the panel is properly
in place if, when you touch the visible
surface with your fingers, it doesn’t feel
rough where the printing is.
The inner panel must be inserted in
positionas shown in the diagram. After
inserting the panel in the oven door, fix in
position as described under point 8.
Never clean the oven door when
it is warm as the panels might
shatter. If you can see scratches
or cracks in the glass panel, call
your nearest service centre
immediately to have the panel
replaced.
)
90°
1
2
49 progress
Models in stainless steel or aluminium:
Clean the oven door and operating panel
in stainless steel or aluminium with a damp
sponge and then dry carefully with a soft cloth.
Never use metal pads, metal wool, acids or
abrasives for cleaning because they may
scratch the surfaces.
Cleaning the oven door seal
A seal is attached around the opening of
the oven.
Regularly check the condition of
the seal. Clean the seal if necessary without using any abrasive
materials or objects. If you find
that the seal is damaged, call your
nearest service centre immediately. Do not use the oven until the
seal has been changed.
Grill heating element
This model has been fitted with a hinged
grill element to enable you to clean the roof
of the oven easily.
First ensure that the oven has
cooled down and has been disconnected from the mains.
1. Loosen the screw that fixes the grill element in position. When carrying out this
operation for the first time, we recommend using a screwdriver.
2. Carefully lower the grill element so that
the oven roof becomes accessible.
3. Clean the oven roof with a suitable
cleaner and wipe dry before replacing
the hinged grill element.
4. Gently push the grill element back into
place and firmly screw into position with
the retaining nut.
Ensure the retaining nut on the
grill element is properly tightened
so that it does not fall down when
in use.
50 progress
Changing the interior light bulb
Separate the appliance from the
power supply by switching off the
fuse.
If the oven light needs replacing, the new
bulb must have the following specifications:
- Electric power: 15 W / 25 W
- Electric voltage: 230 V (50 Hz)
- Heat resistance to 300 °C
- Type of connection: E14
These replacement bulbs can be
purchased from your dealer.
To change the oven light:
1. First ensure that the oven has cooled
down and has been disconnected from
the mains.
2. Turn the glass cover of the light counterclockwise.
3. Remove the used bulb and insert a new
one.
4. Replace the glass cover and reconnect the
oven to the mains.
)
Oven shelves and shelf supports
Immerse the oven shelves in warm soapy
water to clean them and remove stubborn
dirt with a sponge thoroughly impregnated
with soap.
Rinse well and dry with a soft cloth.
The shelf supports are to be removed for
cleaning.
Proceed as follows:
1. First ensure that the oven has cooled
down and has been disconnected from
the mains.
2. Remove the front screw, holding the grill
support with the other hand.
3. Disengage the rear hook and take off the
shelf support.
4. Re-insert the shelf supports after cleaning;
to do so, reverse the above sequence.
Before inserting the oven shelves, ensure
that the retaining nuts have been properly
tightened.
)
51 progress
Troubleshooting
If the appliance is not working properly, please check the following before contacting the
Electrolux service centre.
PROBLEM
„
The oven does not come on.
SOLUTION
‹ Check whether a cooking function and tem-
perature have been selected
or
‹ make sure the appliance is properly connected and the plug switch or mains supply
to the oven is set to ON.
„
The LED for the oven temperature does not light up.
‹ Select a temperature using the temperature
„
The interior oven light does not
come on.
‹ select a function using the oven regulator.
regulator,
or
‹ select a function using the oven regulator.
or
‹ check the light bulb and replace it if neces-
sary (see "Changing the interior light bulb").
„
The foods take too long to cook,
or are cooking too quickly.
‹ Change the temperature if necessary,
or
‹ consult the content of this user manual for
advice, especially the chapter “Using the
oven”.
„
„
Steam and condensation are
collecting on the foods and in the
oven cavity.
‹ Do not leave foods in the oven after the cook-
The oven fan is too noisy.
‹ Check that shelves and bake-ware are not vi-
ing process for longer than 15 - 20 minutes.
brating in contact with the oven back panel.
„
The electronic timer does not
work.
‹ Check the timer instructions.
„
The display shows “12.00”.
‹ Set the clock time (see the chapter “Setting
the clock").
52 progress
Technical data
Heat output
Bottom oven element
Top and bottom heating element
1000 W
1800 W
Grill
1650 W
Hot air
1825 W
Thermal grill
1675 W
Oven light
25 W
Hot air fan motor
25 W
Cooling fan motor
25 W
Total mains rating
Operating voltage (50 Hz)
1875 W
230 V
Dimensions of the recess
Height
lower top edge
in the recess
600 mm
587 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Built-in oven
Height
335 mm
Width
395 mm
Depth
Oven capacity
400 mm
53 l
53 progress
Instructions for the Installer
Installation and connection must
be done in compliance with the
regulations in force. Any
interventions must be carried out
when the appliance is switched
off. Repairs should only be
carried out by authorised service
engineers.
The manufacturer disclaims all
liability if these safety measures
are not observed.
Connecting to the electrical supply
Before connection to the mains, please
ensure the following:
- The fuse and the domestic electrical installation must be designed for the max.
load of the appliance (see Rating plate).
- The domestic electrical installation must
be equipped with a proper earth connection in accordance with the
regulations in force.
- The plug socket or multi-pole off switch
must be easily accessible once the appliance has been installed.
This appliance is supplied with a connection cable incorporating a standard plug,
suitable for the total electric load shown on
the rating plate. The plug is to be inserted
into a suitable wall socket.
The following connection cables are
suitable taking account of the respective
nominal profiles required:
H07RN-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VVF, H05V2V2-F (T90), H05BB-F.
If the appliance is connected without a
plug, or if the plug is not accessible, a multipole off switch (e.g. fuses, circuit breaker)
with a minimum gap of 3 mm between the
contacts must be installed between the appliance and mains cable. The switch must
not interrupt the earth wire at any point. The
yellow-green earth wire must be 2-3 cm
longer than all other cables.
The power cable must also be designed
so that at no point does it reach 50°C
(above room temperature).
Once connected, the heating elements must be tested by being
operated for about 3 minutes.
Terminal block
The oven is to be fitted with an easily accessible terminal block designed for
operating with single-phase power supply of
230 V.
54 progress
Installation instructions
To ensure that the built-in appliance
operates properly, the kitchen furniture or the
recess in which the appliance is installed,
must have compatible dimensions.
In accordance with the regulations in
force, all parts which ensure the shock
protection of live and insulated parts must be
fastened in such a way that they cannot be
undone without tools.
These also include the fixing of any end
walls at the beginning or end of a line of builtin units.
Building in the appliance should itself
ensure shock protection.
The rear or one side wall of the appliance
may line up with higher kitchen cabinets,
appliances or walls. However, only other
appliances or cabinets of the same height as
the appliance can be placed against the
other side wall.
Oven dimensions (see diagram)
Installation instructions
To ensure that the built-in appliance
operates properly, the kitchen furniture or the
recess in which the appliance is installed,
must have compatible dimensions.
IN
560
- 57
0
600
550 M
100
80÷
55 progress
Securing the oven in the cabinet
1. Open the oven door.
2. Fix the oven in the cabinet using the four
spacers (see Figure - A).
These fit exactly in the holes in the frame.
Then tighten the four wood screws
supplied (see Figure - B).
Customer service
If the problem persists after the checks
described, contact your nearest service
centre and describe the fault, appliance
model (Mod.), product number (Prod. No.)
and series number (Ser. No.) which you will
find on the oven rating plate.
www.progress-hausgeraete.de
35906-0501
06/08 R.A
Download PDF

advertising