Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Spis treści
Funkcje ................................................................. 3
Akcesoria ............................................................. 3
Wprowadzenie ..................................................... 4
Przygotowanie ..................................................... 4
Środki ostrożności ............................................... 4
Pilot ....................................................................... 6
Telewizor LCD i przyciski ..................................... 7
Widok podłączeń .................................................. 8
PPodłączenie do zasilania .................................... 9
Podłączenie anteny ............................................ 10
Podłączenie telewizora LCD do komputera ........ 10
Podłączenie do odtwarzacza DVD .................... 11
Inne podłączenia ................................................ 12
Podłączanie innych urządzeń poprzez złącze
Scart ................................................................... 12
Wkładanie baterii do pilota .................................. 13
Zakres działania pilota ........................................ 13
Włączanie/wyłączanie telewizora .................... 14
Aby włączyć telewizor .................................. 14
Aby wyłączyć telewizor ................................ 14
Wybór wejścia ................................................... 14
Podstawowe operacje ....................................... 15
Obsługa za pomocą
przycisków na telewizorze ............................ 15
Ustawienie głośności ..................................... 15
Wybór programu ............................................. 15
Wejście do menu głównego ............................ 15
Tryb AV ........................................................... 15
Obsługa za pomocą pilota ............................... 15
Ustawienie głośności .................................. 15
Wybór programu (poprzedni lub
następny program) ......................................... 15
Wybieranie programu
(dostęp bezpośredni): ................................ 15
Ustawienia początkowe ..................................... 16
Działanie ogólne ................................................. 17
Pasek z informacjami ...................................... 17
Elektroniczny przewodnik po
programach {EPG} .......................................... 18
Pobieranie danych .......................................... 19
Wyświetlanie napisów ................................... 19
Teletekst .......................................................... 19
System menu IDTV ............................................. 19
Lista kanałów ................................................. 19
Poruszanie się po liście kanałów .................... 20
Przemieszczanie kanałów w obrębie listy ...... 20
Przemieszczanie kanałów w obrębie listy .. 20
Zmiana nazwy kanałów ................................. 21
Dodawanie blokad programów ....................... 21
Ustawienia ulubionych ................................ 21
Jak dodać kanał do listy ulubionych ................ 22
Jak usunąć kanał z listy ulubionych ............ 22
Zastosowanie NIEBIESKIEGO przycisku do
poruszania się po ulubionych kanałach .......... 22
Pomoc na ekranie ........................................... 22
Instalacja ......................................................... 22
Automatyczne wyszukiwanie ........................ 23
Ręczne wyszukiwanie ................................... 24
Pierwsza instalacja ........................................ 24
Konfiguracja ................................................... 25
Tryb Ulubione (Favourite Mode) ...................... 25
Lista kanałów .............................................. 25
Ustawienia języka .......................................... 26
Język systemu ................................................ 26
Język dźwięku ................................................ 26
Język napisów ............................................ 26
Ustawienia rodzicielskie ................................. 26
Ustawienia czasu ........................................... 27
Aktualizacja odbiornika ................................... 27
Timery ............................................................. 28
Ustawienia odbiornika TV ............................... 28
Interfejs wspólny ............................................ 29
Menu TV analogowego ...................................... 30
Poruszanie się po systemie
menu TV analogowej .......................................... 31
System menu TV analogowego ......................... 31
Menu dźwięku ................................................ 31
Głośność .................................................... 31
Balans ............................................................ 31
Tryb dźwięku .................................................. 31
AVL ................................................................ 31
Efekty dźwiękowe .......................................... 32
Equalizer ......................................................... 32
Głośność słuchawek ...................................... 32
Zapisz ............................................................ 32
Menu obrazu ................................................... 32
Tryb obrazu .................................................... 32
Jasność/Kontrast/Kolor/Ostrość/Barwa ..... 32
Temperatura koloru ......................................... 32
Oświetlenie pomieszczenia ............................ 33
Powiększenie obrazu ..................................... 33
Zapisz ............................................................ 33
Menu funkcji .................................................... 33
Wyłącznik czasowy ................................... 33
Język .............................................................. 33
Blokada klawiszy ............................................ 33
Kolor menu ...................................................... 33
Tryb Ulubione (Favourite Mode) ...................... 33
Menu instalacji ................................................ 34
Programowanie ........................................... 34
Program ................................................ 34
Pasmo ................................................... 34
Kraj APS ...................................................... 35
Ustawienie regionalne teletekstu .................... 35
Menu instalacji w trybach AV ......................... 35
Lista programów ........................................ 36
Usuń (Delet) .......................................... 36
Blokada programu (Program Lock) ...... 37
Zmień PIN (Change PIN) ........................ 37
System menu dla trybu PC .................................. 37
Menu dźwięku ................................................ 37
POLSKY - 1 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
1
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Menu funkcji .................................................... 37
Menu obrazu w trybie PC ............................... 37
Menu geometrii ................................................ 38
Pozycja pozioma ................................... 38
Wyświetlania informacji o TV ............................. 38
Funkcja wyłączania dźwięku ............................. 38
Ustawienia osobiste ........................................... 39
Tryby powiększania ........................................... 39
Auto ................................................................ 39
16:9 ............................................................. 39
Kinowy ........................................................... 39
Napisy ............................................................ 39
Teletekst ............................................................. 39
Wskazówki ......................................................... 40
Konserwacja ekranu ...................................... 40
Brak zasilania ................................................. 40
Słaba jakość obrazu ....................................... 40
Źródła wejścia ................................................ 41
Moduł CI .......................................................... 41
Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla
wejścia PC ......................................................... 42
Specyfikacja ....................................................... 43
Specyfikacja styków .......................................... 44
POLSKY - 2 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
2
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Funkcje
Akcesoria
• Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota
• Całkowicie zintegrowana telewizja cyfrowa
(DVB-T)
• Można na nim ustawić 100 programów
odbieranych w pasmach VHF i UHF lub
poprzez telewizję kablową.
• Potrafi on dostrajać sygnał pochodzący z
kanałów telewizji kablowej.
• Obsługa telewizora jest bardzo łatwa dzięki
systemowi sterowanemu poprzez menu.
• Posiada on 2 gniazda złącza SCART
przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich
jak magnetowid, gry telewizyjne, wieża audio itd.)
•
System dźwięku
(Niemiecki+Nicam).
M
INFO
SELECT
OK
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
P+
PP<P
I-II
stereofonicznego
/
/
GUIDE
WIDE
• Pełna funkcja teletekstu
• Funckcje Fastext (10 stron) i top text.
• Ulubiony kanał
Pilot
• Blokada kanału
• Podłączenie słuchawek.
• A.P.S. (Automatyczny System Programowania).
• Wszystkim programom można przypisać nazwę.
• Automatyczne dostrajanie w obu kierunkach
(w przód i w tył).
Baterie
• Wyłącznik czasowy.
2 X AAA
• Blokada klawiszy
• Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie
jest odbierana żadna transmisja.
• Odtwarzanie w standardzie NTSC
•Telewizor posiada dwa złącza HDMI do
podłączania cyfrowych urządzeń audio/video.
To złącze jest również przeznaczone do odbioru
sygnałów o wysokiej rozdzielczości.
Instrukcja obsługi
•AVL(Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
• Jeżeli nie zostanie wykryty prawidłowy sygnał,
po 5 minutach telewizor przełącza się
automatycznie w tryb oczekiwania.
• PLL (Wyszukiwanie częstotliwości)
• Wejście PC
• Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 9X,
ME, 2000, XP, Vista.
• Wyjście audio Line
POLSKY - 3 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
3
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
dotyczące zasilacza umieszczone zostały na
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór tego produktu.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera
informacje niezbędne do prawidłowej
jego obudowie.
Ostrzeżenie: Jeżeli urządzenie nie jest używane
przez dłuższy czas, proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka.
obsługi Państwa nowego telewizora. Przed
2. Kabel zasilania
przystąpieniem do użytkowania telewizora proszę
Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść
uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
urządzenia ani innych elementów wyposażenia
mieszkania, nie należy go również zgniatać.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Przygotowanie
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół
urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm
wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i
potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie
umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów.
Ten aparat przeznaczony jest do eksploatacji
w umiarkowanym klimacie.
przewód, ani dotykać przewodu mokrymi rękami,
gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem prądem.
Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów,
ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody
zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby
nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód
zasilania może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest
uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć
to zadanie wykwalifikowanemu personelowi.
10 cm
10 cm
10 cm
Przewód zasilający należy obsługiwać przy pomocy
wtyczki. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za
3. Wilgoć i woda
Proszę nie używać tego urządzenia w wilgotnym i
parnym miejscu (unikać łazienki, miejsc w pobliżu
zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć
niebezpieczeństwa, proszę nie narażać urządzenia
Środki ostrożności
Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać
uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności.
1. Włączenie
na kontakt z deszczem lub wodą i proszę nie stawiać
na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą.
Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia
wodą. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu
• Proszę zawsze używać dostarczonego zasilacza.
lub płynu do obudowy urządzenia, należy je
natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do
• Proszę podłączać zasilacz tylko do dozwolonego
typu źródła zasilania.
sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi
punktu naprawy przed ponownym użyciem.
• Podczas użytkowania obudowa zasilacza ulega
4. Czyszczenie
nagrzaniu. Jest to normalne zjawisko i nie
świadczy o żadnej usterce.
• Włączonego zasilacza nie wolno przykrywać żadnym
materiałem. Wokół zasilacza należy pozostawić
odstęp przynajmniej 15 cm (minimalny).
Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Proszę nie używać płynów
lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać tylko
miękkiej i suchej ściereczki.
5. Wentylacja
• Dane znamionowe i symbole bezpieczeństwa Szczeliny i otwory umieszczone zostały na
POLSKY - 4 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
4
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej
• Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym
do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby
zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w
składzie metali ciężkich, nie powinny być
wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę
żaden sposób zablokowane lub zakryte.
utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy
dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na
6. Źródła ciepła i otwarty ogień
Urządzenia nie należy instalować w pobliżu
otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np.
grzejnik elektryczny. Proszę się upewnić, czy na
urządzeniu nie umieszczono żadnych
nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec.
temat obowiązujących lokalnych przepisów.
• Katoda lampy fluorescencyjnej panelu LCD
zawiera małe ilości rtęci, dlatego po
zaprzestaniu użytkowania urządzenia należy
je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
7. Błyskawice
W trakcie burzy i błyskawic lub przed wyjazdem
na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla
zasilania z gniazdka.
8. Części zamienne
Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie
części zamiennych, proszę się upewnić, że serwisant
“ Wtyczka kabla zasilania służy do odcięcia
używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami
producenta lub posiadających tę samą specyfikację,
zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.”
co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych
części zamiennych może spowodować pożar,
urządzenie musi być solidnie przymocowane do
podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.
9. Naprawa i konserwacja
Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze
należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon,
ponieważ grozi to porażeniem prądem.
Instrukcje dotyczące utylizacji odpadów:
• Opakowanie i materiały użyte do zapakowania
produktu nadają się do ponownego przetworzenia
i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do
pakowania takie jak worki foliowe muszą być
Ostrzeżenie: Aby zapobiec obrażeniom,
“ Telewizor ciekłokrystaliczny jest urządzeniem
wyprodukowanym przy zastosowaniu
zaawansowanej technologii, który dzięki
milionom cienkich tranzystorów zapewnia
wspaniałą jakość obrazu. Czasem na ekranie
może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli,
które mają wygląd nieruchomych punktów koloru
niebieskiego, zielonego lub czerwonego.
Proszę zauważyć, że nie wpływa to na
sprawność i wydajność Państwa urządzenia.”
“PROSZĘ NIE ZOSTAWIAĆ TELEWIZORA W
TRYBIE OCZEKIWANIA LUB WŁĄCZONEGO,
GDY OPUSZCZAJĄ PAŃSTWO DOM”.
trzymane poza zasięgiem dzieci.
Proszę się upewnić, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do uziemienia.
Proszę podłączyć złącze uziemienia zasilacza do złącza uziemienia
gniazdka przy pomocy dostarczonego kabla zasilania. Jeżeli dostarczona
wtyczka nie pasuje do gniazdka, proszę skontaktować się z elektrykiem
w celu wymiany przestarzałego typu gniazdka.
POLSKY - 5 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
5
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Proszę prawidłowo
podłączyć przewód
uziemienia.
Pilot
Standby (tryb oczekiwania)
Kursor do góry
Kursor w prawo
Info
1
32
Bezpośredni program
31
Liczba dwucyfrowa/Brak funkcji
2
3
30
Następny program
Zwiększenie głośności
29
TV / DTV
28
M
4
INFO
SELECT
źródło zewnętrzne
OK
Funkcja/język audio wł-wył.
Instalacja
Hold (Przytrzymanie)/Brak funkcji
Update (Aktualizacja)/Brak funkcji
Strona indeksu / Elektroniczny przewodnik
27
po programach telewizyjnych (EPG)
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/--
Odsłonięcie / Przełączenie z trybu
EXIT
TV do trybu PC
26
Rozwinięcie/ Format obrazu
Mix/Brak funkcji
P+
5
6
7
8
25
Teletekst
24
Godzina
23
Dźwięk/Następna strona
Obraz//Napisy wł-wył./Poprzednia strona
Poprzedni program/Brak funkcji
Mono-Stereo/Dual I-II
Poprzedni program
Zmniejszenie głośności
Preferencje osobiste
22
21
20
19
18
17
9
PSWAP
P<P
SOURCE
I-II
TV
DTV
10
11
/
/
GUIDE
WIDE
Okay (Zapisz)
Kursor w dół
Kursor w lewo
31 Menu
32 Dźwięk wyłączony
POLSKY - 6 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
6
SVHS)++.p65
AV
03.10.2007, 17:03
12
13
14
15
16
Telewizor LCD i przyciski
VOLU ME
VOLUME
P/ CH
P/CH
- VOLUME +
MEN U
TV/AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
- P/CH +
POLSKY - 7 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
7
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Widok podłączeń
J
Y PB PR
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
Wejście PC służy do podłączania komputera do telewizora.
Proszę podłączyć WEJŚCIE PC na telewizorze i wyjście PC na komputerze przy pomocy kabla
PC.
Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wyposażonych w gniazdo HDMI.
Państwa telewizor może wyświetlać obraz o wysokiej rozdzielczości z urządzeń takich jak
odbiornik satelitarny o wysokiej rozdzielczości lub odtwarzacz DVD. Urządzenia te muszą
być podłączone przez gniazda HDMI lub gniazda zespolonego sygnału wizyjnego
(Component video). Gniazda te mogą przyjmować sygnały 720p lub1080i. Przy podłączeniach
urządzeń HDMI nie jest wymagane podłączenie dźwięku.
Wyjście audio line przekazują sygnały dźwiękowe do urządzeń zewnętrznych, takich jak
dodatkowy system audio.
Aby podłączyć do telewizora głośniki zewnętrzne, proszę je podłączyć do WYJŚĆ AUDIO
LINE telewizora przy pomocy kabla audio.
Wejścia component audio używane są do podłączenia sygnałów audio.
Proszę podłączyć kabel audio pomiędzy WEJŚCIAMI COMPONENT AUDIO na telewizorze
a wyjściem audio na urządzeniu.
POLSKY - 8 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
8
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Wejścia Component Video (YpBPr) używane są do podłączenia sygnałów video.
Gniazda component video i audio można podłączać do urządzeń posiadających wyjście
typu component. Proszę podłączyć kable video pomiędzy WEJŚCIAMI COMPONENT VIDEO
na telewizorze a wyjściami component video na urządzeniu. Podczas podłączania proszę
się upewnić, że litery “Y”, “Pb”, “Pr” na telewizorze odpowiadają złączom na urządzeniu.
Gniazdo słuchawek jest używane do podłączania słuchawek zewnętrznych.
Po podłączeniu SŁUCHAWEK do gniazda można słuchać dźwięku stacji TV przez słuchawki
(opcja).
Złącze SCART służy do podłączania urządzeń zewnętrznych.
Proszę podłączyć kabel SCART pomiędzy gniazdem SCART na telewizorze a gniazdem SCART
na urządzeniu zewnętrznym (np. dekoder, magnetowid, odtwarzacz DVD).
Uwaga: Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor
przełącza się automatycznie w tryb AV. Jeżeli oba gniazda są używane równocześnie, gniazdo
SCART jest traktowane jako priorytetowe.
Wejście RF służy do podłączania anteny lub telewizji kablowej.
Jeżeli używają Państwo dekodera lub urządzenia nagrywającego, ważne jest, aby kabel
antenowy podłączony był do telewizora poprzez urządzenie w taki sposób, jak pokazano na
poniższej ilustracji.
Gniazdo CI
Gniazdo CI jest używane do wkładania karty CI. Karta CI umożliwia oglądanie wszystkich
kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. Więcej informacji w rozdziale
“Interfejs wspólny”.
PPodłączenie do zasilania
WAŻNE: Ten telewizor jest zaprojektowany do zasilania prądem zmiennym o napięciu 220240V AC. W tym celu używany jest zasilacz prądu stałego o napięciu 12V.
POLSKY - 9 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
9
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Podłączenie anteny
• Proszę podłączyć wtyczkę anteny lub telewizji kablowej do gniazda WEJŚCIA ANTENY z tyłu
telewizora.
Wejście antenowe
Podłączenie telewizora LCD do komputera
Telewizor LCD można podłączyć do komputera - wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak
monitor komputerowy.
• Przed przystąpieniem do podłączania, odciąć od zasilania zarówno komputer, jak i telewizor.
• Do podłączenia telewizora LCD do komputera należy użyć kabla 15-stykowego typu D-sub.
• Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć urządzenie na źródło PC. Proszę się zapoznać
z rozdziałem “Wybór wejścia”.
• Proszę ustawić rozdzielczość zgodnie z wymaganiami.
Kabel PC audio
(niedostarczony w
zestawie) podłączony do
wejścia component audio
Kabel PC
(niedostarczony w
zestawie)
podłączony do
wyjścia PC
POLSKY - 10 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
10
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Podłączenie do odtwarzacza DVD
Jeżeli chcą Państwo podłączyć do telewizora odtwarzacz DVD, mogą Państwo użyć w tym celu
złączy telewizora. Odtwarzacze DVD mogą posiadać różne złącza. Dodatkowe informacje na
ten temat znajdą Państwo w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Przed przystąpieniem do
podłączania, odłączyć od zasilania zarówno komputer, jak i urządzenie.
Uwaga: Kable pokazane na ilustracji nie są dostarczone w zestawie.
• Jeżeli odtwarzacz DVD posiada gniazdo HDMI, można go podłączyć poprzez HDMI. Gdy
podłączają Państwo odtwarzacz DVD tak, jak pokazano na poniższej ilustracji, proszę
przełączyć odbiornik na źródło HDMI. Proszę się zapoznać z rozdziałem “Wybór wejścia”.
• Większość odtwarzaczy DVD podłączanych jest poprzez GNIAZDA COMPONENT. Do
podłączania wejścia video należy użyć kabla component video. Do podłączania dźwięku
należy użyć kabla component audio przedstawionego na poniższej ilustracji. Po wykonaniu
podłączenia proszę przełączyć urządzenie na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z rozdziałem
“Wybór wejścia”.
• Możliwe jest również podłączenie urządzenia poprzez złącze SCART. Należy w tym celu użyć
kabla SCART przedstawionego na poniższej ilustracji.
Gniazda
SCART
Wejścia
component
audio
Wejścia
HDMI
Kabel
SCART
Wejścia
component
video
Kabel
Component
video
Kabel
Component
audio
Kabel
HDMI
Uwaga: Te trzy metody podłączenia pełnią tę samą funkcję, ale dają różne poziomy jakości.
Nie jest konieczne wykonanie podłączenia wszystkimi trzema metodami.
POLSKY - 11 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
11
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Inne podłączenia
Do telewizora LCD można podłączyć całą gamę opcjonalnych urządzeń. Możliwe podłączenia
przedstawione zostały poniżej. Kable pokazane na ilustracji nie są dostarczone w zestawie.
• Aby podłączyć do telewizora głośniki zewnętrzne, proszę użyć kabla audio. Nie wolno przy tym
pomylić gniazd AUDIO LEFT (lewe) i AUDIO RIGHT (prawe). Po wykonaniu wszystkich podłączeń
proszę włączyć telewizor LCD i zestaw głośników zewnętrznych. Dalsze informacje znajdą
Państwo w instrukcji obsługi głośników.
• Aby móc słuchać dźwięku ze słuchawek, należy je podłączyć do gniazda SŁUCHAWEK na
telewizorze.
Głośniki zewnętrzne
Podłączanie innych urządzeń poprzez złącze Scart
Większość urządzeń obsługuje podłączenia przez złącze SCART. Poprzez gniazda SCART
można podłączyć do telewizora nagrywarkę DVD, magnetowid czy dekoder. Kable pokazane
na ilustracji nie są dostarczone w zestawie.
• Przed przystąpieniem do podłączania, odłączyć od zasilania zarówno komputer, jak i
urządzenia.
• Więcej informacji znajdą Państwo w instrukcji obsługi danego urządzenia.
Nagrywarka DVD
gniazdo
scart
Magnetowid
Dekoder
POLSKY - 12 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
12
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:03
Wkładanie baterii do pilota
Zakres działania pilota
• Proszę zdjąć pokrywę przegródki na baterie,
znajdującą się z tyłu pilota, delikatnie
odciągając do góry wskazaną część.
• Podczas wciskania przycisku proszę
skierować pilot ku diodzie LED czujnika na
telewizorze.
• Proszę włożyć do pilota dwie baterie AAA/R3
lub baterie równorzędnego typu. Proszę
umieścić baterie w pilocie zgodnie ze
wskazaniami biegunowości i proszę
ponownie nałożyć pokrywę przegródki.
30
30
M
INFO
SELECT
OK
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
6
4
5
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
P+
P-
Uwaga: Usunąć baterie z pilota w przypadku,
P<P
gdy nie jest on używany przez dłuższy
czas. W przeciwnym razie pilot może
zostać uszkodzony z powodu wycieku
z baterii.
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Zakres działania pilota wynosi około 7 metrów.
POLSKY - 13 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
13
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Włączanie/wyłączanie
telewizora
Wybór wejścia
Aby włączyć telewizor
Po podłączeniu do telewizora urządzeń
zewnętrznych należy przełączyć odbiornik na
Telewizor włącza się w dwóch krokach:
odpowiednie źródła wejścia.
1- Proszę podłączyć kabel zasilania do
systemu. Proszę wcisnąć włącznik/
• Proszę wciskać na pilocie przycisk AV ,
dopóki nie podświetli się żądane źródło. Po
wyłącznik. Telewizor przełączy się
automatycznie w tryb oczekiwania (opcja).
krótkiej chwili telewizor przełączy się na
wybrane źródło.
2- Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on
w trybie oczekiwania należy:
Proszę wcisnąć przycisk cyfry na pilocie, aby
wybrany został numer programu lub wcisnąć
przycisk “ P/CH-”lub P/CH+” umieszczony na
telewizorze lub wcisnąć na pilocie przycisk “P” lub “P+” zostanie wówczas przywrócony
ostatni wyłączony tryb.
Każdą z tych metod można włączyć telewizor.
Source
TV
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
Aby wyłączyć telewizor
• Proszę wcisnąć klawisz “ (tryb oczekiwania)”
na pilocie lub wyłącznik telewizora - telewizor
przełączy się wtedy w tryb oczekiwania.
Aby całkowicie wyłączyć TV, proszę wcisnąć
włącznik/wyłącznik lub wyjąć wtyczkę kabla z
gniazdka.
POLSKY - 14 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
14
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Ustawienie głośności
Podstawowe operacje
Telewizor można obsługiwać zarówno za
pomocą pilota, jak i przy użyciu przycisków
na odbiorniku.
Obsługa za pomocą przycisków na
telewizorze
Ustawienie głośności
• Proszę wcisnąć przycisk
- , aby
zmniejszyć głośność lub przycisk
+, aby
zwiększyć głośność - na ekranie zostanie
wówczas wyświetlona skala głośności.
Proszę wcisnąć przycisk V+ , aby zwiększyć
głośność. Proszę wcisnąć przycisk V - , aby
zmniejszyć głośność. Na ekranie wyświetli się
skala głośności..
Wybór programu (poprzedni lub
następny program)
• Proszę wcisnąć przycisk P -, aby wybrać
poprzedni program.
• Proszę wcisnąć przycisk P + , aby wybrać
następny program.
Wybór programu
• Proszę wcisnąć przycisk P/CH +, aby wybrać
następny program lub przycisk P/CH -, aby
wybrać poprzedni program.
Wejście do menu głównego
• Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby wejść
do menu głównego. W menu głównym
proszę wybrać podmenu, używając
przycisków P/CH – lub P/CH + i wejść do
Wybieranie programu (dostęp
bezpośredni):
- lub
podmenu używając przycisku
+. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu
• Proszę użyć przycisków numerycznych od 0
do 9 na pilocie, aby wybrać program. Po
poszczególnych menu, proszę zajrzeć do
rozdziału System menu.
krótkiej chwili telewizor przełączy się na
wybrany program.
Aby
wybrać
Tryb AV
• Proszę wcisnąć przycisk TV/AV na panelu
sterowania telewizora, aby przełączyć
odbiornik w tryb AV.
Obsługa za pomocą pilota
• Pilot telewizora jest zaprojektowany do
sterowania
wszystkimi
funkcjami
obsługiwanymi przez telewizor. Te funkcje
zostaną opisane zgodnie z systemem menu
Państwa telewizora.
• Funkcje systemu menu są opisane w
kolejnych rozdziałach.
program o numerze 10-999 (dla IDTV) lub
10-99 (dla systemu analogowego), proszę
wcisnąć kolejno po sobie klawisze z cyframi
dla danego programu (np. dla programu 27
należy najpierw wcisnąć 2, a następnie 7).
Jeżeli druga cyfra nie zostanie wciśnięta
przed upływem limitu czasu, na ekranie
wyświetli się program odpowiadający
pierwszej wciśniętej cyfrze. Maksymalny limit
czasowy wynosi w tym przypadku 3 sekundy.
• Aby ponownie wybrać program o numerze
jednocyfrowym,
proszę
bezpośrednio numer programu.
POLSKY - 15 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
15
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
wcisnąć
Ustawienia początkowe
IDVT dostroi się do transmitowanych kanałów
Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy ,
pierwszą pozycją jest IDTV. Ponieważ funkcja
IDTV jest używana po raz pierwszy, w pamięci
nie zostały jeszcze zapisane żadne kanały.
Gdy TV jest włączony po raz pierwszy, na
ekranie pojawia się menu wyboru języka. W
menu OSD wyświetlany jest komunikat “Witaj!
Wybierz sw ój język ” we
dostępnych językach po kolei.
wszytkich
UHF 21 do 68 zgodnie ze standardami
wybranego kraju, wyszukując kanały
naziemnej telewizji cyfrowej i wyświetlając
nazwy znalezionych kanałów. Ten proces trwa
około pięciu minut. Aby anulować
wyszukiwania, proszę wcisnąć przycisk M w
dowolnym momencie podczas procesu.
Podczas wyszukiwania automatycznego na
ekranie wyświetlone będzie następujące
menu OSD:
Przy pomocy przycisku  lub  należy
podświetlić wybrany język i zatwierdzić wybór
Automatic Search
przyciskiem OK. W menu “ustawień języka”
obok przycisku “OK” wyświetlony jest
Codec 4:3
Codec 16:9
następujący text “Wciśnij przycisk SELECT,
aby ustawić wybraną opcję języka”.
Searching Channel: UHF 62. Please wait. This will take a few minutes
Informacje o menu można uzyskać wciskając
MENU
Cancel searching
przycisk
. Aby wyjść z menu pomocy, proszę
ponownie wcisnąć przycisk
.
Po zakończeniu procesu wyszukiwania
Wówczas na ekranie wyświetli się ponownie
menu pierwszej instalacji. Przy pomocy
automatycznego na ekranie pojawi się
komunikat
wyszukiwania
kanałów
przycisku  lub  należy podświetlić wybrany
kraj i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
analogowych. TV przełączy się w tryb telewizji
analogowej.
First time installation
Choose country
OK
Gdy pierwsza instalacja jest ustawiona, na
ekranie pojawia się następujący komunikat.
Aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów
analogowych, proszę wybrać opcję “Tak”.
Wyświetli się wówczas menu wyszukiwania
kanałów analogowych.
Do you want to start automatic search?
Yes
Yes
Finland
Set country and continue installation
No
• Aby rozpocząć wyszukiwanie automatyczne,
proszę wybrać “Tak”, natomiast aby
anulować, należy wybrać “Nie”.
• Aby wybrać opcję “Tak” lub “Nie”, proszę ją
podświetlić przyciskiem  lub  i wcisnąć
przycisk OK.
POLSKY - 16 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
16
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
lokalizacji i/lub nazw programów, mogą je
Państwo zmienić z menu programu.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w
sekcji „Lista programów”.
Działanie ogólne
Wciśnięcie przycisku
Auto. Programming System
Language
Country
Txt. Region
English
U.K.
West Europe
Check the antenna cable
Start : Ok
Exit : TV
Proszę ustawić język (Language), wciskając
w tym celu przycisk  lub . Proszę wcisnąć
przycisk  lub  , aby podświetlić Kraj
(country), a następnie proszę ustawię tę opcję
przy pomocy przycisku  lub . Proszę wcisnąć
przycisk  lub , aby podświetlić Ustawienie
regionalne teletekstu (Txt. Region). Proszę
wybrać region przy pomocy przycisku  lub .
Aby anulować wybór, proszę wcisnąć przycisk
. Po zakończeniu wcisnąć przycisk
OK, aby kontynuować – wyświetli się
TV
DTV
następujące menu OSD:
TV
DTV
w dowolnym
momencie podczas oglądania programu
telewizyjnego powoduje przełączenie
telewizora z trybu cyfrowej transmisji
naziemnej na analogową.
Pasek z informacjami
• Za każdym razem, gdy zmieniają Państwo
kanał przy pomocy przycisków “P +” lub “P ” lub przycisku cyfr, na ekranie pojawia się
logo stacji wraz z paskiem informacyjnym u
dołu ekranu. Pozostaną one na ekranie przez
około trzy sekundy.
• Pasek z informacjami można również
wyświetlić poprzez wciśnięcie przycisku
w dowolnym momencie podczas oglądania
TV. Ponowne wciśnięcie przycisku
powoduje zniknięcie paska.
4
CH 48
Now:
Next:
RTL
09:10
Signal :
NEWS
NEWS
04:35-11:00
11:00-17:55
• Pasek z informacjami zawiera informacje o
wybranym kanale i transmitowanym na nim
programie.
Auto. Programming System
Automatic tuning runs at:
State: Fine scanning ...
78 %
• Nazwa kanału wyświetlana jest wraz z jego
numerem na liście kanałów, pokazana jest
również moc odbieranego sygnału.
Exit : TV
Po zakończeniu wyszukiwania początkowego
przy pomocy funkcji APS na ekranie pojawi
się lista programów. Na liście programów
pojawią się numery programów oraz nazwy
przypisane do programów.
• Podawane są godziny rozpoczęcia i
zakończenia aktualnie nadawanego i
następnego programu.
• W raz z nazwą kanału wyświetlana jest
aktualna godzina.
Wskazówka:
Nie
wszystkie
kanały
transmitują dane o programach. Jeżeli
Jeżeli nie akceptują Państwo wybranej
nazwa i godziny nadawania programów
POLSKY - 17 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
17
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
są niedostępne, wówczas na pasku
wyświetla się komunikat
dostępnych informacji”.
• W menu EPG wyświetlane są wszystkie
“Brak
kanały. Po wejściu do menu EPG aktualny
kanał jest podświetlony.
jest
zablokowany, w celu jego oglądania należy
wprowadzić czterocyfrowy kod. W takiej
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby
zmienić kanał. Również wciśnięcie
CZERWONEGO lub ZIELONEGO przycisku
sytuacji wyświetli się pole dialogowe z prośbą
o wpisanie hasła blokady.
umożliwia poruszanie się w górę/ w dół w
celu wyszukania żądanego kanału. Proszę
Uwaga:
Jeżeli
wybrany
kanał
wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć
oglądanie podświetlonego kanału.
Enter Lock Key
• Po podświetleniu wydarzenia na ekranie
wyświetli się jego krótki opis, rozszerzony
Elektroniczny przewodnik po
programach {EPG}
Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają
informacje o aktualnym i następnym
wydarzeniu. Informacje te są aktualizowane
automatycznie. Jeżeli nie są dostępne żadne
informacje o wydarzeniach oprócz nazwy
kanału, wyświetla się komunikat “Brak
dostępnych informacji”.
• Proszę wcisnąć przycisk “GUIDE”, aby wejść
do menu EPG.
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby
poruszać się po kanałach lub programach.
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby poruszać
się po liście kanałów lub programów.
• W menu EPG można łatwo zobaczyć
informacje zawarte w funkcji pomocy,
wciskając w tym celu przycisk
.
opis oraz godzina jego rozpoczęcia i
zakończenia.
• Jeżeli przycisk OK zostanie wciśnięty, gdy
podświetlone jest kolejne zdarzenie,
ustawiana jest opcja przypominania dla
podświetlonego programu, a na linii
podświetlonego kanału pojawia się ikona
zegara – tak jak pokazano to na ilustracji
przedstawiającej menu EPG.
Opcja przypominania o programie ustawiona
jest na sygnał, który pojawia się, gdy wybrany
program ma się rozpocząć, a Państwo
oglądają transmisję nadawaną na innym
kanale. Jeżeli ustawią Państwo opcję
przypominania o programie, po upływie
ustawionego czasu wyświetli się komunikat z
prośbą o przełączenie odbiornika na
ustawiony kanał.
Electronic Programme Guide
News
Wed 31/7 09:13
10:00-11.00
Electronic Programme Guide
News
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
ONE
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navigate
Schedule
OK
Watch
More
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
• Okno zamknie się po ponownym wciśnięciu
tego samego przycisku.
Wed 31/7 09:13
10:00-11.00
Commonwealth …
Driven Crazy
The Chart
The Chart
Navigate
Schedule
OK
POLSKY - 18 -
polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
18
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
RTL
II
Nachrighten
Clifford The Big Red Dog
Dawson’s Creek
Dawson’s Creek
Reminder
More
• Wciskając NIEBIESKI przycisk mogą Państwo
zobaczyć szczegółowy program telewizyjny.
mogą Państwo łatwo
• Wciskając przycisk
zapoznać się ze szczegółową pomocą.
Ponowne wciśnięcie przycisku
powoduje wyjście z menu pomocy.
• Po wciśnięciu NIEBIESKIEGO przycisku na
ekrani pojawia się następujące menu EPG.
Electronic Programme Guide
Wed 21/4 10:12
BBC ONE
TUE 21/4, 20:00-22:00
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
No Information Available
i pobiera je automatycznie na odbiornik.
Operacja taka trwa około 30 minut.
Wyświetlanie napisów
Podczas nadawania sygnału z cyfrowego
nadajnika naziemnego (DVB-T) niektóre
programy transmitowane są z napisami.
Wówczas napisy wyświetlane są przez cały
czas nadawania tych programów.
• Każdorazowe wciśnięcie ZIELONEGO
przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie
opcji wyboru napisów w menu OSD.
Napisy mogą być ustawione jako WŁ lub WYŁ.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach języka
napisów, proszę zajrzeć do punktu “Ustawienia
Navigate
Change Time
Advance Day
I More
języka” w rozdziale “Menu konfiguracji”.
Teletekst
• Wciskając “żółty/niebieski” przycisk mogą
Państwo przewinąć program o jeden dzień
w tył lub w przód.
• Wciskając przycisk
/
mogą Państwo
zmienić godzinę programu.
• Wciskając przycisk
Tryb działania i obsługa teletekstu oraz jego
funkcje są takie same, jak w przypadku
systemu tekstu analogowego. Proszę zajrzeć
do punktu “Teletekst analogowy”.
System menu IDTV
mogą Państwo łatwo
zapoznać się ze szczegółową pomocą.
Ponowne wciśnięcie przycisku
powoduje wyjście z menu pomocy.
Pobieranie danych
Aby Państwa odbiornik IDTV był na bieżąco
aktualizowany, po użyciu proszę zawsze
pamiętać o przełączeniu go w tryb oczekiwania.
Codziennie o godzinie 3 nad ranem IDTV
Menu IDTW wyświetla się tylko podczas
oglądania cyfrowej transmisji naziemnej.
Proszę wcisnąć przycisk TV DTV , aby przełączyć
odbiornik z trybu analogowego na tryb IDTV.
• Proszę wcisnąć przycisk M, aby na ekranie
wyświetliło się następujące menu:
Main Menu
Channel List
wyszukuje automatycznie dostępne aktualizacje
i pobiera je automatycznie na odbiornik.
Installation
Operacja taka trwa około 30 minut.
Timers
Pobieranie danych
TV Setup
Aby Państwa odbiornik IDTV był na bieżąco
aktualizowany, po użyciu proszę zawsze
Common Interface
pamiętać o przełączeniu go w tryb oczekiwania.
Codziennie o godzinie 3 nad ranem IDTV
wyszukuje automatycznie dostępne aktualizacje
Configuration
Lista kanałów
Gdy znajdują się Państwo w menu głównym ,
proszę wcisnąć na pilocie przycisk  lub ,
upewnić się, że podświetlona jest pierwsza
POLSKY - 19 -
polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
19
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
pozycja, czyli lista kanałów, po czym wcisnąć
przycisk OK., aby wyświetlić listę kanałów.
W tym menu można przeprowadzać następujące
operacje:
• Poruszanie się po całej liście kanałów
• Przenoszenie kanałów *
• Usuwanie kanałów
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Selec t
1
Move
Function
Delete
Select Channel
Edit Nam e
BBC ONE
Loc k
SELECTMove
OK
Fa vourites
iMore
• Zmiana nazwy kanałów
• Dodawanie blokad programów
• Ustawianie ulubionych kanałów
• Lista kanałów służy do zarządzania kanałami.
* W zależności od ustawienia kraju podczas
pierwszej instalacji, opcja “PRZENIEŚ” (MOVE)
może nie być widoczna na liście kanałów.
• Proszę wcisnąć przycisk OK, aby podświetlić
wybrany kanał.
• Proszę użyć przycisku  lub , aby wybrać
nową pozycję kanału i proszę wcisnąć
przycisk OK, aby przenieść kanał do wybranej
pozycji i powrócić do menu.
Poruszanie się po liście kanałów
Przemieszczanie kanałów w obrębie
listy
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wybrać
poprzedni lub następny kanał.
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wybrać
kanał, który ma być usunięty.
• Za pomocą przycisku  lub  można przejść
o jedną stronę w górę lub w dół.
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Usuń” (Delete) w menu listy kanałów.
• Aby oglądać konkretny kanał, należy go
podświetlić przy pomocy przycisku  lub ,
po czym należy wcisnąć przycisk OK, gdy w
menu listy kanałów za pomocą przycisku 
lub  podświetlona została opcja “Wybierz”
(select) .
Przemieszczanie kanałów w obrębie
listy
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wybrać
kanał, który ma być przeniesiony.
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wybrać
opcję „Przenieś” (Move) w menu listy
kanałów.
Tak, jak widać to w menu listy kanałów, obok
opcji “OK” wyświetlony jest komunikat “Usuń”
(Delete) - wskazuje on, że wciśnięcie przycisku
OK spowoduje usunięcie podświetlonego
kanału z listy.
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Select
Function
Move
1
Delete
Edit Name
Select ChannelSELECT OK
BBC ONE
Lock
Delete
Favourites
i More
• Obok opcji “OK” wyświetlony jest tekst
“Przenieś” (Move) - wskazuje on, że
wciśnięcie przycisku OK spowoduje
przeniesienie podświetlonego kanału do
żądanej pozycji na liście kanałów. Lista
Proszę wcisnąć przycisk OK, aby usunąć
wybrany kanał z listy. Na ekranie pojawi
następujący komunikat.
kanałów OSD została przedstawiona poniżej.
POLSKY - 20 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
20
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
powyżej tego przycisku, który zmienia się po
The selected service will be permanently deleted, and
favourite list will be turned off. Are you sure?
Yes
każdorazowym jego wciśnięciu.
No
Proszę wcisnąć przycisk M, aby anulować
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby
podświetlić wybraną opcję.
edytowanie lub przycisk OK, aby zapamiętać
nową nazwę.
• Jeżeli przycisk OK zostanie wciśnięty,
Dodawanie blokad programów
podczas gdy podświetlona jest opcja “Tak”,
wybrany kanał zostanie usunięty.
• Wybranie opcji “Nie” powoduje anulowanie
Blokada programu powoduje konieczność
użycia hasła dostępu do programów
wybranych przez rodziców.
Aby zablokować program, należy znać hasło
rodzicielskiej blokady (domyślnym hasłem
operacji.
Zmiana nazwy kanałów
Aby zmienić nazwę wybranego kanału, należy
go podświetlić poprzez wciśnięcie przycisku
 lub . Następnie należy podświetlić opcję
“Edytuj nazwę” (“Edit Name”), wciskając
przycisk  lub . Proszę wcisnąć przycisk OK,
aby ustawić funkcję zmiany nazwy jako
aktywną. Lista kanałów OSD została
przedstawiona poniżej.
jest 0000 – hasło to można zmienić tylko w
menu konfiguracji).
W ciskając przycisk  lub  , proszę
podświetlić kanały, które mają zostaś
zablokowane, po czym proszę wybrać opcję
“Zablokuj” (Lock), wciskając w tym celu
przycisk  lub . Następnie proszę wcisnąć
przycisk OK - wyświetli się wówczas pole
hasła.
Enter Lock Key
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Select
Move
Function
Ustawienia ulubionych
1
Dele te
Edit Name
SELECT OK
Select Channel
BBC ONE
Loc k
Fa vourites
Edit Name
i More
W ciśnięcie przycisku  lub  powoduje
przejście do poprzedniego/następnego
znaku. W ciśnięcie przycisku  lub 
powoduje przełączanie się bieżącego znaku np. po wciśnięciu przycisku  litera “b”
zmienia się w “a”, natomiast po wciśnięciu
przycisku  litera “b” zmienia się w „c”.
Wciśnięcie przycisków numerycznych od 0 do
9 powoduje zastąpienie podświetlonego
znaku jednym ze znaków wyświetlonym
Mogą Państwo ustawić różne kanały jako
ulubione, w ten sposób tylko one będą
uwzględnione podczas nawigowania. Aby
ustawić kanał jako ulubiony, w dolnej części
menu listy kanałów należy podświetlić opcję
“Ulubione” (Favourites).
Aby ustawić kanał jako ulubiony, w dolnej
części menu listy kanałów należy podświetlić
opcję “Ulubione” (Favourites). Następnie
należy wcisnąć przycisk OK – na ekranie
wyświetli się wówczas menu edytowania listy
ulubionych.
Ulubione kanały można ustawić na Liście 1,
Liście 2, Liście 3, Liście 4 lub Liście 5.
Przy pomocy tych 5 list można ustawić
POLSKY - 21 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
21
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
ulubione kanały dla różnych kategorii (sport,
muzyka itp.). Jeżeli w podmenu trybu
ulubionych w menu konfiguracji zostanie
wybrana lista ulubionych o danym numerze,
dostępne będą tylko kanały zapisane na
Uwaga: Jeden kanał może zostać dodany
do kilku list ulubionych.
Aby ustawić funkcję Ulubionych (Favourites)
jako aktywną, proszę przejść do menu
wybranej liście.
konfiguracji i wybrać w trybie ulubionych przy
pomocy przycisku  lub  numer listy, która
Lista kanałów OSD będzie wyglądać
następująco:
ma zostać ustawiona jako aktywna. Aby
anulować opcję Ulubione, proszę ustawić tryb
ulubionych jako nieaktywny.
Zastosowanie NIEBIESKIEGO
przycisku do poruszania się po
ulubionych kanałach
CHANNEL LIST
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
List 1
Select List
Wciskając NIEBIESKI przycisk mogą Państwo
poruszać się po listach ulubionych kanałów.
List 2
List 3
SELECT OK
Select Channel
List 4
List 5
Add/Remove i More
Jak dodać kanał do listy ulubionych
• Proszę wcisnąć przycisk  /  , aby
podświetlić kanał, który ma być dodany do
listy ulubionych.
• Proszę wybrać numer listy, wciskając przycisk
 / .
• Po wciśnięciu przycisku OK podświetlony
kanał zostanie dodany do listy o wybranym
numerze.
Każdorazowe wciśnięcie NIEBIESKIEGO
przycisku umożliwia poruszanie się po
ulubionych kanałach każdej kolejnej listy.
Gdy zostanie wybrana lista kanałów, można
się poruszać po przypisanych do niej
kanałach przy pomocy przycisków “P +” lub “P
-”.
Pomoc na ekranie
Wciśnięcie przycisku
w dowolnym menu
powoduje wyświetlenie się pomocy związanej
z funkcjami tego menu. W przypadku menu
listy kanałów na ekranie wyświetla się
następujący komunikat.
• Obok każdego kanału znajduje się ikona
wskazująca, do której listy ulubionych został
przypisany (np. na powższej ilustracji ikona
wskazuje, że kanał BBC ONE został
dodany do Listy 1).
Jak usunąć kanał z listy ulubionych
highlighted channel.
MENU to exit this screen.
Wskazówka: Wciśnięcie przycisku
spowoduje wyświetlenie informacji w
trybie IDTV.
• Proszę podświetlić kanał, który ma być
usunięty z listy ulubionych.
Instalacja
• Proszę podświetlić numer listy, do której
został przypisany wybrany kanał i proszę
najefektywniejszym tworzeniu listy kanałów.
Proszę wybrać opcję Instalacji w menu
wcisnąć przycisk OK. Ikona wskazująca
dodanie kanału do danej listy zniknie z menu.
głównym, wciskając w tym celu przycisk 
lub .
Menu instalacji służy głównie jako pomoc w
POLSKY - 22 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
22
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Main Menu
Do you want to search for
analogue channels?
Channel List
Yes
Installation
Configuration
No
Podświetlić opcję “Tak” i wcisnąć przycisk OK,
aby uruchomić wyszukiwanie kanałów
Timers
TV Setup
analogowych. Na ekranie wyszukiwania kanałów
analogowych wyświetli się następujące menu.
Common Interface
Menu zawiera następujące elementy:
• Wyszukiwanie automatyczne
• Wyszukiwanie ręczne
• Pierwsza instalacja
Installation
Automatic search
Manual Search
First Time Installation
Auto. Programming System
Language
U.K.
West Europe
Check the antenna cable
Automatyczne wyszukiwanie
Start : Ok
Funkcję automatycznego wyszukiwania
uruchamia się poprzez wciśnięcie przycisku
OK, gdy podświetlona jest pozycja
Automatyczne wyszukiwanie (Automatic
Search).
Na ekranie pojawi się następujący komunikat.
Please check antenna connection. Do you want
to start automatic search? Your previous...
Yes
English
Country
Txt. Region
No
Przy pomocy przycisków  lub  proszę
podświetlić opcję “Tak” lub “Nie” i proszę
wcisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór.
Exit : TV
Proszę ustawić język (Language), wciskając
w tym celu przycisk  lub . Proszę wcisnąć
przycisk  lub  , aby podświetlić Kraj
(country), a następnie proszę ustawię tę opcję
przy pomocy przycisku  lub . Proszę wcisnąć
przycisk  lub , aby podświetlić Ustawienie
regionalne teletekstu (Txt. Region). Proszę
wybrać region przy pomocy przycisku  lub .
Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK.,
aby kontynuować. Aby anulować wybór,
proszę wcisnąć przycisk
TV
DTV
.
Jeżeli wybrano opcję “Tak”, rozpocznie się
automatyczne wyszukiwanie.
Jeżeli wybrano opcję „Nie”, automatyczne
wyszukiwanie zostanie anulowane.
Po zakończeniu wyszukiwania kanałów
cyfrowych na ekranie pojawi się komunikat z
pytaniem o
analogowych.
wyszukiwanie
Auto. Programming System
Automatic tuning runs at:
State: Fine scanning ...
78 %
kanałów
Exit : TV
POLSKY - 23 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
23
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Po zakończeniu wyszukiwania przy pomocy funkcji
Are you sure you want to delete all channels and
settings for first time installation?
APS na ekranie pojawi się lista programów. Na
liście programów pojawią się numery programów
oraz nazwy przypisane do programów.
Jeżeli nie akceptują Państwo wybranej
lokalizacji i/lub nazw programów, mogą je
Państwo zmienić w tabeli programu. Patrz
rozdział “Menu instalacji”.
W szystkie znalezione kanały zostaną
posortowane zgodnie z ich numerami.
Niektóre serwisy mogą być wyświetlane z
nieprawidłowym numerem kanału. Dzieje się
tak dlatego, że niektórzy nadawcy nie
Yes
No
Po załadowaniu ustawień fabrycznych
wyświetli się menu “Pierwszej instalacji”.
Pierwszą pozycją na ekranie jest menu wyboru
języka. Przy pomocy przycisku  lub  proszę
wybrać żądaną opcję języka i proszę wcisnąć
przycisk OK, aby ją ustawić jako aktywną.
Po dokonaniu wyboru języka pojawi się
komunikat z pytaniem o
automatycznego wyszukiwania.
udostępniają informacji o numerze kanału.
Do you want to start automatic search?
Ręczne wyszukiwanie
Yes
W funkcji wyszukiwania ręcznego numery
multipleksów wprowadzane są ręcznie i tylko
dla tych multipleksów wyszukiwane są kanały.
Numer, poziom sygnału, jakość sygnału i
nazwa sieci dla każdego prawidłowo
znalezionego kanału podane są u dołu
ekranu.
Zarówno w trybie wyszukiwania ręcznego i
wciśnięcie przycisku  lub , po czym proszę
wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć
wyszukiwanie. Po zakończeniu wyszukiwania
kanałów cyfrowych na ekranie pojawi się
komunikat z pytaniem o wyszukiwanie
kanałów analogowych.
Do you want to search for
analogue channels?
Yes
czemu unika się ich duplikowania.
Ten element menu może być zastosowany do
załadowania tablicy wstępnie ustawionych
kanałów i ich ustawień domyślnych, jakie
zostały fabrycznie zapisane w odbiorniku.
Aby zainstalować ustawienia fabryczne,
proszę podświetlić menu “Pierw szej
instalacji” i wcisnąć przycisk OK – następnie
No
Proszę podświetlić opcją “Tak” poprzez
wciśnięcie przycisku  lub , po czym proszę
wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć
wyszukiwanie. Na ekranie wyszukiwania
kanałów analogowych wyświetli się
następujące menu.
zostaną Państwo zapytani, czy ustawienia te
mają zostać usunięte, czy nie. Jeżeli zostanie
wybrana opcja „Tak”, a następnie wybór
zostanie zatwierdzony przyciskiem OK,
istniejąca lista kanałów zostanie usunięta.
POLSKY - 24 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
24
SVHS)++.p65
No
Proszę podświetlić opcją “Tak” poprzez
automatycznego nie są ponownie zapisywane
kanały już istniejące w bazie danych, dzięki
Pierwsza instalacja
funkcję
03.10.2007, 17:04
kanału. Można wybrać żądaną funkcję poprzez
podświetlenie odpowiadającej jej linii menu
przy pomocy przycisku  lub  . Menu
konfiguracji będzie wyglądać następująco:
Configuration
Favourite Mode
Channel List
Auto. Programming System
Language
Country
Txt. Region
Off
Tv Only
Language Settings
English
U.K.
West Europe
Parental Settings
Time Settings
Receiver Upgrade
V.0.7 (EU)
Check the antenna cable
Start : Ok
4
Proszę ustawić język (Language), wciskając
w tym celu przycisk  lub . Proszę wcisnąć
przycisk  lub  , aby podświetlić Kraj
(country), a następnie proszę ustawię tę opcję
przy pomocy przycisku  lub . Proszę wcisnąć
przycisk  lub , aby podświetlić Ustawienie
Arte
Country: Germany
Exit : TV
Change Favourite Mode OK Select Mode
MENU Exit
i
More
Tryb Ulubione (Favourite Mode)
Dzięki tej funkcji można ustawić tryb ulubionej
listy kanałów jako aktywny lub nieaktywny.
regionalne teletekstu (Txt. Region). Proszę
Przy pomocy przycisku  lub  proszę ustawić
wybrać region przy pomocy przycisku  lub .
Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK.,
tryb “Ulubione” na “Lista 1, Lista 2,... Lista 5
lub WYŁ”.
aby kontynuować. Aby anulować wybór,
proszę wcisnąć przycisk TV DTV .
Wybranie opcji “Wył” powoduje wyłączenie
trybu ulubionej listy kanałów.
Konfiguracja
Jeżeli tryb „Ulubionych” ustawiony jest jako
Proszę wcisnąć przycisk M, aby wyświetlić
aktywny poprzez wybranie numeru listy
kanałów, w normalnym trybie działania
menu główne, po czym proszę dwukrotnie
wcisnąć przycisk  , aby podświetlić
konfigurację. Następnie należy wcisnąć
przycisk ” OK”, aby wyświetlić menu
konfiguracji. Proszę wcisnąć przycisk M , aby
wyjść z menu.
wciśnięcie przycisków “P +” i “P -” powoduje
poruszanie się tylko po kanałach, które zostały
poprzednio zdefiniowane jako ulubione na
wybranej liście kanałów.
Lista kanałów
W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk
 lub , aby podświetlić listę kanałów.
Main Menu
Channel List
Installation
Proszę użyć przycisku X lub X, aby ustawić listę
Configuration
kanałów na opcję “Tylko TV” lub “Tylko radio”.
Timers
Funkcja ta umożliwia poruszanie się tylko po
wybranym typie listy kanałów.
TV Setup
Common Interface
Na liście wyświetlone są różne funkcje
konfiguracji, a na jednej czwartej ekranu
wyświetlany jest obraz z aktualnie oglądanego
Jeżeli zostanie ustawiona opcja „Tylko radio”,
możliwe będzie poruszanie się tylko po
kanałach radiowych przy pomocy przycisków
P + lub P - .
POLSKY - 25 -
polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
25
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Ustawienia języka
Ustawienia rodzicielskie
W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk
 lub , aby podświetlić Ustawienia języka.
Niektóre kanały nadają programy, które nie
powinny być oglądane przez najmłodszych
Proszę wcisnąć przycisk OK – na ekranie
pojawi się wówczas podmenu ustawień
członków rodziny. Każdy kanał można
“zablokować” tak, aby jego oglądanie było
języka.
niemożliwe bez uprzedniego wpisania
czterocyfrowego kodu PIN. W ten sposób
System Language
Audio Language
English
Subtitle Language
Off
kanał, którego nie powinny oglądać dzieci i
młodzież, jest zabezpieczony.
English
Proszę wcisnąć przycisk  lub  , aby
podświetlić element menu, który ma być
ustawiony.
Język systemu
Język systemu określa język menu OSD.
Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby ustawić
język systemu (system language).
Ta funkcja włącza lub wyłącza system
zabezpieczenia menu i umożliwia zmianę
kodu PIN.
Proszę użyć przycisku  lub , aby podświetlić
ustawienia rodzicielskie. Proszę wpisać
przycisk OK, aby wejść do menu ustawień
rodzicielskich. Wyświetli się pole z żądaniem
wpisania hasła blokującego.
Język dźwięku
Enter Lock Key
Kanały naziemnej telewizji cyfrowej mogą
równocześnie
transmitować
ścieżki
dźwiękowe w kilku językach. Ta funckcja
umożliwia dokonanie wyboru języka ścieżki
dźwiękowej w przypadku transmisji dostępnej
w kilku językach.
Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby ustawić
pozostałe opcje języka.
Język napisów
Ustawieniem początkowym hasła jest “0000”.
Proszę wpisać hasło blokujące dostęp. Jeżeli
zostanie wpisane nieprawidłowe hasło,
wyświetli się odpowiedni komunikat, a
odbiornik powróci do poprzedniego ekranu.
Wrong Lock Key
Kanały naziemnej telewizji cyfrowej mogą
Po poprawnym wpisaniu hasła pojawi się
menu ustawień rodzicielskich, w którym
nadawać
transmisje
z
wyświetlonymi na ekranie
znajdują się następujące elementy:
napisami
dla osób
niesłyszących lub niedosłyszących. Ta funkcja
umożliwia wybór żądanego języka napisów i
Maturity Lock
Menu Lock
włącza automatyczne wyświetlanie napisów,
gdy tylko są one dostępne dla danej
Set Lock Key
Age 12
Installation
transmisji.
Proszę wcisnąć przycisk  lub  , aby
podświetlić element menu, który ma być
Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wyłączyć
ustawiony.
pozostałe opcje języka.
POLSKY - 26 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
26
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Blokada programów niedozwolonych dla
Można je ustawić na AUTOMATYCZNE lub
dzieci
RĘCZNE. Gdy wybrana jest opcja AUTO, nie
będzie możliwe samodzielne skonfigurowanie
Wcisnąć przycisk  lub , aby ustawić blokadę
programów niedozwolonych dla dzieci
opcji aktualnej godziny i strefy czasu.
(Maturity Lock).
Jeżeli wybrana jest opcja RĘCZNE, można
Blokada menu
samodzielnie zmienić ustawienie strefy czasu
Tu można ustawić/zresetować blokadę
i aktualnej godziny.
dostępu do menu głównego lub menu
instalacji. Jeżeli blokada menu jest
• Proszę wcisnąć przycisk  lub , aby wybrać
strefę czasu (Time Zone). Proszę wcisnąć
nieaktywna, wszyscy użytkownicy mają
swobodny dosTęp do systemu menu.
przycisk  lub , aby zmienić strefę czasu
pomiędzy GMT-12 a GMT+12. Aktualna
Off (wył.): Wszystkie menu są odblokowane.
godzina u góry listy menu zostanie
zmieniona zgodnie z wybraną strefą
Menu główne: Menu główne jest dostępne
tylko po wpisaniu prawidłowego hasła.
Użytkownicy nie mogą dodawać, usuwać,
zmieniać nazwy kanałów, ani ich przenosić,
jak również nie mogą ustawiać timera.
Instalacja: Menu instalacji jest zablokowane,
więc użytkownik nie może dodawać kanałów.
Zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z
czasową.
Aktualizacja odbiornika
IDTV można uaktualnić za pomocą menu
konfiguracji dostępnego w głównym menu.
Wybrać aktualizację odbiornika (Receiver
upgrade) przy pomocy przycisków  lub .
Configuration
Favourite Mode
menu konfiguracji.
Channel List
Off
Tv Only
Language Settings
Hasło blokujące
Parental Settings
Również w tym menu można zmienić hasło
Time Settings
Receiver Upgrade
V.0.7 (EU)
4
blokujące i ustawić/zmienić tryb blokady
rodzicielskiej.
Ustawienia czasu
OK Search for Upgrade
W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk
 lub , aby podświetlić Ustawienia czasu.
Proszę wcisnąć przycisk OK – na ekranie
pojawi się wówczas podmenu ustawień
czasu.
Current Time
Time Zone Setting
Time Zone
Country
14:26
Auto
GMT +0
i
More
W menu konfiguracji przy pomocy przycisku
 lub  należy podświetlić opcję Aktualizacja
odbiornika (“Receiver Upgrade”), po czym
należy wcisnąć przycisk „OK.”, aby rozpocząć
proces aktualizacji. Na ekranie pojawi się
następujące menu.
Software Upgrade
Proszę użyć przycisku  lub  , aby
podświetlić ustawienia strefy czasowej.
Ustawienie strefy czasowej można
Searching for upgrade. Please wait, or press
MENU to cancel.
Search Progress:
skonfigurować przy pomocy przycisku  lub .
POLSKY - 27 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
27
SVHS)++.p65
Arte
Germany
03.10.2007, 17:04
Po zakończeniu procesu wyszukiwania - jeżeli
Type:
Name:
Start:
End:
Date:
Mode:
nie znaleziono nowego oprogramowania pojawi się komunikat “Poszukiw anie
aktualizacji zakończone. Nie znaleziono
nowego oprogramowania”.
Timery
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
Once
• Można w nim skonfigurować sześć ustawień,
Proszę wyświetlić menu główne, wciskając w
tym celu przycisk M. Proszę podświetlić linię
Timera, wciskając w tym celu przycisk  lub
, po czym proszę wcisnąć przycisk OK, aby
wyświetlić menu timera.
takich jak typ kanału, nazea kanału, czas
rozpoczęcia, czas zakończenia, data i tryb
częstotliwości. Przyciski  lub  umożliwiają
swobodne poruszanie się po ustawieniach.
• Typ kanału ustawiany jest przy pomocy
Main Menu
przycisku  lub .
Channel List
Umożliwia wyświetlanie tylko kanałów
Installation
wybranego typu.
• Nazwa kanału ustawiana jest przy pomocy
przycisku  lub  . Umożliwia ona
Configuration
Timers
wyświetlanie kanału, na którym nadawany
jest wybrany program.
TV Setup
Common Interface
Można ustawić pięć różnych zdarzeń dla
timera, a każde z nich jest wyświetlone na
ekranie zaprogramowanych timerów wraz z
numerem zdarzenia, kanałem, czasem
rozpoczęcia i zakończenia oraz trybem, jak
również z informacją, czy wydarzenie jest
aktywne, czy też nie.
Programme Timers
No Channel Name
Start
End
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
Date
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
Exit
OK
Edit Timer
• Tryb częstotliwości określa, jak często
odbiornik ma obsługiwać dane zdarzenie i
przy pomocy przycisku  lub  można wybrać
jedną z opcji: Jednorazowo, Codziennie, Co
tydzień.
Active
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Hint
If an invalid number for the start or end times
or the date is entered, “Entered time is not
valid” message appears on the screen.
10:42
MENU
numerycznych pilota w formacie 24godzinnym.
Mode
04/07/2005
Move/Change
• Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz datę
ustawia się przy pomocy przycisków
i More
• Aby ustawić wydarzenie, proszę podświetlić
jego tryb przy pomocy przycisku  lub , po
Ustawienia odbiornika TV
Można użyć tej opcji do wyświetlania opcji TV.
Ekran menu konfiguracji telewizji cyfrowej jest
czym wcisnąć przycisk OK, aby wyświetlić
dostępny z menu głównego. Proszę wcisnąć
przycisk M, aby wyświetlić menu główne i
okno programowania timera.
proszę podświetlić element “Konfiguracja
POLSKY - 28 -
polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
28
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
TV” (TV Setup) przy pomocy przycisku  lub
. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby wyświetlić
ekran menu konfiguracji TV.
• Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda na
pokrywie przyłączy po lewej stronie TV
(patrząc od przodu).
• Należy pamiętać o prawidłowym włożeniu
Main Menu
modułu CAM, ponieważ w przypadku
nieprawidłowego kierunku nie można go
Channel List
Installation
Configuration
prawidłowo zainstalować. Jeżeli moduł CAM
zostanie włożony na siłę, może ulec
Timers
uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV.
• Podłączyć telewizor do zasilania, włączyć go
TV Setup
i zaczekać kilka sekund na aktywację karty.
Common Interface
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich
• Niektóre moduły CAM wymagają konfiguracji.
Moduł CAM można ustawić wchodząc do
elementów menu znajdą Państwo w rozdziale
poświęconym systemow i menu TV
menu IDTV, wybierając interfejs wspólny i
zatwierdzając wybór przyciskiem OK. (Jeżeli
analogowego.
konfiguracja modułu CAM nie
wymagana, menu nie wyświetla się).
Interfejs wspólny
jest
Proszę wcisnąć przycisk M, aby wyświetlić
menu główne i proszę użyć przycisku  lub
, aby podświetlić linię “Interfejs wspólny”
• Aby wyświetlić informacje dotyczące umowy
abonamentowej:
(Common interface), po czym wcisnąć
przycisk M, podświetlić interfejs wspólny i
przycisk OK.
zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
Main Menu
•Proszę wejść do menu IDTV, wcisnąć
•Jeżeli w odbiorniku nie znajduje się żaden
moduł, na ekranie wyświetli się komunikat
Channel List
“Nie wykryto żadnego modułu interfejsu
wspólnego”.
Installation
Configuration
• Szczegółowe informacje o ustawieniach
znajdą Państwo w instrukcji obsługi modułu.
Timers
TV Setup
Common Interface
UWAGA: Moduł można wprowadzić lub wyjąć
Kanały naziemnej telewizji cyfrowej są płatne
i należy wykupić odpowiedni abonament
tylko wtedy, gdy TV jest w trybie
oczekiwania lub gdy jest wyłączony.
umożliwiający ich oglądanie.
Wykupując abonament otrzymają Państwo
moduł dostępu warunkowego (CAM) oraz
kartę, które należy wprowadzić do telewizora
przy pomocy opisanej poniżej procedury.
• Wyłączyć TV i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
POLSKY - 29 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
29
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Menu TV analogowego
FEATURES
SOUND
Volume
Balance
Sound Mode
AVL
Effect
0
Stereo
On
Off
Back : Menu
Exit : TV
PICTURE
Sleep Timer
Language
Child Lock
Menu Colour
Favorite mode
Off
English
Off
Gray
On
Back : Menu
Exit : TV
INSTALL
Picture Mode
Brightness
Contrast
Colour
Sharpness
Bright
Back : Menu
Exit : TV
Programming
A.P.S.
Txt. region
Program Table
West Europe
Back : Menu
Exit : TV
MENU DŹWIĘKU
MENU OBRAZU
- Głośność
-Balans
-Tryb dźwięku
-AVL
-Efekty dźwiękowe
-Equalizer
-Tryb
- Głośność słuchawek
-Zapisz
-Tryb obrazu
- Jasność
-Kontrast
-Kolor
-Ostrość
-Temperatura koloru
MENU FUNKCJI
MENU INSTALACJI
-Programowanie
-Program
-Pasmo
-Kanał
-Standard
-System koloru
-Wyszukiwanie
-Tryb VCR
-Dekoder
-Zapisz
-APS
-Automatyczny System
Programowania
-Ustawienie regionalne teletekstu
-Lista programów
-Wyłącznik czasowy
-Język
-Blokada klawiszy
-Kolor menu
- Tryb Ulubione
Mapa menu została przedstawiona powyżej. Szczegóły
znajdą Państwo w rozdziale „SYSTEM MENU”.
POLSKY - 30 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
30
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Poruszanie się po systemie
menu TV analogowej
System menu TV
analogowego
Menu dźwięku
Aby
nawigować
Aby
zatwierdzić
wybór
SOUND
Aby wyświetlić
opcje menu
M
SELECT
Volume
Balance
Sound Mode
AVL
Effect
INFO
OK
0
Stereo
On
Off
Back : Menu
Exit : TV
• Wcisnąć przycisk M, aby wyświetlić menu
główne.
• Wcisnąć przycisk
Wcisnąć przycisk
lub , aby wybrać ikonę.
lub OK, aby wyświetlić
więcej opcji.
• Wcisnąć przycisk
wybraną pozycję.
lub
, aby podświetlić
• Wcisnąć przycisk
lub , aby zmienić
ustawienia. Wcisnąć przycisk OK , aby
ustawić jako domyślne.
• Aby wyjść z menu lub powrócić z ekranu
podmenu, proszę wcisnąć przycisk M.
Uwaga: Te wyjaśnienia odnoszą się do
poruszania się po całym systemie
menu. Aby wybrać opcje wyjaśnione w
kolejnych częściach instrukcji, proszę
odnieść się do punktu „Poruszanie się
po systemie menu”.
Głośność
Po wejściu do menu dźwięku pierwszą
zaznaczoną pozycją będzie Głośność
(Volume). Proszę wcisnąć przycisk  / , aby
zmienić poziom głośności.
Balans
To ustawienie służy do ustawienia balansu
głośnika lewego lub prawego.
Proszę wybrać Balans (Balance), wciskając
przycisk lub . Proszę wcisnąć przycisk 
/ , aby zmienić poziom balansu. • Poziom
balansu może być wyregulowany pomiędzy
-32 a +32.
Tryb dźwięku
Proszę wybrać Tryb dźwięku (Sound Mode),
wciskając przycisk
lub . Przy pomocy
przycisku  /  można wybrać tryby Mono,
Stereo, Dual I lub Dual II, pod warunkiem, że
wybrany kanał obsługuje ten tryb.
AVL
Funkcja automatycznego ograniczania
głośności (AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać
stały
poziom
wyjściowy
pomiędzy
programami, w których istnieją różnice
poziomu dźwięku (na przykład podczas
reklam poziom głośności jest z reguły wyższy,
niż podczas nadawania programów).
Proszę wcisnąć przycisk
POLSKY - 31 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
31
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
lub
, aby wybrać
AVL. Proszę wcisnąć przycisk  / , aby
ustawić funkcję AVL jako aktywną lub
nieaktywną.
Menu obrazu
PICTURE
Picture Mode
Brightness
Contrast
Colour
Sharpness
Efekty dźwiękowe
Podczas oglądania transmisji w trybie mono,
Bright
Back : Menu
Efektów
proszę
ustawić
funkcję
dźwiękowych, aby uzyskać lepszą jakość
Exit : TV
dźwięku, podobną do trybu stereo.
Jeżeli system dźwięku jest aktualnie
ustawiony na tryb stereo, a efekty dźwiękowe
Tryb obrazu
są włączone, uzyska się efekt dźwięku
Zgodnie z wymogami można ustawić
odpowiedni tryb.
przestrzennego.
Proszę wcisnąć przycisk
lub
, aby wybrać
Proszę wybrać Tryb obrazu (Picture Mode),
Efekty dźwiękowe (Effect). Proszę wcisnąć
przycisk  / aby włączyć lub wyłączyć tę
wciskając przycisk
przycisk
lub
funkcję.
następujących opcji: jaskrawy, standardowy,
miękki i ręczny (Bright, Standard, Soft &
Equalizer
Proszę wcisnąć przycisk
lub , aby wybrać
Equalizer. Proszę wcisnąć przycisk / , aby
zmienić ustawienie equalizera. W menu
equalizera można zmienić tryb na: Płaski,
Mowa, Muzyka , Użytkownik i Jazz (Flat,
Speech, Music, Personal & Jazz). Proszę
wybrać pożądaną częstotliwość wciskając
przycisk / , a następnie wciskając przycisk 
/ , aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
Uwaga: Ustawienia w menu equalizera mogą być
zmienione tylko wtedy, gdy tryb dźwięku został
wybrany jako ustawienie użytkownika.
lub
Manual)
Jasność/Kontrast/Kolor/Ostrość/Barwa
Proszę wcisnąć przycisk
lub
, aby
podświetlić wybraną opcję. Wcisnąć przycisk
 / , aby ustawić poziom.
Wskazówka: Barwa jest wyświetlana w menu
obrazu, gdy telewizor odbiera sygnał NTSC.
Temperatura koloru
Proszę wybrać Temp. koloru (Colour Temp),
wciskając przycisk
lub . Proszę wcisnąć
przycisk
 /  , aby wybrać jedną z
następujących opcji: Zimny, normalny i ciepły
(Cool, Normal & Warm)
Głośność słuchawek
Proszę wcisnąć przycisk
lub . Proszę wcisnąć
, aby wybrać jedną z
, aby
Uwaga:
wyregulować Poziom głośności słuchawek
(HP Volume). Proszę wcisnąć przycisk  / ,
• Ustawienie tej opcji na “zimny” nadaje
aby zmienić poziom głośności słuchawek.
• Ustawienie tej opcji na “ciepły” nadaje
jasnym kolorom lekki niebieskawy odcień.
jasnym kolorom lekko czerwonawy odcień.
Zapisz
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby wybrać
opcję Zapisz (Store). Proszę wcisnąć przycisk
• W przypadku normalnych kolorów proszę
wybrać opcję Normalny.
 lub OK, aby zapisać wyregulowane ustawienia.
Na ekranie pojawi się “Stored” (Zapisano).
POLSKY - 32 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
32
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Oświetlenie pomieszczenia
automatycznie
Proszę wybrać oświetlenie pomieszczenia
(Room Lighting), wciskając przycisk
/ .
oczekiwania.
Proszę wcisnąć przycisk
/ , aby ustawić
oświetlenie pomieszczenia na normalne,
Proszę wybrać Język (Language), wciskając
przycisk lub . Proszę wcisnąć przycisk  /
jasne lub kinowe (Normal, Bright lub Movie).
przełączy
się
w
tryb
Język
, aby wybrać język.
Powiększenie obrazu
Blokada klawiszy
Powiększenie obrazu umożliwia wybór formatu
wyświetlanego obrazu.
Proszę wcisnąć przycisk
lub , aby wybrać
blokadę klawiszy (Child Lock).
Proszę wybrać powiększenie obrazu (Picture
Zoom), wciskając przycisk
/ . Proszę
wcisnąć przycisk  /  , aby zmienić
powiększenie obrazu na Auto, 4:3, 16:9,
Kinowy (Cinema) lub Napisy (Subtitle).
Zapisz
Proszę wcisnąć przycisk
/ , aby wybrać
opcję Zapisz (Store). Proszę wcisnąć przycisk
 lub OK , aby zapisać wyregulowane
ustawienia. Na ekranie pojawi się “ Stored”
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby ustawić
blokadę klawiszy jako włączoną lub
wyłączoną. Kiedy wybrane zostanie polecenie
Włącz, telewizor będzie mógł być sterowany
jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku
przyciski na panelu sterowania nie będą
działać (za wyjątkiem przycisku STANDBY).
Jeżeli zostanie wciśnięty którykolwiek z tych
klawiszy, na ekranie wyświetli się komunikat
(Zapisano).
“Blokada klawiszy włączona”. Ekran menu
jest niewidoczny.
Menu funkcji
Kolor menu
Proszę wybrać Kolor menu (Menu Colour),
wciskając przycisk
FEATURES
Sleep Timer
Language
Child Lock
Menu Colour
Favorite mode
Back : Menu
Off
English
Off
Gray
On
Exit : TV
Wyłącznik czasowy
Proszę wybrać Wyłącznik czasowy (Sleep
Timer), wciskając przycisk
lub . Proszę
wcisnąć przycisk  / , aby ustawić wyłącznik
lub
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby zmienić tło
menu na przezroczyste (Transparent) lub
szare (Gray).
Tryb Ulubione (Favourite Mode)
Proszę wybrać Tryb Ulubione (Favourite
Mode), wciskając przycisk lub .
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby włączyć lub
wyłączyć ten tryb (szczegóły w rozdziale „Lista
programów”).
czasowy.
Wyłącznik czasowy można zaprogramować od
0 (wyłączony) do 120 minut w odstępach co
10 minut.
Jeżeli wyłącznik czasowy jest aktywny, po
upływie ustawionego czasu telewizor
POLSKY - 33 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
33
SVHS)++.p65
.
03.10.2007, 17:04
Menu instalacji
Kanał
Proszę wcisnąć przycisk / , aby wybrać Kanał
(Channel). Kanał można zmienić poprzez
wciśnięcie przycisku  /  lub przycisków
numerycznych.
Standard
Proszę wcisnąć przycisk
INSTALL
Programming
A.P.S.
Txt. region
Program Table
West Europe
/
, aby wybrać
Standard. Proszę wcisnąć przycisk  /  , aby
zmienić standard na B/G,
D/K, I lub L/L’.
Back : Menu
Exit : TV
System koloru
Programowanie
Proszę wcisnąć przycisk
Proszę wcisnąć przycisk
/ , aby wybrać
programowanie (Programming). Następnie
System koloru (Colour System). Proszę
wcisnąć przycisk  /  , aby zmienić system
proszę wcisnąć przycisk
menu programowania:
, aby wyświetlić
/
, aby wybrać
koloru na PAL, SECAM lub AUTO.
Wyszukiwanie
Proszę wcisnąć przycisk
/
, aby wybrać
Wyszukiwanie (Search). Proszę wcisnąć
przycisk  / , aby rozpocząć wyszukiwanie
programów. Wyszukiwanie zakończy się, gdy
zostanie wykryty sygnał.
Uwaga: Po każdorazowym wciśnięciu przycisków
PROGRAMMING
Programme
Band
Channel
Standard
Colour System
4
S
30
BG
PAL
Back : Menu
Exit : TV
częstotliwość zmieni się o 0.25 Mhz. Jeżeli wszystkie
przyciski zostaną wciśnięte równocześnie, zmiana
częstotliwości przebiegać będzie automatycznie.
Aby zatrzymać wyszukiwanie w dowolnym momencie,
proszę wcisnąć przycisk
Program
Proszę wcisnąć przycisk
/
, aby wybrać
Program (Programme).
Proszę wcisnąć przycisk
/
, aby wybrać
numer programu. Numer programu może być
również wprowadzony przy pomocy klawiszy
/
.
Tryb VCR
Proszę wcisnąć przycisk / , aby wybrać Tryb
VCR (VCR Mode). Przy pomocy przycisków  /
 proszę ustawić tryb VRC jako aktywny lub
nieaktywny.
numerycznych pilota. Do pamięci można
wprowadzić 100 programów od 0 do 99.
Wskazówka: Jeżeli chcą Państwo oglądać
Pasmo
Dekoder
DVD, należy wyłączyć to ustawienie.
Dostępne pasma do C lub S. Proszę wcisnąć
Tego trybu można użyć, aby podłączyć do telewizora
przycisk
dekoder.
/
, aby wybrać Pasmo (Band).
POLSKY - 34 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
34
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Proszę wcisnąć przycisk
, aby wybrać
Gdy zostanie wciśnięty przycisk OK dla funkcji
Dekoder (Decoder). Proszę wcisnąć przycisk
 / , aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.
/
APS, wszystkie zapisane programy zostaną
usunięte , a na ekranie zostanie wyświetlone
Gdy dekoder zostanie wyłączony, zostanie
następujące ostrzeżenie.
wyłączony sygnał z wyjścia EXT1. W tym
przypadku wyjście EXT1 będzie niedostępne
do wyświetlania obrazu. Gdy dekoder jest
włączony, wyjście EXT-1 zostanie wybrane jako
źródło obrazu. Aby odkodować wybrany sygnał
obrazu, do wyjścia EXT-1 można podłączyć
dowolny dekoder.
Auto. Programming System
Wskazówka: Ustawienia dekodera powinny zostać
Automatic tuning runs at:
State: Fine scanning ...
78 %
zapisane osobno dla każdego programu.
Zapisz
Exit : TV
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby wybrać
opcję Zapisz (Store). Proszę wcisnąć przycisk
 lub OK , aby zapisać wyregulowane
Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk TV DTV ,
funkcja A.P.S. zostanie zatrzymana, a na
ustawienia. Na ekranie pojawi się “ Stored”
(Zapisano).
Jeżeli zaczekają Państwo na zakończenie
A.P.S.
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby wybrać
A.P.S. Proszę wcisnąć przycisk , aby wejść
do podmenu A.P.S.
ekranie pojawi się lista programów.
wyszukiwania przez funkcję A.P.S, na ekranie
pojawi się lista programów, na której
znajdować się będą znalezione programy
wraz z ich lokalizacją.
Ustawienie regionalne teletekstu
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby wybrać
Ustawienie regionalne teletekstu (Txt.
region). Przy pomocy przycisku  /  proszę
wybrać odpowiednie ustawienie regionalne
teletekstu. Do wyboru jest pięć opcji: Europa
Zachodnia, Europa Wschodnia, Turcja/Grecja,
Cyrylica i Arabski/Hebrajski.
Auto. Programming System
Country
U.K.
Warning! All prestored programs
will be deleted
Start : Ok
Back : Menu
W menu instalacji pojawi się następujący
Exit : TV
Kraj APS
Proszę wcisnąć przycisk
Menu instalacji w trybach AV
ekran.
INSTALL
/
, aby ustawić kraj.
Aby wyjść z funkcji A.P.S., proszę wcisnąć
przycisk TV DTV . Aby powrócić do poprzedniego
menu, proszę wcisnąć przycisk M.
Programming
Txt. Region
West Europe
Back : Menu
Exit : TV
POLSKY - 35 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
35
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Programowanie
Nazwa (Name)
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby wybrać
programowanie (Programming). Po
wciśnięciu przycisku
na ekranie pojawi się
Aby zmienić nazwę wybranego programu,
menu programowania:
Pierwsza litera wybranej nazwy zacznie migać.
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby zmienić tę
PROGRAMMING
Colour System
VCR Mode
Store
PAL
Off
Back : Menu
Exit : TV
Proszę wcisnąć przycisk  / , aby wybrać
System koloru (Colour System). Proszę
wcisnąć przycisk
/ , aby zmienić system
koloru na PAL, SECAM lub AUTO.
Lista programów
nazwę.
Za pomocą klawiszy do nawigacji proszę
wybrać program, który ma być wstawiony.
Nacisnąć ZIELONY przycisk. Za pomocą
klawiszy do nawigacji proszę przenieść
wybrany program w wybrane miejsce i
ponownie wcisnąć ZIELONY przycisk.
Program Table
Delete
Name
literę oraz przycisk  / , aby wybrać inne litery..
Wciskając ŻÓŁTY przycisk można zapisać
Przenieś (Move)
System koloru
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
proszę zaznaczyć program i wcisnąć ŻÓŁTY
przycisk.
Usuń (Delet)
P01
Aby usunąć program, wcisnąć czerwony
przycisk. Ponowne wciśnięcie CZERWONEGO
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
przycisku powoduje usunięcie wybranego
programu z listy programów i przesunięcie
programów znajdujących się poniżej o jedno
miejsce w górę.
APS (Automatyczny System Programowania)
Po wciśnięciu NIEBIESKIEGO przycisku dla
funkcji APS, na ekranie pojawi się menu funkcji
Move
A.P.S
APS.
Tryb Ulubione (Favourite Mode)
Exit: TV
Mogą Państwo ustawić różne kanały jako
Na liście programów wymienione są kanały
zapisane w pamięci. Przesuwając kursor w
czterech kierunkach, na tej samej stronie
można wyświetlić 20 programów. Można
przewijać listę w górę lub w dół przyciskając
klawisze do nawigacji, aby zobaczyć wszystkie
programy w trybie TV. Po zatwierdzeniu pozycji
zaznaczonej kursorem wybór programu
następuje automatycznie.
ulubione, w ten sposób tylko one będą
uwzględnione podczas nawigowania. Aby
ustawić ulubiony kanał, proszę użyć przycisków
do nawigacji, zaznaczyć go i wcisnąć przycisk
. Kanał zaznaczony jako ulubiony pojawi się
na liście programów z ikoną „ulubione” (
)
przy nazwie. Aby usunąć kanał z listy
ulubionych, proszę wykonać tę samą operację.
Aby wyjść, proszę wcisnąć przycisk M.
POLSKY - 36 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
36
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Blokada programu (Program Lock)
wprowadzić nowy kod PIN. Po wpisaniu
nowego kodu PIN na ekranie wyświetli się
menu blokady programu.
Program Lock
Enter PIN
Change PIN
Program Lock
Back : Menu
Exit : TV
Enter new PIN
Blokada programu powoduje konieczność
użycia hasła dostępu do programów
wybranych przez rodziców. Aby zablokować
program należy znać hasło rodzicielskiej
blokady (domyślnym hasłem jest 0000 – hasło
to można zmienić tylko w menu blokady
programu).
Wpisz PIN (Enter PIN)
Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo
zablokować, podświetlając go i wciskając
przycisk
. Po wciśnięciu przycisku
na
ekranie wyświetli się menu blokady programu.
Po wpisaniu kodu PIN, wybrany kanał zostanie
zablokowany. Obok nazwy kanału pojawi się
Back : Menu
Exit : TV
Menu blokady programu wyświetli się
ponownie po identyfikacji nowego kodu PIN.
Wskazówka: W przypadku zapomnienia hasła
można odblokować kanały i menu oraz zmienić
hasło, używając hasła uniwersalnego 7910, po
czym można ustawić nowe hasło, które będzie
używane w przyszłości. Dlatego kod ten należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby
móc z niego skorzystać w przyszłości.
System menu dla trybu PC
Aby podłączyć odbiornik do komputera, proszę
zapoznać się z rozdziałem “Podłączanie
telewizora LCD do komputera”.
ikona blokady programu. Po wybraniu
zablokowanego kanału przy pomocy przycisku
Aby przełączyć odbiornik na źródło PC, proszę
wcisnąć na pilocie przycisk AV i wybrać wejście PC.
P+ lub P- na ekranie pojawi się następujące
ostrzeżenie:
Proszę pamiętać, że ustawienia menu trybu
PC dostępne są tylko wtedy, gdy telewizor
przełączony jest na źródło PC.
Menu dźwięku
Program Is Locked!
You May Unlock this Program
from Program Table.
Pozycje tego menu zostały opisane w punkcie
„Menu dźwięku” w rozdziale „System menu”.
Menu funkcji
Zmień PIN (Change PIN)
/ , aby wybrać opcję
Pozycje tego menu są takie same jak te, które
Zmień PIN (Change PIN). Przy pomocy
przycisku
proszę zmienić kod PIN. Po
opisane zostały w punkcie „Menu funkcji” w
rozdziale „System menu
na ekranie pojawi się
wciśnięciu przycisku
następujący komunikat.
Menu obrazu w trybie PC
Proszę wcisnąć przycisk
Program Lock
Proszę wybrać menu obrazu w trybie PC (PC
Picture menu), wciskając przycisk  / , a
Enter old PIN
następnie przycisk
Back : Menu
menu obrazu w trybie PC. Regulowanie
kontrastu, jasności i temperatury koloru w
Exit : TV
Przy pomocy klawiszy cyfrowych proszę wpisać
dotychczasowy kod PIN, a następnie proszę
. Na ekranie wyświetli się
tym menu jest identyczne, jak w menu obrazu
w trybie TV, opisane w punkcie „System Menu”.
POLSKY - 37 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
37
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Menu geometrii
Faza
Proszę wybrać czwartą ikonę, wciskając
przycisk  / a następnie przycisk . Na
W zależności od rozdzielczości i od
ekranie wyświetla się menu geometrii.
częstotliwości skanowania ustawionej na
wejściu TV, na ekranie może się pojawiać
zamglony obraz lub szum. W takim przypadku
można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz
metodą prób i błędów.
Proszę wcisnąć przycisk
/ , aby wybrać Fazę
(Phase). • Proszę wcisnąć przycisk  / , aby
wyregulować wartość tego ustawienia.
GEOMETRY
Automatyczne dopasowanie pozycji
H Position
V Position
Clock
Phase
Auto Adjustment
Back : Menu
Jeżeli obraz zostanie przemieszczony poziomo
lub pionowo do niepożądanej pozycji, proszę
Exit : TV
Pozycja pozioma
Pozycja pozioma przesuwa obraz poziomo w
prawą lub lewą stronę na ekranie.
Proszę wcisnąć przycisk
/ , aby wybrać
Pozycję poziomą (H. Position). • Proszę
użyć tej opcji do automatycznego przywrócenia
obrazu do właściwej pozycji.
Proszę wybrać Automatyczne dopasowanie
pozycji (Auto Adjustment) wciskając przycisk
/ . Wcisnąć przycisk  lub OK.
Ostrzeżenie:
Zaleca
się
regulowanie
automatycznego pozycjonowania przy
wcisnąć przycisk  / , aby wyregulować
wartość tego ustawienia.
obrazie pełnoekranowym.
Wyświetlania informacji o TV
Pozycja pionowa
Pozycja pionowa przesuwa obraz pionowo w
górę lub w dół na ekranie.
/ , aby wybrać
Proszę wcisnąć przycisk
Pozycję pionową (V. Position). • Proszę
wcisnąć przycisk  / , aby wyregulować
wartość tego ustawienia.
Zegar
Zegar punktów pozwala na wyregulowanie
zakłóceń, które pojawiają się jako pasma
Gdy zostaje wprowadzony nowy program lub
gdy zostaje wciśnięty przycisk
, na ekranie
zostają wyświetlone następujące informacje:
numer programu, nazwa programu,
wskaźnik dźwięku oraz tryb powiększania.
Funkcja wyłączania dźwięku
Proszę wcisnąć przycisk
, aby wyłączyć
dźwięk. Na środku ekranu w górnej części
wyświetli się symbol wyłączonego dźwięku.
pionowe przy intensywnym wyświetlaniu
punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w
paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
Proszę wcisnąć przycisk
/ , aby wybrać
Zegar (Clock). • Proszę wcisnąć przycisk  /
, aby wyregulować wartość tego ustawienia.
Są dwa sposoby anulowania wyłączenia
dźwięku: pierwszy polega na wciśnięciu
przycisku
, drugi zaś na zwiększeniu/
zmniejszeniu poziomu głośności.
POLSKY - 38 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
38
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Ustawienia osobiste
Wciskając przycisk PP można przywrócić
poprzednio zapisane ustawienia.
Tryby powiększania
Można zmienić rozmiar obrazu na telewizorze,
aby był on wyświetlany w różnych trybach
użyć trybu 16:9, aby przywrócić oryginalny
kształt obrazu.
Kinowy
Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie
16:9) do obrazu pełnoekranowego.
powiększenia.
/WIDE , aby zmienić
Proszę wcisnąć przycisk
bezpośrednio tryb powiększenia (Zoom mode).
Oto dostępne tryby powiększenia:
Auto
Gdy podczas transmisji nadawany jest również
sygnał WSS (sygnał szerokoekranowy), który
pokazuje proporcje obrazu lub jest on
nadawany z urządzenia zewnętrznego,
Napisy
Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie
16:9)
z
podtytułami
do
obrazu
pełnoekranowego.
Teletekst
telewizor automatycznie zmienia tryb
powiększania zgodnie z sygnałem WSS.
System teletekstu nadaje informacje takie jak
• Gdy tryb AUTO nie działa prawidłowo z powodu
słabej jakości sygnału WSS lub gdy chcą
aktualności, wiadomości sportowe czy
prognoza pogody. Jeżeli sygnał jest zbyt słaby,
Państwo zmienić tryb powiększania, można
zmienić tryb powiększania ręcznie.
mogą wystąpić błędy teletekstu lub odbiornik
może wyjść z trybu teletekstu.
4:3
Przyciski funkcji teletekstu wymienione
Ten tryb służy do wyświetlania normalnego
obrazu (w formacie 4:3) w oryginalnym
zostały poniżej:
kształcie.
Jednorazowe wciśnięcie przycisku powoduje
Teletekst wł.-wył./Tryb PAT
T
włączenie trybu teletekstu. Gdy przycisk
zostanie wciśnięty ponownie, ekran zostanie
16:9
W tym trybie lewy i prawy bok normalnego
obrazu (w formacie 4:3) jest rozciągany, aby
wypełnić całą szerokość ekranu.
podzielony na dwa okna: w jednym wyświetla
się teletekst, a w drugim sygnał z bieżącego
kanału. Ponowne wciśnięcie przycisku
powoduje wyłączenie trybu teletekstu.
Indeks
Służy do wybierania strony indeksu w trybie
teletekstu.
Mix
• W przypadku obrazu wyświetlanego w
Umieszcza ekran teletekstu na ekranie
programu.
formacie 16:9, który został ściśnięty do
normalnego obrazu (w formacie 4:3), proszę
POLSKY - 39 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
39
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Rozwiń
Proszę wcisnąć ten przycisk jeden raz, aby
powiększyć górną połowę strony, proszę
wcisnąć ten sam przycisk ponownie, aby
powiększyć dolną połowę strony. Proszę
wcisnąć przycisk jeszcze raz, aby przywrócić
normalny rozmiar.
Odsłoń
wyświetlanego u góry ekranu, polecenia P –
lub P + powodują przejście do następnej lub
poprzedniej strony.
Wskazówki
Konserwacja ekranu
Proszę czyścić ekran lekko zwilżoną, miękką
ściereczką. Proszę nie używać środków
ściernych lub rozpuszczalników, ponieważ
Pokazuje ukryte informacje (rozwiązania gier,
mogą one zniszczyć powłokę pokrywającą
kwizów itp.).
ekran telewizora.
Przytrzymaj
Dla
własnego
bezpieczeństwa
przed
Zatrzymuje stronę teletekstu. Proszę wcisnąć
rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć
przycisk ponownie, aby wznowić normalne
wyświetlanie stron.
wtyczkę z gniazdka. Podczas przemieszczania
Strony podkodowania/Czas
telewizora, proszę go odpowiednio trzymać za
dolną część.
Proszę wybrać strony podkodowania (jeżeli są
dostępne), gdy funkcja teletekstu jest aktywna.
Obraz pozostający na ekranie
Jeżeli funkcja teletekstu jest nieaktywna, dla
programów posiadających funkcję teletekstu
przez długi czas, na ekranie może się pojawić
wyświetlana jest bieżąca godzina.
telewizorów LCD problem ten może ustąpić
Gdy nieruchomy obraz pozostaje na ekranie
cień lub podwójny obraz. W przypadku
P+ / P- i cyfry (0-9)
po krótkim czasie. Proszę wyłączyć na chwilę
Proszę wcisnąć przycisk , aby wybrać stronę.
TV.
Uwaga: Większość stacji używa strony nr 100
Aby uniknąć tego problemu, proszę nie
jako strony indeksu.
pozostawiać na ekranie nieruchomego
Kolorowe przyciski
obrazu przez dłuższy okres czasu.
(czerwony/zielony/żółty/niebieski)
Brak zasilania
Państwa telewizor obsługuje funkcje FASTEXT
Jeżeli telewizor nie jest zasilany, proszę
i TOP text. Gdy te systemy są dostępne, strony
są podzielone na grupy lub tematy.
sprawdzić stan kabla zasilania i podłączenie
Gdy dostępny jest system FASTEXT, sekcje na
stronie teletekstu są kodowane kolorami i
Słaba jakość obrazu
można je wybrać poprzez wciśnięcie przycisku
o odpowiednim kolorze. Proszę wcisnąć
Czy Państwa telewizor lub antena nie znajdują
kolorowy przycisk odpowiadający danej stronie.
lub lamp neonowych itd.?
Gdy dostępna jest funkcja TOP text, na ekranie
pojawiają się kolorowe napisy ze
Góry lub wysokie budynki mogą powodować
do gniazdka.
Czy wybrany został prawidłowy system TV?
się zbyt blisko nieuziemionego sprzętu audio
podwójny obraz lub obraz z cieniem. Czasem
wskazówkami
dotyczącymi
kolorów można poprawić jakość obrazu zmieniając
przycisków, jakich należy użyć. W trybie tekstu kierunek anteny.
POLSKY - 40 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
40
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Czy obraz lub tekst są nierozpoznawalne?
Proszę sprawdzić kable AV i podłączenia
Proszę sprawdzić, czy ustawiona została
urządzenia.
prawidłowa częstotliwość.
Moduł CI
Jakość obrazu może się pogorszyć, jeżeli do
Jeżeli napotykają Państwo na problemy
telewizora podłączone są jednocześnie dwa
związane z modułem CI, być może nie został
urządzenia peryferyjne.
on włożony w prawidłowy sposób. Proszę
W takim przypadku proszę odłączyć jedno z
wyjąć kartę CI i włożyć ją ponownie.
urządzeń peryferyjnych.
Jeżeli problem utrzymuje się, być może
Brak obrazu
urządzenie nie rozpoznaje modułu CI. Proszę
Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy
spróbować włożyć inny moduł.
wtyczki są solidnie podłączone do gniazda
anteny? Czy kabel antenowy nie jest
uszkodzony? Czy do podłączenia anteny użyto
odpowiednich wtyczek? W przypadku
wątpliwości proszę się skonsultować ze
sprzedawcą.
Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie
otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały
naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie?
Proszę spróbować ponownie.
Dźwięk
Nie słychać dźwięku. Czy dźwięk nie został
przypadkiem wyłączony poprzez wciśnięcie
przycisku
?
Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy
balans nie został ustawiony tylko w jednym
kierunku? Proszę odnieść się do menu
Dźwięku.
Pilot
Telewizor nie reaguje dłużej na polecenia
pilota. Możliwe, że baterie się wyczerpały. W
takim przypadku nadal można używać klawiszy
umieszczonych na dolnym panelu telewizora.
Źródła wejścia
Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być
może nie zostało podłączone żadne
urządzenie.
POLSKY - 41 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC
Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu wynosi 1360 x 768 (opcja), przy synchronizacji
pionowej i zakresie częstotliwości 56-75 Hz. W poniższej tabeli przestawiono kilka z najbardziej
typowych trybów wyświetlania obrazu.
Telewizor może nie obsługiwać pewnych rozdzielczości. Obsługiwane rozdzielczości zostały
wymienione poniżej.
Jeżeli urządzenie zostanie przełączone na nieobsługiwany tryb, na ekranie pojawi się komunikat
OSD.
R o zd zie lczoś ć
C zę s totliw o ś ć (H z)
Po zio m a
Pion o w a
1
2
3
640
720
800
48 0
40 0
60 0
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800
60 0
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
48 0
48 0
60 0
60 0
76 8
76 8
76 8
72 0
60
72
75
72
75
60
70
75
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
13
14
1280
1360
76 8
76 8
60
60
VESA
VESA
OPCJONALNIE
Tryb
Informacje dla użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że
sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji
musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej
istnieją specjalne oddzielne systemy zbierania zużytych
odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej
informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie,
w którym zakupili Państwo to urządzenie.
POLSKY - 42 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
42
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Zużycie energii (W)
Specyfikacja
50 W
Transmisje telewizyjne
< 3 W (tryb oczekiwania)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEL
Odbierane kanały
format obrazu16:10, ekran 19- calowy
VHF (Zakres I/III)
UHF (Zakres U)
WYMIARY(mm)
Zakres HYPERBAND
WYMIARY(mm)
Telewizja kablowa (S1-S20/ S21-S41)
Liczba ustawionych fabrycznie kanałów
100
G
S
W
140
80
480
480
397
352
Wskaźnik kanału
OSD
Wejście anteny RF
75 Ohm (niezbalansowane)
Napięcie robocze
12V DC.
AUDIO
Niemieckie + Nicam Stereo
Moc wyjścia audio (WRMS.) (10% THD)
2x3
POLSKY - 43 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
43
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
Waga (kg.)
5,4
5,1
Z podstawką
Bez podstawki
Specyfikacja styków
Wejścia sygnału
Złącze PC RGB (D-sub 15-stykowe)
Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sygnał wejścia
R
G lub sync. zielony
B
Brak połączenia
Brak połączenia
R.GND
G.GND
B.GND
Brak połączenia
GND
Brak połączenia
[SDA]
Synchronizacja H lub H/V
Synchronizacja V [V.CLK]
[SCL]
• Gdy na monitorze równocześnie używane
są różne sygnały wejścia poprzez kartę
graficzną
itp.,
monitor
wybiera
automatycznie sygnał zgodnie z priorytetem.
T y p sy g n a łu sy n c h r.
H / V – s y n c h r.
o d d z ie ln a
H / V – s y n c h r.
w s p ó ln a
S y n c h r. z ie lo n y *
P r i o r y te t
1
2
3
• Nawet w przypadku stosowania
zalecanych sygnałów pokazanych na
następnej stronie, mogą na krótko
wystąpić sytuacje, w których prawidłowe
wyświetlanie jest niemożliwe. W takim
przypadku należy użyć oddzielnego
synchronizowania H/V, wspólnego
synchronizowania H/V.
Złącze HDMI - specyfikacja styków
Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sygnał wejścia
TMDS Dane 2+
Tarcza TMDS Dane 2
TMDS Dane 2TMDS Dane 1+
Tarcza TMDS Dane 1
TMDS Dane 1TMDS Dane 0+
Tarcza TMDS Dane 0
TMDS Dane 0TMDS Zegar +
Styk
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sygnał wejścia
Tarcza zegara TMDS
TMDS Zegar CEC
Zarezerwowane (N.C. na urządzeniu)
SCL
SDA
DDC/CED - uziemienie
Moc +5V
Wy kry wanie wty czki podłączanej na gorąco
Złącze SCART specyfikacja styków
Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sygnał wejścia
Wyjście audio (prawe)
Wejście audio (prawe)
Wyjście audio (lewe/mono)
AUDIO GND
RGB-B GND
Wejście audio (lewe/mono)
RGB-B IN
AUDIO / RGB / 16:9
RGB-G GND
Nieużywany
RGB-G IN
Styk
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sygnał wejścia
Nieużywany
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS wejście chrominancji
Sygnał wygaszania
Zespolony sygnał wizyjny GND
Sygnał wygaszania GND
Wyjście zespolonego sygnału wizyjnego
Zespolony sygnał wizyjny/wejście luminancji SVHS
GND / EKRAN (obudowa)
POLSKY - 44 polonyaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
44
SVHS)++.p65
03.10.2007, 17:04
374 4878 21 - 031007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement