Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Obsah
Funkce a vlastnosti .............................................. 3
Příslušenství ......................................................... 3
Úvod ..................................................................... 4
Příprava ................................................................ 4
Bezpečnostní opatření .......................................... 4
Přehled funkcí dálkového ovládání ....................... 6
LCD televizor a ovládací tlačítka ........................... 7
Zobrazení zapojení ............................................... 8
Připojení napájení .................................................. 9
Připojení antény .................................................. 10
Připojení LCD televizoru k počítači ...................... 10
Připojení k DVD přehrávači ................................. 11
Používání dalších konektorů ............................... 12
Připojení dalších zařízení přes konektor Scart .... 12
ložení baterií do dálkového ovladače .................. 13
Dosah dálkového ovladače ................................ 13
Zapnutí a vypnutí TV .......................................... 14
Zapnutí televizoru ........................................... 14
Výběr vstupu ..................................................... 14
Základní ovládání ................................................ 15
Používání tlačítek na televizoru ................... 15
Nastavení hlasitosti ..................................... 15
Volba programu ........................................... 15
Otevření hlavní nabídky ............................... 15
Režim AV .................................................... 15
Používání dálkového ovladače ........................ 15
Nastavení hlasitosti ..................................... 15
Volba programu (předchozí nebo další
program ...................................................... 15
Volba programu (přímý přístup) ................... 15
Úvodní nastavení ................................................ 16
Obecné používání .............................................. 17
Informační tabulka ........................................... 17
Elektronický programový průvodce (EPG) ...... 17
Bezdrátový download .................................... 18
Zobrazení titulků ............................................. 19
Teletext ........................................................... 19
Systém nabídek IDTV .......................................... 19
Seznam kanálů ............................................... 19
Navigování v celém seznamu kanálů .......... 19
Přesouvání kanálů v seznamu kanálů ......... 20
Odstraňování kanálů ze seznamu kanálů ... 20
Přidávání zámků ke kanálům ........................ 21
Nastavování oblíbených kanálů ................... 21
Jak přidat kanál do seznamu oblíbených ..... 21
Odebrání kanálu ze seznamu oblíbený ch ... 22
Používání MODRÉHO tlačítka pro navigaci
v oblíbený ch kanálech ................................ 22
Zobrazení nápovědy ................................... 22
Instalace ......................................................... 22
Automatické ladění ...................................... 22
Ruční ladění ................................................. 23
První instalace ............................................. 23
Konfigurace .................................................... 24
Režim oblíbených kanálů (Favourite mode) . 25
Seznam kanálů ............................................ 25
Jazyková nastavení .................................... 25
Jazyk systému ............................................ 25
Jazyk zvuku ................................................ 25
Jazyk titulků ................................................. 25
Rodičovská nastavení ................................. 25
Zámek podle věku ................................. 26
Nastavte klíč zamknutí: .......................... 26
Nastavení času ........................................... 26
Aktualizace přijímače .................................. 26
Časovače ....................................................... 27
Nastavení TV .................................................. 28
Slot pro karty (Common Interface) .................. 28
Systém nabídek analogové TV ........................... 29
Procházení systémem nabídek analogové TV .... 30
Systém nabídek analogové TV ........................... 30
Nabídka Zvuk (Sound) .................................... 30
Hlasitost (Volume) ....................................... 30
Vyvážení (Balance) .................................... 30
Zvukový režim (Sound Mode) ..................... 30
AVL (Automatická hlasitost) ........................ 30
Efekt (Efekt) ................................................ 31
Ekvalizér (Equalizer) ................................... 31
Hlasitost HP (HP Volume) ............................ 31
Uložit (Store) ............................................... 31
Nabídka Obraz (Picture Menu) ........................ 31
Režim obrazu (Picture Mode) ...................... 31
Jas/Kontrast/Barva/Ostrost/Odstín ............. 31
Teplota barev (Colour Temp) ....................... 31
Osvětlení v místnosti (Room Lighting) ......... 32
Zvětšení obrazu (Picture Zoom) ................. 32
Uložit (Store) ............................................... 32
Nabídka Doplňky (Features) ............................ 32
Časovač usnutí (Sleep Timer) ..................... 32
Jazyk (Language) ....................................... 32
Dětská pojistka (Child Lock) ........................ 32
Nabídka Barvy (Colour) ............................... 32
Režim oblíbených kanálů (Favourite mode) . 32
Nabídka Instalace (Install) ............................... 32
Programování (Programming) ...................... 33
Program (Programme) ........................... 33
Pásmo (Band) ....................................... 33
Kanál (Channel) .................................... 33
Norma (Standard) ................................. 33
Systém barev (Colour System) ............. 33
Vyhledávání (Search) ........................... 33
Režim videorekordéru (VCR Mode) ...... 33
Dekodér ................................................ 33
Uložit (Store) ......................................... 33
A.P.S. (Automatický programovací systém) 33
Země APS (A.P.S. Country) ......................... 34
Oblast teletextu (Teletext Region) ............... 34
Nabídka Instalace (Install) v režimech AV ... 34
Programování (Programming) ................ 34
Systém barev (Colour System) ............. 34
Tabulka programů (Program Table) .............. 34
Český - 1 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
1
25.09.2007, 17:44
Name (Název) ....................................... 35
Přesun (Move) ...................................... 35
Vymazání (Delete) ................................ 35
APS (Automatický programovací systém) 35
Režim oblíbených kanálů (Favourite mode) 35
Zámek programu (Program Lock) ......... 35
Zadání PIN (Enter PIN) ........................... 35
Změnit PIN (Change PIN) ....................... 35
Systém menu Režim PC (PC Mode) .................... 36
Nabídka Zvuk (Sound) .................................... 36
Nabídka funkcí (Feature)................................. 36
Nabídka Obraz PC (PC Picture) ....................... 36
Nabídka Geometrie (Geometry) ....................... 36
H (Horizontální) pozice .......................... 36
V (Vertikální) pozice ............................. 36
Takt (Clock) ........................................... 36
Fáze (Phase) ........................................ 37
Automatické nastavení (Auto Adjustment)37
Zobrazení informací o televizoru
(Displaying TV Information) ................................ 37
Funkce ztlumení (Mute) ....................................... 37
Osobní předvolby (Personal Preference) ........... 37
Režimy zvětšení (Zoom Modes) ......................... 37
Automaticky (Auto) ..................................... 37
4:3 ............................................................... 37
16:9 ............................................................. 37
Kino (Cinema) .............................................. 38
Titulek .......................................................... 38
Teletext ............................................................... 38
Tipy .................................................................... 39
Péče o obrazovku ........................................... 39
Chybí napájení ................................................ 39
Špatný obraz .................................................. 39
Zdroje vstupu ................................................. 39
Modul CI .......................................................... 39
Dodatek A: Typické režimy zobrazení vstupu PC 40
Technické údaje .................................................. 41
Technické údaje konektorů ................................. 42
Český - 2 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
2
25.09.2007, 17:44
Funkce a vlastnosti
Příslušenství
• Barevný televizor s dálkový m ovládáním
• Plně integrovaná Digitální TV (DVB-T).
• Přednastavit lze 100 programů v pásmech
VHF, UHF nebo kabelových kanálů.
M
• Možnost ladění kabelových kanálů
INFO
SELECT
OK
• Ovládání televizoru je velmi snadné díky
systému nabídek
• Dva konektory Scart pro externí zařízení
(například video hry, zvukový systém atd.).
• Stereofonní zvukový systém (German +
Nicam)
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
P+
PP<P
I-II
• Plně funkční teletext.
/
• Fastext (10 stran), TOP text.
/
GUIDE
WIDE
• Oblíbený kanál.
• Zámek kanálu.
• Připojení sluchátek
Dálkový ovladač
• APS (Automatický programovací systém)
• Všechny programy lze pojmenovat..
• Automatické ladění dopředu nebo dozadu
• Časovač vypnutí
• Dětský zámek.
• Automatické ztlumení zvuku, když není
přijímán žádný signál.
• Přehrávání NTSC.
Baterie
• Konektor HDMI pro digitální obraz a zvuk.
Toto připojení podporuje signál s vysokým
rozlišením (High Definition).
2 X AAA
• AVL (Automatické omezení hlasitosti).
• Když není zachycen žádný platný signál,
televizor se po 5 minutách automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
• PLL (vyhledávání frekvence)
• Vstup PC
• Plug&Play pro systémy Windows 9X, ME,
2000, XP, Vista
Návod k používání
• Linkový vý stup zvuku
Český - 3 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
3
25.09.2007, 17:44
Úvod
Upozornění: Pokud přístroj delší dobu
Děkujeme za zakoupení tohoto
produktu. V této příručce naleznete
pokyny, tý kající se správného provozu
vašeho televizoru. Před zahájením
používání televizoru si proto řádně pročtěte
tuto příručku.
Tuto příručku si uschovejte pro budoucí využití.
Příprava
Po všech stranách přístroje nechte nejméně
10 cm volného prostoru pro ventilaci. Abyste
zabránili závadám a nebezpečným situacím,
neumisťujte na televizor žádné předměty.
Tento přístroj lze používat v mírném podnebí.
2. Napájecí kabel
Neumisťujte přístroj, kus nábytku apod. přímo
na napájecí kabel (elektrické vedení) nebo
kabel nijak nepoškoďte. Kabel vždy tahejte
přímo za zástrčku. Nikdy nevytahávejte
zástrčku za kabel ani se nedotýkejte kabelu,
pokud jsou vaše ruce mokré, neboť by mohlo
dojít ke zkratu nebo úrazu elektrický m
proudem. Nikdy na kabelu nedělejte uzel ani
jej nepřivazujte k jinému kabelu. Napájecí
kabel by měl být umístěn tak, aby bylo málo
pravděpodobné, že na něj někdo stoupne.
Poškozený napájecí kabel může zapříčinit
požár nebo úraz elektrický m proudem. Pokud
je poškozen a je potřeba jej vyměnit, měl by
tak učinit kvalifikovaný technik.
10 cm
10 cm
10 cm
nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
3. Voda a vlhkost
Nepoužívejte toto vybavení ve vlhkém a
mokrém prostředí (nepoužívat v koupelně,
dřezu v kuchyni a poblíž pračky). Nevystavujte
tento přístroj dešti nebo vodě, mohlo by to být
Bezpečnostní opatření
Prosíme přečtěte si následující
bezpečnostní opatření pozorně, aby byla
zajištěna vaše bezpečnost.
1. Napájení
• Vždy používejte přiložený adaptér AC.
• Používejte pouze při napětí, které je uvedeno
na adaptéru AC.
nebezpečné, a neumisťujte na přístroj
předměty naplněné vodou, jako jsou vázy s
květinami. Zabraňte postříkání vodou.
Pokud jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina
vnikne dovnitř krytu přístroje, okamžitě jej
odpojte a nechte jej překontrolovat
kvalifikovaným technikem předtím, než jej
začnete znovu používat.
• Během používání se adaptér na svém
povrchu velmi zahřívá. Jedná se o normální
jev, není to porucha.
• Nepřekrývejte kryt adaptéru AC jakýmkoliv
materiálem, pokud je v provozu. Ponechte
asi 15 cm prostoru kolem adaptéru.
• Technické a bezpečnostní informace jsou
na vý konnostním štítku na krytu adaptéru AC.
4. Čištění
Před čištěním odpojte adaptér z elektrické zásuvky.
Nepoužívejte tekuté čistící prostředky a prostředky
ve spreji. Používejte měkký suchý hadřík.
5. Ventilace
Otvory na přístroji slouží k ventilaci a zajištění
spolehlivého provozu. Aby nedošlo k přehřátí,
nesmí bý t tyto otvory blokovány nebo zakryty.
Český - 4 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
4
25.09.2007, 17:44
6.Teplota a oheň
• Zářivka se studenou katodou v LCD panelu
Přístroj by neměl být umístěn v blízkosti
otevřeného ohně nebo zdrojů vysokých teplot,
obsahuje malé množství rtuti – řiďte se
prosím místními předpisy nebo nařízeními.
jako je například elektrické topení. Ujistěte se,
že na zařízení nejsou umístěny zdroje
• Zástrčka na napájecím kabelu slouží také k
otevřeného ohně, jako například svíčky.
úplnému odpojení televizoru z elektrické
sítě, a proto by měla být snadno a rychle
7. Blesk
dostupná.
V případě bouřky a blesku nebo při odjezdu
na dovolenou odpojte napájecí kabel ze
zásuvky.
„Zástrčka do elektrické sítě slouží také jako
hlavní odpojovací prvek a proto by měla být
lehce dostupná.“
8. Náhradní díly
Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na
to, aby technik použil náhradní díly
specifikované vý robcem nebo mají stejné
parametry jako ty originální. Nepovolené
náhrady mohou způsobit požár, úraz
elektrický m proudem nebo jiná rizika.
9 . Opravy
Přenechejte všechny opravy kvalifikovaným
pracovníkům. Nesnímejte sami kryt, jelikož by
mohlo dojít k úrazu elektrický m proudem.
Pokyny pro likvidaci:
• Obaly a obalové pomůcky jsou
recyklovatelné a měly by být předány
k recyklaci. Obalové materiály, jako igelitové
„LCD panel je vý robek založený na
sofistikované technologii s přibližně
milionem tenkých transistorů, které zajišťují
jemné detaily obrazu. Občas se může na
obrazovce objevit několik neaktivních pixelů
v podobě modrého, zeleného nebo
červeného bodu. Toto však neovlivňuje
vý kon vý robku.“
pytle, je třeba uschovat mimo dosah dětí.
• Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by
neměly být likvidovány s běžným odpadem.
Použité baterie zlikvidujte s ohledem na
životní prostředí. Zjistěte si právní předpisy
„PŘI ODCHODU Z DOMU NENECHÁVEJTE
TELEVIZOR
ZAPNUTÝ
NEBO
V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU“
platné ve vaší oblasti.
Ujistěte se, že je připojení správně uzemněno.
Připojte uzemňovací konektor adaptéru k uzemňovacímu konektoru
na elektrické zásuvce pomocí přiloženého kabelu. Pokud přiložená
koncovka nejde připojit k vaší zásuvce, zeptejte se elektrikáře na
výměnu vaší zastaralé zásuvky.
Český - 5 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
5
25.09.2007, 17:44
Určitě musíte připojit zemnící kabel.
Přehled funkcí dálkového ovládání
Pohotovostní režim
Kurzor nahoru
31
Informace
Přímý program
30
Dvojmístné číslo / Bez funkce
29
Program nahoru
2
3
M
4
28
Zvý šit hlasitost
INFO
SELECT
OK
Režim TV / Digitální TV
Externí zdroj
Funkce/Jazyk zvuku zap-vyp
Instalovat
27
Podržet / Bez funkce
Aktualizovat / Bez funkce
Strana indexu / Průvodce elektronickým
programem (EPG)
Odhalení / Přepnutí z TV na PC
1
32
Kurzor doprava
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
26
P+
5
6
7
8
Roztáhnout / Velikost obrazu
Mix / Bez funkce
25
Teletext
24
Čas
23
Zvuk/O stránku nahoru
22
21
20
19
18
17
Obraz/Titulky zap-vyp/O stránku dolů
Předchozí program / Bez funkce
Mono-Stereo/Dual I-II
Program dolů
Snížit hlasitost
9
PSWAP
P<P
SOURCE
I-II
TV
DTV
AV
11
/
/
GUIDE
WIDE
12
13
14
15
16
Osobní předvolby
OK (Uložit)
Kurzor dolů
Kurzor doleva
31 Nabídka
32 Ztlumit
Český - 6 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
6
10
25.09.2007, 17:44
LCD televizor a ovládací tlačítka
VOLU ME
VOLUME
P/ CH
P/CH
- VOLUME +
MEN U
TV/AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
- P/CH +
Český - 7 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
7
25.09.2007, 17:44
Zobrazení zapojení
J
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
Y PB PR
PC vstup (PC Input) slouží k připojení osobního počítače k televizoru.
Kabelem od počítače propojte PC vstup na televizoru a PC výstup na počítači.
Vstupy HDMI (HDMI Inputs) slouží k připojení zařízení s konektorem HDMI.
LCD televizor může zobrazovat tzv. HD obraz (obraz s vysokým rozlišením) ze zařízení
jako je HD satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být připojena pomocí
konektorů HDMI nebo složkových. Tyto konektory mohou přijímat signál 720p nebo 1080i.
Při zapojení HDMI – HDMI není nutné žádné propojení zvuku.
Audio vý stupy (Audio Line Outs) zajišťují výstup audio signálu do externích zařízení, jako
je například doplňkový zvukový systém.
Pokud chcete k televizoru připojit externí reproduktor, použijte audio kabel připojený do
konektoru AUDIO LINE OUTS.
Vstupy komponentního audia (Component Audio Inputs) se používají k připojení
komponentního zvuku.
Propojte audiokabelem VSTUPY KOMPONENTNÍHO AUDIA na televizoru s audio vý stupy
na vašem zařízení.
Vstupy komponentního videa (YpBPr) se používají k připojení komponentního videa.
Audio konektory komponentního videa a audia můžete propojit se zařízením, které má
Český - 8 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
8
25.09.2007, 17:44
komponentní vý stup. Propojte kabel komponentního videa mezi VSTUPY KOMPONENTNÍHO
VIDEA na televizoru a výstupy komponentního videa vašeho zařízení. Při propojování dávejte
pozor, aby písmena na televizoru, “Y”, “Pb”, “Pr” odpovídala konektorům na vašem zařízení.
Konektor označený jako Headphone se používá k připojení externích sluchátek.
Konektor HEADPHONE můžete použít k poslechu zvuku televizoru ze sluchátek (volitelná
možnost).
Vstupy nebo vý stupy konektoru SCART pro externí zařízení.
Připojte kabel SCART do konektoru SCART na televizoru a do konektoru SCART na externím
zařízení (např. dekodéru, videorekordéru nebo na DVD přehrávači).
Poznámka: Když ke konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky
přepne do režimu AV. Jsou-li používány oba konektory najednou, má přednost konektor
SCART 1.
Vstup RF (RF Input) slouží k připojení antény nebo kabelu.
Pamatujte si, že pokud používáte dekodér nebo rekordér, musíte zapojit anténu přes toto
zařízení do televizoru pomocí příslušného anténního kabelu, viz následující obrázek.
Slot CI a vý stup.
Slot CI se používá pro vložení karty CI. Karta CI vám umožňuje sledovat všechny předplacené
kanály. Další informace naleznete v kapitole „Slot pro karty“.
Připojení napájení
DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 -240 V. 50 Hz. Z tohoto důvodu se používá
adaptér, který poskytuje napětí 12 V DC., Připojte tento adaptér do sítě, která dodává 220240V AC, 50 Hz.
Český - 9 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
9
25.09.2007, 17:44
Připojení antény
• Připojte konektor antény nebo kabelové televize ke vstupnímu konektoru antény (AERIAL
INPUT) na zadní straně televizoru.
Vstup antény
Připojení LCD televizoru k počítači
Pokud si chcete na televizoru zobrazit výstup z vašeho počítače, stačí obě zařízení propojit.
• Před připojením vypněte počítač a televizor.
• Pro připojení počítače PC k LCD televizoru použijte 15pinového D-sub kabelu.
• Potom přepněte televizor na zdroj z počítače (PC source). Viz kapitola „Výběr vstupu“.
• Nastavte rozlišení, které bude odpovídat vašim požadavkům.
Kabel PC
(není součástí balení) do
vý stupu PC
Český - 10 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
10
25.09.2007, 17:44
Připojení k DVD přehrávači
Pokud chcete k vašemu LCD televizoru připojit DVD přehrávač, můžete použít konektory
televizoru. DVD přehrávače mají různé konektory. Další informace naleznete v návodu
k používání vašeho DVD přehrávače. Před připojováním vypněte zařízení i televizor.
Poznámka: Kabely zobrazené na obrázku nejsou součástí dodávky.
• Pokud váš DVD přehrávač obsahuje konektor HDMI, můžete provést zapojení přes HDMI. Po
provedení připojení k DVD přehrávači podle následujícího obrázku přepněte televizor na
zdroj HDMI. Viz kapitola „Výběr vstupu“.
• Většina DVD přehrávačů se připojuje přes KOMPONENTNÍ KONEKTORY. Pro připojení video
vstupu použijte kabel komponentního videa. Pro připojení audia použijte kabel komponentního
audia tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Potom přepněte televizor na zdroj YPbPr.
Viz kapitola „Výběr vstupu“.
• Můžete také provést připojení přes konektory SCART. Kabel SCART použijte tak,jak je uvedeno
na následujícím obrázku.
Konektory
SCART
Složkové
zvukové
vstupy
Vstupy
HDMI
Kabel
SCART
Komponentn
í video
vstupy
Kabel
komponent
ního videa
Kabel
komponentní
ho audia
Kabel
HDMI
Poznámka: Tyto tři způsoby zapojení plní stejnou funkci, ale o různém stupni kvality. Není
nutné provádět zapojení všemi třemi metodami.
Český - 11 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
11
25.09.2007, 17:44
Používání dalších konektorů
K vašemu LCD televizoru můžete připojit řadu dalších zařízení. Na následujícím obrázku jsou
znázorněna možná zapojení. Kabely zobrazené na obrázku nejsou součástí dodávky.
• K připojení externích reproduktorů použijte audio kabel. Pozor, ať nezaměníte konektory
AUDIO LEFT a AUDIO RIGHT. Po zapojení všech kabelů zapněte LCD televizor a sadu externích
reproduktorů. Další informace naleznete v příručce k vaší sadě reproduktorů.
Externí reproduktory
Připojení dalších zařízení přes konektor Scart
Většina zařízení podporuje připojení přes konektor SCART. Pomocí konektorů SCART můžete
k vašemu LCD televizoru připojit DVD rekordér, videorekordér nebo dekodér. Kabely zobrazené
na obrázku nejsou součástí dodávky.
• Před připojováním vypněte zařízení i televizor.
• Další informace naleznete v příručce k vašemu zařízení.
DVD rekordér
Konektory
scart
Videorekordér
Dekodér
Český - 12 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
12
25.09.2007, 17:44
ložení baterií do dálkového
ovladače
Dosah dálkového ovladače
• Vyjměte kryt baterií umístěný na zadní straně
ovladače jemným zatlačením směrem zpět
• Namiřte vrchní část dálkového ovladače
směrem ke snímači na LCD televizoru a
stiskněte tlačítko.
od vyznačené části.
• Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie
rovnocenného typu. Vložte baterie ve
správném směru a vraťte plastový kryt zpět.
30
30
M
INFO
SELECT
OK
ABC
Poznámka: Pokud nebudete dálkový ovladač
delší dobu používat, vyjměte z něj
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
6
4
5
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
P+
baterie. V opačném případě by mohl
být poškozen vytečením baterií.
PP<P
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Dosah dálkového ovladače je přibližně 7m.
Český - 13 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
13
25.09.2007, 17:45
Zapnutí a vypnutí TV
Výběr vstupu
Zapnutí televizoru
Po připojení různých externích systémů
k televizoru můžete přepínat mezi různými
Televizor se zapíná ve dvou krocích:
1- Připojte napájecí kabel do sítě. Stiskněte
tlačítko Zapnout/Vypnout. Poté se televizor
přepne do pohotovostního režimu
(Volitelné).
2- Televizor lze z pohotovostního režimu
vstupními zdroji.
• Mačkejte tlačítko AV na dálkovém ovládání,
dokud se nezvý razní požadovaný zdroj.
Televizor se po chvilce přepne na zvolený
zdroj.
zapnout takto:
Stiskněte číslicové tlačítko na dálkovém
ovládání, aby bylo zvoleno nějaké číslo
programu, nebo stiskněte tlačítko “-P/CH”
nebo „P/CH+” na televizoru nebo tlačítka “ ”
nebo “ ” na dálkovém ovládání, čímž se zvolí
posledně vypnutý režim.
Oběmi metodami se televizor zapne.
Vypnutí televizoru
• Stisknutím tlačítka “
Source
TV
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
(pohotovostní režim)“
na dálkovém ovládání nebo spínače na
televizoru se televizor přepne do
pohotovostního režimu.
Televizorlze zcela vypnoutstisknutím hlavního
vypínaèe nebo odpojením napájecího kabelu
ze zásuvky.
Český - 14 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
14
25.09.2007, 17:45
Nastavení hlasitosti
Základní ovládání
Televizor můžete ovládat dálkovým
ovladačem i tlačítky na přístroji.
Používání tlačítek na televizoru
Nastavení hlasitosti
• Stiskněte tlačítko - pro snížení hlasitosti
nebo
+ pro zvý šení, na obrazovce se
objeví stupnice hlasitosti (posuvka).
Stisknutím tlačítka V+ hlasitost zvý šíte.
Stisknutím tlačítka V- hlasitost snížíte. Na
obrazovce se zobrazí stupnice hlasitosti
(posuvka)
Volba programu (předchozí nebo další
program
• Stisknutím tlačítka P - přepnete na předchozí
program.
Volba programu
• Stisknutím tlačítka P/CH + přepnete na
následující program a stisknutím tlačítka P/
• Stisknutím tlačítka P+ přepnete na
následující program.
CH - přepnete na předchozí program.
Otevření hlavní nabídky
• Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní
nabídky. V hlavní nabídce lze vybrat
podnabídku pomocí tlačítek P/CH - nebo P/
CH + a otevřít podnabídku lze tlačítkem nebo
+. Informace o používání těchto
nabídek naleznete v části Systém nabídek.
Režim AV
• Stiskněte tlačítko TV/AV na kontrolním panelu
na televizoru pro přepnutí televizoru do režimů
AV.
Používání dálkového ovladače
• Dálkový ovladač televizoru je určen k ovládání
všech funkcí zvoleného modelu. Funkce
budou popsány v souladu se systémem
nabídek televizoru.
• Funkce systému nabídek jsou popsány
následujících částech.
Volba programu (přímý přístup)
•Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém
ovladači zvolíte programy mezi 0 a 9. Televizor
se přepne na zvolený program. Volbu
programů v rozmezí 10-999 (pro IDTV) nebo
10-99 (pro analogové) lze provést postupný m
stiskem číslicových tlačítek (např. pro volbu
programu 27, stiskněte nejprve 2 a pak 7).
Jakmile nastane čas pro stisknutí druhého
numerického tlačítka, zobrazí se pouze první
číslice programu. Limit této prodlevy je 3
sekundy.
• Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou
číslicí, stiskněte přímo číslo programu.
Český - 15 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
15
25.09.2007, 17:45
Úvodní nastavení
nalezených kanálů. Tento proces zabere asi
Při prvním zapnutí televizoru se nejprve zapne
IDTV. Protože to je poprvé, co je IDTV použita,
nejsou v paměti uloženy žádné kanály.
Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce
objeví nabídka s volbou jazyka. Postupně jsou
v nabídce OSD zobrazeny nápisy znamenající
“Vítejte, zvolte prosím jazyk!” ve všech
pět minut. Pokud chcete ladění zrušit,
stisknìte kdykoliv bìhem procesu tlaèítko M.
V průběhu procesu automatického
vyhledávání se zobrazí následující nabídka:
Automatické vyhledávání
Codec 4:3
Codec 16:9
dostupný ch jazycích.
Stisknutím tlačítek  nebo  vyberte jazyk,
který chcete používat, a stiskněte tlačítko OK.
V nabídce je vedle OK napsáno Vybrat jazyk
(Select language), aby bylo jasné, že “Stiskem
tlačítka VYBRAT (Select) se zvolí vybraný
jazyk”.
Informace o používání nabídky můžete vyvolat
pomocí tlačítka . Stisknutím tlačítka Vyhledávání kanálů: UHF 62. Počkejte prosím. Bude to trvat několik minut
MENU
Poté, co Automatické ladění skončí, objeví
se na obrazovce následující zpráva s dotazem
na ladění analogových kanálů. Televizor se
přepne do analogového režimu.
opustíte nabídku nápovědy.
Chcete vyhledat analogové
kanály?
Poté se na obrazovce objeví nabídka OSD
První instalace (First time installation).
Stisknutím tlačítek  nebo  vyberte zemi,
kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK.
První instalace
Zrušení vyhledávání
Ano
Ne
Pokud chcete naladit analogové kanály, zvolte
„Ano“ (Yes). Pro ladění analogových kanálů
slouží následující nabídka:
Vyberte zemi
OK
Nastavte zemi a pokračujte v instalaci
Česko
Po dokončení První instalace se na
obrazovce objeví následující zpráva.
Chcete spustit automatické vyhledávání?
Ano
Ne
Systém Auto. programování
Jazyk
Země
Režim Obli. ka.
• K zahájení automatického ladění zvolte Ano
(Yes), v opačném případě Ne (No).
Czech
Czech Rep.
Vypnout
Zkontrolujte kabel antény
• Zvolení možnosti „Ano“ (Yes) nebo „Ne“ (No)
provedete zvýrazněním položky tlačítkem 
nebo  a následným stisknutím tlačítka OK.
Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte Jazyk
(Language). Pomocí tlačítka  nebo 
IDTV se automaticky naladí na pásmo UHF,
kanály 21 až 68, a začne na nich hledat vysílání
zvýrazněte položku Země (Country) a pomocí
tlačítka  nebo  ji nastavte. Stisknutím tlačítka
 nebo  zvýrazněte položku Oblast teletextu
pozemní digitální televize a zobrazovat jména
Český - 16 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
16
25.09.2007, 17:45
(Txt. Region). Pomocí tlačítka  nebo  vyberte
oblast.Proces můžete zrušit stisknutím tlačítka
TV
DTV . Poté pokračujte stisknutím tlačítka
OK a zobrazí se vám následující nabídka:
4
CH 48
Now:
Next:
RTL
09:10
Signal :
NEWS
NEWS
04:35-11:00
11:00-17:55
• Informační tabulka zobrazuje informace o
právě zvoleném kanálu a programu.
• Jméno kanálu je zobrazeno současně s jeho
číslem v seznamu a sílou signálu na tomto
kanálu.
• Současný a následující program ve vysílání
je zobrazen společně s časem začátku a
skončení programu.
Systém Auto. programování
Automatickě vyladování p i:
Stav: jemně snímání ..
78 %
Konec : TV
• Současně s názvem kanálu se zobrazuje
informace o aktuálním čase.
Rada: Ne všechny kanály vysílají informace
o programech. Pokud není k dispozici
ani jméno ani časy programů, objeví se
Po skončení prvních aplikací se na obrazovce
objeví seznam programů. V seznamu
v informační tabulce nápis „Žádné
informace k dispozici“ (No Information
programů uvidíte čísla programů a názvy, které
jim byly přiděleny.
Jestliže vám umístění a / nebo názvy programů
nevyhovují, můžete je změnit v nabídce
Available).
Poznámka: Pokud je kanál zamknutý , musíte
pro zobrazení kanálu zadat správný
čtyřmístný klíč. V takové situaci se
Program. Podrobnosti naleznete v kapitole
“Tabulka programů“.
zobrazí okénko pro zadání klíče:
Obecné používání
Zadejte klíč zamknutí
Stiskem tlačítka TV DTV kdykoliv během
sledování televizního programu se přepíná
televizor mezi digitálním pozemním vysíláním
a analogový m vysíláním.
Elektronický programový průvodce
(EPG)
Informační tabulka
• Kdykoliv změníte kanál pomocí tlačítka P+
Některé, ale ne všechny kanály mohou zasílat
informace o aktuálních a následujících
nebo P- nebo pomocí číslicových tlačítek,
zobrazí se na televizoru ve spodní části
programech. Uvědomte si prosím, že tyto
informace jsou automaticky aktualizovány.
obrazovky nejen vysílaný obraz, ale také
informační tabulka. Ta zůstane na obrazovce
Pokud nejsou informace o programech na
kanálu dostupné, zobrazí se pouze jméno
po dobu asi třech vteřin.
kanálu a vedle nápis „Žádné informace
k dispozici“ (No Information Available).
• Informační tabulku lze také zobrazit kdykoliv
během sledování televize stisknutím tlačítka
. Dalším stisknutím tlačítka zavřete.
tabulku
• Stiskněte tlačítko GUIDE a zobrazí se nabídka
ického průvodce EPG.
Český - 17 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
17
25.09.2007, 17:45
• Pro navigaci mezi “Kanály“ (Channels) a
kanál. Pokud nastavíte na nějaký program
„Programy“ (Programmes) stiskněte tlačítka
 nebo .
upozornění, přístroj se vás v určený čas zeptá,
jestli chcete přepnout na daný program.
• Stiskněte tlačítka  nebo  pro navigaci uvnitř
seznamů kanálů nebo programů.
Elektronický průvodce programováním
News
St21/4 10:12
10:00-11.00
• V Nabídce EPP lze jednoduše zobrazit
rozšířenou nápovědu pomocí stisku tlačítka
.
News
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
St21/4 10:12
10:00-11.00
I
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navigovat
1
I
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navigovat
I
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
RTL
Plán
OK
Upomínka
RTL
I
Elektronický průvodce programováním
1
Plán
OK
Upomínka
Více
• Stiskem MODRÉHO tlačítka lze zobrazit
rozšířený televizní program.
• Stiskem tlačítka lze jednoduše vyvolat
nápovědu. Dalším stiskem tlačítka nápověda zavře.
Více
• Toto okno můžete uzavřít opětovným
stisknutím tohoto tlačítka.
• V nabídce průvodce EPG se zobrazují
všechny kanály. Při vstupu do elektronického
průvodce je zvýrazněn aktuálně zvolený kanál.
• Pro změnu kanálu použijte tlačítka  nebo
. V seznamu se lze pohybovat po stránkách
pomocí ČERVENÉHO nebo ZELENÉHO
tlačítka. Stiskem tlačítka OK začnete sledovat
• Stiskem MODRÉHO tlačítka se zobrazí
následující
průvodce:
nabídka
• Pokud stisknete tlačítko OK, když je zvýrazněn
TUE 21/4, 20:00-22:00
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
Nedostupné žádné informace
Posunout o den
Změnit čas
I Více
• Stiskem ŽLUTÉHO/MODRÉHO tlačítka se lze
posouvat vzad / vpřed v televizním programu
po dnech.
následující program, nastaví se pro zvolený
program upozornění a na konci řádku kanálu
• Stiskem tlačítka /
programu měnit čas.
se zobrazí ikonka tak, jak je zobrazeno na
následujícím obrázku elektronického
• Stiskem tlačítka průvodce.
St21/4 10:12
BBC ONE
Navigovat
čas začátku a konce programu.
elektronického
Elektronický průvodce programováním
zvýrazněný kanál.
• Pokud zvý razníte program, objeví se na
obrazovce krátký popis, rozšířený popis a
se
lze u televizního
lze jednoduše vyvolat
nápovědu. Dalším stiskem tlačítka nápověda zavře.
se
Upozornění na program se nastavuje proto,
aby vás mohl přístroj upozornit na začátek
Bezdrátový download
zvoleného programu i když sledujete jiný
informace, zajistěte, aby se po použití zařízení
Aby měla IDTV k dispozici vždy aktuální
Český - 18 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
18
25.09.2007, 17:45
přepnulo do pohotovotního režimu. Každý den
Seznam kanálů
v 15 hodin IDTV automaticky vyhledává
aktualizace, zda se nevysílají a stahuje je do
Jakmile se zobrazí hlavní nabídka, tak pomocí
tlačítek  nebo  na dálkovém ovládání
zařízení. Tato operace obvykle trvá přibližně
30 minut.
najděte a zvýrazněte první položku, Seznam
kanálů (Channel List), a stiskněte tlačítko OK,
Zobrazení titulků
čímž se zobrazí Seznam kanálů (Channel List).
U digitálního pozemního vysílání (DVB-T) jsou
V této nabídce lze provádět následující
některé programy vysílány s titulky. Během
sledování těchto programů lze samozřejmě
operace:
tyto titulky zobrazit.
• Navigování v celém seznamu kanálů
• Přesouvání kanálů *
• Kdykoliv je stisknuto ZELENÉ tlačítko, objeví
se na obrazovce OSD menu pro výběr titulků.
• Mazání kanálů
Titulky lze zde Zapnout (On) nebo Vypnout
(Off). Informace o výběru jazyka titulků
• Přidávání zámků ke kanálům
naleznete v nabídce “Jazyková nastavení”
(Language Settings) v sekci “Konfigurace“
(Configuration).
Prosíme, přečtěte si část “Analogový
teletext“.
Systém nabídek IDTV
Nabídku IDTV lze zobrazit pouze tehdy, pokud
právě sledujete vysílání pozemní digitální
televize. Stiskněte tlačítko TV DTV , čímž se z
analogového režimu televizoru přepnete do
režimu IDTV.
• Stiskněte tlačítko M a na obrazovce se objeví
následující nabídka:
Instalace
Konfigurace
Časovače
Nastavení TV
Běžné rozhraní
• Seznam kanálů je místo, kde se provádí
* V závislosti na výběru u položky Země (Country)
Použití teletextu a jeho funkce jsou identické
s analogový m teletextový m systémem.
Seznam kanálů
• Nastavování oblíbených kanálů
veškerá organizace kanálů.
Teletext
Hlavní menu
• Přejmenovávání kanálů
při první instalaci nemusí být možnost
Přesunout (Move) v Seznamu kanálů viditelná.
Seznam kanálů 1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Vybrat
Přesunout
Funkce
1
Vymazat
Vybrat kanál
ditovat náz.
OK
Uzamknout
Sledovat
Oblíbené
i
Více
Navigování v celém seznamu kanálů
• Stisknutím tlačítka  nebo  můžete zvolit
předchozí nebo následující kanál.
• Můžete stisknout tlačítka nebo
o stránku nahoru nebo dolů.
pro posun
• Pro sledování určitého kanál jej nejprve zvýrazněte
pomocí tlačítek  nebo  a poté stiskněte
tlačítko OK během toho, co je v nabídce Seznamu
kanálů (Channel List) zvýrazněna pomocí tlačítek
 nebo  položka Vybrat (Select).
Český - 19 -
26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
19
BBC ONE
25.09.2007, 17:45
Přesouvání kanálů v seznamu kanálů
• Stiskněte tlačítko  nebo  a zvolte kanál,
který má být přesunut.
• Stiskněte tlačítka  nebo  a zvolte položku
Přesunout (Move) v nabídce Seznam kanálů
(Channel List).
• „Přesunout“ (Move) je zobrazeno vedle
tlačítka OK, aby bylo jasné, že stisknutím
Seznam kanálů 1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Vybrat
1
Přesunout Vymazat
Funkce
Vybrat kanál
BBC ONE
ditovat náz.
OK
Uzamknout
Oblíbené
Vymazat
i
Více
tlačítka OK přesunete zvýrazněný kanál do
požadované pozice v seznamu kanálů. Na
Stisknutím tlačítka OK odstraníte zvýrazněný
následujícím schématu vidíte seznam
nabídek OSD:
kanál ze seznamu kanálů. Na obrazovce se
poté objeví následující zpráva:
Vybraná služba bude trvale odstraněna a seznam Oblíbené bude vypnut. Jste si jisti?
Seznam kanálů Ano
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Vymazat
Vybrat
Přesunout 1
BBC ONE
Ne
• Stisknutím tlačítek  nebo  zvýrazněte
požadovanou možnost.
• Pokud stisknete tlačítko OK během toho, co
ditovat náz. Uzamknout
Oblíbené
i
OK
Funkce Vybrat kanál Přesunout Více
je zvýrazněno Ano (Yes), vybraný kanál se
odstraní.
• Stiskněte tlačítko OK a vybraný kanál se
zvý razní.
• Vybráním možnosti Ne (No) se odstraňování
kanálu zruší.
• Pomocí tlačítek  nebo  vyberte novou
pozici kanálu a stisknutím tlačítka OK
Přejmenovávání kanálů
umístíte daný kanál do vybrané pozice a
vrátíte se do nabídky.
Pokud chcete určitý kanál přejmenovat, je
nutné jej nejprve zvýraznit pomocí tlačítek 
nebo  . Poté pomocí tlačítek  nebo 
zvýrazněte položku Upravit název (Edit Name).
Odstraňování kanálů ze seznamu
kanálů
• Stiskněte tlačítko  nebo  a zvolte kanál,
který má být odstraněn.
Stisknutím tlačítka OK aktivujete funkci
přejmenování. Na následujícím schématu
vidíte seznam nabídek OSD:
• Stiskněte tlačítka  nebo  a zvolte položku
„Odstranit“ (Delete) v nabídce Seznam
kanálů (Channel List).
V nabídce Seznam kanálů (Channel List) se
vedle položky OK objeví nápis Odstranit
(Delete), který upozorňuje, že stiskem tlačítka
OK se zvýrazněný kanál odstraní ze seznamu
kanálů:
Seznam kanálů 1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Vybrat
1
Přesunout Vymazat
Funkce
Vybrat kanál
ditovat náz.
OK
Český - 20 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
20
25.09.2007, 17:45
BBC ONE
Uzamknout
Oblíbené
Editovat název i Více
Teď tlačítka  a  posouvají kurzor na
předchozí/následující místo pro písmeno
nebo znak. Stisknutím tlačítka  nebo  se
přepínají znaky, např. písmeno b se po stisku
tlačítka  stává a, a po stisku  stává c.
Stiskem číslicových tlačítek 0..9 se nahradí
Nastavování oblíbených kanálů
Některé kanály lze nastavit jako oblíbené a
poté lze navigovat pouze uvnitř těchto kanálů.
Pokud chcete nastavit některý kanál jako
oblíbený , zvolte položku Oblíbené (Favourites)
v nabídce Seznam kanálů (Channel List).
zvýrazněný znak některým ze znaků
Pokud chcete nastavit některý kanál jako
zobrazených nad tlačítkem postupně tak, jak
oblíbený , zvolte položku Oblíbené (Favourites)
je tlačítko stiskáváno.
v nabídce Seznam kanálů (Channel List).
Stisknutím tlačítka M můžete zrušit
přejmenovávání nebo stisknutím tlačítka OK
Poté stiskněte tlačítko OK a na obrazovce se
můžete název uložit.
(Edit Favourite Lists).
Přidávání zámků ke kanálům
Své oblíbené kanály můžete zařadit do
seznamů Seznam 1, Seznam 2, Seznam 3,
Funkce Zámku kanálů (Channel Locking)
poskytuje možnost zamknout kanál pomocí
zobrazí nabídka Upravit seznamy oblíbený ch
Seznam 4 a Seznam 5 (List 1-5).
hesla, např. rodiči.
Pomocí 5 seznamů lze kanály řadit do
K uzamknutí kanálu je potřeba znát heslo pro
tématický ch kategorií (sport, hudba apod.).
Aktivováním seznamu oblíbených kanálů
rodičovský zámek (základní hodnota je
nastavena z továrny na 0000 a lze ji změnit
pouze
v
nabídce
(Configuration)).
Konfigurace
Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte kanál,
který chcete uzamknout a poté pomocí tlačítek
 nebo  vyberte možnost Zámek (Lock). Poté
stiskněte tlačítko OK a zobrazí se okno pro
zadání hesla.
(Configuration) bude možné procházet pouze
kanály ve zvoleném seznamu.
Seznam nabídek bude vypadat následujícím
způsobem:
Editace seznamu oblíbený ch
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
Seznam kanálů 1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Vybrat
určitého čísla v podnabídce Režim oblíbených
(Favourite Mode) nabídky Konfigurace
1
BBC ONE
Seznam 1
Seznam 2
Seznam 3
Seznam 4
Seznam 5
i
Vyberte seznam Vybrat kanál Přidat/Odstranit Více
OK
Přesunout Vymazat
ditovat náz.
Uzamknout
OK
Zadejte klíč zamknutí
Oblíbené
i
Jak přidat kanál do seznamu oblíbených
• Stisknutím tlačítka  /  zvýrazněte kanál,
který chcete přidat do seznamu oblíbených.
• Pomocí tlačítek  /  vyberte číslo seznamu.
• Stiskem tlačítka OK se zvýrazněný kanál přidá
do seznamu zvoleného čísla.
Český - 21 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
21
25.09.2007, 17:45
• Každý kanál má u sebe ikonku, která udává
číslo seznamu oblíbených kanálů, ve kterém
se nachází (např. na obrázku nahoře ukazuje
ikona
, že kanál BBC ONE je přidán do
seznam u Seznam1.)
Odebrání kanálu ze seznamu
oblíbený ch
• Vyberte kanál, který chcete odebrat ze
seznamu oblíbený ch.
• Vyberte číslo seznamu, ze kterého bude
kanál odstraněn, a poté stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko SELECT na dálkovém ovladači pro přidání kanáu do zvý razněného seznamu oblíbený ch. Zobrazí se ikona, která indikuje do
kterého seznamu kanál patří.
Rada: Stisknutím tlačítka vyvoláte
nápovědu obsahující informace o IDTV.
Instalace
Nabídka Instalace (Installation) vám v zásadě
pomáhá co nejefektivněji sestavit Tabulku
kanálů (Channel Table). Stisknutím tlačítek
 nebo  vyberte v hlavní nabídce položku
Instalace (Installation):
Hlavní menu
OK. V nabídce zmizí ikona označující seznam
obsahující daný kanál.
Seznam kanálů
Poznámka: Každý kanál může být přidán do
více než jednoho seznamu oblíbený ch
Instalace
Konfigurace
kanálů.
Časovače
• Pro aktivaci Oblíbených kanálů (Favourites),
přejděte do nabídky Konfigurace
Nastavení TV
(Configuration) a pomocí tlačítek  nebo 
zvolte číslo seznamu v Režimu oblíbených
Běžné rozhraní
(Favourite Mode). Pro zrušení aktivovaný ch
Tato nabídka obsahuje následující položky:
oblíbených kanálů nastavte položku Režim
oblíbených kanálů (Favourite Mode) na
• Automatické ladění
Vypnuto (Off).
• Ruční ladění
• První instalace
Používání MODRÉHO tlačítka pro
navigaci v oblíbený ch kanálech
Instalace
Automatické vyhledáv...
Ruční vyhledávání
První instalace
V seznamu oblíbených kanálů lze navigovat
pomocí MODRÉHO tlačítka. Každý m stiskem
MODRÉHO tlačítka lze navigovat mezi prvními
kanály každého seznamu oblíbených kanálů.
Pokud je vybrán seznam kanálů, lze mezi
oblíbenými kanály navigovat pomocí tlačítek
P+ nebo P-.
Zobrazení nápovědy
Všechny nabídky mají nápovědu, kterou lze
Automatické ladění
Automatické ladění se spustí stisknutím
tlačítka OK po volbě položky Automatické
ladění (Automatic Search).
Na obrazovce se objeví následující zpráva:
Zkontrolujte prosím připojení antény. Chcete spustit automatické vyhledávání? Předchozí..
. U nabídky Seznam
vyvolat pomocí tlačítka kanálů (Channel List) se zobrazuje
Ano
Ne
následující zpráva:
Pomocí tlačítek  nebo  vyberte položku Ano
Český - 22 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
22
25.09.2007, 17:45
(Yes) nebo Ne (No) a poté volbu potvrďte
stiskem tlačítka OK.
Pokud je vybráno Ano (Yes), začne
automatické ladění.
Volbou Ne (No) se automatické ladění zruší.
Po skončení ladění digitálních kanálů se objeví
otázka, jestli se má pokračovat laděním
Systém Auto. programování
Automatickě vyladování p i:
Stav: jemně snímání ..
analogových kanálů:
Chcete vyhledat analogové
kanály?
Ano
78 %
Konec : TV
Ne
Zvýrazněním položky Ano (Yes) a stisknutím
tlačítka OK zahájíte ladění analogových
kanálů. Následující nabídka se objeví na
obrazovce při ladění analogových kanálů:
Po dokončení automatického ladění se na
obrazovce objeví seznam programů. V tomto
seznamu programů jsou uvedena čísla
programů a názvy, které jim byly přiděleny.
Jestliže vám umístění a / nebo názvy programů
nevyhovují, můžete je změnit v nabídce
Tabulka programů (Program Table). Viz
kapitola „Nabídka Instalovat“.
Všechny nalezené kanály jsou uloženy a
uspořádány podle svých čísel. Některé služby
se nemusí zobrazit se správným číslem
kanálu. To proto, že některé stanice
neobsahují informace o čísle kanálu.
Systém Auto. programování
Jazyk
Země
Režim Obli. ka.
Czech
Czech Rep.
Vypnout
Ruční ladění
Zkontrolujte kabel antény
V nabídce Ruční ladění (Manual Search) se
Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte Jazyk
(Language). Pomocí tlačítka  nebo 
zvýrazněte položku Země (Country) a pomocí
tlačítka  nebo  ji nastavte. Stisknutím tlačítka
 nebo  zvýrazněte položku Oblast
teletextu (Txt. Region). Pomocí tlačítka  nebo
 vyberte oblast. Poté pokračujte stisknutím
tlačítka OK. Proces můžete zrušit stisknutím
tlačítka TV
DTV
.
zadá ručně číslo multiplexu a je prohledáván
pouze tento multiplex. Pro každé platné číslo
kanálu se na spodní části obrazovky objeví
úroveň signálu, kvalita signálu a síť.
Jak během ručního tak během automatického
ladění se do databáze nepřidává již jednou
uložený kanál, aby nedocházelo k ukládání
duplikátních kanálů.
První instalace
Uživatel může použít tuto položku pro nahrání
výchozích nastavení, která byla do přístroje
nahrána v továrně.
Pro instalaci továrních nastavení zvolte
Český - 23 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
23
25.09.2007, 17:45
nabídku První instalace (First Time
Installation) a poté stiskněte tlačítko OK.
Následně se vás přístroj zeptá, jestli chcete
odstranit provedená nastavení. Potvrzením
Ano (Yes) pomocí tlačítka OK při zvýrazněné
položce Ano (Yes) se vymaže stávající tabulka
kanálů.
Systém Auto. programování
Jazyk
Země
Režim Obli. ka.
Jste si jisti, že chcete vymazat všechny kanály a
nastavení pro první instalaci?
Ano
Zkontrolujte kabel antény
Ne
Poté, co se nahrají tovární nastavení, objeví
se nabídka První instalace (First Time
Installation).
Jako první se na obrazovce objeví nabídka pro
volbu jazyka. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte
požadovaný jazyk a poté stiskem OK svoji
volbu potvrďte.
Po zvolení jazyka se na obrazovce objeví
otázka, zda-li chcete spustit automatické
ladění:
Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte Jazyk
(Language). Pomocí tlačítka  nebo 
zvýrazněte položku Země (Country) a pomocí
tlačítka  nebo  ji nastavte. Stisknutím tlačítka
 nebo  zvýrazněte položku Oblast
teletextu (Txt. Region). Pomocí tlačítka  nebo
 vyberte oblast. Poté pokračujte stisknutím
tlačítka OK. Proces můžete zrušit stisknutím
tlačítka Ne
Pokud chcete spustit instalaci, tak zvolte
pomocí tlačítek  nebo  položku Ano (Yes) a
poté stiskněte tlačítko OK. Po skončení ladění
digitálních kanálů se objeví otázka, jestli se
má pokračovat laděním analogových kanálů:
DTV
.
Konfigurace
zvýrazněte položku Konfigurace
(Configuration), poté stiskněte tlačítko OK a
zobrazí
se
nabídka
Konfigurace
(Configuration). Stisknutím tlačítka M nabídku
opustíte.
Hlavní menu
Chcete vyhledat analogové
kanály?
Ano
TV
Stisknutím tlačítka M si zobrazíte Hlavní
nabídku (Main Menu) a následný m
dvojnásobným stisknutím tlačítka 
Chcete spustit automatické vyhledávání?
Ano
Czech
Czech Rep.
Vypnout
Ne
Seznam kanálů
Instalace
Pokud chcete spustit instalaci, tak zvolte
pomocí tlačítek  nebo  položku Ano (Yes) a
Konfigurace
poté stiskněte tlačítko OK. Následující nabídka
se objeví na obrazovce při ladění analogových
Nastavení TV
Časovače
Běžné rozhraní
kanálů:
V seznamu uvidíte různé konfigurační funkce,
zároveň s tím i obraz aktuálního kanálu přes
Český - 24 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
24
25.09.2007, 17:45
čtvrt obrazovky. Pomocí tlačítek  nebo 
only), lze pomocí tlačítek P+ nebo P- navigovat
můžete vybrat určitou funkci zvýrazněním
odpovídajícího řádku v nabídce. Nabídka
pouze v kanálech rádia.
Konfigurace (Configuration) vypadá takto:
Stisknutím tlačítek  nebo  v nabídce
Konfigurace (Configuration) zvýrazněte položku
Konfigurace
Režim oblíbený ch
Seznam kanálů
Jazyková nastavení (Language Settings).
Stiskněte OK a na obrazovce se objeví podnabídka
Vyp
Pouze TV
Nastavení jazyka
Rodičovské nastavení
Jazyková nastavení (Language Settings):
Nastavení èasu
Aktualizace receiveru
Jazyková nastavení
V.-.- (EU)
4
Arte
Země
Česko
Jazyk systému
Jazyk zvuk.doprovodu
Jazyk titulků
Změna režimu oblíbených
OK
Vyberte režim
i
Česky
Česky
Vyp
Více
Režim oblíbených kanálů (Favourite
mode)
Tato funkce zapíná nebo vypíná režim
oblíbených kanálů.
Pomocí tlačítek  nebo  nastavte režim
oblíbených kanálů (Favourite Mode) na
„Seznam 1, Seznam 2, ..., Seznam 5 (List 1 ..
5) nebo Vypnuto (Off).
Zvolením Vypnuto (Off) se režim oblíbený ch
kanálů vypne.
Pokud je položka Režim oblíbených kanálů
(Favourite Mode) nastavena přes volbu čísla
Pomocí tlačítek  nebo  zvýrazněte položku
nabídky, kterou chcete upravit.
Jazyk systému
Položka
Systémový
jazyk
(System
Language) určuje jazyk zobrazených nabídek.
Pomocí tlačítek  nebo  proveďte nastavení
systémového jazyka.
Jazyk zvuku
Digitální televizní kanály mohou vysílat více
zvukový ch stop ve více jazycích. Tato funkce
zvolí jazykovou stopu, kterou uslyšíte, pokud
přepnete na kanál s více jazykovými stopami.
seznamu kanálů, budou během normálního
provozu tlačítka P+ a P- přepínat pouze mezi
Pomocí tlačítek  nebo  lze přepínat mezi
jazykový mi možnostmi.
kanály, které jsou nastaveny jako oblíbené ve
zvoleném seznamu kanálů.
Jazyk titulků
Seznam kanálů
titulky zobrazitelné na obrazovce, např. pro
nedoslý chavé. Tato funkce zvolí požadovaný
Stisknutím tlačítka  nebo  v nabídce
Digitální pozemní televizní kanály mohou vysílat
Konfigurace (Configuration) vyberte položku
Seznam kanálů (Channel List).
jazyk titulků a umožňuje automatické zobrazení
titulků kdykoliv jsou ve vysílání k dispozici.
Pomocí tlačítka  nebo  nastavte položku
Seznam kanálů (Channel List) na „Pouze TV„
nebo „Pouze rádio“ (TV only or Radio only).
Pomocí tlačítek  nebo  lze přepínat mezi
Vypnuto (Off) a jazykový mi možnostmi.
Tato funkce zapíná navigaci pouze přes zvolený
typ seznamu kanálů.
obrazovce se zobrazí výběr jazyka audio.
Kdykoliv stisknete ŽLUTÉ tlačítko, na
Rodičovská nastavení
Některé kanály vysílají materiál, který
nechcete aby viděli mladší členové vaší rodiny.
Český - 25 -
Pokud je nastaveno „Pouze rádio“ (Radio
26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
25
25.09.2007, 17:45
Jaký koliv kanál lze zamknout tak, aby nebylo
Hlavní nabídka (Main Menu): Hlavní nabídka je
možné jej bez zadání čtyřmístného kódu PIN
sledovat. Takovýmto způsobem lze chránit
přístupná pouze přes správný klíč. Bez klíče tedy
není možné přidávat, odstraňovat, přejmenovávat,
mladší diváky před nevhodným materiálem
na kterémkoliv programu.
posouvat kanály nebo nastavovat časovače.
Tato funkce zapíná nebo vypíná systém
ochrany nabídek a umožňuje změnu kódu PIN.
Pomocí tlačítek  nebo  zvýrazněte položku
Instalace (Installation): Instalační nabídka je
zamknutá, takže uživatel nemůže přidávat kanály.
Změny budou uloženy po opuštění nabídky
Konfigurace (Configuration).
Rodičovská nastavení (Parental Settings).
Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do této
Nastavte klíč zamknutí:
nabídky. Zobrazí se okénko pro zadání klíče:
změnit klíč nebo nastavit/změnit režim
rodičovského zámku.
Zadejte klíč zamknutí
V nabídce Nastavení klíče (Set lock key) lze
Nastavení času
Vý chozím nastavený m kódem je pouze „0000“.
Zadejte klíč. Pokud je zadán špatný klíč,
zobrazí se na obrazovce následující zpráva a
televizor se navrátí do předchozí nabídky.
(Time Settings). Stiskněte OK a na obrazovce se
objeví podnabídka Nastavení času (Time Settings):
Aktuální ěas
Nastavení ěasového pásma
Nesprávný klíč zamknutí
Pokud je klíč správný, zobrazí se nabídka
Rodičovské nastavení (Parental Settings),
včetně následujících položek:
Zámek podle věku
Zámek menu
V nabídce Konfigurace (Configuration) zvýrazněte
pomocí tlačítek  a  položku Nastavení času
Vèk 5
Ěasové pásmo
14:26
Automaticky
GMT +0
Pomocí tlačítek  nebo  zvýrazněte položku
Nastavení časového pásma (Time Zone
Setting). Časové pásmo lze nastavit pomocí
tlačítek  nebo . Lze jej nastavit na AUTO nebo
MANUAL (ruční). Pokud je nastaveno na AUTO,
Instalace
Nastavte klíč zamknutí
Pomocí tlačítek  nebo  zvýrazněte položku
nabídky, kterou chcete upravit.
nebude možné změnit položky Aktuální čas
(Current Time) a Časové pásmo (Time Zone).
Pokud je nastaveno na MANUAL, lze změnit
položku Časové pásmo (Time Zone):
Zámek podle věku
Pomocí tlačítek  nebo  nastavte Zámek
podle věku.
• Stiskem tlačítka  nebo  lze zvolit časové
pásmo. Pomocí tlačítek  nebo  lze změnit
Zámek menu
časové pásmo mezi GMT-12 až GMT+12.
Aktuální čas na vrchu nabídky se poté změní
Zde lze nastavit/přenastavit zámek pro hlavní
podle zvoleného časového pásma.
nabídku nebo instalační nabídku. Pokud je zámek
vypnut, bude k systému nabídek volný přístup.
Vypnuto (Off): Všechny nabídky jsou
odemknuté.
Aktualizace přijímače
IDTV lze aktualizovat pomocí nabídky konfigurace,
do které se dostanete z hlavní nabídky. Stisknutím
tlačítka  nebo  zvolte aktualizaci přijímače:
Český - 26 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
26
25.09.2007, 17:45
Lze zde nastavit až pět nezávislých událostí a
Konfigurace
Režim oblíbený ch
Seznam kanálů
každá z těchto událostí se poté zobrazí na
obrazovce Programování časovače
Vyp
Pouze TV
Nastavení jazyka
(Programme Timers), včetně čísla událostí,
zvoleného kanálu, času počátku, času konce,
Rodičovské nastavení
Nastavení ěasu
Aktualizace receiveru
V.-.- (EU)
4
Země
OK Vyhledávání aktualizace
Arte
Česko
i
data a režimu – tj. jestli je daná událost aktivní
(a bude provedena) nebo není aktivní.
Více
Časovače programů
V nabídce konfigurace zvýrazněte pomocí
tlačítek  nebo  položku Aktualizace
přijímače (Receiver Upgrage) a po stisku
tlačítka “OK” se spustí proces aktualizace.
Objeví se následující nabídka.
Żádné jméno kanálu Start Konec Datum Režim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poté, co je vyhledávání dokončeno, objeví se
zpráva „Dokončeno vyhledávání aktualizací
found) – zobrazí se na obrazovce, pokud nebyl
nalezen žádný nový software.
Časovače
Stisknutím tlačítka M si zobrazte hlavní
nabídku. Stisknutím tlačítka  nebo 
zvýrazněte položku Časovače (Timers),
stiskněte tlačítko OK a zobrazí se vám nabídka
Časovač (Timer).
Časovače
Nastavení TV
Běžné rozhraní
MENU
Opustit
OK
Typ:
Název:
Start:
Konec:
Datum:
Režim:
Editovat časovač
i Více
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
Jednou
• Zde je možné nastavit všech šest druhů
nastavení – typ kanálu, jméno kanálu, čas
začátku, čas konce, datum a frekvenční
režim. Mezi jednotlivý mi nastaveními se lze
volně pohybovat pomocí tlačítek  nebo .
• Typ kanálu se nastavuje tlačítkem  nebo .
Umožňuje zobrazovat pouze vybrané typy kanálů.
• Jméno kanálu se nastavuje pomocí tlačítka  nebo
 a zobrazuje se kanál, který daný program vysílá.
• Čas začátku, konce a datum se nastavují
pomocí číslicových tlačítek na dálkovém
ovladači ve 24-hodinovém formátu.
• Frekvenční režim určuje s jakou frekvencí
se bude tato událost opakovat, nastavuje se
pomocí tlačítek  a , a to na Jednou (Once),
Denně (Daily) nebo Týdně (Weekly).
Český - 27 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
27
Neaktivní
Neaktivní
Neaktivní
Neaktivní
Neaktivní
Neaktivní
tlačítka OK se zobrazí vstupní okno časovače.
(Completed searching for upgrade). Žádný nový
software nebyl nalezen (No new software was
Konfigurace
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
• Nastavení události provedete volbou jejího
režimu pomocí tlačítek  nebo  a po stisknutí
Postup vyhledávání:
Instalace
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
10:42
Přesunout/Změnit
Vyhledávání aktualizace. Čekejte prosím nebo stiskněte MENU pro zrušení.
Seznam kanálů
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
04/07/2005
Aktualizace software
Hlavní menu
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
25.09.2007, 17:45
Pokud chcete sledovat placené kanály vysílané
přes digitální televizi, musíte se stát zákazníkem
Rada
Pokud není zadáno platné číslo pro začátek a
konec nebo datum, objeví se na obrazovce
zpráva „Entered time is not valid“
(zadaný čas není platný).
některé z firem, které placené programy poskytují.
Jakmile se stanete zákazníkem, získáte od
firmy tzv. Conditional Access Module (CAM) a
Nastavení TV
kartu, které musíte pomocí následujícího
postupu zasunout do televizoru.
Pomocí této položky si můžete zobrazit funkce
televizoru.
• Vypněte televizor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nabídka Nastavení digitální televize (TV Setup)
je přístupná přímo z hlavní nabídky. Stiskněte
tlačítko M a zobrazte hlavní nabídku, poté
použijte tlačítka  nebo  ke zvýraznění
položky Nastavení TV (TV Setup). Stiskněte
tlačítko OK a zobrazí se okno nabídky
Nastavení TV (TV Setup).
předního pohledu).
• Modul CAM by měl být vložen správně, protože je
nemožné jej zcela zasunout, pokud je obráceně.
Pokud je modul CAM vkládán násilím, může dojít
k poškození samotného modulu nebo terminálu TV.
• Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a
poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.
Hlavní menu
Seznam kanálů
• Některé moduly CAM mohou vyžadovat
následující nastavení. Nastavte modul CAM
Instalace
Konfigurace
pomocí nabídky IDTV, položky Slot pro karty
(Common Interface) a poté stiskem OK.
Časovače
Nastavení TV
(Nabídka pro nastavení modulu CAM se
nezobrazuje, pokud to není potřeba.)
Běžné rozhraní
Detailní informace o všech nabídkách a jejich
položkách naleznete v kapitole Systém nabídek
analogové TV (Analogue TV Menu System).
Slot pro karty (Common Interface)
Stiskněte tlačítko M a zobrazí se hlavní
nabídka, poté pomocí tlačítek  nebo  zvolte
řádek Slot pro karty (Common Interface) a
stiskněte tlačítko OK.
Hlavní menu
• Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která
je umístěna v krytu v levé části televizoru (z
• Pokud si chcete zobrazit informace o smlouvě:
• Vstupte do IDTV; stiskněte tlačítko M, poté
zvolte položku Slot pro karty (Common
Interface) a stiskněte tlačítko OK.
• Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva
“Ve slotu pro karty nebyl nalezen žádný modul”
(No Common Interface module detected).
• Podrobnosti o nastavení modulu naleznete
v návodu k tomuto modulu.
POZNÁMKA: Modul CI lze zasouvat nebo
Seznam kanálů
vysouvat z televizoru pouze v
pohotovostním režimu (Stand-by) nebo
Instalace
Konfigurace
pokud je televizor vypnut (OFF).
Časovače
Nastavení TV
Běžné rozhraní
Český - 28 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
28
25.09.2007, 17:45
Systém nabídek analogové TV
FUNKCE
ZVUK
časovač
Jazyk
Dě tský zámek
Barva nabidky
Režim Obli. ka.
Hlasitost
Vyvá žení
Re žim zvuku
AVL
Efekt
0
Mono
Vypnout
Vypnout
Konec : TV
Zpět : Menu
Vypnout
Czech
Vypnout
šedá
Vypnout
Zp ět : Menu
OBRAZ
Konec : TV
INSTALOVAT
Ručně
Re žim obrazu
Jas
Kontrast
Barva
Ostrost
Zpět : Menu
Programovn
A.P.S.
Region txt.
Programová Tabulka
Zp ět : Menu
Konec : TV
NABÍDKA
ZVUKU (SOUND
MENU)
- Hlasitost (Volume)
- Vyvážení (Balance)
- Režim zvuku (Sound M ode)
- AVL (Automatická hlasitost)
- Efekt (Effect)
- Ekvalizér (Equalizer)
- Režim (Mode)
- Hlasitost HP (HP Volume)
-Uložit (Store)
NABÍDKA
DOPLŇKY (FEATURES
MENU)
-Časovač vypnutí (Sleep Timer)
-Jazyk (Language)
-Dětská pojistka (Childlock)
-Nabídka barev (Menu
Colour)
-Režim oblíbené (Favorite
Mode)
West Europe
Konec : TV
NABÍDKA OBRAZ
(PICTURE MENU)
-Režim obrazu (Picture Mode)
-Jas (Brightness)
-Kontrast (Contrast)
-Barva (Colour)
-Ostrost (Sharpness)
-Teplota barev (Colour Temp)
- Osvětlení vĘmístnosti (Room Lighting)
-Zaostření místnosti (Picture zoom)
-Uložit (Store)
NABÍDKA INSTALACE
(INSTALL MENU)
-Programy (Programming)
-Program (Programme)
-Pásmo (Band)
-Kanál (Channel)
-Standard (Normální)
-Systém barev (Colour System)
-Hledat (Search)
-Režim videorekordéru (VCR Mode)
-Dekodér (Decoder)
-Uložit (Store)
-APS
-Systém automatického programování
(Auto Programming System)
-Txt. Region
-Tabulka programů (Program Table)
Výše je uvedeno znázornění nabídky. Podrobnosti o jednotlivých položkách naleznete ve
vysvětlivkách kapitoly “SYSTÉM NABÍDKY”.
Český - 29 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
29
25.09.2007, 17:45
Procházení systémem nabídek
analogové TV
Systém nabídek analogové TV
Nabídka Zvuk (Sound)
Navigace
ZVUK
Potvrzení
voleb
Hlasitost
Zobrazení
možností
nabídek
M
SELECT
Vyvážení
Režim zvuku
AVL
Efekt
0
Mono
Vypnout
Vypnout
Zpě t : Menu
INFO
Konec : TV
OK
• Stisknutím M si zobrazíte hlavní nabídku.
• Stisknutím tlačítka nebo
ikonu. Stiskněte možnosti.
• Pomocí tlačítka nebo
vyberte nějakou
nebo OK pro další
Hlasitost (Volume)
Po vstupu do nabídky Zvuk (Sound) bude
lze zvýraznit určitou
položku.
• Ke změně nastavení použijte tlačítka nebo
. Pokud chcete nastavit volbu jako vý chozí,
stiskněte OK.
• Pro opuštění nabídky nebo nebo pro návrat
z podnabídky stiskněte tlačítko M.
možnost
Hlasitost
(Volume)
první
položkou.Stisknutím tlačítka  /  změňte
úroveň hlasitosti.
Vyvážení (Balance)
Toto nastavení se používá ke zdůraznění zvuku
buď z levého, nebo z pravého reproduktoru.
Poznámka: Tyto kroky/postupy můžete
Stisknutím tlačítka nebo vyberte Vyvážení
(Balance). Stisknutím tlačítka  /  změňte
používat při pohybu v celém systému
nabídek. Chcete-li vybrat některou z
úroveň vyvážení. Úroveň vyvážení lze nastavit
mezi hodnotami -32 a +32.
možností, vysvětlenou v následujících
částech, viz „Navigace v Systému
Zvukový režim (Sound Mode)
nabídek analogové TV“.
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Zvukový
režim (Sound Mode). Stisknutím tlačítka  / 
si můžete vybrat z režimů Mono, Stereo, Dual
I nebo Dual II, ovšem pouze pokud je zvolený
kanál podporuje.
AVL (Automatická hlasitost)
Automatická hlasitost (AVL) upravuje hladinu
zvuku tak, aby docílila její konstantní hodnoty
mezi jednotlivými programy (například
hlasitost reklam bý vá vyšší než hlasitost
ostatních programů).
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte AVL.
Stisknutím tlačítka  /  funkci AVL
VL zapnete
nebo vypnete.
Český - 30 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
30
25.09.2007, 17:45
Efekt (Efekt)
Nabídka Obraz (Picture Menu)
Pokud sledujete programy s mono zvukem,
můžete nastavením funkce Efekt (Effect)
OBRAZ
zlepšit kvalitu tohoto zvuku a získat zvuk
podobný stereo zvuku. Jestliže aktuální zvukový
systém je stereo, bude po zapnutí tohoto
Režim obrazu
Jas
Kontrast
Barva
Ostrost
Ručně
Zpět : Menu
Konec : TV
efektu zvuk prostorovější.
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Efekt
(Effect). Stisknutím tlačítka  /  funkci Efekt
zapnete nebo vypnete.
Ekvalizér (Equalizer)
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Ekvalizér
(Equalizer). Stiskem tlačítka  /  změňte
nastavení Ekvalizéru. V nabídce ekvalizéru lze
změnit režim na Normální (Flat), Mluvené
slovo (Speech), Hudba (Music), Osobní
(Personal) a Jazz. Vyberte požadovanou
frekvenci tlačítkem / a hlasitost frekvence
Režim obrazu (Picture Mode)
Na základě svých požadavků na zobrazení si
můžete nastavit příslušný režim.
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Režim
obrazu (Picture Mode). Vyberte jednu
z možností stisknutím tlačítka nebo :
Jasný (Brignt), Standardní (Standard),
Měkký (Soft) a Ruční (Manual).
Jas/Kontrast/Barva/Ostrost/Odstín
zvyšte nebo snižte tlačítkem  / 
Stisknutím tlačítek Poznámka: Nastavení nabídky ekvalizéru lze
požadovanou možnost. Stisknutím tlačítka  /
nebo
vyberte
změnit pouze tehdy, když je jako Režim
 nastavte požadovanou úroveň.
zvuku (Sound Mode) nastavena možnost
Rada: Položka odstín (Hue) se zobrazí
v nabídce obrazu, když TV přijímá
Osobní (Personal).
Hlasitost HP (HP Volume)
signál NTSC.
Pokud chcete upravit hlasitost ve sluchátkách,
vyberte pomocí tlačítka nebo
položku
Hlasitost HP (HP Volume). Stisknutím tlačítka
 /  změňte úroveň hlasitosti HP..
Teplota barev (Colour Temp)
Stisknutím tlačítka nebo vyberte Teplota
barev (Colour Temp). Vyberte jednu
Uložit (Store)
z možností stisknutím tlačítka : Studená
(Cool), Normální (Normal) a Teplá (Warm).
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku Uložit
Poznámka:
(Store). Nastavení uložíte stisknutím tlačítka
 nebo OK. Na obrazovce se zobrazí nápis
„Uloženo“ (Stored).
• Možnost Studená (Cool) přidá bílé barvě
lehce namodralý odstín.
• Možnost Teplá (Warm) přidá bílé barvě
lehce načervenalý odstín.
• Normálního odstínu barev dosáhnete
nastavením možnosti Normal.
Český - 31 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
31
25.09.2007, 17:45
Osvětlení v místnosti (Room Lighting)
Jazyk (Language)
Stisknutím tlačítka /
zvolte možnost
Osvětlení v místnosti (Room Lighting).
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Jazyk
(Language). Pomocí tlačítek  /  zvolte jazyk.
/
nastavte možnost
Pomocí tlačítka Osvětlení v místnosti na Normální (Normal),
Dětská pojistka (Child Lock)
Jasné (Bright) nebo Film (Movie).
Zvětšení obrazu (Picture Zoom)
pojistku (Child Lock).Pomocí tlačítka  / 
dětskou pojistku zapněte (On) nebo vypněte
Nastavení Zvětšení obrazu (Picture Zoom)
vám umožňuje zvolit poměr stran vysílání.
(Off). Kdyžje vybrána možnost On (Zapnuto),
je možné ovládat televizor pouze pomocí
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku
Zvětšení obrazu (Picture Zoom). Pomocí
dálkového ovladače. V takovém případě
nebudou tlačítka na předním panelu fungovat
tlačítka  /  změňte nastavení Zvětšení obrazu
na Auto, 4:3, 16:9, Kino (Cinema) nebo Titulek
(kromě tlačítka pohotovostního režimu).
(Subtitle).
se na obrazovce nápis “Child Lock On“
(Dětský zámek zapnut) není-li zrovna
Uložit (Store)
Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Dětskou
Když je stisknuto jedno z těchto tlačítek, zobrazí
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku Uložit
(Store). Nastavení uložíte stisknutím tlačítka
zobrazena nabídka.
nebo OK. Na obrazovce se zobrazí nápis
„Uloženo“ (Stored).
Stisknutím tlačítka Nabídka Doplňky (Features)
pozadí nabídky na Průhledné (Transparent)
Nabídka Barvy (Colour)
nebo
vyberte Nabídka
barvy (Menu Colour). Tlačítkem  /  změňte
nebo Šedé (Gray).
Režim oblíbených kanálů (Favourite mode)
FUNKCE
časovač
Jazý k
Dě tsky zámek
Rezim Obl'übene
Vypnout
Czech
Vypnout
šedá
Vypnout
Zpě t : Menu
Konec : TV
nebo
Pomocí tlačítka  /  nastavte režim oblíbený ch
kanálů na zapnuto (On) nebo vypnuto (Off)
(podrobnosti viz kapitola „Tabulka programů“).
Nabídka Instalace (Install)
Časovač usnutí (Sleep Timer)
Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka nebo
vyberte Režim
oblíbených kanálů (Favourite Mode).
vyberte Časovač
usnutí (Sleep Timer). Pomocí tlačítka  / 
nastavte časovač usnutí.
Časovač lze nastavit v rozmezí Vypnuto a 120
minut v krocích po 10 minutách.
Když je Časovač usnutí aktivní, televizor se
po skončení nastavené doby automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
INSTALOVAT
Programovn
A.P.S.
Region txt.
Programová Tabulka
Zpě t : Menu
Český - 32 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
32
25.09.2007, 17:45
West Europe
Konec : TV
Programování (Programming)
Vyhledávání (Search)
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku
Programování (Programming). Poté
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku
Vyhledávání (Search). Stisknutím tlačítka  /
stisknutím tlačítka Programování:
 zahájíte vyhledávání programů. Vyhledávání
se zastaví, když je nalezen nějaký signál.
zobrazte nabídku
Poznámka: Pokud stisknete tlačítka posunu o jeden
krok, posune se frekvence o 0,25 MHz. Pokud
ale stisknete všechna tlačítka najednou, dojde
k automatickému posunu. Stisknutím tlačítek
/ můžete vyhledávání kdykoliv přerušit.
Režim videorekordéru (VCR Mode)
PROGRAMMING
Program
Pásmo
Kanál
Norma
Systém barev
4
S
30
BG
PAL
Zpě t : Menu
Konec : TV
Program (Programme)
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku
Program (Programme).
Stisknutím tlačítka /
zvolte číslo
programu. Číslo lze také zadat pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Lze
uložit 100 programů od 0 do 99.
Pásmo (Band)
V položce Pásmo můžete zvolit možnost C
nebo S. Pomocí tlačítka / zvolte pásmo.
Kanál (Channel)
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku Kanál
(Channel). Kanál můžete změnit stisknutím
tlačítka / nebo číselných tlačítek.
Norma (Standard)
Stisknutím tlačítka / vyberte položku Norma
(Standard). Pomocí tlačítka nastavení na B/G,
/
změňte toto
D/K, I nebo L/L’.
Stisknutím tlačítka / vyberte položku Režim
videorekordéru (VCR Mode). Tlačítky  / 
zapněte (On) nebo vypněte (Off) režim VCR.
Rada: Pokud chcete sledovat DVD, musíte tuto
položku nastavit na hodnotu Vypnuto (Off).
Dekodér
Tento režim můžete použít pro připojení
jakéhokoliv dekodéru k TV.
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku
Dekodér (Decoder). Možnost lze zapnout (On)
nebo vypnout (Off) stisknutím tlačítka  / .
Kdyždekodér vypnete, bude vý stup EXT-1 ztlumen. V
tomto případě nebude výstup EXT-1 dostupný pro
zobrazenívidea.Kdyžjezapnutý ,je vý stupEXT-1vybraný
zdroj obrazu. K vý stupu EXT-1 lze připojit libovolný
dekodér pro dekódování požadovaného signálu.
Rada: Nastavení dekodéru by mělo být uloženo
odděleně pro každý program.
Uložit (Store)
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku Uložit
(Store). Nastavení uložíte stisknutím tlačítka
 nebo OK. Na obrazovce se zobrazí nápis
„Uloženo“ (Stored).
Systém barev (Colour System)
A.P.S. (Automatický programovací
systém)
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku
Systém barev (Colour System). Stisknutím
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku A.P.S.
Podnabídku A.P.S. otevřete stiskem tlačítka
tlačítka  /  změňte systém barev na PAL,
:
SECAM nebo AUTO.
Český - 33 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
33
25.09.2007, 17:45
Europe), Vý chodní Evropa (East Europe),
Turecko/Řecko (Turk/Gre), Cyrilice (Cyrillic)
a Arabština/hebrejština (Arabic/Hebrew).
Nabídka Instalace (Install) v režimech
AV
V nabídce instalace se zobrazí následující
obrazovka:
Systém Auto. programování
Země
Czech Rep.
Všechny pøedem ulozené programy
programy bude odstraníno
Spustit : Ok
Zpět : Menu
/
DTV
West Europe
Zpět : Menu
Konec : TV
Programování (Programming)
a nastavte svoji zemi.
Chcete-li opustit funkci A.P.S., stiskněte tlačítko
TV
Programovn
Region txt.
Konec : TV
Země APS (A.P.S. Country)
Stiskněte tlačítko INSTALOVAT
. Pro návrat zpět stiskněte M.
Když stisknete tlačítko OK pro spuštění APS,
všechny uložené programy se vymažou a
zobrazí se následující obrazovka.
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku
Programování (Programming). Po stisku
tlačítka se na obrazovce objeví nabídka
programů:
PROGRAMOVANI
Systém barev
Režim videa
Uloženi
AUTO
Vypnout
Zpět : Menu
Konec : TV
Systém barev (Colour System)
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku
Systém barev (Colour System). Stisknutím
tlačítka / změňte systém barev na PAL,
Systém Auto. programování
Automatickě vyladování p i:
Stav: jemně snímání ..
78 %
SECAM nebo AUTO.
Tabulka programů (Program Table)
Konec : TV
Kdykoliv stisknete tlačítko TV
DTV
, funkce
A.P.S. se zastaví a na obrazovce se objeví
tabulka programů.
Počkáte-li na dokončení A.P.S., zobrazí se
tabulka programů s nalezenými programy.
Oblast teletextu (Teletext Region)
Programová Tabulka
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P01
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Stisknutím tlačítka  /  vyberte položku
Oblast teletextu (Txt.Region). Pomocí tlačítek
 /  zvolte svoji oblast teletextu. Můžete volit
z pěti možností: Západní Evropa (West
Odstranit
Nzev
P esunout
A.P.S
Konec : TV
Český - 34 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
34
25.09.2007, 17:45
Tabulka programů obsahuje seznam kanálů
programů s ikonou oblíbeného kanálu (
uložených v paměti. Posouváním kurzoru do
čtyř směrů můžete dosáhnout 20 programů
u jména. Při odstraňování oblíbeného kanálu
postupujte stejně. Pro ukončení stiskněte M.
na jedné stránce. V televizním režimu můžete
pomocí navigačních tlačítek procházet
Zámek programu (Program Lock)
Zámek programu
programy nahoru a dolů. Pomocí kurzoru se
volba programu provádí automaticky.
Zadejte PIN
Zménit PIN
Name (Název)
Zpět : Menu
Chcete-li změnit název programu, zvolte
požadovaný program a stiskněte ŽLUTÉ
tlačítko.
)
Konec : TV
Funkce Zámku programů poskytuje možnost
zamknout kanál pomocí hesla, např. rodiči.
K uzamknutí kanálu je potřeba znát heslo pro
První písmeno vybraného názvu začne blikat.
Písmeno změníte stisknutím tlačítka  /  a
zámek programu (základní hodnota je
nastavena z továrny na 0000 a lze ji změnit
stisknutím tlačítka  /  vyberete ostatní
písmena. Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka
můžete název uložit.
pouze v nabídce Zámek programu (Program
Lock) ).
Přesun (Move)
Zvolte kanál, který chcete zamknout, tak, že jej
Pomocí navigačních tlačítek vyberte program,
zvýrazníte a stisknete tlačítko . Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce zobrazí nabídka
který chcete vložit,. Stiskněte ZELENÉ tlačítko.
Přesuňte vybraný program pomocí
navigačních tlačítek na požadované místo a
stiskněte znovu ZELENÉ tlačítko.
Zadání PIN (Enter PIN)
Zámek programu (Program Lock). Po zadání
pin kódu se požadovaný kanál uzamkne. Ikona
Vymazání (Delete)
zámku programu se objeví vedle jména
kanálu. Když tlačítky P+ nebo P- zvolíte
Program lze odstranit stisknutím ČERVENÉHO
tlačítka. Opětovným stisknutím ČERVENÉHO
uzamčený kanál, objeví se následující
výstražné sdělení:
tlačítka odstraníte vybraný program ze
seznamu programů a programy pod ním se
Program Is Locked!
You May Unlock this Program
from Program Table.
posunou o jeden řádek výše.
APS (Automatický programovací systém)
Stisknete-li MODRÉ tlačítko určené pro APS,
zobrazí se nabídka Automatického
programovacího
systému
Programming System).
(Auto
Režim oblíbených kanálů (Favourite mode)
Změnit PIN (Change PIN)
Stisknutím tlačítka / vyberte položku Změnit
PIN (Change PIN). Pomocí tlačítka změňte
PIN kód. Po stisku tlačítka se na obrazovce
objeví následující zpráva:
Některé kanály lze nastavit jako oblíbené a
poté lze navigovat pouze uvnitř těchto kanálů.
Nastavení oblíbeného kanálu provedete
pomocí navigačních tlačítek pro výběr kanálu
a následný m stisknutím položky
. Kanál
Zámek programu
Zadejte starý PIN
Zpět : Menu
Konec : TV
zvolený jako oblíbený se objeví v tabulce
Český - 35 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
35
25.09.2007, 17:45
Zadejte starý kód PIN číslicovými tlačítky a pak
Picture). Na obrazovce se objeví nabídka PC
zadejte nový kód PIN. Na obrazovce se objeví
nabídka Zámku programu, když zadáte nový
Picture (Obraz PC). Nastavení kontrastu, jasu
a barev v této nabídce jsou identická s
kód PIN:
nastaveními obrazu pro režim TV v nabídce
Systém (Menu System).
Zámek programu
Nabídka Geometrie (Geometry)
Zadejte starý PIN
Stisknutím tlačítka  /  a následný m
Nabídka zámku programu se zobrazí krátce
stisknutím tlačítka vyberte čtvrtou ikonu. Na
obrazovce se objeví nabídka Geometrie
po identifikaci nového PIN.
(Geometry):
Zpět : Menu
Konec : TV
Rada: Pokud zapomenete heslo zámku programu,
můžete vypnout zámek programu kódem 7910
a můžete pak nastavit nové heslo pro příští
použití. Tento kód si tedy uschovejte pro
budoucí využití.
Systém menu Režim PC (PC
Mode)
GEOMETRIE
Pozice h.
Pozice v.
Hodiny
Fze
Automat. Nastavení
Postup připojení počítače k televizoru
naleznete v kapitole „Připojení LCD
Zpět : Menu
televizoru k počítači”.
Pokud chcete přepnout na zdroj PC, stiskněte
tlačítko AV na dálkovém ovladači a vyberte
položku Vstup PC (PC Input).
Pamatujte si, že nastavení nabídky Režim PC
jsou k dispozici pouze tehdy, když je televizor
nastaven na zdroj PC.
Konec : TV
H (Horizontální) pozice
Tato položka posouvá obraz po obrazovce po
vodorovné ose doleva nebo doprava.
Pomocí tlačítka / vyberte položku H pozice
(H Position). Hodnotu lze upravit tlačítkem  / .
V (Vertikální) pozice
Nabídka Zvuk (Sound)
Tato položka posouvá obraz po obrazovce po
Položky těchto nabídek jsou popsány v části
svislé ose nahoru nebo dolů.
Nabídka Zvuk (Sound Menu) v kapitole
„Systém nabídek“.
Pomocí tlačítka / vyberte položku V. pozice
(V. Position). Hodnotu lze upravit tlačítkem  / .
Nabídka funkcí (Feature)
Takt (Clock)
Nastavení v nabídce Funkce (Feature) jsou
Takt upravuje rušení, které se jeví jako svislé
stejná, jako nastavení popsaná v kapitole
Nabídka funkcí (Feature Menu) v části “Systém
pruhy při presentacích ve velkých rozlišeních,
jako jsou tabulky nebo odstavce textu v malém
nabídek”.
písmu.
Nabídka Obraz PC (PC Picture)
Stisknutím tlačítka /
Stisknutím tlačítka  /  a následný m
stisknutím tlačítka zvolte Obraz PC (PC
(Clock). Hodnotu lze upravit tlačítkem  / .
vyberte položku Takt
Český - 36 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
36
25.09.2007, 17:45
Fáze (Phase)
V závislosti na rozlišení a opakovací frekvenci,
která jde do vstupu na televizoru, můžete na
obrazovce vidět zastřený nebo rušený obraz.
V takovém případě můžete použít tuto funkci a
vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Osobní předvolby (Personal
Preference)
Stiskem tlačítka PP můžete použít předchozí
nastavení uložená dříve.
Režimy zvětšení (Zoom Modes)
(Phase). Hodnotu lze upravit tlačítkem  / .
Můžete změnit poměr stran televizoru za
účelem zobrazení obrazu v různých režimech
Automatické nastavení (Auto Adjustment)
zvětšení.
Pokud posunete obraz vodorovně nebo svisle
do nechtěné pozice, použijte tuto položku a
/WIDE můžete přímo
Stisknutím tlačítka změnit režim zvětšení. Níže jsou uvedeny
obraz se automaticky vrátí na správné místo.
dostupné režimy zvětšení:
Tlačítkem / vyberte možnost Automatické
nastavení (Auto Adjustment). Stiskněte
Automaticky (Auto)
Stisknutím tlačítka /
vyberte položku Fáze
tlačítko  nebo OK.
Když je ve vysílaném signálu nebo signálu
z externího zařízení zahrnut signál WSS (Wide
provádět s obrazem na celé obrazovce,
Screen Signalling), který oznamuje poměr
stran obrazu, změní televizor automaticky
aby bylo dosaženo správného vyrovnání.
režim zvětšení (ZOOM) podle signálu WSS.
Upozornění: Automatické umístění se doporučuje
• Když režim AUTO nefunguje správně, kvůli
Zobrazení informací o
televizoru (Displaying TV
Information)
špatné kvalitě signálu WSS, nebo když
chcete změnit režim zvětšení (ZOOM),
Při zadání nového programu nebo stisknutí
tlačítka se v horní pravé části obrazovky
zobrazí číslo programu (Programme
Number), název programu (Programme
přepněte ručně na jiný režim zvětšení.
4:3
Používá se pro normální obraz (poměr stran
4:3), protože jde o původní velikost.
Name), indikátor zvuku (Sound Indicator) a
režim zvětšení (Zoom Mode).
Funkce ztlumení (Mute)
Stisknutím tlačítka vypnete zvuk. Indikátor
ztlumení se zobrazí v horní části obrazovky.
16:9
Tento režim roztáhne levou a pravou stranu
normálního obrazu (poměr stran 4:3), aby byla
vyplněna širokoúhlá obrazovka televizoru.
Ztlumení lze zrušit dvěma způsoby. Prvním
způsobem je stisknutí tlačítka a druhý m
způsobem je zvýšení hlasitosti.
• Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl
stlačen do normálního obrazu (poměr stran
4:3), lze obnovit původní tvar obrazu pomocí
režimu 16:9.
Český - 37 -
26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
37
25.09.2007, 17:45
Kino (Cinema)
Odhalit (Reveal)
Tento režim zvětšuje širokoúhlý obraz (poměr
stran 16:9) na celou obrazovku.
Ukáže skryté informace (např. řešení soutěží).
Podržet (Hold)
V případě potřeby podrží textovou stránku.
Dalším stisknutím proces obnovíte.
Strany subkódu / Čas (Subcode Pages /
Time)
Titulek
Tento režim zvětšuje širokoúhlý obraz (poměr
stran 16:9) s titulky na celou obrazovku.
Při zapnutém teletextu vybere případně
dostupné stránky subkódu. Pokud není aktivní
teletext, zobrazuje informaci s časem, pokud
ovšem program obsahuje přenos teletextu.
P+ / P- a číslice (0-9)
Teletext
Stisknutím si můžete vybrat stránku.
Systém teletextu vysílá do vašeho televizoru
informace, jako jsou zprávy, informace o sportu
Poznámka: Většina televizních stanic
a předpověď počasí. Pamatujte si, že v případě
nedostatečného signálu se v textu nebo
Barevná tlačítka
v režimu teletextu mohou vyskytnout chyby.
Dále jsou popsána tlačítka s funkcemi
teletextu.
Teletext zapnut-vypnut / režim PAT
T
používá pro indexování stránek kód 100.
(ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ)
Váš televizor podporuje jak systém FASTEXT
tak systém TOP text. Pokud je některý z těchto
systémů k dispozici, budou stránky rozděleny
do skupin nebo témat.
Jedním stisknutím zapíná režim teletextu.
Opětovným stisknutím tlačítka můžete
obrazovku rozdělit do dvou oken – v jednom
se zobrazí teletext a v tom druhém aktuální
kanál. Opětovným stisknutím vypne režim
teletextu.
Pokud je k dispozici systém FASTEXT, označí
se části teletextové stránky různými barvami a
lze je volit pomocí barevných tlačítek. Stačí
stisknout tlačítko s barvou odpovídající
vašemu přání.
Pokud je přítomen systém TOP text, objeví
Index
se barevný text označující která barevná
tlačítka máte používat. Stisknutím tlačítek P -
Vybere požadovanou stranu teletextu.
Mix
Umístí obrazovku s teletextem přes
probíhající program.
nebo P + si můžete vyžádat předchozí nebo
následující stránku.
Rozšířit (Expand)
Stiskněte X jednou pro zvětšení horní části
stránky, dvakrát pro zvětšení dolní části
stránky. Dalším stiskem se text vrátí do
normální velikosti.
Český - 38 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
38
25.09.2007, 17:45
Žádný obraz
Tipy
Péče o obrazovku
Obrazovku čistěte mírně navlhčeným,
měkkým hadříkem. Nepoužívejte brusná
rozpouštědla, mohla by poškodit krycí vrstvu
televizoru.
Z bezpečnostních důvodů odpojte před
zahájením čištění televizor ze zásuvky. Při
Je anténa správně připojena? Jsou zástrčky
pevně připojeny ke konektoru antény? Není
kabel antény poškozen? Jsou pro připojení
antény použity vhodné zástrčky? Pokud máte
pochybnosti, obraťte se na prodejce.
Žádný obraz znamená, že televizor nepřijímá
žádný signál. Vybrali jste správné tlačítko
na dálkovém ovládání? Zkuste ještě jednou.
přesouvání televizoru jej uchopte za spodní
část,
Zvuk
Dosvit obrazu
Není slyšet žádný zvuk. Nepřerušili jste zvuk
Pamatujte si, že při zobrazení stálého obrazu
například stisknutím tlačítka ?
mohou vznikat „duchové“. Dosvit obrazu na
LCD televizoru se po krátké chvíli může ztratit.
Zvuk vychází jen z jednoho z reproduktorů.
Je vyvážení nastaveno pouze do jednoho
Zkuste televizor na chvilku vypnout.
extrému? Viz nabídka Sound (Zvuk).
Tomuto jevu se vyhnete tak, že nebudete
Dálkový ovladač
nepohyblivé obrázky nechávat na obrazovce
po dlouhou dobu.
Televizor již nereaguje na dálkový ovladač.
Možná jsou vybité baterie. V takovém případě
Chybí napájení
je možné použít tlačítka v dolní části televizoru.
Pokud televizor není napájen elektrický m
Zdroje vstupu
proudem, zkontrolujte hlavní napájecí kabel a
jestli je zapojen do zásuvky.
Pokud se vám nedaří zvolit žádný zdroj vstupu,
Špatný obraz
Zkontrolujte AV kabely a jejich připojení.
Zvolili jste správný televizní systém? Je
televizor nebo domovní anténa příliš blízko u
Modul CI
neuzemněného zvukového neonových světel atd.?
tento modul nesprávně zasunut. Vyjměte
zařízení,
není možná připojené žádné zařízení.
Pokud máte potíže s modulem CI, možná byl
kartu CI a poté ji znovu zasuňte.
Hory a vysoké budovy mohou způsobit dvojitý
Pokud problém přetrvává, nebyl možná modul
obraz nebo vícenásobný obraz. Někdy lze
zlepšit kvalitu obrazu změnou směru antény.
CI rozpoznán. Zkuste zasunout jiný modul CI.
Je obraz nebo teletext nerozeznatelný ?
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou
frekvenci.
Kvalita obrazu může klesnout, když jsou
k televizoru připojena dvě periferní zařízení
zároveň.
V takovém případě jedno z periferních zařízení
odpojte.
Český - 39 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
39
25.09.2007, 17:45
Dodatek A: Typické režimy zobrazení vstupu PC
Displej má maximální rozlišení 1360 x 768 (volitelné) a frekvenci v rozmezí 56 až 75 Hz.
Následující tabulka uvádí přehled typických režimů zobrazování obrazu.
Váš televizor nemusí podporovat jiná rozlišení. Podporované režimy rozlišení jsou uvedeny
níže.
Pokud přepnete počítač do nepodporovaného režimu, objeví se na obrazovce varovné hlášení.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
800
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
14
1360
Horizontální
Frekvence (H z)
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
600
480
480
600
600
768
768
768
720
768
60
72
75
72
75
60
70
75
60
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
768
60
VESA
Český - 40 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
40
25.09.2007, 17:45
VOLITELNÉ
1
2
3
R ozliš ení
Vertikální
640
480
720
400
800
600
R ežim
SPOTŘEBA ENERGIE (W)
Technické údaje
50 W
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
<3 W (pohotovostní režim)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEL
PŘÍJEM KANÁLŮ
Displej 16:10, velikost obrazovky 19“
VHF (PÁSMO I/III)
UHF (PÁSMO U)
ROZMĚRY (mm)
HYPERBAND
ROZMĚ RY (mm)
KABELOVÉ TELEVIZE (S1-S20/S21-S41)
POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ
100
H
D
V
140
80
480
480
397
352
INDIKÁTOR KANÁLU
Zobrazování na displeji
VSTUP ANTÉNY RF
75 Ohm (nevyváženo)
PROVOZNÍ NAPĚTÍ
12V DC.
ZVUK
German + Nicam Stereo
VÝ STUPNÍ VÝ KON AUDIO (WRMS) (10% THD)
2x3
Český - 41 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
41
25.09.2007, 17:45
Hmotnost
(kg)
5,4
5,1
Se stojanem
Bez stojanu
Technické údaje konektorů
Vstupní signál
Koncovka PC RGB (D-sub 15pinový konektor)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vstupní signál
Č
Z nebo synch. na zel.
B
Žádné zapojení
Žádné zapojení
R.GND
G.GND
B.GND
Žádné zapojení
GND
Žádné zapojení
[SDA]
H. synch nebo kompoz. synch H/V
V.synch. [V.CLK]
[SCL]
• Pokud bude do monitoru zároveň
přiváděno několik signálů, např. z grafické
desky, bude si monitor automaticky vybírat
signály v následujícím pořadí:
Typ synch. signálu
Separ. synch H/V
Kompoz. synch H/V
Synch na zelenou *
Priorita
1
2
3
• I v případě přítomnosti doporučených
signálů uvedených na následující stránce
může dojít k situacím, kdy správné
zobrazení není možné. V takovém případě
použijte separátní synch. H/V a
kompozitní synch. H/V.
Technické údaje konektoru HDMI
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vstupní signál
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0TMDS Clock+
Pin
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Vstupní signál
TMDS Clock Shield
TMDS ClockCEC
Rezervováno (N.C. na zařízení)
SCL
SDA
Uzemnění DDC/CED
Napájení +5V
Hot Plug Detect
Technické údaje konektoru SCART
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vstupní signál
AUDIO OUT (PRAVÝ )
AUDIO IN (PRAVÝ )
AUDIO OUT (LEVÝ /MONO)
AUDIO GND
RGB-B GND
AUDIO IN (LEVÝ /MONO)
RGB-B IN
PŘEPÍNAČ AUDIO / RGB / 16:9
RGB-G GND
Nepoužívá se
RGB-G IN
Pin
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Vstupní signál
Nepoužívá se
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
POTLAČENÍ SIGNÁLU
KOMPOZITNÍ VIDEO GND
POTLAČENÍ SIGNÁLU GND
KOMPOZITNÍ VIDEO OUT
KOMPOZITNÍ VIDEO / S.VHS LUMINANCE IN
GND / STÍNĚNÍ (KOSTRA)
Český - 42 26 INCH MB24H PANEU IDTV IB FULL-CEKCE+.p65
42
25.09.2007, 17:45
374 4878 28 - 250907
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement