Aeg 75300K-MN User Manual


Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Aeg 75300K-MN User Manual | Manualzz
TRPMMhJãå
báåÄ~ìâçÅÜÑÉäÇ
_ìáäíJáå `ççâáåÖ pìêÑ~ÅÉë
jçåí~ÖÉJ ìåÇ
dÉÄê~ìÅÜë~åïÉáëìåÖ
^ëëÉãÄäó ~åÇ
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
III II
aÉ~ê ÅìëíçãÉêI
éäÉ~ëÉ êÉ~Ç íÜÉëÉ çéÉê~íáåÖ áåëíêìÅíáçåë íÜêçìÖÜ Å~êÉÑìääóK
mäÉ~ëÉ ã~âÉ ëìêÉ óçì êÉ~Ç íÜÉ ë~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë çå íÜÉ Ñáêëí é~ÖÉë çÑ
íÜÉëÉ çéÉê~íáåÖ áåëíêìÅíáçåë> hÉÉé íÜÉ çéÉê~íáåÖ áåëíêìÅíáçåë Ñçê ÑìíìêÉ
êÉÑÉêÉåÅÉK m~ëë íÜÉã çå íç ~åó ÑìíìêÉ çïåÉêëK
táíÜ íÜÉ ï~êåáåÖ íêá~åÖäÉ ~åÇLçê Äó ãÉ~åë çÑ âÉó ïçêÇë Et~êåáåÖ>I `~ìJ
íáçå>I fãéçêí~åí>FI áåÑçêã~íáçå áë ÉãéÜ~ëáòÉÇ ïÜáÅÜ áë áãéçêí~åí Ñçê óçìê
ë~ÑÉíó çê íÜÉ ÅçêêÉÅí ÑìåÅíáçåáåÖ çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK fí áë ÉëëÉåíá~ä íÜ~í íÜáë
áåÑçêã~íáçå áë çÄëÉêîÉÇK
. NK qÜáë ëóãÄçä ÖìáÇÉë óçì ëíÉé Äó ëíÉé ïÜÉå çéÉê~íáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
OK K K K
PK K K K
kÉñí íç íÜáë ëóãÄçä óçì êÉÅÉáîÉ ~ÇÇáíáçå~ä áåÑçêã~íáçå ~åÇ éê~ÅíáÅ~ä íáéë çå
ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
qáéë ~åÇ áåÑçêã~íáçå ~Äçìí íÜÉ ÉÅçåçãáÅ~ä ~åÇ ÉåîáêçåãÉåí~ääó ÑêáÉåÇäó
ìëÉ çÑ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ~êÉ ã~êâÉÇ ïáíÜ íÜÉ ÅäçîÉêK
qÜÉëÉ çéÉê~íáåÖ áåëíêìÅíáçåë Åçåí~áå áåÑçêã~íáçå ~Äçìí Üçï íç áåÇÉéÉåJ
ÇÉåíäó ëçäîÉ ~åó éêçÄäÉãë ïÜáÅÜ ã~ó ~êáëÉK pÉÉ ÒtÜ~í íç Çç áÑKKKÒK
 _Éá íÉÅÜåáëÅÜÉå mêçÄäÉãÉå ëíÉÜí fÜåÉå ìåëÉê tbohphrkabkafbkpq áå
fÜêÉê k®ÜÉ àÉÇÉêòÉáí òìê sÉêÑΩÖìåÖ E^ÇêÉëëÉå ìåÇ qÉäÉÑçååìããÉêå ÑáåJ
ÇÉå páÉ áã ^ÄëÅÜåáíí 0hìåÇÉåÇáÉåëíëíÉääÉå0FK
_É~ÅÜíÉå páÉ Ç~òì ~ìÅÜ ÇÉå ^ÄëÅÜåáíí 0pÉêîáÅÉ0K
mêáåíÉÇ çå ÉåîáêçåãÉåí~ääó ÑêáÉåÇäó é~éÉêK
tÜçÉîÉê íÜáåâë ÉÅçäçÖáÅ~ääó ~äëç ~Åíë ÉÅçäçÖáÅ~ääó KKK
PS
`çåíÉåí
`lkqbkq
lmbo^qfkd fkpqor`qflkp K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
p~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
aáëéçë~ä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
qÜÉ ÅÜáÉÑ ÑÉ~íìêÉë çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
^ééäá~åÅÉ `çåëíêìÅíáçå TRPMMhJãå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PV
PV
QN
QO
QQ
`çåíêçä m~åÉä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
j~áå ÒlåLlÑÑÒ Äìííçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
`ççâáåÖ òçåÉ ëÉäÉÅíáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ÒeÉ~í pÉííáåÖLoÉëáÇì~ä eÉ~íÒ Çáëéä~ó K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
eÉ~í ëÉííáåÖ ëÉäÉÅíáçå ~åÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ÒiçÅâÒ Äìííçå ~åÇ áåÇáÅ~íçê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
_ìííçåLfåÇáÅ~íçêë qêáéäÉ oáåÖ wçåÉL`~ëëÉêçäÉ wçåÉ K K K K K K K K K K K K
ÒqáãÉêÒ Äìííçå ~åÇ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QR
QR
QR
QR
QS
QS
QS
QS
`ççâáåÖ òçåÉ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QT
oÉäÉ~ëáåÖ íÜÉ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QT
_ÉÑçêÉ ìëáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QU
`äÉ~åáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QU
léÉê~íáçå çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QU
qlr`e `lkqoli ëÉåëçê Äìííçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
pïáíÅÜáåÖ çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
`ççâáåÖ ïáíÜ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå K K K K K K K K K K K K K K
`ççâáåÖ ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå K K K K K K K K K K K K
içÅâáåÖLìåäçÅâáåÖ íÜÉ Åçåíêçä é~åÉä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
pïáíÅÜáåÖ íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉ çå ~åÇ çÑÑ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
pïáíÅÜáåÖ íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ çå ~åÇ çÑÑ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
pÉííáåÖLÅÜ~åÖáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
båÇáåÖ íÜÉ íáãÉê ÑìåÅíáçå É~êäó K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QU
QU
QU
QV
RM
RM
RN
RN
RO
RP
q~ÄäÉë ~åÇ qáéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
RQ
m~åë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
båÉêÖó p~îáåÖ qáéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
qáéë Ñçê ÅççâáåÖ ïáíÜ ~åÇ ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå K
RQ
RQ
RR
PT
`çåíÉåí
`äÉ~åáåÖ ~åÇ `~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
RT
dä~ëë `Éê~ãáÅ `ççâáåÖ pìêÑ~ÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
mêçÄäÉã Çáêí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
RT
RU
tÜ~í íç Çç áÑ KKK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
SM
oÉãÉÇá~ä ~Åíáçå áå íÜÉ Å~ëÉ çÑ ã~äÑìåÅíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
SM
^ppbj_iv fkpqor`qflkp K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
SO
fåëí~ääáåÖ ~åÇ ÅçååÉÅíáåÖ ìé K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
SO
fåëí~ääáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
bäÉÅíêáÅ~ä ÅçååÉÅíáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
qÉÅÜåáÅ~ä Ç~í~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
iÉÖ~ä ëíáéìä~íáçåëI ëí~åÇ~êÇëI ÇáêÉÅíáîÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
SO
SP
SQ
SR
pbosf`b K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ST
PU
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
lmbo^qfkd fkpqor`qflkp
p~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë
qÜÉ åÉï ~ééäá~åÅÉ ã~ó çåäó ÄÉ ~ëëÉãÄäÉÇ ~åÇ ÅçååÉÅíÉÇ Äó ~å ~ééêçîÉÇ
áåëí~ääÉêK
mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜáë áåëíêìÅíáçåI çíÜÉêïáëÉ íÜÉ ï~êê~åíó ïáää åçí ÅçîÉê ~åó
Ç~ã~ÖÉ íÜ~í ã~ó çÅÅìêK
qÜÉ ë~ÑÉíó ÑÉ~íìêÉë çÑ ^bd ÉäÉÅíêáÅ~ä ~ééäá~åÅÉë Åçãéäó ïáíÜ ~ÅÅÉéíÉÇ íÉÅÜJ
åáÅ~ä ëí~åÇ~êÇë ~åÇ íÜÉ dÉêã~å ^ééäá~åÅÉ p~ÑÉíó i~ïK eçïÉîÉêI ïÉ ~äëç
ÅçåëáÇÉê áí çìê çÄäáÖ~íáçå ~ë ~ ã~åìÑ~ÅíìêÉê íç ã~âÉ óçì ~ï~êÉ çÑ íÜÉ ÑçäJ
äçïáåÖ ë~ÑÉíó áåÑçêã~íáçåK
dÉåÉê~ä ë~ÑÉíó
 q~âÉ Å~êÉ ïÜÉå éäìÖÖáåÖ áå ÉäÉÅíêáÅ~ä ~ééäá~åÅÉë åÉ~ê íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêJ
Ñ~ÅÉK j~áåë äÉ~Çë ãìëí åçí íçìÅÜ íÜÉ êáåÖë ïÜÉå ÜçíK
 `äÉ~åáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ïáíÜ ~ ëíÉ~ã çê ÜáÖÜ éêÉëëìêÉ ÅäÉ~åÉê áë ÑçêÄáÇJ
ÇÉå Ñçê ë~ÑÉíó êÉ~ëçåëK
 lîÉêÜÉ~íÉÇ Ñ~í ~åÇ çáä Å~å Å~íÅÜ ÑáêÉ èìáÅâäóK mäÉ~ëÉ ~äï~óë ëí~ó ÅäçëÉ íç
íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïÜÉå éêÉé~êáåÖ ÑççÇ áå Ñ~í çê çáä EÉKÖK ÅÜáéëFK
 oÉé~áêë íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ã~ó çåäó ÄÉ éÉêÑçêãÉÇ Äó èì~äáÑáÉÇ ëÉêîáÅÉ
ÉåÖáåÉÉêëK fãéêçéÉê êÉé~áêë Å~å ÖáîÉ êáëÉ íç ëáÖåáÑáÅ~åí Ü~ò~êÇëK fÑ óçìê
~ééäá~åÅÉ åÉÉÇë êÉé~áêáåÖI éäÉ~ëÉ Åçåí~Åí çìê `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ çê óçìê
ëéÉÅá~äáëí ÇÉ~äÉêK
 få íÜÉ ÉîÉåí çÑ ~ ã~äÑìåÅíáçåW éìää íÜÉ ÑìëÉ çê ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÅáêÅìáí
ÄêÉ~âÉêK
 qÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë ÄÉÅçãÉ Üçí ïÜÉå óçì ~êÉ ÄçáäáåÖ çê ÄêçïåáåÖ ÑççÇK
cçê íÜáë êÉ~ëçåI ~äï~óë âÉÉé ÅÜáäÇêÉå ~ï~ó Ñêçã íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉK
 qÜÉ êÉÇ Öäçï Ñêçã íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë ÜÉ~íÉêë Å~å ëÜáåÉ çìí Ñêçã íÜÉ
ÅççâáåÖ òçåÉëI ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ îáÉïáåÖ ~åÖäÉK
 fÑ Ñê~ÅíìêÉëI Åê~Åâë çê ëéäáíë Ü~îÉ ~ééÉ~êÉÇW
J pïáíÅÜ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ëïáíÅÜÉë íç M
J fëçä~íÉ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Ñêçã íÜÉ ã~áåë EÑìëÉFK
J fåÑçêã `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ áããÉÇá~íÉäóK
 pïáíÅÜ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë çÑÑ ~ÑíÉê ìëÉK
 aç åçí ìëÉ éêÉëëìêÉ ÅççâÉêë áå ~ìíçã~íáÅ ãçÇÉ> mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ óçìê
éêÉëëìêÉ ÅççâÉê=ë çéÉê~íáåÖ áåëíêìÅíáçåëK
PV
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
 få íÜÉ ÉîÉåí çÑ ~ ã~áåë éçïÉê Ñ~áäìêÉ íÜ~í ä~ëíë ãçêÉ íÜ~å N ëÉÅKI ~ää ëÉíJ
íáåÖë ~åÇ Çáëéä~óë ~êÉ Éê~ëÉÇK få íÜáë ÅáêÅìãëí~åÅÉ Å~êÉ ëÜçìäÇ ÄÉ í~âÉå
ëáåÅÉ Üçí ÅççâáåÖ òçåÉë ïáää åç äçåÖÉê ÄÉ áåÇáÅ~íÉÇ çå íÜÉ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í
Çáëéä~óK
 fÑ ~ Üçí é~å áë éä~ÅÉÇ çå ~ ÅçäÇ ÅççâáåÖ òçåÉI ~åÇ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë
ÜÉ~íÉÇ Äó íÜÉ é~åI åç áåÇáÅ~íáçå áë ÖáîÉå çå íÜÉ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í Çáëéä~óK
fåíÉåÇÉÇ ìëÉ
 qÜáë ~ééäá~åÅÉ ã~ó åçí ÄÉ ìëÉÇ Ñçê éìêéçëÉë çíÜÉê íÜ~å ÄçáäáåÖI ÄêçïJ
åáåÖ ~åÇ ÑêóáåÖ ÑççÇ áå íÜÉ ÜçãÉK
 låäó ìëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ íç éêÉé~êÉ ÑççÇK
 aç åçí ìëÉ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ íç ÜÉ~í íÜÉ êççãK
få íÜáë ï~ó óçì ~îçáÇ Ç~ã~ÖáåÖ óçìê ~ééäá~åÅÉ
 qç ~îçáÇ Ç~ã~ÖÉ íç íÜÉ Öä~ëëJÅÉê~ãáÅ ëìêÑ~ÅÉI íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ
ëÜçìäÇ åçí ÄÉ ìëÉÇ Ñçê ëíçê~ÖÉ
 qÜÉ Öä~ëë ÅÉê~ãáÅ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ áë îÉêó íçìÖÜI Äìí åçí ìåÄêÉ~â~ÄäÉK
e~êÇ ~åÇ ëÜ~êé çÄàÉÅíëI áå é~êíáÅìä~êI Å~å Ç~ã~ÖÉ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ áÑ
íÜÉó Ñ~ää çå áíK
 låäó ìëÉ ë~ìÅÉé~åë ëìáí~ÄäÉ Ñçê ÉäÉÅíêáÅ~ä ÅççâÉêë ïáíÜ ëãççíÜI Ñä~í Ä~J
ëÉëK få åç ÅáêÅìãëí~åÅÉë ëÜçìäÇ é~åë ïáíÜ êçìÖÜ Ä~ëÉë EÉKÖK åç Å~ëí áêçå
é~åë çê é~åë ïáíÜ Ç~ã~ÖÉÇ Ä~ëÉëF ÄÉ ìëÉÇ ëáåÅÉ íÜÉó ÅçìäÇ ëÅê~íÅÜ íÜÉ
ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïÜÉå ëäáÇK
 aç åçí éä~ÅÉ Üçí ÑêóáåÖ é~åë çê ë~ìÅÉé~åë çå íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Ñê~ãÉ
~åÇ Çç åçí ÅçîÉê íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïáíÜ éêçíÉÅíáîÉ ÑçáäK
 `äÉ~å íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~ÑíÉê ìëÉK péáääë ~êÉ íÜÉå É~ëáÉê íç ÅäÉ~å ìé ~åÇ Çç
åçí ÄÉÅçãÉ Äìêåí çåíç íÜÉ ëìêÑ~ÅÉK
 aç åçí ëáí çå íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉK
 aç åçí éìí ~äìãáåáìã Ñçáä çê éä~ëíáÅ Åçåí~áåÉêë çå íÜÉ Üçí ÅççâáåÖ òçJ
åÉëK
 aç åçí éêÉé~êÉ ~åó ÑççÇ áå ~äìãáåáìã Ñçáä çê éä~ëíáÅ Åçåí~áåÉêë çå íÜÉ
Üçí ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉK
 aç åçí ÜÉ~í ëÉ~äÉÇ íáåëK
 fÑ óçì ïáëÜ íç ìëÉ ëéÉÅá~ä íóéÉë çÑ é~å EÉKÖK ~ ëáããÉêáåÖ é~åI ïçâI ÉíÅKFI
éäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉê=ë áåëíêìÅíáçåëK
 aç åçí éìí îáåÉÖ~êI äÉãçåë çê ëÅ~äÉ êÉãçîÉêë çå íÜÉ êÉÅÉëë Ñê~ãÉI íÜÉó
ïáää ã~âÉ íÜÉ ëìêÑ~ÅÉ ã~ííK
QM
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
aáëéçë~ä
aáëéçëáåÖ çÑ íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ ã~íÉêá~ä
táíÜçìí ÉñÅÉéíáçåI ~ää ã~íÉêá~äë ìëÉÇ Å~å ÄÉ êÉÅóÅäÉÇ ~åÇ êÉìëÉÇ>
qÜÉ éä~ëíáÅë ~êÉ ã~êâÉÇ ~ë ÑçääçïëW
 [mbY Ñçê éçäóÉíÜóäÉåÉI ÉKÖK ~ë ìëÉÇ Ñçê íÜÉ çìíÉê ïê~ééáåÖ ~åÇ íÜÉ
Ä~Öë áåëáÇÉK
 [mpY Ñçê éçäóëíóêÉåÉ Ñç~ãI ÉKÖK ~ë ìëÉÇ Ñçê íÜÉ é~ÅâáåÖ éáÉÅÉëI
ÅçãéäÉíÉäó ÑêÉÉ çÑ `c`ëK
qÜÉ Å~êÇÄç~êÇ áë ã~ÇÉ Ñêçã UMB êÉÅóÅäÉÇ é~éÉêK
aáëéçë~ä çÑ çäÇ ~ééäá~åÅÉë
^ää ïçêå çìí ~ééäá~åÅÉë ãìëí ÄÉ ÅçêêÉÅíäó ÇáëéçëÉÇ çÑ Ñçê ÉåîáêçåãÉåí~ä
êÉ~ëçåëK qÜáë áë ~ééäáÅ~ÄäÉ íç óçìê éêÉîáçìë ~ééäá~åÅÉI ~åÇ íç óçìê åÉï ~éJ
éäá~åÅÉ ïÜÉåI çåÉ Ç~ó áå íÜÉ ÑìíìêÉI áí ÅÉ~ëÉë íç ÄÉ ìëÉÇK
t~êåáåÖ> mäÉ~ëÉ ã~âÉ çäÇ ~ééäá~åÅÉë ìåìë~ÄäÉ éêáçê íç Çáëéçë~äK mìää
çìí íÜÉ ã~áåë éäìÖI Åìí çÑÑ íÜÉ ã~áåë Å~ÄäÉK
fåÑçêã~íáçå çå Çáëéçë~ä
 qÜÉ ~ééäá~åÅÉ ãìëí åçí ÄÉ ÇáëéçëÉÇ çÑ áå íÜÉ ÜçìëÉÜçäÇ êìÄÄáëÜK
 fåÑçêã~íáçå ïáíÜ êÉëéÉÅí íç ÑÉíÅÜ Ç~íÉë ~åÇ ÅçääÉÅíáåÖ éä~ÅÉë áë çÄí~áå~J
ÄäÉ Ñêçã íÜÉ äçÅ~ä ãìåáÅáé~ä ÅäÉ~åáåÖ çêÖ~åáë~íáçå çê Ñêçã íÜÉ ÅçããìJ
å~ä ~Çãáåáëíê~íáîÉ ~ìíÜçêáíóK
 vçì Å~å ~äëç í~âÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ íç óçì ^bd ÇÉ~äÉêX ÜÉ ïáää ÇáëéçëÉ çÑ áí
Ñçê óçì Ñçê ~ ëã~ää ÅçåíêáÄìíáçå íçï~êÇë íÜÉ ÅçëíëK
QN
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
qÜÉ ÅÜáÉÑ ÑÉ~íìêÉë çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ
 dä~ëë ÅÉê~ãáÅ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉW íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ü~ë ~ sfqo^jf`∆ ÅççJ
âáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ã~ÇÉ çÑ Öä~ëë ÅÉê~ãáÅ ~åÇ Q Ñ~ëí ÜÉ~íáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉëK
qÜÉ é~êíáÅìä~êäó éçïÉêÑìä ÜÉ~íáåÖ ÉäÉãÉåíë ëáÖåáÑáÅ~åíäó ëÜçêíÉå íÜÉ
~ãçìåí çÑ íáãÉ í~âÉå Ñçê íÜÉ òçåÉë íç ÜÉ~í ìéK
 pÉåëçê ÄìííçåëW óçìê ~ééäá~åÅÉ áë çéÉê~íÉÇ ìëáåÖ qlr`e `lkqoli
ëÉåëçê ÄìííçåëK
 `äÉ~åáåÖW íÜÉ ~Çî~åí~ÖÉ çÑ íÜÉ Öä~ëë ÅÉê~ãáÅ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ~åÇ íÜÉ
ëÉåëçê Äìííçåë áë íÜÉáê É~ëÉ çÑ ÅäÉ~åáåÖK iáííäÉ ëíáÅâë íç íÜÉ ëãççíÜ ëìêJ
Ñ~ÅÉI ~ ïáéÉ ïáíÜ ~ Ç~ãé ÅäçíÜ áë çÑíÉå ~ää íÜ~í áë êÉèìáêÉÇI EëÉÉ ëÉÅíáçåW
Ò`äÉ~åáåÖ ~åÇ `~êÉÒF
 j~áå ÄìííçåW íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ü~ë ~ ëÉé~ê~íÉ ã~áå Äìííçå áå íÜÉ Ñçêã çÑ
íÜÉ ÒlåLlÑÑÒ ÄìííçåI íÜáë Éå~ÄäÉë íÜÉ ÉäÉÅíêáÅáíó ëìééäó íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
íç ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ ~í íÜÉ íçìÅÜ çÑ ~ ÄìííçåK
 aáëéä~óëW ÇáÖáí~ä Çáëéä~óë ~åÇ áåÇáÅ~íçêë éêçîáÇÉ áåÑçêã~íáçå çå íÜÉ
ÜÉ~í ëÉííáåÖ ÅÜçëÉåI íÜÉ ÑìåÅíáçåë íÜ~í ~êÉ ~Åíáî~íÉÇ ~åÇ ~åó ÜÉ~í êÉJ
ã~áåáåÖ áå íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉK
 içÅâ ÄìííçåW áå ~ÇÇáíáçå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë ÑáííÉÇ ïáíÜ ~ äçÅâ ÄìííçåK qÜÉ
Åçåíêçä é~åÉä áë ÅçãéäÉíÉäó äçÅâÉÇ ìëáåÖ íÜáë ÄìííçåK råÇÉëáêÉÇ ÅÜ~åÖÉë
íç íÜÉ ëÉííáåÖë Å~å íÜìë ÄÉ éêÉîÉåíÉÇK
 ^ìíçã~íáÅ cìåÅíáçåW óçìê ~ééäá~åÅÉ áë ÉèìáééÉÇ ïáíÜ ~å ÉäÉÅíêçåáÅ~ääó
ÅçåíêçääÉÇ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå çå ~ää Ñçìê ÅççâáåÖ òçåÉëK qÜáë
ÄìáäíJáå ÑìåÅíáçå ëïáíÅÜÉë ~ìíçã~íáÅ~ääó Ñêçã íÜÉ ã~ñáãìã ÜÉ~í ëÉíJ
íáåÖ íç íÜÉ äçïÉê ÜÉ~í ëÉííáåÖ ëÉäÉÅíÉÇ Ñçê ÑìêíÜÉê ÅççâáåÖK
 p~ÑÉíó pïáíÅÜW ~ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ ~ìíçã~íáÅ~ääó ëïáíÅÜÉë çÑÑ ~ää íÜÉ ÅççJ
âáåÖ òçåÉë ïÜÉå åç ÅÜ~åÖÉë Ü~îÉ ÄÉÉå ã~ÇÉ íç íÜÉ ëÉííáåÖë Ñçê ~ ÅÉêJ
í~áå éÉêáçÇ çÑ íáãÉK
 hÉÉé t~êã pÉííáåÖW
ï~êãK
áë íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ ~í ïÜáÅÜ ÑççÇ Å~å ÄÉ âÉéí
Ñçê êÉëáÇì~ä ÜÉ~í áääìãáå~íÉë áå íÜÉ ÇáëJ
 oÉëáÇì~ä eÉ~í aáëéä~óW ~å
éä~ó áÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë ëìÑÑáÅáÉåíäó Üçí íÜ~í íÜÉêÉ áë ~ êáëâ çÑ ÄìêåëK
bñÅÉéí áÑ óçì ëíáää Ü~îÉ ~ é~å çå íÜÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ ÅççâáåÖ òçåÉK qÜÉ
ÜÉ~í Ñêçã íÜÉ é~å Å~å Å~ìëÉ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ íç ëíáää ÄÉ Üçí ~ÑíÉê íÜÉ
êÉëáÇì~ä ÜÉ~í áåÇáÅ~íçê Ü~ë ÖçåÉ çìíK
QO
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
 jìäíáéìêéçëÉ ÅççâáåÖ òçåÉW íÜÉ sfqo^jf`∆ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ áë ÉèìáéJ
éÉÇ ïáíÜ ~ ãìäíáéìêéçëÉ ÅççâáåÖ òçåÉLÅ~ëëÉêçäÉ òçåÉK aÉéÉåÇáåÖ çå
íÜÉ ëÉííáåÖI áí Å~å ÄÉ ìëÉÇ ~ë ~ êçìåÇ çê çî~ä ÅççâáåÖ òçåÉI ÉKÖK Ñçê çî~ä
Å~ëëÉêçäÉë çê Ñçê âÉÉéáåÖ ÇáëÜÉë çê ÑççÇ ï~êãK
 qêáéäÉ oáåÖ `ççâáåÖ wçåÉW áå ~ÇÇáíáçå íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Ü~ë ~ íêáéäÉ
êáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉK vçìê ~ééäá~åÅÉ íÜìë çÑÑÉêë óçì ~ ÅççâáåÖ òçåÉ çÑ
î~êá~ÄäÉ ëáòÉI ÉKÖK Ñçê ëã~ääÉê ãáäâ é~åëK qÜáë Éå~ÄäÉë óçì íç ë~îÉ ÉåÉêÖóK
 qáãÉêW ~ää Ñçìê êáåÖë Å~å ÄÉ ~ìíçã~íáÅ~ääó ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ ìëáåÖ íÜÉ áåíÉJ
Öê~íÉÇ íáãÉêK tÜÉå íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ Ü~ë ÄÉÉå êÉ~ÅÜÉÇI íÜÉ
ÅççâáåÖ òçåÉ ëïáíÅÜÉë çÑÑK
QP
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
^ééäá~åÅÉ `çåëíêìÅíáçå TRPMMhJãå
"+ zon
ith " an e
di d +
"O spl
a "
n/
Of y fi
eld
f"
an
d
lo
ck
"w
n
er
tio
im
lec
"T
se
ng
tti
at
se
rin
le
He
Tr
ip
Co
ok
in
g
zo
ne
se
g
lec
zo
tio
ne
n
/C
wi
as
th
se
in
ro
l
e
di
ca
to
r
III II
`ççâáåÖ òçåÉ ÇáãÉåëáçåëW
êÉ~ê äÉÑíW
NQR ãã
êÉ~ê êáÖÜíW
NTMLOSR ãã
Ñêçåí äÉÑíW
NOMLNTRLONM ãã
Ñêçåí êáÖÜíW
NQR ãã
QQ
NOMM t
NRMMLOQMM t
UMMLNSMMLOPMM t
NOMMM t
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
`çåíêçä m~åÉä
He
at
Se
Tr ttin
ip
le g/R
rin es
i
Co g zo dua
ok ne l H
in
g ind eat
zo
C
i
ne cato
He sse
at rol
se rs
Tr
lec
Se e z
ip
le
tti on
tio
rin
ng e
n
g/
/R ind
Ca
es ic
id at
sse
He
u
ro
al or
at
le
He
se
zo
a
tti
n
ng
e D t
sw o
se
itc t
lec
hi
tio
ng
n
"+
"T
"a
im
nd
er
""w
"
ith
in
Lo
di
ck
ca
wi
to
th
r
M
in
di
ain
ca
"O
to
r
n/
Of
f"
bu
tto
n
III II
j~áå ÒlåLlÑÑÒ Äìííçå
cçê ëïáíÅÜáåÖ çå íÜÉ ÉåíáêÉ ~ééäá~åÅÉK qÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë
J ëïáíÅÜÉÇ çå ïÜÉå íÜÉ Äìííçå áë íçìÅÜÉÇ Ñçê ~ééêçñK çåÉ ëÉÅçåÇI
J ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ ïÜÉå íÜÉ Äìííçå áë íçìÅÜÉÇ ~Ö~áå Ñçê çåÉ ëÉÅçåÇK
tÜÉå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë ëïáíÅÜÉÇ çå íÜÉ ÒeÉ~í pÉííáåÖLoÉëáÇì~ä eÉ~íÒ
Çáëéä~óë ~êÉ áääìãáå~íÉÇK
`ççâáåÖ òçåÉ ëÉäÉÅíáçå
_ìííçåë Ñçê ÅÜççëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ Ñçê ïÜáÅÜ íÜÉ ëÉííáåÖë ~êÉ íç ÄÉ
ÅÜ~åÖÉÇK qÜÉ ÇÉÅáã~ä éçáåí áë áääìãáå~íÉÇ áå íÜÉ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ çÑ íÜÉ ÅççJ
âáåÖ òçåÉ àìëí ëÉäÉÅíÉÇK
ÒeÉ~í pÉííáåÖLoÉëáÇì~ä eÉ~íÒ Çáëéä~ó
qÜÉ Ñçìê Çáëéä~ó ÑáÉäÇë íÜ~í ~êÉ ~ëëáÖåÉÇ íç íÜÉ Ñçìê ÅççâáåÖ òçåÉë Çáëéä~óW
J
J
J
J
J
J
I ~ÑíÉê ëïáíÅÜáåÖ çå ~åÇ ïÜÉå ~ìíçã~íáÅ~ääó ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ Äó íÜÉ
ë~ÑÉíó ÑìåÅíáçåI
íç FI ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ ÅÜçëÉåI
I ïÜÉå íÜÉ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå áë ~ÅíáîÉI
I áå íÜÉ Å~ëÉ çÑ êÉëáÇì~ä ÜÉ~íI
I áå íÜÉ Å~ëÉ çÑ ~ Ñ~ìäíK
EaÉÅáã~ä éçáåíFI ïÜáÅÜ ÅççâáåÖ òçåÉ áë ~ÅíáîÉK
QR
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
eÉ~í ëÉííáåÖ ëÉäÉÅíáçå
~åÇ
cçê ëÉííáåÖ çê ÅÜ~åÖáåÖ íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ E íç F Ñçê íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÅççJ
âáåÖ òçåÉI çê ïÜÉå áå íáãÉê ãçÇÉI Ñçê ëÉííáåÖ çê ÅÜ~åÖáåÖ íÜÉ êÉèìáêÉÇ
ÅççâáåÖ íáãÉK
Äìííçå
J qÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ çê íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ áë áåÅêÉ~ëÉÇ ìëáåÖ íÜÉ
~åÇ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå ~Åíáî~íÉÇK
ÄìííçåK
J qÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ çê íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ áë ÇÉÅêÉ~ëÉÇ ìëáåÖ íÜÉ
ÒiçÅâÒ Äìííçå ~åÇ áåÇáÅ~íçê
cçê äçÅâáåÖ íÜÉ Åçåíêçä é~åÉä ~Ö~áåëí ~ÅÅáÇÉåí~ä ëÉííáåÖ ÅÜ~åÖÉëI íçìÅÜ íÜÉ
Äìííçå Ñçê ~ééêçñK íïç ëÉÅçåÇëK qÜÉ äçÅâ áë äáÑíÉÇ Äó íçìÅÜáåÖ íÜÉ Äìííçå
~Ö~áå Ñçê íïç ëÉÅçåÇëK
qÜÉ äçÅâ Å~å ~äëç ÄÉ ìëÉÇ ~ë ~ ÅÜáäÇ ë~ÑÉíó ãÉ~ëìêÉK
qÜÉ áåÇáÅ~íçê áääìãáå~íÉë ïÜÉå íÜÉ Åçåíêçä é~åÉä áë äçÅâÉÇK
_ìííçåLfåÇáÅ~íçêë qêáéäÉ oáåÖ wçåÉL`~ëëÉêçäÉ wçåÉ
cçê ëïáíÅÜáåÖ çå ~åÇ çÑÑ íÜÉ ä~êÖÉê ÅççâáåÖ òçåÉ çå íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ ÅççâáåÖ
òçåÉ ~åÇ íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉK
qç ëïáíÅÜ áåI íÜÉ êÉäÉî~åí ÅççâáåÖ òçåÉ ãìëí ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ
òçåÉ ëÉäÉÅíáçå ÄìííçåëK
qÜÉ áåÇáÅ~íçêë áääìãáå~íÉ ïÜÉå íÜÉ çìíÉê ÅççâáåÖ òçåÉ çå íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ
ÅççâáåÖ òçåÉ çê íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ áë ëïáíÅÜÉÇ áåK
ÒqáãÉêÒ Äìííçå ~åÇ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ
cçê ~Åíáî~íáåÖ íÜÉ íáãÉê ÑìåÅíáçå Ñçê íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉK
qÜÉ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ ëÜçïë íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ ëÉí çê êÉã~áåáåÖ Ñçê íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ
ÅççâáåÖ òçåÉK
qÜÉ íáãÉê ~äëç ÄÉ ìëÉÇ ~ë ~å ÒÉÖÖ íáãÉêÒK pÉí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ íáãÉK qÜÉ
íáãÉê Åçìåíë íÜÉ êÉã~áåáåÖ íáãÉ Ççïå Ä~Åâ íç òÉêçK qÜáë ÑìåÅíáçå áë åçí
~ëëáÖåÉÇ íç ~åó ÅççâáåÖ òçåÉ ~åÇ éêçÖê~ããáåÖ áë åçí éçëëáÄäÉ áå íÜáë ÅçåJ
ÇáíáçåK
aáëéä~ó ÒqáãÉê ^ÅíáîÉÒW íÜÉ Ñçìê ÒqáãÉê ^ÅíáîÉÒ áåÇáÅ~íçêë ëÜçï íÜÉ ÅççJ
âáåÖ òçåÉë Ñçê ïÜáÅÜ íÜÉ íáãÉê áë ~ÅíáîÉK b~ÅÜ ÅççâáåÖ òçåÉ Ü~ë áíë çïå
áåÇáÅ~íçêK
fí áë åçí éçëëáÄäÉ íç ìëÉ íÜÉ íáãÉê ÑìåÅíáçåë ÒqáãÉêÒ ~åÇ ÒbÖÖ qáãÉêÒ ëáãìäJ
í~åÉçìëäóK
QS
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
`ççâáåÖ òçåÉ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ
fÑI ~ÑíÉê ~ ÅÉêí~áå éÉêáçÇ çÑ íáãÉI çåÉ çÑ íÜÉ êáåÖë áë åçí ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ çê íÜÉ
ÜÉ~í ëÉííáåÖ åçí ÅÜ~åÖÉÇI íÜÉå íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ëïáíÅÜÉë çÑÑ ~ìíçã~íáJ
Å~ääóK
I çê
áë ~ééÉ~êë áå íÜÉ Çáëéä~óë çÑ ~ää íÜÉ êáåÖë íÜ~í ~êÉ ëïáíÅÜÉÇ çåK
qÜÉ êáåÖë ~êÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ ~íW
 ÜÉ~í ëÉííáåÖ N J O ~ÑíÉê S Üçìêë
 ÜÉ~í ëÉííáåÖ P J Q ~ÑíÉê R Üçìêë
 ÜÉ~í ëÉííáåÖ
R
~ÑíÉê Q Üçìêë
 ÜÉ~í ëÉííáåÖ S J V ~ÑíÉê NKR Üçìêë
oÉäÉ~ëáåÖ íÜÉ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ
.
qç êÉäÉ~ëÉ íÜÉ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ çå ~ää ÅççâáåÖ òçåÉë ëïáíÅÜÉÇ çåI ëïáíÅÜ íÜÉ
~ééäá~åÅÉ çÑÑ ~åÇ çå ~Ö~áå ~í íÜÉ ã~áå ÄìííçåK qÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë ~êÉ íÜÉå
êÉ~Çó Ñçê ìëÉ ~Ö~áåK
~ééÉ~êë áå íÜÉ êáåÖ Çáëéä~ó ïÜÉå íÜÉêÉ áë ëíáää ÜÉ~í êÉã~áåáåÖK
QT
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
_ÉÑçêÉ ìëáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ
`äÉ~åáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ
låäó ïáéÉ íÜÉ Öä~ëë ÅÉê~ãáÅ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïáíÜ ~ Ç~ãé ÅäçíÜK
fãéçêí~åíW aç åçí ìëÉ ~åó Å~ìëíáÅ çê ~Äê~ëáîÉ ÅäÉ~åÉêë> qÜÉ ëìêÑ~ÅÉ
ÅçìäÇ ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇK
léÉê~íáçå çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ
qlr`e `lkqoli ëÉåëçê Äìííçåë
qç çéÉê~íÉ íÜÉ qlr`e `lkqoli ëÉåëçê ÄìííçåëI éä~ÅÉ óçìê ÑáåÖÉê Ñä~íI
Ñêçã ~ÄçîÉI çå íÜÉ ÇÉëáêÉÇ Äìííçå ìåíáä íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ áåÇáÅ~íçê áääìãáJ
å~íÉëI çê ÉñíáåÖìáëÜÉëI çê íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÑìåÅíáçå áë éÉêÑçêãÉÇK
cçê èìáÅâÉê ~ÇàìëíãÉåí äÉ~îÉ óçìê ÑáåÖÉê çå íÜÉ Äìííçå ìåíáä íÜÉ ÇÉëáêÉÇ
î~äìÉ áë êÉ~ÅÜÉÇK
^ää ÉåíêáÉë ~êÉ ~ÅâåçïäÉÇÖÉÇ Äó ~å ~ÅçìëíáÅ ëáÖå~äK
.
pïáíÅÜáåÖ çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
pïáíÅÜ çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ìëáåÖ íÜÉ ã~áå ÒlåLlÑÑÒ ÄìííçåK
qÜÉ ÒeÉ~í pÉííáåÖLoÉëáÇì~ä eÉ~íÒ Çáëéä~ó ÑáÉäÇë ëÜçï
K
^ÑíÉê íÜÉ ã~áå ÒlåLlÑÑÒ Äìííçå Ü~ë ÄÉÉå çéÉê~íÉÇ íç ëïáíÅÜ çå óçìê ~éJ
éäá~åÅÉI çåÉ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë ãìëí ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ
ëÉäÉÅíáçå Äìííçåë ïáíÜáå ~ééêçñK NM ëÉÅçåÇëK líÜÉêïáëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ëïáíJ
ÅÜÉë çÑÑ ~Ö~áå Ñçê ë~ÑÉíó êÉ~ëçåëK
.
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
léÉê~íÉ íÜÉ ã~áå ÒlåLlÑÑÒ Äìííçå íç ÅçãéäÉíÉäó ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
^ÑíÉê íÜÉ áåÇáîáÇì~ä ÅççâáåÖ òçåÉë çê íÜÉ ÉåíáêÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Ü~îÉ ÄÉÉå
E~ë áå ÒeçíÒF
ëïáíÅÜÉÇ çÑÑI íÜÉ éêÉëÉåÅÉ çÑ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í áë áåÇáÅ~íÉÇ Äó
áå íÜÉ ÒeÉ~í pÉííáåÖLoÉëáÇì~ä eÉ~íÒ Çáëéä~ó ÑáÉäÇë çÑ íÜÉ êÉëéÉÅíáîÉ ÅççâáåÖ
òçåÉëK
fÑ ~ää ÅççâáåÖ òçåÉë ~êÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑI íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ëïáíÅÜÉë çÑÑ ~ìíçã~íáJ
Å~ääó ~ÑíÉê ~ éÉêáçÇ çÑ íáãÉK
QU
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
`ççâáåÖ ïáíÜ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå
He
at
Se
Tr ttin
ip
le g/R
rin es
i
Co g zo dua
ok ne l H
in
g ind eat
zo
C
i
ne cato
He sse
at rol
se rs
Tr
lec
Se e z
ip
le
tti on
tio
rin
ng e
n
g/
/R ind
Ca
es ic
id at
sse
He
u
ro
al or
at
le
He
se
zo
a
tti
n
ng
e D t
sw o
se
itc t
lec
hi
tio
ng
n
"+
"T
"a
im
nd
er
""w
"
ith
in
Lo
di
ck
ca
wi
to
th
r
M
in
di
ain
ca
"O
to
r
n/
Of
f"
bu
tto
n
III II
^ää Ñçìê êáåÖë çå íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Ü~îÉ åáåÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖë ~åÇ ~êÉ
ÉèìáééÉÇ ïáíÜ ~å ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçåK
I äçïÉëí ÜÉ~í ëÉííáåÖ
J
I ÜáÖÜÉëí ÜÉ~í ëÉííáåÖ
J
I ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçåK
J
tÜÉå óçì ëÉäÉÅí ìëáåÖ íÜÉ JÄìííçå íÜÉ ÅççâáåÖ ëÉííáåÖ íÜ~í óçì êÉèìáêÉ
Ñçê ÅççâáåÖ çåÅÉ íÜÉ é~å áë ÜçíI íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ çéÉê~íÉë Ñçê ~ ÅÉêí~áå
éÉêáçÇ çÑ íáãÉ ~í Ñìää éçïÉê E Z ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçåF ~åÇ íÜÉå
ëïáíÅÜÉë Ä~Åâ íç íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ ëÉäÉÅíÉÇ Ñçê ÑìêíÜÉê ÅççâáåÖK
qÜÉ Çìê~íáçå çÑ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé éÉêáçÇ áë ÇÉéÉåÇ~åí çå íÜÉ ëÉííáåÖ
ÅÜçëÉå Ñçê ÑìêíÜÉê ÅççâáåÖ çåÅÉ íÜÉ é~å áë Üçí> pÉÉ é~ÖÉ SQK
. NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ÄìííçåëK
qÜÉ ÇÉÅáã~ä éçáåí áå íÜÉ ~ëëçÅá~íÉÇ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ áääìãáå~íÉëK
Äìííçå Ñçê íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ ëÉííáåÖ íç K qÜÉ ÅççâáåÖ
OK mêÉëë íÜÉ
~ééÉ~êë ~Ö~áå áå ÇáëJ
ëÉííáåÖ ÅÜçëÉå áë íÜÉå Çáëéä~óÉÇK ^ÑíÉê R ëÉÅçåÇëI
éä~ó áåëíÉ~Ç çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ ëÉííáåÖK
qÜÉ ÅççâáåÖ ëÉííáåÖ áë Çáëéä~óÉÇ ~Ö~áå ~í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã
ìé íáãÉK
fÑ óçì ëÉäÉÅí ~ ÜáÖÜÉê ëÉííáåÖ ïÜÉå íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ÑìåÅíáçå áë áå çéÉê~íáçåI
íç I íÜÉ éêÉîáçìë ï~êã ìé íáãÉ áë í~âÉå áåíç ~ÅÅçìåíK fÑ óçì
ÉKÖK Ñêçã
ëÉäÉÅí ~ äçïÉê ëÉííáåÖI íÜÉå íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå áë ÄêçìÖÜí íç
~å áããÉÇá~íÉ ÉåÇK fÑ óçì ëí~êí ÅççâáåÖ ~Ö~áå çå ~ ÅççâáåÖ òçåÉ íÜ~í áë ëíáää
ï~êãI íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå ìëÉë íÜÉ êÉëáÇì~ä ÜÉ~íK qÜáë ë~îÉë
íáãÉ ~åÇ ÉåÉêÖóK
QV
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ ~ ÅççâáåÖ òçåÉ
. NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ÄìííçåëK
OK mêÉëë íÜÉ
~åÇ
Äìííçåë ëáãìäí~åÉçìëäó íç ëïáíÅÜ çÑÑK
`ççâáåÖ ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå
fÑ óçì ï~åí íç ìëÉ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áå íÜÉ ë~ãÉ ï~ó ~ë óçì ~êÉ ~ÅÅìëíçJ
ãÉÇI íÜ~í áë ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçåI íÜÉå ëÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáJ
êÉÇ ÜÉ~í ëÉííáåÖ ïáíÜ íÜÉ JÄìííçåK
pÉäÉÅí ~ ÜáÖÜ ëÉííáåÖ Ñçê ï~êãáåÖ ìéK ^ë ëççå ~ë ëíÉ~ã ëí~êíë íç Ñçêã çê
íÜÉ çáä áë ÜçíI ëïáíÅÜ Ä~Åâ íç íÜÉ ëÉííáåÖ åÉÅÉëë~êó Ñçê ÑìêíÜÉê ÅççâáåÖK
NK pïáíÅÜ çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~åÇ ëÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ
ÅççâáåÖ òçåÉ ëÉäÉÅíáçå ÄìííçåëK
qÜÉ ÇÉÅáã~ä éçáåí áå íÜÉ ~ëëçÅá~íÉÇ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ áääìãáå~íÉëK
ÄìííçåI íç ëÉí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ ëÉííáåÖ
íç K
OK mêÉëë íÜÉ
qÜÉ ÒeÉ~í pÉííáåÖLoÉëáÇì~ä eÉ~íÒ Çáëéä~ó ÑáÉäÇ Ñçê íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ ÅççJ
âáåÖ òçåÉ áåÇáÅ~íÉë íÜÉ ÅìêêÉåí ëÉííáåÖK
~åÇ
ÄìííçåëI
PK vçì Å~å ~Çàìëí íÜÉ ÜÉ~í ëÉííáåÖ ~í ~åó íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ
~ë äçåÖ ~ë íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë ëÉäÉÅíÉÇK
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ ~ ÅççâáåÖ òçåÉ
. NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ÄìííçåëK
OK mêÉëë íÜÉ
~åÇ
Äìííçåë ëáãìäí~åÉçìëäó íç ëïáíÅÜ çÑÑK
içÅâáåÖLìåäçÅâáåÖ íÜÉ Åçåíêçä é~åÉä
^í ~åó íáãÉ ÇìêáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ éêçÅÉëëI íÜÉ Åçåíêçä é~åÉä Å~å ÄÉ äçÅâÉÇI
ïáíÜ íÜÉ ÉñÅÉéíáçå çÑ íÜÉ ÒlåLlÑÑÒ ÄìííçåK _ó íÜáë ãÉ~åë ÅÜ~åÖÉë íç íÜÉ
ëÉííáåÖëI ÉKÖK Ñêçã ïáéáåÖ ïáíÜ ~ ÅäçíÜI Å~å ÄÉ éêÉîÉåíÉÇK qÜáë ÑìåÅíáçå áë
~äëç ìëÉÑìä ~ë ~ ÅÜáäÇ ë~ÑÉíó ãÉ~ëìêÉK
. NK qçìÅÜ íÜÉ
Äìííçå ìåíáä íÜÉ áåÇáÅ~íçê áääìãáå~íÉëK
OK qç ìåäçÅâI íçìÅÜ íÜÉ äçÅâ Äìííçå ~Ö~áå ìåíáä íÜÉ áåÇáÅ~íçê ÉñíáåÖìáëÜÉëK
`ÜáäÇ p~ÑÉíó jÉ~ëìêÉ> fÑI ïÜÉå íÜÉ äçÅâ Äìííçå áë ~ÅíáîÉI íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêJ
Ñ~ÅÉ áë ÅçãéäÉíÉäó ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ Äó íçìÅÜáåÖ íÜÉ ã~áå ÄìííçåI íÜÉå ïÜÉå
íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ áë ëïáíÅÜÉÇ çå ~Ö~áåI íÜÉ äçÅâ Äìííçå áë ~ÅíáîÉK qÜáë
ãÉ~åë íÜ~í íÜÉ äçÅâ Äìííçå ãìëí ÄÉ çéÉê~íÉÇ ÑáêëíI ÄÉÑçêÉ íÜÉ êáåÖë Å~å ÄÉ
ëïáíÅÜÉÇ çå ~Ö~áåK
RM
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
pïáíÅÜáåÖ íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉ çå ~åÇ çÑÑ
He
at
Se
Tr ttin
ip
le g/R
rin es
i
Co g zo dua
ok ne l H
in
g ind eat
zo
C
i
ne cato
He sse
at rol
se rs
Tr
lec
Se e z
ip
le
tti on
tio
rin
ng e
n
g/
/R ind
Ca
es ic
id at
sse
He
u
ro
al or
at
le
He
se
zo
a
tti
n
ng
e D t
sw o
se
itc t
lec
hi
tio
ng
n
"+
"T
"a
im
nd
er
""w
"
ith
in
Lo
di
ck
ca
wi
to
th
r
M
in
di
ain
ca
"O
to
r
n/
Of
f"
bu
tto
n
III II
fÑ ~ ä~êÖÉê ÅççâáåÖ òçåÉ áë êÉèìáêÉÇI ~ ä~êÖÉê êáåÖ çå íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ ÅççâáåÖ
òçåÉ Å~å ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ áåK
. NK pÉäÉÅí íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ~ééêçéêá~íÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ëÉJ
äÉÅíáçå Äìííçå ~åÇ ëÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÜÉ~í ëÉííáåÖ E íç FK
OK mêÉëë íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉLÅ~ëëÉêçäÉ òçåÉ ÄìííçåK
qÜÉ ãáÇÇäÉ êáåÖ áë ëïáíÅÜÉÇ áåK låÉ çÑ íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ áåÇáÅ~J
íçêë áääìãáå~íÉëK
PK mêÉëë íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉLÅ~ëëÉêçäÉ òçåÉ Äìííçå ~Ö~áåK
qÜÉ çìíÉêãçëí êáåÖ áë ëïáíÅÜÉÇ áåK _çíÜ íêáéäÉ êáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ áåÇáÅ~íçêë
áääìãáå~íÉK
QK qç ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çìíÉê êáåÖëI éêÉëë íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉLÅ~ëëÉêçäÉ òçåÉ ÄìíJ
íçå ~Ö~áåI íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ ãìëí ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ ïÜÉå íÜáë áë ÇçåÉK
pïáíÅÜáåÖ íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ çå ~åÇ çÑÑ
fÑ ~ ä~êÖÉê ÅççâáåÖ òçåÉ áë êÉèìáêÉÇI íÜÉ çìíÉê êáåÖ çå íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ
Å~å ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ áåK
. NK pÉäÉÅí íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ~ééêçéêá~íÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ëÉäÉÅíáçå
Äìííçå ~åÇ ëÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÜÉ~í ëÉííáåÖ E íç FK
OK mêÉëë íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉLÅ~ëëÉêçäÉ òçåÉ ÄìííçåK
qÜÉ çìíÉê êáåÖ áë ëïáíÅÜÉÇ çåK qÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ áåÇáÅ~íçê áääìãáå~íÉëK
PK qç ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çìíÉê êáåÖI éêÉëë íÜÉ íêáéäÉ êáåÖ òçåÉLÅ~ëëÉêçäÉ òçåÉ ÄìíJ
íçå ~Ö~áåI íÜÉ Å~ëëÉêçäÉ òçåÉ ãìëí ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ ïÜÉå íÜáë áë ÇçåÉK
RN
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
pÉííáåÖLÅÜ~åÖáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ
. NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ëÉäÉÅíáçå Äìííçåë
~åÇ ëÉí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÜÉ~í ëÉííáåÖK
OK mêÉëë íÜÉ ÒqáãÉêÒ Äìííçå íç ~Åíáî~íÉ íÜÉ íáãÉê ÑìåÅíáçå Ñçê íÜáë ÅççâáåÖ
òçåÉK
çê
ÄìííçåëI ëÉí çê ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ~ãçìåí çÑ íáãÉ êÉèìáêÉÇ
PK rëáåÖ íÜÉ
ìåíáä íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë íç ëïáíÅÜ çÑÑ ~ìíçã~íáÅ~ääó EÉKÖK OM ãáåìíÉëFK
qÜÉ íáãÉê ëí~êíë ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇë ~åÇ áåÇáÅ~íÉë íÜÉ ~ãçìåí çÑ íáãÉ äÉÑíK
qÜÉ ëã~ää ÒqáãÉê ^ÅíáîÉÒ áåÇáÅ~íçê áë ~äëç áääìãáå~íÉÇ Ñçê íÜÉ êÉëéÉÅíáîÉ
ÅççâáåÖ òçåÉI ÉKÖK íÜÉ ìééÉê äÉÑí áåÇáÅ~íçê ÅçêêÉëéçåÇë íç íÜÉ êÉ~ê äÉÑí ÅççJ
âáåÖ òçåÉK
^í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ ëÉíI íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ëïáíÅÜÉë çÑÑ ~ìíçã~J
íáÅ~ääó ~åÇ ~å ~ÅçìëíáÅ ëáÖå~ä ëçìåÇëK
QK qçìÅÜ íÜÉ qfjbo Äìííçå íç ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ëáÖå~ä ~åÇ íÜÉ áåÇáÅ~íçêK
.
cçê èìáÅâÉê ~ÇàìëíãÉåíI äÉ~îÉ óçìê ÑáåÖÉê çå íÜÉ
ÇÉëáêÉÇ î~äìÉ áë êÉ~ÅÜÉÇK
çê
Äìííçå ìåíáä íÜÉ
ÄÄìííçå áë çéÉê~íÉÇ ÑáêëíI íÜÉ íáãÉ ëÉííáåÖ ëí~êíë ~í VV ãáåìíÉëK fÑ
fÑ íÜÉ
Äìííçå áë çéÉê~íÉÇI íÜÉ íáãÉ ëÉííáåÖ ëí~êíë ~í N ãáåìíÉK
íÜÉ
.
aáëéä~óáåÖ íÜÉ êÉã~áåáåÖ ÅççâáåÖ íáãÉ
pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ÄìííçåëK
fÑ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ áë áå íáãÉê ãçÇÉI íÜÉ êÉã~áåáåÖ ÅççâáåÖ íáãÉ
~ééÉ~êë áå íÜÉ Ò`ççâáåÖ qáãÉÒ Çáëéä~ó ÑáÉäÇK
rëÉ çÑ íÜÉ íáãÉê ~ë ~å áåíÉêî~ä íáãÉê EÉÖÖ íáãÉêF
fãéçêí~åí> qÜÉêÉ ãìëí ÄÉ åç ÅççâáåÖ òçåÉë éêçÖê~ããÉÇ ïáíÜ íÜÉ íáãÉê>
. NK mêÉëë íÜÉ ÒqáãÉêÒ Äìííçå íç ~Åíáî~íÉ íÜÉ íáãÉê ÑìåÅíáçåK
çê
Äìííçåë EÉKÖK OM ãáåìíÉëFK
OK pÉí ÇÉëáêÉÇ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ
qÜÉ íáãÉê ëí~êíë ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇë ~åÇ áåÇáÅ~íÉë íÜÉ ~ãçìåí çÑ íáãÉ äÉÑíK
tÜÉå íÜÉ íáãÉ ëÉí áë ~í ~å ÉåÇI ~å ~ÅçìëíáÅ ëáÖå~ä ëçìåÇëK
PK qçìÅÜ íÜÉ qfjbo Äìííçå íç ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ëáÖå~äK
RO
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
ng
He
at
se
tti
Lo
ck
wi
th
M
in
ain
di
ca
"O
to
n/
r
Of
f"
bu
tto
n
nd
"a
"+
se
lec
tio
n
ng
/R
Se
tti
He
at
""
ea
t
lH
es
id
ua
se
lec
tio
n
zo
ne
g
Co
ok
in
He
at
Se
tti
ng
/R
es
id
ua
lH
ea
t
båÇáåÖ íÜÉ íáãÉê ÑìåÅíáçå É~êäó
qÜÉêÉ ~êÉ íïç ï~óë çÑ ëïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ íáãÉê É~êäóW
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ~åÇ íáãÉê ëáãìäí~åÉçìëäó
. NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ÄìííçåëK
fÑ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ áë áå íáãÉê ãçÇÉ Eqfjbo áåÇáÅ~íçê áääìãáå~J
íÉÇFI íÜÉ êÉã~áåáåÖ ÅççâáåÖ íáãÉ ~ééÉ~êë áå íÜÉ íáãÉê Çáëéä~ó ÑáÉäÇK
OK qçìÅÜ íÜÉ
ëïáíÅÜ çÑÑK
~åÇ
Äìííçåë ëáãìäí~åÉçìëäóW íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ~åÇ íáãÉê
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ íáãÉê J äÉ~îáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ~ÅíáîÉ
. NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ÄìííçåëK
OK qçìÅÜ íÜÉ ÒqáãÉêÒ Äìííçå ~Ö~áå
~åÇ
Äìííçåë ëáãìäí~åÉçìëäóW
PK qçìÅÜ íÜÉ
J çåäó íÜÉ íáãÉê ëïáíÅÜÉë çÑÑK
J qÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë äÉÑí çåK
RP
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
q~ÄäÉë ~åÇ qáéë
m~åë
qÜÉ ÄÉííÉê íÜÉ é~åI íÜÉ ÄÉííÉê íÜÉ êÉëìäíëK
 vçì Å~å êÉÅçÖåáëÉ ÖççÇ èì~äáíó é~åë Äó íÜÉ Ä~ëÉ çÑ íÜÉ é~åI ~åÇ åçí
Ñêçã íÜÉ ã~íÉêá~ä Ñêçã ïÜáÅÜ íÜÉ é~å áë ã~ÇÉK
 qÜÉ Ä~ëÉ ëÜçìäÇ ÄÉ íÜáÅâ ~åÇ ~ë Ñä~í ~ë éçëëáÄäÉK oçìÖÜ Ä~ëÉë EÉKÖK çå
Å~ëí áêçå é~åëF ïáää ëÅê~íÅÜ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïÜÉå ëäáÇK
 rëÉ ÜáÖÜ ëáÇÉÇ é~åë Ñçê ÇáëÜÉë ïáíÜ ~ äçí çÑ äáèìáÇI ëç íÜ~í åçíÜáåÖ
Äçáäë çîÉêK
 båëìêÉ íÜ~í íÜÉ é~å áë áå íÜÉ ÅÉåíêÉ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ ~åÇ ÅçîÉêë íÜÉ
ÜÉ~íÉÇLã~êâÉÇ ~êÉ~K
fãéçêí~åí> ^îçáÇ äÉííáåÖ Éå~ãÉä ë~ìÅÉé~åë ~åÇ ÑêóáåÖ é~åë Äçáä ÇêóK qÜÉ
Ä~ëÉ ÅçìäÇ ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇ ~åÇ íÜÉå ëÅê~íÅÜ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïÜÉå ëäáÇK
p~ìÅÉé~åë ~åÇ ÑêóáåÖ é~åë ïáíÜ ëÜ~êé ÉÇÖÉë ~åÇ Äìêêë ïáää ~äëç ëÅê~íÅÜK
båÉêÖó p~îáåÖ qáéë
vçì ïáää ë~îÉ î~äì~ÄäÉ ÉåÉêÖó áÑ óçì çÄëÉêîÉ íÜÉ ÑçääçïáåÖ íáéëW
 tÜÉåÉîÉê éçëëáÄäÉI ìëÉ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå çå óçìê ÅççJ
âáåÖ òçåÉë EëÉÉ Ò`ççâáåÖ ~åÇ cêóáåÖ q~ÄäÉÒFK
 lÄëÉêîÉ íÜÉ ëéÉÅá~ä íáéë çå ë~ìÅÉé~åë ~åÇ ÑêóáåÖ é~åëK qÜÉ é~å Ä~ëÉ
~åÇ ÅççâáåÖ òçåÉ ëÜçìäÇ ÄÉ íÜÉ ë~ãÉ ëáòÉK
 aáêíó ÅççâáåÖ òçåÉë ~åÇ é~å Ä~ëÉë Ç~ã~ÖÉ íÜÉ Öä~ëë ÅÉê~ãáÅ ÅççâáåÖ
ëìêÑ~ÅÉ ~åÇ áåÅêÉ~ëÉ ÉäÉÅíêáÅáíó ÅçåëìãéíáçåK
 pïáíÅÜ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ çÑÑ ÄÉÑçêÉ ÅççâáåÖ áë ÑáåáëÜÉÇ íç ìëÉ íÜÉ êÉëáJ
Çì~ä ÜÉ~íK
 `ççâáåÖ íáãÉë ~êÉ êÉÇìÅÉÇ Äó ìé íç RMB ïÜÉå ~ éêÉëëìêÉ ÅççâÉê áë
ìëÉÇK kçí çåäó Çç óçì ë~îÉ ÉåÉêÖóI Äìí ãçêÉ îáí~ãáåë ~åÇ ãáåÉê~äë ~êÉ
êÉí~áåÉÇK
RQ
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
vçì ïáää ï~ëíÉ ÉåÉêÖó áÑKKKK
mçí íçç ëã~ää
mçí äáÇ åçí ÅäçëÉÇ
mçí Ä~ëÉ ìåÉîÉå
mçí íçç ÄáÖ EÅÉê~ãáÅF
qáéë Ñçê ÅççâáåÖ ïáíÜ ~åÇ ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé
ÑìåÅíáçå
qÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå áë ëìáí~ÄäÉ ÑçêW
 ÇáëÜÉë íÜ~í ëí~êí çÑÑ ÅçäÇI ~êÉ ÜÉ~íÉÇ ìé ~í ~ ÜáÖÜ ëÉííáåÖ ~åÇ Çç åçí
åÉÉÇ íç ÄÉ Åçåíáåì~ääó ï~íÅÜÉÇ ïÜÉå ÅççâáåÖI
 ÇáëÜÉë íÜ~í ~êÉ éìí áå ~ Üçí ÑêóáåÖ é~åK
qÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçå áë åçí ëìáí~ÄäÉ ÑçêW
 Öçìä~ëÜ ~åÇ ëáãáä~ê Äê~áëÉÇ ÇáëÜÉë íÜ~í åÉÉÇ Åçåíáåì~ä íìêåáåÖ ìåíáä
ÄêçïåÉÇ ÅçêêÉÅíäóI äáèìáÇ ~ÇÇáåÖ ~åÇ íÜÉå Äê~áëáåÖ ìåíáä ÅççâÉÇI
 ÇìãéäáåÖëI é~ëí~ ÇáëÜÉë ïáíÜ ä~êÖÉ ~ãçìåíë çÑ äáèìáÇI
 ÅççâáåÖ ïáíÜ éêÉëëìêÉ ÅççâÉêëI
 îÉêó ä~êÖÉ èì~åíáíáÉë çÑ ëçìéLëíÉï ïáíÜ ãçêÉ íÜ~å O äáíêÉë çÑ äáèìáÇK
dÉåÉê~ä kçíÉëW
 tÜÉå ÅççâáåÖ ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçåI ïÉ êÉÅçãJ
ãÉåÇ íÜÉ ìëÉ çÑ ~ ÜáÖÜ ÜÉ~í ëÉííáåÖ íç ï~êã ìé íÜÉ ÑççÇ EìëáåÖ íÜÉ
JÄìííçåF ~åÇ íÜÉå äÉ~îáåÖ íÜÉ ÇáëÜ íç ÑáåáëÜ ÅççâáåÖ ~í ~å ~ééêçJ
éêá~íÉ äçïÉê ÜÉ~í ëÉííáåÖK
 qÜÉ
ÜÉ~í ëÉííáåÖ Å~å ÄÉ ìëÉÇ íç âÉÉé ÑççÇ ï~êãK
 q~âÉ ëéÉÅá~ä åçíÉ çÑ íÜÉ êÉëìäíë ïÜÉå óçì ìëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áåáíá~ääó>
vçì Å~å íÜÉå ÇÉÅáÇÉ ïÜáÅÜ ÜÉ~í ëÉííáåÖ áë íÜÉ ÄÉëí Ñçê Òóçìê ÇáëÜÉëÒ áå
íÜÉ Òèì~åíáíáÉë óçì ~êÉ ~ÅÅìëíçãÉÇ íç éêÉé~êáåÖÒ ïáíÜ Òóçìê é~åëÒK vçì
ïáää íÜÉå ê~éáÇäó ÅçãÉ íç î~äìÉ íÜÉ ãÉêáíë çÑ íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ÑìåÅíáçå
~åÇ ïáää ÑÉÉä ~í É~ëÉ ïáíÜ óçì åÉï ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉK
RR
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
qÜÉ ÑáÖìêÉë ÖáîÉå áå íÜÉ ÑçääçïáåÖ í~ÄäÉë ~êÉ Ñçê ÖìáÇ~åÅÉK bñ~Åíäó ïÜáÅÜ
ÜÉ~í ëÉííáåÖ åÉÉÇë íç ÄÉ ìëÉÇ ÇÉéÉåÇë çå íÜÉ èì~äáíó çÑ íÜÉ é~åë ~åÇ íÜÉ
íóéÉ ~åÇ èì~åíáíó çÑ íÜÉ ÑççÇK
q~ÄäÉW `ççâáåÖ ~åÇ cêóáåÖ
pïáíÅÜ
ëÉííáåÖ
^ìíçã~íáÅ
ï~êã ìé
íáãÉ G
EjáåKF
t~êã ré
_êçïå
cêó
V
U
QIR
T
PIR
S
OIR
R
8,5
Q
SIR
P
QIU
O
PIM
N
`ççâáåÖ
éêçÅÉëë
NIM
cêó ïÉää
bñ~ãéäÉë çÑ ìë~ÖÉ
t~êã ìé ä~êÖÉ ~ãçìåíë çÑ äáèìáÇI Äçáä
é~ëí~I
Äêçïå ãÉ~íI
EÄêçïå Öçìä~ëÜI éçíJêç~ëíF
píÉ~âëI éáÉÅÉë çÑ äçáåI
éçí~íç ÑêáííÉêëI
ÑêáÉÇ ë~ìë~ÖÉëI
é~åÅ~âÉë
cêó
pÅÜåáíòÉäLÅìíäÉíëI
äáîÉêI ÑáëÜI
êáëëçäÉëI ÑêáÉÇ ÉÖÖë
_çáä
_çáä ìé íç NKR ä çÑ äáèìáÇI
éçí~íçÉëI îÉÖÉí~ÄäÉë
píÉ~ãI
p í¨
p~ìí¨
pçÑíÉå
hÉÉé ï~êã
jÉäí
píÉ~ã ~åÇ ë~ìí¨ ëã~ää èì~åíáíáÉë çÑ
îÉÖÉí~ÄäÉëI
ÅççâáåÖ êáÅÉ ~åÇ
ãáäâ Ä~ëÉÇ ÇáëÜÉë
hÉÉé ÑççÇ ï~êãI
ãÉäí ÄìííÉêI
ÇáëëçäîÉ ÖÉä~íáåÉI
ãÉäí ÅÜçÅçä~íÉ
GF ïÜÉå ÅççâáåÖ ïáíÜçìí íÜÉ ~ìíçã~íáÅ ï~êã ìé ÑìåÅíáçåI íÜÉ ï~êã ìé íáãÉ Å~å ÄÉ
ëÉäÉÅíÉÇ ~ë êÉèìáêÉÇK
RS
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
`äÉ~åáåÖ ~åÇ `~êÉ
dä~ëë `Éê~ãáÅ `ççâáåÖ pìêÑ~ÅÉ
fí áë áãéçêí~åí íç ÅäÉ~å íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ~ÑíÉê ÉîÉêó ìëÉ>
fãéçêí~åí> kÉîÉê ìëÉ ~ÖÖêÉëëáîÉ ÅäÉ~åÉêë ëìÅÜ ~ëI Ñçê Éñ~ãéäÉI Åç~êëÉ
ëÅçìêáåÖ ÅäÉ~åÉêë çê é~å ÅäÉ~åÉêë íÜ~í ëÅê~íÅÜK
. NK ^äï~óë ÅäÉ~å íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïÜÉå áë çåäó ~ äáííäÉ ÇáêíóK rëÉ ~ Ç~ãé
ÅäçíÜ ~åÇ ~ äáííäÉ ï~ëÜáåÖ ìé äáèìáÇK
qÜÉå êìÄ íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Çêó ïáíÜ ~ ÅäÉ~å ÅäçíÜK oÉãå~åíë çÑ ÅäÉ~åÉê
ãìëí åçí ÄÉ äÉÑí çå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉK
OK `äÉ~å íÜÉ ÉåíáêÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ íÜçêçìÖÜäó çåÅÉ ~ ïÉÉâK rëÉ ÒpáÇçäJbÇÉäJ
ëí~ÜäÖä~åòÒI Òpí~ÜäJcáñÒI ÒthJqçéÒ çê Ò`áääáíÒK
PK qÜÉå êáåëÉ íÜÉ ÉåíáêÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïáíÜ éä~áå ï~íÉê ~åÇ êìÄ áí Çêó ïáíÜ ~
ÅäÉ~å ÅäçíÜK
båëìêÉ íÜ~í åç êÉãå~åíë çÑ ÅäÉ~åÉê ~êÉ äÉÑí çå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉ> líÜÉêïáëÉ íÜÉ
ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïáää ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇ>
låäó ìëÉ íÜÉ êÉÅçããÉåÇÉÇ ÅäÉ~åÉêëK
RT
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
mêçÄäÉã Çáêí
oÉëáÇìÉë Ñêçã ÑççÇ íÜ~í Ü~ë ÄçáäÉÇ
çîÉê
cáêëí ëçÑíÉå íÜÉëÉ ìëáåÖ ~ ïÉí ÅäçíÜ ~åÇ
íÜÉå êÉãçîÉ êÉëáÇìÉë ìëáåÖ ~ Öä~ëë çê ê~J
òçê Ää~ÇÉ ëÅê~éÉêK
`~ìíáçå> q~âÉ Å~êÉ åçí Üìêí óçìêëÉäÑ>
qÜÉå ÅäÉ~å íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïáíÜ íÜÉ
ÅäÉ~åÉêë áÇÉåíáÑáÉÇ ~ÄçîÉK
pìÖ~ê
fãéçêí~åí> oÉãçîÉ Äìêåí çå ëìÖ~ê çê
ãÉäíÉÇ éä~ëíáÅ áããÉÇá~íÉäó J ïÜÉå íÜÉó
~êÉ ëíáää ï~êã Eåçí ÜçíF J ìëáåÖ ~ Öä~ëë
ëÅê~éÉêI çíÜÉêïáëÉ Ç~ã~ÖÉ ã~ó ÄÉ Å~ìJ
ëÉÇK
qÜÉå ÅäÉ~å íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ åçêã~ääóK
a~ã~ÖÉ Ñêçã ëìÖ~ê çê ÑççÇ Åçåí~áåáåÖ
ëìÖ~ê Å~å ÄÉ ~îçáÇÉÇ Äó éçäáëÜáåÖ íÜÉ
ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ïáíÜ Ò`çääçJmêçÑáÒ çê
Ò`Éê~ÑáñÒK
RU
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
péçíë
pÅ~äÉI ëÜáåó éÉ~êä äáâÉ ëéçíëI ãÉí~ääáÅ áêáJ
ÇÉëÅÉåí ÅçäçìêÉÇ ëéçíëI ~åÇ ÑççÇ êÉãJ
å~åíë Ñêçã é~åë íÜ~í Ü~îÉ Äìáäí ìé ÇìJ
êáåÖ ÅççâáåÖ ~êÉ ÄÉëí êÉãçîÉÇ ïÜÉå íÜÉ
ÅççâáåÖ òçåÉë ~êÉ ëíáää ï~êãK
rëÉ íÜÉ ÅäÉ~åÉêë ~åÇ éçäáëÜÉë ãÉåíáçåÉÇ
~ÄçîÉK fÑ åÉÅÉëë~êóI ÅäÉ~å ãçêÉ íÜ~å
çåÅÉK
^ÅáÇë
fãéçêí~åí> aç åçí éìí îáåÉÖ~êI äÉãçåë
çê ëÅ~äÉ êÉãçîÉêë çå íÜÉ êÉÅÉëë Ñê~ãÉI
íÜÉó ïáää ã~âÉ íÜÉ ëìêÑ~ÅÉ ã~ííK
dê~áåë çÑ ë~åÇ íÜ~í Ü~îÉ Ñ~ääÉå çå íÜÉ
ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ Å~å Å~ìëÉ ëÅê~íÅÜáåÖ
ïÜÉå é~åë ~êÉ ëäáÇK qÜÉêÉÑçêÉ ã~âÉ ëìêÉ
íÜ~í åç Öê~áåë çÑ ë~åÇ ~êÉ äÉÑí çå íÜÉ
ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉK
^Äê~ÇÉÇ ÇÉÅçê
fãéçêí~åí> fÑ ~ÖÖêÉëëáîÉ ÅäÉ~åÉêë çê é~åë
ïáíÜ ~Äê~ëáîÉ Ä~ëÉë ~êÉ ìëÉÇI íÜÉå íÜÉ ÇÉJ
Åçê ïáää í~âÉ çå ~å ~Äê~ÇÉÇ ~ééÉ~ê~åÅÉ
~åÇ Ç~êâ ëéçíë ïáää ~ééÉ~ê çîÉê íáãÉK
vçì Å~å çÄí~áå ëìáí~ÄäÉ ÅäÉ~åÉêë ~åÇ éçäáëÜÉë ~ë ïÉää ~ë Öä~ëë ëÅê~éÉêë Ñêçã
^bd `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉK
RV
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
tÜ~í íç Çç áÑ KKK
oÉãÉÇá~ä ~Åíáçå áå íÜÉ Å~ëÉ çÑ ã~äÑìåÅíáçåë
^ ã~äÑìåÅíáçå ã~ó çåäó ÄÉ Å~ìëÉÇ Äó ~ ãáåçê Ñ~ìäí íÜ~í óçì Å~å êÉÅíáÑó
óçìêëÉäÑ ìëáåÖ íÜÉ ÑçääçïáåÖ áåëíêìÅíáçåëK aç åçí éÉêÑçêã ~åó çíÜÉê ïçêâ
çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áÑ íÜÉ ÑçääçïáåÖ áåÑçêã~íáçå ÇçÉë åçí éêçîáÇÉ ~ëëáëí~åÅÉ
áå óçìê ëéÉÅáÑáÅ Å~ëÉK
t~êåáåÖ> oÉé~áêë íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ã~ó çåäó ÄÉ éÉêÑçêãÉÇ Äó èì~äáÑáÉÇ
ëÉêîáÅÉ ÉåÖáåÉÉêëK fãéêçéÉê êÉé~áêë Å~å ÖáîÉ êáëÉ íç ëáÖåáÑáÅ~åí Ü~ò~êÇë Ñçê
íÜÉ ìëÉêK fÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ åÉÉÇë êÉé~áêáåÖI éäÉ~ëÉ Åçåí~Åí óçìê ëéÉÅá~äáëí
ÇÉ~äÉê çê `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉK
tÜ~í íç Çç áÑ KKK
.
.
.
SM
KKKK íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë Çç åçí ÑìåÅíáçå\
`ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê
J íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë ëïáíÅÜÉÇ çåI
J íÜÉ Åçåíêçä ä~ãéë ~êÉ çå áå íÜÉ çéÉê~íáåÖ ÑáÉäÇI
J íÜÉ êÉëéÉÅíáîÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë ëïáíÅÜÉÇ çåI
J íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ éçïÉê äÉîÉä Ü~ë ÄÉÉå ëÉí íç íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖJçå
äÉîÉäI
J íÜÉ ÑìëÉë áå íÜÉ ÜçìëÉ áåëí~ää~íáçå EÑìëÉÄçñF Ü~îÉ íêáééÉÇK
fÑ íÜÉ ÑìëÉë êÉéÉ~íÉÇäó íêáéI Å~ää áå ~å ~ééêçîÉÇ ÉäÉÅíêáÅá~åK
J íÜÉ ë~ÑÉíó ÅìíJçìí çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë Ü~ë ÄÉÉå íêáééÉÇK
KKKK íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë Å~ååçí ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ çå\
`ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê
J íÜÉ çéÉê~íáåÖ ÑáÉäÇ áë äçÅâÉÇI
J ~ íáãÉ éÉêáçÇ çÑ ãçêÉ íÜ~å NM ëÉÅçåÇë Ü~ë ÉñéáêÉÇ ÄÉíïÉÉå íÜÉ çéÉê~J
íáçå çÑ íÜÉ låLlÑÑ âÉó ~åÇ ëïáíÅÜáåÖ çå íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÅççâáåÖ òçåÉI
J íÜÉ íçìÅÜ ëìêÑ~ÅÉ áë íçç ä~êÖÉ
EíÜÉ ÑáåÖÉê ëÜçìäÇ çåäó ÄÉ ìëÉÇ äáÖÜíäóF
J íÜÉ íçìÅÜ ëïáíÅÜ Ü~ë ÄÉÉå é~êíäó ÅçîÉêÉÇ Äó ~ Ç~ãé ÅäçíÜ çê Äó ~ äáèìáÇK
J íÜÉ çéÉê~íáåÖ ÑáÉäÇ Ü~ë ÄÉÉå íçìÅÜÉÇ íçç É~êäó ÑçääçïáåÖ ~ ã~áåë Ñ~áäìêÉ
Eíç ÅäÉ~ê íÜÉ ÅçåÇáíáçåI ëïáíÅÜ íÜÉ ÑìëÉ çìí ~åÇ íÜÉå áå ~Ö~áåFK
Ñçê êÉëáÇì~ä ÜÉ~í\
KKK íÜÉ Çáëéä~óë ~ää Öç çìí ÉñÅÉéí Ñçê íÜÉ
`ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê
J íÜÉ låLlÑÑ âÉó Ü~ë ÄÉÉå ~ÅÅáÇÉåí~ääó çéÉê~íÉÇI
J íÜÉ íçìÅÜ ëïáíÅÜÉë ~êÉ é~êíäó ÅçîÉêÉÇ Äó ~ Ç~ãé ÅäçíÜI äáèìáÇ çê ëçãÉJ
íÜáåÖ ëáãáä~êK
léÉê~íáåÖ fåëíêìÅíáçåë
KKK íÜÉ Çáëéä~óë ëìÇÇÉåäó Öç çìí\
.
`ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê
J íÜÉ ÉäÉÅíêáÅáíó ëìééäó Ü~ë ÄÉÉå íÉãéçê~êáäó ÇáëÅçååÉÅíÉÇI çê Ü~ë Ñ~áäÉÇK
KKK ~ÑíÉê ëïáíÅÜáåÖ çÑÑI åç
.
Ñçê êÉëáÇì~ä ÜÉ~í áë Çáëéä~óÉÇ\
`ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê
J qÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ Ü~ë çåäó ÄÉÉå áå çéÉê~íáçå Ñçê ~ ëÜçêí íáãÉI ~åÇ áë
íÜÉêÉÑçêÉ åçí Üçí ÉåçìÖÜK
fÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë ÜçíI éäÉ~ëÉ Å~ää áå ~å ~ééêçîÉÇ ÉäÉÅíêáÅá~åI çê Å~ää çìê
`ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ ÇÉé~êíãÉåíK
KKKK çåÉ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉë Å~ååçí ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ\
.
`ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê
J íÜÉ íçìÅÜ âÉóë ~êÉ é~êíäó ÅçîÉêÉÇ Äó ~ Ç~ãé ÅäçíÜ çê ~ äáèìáÇK
J íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ âÉó áë ~ÅíáîÉI áKÉKI íÜÉ ÇÉÅáã~ä éçáåí áë
äáí ìéK
KKKK
áë ëÜçïå áå íÜÉ Çáëéä~ó\
fëçä~íÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñêçã íÜÉ ã~áåë áããÉÇá~íÉäó ~åÇ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ ~éJ
éäá~åÅÉ Ü~ë ÄÉÉå ÅçååÉÅíÉÇ ÅçêêÉÅíäóK
fÑ óçì Å~ää áå ÅìëíçãÉê ëÉêîáÅÉ íç êÉëçäîÉ ~ éêçÄäÉã äáëíÉÇ áå íÜÉëÉ åçíÉëI çê
ÇìÉ íç ~å çéÉê~íáåÖ ÉêêçêI íÜÉ ÅìëíçãÉê ëÉêîáÅÉ ÉåÖáåÉÉêÛë îáëáí áë åçí Åçëí
ÑêÉÉI ÉîÉå ÇìêáåÖ íÜÉ ï~êê~åíó éÉêáçÇK
SN
^ëëÉãÄäó fåëíêìÅíáçåë
^ppbj_iv fkpqor`qflkp
fåëí~ääáåÖ ~åÇ ÅçååÉÅíáåÖ ìé
fåëí~ääáåÖ
fãéçêí~åíW ^ëëÉãÄäó ~åÇ ÅçååÉÅíáçå çÑ íÜÉ åÉï ~ééäá~åÅÉ ã~ó çåäó ÄÉ
éÉêÑçêãÉÇ Äó ~å ~ééêçîÉÇ áåëí~ääÉêK
mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜáë áåëíêìÅíáçåI çíÜÉêïáëÉ íÜÉ ï~êê~åíó ïáää åçí ÅçîÉê ~åó
Ç~ã~ÖÉ íÜ~í ã~ó çÅÅìêK
qÜÉ îÉåÉÉê çê éä~ëíáÅ ÅçîÉêáåÖë çå âáíÅÜÉå ÑìêåáíìêÉ ~êçìåÇ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
ãìëí ÄÉ ÄçåÇÉÇ ïáíÜ ÜÉ~í êÉëáëí~åí ~ÇÜÉëáîÉ ENMM ø`FK fÑ éä~ëíáÅ ÅçîÉêáåÖë
çê íÜÉ ~ÇÜÉëáîÉ ~êÉ åçí ëìÑÑáÅáÉåíäó íÉãéÉê~íìêÉ êÉëáëí~åíI íÜÉå íÜÉ ÅçîÉJ
êáåÖ ã~ó Çáëíçêí çê ÅçãÉ äççëÉK
få êÉëéÉÅí çÑ ÑáêÉ éêçíÉÅíáçåI íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ÅçêêÉëéçåÇë íç íóéÉ v Ebk
SMPPRJOJSFK låäó íÜáë íóéÉ çÑ ~ééäá~åÅÉ ã~ó Äìáäí áåíç éçëáíáçåë ïáíÜ ~
ÜáÖÜ ÅìéÄç~êÇ çê ï~ää çå çåÉ ëáÇÉK
R5
SO
^ëëÉãÄäó fåëíêìÅíáçåë
N
O
P
Q
R
S
`~íÅÜ ëéêáåÖ
pÅêÉïë
tçêâíçé
cê~ãÉ
pÉ~äáåÖ í~ÄÉ
dä~ëë ÅÉê~ãáÅ éä~íÉ
qÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ãìëí Ü~îÉ ~ ÜÉ~í éêçíÉÅíáîÉ Ä~ëÉ éÉêã~åÉåíäó ÑáñÉÇ
áå éçëáíáçåK qÜÉ Çáëí~åÅÉ Ñêçã íÜÉ Ä~ëÉ íç íÜÉ ìåÇÉêëáÇÉ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ
ëìêÑ~ÅÉ ãìëí ÄÉ ~í äÉ~ëí RM ããK qÜÉ ÉÇÖÉë çÑ íÜÉ Åìí çìí ãìëí ÄÉ Åç~íÉÇ
ïáíÜ ~ ï~íÉê éêççÑ ã~íÉêá~äK qÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ãìëí ÄÉ ÄìáäíJáå ëìÅÜ
íÜ~í íÜÉ qlr`e `lkqoli Åçåíêçä é~åÉä áë ~í íÜÉ ÑêçåíK
qÜÉ ëÉé~ê~íáçå ÄÉíïÉÉå íÜÉ êÉÅÉëëÉÇ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ ~åÇ íÜÉ Éñíê~Åíçê
ÜççÇ ãìëí ÄÉ ~í äÉ~ëí ~ë ä~êÖÉ ~ë íÜ~í ÖáîÉå áå íÜÉ Éñíê~Åíçê ÜççÇ áåëí~ää~J
íáçå áåëíêìÅíáçåëK
bäÉÅíêáÅ~ä ÅçååÉÅíáçå
^ëëÉãÄäó ~åÇ ÅçååÉÅíáçå çÑ íÜÉ åÉï ~ééäá~åÅÉ ã~ó çåäó ÄÉ éÉêÑçêãÉÇ Äó
~å ~ééêçîÉÇ áåëí~ääÉêK
mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜáë áåëíêìÅíáçåI çíÜÉêïáëÉ íÜÉ ï~êê~åíó ïáää åçí ÅçîÉê ~åó
Ç~ã~ÖÉ íÜ~í ã~ó çÅÅìêK
låäó íÜÉ Å~ÄäÉ ÑáííÉÇ íç íÜÉ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ êÉÅÉëë ã~ó ÄÉ ìëÉÇ Ñçê ÅçåJ
åÉÅíáåÖ ìé íÜÉ ~ééäá~åÅÉK oÉéä~ÅÉãÉåí Å~ÄäÉë Å~å çåäó ÄÉ çÄí~áåÉÇ Ñêçã
^bd `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉK
^ ÇÉîáÅÉ ãìëí ÄÉ áåÅäìÇÉÇ áå íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä áåëí~ää~íáçå íÜ~í ã~âÉë áí éçëJ
ëáÄäÉ íç áëçä~íÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñêçã íÜÉ ã~áåë ëìééäó ïáíÜ ~ ãáåáãìã ÅçåJ
í~Åí ëÉé~ê~íáçå çÑ P ããK pìáí~ÄäÉ áëçä~íáçå ÇÉîáÅÉë ~êÉ ÉKÖK ÅìíJçìíëI ÑìëÉë
EêÉãçîÉ ëÅêÉï íóéÉ ÑìëÉë Ñêçã íÜÉ ÜçäÇÉêFI É~êíÜ äÉ~â~ÖÉ íêáéë ~åÇ ÅáêÅìáí
ÄêÉ~âÉêëK
SP
^ëëÉãÄäó fåëíêìÅíáçåë
fÑ íÜÉ ã~áåë ÅçååÉÅíáçå
Å~ÄäÉ Ü~ë íç ÄÉ êÉéä~ÅÉÇI ~
Å~ÄäÉ ïáíÜ pé~êÉ m~êíë kçK
PTQ PTMM MMLN ãìëí ÄÉ
ìëÉÇK
fãéçêí~åí> j~âÉ íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä
ÅçååÉÅíáçå áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ ïáíÜ
íÜÉ ïáêáåÖ Çá~Öê~ãK
Anschlussleitung Mulde Elektrischer Anschluss
connecting line hob co- electrical connection
conexión elèctrica
nexiòn artesa
schwarz / negro / noir
braun / marrón / brun
Anschlussleitung Mulde Elektrischer Anschluss
connecting line hob co- electrical connection
conexión elèctrica
nexiòn artesa
L1
L2
schwarz / negro / noir
N
blau / azul / bleu
230V~
blau / azul / bleu
grün-- gelb / verde-- amarillo
/ vert-- jaune
PE
Äê~ìå
ëÅÜï~êò
Ää~ì
ÖêΩåLÖÉäÄ
Z
Z
Z
Z
Äêçïå
Ää~Åâ
ÄäìÉ
ÖêÉÉåLóÉääçï
Äêìå
åçáê
ÄäÉì
îÉêíÉLà~ìåÉ
Z
Z
Z
Z
Äêçïå
Ää~Åâ
ÄäìÉ
ÖêÉÉåLóÉääçï
ã~êµå
åÉÖêç
~òìä
îÉêÇÉL~ã~êáääç
Z
Z
Z
Z
Äêçïå
Ää~Åâ
ÄäìÉ
ÖêÉÉåLóÉääçï
braun / marrón / brun
L1
230V~
N
grün-- gelb / verde-- amarillo
vert-- jaune
PE
qÉÅÜåáÅ~ä Ç~í~
bñíÉêáçê ÇáãÉåëáçåë
eÉáÖÜí ñ ÄêÉ~ÇíÜ ñ ÇÉéíÜ
QT ãã ñ TSN ãã ñ RMN ãã
fååÉê ÇáãÉåëáçåë
eÉáÖÜí ñ ÄêÉ~ÇíÜ ñ ÇÉéíÜ
QM ãã ñ TQM ñ QUM ãã
sçäí~ÖÉ
qçí~ä éçïÉê
SQ
OPM s ú RM eò
TKN ât
^ëëÉãÄäó fåëíêìÅíáçåë
iÉÖ~ä ëíáéìä~íáçåëI ëí~åÇ~êÇëI ÇáêÉÅíáîÉë
qÜáë ~ééäá~åÅÉ ãÉÉíë íÜÉ ÑçääçïáåÖ ëí~åÇ~êÇëW
 bk SM PPRJN ~åÇ bk SM PPRJOJS
áå êÉëéÉÅí çÑ íÜÉ ë~ÑÉíó çÑ ÉäÉÅíêáÅ~ä ~ééäá~åÅÉë Ñçê ÜçìëÉÜçäÇ ìëÉ ~åÇ
ëáãáä~ê éìêéçëÉë ~åÇ
 afk QQRQS L QQRQT L QQRQU
áå êÉëéÉÅí çÑ éêçéÉêíáÉë çÑ ÉäÉÅíêáÅ~ä ÅççâÉêë Ñçê íÜÉ ÜçìëÉÜçäÇK
 bk RRMNQJO L sab MUTR qÉáä NQJO
 bk RRMNQ L sab MUTR qÉáä NQLNOKVP
 bk SNMMMJPJO L sab MUPU qÉáä O
 bk SNMMMJPJP L sab MUPU qÉáä P
áå êÉëéÉÅí çÑ Ä~ëáÅ ÉäÉÅíêçã~ÖåÉíáÅ Åçãé~íáÄáäáíó Ebj`F êÉèìáêÉãÉåíëK
qÜáë ~ééäá~åÅÉ ÅçãéäáÉë ïáíÜ íÜÉ ÑçääçïáåÖ b` ÇáêÉÅíáîÉëW
 TPLOPLbtd Ç~íÉÇ NVKMOKNVTP Eiçï sçäí~ÖÉ aáêÉÅíáîÉF
 UVLPPSLbtd Ç~íÉÇ MPKMRKNVUV Ebj` aáêÉÅíáîÉ áåÅäìÇáåÖ aáêÉÅíáîÉ
`Ü~åÖÉ VOLPNLbtdFK
SR
pÉêîáÅÉ
pbosf`b
ffå íÜÉ ÒtÜ~í íç Çç áÑKKKÒ ÅÜ~éíÉê ëçãÉ éêçÄäÉãë ~êÉ ëìãã~êáëÉÇ ïÜáÅÜ óçì
Å~å ëçäîÉ óçìêëÉäÑK `çåëìäí íÜáë ëÉÅíáçå ÑáêëíK fÑ óçì Å~ååçí ÑáåÇ íÜÉ áåÑçêJ
ã~íáçå óçì åÉÉÇ íÜÉêÉI óçì Ü~îÉ íïç ÅÜçáÅÉëW
 fë áí ~ íÉÅÜåáÅ~ä ã~äÑìåÅíáçå\
qÜÉå éäÉ~ëÉ Åçåí~Åí óçìê `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ `ÉåíêÉK Evçì ïáää ÑáåÇ ~ÇÇêÉëëÉë
~åÇ íÉäÉéÜçåÉ åìãÄÉêë áå íÜÉ Òt~êê~åíó `çåÇáíáçåëL`ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ `ÉåJ
íêÉëÒ ÇáêÉÅíçêóKF
^äï~óë í~âÉ íÜÉ íáãÉ íç éêÉé~êÉ óçìêëÉäÑ Ñçê íÜÉ Å~ääK _ó íÜáë ãÉ~åë óçì ïáää
ã~âÉ Çá~Öåçëáë çÑ íÜÉ éêçÄäÉã É~ëáÉê ~åÇ ~äëç ã~âÉ áí É~ëáÉê íç ÇÉÅáÇÉ áÑ ~
`ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ îáëáí áë åÉÅÉëë~êóW
få éêÉé~ê~íáçå Ñçê íÜÉ Å~ääI éäÉ~ëÉ ã~âÉ ~ åçíÉ çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉÛë ÅçÇÉ
åìãÄÉêK
tÉ êÉÅçããÉåÇ êÉÅçêÇáåÖ íÜÉ ÅçÇÉ åìãÄÉê ÜÉêÉ ëç íÜ~í óçì ~äï~óë Ü~îÉ áí
~í Ü~åÇW
mk`
pJkç
KKK
KKK
KKKKKKKK
KKK
få ~ÇÇáíáçå íç íÜáë éäÉ~ëÉ Éëí~ÄäáëÜ áÑ éçëëáÄäÉW
 eçï áë íÜÉ ã~äÑìåÅíáçå åçíáÅÉ~ÄäÉ\
 råÇÉê ïÜ~í ÅáêÅìãëí~åÅÉë ÇçÉë íÜÉ ã~äÑìåÅíáçå çÅÅìê\
vçì ïáää ÄÉ ÅÜ~êÖÉÇ ÉîÉå ÇìêáåÖ íÜÉ ï~êê~åíó éÉêáçÇ
 áÑ óçì ÅçìäÇ Ü~îÉ ëçäîÉÇ íÜÉ éêçÄäÉã óçìêëÉäÑ ïáíÜ íÜÉ ÜÉäé çÑ íÜÉ íêçìJ
ÄäÉëÜççíáåÖ í~ÄäÉ EëÉÉ ëÉÅíáçå ÒtÜ~í íç Çç áÑ KKKÒFI
 áÑ íÜÉ `ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ ÉåÖáåÉÉê Ü~ë íç ã~âÉ ëÉîÉê~ä Å~ääë ÄÉÅ~ìëÉ ÜÉ
ï~ë åçí ÖáîÉå áãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå éêáçê íç Üáë îáëáíI ~åÇ íÜÉêÉÑçêÉ ÉK
ÖK Ü~Ç íç ÑÉíÅÜ êÉéä~ÅÉãÉåí é~êíëK vçì Å~å ~îçáÇ ãìäíáéäÉ Å~ääë áÑ óçì
éêÉé~êÉ óçìêëÉäÑ ïÉää Ñçê íÜÉ íÉäÉéÜçåÉ Å~ääI ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ ~ÄçîÉK
ST

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement