Aeg-Electrolux B89090-5 Instrukcja obsługi

Aeg-Electrolux B89090-5 Instrukcja obsługi
B 89090-5
Instrukcja obsługi
PL
Piekarnik do zabudowy
2
Wskazówki dotyczące korzystania z niniejszej
instrukcji
Objaśnienie symboli używanych w instrukcji obsługi:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
)
Kolejność wykonywania czynności
Porady i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
3
Spis treści
Ostrzeżenia i Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ....................................... 4
Opis urządzenia ......................................................................................................... 6
Najważniejsze funkcje sterowania elektronicznego ..................................................... 7
Elektroniczne przyciski piekarnika ............................................................................. 8
Przyciski .................................................................................................................. 9
Przed pierwszym użyciem piekarnika ...................................................................... 11
Obsługa piekarnika ................................................................................................. 13
Obsługa funkcji piekarnika ..................................................................................... 15
Programy do pieczenia mięsa ................................................................................. 16
Programy automatyczne ......................................................................................... 19
Opcje ..................................................................................................................... 20
Menu ustawień ....................................................................................................... 26
Funkcje zegara ....................................................................................................... 29
Funkcje dodatkowe ................................................................................................. 35
Wkładanie blach piekarnika, blach do pieczenia i ociekacza do tłuszczu .................. 37
Porady i wskazówki ................................................................................................ 38
Konserwacja i czyszczenie ..................................................................................... 39
Co robić jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo ....................................................... 46
Dane techniczne ..................................................................................................... 47
Instrukcje dla instalatora ......................................................................................... 48
Podłączenie elektryczne ......................................................................................... 48
Zabudowa ............................................................................................................... 49
Serwis i części zamienne ........................................................................................ 50
Warunki gwarancji ................................................................................................... 51
Gwarancja europejska ............................................................................................. 53
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw WE:
* 2006/98 (dyrektywa niskonapięciowa)
* 93/68 (dyrektywa ogólna)
* 89/336 (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)
wraz ze zmianami
4
Ostrzeżenia i Ważne informacje bezpieczeństwa
Zawsze przechowywać niniejsze instrukcje z urządzeniem. W razie sprzedaży lub
przekazania urządzenia innemu użytkownikowi bądź w razie przeprowadzki i
pozostawienia go na miejscu, należy pamiętać o przekazaniu nowemu
użytkownikowi niniejszej instrukcji, aby umożliwić mu zapoznanie się
funkcjonowaniem urządzenia i ewentualnymi ostrzeżeniami.
Niniejsze ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i jego
domownikom. Należy je uważnie przeczytać, przed instalacją lub użyciem urządzenia.
Instalacja
• Wszystkie czynności związane z
instalacją muszą być wykonywane
przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
Poniżej podano opis poszczególnych
czynności, jakie należy wykonać
podczas instalowania urządzenia.
• Instalację i podłączenie urządzenia
zlecić wykwalifikowanej osobie,
posiadającej odpowiednią wiedzę, która
wykona wszystkie czynności zgodnie z
przepisami.
• Przeróbki domowej instalacji zasilającej
wymagane w celu instalacji urządzenia
mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanych elektryków.
• Piekarnik może być używany jako
urządzenie niezależne lub w połączeniu
z elektryczną płytą kuchenną, w
zależności od modelu, jednofazową
pracującą z napięciem 230 V.
Eksploatacja
• Piekarnik służy wyłącznie do
przygotowywania potraw; Nie należy go
używać do innych celów.
• Podczas
otwierania
drzwi
piekarnika, w trakcie lub pod koniec
przygotowywania potrawy, należy
zawsze cofnąć się tak, aby para i
ciepłe powietrze mogły swobodnie
wydostać się na zewnątrz.
• Zachować ostrożność podczas obsługi
piekarnika. Bardzo gorące grzałki
powodują nagrzanie się półek oraz
innych części urządzenia.
• Jeśli z jakichkolwiek przyczyn w
piekarniku przygotowuje się potrawy w
folii aluminiowej, nie wolno dopuścić,
aby bezpośrednio stykała się ona z
dnem piekarnika
• Czyszcząc piekarnik, należy pamiętać
o następujących zasadach: nie wolno
rozpryskiwać żadnych środków na filtr
tłuszczu (jeśli jest zainstalowany),
grzałki ani czujnik termostatu.
• Zmiany lub modyfikacje parametrów
urządzenia stwarzają zagrożenie dla
użytkownika.
• Podczas pieczenia czy grillowania,
okno piekarnika oraz inne jego części
mocno się rozgrzewają. Dzieci nie
powinny znajdować się w pobliżu
piekarnika.
Jeśli
urządzenia
elektryczne będą podłączane do
gniazdka obok piekarnika, należy
zapewnić, aby ich przewody nie stykały
się z gorącymi częściami piekarnika ani
nie zaczepiały o drzwi piekarnika.
• Zawsze korzystać z rękawic do
pieczenia wkładając i wyjmując
naczynia z piekarnika.
• Regularne czyszczenie zapobiega
pogorszeniu jakości powierzchni.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
piekarnika wyłączyć zasilanie lub wyjąć
wtyczkę piekarnika z gniazdka.
• Należy sprawdzić, czy piekarnik jest
„WYŁĄCZONY”, jeśli nie jest już
używany.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy
stosować pary ani parowych urządzeń
czyszczących.
5
• Nie stosować ściernych środków
czyszczących ani metalowych
skrobaków o ostrych krawędziach.
Mogą one porysować powierzchnię
drzwi piekarnika, co może spowodować
pęknięcie szkła w tych drzwiach.
Bezpieczeństwo osób
• Urządzenie jest przeznaczone do
obsługi przez osoby dorosłe.
Korzystanie z urządzenia przez dzieci
lub zabawa dzieci z urządzeniem są
niebezpieczne.
• Dzieci nie powinny zbliżać się do
pracującego piekarnika. Należy
pamiętać również, że piekarnik
pozostaje przez dłuższy czas gorący
jeszcze po wyłączeniu.
• Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do obsługi przez dzieci
ani inne osoby, których zdolności
fizyczne, sensoryczne lub mentalne,
bądź brak doświadczenia i wiedzy, nie
pozwalają na bezpieczne z niego
korzystanie bez nadzoru lub
przeszkolenia osoby odpowiedzialnej.
Serwis
• Kontrole i/lub naprawy powinny być
przeprowadzane przez dział serwisowy
producenta, z wykorzystaniem
wyłącznie oryginalnych części.
• Nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia w razie awarii lub
uszkodzenia. Naprawy wykonywane
przez osoby niedoświadczone mogą
spowodować urazy cielesne lub
uszkodzenie urządzenia.
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że produktu tego nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Nieprawidłowa
utylizacja stwarza zagrożenie dla
środowiska naturalnego oraz zdrowia. Aby
uzyskać szczegółowe dane dotyczące
możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
6
Opis urządzenia
TERMOOBIEG
1
2
3
4
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panel sterowania
Ruszt do grilla
Oświetlenie piekarnika
Prowadnice teleskopowe
Wentylator piekarnika
Tabliczka znamionowa
5
7
Najważniejsze funkcje sterowania elektronicznego
Przyciski sensorowe
Wszystkie funkcje piekarnika s sterowane
za pomocą urządzenia elektronicznego.
Za pomocą przycisków sensorowych
można wybrać dowolną kombinację
funkcji gotowania, temperatury gotowania
i minutnika.
Podczas obsługi piekarnika należy naciskać
jednocześnie tylko jeden przycisk. Jeżeli
przycisk zostanie przytrzymany przez
dłuższy czas, zostanie wybrana następna
funkcja.
W przypadku przerwy w zasilaniu
większość ustawień zostanie
anulowana. Po przywróceniu
zasilania konieczne będzie ich
ponowne ustawienie.
Jeżeli nie zostanie wybrana żadna
funkcja, ani nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk dotykowy, po upływie
dwóch minut wyświetlacz wyłączy
się automatycznie. Na wyświetlaczu
pojawi się aktualna godzina, jeżeli
jest ustawiona.
Termostat bezpieczeństwa
Piekarnik
posiada
termostat
bezpieczeństwa. W przypadku awarii
termostatu głównego oraz następującego
w związku z nim przegrzania urządzenia,
urządzenie zabezpieczające odetnie
zasilanie piekarnika. W takim przypadku
należy skontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym. Pod żadnym
pozorem nie należy próbować naprawiać
urządzenia we własnym zakresie.
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący działa w trakcie
pieczenia. Powietrze wyrzucane jest z
otworów pomiędzy drzwiczkami piekarnika
a panelem sterowania.
Wentylator może działać po wyłączeniu
piekarnika, w celu schłodzenia pokręteł.
To całkowicie normalne.
8
Elektroniczne przyciski piekarnika
Wskaźniki
Pasek menu
Pasek symboli
Linia tekstu
TERMOOBIEG
Wskaźnik ciepła
Temperatura
Pozycje półki
Czas
Funkcje zegara
Czas działania
Pasek menu
Na pasku menu aktualna pozycja pokazywana jest jako migający pasek.
Gdy na wyświetlaczu nie widać paska menu, oznacza to, że piekarnik zaczyna się
nagrzewać lub że rozpoczęło się odliczanie ustawionego czasu.
Pasek symboli
Symbol
Funkcja
SZYBKIE NAGRZEW
Włączone jest SZYBKIE NAGRZEW.
9
Przyciski
Przycisk Funkcja
Służy do wybierania funkcji menu.
Służy do przemieszczania się w górę i w dół w obrębie menu.
Służy do otwierania menu Opcji.
Służy do zamykania menu opcji (nacisnąć przycisk i przytrzymać go).
Służy do potwierdzania i przechodzenia do podmenu.
Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
Służy do włączania i wyłączania funkcji SZYBKIEGO NAGRZEWANIA.
Służy do wybierania funkcji zegara.
Służy do ustawiania temperatury, czasu, wagi lub stopnia upieczenia.
10
Akcesoria piekarnika
Filtr tłuszczu
Przed przystąpieniem do pieczenia mięsa
należy zainstalować w piekarniku filtr
tłuszczowy, zaczepiając go nad otworami
wentylacyjnymi w ściance tylnej.
Zapobiegnie to gromadzeniu się
rozpryskiwanego tłuszczu na wirniku
wentylatora. Do czyszczenia uszczelki
nie należy stosować produktów
ściernych. Filtr tłuszczu nadaje się do
mycia w zmywarce.
Po zakończeniu pieczenia i ostygnięciu
piekarnika wyjąć filtr, pociągając go do
góry za wystający uchwyt i wyjąć go z
piekarnika.
Po użyciu umyć filtr w ciepłej wodzie z
dodatkiem mydła.
Filtra tłuszczu należy używać tylko
podczas pieczenia mięsa.
Blacha do pieczenia
Ociekacz do tłuszczu
Poziom piekarnika
11
Przed pierwszym użyciem piekarnika
Ustawianie języka
1. Po podłączeniu urządzenia do zasilania
elektrycznego na wyświetlaczu pojawi
się WYBIERZ JĘZYK.
2. Za pomocą strzałek
żądany język.
lub
WYBIERZ JĘZYK
wybrać
3. Zatwierdzić wybrany język przyciskiem
OK
. Od tej pory teksty na
wyświetlaczu będą się pojawiać w
ustawionym języku.
Ustawianie godziny
POLSKI
CZAS DOBOWY
1. Zapala się pozycja CZAS DOBOWY.
Wyświetlacz wskazuje godzinę 12.00.
2. Za pomocą przycisku
ustawić aktualną godzinę.
lub
3. Za pomocą przycisku WYBORU
.
Urządzenie wyłącza się automatycznie
i jest gotowe do użytku.
Jeżeli w późniejszym okresie zajdzie
konieczność zmiany jednego z tych
ustawień podstawowych, należy
zajrzeć do rozdziału „Funkcje
zegara”.
CZAS DOBOWY
12
Czyszczenie początkowe
Przed pierwszym użyciem piekarnika
należy go umyć.
Ważne: Nie stosować żrących ani
ściernych środków czyszczących.
Mogą one uszkodzić powierzchnie
piekarnika.
Do czyszczenia powierzchni
metalowych ogólnie dostępnych
środków myjących.
Przed
przystąpieniem
do
eksploatacji piekarnika zdjąć całe
opakowanie oraz wszystkie
osłony, zarówno te znajdujące się
wewnątrz, jak i na zewnątrz
urządzenia.
Wyjąć z piekarnika wszystkie
akcesoria i umyć je ciepłą wodą z
dodatkiem środka myjącego.
Piekarnik jest gotowy do pracy
tylko pod warunkiem ustawienia
godziny.
Aby otworzyć drzwiczki piekarnika,
należy zawsze chwytać za
środkową część uchwytu.
Przed pierwszym użyciem,
piekarnik należy wygrzać bez
wkładania do środka żadnych
potraw.
W tym czasie może być
wyczuwalny nieprzyjemny zapach.
Jest to zjawisko normalne. Zapach
powodują resztki z procesu
produkcyjnego.
1. Nacisnąć przycisk “ON/OFF”
, aby
włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć strzałkę
i wybrać
funkcję
pieczenie
GRZANIE
GÓRA+DÓŁ.
3. Ustawić temperaturę na 250°C za
.
pomocą przycisku
4. Odczekać ok. 45 minut bez wkładania
potraw do piekarnika.
5. Otworzyć okno w celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.
Procedurę tę należy powtórzyć po
ustawieniu funkcji TERMOOBIEG i
DUŻY GRILL na około 5-10 minut.
6. Następnie odczekać, aż piekarnik
ostygnie.
7. Otworzyć drzwi piekarnika.
8. Umyć piekarnik w ten sam sposób i
osuszyć go.
9. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć
na mokro.
13
Obsługa piekarnika
Przegląd Menu
Piekarnik
Opcje
Piekarnik
Menu funkcji
OSWIETLENIE
TERMOOBIEG
PIZZA
PIECZENIE
GRZANIE GORA+DO£
TURBO GRILL
DUZY GRILL
GRILL
PODGRZEWANIE
ROZMRAZANIE
GRZANIE DOLNE
KURCZAK
WIEPRZOWINA
WO£OWINA
CIELÊCINA
DZICZYZNA
NT1
NT2
MENU
PAMIÊCI
USTAWIENIA PODST.
HEAT+HOLD
WYD£UZENIA CZASU
SZYBKIE NAGRZEW.
CIEP£O SKUMULOWANE
MENU WYSWIETLACZA
MENU DZWIÊKOW
WYBIERZ JÊZYK
USTAW. FABRYCZNE
Na wyświetlaczu pokazywane są tylko opcje ustawień dostępne dla bieżącej funkcji
(po każdej kolejnej operacji).
Menu „Funkcje piekarnika“
• Po włączeniu urządzenia wyświetlane jest menu „Funkcje piekarnika“.
•
Wybrać żądaną funkcję piekarnika za pomocą strzałek
lub
.
Na pasku menu pokazywana jest aktualna pozycja w obrębie menu.
14
Ustawianie przykładowej funkcji
piekarnika
1. Włączyć urządzenie za pomocą
przycisku ON/OFF
.
2. Za pomocą strzałek
lub
wybrać
funkcję piekarnika.
Na wyświetlaczu temperatury pojawi się
sugerowana wartość temperatury.
Piekarnik zaczyna się nagrzewać.
FUNKCJE
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
lub
3. Za pomocą przycisków
można ustawić wyższą lub niższą
temperaturę.
Po osiągnięciu żądanej temperatury
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Menu opcji
•
•
•
Za pomocą przycisku OPCJA
otworzyć menu opcji.
Wybrać żądaną opcję za pomocą
strzałek
lub
. Na pasku menu
pokazywana jest aktualna pozycja w
obrębie menu.
Nacisnąć przycisk OK
, aby przejść
do menu wybranej opcji.
Podmenu
• Wybrać żądane ustawienie za pomocą
strzałek
lub
lub przejść do
innego podmenu, naciskając przycisk
OK
.
Na końcu każdego menu znajduje
się opcja POWRÓT.
Można jej użyć, aby powrócić do
poprzedniego menu.
Procedurę ustawiania można
anulować poprzez naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku OPCJI
.
Spowoduje to powrót do menu funkcji
piekarnika.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
15
Obsługa funkcji piekarnika
Piekarnik posiada następujące funkcje:
Funkcje piekarnika
Eksploatacja
Grzałka/wentylator
1
OSWIETLENIE
Oświetlenie piekarnika - piekarnik będzie Brak
oświetlony, lecz żadna funkcja pieczenia
nie zostanie włączona
2
TERMOOBIEG
Do równoczesnego pieczenia na kilku Grzałka na tylnej
poziomach. Ustawić temperaturę piekarnika o ścianie piekarnika,
20-40°C poniżej temperatury używanej podczas wentylator
pieczenia tradycyjnego.
3
PIZZA
Do pieczenia na jednym poziomie dań
wymagających intensywnego przyrumienienia,
na kruchym spodzie. Ustawić temperaturę
piekarnika o 20-40 °C poniżej temperatury
używanej przy nagrzewaniu górnym/dolnym.
4
PIECZENIE
- NT1
- NT2
Podczas gdy miga
symbol „NT1”, nacisnąć
5
GRZANIE
GÓRA+DÓŁ
Do pieczenia i smażenia na jednym Grzałka górna,
poziomie
grzałka dolna
6
TURBO GRILL
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub Ruszt do grilla,
drobiu na jednym poziomie. Ta funkcja nadaje grzałka górna,
się również do zapiekania i do opiekania.
wentylator
W przypadku funkcji TURBO GRILL
temperaturę należy ustawić na maks.
200°C
7
DUŻY GRILL
Do grillowania dużych ilości płaskich potraw Ruszt do grilla,
i opiekania pieczywa.
grzałka górna,
8
GRILL
Do grillowania dużych ilości płaskich potraw Ruszt do grilla
ułożonych na środku i do opiekania pieczywa.
9
PODGRZEWANIE (*)
Do utrzymywania temperatury przyrządzonych Grzałka górna +
potraw.
dolna
10
ROZMRAŻANIE
Do rozmrażania np. placków i ciast, masła, chleba, Pieczenie
owoców lub innych zamrożonych potraw.
11
GRZANIE DOLNE
Do pieczenia ciast z kruchym spodem.
Grzałka górna,
grzałka na tylnej
ścianie piekarnika,
wentylator
Do
przyrządzania
szczególnie Grzałka na tylnej
delikatnych, soczystych pieczeni. ścianie piekarnika,
PIECZENIE NT1 jest ustawiony wstępnie wentylator
na 120°C, natomiast PIECZENIE NT2 na
150°C. Po około 10 minutach temperatura
przycisk
lub
, zmienia się automatycznie na 80°C i
aby wybrać opcję „NT1” pozostaje na tym poziomie aż do
wyłączenia piekarnika.
lub „NT2”
(*) Nie można zmienić ustawienia temperatury.
Grzałka dolna
16
Programy do pieczenia mięsa
Programy do pieczenia
z wprowadzaniem wagi
mięsa
Zastosowanie
Zakres wagi
KURCZAK
Kurczak, kaczka, gęś, indyk
0.8 do 6.0 kg
WIEPRZOWINA
Pieczeń wieprzowa, łopatka wieprzowa
0.8 do 3.0 kg
WOŁOWINA
Pieczeń wołowa, mięso duszone
0.8 do 2.5 kg
CIELĘCINA
Pieczeń cielęca
0.8 do 2.5 kg
DZICZYZNA
Dziczyzna, królik
0.8 do 3.0 kg
Obsługa, tabele, rady i przepisy
W dołączonej broszurce znaleźć można przydatne informacje na temat
poszczególnych funkcji piekarnika, programów i przepisów automatycznych.
Włączanie i wyłączanie piekarnika
Wybór funkcji
1. Włączyć urządzenie przyciskiem
ON/OFF
.
2. Za pomocą strzałki
lub
wybrać
żądaną funkcję piekarnika.
Na wyświetlaczu temperatury pojawi się
sugerowana wartość temperatury.
Piekarnik zaczyna się nagrzewać.
FUNKCJE
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
Zmiana temperatury piekarnika
lub
można
Za pomocą przycisku
ustawić wyższą lub niższą temperaturę,
Po osiągnięciu żądanej temperatury
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Wyłączyć funkcję
Naciskać strzałkę
lub
, dopóki
na wyświetlaczu nie pojawi się ponownie
napis FUNKCJE PIEKARNIKA.
Całkowite wyłączenie urządzenia
Wyłączyć urządzenie za pomocą
przycisku ON/OFF
.
FUNKCJE
17
Wentylator chłodzący
Wentylator włącza się automatycznie i chłodzi powierzchnie urządzenia. Po wyłączeniu
piekarnika, wentylator pracuje dalej, aby schłodzić urządzenie, po czym wyłącza się
automatycznie.
Nagrzewanie wstępne przy użyciu funkcji SZYBKIEGO NAGRZEWANIA
Po wybraniu funkcji piekarnika istnieje możliwość skrócenia czasu nagrzewania
wstępnego za pomocą funkcji SZYBKIEGO NAGRZEWANIA.
Nagrzewanie wstępne pustego piekarnika jest zbędne w przypadku większości cykli
pieczenia i smażenia, ponieważ ustawiona temperatura jest z reguły osiągana w krótkim
czasie (patrz Tabele i porady).
Nagrzewanie wstępne pustego piekarnika za pomocą funkcji SZYBKIEGO
NAGRZEWANIA zalecane jest w przypadku herbatników, które w przeciwnym wypadku
się ze sobą zleją, bułek oraz rolady szwajcarskiej.
Ważne: Nie wkładać potrawy do piekarnika, dopóki nie zostanie zakończone
SZYBKIE NAGRZEW i dopóki nie zostanie włączona żądana funkcja.
1. Ustawić funkcję piekarnika (np. GRZANIE GÓRA+DÓŁ). W razie potrzeby zmienić
sugerowaną temperaturę.
2. Nacisnąć przycisk SZYBKIE NAGRZEW.
. Zaświeci się symbol
:
Gdy paski migają jeden po drugim, oznacza to, że funkcja SZYBKIE NAGRZEW. jest
włączona.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury paski wskaźnika rozgrzania świecą się.
gaśnie.
Rozlega się sygnał dźwiękowy. Symbol
Piekarnik nadal się rozgrzewa, zgodnie z ustawioną funkcją i temperaturą. Teraz
można włożyć potrawę do piekarnika.
Jeżeli z reguły woli się wkładać potrawę do nagrzanego wstępnie piekarnika, można
włączyć funkcję SZYBKIE NAGRZEW. na stałe (patrz USTAWIENIA PODST.)
Następnie funkcja SZYBKIE NAGRZEW. zostaje wyłączona za pomocą przycisku
SZYBKIE NAGRZEW.
.
SZYBKIE NAGRZEW. jest dostępne z następującymi funkcjami piekarnika:
TERMOOBIEGIEM, PIZZA, GRZANIE GÓRA+DÓŁ i TURBO GRILL.
18
Wskaźnik ciepła
Wskaźnik rozgrzewania
Po włączeniu funkcji cztery kolejno
zapalające się po sobie paski wskazują
postęp nagrzewania piekarnika.
Wskaźnik SZYBKIEGO NAGRZEWANIA
Po włączeniu funkcji SZYBKIEGO
NAGRZEWANIA migające kolejno po sobie
paski wskazują, że funkcja SZYBKIEGO
NAGRZEWANIA jest włączona.
Wskaźnik ciepła resztkowego
Po wyłączeniu piekarnika paski, które
nadal świecą, wskazują ciepło resztkowe
nagromadzone w piekarniku. Wyświetlana
jest również aktualna temperatura
panująca we wnętrzu piekarnika.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
FUNKCJE
19
Programy automatyczne
Oprócz
funkcji
piekarnika
umożliwiających indywidualne ustawienie
cykli pieczania i smażenia, do dyspozycji
są także różne programy automatyczne:
1. Programy pieczenia mięsa z
wprowadzaniem wagi (menu FUNKCJI
PIEKARNIKA)
2. Przepisy automatyczne (menu opcji)
3. W przypadku programu pieczenia
KURCZAK należy obrócić mięso po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego i
wyświetleniu polecenia OBRÓCENIA
MIĘSA w linii tekstu.
Po zakończeniu wszystkich programów
pieczenia mięsa rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Programy do pieczenia mięsa z
wprowadzaniem wagi
Programy do pieczenia mięsa oferują
optymalne ustawienia dla każdego typu
mięsa.
Czas pieczenia jest określany automatycznie na podstawie wprowadzonej wagi mięsa.
KURCZAK
1. Za pomocą strzałek
lub
wybrać
żądany program pieczenia mięsa.
W linii tekstu zacznie migać wskazanie
wagi.
2. Podczas gdy wskazanie wagi miga,
nacisnąć przycisk
lub
, aby
ustawić wagę produktu.
Ustawienie zmienia się w skokach co
0.1kg (w przypadku KURCZAK co 0.2kg).
Rozpocznie się program pieczenia
mięsa. Na wyświetlaczu funkcji zegara
pokazywana jest długość programu.
Rozpoczyna się odliczanie czasu.
Oznacza to, że w trakcie programu
wyświetlany jest czas pozostały do jego
zakończenia.
Jeżeli proponowana waga nie
zostanie zmieniona w ciągu około 5
sekund, program pieczenia mięsa
rozpocznie się automatycznie.
Nadal istnieje możliwość zmiany
wagi produktu. W tym celu należy
nacisnąć przycisk WYBORU
.
Wskaźnik wagi miga i można
zmienić ustawienie wagi.
KURCZAK
PRZEWRÓĆ MIĘSO
20
Opcje
Przegląd MENU
MENU
MENU CIAST
MENU PIECZENIA
MENU SPECJALNE
POWROT
CIASTO CYTRYNOWE
CIASTO SZWEDZKIE
BISZKOPT
SERNIK
CIASTO Z OWOCAMI
STRUCLA
CIASTO DROZDZOWE
CHLEB BIA£Y
POWROT
PIZZA
ZIEMNIAKI ZAPIEK
CEBULARZ
QUICHE LORRAINE
LASAGNE
CANNELLONI
ZAPIEKANKA MIÊSNA
STEKI RYBNE
POWROT
CIASTO Z PROSZKU
PIZZA MROZONA
SUSZENIE
PASTERYZACJA
POWROT
21
PRZEPISY NA POTRAWY
PIECZONE I SMAŻONE
W przypadku tej funkcji należy
skorzystać z przepisów przedstawionych w broszurze „Tabele, porady i
przepisy”. Funkcja ta oferuje optymalne
ustawienia dla każdego przepisu.
MENU
Wybór przepisu
1. Nacisnąć przycisk OPCJA
przejść do menu opcji.
, aby
MENU CIAST
2. Nacisnąć przycisk OK
do MENU.
, aby przejść
lub
3. Za pomocą strzałek
żądaną kategorię przepisów.
wybrać
MENU PIECZENIA
4. Nacisnąć przycisk OK
, aby przejść
do np. menu MENU PIECZENIA.
5. Za pomocą strzałek
żądany przepis.
lub
wybrać
Jeżeli wybrany przepis nie zostanie
zmieniony w ciągu kilku sekund, piekarnik
pobiera jego ustawienia i zaczyna się
nagrzewać.
CEBULARZ
22
6. Po upływie czasu pieczenia rozlega się
sygnał dźwiękowy.
– na wyświetlaczu zegara miga
symbol „00:00:” oraz symbol
.
– Nagrzewanie piekarnika wyłącza
się samoczynnie.
7. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć
poprzez naciśnięcie dowolnego
przycisku.
CEBULARZ
Opóźnianie czasu rozpoczęcia programu
Wybrany program może zostać również
uruchomiony automatycznie w późniejszym
czasie (patrz funkcje zegara KONIEC
).
Funkcja zegara KONIEC
może
zostać ustawiona, gdy program
uruchomiony jest od mniej niż
dwóch minut.
Wcześniejszezakończenieczasupieczenia
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
, przycisk
lub
za
OPCJA
pomocą strzałek lub wybrać opcję menu
POWRÓT.
MENU SPECJALNE
1. Nacisnąć przycisk OPCJA
, aby
wybrać menu opcji.
2. Nacisnąć przycisk OK
, aby przejść
do MENU.
3. Za pomocą strzałek
lub
wybrać
jako kategorię przepisów MENU
SPECJALNE.
4. Nacisnąć przycisk OK
, aby przejść
do menu MENU SPECJALNEGO.
5. Za pomocą strzałek
lub
wybrać
żądaną opcję menu.
Na wyświetlaczu pojawi się sugerowana
wartość temperatury. Jeżeli wybrana
pozycja nie zostanie zmieniona w ciągu
kilku sekund, piekarnik przejmie jej
ustawienia i zacznie się nagrzewać.
MENU SPECJALNE
CIASTO Z PROSZKU
23
W przypadku przepisów na SUSZENIE i PASTERYZACJA za pomocą przycisku
lub
można zwiększać lub zmniejszać temperaturę o 5°C.
W kategorii MENU SPECJALNE znaleźć można następujące opcje menu:
CIASTO Z PROSZKU
Do pieczenia ciast w proszku i mieszanek do pieczenia.
PIZZA MROŻONA
Do pieczenia mrożonych dań gotowych, takich jak
pizza, lasagne, zapiekanki i frytki.
SUSZENIE
Do suszenia owoców, ziół i grzybów.
PASTERYZACJA
Do pasteryzowania przetworów z owoców i warzyw.
Dalsze informacje na temat tych funkcji - patrz broszura „Tabele, porady i przepisy”.
24
PAMIĘCI
Dzięki tej funkcji możliwe jest zapisanie optymalnych ustawień dla własnych przepisów.
Pierwsze trzy „przepisy własne” można wywołać bezpośrednio z menu funkcji piekarnika.
W pamięci dostępnych jest 10 miejsc na przepisy z ustawionym czasem pieczenia.
Zapisywanie ustawień „przepisów własnych”
Aby zapisać ustawienia dla przepisu własnego:
1. Wybrać funkcję piekarnika i wartość temperatury.
2. W razie potrzeby Nacisnąć przycisk
, aby przejść do funkcji zegara CZAS
TRWANIA
i wprowadzić żądany czas pieczenia (patrz rozdział „Funkcje zegara”).
3. Za pomocą przycisku OPCJA
przejść do menu opcji.
4. Nacisnąć przycisk OK
, wybrać
proponowaną opcję menu ZAPISZ.
Pokazane zostanie pierwsze wolne
miejsce w pamięci.
ZAPISZ
5. Za pomocą przycisku OK
wybrać
pozycję, np. ZAPAMIĘTANO 1.
Pierwsza litera w linii tekstu zacznie
migać.
ZAPAMIĘTANO 1
6. Za pomocą strzałek
lub
wybrać żądaną literę alfabetu.
DAPAMIĘTANO 1
C
7. Nacisnąć przycisk
lub
, aby
przesunąć kursor w prawo lub w lewo.
Zacznie wtedy migać następna litera
itd. W ten sposób można zmieniać nazwy
własnych przepisów.
Dostępnych jest 18 pól wpisów.
DAD’S PIZZA
12.28
25
Po zakończeniu wpisywania nazwy
nacisnąć przycisk OK
i przytrzymać
go.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
ZAPAMIĘTANE.
Wywoływanie ustawień dla
„przepisów własnych”
1. Włączyć urządzenie za pomocą
przycisku ON/OFF
.
2. Za pomocą strzałki
wybrać
zapisany przepis.
Pierwsze trzy “przepisy własne”
można wywołać bezpośrednio z
menu funkcji piekarnika.
Pozostałe „przepisy własne”
można wywołać w PAMIĘCI. w
opcji WPROWADŽ DANE.
Nadpisywanie pozycji pamięci
Zajęte pozycje pamięci można
nadpisać w dowolnym momencie.
W tym celu należy postępować zgodnie
z instrukcjami podanymi w punkcie
„Zapisywanie ustawień przepisów
własnych”.
Jednak w punkcie 4 zamiast
proponowanej pozycji pamięci należy
Nacisnąć przycisk
, aby wybrać
przepis, który chce się nadpisać.
ZAPAMIĘTANE
26
USTAWIENIA PODST.
Niezależnie od zastosowania w piekarniku można dokonywać zmian różnych
ustawień podstawowych. Ustawienia te zostaną zapamiętane i będą stosowane
aż do kolejnej zmiany.
HEAT+HOLD
–
WŁĄCZONE
Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy ustawiona została funkcja
zegara CZAS lub KONIEC. Po zakończeniu czasu pieczenia
można włączyć funkcję HEAT+HOLD. Zapoznać się z
instrukcjami podanymi w rozdziale „Funkcje zegara”.
–
WYŁĄCZONE
Funkcji HEAT+HOLD. nie można włączyć po
zakończeniu pieczenia, jeżeli wcześniej została
ustawiona funkcja zegara CZAS TRWANIA lub KONIEC.
WYDŁUŻENIA CZASU
–
WŁĄCZONE
Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy ustawiona została funkcja
zegara CZAS TRWANIA lub KONIEC. Po zakończeniu
czasu pieczenia na wyświetlaczu pojawia się pytanie
„WYDŁUŻENIE CZASU?”, a użytkownik może
zdecydować, czy wydłużyć czas pieczenia, czy też rezultaty
można
są już zadowalające. Za pomocą przycisku OK
wydłużyć czas pieczenia o 10 minut. Następnie Nacisnąć
, aby wyłączyć piekarnik.
przycisk ON/OFF
–
WYŁĄCZONE
Funkcji WYDŁUŻENIA CZASU nie można włączyć po
upływie czasu pieczenia, jeżeli została wcześniej
ustawiona funkcja zegara CZAS TRWANIA lub KONIEC.
SZYBKIE NAGRZEW
–
WŁĄCZONE
–
WYŁĄCZONE
Funkcja SZYBKIE NAGRZEW włącza się
automatycznie wraz z odpowiednimi funkcjami
piekarnika. Nacisnąć przycisk SZYBKIE NAGRZEW
- funkcję SZYBKIE NAGRZEW można wyłączyć
ręcznie w przypadku indywidualnego programu
pieczenia lub smażenia.
Funkcja SZYBKIE NAGRZEW nie włącza się
automatycznie z pewnymi funkcjami piekarnika. Za pomocą
można włączyć ręcznie
przycisku SZYBKIE NAGRZEW
funkcję SZYBKIE NAGRZEW dla poszczególnych cykli
pieczenia lub smażenia.
27
CIEPŁO SKUMULOWANE
– WŁĄCZONE
Po wyłączeniu urządzenia wskaźnik ciepła
pozostałego jest aktywny.
– WYŁĄCZONE
Po wyłączeniu urządzenia wskaźnik ciepła
pozostałego jest nieaktywny.
MENU WYŚWIETLACZA
– WŁĄCZONY
Po wyłączeniu urządzenia wyświetlana jest aktualna godzina.
– WYŁĄCZONY
Po wyłączeniu urządzenia także wyświetlacz zegara
zostaje wyłączony. Po włączeniu urządzenia
wyświetlacz włącza się automatycznie. Ustawienie
WŁĄCZONY. umożliwia oszczędność energii.
MENU DŹWIĘKOW
– DŹWIĘKI KLAWISZY
– WŁĄCZONE
– WYŁĄCZONE
Określa, czy każdorazowemu naciśnięciu przycisku
ma towarzyszyć dźwięk.
– SYGNAŁY BŁĘDÓW
– WŁĄCZONE
– WYŁĄCZONE
Określa, czy sygnały rozlegające się w przypadku
niedozwolonych operacji mają być potwierdzane
dźwiękiem.
WYBIERZ JĘZYK
– POLSKI
– ...
Służy do ustawiania języka menu na wyświetlaczu.
PASTERYZACJA
– KASUJ USTAWIENIA
Służy do przywracania ustawień fabrycznych.
28
USTAWIENIA PODST.
1.
2.
3.
4.
5.
Za pomocą przycisku OPCJI
otworzyć menu opcji.
lub
wybrać opcję USTAWIENIA PODST.
Za pomocą strzałki
przejść do USTAWIENIA PODST.
Za pomocą przycisku OK
Za pomocą strzałki
lub
przejść do ustawienia, które chce się zmienić.
.
Nacisnąć przycisk OK
Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualnie ustawiona wartość.
6. Za pomocą strzałki
lub
wybrać żądaną wartość.
.
7. Nacisnąć przycisk OK
Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawia się napis ZAPAMIĘTANE.
Po zapisaniu ustawienia następuje automatyczny powrót do menu funkcji piekarnika.
29
Funkcje zegara
MINUTNIK
Ustawianie minutnika. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Ta funkcja nie ma żadnego wpływu na działanie piekarnika.
CZAS TRWANIA
Służy do ustawiania czasu pracy piekarnika.
KONIEC
Służy do ustawiania czasu wyłączenia piekarnika.
HEAT+HOLD
Służy do włączania funkcji HEAT+HOLD, jeżeli w „USTAWIENIA PODST.“ została
ona ustawiona jako aktywna.
CZAS DOBOWY
Służy do ustawiania, zmieniania i sprawdzania godziny.
(Patrz także punkt „Przed pierwszym użyciem”).
Informacje dotyczące funkcji zegara
• Po wybraniu funkcji zegara odpowiadający jej sygnał miga przez okoąo 5 sekund.
During this time, the desired times can be set or modified using the
lub
button.
• Po ustawieniu żądanej godziny odpowiadający jej symbol miga przez dalszych 5
sekund. Następnie symbol zapala się.
Ustawiony czas zaczyna płynąć.
Wykorzystywanie ciepła resztkowego z funkcjami zegara CZAS TRWANIA
i KONIEC
Jeżeli korzysta się z funkcji zegara CZAS TRWANIA
i KONIEC
, piekarnik
wyłącza grzałki po upływie 90% ustawionego lub obliczonego czasu. Pozostałe ciepło
resztkowe jest wykorzystywane do dokończenia procesu gotowania, aż do upływu
ustawionego czasu (3-20 min.).
Na wyświetlaczu funkcji zegara pokazany jest czas trwania wybranej funkcji
piekarnika, jeżeli nie została ustawiona żadna z następujących funkcji zegara:
lub KONIEC
.
MINUTNIK , CZAS TRWANIA
30
Minutnik
1. Naciskać przycisk WYBORU
,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
MINUTNIK i symbol .
MINUTNIK
lub
2. Za pomocą przycisku
wybrać żądany czas odliczania (maks.
99 minut). Czas podawany jest w
minutach i sekundach.
MINUTNIK
Po około 5 sekundach na wyświetlaczu
pojawia się pozostały czas.
Na wyświetlaczu pokazywane są
FUNKCJE PIEKARNIKA i symbol .
Po upływie ustawionego czasu przez
2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu miga symbol „00.00”
i .
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy:
nacisnąć dowolny przycisk.
FUNKCJE
MINUTNIK
31
CZAS TRWANIA
1. Wybrać funkcję piekarnika i wartość
temperatury.
,
2. Naciskać przycisk WYBORU
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
CZAS TRWANIA
i symbol.
CZAS TRWANIA
CZAS TRWANIA
3. Za pomocą przycisku
lub
ustawić żądany czas pieczenia.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
Po około 5 sekundach na wyświetlaczu
pojawia się pozostały czas.
.
Zaświeci się symbol
Po upływie ustawionego czasu przez
2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy.
Piekarnik wyłączy się samoczynnie.
Na wyświetlaczu miga symbol „00.00”
i
.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy:
nacisnąć dowolny przycisk.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
32
KONIEC
1. Wybrać funkcję i temperaturę piekarnika.
,
2. Naciskać przycisk WYBORU
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis KONIEC i symbol
.
3. Za pomocą przycisku
lub
ustawić żądany czas wyłączenia.
KONIEC
KONIEC
Po około 5 sekundach na wyświetlaczu
pojawi się czas wyłączenia.
Zaświeci się symbol
.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
Po upływie ustawionego czasu przez
2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy.
Piekarnik wyłącza się samoczynnie.
Na wyświetlaczu miga symbol „00.00”
i
.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy:
nacisnąć dowolny przycisk.
33
CZAS TRWANIA
połączone
i
KONIEC
Funkcje CZAS TRWANIA
i
KONIEC
mogą być używane
równocześnie. Umożliwiają one
ustawienie piekarnika w taki sposób,
aby automatycznie włączył i
wyłączył się w późniejszym czasie.
1. Wybrać funkcję i temperaturę
piekarnika.
2. Za pomocą funkcji CZAS TRWANIA
ustawić odpowiedni czas
pieczenia dla danej potrawy, na
przykład: 1 godz.
3. Za pomocą funkcji KONIEC
ustawić godzinę, o której potrawa
powinna być gotowa, na przykład:
godz. 14:05.
CZAS TRWANIA
KONIEC
ZAPROGRAMOWANE
W linii tekstu pojawi się napis
ZAPROGRAMOWANE.
GRZANIE GÓRA+DÓŁ
Piekarnik włączy się automatycznie o
odpowiedniej godzinie, na przykład: o
godz. 13:05.
Po upływie czasu pieczenia przez
2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy, po
czym piekarnik wyłącza się samoczynnie,
na przykład: o godz. 14:05.
34
HEAT+HOLD
Funkcja Heat+Hold utrzymuje
temperaturę dania przez 30 minut po
zakończeniu pieczenia lub
smażenia. Jest bardzo przydatna w
przypadku spóźnialskich gości.
Temperatura ustalona jest na
powyżej 80°C.
Funkcję Heat+Hold można
włączyć lub wyłączyć w
USTAWIENIA PODST.
1. Wybrać funkcję i temperaturę
piekarnika.
2. Za pomocą funkcji CZAS TRWANIA
lub KONIEC
ustawić
wymagany czas pieczenia dla danej
potrawy, na przykład:
3. Naciskać przycisk WYBORU
,
dopóki nie pojawi się napis
„HEAT+HOLD.”
lub
4. Za pomocą przycisku
ustawić czas dla funkcji „Heat+Hold”
(możliwe opcje to: „00.00”, co oznacza,
że funkcja Heat+Hold jest wyłączona
lub „00.30”, co oznacza, że funkcja
Heat+Hold jest ustawiona na 30 minut).
Po upływie czasu pieczenia funkcja
HEAT+HOLD automatycznie ustawi
temperaturę wnętrza piekarnika na 80°C i
będzie ją utrzymywać na tym poziomie
przez 30 minut, dzięki czemu potrawa nie
wystygnie przed podaniem.
HEAT+HOLD
35
Funkcje dodatkowe
Zabezpieczenie BLOKADA
Po włączeniu BLOKADY nie można
korzystać z urządzenia.
Włączanie BLOKADY
1. W razie potrzeby włączyć urządzenie
za pomocą przycisku ON/OFF
.
Nie może być wybrana żadna funkcja
piekarnika.
2. Naciskać równocześnie przyciski
i
, dopóki na
WYBORU
wyświetlaczu nie pojawi się napis
BLOKADY.
Teraz zabezpieczenie BLOKADY jest
włączone.
Wyłączanie BLOKADY
• Naciskać równocześnie przyciski
WYBORU
i
, dopóki napis
BLOKADY nie zniknie z wyświetlacza.
Teraz BLOKADY jest wyłączone i
można ponownie korzystać z piekarnika.
BLOKADA FUNKCJI nie chroni
urządzenia przed przypadkowym
wyłączeniem.
Wyłączenie urządzenia powoduje
automatyczne anulowanie BLOKADY
FUNKCJI.
BLOKADA
BLOKADA FUNKCJI
Funkcja ta zapobiega przypadkowej zmianie
wszystkich ustawień funkcji piekarnika.
Włączanie BLOKADA FUNKCJI
1. W razie potrzeby włączyć urządzenie
za pomocą przycisku ON/OFF
.
2. Wybrać funkcję piekarnika.
3. Naciskać równocześnie przyciski WYBORU
i
, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis BLOKADA FUNKCJI.
Teraz BLOKADA FUNKCJI jest włączona.
Wyłączanie BLOKADY FUNKCJI
• Nacisnąć równocześnie przyciski
WYBORU
i
i przytrzymać je
przez około 2 sekundy.
BLOKADA FUNKCJI
36
Samoczynne wyłączenie piekarnika
Jeśli przed upływem oznaczonego
czasu piekarnik nie zostanie
wyłączony lub jeśli ustawienie
temperatury nie zostanie zmienione,
piekarnik wyłączy się samoczynnie.
Piekarnik wyłącza się samoczynnie w
zależności od ustawionej temperatury:
30 - 115°C
po 12.5 godz.
120 - 195°C
po
8.5 godz.
200 - 245°C
po
5.5 godz.
250 °C
po
3.0 godz.
Ponowne włączanie po samoczynnym
wyłączeniu
Nacisnąć dowolny przycisk.
Funkcja samoczynnego wyłączenia
jest anulowana, jeżeli ustawiona
została funkcja CZAS TRWANIA
lub KONIEC
.
37
Wkładanie blach piekarnika, blach do pieczenia i
ociekacza do tłuszczu
Piekarnik
posiada
cztery
prowadnice.
Poziomy umieszczenia potrawy
liczy się od dołu piekarnika zgodnie
z opisem na rysunku.
Półki należy wsuwać prawidłowo i
zgodnie z opisem na schemacie.
Naczyń do pieczenia nie należy
stawiać bezpośrednio na dnie
piekarnika.
Prowadnice teleskopowe
Poziomy 1, 2 i 4 wyposażone są w
prowadnice teleskopowe, które ułatwiają
obsługę piekarnika podczas wkładania lub
wyjmowania blach.
Wyciągnąć całkowicie prawą oraz lewą
prowadnicę teleskopową w taki sposób,
jak pokazano na schemacie.
Umieścić ruszt lub blachę do grillowania
na prowadnicach teleskopowych, po czym
delikatnie wepchnąć je razem do środka
piekarnika.
Nie wolno próbować zamknąć
drzwi, jeżeli prowadnice
teleskopowe nie są całkowicie
wsunięte do środka piekarnika.
Mogłoby to spowodować
uszkodzenie szyby i emalii na
drzwiach.
4
3
2
1
38
Porady i wskazówki
Podczas pieczenia drzwi
piekarnika muszą być zawsze
zamknięte. Podczas otwierania
drzwiczek należy stać w
bezpiecznej odległości. Nie
dopuszczać do swobodnego
opadania drzwi - podtrzymywać je,
dopóki nie będą całkowicie otwarte.
Piekarnik posiada unikalny system,
który powoduje naturalną cyrkulację
powietrza oraz stały obieg pary.
System ten umożliwia gotowanie na
parze oraz zapewnia delikatność potraw w
środku z jednoczesną ich chrupkością na
zewnątrz. Dodatkowo, do minimum
ograniczony zostaje czas pieczenia oraz
zużycie energii. W czasie pieczenia może
powstawać para, która może się wydostawać
na zewnątrz po otwarciu drzwiczek
piekarnika. Jest to zjawisko normalne.
Należy jednak odsunąć się od
piekarnika w momencie otwierania
jego drzwiczek w czasie pieczenia lub
po jego zakończeniu tak, aby para lub
ciepło mogły się swobodnie wydostać.
Uwaga! - Podczas pieczenia nie
wolno stawiać na dnie piekarnika
żadnych przedmiotów ani
przykrywać żadnych części
piekarnika folia aluminiową. Może to
prowadzić do nadmiernego wzrostu
temperatury, co może negatywnie
wpływać na wyniki pieczenia i
uszkodzić emaliowaną powłokę
piekarnika. Naczynia, naczynia
żaroodporne oraz tace aluminiowe
należy ustawiać na półkach
zamocowanych w prowadnicach.
Gdy potrawa jest gotowana, tworzy
się para, jak w czajniku.
Gdy para wchodzi w styczność ze
szkłem na drzwiach piekarnika,
następuje kondensacja i powstają
krople wody.
W celu redukcji kondensacji, należy
zawsze rozgrzewać pusty piekarnik
przez 10 minut.
Zalecamy wycieranie kropel wody po
każdym pieczeniu.
39
Konserwacja i czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia,
należy wyłączyć piekarnik i
poczekać, aż ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia nie
należy stosować pary ani
parowych urządzeń czyszczących.
Ważne: Przed rozpoczęciem prac
konserwacyjnych lub czyszczenia,
należy odłączyć piekarnik od zasilania
elektrycznego.
Aby zapewnić trwałość urządzenia
konieczne jest regularne wykonywanie
następujących czynności czyszczących:
- Wykonywać dopiero po ostygnięciu
piekarnika.
- Części emaliowane należy myć w
wodzie z dodatkiem mydła.
- Nie należy stosować środków
ściernych.
- Osuszyć części ze stali nierdzewnej
miękką ściereczką.
- W przypadku uporczywych plam, można
zastosować detergenty niepowodujące
ścierania lub dostępne na rynku produkty
przeznaczone do czyszczenia stali
nierdzewnej lub ciepły ocet.
Emalia piekarnika jest bardzo trwała i
nieprzepuszczalna. Gorące kwasy z
owoców (np. cytryny, gotowane śliwki,
itd.) pozostawiają trudne do usunięcia
plamy na powierzchniach emaliowanych.
Jednakże, takie plamy na dobrze
wypolerowanej powierzchni emaliowej nie
mają wpływu na pracę piekarnika. Po
każdym użyciu, należy dokładnie
przemyć piekarnik. To jest najłatwiejszy
sposób czyszczenia zabrudzeń.
Zapobiega on przypalaniu zabrudzeń.
Środki czyszczące
Przed zastosowaniem środków
czyszczących należy sprawdzić, czy
nadają się one do czyszczenia piekarnika
i czy są zalecane przez producenta.
NIE należy stosować środków
czyszczących zawierających wybielacz,
ponieważ mogą one zmatowić
powierzchnie. Nie należy również stosować
ściernych środków czyszczących.
Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni piekarnika
Należy regularnie przecierać panel
sterowania, drzwiczki piekarnika oraz
uszczelkę drzwiową stosując do tego celu
delikatną szmatkę zwilżoną ciepłą wodą
z dodatkiem detergentu w płynie.
Aby nie uszkodzić lub osłabić szyby
w drzwiczkach piekarnika nie należy
stosować:
• Detergentów i wybielaczy
• Impregnowanych myjek nie nadających
się do mycia rondli z materiału
zapobiegającemu przyleganiu potraw
• myjek Brillo/Ajax lub myjek metalowych
• myjek do piekarników nasączonych
środkami chemicznymi lub aerozoli
• Zmywaczy rdzy
• Odrdzewiaczy do wanien/umywalek
Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną
powierzchnię szyby piekarnika ciepłą
wodą z mydłem. W przypadku mocnego
zabrudzenia wewnętrznej powierzchni
drzwiczek zaleca się stosowanie środków
czyszczących takich jak Hob Brite. Nie
stosować skrobaków do farb do usuwania
pozostałości potraw z piekarnika.
NIE CZYŚCIĆ drzwi piekarnika,
gdy panele szklane są jeszcze
ciepłe. Niezastosowanie się do tego
zalecenia może spowodować
stłuczenie szyby.
40
A
Czyszczenie drzwi piekarnika
Poniższa instrukcja opisuje demontaż drzwi
piekarnika zainstalowanych tak, jak w
sprzęcie dostarczonym przez producenta.
Jeżeli kierunek otwierania drzwi
piekarnika został zmieniony,
wówczas wszystkie określenia
dotyczące lewej i prawej należy
zamienić miejscami.
B
Rys. 1
A
Rys. 1. Prawą ręką przytrzymać
perforowaną osłonę („A”) a lewą ręką
zdjąć obsadę „B” szyby wewnętrznej.
Popchnąć obsadę w prawo, aby ją
odblokować, a następnie podnieść ją.
C
Rys. 2. Zdjąć perforowaną osłonę „A” z
obsady „C”.
Rys. 3. Przytrzymać mocno lewą ręką
szybę wewnętrzną „D” i wyciągnąć
obsadę „C” z jej pierwotnego położenia.
Upewnić się, że szyba „D” jest
mocno przytrzymywana, aby się nie
przechyliła i nie upadła.
Rys. 2
C
D
Rys. 3
Rys. 4. Trzymać mocno szybę wewnętrzną
„D” obiema rękami i wyjąć ją z
pierwotnego położenia, wysuwając ją
do góry.
D
Rys. 4
41
Rys. 5. Trzymać mocno szybę wewnętrzną
„E” obiema rękami i wyjąć ją z pierwotnego
położenia, wysuwając ją do góry.
E
Po wyjęciu szyby wewnętrznej wyczyścić
drzwi piekarnika i szyby.
Zaleca się czyszczenie drzwiczek
piekarnika przy pomocy wilgotnej gąbki. Po
wyczyszczeniu, wytrzeć miękką szmatką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych, gdyż
mogą one uszkodzić powierzchnię.
Rys. 5
Po zakończeniu czyszczenia włożyć obie
szyby wewnętrzne na miejsce.
Aby prawidłowo zamontować szybę
wewnętrzną „E” (bez pasków
bocznych), biały punkt widoczny na
szybie powinien się znaleźć w
lewym górnym rogu szyby.
C
A
Szyba wewnętrzna „D” (z dekoracjami
bocznymi) musi być umieszczona w
taki sposób, aby ozdobiona
powierzchnia znalazła się na
wewnętrznej stronie drzwi. Po
przejechaniu palcami po widocznej
powierzchni nie może być wyczuwana
lekka szorstkość nadruku.
Po włożeniu szyb bocznych wsunąć na
miejsce obsadę “C”, a następnie:
Rys. 6
B
A
Rys. 6. wsunąć prawy koniec aluminiowego
pręta „A” w odpowiedni otwór w
obsadzie „C”.
Rys. 7. wsunąć lewy koniec aluminiowego
pręta „A” w odpowiedni otwór w
obsadzie „B”. Teraz wsunąć na miejsce
obsadę “B” i upewnić się, że jest
solidnie zamocowana.
Rys. 7
42
Modele wykonane ze stali nierdzewnej
lub aluminium:
Zaleca się czyszczenie drzwiczek
piekarnika przy pomocy wilgotnej gąbki.
Po wyczyszczeniu, wytrzeć miękką
szmatką.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania należy myć stosując się do
tych samych zaleceń.
NIE CZYŚCIĆ drzwi piekarnika,
gdy panele szklane są jeszcze
ciepłe. Niezastosowanie się do
tego
zalecenia
może
spowodować stłuczenie szyby.
Wyszczerbiona lub głęboko
zadrapana szyba ma mniejszą
wytrzymałość i, aby uniknąć
ryzyka rozbicia szyby, należy ją
wymienić.
W
przypadku
wątpliwości prosimy o kontakt z
lokalnym punktem serwisowym.
W razie potrzeby istnieje
możliwość odwrócenia kierunku
otwierania drzwi. Operacja ta może
być przeprowadzonaTYLKO przez
upoważniony personel serwisowy.
Klienci nie powinni wykonywać tej
czynności we własnym zakresie.
Za usługę tę pobierana jest opłata.
43
Blachy piekarnika i prowadnice
blach piekarnika
W celu umycia blach piekarnika należy
najpierw namoczyć je w ciepłej wodzie z
mydłem, a do opornych zabrudzeń użyć
myjki namoczonej w ciepłej wodzie z mydłem.
Następnie dobrze wypłukać i wytrzeć
miękką szmatką.
Wsporniki półek można zdemontować w
celu oczyszczenia.
Należy postępować w następujący sposób:
1. odkręcić przednią śrubę, jednocześnie
przytrzymując prowadnicę drugą ręką;
2. wysunąć tylne mocowanie i wyjąć całą
prowadnicę;
3. po wyczyszczeniu założyć z powrotem
obie prowadnice, wykonując wyżej
opisaną procedurę w odwrotnej
kolejności.
Po zamontowaniu prowadnic należy
upewnić się, że śruby mocujące są
prawidłowo dokręcone.
Podczas czyszczenia prowadnic
nie należy usuwać smaru
znajdującego się w prowadnicach
teleskopowych. Jest on niezbędny
dla ich prawidłowego działania.
44
Grzałka grilla zamocowana
na zawiasach
Ten model został wyposażony w grzałkę
grilla zamocowaną na zawiasach, aby
ułatwić czyszczenie sufitu komory
piekarnika.
Przed rozpoczęciem tej czynności
należy odłączyć piekarnik od
zasilania elektrycznego.
1. Odkręcić śrubę mocującą grzałkę grilla.
Podczas przeprowadzania tej operacji
po raz pierwszy zaleca się używanie
śrubokrętu.
2. Następnie należy delikatnie pociągnąć
grzałkę w dół, aby uzyskać dostęp do
górnej powierzchni komory piekarnika.
3. Wyczyścić górną powierzchnię wnętrza
odpowiednim środkiem i wytrzeć do
sucha przed przykręceniem grzałki
grilla na jej właściwe miejsce.
4. Delikatnie Nacisnąć grzałkę grilla na
właściwe miejsce i przykręcić śrubę
mocującą.
Upewnić się, że śruba mocująca
grzałkę jest prawidłowo
dokręcona tak, aby nie spadła
ona w trakcie używania.
45
Wymiana oświetlenia piekarnika
Odłączenie urządzenia
Jeśli to konieczne, wymienić żarówkę.
Żarówka musi mieć następujące
parametry:
- Moc: 25 W,
- Napięcie: 230 V (50 Hz),
- Odporność na działanie wysokich
temperatur do 300°C,
- Typ podłączenia: E14.
Żarówki można nabyć w lokalnym punkcie
serwisowym.
Wymiana spalonej żarówki:
1. Sprawdzić, czy piekarnik jest
wyłączony z prądu.
2. Nacisnąć szklaną oprawkę i obrócić w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
3. Wyjąć spaloną żarówkę i wymienić ją
na nową.
4. Z powrotem nałożyć szklany klosz i
podłączyć zasilanie.
Filtr tłuszczu
Przed przystąpieniem do pieczenia
mięsa należy zainstalować w piekarniku
filtr tłuszczowy, zaczepiając go nad
otworami wentylacyjnymi w ściance
tylnej. Zapobiegnie to gromadzeniu się
rozpryskiwanego tłuszczu na wirniku
wentylatora.
Po zakończeniu pieczenia i
ostygnięciu piekarnika wyjąć filtr,
pociągając go do góry za wystający
uchwyt i wyjąć go z piekarnika (patrz
schemat).
Filtra tłuszczu należy używać
tylko podczas smażenia.
Przed
zamontowaniem/
demontażem filtra tłuszczu
należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
46
Co robić jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym, należy wykonać następujące kontrole.
WAŻNE: Wzywając serwisanta do naprawy niżej wymienionych usterek lub do usunięcia
usterek spowodowanych niewłaściwą obsługą lub instalacją urządzenia, zostaną
Państwo obciążeni kosztami takiej naprawy, mimo tego iż piekarnik jest na gwarancji.
PROBLEM
„ Piekarnik nie grzeje.
„ Piekarnik się nie nagrzewa.
ROZWIĄZANIE
‹Włączyć piekarnik za pomocą przycisku ON/OFF
.
lub
‹Sprawdzić, czy nie należy wymienić bezpiecznika instalacji
elektrycznej i upewnić się, że urządzenie jest właściwie
podłączone do zasilania, a wyłącznik urządzenia jest włączony.
‹ Została przypadkowo włączona funkcja „Demo” (na
wyświetlaczu pojawia się symbol ). Aby ją wyłączyć, należy:
1. w pozycji „Wył” nacisnąć przycisk
i przytrzymać go
przez około 5 sekund. Piekarnik przełącza się
ponownie w tryb oczekiwania i wyłącza się. Rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.
i
2. W ciągu 5 sekund Nacisnąć równocześnie przyciski
: trzymać je naciśnięte, dopóki nie rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Jeżeli symbol
zniknie po ponownym
włączeniu piekarnika, oznacza to, że operacja się powiodła.
„ Nie działa oświetlenie piekarnika. ‹Włączyć piekarnik za pomocą przycisku ON/OFF
,
a następnie wybrać funkcję pieczenia
lub
‹Sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić ją
(patrz „Wymiana żarówki”).
„ Przygotowanie potraw zajmuje ‹Zapoznać się z rozdziałami poświęconymi funkcjom
pieczenia oraz z dołączoną tabelą pieczenia.
zbyt dużo czasu lub też potrawy są
gotowane za szybko.
„ Na potrawach i w komorze ‹Potraw nie pozostawiać w piekarniku dłużej niż na 1520 minut po zakończeniu pieczenia.
piekarnika osiadają para i skropliny.
„ Na panelu sterowania pojawia ‹ Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za
pośrednictwem domowej instalacji bezpieczeństwa lub
się kod błędu, np. „F...”, .
wyłącznika bezpieczeństwa w skrzynce z bezpiecznikami.
Przy ponownym wyświetleniu komunikatu przez
urządzenie należy skontaktować się z serwisem.
Należy zanotować kod błędu i podać go autoryzowanemu
serwisowi.
47
Dane techniczne
Wartości znamionowe grzałek
Dolna grzałka
1000 W
Górna grzałka
800 W
Termoobieg
2000 W
Pizza
3000 W
Grzanie gora+doł
1800 W
Turbo Grill
2475 W
Duży grill
2450 W
Grill
1650 W
Pieczenie
2000 W
Podgrzewanie
1800 W
Oświetlenie
25 W
Silnik wentylatora termoobiegu
25 W
Silnik wentylatora chłodzenia
25 W
Razem moc znamionowa
Napięcie robocze (50 Hz)
3080 W
230 V
Wymiary wnęki
Wysokość
Szerokość
Głębokość
pod blatem: 593 mm; W słupku 580 mm
560 ÷ 570 mm
550 mm
Wymiary komory piekarnika
Wysokość
Szerokość
Głębokość
335 mm
395 mm
400 mm
Pojemność piekarnika
53 litrów
48
Instrukcje dla instalatora
Podane
niżej
wskazówki
przeznaczone są wyłącznie dla
wykwalifikowanego instalatora i
mają za zadanie pomóc mu w
precyzyjnym wykonaniu wszelkich
czynności związanych z instalacją,
montażem lub konserwacją, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zalecamy, aby wszystkie czynności
związane z instalacją urządzenia
były
wykonywane
przez
wykwalifikowany personel zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Podłączenie elektryczne
Przed dokonaniem podłączenia elektrycznego,
należy dopilnować, aby:
— bezpieczniki oraz domowa
instalacja elektryczna były odpowiednie
do całkowitego obciążenia elektrycznego
piekarnika (patrz tabliczka znamionowa);
— domowa instalacja elektryczna
posiadała skuteczne uziemienie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
— gniazdko lub przełącznik
wielobiegunowy używane do celów
podłączenia były łatwo dostępne po
zabudowaniu piekarnika.
Urządzenie jest wyposażone w kabel
zasilania ze standardową wtyczką,
odpowiednimi dla obciążenia elektrycznego
przedstawionego na tabliczce znamionowej.
Wtyczkę należy włożyć do odpowiedniego
gniazdka zasilającego w ścianie. Jeżeli chcą
Państwo bezpośredniego podłączenia do sieci
elektrycznej (zasilającej), należy umieścić
pomiędzy urządzeniem a siecią zasilającą
przełącznik wielobiegunowy, o minimalnym
odstępie 3 mm pomiędzy stykami, odpowiedni
do wymaganego obciążenia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zielono-żółty
przewód uziemienia nie może być przerwany
przez przełącznik i powinien być o 2-3 cm
dłuższy. od przewodów fazy i zera.
Dostarczony przewód zasilający oraz
wtyczka muszą być podłączone do całkowicie
izolowanego gniazdka (230 V~, 50 Hz).
Całkowicie izolowane gniazdko powinno być
prawidłowo zamontowane zgodnie z przepisami.
Mogą być stosowane następujące rodzaje
przewodów zasilających, uwzględniając
odpowiedni przekrój znamionowy przewodu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Przewód zasilający musi być tak
ułożony, aby nie osiągał on w żadnym swoim
punkcie temperatury powyżej 50°C
(powyżej temperatury otoczenia).
Po wykonaniu przyłączenia, należy
włączyć grzałki i przez 3 minuty
kontrolować, czy pracują prawidłowo.
Listwa zaciskowa
Piekarnik jest wyposażony w łatwo
dostępną listwę zaciskową przystosowaną
do jednofazowego napięcia 230 V.
Litera L
Litera N
lub E
-
Faza
Zero
-
Uziemienie
49
Zabudowa
Aby zapewnić prawidłowe działanie zestawu
do-zabudowy, szafka kuchenna oraz wnęka
na urządzenie -powinny mieć odpowiednie
wymiary. Po włożeniu urządzenia -, nie
powinny pozostawać żadne otwarte
przestrzenie, zaś urządzenie powinno być
otoczone ze wszystkich części przez
meble kuchenne, aby zapobiec możliwości
dotknięcia tych części piekarnika, które
znajdują się pod napięciem. Wszystkie
części zapewniające tego rodzaju
zabezpieczenie,
wszelkie
płyty
pokrywające (na przykład, jeżeli urządzenie
jest zainstalowane przy końcu lub na
początku blatu kuchennego) muszą być
zamocowane w sposób uniemożliwiający
ich usunięcie bez użycia narzędzi.
Urządzenie może być położone w taki
sposób, aby jego część tylna i bok
znajdowały się w pobliżu wyższych
urządzeń lub ścian. Jego drugi bok musi
być natomiast położony w pobliżu mebli lub
urządzeń o tej samej wysokości.
Rys. 8
Wymiary gabarytowe piekarnika
(rys. 8)
Zabudowa w słupku
Rys. 9
Wnęka musi mieć wymiary pokazane na
rys. 9.
Wnęka musi mieć wymiary pokazane na
rys. 10.
550 M
560
IN
- 57
593
Zabudowa pod blatem kuchennym
80÷
100
0
Rys.10
50
Przymocowanie piekarnika do
szafki (rys. 11)
1. Umieścić urządzenie we wnęce szafki.
2. Otworzyć drzwiczki piekarnika i
przymocować piekarnik do szafki
kuchennej za pomocą czterech
uchwytów odległościowych (A) w
otworach w ramie piekarnika i wsunąć
w otwory cztery wkręty do drewna (B).
Rys. 11
Serwis i części zamienne
Jeśli piekarnik nie działa prawidłowo mimo
wykonania
wszystkich
kontroli
wymienionych w poprzednim rozdziale,
należy skontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym i określić rodzaj
usterki, model urządzenia (Mod.) oraz
podać numer produktu (Prod. No.) i numer
seryjny (Ser. No.) oznaczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka ta umieszczona
jest na przedniej zewnętrznej krawędzi
komory piekarnika.
Oryginalne części zamienne, dopuszczone
przez producenta i posiadające ten symbol
są dostępne wyłącznie w naszych punktach
serwisowych i w
autoryzowanych
sklepach z częściami
zamiennymi.
51
Warunki gwarancj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednoczesnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunieęia w sposób uzależniony od właściwości wady.
Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę
rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym
dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt
został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować
nie uznanie gwarancji.
Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupowańione.
Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
52
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest
przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzedaży, potwierdzoną
pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
53
Gwarancja europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z
krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w
gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki
właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja
zachowuje swoją wazność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają na-bytych praw ustawowych.
54
55
359057101
03/08 R.A
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement